Page 1

Δ√ ª√¡∞¢π∫√ ¶∂ƒπ√¢π∫√ °π∞ Δ√ √Àπ™∫π ∫∞π Δ√¡ ∫√™ª√ Δ√À

ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜-ª¿ÚÙÈÔ˜ 2012

ΤΑ 100 ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Για πρώτη φορά δοκιμάζουμε τα δημοφιλή σκωτσέζικα blends

Ù‡¯Ô˜ 3 | 6 ú | www.thewhiskymag.gr

ΣΑΚΗΣ ΜΠΟΥΛΑΣ Με χαμόγελο και ανατρεπτική διάθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ Το πνεύμα της αναγνώρισης

ΠΑΡΙΣΙ Τα καλύτερα bars

WHISKY DINNER Ο σεφ Γιάννης Μανίκης μαγειρεύει για ουίσκι

¡∂∞ | ∞¶√æ∂π™ | COCKTAILS | KNOW-HOW | °∂À™π°¡ø™π∂™ | ∞¶√™Δ∞∫Δ∏ƒπ∞ | ¶ƒ√™ø¶∞


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∂ΉfiÙ˘ ºˆÎ›ˆÓ ∫Ô·Ó¿Ú˘ fok@thewhiskymag.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶¿ÓÔ˜ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ deligiannis@thewhiskymag.gr Concept & Art Director ƒÂ‚¤Îη μÈÙ¿Ï revekka@thewhiskymag.gr Marketing & Communications ¡¿ÛÈ· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ nassia@thewhiskymag.gr ∂ȉÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ¶¤ÙÚÔ˜ ÷ÚÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ª¿Úˆ μÔ‡ÏÁ·ÚË μ·Ï›ÛÈ· μ‡˙· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ï¿‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÚ‰ÂÚ¿˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫Ô˘ÏÈ˙¿Î˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ §·ÌÚÔ‚·Û›Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §›ÙÈÓ·˜ °ÚËÁfiÚ˘ ªËÏÈ·Ú¤Û˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ™·Îο˜ ¡Ù›ÓÔ˜ ™ÙÂÚÁ›‰Ë˜ £¿ÏÂÈ· ΔÛȯϿÎË ∞ÙÂÏȤ CommonSense £·Ó¿Û˘ ÃÔÓ‰ÚÔÓ¿ÛÈÔ˜ ∂ÌÔÚÈ΋ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË CommonSense ¶ÚÔ‚ÂÏÂÁÁ›Ô˘ 6, 141 22 ¶. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∞ı‹Ó· 210 6753 002-3 ∂ÌÔÚÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º·Î›ÓÔ˜ dfakinos@thewhiskymag.gr ΔÌ‹Ì· ™˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ŒÏÏË ∫Ô·Ó¿ÚË sub@thewhiskymag.gr ªÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›· °ÂˆÚÁ›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, μ›Î˘ °ÎÈÒÓË www.glossologia.gr ∂È̤ÏÂÈ· ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ °ÂˆÚÁ›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ºˆÙÔÁڷʛ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞‰·Ì¿ÎË ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¢Ô˘ÏÁ¤Ú˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ §·ÌÚÔ‚·Û›Ï˘ ∂ÎÙ‡ˆÛË-μÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›· Pressious Arvanitidis ¢È·ÓÔÌ‹ ÕÚÁÔ˜ ∞∂ ΔÔ «Whisky Magazine» ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· CommonSense ¶ÚÔ‚ÂÏÏÂÁ›Ô˘ 6, 141 22 ¶. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∞ı‹Ó· whisky@commonsense.gr contact@thewhiskymag.gr www.thewhiskymag.gr Under license from Paragraph Publishing Ltd, St Faiths House, Mountergate, Norwich, Norfolk, NR1 1PY. United Kingdom. Tel: +44 1603 633 808 Fax: +44 1603 632 808

2 |

WHISKY Magazine

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 22 ΣΑΚΗΣ ΜΠΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ 18 BAR OVERVIEW

ΤΑΞΙΔΙ

ªÂ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË

√ Bar Fly ÛÙÔ Alexander’s Atrium Cigar Lounge

Δ· ÎÔÚ˘Ê·›· Á·ÏÏÈο ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ·

30 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ

20 HOT SPOT

ŸÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÎÔfiÏ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·

Nice ‘n’ easy bio bistrot

46 TA ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΠΑΡ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

34 ΟΝΑΡ

∏ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘

√ Bar Fly ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ 36 ARCADE FIRE

ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 60 ΤΑ 100 ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΑ

VIEWS 14 MORE TO BE DONE

Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ

Dave Broom

NEWS 06 PRESS KIT

15 ΦΙΛΟΣ-ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

∞Ê›ÍÂȘ Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ

16 THE NEW WORLD

08 ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ GLENFIDDICH

Glenfiddich tasting ÛÙÔ «42» 10 THE MACALLAN

Δ¤Ù·ÚÙÔ «ÛÙÂÊ¿ÓÈ» ÁÈ· ÙÔÓ Ô›ÎÔ Lalique

84 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

ŒÓ·˜ Û˘ÏϤÎÙ˘ È·ˆÓÈÎÒÓ Ô˘›ÛÎÈ

42 ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

From old fashion to new style

26 KNOW HOW 38 DISTILLERY FOCUS

∞ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Isle of Jura Durable quality 76 Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΟΥΙΣΚΙ

·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÚ‰ÂÚ¿ 80 ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

∂ÏÏËÓÈÎfi «Ó‡̷» ÛÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË

¶¤ÙÚÔ˜ ÷ÚÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ Tim Forbes 17 BLENDED Ή SINGLE MALT;

¡Ù›ÓÔ˜ ™ÙÂÚÁ›‰Ë˜

ΓΕΥΣΗ 50 DOS AND DON’TS PART 2

π‰·ÓÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ô˘›ÛÎÈ Î·È Ê·ÁËÙÔ‡ 52 WHISKY DINNER

√ °È¿ÓÓ˘ ª·Ó›Î˘ ÂÌÓ¤ÂÙ·È Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ Ì Ԣ›ÛÎÈ

ΣΤΗΛΕΣ 86 GADGETS 88 SUR MESURE 89 MEDIA 90 TASTINGS 96 ΓΛΩΣΣΑΡΙ WHISKY Magazine

| 3


EDITOR’S NOTE

ένα ακόμη χορταστικό τεύχος ¶¿ÓÔ˜ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ deligiannis@thewhiskymag.gr

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΖΗΛΕΨΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΓΚΡΑΠΕΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.

4 |

WHISKY Magazine

ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Whisky Magazine Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙÔ concept Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¢›Ï· ÛÙ· ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÏÏËÓÈ΋ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ website Ì·˜ (www.thewhiskymag.gr) Â›Ó·È ‹‰Ë ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Û·˜ ˘ÔÛ¯Âı‹Î·Ì ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·˜ Ù‡¯Ô˜. ∏ ÚÒÙË Ì·˜ Á¢ÛÈÁÓˆÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÁÈÓ ‹‰Ë, Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ Ã·ÚÈ˙fiÔ˘ÏÔ Ó· Ì·˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Glenfiddich, ÂÓÒ ÛÙȘ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ٷ ÂÚ›ÊËÌ· malt ÙÔ˘ Islay… ÂÓfi˜ ÓËÛÈÔ‡ Ô˘ ÁÈ· ̤ӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙË ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ! ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ Â›Û˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙË ÛÂÈÚ¿ ¿ÚıÚˆÓ (Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ) Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ whisky dinner. ™Â οı Ù‡¯Ô˜, ¤Ó·˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÂÊ ı· Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ ÂȉÈο ÁÈ· ÂÛ¿˜ ¤Ó· Ï‹Ú˜ ‰Â›ÓÔ, ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ô˘›ÛÎÈ. ∏ ·Ú¯‹ Á›ÓÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜, Ì ÙÔ ÛÂÊ °È¿ÓÓË ª·Ó›ÎË ÙÔ˘ Athens Hilton. ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Î·È ·Ó·Î·Ï‡„Ù ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ٷ ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù·. ŸÌˆ˜ ÙÔ Whisky Magazine ‰ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ. ™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ·˘Ùfi, Û·˜ ÍÂÓ·Áԇ̠ÛÙ· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÂÏÏËÓÈο ÙÛ›Ô˘Ú· Î·È ·ÔÛÙ¿Á-

Ì·Ù· ÛÙ·Ê˘ÏÈÔ‡. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ˙ËϤ„Ô˘Ó Ù›ÔÙ· ·fi ÙȘ ηϤ˜ ÁÎÚ¿˜, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ٷ Ì·˙› Ì·˜! ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ı· ‚Ú›Ù ·ÎfiÌË Ù· 100 ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘›ÛÎÈ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊı›ÙÂ. Δ·Íȉ¤„Ù ÓÔÂÚ¿ Ì·˙› Ì·˜ Û οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË fiÔ˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Ô˘›ÛÎÈ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜, ÁÈ· ÂÛ¿˜, ȉ¤Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙȘ ÂÓÙ¿ÍÂÙ ÛÙ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ù·ÍȉȈÙÈο Û·˜ Ï¿Ó·. ¢È·‚¿ÛÙ Â›Û˘ ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Á¢ÛÈÁÓˆÛ›· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ÙË ‚Ú›Ù ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, ηıÒ˜ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ «ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ» ÙˆÓ Á¢ÛÈÁÓˆÛÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ Whisky Magazine fiÏ· Ù· ÛΈÙÛ¤˙Èη blended Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÂÌÔÚÈο Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! ª¤Û· ·fi ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ Î·È ÙȘ ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È, ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, Ù· ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ·‰‡Ó·Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘. ∫·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ οÔÈÔ ·fi ·˘Ù¿, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ Ù· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡ fï˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ know how. ™Â ÌÈ· Ôχ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Á¢ÛÈÁÓˆÛ›· Ô˘ ÌfiÓÔ ÙÔ Whisky Magazine ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ, ‰ÈÂÚ¢Óԇ̠ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚·Ú¤ÏÈ· Î·È Â›‰Ë ‰Ú˘fi˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓfi˜ Ô˘›ÛÎÈ. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔ!


NEWS Η αεικίνητη ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Morrison Bowmore Distillers (MBD) ÌfiÏȘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÈۋ̈˜ fiÙÈ Ë Rachel Barrie ·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË Ù˘ master blender. ∏ Barrie ı· Â›Ó·È Â›Û˘ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘. £· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÒÙÂÚ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·¢ı›·˜ ÛÙÔÓ Andrew Rankin, ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È chief blender. ∏ Barrie ¤¯ÂÈ Â˘Ú›· ÁÓÒÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Î·È Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÚÁ·ÛÙ› Û ·ÚfiÌÔÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· The Glenmorangie Company.

DRAMS

™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ Ù˘, Ô Andrew Rankin ›Â: «∏ Rachel Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ¤ÌÂÈÚ˜ master blender ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ Î·È Â›Ì·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, Â‰Ò ÛÙËÓ MBD. Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· blender ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ Î·È ·˘Ù‹ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ı· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ì ٷ ηχÙÂÚ· Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ· single malt Scotch Ô˘›ÛÎÈ». ∏ Barrie ¤¯ÂÈ ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÂÈ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ŒÚ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ MBD ·fi ÙËÓ The Glenmorangie Company, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¡¤ˆÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·

Σπάνια μπουκάλια Macallan «εξαφανίζονται» στο Χονγκ Κονγκ

whisky creator Î·È master blender. ∂›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ›Ûˆ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘›ÛÎÈ, fiˆ˜ ÙÔ Glenmorangie Signet Î·È ÙÔ Ardbeg Corryvreckan. ¶ÚÈÓ ·fi ·˘Ùfi, Ë Barrie ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Macdonald & Muir Ltd ˆ˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙÔ Scottish Whisky Research Institute ˆ˜ ÂÚ¢ӋÙÚÈ·.

Κερδίστε ένα διήμερο για 2 στον Παρνασσό! ª›Ù ÛÙÔ www.thewhiskymag.gr Î·È ¿ÚÙ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi √ •ÂÓÒÓ·˜ ÙÔ˘ √ÈÓÔÔÈ›Ԣ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ Û¿˜ ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ ºˆÎ›‰·˜ ÁÈ· ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‰È‹ÌÂÚË ·fi‰Ú·ÛË. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙÔ «‰˘Ó·Ùfi» ÙÔ˘ ÎÂÏ¿ÚÈ Ì ٷ ÌÔÓ·‰Èο ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ· ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ‰È‹ÌÂÚÔ. √ •ÂÓÒÓ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙË ·ÏÏ¿ Ì·Á¢ÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡, ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ‚fiÏÙ˜ Î·È ÂΉÚÔ̤˜. ÃÙÈṲ̂ÓÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÙÔÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ô •ÂÓÒÓ·˜ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ – ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ ÌÔÙ›‚· ¿Óˆ ÛÙ· ¤ÈÏ·, ÎÚ˘ÊÔ› ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ› ʈÙÈÛÌÔ›, ·Í¤¯·ÛÙÔ ÚˆÈÓfi Ì ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜. ∫·È ‚¤‚·È· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÎÂÏ¿ÚÈ Ì ٷ ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ· ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ó· Û·˜ Ì˘‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÔÈÓÔÔÈ›·˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ· ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È ‚fiÏÙ˜.

6 |

WHISKY Magazine

Dear Monkey ∏ ÂÙ·ÈÚ›· William Grant & Sons ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡ blended malt Scotch Ô˘›ÛÎÈ Monkey Shoulder ÛÙȘ ∏¶∞. °ÓˆÛÙfi ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ˆ˜ ÙÔ «ÈÔ ÂÈı˘ÌËÙfi» ÛÙȘ ∏¶∞, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ôχ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ bartender Î·È ÂȉËÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ, ÙÔ Monkey Shoulder ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Û ηْ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ πÏÈÓfiȘ. ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÂÚÁ¿Ù˜ malt ÙˆÓ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Á‡ÚÈ˙·Ó ÙÔ malt barley Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ì ͇ÏÈÓ· ÂÚÁ·Ï›·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙÔÓ fiÚÔ «Monkey Shoulder» (ÒÌÔ˜ Ì·˚ÌÔ‡˜) ÁÈ· ÙÔÓ Ôχ ÎÔÈÓfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÒÌÔ˘, ÂÂȉ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ ̤ڷ, ¤ÓȈı·Ó Û·Ó Ó· ηıfiÙ·Ó ÌÈ· Ì·˚ÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘˜.

∞Ó Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ë ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë Ù¤¯ÓË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ barley ¯ÂÈÚÔÓ·ÎÙÈο ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·fiÛÙ·Í˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Monkey Shoulder. «ΔÔ Monkey Shoulder Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ – ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ·ÏÏ¿ ηϿ ‰ڷȈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ. √È Âȉ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Monkey Shoulder Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ Speyside Ô˘›ÛÎÈ ·fi ¤Ó·Ó ηٷÍȈ̤ÓÔ ·Ú·ÁˆÁfi, ÂÓÒ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÌÂȯÙ› Î·È ÙÔÓ ÛÈÚÙfi˙ÈÎÔ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹» ϤÂÈ Ë Cindy Wang, Senior Brand Manager ÙÔ˘ Monkey Shoulder.

ŒÓ·˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û¿ÓÈˆÓ ÌԢηÏÈÒÓ Macallan ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ The Macallan Fine and Rare 1949 ˆÏ‹ıËΠ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 43.500 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ÂÓÒ ‰‡Ô ·fi Ù· ÙÚ›· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Macallan in Lalique III ˆÏ‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ 36.900 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÍÂÔ‡ÏËÛ·Ó Â›Û˘ Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· 10 ÌÔ˘-

οÏÈ· Macallan ¤Î‰ÔÛ˘ Albert Watson ̤۷ Û 5 Ë̤Ú˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ‹ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 1640 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·. √ Ryan Hill, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Macallan, ‰‹ÏˆÛÂ: «√È ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ Ô˘›ÛÎÈ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙË Û·ÓÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔ˚fiÓÙ· ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜. ΔÔ Macallan Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó Û˘ÏϤÎÙË Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ì¿Úη˜».

WHISKY LIVE §√¡¢π¡√ 2012 ¶·Ú·Û΢‹ 23 & ™¿‚‚·ÙÔ 24 ª·ÚÙ›Ô˘ ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘›ÛÎÈ tasting ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi Honourable Artillery Company. ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·˘Ù‹ ¤·˘ÏË ¯Ù›ÛÙËΠÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ·, ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ¤Ó· ΋Ô 24 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÏȘ Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi Moorgate, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ΔÔ 2012 ʤÚÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÛı‹Î˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiˆ˜ Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Cocktails Live ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ Whisky Live & Cocktails ‰ÂÓ ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Whisky Live, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Cocktail, fiÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÎÔÎÙ¤ÈÏ Ì blended Ô˘›ÛÎÈ, ÚÔ‡ÌÈ, ‚fiÙη Î·È Ù˙ÈÓ. WHISKY LIVE ¡∂∞ À√ƒ∫∏ 2012 ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ΔÔ Whisky Live Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎfi Pier Sixty ÛÙȘ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2012, ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ˘¤ÚÔ¯Ô Ô˘›ÛÎÈ, ηÏfi Ê·ÁËÙfi Î·È Í¤ÊÚÂÓË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ΔÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ 2011 ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ, ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÂÍ·›ÛȘ ÌÚ¿ÓÙ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·fi Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜. ∂›Ù ›ÛÙ ·ÏÈfi˜ ÁÓÒÚÈÌÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ Â›Ù ·Ú¯¿ÚÈÔ˜, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¿ÚÂÙ ÌÈ· Á‡ÛË ·fi ÌÈ· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË Î·È ÂÓ‰Âϯ‹ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ, ÙfiÛÔ ·fi ¿Ô„Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ fiÛÔ Î·È ·fi ¿Ô„Ë ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂›Ó·È Ë ‰È΋ Û·˜ ¢ηÈÚ›· Ó· ¤ÚıÂÙ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ô˘›ÛÎÈ, Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ Û¿ÓÈ· Ô˘›ÛÎÈ, Ó· ‰È¢ڇÓÂÙ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Û·˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜. WHISKY LIVE Δ√∫I√ 2012 ™¿‚‚·ÙÔ 5 & ∫˘Úȷ΋ 6 ª·˝Ô˘ ΔÔ 2012, ÙÔ Whisky Live ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Roppongi, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ Tokyo International Bar Show. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 5 Î·È 6 ª·˝Ô˘ Î·È Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ ÔÙÒÓ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ηıÒ˜ Î·È Âȉ›ÍÂȘ ·fi bartender. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ www.whiskylivejapan.com ‹ οÓÙ «Like» ÛÙË ÛÂÏ›‰· Whisky Live Tokyo ÛÙÔ Facebook.

ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ Δοκιμάζουμε 7 Islay whiskies

ΔÔ Whisky Magazine Û¿˜ ÚÔÛηÏ› Û ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ‚Ú·‰È¿ Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜ ÁÈ· ÂÙÈΤÙ˜ single malt ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Islay, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÓËÛ› ÛÙ· ‰˘ÙÈο Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› 8 ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· – ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÂÚÈÊËÌfiÙÂÚ· Ô˘›ÛÎÈ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. ª·˙› ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì 7 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο single malt:

ñ Bunnahabhain 12 ÂÙÒÓ ñ Bruichladdich 12 ÂÙÒÓ ñ Caol Ila 12 ÂÙÒÓ ñ Bowmore 12 ÂÙÒÓ ñ Laphroaig 10 ÂÙÒÓ ñ Lagavulin 16 ÂÙÒÓ ñ Ardbeg 10 ÂÙÒÓ ∫·ıÔ‰ËÁËÙ‹˜ Ì·˜ ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·˘Ù‹ ‚Ú·‰È¿ ı· Â›Ó·È Ô ÂȉÈÎfi˜ Á¢ÛÈÁÓÒÛÙ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ ÷ÚÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ì·˜ ˘ԉ¯Ù› Û ¤Ó·Ó Ôχ ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ. ™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, Î·È ÛÙÔÓ ¿Óˆ ¯ÒÚÔ ÙÔ‡ bar-restaurant WE ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ whisky bar Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÙÔ Whisky Embassy. ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ∞ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ì¿Ú·, ı· Ì·˙¢Ùԇ̠Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi ÙÚ·¤˙È Î·È

ı· Ì˘Ëıԇ̠ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ Islay Ô˘›ÛÎÈ. ∫·È ‚¤‚·È· ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ٷ 7 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ô˘›ÛÎÈ ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ӷ ÛÙ· ÂȉÈο ÔÙ‹ÚÈ· Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜ Glencairn. √ ̤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙË ‚Ú·‰È¿ Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜ Â›Ó·È 30 ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 15 ¢ÚÒ/¿ÙÔÌÔ. √ ηٿÏÔÁÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÁÁÚ·Ê›ÙÂ Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÙ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤ۈ ÙÔ˘ website Ì·˜ www.thewhiskymag.gr. ÕÚ· Ì›ÓÂÙÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ Û ÌÈ· Ôχ ͯˆÚÈÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ! °Â˘ÛÈÁÓˆÛ›· Islay Whiskies ∫˘Úȷ΋ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ flÚ· 7:00 ÌÌ Whisky Embassy WE Bar-Restaurant ∫‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰· °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 210 6753 002-3 WHISKY Magazine

| 7


EVENT

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

Whisky tasting event. ªÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ‚Ú·‰È¿, ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ Ô˘›ÛÎÈ, ¤Ó·˜ Ôχ fiÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ÷ÚÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜.

glenfiddich single malt whisky tasting στο 42 ΑΝ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΤΟ 2011 ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΓΡΑΦΩ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΩ TASTING EVENTS ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΑ ΟΠΩΣ ΤΟ GLENFIDDICH, ΘΑ ΤΟΝ ΠΕΡΝΟΥΣΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΡΕΛΟ.

8 |

WHISKY Magazine

Ό

Ù·Ó ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Glenfiddich ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Whisky Magazine, ‰ÂÓ Û·˜ ÎÚ‡‚ˆ fiÙÈ ‰¤¯ÙËη Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¯·Ú¿, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÙÔ ÛÎÂÊÙÒ. ÕÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚÒÙË ÌÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛË. ∂‰Ò fï˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ̤ӷ, Î·È ı· Û·˜ ÂÍËÁ‹Ûˆ ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÈ·Ù›. £˘Ì¿Ì·È fiÙ·Ó ¤È·Û· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Whisky Magazine ÙÔ 2004. ∂ÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËη Î·È ÙÔ ·fiÏ·˘Û· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰·. ∞Ó ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ οÔÈÔ˜ fiÙÈ ÙÔ 2011 ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Î·È fiÙÈ ı· Áڿʈ ¿ÚıÚ· Î·È ı· οӈ tasting events ÁÈ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· fiˆ˜ ÙÔ Glenfiddich, ı· ÙÔÓ ÂÚÓÔ‡Û· Û›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· ÙÚÂÏfi. ŸÙ·Ó, ÏÔÈfiÓ, οıÈÛ· Î·È ÛΤÊÙËη Ì „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓÂ, Ì ΢ڛ¢Û ÙÔ ¿Á¯Ô˜! ∂›Ó·È ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂȘ ÌÈ· Á¢ÛÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ ˆ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ÎÈ ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂȘ ÌÈ· Á¢ÛÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ Whisky Magazine ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· fiˆ˜ Ë ∞ªμÀ•. ∏ ÚÒÙË ÛΤ„Ë ‹Ù·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ fiÏ·

Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ◊Úı·, ÏÔÈfiÓ, Û Â·Ê‹ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞ªμÀ• ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ event. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ê¿ÓËΠfiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ı· ‹Ù·Ó Ôχ ηϋ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‚Ϥ„Ô˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Á¢ÛÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ ÙÔ˘ Whisky Magazine ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÎÔÈÓfi Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ‡ Ô˘›ÛÎÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, ı· ¤ÚÂ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ·˘Ù¤˜ ı· ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Û Â›Â‰Ô Á¢ÛÙÈ΋˜ ‰ÔÎÈÌ‹˜, Ô˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘. ºÙ¿ÓÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙȘ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18:00 ¤Íˆ ·fi ÙÔ Bar 42 ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 3. ∂›¯·Ì ‰‡Ô ÒÚ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ Ì·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛΤÊÙËη Î·È ‹Ú· ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ‹Ù·Ó Ô ¯ÒÚÔ˜. ÿÛˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ·fi ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ù˘¯fiÓ ÌÈÎÚ¿ Ï¿ıË, ÛΤÊÙËη. ŒÓ· ·fi Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· bar ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™Â ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ë Ì¿Ú· ÙÔ˘, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ‡ ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ˘ ͇ÏÔ˘. ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û‡ÌÌ·¯Ô ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹. ™ÙȘ 20:00 ‹Ù·Ó fiÏ· ¤ÙÔÈÌ·, Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ì·˜ ηÏÂṲ̂ÓÔÈ. ∫¿ÔÈÔÈ ·ÏÈÔ›, ÁÓÒÚÈÌÔÈ Î·È ÈÛÙÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ‹Ù·Ó ÂÎÂ›Ø ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ fï˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ‰Â ‹Ù·Ó Ë Á˘Ó·ÈΛ· ·ÚÔ˘Û›·. ∏ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Î·ÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó 40 ¿ÙÔÌ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fï˜ Á›Ó·Ì 42. Δ˘¯·›Ô; ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ! ŸÏ· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘ÌÂ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ºˆÎ›ˆÓ ∫Ô·Ó¿Ú˘ ηψÛfiÚÈÛ ÙÔ˘˜

ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÏfiÁÔ. ∞ÊÔ‡, ÏÔÈfiÓ, Û˘ÛÙ‹ıËη Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÌÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÂÌÊ·Ó¤˜, ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÚÔ˚‰Â¿Ûˆ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ›¯·Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·fi ÚÈÓ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ı· Ìԇ̠۠ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ·fiÛÙ·Í˘ Î·È ÛÙ· ÛÙ¿‰È¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ı· ÎÔ˘Ú¿ÛÔ˘Ì Ì ÔÚÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ı· ¿ÎÔ˘Á ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. £· ‹Ù·Ó ÌÈ· Á¢ÛÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘ÌÂ! ∂Λ, ÏÔÈfiÓ, ‚¿ÚÂÛ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ! ¡·È! ∞˘Ùfi ›ӷÈ. ¢È·ÛΤ‰·ÛË! ™·˜ ÙÔ Ï¤ˆ Ì οı ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Á›Ó·Ó ·˘ÙfiÌ·Ù·. ªÂ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi Ú·‚‰›! ∞Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Glenfiddich Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍÂ Ô William Grant Î·È ÔÈ ·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. ªËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÙÔ Glenfiddich Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· (ÌÂÙÚË̤ӷ ÛÙ· ‰¿ÎÙ˘Ï·) ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ·. ªÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û ı¤Ì·Ù· ·fiÛÙ·Í˘ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÛÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ˆ˜ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘. ∂Λ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ‡ Glenfiddich: Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û ı¤Ì·Ù· ·fiÛÙ·Í˘, Ë ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÌÊȿψÛ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È Ë ·‰È¿ÎÔË Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Û Ù¯ÓÈΤ˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô, ¿ÏψÛÙÂ, fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1 single malt Ô˘›ÛÎÈ Û ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ê‹Û·Ì ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÙÔ Glenfiddich 12yo. ¶fiÛÔÈ ¿Ú·Á ÛËÌÂÚÈÓÔ› Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ Ó· Â›Ó·È Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ label; ŒÓ· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Î·È Ù›ÌÈÔ ·’ fiϘ ÙȘ ·fi„ÂȘ Speyside classic! ¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌÊȿψÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ malt

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ: GLENFIDDICH 18yo

master Brian Kinsman, ÙÔ Glenfiddich 14yo Rich Oak. ÕÏÏË ÌÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›·! ∞ÊÔ‡ ¤Ú·Û·Ó 14 ¯ÚfiÓÈ· ˆÚ›Ì·ÓÛ˘, Ô Brian ›¯Â ÙËÓ È‰¤· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ· Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Î·È ÈÛ·ÓÈ΋˜ ‰Ú˘fi˜ ÁÈ· 12 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ù· ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ‚·ÚÂÏÈÔ‡. ™˘Ó¯›Û·Ì Ì ÙËÓ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ‡ Glenfiddich: ÙÔ Glenfiddich 15yo Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Solera System. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi, Ù· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ·fi 3 Ù‡Ô˘˜ ‰Ú‡ÈÓˆÓ ‚·ÚÂÏÈÒÓ sherry, bourbon Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ‚·ÚÂÏÈÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ˆÚ›Ì·ÓÛË 15 ÂÙÒÓ, ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ Solera, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ¿ÓÙ· ÌÈÛÔÁÂÌ¿ÙÔ. ∞Á·Ë̤ÓË ÂÌÊȿψÛË Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. Δ¤ÏÔ˜, ηٷϋͷÌ Ì ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¿ÊËÛÂ Ô ¤ÌÙÔ˜ malt master ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘, Ô David Stewart: ÙÔ Glenfiddich 18yo Ô˘ ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 18 ¯ÚfiÓÈ· Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ oloroso sherry Î·È bourbon ‚·Ú¤ÏÈ·. ∞fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Û ۯ¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜-ÙÈÌ‹˜. ∫¿Ô˘ ÂΛ ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ÙÂÏ›ˆÛ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›¯· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Ì·˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ ÛÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÔÎÈÌ‹˜. ŸÏ· ·ÏËÛ·Ó Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÂÏ›˙ˆ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Ì·˜ Ó· ÙÔ ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó fiÛÔ ÎÈ ÂÁÒ. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∞ªμÀ•, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Bar 42, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ ·fi ÙÔ Whisky Magazine ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜, Î·È ÙËÓ ·Ê·Ó‹ ËÚˆ›‰·, fiˆ˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜. ∂Ï›˙ˆ ·˘Ù‹ Ë ÚÒÙË Á¢ÛÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ Ó· Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ Û ¤Ó· Ù·Í›‰È Ô˘ ı· ÙÔ ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ̷˙›. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË... WHISKY Magazine

| 9


NEWS

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

ΔÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ The Macallan in Lalique, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡˜, Ôχ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ The Macallan, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Ù¤¯Ó˘ ÛÙËÓ ∞ıËÓ·˝‰·. ∏ μ·Ï›ÛÈ· μ‡˙· Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §›ÙÈÓ·˜ ‹Ù·Ó ÂΛ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘˜.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ decanter Ù˘ Lalique, ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi Ù· ÊÈÓÈÛÙÚ›ÓÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÊÈÓÈÛÙÚ›ÓÈ. ΔÔ ÒÌ· Â›Ó·È ¯¿ÏÎÈÓÔ Î·È ÊÙÈ¿¯ÙËΠ·fi ¤Ó·Ó ·ÏÈfi ¯¿ÏÎÈÓÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú·. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ decanter ΢ÎÏÔÊÔÚ› Û 400 ÌfiÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.

10 |

WHISKY Magazine

ΤΕΤΑΡΤΟ «ΣΤΕΦΑΝΙ» ΓΙΑ ΤΟ THE MACALLAN KAI TON OIKO LALIQUE WHISKY Magazine

| 11


news

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Σ

Ο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ THE MACALLAN 60 YEARS OLD IN LALIQUE

12 |

WHISKY Magazine

ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ «∞ıËÓ·˝˜» ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ηÚÔ‡ Ù‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ The Macallan Ì ÙÔÓ Ô›ÎÔ Lalique. ∂Λ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ. §¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ single malt Ô˘›ÛÎÈ The Macallan, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚfiÓÈÔÈ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Lalique ·Ú¢ڤıËÛ·Ó Û ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Ù¤¯Ó˘ Î·È ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÔÌ„ÔÙ¤¯ÓËÌ· ÂÎÙ¤ıËΠ̷˙› Ì ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë Î·È ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ º·ÛÈ·ÓÔ‡. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ¤‰ÈÓ·Ó Î·È ¤·ÈÚÓ·Ó, ÂÓÒ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·Ó The Macallan Masters’ Edition. Δ· ÊÒÙ·, Ê˘ÛÈο, ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ The Macallan 60 Years Old in Lalique. √ ÎfiÛÌÔ˜ ›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Á‡Úˆ ÙÔ˘ Û·Ó Ó· Ï¿Ì‚·Ó ̤ÚÔ˜ Û ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚȷ΋ ÙÂÏÂÙ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÎÔÈÙÔ‡Û ٷ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ‰ÂÍÈ¿ ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÔÙ¤ Ó· Ú›¯ÓÂÈ ÎÏÂÊÙ¤˜ Ì·ÙȤ˜ ÛÙËÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓË Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ÊÈ¿ÏË The Macallan in Lalique, Ô˘ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤ÎÏ‚ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.

¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1950. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÌÂÚÈηÓÔ› Â˙ÔÓ·‡Ù˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ¯ÂÈÌÒÓ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 100 ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙËÓ ∫ÔÚ¤·. ∏ ÂÚ›ÊËÌË Î·Ù·ÈÁ›‰· Great Appalachian Û·ÚÒÓÂÈ 22 ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ·ÎÙ‹˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÈ 353 ·ÓıÚÒÔ˘˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÚΛ˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ™ÔÊÔÎÏ‹ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ™ÙȘ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô Franco ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú, Ô William Faulkner ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ ¡fiÌÂÏ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ The Macallan, ¤Ó·˜ ™ÎˆÙÛ¤˙Ô˜ (̤۷ ÛÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ¯·Ú¿, ÁÈ·Ù› ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÚÈÓ Ë ™ÎˆÙ›· ›¯Â ηٷÙÚÔÒÛÂÈ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Ì 6-1 ÛÙÔ British Home Championship) ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ÙÔ «ÓÂÚfi Ù˘ ˙ˆ‹˜» οÔÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ÈÛ·ÓÈ΋ Î·È ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‰Ú˘. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú· ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÎfiÌË. ∞fi ÂΛӘ ÙȘ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ –9 Î·È 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1950– Ô Bob Dalgarno, Ô Master Blender ÙÔ˘ The Macallan, ‰È¿ÏÂÍ ¤ÓÙ ‚·Ú¤ÏÈ· ÁÈ· Ó· Ù· ÂÌÊÈ·ÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Lalique. √È ‰‡Ô ·˘ÙÔ› Ôχ ÛÔ˘‰·›ÔÈ Ô›ÎÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÙÔ 2005 Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ÍÈ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÒÓ decanter Lalique, Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Û¿ÓÈ· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ The Macallan Î·È ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Û Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi. ∫·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Î·È ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ˘ÏÒÓ˜-Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ The Macallan ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· single malt Ô˘›ÛÎÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °È· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ Î¿ıÂ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi The Macallan Lalique Decanter, ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· 15 Ù¯ÓÈÙÒÓ ÛÙÔ ÌÔ˘Ù›Î ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ Lalique, ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Wingen-surModer Ù˘ ∞ÏÛ·Ù›·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ decanter ‹Ù·Ó ÙÔ Exceptional Oak Casks, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ· ‰È¿ÛËÌ· ‚·Ú¤ÏÈ· ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ï·ÈÒÓÂÈ ÙÔ The Macallan, Î·È ÂÚÈ›¯Â Ô˘›ÛÎÈ 50 ÂÙÒÓ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‹Ù·Ó ÙÔ The Natural Colour, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ The Macallan, fiˆ˜ ·˘Ùfi ‚Á·›ÓÂÈ ·fi Ù· Û¿ÓÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Ô›ÎÔ˜, ÛÙ· ÔÔ›· ›¯Â ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·Ï·Èˆı› sherry. ΔÔ Ô˘›ÛÎÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ decanter ‹Ù·Ó 55 ÂÙÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡, ¯ˆÚ›˜ οÔÈ· ·Ú·›ˆÛË. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ decanter ÂÚÈ›¯Â Ô˘›ÛÎÈ 57 ÂÙÒÓ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿

ÙÔ˘ ‹Ù·Ó The Finest Cut. ΔÔ Finest Cut Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·fiÛÙ·Í˘ Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÌfiÓÔ ·ÏÎÔfiϘ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Î·ı·ÚfiÙËÙ·˜. °È· ÙÔ The Macallan, ÙÔ Finest Cut Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÙÔ 16% ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ ·fiÛÙ·Í˘. º¤ÙÔ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ decanter Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜, Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ‡ The Macallan, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Speyside ηÈ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ΔÔ Ô˘›ÛÎÈ ·fi Ù· ‚·Ú¤ÏÈ· ÙÔ‡ 1950 ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÂÚ·Û› ¯ÚÒÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ The Macallan (‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ, ÌÈ·˜ Î·È ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 20.000 ¢ÚÒ Ë ÊÈ¿ÏË!), ÛÙË Ì‡ÙË Â›Ó·È ÔχÏÔÎÔ, Ì ·ÚÒÌ·Ù· ηӤϷ˜, „ËÙÔ‡ Ì‹ÏÔ˘

Î·È „ËÙÔ‡ ÏÂÌÔÓÈÔ‡, ÂÓÒ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ, ÂÏ·È҉˜ Î·È ÁÏ˘ÎfiÈÔÙÔ, Ì Á‡ÛÂȘ ÂÛÂÚȉÔÂȉÒÓ, Ì·‡Ú˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Î·È ·ÚÁÔ„Ë̤Ó˘ Ù‡ÚÊ˘. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È Î·È ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ Â›Á¢ÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ decanter Ù˘ Lalique, ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi Ù· ÊÈÓÈÛÙÚ›ÓÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÊÈÓÈÛÙÚ›ÓÈ. ΔÔ ÒÌ· Â›Ó·È ¯¿ÏÎÈÓÔ Î·È ÊÙÈ¿¯ÙËΠ·fi ¤Ó·Ó ·ÏÈfi ¯¿ÏÎÈÓÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú·. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ decanter ΢ÎÏÔÊÔÚ› Û 400 ÌfiÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ΔÔ 2010, Ë ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Cire Perdue, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ decanter Ù˘ Lalique ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û Ԣ›ÛÎÈ 64 ÂÙÒÓ. ¶Ô˘Ï‹ıËΠ۠‰ËÌÔÚ·Û›· ÚÔ˜ 460.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÔÛfi Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÂÎfiÚ ÁÈ· Ô˘›ÛÎÈ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÂÓ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Six Pillars, ·ÏÏ¿ ÂÌÊÈ·ÏÒıËΠÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ 150 ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ Lalique. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰‡Ô ˘ÏÒÓ˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ‚ÚÂı› οÔÙ οÔÈÔ˜ ηÏfi˜ Ê›ÏÔ˜ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÁÔ˘ÏÈ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤ÎÙ·Ú ÙˆÓ ıÂÒÓ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜.

O MASTER BLENDER ΤΟΥ THE MACALLAN ΔΙΑΛΕΞΕ ΠΕΝΤΕ ΒΑΡΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΟΥΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LALIQUE

WHISKY Magazine

| 13


VIEW

A DRAM WITH DAVE BROOM

VIEW

√ Dave Broom, ÌÂÙ¿ ·fi Ù· 100 Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ Whisky Magazine, ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó.

more to be done

M

Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÈÒÓ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Strathisla ÎÈ ·fi ̤۷ ÙÔ˘ ͯ‡ıËΠ¤Ó· ÂÙÂÚfiÎÏËÙÔ Ï‹ıÔ˜ «‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ ÔÙÔ‡» (fiˆ˜ ·ÔηÏԇ̠ÙÒÚ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜). ∂›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô Ô˘›ÛÎÈ Ù˘ Chivas Brothers. √ÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «The Century of Malts» (√ ·ÈÒÓ·˜ ÙˆÓ malt), fi¯È ÂÂȉ‹ Â›Ó·È 100 ÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 100 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο single malt Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ì›ÍÂÈ Ô Colin Scott. ΔÔ ‰ÔÎÈÌ¿Û·ÌÂ, ÙÔ ÂȉÔÎÈÌ¿Û·ÌÂ Î·È ·Ó·ÚˆÙËı‹Î·Ì ÁÈ·Ù› ÔÚÁ·ÓÒıËΠ¤Ó· ÙfiÛÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ù·Í›‰È ÁÈ· Ì›· Î·È ÌfiÓÔ ÊÈ¿ÏË. ∫·È ÙfiÙ ̷˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÌÈ· ¿ÏÏË ·›ıÔ˘Û·. ∂Λ ‹Ù·Ó ·Ú·‰È·Ṳ̂ӷ ¿Óˆ Û ÙÚ·¤˙È· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi οı Ԣ›ÛÎÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ vatting (Ó·È, Ô fiÚÔ˜ ‹Ù·Ó ‰fiÎÈÌÔ˜ Î·È ÙfiÙÂ). ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ›‰· ÙÔ DNA ÂÓfi˜ Ô˘›ÛÎÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔØ ÌÈ· Û¿ÓÈ· –·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜– ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ¤Ó·Ó blender Ó· ÂÈ «∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘Ø ›Ù ÌÔ˘ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜». ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì·˜ ¤ıÂÙ ¤ÌÌÂÛ· ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ··ÓÙËıÔ‡Ó: «¢È·ÎÚ›ÓÂÙ ÙË Û‡ÓıÂÛË; ªÔÚ›Ù ӷ ͯˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ ¿ÓÙÚÂÌ·;» ◊Ù·Ó ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ¿ÎÚˆ˜ ÊÈÏfi‰ÔÍË Î·È ·Ú¿‰ÔÍË. √È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ‡ Ô˘›ÛÎÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔ nosing, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ (Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Û ¤Ó· tasting) ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÔÛÊÚ·›ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÊÙ‡ÓÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ηÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ dram. ΔÔ ›ڷ̷ ¤Ù˘¯Â. ªÂÚ‰Â̤ÓÔÈ ·ÏÏ¿ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ, ÂÎÙÈÌ‹Û·Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙË Û‡ÓıÂÛË. ◊Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ì·˜ ‰fiıËΠÌÈ· Ó¤· ÔÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ. ∂›‰·Ì ÔÏÏ¿ ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ¿ÁÓˆÛÙ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ·. À‹Ú¯·Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ, ·fi ¿Ì‚˘Î˜ Lomond Î·È ·fi ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Chivas Ì Ôχ Ù˘ÚÊÒ‰Ë Ô˘›ÛÎÈ ÛÙÔ Glen Keith Î·È ÙÔ Caperdonich. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Û˘Á¯ˆÓÂ˘Ù‹Î·Ó Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ. ∂ηÙfi Ô˘›ÛÎÈ Û ̛· ÊÈ¿ÏË ‹Ù·Ó ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯· ·ÎÚ·›· ȉ¤·. Ÿˆ˜ ÎÈ ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô, ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¢ڤˆ˜ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ÛÙȘ ·ÚȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë πÛ·Ó›· ·Ó·‰˘fiÙ·Ó ˆ˜ Ë Ó¤· ¯ÒÚ· ηٷӿψۋ˜ ÙÔ˘. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ ÙfiÙ ÙËÓ ∫›Ó·, ÙË μÚ·˙ÈÏ›· ‹ ÙË ƒˆÛ›·.

14 |

WHISKY Magazine

◊Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ ÚÈÓ ·fi Ù· blog, ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ. øÛÙfiÛÔ, ˘‹Ú¯·Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ù· single malt ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·Ó ÛˆÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘ÙfiØ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó, Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó. Ÿˆ˜ ¤Ó·˜ blender, ¤ÙÛÈ ÎÈ ¤Ó·˜ ÂΉfiÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiÏ· ·˘Ù¿. ¶fiÛ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ! ΔÒÚ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Î¿ı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Ô˘›ÛÎÈ ÎÏ·Ì Û οı ¯ÒÚ·, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÔÍ¢Ù› ÛÙ· ‡„Ë Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ó¤· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ·. √È Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ¤Ó· ÎÏÈÎ ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, Î·È ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ¿Ô„Ë. ∞fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›·, Ù· 100 Ù‡¯Ë ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì 100 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙ· 100 Ù‡¯Ë ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ùfi˜ Ì·˜. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÂΉ›‰ÂÙ·È È· Û ÔÏϤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ¤¯ÂÈ Â‰Ú·Èˆı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Whisky Live, ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο Ë Ôχ ·ÏËıÈÓ‹ ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÓfiËÙË ¤ÓÓÔÈ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì·˜ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜: ÙÔ «whisky lifestyle». øÛÙfiÛÔ, ÚÔÙÈÌ¿Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÙÔÓ ¤·ÈÓÔ. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÚÈÓ ·fi 100 Ù‡¯Ë. °È· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜, ›¯· ‚ÁÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Ì οÔÈ· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘. μ¿Ï·Ì ·fi ¤Ó· dram Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÓÂÚfi. ªÂÚÈÎÔ› Û¿ÛÙÈÛ·Ó ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ù˘ ȉ¤·˜ ·˘Ù‹˜. «∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È ·˘Ùfi;» ÚÒÙËÛ οÔÈÔ˜. «ª· Î·È ‚¤‚·È·!» ··ÓÙ‹Û·ÌÂ. ¶ÚfiÛıÂÛ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÓÂÚfi, ¯·Ï¿ÚˆÛ·Ó, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó Î·È ‹È·Ó ·ÎfiÌË ¤Ó·… ÎÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó·. «•¤ÚÂȘ οÙÈ;» ÌÔ˘ › οÔÈÔ˜. «ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ›Óˆ Ô˘›ÛÎÈ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ›¯Â ÂÈÙÚ·› ÔÙ¤ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ ÓÂÚfi». ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÚ·›; ◊Ù·Ó ÌÈ· ·Ú¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Ê˘ÒÓ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤ÈÓ·Ó Ô˘›ÛÎÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó, ÂÂȉ‹ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ôχ ·Ïfi Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ ÎÈ fi¯È ¯ıÚfi˜. ◊Ù·Ó ¤Ó· ˆÊ¤ÏÈÌÔ Ì¿ıËÌ· Ô˘ Ì·˜ ‰›‰·Í fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÎfiÌË. ¶fiÛÔÈ ¿Ú·ÁÂ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ·› οÙÈ; Œ¯Ô˘Ì ÂΉÒÛÂÈ 100 Ù‡¯Ë Î·È Â›Ì·ÛÙ ÌfiÏȘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹. Ÿˆ˜ ϤÓÂ, οı ¤Î‰ÔÛË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË. ∂ηÙfi Ù‡¯Ë; ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ. ∞˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÙÔ 101Ô Ù‡¯Ô˜.

TOP DRAM

√ ¶¤ÙÚÔ˜ ÷ÚÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ, ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË Î·È ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘.

φίλος-συλλέκτης-επενδυτής

A

˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿, ı· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘›ÛÎÈ. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· Û˘ÏϤÎÙË Î·È Ôχ ηÏfi Ê›ÏÔ. ŸÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Û· ÙÔ Ù·Í›‰È ÌÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ, Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ‹Ù·Ó ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ Ì ··Û¯fiÏËÛ ·ÚÎÂÙ¿. ªÂÙ¿ ·fi ÛΤ„Ë, ηٿϷ‚· fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔ˘ Ë ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË. £· ÚÔÙÈÌÔ‡Û· Ó· ηٷӷÏÒÛˆ ÙË X ÊÈ¿ÏË, ·Ú¿ Ó· ÙËÓ ÎÔÈÙ¿ˆ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ ÌÔ˘, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‹ÍÂÚ· fiÙÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÙËÓ Í·Ó·¤‚ÚÈÛη. √È Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÔ˘ ¯¿ÚÈ˙ fiÙ·Ó ı· ÙË ÌÔÈÚ·˙fiÌÔ˘Ó Ì ʛÏÔ˘˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì η̛· Û˘ÏÏÔÁ‹. ∂Λ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô Î·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË «·ÁÔÚ¿˙ˆ Ì›· ÊÈ¿ÏË ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Óԛ͈ Î·È ¿ÏÏË Ì›· ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÔ˘». ¢··ÓËÚfi ÙÔ ¿ıÏËÌ·, ‰Â Û˘ÌʈÓ›ÙÂ; ∞ÏÏ¿ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹˜: «ª›· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Óԛ͈, Ì›· ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÔ˘ Î·È Ì›· ÁÈ· Ó· ÙËÓ Ô˘Ï‹Ûˆ ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÙ·Ó ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋»! ∞Ú¯›˙ˆ Î·È Û·˜ ÌÂډ‡ˆ; ∞˜ Ù· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿. √ Ê›ÏÔ˜ ·Ï¿ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙË ÊÈ¿ÏË ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È Ó· ÙË ¯·Ú›. √ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Î·È ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ,

·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹˜, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ, ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· ÊÈ¿ÏË ÁÈ· Ó· ÙËÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ·Ê‹ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˆ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ! ∞˜ ‰Ô‡Ì ·Ó Ë Î¿ı ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ ¿ÏÏË. √ ·Ïfi˜ Ê›ÏÔ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û˘ÏϤÎÙ˘, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜. √ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È Ê›ÏÔ˜, Î·È ›Ûˆ˜ Û·ÓÈfiÙÂÚ· ÂÂÓ‰˘Ù‹˜. √ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜; ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È Ê›ÏÔ˜; π‰Ô‡ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·! £· ·Ó·Ê¤Úˆ οÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ›¯·Ó ¤ÛÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÌÔ˘ Î·È Ì ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ó¢ÚÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ΔÔ Ã ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ, ÏÔÈfiÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÈ· society ‹ Ï¤Û¯Ë Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ, ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ı· ¤Î·Ó οÔȘ ÂÌÊÈ·ÏÒÛÂȘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ Ϥۯ˘ ÙÔ˘. ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ̤ÏË ¤ÊÙ·Ó·Ó ÙȘ 2.000 Û ·ÚÈıÌfi. •·ÊÓÈο ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÈ· ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤ÏÂÁ fiÙÈ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ 2.000 ÊȿϘ ‹ 4.000 ÊȿϘ (2 ÊȿϘ ÁÈ· οı ̤ÏÔ˜). Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi. ŸÛÔÈ ÚfiÏ·‚·Ó, ÚfiÏ·‚·Ó! ¢ÂÓ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ‰˘Ô ̤Ú˜ Î·È ¤‚ÏÂ˜ οÔȘ ÊȿϘ Ó· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÈÌ‹! √ÚÁ‹! ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ϤÁÂÛ·È «Ê›ÏÔ˜» ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Û¤‚ÂÛ·È; ¶Ô‡ ‹ÁÂ Ô ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ «Ê›ÏÔ˘»; ◊Ù·Ó ÌÈ· ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì‹Î·Ó οÔÈÔÈ Ô˘ ·ÏÒ˜ ›‰·Ó ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÌÂÚÈο ¯Ú‹Ì·Ù·. º˘ÛÈο, Ù· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË Ï‡ÛË.

Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ, ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΣΠΑΝΙΟΤΕΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ; ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ; ΙΔΟΥ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ! °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·˜ ԇ̠fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÷ÚÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ú ÙË ÊÈ¿ÏË ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1 ·fi ÙȘ 2000. ∞Ó ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (Ú¿ÁÌ· Ôχ ‡ÎÔÏÔ) fiÙÈ ˆÏÂ›Ù·È Ë ÊÈ¿ÏË ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1, ı· ¤ÚÂ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Ó· ÙÔÓ ‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó ·fi ̤ÏÔ˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ê›ÏˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ô Ã·ÚÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÁÚ·Ê› ÎÈ ·fi ÂΛ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÌÔ˘ Ó· Ì›ӈ ÌfiÓÔ Ê›ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ Û·˜ ¤‰ˆÛ· Ì ‰Èη›ˆÛÂ. ¢ÂÓ Ï¤ˆ Ì ·fiÏ˘ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ fiÙÈ Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÏϤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ÎÔ˘Ú¿Ûˆ, ·ÏÏ¿ Ó· ‰ÒÛˆ Ï›ÁÔ ·fi ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·fi Ù· ÙÚ›· ı¤ÏÂÙ ӷ Á›ÓÂÙ ı· ÙËÓ ¿ÚÂÙ ·fi ÌfiÓÔÈ Û·˜. ∞Ó ¤¯ÂÙ οÔÈ· ‰È·ÊˆÓ›· ‹ ı¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÙ οÙÈ ·Ú·¿Óˆ, ı· ¯·ÚÒ Ó· ‰ˆ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ (www.thewhiskymag.gr) ‹, ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ·, Ó· Û·˜ ‰ˆ ·fi ÎÔÓÙ¿ Û οÔÈ· Á¢ÛÈÁÓˆÛ›· Ì·˜! WHISKY Magazine

| 15


VIEW

THOUGHTS FROM... TIM FORBES

VIEW

√ Tim Forbes ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔ Whisky Exchange ·fi ÙÔ 2003 Î·È Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙÔ blog Ù˘.

the new world

Δ

ÂÓ Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈÎfi fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰È¢ڇÓÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ. ¶ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÂÈÏ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÙˆÓ ÛΈÙÛ¤˙ÈΈÓ, ÈÚÏ·Ó‰ÈÎÒÓ Î·È ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Ô˘›ÛÎÈ ı· ‹Ù·Ó ·Ó‹ÎÔ˘ÛÙË. øÛÙfiÛÔ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ single malt ·fi ÙËÓ πÓ‰›· ‹ ÙËÓ π·ˆÓ›· ÍÂÔ˘Ï¿Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· fiÛÔ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÛΈÙÛ¤˙ÈÎˆÓ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›ˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ È¿ÓÔ˘Ó Û ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÙÔ˘˜. ¶Ò˜, ÏÔÈfiÓ, Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ùfi; ∞ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ì·˜, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ·Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·›ÙÈÔ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÏfiÁˆ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ÿÛˆ˜ ¿ÏÈ Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤ˆÓ Î·È ÂÌfiÚˆÓ, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ì Ӥ· Ô˘›ÛÎÈ, Ù· ÔÔ›· ÙÂÏÈο ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ›. øÛÙfiÛÔ, ÌfiÏȘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, οı Ӥ· ÌÚ¿ÓÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, Ù· Ó¤· Ô˘›ÛÎÈ ·fi ÌË ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ¯ÒÚ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Û·ÊÒ˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ڷȈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¿ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ Ú¿ÊÈ. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ÙfiÛÔ Ù· ÈÓ‰Èο fiÛÔ Î·È Ù· È·ˆÓÈο Ô˘›ÛÎÈ ¤Ú·Û·Ó ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ì ÂÈÙ˘¯›·. Δ· ‰ÈÂıÓ‹ Ô˘›ÛÎÈ ¤¯Ô˘Ó È· ηıÈÂÚˆı› ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿. ∞ÏÏ¿ ·˜ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ϛÁÔ ‚·ı‡ÙÂÚ·. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Ù· Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯›· ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ Ù¿Û˘ ÚÔ˜ Ù· ÔÈÔÙÈο ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ÔÙ¿, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ single malt Â›Ó·È ·ÓÔȯÙÔ› ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘›ÛÎÈ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ single malt ‰ÂÓ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ Ë ¤Î‚·ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘›ÛÎÈ ı· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ¢ڇÙÂÚÔ Ê¿ÛÌ· Á‡ÛÂˆÓ Î·È Ó· Â›Ó·È ÈÔ ·ÓÔȯÙfiÌ˘·ÏÔÈ ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Â›Ó·È ‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ. ∏ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· Á¢ÙÔ‡Ó fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÚÒÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó, ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛÎÔ˘Úfi¯ÚˆÌ· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù·. ªfiÏȘ ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ Ì¿ıÔ˘Ó Ò˜ Ó· ÙÔ Á‡ÔÓÙ·È, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ·Ú·¤Íˆ, Î·È ı· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ·fiÏ·˘ÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÎÔÓÈ¿Î ‹ ÙÔ Armagnac, ‹ ›Ûˆ˜ ˘Ô·„Ô˘Ó ÛÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ Calvados.

16 |

WHISKY Magazine

øÛÙfiÛÔ, Ë ·ÏËıÈÓ‹ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ·ÂÈÏ‹ ÚÔ˜ Ù· single malt Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ ÚÔ‡ÌÈ. ∞˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ÎÔÈÓ¤˜ ·ÂÈϤ˜: ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·, Á‡ÛË Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹. ΔÔ ·Ï·ÈˆÌ¤ÓÔ ÚÔ‡ÌÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÈΛÏÔ Î·È Û‡ÓıÂÙÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi Ê¿ÛÌ·, ÂÓÒ Ù· new wave ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ∏¶∞ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ηÈ, ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ ÊÔÚ›˜ fiˆ˜ ÙÔ Scotch Whisky Association Ó· ÔÚıÒÓÔ˘Ó ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ·Ú¿ÁÔ˘Ó ϤÔÓ Ù· ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο Ó¤· Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∂ÈϤÔÓ, ÙfiÛÔ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÚÔ‡ÌÈ ¤¯Ô˘Ó Ê˘ÛÈο ÁÏ˘ÎÈ¿ Á‡ÛË Î·È ¯·Ï·Ú‹ ÂÈÎfiÓ·, Ô˘ Ù· ηıÈÛÙ¿ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÚÔ‡ÌÈ Î·È ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· Ù· single malt. ¶ÚÒÙÔÓ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È Û ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚË Î·È Ôχ ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈ΋. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔ ıÂÚÌfi Îϛ̷ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÏÏË ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÒÏÂÈ· ÏfiÁˆ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘, Ù· Ó¤· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ Î·È ÚÔ‡ÌÈ ¤Ó· ÒÚÈÌÔ ·fiÛÙ·ÁÌ·, Û ηχÙÂÚË ÙÈÌ‹ Î·È ›Ûˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÈfiÙËÙ· Ì ¤Ó· single malt. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘›ÛÎÈ. ªÔÚ› Ù· blended Ó· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ·ÛÊ·Ï‹ Î·È Ù· malt Ó· ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ Ó¤ˆÓ ηٷӷψÙÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÎÏËÚfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·ÊÔÛ›ˆÛË Û οÔÈ· ÌÚ¿ÓÙ· ‹ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, fiÔ˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ Ë ÛΈÙÛ¤˙ÈÎË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ô˘›ÛÎÈ. Δ· ‚Ú·‚›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο, ·ÏÏ¿ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ÛÎÏËÚfi˜. ŸÙ·Ó Ë ÈÚÏ·Ó‰È΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ô˘›ÛÎÈ Î·Ù¤ÚÚ¢Û ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ÙÔ ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ Ô˘›ÛÎÈ ·Ó¤Ï·‚ ٷ Û΋ÙÚ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ™Â 20 ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó ÙÔ ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ Ô˘›ÛÎÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È Û ÔÈfiÙËÙ· ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Scotch Whisky Association Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÍË single malt Û ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ›Ûˆ˜ ·Ԃ› ÌÔÈÚ·›Ô ·˘ÙÔÁÎfiÏ. ¶ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ¯Ï‡·˙·Ó ÙÔ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ófi chardonnay. Après ça, le deluge!

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ... ΝΤΙΝΟ ΣΤΕΡΓΙΔΗ

O NÙ›ÓÔ˜ ™ÙÂÚÁ›‰Ë˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ‰›ÏËÌÌ· fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ.

blended ή single malt;

E

ÌÔÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡, Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›· ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÚԤϢÛË, ¤Î·Ó· ÎÈ ÂÁÒ ·Ú¯Èο ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ó· ıˆÚÒ ˆ˜ Ù· malt Ô˘›ÛÎÈ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· (single malt) ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ηχÙÂÚ· ·fi Ù· blended scotch. Δ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ‡ ¿ÓÔÈÍÂ Ô Jim Murray Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «Classic Blended Scotch». ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜, Ó· ˆ ˆ˜ ıˆÚÒ ÙÔÓ Murray ÎÔÚ˘Ê·›Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ/Á¢ÛÈÁÓÒÛÙË ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ, οˆ˜ ·Ú·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ̷ηڛÙË Michael JacksonØ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó, Û˘ÓÈÛÙÒ ·ÓÂÈʇϷÎÙ· ÙÔ «Jim Murray’s Complete Book of Whisky» ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ÂÓ Á¤ÓÂÈ. ™ÙÔ «Classic Blended Scotch» –Ô˘ ηٿ ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ blended Ô˘›ÛÎÈ– Ô Murray ϤÂÈ ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÔÏÏ¿ malt Ô˘ Â›Ó·È «‚·ÚÂÙ¿» Î·È Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÂ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Û˘Û΢·Û›Â˜ ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó. «øÛÙfiÛÔ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ¿˜ Ù· ̤۷ Û ¤Ó· blended, Ù· Ô˘›ÛÎÈ ·˘Ù¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÏ˘‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·ı¤Ó· οÙÈ, Û˘¯Ó¿ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¿ÏÏ· ÂÍ›ÛÔ˘ ·‰È¿ÊÔÚ· malt, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ì·˙› Á‡ÛÂȘ Î·È ·ÚÒÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÓÂ·›ÚÓÔ˘Ó». ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô, ϤÂÈ Ô Murray, ˆ˜ ÔÈ master blender Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ fiÙ·Ó ›ÓÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈο, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ‹ ÛÙȘ ·Ì,

ÂÈϤÁÔ˘Ó Î·Ù¿ ηÓfiÓ· οÔÈÔ blended Ô˘›ÛÎÈ. ΔÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó Ù· blended Â›Ó·È «Î·Ï‡ÙÂÚ·» ·fi Ù· malt. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÁÂӛ΢ÛË ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‹ ·ÈÛ¯Ú¿ Ô˘›ÛÎÈ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜. °È· Â̤ӷ, ÂΛÓÔ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ô˘›ÛÎÈ Â›Ó·È Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÛˆ. ∫È ÂÂȉ‹ ηٿ ηÓfiÓ· ‰ÂÓ ›Óˆ Ô˘›ÛÎÈ ÙÚÒÁÔÓÙ·˜, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ mood ÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÌÔ‡ ı˘Ì›˙ÂÈ Ï›ÁÔ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈϤÁÂÈ Î·Ó›˜ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÎÏ·Ì: Ó· ‰ˆ ÙÔÓ Rambo (Lagavulin) ÛÙÔ «First Blood» Ó· ÍÂ·ÛÙÚ‡ÂÈ Ù· ‚Ï·¯·‰ÂÚ¿, ÙÔÓ Liam Neeson (Talisker) Ó· Ù۷Λ˙ÂÈ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Î·È ÕÚ·‚˜ ηÎÔ‡˜ ÛÙÔ «Taken» ‹ Ó· ¿Úˆ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘, .¯. «My Best Friend’s Wedding» (Burke’s) Ì ÙËÓ Julia Roberts (ÁÏ˘ÎÈ¿ Macallan) Ó· Û¿ÂÈ Ù· Ó‡ڷ ÙÔ˘ Dermott Mulroney; ∂¿Ó ¤ÚÂ ӷ οӈ ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ· malt ˆ˜ ηÙËÁÔÚ›·, ı· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ ÂÓ›ÔÙ Ù›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙÔ, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó Â›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο. ∞˜ ÌË Û˘Á¯¤Ô˘Ì ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Ì ÙÔ ÔχÏÔÎÔ... ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ¤Î·Ó· ÛÙ· blended Â›Ó·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÊÈÓ¤ÙÛ· Ô˘ Ù· ηıÈÛÙ¿ ¿ÍÈ· ÏfiÁÔ˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ malt Î·È ÙˆÓ blended Ô˘›ÛÎÈ: Ù· ÚÒÙ· ‰ÂÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó grain Ô˘›ÛÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ· ‰Â‡ÙÂÚ· ÌÔÚ› Î·È Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 70% ÙÔ˘ ¯·ÚÌ·ÓÈÔ‡. (ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ¯·ÚÌ¿ÓÈ·: Î·È Ù· malt, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· single cask, Â›Ó·È ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ‰È·ÊfiÚˆÓ Ô˘›ÛÎÈ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ Ê˘ÛÈο ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ, ÂÊfiÛÔÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· single malt – ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ¿ÏÏ· .¯. ÙÔ

Johnny Walker Green Label, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÚ‹Ûıˆ ÂÓ ·Úfi‰ˆ, Ë Diageo ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ). ™Ù· blended Ô˘›ÛÎÈ, Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ grain Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ master blender, Â›Ó·È Ô «Î·Ì‚¿˜» Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯·ÚÌ¿ÓÈ ÙÔ˘˜. Δ· ¿ÁÓˆÛÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· grain Ô˘›ÛÎÈ (ÛÙË ™ÎˆÙ›· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi Î·È Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ ÂÌÊȷψ̤ӷ) Â›Ó·È ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ·fi ÛÈÙ¿ÚÈ (΢ڛˆ˜), ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηı·Ú¿, ·ÏÏ¿ fi¯È Ô˘‰¤ÙÂÚ· ÛÙË Á‡ÛË. £· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÌÙÔ˘Û›· Ù˘ ·fiÛÙ·Í˘... 줂·È·, ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰· Î·È Ù›ÔÙ ÙÔ Û¿ÓÈÔ, fiϘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ô˘›ÛÎÈ ÛÙË ™ÎˆÙ›· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ grain ÙÔ˘˜ –ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÔÛÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ– ·fi οÔÈÔ ·fi Ù· ÔÎÙÒ, ·Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, οı ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ fiÛÔ ·ÏÈ¿ Î·È Û¿ÓÈ· ı· Â›Ó·È Ù· malt Ô˘›ÛÎÈ Ô˘ ı· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙÔ grain (ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ï·›ˆÛË) ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ blended Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi deluxe blended Ô˘›ÛÎÈ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Johnny Walker Black Label, Ô˘ ıˆÚÒ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi 40 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ Ôχ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙˆÓ Â› ̤ÚÔ˘˜ ·ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ Û˘Ó··ÚÙ›˙Ô˘Ó – Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë È‰¤· ›Ûˆ ·fi Ù· blended scotch Ô˘›ÛÎÈ.

WHISKY Magazine

| 17


THE LOUNGE

{

∞fi ÙÔÓ Bar Fly barfly@thewhiskymag.gr

ALEXANDER’S ATRIUM CIGAR LOUNGE

ένα αίθριο δίνει τη θέση του στο ομορφότερο cigar lounge

BAR OVERVIEW

}

√ ÚÒÙÔ˜ Â›ÛËÌ· Î·È ÓfiÌÈÌ· ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Ô‡ÚÔ˘, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ·ÏÒ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ fi·ÛË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ.

Τ

ÔÔıÂÛ›·: ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙÔ Alexander’s Bar Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·ÓÓ›·˜ ÂÈÛÎÂÊًηÌ ÙÔ Atrium Cigar Lounge Î·È Ê˘ÛÈο… Ì·ÁÂ˘Ù‹Î·ÌÂ. •ÂÓ·Áfi˜ Ì·˜ Ë „˘¯‹ ÙÔ‡ Cigar Lounge ΢ڛ· ª›Ó· °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘. ™·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Á˘Ó·›Î· Î·È Ô‡ÚÔ; ∫·ÎÒ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ΢ڛ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηٷÚÙÈṲ̂ÓË, Ì ‚·ıȤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ÚÔ, Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ô˘›ÛÎÈ Î·È Ù· ÌÔÓ·‰Èο ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·˘ıÂÓÙ›· ÛÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ™ÙÔ ¿Ï·È ÔÙ¤ ·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Alexander’s Bar, ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, Ì ԉËÁfi ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË §È·Û›‰Ë, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ˘Ï. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ premium ÔÙ¿, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ (Ë Î¿‚· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ÛÙ· malt Ô˘›ÛÎÈ Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó) Î·È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÙÈΤÙ˜ Ô‡ÚˆÓ, Ì·˙› Ì ÂÎÏÂÎÙ¿ finger food. °È· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi Ì·˜, ÙÔ Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÈÛÙÔÚÈο ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÚÔηÏ› ÌÈ· ÌÈÎÚ‹… ·Ì˯·Ó›·. ªËÓ ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ӷ Û·˜ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙÂ, Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ª›Ó·˜ °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙÈÁ̤˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯·Ï·Ú¤˜, Ì ÁÂÓÓ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜, Û Ôχ ÏÔÁÈΤ˜ (¢¯¿ÚÈÛÙ· ÚÔÛÈÙ¤˜) ÙÈ̤˜. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ›ÛÙÂ Û·Ô˘‰¿Ú·‚·˜ ÎÚÔ›ÛÔ˜. ∞ÚΛ Ó· ¤¯ÂÙ ηϋ ‰È¿ıÂÛË Î·È fiÚÂÍË Ó· ¤ÚıÂÙ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ Î·Ïfi ÁÔ‡ÛÙÔ. ∏ ª›Ó· ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ‚Ú·‰È¿ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û˘˙‹ÙËÛË. ¶·Ú·ÙËÚ› ˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ηϿ malt Î·È ÛÙÔ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÙÈΤÙ˜ Ô‡ÚˆÓ. Δ· malt Ô˘ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ The Macallan Î·È ÙÔ Lagavulin, Ì ÙÔ Glenmorangie Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı›. £ÂˆÚ› ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ÊÚÔ˘Ù҉˜ Î·È ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ÚÊ҉˜ Ô˘›ÛÎÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ªÂ ÚfiÙ˘fi

18 |

WHISKY Magazine

Ù˘ ÙÔ Lanesborough Hotel Cigar Lounge ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ë ›‰È· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì ¤ÓÙ ηϿ Ô‡Ú· ÙÔ Ì‹Ó·. ™ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘›ÛÎÈ, Ê˘Ï¿ÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο ¤Ó· Jack Daniels old No 7 Ô˘, fiˆ˜ Ì·˜ ›Â: «£· ÙÔ ¿ÓÔÈÁ· ÌfiÓÔ ÁÈ· ¿ÚÙË ÌÔ˘». √ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙÂ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ¿Óˆ ·fi 35 (ÙÔÏÌ‹ÛÙ ÙÔ Î·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ) Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ó· ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó ÂÏ·ÊÚ¿. ¡Ù‡ÛÈÌÔ Î·È ÛÙ˘Ï fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ. ÷ÌËÏfiʈÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ôχ ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¢ÂÓ ¯¿Û·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ηÙ‚ԇÌ ٷ Ï›Á· ÛηÏÈ¿ ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ˘¤ÚÔ¯Ë Ì¿Ú· ÙÔ˘ Alexander’s, Ó· ¯·˙¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ head bartender ™Ù¤Ê·ÓÔ μ·ÏηÓÈÒÙË. ΔÈ Ó· ԇ̠ÁÈ· ÙËÓ Î¿‚·; ∞ÏÒ˜ ηٷÏËÎÙÈ΋! √ ›‰ÈÔ˜, Û ¤Ó·Ó fi¯È ÙfiÛÔ Ì˘Ë̤ÓÔ ÂÏ¿ÙË, ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Ó· The Macallan 18 ÂÙÒÓ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ıˆÚ› best value for money. ∏ ª›Ó·, ·ÊÔ‡ Ì·˜ ÍÂÓ¿ÁËÛÂ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, Ì·˜ ÚfiÛÊÂÚÂ Î·È ‰‡Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Î·È Ï¤ˆ «ÂÍ·ÈÚÂÙÈο» ÁÈ·Ù› „¿¯ÓÂÈ ¿Ú· Ôχ Ù· ˘ÏÈο Ù˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ Jack Julep, Ì Jack Daniels, homemade ÛÈÚfiÈ ‚·Ó›ÏÈ·˜, Ì·ÚÌÂÏ¿‰· ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ Î·È ‰˘fiÛÌÔ. ŒÓ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ Jack Daniels ÂÚ‹Ê·ÓÔ. Δ¤ÏÂÈÔ starter ·ÏÏ¿ Î·È finisher. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤Ó· Old Fashion, Ì Hennessy Fine Î·È orange bitters. π‰·ÓÈ΋ ·Ú¤· ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ηÏfi Ô‡ÚÔ. ∂Ì›˜ ·Ó¿„·Ì ¤Ó· Montecristo Edmundo. ŸÏÔÈ ÂÌ›˜ ÙÔ˘ Whisky Magazine ı· ›̷ÛÙÂ Û˘¯Ó¿ ÂΛ. ∫·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ ·Ó·˙Ëٿ٠ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÂÎÏÂÎÙÔ‡ ÔÙÔ‡ Î·È Ô‡ÚÔ˘, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÔ Alexander’s Atrium Cigar Lounge ı· Û·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ. WHISKY Magazine

| 19


HOT SPOT

EASY LIVING

∞fi ÙËÓ μ·Ï›ÛÈ· μ‡˙· valisia@thewhiskymag.gr

Τ

NICE ‘N’ EASY

βιολογικό bistrot στην καρδιά της Αθήνας √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ÂÛÙÈ·ÙÔÚÈ΋ ÛÎËÓ‹, ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Ó· cool all day bistrot ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ.

20 |

WHISKY Magazine

Ë Ï¤ÍË «‚ÈÔÏÔÁÈÎfi» (·ÁÁÏÈÛÙ› organic) ÙËÓ Â›¯· ÚˆÙԉ› ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Û’ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÌÔ˘ ÛÙȘ ∏¶∞. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ù·Í›‰È, ÛÙËÓ fiÏË ÕıÂÓ˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Δ˙fiÚÙ˙È·, ›¯· ‚ÚÂı› Û’ ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ (ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ Michael Stipe, frontman ÙˆÓ REM) ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‚ÈÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÌfiÓÔ. ª’ ¤Î·Ó ӷ ·Ó·ÚˆÙËıÒ Â˘ı‡˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤ÙÚˆÁ· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ ‹ ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· Ìfi‰·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó οÔÙ ·˘Ù‹ Ì ٷ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ·. ΔÂÏÈο, Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÓÛÙÂÚÓ›ÛÙËΠÙÔÓ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ˘ÈÔı¤ÙËÛ ٷ ‚ÈÔÏÔÁÈο Ï·¯·ÓÈο, ÎÚ¤·Ù·, ·˘Á¿, Á¿Ï·Ù· Î.Ï. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›¯· ¿ÂÈ ÔÙ¤ –̤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ– Û ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ¤ÛÂÈ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ Nice ‘n’ Easy: «Cool all day ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È healthy bistrot ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘» ¤ÏÂÁÂ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ È‰¤· ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ‰ÔΛ̷ÛÂ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ÂÛÙÈ·ÙÔÚÈ΋ ÛÎËÓ‹. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙȘ ∏¶∞, ¤Î·Ó ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Û Ó·ڋ ËÏÈΛ·: Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ. ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi. °È·Ù› fi¯È; ¢ÂÓ Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹. ∏ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ÙÔÓ Î¤Ú‰ÈÛ fi¯È ÁÈ· ‰‡Ô Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ۯ‰fiÓ ÁÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ·. §›ÁÔ ÔÈ ÂÓÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Ô˘ ϤÔÓ Â›¯·Ó ÌÂÈ ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙˆÓ ÁËÚ·ÙÂÈÒÓ, Ï›ÁÔ ÙÔ ·ÁÓfi ÎÈ ·ÓıÚÒÈÓÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ homesickness (fiÔ˘ home ‚¿ÏÙ ∂ÏÏ¿‰·) Î·È Ù˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜, ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ 2002 Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ¿Ó¢ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ∫·ıÒ˜ ¤ÈÓ· ÙÔ Cinnamonizing ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÌÔ˘ Ì Talisker, ηӤϷ Î·È Ì¤ÏÈ, Û¿ÚˆÛ· ÙÔÓ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ –ÁÈ· ̤ӷ– ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Nice ‘n’ Easy. ∏ Ù·ÂÙÛ·Ú›·, ÁÂÌ¿ÙË ·fi ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ó¿ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ù·ÈÓÈÒÓ, Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û ÙÔÓ ÏÈÙ¿ ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, ÂÓÒ Ô ÌÈÎÚfi˜ Î·È ¯·ÚÈو̤ÓÔ˜ ΋Ô˜, ʈÙÈṲ̂ÓÔ˜ fiÛÔ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô, Ì ›¯Â ·Ú·Û‡ÚÂÈ Û’ ¤Ó· ÌÂı˘ÛÙÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù·Í›‰È. ∞¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÛÂÌÓfi˜ ÎÈ ·ÏËıÈÓfi˜,

Ì· ΢ڛˆ˜ ÚÔÛÈÙfi˜ (·Ú¿ Ù· ¿ÚÂ-‰ÒÛ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÛÈÓ¿ÊÈ ÙˆÓ celebrities Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ «∞̤ÚÈη»), ÌÔ˘ ÍÂÙ‡ÏÈÍ ÙÔ ÊÈÏÌ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜. ™Ô‡‰·Û ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÙ·‹‰ËÛ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô Jim Carrey, Ô Leonardo DiCaprio, ¿ÓÙ· ˘fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ È·Ó›ÛÙ· ÙÔ‡ Frank Sinatra, Î.¿. ¶·Ú·‰¤¯ÙËΠfï˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÍÂÓȤ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ celebrities Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó. Ÿˆ˜ ÌÔ˘ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ, ıˆÚ› ˘ÂÚÂÎÙÈÌË̤ӷ οÔÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÛÙȘ ∏¶∞, fiÙ·Ó ÏËÚÒÓÂȘ ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Ê·˜, ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û¤Ú‚È˜ ‹ ¤Ó· ÛfiÔ˘ Ô˘ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ steak ÛÔ˘. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÚ‹ÁÔÚ· ‹Úı ÛÙÔ Nice ‘n’ Easy. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¤ıË: ÔÏfiÎÏËÚË ‹ ÌÈÛ‹ ÌÂÚ›‰·, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο Ù· ÌÈÛ¿ ÏÂÊÙ¿. °È· ÙÔ˘˜ ÂıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ê½ÓË, ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· refill ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. To concept Â›Ó·È ·Ïfi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi: nice ‘n’ easy living. ÕÏψÛÙÂ, Ë ÂÔ¯‹ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·¯Ùԇ̠·fi οı ÙÈ ÂÚÈÙÙfi. ∏ ʈӋ Ù˘ Billie Holiday Û˘Ófi‰Â˘Û ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔ˘ ÁÔ˘ÏÈ¿. ∫¿ÙÈ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ Ì ˘ÓÒÙÈ˙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ì ¿ÊËÓ ӷ ʇÁˆ. ªfiÓÔ fiÙ·Ó „Èı‡ÚÈÛ· ÛÙË Marilyn (Û.Û. Monroe) fiÙÈ ı· Í·Ó¿Úıˆ, χıËÎ·Ó Ù· Ì¿ÁÈ·.

WHISKY Magazine

| 21


INTERVIEW

ON STAGE

™ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ ºˆÙfi ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¢Ô‡ÏÁÂÚ˘

√ ·ÓÙÈÎÔÌÊÔÚÌÈÛÙ‹˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Û˘˙ËÙ¿ Ì ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Û¿ÙÈÚ·, ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙȘ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ, ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· Î·È Ê˘ÛÈο... ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ!

ΣΑΚΗΣ ΜΠΟΥΛΑΣ με χαμόγελο και ανατρεπτική διάθεση ¶ÔÈ· ı¤Ì·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û¿ÙÈÚ¿˜ Û·˜;

Ό

Ù·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÚfiÙÚ˘Ó·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ¿ÓÂÛ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÛÙÔ ÏfiÁÔ, οÙÈ Ô˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ·ÚÁfiÙÂÚ· Û ·˘Ùfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â¤ÏÂÍ ÙÂÏÈο Ó· ·Û¯ÔÏËı›: ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙËÓ ËıÔÔÈ›·. ∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ, ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ Ù˘ «∞ÎÙ‹˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜» ‰ÂÓ ·ÎÔ‡Ó ÌfiÓÔ Î·Ï¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·ÏÏ¿ ÍÂηډ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· Á¤ÏÈ· fiÙ·Ó Ô ™¿Î˘ ªÔ˘Ï¿˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹. ¶·Ú¤· Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË, ÙÔÓ §·˘Ú¤ÓÙË ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·Úfi‚·, ÙÔÓ ª›ÏÙÔ ¶·Û¯·Ï›‰Ë Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫Ô‡ÙÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Á·Ë̤ӷ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ı·ÙÚÈο ÔÏÈÙÈ΋˜ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û¿ÙÈÚ·˜ Ì ÛÙÔȯ›· standup comedy Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. ¶ÚÔÛÔ¯‹, ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó: ∏ ·›ıÔ˘Û· ¯ÚËÌ·Ù›˙ÂÙ·È!

¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ «∞ÎÙ‹ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜». ΔÈ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ ʤÙÔ˜;

™ÙËÓ ∞ÎÙ‹ Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ·Ù› ÁÂÓÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û˘ÌÏËÚÒÓˆ 40! ∏ Û˘ÓÙ·Á‹ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ Ë ›‰È·. ¶ÔÏÏ¿ ηϿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ‰Èο Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ì·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È Ê˘ÛÈο Ͽη, Û¿ÙÈÚ·.

22 |

WHISKY Magazine

º¤ÙÔ˜ οӷÌ ÌÈ· ÂÍ·›ÚÂÛË Î·È ·Ù‹Û·Ì fi‰È Î·È ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÂÈıÂÒÚËÛË. ∂Âȉ‹ Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ôχ ¤ÓÙÔÓ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ Ì·˜, ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Ì’ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË: Ë ¤ÎÙˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ··Í›ˆÛ‹ Ù˘, ÙÔ Î·Ù¿ÓÙËÌ· ·˘Ùfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ÂÚȤÏıÂÈ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó. ∏ ‰È΋ Û·˜ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÔÈ· ›ӷÈ; °È·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Û¯ÔϤ˜: Ë Ì›· Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÊÙ·›Ó ÔÈ «Î·ÎÔ› ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›» Î·È Ë ¿ÏÏË Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ¢ı‡ÓË ÎÈ ÂÌ›˜ ˆ˜ Ôϛ٘, Ô˘ ˙Ô‡Û·Ì ¿Óˆ ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜, ı¤Ï·Ì ӷ Ìԇ̠fiÏÔÈ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Û ¤Ó· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÊÔÚԉȷʇÁ·ÌÂ…

ΔÔ Ó· οÓÂÈ Î·Ó›˜ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Î·È Ó· ÌË ‚Á¿˙ÂÈ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ·¤Íˆ Û fi,ÙÈ Î·Îfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ó·È Î·Ïfi Î·È ıÂÌÈÙfi. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÓÂ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯¿ÏÈ. ∑Ô‡Û·Ì ¿Óˆ ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜. ŸÙ·Ó fï˜ Û ·›ÚÓÂÈ Î¿ı ÙÚÂȘ Î·È Ï›ÁÔ ÌÈ· ÙÚ¿Â˙·, Î·È Û¯Â‰fiÓ Û ·Ú·Î·Ï¿ÂÈ Ó· ÛÔ˘ ‰·Ó›ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· ·ÔÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÂfiÌÂÓ· 30 ¯ÚfiÓÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· ‚ϤÂȘ ¿Ú· Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ˘Ô„È·ÛÙ›˜ fiÙÈ fiÏÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‡ÔÙÔ. ∫·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤˙ËÛ οÔÈ· ÂÚ›Ô‰Ô „¢ÙÔ¢ËÌÂÚ›·˜. ∞ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› Ô˘ ˘¤ÁÚ·Ê·Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ÌÔ›Ú·˙·Ó ÙȘ Ì›˙˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ·Ïfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·Ó Î·È ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ·ÎfiÌË. WHISKY Magazine

| 23


interview

ON STAGE ÌÈ· Ó¤· ÛÎÔÈ¿. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ‰ÈÛο‰Èη, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ‰›ÛΈÓ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΛÓËÙÚ·. ¶Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ó· ÂˆÌÈÛÙ› Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘, ‹ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÛfiÓÛÔÚ·, ‹ ̤ۈ ÌÈ·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ∂Û›˜ Û˘ÌʈÓ›Ù Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È¿ıÂÛ˘ ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ̤ۈ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ; °È·Ù› ÔÏÏÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Û·˜, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó.

Ó· ˆ. ¶Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘. ¢Ô˘Ï‡ԢÌÂ. ∫·Ù·ÓÙ¿ÂÈ ‰Ô˘Ï›·. ∞ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÚÔÔÙÈ΋, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ È· Ó· ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ, ÓÈÒıÂȘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û¿ÙÈÚ¿˜ Û·˜, ÏÔÈfiÓ, Ë ÎÚ›ÛË. ªÂ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·Û¯ÔÏ›ÛÙ ʤÙÔ˜ ÛÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û·˜;

∂‰Ò Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ «fiÏ· Ù· ’¯Â Ë ª·ÚÈÔÚ‹, Ô ÊÂÚÂÙ˙¤˜ Ù‹˜ ¤ÏÂÈ». ∂ÁÒ ¤¯ˆ Îfi„ÂÈ ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Î·È ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ï›ÂÈ. ΔÔ Â›¯· Í·Ó·Îfi„ÂÈ. ªËÓ Í¯ӿÙÂ, ¤¯ˆ οÓÂÈ ÙÂÙÚ·Ïfi Ì¿È-·˜. °ÂÓÈο, fiÔÈÔ˜ Îfi‚ÂÈ Î¿ÙÈ „¿¯ÓÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔ Í·Ó·Ú¯›ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÌËÓ Í¯ӿÌ ÙË ˙ËÌÈ¿ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ˘fiÁÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ. √fiÙÂ Û˘ÌʈÓ›Ù Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı›;

ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ù¤ıËηÓ, fi¯È. ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‚¿˙ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ¤Ó· ÏÔ‡ÎÈ Ó· ηÓ›˙ÂÈ Î·È Í·ÊÓÈο ·Ù¿˜ ¤Ó· ÎÔ˘Ì› Î·È ÙÔ˘ Ϙ ·fi ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ‰ÂÓ ı· ηÓ›˙ÂȘ. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ‚Ϥˆ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· fiÙÈ ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ηÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÌÈ· ηٿ ̤وÔÓ Â›ıÂÛË. Œ¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ¤ÁÎÚÈÙ· ÂÚÈÔ‰Èο fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Time Î·È ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ·fi ÙÔ πÚ¿Î Ì ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, οÙÈ Ô˘ ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ı· ÙÔ ¤‚ÏÂ˜. ◊ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó. ∫¿ÙÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÊˆÓÒ, ÁÈ·Ù› ÎÈ ÂÌ¿˜ fiÙ·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ·˘Ùfi Ì·˜ ·Ú¤Û˘ÚÂ. ∏ ÂÈÎfiÓ·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó. ¶.¯. ÌÔÚ› ¤Ó· Ì·Á·˙› Ó· ‚·ÊÙ›˙ÂÙ·È Ì·Á·˙› ηÓÈÛÙÒÓ, ÔfiÙ ·Ó ÂÁÒ ‰ÂÓ Î·Ó›˙ˆ, Ó· ËÁ·›Óˆ ÂΛ ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÌÔ˘. ◊ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·Á·˙È¿ ÌË Î·ÓÈÛÙÒÓ Î·È Ó· Â›Ó·È È· ı¤Ì· Ù˘ ·Ú¤·˜ Ò˜ ı· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›. °È· Ó· ÌËÓ ˆ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· Ù¯ӿÛÌ·Ù· Ô˘ ¿Ó ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ¢ËÏ·‰‹, Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂȘ 200 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ÁÈ· Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ.

24 |

WHISKY Magazine

ΤΟ ΟΥΙΣΚΙ, ΟΤΑΝ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ. ∂Û›˜ ¤¯ÂÙ ‰ÈÎfi Û·˜ Ì·Á·˙› Ì·˙› Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË, ÙÔ «Shakespeare» ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫·Ú‡ÙÛË, ÙÔ ÚÒËÓ «Beat». ™·˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Ë ÎÚ›ÛË;

Ÿ¯È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ÙÔ ‚Ϥˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó, ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÚÒÓÂ. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ ·Óԛ͈ ÙÒÚ·, ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹, ‰ÂÓ ı· ÙÔ ¿ÓÔÈÁ·. °È·Ù›;

°È·Ù› Ó· ÙÔ Î¿Óˆ; °È· Ó· Á›Óˆ ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜ ÊfiÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜; ΔÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Â›Ó·È ÙÔ º¶∞. ¶ÚfiÛıÂÛ ∞∂¶π, Δ∂μ∂, π∫∞, Ú‡̷, ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÚÔÛˆÈÎfi. ™Ù· 7,5 ¢ÚÒ Ù· 2,5 Â›Ó·È ÙÔ º¶∞, ‚¿Ï ٷ ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ÏËÚÒÓÂȘ Â‰Ò ÎÈ ÂΛ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ÁÈ· Ù· ηÚÂÎÏ¿ÎÈ· Ô˘ ‚¿˙ÂȘ. £ÂˆÚ›Ù fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Â¯ıÚÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·;

°È· Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∂›Ó·È ¯ıÚÈÎfi Î·È ·¿ÓıÚˆÔ ÌÔÚÒ

∞˘Ùfi ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ٷ Ì·Á·˙È¿. °È·Ù› ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÁÔ‡ÌÂ, Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÈÔ‡ÌÂ.

¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó¿ÁÎË ·Ú¿ ÔÙ¤. ¡· Û·˜ ‰ÒÛˆ fï˜ ÌÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ fiÙË. ¡· ›ÓÂÙ Ì ̤ÙÚÔ, Ó· „¿¯ÓÂÙ ÔÈÔ Ì·Á·˙› Ô˘Ï¿ÂÈ Î·Ï¿ ÔÙ¿. ∂Ì›˜ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ›̷ÛÙ „›Ú˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·Ø ÙÔ „¿¯ÓÔ˘Ì ¿Ú· Ôχ. 濯ÓÔ˘Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ï·ÈÒÛÂȘ Î.Ï. ¶ÔȘ ÂÙÈΤÙ˜ Ô˘›ÛÎÈ ı· ‚Úԇ̠ÛÙÔ «Shakespeare»;

™ÙÔ «Shakespeare» ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi Ô˘›ÛÎÈ. Œ¯Ô˘Ì 36 malt Ô˘›ÛÎÈ: Springbank, Balvenie, Lemon Hart, Big Peat, Nikka (ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ), The Macallan 18 ÂÙÒÓ. °ÂÓÈο ¤¯Ô˘Ì ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. ∂›ÎÔÛÈ ÔÎÙÒ ÂÙÈΤÙ˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔ‡ÌÈ, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi Ù˙ÈÓ, ‚fiÙη Î·È ÏÈΤÚ. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ˆ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ, fiÙ·Ó ›ÓÂÙ·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ Î·È Ì ۇÓÂÛË, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘. °È·Ù› ÌÂÙ¿ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·ÏÎÔfiÏ, Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Îfi. ŸÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÈ ‚ϤÂÙ ӷ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡;

∞˘Ùfi Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ internet ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ È· ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ŸÏÔ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ó· ÙÔ ‰Ô‡Ì ·fi

∂ÁÒ Û˘ÌʈÓÒ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. ¢ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ò˜. ∂̤ӷ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∞˘Ùfi Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ. ∫·È Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È fiÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·È ·˘Ùfi ÊÔ‚¿Ì·È. ŸÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ¶¿Óˆ Û ·˘Ùfi Ô˘ ϤÙÂ. ∂Û›˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ›Ù ÙÔ ¤ÓÙ¯ÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ‰ÂÓ ıˆÚ›Ù fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi ·Ú·ÁˆÁ‹, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ; ¢ËÏ·‰‹, Ôχ Ï›Á· Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ ›Ù Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ›Ù Ô˘ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi.

¡·È, ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎÙˆÛË. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Ë Ù¤¯ÓË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È. ∫·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ϤÔÓ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È. ¶·ÏÈ¿, ˘‹Ú¯·Ó ·Ú·ÁˆÁÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ùˇı˘Ó·Ó οÔÈ· Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· ·È‰È¿, ˘‹Ú¯Â ˘ÏÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ, ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÓÙ¤ÌÔ, Ù· ¿ÎÔ˘Á·Ó, Á›ÓÔÓÙ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ó· ÁÚ·ÊÙ› ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™‹ÌÂÚ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ù· ÔÔ›· Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ∫Ú˘Ì̤ӷ ÛÙ· ÓÙÔ˘Ï¿È· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ Ó· Ù· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·. À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ internet. √ ηı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ ÙÛ¿Ì· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ó· ηÙ‚¿ÛÂÈ fiÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ı¤ÏÂÈ, Ó· ÙÔ ÎϤ„ÂÈ. ø˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∏ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ «∞ÎÙ‹ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜» ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ Û·˜ ·Á¯ÒÓÂÈ;

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ «∞ÎÙ‹» ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Úfi‚ÏËÌ·. ∞ÏÏ¿ ÁÂÓÈο, Û·ÊÒ˜ Ì ·ÓËÛ˘¯Â›. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ·Ú·‰ÔÛȷο Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‹Á·ÈÓ ¿ÓÙ· ηχÙÂÚ· Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘. ™ÎÂÊÙ›Ù fiÙÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ı¤·ÙÚ· ‹Á·ÈÓ·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ηϿ. §¤Ì ÁÈ· ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡Ø ÂÓÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡, ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÁÈ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙ ‹ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÙÂ; ¶.¯. ÂÎÔÌ¤˜ Û¿ÙÈÚ·˜;

¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ô‡Ù ÂÎÔÌ¤˜ Û¿ÙÈÚ·˜ Ô‡Ù ٛÔÙ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿. Δ˘¯·›ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Ó· ‰ˆ ÙÔÓ §·˙fiÔ˘ÏÔ. ¢ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ fï˜ Î·È Î¿ÙÈ ·fi

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ. ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΚΑΛΑ. ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È. ªÔÚ› Ó· ‰ˆ Eurosport, Ù¤ÓȘ ‹ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ›‰Ô˘˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. °È· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì fiˆ˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ·fi ÙËÓ «∞ÎÙ‹ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜», ʤÙÔ˜ Û·˜ Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ Â› ÛÎËÓ‹˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ∑Ô˘Á·Ó¤Ï˘, fiˆ˜ ‚Ϥ·Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·;

¶¿ÓÙ·, ¿ÓÙ·. ∫·È Ô °È¿ÓÓ˘ Â̤ӷ, Î·È ÂÁÒ ÙÔÓ °È¿ÓÓË! °›ÓÂÙ·È Ó· ʇÁÂÈ ·˘Ùfi; ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. ∫·È ηϿ, ÂÁÒ ‰Èη›ˆ˜ ÙÔÓ Û·ÙÈÚ›˙ˆ, ·˘Ùfi˜ ÁÈ·Ù›; ΔÈ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û Â̤ӷ, ‰ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ! Shakespeare, ∫·Ú‡ÙÛË 7, 210 3222253 ∞ÎÙ‹ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 178 & §·Ì›·˜ 4, 210 3418 020 WHISKY Magazine

| 25


WOOD FOCUS

ALL SHAPES AND SIZES

ª∂°∂£∏ μ∞ƒ∂§πø¡ Δ∞ ¶π√ ∫√π¡∞ μ∞ƒ∂§π∞ BOURBON

MADEIRA DRUM/PORT PIPE

(ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ˆ˜ ASBs/Yankees) ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi Q.alba Î·È ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 200 Ï›ÙÚˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· bourbon ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌfiÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ôχ η̤ӷ ‰Ú‡ÈÓ· ‚·Ú¤ÏÈ·. ªfiÏȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÌÂÙ·ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÛΈÙÛ¤˙Èη, È·ˆÓÈο, ÈÚÏ·Ó‰Èο Î·È Î·Ó·‰Èο ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘›ÛÎÈ, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÚÔ‡ÌÈ Î·È ÙÂΛϷ.

∂›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û ̤ÁÂıÔ˜ ·fi Ù· butt, Ì ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 650 Ï›ÙÚˆÓ, Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ (‰ËÏ·‰‹, ÛÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ·). øÛÙfiÛÔ, ÌÂÚÈο ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÒÚ· È· ÁÈ· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ˆÚ›Ì·ÓÛË. Δ· Madeira drum ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi Q.petraea, ÂÓÒ Ù· port pipe ΢ڛˆ˜ ·fi Q.robur.

HOGSHEAD

ΔÀ¶√π ¢ƒÀ√™ À¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈÎÔ› Ù‡ÔÈ:

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ √ Dave Broom Ì¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ‰Ú˘ Ì ٷ Â͈ÙÈο Ù˘ ·ÚÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ‚·ÚÂÏÈÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ.

Τ

· ÚÒÙ· ‚·Ú¤ÏÈ· ·fi È·ˆÓÈ΋ ‰Ú˘ (mizunara) ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙË ™ÎˆÙ›·. ∏ Speyside Cooperage, ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ François Frères, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ë ‰Ú˘ ·fi È¿ˆÓ· ÚÔÌËıÂ˘Ù‹. ∏ Û˘Ìʈӛ· ı· ›¯Â ÎÏÂÈÛÙ› ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ. ∞Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ, ÙÔ ÚÒÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙË ™ÎˆÙ›·. ∏ Speyside Cooperage ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ù· ‚·Ú¤ÏÈ· ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘, ÛÙÔ Speyside, Î·È Ó· Ù· Ô˘Ï¿ÂÈ Û ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù˘ ÛΈÙÛ¤˙È΢ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ô˘›ÛÎÈ. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ ‰Ú˘fi˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÛΈÙÛ¤˙ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ô˘›ÛÎÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. øÛÙfi-

26 |

WHISKY Magazine

ÛÔ, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ Â›¯·Ó ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù‡Ô Í‡ÏÔ˘. ∞Ó Î·È ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‚·ÚÂÏÈÒÓ ÛÙÔ Speyside Cooperage, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÛΈÙÛ¤˙ÈÎˆÓ Ô˘›ÛÎÈ. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ‰Ú˘˜ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ Î·È ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ‰È·ÎÚÈÙÈο ·ÚÒÌ·Ù· ÛÙ· single malt. ŸÌˆ˜ Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÔÈ· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù¿ Ù· ·ÚÒÌ·Ù·. ∑ËÙ‹Û·ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Suntory and Venture Whisky Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ‚¿Û˘ (›‰ÈÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ, ›‰ÈÔ ÛÙ˘Ï, ›‰È· ËÏÈΛ·), Ô˘ fï˜ ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Û ‚·Ú¤ÏÈ· ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ͇ÏÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο.

Quercus alba ‹ Ï¢΋ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‰Ú˘˜, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ·ÚÒÌ·Ù· ‚·Ó›ÏÈ·˜, ηڇ‰·˜ Î·È ÁÏ˘ÎÒÓ Ì·¯·ÚÈÎÒÓ. ŸÏ· Ù· ‚·Ú¤ÏÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· bourbon ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∫¿ÔÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· Û¤ÚÈ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÎÈ ·˘Ù¿ ·fi Q.alba. Quercus robur ‹ ÈÛ·ÓÈ΋/Â˘Úˆ·˚΋ ‰Ú˘˜. ∂›Ó·È Ô ÈÔ ÎÔÈÓfi˜ Ù‡Ô˜ ‚·ÚÂÏÈÒÓ Û¤ÚÈ. ∞˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ‰Ú˘fi˜ ¤¯ÂÈ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Ù·Ó›Ó˘, Ô˘ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÍËÚfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ÂÓÒ Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÒÌ·Ù· ·ÔÍËÚ·Ì¤ÓˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, Á·Ú›Ê·ÏÔ˘ Î·È ÚËÙ›Ó˘.

∞§§∞ ∂π¢∏ μ∞ƒ∂§πø¡

ΔÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 225 Ï›ÙÚˆÓ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ·fi Q.alba. √È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ Û¿Ó ٷ ‚·Ú¤ÏÈ· bourbon, Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ‚·ÚÂÏÔÛ·Ó›‰Â˜ (·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·) Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÂÊ¿ÓÈ·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛΈÙÛ¤˙Èη Î·È ÈÚÏ·Ó‰Èο Ô˘›ÛÎÈ ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó Û ‚·Ú¤ÏÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜.

BUTT Œ¯Ô˘Ó ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 500 Ï›ÙÚˆÓ Î·È Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜ ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ ‚·Ú¤ÏÈ· Û¤ÚÈ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi Q.robur Î·È ÂÌÔÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ۤÚÈ ÚÈÓ ˆÏËıÔ‡Ó Û ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘›ÛÎÈ. ∫¿ÔÈ· ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ·fi Q.alba. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, fiÏ· Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û¤ÚÈ butt ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜.

PUNCHEON Œ¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ì ٷ butt, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Î·È ÈÔ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Â›Ù ·fi Q.robur ›Ù ·fi Q.alba.

BARRIQUE ∂›Ó·È ÎÔÈÓÒ˜ ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ ‚·Ú¤ÏÈ· ÎÚ·ÛÈÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ·fi 225 ˆ˜ 300 Ï›ÙÚ· Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi Q.alba ‹ Q.petraea.

GORDAS ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÓfiÌÈÌÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ‚·ÚÂÏÈÒÓ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘, Ì ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 700 Ï›ÙÚˆÓ. Δ· Gordas (Ë Ï¤ÍË ÛÙ· πÛ·ÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ «¯ÔÓÙÚfi˜») ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û¤ÚÈ ·fi ÙË ™ÎˆÙ›· ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi Q.robur. ™¿ÓÈ· Ù· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì È· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜.

QUARTER CASKS/BLOOD TUBS ∂›Ó·È Ù· ‚·Ú¤ÏÈ· Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· (50 Ï›ÙÚ· Î·È 40 Ï›ÙÚ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Q.alba. Δ· quarter cask ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Beam International ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ÙÔ˘ Laphroaig Î·È ÙÔ˘ Ardmore. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È Î·È «firkin». ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ·, Ù· quarter cask Î·È Ù· blood tub ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ȉÈÒÙ˜ ηٷӷψ٤˜. Δ· blood tub ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙÔ Bruichladdich ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ô˘›ÛÎÈ.

Quercus petraea, ‹ ‰Ú˘˜ Sessile, ‹ Á·ÏÏÈ΋ ‰Ú˘˜, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÎÔÓÈ¿Î, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘›ÛÎÈ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ Î·È Ù˘ π·ˆÓ›·˜. ∞fi ¿Ô„Ë Á‡Û˘, Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÌÂٷ͇ Q.alba Î·È Q.robur, Ì ˘„ËÏ¿ Â›‰· Ù·Ó›Ó˘ Î·È ÔÏÏ¿ Ì·¯·ÚÈο. Quercus mongolica ‹ È·ˆÓÈ΋ ‰Ú˘˜/mizunara. ™¿ÓÈÔ Î·È ·ÎÚÈ‚fi ›‰Ô˜, Ô˘ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜, ηıÒ˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· ÏÈ‚·ÓÈÔ‡ (·ÂÙfi͢ÏÔ˘), Û·ÓÙ·Ïfi͢ÏÔ˘, ·Ó·Ó¿ Î·È Î·Ú‡‰·˜.

WHISKY Magazine

| 27


wood focus

ALL SHAPES AND SIZES ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞

CHICHIBU 3 Years Old °∞§§π∫∏ ¢ƒÀ™ ÃÚÒÌ·: ¶Ôχ ˆ¯Úfi. ª‡ÙË: ªÈ· ȉ¤· Ì·ÁÈ¿˜ Î·È ÓÂfiÙËÙ·˜, Ì ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÛÎfiÓ˘. ∞ÛÂÙfiÓ Î·È Î›ÙÚÈÓ· ‰·Ì¿ÛÎËÓ·, ·ÏÏ¿ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·Ó·‰›‰ÔÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· ¯Ïfi˘ Î·È ÌÈ· Ê˘ÙÈ΋ ·›ÛıËÛË, Û·Ó ÚÔ‡ÌÈ Agricole. √˘Ú·Ó›ÛÎÔ˜: ∫·ı·Úfi, ÁÏ˘Îfi ·fiÛÙ·ÁÌ·. •ÂÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÌÈ· ÁÂÚ‹ ‰fiÛË Ì·¯·ÚÈÎÒÓ, Ì·˙› Ì ··Ï¤˜ ÓfiÙ˜ ̤ÓÙ·˜ Î·È Î¿Ú‰·ÌÔ˘. ΔÔ ÓÂÚfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÔıÔ‡Ó ·ÚÒÌ·Ù· ÁÏ˘ÎÔϤÌÔÓÔ˘ Î·È ¿ÁÔ˘ÚÔ˘ ÂÔÓÈÔ‡. ∂›Á¢ÛË: ª¿Ú·ıÔ˜.

μ∞ƒ∂§π ∞¶√ ™∂ƒπ (refill sherry) ÃÚÒÌ·: ÃÚ˘Û·Ê¤ÓÈÔ. ª‡ÙË: ¶ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ ‰Ú˘. ¶ÈÔ ÙÔÏÌËÚfi. ¢È·ÎÚÈÙÈΤ˜ ÓfiÙ˜ ÛÔ˘ÏÙ·Ó›Ó·˜ Î·È ÁÏ˘Î‡ÙËÙ·˜. ∫›ÙÚÈÓ· ÊÚÔ‡Ù·, ÂÓÒ Ì ÓÂÚfi, Á›ÓÂÙ·È ‚Ô˘Ù˘Ú҉˜ Î·È ··Ïfi. √˘Ú·Ó›ÛÎÔ˜: ¶ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ··Ïfi. ªÂ›ÁÌ· ÁÈ· ΤÈÎ (‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ˙¿¯·ÚË, ·ÔÍËڷ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù·). À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ȉ¤· ÊÚÂÛÎÔÎÔ˘ÚÂ̤Ó˘ ¯Ïfi˘, ·ÏÏ¿ Ù›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ Ù· ‚fiÙ·Ó·. •·Ó·Á˘Ú›˙ÂÈ Û ̿ڷıÔ Î·È Ú¿ÛÈÓ· ‚fiÙ·Ó·. ∂›Á¢ÛË: ◊ÚÂÌË ÛÈÚÙ¿‰·. π∞¶ø¡π∫∏ ¢ƒÀ™ (‚·Ú¤ÏÈ puncheon) ÃÚÒÌ·: ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ¯Ú˘Û·Ê¤ÓÈÔ. ª‡ÙË: °ÂÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ Ì·¯·ÚÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Î·Ú‡‰· Ì·˙› Ì ηڷ̤Ϸ. ªÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋, Â͈ÙÈ΋, ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ·. ªÂ ÓÂÚfi, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· ·fi ÌÔÛ¯ÔοÚÊÈ·, ͇ÏÔ Î·Ó¤Ï· Î·È ÔÙÔ˘Ú›. √˘Ú·Ó›ÛÎÔ˜: ¶ÈοÓÙÈÎÔ, Ì ÌÔÛ¯ÔÎ¿Ú˘‰Ô, ÚÔ‰Ô¤Ù·Ï· Î·È Û·ÓÙ·Ïfi͢ÏÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË Î·È Ô͇ÙËÙ·. ∏ ¯ÏfiË ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔ Ì·ÌÔ‡. ∂›Á¢ÛË: ∫·ı·Úfi Î·È ÁÏ˘Îfi.

28 |

WHISKY Magazine

∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫∏ ¢ƒÀ™ (‚·Ú¤ÏÈ) ÃÚÒÌ·: ø¯Úfi. ª‡ÙË: ∞ÔÍËڷ̤ÓË ¯ÏfiË, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÁÏ˘Î‡ÙËÙ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ Î·È ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· ÍÂÚÔ‚¿ÏÂÈ ÎÚÂÌ҉˘ ηڇ‰·. √˘Ú·Ó›ÛÎÔ˜: ∫·È ¿ÏÈ ÛÈÚÙ¿‰·, Ì ¤ÓÙÔÓÔ ¿ÚˆÌ· Ï·ÁÔΤڷÛÔ˘. ÃÏfiË, ·ÏÏ¿ Ô Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Î·È ÁÏ˘Îfi˜. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ·¯‡ÚÚ¢ÛÙÔ. ∂›Á¢ÛË: §Ô˘›˙·. ¡∂∞ ∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫∏ ¢ƒÀ™ (‚·Ú¤ÏÈ hogshead) ÃÚÒÌ·: ¶ÏÔ‡ÛÈ· ίÚÈÌ·Ú¤ÓÈÔ. ª‡ÙË: ∞̤ۈ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÒÚÈÌ· ÊÚÔ‡Ù·, ÎÚÂÌ ÌÚÔ˘Ï¤ Î·È Î·Ú·Ì¤Ï·. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ›¯ÓË Ì·¯·ÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Ë ÓÂfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ∂Ï·ÊÚ‡ ¿ÚˆÌ· ‡ÎÔ˘, ÁÏ˘Îfi. ªÔÛ¯ÔÎ¿Ú˘‰Ô. √˘Ú·Ó›ÛÎÔ˜: ∏ ˘Ê‹ Â›Ó·È ˘ÎÓfiÚÚ¢ÛÙË Î·È ÏÔ‡ÛÈ·. ∞·Ï¤˜ ÓfiÙ˜ ÙÛ·ÁÈÔ‡, ηڷ̤Ϸ˜ Î·È ‚·ÙfiÌÔ˘ÚÔ˘. ∏ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÛÈÚÙ¿‰· ÙÔ˘ ‰È·ÚΛ. Δ›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÈ. ∂›Á¢ÛË: ∑Ô˘ÌÂÚfi.

™›ÁÔ˘Ú· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ó·Úfi ·fiÛÙ·ÁÌ· (·Ó Î·È Â›Ó·È Ôχ ηÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ Î·È Î·ı·Úfi). ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÂÌÊ·Ó‹˜ ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ Yamazaki, ÂÓÒ Ë ‰Ú˘˜ ÌfiÏȘ Ô˘ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. ™Â fiÏ· ˘‹Ú¯·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÔÙ›‚Ô˘ ÁÏ˘Î‡ÙËÙ·˜, ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ ¯Ïfi˘ Î·È Î·ı·Ú‹˜ ÛÈÚÙ¿‰·˜ ÂÛÂÚȉÔÂȉÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ¤¯ÂÈ ÙÛ·Á·Ófi. ∏ Á·ÏÏÈ΋ ‰Ú˘˜ ‹Ù·Ó οˆ˜ ·Î·Óı҉˘, Û·Ó Ó· ÌËÓ Â›¯Â ͢Ó‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙ·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÚ›Ó·Ì Ì ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Ô˘ ›¯Â ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Û ‚·Ú¤ÏÈ· ·fi Û¤ÚÈ (refill sherry butt), fiÔ˘ ÙÔ Í‡ÏÔ Â›¯Â ‹‰Ë ηχ„ÂÈ ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ Î·È Â›¯Â ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ÙÔ‡ ‹ÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ·ÔÍËÚ·Ì¤ÓˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ. ∂›Û˘, Ë È·ˆÓÈ΋ ‰Ú˘˜ ÚfiÛıÂÛ Ô͇ÙËÙ· Î·È ¿ÚˆÌ· ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÂÓÒ, ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ‚·Ú¤ÏÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÚÒÙË ÊÔÚ¿ (first fill cask), Ë ‰Ú˘˜ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ¿ÚÙÈ· ÂÓۈ̷و̤ÓË. ΔÔ Ô˘›ÛÎÈ ·fi ‚·Ú¤ÏÈ Ô˘ ›¯Â Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ‹Ù·Ó οÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û Á·ÏÏÈ΋ ‰Ú˘ ·fi ¿Ô„Ë ÊÚÂÛο‰·˜ Î·È refill sherry ·fi ¿Ô„Ë ··ÏfiÙËÙ·˜. øÛÙfiÛÔ, Ë Ó·ڋ ‰Ú˘˜ ›¯Â ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ηϿ, ˘ÂÚÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ· Î·È ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. ∞ÔÙÂÏ› ηٷÏËÎÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙfiÛÔ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ͇ÏÔ˘ (‰ËÏ·‰‹, Ì·¯·ÚÈο ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ ‰Ú˘, ‚·Ó›ÏÈ· Î·È ÎÚÂÌ ÌÚÔ˘Ï¤ ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋, ·ÔÍËڷ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù· ·fi Ù· ‚·Ú¤ÏÈ· Û¤ÚÈ Î·È Â͈ÙÈο ·ÚÒÌ·Ù· ·fi ÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ‰Ú˘), fiÛÔ Î·È Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ Â›‰Ú·Û˘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÛÙË Á‡ÛË Ù· ‚·Ú¤ÏÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›.

ΔÀ¶√π μ∞ƒ∂§πø¡ (CASKS)

YAMAZAKI 12 Years Old (όλα περιεκτικότητας 50%) ∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫∏ ¢ƒÀ™ ÃÚÒÌ·: ∞ÓÔȯÙfi ·¯˘Ú¤ÓÈÔ. ª‡ÙË: ¶Ôχ ÊÚ¤ÛÎÔ, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi Î·È ¤ÓÙÔÓÔ. ∂ÛÙ¤Ú˜ Î·È ¿ÓıË, Ì ÌÈ· ÓfiÙ· ‚·Ó›ÏÈ·˜/‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘. §ÂÌfiÓÈ Î·È Ì‹Ï· ÎÔÌfiÛÙ·, Ì ÌÈ· ȉ¤· Ú¿ÛÈÓ˘ Ì·Ó¿Ó·˜. ªÂ ÓÂÚfi, ı˘Ì›˙ÂÈ Ï›ÁÔ ‚Ú‡·, ·ÏÏ¿ ·Ó·‰›‰ÂÙ·È Î·È ÌÈ· ÁÏ˘Î‡ÙËÙ·, Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ô. √˘Ú·Ó›ÛÎÔ˜: ¶ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ·’ fi,ÙÈ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ì‡ÙË. æ¿ı·, ÊÚÔ‡Ù· ÂÚȯ˘Ì¤Ó· Ì Îڤ̷ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜, ÒÚÈÌ· ÚÔ‰¿ÎÈÓ·. √È ÓfiÙ˜ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Ù›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ·Û¯·ÏÈ¿. ºÚ¤ÛÎÈ· Ô͇ÙËÙ·. ∂›Á¢ÛË: §Â˘Î¿ ÚÔ‰¿ÎÈÓ·.

π∞¶ø¡π∫∏ ¢ƒÀ™ ÃÚÒÌ·: ÃÚ˘Û·Ê¤ÓÈÔ. ª‡ÙË: ∞ڈ̷ÙÈÎfi Î·È ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈÎfi. ∫·Ú‡‰·, ·Ó·Ó¿˜, ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ, ˘Ô„›· ·fi ÏÈ‚¿ÓÈ, ÊÚ·ÌÔ˘¿˙ Î·È ÊÚÔ‡Ù· ÎÔÌfiÛÙ·. ◊È· ÏÈ·ÚfiÙËÙ·. ºÚ¤ÛÎÈ· Ô͇ÙËÙ·. °ÂÚ‹ ‰fiÛË Û·ÓÙ·Ïfi͢ÏÔ˘. √˘Ú·Ó›ÛÎÔ˜: °Ï˘ÎfiÈÎÚÔ, Ì ¤ÓÙÔÓË ‰Ú‡ÈÓË ·ÚÔ˘Û›·. ™ÊȯÙfi. ∫fiÎÎÈÓ· ÊÚÔ‡Ù·. ª¤ÙÚÈ· ‰fiÛË Ù·Ó›Ó˘. ∫fiÎÎÈÓ· ÌÔ‡Ú· Î·È Î·ÓÈÛÙfi ͇ÏÔ. ªÂٷͤÓÈ· ˘Ê‹ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ˘, ÈÂÚ¿ÙÔ. ∂›Á¢ÛË: ∫ÂÚ¿ÛÈ.

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¢ƒÀ™ ÃÚÒÌ·: ∂Ú˘ıÚÔοÛÙ·ÓÔ Ì·fiÓÈ. ª‡ÙË: ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ, ‚·ı‡ Î·È ÚËÙÈÓ҉˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ÁÏ˘Îfi Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ. ªfiÏÈÎË ÌÂÏ¿Û·, ÛÎÔ‡ÚÔ ÚÔ‡ÌÈ, ·Ú·ÁÈӈ̤ÓË Ì·Ó¿Ó· Î·È ÛÙ·Ê›‰Â˜. √˘Ú·Ó›ÛÎÔ˜: ∞ȯ̷ψٛ˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∂Ï·ÊÚȤ˜ ÓfiÙ˜ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÈ· ȉ¤· Τ‰ÚÔ˘.

ª·‡Ú· ÊÚÔ‡Ù·: ¯Ô˘ÚÌ¿‰Â˜, ‰·Ì¿ÛÎËÓ· ÎÔÌfiÛÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∂›Á¢ÛË: ∞ÔÍËڷ̤ÓÔ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ.

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞ ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ô˘›ÛÎÈ, Ë ‚·ÛÈ΋ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÚÔ˘ÙÒ‰Ô˘˜ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ˘, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ··ÏfiÙËÙ· Î·È ÌÈ· ·¯‡ÚÚ¢ÛÙË ·›ÛıËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ‰Ú˘fi˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÚfiÛıÂÛ·Ó ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Ÿˆ˜ ¤Ó· ‰È·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ηٷϷ‚·›ÓÂȘ fiÙÈ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Â›Ó·È ÌÂÓ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‰Ú˘˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ú¿ÛÈÓ· ÊÚÔ‡Ù· Ó· ÍÂÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó, Ì·˙› Ì οÔȘ ÓfiÙ˜ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. Δ· ›‰È· ÊÚÔ‡Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ÎfiÎÎÈÓ· Î·È ÈÔ fiÍÈÓ· fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ì¤Û· Û ȷˆÓÈ΋ ‰Ú˘. ΔÔ mizunara ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ô͇ÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ôχ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù·. ∂›¯Â Ê·ÓÂÚ¿ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ˜ ÓfiÙ˜ ͇ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ·Ó Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ‚·Ú‡ ¿ÚˆÌ· ÏÈ‚·ÓÈÔ‡, ›¯Â οÔÈ· Â͈ÙÈο ÛÙÔȯ›·. ™Ù· ‚·Ú¤ÏÈ· ·fi Â˘Úˆ·˚΋ ‰Ú˘ (ÛÙ· ÔÔ›· ›¯Â ÚÈÓ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Û¤ÚÈ), Ù· ÊÚÔ‡Ù· ¤ÁÈÓ·Ó Ì·‡Ú· Î·È ·ÔÍËڷ̤ӷ. ∞ÎfiÌË ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ó Î·È ˘‹Ú¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Ù·Ó›ÓË, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ ÙËÓ ÍËÚ‹ ·›ÛıËÛË ÛÙÔ ÛÙfiÌ·.

™Â fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ‚·ÚÂÏÈÒÓ (cask) ÁÈ· ˆÚ›Ì·ÓÛË. ™ËÌÂÈÒÛÙ fiÙÈ ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο ÙÔ «cask» Â›Ó·È ÈÔ ‰fiÎÈÌÔ˜ fiÚÔ˜ ·fi ÙÔ «barrel», Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ cask. Δ· cask ‚Á·›ÓÔ˘Ó Û ÔÈΛϷ ÌÂÁ¤ıË Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ‰Ú˘fi˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ· ηıÒ˜ ·˘Ùfi ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ. ∏ ÂÈÚÚÔ‹ Ô˘ ·ÛΛ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ cask ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ͇ÏÔ˘ Î·È ˘ÁÚÔ‡ ̤۷ Û ·˘Ùfi. ŸÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ cask, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÏÏËÏÂȉڿ ÙÔ ˘ÁÚfi Ì ÙË ‰Ú˘. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ cask, ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ‰Ú˘˜ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·˘Ù‹. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, Ù· ÌÈÎÚ¿ cask ı· ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ͇ÏÔ˘ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·. ΔÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ fiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ cask, ÙfiÛÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ¤Ó·Ó ¤ÓÙÔÓ· ͢ÏÒ‰Ë ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.

∂›Û˘, fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ cask, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›‰Ú·ÛË ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÔ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ¿ÚˆÌ· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ΔËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÙÔ cask ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ·ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ΔË ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ, ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÏ·ÙÙÒÓÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ê·ÈÚÂı› ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Á¤ÌÈÛÌ·. ΔËÓ ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ô‡Ùˆ ηıÂÍ‹˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ cask ÂÍ·ÛıÂÓ› Ï‹Úˆ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤Ó· ‰Ô¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ cask ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ fiÛÔ ÙÔ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. WHISKY Magazine

| 29


INTERVIEW

™ÙËÓ μ·Ï›ÛÈ· μ‡˙· ºˆÙfi ∞ϤͷӉÚÔ˜ §·ÌÚÔ‚·Û›Ï˘

ΟΥΙΣΚΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ

όσο υπάρχει αλκοόλ υπάρχει ελπίδα √ ÁÓˆÛÙfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÂÌÂÈڛ˜, ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ÛÙË μ·Ï›ÛÈ· μ‡˙·.

Ο

¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎfiÌË ÊÙ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ. ∞˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, Ì·˜ Â¤ÙÚ„ ӷ οÙÛÔ˘Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ̤¯ÚÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. ΔÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÊÈÏfiÍÂÓÔ. ªÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·È‰Èο ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ· ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· ‚ÈÙÚ›Ó·, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ·Ú·¤Ú·, ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ‚Ϥˆ ‰È¿Û·ÚÙ· CD ÙÔ˘ Miles Davis. ∫¿ÔȘ ·È‰ÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÔÏ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Ì·Ïԇη, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ‰ËÏÒÛÂÈ Ê·Ó ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ¤ÊÂÚ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «ŸÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÎÔfiÏ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·», ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ó› ÙÔ 2002. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ·Á·¿ÂÈ Ù· ÊÈÏÌ ÓÔ˘¿Ú, ÙËÓ Ù˙·˙ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ ·Ú¤·. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÁÚ·„ ‰‡Ô ·È‰Èο ‚È‚Ï›· «∫ÚȘ ¶ÈÓfiÎÈÔ-¡ÔÂÌ› ∞ÛÙÚ¿ÎË: Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘: ªÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ¯ÚÔÓÔÌ˯·Ó‹» ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi 5-7 ‚È‚Ï›·.

30 |

WHISKY Magazine

WHISKY Magazine

| 31


interview ∫¿ıÔÌ·È ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘. Ÿ¯È ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Û ÌÈ· ÛηÎÈÛÙÈ΋ ·ÚÙ›‰·, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ˆ˜ ÓÙÂÓÙ¤ÎÙÈ‚ Û ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÂÓ‰Âϯ‹ ¤Ú¢ӷ.

ΟΥΙΣΚΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ÎÈ ¤¯ˆ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¤¯ˆ οÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÛΤ„ÂȘ Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· Í·Ó·ÁÚ¿„ˆ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯·.

¶fiÙ ›·Ù fiÙÈ ı· Á›ÓÂÙÂ Û˘ÁÁڷʤ·˜;

ΔÔ ÎÏÈÎ ¤ÁÈÓ Á‡Úˆ ÛÙ· 1996-97, fiÔ˘ ›¯· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô, ÙÔ «ŸÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÎÔfiÏ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·». ∞Ó Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÈÔ ›Ûˆ, ‹ÌÔ˘Ó· Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ·’ Ù· 17 Î·È ÌÂÙ¿. ŸÌˆ˜ fiÙÈ ı· Á›Óˆ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ ›ÛÙ„· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ¢ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ‰›ÛÙ·˙· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÁÈ·Ù› ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Í·Ó·ÁÚ¿„ˆ. ∂›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ‚È‚Ï›·; ◊ ı· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔ‚›· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Í·Ó·ÁÚ¿„ÂÈ ‹ fi¯È;

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑ, ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ. ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΟΥΝ, ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ.

√ ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ. ∫Ú·Ù¿ÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù‹ Ë ÎÔÏfiÓÈ·. ΔÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ·˘Ùfi;

√˘›ÛÎÈ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ¶ÔÈÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ͯˆÚ›˙ÂÙÂ;

ª‹ˆ˜ Ù· Johnnie Walker ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔ ˙È‚¿ÁÎÔ; (Á¤ÏÈ·) ΔÈ Ó· ˆ; ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ.

Johnnie Walker, Ballantine’s, J&B, Black & White, Vat 69, Haig. ∞˘Ù¿ ·›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·…

√ ηٿÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ Ï·ÙÚ‡ˆ ÙÔÓ ªÔ˘ÎfiÊÛÎÈ. Œ¯ÂÈ ÊÔ‚ÂÚ‹ ·›ÛıËÛË ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. 줂·È·, ‰Â Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È ¿ÓÙ· οÔÈ· ÌÔÙ›‚· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ, fiˆ˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô «°˘Ó·›Î˜»: «‹È· ¤Ó· ηʿÛÈ Ì›Ú˜ Î·È ÌÂÙ¿ ‹Á· Î·È ÙËÓ ‹‰ËÍ·…» ∂›Û˘, ÙÔÓ ª¿ÏÎÔÏÌ §fiÔ˘Ú˘ Ì ÙÔ «∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ», «ΔÔ ¯·Ì¤ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ» ÙÔ˘ ΔÛ·ÚϘ Δ˙¿ÎÛÔÓ, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ º›ÏÈ ª¿ÚÏÔÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ·’ ¤Íˆ Â›Ó·È ÎÏ·ÛÈΤ˜.

¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÌÔ˘ ÙËÓ ÚÒÙË Û·˜ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ. ΔË ı˘Ì¿ÛÙÂ;

∂›Ó·È ‚Ú¿‰˘. Δ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÌËı›. ¶›ÓÂÙ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ malt Ô˘›ÛÎÈ. ¶ÔÈ· Ù·ÈÓ›· ‚¿˙ÂÙ ӷ ‰Â›ÙÂ;

¢Â ı˘Ì¿Ì·È Ôχ ·ÏÈ¿. £˘Ì¿Ì·È fï˜ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÛÙ· ÊÔÈÙËÙÈο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. μÚÂı‹Î·Ì Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· Û’ ¤Ó· Ì·Ú Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯·Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ Î¿ÙÈ Ê›ÏÔÈ πÙ·ÏÔ›. ¶Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ÙÂÏ›ˆÛ ÎÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÚÔÛʤÚıËΠӷ ¿ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ. ª·˜ › fiÙÈ Â›¯Â ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Î¿ÙÈ Ôχ ηÏfi. ŸÙ·Ó ÙÔ ¤ÊÂÚ ›‰· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ· ÌÔ˘Î¿Ï· Cardhu Ì ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ÒÌ·. ªfiÏȘ ›‰·Ì ÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË Ì¿Úη, fiÏÔÈ Ì·˜ ··›‰Â˘ÙÔÈ, ›·Ì fiÙÈ Ì·˜ ¤ÊÂÚ ÌfiÌ·! ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÁÒ Â›¯· ÙÔ ÓÔ˘ Î·È ÙË ÁÓÒÛË fiÙÈ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì ͇ÏÈÓÔ ÒÌ· Î·È ÊÂÏÏfi ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ηÏfi. ∫È fiÓÙˆ˜ ‹Ù·Ó ·ÔÎ¿Ï˘„Ë. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ÚˆÙÔ¤ÊÙ·Ó·Ó Ù· malt ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

ΔÔ Factotum Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘ÎfiÊÛÎÈ, Ì ÙÔÓ ª·Ù ¡Ù›ÏÔÓ, ‹ ÙÔ Sideways Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÎÚ·Û›. ◊ ÙȘ ¢È·‚ÔÏÔÁ˘Ó·›Î˜…

∫·È ÈÔ ·ÏÈ¿ ·ÎfiÌ· ÓÔÌ›˙ˆ. ∞fi ÙÈ ÂÌÓ¤ÂÛÙÂ;

∫·È ÈÔ ·ÏÈ¿. ªÂ ÙÔ White Horse.

∞fi Ù· ¿ÓÙ· Á‡Úˆ Ì·˜. ∞fi ·ÏËıÈÓ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, ·fi ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÎËÓ¤˜, ·fi Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ·fi Ù·Èӛ˜, ·fi ¿ÏÏ· ‚È‚Ï›·.

∞ÎfiÌ· Î·È Û ·ÏȤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ·˘Ùfi.

Δ·˘Ù›˙ÂÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ Û·˜; ∫È ·Ó Ó·È, Ì ÔÈÔÓ;

§›ÁÔ-Ôχ Ì fiÏÔ˘˜. ¡· ˆ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‰ÈÎfi ÌÔ˘; ÿÛˆ˜ ›ӷÈ. °ÂÓÈο ÔÈ ‹Úˆ¤˜ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÓÙfiÙËÙ·, ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. ªÂ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Ó, Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi. ™·˜ ÌÈÏÔ‡Ó.

∫˘Ú›ˆ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È. ÕÌ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÙÒÛÂȘ. ∞Ó ‰ÂÓ «·›ÍÔ˘Ó» ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÁÚ¿„·Ù ·ÎfiÌË ¤Ó· ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ΔÂÏÈο ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘; ΔÔ ·È‰› ‹ Ô ÂÓ‹ÏÈη˜;

ª¿ÏÏÔÓ ÙÔ ·È‰›. μ·ÚÈ¤Ù·È Â‡ÎÔÏ·, Â›Ó·È ··ÈÙËÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ÍÂÁÂÏÈ¤Ù·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏ·.

DEANSTON 17 ΕΤΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ, ΓΛΥΚΟΠΙΟΤΟ, ΤΕΛΕΙΟ! ΤΟ ΣΥΣΤΗΝΩ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟ ΟΥΙΣΚΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙΕΙ ΤΟ ΛΑΙΜΟ.

¶fiÙÂ Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÈÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘›ÛÎÈ;

ªÂÙ¿ ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘. ∑›Ù ÌÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹.

∞Ôχو˜. ¶ÚÔÏ·‚·›ÓÂÙ ӷ ‚Á·›ÓÂÙ Û Ì·Ú;

Ÿ¯È ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ fiÛÔ ı· ‹ıÂÏ·.

∂ÓÒ Ë È‰·ÓÈ΋ ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜;

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÌÔ˘ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ËÛ˘¯›· ÛÙÔ Û›ÙÈ. °È· οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Ì ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÎfiÊÛÎÈ, ›Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·.

À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ô˘›ÛÎÈ Ì·Ú Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ;

¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‹Á·ÈÓ· ÛÙÔ Low Profile. ∂›¯· fï˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ˆÚ·›· ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ì·Ú ÙÔ˘ Hotel d’Inghilterra ÛÙË ƒÒÌË, fiÔ˘ Û‡¯Ó·˙ ÎÈ Ô ÃÂÌÈÓÁÔ˘¤È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›‰·. ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·¿ÙË. ΔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ú;

ΔÔ Ì·Ú ÙÔ˘ Hotel d’Inghilterra ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·fi ›Ûˆ. ŸÓÙˆ˜ ‹Á·ÈÓÂ Ô ÃÂÌÈÓÁÔ˘¤È. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰Â ϤÂÈ Î·È ÔÏÏ¿. ΔÔ Û¤Ú‚È˜ ‹Ù·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi, Ù· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÙÔ ›‰ÈÔ, ÁÂÓÈο ΢Úȷگ› ÌÈ· Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÌÂٷ͇ fiÙË Î·È ÔÙÔ‡, ·˘Ùfi Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ì ÔÈ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ malt, ÓÔÌ›˙ˆ.

™ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ·Á·¿ÂÈ Ù· ÊÈÏÌ ÓÔ˘¿Ú, ÙËÓ Ù˙·˙ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ ·Ú¤·.

32 |

WHISKY Magazine

ΔÈ Ô˘›ÛÎÈ ¤¯ÂÙ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Û·˜;

ΔÔ Î·Îfi Ì ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Â›Ó·È fiÙÈ fiÛÔ ÙËÓ ·Ó·ÓÂÒÓÂȘ, ÙËÓ ›ÓÂȘ Î·È ¯¿ÓÂȘ Ù· ÂÎı¤Ì·Ù·. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯ˆ Talisker, Grant’s - proof strength, ηÙ¢ı›·Ó ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ Î.¿. ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Deanston 17 ÂÙÒÓ. ∂›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ÁÏ˘ÎfiÈÔÙÔ, Ù¤ÏÂÈÔ! ΔÔ Û˘ÛÙ‹Óˆ Î·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ϤÓ fiÙÈ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘˜ η›ÂÈ ÙÔ Ï·ÈÌfi. ∂, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·›ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Ù›ÔÙ·. ∂ÈϤÔÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Bowmore 17 ÂÙÒÓ, ÙÔ Bowmore Cask Strength, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Macallan, 18 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Ê˘ÛÈο. ŸÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘›ÛÎÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·;

º˘ÛÈο. øÛÙfiÛÔ ÂÁÒ ›Óˆ Ì ̤ÙÚÔ ÁÈ· Ó· ›Óˆ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ¶Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Û ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÒÚ·;

¶ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ. ¶ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ. (Á¤ÏÈ·) ¢ÂÓ Í¤Úˆ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ˙ˆ. WHISKY Magazine

| 33


BAR FLY

∞fi ÙË μ·Ï›ÛÈ· μ‡˙· barfly@thewhiskymag.gr

√ ¶¿ÓÔ˜ °·Ï·Ófi˜ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Bar Fly. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘; TÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Highland Park 1968 / Orcadian Vintage. ¶ÔÈÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ ı· ¿ÓÔÈÁ˜ Û ÛÙÈÁÌ‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ¯·Ú¿˜, ·˜ ԇ̠ÛÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÛÔ˘;

™Â ÛÙÈÁÌ‹ ¯·Ú¿˜ ı· ¿ÓÔÈÁ· ¤Ó· Dalmore 40 Years Old. ¶ÔÈÔ Ô˘›ÛÎÈ ¤¯ÂȘ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ, ÔÈÔ ı· ‹ıÂϘ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ;

όταν το όναρ γίνεται πραγματικότητα ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ™ÎˆÙ›·!

Ό

Ù·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹, Ì¤Ú‰Â˘· ÙÔ Î˘·Ú›ÛÛÈ Ì ÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ. £· Û˘ÌʈӋÛÂÙ fï˜ Ì·˙› ÌÔ˘ fiÙÈ Ú¿ÛÈÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó·, Ú¿ÛÈÓÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. μϤÂÙÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ë Ú‹ÛË «·fi ÌÈÎÚfi ÎÈ ·fi ÙÚÂÏfi Ì·ı·›ÓÂȘ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·» ‚Ú›ÛÎÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¢ı‡˜ ·Ì¤Ûˆ˜. ΔÚÂÏfi ı· ¤ÏÂÁ·Ó οÔÈÔÈ Î·È ÙÔÓ ¶¿ÓÔ °·Ï·Ófi, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ „ÒÓÈÔ Ì ÙÔ Î·Ïfi Ô˘›ÛÎÈ. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ Í¤ÚÂÙ ‹‰Ë ›Ù ÂÂȉ‹ ̤ÓÂÙ ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ (‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ÂÈÛΤÙÂÛÙÂ Û˘¯Ó¿) ›Ù ÂÂȉ‹ ›ÛÙÂ Ê·Ó ÙˆÓ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÒÓ Î·È Û¿ÓÈˆÓ ÊÈ·ÏÒÓ Ô˘›ÛÎÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ·˘Ùfi˜ (Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜) ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ʤÚÂÈ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË fiˆ˜ ÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ, Ì ÏËı˘ÛÌfi ÂÚ›Ô˘ 7.000 ηÙԛΈÓ, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂΉfiÛÂȘ malt Ô˘›ÛÎÈ Ô˘ ı· ˙‹Ï¢ ·ÎfiÌË Î·È ¤Ó· (ÂÎ)ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì·Ú ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ™ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì·Ú, Û ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ, Ê˘Ï¿ÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹, Ì ·ÚÎÂÙ¿ Û¿ÓÈ· ‰È·Ì¿ÓÙÈ·. ¢ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ fï˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ·

34 |

WHISKY Magazine

ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÊÈ¿ÏË Î·È Ó· ÎÂÚ¿ÛÂÈ! ŸÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÓÒÛÂȘ, ¿ıÔ˜ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ... √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ú ŸÓ·Ú. μÚ›ÛÎÂÙ·È 600 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·. ¢È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ÊÈÏÔÍÂÓ› ·fi ÙÔ 1998 ÎfiÛÌÔ ·fi fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ. √ ¶¿ÓÔ˜ °·Ï·Ófi˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ț٠ÙÔ ÔÙfi Û·˜ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û·˜ ·Í›˙ÂÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ Û·‚Ô˘¿Ú ‚È‚Ú ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ¿ÁÔ ‹ Îfiη ÎfiÏ·. ∏ ÊÚ¿ÛË «Scotch on the rocks» ‰ÂÓ ÂÓÓÔ› ÙÔÓ ¿ÁÔ. Ÿˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÛÙË ™ÎˆÙ›· ·ÏÈfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÁÔ˜. ŒÙÛÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ¤ÙÚ˜ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ (·ÁˆÌ¤Ó˜ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜) ÙȘ Ôԛ˜ ηı¿ÚÈ˙·Ó Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÙfi, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÏÔÈfiÓ, Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ı·Ú‹ Î·È ÁÓ‹ÛÈ· ηٷӿψÛË ÂÓfi˜ ÔÙÔ‡ Î·È ‰Ë ÂÓfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ Ô˘›ÛÎÈ. ΔÔ ŸÓ·Ú Ï¿ÌÂÈ Î·È Â›Ó·È ¯Ú˘Ûfi˜. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÚÔÎ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ...

∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ Â›Ó·È ÙÔ Dalmore Candela 50 Years Old, ÌÈ· Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤Î‰ÔÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ¶¿ÙÂÚÛÔÓ ·fi Ôχ ·ÏÈ¿ vintage ·Ôı¤Ì·Ù·. ΔÔ ÓÂfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ˘ 1951 Î·È ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1868. Œ¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ 77 ÊȿϘ. ¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÈÔ ÂӉȷʤڈÓ, Ô ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ÂÏ¿Ù˘ Ô˘ ı˘Ì¿Û·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·;

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› ÂÏ¿Ù˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÔÈÔ malt Ô˘›ÛÎÈ ı· ÚfiÙÂÈÓ˜ Û ÌÈ· ΢ڛ·;

™Â ÌÈ· ΢ڛ· ı· ÚfiÙÂÈÓ· ÙÔ Jura 16 Years Old, ÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ‰È΋˜ Ì·˜ Û˘ÓÙ·Á‹˜, ‹ ¤Ó· Aberlour 15 Years Old / Double Cask.

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΟΥΙΣΚΙ...

ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ! ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ KAI ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 30€ A•π∞ ™À¡¢ƒ√ª∏™ ∂ÏÏ¿‰· 30ú ñ ∂˘ÚÒË-∫‡ÚÔ˜ 36ú ñ ÕÏϘ ¯ÒÚ˜ 40ú √¡√ª∞:

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και στείλτε τη με fax στον αριθμό 210 6753002 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Περιοδικό Whisky Magazine, Προβελεγγίου 6, 141 22 Π. Ηράκλειο. Εναλλακτικά, στείλτε μας τα στοιχεία σας στο sub@thewhiskymag.gr Η συνδρομή σας ισχύει από το αμέσως επόμενο τεύχος από την παραλαβή της αίτησης και του αποδεικτικού εξόφλησης της συνδρομής. Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω και θα πρέπει να επιλέξετε έναν από αυτούς.

sub@thewhiskymag.gr

∂¶ø¡Àª√:

¢π∂À£À¡™∏:

¶√§∏:

Δ∏§.:

EMAIL:

∏ª/¡π∞ °∂¡¡∏™∏™:

∂¶∞°°∂§ª∞:

Δ∫:

Δƒ√¶√𠶧∏ƒøª∏™ ª∂ ¶π™ΔøΔπ∫∏ ∫∞ƒΔ∞

∫∞Δ∞£∂™∏ ™∂ Δƒ∞¶∂∑π∫√ §√°∞ƒπ∞™ª√

¶ÏËÚÒÛÙ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜ ‡ÎÔÏ· Î·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ Visa ‹ MasterCard. ∂ÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ website www.thewhiskymag.gr Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙË ÛÂÏ›‰· «™˘Ó‰ÚÔ̤˜».

∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·: 10044029287 IBAN: GR 03 0110 1000 0000 1004 4029 287 Eurobank: 0026.0036.67.0101209251 IBAN: GR 09 026 0036 0000 67 0101 209251 ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÛÙ›ÏÙ ̷˜ ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË Î·Ù¿ıÂÛ˘ Ì fax ÛÙÔ 210 6753002 ‹ Ì email ÛÙÔ sub@thewhiskymag.gr

ª∂ Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫∏ ∂¶πΔ∞°∏ ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ·Ú·Ï‹ÙË: ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Whisky Magazine ¶ÚÔ‚ÂÏÂÁÁ›Ô˘ 6 141 22 ¶. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ÙËÏ.: 210 6753002-3 WHISKY Magazine

| 35


INTERVIEW

ARCADE FIRE

ΑΡΧΙΣΑΜΕ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΚΟΚΤΕΪΛ ORCADIAN FIRE ΜΕ CUTTY SARK, ΣΠΙΡΤΟΖΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ FEVER FREE GINGER ALE, ΚΑΙ WHISKY CASKAGED BITTERS.

the orcadian fire ΔÔ Î·Ó·‰ÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Arcade Fire Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Œ¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ‚Ú·‚›· Grammy Î·È Brit ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ «The Suburbs» Î·È ÚÔÛÂÏ·ÂÈ Ï‹ıË ı·˘Ì·ÛÙÒÓ ÛÙ· ÂÎÏËÎÙÈο live ÙÔ˘. √ Neil Ridley Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ ÁÎÚÔ˘ Û ‰‡Ô ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Hyde Park ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘, Î·È Ì›ÏËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ. 36 |

WHISKY Magazine

E

›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Î¿ÔÈ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÎÏ·ÛÈο ›‰Ë, Ù· fiÚÈ· ηÈ, ÂÓ›ÔÙÂ, Ù· ηÙÂÛÙË̤ӷ ÚfiÙ˘·. °È· ÙÔ˘˜ Arcade Fire ·fi ÙÔ ªfiÓÙÚ·Ï, Ë È‰¤· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó fiÚÈ· ÛÙËÓ Â˘Ú›· ·ÏÏ¿ Û˘Ó¿Ì· ÏÔ‡ÛÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ Î·Ó ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ú˘ıÌÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÙÚ›· Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ηٷÓÔ› ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ˆı›. ™ÙÔ ÚÒÙÔ, ÁÂÌ¿ÙÔ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜, ÙÔ «Funeral», ·Ϥ˜, ·ÚÌÔÓÈΤ˜ ʈÓËÙÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÏÈÙ¤˜ ÌÂψ‰›Â˜ È¿ÓÔ˘ Î·È ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯·Ìfi ·ÚÎÂÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ 2006, ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ¤Ó· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ Ó·fi Ì ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ· Ó· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË

‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ «Neon Bible». ◊Ù·Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ-‡ÌÓÔ˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ¿ÏÌÔ˘Ì. ∂›Ó·È Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ó· ·ÎÔ‡˜ ÙÔ ÔÎÙ·ÌÂϤ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· (Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Win Butler Î·È ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Régine Chassagne) Ó· ·›˙ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ «Intervention». ∫·ıÒ˜ ÔÈ 65.000 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ê·Ó Î·Ù¤ÎÏ˘˙·Ó ÙÔ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ Hyde Park ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›·, ‹Ù·Ó ·Ù‹ Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ Û˘ÁΛÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÛfiÔ˘ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘Û›·˙ ÙÔ˘˜ Arcade Fire ÛÙË Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ó· ·ÔÏ·‡Ûˆ ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÁÎÚÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi Â̤ӷ Î·È ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÌÔ˘ Joel Harrison, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ, Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÌÂÚÈο ηϿ Ô˘›ÛÎÈ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ú ÙˆÓ ·Ú·ÛÎËÓ›ˆÓ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜. ∫·È Ê˘ÛÈο ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Ê¤Ú·Ì ·ÓÙ›ÚÚËÛË. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜ dram, ÛÎÂÊÙ‹-

ηÌ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ÂÓ ı· ¤ÏÂÁ fi¯È Û ¤Ó· Highland Park. ŒÙÛÈ, ·ÊÔ‡ ·ÓÙ·ÏÏ¿Í·Ì ÌÂÚÈο email Î·È ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Ì ÙÔÓ brand director Gerry Tosh Î·È ‚¿Ï·Ì ϛÁÔ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Ì·˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ, ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Hyde Park / Highland Park «Orcadian Fire» 18 ÂÙÒÓ, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ Û 75 ÊȿϘ, Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó· ‚¿˙ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ. ŒÂÈÙ· ·fi ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙˆÓ support Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Mumford & Sons Î·È Vaccines, Ì ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÔÈ Arcade Fire, ÂÓÒ ÙÔ ÎÔÈÓfi ·Ú·ÏËÚÔ‡ÛÂ. √È ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì «The Suburbs» ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ Î·ÚȤÚ˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û ÌÈ· Ó‡¯Ù·, Â›Ó·È fiÌÔÚÊÔ Ó· ‚ϤÂȘ fiÛÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Â›Ó·È Ë ÌË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ηӷ‰ÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂› ÛÎËÓ‹˜ ˘‹Ú¯·Ó ¤Ó· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ÌÂ۷ȈÓÈο hurdy-gurdy, ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ ÎÈ ¤Ó· ÁÎÏfiÎÂÓÛÈÏ, Ô˘ fiÏ· Ì·˙› ¤‰ÈÓ·Ó ¤Ó· ÛÙ˘Ï Ì·ÚfiÎ ÛÙ· Ó¤· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ∫·ıÒ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· η٤‚·ÈÓ ·fi ÙË ÛÎËÓ‹ Î·È Î·Ù¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Ì·Ú ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ¤È·Û· Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ ÓÙÚ¿ÌÂÚ Jeremy Gara, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙË Û˘Ó·˘Ï›·. «¶‹Á ¿Ú· Ôχ ηϿ» › ÁÂÏÒÓÙ·˜, ηıÒ˜ ·ÔÏ·Ì‚¿Ó·Ì ÌÂÚÈο dram. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Joel ÎÈ ÂÁÒ ·Ú¯›Û·Ì ӷ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ٷ ÚÒÙ· ·fi Ù· 300 Î·È ϤÔÓ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Orcadian Fire ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ after party. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì Cutty Sark, ÛÈÚÙfi˙ÈÎÔ Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi Fever Free ginger ale, Î·È whisky cask-aged bitters. «¶ÂÚ¿Û·Ì ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ÛÙË ÛÎËÓ‹. ΔÔ ÎÔÈÓfi ‹Ù·Ó ηٷÏËÎÙÈÎfi. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹Ù·Ó Ù¤ÏÂÈÔ Î·È ‰È·ÛΉ¿-

Û·Ì fiÏË Ì¤Ú· Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, ·ÏÈÔ‡˜ Î·È Ó¤Ô˘˜. ΔÂÏÈο ‹Ù·Ó ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Ì¤Ú·» ‰‹ÏˆÛÂ Ô Jeremy. ΔÔ «The Suburbs» ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÈÙ˘¯›·. ƒÒÙËÛ· ÙÔÓ Jeremy ·Ó Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂͤÏËÍÂ. «°È· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ¿ÓÙ· ̤ÓÔ˘Ì ¤ÎÏËÎÙÔÈ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË. ∂›Ì·ÛÙ Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ οӷÌ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì, ·ÏÏ¿ ¶√Δ∂ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ·Ó fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Î·È ÌÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ŸÌˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Ôχ ÔÌ·Ï¿ Î·È Â›Ì·ÛÙ ηÙÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ». ΔÔ ¿ÚÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó¿‚ÂÈ Î·È Ù· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Orcadian Fire ¤Î·Ó·Ó ıÚ·‡ÛË. ∂Ì›˜ ‚ڋηÌ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂÎϤ„Ô˘Ì ÌÂÚÈο dram ÁÈ· Ó· Ù· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, fiˆ˜ ¤Ó· Highland Park 25 Years Old, ¤Ó· Yamazaki 18 Years Old, ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ardbeg Alligator Î·È ¤Ó· 2010 Caol Ila Feis Ile single cask bottling. ƒÒÙËÛ· ÙÔÓ Jeremy ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ÎÈ ·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈԉ›·. «¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÁÂÚÔ› fiÙ˜, ÔfiÙ ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì Ôχ Ô˘›ÛÎÈ fiÙ·Ó Î¿ÓÔ˘Ì ÂÚÈԉ›·, ÁÈ·Ù› ›Ù ı· Ì›ÓÂÈ Â›Ù ı· ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÛÔ˘Ó fiÏÔ Î¿ÔÈÔÈ ·fi Ì·˜! ∂›Û˘, ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ̷˙› Ì·˜ ÌfiÓÔ Ì›· ÊÈ¿ÏË Ô Î·ı¤Ó·˜ fiÙ·Ó

ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. ™˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Jameson, ÁÈ·Ù› ·Ú¤ÛÂÈ Î·È Û ̷˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ Ì·˜. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ôχ ηÏfi, fiˆ˜ ¤Ó· single malt ‹ ¤Ó· bourbon. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ Ì·ı¢Ù› fiÙÈ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ÎÈ ¤ÙÛÈ ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ Ì·˜ ¯·Ú›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ¯·Ï¿ÂÈ!» ŒÂÈÙ· ÙÔÓ ÚÒÙËÛ· ·Ó ¤¯ÂÈ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÓËÛÈÒÙÈη dram. «∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Ardbeg Î·È ÙÔ Laphroaig. °È· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ‰ÂÓ ı· ›¯· Úfi‚ÏËÌ· Ó· ‰ÔΛ̷˙· οÔÈÔ ·’ ·˘Ù¿. ∂›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂȘ ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ Ô˘›ÛÎÈ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. μÚ›ÛÎÂȘ ÌÈ· ηϋ ·ÏÏ¿ Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Áο̷ Û ο‚˜, fï˜ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·. ¶ÚÔÛˆÈο ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÌ·È Ì Ӥ· ÔÙ¿ ÌfiÓÔ ·Ó ‚Úˆ οÔÈÔ Î·Ïfi Ì·Á·˙› duty-free ηıÒ˜ ÂÈÛÙڤʈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·». ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÌÂÙ¿ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô live ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘, ÂÓÒ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ›¯·Ó ‹‰Ë ÂÍ·ÓÙÏËı›. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ¤ÎÏÂÈÛ Ì ηÓÔÓÈÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙȘ Â¿ÏÍÂȘ ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó Î·È ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 18 Ì‹Ó˜. ªÂÙ¿ ‚Á‹Î·Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ (ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ whisky punch) Û ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Ì·Ú Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ Bon Vivant. ƒÒÙËÛ· ÙÔÓ Jeremy ÁÈ· Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜, ÙÒÚ· Ô˘ Ù¤ÏÂȈÛÂ Ë Û˘Ó·˘Ï›·. «Ã·ÈÚfiÌ·ÛÙ Ô˘ οÓÔ˘Ì ¤Ó· ‰È¿ÏÏÂÈÌ·» › ÁÂÏÒÓÙ·˜. «ŒÙÛÈ ı· Â·Ó·Û˘Ó‰Âıԇ̠̠ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÂÚÈԉ›˜, Î·È ı· ÚȯÙÔ‡ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ, ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Úfi‚˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙfi. ∞Ó˘ÔÌÔÓԇ̠ӷ ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ı· ¿Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·». ŒÓ· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ. ŸÛÔ ÌÈÎÚfi ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ, ¿ˆ ÛÙÔ›¯ËÌ· fiÙÈ Ì¤Û· ·’ ·˘Ùfi ı· ‚ÁÂÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÈ Arcade Fire Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÚÈ·. WHISKY Magazine

| 37


DISTILLERY FOCUS

ISLE OF JURA

™ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Isle of Jura Ó¤ÂÈ Ô‡ÚÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜. √ Dominic Roskrow Ì¿˜ ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù›.

ISLE OF JURA

durable quality

T

ΔÔ 2010 ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÙÔ Isle of Jura ÙÂÏÈο ÂÓËÏÈÎÈÒıËÎÂ, Ú¿ÁÌ· ·Ú¿‰ÔÍÔ ÁÈ· ¤Ó· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÌfiÏȘ ÁÈfiÚÙ·Û ٷ 200 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ¡·È, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ·Ú¿ÁÂÈ Ô˘›ÛÎÈ Â‰Ò ÎÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÂÓȤ˜Ø ˆ˜ fiÓÔÌ· Â›Ó·È Â‰Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ Î·È Ôχ ÁÓˆÛÙfi, Î·È Ô˘Ï¿ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ malt. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Jura, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÛÙ¿ÓÙ·Ú 10 Years Old, ‹Ù·Ó ÌÂÓ Ôχ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, ·ÏÏ¿ οˆ˜ ¿Á¢ÛÙÔ ÎÈ fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ.

¿ÏÏÔ È·”. ΔÒÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÌfiÓÔ ‚·Ú¤ÏÈ· ·fi bourbon Î·È ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚÔ». ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ 10 Years Old. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô 16 Years Old Î·È ÙÔ ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ù˘ÚÊ҉˜ Superstition, ÁÈ· ÙË 200‹ Â¤ÙÂÈfi ÙÔ˘, ÙÔ Jura ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ cask strength 21 Years Old Ô˘ ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ‚·ÚÂÏÈÒÓ ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ Boutique Barrels. ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ Â›Û˘ ÙÔ ¤ÍÔ¯Ô Prophecy, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÂÚÓ¿ ÔÏÏ¿ malt ÙÔ˘ Islay. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ï¿‚Ô˘ÌÂ

√ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Willie Cochrane

∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ›Û¯˘Â ·ÏÈ¿. ∞fi ÙfiÙ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹. √È È‰ÈÔÎً٘ Whyte & Mackay ¿ÏÏ·Í·Ó ÚfiÙ·, ·Ó·Î·›ÓÈÛ·Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Î·È ¤‚·Ï·Ó Ù· ¿ÓÙ· Û ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿. ΔÔ 2010 ‹Ù·Ó Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÙÔ Jura fi¯È ÌfiÓÔ ¤Ú·Û ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ –ηıÒ˜ ÁÈfiÚÙ·˙ ٷ 200 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ malt– ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤Î·Ó Ì ÙËÓ ÂÈÛËÌfiÙËÙ· Ô˘ ¿ÚÌÔ˙ Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ô˘›ÛÎÈ Ô˘ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ÙÔÓ fiÚÔ «Î·Ïfi ÁÔ‡ÛÙÔ». ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘, Ô Willie Cochrane. «™Â ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ÙÔ ·ÏÈfi 10 Years Old Î·È ÌÔÚ› Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ·ÏÏ¿ÍÂÈ» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ. «ªÈÏÔ‡Û· ÚfiÛÊ·Ù· Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙˆÓ Ê¤ÚÈÌÔÙ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Islay-Jura, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ Islay. ªÔ˘ ¤ÏÂÁÂ: “¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Î¿Ó·Ù Ì ÙÔ 10 Years Old, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ›Óˆ Ù›ÔÙ·

38 |

WHISKY Magazine

ΔÔ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi Isle of Jura

ΜΕΤΑΤΡΕΨΑΜΕ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ. ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΛΟΓΟ ΥΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΡΜΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΥΤΟ.

˘fi„Ë ÙËÓ ¿„ÔÁË Î·È ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË Û˘Û΢·Û›·, ÙfiÙ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. «√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÈÔ˘Ó ÙÔ Jura 16 Years Old» ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Cochrane. «∞ÏÏ¿ ÙÔ 10 Years Old Ô˘Ï¿ÂÈ Ôχ ηϿ Î·È ÙÔ Ó¤Ô Prophecy ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ÓËÛ›, fiÔ˘ ‰ÂÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· Ù˘ÚÊÒ‰Ë Ô˘›ÛÎÈ. Œ¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ÛÂÈÚ¿». ∂Í·ÈÚÂÙÈο Ó¤· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·fi ÂÌ¿˜ ·Á·¿Ì ÙÔ ÓËÛ›, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘. °È· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙË ˙‹ÙËÛË, ʤÙÔ˜ ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ı·

ÎÏ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ·ÓÙ› ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ, ÂÓÒ Ô Cochrane Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ¶¤ÚÛÈ ÙÔ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó 6.500 ¿ÓıÚˆÔÈ. ™›ÁÔ˘Ú· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ı· ¤Î·Ó ÙÔ Glenfiddich Ó· ·ÓËÛ˘¯Â›, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi˜ ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË, ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ʤÚÈÌÔÙ ·fi ÙÔ Islay. «Œ¯Ô˘Ì ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ÚÔÙ¤ÚËÌ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔÈ» ϤÂÈ Ô Cochrane. «°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ, ˘ԉ¯fiÌ·ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÚÌ¿ fiÛÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ·˘Ùfi. ¢ÂÓ WHISKY Magazine

| 39


distillery focus

ISLE OF JURA

ÊÙÂÙ·È Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔ Jura ÎÈ ÂÏ›˙ˆ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ∂›Ó·È Ì·Á¢ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜». ™›ÁÔ˘Ú· ›ӷÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú¿ÁÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ô Ô˘›ÛÎÈ. ™ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı· ÂÌÊȷψı› ÎÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· single cask, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÁÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ Ôχ ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘. ¶¿Óˆ ·fi ‰È·ÎfiÛÈ· ¯ÚfiÓÈ·, Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÁÂÚ¿. ΔÔ Isle of Jura ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ Û ÙfiÛÔ Î·Ï‹ ÊfiÚÌ·.

ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙˆÓ Diurachs, ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Jura.

∞ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Isle of Jura π‰ÈÔÎً٘ Whyte & Mackay π‰Ú‡ıËΠÚÈÓ ·fi 202 ¯ÚfiÓÈ· ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ï›ÙÚ· ¢‡Ô ˙‡ÁË ¿Ì‚˘Î˜ ŒÍÈ ·ÙÛ¿ÏÈÓ· washback ŒÓ· semi lauter mash tun ¶¤ÓÙ ·Ôı‹Î˜ Ù‡Ô˘ «racked» μ·ÛÈ΋ ÛÂÈÚ¿ 10, 16, 18, 21, Superstition, Prophecy, Boutique Barrels

TASTING HIGHLIGHTS Isle of Jura 16 Years Old ™ÙË Ì‡ÙË, Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Î·È fi¯È ȉȷÈÙ¤Ú· ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ Â›Ó·È ·È¯ÓȉȿÚÈη ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi. Δ· ÊÚÔ‡Ù· Â›Ó·È Ôχ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ, Ì ÙË ‰Ú˘ Ó· ηڷ‰ÔΛ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ, ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ.

ΔÔ Isle of Jura οÓÂÈ ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ «·È¯Ó›‰È» Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚·Ú¤ÏÈ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Boutique Barrels.

¯ÚÂÒÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÍÂÓ¿ÁËÛË Î·È ÎÂÚÓ¿Ì ¿ÊıÔÓÔ Ô˘›ÛÎÈ. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Á›ÓÂÙ Diurachs, ‰ËÏ·‰‹ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Jura ÎÏ·Ì, Û·˜ ÎÂÚÓ¿Ì ¤Ó· dram ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ի. √ Willie Cochrane ¿ÊËÛ ÙË °Ï·ÛÎfi‚Ë ÚÈÓ ·fi 35 ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔØ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÌfiÏȘ 26 ¯ÚÔÓÒÓ. £ÂˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› ÁÈ· ÙË 200‹ Â¤ÙÂÈÔ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙÔÓ ‹¯Ë ÁÈ· ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. À¿Ú¯ÂÈ ‰Â Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· fiÙÈ ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ϤÂÈ: «∂›Ó·È Ôχ ȉȷ›ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜. ∂›Ó·È οˆ˜ ÌÔ˘ÓÙfi ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·ÏÏ¿ ͢Ó¿ˆ Î·È ‚Ϥˆ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ó· ‰‡ÂÈ ›Ûˆ ·fi Ù· fiÚË Paps. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î›ÓËÛË ÙÔ Úˆ›Ø ·ÎÔ‡˜ ÌfiÓÔ Ù· ÎÂÏ·˚‰›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ. √ ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙË °Ï·ÛÎfi‚Ë Î·È Ï¤ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ. ™Î¤-

40 |

WHISKY Magazine

∏ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÛÙÔ Isle of Jura Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÚÌ‹.

¢À√ ∞πø¡∂™ π™Δ√ƒπ∞ ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Isle of Jura ÁÈfiÚÙ·Û ٷ 200 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ 2010, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÂÙÂȷΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ È‰Ú‡ıËΠÙÔ 1810, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Small Isles Distillery, ÂÓÒ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ· Isle of Jura 21 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ŒÎÏÂÈÛÂ Î·È ‰È·Ï‡ıËΠÙÔ 1901, Î·È ‰ÂÓ ·Ú¿¯ıËΠ·fiÛÙ·ÁÌ· ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ·˘Ù‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1963. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú¿ÁÂÈ 2,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ï›ÙÚ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿Ì‚˘Î¤˜ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÔÏ˘Î‡Ì·ÓÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Û‹ÌÂÚ· ÂÚÓ¿ ÙËÓ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘, Ì Ӥ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜, ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊÈ·ÏÒÛÂȘ,

Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ vintage, ÎÈ ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ù˘ÚÊÒ‰Ô˘˜ Ô˘›ÛÎÈ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Prophecy. ΔÔ Jura ·ÔÙÂÏ› ˙ˆÓÙ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù‹˜ ÚÔۋψÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÛΈÙÛ¤˙ÈÎË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ô˘›ÛÎÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¢Ú›·˜ Î·È ÔÈΛÏ˘ Áο̷˜ malt. √È ÂÈÛΤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÓËÛ› ÌfiÓÔ ·fi ı·Ï¿ÛÛ˘, Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ʤÚÈÌÔÙ Ô˘ ·Ï‡ÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ÔÚÌËÙÈÎfi Ú‡̷ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ Sound of Jura. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù‹˜ ‚‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÓËÛ› Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È malt ·fi ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛΤÙÔ˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘, Î·È ÚÔηÏ› ÔÓÔΤʷÏÔ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Ó· Ú¤ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ.

Isle of Jura Prophecy Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ›ÙÂ, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ô˘›ÛÎÈ ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ ·ÏÒ˜ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÓËÛ›, ÙÔ Islay, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È. ªÂÁ¿ÏÔ, ÏÔ‡ÛÈÔ Û هÚÊË Î·È ·Ï̇ڷ, ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ Port Askaig, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÚÔ˜ ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Û˘ÏϤÁÔÓÙ·˜ ÓfiÙ˜ ÂÛÂÚȉÔÂȉÒÓ Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ÔÚ›·. ™Â ˙·Ï›˙ÂÈ Î·È Û ÌÂÏ·Á¯ÔÏ› ¢¯¿ÚÈÛÙ·. Isle of Jura Boutique Barrels ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ô˘›ÛÎÈ cask strength Ù· ÔÔ›· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚·ÚÂÏÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· Ô˘›ÛÎÈ Ì ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ‡ Û¤ÚÈ, ¤Ó· Ôχ Ù˘ÚÊ҉˜ Ô˘›ÛÎÈ ÎÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì ¤ÓÙÔÓ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ bourbon, ۯ‰fiÓ ··ÈÙ› ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜. ∞Ó ¤¯ÂÙ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ‡ Jura, ÙÔ Boutique Barrels ı· ÙȘ ‰È·„‡ÛÂÈ. ∂›Ó·È ÌÈ· ·ÔÎ¿Ï˘„Ë. WHISKY Magazine

| 41


TRAVEL ∏ Martine Nouet Ì¿˜ ÍÂÓ·Á› Û ÎÔÚ˘Ê·›· Á·ÏÏÈο ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ·

42 |

WHISKY Magazine

ΓΑΛΛΙΑ

ΤΑΞΙΔΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ

T

Ô Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi Î·È Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙË °·ÏÏ›· ˆ˜ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi. ΔÔ Ô˘›ÛÎÈ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (Â›Ì·È ‚¤‚·ÈË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ô‡ÙÂ Î·Ó ˆ˜ ÂÈÏÔÁ‹ Û ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÁÔÚ¿˜!). øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Î·ıfiÏÔ˘ ·Ú¿‰ÔÍÔ. ™Â ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÔÙÔ‡ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «Ô˘›ÛÎÈ» Â›Ó·È ϤÔÓ Ìfi‰·, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ¶ÂÚ›Ô˘ οı ̋ӷ, ¤Ó· Ó¤Ô fiÓÔÌ· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘, ÚÔ˚fiÓ Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ (ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.francewhisky.fr ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜). øÛÙfiÛÔ, ̤۷ Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÌÂÚÈο ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó. ∞Í›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· Ù· ÂÈÛÎÂÊÙ› Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘˜.

∏ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ‹ Û·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ, ÎÈ ›Ûˆ˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ÛÙË μÚÂÙ¿ÓË. ∫¿ÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÏÔÁÈÎfi, ηıÒ˜ Ë «ªÈÎÚ‹ μÚÂÙ·Ó›·» (·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘) Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô Î¤ÏÙÈÎÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ˙ˆÓÙ·Ófi˜. ªÈÏÔ‡Ó μÚÂÙÔÓÈο, ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ÁÏÒÛÛ˜ Ù˘ ∫ÔÚÓÔ˘¿Ï˘ Î·È Ù˘ √˘·Ï›·˜. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ΤÏÙÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙËÓ ¿Ú· Î·È ÙÔ «biniou», ÙËÓ ÁοÈÓÙ· Ù˘ μÚÂÙ¿Ó˘. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÙÔ «Festival Interceltique de Lorient», ¤Ó· ‰È·ÎÂÏÙÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ΤÏÙÈ΢ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ∫¤ÏÙ˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜.

WHISKY Magazine

| 43


travel

ΓΑΛΛΙΑ

Ο OLIVIER ROELLINGER, Ο ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ MICHELIN ΓΑΛΛΟΣ CHEF, ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΛΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ. ∂‰Ò Î·È ·ÈÒÓ˜, ÔÈ μÚÂÙfiÓÔÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÌËÏ›ÙË, Ô˘ ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «cider eaude-vie», Ì›Ú· Î·È chouchen (¤Ó· ›‰Ô˜ ˘‰ÚfiÌÂÏÔ˘). ΔÔ Ô˘›ÛÎÈ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1987, fiÙ·Ó ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Warenghem ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÔÛÙ¿˙ÂÈ ‰ËÌËÙÚȷο Î·È Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ó· blend. ŒÙÛÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ «Whisky Breton». ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÚ›· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ·, Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ∫È Â‰Ò ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi Ì·˜ ÛÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ˙ËϤ„ÂÈ ·fi ÙÔ Speyside ‹ ÙË ‰˘ÙÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢¯¿ÚÈÛÙË ÂÌÂÈÚ›· Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Ù·Í›‰È Ì ¤Ó· dram ·fi ÙË μÚÂÙ¿ÓË. ™·˜ Û˘ÛÙ‹Óˆ Ó· οÓÂÙ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ Cancale. ∂‰Ò Ô Olivier Roellinger, Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙÚ›· ·ÛÙ¤ÚÈ· Michelin Á¿ÏÏÔ˜ chef, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ΤÏÙÈ΢ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜. •ÂΛÓËÛ Ì ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ La Maison de Bricourt ÛÙÔ Cancale. ΔÔ˘ ·Ó‹Î ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È ·Ú¤‰ˆÛ ٷ ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ì ı¤· ÙÔÓ ÎfiÏÔ Mont Saint Michel, ÙÔ Château Richeux. ™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡, ÙÔ Le Coquillage, ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο È¿Ù· ÙÔ˘ Olivier, fiˆ˜ ÙÔ «le saint-pierre retour des Indes» (¯ÚÈÛÙfi„·ÚÔ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ì Ì·¯·ÚÈο). Δ· ¿ÓÙ· Â‰Ò Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·: Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ù· ‚È‚Ï›· ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘ ηıÈÛÙÈÎÔ‡ ηÈ, ‚¤‚·È·, Ù· Ô˘›ÛÎÈ. √ ηٿÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ Û ÚÔÛηÏ› Ó· Ù·Íȉ¤„ÂȘ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÓËÛ› ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ·fi ÙË

44 |

WHISKY Magazine

μÚÂÙ¿ÓË ÛÙË ™ÎˆÙ›·, ÎÈ ·ÎfiÌË ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Talisker, fiÏ· Ù· Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘ Islay, fiˆ˜ ÙÔ Kilchoman Î·È ÙÔ Arran, Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Celtic Whisky Compagnie ÙÔ˘ Jean Donnay: ÙÔ Glann ar Mor Î·È ÙÔ Ù˘ÚÊ҉˜ Kornog. √È ‰‡Ô ÊȿϘ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ ¿‰ÂȘ fiÙ·Ó ÙÔ ÂÈÛΤÊÙËη. ∫·Ïfi ÛËÌ¿‰È! Δ· È·ˆÓÈο Ô˘›ÛÎÈ, fiˆ˜ ÙÔ Yoichi Î·È ÙÔ Yamazaki, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Â›Û˘ ‰ËÌÔÊÈÏ‹. ∞Ó Î·Ù·Ê¤ÚÂÙ ӷ ʇÁÂÙ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ··ÈÙ› ÈÛ¯˘Ú‹ ı¤ÏËÛË, Û˘Ó¯›ÛÙ ÙÔ Ù·Í›‰È Û·˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÓÈÙ¤ÓÈ·˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜. √ ÂfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Â›Ó·È ÙÔ SaintMalo, Ë fiÏË ÙˆÓ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚˆÓ. ΔÔ ·fiÊıÂÁÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ›ӷÈ: «¢ÂÓ Â›Ì·È °¿ÏÏÔ˜, Ô‡Ù μÚÂÙfiÓÔ˜Ø Â›Ì·È ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜». ∏ ·Ï·È¿ fiÏË Â›Ó·È ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi Ù›¯Ë, ¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÂÈ ·fi ÂΛ ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È Ù· Á‡Úˆ ÓËÛÈ¿. Δ· Ù›¯Ë ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ù· ·ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ì·¯·ÚÈÎÒÓ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ηڿ‚È· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ La Compagnie des Indes Â› ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Les Entrepôts Epices ÙÔ˘ Olivier Roellinger Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹, ηÙ¢-

¶√À £∞ ª∂π¡∂Δ∂, ¶√À £∞ º∞Δ∂ ñ Château-Richeux, D155, route du Mont Saint Michel, 35350 Saint-Méloir-des-Ondes www.maisons-de-bricourt.com/ ñ Kastell Dinec’h, Le Castel, route de Lannion, 22220 Minihy – Tréguier (¤Ó· Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡, Û·Ï¿Ù· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ô˘›ÛÎÈ Kornog) ñ Restaurant La Cotriade, 16 Quai Armand Dayot, 22500 Paimpol Δπ ¡∞ ¢∂πΔ∂ ñ Les Entrepôts Epices, 12 rue Saint Vincent, 35400 Saint Malo Distillerie Warenghem, route de Guingamp, 22300 Lannion – ΔËÏ. +33 296370008 www.distillerie-warenghem.com ñ Celtic Whisky Compagnie, rue Pen-Lan, 22610 Pleubian – ΔËÏ. +33 296165809 www.celtic-whisky.com ñ Distillerie des Menhirs, Pont-Menhir, 29700 Plomelin – ΔËÏ. + 33 298942368 www.distillerie.fr

ı˘Óı›Ù ÛÙÔ Pleubian ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ «La Presqu’île Sauvage». £˘Ì›˙ÂÈ Ôχ ÙË ‰˘ÙÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô Jean Donnay ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ȉڇÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Celtic Whisky Compagnie Î·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Â‰Ò ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ. ΔÔ Glann ar Mor (Ô˘ ÛÙ· μÚÂÙÔÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ «·ÎÙ‹») Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÌÈÎÚ¿ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙȘ 5 Ì.Ì. Ù˘ 12˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2005, ¤‚Á·Ï ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ·fiÛÙ·ÁÌ·. ◊Ù·Ó ¤Ó· ˙ÂÛÙfi, ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· (ÛÙÔÓ Jean Donnay ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁ›!). ΔÔ ÚÒÙÔ Glann ar Mor ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 2008 Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· Ù˘ÚÊ҉˘ ÂΉԯ‹, ÙÔ Kornog, Ô˘ ÛÙ· μÚÂÙÔÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ «‰˘ÙÈÎfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜». ¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ë Martine Donnay ı· Û·˜ ˘ԉ¯Ù› ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ fiÏ˘ Pen-Lan, ÙÚ›· ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ôı‹ÎË. ªÔÚ›Ù ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ٷ ‰‡Ô Ô˘›ÛÎÈ, ηıÒ˜ Î·È Î¿ÔÈ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Celtique Connexion. ªËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ οÓÂÙ ¤Ó·Ó ÂÚ›·ÙÔ ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi Sillon du Talbert, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·Ú¿‰ÔÍÔ ÁˆÏÔÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∂›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ·fi ‚fiÙÛ·Ï·, Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ 3 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √ ÂfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Â›Ó·È Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ∏ fiÏË Lannion ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ μÚÂÙ¿Ó˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ‹Û˘¯Ë fiÏË, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Warenghem. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÍÂÓ¿ÁËÛË ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ì¤¯ÚÈ

ΤΟ BREIZH WHISKY, ΕΝΑ 100% ΒΡΕΤΟΝΙΚΟ BLEND, EINAI ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ. ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ΔÔ single malt Armorik ·ÔÛÙ¿¯ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1998. ΔÔ Warenghem ÚÔÛʤÚÂÈ ϤÔÓ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂΉԯ¤˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ÛÒÌ· fiÛÔ Î·È Ù· ·ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ. ΔÔ Armorik ‰ÈÏ‹˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ (Û ÈÛ·ÓÈ΋ Î·È ‚ÚÂÙÔÓÈ΋ ‰Ú˘) ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ôχ ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ·fi ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ÔÙÔ‡. ΔÔ Breizh Whisky, ¤Ó· 100% ‚ÚÂÙÔÓÈÎfi blend (ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ single malt Î·È ÙÔ grain Ô˘›ÛÎÈ ·ÔÛÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ), Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È Î·Ï¿ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ (ÂÚȤ¯ÂÈ 50% single malt). ΔÔ Warenghem ·Ú¿ÁÂÈ Â›Û˘ Ì›Ú·, pommeau (¤Ó· ·ÂÚÈÙ›Ê ·fi ·fiÛÙ·ÁÌ· ÌËÏ›ÙË) Î·È chouchen. ΔÒÚ· ηÙ¢ı˘Óı›Ù ÓfiÙÈ·, ‰‡Ô ÒÚ˜ ‰ÚfiÌÔ ÂÚ›Ô˘, ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÛÙ·ıÌfi Û·˜. ¶ÚÒÙ· Û ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ «lambig» (·fiÛÙ·ÁÌ· ÌËÏ›ÙË) Î·È ÌÂÙ¿ ›Ûˆ ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Distillerie des Menhirs ı· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÍÂÓ¿ÁËÛË Î·È tasting. ΔÔ Ô˘›ÛÎÈ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Â‰Ò Â›Ó·È «single» ·ÏÏ¿ ȉÈfiÙ˘Ô. ¶·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ÌÂÓ ·fi ‰ËÌËÙÚȷο, ·ÏÏ¿ fi¯È Ù· Û˘ÓËıÈÛÌ¤Ó·Ø Â›Ó·È ·fi Ê·Áfi˘ÚÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ ‰ËÌËÙÚÈ·Îfi. ΔÔ Ê·Áfi˘ÚÔ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· „¢‰Ô-‰ËÌËÙÚȷο, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ Û η̛· η-

INFO ŸÏ· fiÛ· ı¤Ï·Ù ¿ÓÙ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÁÈ· ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ, ·ÏÏ¿ ÊÔ‚fiÛ·ÛÙ·Ó Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÙÂ! ŒÓ·˜ Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ Î·Ù¤ÁÚ·„ (Î·È ‰ÔΛ̷ÛÂ) ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· οı ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ù҉˜ ÔÙfi Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «Ô˘›ÛÎÈ» ÛÙË °·ÏÏ›·. √ ηٿÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ·ÏÒ˜ grain Ô˘›ÛÎÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·¯ı› Û ¿Ì‚˘Î˜ Ù‡Ô˘ Holstein Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· Ì ٷ Û˘Ó‹ıË single malt. ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Â›Ó·È ‰È·Ì¿ÓÙÈ. www.francewhisky.fr ÙËÁÔÚ›· ÛÈÙËÚÒÓ. ∞ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ μÚÂÙfiÓˆÓ Â‰Ò Î·È ·ÈÒÓ˜. £· ÙÔ ‚Ú›Ù ·ÎfiÌË ÛÙȘ galettes bretonnes, ÙȘ ÛÎÔ˘Úfi¯ÚˆÌ˜ ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÎÚ¤˜ Ù˘ μÚÂÙ¿Ó˘. ª¿ÏÏÔÓ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ÚÒÙË ‡ÏË ÁÈ· Ô˘›ÛÎÈ, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‡Á¢ÛÙÔ: ÏÔ˘ÏÔ˘‰¤ÓÈÔ Î·È ÊÚÔ˘Ù҉˜, Ì ÓfiÙ˜ ÌÂÏÈÔ‡. ΔÔ Ô˘›ÛÎÈ Eddu Silver ·ÔÛÙ¿¯ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 2002. ™Ù· μÚÂÙÔÓÈο, «eddu» ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·Áfi˘ÚÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ‰Ò. ªËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Quimper, ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ fiÏË Ì ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ÎÂÚ·ÌÈ΋. ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÙ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÙ ӷ ț٠¤Ó· dram ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ ÁÂÚÔ-„·Ú¿‰Â˜ ÛÙ· Ì·Ú: Yec’hed d’ho kostezioù (ÚÔʤÚÂÙ·È «ÎÔÛÙ¤ÁÈÔ») Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ ÛÔ˘», Î·È Bevet (ÚÔʤÚÂÙ·È «ÌÂÁÔ˘¤Ù») breizh! Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ù˘ μÚÂÙ¿Ó˘». WHISKY Magazine

| 45


PARIS

CITY OF LIGHT

FROM OLD FASHIONED TO

∏ Martine Nouet Ì¿˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙ· ηχÙÂÚ· Ì·Ú ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡

NEW STYLE

Harry’s New York Bar 5 rue Daunou

Le Forum 4 Boulevard Melesherbes

¶ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó Â͢ÌÓ‹ÛÂÈ ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙfiÛÔ Û ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚È‚Ï›· fiÛÔ Î·È Û ٷÍȉȈÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ÿÛˆ˜ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ÌÈ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ‚fiÏÙ· ÛÙË Champs-Elysées ‹ Ó· ¤¯ÂÙ ηı›ÛÂÈ Û ¤Ó· ·ÁοÎÈ ÙÔ˘ l’Ile-Saint-Louis ¤Ó· ηÏÔηÈÚÈÓfi ‚Ú·‰¿ÎÈ ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ù· ÔÙ·ÌfiÏÔÈ· ÛÙÔ ™ËÎÔ˘¿Ó· Ô˘ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙ· ·ÍÈÔı¤·Ù·.

La Conserverie 37 bis rue du Sentier Bar Hemingway/ Hotel Ritz 15 Place Vendôme

Candelaria 52 rue de Saintonge

The Auld Alliance Scottish Pub 80 rue FrançoisMiron L’Hotel 13 rue des Beaux-Arts

Prescription Cocktail Club 23 rue Mazarine

Curio Parlor 16 rue des Bernardins

46 |

WHISKY Magazine

ÿÛˆ˜, Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Û·˜ Û ¤Ó· ·fi Ù· trendy Ì·Ú Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÊ˘ÙÚÒÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ∞ÏÏ¿ ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û˘ÓÙ·Á‹ Ô˘ ı· Û·˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜; ŒÓ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·fi ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ DJ, ÊÒÙ· Ô˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó Î·È ˘¤ÚÔ¯· ÔÙ¿. ∞˜ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò fiÙÈ Ù· ÈÔ ÎÏ·ÛÈο Ì·Ú –Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘˜– ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ ™ËÎÔ˘¿Ó·, ÂÓÒ Ù· ÓÂfiÙÂÚ·, Ù· ÔÔ›· ÂȉÈ·ÔÓÙ·È Û ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È trendy ÔÙ¿, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÏËÍË, ηıÒ˜ Ë ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË Â›Ó·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ë ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙfiÎÔÛÌÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÓ ·¤ÓÙ·ÚÔÈ ·ÏÏ¿ ·ÓÔȯÙÔ› ÛÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜. √ Thierry Daniel, ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Cocktails Spirits Salon ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ¤¯ÂÈ È‰Ú‡ÛÂÈ ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙ· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù·, ÙËÓ Liquid Liquid. ∂›Ó·È ı·ÌÒÓ·˜ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Ô˘›ÛÎÈ Ì·Ú, Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ Ì¿ÚÌ·Ó. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: «Δ· Ô˘›ÛÎÈ Ì·Ú ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ôχ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰È¿ÛËÌ· ÛÙ¤ÎÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›·, fiˆ˜ ÙÔ Harry’s Bar ‹ ÙÔ Le Forum, ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÌÈ· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ì¿ÚÌ·Ó, Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÓÔËÙÈÎÔ› Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÏÒ˜ ¤Ó·Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘›ÛÎÈ, ·ÏÏ¿ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÙ¿. ªÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌfiÓÔ ‰¤Î· Ì ‰Âη¤ÓÙ ÂÙÈΤÙ˜ Ô˘›ÛÎÈ, ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿, ·ÏÏ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ top ÂÙÈΤÙ˜. £· ‚Ú›Ù Ԣ›ÛÎÈ ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‹ ·ÎfiÌË Î·È Û¿ÓȘ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜». ŸÌˆ˜ Î·È Ù· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È Í·Ó¿. «¢ÂÓ ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì¿ÚÌ·Ó ÂÊ¢ڛÛÎÔ˘Ó Ó¤· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ŸÏ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‹‰Ë. •ÂÛÎÔÓ›˙Ô˘Ó fï˜ ÙȘ ·ÏȤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È ÙȘ οÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚ˜. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ›Ó·Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÌfiÓÔ ÛÙ· Ì·Ú ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, Û Â͈ÊÚÂÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ΔÒÚ· È·, Ì 10 ‹ 15 ¢ÚÒ, ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ÔÙfi, Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ, ÙÔ ÎÔÓÈ¿Î, ÙÔ ÚÔ‡ÌÈ ‹ ÙË ‚fiÙη. ∏ °·ÏÏ›· ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ôχ ›Ûˆ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÂȉÈο Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙË μÚÂÙ·Ó›· Î·È ÙȘ ∏¶∞. ΔÔ mixology Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ Ó¤Ô concept, ·ÊÔ‡ ÙÔ 80% ÙˆÓ ÔÙÒÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛΤٷ. Δ· ηÈÓÔÙfiÌ· Ô˘›ÛÎÈ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÎfiÌË ·ÚÈÛÈÓ‹ Ìfi‰·. ∞ÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿». WHISKY Magazine

| 47


paris

CITY OF LIGHT

HARRY'S NEW YORK BAR 5 rue Daunou, 75002 Paris ΔËÏ. +33 1 42 61 71 14 www.harrysbar.fr

∂Í›ÛÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎfi Ì ÙÔ Le Forum Î·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ·˘Ùfi, ÙÔ Harry’s New York Bar ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ·ÍÈÔı¤·Ù· οı ·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·. ¶ÂÚ¿ÛÙ ·fi ’ÎÂÈ ÛÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂÙÂ. Œ¯ˆ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·‰˘Ó·Ì›· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ú, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛÎÂÙfiÌÔ˘Ó Ôχ Û˘¯Ó¿ ÚÈÓ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ÙÔ ‰Èˇı˘ÓÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ‡ Harry, Ô Duncan MacElhone, ¤Ó·˜ Ôχ ηÏfi˜ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˜ Ô˘ ‚ڋΠÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÎÙÂÓ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘›ÛÎÈ-‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚˆÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜. ∂›Ó·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ·Ï·È¤˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Ô˘›ÛÎÈ Ì ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù˜. ¢˘Ó·Ùfi ÛËÌÂ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Ù· ÎÔÎÙ¤ÈÏØ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ÁÂÓÓ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ·ÏÎÔfiÏ.

ͯÓÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ. ΔÔ Ì·Ú Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ Cabinet des curiosités (ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚ›ÂÚÁ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·) ÙÔ˘ Deyrolles. À¿Ú¯Ô˘Ó Ù·ÚÈ¯Â˘Ì¤Ó· ΢ÓËÁÂÙÈο ÙÚfi·È· ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÁˆÓ›ÙÛ˜ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ ηı›ÛÌ·Ù·, Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÌÈÎÚ¿ Û·ÏÔÓ¿ÎÈ· Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÂÓfi˜ shabby chic ÎÏ·Ì. ªËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Nikka Bar, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ La Maison du Whisky. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ 35 È·ˆÓÈο Ô˘›ÛÎÈ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÌÔÈfi ÙÔ˘ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·.

LE FORUM 4 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris ΔËÏ. +33 1 42 65 37 86 www.bar-le-forum.com

∞Ó ¤¯ÂÙ ηٿ ÓÔ˘ οÙÈ «ÈÛÙÔÚÈÎfi», ÙfiÙ ·˘Ùfi Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ. ΔÔ Le Forum Â›Ó·È ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Ô˘›ÛÎÈ Ì·Ú ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ (ȉڇıËΠÙÔ 1929 ·fi ÙÔÓ Antoine Biolatto Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ›‰È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·). §fiÁˆ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË La Place de La Madeleine Î·È Ù· ‰‡Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ıÂÛÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ (ÙÔ Fauchon Î·È ÙÔ Hédiard), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ La Maison du Whisky ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙÂÓfi, ÙÔ Ì·Ú ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚ‹-

THE AULD ALLIANCE SCOTTISH PUB

PRESCRIPTION COCKTAIL CLUB 23 rue Mazarine, 75006 Paris ΔËÏ. +33 1 46 34 61 73

80 rue François-Miron, 75004 Paris ΔËÏ. +33 1 48 04 30 40 www.theauldalliance.com

ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Le Forum ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠ¤ÚÛÈ, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ·ÓıڷΛ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ (‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜, ‚¤‚·È·) Î·È Í‡ÏÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË Û ¯ÚÒÌ· ‚·ı‡ ÛÔÎÔÏ¿. ∞ÎfiÌË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ 65 ÔÙ¿, fiÙ·Ó ÙÔ 2000 ÂÚÈ›¯Â 250! ªÈ· Ôχ ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰·, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Ì¿ÚÌ·Ó Xavier Laigle, ÌÔÚ› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ fi,ÙÈ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ı¤ÏÂÙÂ. ΔÔ Ó¤Ô Forum Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Brandy Library Î·È ÙÔ Employees Only Ù˘ ¡¤· ÀfiÚ΢, Î·È ÙÔ Door 74 ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ: ΕΝΑ ΚΟΚΤΕΪΛ ΑΠΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥΣ DJ, ΦΩΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΟΤΑ.

ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ ™ÎˆÙÛ¤˙ÔÈ Î·È ÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ÙÔ‡ Ú¿ÁÎÌÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÙÔ Ï·ÙÚ‡ԢÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔıfiÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ú¿ÁÎÌÈ Î·È ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi single malt Î·È Ì›Ú˜. ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ˆÚ·›·!

CANDELARIA 52 rue de Saintonge, 75003 Paris ΔËÏ. +33 1 42 74 41 28

ΔÔ Candelaria Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰È·Ì¿ÓÙÈ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ›Ûˆ ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÌÂÍÈοÓÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÙÔ A tequilaria. ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi Ì·Ú ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÔÙÔˆÏÂ›Ô Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘. ªÂÙ¿ ‚›·˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ 50 ¿ÙÔÌ·. √ ηٿÏÔÁÔ˜ Ô˘›ÛÎÈ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜ ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜, fiˆ˜ Î·È Ù· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Ì ‚¿ÛË ÙÔ single malt.

BAR HEMINGWAY/HOTEL RITZ 15 place Vendôme, 75001 Paris ΔËÏ. +33 1 43 16 30 30 www.ritzparis.com

CURIO PARLOR 16 rue des Bernardins, 75005 Paris ΔËÏ. +33 1 44 07 12 47 www.curioparlor.com

∞fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË. ŒÓ· ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÔ ·ÊfiÙÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ Expérimental Cocktail Club, Ë ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ·Ú¤· ÙˆÓ Olivier Bon, Romée Î·È PierreCharles Cros ÂÁηÈÓ›·Û ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ Ì·Ú, ÙÔ Curio Parlour, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ. μÚ›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Jussieu, Û ÌÈ· ‹Û˘¯Ë fï˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù‹˜ 5˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∞ÎfiÌË ÎÈ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜

48 |

WHISKY Magazine

∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ú Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘ Expérimental Cocktail Bar Î·È ÙÔ˘ Curio Parlour. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ªÂ ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÔÙÔˆÏ›Ô, Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ ·ÍÈfiÏÔÁË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘›ÛÎÈ (·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ı ¤ÍÈ Ì‹Ó˜), ÙÔ Prescription ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙÔ Ó·Úfi ÎÔÈÓfi (ÌÂٷ͇ 25 Î·È 35 ÂÙÒÓ). π‰È·›ÙÂÚË ÈÓÂÏÈ¿: Ù· ÔÚÙ·Ù›Ê. ∂›Ó·È fiÏ· Û ۯ‹Ì· ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ Î·¤ÏˆÓ ÌÂÏfiÓ.

∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ˙ÂÛÙ‹ Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ·Ú·‰ÔÛȷ΋. ªfiÏȘ ‰È·‚›Ù ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ Hemingway Bar, ı· ÓÈÒÛÂÙ ӷ Û·˜ Ù˘Ï›ÁÂÈ Ë ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ·‡Ú· ÙˆÓ Scott Fiztgerald Î·È Ernest Hemingway. ∂›Ó·È οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi Ì·Ú. √ Colin Field, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ì¿ÚÌ·Ó, ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ¯ÚÔÈ¿ ÛÙË ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÚÔÊÔÚ¿ ÙÔ˘, Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÈÔ ·ÚÈÛÈÓfi˜ ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. ΔÚ¤ÊÂÈ ¿ıÔ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù·, fï˜ ÙÔ Calvados Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ·È‰›. Δ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·ÏËÎÙÈο. ∏ ∂‡· Û›ÁÔ˘Ú· ı· ··ÚÓÈfiÓÙ·Ó ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· Ì‹Ï· ÙÔ˘!

L’HOTEL LA CONSERVERIE 37 bis rue du Sentier, 75002 Paris ΔËÏ. +33 1 40 26 14 94

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Û·Ó ÎÈ ·˘Ùfi. ªÂ ÌÈ· ϤÍË: ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÂÎÏËÎÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Û˘Óԉ›· ÊÚ¤ÛÎˆÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎÒÓ Â‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ù· ıÂÛ¤ÛÈ· ΤÈÎ ÙÔ‡ Philippe Conticini. √ Philippe Â›Ó·È Ë (˘ÔÙÈÌË̤ÓË) Â˘Ê˘˝· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜. Δ· vintage ηӷ‰¿ÎÈ· ÙÔ˘, Ù· ÁÚ·ÊÈο ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È Ë ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒÛÂÙ ˘¤ÚÔ¯·. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Ô˘ ı· Û·˜ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ë ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· Û·˜ ·ÔÁÂÈÒÛÔ˘Ó.

13 rue des Beaux-Arts, 75006 Paris ΔËÏ. +33 1 44 41 99 00

ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ¯·ÚÈو̤ÓÔ Ì·Ú Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÏȘ Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Place Furstemberg, ÙËÓ ÈÔ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ Delacroix, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈfi ÙÔ˘ ‰Ò. √ Carlos, Ô Ì¿ÚÌ·Ó, Â›Ó·È Ôχ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ¿ıÔ˜. ΔÔ Ì·Ú Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÁÈ· ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ·fi‰Ú·ÛË. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ηٷÏËÎÙÈÎfi. √ ŸÛÎ·Ú √˘¿ÈÏÓÙ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ț٠¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. WHISKY Magazine

| 49


TASTE

WHISKY CUISINE

ουίσκι+φαγητό ΟΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Σ

˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ Ì ٷ dos and don’ts Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ̷ÁÂÈÚÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜.

50 |

WHISKY Magazine

ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ٷ ˘ÏÈο Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Û·˜. ◊Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì·. øÛÙfiÛÔ, ·Ó Ù· ˘ÏÈο ‰ÂÓ Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿, ÂȉÈο fiÙ·Ó ÚÔÛı¤ÙÂÙ Ԣ›ÛÎÈ ÛÙË Û˘ÓÙ·Á‹, ÙfiÛÔ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Û·˜ fiÛÔ ÎÈ ÂÛ›˜ ı· ·ÔÁÔËÙ¢Ù›ÙÂ.

ºÏ·Ì¤

H Martine Nouet Ì¿˜ ·ÔηχÙÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· Ì˘ÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛˆÛÙÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ì Ԣ›ÛÎÈ

¶ÚfiÛÊ·Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÂÓfi˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÛÙË ™ÎˆÙ›·. ∂›¯·Ó ÂÈϤÍÂÈ Ôχ ηϿ ÓÙfiÈ· ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ η‚Ô‡ÚÈ·, ·ÛÙ·ÎÔ‡˜, ÂÏ¿ÊÈ Î·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· malt ·fi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Islay.

Ù¤„Ù Ôχ ηϿ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ ÁÈ· 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÒÛÙ ӷ ‰¤ÛÂÈ Ë Û¿ÏÙÛ·. DON’T: ªË ‚¿˙ÂÙ ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÛË Ô˘›ÛÎÈ ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ Î·È ÙÔ ·Ê‹ÓÂÙ Û ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙ›.

DON’T: ªÂ Ù›ÔÙ·! ∏ ·Ï·È¿

Δ· È¿Ù· Ô˘ ÚÔÂÙÔ›Ì·Û·Ó ‹Ù·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿, ·ÏÏ¿ Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ÁÈ· οıÂ Û˘ÓÙ·Á‹, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙËÓ ÂÌÊȿψÛË, ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ Î·È ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË, ‰ÂÓ Ì ¤ÂÈÛ·Ó. •ÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ fiÙ·Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÌ Ì Ԣ›ÛÎÈ Â›Ó·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi. ΔÔ Ô˘›ÛÎÈ ·ÏÒ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË Á‡ÛË. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›‰·Ó ÙËÓ ÁÎÚÈÌ¿ÙÛ· Ô˘ ¤Î·Ó·! ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ÏÔÁÈ΋ Â›Ó·È ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙË. ∂ÁÒ ¿ÓÙ· ÍÂÎÈÓÒ ·fi ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ, Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ tasting. ∂ÍÂÙ¿˙ˆ ÙËÓ ˘Ê‹ Î·È ÙÔ Ò˜ ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·È Ù· ·ÚÒÌ·Ù·, Î·È ÂÈϤÁˆ Ù· ‚·ÛÈο ·ÚˆÌ·ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· οӈ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ï¤ˆ fiÙÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË Á‡ÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ÈÔ ÂÚ›ÏÔÎË ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ¿ÏÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰È΋˜ ÌÔ˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ· fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÚfiÛıÂÙ·Ó ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ fiÙ·Ó Ù· ˘ÏÈο ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÌÈÛÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. ∞Ó Î·È Â¤ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ, ÚfiÛıÂÙ·Ó ÌÈ· ÁÂÓÓ·›· ‰fiÛË single malt ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ ÚÈÓ Î·Ï¿ ηϿ ÙÛÈÁ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÎÙ¤ÓÈ·. º˘ÛÈο ¤ÚÂ ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÌÈ· ‰fiÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› Ù· ·ÚÒÌ·Ù· ›¯·Ó ¯·ı›. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛı‹ÎË Ô˘›ÛÎÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤ÓÈÁ ٷ ÎÙ¤ÓÈ· Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ‹Á·ÈÓ ¯·Ì¤ÓÔ. ∫Ú·Ù¿ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙË ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ fiÙÈ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ. ∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ÌÂÚÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜.

Á·ÏÏÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ¤ÙÚÂÊ ȉȷ›ÙÂÚË ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÊÏ·Ì¤, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÊˆÙÈ¿ ·Ê·ÈÚÔ‡Û ÌÂÓ ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ, ·ÏÏ¿ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙÔ ¿ÚˆÌ· ÙÔ˘ ÎÔÓÈ¿Î Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Ô ÛÂÊ. §ÔÈfiÓ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ΔÔ ÌfiÓÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜, fiˆ˜ Û˘¯Ó¿ Ϥˆ, Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ÓÂÈ Âʤ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÙ·Ó ÂÚȯ‡ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÎÚ¤· Ì Grand Marnier Î·È ÙËÓ ·Ó¿‚Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ. ΔÔ ÎfiÏÔ Ì ÙËÓ crêpe Suzette ÌÔÚ› Ó· ¤Î·Ó ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÂÊ Auguste Escoffier Î·È Paul Bocuse, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË. ∞˜ ͯ¿ÛÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÊÏ·Ì¤.

æ¤Î·ÛÌ·

ÕÏÂÈÌÌ· ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ·Ú¿ ÁÈ· Ù¯ÓÈ΋, ·ÏÏ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ¯·Ú¿, ÂȉÈο Ì ΤÈÎ, ÙËÁ·ÓËÙfi „¿ÚÈ ‹ ÎÚ¤·˜. ∞ÏÒ˜ ‚Ô˘Ù‹ÍÙ ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ Û Ԣ›ÛÎÈ Î·È ·Ï›„Ù ÙÔ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi. DO: °È· Ó· ‰ÒÛÂÙ ¤Ó· ÁÏ¿ÛÔ Û ΤÈÎ ÏÂÌfiÓÈ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù Ԣ›ÛÎÈ Ì ÛÈÚfiÈ ÏÂÌfiÓÈ Î·È ·Ï›„Ù ÙÔ Î¤ÈÎ. ªÔÚ›Ù ̿ÏÈÛÙ· Ó· ¯·Ú¿ÍÂÙ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ΤÈÎ Ì ̷¯·›ÚÈ, ÒÛÙ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Î·È ÙÔ ÛÈÚfiÈ Ó· ÙÔ ÂÌÔÙ›ÛÔ˘Ó. ªÂ „ËÙfi ·ÚÓ¿ÎÈ, ·Ï›„Ù ÙÔ ÎÚ¤·˜ Ì Ì›ÁÌ· ·fi ̤ÏÈ Î·È Ô˘›ÛÎÈ. DON’T: ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰˘Ó·Ùfi Ô˘›ÛÎÈ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ ı· ÂÍ·ÙÌÈÛÙ› Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·.

¡ÙÂÁÏ·Û¿ÚÈÛÌ· ª·ÚÈÓ¿‰· ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ·ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ Û ˆÌ¿ ˘ÏÈο, ¤¯ÔÓÙ·˜ fï˜ ˘fi„Ë fiÙÈ ·Ó ÌÔ˘ÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ „¿ÚÈ ‹ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÛÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ÁÈ· ÔÏÏ‹ ÒÚ·, ı· «„Ëı›» Î·È ı· ¿ÚÂÈ ¤Ó· ÌÔ˘ÓÙfi ÁÎÚÈ ¯ÚÒÌ·. DO: ª·ÚÈÓ¿ÚÂÙ ÙÔÓ ˆÌfi ·ÛÙ·Îfi Û ¯˘Ìfi Ï¿ÈÌ ÁÈ· ‰¤Î· ÏÂÙ¿, ÚÔÛı¤ÛÙ ‰‡Ô ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ù˘ÚÊÒ‰Ô˘˜ Ô˘›ÛÎÈ (.¯. Caol Ila), ¤Ó· ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ÙÚÈÌ̤ÓÔ Ù˙›ÓÙ˙ÂÚ, ͇ÛÌ· Ï¿ÈÌ Î·È ÌÈ· Ú¤˙· ÙÛ›ÏÈ. ªÂÙ¿ Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ÙÔÓ Û ¤Ó· ÙËÁ¿ÓÈ Ì ϛÁÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. Δ¤ÏÔ˜ ÓÙÂÁÏ·Û¿ÚÂÙ ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ Ì ÙË Ì·ÚÈÓ¿‰·. DON’T: ªË ÌÔ˘ÏÈ¿˙ÂÙ ʤÙ˜ ˆÌÔ‡ (‹ ηÓÈÛÙÔ‡) ÛÔÏÔÌÔ‡ Û Ԣ›ÛÎÈ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ηÚ¿ÙÛÈÔ.

Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛ· Î·È ·Ú·¿Óˆ, ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙÔ ÓÙÂÁÏ·Û¿ÚÈÛÌ·. ŒÙÛÈ ı· Û˘ÏϤÍÂÙ fiϘ ÙȘ Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. ΔÔ ÙËÁ¿ÓÈ Ú¤ÂÈ Ó· η›ÂÈ, ÒÛÙÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ªÂ ÌÈ· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‹ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ı· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÌÈ· ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Û¿ÏÙÛ·. ◊ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌÈ· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÛÈÚfiÈ ÛÊÂÓ‰¿ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÚȯ‡ÛÂÙ οÔÈÔ ÂȉfiÚÈÔ. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ͇ÏÈÓË ÎÔ˘Ù¿Ï· ÁÈ· Ó· ͇ÛÂÙ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ. DO: ∞ÊÔ‡ ÙËÁ·Ó›ÛÂÙ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÌÚÈ˙ÔÏ¿ÎÈ·, ÓÙÂÁÏ·Û¿ÚÂÙ ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ Ì Highland malt (fiˆ˜ ÙÔ Old Pulteney 12 Years Old) Î·È ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÚÂȘ ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯˘Ìfi Ì‹ÏÔ˘. ∞ӷη-

∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„· ÚfiÛÊ·Ù·, ¯¿ÚË Û ¤Ó·Ó Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô Ì¿ÚÌ·Ó ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ªÔ˘ ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ¯ˆÚ›˜ ·ÏÎÔfiÏ. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ì·È Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ, ·ÔÁÔËÙ‡ÙËΠfiÙ·Ó ·Ú‹ÁÁÂÈÏ· ÔÙfi ¯ˆÚ›˜ ·ÏÎÔfiÏ (fiÏÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì οÔÈ· fiÚÈ·). ŒÊÙÈ·Í ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÎÔÎÙ¤ÈÏ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌÔ Ó¤ÎÙ·Ú ÊÚ·ÌÔ˘¿˙ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ „¤Î·Û Ì Ardbeg. ªÔÚÔ‡Û· Ó· Á¢ÙÒ ÙÔÓ Î·Ófi Ô˘ Â¤Ï ¿Óˆ ·fi Ù· ÊÚÔ‡Ù·. ◊Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô. ΔÒÚ· ¤¯ˆ ¿ÓÙ· ¤Ó· ·ÙÔÌÈ˙¤Ú Ì ηÓÈÛÙfi malt ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÔ˘. ™ËÌ›ˆÛË: ¿ÓÙ· „Âο˙ÂÙ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ÁÈ·Ù› Ù· ·ÚÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó. DO: æÂοÛÙÂ Ù˘ÚÊ҉˜ Ô˘›ÛÎÈ ¿Óˆ ·fi Ô˘Ú¤ ·ÛÙÈÓ¿ÎÈ Ì η‚Ô˘ÚÓÙÈṲ̂ӷ ·Ì‡Á‰·Ï· ‹ ¿Óˆ ·fi ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. DON’T: ¢ÂÓ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ÙÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi. £· ÙÔ ‰ÔΛ̷˙· Î·È Û ˙ÂÛÙ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù· (Ì Ԣ›ÛÎÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Û ‚·Ú¤ÏÈ ·fi Û¤ÚÈ, fiˆ˜ ÙÔ Macallan ‹ ÙÔ Glenfarclas). ∂›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· οÓÂÙ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜; ∂›Ì·È ÂÚ›ÂÚÁË Ó· ‰ˆ ÙË ‰È΋ Û·˜ Ï›ÛÙ· Ì «dos and don’ts». Bon appétit!

WHISKY Magazine

| 51


TASTE

ΑΡΜΟΝΙΑ

™ÙËÓ £¿ÏÂÈ· ΔÛȯϿÎË ºˆÙfi ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞‰·Ì¿ÎË

WHISKY DINNER √ ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ª·Ó›Î˘: «™ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ˘ˆı› ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÓfiÙ˜ ÙÔ˘ οı Ԣ›ÛÎÈ. ™ÙÔ ÂȉfiÚÈÔ ÂÈϤÁˆ ÊÈÛÙ›ÎÈ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ÌÂÁ¿ÏˆÛ· Ì ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó Ì ÙË ÛÔÎÔÏ¿Ù· Á¿Ï·ÎÙÔ˜. Δ· ·ÓÙÚ‡ˆ Ì ÙÔ The Macallan 18 Years Old, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Í¯ˆÚ›˙ÂȘ ÓfiÙ˜ Ù˘ ›‰È·˜ Áο̷˜. ∫¿ˆ˜ fiˆ˜ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, fiÔ˘ Ù· fiÚÁ·Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÂψ‰›·, ÙÔ Î·ı¤Ó· Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‹¯Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›·».

A

Ó ÙÔ ‰ÂȘ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÎÔÈ¿, Á¢ÛÙÈο ˙ԇ̠۠ÌÈ· Ôχ ÈÔ ÂχıÂÚË ÂÔ¯‹. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÏÈÛ¤ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÔÈ ·˘ÛÙËÚÔ› ηÓfiÓ˜ Ù˘ ·ÚÌÔÓ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ηÈÚfi ηٷÚÚÈÊı›. ∞΢ÚÒıËÎ·Ó Ì·˙› Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ. ª·˙› ÙÔ˘˜ ÂͤÏÂÈ„Â, Â˘Ù˘¯Ò˜, Î·È Ë ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ˆ˜ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡, ‰‡ÛÎÔÏ· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ Á‡̷. ∏ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÙÚ¤ÂÈ Û ÈÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, ·Ê‹ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ ‰›Ô Ó· ›ÓÂȘ fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ Ô‡ÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ. ∞˘Ùfi, Ê˘ÛÈο, ‰ÂÓ Î·Ù·ÚÁ› ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÚÌÔÓ›·˜. ∞ÏÒ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÙËÓ ·Ó·˙ËÙ¿˜. ∫·ÓfiÓ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÌfiÓÔ Ô˘ οÔÈÔÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ó¤ÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ Ì·˙› Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ı¤ÙÔ˘Ó.

52 |

WHISKY Magazine

√ °È¿ÓÓ˘ ª·Ó›Î˘ ÂÌÓ¤ÂÙ·È Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ Ì Ԣ›ÛÎÈ. ∏ £¿ÏÂÈ· ΔÛȯϿÎË ÌÈÏ¿ Ì ÙÔÓ Executive Chef ÙÔ˘ Athens Hilton Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ¤ÌÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·fi Ô˘›ÛÎÈ!

¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙfiÛ˜ ‰ÔÎÈ̤˜, fiÔ˘ ·Ó·Î¿Ï˘Ù· fiÛÔÈ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó, ηٷϋÁˆ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡ÔÈ Ô˘›ÛÎÈ –blended ‹ single malt– fi¯È ÌfiÓÔÓ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÔÏÏ¿ ›‰Ë Ê·ÁËÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó Î·È fiÏÔ ÙÔ Á‡̷, ·fi ÙÔ amuse bouche ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂȉfiÚÈÔ, ¯·Ú¿˙ÔÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fiÏ·˘Û˘. ªÂÚÈΤ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ηı·ÚÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡, ·Ó Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈΤ˜, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ Î¿ÙÈ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó Ù· ÎÚ˘Ê¿ Î·È ÂÚ›ÏÔη ·ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Û οı Ԣ›ÛÎÈ, ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ·ÚÌÔÓÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Û ¤Ó· Ê·ÁËÙfi. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÛÂÚ‚ÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ô Î¿ıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ë ·ÚÌÔÓ›·, Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ΔÔ whisky dinner Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ۯ‰›·ÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ª·Ó›Î˘, Ô˘ Â›Ó·È Ô Executive Chef ÙÔ˘ Hilton ∞ıËÓÒÓ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. √È Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÂÙԛ̷Û ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ η٤ÁÚ·„ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ô˘›ÛÎÈ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·Ó··Ú·Á¿ÁÂÈ Ù· ·ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È Ó· Ù· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ Ì ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤Ó˜ ÌӋ̘ Ê·ÁËÙÒÓ.

TΑ ΟΥΙΣΚΙ Glenfiddich 12 ∫·ıÒ˜ ÙÔ Ì˘Ú›˙ÂȘ, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÂÈÛÓÔ‹, ÓÈÒıÂȘ ˆ˜ Ë Ì‡ÙË ÙÔ˘ Â›Ó·È ··Ï‹, ¢ÁÂÓÈ΋. ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÍÂˉ¿Ó ÁÏ˘Î¿ ·ÚÒÌ·Ù· Ï¢ÎÒÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ (·¯Ï¿‰È ΢ڛˆ˜), ÂÓÒ ÛÙȘ ÈÔ ˙ÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ÁÏ˘Î¿ Ì·¯·ÚÈο, η‚Ô˘Ú‰ÈṲ̂ÓÔ ÛÔ˘Û¿ÌÈ Î·È ÌÈ· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Îڤ̷ ‚·Ó›ÏÈ·˜. Δ· ›‰È· ˙ÂÛÙ¿ ·ÚÒÌ·Ù· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÁ¿, Û·Ó ÌÈ· Ë¯Ò ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, fiÔ˘ fiÏ· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi

ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·. ΔÂÏ›ˆÌ· ÁÏ˘Îfi, ÂÏ·ÊÚ¿ ηڢ‰¿ÙÔ, Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ÒÚ· Î·È Û‚‹ÓÂÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ Â›Á¢ÛË. Johnnie Walker Double Black ŸÛÔÈ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Ì ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘ Johnnie Walker Black Label, ı· ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Double Black, ·ÚfiÙÈ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÈÔ Ù˘ÚÊÒ‰Ë malt Î·È malt Ô˘ ˆÚ›Ì·Û·Ó Û ÈÔ «Î·Ì¤Ó·» ‰Ú‡ÈÓ· ‚·Ú¤ÏÈ·. ™ÙË Ì‡ÙË, ηıÒ˜ ÂÚÓ¿˜ ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ Ù‡ÚÊ˘, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Í¤Ú· ÊÚÔ‡Ù·. ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË ÁÔ˘ÏÈ¿, Ô Î·Ófi˜ ¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ¤Ó·Ó ηٷÈÁÈÛÌfi ÙÚÔÈÎÒÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ‚·Ó›ÏÈ·˜ Î·È ˙ÂÛÙÒÓ Ì·¯·ÚÈÎÒÓ. ∞·Ïfi Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ηٷϋÁÂÈ Û ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ ÎÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÍËÚfi ÙÂÏ›ˆÌ·. The Macallan 18 Years Old ΔÈ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÔˆÛ‰‹ÔÙ Û ¤Ó· Macallan; ª· Ù· ·ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ sherry, Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÊÚÔ˘ÙÒ‰Ë Á‡ÛË ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÛ·È ÛÙÔ 18¿ÚÈ, Ù· ÊÚÔ‡Ù· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¿. ª·ÚÌÂÏ¿‰· ÊÚ¿Ô˘Ï· Î·È ÒÚÈÌ· ‚·ÙfiÌÔ˘Ú· ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Ì ΢‰ˆÓfi·ÛÙ·, „Ë̤ÓÔ „ˆÌ›, ÏȈ̤ÓÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ÊÈÛÙ›ÎÈ (peanuts) Î·È Î·Ú·Ì¤Ï· ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘. ™ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ, ··Ïfi Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙ· ·ÔÍËڷ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù· (Û‡ÎÔ Î·È ‚ÂÚ›ÎÔη), Ô˘ ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Ì ÛÔÎÔÏ¿Ù· Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ÂÓÒ Î·ıÒ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ¿ÓÔÈ͘ ¤Ó· ÎÔ˘Ù› ·fi ͇ÏÔ ÎÂÚ·ÛÈ¿˜, fiÔ˘ ̤۷ ÙÔ˘ ›¯·Ó Ê˘Ï¿ÍÂÈ Î·Ófi Ô‡ÚÔ˘ Ì·˙› Ì ·ÔÍËڷ̤ӷ ÎÚ¿Ó·. WHISKY Magazine

| 53


taste

ΑΡΜΟΝΙΑ

TO MENOY

Δ√ MEN√À

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂȘ ÍÂοı·Ú· ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ô˘›ÛÎÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›˜ Ò˜ ÂÌÓ‡ÛÙËΠٷ È¿Ù· ÙÔ˘ Ô ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ª·Ó›Î˘. ¢ÂÓ ¤ÊÙÈ·Í ·Ï¿ È¿Ù· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Î·ı¤Ó·. ª‡ÚÈÛÂ, ‰ÔΛ̷ÛÂ, ·ÈÛı¿ÓıËΠÎÈ ÂÙԛ̷Û ÌÂÓÔ‡ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ È¿ÙˆÓ, Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙË Á¢ÛÙÈ΋ ÎÈ ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ Áο̷ ÙÔ‡ οı Ԣ›ÛÎÈ. ¢ÂÓ ¤„·Í ·Ï¿ ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û˘Óı¤ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ìʈӛ·, fiÔ˘ ÙÔ Î¿ı È¿ÙÔ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋-·ÓÙÈÛÙÈÎÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· οı ̛· ·fi ÙȘ Û˘Ó˯ԇÛ˜ Á‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Ô˘ Û˘Óԉ‡ԢÓ. Δ· È¿Ù· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙȘ ·Ϥ˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚȤ˜ Á‡ÛÂȘ ÌÈ·˜ Û·Ï¿Ù·˜ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ¤Ó· ÁÏ˘Îfi-·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÛÂÊ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÓ‡ÛÙËΠ·fi Ù· ˙·¯·ÚˆÙ¿ Reese’s pieces* Ù˘ Hershey Company. Ÿˆ˜ ı· ÂÚÈ̤ӷÌÂ, ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ÛÙÔ ÈÔ ÌÂÛÙfi Î·È ·fi ÙÔ ·Ïfi ÛÙÔ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ. √È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ «·›˙Ô˘Ó», Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË Á‡ÛË Î·È Ù· ·ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ô˘›ÛÎÈ. ΔÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÚÂÛ¤ÓÙÔ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ÊÚÔ˘ÙÒ‰Ë Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙ· ·Ï·ÈˆÌ¤Ó· ·ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜, ÂÓÒ ÙÔ Macallan 18 y.o. ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, Ì ÙÔ ÂȉfiÚÈÔ, ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÈı˘Ì›· Ó· ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂȘ ηٿ 1-2 ‚·ıÌÔ‡˜ ÈÔ ˙ÂÛÙfi, ÒÛÙ ӷ ‚Á¿ÏÂÈ Ù· ÈÔ ÁÏ˘Î¿ Î·È «Í‡ÏÈÓ·» ·ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ‰¤ÓÂÈ ¿„ÔÁ· Ì ÙË Áχη Ô˘ ÛÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÂȉfiÚÈÔ. ™·Ï¿Ù· Úfiη Ì „Ë̤ÓÔ ·¯Ï¿‰È, ÌÏÂ Ù˘Ú› Ì ̤ÏÈ Î·È ÛÔ˘Û¿ÌÈ, Î·È Îڤ̷ Ì·ÏÛ¿ÌÈÎÔ ™ÔÏÔÌfi˜ Ì οÚÈ, ʷΤ˜, Î·È ÙÛ¿ÙÓÈ Ù˙›ÓÙ˙ÂÚ-Ì‹ÏÔ ™Ù‹ıÔ˜ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ì Á¤ÌÈÛË ·fi ÍÂÚ¿ ÊÚÔ‡Ù·, ¿ÁÚÈÔ Ú‡˙È Î·È ÛÔ˜ Glenfiddich ª¿Ú· Hilton’s Snicker’s Ì ÛÔ˜ ηڷ̤Ϸ

ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΚΗΣ«ΠΑΙΖΟΥΝ», ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΥΙΣΚΙ. *√È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ı· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ›Ûˆ˜ fiÙÈ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ˙·¯·ÚˆÙÒÓ, Ì ÙËÓ Ôχ¯ÚˆÌË ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Î·È ÙÔ ¿ÚˆÌ· ÊÈÛÙÈÎÔ‚Ô‡Ù˘ÚÔ˘, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¿ÚÂÛ·Ó ÛÙÔÓ ∂.Δ. (ÙÔÓ Â͈Á‹ÈÓÔ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ 1982).

54 |

WHISKY Magazine

ΣΑΛΑΤΑ ™·Ï¿Ù· Úfiη Ì „Ë̤ÓÔ ·¯Ï¿‰È, ÌÏÂ Ù˘Ú› Ì ̤ÏÈ Î·È ÛÔ˘Û¿ÌÈ, Î·È Îڤ̷ Ì·ÏÛ¿ÌÈÎÔ Ì Glenfiddich 12 y.o. ªÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ È¿ÙÔ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Glenfiddich 12 y.o., ÛÙ‹ÓÂÈ ÙË Û·Ï¿Ù· ¿Óˆ Û ¤Ó· „Ë̤ÓÔ ·¯Ï¿‰È. Δ· ˙ÂÛÙ¿ ·ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÎÚ¿ÎÂÚ ÛÔ˘Û¿ÌÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÏ·ÊÚ¤˜ ÓfiÙ˜ ‚·Ó›ÏÈ·˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÏÂ Ù˘Ú›, Ô˘ ‰¤ÓÂÈ Ì ÙËÓ Îڤ̷ ·fi Í›‰È Ì·ÏÛ¿ÌÈÎÔ. À§π∫∞ 80 ÁÚ. Úfiη 20 ÁÚ. ÌÏÂ Ù˘Ú› 2 ÚÔ‰¤Ï˜ ·¯Ï¿‰È 2 ÁÚ. ̤ÏÈ ÛÔ˘Û¿ÌÈ 5 ÁÚ. ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ °È· ÙËÓ Îڤ̷ Ì·ÏÛ¿ÌÈÎÔ 80 ml Ì·ÏÛ¿ÌÈÎÔ 80 ml ÁÏ˘Îfi ÎÚ·Û› 80 ÁÚ. ˙¿¯·ÚË °È· ÙË ‚ÈÓÂÁÎÚ¤Ù 20 ml Ô͇ÌÂÏÈ 1 Î. Î. ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰· 1 Î. Î. ̤ÏÈ 60 ml ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ·Ï¿ÙÈ È¤ÚÈ ∂∫Δ∂§∂™∏ æ‹ÓÔ˘Ì ٷ ·¯Ï¿‰È· ÛÙË Û¯¿Ú·. ∞Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì ÙÔ ÌÏÂ Ù˘Ú› Ì ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÈ Î·È Ï¿ıÔ˘Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· Û Ì·Ï¿ÎÈ, Û ̤ÁÂıÔ˜ ÌÔ˘ÎÈ¿˜. ¶·Ó¿ÚÔ˘Ì ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ Ì ÙÔ ÛÔ˘Û¿ÌÈ. μÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Ì·ÏÛ¿ÌÈÎÔ Ì ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÎÚ·Û› Î·È ÙË ˙¿¯·ÚË, Û ¯·ÌËÏ‹ ʈÙÈ¿, ̤¯ÚÈ Ó· ηڷÌÂÏÒÛÂÈ ÎÈ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ӷ ÎÚ˘ÒÛÂÈ. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÙË ‚ÈÓÂÁÎÚ¤Ù ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÌϤÓÙÂÚ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Ì ÚÔ‹ Û·Ó ÎÔÚ‰fiÓÈ. ™¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙËÓ Îڤ̷ Ì·ÏÛ¿ÌÈÎÔ Î·È ¿Óˆ Ù˘ ·ÎÔ˘Ì¿Ì ÙȘ ÚÔ‰¤Ï˜ ÙÔ˘ ·¯Ï·‰ÈÔ‡. μ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ Ù˘ÚÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ¤Ó· ·¯Ï¿‰È Î·È ÙË Û·Ï¿Ù·, ·Ó·Î·ÙÂ̤ÓË, ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ.

WHISKY Magazine

| 55


taste

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΣΟΛΟΜΟΣ ™ÔÏÔÌfi˜ Û ÎÚÔ‡ÛÙ· οÚÈ Ì ʷΤ˜ Î·È ÙÛ¿ÙÓÈ Ù˙›ÓÙ˙ÂÚ–Ì‹ÏÔ & Johnnie Walker Double Black ªÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌӋ̘ Ù˘ Ù‡ÚÊ˘ Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÙˆÓ ‚·ÚÂÏÈÒÓ ÙÔ˘ Johnnie Walker Double Black Û ʷÁËÙfi, Ô ÛÂÊ ÂÈϤÁÂÈ ÙȘ Á‹ÈÓ˜ ʷΤ˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÚˆÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÛÔÏÔÌfi Ì οÚÈ Î·È „‹ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÙÛ· ÙÔ˘ (Û ‚·ıÌfi ÁÈ·ˆÓ¤˙È΢ ÙÚ·Á·ÓfiÙËÙ·˜) ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ «ÍËÚfiÙËÙ·» ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ. ™ÙÔ confit ÙˆÓ ÎÚÂÌÌ˘‰ÈÒÓ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ Ù· ÁÏ˘Î¿ ÊÚÔ‡Ù· Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂȘ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÛÔ˘. À§π∫∞ 60 ÁÚ. ÛÔÏÔÌfi˜ 40 ÁÚ. ʷΤ˜ 10 ÁÚ. ·ÓÛ¤Ù· 1 ηÚfiÙÔ 1 ÎÚÂÌ̇‰È 1 ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û¤ÏÈÓÔ 1 ÊÚ¤ÛÎÔ ÎÚÂÌ̇‰È Ì·˚ÓÙ·Ófi˜ 5 ÁÚ. Á·Ï¤Ù· 5 ÁÚ. οÚÈ 3 ÁÚ. ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ ·Ï¿ÙÈ È¤ÚÈ 5 ml Í›‰È 1 Î. Î. ̤ÏÈ ó ÛÎÂÏ›‰· ÛÎfiÚ‰Ô 15 ml ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ∂∫Δ∂§∂™∏ ∫fi‚Ô˘Ì ÙÔ ÛÔÏÔÌfi Û ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· 3 ÂÎ. ÂÚ›Ô˘ Î·È ·Ï·ÙÔÈÂÚÒÓÔ˘ÌÂ. μÚ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ʷΤ˜ Ì ÙÔ Î·ÚfiÙÔ, ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È Î·È ÙÔ Û¤ÏÈÓÔ, ÔÏfiÎÏËÚ·, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Ù· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÎÚÔ‡ÛÙ· ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÌϤÓÙÂÚ ÙË Á·Ï¤Ù· Ì ÙÔ Î¿ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÔÌÔÁÂÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÎÈ ¤ÂÈÙ· Ù· ÎÔÛÎÈÓ›˙Ô˘ÌÂ. ™ÔÙ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ·ÓÛ¤Ù· Î·È ÙËÓ ·Ó·Î·Ù‡ԢÌ Ì ÙȘ ʷΤ˜, ÙÔ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ ÎÚÂÌ̇‰È, ÙÔ Ì·˚ÓÙ·Ófi, ÙÔ Ì¤ÏÈ, ÙÔ Í›‰È, ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È ·Ï·ÙÔÈÂÚÒÓÔ˘ÌÂ. ∞Ê·ÈÚԇ̠ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÛÔÏÔÌÔ‡ Î·È ÙÔ Îfi‚Ô˘Ì Û ̷ÎÚfiÛÙÂÓ˜ ψڛ‰Â˜. ΔȘ ÛÙÂÁÓÒÓÔ˘Ì ηϿ Û ¯·ÚÙ› Î·È ÙȘ „‹ÓÔ˘Ì Û ‰˘Ó·Ùfi ÊÔ‡ÚÓÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û·Ó ÙÛÈ˜. μ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÎÚÔ‡ÛÙ· ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÔÏÔÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ „‹ÓÔ˘ÌÂ, Û ‰˘Ó·Ùfi, ÚÔıÂÚÌ·Ṳ̂ÓÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿. ™Ù‹ÓÔ˘Ì ÙȘ ʷΤ˜ Û ¤Ó· ÙÛ¤ÚÎÈ, ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ ÛÔÏÔÌfi ·fi ¿Óˆ, ‚¿˙Ô˘Ì ÌÈÎÚ‹ ‰fiÛË ÙÛ¿ÙÓÈ Î·È Î·ÚÊÒÓÔ˘Ì ¿Óˆ Ù· ÙÛÈ˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜.

56 |

WHISKY Magazine

°È· ÙÔ ÙÛ¿ÙÓÈ Ù˙›ÓÙ˙ÂÚ-Ì‹ÏÔ˘ À§π∫∞ 4 ÌÂÁ¿Ï· Ì‹Ï· ÍÂÊÏÔ˘‰ÈṲ̂ӷ, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ· ÙÔ˘˜ Î·È „ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ 2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ ÎÚÂÌ̇‰È 1 ó ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Í›‰È 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Ô˘›ÛÎÈ 1 ó ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Ì·‡ÚË ˙¿¯·ÚË 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Í·Óı¤˜ ÛÙ·Ê›‰Â˜ 1/4 ÊÏÈÙ˙·ÓÈÔ‡ ÍÂÊÏÔ˘‰ÈṲ̂ÓÔ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ ÊÚ¤ÛÎÔ Ù˙›ÓÙ˙ÂÚ 3/4 Î. Î. ÛÎfiÓË ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰·˜ 3/4 Î. Î. ·Ï¿ÙÈ ó Î. Î. ÙÛ›ÏÈ ∂∫Δ∂§∂™∏ ™Â ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙÛ·ÚfiÏ·, ‚¿˙Ô˘Ì ٷ Ì‹Ï·, ÙÔ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ ÎÚÂÌ̇‰È, ÙÔ Í›‰È, ÙË Ì·‡ÚË ˙¿¯·ÚË, ÙȘ ÛÙ·Ê›‰Â˜, ÙÔ Ù˙›ÓÙ˙ÂÚ, ÙË ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰·, ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÙÔ ÙÛ›ÏÈ. Δ· ‚Ú¿˙Ô˘Ì ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·˜. ª·ÁÂÈÚ‡ԢÌ ÁÈ· 40 ÏÂÙ¿ ‹ ̤¯ÚÈ Ó· ‰¤ÛÂÈ, Û ̤ÙÚÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Î·Ù‡ԢÌ fiÙÂ-fiÙÂ.

O CHEF √ °È¿ÓÓ˘ ª·Ó›Î˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ ªfiÓÙÚÂ·Ï ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙÔ Riverside Culinary Institute Ù˘ ∫Ú·ÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙÔ Culinary Institute of America ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. °È· 14 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ¿ÛÙËΠ۠ÌÂÁ¿Ï· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· (Charlie Trotter’s, Toque, Globe) Î·È ÍÂÓԉԯ›· ÛÙÔ ªfiÓÙÚ·Ï, ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È ÙÔ ™ÈοÁÔ, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Bab Al Shams Desert Resort ÛÙÔ Dubai. ΔÔ 2005, ÂÈϤ¯ÙËΠ·fi ÙÔ Hilton ÙÔ˘ ™›‰ÓÂ˚ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Executive Sous-Chef, ÂÓÒ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹Úı ÛÙÔ Hilton ∞ıËÓÒÓ Ì ÙËÓ ›‰È· ȉÈfiÙËÙ·. ∏ ÂÌÂÈÚ›·, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Û‡ÓÙÔÌ· Û Executive Chef ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÁÈÔ˘˜.

WHISKY Magazine

| 57


taste

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ °ÂÌÈÛÙfi ÛÙ‹ıÔ˜ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ·ÔÍËڷ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù·, ¿ÁÚÈÔ Ú‡˙È Î·È Û¿ÏÙÛ· Ô˘›ÛÎÈ & The Macallan 18 y.o. ΔË Ì·ÁÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂȘ È· ÙȘ ÛÙ·Ê›‰Â˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÍÂÚ¿ ÊÚÔ‡Ù· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ ¿ÁÚÈÔ Ú‡˙È ÛÙË Û¯Â‰fiÓ ÁÏ˘ÎÈ¿ Á¤ÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ˆ˜ ÙÔ The Macallan 18 Years Old ηıÚÂÊÙ›˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi. ΔËÓ ¤ÎÏËÍË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ··Ï‹ ÛÔ˜ ·fi Glenfiddich, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·Ú·¤ÌÂÈ ‰È·ÎÚÈÙÈο Û ηڷ̤Ϸ ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘. À§π∫∞ 1 ÛÙ‹ıÔ˜ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ 30 ÁÚ. ÎÈÌ¿ ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ 5 ÁÚ. ·ÔÍËڷ̤ӷ ÎÚ¿Ó· 5 ÁÚ. ۇη ·ÔÍËڷ̤ӷ 5 ÁÚ. ÛÙ·Ê›‰Â˜ 5 ÁÚ. ·ÔÍËڷ̤ӷ ‚ÂÚ›ÎÔη ‚Ô‡Ù˘ÚÔ 1 Ï¿ÈÌ 1 ÔÚÙÔοÏÈ Û¯ÔÈÓfiÚ·ÛÔ ó ÛÎÂÏ›‰· ÛÎfiÚ‰Ô ó ÎÚÂÌ̇‰È 20 ÁÚ. ¿ÁÚÈÔ Ú‡˙È 5 ÁÚ. ηڇ‰È· 30 ml Glenfiddich 45 ml ˙ˆÌfi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ ·Ï¿ÙÈ È¤ÚÈ ∂∫Δ∂§∂™∏ ™ÔÙ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ ÛÎfiÚ‰Ô, ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È, Ù· ·ÔÍËڷ̤ӷ Î·È „ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù·, Î·È ÙÔÓ ÎÈÌ¿. ÃÙ˘¿Ì ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÏÂÙfi Û·Ó ·ÁÈ¿Ú, ·ÏÒÓÔ˘Ì ÙË Á¤ÌÈÛË, ÙÔ Ù˘Ï›ÁÔ˘Ì Ì ÌÂÌ‚Ú¿ÓË, fiˆ˜ ÌÈ· ηڷ̤Ϸ, Î·È ÙÔ Ú›¯ÓÔ˘Ì Û ‚Ú·ÛÙfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿. ™ÔÙ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ ÎÚÂÌ̇‰È Ì ÙÔ Ú‡˙È Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ ˙ˆÌfi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘. ŸÙ·Ó Á›ÓÂÈ ÙÔ Ú‡˙È, Ú›¯ÓÔ˘Ì ̤۷ Î·È Ù· η‚Ô˘Ú‰ÈṲ̂ӷ ηڇ‰È·. μÁ¿˙Ô˘Ì ÙË ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Î·È ÛÔÙ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ¿ÚÂÈ ¯Ú˘Û·Ê› ¯ÚÒÌ·. ∞Ê·ÈÚԇ̠ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, Û‚‹ÓÔ˘Ì Ì Glenfiddich Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ϛÁÔ ˙ˆÌfi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ·ÁˆÌ¤ÓÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰¤ÛÂÈ Ë Û¿ÏÙÛ·. æÈÏÔÎfi‚Ô˘Ì ÙÔ Û¯ÔÈÓfiÚ·ÛÔ ÛÙÔ Ú‡˙È Î·È ÛÙ‹ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÙÛ¤ÚÎÈ. ∫fi‚Ô˘Ì ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Û ÏÂÙ¤˜ ÚÔ‰¤Ï˜ Î·È ÙȘ ·ÎÔ˘Ì¿Ì ¿Óˆ ÛÙÔ Ú‡˙È. ƒ›¯ÓÔ˘Ì Á‡Úˆ ÙË Û¿ÏÙÛ· Glenfiddich.

58 |

WHISKY Magazine

ΣΟΚΟΛΑΤΑ

À§π∫∞

Hilton’s Snicker’s Bar & The Macallan 18 y.o.

°È· ÙË ‚¿ÛË 20 ÁÚ. ÎfiÎÎÔ˘˜ Ú˘˙ÈÔ‡ (‰ËÌËÙÚÈ·Îfi ÚˆÈÓÔ‡) 20 ÁÚ. ÛÔÎÔÏ¿Ù· Ï¢΋

∂‡ÎÔÏ· ı· ÍÂÁÂÏ·ÛÙ›˜ Î·È ı· ÓÔÌ›ÛÂȘ ˆ˜ ÛÔ˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ô˘›ÛÎÈ. ∂‰Ò ÙÔ The Macallan 18 Years Old ‚Á¿˙ÂÈ Ù· ÈÔ ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›·, ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ, ı·ÚÚ›˜, ·fi ÙÔ context ÙÔ˘ ÂȉfiÚÈÔ˘. ∏ ÛÔ˜ ηڷ̤Ϸ Î·È Ë ÛÔÎÔÏ¿Ù· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ÁÏ˘Îfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ crunchy ÎfiÎÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Ú˘˙ÈÔ‡, ·Ï¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ÔÙfi Ô˘ ¤¯ÂȘ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÛÔ˘.

°È· ÙË Ì·Ú¤Áη 30 ÁÚ. ·ÛÚ¿‰È ·˘ÁÔ‡ 20 ÁÚ. ˙¿¯·ÚË °È· ÙËÓ Îڤ̷ Ì·‚·ÚÔ˘¿˙ 64 ÁÚ. Á¿Ï· 3 ÎÚfiÎÔ˘˜ ·˘ÁÔ‡ 1 ʇÏÏÔ ˙ÂÏ·Ù›Ó·˜ 64 ÁÚ. ÛÔÎÔÏ¿Ù· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ 20 ÁÚ. Û·ÓÙÈÁ› °È· ÙËÓ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Áηӿ˜ 10 ÁÚ. ÛÔÎÔÏ¿Ù· 10 ÁÚ. Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜

∂∫Δ∂§∂™∏ °È· ÙË ‚¿ÛË ∞ӷηÙ‡ԢÌ ÙÔ˘˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ Ú˘˙ÈÔ‡ Ì ÙË ÏȈ̤ÓË Ï¢΋ ÛÔÎÔÏ¿Ù·.

°È· ÙËÓ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Áηӿ˜ ∑ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È Ú›¯ÓÔ˘Ì ÙË ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÔÌÔÁÂÓÔÔÈËıÔ‡Ó.

°È· ÙË Ì·Ú¤Áη ÃÙ˘¿Ì ÙÔ ·ÛÚ¿‰È Ì ÙË ˙¿¯·ÚË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÊÔ˘ÛÎÒÛÂÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÙË ÁÏ˘Îfi˙Ë, ÙÔ Ì¤ÏÈ Î·È Ù· ·Ì‡Á‰·Ï·.

™Ù‹ÛÈÌÔ ∞ÏÒÓÔ˘Ì Û ¤Ó· ÙÛ¤ÚÎÈ ÙÔ Ì›ÁÌ· ÁÈ· ÙË ‚¿ÛË (Û ‡„Ô˜ ÂÚ›Ô˘ 2 ÂÎ.), ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙËÓ Îڤ̷ Ì·‚·ÚÔ˘¿˙ Î·È ÙÔ ‚¿˙Ô˘Ì ÛÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË. ∞ÊÔ‡ ·ÁÒÛÂÈ, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙË Ì·Ú¤Áη. ΔÔ ‚¿˙Ô˘Ì ¿ÏÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË Î·È fiÙ·Ó ·ÁÒÛÂÈ Î·È Ë Ì·Ú¤Áη, ‚Á¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÙÛ¤ÚÎÈ, ÂÚȯ‡ÓÔ˘Ì Ì ÙËÓ Áηӿ˜ Î·È ÙÔ ‚¿˙Ô˘Ì ͷӿ ÛÙÔ „˘Á›Ô.

°È· ÙËÓ Îڤ̷ Ì·‚·ÚÔ˘¿˙ μÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Á¿Ï· Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÎÚfiÎÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ Ì›ÁÌ· ¿ÏÈ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ ÁÈ· 1-2 ÏÂÙ¿, ÙÔ Î·Ù‚¿˙Ô˘ÌÂ, Ú›¯ÓÔ˘Ì ÙË ˙ÂÏ·Ù›Ó· Î·È ÙË ÛÔÎÔÏ¿Ù· Î·È ·ÊÔ‡ ÎÚ˘ÒÛÂÈ, Ú›¯ÓÔ˘Ì ÙË Û·ÓÙÈÁ› Î·È ÙÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË.

WHISKY Magazine

| 59


TOP DISTILLERIES

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΥΙΣΚΙ

√È ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔÈ Ì·˜ ·fi fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ

100

ΤΑ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ Rob Allanson (RA) Dave Broom (DB) Mark Gillespie (MG) Davin de Kergommeaux (DdeK) Martine Nouet (MN) Neil Ridley (NR) Gavin D. Smith (GDS) Liza Weisstuch (LW) Neil Wilson (NW) 60 |

WHISKY Magazine

WHISKY Magazine

| 61


TOP DISTILLERIES

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΥΙΣΚΙ DYC, πÛ·Ó›· ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Beam Global, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Distilerio Molino Del Arco, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Destiler›as y Crianza del Whisky (DYC), Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ. √ ¯ÒÚÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ fiÏË ™ÂÁÎfi‚È· Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· single malt Î·È grain Ô˘›ÛÎÈ, ¯ÒÚÔ˘˜ ‚˘ÓÔÔ›ËÛ˘ ÎÚÈı·ÚÈÔ‡, ·›ıÔ˘Û˜ blending, ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· ‚fiÙη˜ Î·È Ù˙ÈÓ, ÌÔÓ¿‰· ÂÌÊȿψÛ˘ Î·È ÙÌ‹Ì· Û˘Û΢·Û›·˜. RA

Millstone, √ÏÏ·Ó‰›· ª¿ÏÏÔÓ ·Ú¿Ù·ÈÚ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û ÌÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Baarle-Nassau, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Patrick van Zuidam Â›Ó·È ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 2002 ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ·Ú¿ÁÂÈ genever (ÔÏÏ·Ó‰ÈÎfi Ù˙ÈÓ), korenwijn (ÎÚ·Û› ·fi ηϷÌfiÎÈ), ÏÈΤÚ, single malt Ô˘›ÛÎÈ, Ù˘ÚÊ҉˜ Î·È ÌË, ηıÒ˜ Î·È Ô˘›ÛÎÈ ·fi ۛηÏË. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ van Zuidam, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. DB

ÛÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘. ΔÔ 2008, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· 5 Years Old Î·È ÙÒÚ· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ 8 Years Old, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ. RA

ΙΡΛΑΝΔΙΑ Bushmills ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘›ÛÎÈ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ πÚÏ·Ó‰›·˜. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ȉ·ÓÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›·, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Giant’s Causeway. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ ·Ú¿ÁÂÈ Ô˘›ÛÎÈ ·fi ÙÔ 1608. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Bushmills Â›Ó·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎ‹Ø Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÙÚÈÏ‹˜ ·fiÛÙ·Í˘. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È Ôχ ÊÈÏfiÍÂÓÔ. DB

Kilbeggan ŒÎÏÂÈÛ ÙÔ 1957, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ 2007 ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘. £· ÂÚȤÁÚ·Ê ηÓ›˜ ÙÔ Kilbeggan ˆ˜ ˙ˆÓÙ·Ófi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ÈÚÏ·Ó‰È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·fiÛÙ·Í˘. ΔÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ¿Ì‚˘Î˜, ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙ· 1830. NR

Old Midleton Penderyn, √˘·Ï›·

Mackmyra

Υ

¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Û fiÏ· Ù· Ì‹ÎË Î·È Ù· Ï¿ÙË

English Whisky Co., ∞ÁÁÏ›·

ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Û ÎÚÈÙ‹ÚÈ· fiˆ˜

ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ St. George’s Distillery, ¤‰Ú· ÙÔ‡ Δhe English Whisky Co., ÍÂΛÓËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ 2006 Î·È ·Ú‹Á·Á ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ·fiÛÙ·ÁÌ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿. ∂›Ó·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ James Nelstrop Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Andrew. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ¯¿ÏÎÈÓÔ˘˜ ¿Ì‚˘Î˜ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi ·fiÛÙ·Í˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Forsyths ÛÙÔ Rothes Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. ΔÔ ÌÈÎÚfi Î·È ¯·ÚÈو̤ÓÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ·. RA

Ë ÈÛÙÔÚ›·, ÔÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜

The Belgian Owl, μ¤ÏÁÈÔ

ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, Ë ÙÔÔıÂÛ›·

ΔÔ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Etienne Bouillon ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Grâce-Hollogne ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §È¤ÁË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÈ·˜ ‡ÊÔÚ˘ ÎÚÈı·ÚÔ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÊÔÚËÙÔ‡˜ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜ 100 ÂÙÒÓ Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ‹È·, ÈÛÔÚÚÔË̤ӷ, ÁÏ˘Î¿ Ô˘›ÛÎÈ, Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ·Ú‹¯ıËÛ·Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÒÚ·, Ë ÔÔ›· ÙÚÂÏ·›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û‡ÓÙÔÌ·. DB

Ù˘ °Ë˜. ™Â ·˘Ùfi

ÙÔ Ù‡¯Ô˜ Û¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ٷ ÂηÙfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Î¿ı ϿÙÚ˘ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›. √È ·ÚıÔÁÚ¿ÊÔÈ Ì·˜ Ù· Â¤ÏÂÍ·Ó

Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÍÂÓ¿ÁËÛ˘. ∞ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ·, ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ·Í›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Ù· ÂÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ. 62 |

ΕΥΡΩΠΗ

WHISKY Magazine

ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Â‰Ò Â›Ó·È Ô Û¿ÓÈÔ˜ ¿Ì‚˘Î·˜, Ô˘ ÂÊ¢ڤıËΠÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔÓ ¢Ú David Faraday, ·fiÁÔÓÔ ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Ù˘ ‚ÈÎÙˆÚÈ·Ó‹˜ ÂÔ¯‹˜ Michael Faraday. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¯¿ÏÎÈÓÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú· pot still Ì ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú· ÛÙ‹Ï˘ (column still) ·Ú¿ÁÂÈ ·fiÛÙ·ÁÌ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Ó·Ùfi Î·È Î·ı·Úfi. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ȉڇıËΠÙÔ 2000. ∏ √˘·Ï›· ·fiÛÙ·˙ Ԣ›ÛÎÈ ÁÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÙÔ 1894. RA

ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ϤÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜. ΔÔ Old Midleton ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Irish Distillers. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Ô˘Ó fiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ fiÙ·Ó ÔÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÈ ¯¿ÏÎÈÓÔÈ ¿Ì‚˘Î¤˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. GDS

Old Midleton

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Bakery Hill ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÔÊ›ÏÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÔ‡ David Baker. ¶·Ú¿ÁÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ô˘›ÛÎÈ single cask Î·È ÂÌÊÈ·ÏÒÓÂÈ Û cask strength. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ·fiÛÙ·ÁÌ· ¤ÙÚÂÍ ÙÔ 2000, ÂÓÒ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ single malt ÙÔ 2003. √È ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ÙÔ Îϛ̷, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÍËÚfi ·’ fi,ÙÈ ÛÙË ™ÎˆÙ›·, Î·È Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ‚·Ú¤ÏÈ· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ· ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ Î·È Û˘ÏϤÁÂÈ Ù· ·ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Í‡ÏÔ. RA

Lark Distillery ∂‡ÊÔÚ· ÎÚÈı·ÚÔ¯ÒÚ·Ê·, ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ ÓÂÚfi, ‚¿ÏÙÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Û هÚÊË, Î·È Î·Ïfi Îϛ̷. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ Û ÚÔηÏÔ‡Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ Ô˘›ÛÎÈ. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Bill Lark ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ¤Ó·Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ̇ıÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ, ηıÒ˜ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ· Û ¯¿ÏÎÈÓÔ ¿Ì‚˘Î· ·Óٛη. RA

Bushmills

Mackmyra, ™Ô˘Ë‰›· √È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ› Ì ÛԢˉÈ΋ ‰Ú˘, ͇ÏÔ ÛÎÏ‹ıÚÔ˘, ·ÁÚÈÔ΢·ÚÈÛÈÔ‡, ÂÚ˘ıÚÂÏ¿Ù˘, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1999 ·fi ÔÎÙÒ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜. ΔÔ Mackmyra ¤¯ÂÈ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ì ÙÔ Î·ı·Úfi ÙÔ˘ ·fiÛÙ·ÁÌ· Î·È ÙË ÛԢˉÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÌËÓ›· ÛÙÔ Ô˘›ÛÎÈ. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠ۠ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜ ÎÈ ¤Ó· Ù·Íȉ¿ÎÈ ˆ˜ ÂΛ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È. RA

Teerenpeli, ºÈÏ·Ó‰›· ∏ ·fiÛÙ·ÍË Ô˘›ÛÎÈ ÍÂΛÓËÛ ·Ú¯Èο ÛÙÔ ˙˘ıÔÔÈÂ›Ô Teerenpeli ÛÙÔ Lahti ÙÔ 2002. ∞˘Ùfi ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÙË ºÈÏ·Ó‰›· ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ Ì ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi Î·È Î·ÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fiWHISKY Magazine

| 63


TOP DISTILLERIES

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΥΙΣΚΙ

ΚΑΝΑΔΑΣ

ÁÂÈ ÙÔ Forty Creek, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿. DdeK

Glenora

ΙAΠΩΝΙΑ Chichibu ΔÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË fiÔ˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ichiro Akuto Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Û¿Î ÚÈÓ ·fi 500 ¯ÚfiÓÈ·. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfi, ·ÏÏ¿ Â‰Ò Á›ÓÔÓÙ·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ì ÙÔ Í‡ÏÔ (¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È È·ˆÓÈ΋ ‰Ú˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË fiÛÔ Î·È ÛÙ· washback), Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·fiÛÙ·Í˘ ηÈ, ·fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚˘ÓÔÔ›ËÛ˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÓÙfiÈ· Ù‡ÚÊË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ڷÓÙ‚ԇ. DB

Hakushu ªÈ· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›· Û ¤Ó· ˘ÎÓfiÊ˘ÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰Ú˘Ìfi, „ËÏ¿ ÛÙȘ π·ˆÓÈΤ˜ ÕÏÂȘ. ŒÙÛÈ, ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÓÙÈÏËÙfi. ∫¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ malt ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ ·fiÛÙ·Í˘ (Ô ¤Ó·˜ ϤÔÓ Û ·¯ÚËÛ›·) Ì ·Ì¤ÙÚËÙÔ˘˜ ¿Ì‚˘Î˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘, Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔ ÎÂϿȉÈÛÌ· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ‰ÚÔÛÂÚfi ‚Ô˘Ó›ÛÈÔ ·¤Ú·. DB

Mars ŒÓ· ͯ·Ṳ̂ÓÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Û ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÙÔÔıÂÛ›· ÙˆÓ π·ˆÓÈÎÒÓ ÕÏˆÓ. μÚ›ÛÎÂÙ·È Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÏË Shinshyu. ÕÓÔÈÍ ÙÔ 1984, ·ÏÏ¿ ¤ÎÏÂÈÛ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ›-

ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÔÙ¤. øÛÙfiÛÔ, ʤÙÔ˜ ÔÈ ¿Ì‚˘Î¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Î·Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ΔÂÏÈο, fiÏ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¿! ¢È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ˙˘ıÔÔÈ›Ô. DB

Miyagikyo ¶ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ· ·fi ÙËÓ fiÏË Sendai, Û ÌÈ· ÔÚÂÈÓ‹ ÎÔÈÏ¿‰· Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÔÙ¿ÌÈ·, ı· ‚Ú›Ù ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Nikka. ∞ÏÒÓÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯ÒÚÔ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ malt Ô˘›ÛÎÈ, ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ grain Ô˘›ÛÎÈ, ÎÏ›‚·ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÍ‹Ú·ÓÛË Ù˘ ‚‡Ó˘ Î·È ¯·ÌËÏÔÙ¿‚·Ó˜ ·Ôı‹Î˜ ·Ï·›ˆÛ˘. DB

Yamazaki ΔÔ ÚÒÙÔ È·ˆÓÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ ·ÔÛÙ¿¯ıËΠ‰Ò, ‰›Ï· ÛÙȘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Kyoto Î·È Ù˘ Osaka, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÌÈ· ÈÂÚ‹ ‡ÏË Shinto Î·È ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÂ˚ÔÔÙ›Ô. ÕÌ‚˘Î˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙ˘ Áο̷˜ ·ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË. DB

∞˘Ùfi ÙÔ ÙfiÛÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ı· Û·˜ οÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ÈÛÙ¤„ÂÙ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙ· Highlands Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. •ÂÓ·ÁËı›ÙÂ, ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ, ‰ÂÈÓ‹ÛÙ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÎÔÈÌËı›Ù ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ·, ¯ÔÚ¤„Ù ÛÙÔ ceilidh, ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ΤÏÙÈÎÔ ÁϤÓÙÈ, Î·È ț٠ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ Glen Breton Canadian Single Malt 20 Year Old. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ӷ Ì›ÓÂÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· Ó‡¯Ù·. DdeK

Pemberton

Hiram Walker Distillery

Shelter Point

√ Hiram Walker ¿ÊËÛ ÙÔ ¡ÙÈÙÚfiÈÙ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ÁÈ· Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ. ŸÙ·Ó ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÔÙÔ··ÁfiÚ¢ÛË, ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ –Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Ù· ›‰È· fi¯È ÙfiÛÔ ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË– ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔÓ Walker ÛÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ·Ï·Èfi ·Ú¿ÓÔÌÔ ÔÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙÔ Canadian Club Brand Centre, ÙÔ ›‰ÈÔ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó Î¿ÔÙÂ Ô ∞Ï ∫·fiÓÂ Î·È Ë Purple Gang. DdeK

ΔÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ malt ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË. √È ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔÈ ¿Ì‚˘Î˜ Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÂΛ Î·È Ô ÛΈÙÛ¤˙Ô˜ Mike Nicholson, Master Distiller ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜, ÚÔÌËÓ‡Ô˘Ó ¤Ó· Ï·ÌÚfi ̤ÏÏÔÓ. ∞¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ·fi ÙË μÈÎÙÒÚÈ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹ ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ӈڛ˜ ÙÔ Úˆ› ‹ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÙ οÔ˘ ÂΛ ÎÔÓÙ¿. DdeK

Kittling Ridge •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÏÏ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ. √È ÈÔ Í¯ˆÚÈÛÙÔ› ¿Ì‚˘Î˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÔÙ¤, ÛÂÈÚ¤˜ ·fi ·ÚˆÌ·ÙÈο ‚·Ú¤ÏÈ·, ˘‚ÚȉÈÎÔ› ˙˘ÌˆÙ‹Ú˜ ÁÈ· Ô˘›ÛÎÈ Î·È ÎÚ·Û›, Î·È ¤Ó· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÌÊȷψًÚÈÔ ÛÙÔ ÔÈÓÔÔÈÂ›Ô Ô˘ ·Ú¿-

√ Tyler Schramm ÛÔ‡‰·Û ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘›ÛÎÈ ÛÙË ™ÎˆÙ›·, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ single malt, ˙ÂÈ ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈʤÚÂÈ Ë ‚fiÙη ·fi ·Ù¿Ù·. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘, ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙËÓ ÍÂÓ¿ÁËÛË Ô˘ ı· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ÙÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÙ fiÙÈ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ·fi ۛηÏË (˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ!). DdeK

ΙΝΔΙΑ Amrut √ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÙ ˆ˜ Â‰Ò Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ Û ÙÚÔÈÎfi Îϛ̷. ΔÔ Ô˘›ÛÎÈ ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ Û ‰Ú‡ÈÓ· ‚·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙȘ ÙÚÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ fiÏ˘ Bangalore, Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 900 ̤ÙÚˆÓ. ∏ ÙÔÔıÂÛ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓÙÔÓ˘ Î·È Ù·¯Â›·˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘. RA

Aberfeldy

ΣΚΩΤΙΑ Aberfeldy ŒÓ· Ù˘ÈÎfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ‡ÛÙÂÚ˘ ‚ÈÎÙˆÚÈ·Ó‹˜ ÂÔ¯‹˜ ÛÙÔ Perthshire, ‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ Î·È Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· οÓÂÈ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË. Œ‰Ú· ÙÔ‡ Dewar’s World of Whisky, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ÙȘ ÈÔ Î·ÈÓÔÙfi̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÍÂÓ¿ÁËÛ˘ ÛÙË ™ÎˆÙ›·. ΔÔ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ, ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2000 Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ‚˘ÓÔÔ›ËÛË. GDS

Aberlour Yoichi

∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. ŒÙÛÈ, Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ë ‰ÔÎÈÌ‹ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ Aãbunadh Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÔˆÛ‰‹ÔÙ ̤ÚÔ˜ ÙÔ‡ Ô‰ÔÈÔÚÈÎÔ‡ οı ϿÙÚË ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· Ôχ ηٷÙÔÈÛÙÈ΋ ÍÂÓ¿ÁËÛË Î·È ·Ó ÂÈÓ¿ÛÂÙÂ, ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÛΈÙÛ¤˙Èη ÌÈÛÎfiÙ· ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘ Walkers Â›Ó·È ÌfiÏȘ ‰˘Ô ‚‹Ì·Ù· Ì·ÎÚÈ¿. NR

√ Masataka Taketsuru ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi „·ÚÔ¯ÒÚÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Hokkaido, ÁÈ·Ù› ›ÛÙ¢ ˆ˜ Ô ÙfiÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. ¶Ôχ Ï›Á· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙfiÙÂ. √È ¿Ì‚˘Î˜ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È ÌÂ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ Î·È ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÙÔ‡ Taketsuru ÎÚ¤ÌÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘. ŒÓ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÈÛÙÔÚ›·. DB

Abhainn Dearg ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ ∂͈ÙÂÚÈΤ˜ ∂‚Ú›‰Â˜ Î·È ÙÔ ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ ÛÙË ™ÎˆÙ›·. øÛÙfiÛÔ, Ë ·fiÛÙ·ÛË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Û·ÁËÓ¢ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘. ΔÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ú¿ÍÂÓÔÈ ¿Ì‚˘Î¤˜ ÙÔ˘, Û ۯ‹Ì· Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î·¤ÏÔ Ì¿ÁÈÛÛ·˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Marko Tayburn ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÚfiÎÏËÛË ÛÙÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi Û·˜. GDS

YOICHI: ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΥ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Amrut

64 |

WHISKY Magazine

WHISKY Magazine

| 65


TOP DISTILLERIES

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΥΙΣΚΙ Bladnoch

Auchentoshan

ΔÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ›¯Â ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘fi ÈÚÏ·Ó‰È΋ ȉÈÔÎÙËÛ›·. ¶ÚÒÙ· ·Ó‹Î ÛÙË ‰Ô˘‚ÏÈÓ¤˙ÈÎË ÂÙ·ÈÚ›· Dunville & Co Î·È ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ Raymond Armstrong. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙ Ò˜ Ó· ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ Ô˘›ÛÎÈ, ÂÁÁڷʛ٠ÛÙË Û¯ÔÏ‹ Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘ (www.whiskyschool.co.uk). NW

ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi, Î·È Èı·ÓfiÓ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÈÛÙ¿ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ̤ıÔ‰Ô ÙÚÈÏ‹˜ ·fiÛÙ·Í˘. ∑ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔÓ ÍÂÓ·Áfi Ó· Û·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È, Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÔÛÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Springbank. ∞˘Ùfi ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· Ù· ÂÁÎÂÊ·ÏÈο Û·˜ ·ÙÙ·Ú·! NW

Bowmore Ardbeg ΔÔ Old Kiln Café, ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÏÈfi ÎÏ›‚·ÓÔ ·ÔÍ‹Ú·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘, ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË. £· Û·˜ ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ Î·È ı· Û·˜ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο È¿Ù· (ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Â›Ó·È Ë Î·Î·‚È¿ Ì η‚Ô‡ÚÈ·). ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔ Ardbeg Û·˜ Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹, ηıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È Î·È ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿. ∞Ó Ê˘Û¿ÂÈ, ÙfiÙ ÙÔ dram Û·˜ ı· ·ÔÁÂȈı› ·fi Ù· ·ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. MN

Auchentoshan

Balvenie √ ÌÈÎÚfi˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Glenfiddich, ·Ó‹ÎÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ William Grant & Sons Ltd. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Glenfiddich, fiÔ˘ Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Â›Ó·È Ì·˙È΋, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Balvenie ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÌÂÚÈÛٷو̤Ó˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á¢ÛÈÁÓÒÛÙ˜. ∏ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‚˘ÓÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÔ ‚·ÚÂÏÔÔÈ›Ô, ηıÒ˜ Î·È Á¢ÛÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ ÂÎÏÂÎÙÒÓ dram. GDS

Ben Nevis ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙÔ Ben Nevis ·Ú‹Á·ÁÂ Î·È grain Ô˘›ÛÎÈ. ◊Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ·Ó‹Î ÛÙÔÓ ‰È·‚fiËÙÔ ∫·Ó·‰fi Joseph Hobbs. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ì·ÁÈ¿˜ Ì›Ú·˜. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÔÛÙ·-

ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÁÈ· tasting, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÚÂÈ‚·Û›·, ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚Ô˘Ófi Ô˘ ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. NW

∏ ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË Loch Indaal ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ∂›Ó·È Ô ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙËÓ ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ ·Ï¤Ù· ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘ Islay, ÌÈ· ·Ï¤Ù· ÛÙËÓ ÔÔ›· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ù· ·ÚÒÌ·Ù· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ, Ë Ù‡ÚÊË Î·È Ë ·Ï̇ڷ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÈÛ›Ó· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ·ÏÈ¿ ·Ôı‹ÎË ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÌËӇ̷ٷ ·ÚÌÔÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‚›Ô˘. MN

O BILLY WALKER ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ

BenRiach. Billy Walker

Brora BenRiach °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ú‹Á·Á Ԣ›ÛÎÈ ÁÈ· blending, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊÔ‡, ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ Longmorn. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÔÈ Ó¤ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘, Ô Billy Walker Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ Ì ÌÈ· ÏËıÒÚ· ÂÌÊÈ·ÏÒÛˆÓ, Ô˘ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· Î·È Ë ÚˆÙÔÙ˘›·. ™Â ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÎÈ ¤Ó· Ôχ Ù˘ÚÊ҉˜ Speyside Ô˘›ÛÎÈ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÎÈ ¤Ó· Ô˘›ÛÎÈ ÙÚÈÏ‹˜ ·fiÛÙ·Í˘. GDS

∞Ó ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Diageo ÛÙÔ Sutherland, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÍÂÓ¿ÁËÛË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Clynelish, ÙÔ˘ ÚfiÁÔÓÔ˘ ÙÔ˘ Brora. ΔÔ Clynelish Â›Ó·È ¤Ó· single malt Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ fiıÔ˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ. ΔÔ ÌÈÎÚfi ·˘Ùfi ¤ÙÚÈÓÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· ÛÙÔÏ›‰È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿Ì‚˘Î¤˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. GDS

Bruichladdich ΔÔ 2011 ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ. ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ Laddie 10, ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ·fi ÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È 100% ÚÔ˚fiÓ ·fiÛÙ·Í˘. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Bruichladdich ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÔÓ¿‰· ÂÌÊȿψÛ˘ Î·È ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (ÂÚ›Ô˘ 50 ¿ÙÔÌ·). ΔÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ Á·Ï·Ófi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔ. MN

Bunnahabhain Balblair ¢Èη›ˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ (1790). ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì·Ú·ÛÌÔ‡ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÂÚÓ¿ ÙÒÚ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·Á¤ÓÓËÛ‹˜ ÙÔ˘. √È ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ vintage ÂÌÊÈ·ÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Î·È ÌÂÙ¿ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÒÛÙ ÙÔ Balblair Ó· ηıÈÂÚˆı› ˆ˜ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi malt ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ Highlands. NW

66 |

WHISKY Magazine

ÃÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ ÛÙÔ Bunnahabhain ‹ Bunna, fiˆ˜ ÙÔ ·ÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÁÓÒÛÙ˜. ∞Í›˙ÂÈ fï˜ ÙÔÓ ÎfiÔ. ªÔÚ› ÔÈ ÌÔ˘ÓÙÔ›, ÁÎÚ›˙ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Û·˜ ÂÌÓ‡ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ¤Ó· dram Î·È Ë Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤· ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ Paps Î·È ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Mull ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. £· Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÓ˘‰Ú›‰Â˜ Ô˘ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó ÛÙ· ÎÚ‡· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÔÈ ÛÎÓ›˜. MN WHISKY Magazine

| 67


TOP DISTILLERIES

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΥΙΣΚΙ Brora: ΔÔ ÌÈÎÚfi ¤ÙÚÈÓÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· ÛÙÔÏ›‰È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿Ì‚˘Î¤˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ.

Cragganmore μÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·‰È¿ÎÚÈÙ· ‚ϤÌÌ·Ù·, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ Ballindalloch ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Spey. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ο‰Ô˘˜, Ù· worm tub, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ· ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. NR

Daftmill ∫Ú˘Ì̤ÓÔ Û ÌÈ· Ê¿ÚÌ· ÛÙÔ Fife, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÈÛΤÙ˜ ÌfiÓÔ Î·ÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Cuthbert, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘›ÛÎÈ Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÁˆÚÁÈΤ˜ Ù˘ ·Û¯Ôϛ˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚˆÓ, Ôχ ηϿ ‚·Ú¤ÏÈ· Î·È ‰ÂÓ ‚È¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. π‰·ÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË! GDS

Caol Ila ∏ ı¤· ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ Paps ·fi ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ì·Á¢ÙÈ΋. £· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ Ì·Á¢ÙÈ΋ ·Ó ›ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› Î·È ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ Ó· ·ÏÒÓÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÔÚıÌfi ÙÔ˘ Islay. √È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÈ ¿Ì‚˘Î˜ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ, ÂÏ·È҉˜ ·fiÛÙ·ÁÌ·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ·Ó·Î·›ÓÈÛË. MN

∏ ÌÔÓ¿‰· Girvan Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ William Grant ‰È·ÙËÚ› ÌÂÓ ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÚÔÊ›Ï Ù˘, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ‡ Ô˘›ÛÎÈ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ grain Ô˘›ÛÎÈ ÛÙÔ Ailsa Bay, ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· malt Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ Û fiÁÎÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Hendricks, Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ù˙ÈÓ. GDS

GlenDronach ΔÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Aberdeenshire ÚÔÛʤÚÂÈ ˘„ËϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ÛÎÈ¿ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›ˆÓ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‚ϤÂÈ Ù· ÎÏ·ÛÈο ÙÔ˘ sherried malt Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ. ∞Ó‹ÎÂÈ È· ÛÙËÓ ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙÔ BenRiach, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. GDS

¶·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›·, ÔÈ Î˘ÓËÁÔ› ÙˆÓ Î·ÏÒÓ malt Û˘¯Ó¿ ·Ú·‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Cardhu, ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi οı ÊÈ¿Ï˘ Johnnie Walker. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ı· Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘. NR Blandoch

∂›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ·ÊÔ‡ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ˙‡ÁË ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·fiÛÙ·Í˘. √È ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜ wash ¤¯Ô˘Ó Â›Â‰Ô Â¿Óˆ ÙÌ‹Ì· Î·È Î¿ıÂÙÔ˘˜, Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ۈϋÓ˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘. √È ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜ spirit ¤¯Ô˘Ó Â͈ÙÂÚÈÎfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·, Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ·ÊÂÓfi˜ ÙËÓ „‡ÍË ÙÔ˘ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó Â›Û˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘˜, Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ۈϋÓ˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘. ™·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿‰ÔÍÔ; ŸÓÙˆ˜ ›ӷÈ, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ Dalmore Ù· Ì·Á¢ÙÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔڷۛ˜. NW

∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Grant ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤Ó· ¤ÓÙÔÓ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Ó‡̷, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Glenfarclas, ÚÈÓ 175 ¯ÚfiÓÈ·. √È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘, ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÁÈÔ˜ John Î·È George Grant, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·˘Ù‹. ¶Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙÔ Speyside Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Family Cask Û ¿Ì‚˘Î˜ Ô˘ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È Ì ʈÙÈ¿. NR

™ÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ·Ï·Èfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ ÛÙ· Highlands Ô˘ οÔÙ ··Û¯ÔÏÔ‡Û 1.200 ¿ÙÔÌ·. ¶·Ú·‰fi͈˜, ‰ÂÓ ÙÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ·Ï·›ˆÛ˘, Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÔÈÓÔÔÈ›Ô. DB

Edradour ¶·Ú¿ ÙÔ Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ ̤ÁÂıÔ˜, ‰¤¯ÂÙ·È ¿Óˆ ·fi 100.000 ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·˘Ùfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ·Ó‹ÎÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Signatory. √ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ‡ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ·Ï·›ˆÛË Û ‚·Ú¤ÏÈ· ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi οı ÊÔÚ¿ ͇ÏÔ. NR WHISKY Magazine

Glenlivet

Glenglassaugh ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ, ÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ¯·Ú¿, ÛËÌ›ˆÛ ÌÈ· ·ÚfiÛÌÂÓË ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ 2008, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÎÔÛ·ÂÙ‹ ÎÚ›ÛË. ΔÒÚ· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔÓ ¯·Ì¤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÈ ·ÔÙÂÏ› ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ¯·ı›. ªÔÚ›Ù ӷ ÍÂÓ·ÁËı›Ù ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÂÓËÓÙ¿ÏÈÙÚÔ ‚·Ú¤ÏÈ Ô˘›ÛÎÈ. GDS

Glenkinchie ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ÙÔ Glenkinchie ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÎÙÂÓ‹ ÍÂÓ¿ÁËÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Diageo. ™ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ· ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ·Ú·ÁˆÁ‹˜ malt Ô˘›ÛÎÈ, Ì Ï‹ıÔ˜ ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·fiÛÙ·Í˘. ¶Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ‰Â›Ù ÙË ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘, fiˆ˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ŒÎıÂÛË Ù˘ μÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ 1924! GDS

Deanston

68 |

Bowmore

Glenfarclas Dalmore

Cardhu

Caol Ila

Girvan

Glengoyne μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. ∞ÔÌÔӈ̤ÓÔ Û ÌÈ· ÎÔÈÏ¿‰·, Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· dram Ì ı¤· Ù· ÓÂÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ Ó· ΢ÏÔ‡Ó ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙÔ˘. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ· ‰Ò. NW

Glenlivet ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙÔ Speyside ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÙÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÂÌÓ¤ÂÈ ‰¤Ô˜, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ. ∞Ó Ì›ÓÂÙ ÂΛ ·ÚÎÂÙ¿, ÌÔÚ› Ó· ›ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› Î·È Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· dram ·fi ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «Sma’ Still». NR

Glenfiddich ΔÔ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Dufftown ‰Èη›ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. μ·ÛÈο ÁÈ·Ù› Ë ÍÂÓ¿ÁËÛË Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ·ıÚfi· ÚÔۤϢÛË, ÔÈ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Â›Ó·È Ôχ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ÈÔ ÎÔÌ„¤˜ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÛÙË ™ÎˆÙ›·! GDS

Glen Grant ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÙ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ, Ó· ț٠¤Ó·Ó ηʤ ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi tea-room Î·È Ó· οÓÂÙ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô Î‹Ô, Ô˘ ›¯Â ۯ‰ȿÛÂÈ Ô Ù·Á̷ٿگ˘ Grant. ™ÙÔ dram Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙÂ, ı· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÊÚ‡, ÏÔ˘ÏÔ˘‰¤ÓÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ΋Ô˘ Ì ÙȘ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜. ª·Á¢ÙÈÎfi! MN WHISKY Magazine

| 69


TOP DISTILLERIES

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΥΙΣΚΙ

Glenturret ™·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÔÚÂÈ‚·Û›·˜ Î·È tasting; ΔfiÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó¤‚ÂÙ ÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ Ben Chonzie (931m), Ó· οÓÂÙ ÌÈ· ΢ÎÏÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ ·fi ÙË Ï›ÌÓË Turret Î·È Ó· ηٷϋÍÂÙ ÛÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ. ∏ ÍÂÓ¿ÁËÛË Famous Grouse Experience ÛÙÔ Glenturret Â›Û˘ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ! NW

Highland Park

Glenmorangie ΔÔ ÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ malt Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÈÔ „ËÏÔ‡˜ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (Û’ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Bunnahabhain). Œ¯Ô˘Ó ‡„Ô˜ ¤ÓÙ ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ˘˜ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜ Ù˙ÈÓ. °ÂÌ›˙ÂÈ Ù· ‚·Ú¤ÏÈ· ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ‰·ÛÒ‰ÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙ· fiÚË Ozark ÙÔ˘ ∞ÚοÓÛ·˜, ·fi fiÔ˘ ·ÓÙÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ͇ÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ‚·Ú¤ÏÈ· ÙÔ˘. NW

∞fi fiϘ ÙȘ ·fi„ÂȘ, ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· single malt ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÍÂÓ¿ÁËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ·Í›˙ÂÈ Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ÚˆÙÔfiÚÔ dram. £· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‚˘ÓÔÔ›ËÛ˘ Ì هÚÊË ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ Orkney Î·È ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÙˆÓ Orkney. ΔÔ ÈÔ ‚fiÚÂÈÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ·Í›˙ÂÈ ÌÈ· Â›Û΄Ë. GDS

Jura ¢È·ÙËÚ› ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ıÚ‡ÏÔ ÙÔ˘ ΤÏÙÈÎÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ‡ıÚ·˘ÛÙ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∂‰Ò Ô ¤˙ËÛ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ô George Orwell

Î·È ¤ÁÚ·„ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· «1984». ªÔ˘ ¿ÚÂÛ ȉȷ›ÙÂÚ· Ë ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È Ì ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ÔÈ ÊÔ›ÓÈΘ ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. MN

Kilchoman ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·‚¤‚·ÈÔ ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, Û‹ÌÂÚ· Ûʇ˙ÂÈ ·fi ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÔηχÙÔ˘Ó ¤Ó· dram Ô˘ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ ‰Â›¯ÓÂÈ Ôχ ÈÔ ·Ï·Èfi ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛΤÙË ÚfiÎÏËÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈfi ÙÔ˘ ı· Û·˜ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó Cullen Skink, ÌÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÛÔ‡· Ì ηÓÈÛÙfi Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ. MN

Lagavulin ¢È·Ó¤ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ô˘ ›Ûˆ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Dunyvaig. √ÚΛ˙ÔÌ·È ˆ˜ ÌÔÚÒ Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ÛΈÙÛ¤˙È΢ ÁοÈÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ οıÔÌ·È ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ì ¤Ó· dram ·fi ÙÔ Lagavulin Distillers Edition ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘. √ Georgie Crawford, Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘, Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô˜. MN

Laphroaig ∞fi ÙÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi Û·˜ ÛÙ· ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï›„ÂÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Laphroaig. £· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÍÂÓ¿ÁËÛË, Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο ·ÚÒÌ·Ù· Î·È Ôχ ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ÙÔ Ù˘Ú› Laphroaig. ∂›Ó·È ηٷÏËÎÙÈÎfi! MN

Linkwood ¶¤Ú·Û ·fi ÔÏϤ˜ Ê¿ÛÂȘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∞Ú¯Èο ˘‹Ú¯·Ó ‰‡Ô ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ·. ΔÔ ·Ï·Èfi, Ì ·Ú·‰ÔÛȷο worm tub, Î·È ÙÔ Ó¤Ô, Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ ۈϋÓ˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ Ù‡Ô˘ shell Î·È tube. ªÂÏÂÙ‹ıËΠÚÔÛÂÎÙÈο Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÌÔÚÊÒÓ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘. √È ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Â›Û˘ Ôχ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·fi ÙÔ wash. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ·fiÛÙ·ÁÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ôχ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙÔ˘˜ blender. NW

HIGHLAND PARK: ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ SINGLE MALT ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Oban √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ fiÏË Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ·ÎÙ‹˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. ∂Λ Ô˘ ·ÏÈ¿ ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ÌÈÎÚfi „·ÚÔ¯ÒÚÈ (ÛÙ· ∫¤ÏÙÈη «Oban» ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÌÈÎÚÔϛ̷ÓÔ») ÙÒÚ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÈ· fiÏË ÁÂÌ¿ÙË ˙ˆ‹, Î·È ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘. √È Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ Oban ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÈÔÚÈÎÔ‡ ÛÙ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. NR

Mortlach

Pulteney

√ Á›Á·ÓÙ·˜ ÙÔ˘ Dufftown, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÓfiÌÈÌ· ÛÙÔ Speyside. ∞ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. √È ¿Ì‚˘Î¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù·. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ηٷÓÔ‹ÛÂÙ Ò˜ Ë ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙÚÈÏ‹ ·fiÛÙ·ÍË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Á¢ÛÙÈο single malt. DB

ΔÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ™ÎˆÙ›·˜. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ Wick Î·È ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Â͈ÙÂÚÈο ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÁÔËÙ›·, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›·. £· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·, ı· ÂÌÊÈ·ÏÒÛÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ cask strength Î·È ı· ‰Â›Ù ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿Ì‚˘Î·, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÔÚ˘Ê‹ Ô‡Ù ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Ì·ÎÚ‡ Ï·ÈÌfi, ÁÈ·Ù› ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÙÔÓ Îfi„Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ! GDS

Loch Lomond ∞fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. ∞ÔÙÂÏ› ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Scotch Whisky Association. ¶·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi single blended Scotch ÛÙË ™ÎˆÙ›· ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ malt Î·È grain Ô˘›ÛÎÈ, Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·fiÛÙ·ÁÌ· all-malt Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Û˘Ó¯ԇ˜ ÚÔ‹˜ «coffey still». NW

Macallan ¶Ò˜ ÌÔÚ› ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰È¿ÛËÌ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜; ∞Ïfi. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ·ÈÛıËÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì˘Ú›ÛÔ˘Ó, Ó· Á¢ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‰Ô˘Ó Ò˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·fiÛÙ·ÁÌ·. ŒÓ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi Û·˜, Û ¤Ó· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ¿Ì‚˘Î˜ ÙÔ˘ Speyside. NR

70 |

WHISKY Magazine

WHISKY Magazine

| 71


TOP DISTILLERIES

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΥΙΣΚΙ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ‰Â›Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ‡ ‚·ÛÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Chivas Regal. NR

Talisker ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ·Í›˙ÂÈ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ¤Ó· ·Í¤¯·ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Skye. ∫È Â‰Ò ı· ‰Â›Ù ‰È¿ÊÔÚ· ȉÈfiÌÔÚÊ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·fiÛÙ·Í˘, fiˆ˜ ÔÈ Î·Ì˘ÏˆÙÔ› ۈϋÓ˜ ÙÔ˘ wash still, ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÛˆÏ‹Ó˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ Î·È Ù· Â͈ÙÂÚÈο ͇ÏÈÓ· worm tub, Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˘ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞Û˘Ó‹ıÈÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. NW

Brown-Forman Cooperage

George Dickel

Springbank

Roseisle ¶·Ú¿ÁÂÈ Ô˘›ÛÎÈ ·fi ÙÔ 2009. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ·ÏÏ¿ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÙ ÌÈ· Á‡ÛË ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ. ∏ ÌË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·Ú¤ÛÂÈ Û ÔÏÏÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Roseisle Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ Johnnie Walker. GDS

Rothes ŒÓ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ‰›Ï· Û ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¿‰ÔÍÔ ı¤·Ì·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi! ¢ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÈÛΤÙ˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÚ·Ù‹ÛÂÙ ÛÙÔ Ú˘¿ÎÈ ‰›Ï· ·fi ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Î·È Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. MN

μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÛΈÙÛ¤˙ÈÎˆÓ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ÙȘ ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ΔÔ Springbank ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ‚˘ÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚÈı·ÚÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÌÊȿψÛ˘. ŒÓ· ·fi Ù· Ï›Á· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ Â‚›ˆÛ·Ó ÛÙÔ Campbeltown, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË. GDS

Strathisla ΔÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ÓfiÌÈÌÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ Highlands Î·È Î·Ù¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ ÈÔ ÁÚ·ÊÈÎfi. ΔÔ Strathisla ı· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÙ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÙÂÛÙ ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ. √ ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜ Ì ÙËÓ Í‡ÏÈÓË ÔÚÔÊ‹ Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘.

Teaninich ¶Ô‡ ‹ÁÂ Ô Î¿‰Ô˜ ¯˘ÏÔÔ›ËÛ˘; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ™ÙÔ Teaninich ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ÊÈÏÙÚ¿ÚÔ˘Ó ÙË ¯˘ÏÔÔÈË̤ÓË ‚‡ÓË Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ. ŒÙÛÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ›˙ËÌ· Î·È Ì¤ÓÂÈ ÙÔ wort ηı·Úfi. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·¯ı› ÙÔ wort Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ·fiÛÙ·ÍË. NW

Tomatin ŒÓ· ·fi Ù· ÏÈÁfiÙÂÚÔ fiÌÔÚÊ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. ∫·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Edradour. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi οÏÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Inverness ı· Û·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ. ΔÔ Tomatin ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘›ÛÎÈ. £· Û·˜ ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ˘˜ 23 ¿Ì‚˘Î˜ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70. GDS

Royal Lochnagar ŸÙ·Ó ÔÈ Á›ÙÔÓ¤˜ ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ Windsor, ͤÚÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ Ì ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÛˆ·. ΔÔ Royal Lochnagar Û˘¯Ó¿ ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ fiÙ·Ó ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Balmoral. ŒÓ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ì ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È Ì·ÎÚ¿ ÈÛÙÔÚ›·. NR

ΤΑΪΒΑΝ Kavalan °›ÓÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Î·È ϤÔÓ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·˘Ùfi ΤÓÙÚÔ, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ single malt Ù˘ Δ·˚‚¿Ó. ∏ Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Kavalan Â›Ó·È ÔχÏÔÎË Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ‚·ÚÂÏÈÒÓ, fiˆ˜ ‚·Ú¤ÏÈ· ·fi ÊÚ¤ÛÎÔ bourbon, ‚·Ú¤ÏÈ· ·fi ÊÚ¤ÛÎÔ Û¤ÚÈ Î·È ‚·Ú¤ÏÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Í·Ó¿. ŸÏ· ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÔÏ˘Â›Â‰Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·fi ÓfiÙ˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. RA

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Drayman’s ∞ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ˙˘ıÔÔÈ›Ԣ ÛÙÔ Silverton, ¤Ó· ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ ¶ÚÂÙfiÚÈ·˜, Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ –Î·È ˆ˜ ÙÒÚ· ÙÔ ÌfiÓÔ– High Vedlt ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘›ÛÎÈ (Û ˘„›‰Ô). ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙ· 1.219 ̤ÙÚ·, ›Ûˆ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ Moritz Kallmeyer ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘˜ ¿Ì‚˘Î˜, ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· solera Î·È ‚·Ú¤ÏÈ· ÎÚ·ÛÈÔ‡ ·fi Á·ÏÏÈ΋ ‰Ú˘ ÁÈ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘. DB

James Sedgwick Distillery ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜

·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙÔ˘ grain Ô˘›ÛÎÈ, ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ‡·ÈıÚÔ. √ master distiller Andy Watts Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô ¤ÎÙÔ˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ 125 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘. Àfi ÙËÓ Â›‚Ï„‹ ÙÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· tasting. RA

ΗΠΑ Brown-Forman Cooperage (∫ÂÓÙ¿ÎÈ) ªÈ· Û¿ÓÈ· Ì·ÙÈ¿ Û ¤Ó· ·fi Ù· Ï›Á· ‚·ÚÂÏÔÔÈ›· ÁÈ· Ô˘›ÛÎÈ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. £· ÓÈÒÛÂÙ ÙË ˙¤ÛÙË Î·ıÒ˜ ÔÈ ÊˆÙȤ˜ η›Ó ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi οı ‚·ÚÂÏÈÔ‡, Î·È Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Û·˜ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÚÈÔÓ›‰È. √È ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Mint Julep Tours ÛÙÔ Louisville. MG

Buffalo Trace (∫ÂÓÙ¿ÎÈ) ∂‰Ò Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÂÙ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÍÂÓ¿ÁËÛË, Ì ÊfiÓÙÔ ÙȘ ·Ó¤ÌÔÚʘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∫ÂÓÙ¿ÎÈ. ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÛÙ· ̤۷ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Ù· ʇÏÏ· ·›ÚÓÔ˘Ó ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, Î·È ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Û·˜ Ì˯·Ó‹. ªÔÚ› Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ıÚ˘ÏÈÎfi distiller Elmer T. Lee. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ‰È·Ï¤ÁÂÈ Ù· ‚·Ú¤ÏÈ· ÁÈ· ÙÔ bourbon Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. MG James Sedgwick

Scapa ∂›¯Â ¿ÓÙ· ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙË Ù¿ÍÂÈ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Orkney. ¶¤Ú·Û ·fi ÔÏϤ˜ Ê¿ÛÂȘ: ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÁηٿÏÂÈ„Ë, ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·Óˆ̤ÓË Î·È Ôχ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Âȯ›ÚËÛË. ΔÔ single malt ÙÔ˘ Â¿ÍÈ· ϤÔÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ªËÓ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Highland Park ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ Ú›ÍÂÙ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Scapa. GDS

Buffalo Trace

Charbay Winery & Distillery (∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·) ∂› 13 ÁÂÓ¤˜, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Karakasevic ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÛÙË Napa Valley. ¶·Ú¿ÁÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì›Ú· Î·È Ï˘Î›ÛÎÔ. ªÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù Ò˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ٷ ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË ‰ÔÎÈÌ‹ Ô˘›ÛÎÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜, ÙÔ Still House Shop. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· ÍÂʇÁÂÙ ·fi ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÔÈÓÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. MG

George Dickel (Tullahoma, ΔÂÓÂÛ›) ∞Ó Î·È ÙÔ Dickel ˙ÂÈ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Jack Daniel’s, ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Cascade Hollow ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ÁÔËÙ›·, ηıÒ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë «ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘», Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÍÂÁÓÔÈ·ÛÈ¿˜. MG

Four Roses (∫ÂÓÙ¿ÎÈ) Δ· ηχÙÂÚ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ·. ∞Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙÔ Bonds Mill Road, ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ô˘ ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ design. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ı· ‚Ú›Strathisla

72 |

WHISKY Magazine

WHISKY Magazine

| 73


TOP DISTILLERIES

Heaven Hills George Washington

Ù ÙȘ ·Ôı‹Î˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Bardstown, οÔ˘ 90 ÏÂÙ¿ ‰ÚfiÌÔ. H ÍÂÓ¿ÁËÛË Â›Ó·È Î·Ï‹, ÂÓÒ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÂÌÊÈ·ÏÒÛÂȘ. MG

CRAFT DISTILLERIES ΤΩΝ ΗΠΑ Woodford Reserve

Heaven Hill (∫ÂÓÙ¿ÎÈ)

Jack Daniel’s (ΔÂÓÂÛ›)

∏ ·›ıÔ˘Û· fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ tasting ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ‚·ÚÂÏÈÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏ› ·ÍÈÔı¤·ÙÔ. £· Ì¿ıÂÙ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ bourbon, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ‰Â›Ù ¿Ì‚˘Î˜. ∞Ó ÎÔÈÙ¿ÍÂÙ fï˜ ·¤Ó·ÓÙÈ, ı· ‰Â›Ù ٷ ¯·Ï¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Heaven Hill Distillery, ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ÙÔ˘ 1996. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Heritage Center ı· ‚Ú›Ù ÂÌÊÈ·ÏÒÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. MG

√È Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Jack ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ Lynchburg Ì ÙËÓ ›‰È· Â˘Ï¿‚ÂÈ· Ô˘ ÔÈ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ŒÏ‚Ș ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ Graceland. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ù ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿, Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÂÈϤÔÓ ÛÔ˜ ÛÙÔ Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È Ó· ÌË ÚˆÙ‹ÛÂÙ ÙÈ Â›Ó·È Ù· grits ÛÙÔ ÚˆÈÓfi. ΔÔ White Rabbit Bottle Shop ÙÔ‡ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÌËÙ›· Moore fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Jack Daniel’s. MG

Four Roses

Koval Distillery (πÏÏÈÓfiȘ) μÈÔÏÔÁÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ... Ì¿ÏÈÛÙ·. ∫fiÛÂÚ Ô˘›ÛÎÈ... Ì¿ÏÈÛÙ·. Single-grain Ô˘›ÛÎÈ ·fi ÛÈÙËÚ¿ fiˆ˜ ·ÁÚÈÔÛ›Ù·ÚÔ, ίڛ Î·È ‚ÚÒÌË, ηıÒ˜ Î·È Î·Ï·ÌfiÎÈ, ۛηÏË, ÎÚÈı¿ÚÈ Î·È ÛÈÙ¿ÚÈ... Ì¿ÏÈÛÙ·. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔ ™ÈοÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢ÛË, Ì ÛÙ˘Ï Ô˘ ı· ÁÔËÙ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›ˆÓ. MG

ÿÛˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÈÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∏¶∞. £· ÂÚ¿ÛÂÙ ·fi Ê¿Ú̘ Ô˘ ÂÎÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·ı·Úfi·ÈÌ· ¿ÏÔÁ· ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÙ ‰Ò, Î·È ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Â›Ó·È Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi. √È ¤ÙÚÈÓ˜ ·Ôı‹Î˜ ·Ï·›ˆÛ˘ ËÏÈΛ·˜ 130 ÂÙÒÓ Î·È ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÏÏ¿ ‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ô Î¿ı ϿÙÚ˘ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂÈ. MG Maker’s Mark

Clear Creek Distillery (ŸÚÂÁÎÔÓ) ΔÔ ŸÚÂÁÎÔÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ È· Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ craft distilling, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Clear Creek Distillery, Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1985, Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ·Ï·Èfi ·’ fiÏ·. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Steve McCarthy ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÔÛÙ¿˙ÂÈ Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ù· ÊÚÔ‡Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÔˆÚÒÓ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ΔÒÚ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· ÌË Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Ù˘ÚÊ҉˜ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi malt, ·Ú¿ÁÂÈ Â›Û˘ ÁÎÚ¿·, ÌÚ¿ÓÙÈ Î·È ÏÈÎ¤Ú ·fi ÊÚÔ‡Ù·. LW

Corsair Artisan Distillery (∫ÂÓÙ¿ÎÈ)

¢‡Û‚·ÙÔ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ. ¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÙÔ›Ô Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÍÂÓ¿ÁËÛË, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚Ô˘Ù‹ÍÂÙ ÙË ‰È΋ Û·˜ ÊÈ¿ÏË Maker’s Mark ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÏȈ̤ÓÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÂÚ›. ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÁÈ· ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ. MG

ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi, ÛÙÔ Bowling Green ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ¿ÎÈ, ˙ÂÈ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÁÈÁ¿ÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ‡ Darek Bell ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹. √ Bell ÂÊˇÚ ÙÔÓ fiÚÔ «alt whiskey» ÎÈ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô. √È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Ì ·ÔÛÙ¿ÍÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Á¿ÁÂÈ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘›ÛÎÈ. LW

√ Chuck Miller η٤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡ craft distiller. ¶·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌ· Â‰Ò Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·ÛΤ˘·˙ ·Ú¿ÓÔÌ· Ô˘›ÛÎÈ ·fi ηϷÌfiÎÈ. £· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ WHISKY Magazine

Woodford Reserve (∫ÂÓÙ¿ÎÈ)

√ Fritz Maytag Â›Ó·È Ô ÓÔÓfi˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ craft distilling. ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ. Œ¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¯·Ì¤Ó˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·fiÛÙ·Í˘. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ·fi 100% ‚˘ÓÔÔÈË̤ÓË Û›Î·ÏË Î·È ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ·fi ÈÔ˘Ó›ÂÚÔ. LW

Maker’s Mark (∫ÂÓÙ¿ÎÈ)

Stillhouse Distillery (μÈÚÙ˙›ÓÈ·)

74 |

fiÏË ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ˆ˜ ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂÌÊȿψÛ˘. ªËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÙÔ ·ÏÈfi ÊÔÚÙËÁfi Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ Ԣ›ÛÎÈ Ï·ıÚ·›·, ÎÈ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÚ‡˜ ·fi ÛÊ·›Ú˜ ÛÙÔ ·ÚÌÚ›˙. MG

Anchor Brewers & Distillers (∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·)

George Washington Distillery (μÈÚÙ˙›ÓÈ·) ΔÔ 1797, Ô ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Δ˙ÔÚÙ˙ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙÔ Vernon,

fiÔ˘ ¤ÊÙÈ·¯Ó ÌÚ¿ÓÙÈ Î·È Ô˘›ÛÎÈ ·fi ۛηÏË. ΔÔ 2006, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∏¶∞ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘, Ì ¿Ì‚˘Î· ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜. ¡· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ È· ÙÚfiÔ˜ Ó· ‰Â›Ù ÙȘ ÚÒÙ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ô˘›ÛÎÈ. LW

High West Distillery & Saloon (°ÈÔ‡Ù·) ∞Ó ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË °ÈÔ‡Ù· ÁÈ· ÛÎÈ, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ ÎÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ. √ David Perkins ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Ô˘›ÛÎÈ Î·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¯¿ÏÎÈÓÔ ¿Ì‚˘Î· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1.000 Ï›ÙÚˆÓ. √ ηχÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ٷ Ô˘›ÛÎÈ Â›Ó·È Û˘Óԉ›· ÂÓfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜, ÛÙÔ ˙ÂÛÙfi Î·È ÚÔ˘ÛٛΠ۷ÏÔ‡Ó Û ÛÙ˘Ï ÕÁÚÈ·˜ ¢‡Û˘. LW

Privateer Rum Distillery (ª·Û·¯Ô˘Û¤ÙË) ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi, Ë ª·Û·¯Ô˘Û¤ÙË Â›¯Â ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ·Ì¤ÙÚËÙ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÚÔ‡ÌÈ. √ Andrew Cabot, ·fiÁÔÓÔ˜ ¤ÎÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÈ·˜ ÚˆÙÔfiÚ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ·fiÛÙ·˙ ÚÔ‡ÌÈ, ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Û ¤Ó· ÛÂÌÓfi ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· fiÏË Ipswich. À¿Ú¯ÂÈ Ì·ÎÚ¿ ÈÛÙÔÚ›· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ Î·È Î¿ˆ˜ ÈοÓÙÈÎÔ ÚÔ‡ÌÈ. LW

Saint George Spirits (∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·) √ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ì·Á¢ÙÈÎfi˜, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÙÔÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· tasting ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘, ÛÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ˘fiÛÙÂÁÔ Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ·Ó‹Î ÛÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi. ΔÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi single malt Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘ Lance Winter ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÓfiÙ˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ¶ÈÛÙfi˜ ÛÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜,

Ô Winter ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÊÚ¤Ûη, ÓÙfiÈ· ˘ÏÈο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ˘˜ ·ÎÚ·›Ô˘˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. LW

Stanahan's Colorado Whiskey Distillery (∫ÔÏÔÚ¿ÓÙÔ) ΔÔ ∫ÔÏÔÚ¿ÓÙÔ ‹Ù·Ó οÔÙÂ Ë ·ÙÚ›‰· ÙˆÓ Î·Ô˘ÌfiÈ Î·È ÙˆÓ ·ÓıڷΈڇ¯ˆÓ. ∏ ÏÔ‡ÛÈ· ·˘Ù‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÂÓ¤Ó¢Û ÙÔÓ Jess Graber Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ô˘›ÛÎÈ Î·È Ó· ÙÔ ·Ï·ÈÒÛÂÈ Û ÊÚÂÛÎÔηÓÈṲ̂ӷ ·ÌÂÚÈηÓÈο ‚·Ú¤ÏÈ· ÛÙÔ ¡Ù¤Ó‚ÂÚ. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÓÙfiÈÔ˘˜ craft distillers Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÍË ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2004. ΔÔ 2009, ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. LW

Templeton Rye (∞˚fi‚·) μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË Ù˘ ∞˚fi‚· Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ôχ ·Ïfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ˘fiÁÂÈfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ıÚ˘ÏÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÂΛ ¤ÊÙÈ·¯Ó Ԣ›ÛÎÈ ·fi ۛηÏË ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ï ∫·fiÓÂ Ô ÚÔ¿Ô˘˜ ÙÔ‡ Scott Bush ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘. ∏ ΢ڛˆ˜ ·›ıÔ˘Û· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â›Û˘ Î·È ˆ˜ ÁηÏÂÚ›, Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÓÙfiÈˆÓ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó. LW

Tuthilltown Spirits Distillery (¡¤· ÀfiÚÎË) ªÂ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÛÙ· ÓÙfiÈ· ÛÈÙËÚ¿, ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ̇ÏÔ ·Ï¤Ûˆ˜ ÛÈÙËÚÒÓ, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi Hudson Valley Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ÕÓÔÈÍ ÙÔ 2001 Î·È ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ô˘ ·Ú‹Á·Á Ԣ›ÛÎÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢ÛË. ∏ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¯ÓÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Â›Ó·È Ë Ë¯ËÙÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË, ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‚·ı‡ÙÔÓ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Í‡ÏÔ. LW WHISKY Magazine

| 75


BUSINESS FILES

REPORT

∞fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÚ‰ÂÚ¿

ΑΓΟΡΑ ΟΥΙΣΚΙ μ›·ÈË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÚÔÊ‹ 180Æ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ

™‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÂÚ›·˜ ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù·˘Ù›ÛÙËΠ۠Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ì ÙËÓ È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· –ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ ÎÚ·Û›, Ë Ì›Ú· Î·È ÙÔ Ô‡˙Ô, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È «ÍÂÂÚ·Ṳ̂ӷ». ∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÍÂΛÓËÛ ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, fiÙ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘·, ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Û ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Ë ‚fiÙη, ÙÔ Ù˙ÈÓ, ÙÔ ÚÔ‡ÌÈ, Ë ÙÂΛϷ Î.¿. ◊Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÙÒÓ, ¤Ú·Û·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Í¤ÓˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ, ̤ۈ ÂÍ·ÁÔÚÒÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÛÙÔ portfolio ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÂÏÏËÓÈο ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Í¤Ó· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ brand. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹. ŸÛÔ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ó¤‚·ÈÓÂ, ÙfiÛÔ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ Ù· ͤӷ ÔÙ¿, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο. ∏ ηٷӿψÛË Ô˘›ÛÎÈ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ˘„ËÏÔ‡ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÏÏËÓÈÎfi Û›ÙÈ Ô˘ Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿‚· Ì ÁÓˆÛÙ¿ Ô˘›ÛÎÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È ·Ï¿ ·ÏÏ¿ premium. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο Ù· ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, Ë ˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙfiÛÔ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ fiÛÔ Î·È ·fi ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∫·È fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ¢ËÌÂÚÔ‡Ó, ÙfiÙÂ Î·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ô˘›ÛÎÈ ·˘Í¿ÓÂÙ·È.

¶ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÌÂÁ·Ï›·

T

· ÛÙÔȯ›· ÌÔÚ› Û‹ÌÂÚ· Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ fiÓÙˆ˜ Ù· ˙‹Û·ÌÂØ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2007, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë ¤‚‰ÔÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ Ô˘›ÛÎÈ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÙfi, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ™ÎˆÙÛ¤˙Ô˘˜. ∏ ÌfiÓË ¯ÒÚ· Ì ˘„ËÏfiÙÂÚË Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ‰·¿ÓË ÁÈ· Ô˘›ÛÎÈ ‹Ù·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ë ™ÈÁηÔ‡ÚË. ΔËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ Ô˘›ÛÎÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‹Ù·Ó Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ∏¶∞, Ì ˆÏ‹ÛÂȘ 419,2 ÂηÙ. ÏÈÚÒÓ, ÌfiÏȘ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛȘ ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ŸÌˆ˜ ÔÈ ∏¶∞ Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ÏËı˘ÛÌfi 30 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘ÙfiÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È Û Â›Â‰Ô fiÁÎÔ˘ ˆÏ‹ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ 2007 ‹Ù·Ó ÛÙÔ top ten ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË 10Ë ı¤ÛË. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı·‡Ì· ›¯Â Á›ÓÂÈ.

76 |

WHISKY Magazine

ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ›Û¯˘·Ó Û ÂÔ¯¤˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈÓ¤˜. ∏ ‚›·ÈË Â¤Ï·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¿ÏÏ·Í ¿Ú‰ËÓ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÚÒÙ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. Δ· ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ӷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ΔÔ Ô˘›ÛÎÈ ‰Â, ‰¤¯ıËΠÈÛ¯˘Ú¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù·Ø Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÂÛ Û ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, Ô˘ ·Ó¿ÏÔÁ· ›¯Â Ó· ‰ÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90. 줂·È·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ô˘›ÛÎÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÂ

ÊıËÓfiÙÂÚ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ Î·È ‰Ë ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο, fiˆ˜ ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ÙÔ Ô‡˙Ô Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ «ÂΉ›ÎËÛ‹» ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ‡ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ˙‹ÙËÛË Ô˘›ÛÎÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÎfiˆÛË, Ë ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÂÙ‹ÛÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 4%. ™·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 6 ¯ÚfiÓÈ· ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ICAP , ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÍÂοı·Ú· Ë ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÓÒ Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ô‡˙Ô, ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ÌÚ¿ÓÙÈ Î·È ÏÈΤÚ. ΔÔ Ô˘›ÛÎÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ 40% ÂÚ›Ô˘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Ô‡˙Ô Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 25%. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ÙÔ 2010 ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ·Ó 22% ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÏÎÔfiÏ ·’ fi,ÙÈ ÙÔ 2009. ¢È·ÛÒıËΠÌfiÓÔ ÙÔ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÙfi Ì ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ, ·ÊÔ‡ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·˘Í‹ıËΠηٿ 15%. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÌÂÈÒıËΠηٿ 20% fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ Ô‡˙Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ (Ô˘›ÛÎÈ, ‚fiÙη, ÙÂΛϷ ÎÙÏ.) ηٿ 25%. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙ· ·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο ÔÙ¿ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È Ë ÙÒÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Ì›ˆÛË Ù‹˜ ηٷӿψÛ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ‰›ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÎÏËÚ¤˜ Ì¿¯Â˜ Û ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Ô˘›ÛÎÈ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ∫ÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, fiˆ˜ Ë Diageo Hellas, Ë μ.™. ∫·ÚÔ‡ÏÈ·˜, Ë Pernod Ricard Hellas, Ë ÕÌ‚˘Í Î·È Ë Bacardi Hellas, ·Ó·Û˘ÓÙ¿¯ıËηÓ, Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Ù· brand, Î·È fi¯È ÙfiÛÔ ÛÙÔ «Â˘ ˙ËÓ», ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ Â¤ÊÂÚÂ Ë ÎÚ›ÛË, Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ leader ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ı·̷ÙÈο. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΥΙΣΚΙ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΟ PRIVATE LABEL ÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ Johnnie Walker Ù˘ Diageo, Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 30%, ÂÓÒ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ Cutty Sark Ù˘ μ.™. ∫·ÚÔ‡ÏÈ·˜, Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 12-14%. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Famous Grouse Ù˘ μ.™. ∫·ÚÔ‡ÏÈ·˜, ÙÔ Grant’s Ù˘ ÕÌ‚˘Í, ÙÔ Dewar’s Ù˘ Bacardi Hellas Î·È ÙÔ Haig Ù˘ Diageo. ™Â ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ô, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ portfolio ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ Ӥ˜ ηٷӷψÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ˘·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›-

ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó Ë ÂÍ·ÁÔÚ¿ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, Ù˘ ÛԢˉÈ΋˜ Absolut ·fi ÙËÓ Pernod Ricard Ô˘ ‰È·ÎÈÓ› Î·È ÙË ‚fiÙη Stolichnaya, ÔfiÙ ÎÈ Â‰Ò ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙË Ó¤· Ù¿ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ï·ÓÛ¿ÚÈÛÌ· Ô˘›ÛÎÈ private label ·fi ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÏÈ·ÓÂÌÔÚ›Ô˘, ÌÈ· Ù¿ÛË Ô˘ ¢ÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. √ ŒÏÏËÓ·˜ ̤ÓÂÈ ϤÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘ ÂΛ. ∫·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ Ô˘›ÛÎÈ, ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ÛÙÔ private label. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÁÓˆÛÙ‹˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙˆÓ Ô˘›ÛÎÈ private label Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ Ù˘ ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 2009 ÙÔ 35%. ª¿ÏÈÛÙ·, οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú· Ï·ÓÛ¿ÚÔÓÙ·˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ malt Î·È special Ô˘›ÛÎÈ, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ·Ï¿. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â‰Ò ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì ÂӉȷʤÚÔÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ private label Ô˘›ÛÎÈ ¤¯ÂÈ «ÔÚÔÊ‹», ÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯Ô˘Ó ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿.

¢π∞º∏ªπ™Δπ∫∏ ¢∞¶∞¡∏ √Àπ™∫π 9ª∏¡√À 2010-2011 √˘›ÛÎÈ

Johnnie Walker Johnnie Walker Black Dimple Cardhu Dewar’s Chivas Regal Jack Daniels Cutty Sark Grant’s Famous Grouse Glenfiddich Jameson Cardhu 12 ÂÙÒÓ Haig Johnnie Walker Blue Label Cutty Sark 15 ÂÙÒÓ Chivas Regal 18 ÂÙÒÓ Grant’s 12 ÂÙÒÓ Dimple Gold Crest ™‡ÓÔÏÔ ¶ËÁ‹: Media Services

9ÌËÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜-™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 1.908.473 183.096 499.831 206.927 397.921 1.149.819 34.070 34.600 142.359 214.508 13.835 689.766 10.206 348.256 97.524 106.011 137.441 0 0 6.291.991

9ÌËÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜-™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 278.638 23.814 18.144 0 54.449 616.363 22.793 0 0 176.049 66.793 378.529 0 0 0 0 34.162 11.907 19.278 1.743.501 ¶ÔÛ¿ Û ¢ÚÒ

WHISKY Magazine

| 77


business files

REPORT

¢π∞º∏ªπ™Δπ∫∏ ¢∞¶∞¡∏ √Àπ™∫π ¶∂ƒπ√¢√À 2007-2010, ∞¡∞ ª∂™√ ª¤ÛÔ

ΔËÏÂfiÚ·ÛË ¶ÂÚÈÔ‰Èο ∂ÊËÌÂÚ›‰Â˜ ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ™‡ÓÔÏÔ Ô˘›ÛÎÈ ™‡ÓÔÏÔ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÔÙÒÓ

2007

2008

2009

2010

7.752.776 7.811.582 106.450 487.686 16.158.494

8.005.100 9.728.949 322.143 703.824 18.760.016

7.084.878 7.329.977 246.335 225.766 14.886.956

3.807.745 5.904.661 157.712 164.184 10.034.302

-50 -24 +48 -66 -37

58.420.710

57.590.771

48.189.483

41.154.483

-29

¶ËÁ‹: Media Services

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ 2007 vs. 2010 (%)

¶ÔÛ¿ Û ¢ÚÒ

¢π∞º∏ªπ™Δπ∫∏ ¢∞¶∞¡∏ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞™ √π¡√¶¡∂Àª∞Δø¢ø¡ 9ÌËÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜-™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 30.861.302

9ÌËÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜-™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 21.308.509

¶ËÁ‹: Media Services

¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ‰·¿ÓË: ÙÒÛË, ÙÒÛË, ÙÒÛË ªÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙˆÓ Ô˘›ÛÎÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·fi ÙÔ 2007 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 9ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Media Services, ·fi ÙÔ 2007 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010, Ë ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙˆÓ Ô˘›ÛÎÈ ÌÂÈÒıËΠηٿ 37% ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ. ∞Ó¿ ̤ÛÔ, Ë ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋: Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È –Î·È Â›Ó·È– ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ, ˘¤ÛÙË 50% Ì›ˆÛË ÛÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Û ·fi ·˘Ùfi, ÂÓÒ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ ›¯·Ó ÙfiÛÔ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ (-66%) fiÛÔ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο (-24%). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fi ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ô˘›ÛÎÈ, Û ÔÛÔÛÙfi 48%. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÛÔ –΢ڛˆ˜ Ù· ΢ÚȷοÙÈη ʇÏÏ·, Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜– ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·fi‰ÔÛË ı· ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂΛ. øÛÙfiÛÔ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ ÙÔ 9ÌËÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011. ∏ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ‰·-

78 |

WHISKY Magazine

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ (%) -30 ¶ÔÛ¿ Û ¢ÚÒ

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ BRAND ΜΕΙΩΣΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ 60-70% ¿ÓË Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÌÂÈÒıËΠÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ηٿ -72% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010. Ÿˆ˜ ¿ÏψÛÙ ʷ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î·, fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· brand Ì›ˆÛ·Ó ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ 60-70%. KÈ fiÙ·Ó ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÎÔÚ˘Ê·›· Ô˘›ÛÎÈ fiˆ˜ Ù· Johnnie Walker, Dimple, Dewar’s, Cutty Sark, Chivas Regal, Grant’s, Jack Daniels, Famous Grouse, ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· brand, Ù· ÔÔ›· Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÈÔ ÛÊ·ÈÚÈο, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÔÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Û ‰È·Ê‹ÌÈÛË Û ÔÛÔÛÙfi -29%. Δ· ÓÔ‡ÌÂÚ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÍÂοı·Ú· fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÊıËÓfiÙÂÚ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿, fiˆ˜ .¯. ÙËÓ Ì›Ú· Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›.

√ÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ÔÙ¿: ·‡ÍËÛË º¶∞ 124,5% Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· øÛÙfiÛÔ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Ô˘›ÛÎÈ –·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ– ÂȉÂÈÓÒıËÎÂ Î·È ·fi ¿ÏÏË ÌÈ· ·Ú¿ÌÂÚÔØ ·˘Ù‹ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÔÈ ··ÓˆÙ¤˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∂ȉÈÎfi ºfiÚÔ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ (∂º∫) Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ Î·Ù¿ 25%, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ 60-70% Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ Â›Ó·È Ô ∂º∫ Î·È Ô º¶∞. ¶ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë Diageo Hellas, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ‰ÈÂıÓÒ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 35% Î·È Ù˘ ηı·Ú‹˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 38% ÙÔ ·ã ÂÍ¿ÌËÓÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹-

Û˘ 2011 (01.07.2010-31.12.2010). ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂º∫. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ Diageo ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ marketing ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi Â› Ù˘ ηı·Ú‹˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·È ·˘Ù¤˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 38%. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ Johnnie Walker ÂËÚ¿ÛÙËΠÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Dimple, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ deluxe scotch Ô˘›ÛÎÈ ˘¤ÛÙË ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÏ˘‰ˆÓÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ Haig ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÛıÂÓ·Ú¿ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÌÂÚ›‰ÈÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›‰Â ÎÈ ·˘Ùfi Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÚ›‰È¿ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∞ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ¶ÔÙÒÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·‡ÍËÛ 4 ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ º¶∞ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ·‡ÍËÛË ·fi ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 124,5%. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÔÙÒÓ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 50%, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÙÒÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 3 ¯ÚfiÓÈ·.

ΜΟΛΙΣ ΤΟ 6,5% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΟΥΙΣΚΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

∞fi ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙÔ value for money ªÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ô˘›ÛÎÈ Â¤ÊÂÚÂ Ë ÎÚ›ÛË, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Ú¢ӷ Lifestyles Ù˘ Focus/Bari Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÔÙÒÓ. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010-ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011, Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ∞ÙÙÈ΋˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÏÔÈ‹˜ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫Ú‹Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011, ÙÔ 65% ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ηٷӿψÛ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô ÔÙfi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ¤Ó·ÓÙÈ ÔÛÔÛÙÔ‡ 72% ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ™ÙËÓ Ì›Ú·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ‹Ù·Ó 29% ·fi 33%, ÛÙÔ ÎÚ·Û› 44% ·fi 50% Î·È ÛÙ· ÏÔÈ¿ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó 40% ·fi 47% ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ŸÏ˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜, ‰ËÏ·‰‹, ˘¤ÛÙËÛ·Ó Ì›ˆÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ, ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÎÚ·Û› (44%), ÙËÓ Ì›Ú· (29%), ÙÔ Ú·Î› (19%) Î·È ÙÔ ·Ïfi Ô˘›ÛÎÈ (11%). ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Ô‡˙Ô (7%), Ë ‚fiÙη (6%), ÙÔ ÏÈÎ¤Ú (5%), ÙÔ malt Ô˘›ÛÎÈ (4%), ÙÔ ÚÔ‡ÌÈ (4%) Î·È Ë ÙÂΛϷ (3%). √È ËÏÈ˘

18-24 Î·È 25-44 ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓÂÚÁ¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ô˘›ÛÎÈ, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ÔÛÔÛÙfi 12% ηٷӿψÛ ÙÔ ÔÙfi ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 9% ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙȘ ËÏÈ˘ 45-70. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÌfiÏȘ ÙÔ 2,8% ›ÓÂÈ Ô˘›ÛÎÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ 12,8% fiÙ·Ó Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ηٷӿψÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ΔÔ 4,4% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ Ô˘›ÛÎÈ Î¿ı ̤ڷ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ 19,3%. °È· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ·: ÌfiÏȘ ÙÔ 1,2% ›ÓÂÈ Ô˘›ÛÎÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿,

ÂÓÒ ÙÔ 6,5% ›ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ËÏÈÎÈ·Îfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ 15,9% ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ 25-34 ›ÓÂÈ Ô˘›ÛÎÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi 3544 Â›Ó·È 14%, ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi 45-54 Â›Ó·È 13,8% Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi 15-70, Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ, ÛÙÔ 7,8%. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ù· Ó·ÓÈο ÎÔÈÓ¿ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ô˘›ÛÎÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÈÔ ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÙ¿. ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ô˘›ÛÎÈ. Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ, ÌfiÏȘ ÙÔ 1,8% ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ 3,5%. øÛÙfiÛÔ, Ì ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ë „·Ï›‰· Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÎÏ›ÓÂÈ: ÙÔ 12,4% ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 12,8% ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ ›ÓÔ˘Ó ¤Ó· Ô˘›ÛÎÈ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ·Ó¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÂ˜Ø ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó. ¶ÈÔ ÂÓÂÚÁ‹ ηÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ô˘›ÛÎÈ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Ë Focus/Bari Έ‰ÈÎÔÔÈ› ˆ˜ «C2» Î·È ·ÊÔÚ¿ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û ÌË ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÌË ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ηٷӿψÛ˘ Ô˘›ÛÎÈ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜ ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Â›Ó·È 14,8% ¤Ó·ÓÙÈ 14,5% Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «C1», Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌfiÚʈÛ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û ÌË ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ (ηÙËÁÔڛ˜ ∞ Î·È μ ÁÈ· ÙËÓ Bari/Focus) Â›Ó·È 14,3%Ø ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ù¿ÍË Â›Ó·È 13,1% Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜ (D, E1, E2 Î·È E3), Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌfiÚʈÛ˘ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ 11,1%. WHISKY Magazine

| 79


MADE IN GREECE

∞fi ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ™·Îο ºˆÙfi ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞‰·Ì¿ÎË

Ε

80 |

WHISKY Magazine

Απόσταγμα Σεμέλη, κυρίως από σταφύλια Πελοποννήσου

Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή, από Μοσχάτο Αμβούργου

Απόσταγμα Methexis Cigar Κώστα Λαζαρίδη, από Sauvignon Blanc

Απόσταγμα στέμφυλων Μπαμπατζίμ, από Ξινόμαυρο παλαιωμένο 12 χρόνια

Δ· ÂÏÏËÓÈο ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ fiÏ· Ù· ·ÙÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÒÛÔ˘Ó ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË ÛÙ· almanac ÙˆÓ Î·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ·ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Metaxa Private Reserve

Απόσταγμα Οίνου Παλαιωθέν Θανάση Παρπαρούση, από τα Μποζαΐτικα Πάτρας, 100% ποικιλία Σιδερίτης

ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ «ΠΝΕΥΜΑ» ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Áοډȷ, ıÂÚÌ¿ –·Ó Î·È ›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÚÔÛÂÚ¿– Î·È Ù˘ ·Ú¤·˜, Ù· ÔÙ¿ ·fi ·fiÛÙ·ÍË ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÔ˘‰·›· ÔÚ›· ÔÈÔÙÈ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘, ·Ú¿ ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ ·fiÛÙ·Í˘, ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È. ªÈÏ¿ÌÂ, Ê˘ÛÈο, ÁÈ· ÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙ¤ÌÊ˘ÏˆÓ, ÛÙ·Ê˘Ï‹˜ Î·È Ô›ÓÔ˘, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË Áο̷ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ: ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ÎÚËÙÈ΋ ÙÛÈÎÔ˘‰È¿, ڷ΋, ÊÚ¤Ûη Î·È ·Ï·ÈˆÌ¤Ó· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÛÙ·Ê˘Ï‹˜ Î·È ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· Ô›ÓÔ˘ (ÌÚ¿ÓÙÈ). ªfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ï›ÁË Ù‡¯Ë Î·È ¿Ú· ÔÏÏ‹ Î·È Â›ÌÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÊÔ‡ Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ fiÏ· Ù· ·ÙÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÒÛÔ˘Ó ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË ÛÙ· almanac ÙˆÓ Î·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ·ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

Τσίπουρο Νταραίος χωρίς γλυκάνισο, από την Κυπαρισσία Μεσσηνίας

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

WHISKY Magazine

| 81


αποστάγματα

º˘ÛÈο Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·˘Ù¿ Ù· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÍÂÚfi‚·Ï·Ó ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿. ÿÛ· ›Û·, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ÏÔ‡ÛÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·fi ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· (΢ڛˆ˜ Ô›ÓÔ˘), Ôχ ÊËÌÈṲ̂ӷ Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÚfiÛÊ·Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÂÌÊȷψ̤ӷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∫¿ÔÈ· ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó Î·È, ·Ú¿ ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ¿ÏÏ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Ôχ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÙÔ «∞fiÛÙ·ÁÌ· √›ÓÔ˘ ¶·Ï·Èˆı¤Ó» ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¶·Ú·ÚÔ‡ÛË ·fi Ù· ªÔ˙·˝ÙÈη Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂÏ› Î·È ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÔÛÙ·ÁÌ·ÙÔÔÈ›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ (·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·È ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ) Î·È Ë ÙÛÈÎÔ˘‰È¿/ڷ΋ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÂÌ¿Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. °È· ¯ÚfiÓÈ· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ¯ˆÚÈ¿ÙÈΘ ¯‡Ì· ·ÔÛÙ¿ÍÂȘ –Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ù· ηϿ Ì ÙÔÈΤ˜, Ï·˚Τ˜, ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ– ÂÓÒ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÂÌÊÈ·ÏˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙ· ÚÒÙ·

82 |

WHISKY Magazine

MADE IN GREECE ÛÙ¿‰È·. ∂˘Ù˘¯Ò˜, Ë ÚÒÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÊÔ˘ÚÓÈ¿ ÂÌÊÈ·ÏˆÌ¤ÓˆÓ ÙÛ›Ô˘ÚˆÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·Î›ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÔÈÔÙÈο ÂÏÏËÓÈο ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ·fi ÛٷʇÏÈ, Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηϿ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË È‰È·›ÙÂÚ· ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙˆÓ ÌÔÓÔÔÈÎÈÏÈ·ÎÒÓ ·ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙ·Ê˘Ï‹˜. ΔÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ –Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ– Î·È Ë ÙÛÈÎÔ˘‰È¿ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÛÙ¤ÌÊ˘Ï· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˙˘Ìˆı› ÁÈ· ÎÚ·Û› Î·È ·ÔÛÙ¿˙ÔÓÙ·È Û ¿Ì‚˘Î˜ (η˙¿ÓÈ·) ·Û˘Ó¯ԇ˜ ·fiÛÙ·Í˘, Ô˘ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Ì ·ÙÌfi. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ ·ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È, ΢ڛˆ˜ Ì ÁÏ˘Î¿ÓÈÛÔ, ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹. ∏ ÙÛÈÎÔ˘‰È¿ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ‰ÂÓ ·ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÔÙ¤. Δ· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ·fiÛÙ·ÍË ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ¿Û·ÛÙˆÓ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ Î·È –ȉ›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÌÔÓÔÔÈÎÈÏÈ·ÎÒÓ– ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙˆÓ ·ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÛٷʇÏÈ. ∂ÓÒ ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ (Ì ÁÏ˘Î¿ÓÈÛÔ ‹ ¯ˆÚ›˜) Î·È Ë ÙÛÈÎÔ˘‰È¿ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·¤˙È, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰ˆÓ, Ù· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ (¯·ÚÌ¿ÓÈ· ‹ ÌÔÓÔÔÈÎÈÏȷο, ÊÚ¤Ûη ‹ ·Ï·ÈˆÌ¤Ó·) ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚfiÏÔ digestif (¯ˆÓ¢ÙÈÎÔ‡). Δ¤ÏÔ˜, Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ (Ù· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· Ô›ÓÔ˘) ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ·fiÛÙ·ÍË ÎÚ·ÛÈÔ‡. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Î·È È‰È·›ÙÂÚË –ۯ‰fiÓ ÂÎÙfi˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡– ηÙËÁÔÚ›·, ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡. ∞Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÌÚ¿ÓÙÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛÙ·ÍË ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ηÏfi ÎÚ·Û› ‹ ÎÚ·Û› ·fi ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÔÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÔÈÎÈϛ˜ ÛÙ·Ê˘ÏÈÔ‡. ∞ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¢ÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜, ÙË ÊÈÓ¤ÙÛ·, ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·Ï·›ˆÛË Û ‰Ú‡ÈÓ· ‚·Ú¤ÏÈ· ·fi ÙË Ì›·, Î·È ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¯·ÚÌ·ÓÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ ·Ï·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. Δ· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· Ô›ÓÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ after dinner ·ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÈÎÚ‹ Ì·‡ÚË ÛÔÎÔÏ¿Ù· Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· Ô‡Ú· ∞‚¿Ó·˜.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ Βασίστηκαν κυρίως στην ιδιαίτερα σημαντική και ενδιαφέρουσα Έκθεση Αποσταγμάτων Αμπελοοινικής Προέλευσης «Οινοπνεύματα», που διοργανώθηκε πρόσφατα στην Αίγλη Ζαππείου. Τσίπουρο Νταραίος χωρίς γλυκάνισο, από την Κυπαρισσία Μεσσηνίας π‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, Û ÎÔÌ„fiÙ·ÙË „ÈÏfiÏÈÁÓË ÊÈ¿ÏË Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÂÙÈΤٷ, Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ·fiÛÙ·ÁÌ· ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ. ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÛÙ¤ÌÊ˘Ï· Chardonnay Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ, ·¯‡ ¿ÚˆÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı˘Ì›˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÒÚÈÌ· ΛÙÚÈÓ· ÊÚÔ‡Ù·, ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, È¤ÚÈ Î·È ÌÂÚÈο ÙÛÈÌ‹Ì·Ù· ·fi Ì·¯·ÚÈο. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È Î¿ÔȘ ·ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ÓfiÙ˜ ·¯Ï·‰ÈÔ‡ Î·È Ì·ÎÚÈÓÔ‡˜, ·‰ÈfiÚ·ÙÔ˘˜ ·fiË¯Ô˘˜ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. ¶·¯‡ Î·È ‚Ô˘Ù˘Ú¿ÙÔ ÛÙË Á‡ÛË, ÂÓ Û˘Ó¯›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù· ÊÚÔ˘ÙÒ‰Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Â›Û˘ Ì ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ·›ÛıËÛË ÈÂÚ¿ÙÔ˘ Á¢ÛÙÈÎÔ‡ ÊfiÓÙÔ˘. ¶Ôχ ηϋ Â›Á¢ÛË.

Τσίπουρο Άβατον Τσάνταλη, από στέμφυλα σταφυλιών Αγίου Όρους Œ¯ÔÓÙ·˜ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÒÓ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜, ηٷϷ‚·›Óˆ ·Ì¤Ûˆ˜ Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë ÙfiÛÔ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÊÈÓ¤ÙÛ· ÙÔ˘. ∂ÓÒ Â›Ó·È ·fi Ù¯ÓÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÛ›Ô˘ÚÔ, Ë ÂÎϤÙ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ë È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‡ÎÔÏ· ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÌÔÓÔÔÈÎÈÏÈ·Îfi ·fiÛÙ·ÁÌ· ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ. ªÈ· ¤ÓÙÔÓË ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÙË ÚÒÙË ·›ÛıËÛË Û ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ·ÚˆÌ·ÙÈο, ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û fiÌÔÚÊ·, ·ÚˆÌ·ÙÈο, Ê˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ï¢ÎfiÛ·ÚÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È ÊÚÂÛÎÔÎÔÌ̤Ó˘ ¯Ïfi˘. ™ÙË Á‡ÛË, Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ηı·Ú¿ Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ηڷÌÂψ̤ÓÔ˘ ÊÚÔ‡ÙÔ˘, Ì·˙› Ì ÌÈ· ·ÓÂ·›ÛıËÙË ÓfiÙ· ÌÂÏÈÔ‡ ·fi ÊÏ·ÌÔ˘ÚÈ¿. ∏ ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ Î·È Ë Á¢ÛÙÈ΋ ·›ÛıËÛË Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÊÈÓÂÙÛ¿Ù˜ Î·È ÎÔÌ„¤˜ Ô˘ ı· ‹Ù·Ó Îڛ̷ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÂȘ ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ· ·˘Ùfi Ì ·ÏÌ˘ÚÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ¶Ôχ ηχÙÂÚ· ı· ÙÔ˘ Ù·›ÚÈ·˙·Ó –ηٿ ÙË ÌÔÓ·¯È΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÚ› ÎÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜– ÂÎÏÂÎÙ¿ ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ· ‹ ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜ Ì ÚÔ‰fiÓÂÚÔ Î·È À‰Ú·›Èη ·Ì˘Á‰·ÏˆÙ¿.

ΤΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΡΟΛΟ DIGESTIF Απόσταγμα Οίνου Παλαιωθέν Θανάση Παρπαρούση, από τα Μποζαΐτικα Πάτρας, 100% ποικιλία Σιδερίτης •Âοı·Ú· ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·fiÛÙ·ÁÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·ÎfiÌË Ó· Ì·˜ οÓÂÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ΔÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÊˆÙÂÈÓfi Î·È ÔÏfiÏ·ÌÚÔ Î›ÙÚÈÓÔ. ¢È·ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÌ„‹ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·Û‹ Ù˘ ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ ·Ï¤Ù·, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ‚·Ó›ÏÈ·, ‚·Ú¤ÏÈ, ηڷ̤Ϸ Î·È Î›ÙÚÈÓÔ ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ. ¶ÏÔ‡ÛÈ· Î·È Ôχ ·ÚÌÔÓÈ΋ Á‡ÛË, Ì ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· Î·È ÈÂÚ¿Ù· Á¢ÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ô £·Ó¿Û˘ ¶·Ú·ÚÔ‡Û˘ ·Ï·›ˆÓ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘, Ô Ì·Î·Ú›Ù˘ È· Mark Davis (ÙÂÏ›ˆ˜ ÂÏÏËÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Î·È Ì¤Á·˜ Âȉ‹ÌˆÓ) ¤ÏÂÁ fiÙÈ ¿ÁÁÈ˙ ÙÔ Â›Â‰Ô Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ Armagnac.

Metaxa Private Reserve ∞fiÛÙ·ÁÌ· Ô›ÓÔ˘, Ì ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ·È Ì ϛÁÔ ÁÏ˘Îfi, Û·ÌÈÒÙÈÎÔ ªÔÛ¯¿ÙÔ ÎÚ·Û›. ΔÔ ÈÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi fiÓÔÌ· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ ÊÔÚÂÛÈ¿. ΔÔ fiÓÔÌ· Metaxa ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÙ· ¤Ú·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘. ª·˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ÛÎÔ‡ÚÔ, ۯ‰fiÓ ‚·ı‡¯ÚˆÌÔ, ηڷÌÂψ̤ÓÔ ¯ÚÒÌ·. Δ· ÔχÏÔη ·ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ‚·Ó›ÏÈ·, ηοÔ, ‚·Ú¤ÏÈ Î·È ÌÈ· ·Èı¤ÚÈ· Î·È ÎÔÌ„‹ ·›ÛıËÛË ·fi ÙÔ ªÔÛ¯¿ÙÔ ÛٷʇÏÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. ™˘Ì˘Îӈ̤ÓË Á‡ÛË, ÏËıˆÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ ηıfiÏÔ˘ ÁˆÓÈ҉˜ ÛÒÌ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ‹È· ÁÏ˘Î‡ÙËÙ·. ŒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰ÈÂıÓÒ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘.

Απόσταγμα στέμφυλων Μπαμπατζίμ, από Ξινόμαυρο παλαιωμένο 12 χρόνια μ·ı‡ ΛÙÚÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, ·fi ÙËÓ ·Ï·›ˆÛË. ™ÙË Ì‡ÙË, Ù· ·ÚÒÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο ÎÏÂÈÛÙ¿, ·ÏÏ¿ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο, Ì ÓfiÙ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ‚·Ó›ÏÈ·, ÁÏ˘ÎfiÚÈ˙· Î·È Î·Ú·Ì¤Ï·. ΔÔ ·ÚˆÌ·ÙÈο ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ ·˘Ùfi ·fiÛÙ·ÁÌ· Â›Ó·È Ì·Ï·Îfi, ˙ÂÛÙfi Î·È ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÛÙË Á‡ÛË, ÂÓÒ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ı·˘Ì·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÁÏ˘Î‡ÙËÙ·. Δ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·ÚÌÔÓÈο Ì ٷ ÈÔ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Ô‡Ú· ∞‚¿Ó·˜.

Απόσταγμα Σεμέλη, κυρίως από σταφύλια Πελοποννήσου ÃÚÒÌ· ÌÂٷ͇ ·ÓÔȯÙÔ‡ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È ÌÂÏÈÔ‡. ¶˘ÎÓfi Î·È ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ ¿ÚˆÌ·, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ÊÚÔ‡ÙˆÓ (·¯Ï¿‰È, ΛÙÚÈÓÔ ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ), ÁÏ˘ÎÒÓ Î·È ÈοÓÙÈÎˆÓ Ì·¯·ÚÈÎÒÓ, Ì ·ÓıÒ‰ÂȘ ·fiË¯Ô˘˜. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘ Î·È ÌÂÏÈÔ‡. ∏ ÎÔÌ„‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‚·ÚÂÏÈÔ‡ Ù˘Ï›ÁÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙË ÛÙÈ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ Á‡Û˘, Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÈÂÚ¿Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÙËÓ Ô͇ÙËÙ¿ Ù˘. ∂›Á¢ÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. Δ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ôχ ˆÚ·›· Ì ·˘ÁÔÙ¿Ú·¯Ô ΔÚÈηÏÈÓÔ‡.

P΄uro Θανάση Καραθάνου από τη Θεσσαλία, 100% μαύρο Μοσχάτο ∏ ∞ÔÎ¿Ï˘„Ë Ì ∞ ÎÂÊ·Ï·›Ô, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÁÓˆÚ›˙·Ì ÌfiÓÔ ˆ˜ ÔÈÓÔÏfiÁÔ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ¯·ÏÎfi¯ÚˆÌÔ, Ì ¯Ú˘Û·Ê¤ÓȘ ·ÓÙ·‡ÁÂȘ. ¢È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË Î·È ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·. Δ· ¿ÓıË, ÙÔ Ì¤ÏÈ, Ù· ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹ (ÂÚÁ·ÌfiÓÙÔ, ÊÏÔ‡‰· ÔÚÙÔηÏÈÔ‡) Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÓfiÙ˜ ·ÔÍËÚ·Ì¤ÓˆÓ ‚ÂÚ›ÎÔΈÓ, ‰·Ì¿ÛÎËÓˆÓ Î·È ÛÙ·Ê›‰ˆÓ, Ì·˙› ‚¤‚·È· Ì Ì·¯·ÚÈο, ηÓfi Î·È Ê‡ÏÏ· Τ‰ÚÔ˘. £ÂÚÌ‹ Î·È ÌÂÛÙ‹ Á‡ÛË, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È Á¢ÛÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ. ¶Ôχ Ì·ÎÚ¿ Â›Á¢ÛË. ∂›Ó·È ¯¿ÚÌ· Ì ¤Ó· ÈÂÚ¿ÙÔ Ô‡ÚÔ ∞‚¿Ó·˜, fiˆ˜ ÙÔ Punch.

Απόσταγμα Methexis Cigar Κώστα Λαζαρίδη, από Sauvignon Blanc ¶ÂÓٷοı·ÚÔ Î·È Ï·ÌÂÚfi ¯ÚÒÌ·, ΛÙÚÈÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ï·›ˆÛË. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÏËıˆÚÈ΋ Î·È ·ÚÌÔÓÈ΋ ·Ï¤Ù· ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ: ÌÚ¿ÓÙÈ, ·›ÛıËÛË ‚·ÚÂÏÈÔ‡, Ì·¯·ÚÈο Î·È Î·Ú·Ì¤Ï·. ∫ÔÌ„fi, ·ÚÎÂÙ¿ ÁÏ˘Îfi, Ì Ôχ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Á¢ÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈο ‰˘Û‡ÚÂÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô‡Ú· ∞‚¿Ó·˜ Ô˘ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Por Lar~ ranaga Î·È ÙÔ Juan Lopez, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô Trinidad.

Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή, από Μοσχάτο Αμβούργου ¡ÙÂÏÈοÙÔ Î·È ÎÔÌ„fi ¿ÚˆÌ·, ·Ú·¤ÌÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Û ‚·Ó›ÏÈ· Î·È ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ, Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ÊfiÓÙÔ ÂÚÁ·ÌfiÓÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÛÂÚȉÔÂȉÒÓ Ì ÔÚÙÔηÏfi¯ÚˆÌË ÊÏÔ‡‰·. ∏ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÈÏ›· ÛÙ·Ê˘ÏÈÔ‡ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙÔ ªÔÛ¯¿ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘, ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· ÛÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ·, Ë ÔÔ›· ÂÚÓ¿ÂÈ ÏËıˆÚÈο Î·È ÛÙËÓ ÎÔÌ„‹, ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Á‡ÛË Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Û Ôχ ηϋ Â›Á¢ÛË Ì·‡Ú˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. WHISKY Magazine

| 83


INTERVIEW

COLLECTOR

™ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ Ã·ÚÈ˙fiÔ˘ÏÔ ºˆÙfi ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¢Ô˘ÏÁ¤Ú˘

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

ένας συλλέκτης ιαπωνικών ουίσκι

ΔÔ È·ˆÓÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ ÚˆÙÔÔÚ› ‰ÈÂıÓÒ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ Ê·Ó. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¡ÔÌÈÎfi˜ ÙÔ Û˘ÏϤÁÂÈ Ì ¿ıÔ˜. ªÂ ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ 2006. ∂›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÊÈϛ˜ Ô˘ ¤¯ˆ οÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ. ŸÛÔÈ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ú¿ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ Î·˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. √ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó ¿ÓÂÙ· Ó· ÛÔ˘ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·Ú¤· ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÒÚ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ¿ÓÙ· ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË! ªÂ ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ì·˙› ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ 200 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊÈ·ÏÒÛÂȘ Ô˘›ÛÎÈ. ΔÔÓ ıˆÚÒ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÓÒÛÙË ÙÔ˘ È·ˆÓÈÎÔ‡ Ô˘›ÛÎÈ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ˆ˜ ÈÂÚ·fiÛÙÔÏfi˜ ÙÔ˘! ¢ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ÊȿϘ, ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ¿ÏψÛÙ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ηχÙÂÚ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Ù˘ π·ˆÓ›·˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ÎÔ˘Ú¿Ûˆ ¿ÏÏÔ, ·Ú¿ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ÙÔ fiÛÔ ‰È·ÛΤ‰·Û· ÙË ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ·fi ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ! ŸÛÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó… ¶Ò˜ Î·È fiÙ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Ù·Í›‰È Ì ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ;

◊Ù·Ó ÙÔ 2002, ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∑˘Ú›¯Ë˜. ª¤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË Â›¯· Ì ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∫·ıÒ˜ ÏÔÈfiÓ ¤Î·Ó· ‚fiÏÙ˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ¤Ú·Û· ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ. ∂Λ ÚfiÛÂÍ· ÌÈ· ÚÔı‹ÎË Û ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË, Ô˘ ‹Ù·Ó ʈٷÁˆÁË̤ÓË. ªÔ˘ ΛÓËÛ ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ·, ÙËÓ ÏËÛ›·Û· Î·È ÚfiÛÂÍ· ˆ˜ ‹Ù·Ó ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË! ª¤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÓÒÚÈ˙· Ù· Ô˘›ÛÎÈ Ô˘ ͤÚÂÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜. ∂Λ ÏÔÈfiÓ Â›‰· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ›¯· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘! Ardbeg, Lagavulin, Glenfarclas! ∂›Û˘ ı˘Ì¿Ì·È fiÙÈ ÌÔ˘ ›¯Â οÓÂÈ ÊÔ‚ÂÚ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ fiÏ· ›¯·Ó ÊÂÏÏfi. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ· ÏÔÈfiÓ Î·È ¤Î·Ó· ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔ˘ ·ÁÔÚ¿ single malt Ô˘›ÛÎÈ. ◊Ù·Ó ¤Ó· Talisker Distiller’s Edition. ŸÙ·Ó Á‡ÚÈÛ· ·Ó˘ÔÌÔÓÔ‡Û· Ó· ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿Ûˆ. ¢ÂÓ ¤¯·Û· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·… ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÈÛÙÔÚ›·. ŒÙÛÈ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ò˜ ÍÂΛÓËÛÂ;

84 |

WHISKY Magazine

ΔÔ Ô˘›ÛÎÈ Ì ΤډÈÛ ·Ì¤Ûˆ˜. ª‹Î· ÏÔÈfiÓ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÌÈ· ÊÈ¿ÏË ·fi οı ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘! 줂·È·, ηıÒ˜ ÂÓÙÚ˘ÊÔ‡Û· Î·È ˆÚ›Ì·˙· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ηٿϷ‚· fiÛÔ Ï¿ıÔ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘. Œ¯ÂȘ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi È·ˆÓÈο Ô˘›ÛÎÈ. °È·Ù› ÍÂΛÓËÛ˜ Ó· Ì·˙‡ÂȘ Ô˘›ÛÎÈ ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›·; ΔÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ‚Ú›ÛÎÂȘ;

∏ ·¿ÓÙËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ¤Ó· fiÓÔÌ·: Thierry Benitah, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ La Maison du Whisky ÛÙË °·ÏÏ›·. ™Â ÌÈ· Â›Û΄‹ ÌÔ˘, Ô Thierry ›¯Â ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È Ì ›¯Â Û˘Ì‚Ô˘Ï¤„ÂÈ Ó· Ì›ӈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ÁÈ·Ù› ¿ÓÙ· ı· Â›Ó·È ÂÏÏÈ›˜ Î·È ı· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ ·ÎÚÈ‚¿. ∂›¯Â ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙË ÌÔÓÔıÂÌ·ÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÚfiÙÂÈÓ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ηÓ›˜ Û οÙÈ, ›Ù ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Â›Ù ̛· ηÙËÁÔÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Â›‰· fiÙÈ ÙÔ È·ˆÓÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ·Ó·‰˘fiÌÂÓË, ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤·! ª¤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÙË ÁÓÒÚÈ˙ ·ÚÎÂÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜! ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ· Ó· ¿Úˆ ÙÔ Ú›ÛÎÔ. ΔÔ ›‰ÈÔ Î¿Óˆ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ grain Ô˘›ÛÎÈ! °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· È·ˆÓÈο Î·È grain Ô˘›ÛÎÈ, ¤¯ÂȘ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÛÔ˘ Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi single malt Ô˘›ÛÎÈ. £¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË Ó· ÎÔÈÙ¿ÂÈ ·ÏÒ˜ ÙȘ Û·ÓÈfiٷ٘ ÊȿϘ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙȘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÔÙ¤!

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·. √ÈÎÔÓÔÌÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿ÓÙ· ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ó·

ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΟΥΙΣΚΙ, ΓΙΑ ΜΕΝΑ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΜΟΝΗ, ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ. ÌÂȘ ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ϤÂÈ fiÙÈ ·ÁÔÚ¿˙ˆ ÙÚÂȘ ÊȿϘ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Îˆ‰ÈÎfi. ª›· ÁÈ· ηٷӿψÛË, Ì›· ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÔ˘ Î·È Ì›· ÚÔ˜ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÒÏËÛË. ∫¿ÔȘ ÊȿϘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÎÚ‡‚ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛٷ٘! ∞Ó ÙȘ ·Óԛ͈ ÁÈ· Ó· ÙȘ ηٷӷÏÒÛˆ, ͤڈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙȘ Í·Ó·‚ÚÒ ¶√Δ∂ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿! ™ÙËÓ Ô˘Û›· Ì·ı·›ÓÂȘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›˜ Û·Ó Î·ÏfiÁÂÚÔ˜! ¶ÔÈ· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ Ë ÈÔ Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ÊÈ¿ÏË Ô˘ ¤¯ÂȘ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÛÔ˘;

¢ÂÓ ı· ÛÔ˘ ··ÓÙ‹Ûˆ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ÎfiÔ Ô˘ ¤Î·Ó· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÔÎÙ‹Ûˆ. ªÔÚÒ Ó· ı˘ÌËıÒ Ôχ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÊȿϘ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏÔ Ó· ÙȘ ·ÔÎÙ‹Ûˆ. ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÙÔ Glen Flagler 1973, ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÚÂ ӷ ·Ú·Î·Ï¤Ûˆ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÔÎÙ‹Ûˆ.

ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Û¤Ó· ÙÔ È·ˆÓÈÎfi Ô˘›ÛÎÈ;

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿ ÛÔ˘;

∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, ÔÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ı· ‰ÒÛÂȘ Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘›ÛÎÈ;

ΔÔ Karuizawa 1967 42yo Î·È Ù· Port Ellen 1 Î·È 11. 줂·È·, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛˆ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ichiro's Card Series. ªÔ˘ Ï›Ô˘Ó ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÂÙ¿ ÊȿϘ Î·È Â›Ì·È ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ‡ÚÂÛ˘.

∂ÈÌÔÓ‹, ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ·, ηÈÓÔÙÔÌ›·, ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. ¢ÂÓ ÛÔ˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ù›ÔÙ· ·Ú·¿Óˆ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó.

¡· οÓÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó· ÂÁÒ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ¡· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙË ÌÔÓÔıÂÌ·ÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹. ¡· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙË Û·ÓÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿, Î·È fi¯È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË. WHISKY Magazine

| 85


SINGLE TECH

ENTER ∞fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ï¿‰Ë

gadgets to die for

super phone ∂͢Ó¿‰Â˜ Ù¤ÏÔ˜. ∏ Nokia Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ËÁ¤ÙË ÙˆÓ smartphone, Ì internet performance ÂÈ¤‰Ô˘ Formula 1, AMOLED ÔıfiÓË ·Ê‹˜ 3,7 ÈÓÙÛÒÓ, one-touch ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È Internet Explorer 9 ÁÈ· ¿„ÔÁË ‰ÈÎÙ‡ˆÛË Û fiÏ· Ù· ‰È¿ÛËÌ· social media, Û ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ iPhone Ó· ¯·ÌËÏÒÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ·. ªÂ 8¿Ú· οÌÂÚ· Ú¿ÙÛ·˜ Carl Zeiss, HD ÚÔÛfiÓÙ·, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË 16 GB Î·È Î·Ì‡Ï˜ Ô˘ ÎÔÏ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ¯Ô‡ÊÙ·, ÙÔ Lumia 800 ‹Úı ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·Ï¿ÌË Û·˜ Ó· ÙÔ ÂÚˆÙ¢Ù›.

∞˘Ù‹Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, Ù· ηٷӷψÙÈο Û·˜ ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÂÓ‡ԢÓ, fi¯È fï˜ Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û·˜. ¶·Ù‹ÛÙ fast forward ÛÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ·ÔÎÙ‹ÛÙ gadget Ô˘ ı· ˙ËÏÂ‡Ô˘Ó fiÏÔÈ.

the click master ∏ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· Nikon 1 J1 ·Ó‹ÎÂÈ Û’ ÂΛÓË ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ gadget Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÔÏϤ˜ Ê·ÓÊ¿Ú˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ›ÛÂÈ fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÌÂÈ „ËÏ¿ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜. §ÈÙ‹ Î·È ·ÓÂÈÙ‹‰Â˘Ù· ÎÔÌ„‹, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ô˘ ı· Û·˜ ·ÓÙ·Ì›„ÂÈ Û οı ÂÚ›ÛÙ·ÛË. ªÂ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· pre & post capture, ‚Á¿˙ÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎÏÈÎ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· Ï‹„Ë, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó Â›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÌfiÏȘ ‚Á¿Ï·Ù ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜.

kindle returns

o μεγάλος lytroμός ¶ÚÈÓ ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, Ë Lytro ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¤Ó· ·fi Ù· ȉÈÔÊ˘‹ gadget toys ÂÓfi˜ ˘ÂÚηٿÛÎÔÔ˘ ÙˆÓ 5 Ë›ڈÓ. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· compact camera, Ô˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ı· ¤Î·Ó ÙÔÓ James Bond Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË ÁÈ·ˆÓ¤˙Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÔÌ„ÔÙ¤¯ÓËÌ· Ó¤·˜ „ËÊȷ΋˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÛÙÂÚ› Û pixel –‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÏȘ ‰‡Ô– Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ fï˜ ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ Ï‹„˘, Ô˘ ı· Û·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·›ÛÙÂ˘Ù· ÏÔ‡ÛȘ Û ¯ÚÒÌ·Ù· ÂÈÎfiÓ˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ 8 Î·È 16 GB Î·È Û ÙÚ›· ˘¤ÚÔ¯· ¯ÚÒÌ·Ù·. °È· Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÙË ‰È΋ Û·˜, Ì›Ù ÛÙÔ lytro.com.

ªÈÎÚfiÙÂÚÔ, ÏÂÙfiÙÂÚÔ, ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚÔ, ʈÙÂÈÓfiÙÂÚÔ Î·È ÊıËÓfiÙÂÚÔ. ∏ Amazon ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ Kindle, Ì ÙÔÓ ˘ÂÚıÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Ó¤·, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∏ ϤÔÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ebook, ÂÎÙfi˜ ·fi ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ fiÏ· fiÛ· ˙Ëٿ٠ے ¤Ó· „ËÊÈ·Îfi ÔÏ˘ÂÚÁ·ÏÂ›Ô (Ô˘ οÓÂÈ streaming, ηÙ‚¿˙ÂÈ & ·ÔıË·ÂÈ), ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ı· ÂÍÂÏȯı› ÛÙÔ bestseller Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜.

up where we belong ∂Λ Ô˘ οÔÈÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ¤Ó· ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ ÂÚÈοÚÈÔ, Ë Jawbone ‚ϤÂÈ ¤Ó·Ó ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ¿ÎÚˆ˜ Ú·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ lifestyle. ¶Ò˜; ªÂ ÙÔ Up. ŒÓ· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· (ÂÚÈοÚÈÔ & iPhone app) Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Û·˜ ˆı› Û’ ¤Ó·Ó ÈÔ ˘ÁÈ‹ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ºÔÚ¤ÛÙ ÙÔ Up ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜, ηÙ‚¿ÛÙ ÛÙÔ iPhone Û·˜ ÙËÓ «·Ó¤Í˘ÓË» ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·È ·ÔÎÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ̤ÓÙÔÚ· Û οı ۷˜ ΛÓËÛË, Û οı ۷˜ Á‡̷, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ÎÔÈÌ¿ÛÙÂ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ì›Ù ÛÙÔ jawbone.com.

86 |

WHISKY Magazine

σε κατάσταση zen £· Û·˜ οӈ ÌÈ· ¯·˙‹ ÂÚÒÙËÛË. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿; ∞Ó Ó·È, ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· ÙËÓ Î·„Ô‡Ú· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∞Ó fi¯È, ·Ï¿ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÙÂÛÙ¿ÚÂÙ fiÛÔ ·ÓıÂÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Ì·Û¤Ï· Û·˜ Û’ ¤Ó· versus Ì Ϸ̷ڛӷ. ΔÔ hi-tech ·ˆıË̤ÓÔ ÙÔ˘ 2012 ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Zenbook Î·È Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Asus. H ΔÔ˘›ÁÎÈ ÙˆÓ laptops ˙˘Á›˙ÂÈ ÌfiÏȘ 1.100 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ¤¯ÂÈ ¿¯Ô˜ 3mm Î·È ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. º˘ÛÈο ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ fiÏ· Ù· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ηÏÔ‡‰È· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Asus Î·È ¤Ó·Ó ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ i5 Ô˘ οÓÂÈ ı·‡Ì·Ù·. £·‡Ì·Ù· Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷, ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó 14 ÔÏfiÎÏËÚ˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ standby mode.

WHISKY Magazine

| 87


SUR MESURE

ΠΕΤΡΑΤΟΣ η γοητεία του χειροποίητου ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, Ì˘Ú›˙ÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ó‰ÚÈ΋ ÎÔÏfiÓÈ·. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È ·ÌÈÁÒ˜ ·Ó‰ÚÈÎfi.

Σ

ADVERTISING TRENDS

∞fi ÙË ª¿Úˆ μÔ‡ÏÁ·ÚË

ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‰È·ÈÛÙÒÓˆ ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ϥˆ ¿ÓÙ· fiÙ·Ó Ì·›Óˆ Û ¯ÒÚÔ Ì ·Ó‰ÚÈο ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È ÚÔ‡¯·: ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÓÂÛË ¯ÒÚÔ˘, ÏÈÙ‹ Î·È ÎÏ·ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È fi¯È ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, focus ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi –ۯ‰fiÓ– ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ¿ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ sur mesure ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ˘, Î·È ÙÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì ÔÏÏ‹ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÛÂÌÓfiÙËÙ· Î·È ÚÔۋψÛË ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¿ÓÔÈÍ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1959, ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈΛԢ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÂΛ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ·. ∏ Âȉ›ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô˘Î¿ÌÈÛ·, ÂÓÒ Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÔÈ Ê·ÓÂϤÓȘ Î·È ÔÏÈÓ¤ÓȘ È˙¿Ì˜ ÙÔ˘, Ô˘ Ú¿‚ÔÓÙ·È ÎÈ ·˘Ù¤˜ ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›·. √ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ¶ÂÙÚ¿ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ÁÚ‹ÁÔÚ· ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÌ„Ô‡˜ Î·È Î·ÏÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, ÎÈ ¤ÙÛÈ ÂÒÓ˘ÌÔÈ Î·È ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘˜. Δ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, Ôχ ηϤ˜ ÔϛӘ ηÈ

ÙÚÈÎÔϛӘ, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÂÓÒ Ù· Û¯¤‰È· ÔÈΛÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ¶fiÛ˜ Úfi‚˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· Ú¿„ÂÈ ¤Ó· sur mesure Ô˘Î¿ÌÈÛÔ;

ªfiÓÔ Ì›·, ··ÓÙ¿ Ô ÂÁÁÔÓfi˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜, ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿ ¶ÂÙÚ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ì ٷ ̤ÙÚ· ÙÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ô‡Ù ·˘Ù‹, ·ÚΛ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÙÔ ‡Ê·ÛÌ·.

ÌÈÛÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ Ú·„›Ì·ÙÔ˜. ΔÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ ¿ÓÙ· ÛÙÔ Î·Ïfi ÓÙ‡ÛÈÌÔ. ¢ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÂÌ›˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜. ¶·›ÚÓÔ˘Ì ȉ¤Â˜ ÎÈ ·’ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÁÒ Ù· Ô˘Î¿ÌÈÛ¿ ÌÔ˘ Ù· ÊÔÚ¿ˆ Û ÛÙÂÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹, ·ÏÏ¿ fi¯È ¿Ú· Ôχ ÌÂÛ¿Ù·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì Rex Áȷο Î·È ‰ÂÓ Ù· Û˘Ó‰˘¿˙ˆ Ôχ Û˘¯Ó¿ Ì Ù˙ÈÓ. ∞Á·Ò Ù· ηÛÌÈÚ¤ÓÈ· ·ÓÙÂÏfiÓÈ·. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÌÔ˘ ¯ÚÒÌ·Ù·, ÙÔ ÌÏÂ Î·È ÙÔ Î·Úfi, ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰ÈÎfi Ì·˜ ηÚfi! À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ̇ıÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÌÔÓfiÁÚ·ÌÌ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ë ÛˆÛÙ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË;

ΔÔ ÌÔÓfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌ›˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ¿ÓÙ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ. ∫¿ÔÈÔÈ ÙÔ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ì·ÓÛ¤Ù·. ∂Ì›˜ ÙÔ ÙÔÔıÂÙԇ̠¯·ÌËÏ¿ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜, ·ÏÏ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙË Ì·ÓÛ¤Ù·.

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÊÂÙÈÓ¿ Û¯¤‰È·;

Δ· ÚÈÁ¤ Â›Ó·È Ôχ ·Á·Ë̤ӷ Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÙ¤. º¤ÙÔ˜ fï˜ Â›Ó·È Ù¿ÛË Î·È Ù· ηÚfi. ∫È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ÌÈÎÚ¿ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ·˘Ù¿ ÎÏ·ÛÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ηÚfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·. Δ·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ı·˘Ì¿ÛÈ· Ì ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ, Ì blazer ·ÏÏ¿ Î·È Ì Ù˙ÈÓ. To ‰ÈÎfi Û·˜ ÛÙ˘Ï; Œ¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·Ú¿‰ÔÛË; ΔÈ ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÛÙ· ÚÔ‡¯· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ;

º˘ÛÈο ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. ªÔÚÒ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›Ûˆ ·Ì¤Ûˆ˜ ¤Ó· ‰ÈÎfi Ì·˜ Ô˘Î¿-

À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÎÔÏ¿Ú· Î·È Ì·ÓÛ¤Ù˜;

∞ÛÊ·ÏÒ˜. ∂Ì›˜ Ù· ÙÔÔıÂÙԇ̠¿ÓÙÔÙ ̤۷ ÛÙË Û˘Û΢·Û›·. ¶·Ú¤¯Ô˘Ì fï˜ Î·È after sale service, ÒÛÙ ·Ó Û οÔÈÔÓ Êı·ÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ÓÛ¤Ù˜ ‹ Ù· ÎÔÏ¿Ú·, Ó· Ù· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ Ó· Í·Ó·Ú¿„ÂÈ ÙÔ ÚÔ‡¯Ô ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ¶Ô‡ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÙÂÏÈο ¤Ó· sur mesure Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ·fi ¤Ó· ¤ÙÔÈÌÔ;

∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÔÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙˆÓ ÌÚ¿ÙÛˆÓ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ. ΔÔ ÛˆÛÙfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ·‚È¤Ù·È ·fi ÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ fiÙ·Ó ÛËÎÒÓÔ˘Ì ٷ ¯¤ÚÈ·. Δ· Ì·Ó›ÎÈ· Â›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· Âͤ¯Ô˘Ó ¤Ó· ÂηÙÔÛÙfi ·fi ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÙÔ˘ ۷ηÎÈÔ‡. ™ÙËÚ›˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ ÙȘ ·Ù¤ÏÂȘ, Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙË ÁÚ·‚¿Ù·. ∫·È ÙÔ Ì·ÓÙËÏ¿ÎÈ; ºÙÈ¿¯ÓÂÙ ̷ÓÙËÏ¿ÎÈ· ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ‡Ê·ÛÌ· ÙÔ˘ Ô˘Î·Ì›ÛÔ˘;

∞ÛÊ·ÏÒ˜. ∏ Ù¿ÛË ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. ∂Ì›˜ ÙÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ·ÙË̤ÏËÙÔ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë, Ì ÙȘ ̇Ù˜ Ó· Âͤ¯Ô˘Ó ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. £· Ì·˜ ›ÙÂ Î·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ Ô˘›ÛÎÈ;

¶·Ú·ÁÁ¤ÏÓˆ ¿ÓÙ· Johnnie Walker Black Label, ÛΤÙÔ Ì ϛÁÔ ¿ÁÔ. ¶ÂÙÚ¿ÙÔ˜, ¡ÈΛԢ 7, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ. 210 3237144, 210 3233250

88 |

WHISKY Magazine

DEWAR’S TRAINS IN FACEBOOK ŒÓ· ÂӉȷʤÚÔÓ case study ÁÈ· ÙË Ó¤· „ËÊȷ΋ Ù¿ÛË ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ù· social media «Some things are just worth doing» ∏ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ Dewar’s ÛÙÔ Facebook, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ whisky, Ì ٛÙÏÔ «Some things are just worth doing», Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ social media ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ›¯Â Ù›ÙÏÔ «Dewar’s Trains», ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· digital ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Tribal DDB Athens Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ¤Ó·˜ online ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ‰ÒÚ·, fiˆ˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜, ·ÏÏ¿ οÙÈ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ «Catch your train», ˆ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜ «ΔÚ¤Ó·», ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Dewar’s ÛÙÔ Facebook, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰Ú¿ÛË Î·È Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Û fiÔÈÔ «„ËÊÈ·Îfi ÙÚ¤ÓÔ» ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ. «ΔÚ¤Ó·» ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ „ËÊÈ·Îfi ÛÙ·ıÌfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi Â›ÏÂÎÙ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜, Ù·ÍȉȈÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÌÂÈڛ˜. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ «ÙÚ¤ÓÔ» Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘˜, οÓÔÓÙ·˜ check in ÛÙÔ application. ∏ ÒÚ· ÂÈ‚›‚·Û˘ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ «ÙÚ¤ÓÔ», ηıÒ˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÛÙÔ email ‹ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜ 30 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi οı ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË «·Ó·¯ÒÚËÛË».

∞fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÚ‰ÂÚ¿

«∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Dewar’s Trains ÛÙÔ Facebook ۯ‰ȿÛÙËΠ̠ÛÎÔfi Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ social media ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηÌ¿ÓÈ·˜ ÙÔ˘ Dewar’s, Ô˘ Â›Ó·È «Some things are just worth doing» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Whisky Magazine Ë ∫¤ÚÈ §˘Ì¤ÚË, Account Director Ù˘ Tribal DDB Athens. «Δ· ÙÚ¤Ó· Dewar’s ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ˘. ¶¿Óˆ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ È‰¤· ÛÙËÚȯًηÌ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ “Catch your Train” ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Dewar’s ÛÙÔ Facebook, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Shift Global» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë Tribal DDB, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ÛÂÏ›‰· ÙÔ‡ brand ÛÙÔ Facebook ·¤ÎÙËÛ ¿Óˆ ·fi 30.000 Ó¤Ô˘˜ fan, ÂÓÒ ÛÙ· 33 «ÙÚ¤Ó·» Ô˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ „ËÊÈ·Îfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ Dewar’s, «ÂÈ‚È‚¿ÛÙËηӻ Û˘ÓÔÏÈο 913 ¯Ú‹ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘˜. «™Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ wall post ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ, ‰È·ÎÚ›Ó·Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, οÙÈ Ô˘ Ì·˜ ¯·ÚÔÔÈ› ȉȷ›ÙÂÚ·, ηıÒ˜ ̤۷ ·fi fiϘ Ì·˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¯Ù›˙Ô˘Ì ÌÈ· Û˘Ó¯‹ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̷̠˙› ÙÔ˘˜» ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Account Director Ù˘ Tribal DDB Athens. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Dewar’s ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠÌfiÓÔ Ì online ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÊÔ‡ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó Î·Ù¿ ‚¿ÛË Û ηıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Facebook, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÚÂ ӷ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË ÛÂÏ›‰· ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÒÛÙ ӷ ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È «ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜» ÁÈ· Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ «ÙÚ¤ÓÔ» Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ¶ÂÚ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ΔÔ whisky ·Ó¤Î·ıÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔ˚ÔÓÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, ›Ù Û ¤ÓÙ˘· ›Ù Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷. ªÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ Û˘ÌʈÓ› Ë ∫¤ÚÈ §˘Ì¤ÚË, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. «H ηÌ¿ÓÈ· “Some things are just worth doing” Â›Ó·È ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÙÈÛÙÔ‡Ó Â˘ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜, fiˆ˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ “Catch your train” ˆ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜ “ΔÚ¤Ó·”» ÙÔÓ›˙ÂÈ. ΔÔ Dewar’s ıˆÚÂ›Ù·È brand Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο ·ÍÈÔÔÈ› ¢ڇÙÂÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Ï·ÙÊfiÚ̘ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, Ùfi-

MEDIA

ÛÔ Û Â›Â‰Ô ÚÔˆıËÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, fiÛÔ Î·È Û ¯ÔÚËÁÈÎfi Â›‰Ô. ŒÙÛÈ, Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, ̤۷ ·fi ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· «Dewar’s Cinema». «∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ whisky, fiˆ˜ Î·È Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ı¤ÏÔ˘Ó Î·Ï‹ ·Ú¤·, ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Ì ηÏfi whisky ÎÏ›ÓÂÈ Î·È ÌÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‚Ú·‰È¿» ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Account Director Ù˘ Tribal DDB Athens. ΔÔ Dewar’s Cinema ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ· Â·Ê‹˜ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· dewarscinema.gr, ÙË mobile ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Athens Book, ¤Ó· desktop widget Î·È Ê˘ÛÈο ÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ Facebook, Ì ÂÚ›Ô˘ 20.000 Ê›ÏÔ˘˜. «™ÙÔ Dewar’s Cinema ۯ‰ȿ˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙȘ ÚÂÌȤÚ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ, Ù· Oscar Î·È ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ “¡‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜”. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ÂÓÙ˘ˆÛȷο» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ. ∏ «Dewar’s Trains» ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ϤÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›· brand ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ. ∏ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· Ù‹˜ ¿Ԅ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ digital ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ∫¤ÚÈ §˘Ì¤ÚË Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË: «¶ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È “›ÓÔ˘Ì ÓÂÚfi” ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Ô˘ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰È·‰ÒÛÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉ¤Â˜, Ó· ÚÔηϤÛÔ˘ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¤˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ¯¿ÚË Û ·˘Ù¤˜, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ “ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ¿” ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÚfiÓ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ ›Ûˆ ÛÙË ÌÔÓfi‰ÚÔÌË, ÌÔÓÔοӷÏË, ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ͤڷÌ». WHISKY Magazine

| 89


∂Àƒ√™ Δπªø¡ í11-17 (US$18-29)

í18-25 (US$30-40)

í26-40 (US$41-65)

í41-70 (US$66-113)

í71 plus (US$114 plus)

the blended

tasting

BALLANTINE’S FINEST

BALLANTINE’S 12 YEARS OLD

CHIVAS REGAL 12 YEARS OLD

CHIVAS REGAL 18 YEARS OLD

CHIVAS BROTHERS

CHIVAS BROTHERS

CHIVAS BROTHERS

ABV 40% TIMH ΔIAΘEΣHΣ H.B.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

DAVE Μύτη Φρέσκο και νεαρό. Πολλές πράσινες νότες, μήλο και φρεσκοκουρεμένη χλόη. Μια ιδέα κρέμας στο βάθος, μαζί με φλοιό σιταριού και καραμέλα. Ουρανίσκος Ζωηρό και κεφάτο. Αποξηραμένα μπαχαρικά, απαλή γλυκύτητα, φρέσκα δημητριακά. Ακολουθεί ζάχαρη και μια ελαφρά νότα λουλουδιών στο κέντρο. Ίσα που αγγίζει τη γλώσσα. Επίγευση Με μικρή διάρκεια, αλλά γλυκό. Σχόλιο Ένα καθαρό και φρέσκο νεαρό ουίσκι.

DAVE Μύτη Πιο ελαφρύ. Λουστραρισμένο ξύλο, κερί για έπιπλα, αρωματικό. Άνθη από λιβάδι. Διακριτικές νότες ξηρών καρπών. Θυμίζει τσόχα στα βάθος. Γλυκό. Ουρανίσκος Κόκκινα φρούτα, γλυκά σιτηρά και απαλή, τραγανή βύνη. Ψίθυροι από διάφορα στοιχεία. Μαλακώνει με το νερό και επιτρέπει να αναπτυχτούν νότες από μπισκότα σοκολάτα με μαρμελάδα. Σαν το αχλάδι, πολύ στενό στην αρχή, αλλά με πλούσιο και έντονο τελείωμα. Επίγευση Ζουμερό, με μεγάλη διάρκεια. Σχόλιο Είναι στο σωστό δρόμο για την κορυφή, αλλά επικαλύπτει λίγο παραπάνω τη γλώσσα.

DAVE Μύτη Φρέσκο. Πράσινα φύλλα, έλατο. Ήπια κρεμώδες, με νότες καβουρντισμένων δημητριακών. Ουρανίσκος Ελαφρύ και καθαρό. Αφράτο και κάπως κρεμώδες, με πράσινα καρύδια και καραμέλα. Χλοώδες. Επίγευση Με μικρή διάρκεια και γεύσεις ξηρών καρπών. Σχόλιο Καθαρό και ελαφρύ.

ROB Μύτη Ζωηρό, ζωντανό και τραγανό, σαν να δαγκώνεις φρέσκο πράσινο μήλο. Με κρεμώδεις νότες, θυμίζει δημητριακά περιχυμένα με κρέμα. Ουρανίσκος Κυλά όμορφα στο στόμα, αφήνοντας μια αίσθηση από ζαχαρωτά με γεύση πορτοκάλι. Πάντως έχει και μια πικάντικη διάσταση. Επίγευση Τραγανό, με μικρή διάρκεια. Σχόλιο Ό,τι πρέπει για καλοκαιρινές νύχτες, ίσως μαζί με τζίντζερ και πάγο.

ROB Μύτη Πλούσιες νότες βανίλιας και καραμέλας. Θυμίζει πολύ bourbon. Λιωμένο βούτυρο, με λίγα πικάντικα εσπεριδοειδή και φρουκτόζη. Ουρανίσκος Ανοίγει με γενναίες δόσεις από μέλι και φρούτα. Εξισορροπείται με καραμέλα και περισσότερες νότες εσπεριδοειδών. Επίγευση Θερμό και απολαυστικό. Σχόλιο Πίνεται εύκολα και ευχάριστα, όπως αρμόζει σε ένα blended.

ROB Μύτη Ελαφρύ και ήπιο. Φρεσκοψημένο ψωμί με βούτυρο. Και μια νότα από αποθήκες παλαίωσης ουίσκι. Ουρανίσκος Κυριαρχεί η καραμέλα, αλλά καραδοκεί και μια αίσθηση ξηρών καρπών. Επίγευση Με μικρή διάρκεια και τραγανό. Σχόλιο Ωραίο blend για να ξεκινήσεις τη βραδιά.

CHIVAS BROTHERS

√ Dave Broom Î·È Ô Rob Allanson ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó blended. ªÈ· ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ Û¿ÓÈ· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜.

™Ù· tasting ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜, Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ÂÎÙÂÓ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ blended Ô˘›ÛÎÈ ·fi Ù· ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ master blender Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ, fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ οı ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ ‹ ÙÔ DNA Ù˘ οı ÌÚ¿ÓÙ·˜. ¢ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘Ì ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ¿‰ÈÎÔ Ó· Û˘ÁÎÚ›-

CUTTY SARK

CUTTY SARK 12 YEARS OLD

CUTTY SARK BLACK

CUTTY SARK 15 YEARS OLD

THE EDRINGTON GROUP

THE EDRINGTON GROUP

THE EDRINGTON GROUP

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

DAVE Μύτη Πλούσιο. Διατηρεί την καθαρή φρεσκάδα του 12yo, αλλά προσθέτει μια πλούσια, καραμελωμένη αίσθηση φρούτων. Μήλα κομπόστα, χρυσαφένια μελάσα, γλυκά αποξηραμένα φρούτα, μπαστουνάκια βανίλιας και γλυκό πορτοκάλι. Ουρανίσκος Φρέσκο και απαλό. Ζύμη τάρτας με καραμέλα και σοκολάτα. Διατηρείται η αίσθηση του φρυγανισμένου ψωμιού, αλλά έχει πλούσιο και διακριτικό βάθος. Πολλά αρωματικά φρούτα. Ανοίγει πανέμορφα. Επίγευση Μοσχοκάρυδο, αποξηραμένα άνθη και ξηροί καρποί. Σχόλιο Είναι πλούσιο, αλλά ανεβαίνει συνέχεια, προσθέτοντας ένα στρώμα αρωμάτων. Με νερό, χάνει τη δύναμή του, γι’ αυτό το προτιμώ σκέτο ή με ένα παγάκι.

DAVE Μύτη Φρέσκο, με μια ιδέα πράσινης βύνης. Ήπια βανίλια, σουλτανίνες, πράσινη χλόη, σταφύλια. Μετά από λίγο, ξεδιπλώνονται μάραθος και βότανα. Ουρανίσκος Ελαφρύ και δροσερό, με μεταξένια υφή στη μέση του ουρανίσκου. Ζουμερό μοσχολέμονο. Με νερό, αναδεικνύεται μια κρεμώδης αίσθηση. Επίγευση Πικάντικα γλυκό, με μέση διάρκεια. Σχόλιο Ελαφρύ αλλά ισορροπημένο.

DAVE Μύτη Ελαφρύ προς μέτριο. Γλυκό. Καραμελωμένο μήλο, κέικ λεμόνι, καραμέλα λάιμ, μαλακά φρούτα και λίγο γάλα καρύδας ή σορμπέ. Με νερό, αναδίδεται φρέσκια δρυς, κέικ φρούτων και ροδάκινο. Ουρανίσκος Κάπως βουβό στην αρχή, αλλά εξελίσσεται σε ζουμερά σιτηρά και μαλακώνει ακόμη περισσότερο με νερό. Αργό, ευκολόπιοτο και γλυκό, με μείγμα βουτύρου και ήπιων αποξηραμένων φρούτων. Επίγευση Ξύσμα λεμόνι και βύνη. Σχόλιο Πιο πικάντικο από το συνηθισμένο, αλλά η έντονη καθαρότητα του χαρακτήρα τού αποστακτηρίου δεν έχει χαθεί.

DAVE Μύτη Πιο αψύ, αλλά γλυκό. Ίχνη από σιρόπι, ελαφρύ καπνό, βιολέτες και ξηρούς καρπούς, σαν σέρι Amontillado. Ουρανίσκος Ολοκληρωμένο. Το πιο παχύρρευστο της κατηγορίας του. Βατόμουρο και γλυκόριζα. Αλλά και πάλι μια απαλή, ελεγχόμενη αίσθηση. Επίγευση Ελαφρύς καπνός. Σχόλιο Συμπαθητικό, αλλά δεν είμαι σίγουρος σε ποια κατηγορία ανήκει.

DAVE Μύτη Πλούσιο, με αρκετή φτέρη, φρούτα κομπόστα, μια ιδέα σουλτανίνας. Κόκκινα μήλα και γλυκιά καραμέλα, γαρίφαλο και μια αίσθηση βουτύρου. Εξευγενισμένο, με καραμέλα και καφέ λάτε. Με νερό, πιο φρέσκο. Ουρανίσκος Βανίλια. Ζύμη τάρτας. Κάπως συγκρατημένο στην αρχή, με νότες παγωτού τζίντζερ να ξεπροβάλλουν αργά. Βαθύ, με κρεμώδη καραμέλα. Επίγευση Ήπιο και απαλό, με μεγάλη διάρκεια. Σχόλιο Εκλεπτυσμένο, απαλό και χαριτωμένο.

ROB Μύτη Σαφής εξέλιξη του 12yo. Η ωριμότητα δίνει βάθος στα χαρακτηριστικά του. Ξεχύνονται νότες βύνης και εσπεριδοειδών. Σοκολάτα με πορτοκάλι. Ουρανίσκος Ήπιο και διακριτικό. Τα αρώματα αναπτύσσονται αργά, αποκαλύπτοντας περισσότερα εσπεριδοειδή, πορτοκάλια και λεμόνια. Μετά ξεπροβάλλει η δρυς. Επίγευση Πολύπλοκο και δρύινο. Σχόλιο Ένα από τα καλύτερα blended της συγκεκριμένης κατηγορίας παλαίωσης. Ανταποκρίνεται στη φήμη του.

ROB Μύτη Ζωηρό και γλυκό, με γεύση σιτηρών στη αρχή και ξηρών καρπών αργότερα. Μια ιδέα βοτάνων και ανεπαίσθητες νότες φρούτων. Ουρανίσκος Δροσιστικό και ελαφρύ, με ενδιαφέροντα αρώματα καρύδας και παγωτού φιστίκι. Επίγευση Διακριτική καραμέλα και λίγα μήλα με μπαχαρικά. Σχόλιο Δροσιστικό ποτό, τέλειο για πριν από το φαγητό.

ROB Μύτη Πολύ απαλό στην αρχή. Μετά αναπτύσσεται μια νότα μελιού, με δημητριακά, μήλα και μέλι. Ξεπροβάλλει ξύλο, με καρύδα και ζουμερά φρούτα. Ουρανίσκος Θέλει λίγο χρόνο για να επιδείξει τον αληθινό του χαρακτήρα, αλλά μετά γίνεται εκλεπτυσμένο και κομψό. Ισορροπία μπαχαρικών και ζουμερών φρούτων στη μύτη. Επίγευση Θερμό, με αρκετά μεγάλη διάρκεια. Σχόλιο Ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των στάνταρ blended, αλλά βοηθάει και η ηλικία.

ROB Μύτη Κι αυτό ξεκινά αργά, αλλά σε λίγο ξεδιπλώνονται σαγκουίνια, σύκα και δαμάσκηνα. Ουρανίσκος Γεμίζει το στόμα, με λίγο καπνό και την κρεμώδη αίσθηση της πανακότας. Φθινοπωρινά φρούτα, σουλτανίνες και φουντούκια. Επίγευση Μια ιδέα καπνού και γλυκόριζας. Σχόλιο Πολύ καλό και ενδιαφέρουσα εκδοχή του πρωτότυπου.

ROB Μύτη Πιο βαθύ από το 12yo. Θυμίζει ανεπαίσθητα δερμάτινη πολυθρόνα. Μαρμελάδα, καμένη ζάχαρη και βούτυρο κλαριφιέ. Και ίσως μια νότα φρούτων κομπόστα. Ουρανίσκος Λίγη πικράδα καφέ και μετά κύματα κρέμας ζαχαροπλαστικής και κανέλας, κρέμα γάλακτος με μπαχαρικά, καθώς και λίγο fudge. Επίγευση Υπέροχα πλούσιο, με μεγάλη διάρκεια. Σχόλιο Τοποθετείται όμορφα ανάμεσα στο 12yo και το 25yo. Καλά δομημένο.

THE EDRINGTON GROUP

ÓÔ˘Ì ÎÔÈÓ¿ Ô˘›ÛÎÈ Ì premium. ™Â ¤Ó· ÙfiÛÔ Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ ˘ÔηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÂÈÎÂÓÙÚˆı‹Î·Ì ÛÙË Á‡ÛË Î·È ÙÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ οı ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘. ªÂ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÈÎÈÏ›·, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ blended Ô˘›ÛÎÈ Û¿˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó „¿¯ÓÂÙ ›Ù ÁÈ· οÙÈ Ô˘ ı· ț٠̠Ûfi‰· Î·È ¿ÁÔ Â›Ù ÁÈ· ÌÈ· ηϋ Ì¿Úη Ô˘ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ›Ù Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÂÍÂÚ‡ÓËÛË.

90 |

WHISKY Magazine

WHISKY Magazine

| 91


∂Àƒ√™ Δπªø¡ í11-17 (US$18-29)

í18-25 (US$30-40)

í26-40 (US$41-65)

í41-70 (US$66-113)

í71 plus (US$114 plus)

THE BLENDED TASTING

DEWAR’S WHITE LABEL

DEWAR’S 12 YEARS OLD

DEWAR’S 18 YEARS OLD

DEWAR’S SIGNATURE

THE FAMOUS GROUSE

BLACK GROUSE

JOHN DEWAR & SONS

JOHN DEWAR & SONS

JOHN DEWAR & SONS

JOHN DEWAR & SONS

THE EDRINGTON GROUP

THE EDRINGTON GROUP

GRANT’S THE FAMILY RESERVE

GRANT’S 12 YEARS OLD

J&B

WILLIAM GRANT & SONS

DIAGEO

WILLIAM GRANT & SONS DAV

JOHNNIE WALKER RED LABEL

DIAGEO

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 43% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 43% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

DAVE Μύτη Απαλό, με διακριτική παρουσία. Κεκάκια με βούτυρο και καραμέλα. Λευκά φρούτα και πορτοκάλι. Μανταρίνι φλαμπέ. Ξεκάθαρο. Ουρανίσκος Ολοκληρωμένο και κρεμώδες. Γιαούρτι. Κάπου στη μέση αναδίδονται αποξηραμένα φρούτα. Έχει περισσότερη ουσία απ’ ό,τι θα περιμένατε. Επίγευση Μαύρα μούρα. Σχόλιο Πολύ καλή ισορροπία, διαθέτει τη ζωντάνια που περιμένει κανείς σε τέτοιου είδους blend.

DAVE Μύτη Σοβαρό. Καλά δομημένο, με πολλά καραμελωμένα ροδάκινα, λίγο κέικ φρούτων, κόκκινα κεράσια, σκληρή καραμέλα, μαρμελάδα λάιμ, μαζί με καρπούς macadamia και αφέψημα. Ουρανίσκος Ξεπροβάλλει το κεράσι, μαζί με φύλλα πούρου. Με νερό, τείνει προς το γλυκό. Μέλι, μαλακά φρούτα, βανίλια και κρέμα γάλακτος, με πολύ μοσχοκάρυδο και καλή διάρκεια. Ισορροπημένη ένταση. Επίγευση Μπαχαρικά και καλή διάρκεια. Σχόλιο Απαλή, ατσάλινη γροθιά, τυλιγμένη σε κομψό, βελούδινο γάντι.

DAVE Μύτη Περισσότερο σέρι εδώ. Σκούρες εντυπώσεις: γλυκό νεράντζι, σταφίδες, αποξηραμένα τσιπς μπανάνας, κράνα. Απαλό, βαθύ και σιροπιαστό, με έντονα αρώματα λουλουδιών κι ένα ίχνος ροδόνερο. Ουρανίσκος Πιο ελαφρύ απ’ ό,τι προϊδεάζει η μύτη. Ζουμερά φρούτα, βατόμουρο, δαμάσκηνο και πιπερόριζα. Ήπια έντονο, με πλούσια αίσθηση στη μέση του ουρανίσκου. Επίγευση Απαλό και παραμένει στο στόμα. Σχόλιο Καθαρό, λιπαρό και ώριμο. Χωρίς ραφές.

DAVE Μύτη Διακριτικό, με ήπιες νότες καπνού από ρείκι. Γαρίφαλο αναμεμειγμένο με νότες από αποθήκη παλαίωσης ουίσκι. Ακολουθούν μαλακά κόκκινα φρούτα και λουλούδια. Ουρανίσκος Κάπως αυστηρό στην αρχή. Ξεκινά με μια ιδέα ελαφριάς πούδρας, μαζί με κρίνα, άχυρο και βερίκοκο. Διαθέτει ωριμότητα και το σημαντικότερο, διάρκεια. Κάπως κολλώδες, θυμίζει υδρόμελι. Επίγευση Μια υποψία μπαχαρικών. Ρέει όμορφα. Σχόλιο Ελαφρώς συγκρατημένο, γι’ αυτό θέλει χρόνο να εξοικειωθεί μαζί του κανείς.

DAVE Μύτη Μέτρια ένταση. Ίχνη ξηρών καρπών και διακριτικές, απαλές νότες από σέρι, ζουμερές σουλτανίνες, μαύρα σταφύλια και μια αίσθηση λεμονιού. Με νερό, γίνεται πιο λουλουδάτο, με νότες καλαμποκιού και μια ιδέα ροκφόρ. Ουρανίσκος Γλυκό και καλά συμπυκνωμένο. Ακόμη ένα ουίσκι που αναδεικνύεται στη γλώσσα, όπου η απαλότητα της βροχής εξισορροπείται με κόκκινη γλυκόριζα, ρόδι, ώριμα φρούτα, απαλή βύνη και νότες σουλτανίνας. Επίγευση Φρέσκο και ελαφρώς πικάντικο. Σχόλιο Ένα διακριτικό κι έξυπνο blend.

DAVE Μύτη Στο μοτίβο των Famous Grouse, αλλά με περισσότερο όγκο και καπνό. Σαφώς πικάντικο. Ίχνη μπισκότου. Οι νότες σουλτανίνας παραμένουν, συνοδευόμενες από σέρι, τάρτα πεκάν, κέικ φρούτων και τύρφη. Ουρανίσκος Καπνιστό εξ αρχής και άρτια ισορροπημένο. Βαθύ και απαλό, με τριμμένο γαρίφαλο στο βάθος, που προσδίδει άρωμα στα κρεμώδη σιτηρά και τον έντονο καπνό. Επίγευση Καθαρό και απαλό, με μεγάλη διάρκεια. Καπνιστή πάπρικα. Σχόλιο Ολοκληρωμένο και ισορροπημένο.

DAVE Μύτη Απαλό. Νότες από βαρέλι σέρι: ξηροί καρποί και ελαφρώς αποξηραμένα φρούτα. Φρέσκα δημητριακά, γλυκό πριονίδι και ήπια φρούτα. Αρκετή ξερή χλόη και λουλούδια, που το κάνουν πιο πολύπλοκο και το ανεβάζουν. Ίχνη τσαγιού Darjeeling και κρασιού. Ουρανίσκος Απαλό και ήπιο στην αρχή, μετά κυλάει στη γλώσσα. Οι χυμοί (αχλάδι) το προσγειώνουν ομαλά, ενώ το κλειδί είναι η παχύρρευστη αίσθηση στη μέση. Επίγευση Φρούτα του δάσους. Σχόλιο Παιχνιδίζει μεταξύ γλυκού και ξηρού. Ένα από τα καλύτερα στάνταρ blended.

DAVE Μύτη Φρέσκο και ώριμο, με πολλή μαύρη σοκολάτα, μελάσα και μια ιδέα δέρματος, μαύρων φρούτων και καρυδιών. Μείγμα ξύλων και μια δόση μαρμελάδας εσπεριδοειδών. Ουρανίσκος Σοκολάτα με πορτοκάλι στην αρχή, μετατρέπεται σε απαλό και ήπιο στο κέντρο, όπου κυριαρχεί η βανίλια, πριν γίνει τραγανό, με νότες βύνης. Με νερό, ποτπουρί. Επίγευση Καθαρό, με λίγη κανέλα. Σχόλιο Φαίνεται πιο ώριμο απ’ ό,τι είναι. Ένα πλούσιο και σύνθετο blend.

DAVE Μύτη Πολύ ήπιο. Πράσινα σταφύλια, πράσινα αχλάδια, δεμάτια από άχυρο και άνηθος. Κιμωλία, ίχνη ξηρών καρπών, λάιμ, φρέζιας και χυμού σημύδας. Ουρανίσκος Όπως θα το περίμενε κανείς, ελαφρύ, με πολλά εσπεριδοειδή και δημητριακά. Αρκετά ζωηρό. Επίγευση Γίνεται τραγανό. Σχόλιο Θυμίζει το στυλ των ουίσκι μετά την ποτοαπαγόρευση.

DAVE Μύτη Τολμηρό. Πιπερόριζα και ξύσμα εσπεριδοειδών. Φρέσκο, θυμίζει παραλία. Ελαφρύς καπνός και λουίζα. Με νερό, καλαμιές που καίγονται. Λίγος όγκος στο τέλος. Ουρανίσκος Πιο απαλό μετά τη στιβαρή μύτη. Βανίλια. Με νερό γίνεται μεταξένιο, αλλά παραμένει ο καπνός και η δύναμη. Επίγευση Πικάντικο και, ναι, με νότες πιπερόριζας. Σχόλιο Το κλειδί είναι πώς συμπεριφέρεται με την προσθήκη νερού, που τονίζει την απαλότητα, αλλά δεν εξοντώνει την καθαρή του δύναμη.

ROB Μύτη Κάπως μονοδιάστατο στην αρχή, αλλά μετά ανοίγει σε σοκολάτα με καραμέλα, toffee και εσπεριδοειδή. Ουρανίσκος Ακολουθεί τη μύτη. Toffee με έντονη κρέμα γάλακτος και αποξηραμένα φρούτα. Είναι πολύ πλούσιο. Επίγευση Απαλό, με νότες εσπεριδοειδών να ξεπροβάλλουν. Σχόλιο Υπέροχο καθημερινό blend που ευφραίνει την καρδιά και το νου.

ROB Μύτη Η αίσθηση των ξηρών καρπών οφείλεται στην ηλικία του. Καμένη μαύρη ζάχαρη, ενώ το ξεσηκώνει το ξύσμα πορτοκάλι. Μια ιδέα εσπεριδοειδών, μοσχολέμονο και μετά υπερισχύουν τα αποξηραμένα φρούτα. Ουρανίσκος Τάρτες με κρέμα ζαχαροπλαστικής, κανέλα και μοσχοκάρυδο. Ξεδιπλώνονται φρέσκα εσπεριδοειδή που δένουν με τον δρύινο χαρακτήρα. Επίγευση Θελκτικό, με μεγάλη διάρκεια. Σχόλιο Μην απορρίψετε αυτό το νεαρό blend τόσο εύκολα. Eίναι καλό.

ROB Μύτη Διαφορετικές αποχρώσεις από το 12yo. Έχει περισσότερο βάθος. Γλυκό πορτοκάλι και τάρτα κεράσι. Μείγμα από ξηρούς καρπούς και σταφίδες, μαζί με αποξηραμένα βερίκοκα και ανανά. Ουρανίσκος Τα φρούτα έρχονται κατά κύματα. Κομπόστα με τζίντζερ και μαρμελάδα φραμπουάζ. Επίγευση Υπέροχη διάρκεια. Σχόλιο Άρτια ισορροπημένο, με πολύ χαρακτήρα.

ROB Μύτη Σαν να περπατάς μέσα σε μια αποθήκη: γη, αλκοόλ, ξύλο κι ένα απαλό ίχνος καπνού. Θυμίζει λίγο φύλλα ταμπάκο. Ουρανίσκος Πολύ αρωματικό, με ζουμερά βερίκοκα και κρέμα ζαχαροπλαστικής. Στο κέντρο ξεπροβάλλουν νότες λουλουδιών κι ένα ίχνος μπαχαρικών. Επίγευση Ήπιο, με μεγάλη διάρκεια. Σχόλιο Κομψό και υπέροχο.

ROB Μύτη Διακριτικό και λουλουδάτο στην αρχή. Μετά ξεπροβάλλει λίγη βύνη και μπαχαρικά. Μια ιδέα σέρι και πολλά φρούτα. Ουρανίσκος Πλούσιο και γεμάτο. Κι άλλα φρούτα. Toffee και μερικά μπαχαρικά. Ίχνη από καπνό και μπαστουνάκια βανίλιας. Επίγευση Δροσιστικό και πλούσιο. Σχόλιο Ένα υπέροχο παράδειγμα των κλασικών blended ουίσκι, αλλά και κάτι παραπάνω.

ROB Μύτη Μοιάζει με το κανονικό Famous Grouse, αλλά με μια αίσθηση φωτιάς στο ύπαιθρο να το διατρέχει. Υπάρχουν πλούσια φρούτα και κάποια στοιχεία από κόρα ψωμιού και δημητριακά. Ουρανίσκος Η φωτιά γίνεται πιο τυρφώδης. Εσπεριδοειδή και κρέμα ζαχαροπλαστικής διαδέχονται τον καπνό. Όλα είναι ισορροπημένα. Επίγευση Πολύπλοκο, κρεμώδες και καπνιστό. Σχόλιο Υψώνει το Famous Grouse σε άλλο επίπεδο. Πολύ ευχάριστο.

ROB Μύτη Στην αρχή βύνη, με φρέσκο ψωμί και ζεστά μπισκότα. Τηγανίτες με μέλι και ξύσματα μολυβιού. Μείγμα για κέικ και αποξηραμένα φρούτα. Ουρανίσκος Περισσότερα ψημένα δημητριακά, ήπια καραμέλα και βανίλια. Ζουμερά φρούτα, κόκκινα μήλα και αχλάδια. Επίγευση Κάπως ρητινώδες και λίγο φλογερό, αλλά με την καλή έννοια. Θερμό. Σχόλιο Πολύ υψηλό επίπεδο, πολυδιάστατο και ισορροπημένο.

ROB Μύτη Ξερά φύλλα στο δάσος και νότες φτέρης. Ακολουθούν εξωτικά φρούτα, από passion fruit και μάνγκο μέχρι μήλα. Το ανεβάζουν τα εσπεριδοειδή. Ουρανίσκος Ήπιο και απαλό στην αρχή. Μοιάζει λίγο με smoothie μάνγκο και πορτοκάλι. Φρούτα και βανίλια. Μια πρέζα μπαχαρικών και λίγο πεύκο. Επίγευση Τραγανό και δροσιστικό. Σχόλιο Ένα καλό blend.

ROB Μύτη Ελαφρύ αλλά σταθερό. Καραμελωμένα αμύγδαλα, λάιμ, λεμονάδα και στυφάδα φραμπουάζ. Ουρανίσκος Γλυκό, με μια αίσθηση μαρμελάδας, σαν να δαγκώνεις τάρτα με μαρμελάδα βατόμουρο. Επίγευση Τραγανό και στυφό. Σχόλιο Ελαφρύ, αλλά διαθέτει όγκο.

ROB Μύτη Αρωματικό, με γήινους τόνους, τύρφη και μια νότα τζιν. Υπάρχουν φρούτα, φλούδα πορτοκάλι και διακριτικά ίχνη από μπαστουνάκια βανίλιας. Ουρανίσκος Ρωμαλέο στην αρχή, με τη βύνη και τα δημητριακά να εισάγουν μεταξένια απαλότητα και μπαχαρικά. Μπισκότα τζίντζερ και βούτυρο. Επίγευση Μια μυρωδιά Islay και κέικ με μελάσα. Σχόλιο Υπάρχει λόγος που πουλάει τόσο καλά: είναι σύνθετο και πολυεπίπεδο blend.

92 |

WHISKY Magazine

WHISKY Magazine

| 93


∂Àƒ√™ Δπªø¡ í11-17 (US$18-29)

í18-25 (US$30-40)

í26-40 (US$41-65)

í41-70 (US$66-113)

í71 plus (US$114 plus)

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 12 YEARS OLD

JOHNNIE WALKER GOLD LABEL 18 YEARS OLD

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL

ROYAL SALUTE 21YEARS OLD

TEACHER’S HIGHLAND CREAM

DIAGEO

DIAGEO

DIAGEO

CHIVAS BROTHERS

BEAM GLOBAL

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 43% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

ABV 40% ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η.Β.

DAVE Μύτη Πλούσιο και βαρύ. Μαύρα δαμάσκηνα. Καπνός από ρείκι, που γίνεται πιο σαφής με την προσθήκη νερού. Σταφίδες και πουτίγκα με δαμάσκηνα. Λίγη γλυκύτητα (μήπως παστίλιες φρούτων;) κι ένα ίχνος θάλασσας. Μπισκότα δημητριακών και καστανή ζάχαρη. Ουρανίσκος Ήπιο στην αρχή. Αμέσως καταλαμβάνει τον ουρανίσκο. Μεταξένιο και πολύπλοκο. Μαρμελάδα μούρο, μέλι αγριοκαστανιάς, σταφίδες και χουρμάδες. Γεμάτο, όμως με μια αίσθηση από βρύα στο τέλος. Επίγευση Βελούδινο, με μεγάλη διάρκεια. Σχόλιο Η φρεσκάδα του κόκκινου Johnnie Walker έχει αντικατασταθεί από ήπιες και παχύρρευστες νότες. Πολύ άρωμα. Υποδειγματικό blend.

DAVE Μύτη Λίγη δρυς. Κρέμα ζαχαροπλαστικής, μέλι και μοσχοκάρφια, ήπιο ροδάκινο/μάνγκο, με διακριτικές νότες καπνού (περισσότερο από καμένο ξύλο μηλιάς παρά από τύρφη). Με νερό, αρωματίζεται από μανταρίνι και θάλασσα. Ουρανίσκος Η υφή πάνω απ’ όλα. Καλύπτει τον ουρανίσκο και κολλάει στη γλώσσα. Λευκή σοκολάτα και μάνγκο. Πλούσιο και πυκνόρρευστο, με πολλά σαρκώδη φρούτα. Βαθύτερα, έχει στρώματα καπνού. Με νερό, εξελίσσεται σε καραμέλα, ενώ το ανεβάζουν οι νότες χλόης. Επίγευση Ώριμο βερίκοκο. Κέρινο. Σχόλιο Λιπαρό και απαλό.

DAVE Μύτη Βαθύ. Τα πλούσια και διάχυτα αρώματά του προδίδουν την οικογενειακή ομοιότητα. Κάπως ντροπαλό, αλλά στο βάθος καραδοκεί μαύρη σοκολάτα, λουκούμι, τριαντάφυλλο και κρίνο. Με το χρόνο, εξελίσσεται σε πούρο Punch, καρύδι, άγρια μανιτάρια και κηρωμένο σακάκι. Ουρανίσκος Βαρύ και αργό. Χρειάζεται χρόνο για να απλωθεί στο στόμα. Θελκτικό, με σύκο και μελάσα, ακολουθεί γλυκόριζα, σκληρό toffee και πυκνή αιθάλη. Επίγευση Ώριμο. Σχόλιο Και πάλι o καπνός και o πλούσιος χαρακτήρας.

DAVE Μύτη Μεγάλο, ώριμο και γινωμένο. Καστόρι, σκόνη, καρύδια και μια υποψία βερνικιού. Μέλι αγριοκαστανιάς, κινέζικο μαύρο τσάι, φρούτα του δάσους. Ισορροπημένο και σύνθετο. Δέρμα και φρούτα. Ουρανίσκος Επιστρέφουν τα ώριμα ροδάκινα. Περιέχει τόσα φρούτα, που κάνει κοιλιά και απλώνεται στη μέση της γλώσσας. Καραμέλα βουτύρου, και ακολουθούν ήπια γλυκόριζα και κέδρος. Επίγευση Ήπιο και απαλό. Σχόλιο Το κλειδί είναι η ωριμότητα και ο όγκος. Ένας ευγενικός αριστοκράτης.

DAVE Μύτη Μεσαίο προς πλούσιο. Υποψία καπνού. Γήινο, με ένα μείγμα αποξηραμένων φρούτων και ξηρών καρπών, καμένου βουτύρου, χλόης και βερνικιού. Ουρανίσκος Πλούσιο, με άρτια ισορροπία μεταξύ του καπνού και του σαφή χαρακτήρα οπωρώνα/αποξηραμένων φρούτων, που γίνονται πιο ήπια στο βάθος τού ουρανίσκου. Πιο γεμάτο και ήπιο, επιτρέπει στον καπνό να ξεπροβάλει. Ισορροπημένο. Επίγευση Ήπιο, ελαφρύς καπνός. Σχόλιο Ούτε κρύβεται ούτε αποκαλύπτεται, όπως τα υπόλοιπα. Πρόκειται για ένα κλασικό, τολμηρό blend παλαιού τύπου.

ROB Μύτη Μεγάλο και πλούσιο. Σιρόπι σφενδάμου, με μηλόπιτα και μια έκρηξη σιναπόσπορου. Αλμυρή καραμέλα. Ουρανίσκος Πολλά επίπεδα ξηρού καπνού και μπαχαρικών. Υπάρχει επίσης γλυκό ψωμί βύνης και κρεμώδης βανίλια. Επίγευση Ολοκληρωμένο και ήπιο. Σχόλιο Ένα κλασικό blended Scotch.

ROB Μύτη Αίσθηση μελώδους λικέρ, με πολλή καραμέλα. Ροδάκινα και κρέμα, ήπια δρυς και λευκή σοκολάτα. Ουρανίσκος Η αίσθηση του λικέρ καλύπτει το στόμα. Πλούσια κέρινη υφή. Επίσης, ζουμερό ροδάκινο και μάνγκο. Καραδοκεί μια ιδέα καπνού. Επίγευση Απαλό και μελένιο. Σχόλιο Ξεχωρίζει στην κατηγορία του. Παραμένει πλούσιο και τολμηρό.

ROB Μύτη Αποκαλύπτεται αργά, αλλά είναι βαθύ και πλούσιο. Λουστραρισμένο πάτωμα, δρύινα μπαχαρικά, κόκκινα φρούτα. Επίσης, ροδόνερο και λίγη γλυκόριζα. Ουρανίσκος Όπως και με τη μύτη, θέλει χρόνο για να αποκαλυφτεί. Μετά κυριαρχεί η βύνη, τα μπαχαρικά και ο ήπιος καπνός. Επίγευση Με μεγάλη διάρκεια και λίγα καπνιστά φρούτα. Σχόλιο Οι γνώμες των κριτικών διίστανται, αλλά σίγουρα πρόκειται για εκπληκτικό blend.

ROB Μύτη Ήπιο και πολύπλοκο, με γλυκά φρούτα και πλούσιο σκούρο μέλι. Σχεδόν θυμίζει μπισκότα με bourbon. Πικάντικες νότες από μήλο, κανέλα και σουλτανίνες. Ουρανίσκος Ο χαρακτήρας των ξηρών καρπών εξισορροπεί τα φρούτα, τα πλούσια αρώματα από κουτιά με πούρα και το άνθος αραβοσίτου. Επίγευση Πικάντικο, με μεγάλη διάρκεια. Σχόλιο Εκπληκτικό blend.

ROB Μύτη Πάλι στο humidor, αλλά αυτή τη φορά με φέτες ψωμιού αλειμμένες με μερέντα. Καπνός, φουντούκια και σοκολάτα. Επίσης λίγη καραμέλα και καμένη ζάχαρη. Ουρανίσκος Απαλό, με μπόλικη βύνη. Περισσότερη καραμέλα και ξηροί καρποί. Μια ιδέα γλυκόριζας και ακολουθεί καπνός. Επίγευση Ξηρό, με δρυ και καπνό. Σχόλιο Άλλο ένα κλασικό blend. Πραγματικά ένα ουίσκι για όλους, αν υπάρχει κάτι τέτοιο.

94 |

WHISKY Magazine

DAV

πραγματική γεύση φιλοξενίας

• ∂ ¡ ø ¡ ∞ ™ ∞ ƒ ° À ƒ π √ À ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡, 330 51 ºˆÎ›‰· ÙËÏ.: 22340 51667, ÎÈÓ.: 6932 652 415, www.argyriouwinery.eu, info@argyriouwinery.eu


WORDS

ΛΕΞΙΚΟ ΓΕΥΣΗΣ

¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ‹ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÌÈ· ϤÍË ÁÈ· ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Î·È ·Ó·ÚˆÙËı‹Î·Ù ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ; √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÏÒÛÛ·. ∂Ì›˜ ÙË ‚¿˙Ô˘Ì ÛÂ... ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È!

το whisky στη γλώσσα του Age Statement: [ηλικία] Δηλώνει την ηλικία του νεότερου ουίσκι στο μείγμα. Σημειώστε ότι η ωρίμανση του ουίσκι σταματά κατά την εμφιάλωση. Για το λόγο αυτό, τόσο η χρονολογία εμφιάλωσης όσο και η ηλικία τού αποστάγματος είναι σημαντικές. Ένα ουίσκι 12 ετών που εμφιαλώθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, συνεχίζει να είναι 12 ετών και όχι 16, παρ’ όλο που μερικές φορές μπορεί να αναγράφονται διαφορετικές χρονολογίες στην ετικέτα. Barley: [κριθάρι] Δημητριακό που αφήνεται να βλαστήσει προκειμένου να παραχθεί η βύνη, δηλαδή η πρώτη ύλη για την παρασκευή ουίσκι. Αποτελεί το μοναδικό δημητριακό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή malt ουίσκι. Brewing: [ζυθοποίηση] Η διαδικασία κατά την οποία τα δημητριακά πολτοποιούνται με τη χρήση ζεστού νερού. Στο προϊόν αυτό προστίθεται μαγιά και μετά από ζύμωση προκύπτει είτε μπίρα είτε το αλκοολούχο μείγμα από το οποίο αποστάζεται το ουίσκι. Campbeltown: Περιοχή στο νότιο τμήμα της χερσονήσου Kintyre του Argyllshire, που θεωρείται μία από τις τέσσερις παραδοσιακές περιοχές παραγωγής ουίσκι της Σκωτίας, αν και η πιο μικρή από όλες. Στα τέλη του 19ου αιώνα, υπήρχαν πάνω από 30 εν ενεργεία αποστακτήρια στην περιοχή αυτή. Τώρα πια λειτουργούν μόνο τρία από αυτά, αλλά το ένα πρόσφατα παροπλίστηκε (το αποστακτήριο που παρήγαγε το Glen Scotia, ένα ελαφρύ άλλα έντονο και μάλλον τυρφώδες ουίσκι). Τα άλλα δύο αποστακτήρια λειτουργούν ακόμη και παράγουν το Springbank, ένα τυρφώδες, φρουτώδες malt με νότες θαλασσινής αλμύρας, και το Longrow, ένα ξεχωριστό ξηρό, τυρφώδες malt που παράγεται από τους άμβυκες του αποστακτηρίου Springbank (συγκρίνετέ το με τα χαρακτηριστικά των malt ουίσκι από το Islay, τα Lowlands και τα Highlands). Μερικά από τα χαμένα αποστακτήρια της περιοχής είναι τα Hazleburn, Dalintober, Benmore, Ardlussa, Dalaruan, Lochead, Glen Nevis, Kinloch, Burnside, Glengyle,

96 |

WHISKY Magazine

Lochruan, Albyn, Scotia, Rieclachan, Glenside, Kyntyre, Campbeltown και Argyll. Chill Filtration: [ψυχρή διύλιση] Το ουίσκι συχνά ψύχεται πριν εμφιαλωθεί, ώστε να απομακρυνθούν οι ουσίες που μπορεί να το κάνουν να φαίνεται θολό όταν αποθηκευτεί σε χαμηλές θερμοκρασίες. Cheers: [στην υγεία μας] Πρόποση που επιβάλλεται όταν πίνουμε ουίσκι με καλή παρέα. Στη Σκωτία ή την Ιρλανδία θα λέγαμε «slainte». Cooper: [βαρελοποιός] Ο εργάτης του αποστακτηρίου που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή και συντήρηση των βαρελιών. Τον 19ο αιώνα ήταν ο πιο καλοπληρωμένος εργάτης του αποστακτηρίου. Dunnage: [στοίβα, στοίβαγμα] Ο παραδοσιακός τρόπος που στοιβάζονται τα βαρέλια στις αποθήκες του αποστακτηρίου. Χρησιμοποιούνται δύο παράλληλοι ξύλινοι οδηγοί, που τοποθετούνται πάνω από μια σειρά βαρελιών (ή στο έδαφος), έτσι ώστε τα βαρέλια που πρόκειται να στοιβαχτούν πάνω από την πρώτη σειρά να κυλήσουν πάνω στους οδηγούς και να ακινητοποιηθούν στην τελική τους θέση. Κάθε βαρέλι σταθεροποιείται με σφήνες. Ανάλογα με το ύψος της αποθήκης, τα βαρέλια μπορεί να στοιβαχτούν σε τέσσερις ή πέντε σειρές. Μπορεί η μέθοδος να φαίνεται επισφαλής, αλλά είναι αυτή που χρησιμοποιείται στις αποθήκες πολλών αποστακτηρίων. Germination: [βλάστηση] Η διαδικασία που γίνεται στο χώρο βυνοποίησης του αποστακτηρίου. Εκεί, το μουσκεμένο κριθάρι απλώνεται στο δάπεδο (το κριθάρι τώρα αποκαλείται «the piece») και αφήνεται να βλαστήσει για περίπου 7 ημέρες σε σταθερή θερμοκρασία 16ο C. Στη συνέχεια το κριθάρι ξηραίνεται στην κάμινο (kiln), για να διακοπεί η διαδικασία βλάστησης του κριθαριού, που τώρα ονομάζεται «πράσινη βύνη» (green malt). Islands: [νησιά] Θεωρούνται από τις σημαντικότερες περιοχές των Highlands. Τα Islands είναι ένα

σύνολο νησιών που παράγουν ουίσκι (με εξαίρεση το Islay, το οποίο θεωρείται μία ξεχωριστή περιοχή) και βρίσκονται στα ανοιχτά των δυτικών και βόρειων ακτών της Σκωτίας. Τα νησιά που παράγουν ακόμη ουίσκι αποτελούν το καθένα ξεχωριστή υποκατηγορία. Τα νησιά Orkney έχουν τα αποστακτήρια Highland Park και Scapa στο Kirkwall. Το νησί Skye έχει το αποστακτήριο Talisker στο Carbost. Το νησί Mull έχει το αποστακτήριο Tobermory & Ledaig στο Tobermory. Το νησί Jura έχει το αποστακτήριο Jura στο Craighouse. Το νησί Arran έχει το αποστακτήριο Arran στο Lochranza. Λόγω της γεωγραφικής απόστασης, το στυλ του κάθε αποστακτηρίου διαφέρει αισθητά. Τα ουίσκι Tobermory και Ledaig παράγονται στους ίδιους άμβυκες και στο ίδιο αποστακτήριο, αλλά διαφέρουν επειδή το Tobermory παρασκευάζεται από κριθάρι μη καπνισμένο με τύρφη, ενώ το Ledaig από κριθάρι καπνισμένο με τύρφη. Ωστόσο, όλα τα αποστακτήρια βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, η οποία προσδίδει, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, μια αίσθηση από αλμύρα και φύκια στο χαρακτήρα τους. Islay: Ένα από τα νησιά του συμπλέγματος των Εξωτερικών Εβρίδων, στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της χερσονήσου Kintyre του Argyllshire. Αποτελεί το μυθικό προορισμό κάθε λάτρη του ουίσκι. Παράγει τυρφώδη ουίσκι, που δίκαια απολαμβάνουν τη φήμη του ποιοτικού αποστάγματος. Το νησί είναι μια από τις τέσσερις περιοχές της Σκωτίας που παράγουν ουίσκι, και παρ’ όλο που γεωγραφικά είναι μια μικρή περιοχή, έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αποστακτηρίων στη Σκωτία. Το νησί χωρίζεται σε τρεις περιφέρειες: τη νότια ακτή (South Shore) με τέσσερα αποστακτήρια (Ardbeg, Lagavulin, Laphroaig και Port Ellen – το Port Ellen έκλεισε το 1983, αλλά οι γιγαντιαίες εγκαταστάσεις βυνοποίησης που διαθέτει λειτουργούν ακόμη), τη βόρια ακτή (North Shore) με δύο αποστακτήρια (Bunnahabhain και Caol Isla), και το Loch Indaal με τρία αποστακτήρια

(Bowmore, Bruichladdich και Lochindaal – το Lochindaal έκλεισε γύρω στα 1929). Το Islay παράγει κάποια από τα πιο έντονα στη μύτη και δυνατά ουίσκι. Περιγραφές όπως «τυρφώδες», «μυρωδιά φαρμάκου», «άλμη», «φύκια» είναι όροι που συχνά χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα αρώματα και τις γεύσεις των ουίσκι που παράγονται εδώ (συγκρίνετέ τα με τα χαρακτηριστικά των malt ουίσκι από το Campbeltown, τα Lowlands και τα Highlands). Τα ουίσκι του Islay οφείλουν κυρίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους στο νερό και την αποξήρανση της βύνης με τύρφη. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι περισσότερο εμφανή στα malt Ardbeg, Lagavulin και Laphroaig. Mash: [χυλοποιημένη βύνη] Η πολτοποιημένη με νερό βύνη. Από το μείγμα αυτό παράγεται διαλυτό άμυλο, το οποίο μετατρέπεται σε μαλτόζη με τη βοήθεια του ενζύμου αμυλάση. Το υγρό που αποστραγγίζεται από τους κάδους χυλοποίησης προκειμένου να υποστεί τη διαδικασία ζύμωσης ονομάζεται wort (γλυκό απόσταγμα). Single Malt: Malt που παρασκευάζεται από ένα μόνο αποστακτήριο και δεν έχει αναμειχθεί με grain ουίσκι ή απόσταγμα από pot still. Ωστόσο, μπορεί να περιέχει ουίσκι που παράχθηκε σε διαφορετικές παρτίδες και σε μια περίοδο μέχρι δύο χρόνια. Η ένδειξη ηλικίας στη φιάλη αναφέρεται στην ηλικία του νεότερου ουίσκι στο μείγμα. Υπάρχουν περίπου 100 αποστακτήρια malt ουίσκι στη Σκωτία, τα περισσότερα από τα οποία είναι συγκεντρωμένα στην κοιλάδα Spey, στα βορειοδυτικά της Σκωτίας, γύρω από την περιοχή Elgin. Ένας μικρός αριθμός αποστακτηρίων malt που είναι γεμάτα χαρακτήρα βρίσκεται συγκεντρωμένος στη δυτική πλευρά του νησιού Islay, ενώ υπήρχε και μια τρίτη ομάδα γύρω από το Campbeltown. Θα βρείτε περίπου 120 διαφορετικά single malt, καθώς και εμφιαλώσεις από μικρά παροπλισμένα αποστακτήρια.


Τεύχος 3  

Whisky Magazine Issue 3

Τεύχος 3  

Whisky Magazine Issue 3

Advertisement