Page 1

Islay whiskies tasting by

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ

γευσιγνωσίας


Islay Whiskies Tasting

Islay Whiskies Tasting

Bunnahabhain 12 y.o.

Bunnahabhain 12 y.o.

Δ√ ∞¶√™Δ∞∫Δ∏ƒπ√

ÃÚÒÌ·:

ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Bunnahabhain ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ 1880-1881 ·fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Greenlees Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÙÔ 1883. ΔÔ fiÓÔÌ· Bunnahabhain ÛÙ· ∫¤ÏÙÈη ÛËÌ·›ÓÂÈ «Â΂ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡». ΔÔ 1999, Ë Highland Distillers, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ Bunnahabhain, ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Edrington Group. ΔÔ 2003, ÙÔ Bunnahabhain (·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Î·È ÌÚ¿ÓÙ·) Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Burn Stewart Distillers,

ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Â›Û˘ ÙÔ Deanston Î·È Tobermory. ΔÔ Bunnahabhain ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ «‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi» ·fi Ù· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Islay, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚˆÓ ·˘Í‹ıËΠ·fi ‰‡Ô Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÔ 1963. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌË Ù˘ÚÊ҉˜ malt Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘ Islay. ¶ËÁ‹ ÓÂÚÔ‡ ¶ÔÙ·Ìfi˜ Margadale

∞ÚÒÌ·Ù·:

°Â‡ÛË: Bunnahabhain ÛÙ· ∫¤ÏÙÈη ÛËÌ·›ÓÂÈ «Â΂ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡»

∂›Á¢ÛË:

°ÂÓÈο:


Islay Whiskies Tasting

Islay Whiskies Tasting

Bruichladdich 12 y.o.

Bruichladdich 12 y.o.

Δ√ ∞¶√™Δ∞∫Δ∏ƒπ√

ΔÔ Bruichladdich ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ 1881 ·fi ÙÔ˘˜ Robert, William Î·È John Gourlay Harvey. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Harvey ÂÚ¤ÌÂÈÓ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Î·È Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1929, fiÙ·Ó ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Bruichladdich ·ÚÔÏ›ÛÙËÎÂ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Invergordon Distillers ÙÔ ·ÁfiÚ·Û ÙÔ 1968 Î·È ·‡ÍËÛ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚˆÓ ·fi ‰‡Ô Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÔ 1975, fiÙ·Ó Î·È Ô‡ÏËÛÂ

ÙÔ Bruichladdich ÛÙËÓ JBB / Whyte & Mackay. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ·ÚÔÏ›ÛÙËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1995 Î·È Ô˘Ï‹ıËΠÙÔ 2000 Û ÌÈ· ÎÔÈÓÔÚ·Í›· 25 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «Bruichladdich Distillery Co. Ltd». √ Mark Reynier Ù˘ Murray McDavid ‹Ù·Ó Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ‰‡Ó·ÌË ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙË ı¤ÛË

ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ô Jim McEwan ÙÔ˘ Bowmore. √È Ó¤ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜ ηÓÈṲ̂ÓÔ ÎÚÈı¿ÚÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2 PPM. ¶ËÁ‹ ÓÂÚÔ‡ ∞fi ÙË Ê¿ÚÌ· Octomore

ÃÚÒÌ·:

∞ÚÒÌ·Ù·:

°Â‡ÛË:

∂›Á¢ÛË:

°ÂÓÈο:


Islay Whiskies Tasting

Islay Whiskies Tasting

Caol Ila 12 y.o.

Caol Ila 12 y.o.

Δ√ ∞¶√™Δ∞∫Δ∏ƒπ√

ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Caol Ila ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ 1846 ·fi ÙÔÓ Hector Henderson. ΔÔ fiÓÔÌ· Caol Ila ÛÙ· ∫¤ÏÙÈη ÛËÌ·›ÓÂÈ «Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ Islay». ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ 1930 Î·È ‰ÂÓ ·Ú‹Á·Á Ԣ›ÛÎÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1937. ŒÌÂÈÓ Â›Û˘ ÎÏÂÈÛÙfi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ μã ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. ◊Ù·Ó ÔÈ ÌfiÓ˜ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ÙÔ Caol Ila ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ. ¶·Ú¿

ÙȘ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ, ÙÔ Caol Ila ·Ú¿ÁÂÈ Ô˘›ÛÎÈ Û¯Â‰fiÓ ·Î·Ù¿·˘ÛÙ· ·fi ÙÔ 1846. ªÂٷ͇ ÙÔ˘ 1972 Î·È ÙÔ˘ 1974, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎÂ Î·È ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÍÈ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜. ∞fi ÙÔ 1986 ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· UDV Ù˘ Diageo. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÙÔ Caol Ila ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ˆ˜ single malt Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ‚·ÛÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ‡ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹

ÃÚÒÌ·:

malt Ô˘›ÛÎÈ ÁÈ· Ù· blend ÙÔ˘ Johnnie Walker. ∂›Ó·È ηٿ Ôχ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ì ÂÙ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚ›Ô˘ 4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ï›ÙÚ· ηı·ÚÔ‡ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ malt ÙÔ˘ Islay! ¶ËÁ‹ ÓÂÚÔ‡ Loch Nam Ban

∞ÚÒÌ·Ù·:

°Â‡ÛË:

∂›Á¢ÛË:

°ÂÓÈο:


Islay Whiskies Tasting

Islay Whiskies Tasting

Bowmore 12 y.o.

Bowmore 12 y.o.

Δ√ ∞¶√™Δ∞∫Δ∏ƒπ√

ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Bowmore ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ 1779. ΔÔ 1963, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Stanley P. Morrison Ltd. ·ÁfiÚ·Û ÙÔ Bowmore, ·‡ÍËÛ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚˆÓ Û ٤ÛÛÂÚȘ Î·È ÚfiÛıÂÛ ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ÂÈÛΤÙ˜. ∏ È·ˆÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Suntory ·ÁfiÚ·Û ÙËÓ ÌËÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ Bowmore ÙÔ 1994. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Bowmore, Û‹ÌÂÚ· Ë Suntory ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Auchentoshan ÛÙ·

Lowlands Î·È ÙÔ Glen Garioch ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Highlands. ΔÔ Bowmore Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÔÓ¿‰· ‚˘ÓÔÔ›ËÛ˘. ∏ Ê·ÈÓÔÏÈ΋ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚˘ÓÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÎÚÈı·ÚÈÔ‡ ÛÙÔ Bowmore malt Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 25 PPM. ¶ËÁ‹ ÓÂÚÔ‡ ¶ÔÙ·Ìfi˜ Laggan

ÃÚÒÌ·:

∞ÚÒÌ·Ù·:

°Â‡ÛË:

∂›Á¢ÛË:

°ÂÓÈο:


Islay Whiskies Tasting

Islay Whiskies Tasting

Laphroaig 10 y.o.

Laphroaig 10 y.o.

Δ√ ∞¶√™Δ∞∫Δ∏ƒπ√

ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Laphroaig ¿ÓÔÈÍ «Â›ÛËÌ·» ÙÔ 1815, ˆÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ʋ̘, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› Alexander Î·È Donald Johnston ÙÔ Â›¯·Ó ¯Ù›ÛÂÈ ·fi ÙÔ 1810, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÁˆÚÁ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Johnston ̤¯ÚÈ ÙÔ 1954, fiÙ·Ó Ô Ian Hunter ÙÔ ¿ÊËÛ Û οÔÈ· Bessie Williamson. ∏ Bessie ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·

·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ Islay (Î·È ›Ûˆ˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ™ÎˆÙ›·). ¶·Ú¤ÌÂÈÓ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ı¤ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ Ù˘, ÙÔ 1972. ΔÔ 1968, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚˆÓ ·˘Í‹ıËΠ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Û ¤ÍÈ Î·È fiÙ·Ó ¤Ê˘ÁÂ Ë Bessie Williamson ÙÔ 1972, ÚÔÛÙ¤ıËΠ¤Ó·˜ ¤‚‰ÔÌÔ˜. ΔÔ 2005, ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Laphroaig ¤Ú·Û ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Fortune Brands, ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ Beam Global Spirits & Wine. ¶ËÁ‹ ÓÂÚÔ‡ ºÚ¿ÁÌ· Kilbride

ÃÚÒÌ·:

∞ÚÒÌ·Ù·:

°Â‡ÛË:

∂›Á¢ÛË:

°ÂÓÈο:


Islay Whiskies Tasting

Islay Whiskies Tasting

Lagavulin 16 y.o.

Lagavulin 16 y.o.

Δ√ ∞¶√™Δ∞∫Δ∏ƒπ√

ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Lagavulin ȉڇıËΠ·fi ÙÔÓ John Johnston ÙÔ 1816 ÛÙË ÓfiÙÈ· ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ Islay, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Î·È Ì ÙÔ fiÓÔÌ· «Kildalton». ∏ ÌÔÓ¿‰· ‚˘ÓÔÔ›ËÛ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ 1974. ∞fi ÙfiÙÂ, ÙÔ Lagavulin ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ‚˘ÓÔÔÈË̤ÓÔ ÎÚÈı¿ÚÈ ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ‚˘ÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Port Ellen. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ¤Ú·Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 Î·È ¿ÓÔÈÁ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘Í‹ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ 1991, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi,

Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ ‹Ù·Ó Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ. √È ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú˜ spirit ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó (ÂÓ Ì¤ÚÂÈ) ÙÔ 2008. ΔÔ 2011, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘ Peter Campbell ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙËÓ Georgie Crawford. ◊Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ·Ó·Î·Ù¿Ù·Í˘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ Diageo. ∏ Georgie ‹Úı ·fi ÙÔ Talisker, ÂÓÒ Ô Peter ÌÂٷ٤ıËΠÛÙÔ Cardhu. ¶ËÁ‹ ÓÂÚÔ‡ Solum Lochs

ÃÚÒÌ·:

∞ÚÒÌ·Ù·:

°Â‡ÛË:

∂›Á¢ÛË:

°ÂÓÈο:


Islay Whiskies Tasting

Islay Whiskies Tasting

Ardbeg 10 y.o.

Ardbeg 10 y.o.

Δ√ ∞¶√™Δ∞∫Δ∏ƒπ√

∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· MacDougal ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ 1815 ÛÙÔ Islay. ΔÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ardbeg ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ 1983. ΔÔ 1990, ÙÔ Ardbeg ÂÓÒıËΠ̠ÙÔ˘˜ Allied Distillers, ·ÏÏ¿ fi¯È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Glenmorangie PLC ·ÁfiÚ·Û ÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ 1997. π‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘ Ardbeg Â›Ó·È Ë Glenmorangie PLC (Ô˘ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Î·È Ù· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· Glenmorangie and Glen Moray), Ë ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ

ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Moët Hennessy, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Î·È Diageo. ΔÔ 2001, ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú·˜ ÛÙÔ Ardbeg, ÂÓÒ ÙÔ 2006 ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô Stuart Thompson, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Ardbeg ·fi ÙÔ 1997, fiÙ·Ó ÙÔ ÂÍ·ÁfiÚ·ÛÂ Ë Glenmorangie PLC. ΔÔÓ Thompson ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô Michael Heads. ΔÔ Ardbeg ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÓÈṲ̂ÓË ‚‡ÓË ÙÔ˘ ·fi ÙȘ

ÃÚÒÌ·:

ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚˘ÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Port Ellen, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÈ Î·ÓÈṲ̂ÓË ‚‡ÓË ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ¿ÓÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÎÚȂ›˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ΔÔ Ê·ÈÓÔÏÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Ardbeg Â›Ó·È 55 PPM. ¶ËÁ‹ ÓÂÚÔ‡ Loch Arinambeast & Loch Uigedale

∞ÚÒÌ·Ù·:

°Â‡ÛË:

∂›Á¢ÛË:

°ÂÓÈο:


by

COMMON SENSE

Islay whiskies tasting

Islay  

Islay Booklet