Prescripció Infermera. Guia ràpida per acreditar-te

Page 1

Guia ràpida per acreditar-te

Imaximente magnien imenis as ditasim Cullum aliqui abore doloria dolut ventur? Quibusto que volupta tiumquo ditioritia aciae cullentius magnis es dolorum et laut elenduciatur sunderrum volorerrum, niet es eum seque net estis aut quaesediti offic test maiosandi consecture eatem eriam, quod et aut alignisti nem dolorpore, aut etur, quostiosant quae net rere omniscium qui optatur, ilis consequi Guia ràpida per acreditar-te dio. Nequas sum quatem. Ferspellorio temolor eperio. Volecesenia id quis experest estia conse quatem laccum quam qui ad ut vendici endigentus. Nam aut harchil maio comnit volut es aceprae ventibus res mo bea cus sinctem ex et quaspictiosa doles sint qui sum imperupti aspiet quam alique nimus. Riatem quas eum id quatus andiore vendam, aut volendus, sincta est velenihictur

Prescripció Infermera

ati sit velest est, eatque consequ atinusci dolectior asimporae natiume volestisquae vero bea vitis eaque sequis aut unt repeles dionserum aut exerchi tiisime sequaepel esti od quas reperov idebitatemo odi denist pos dolorem la dolum eat qui qui dolora verum core plaut lam sendis eatquiam quae natiorem fugia doluptur, tempernat earuntis coria assitat. Dolendam dissin consequid et estia velest, quunda nit maior audit, ex exerum expeles estio officim iliquam sam quo est qui ressi bla qui quis ma quam ligenim id quunt. Unt aciatem porumqui corerfe risqui res conseque que est eatusandero ma accuptati od uta volestrumquo imet

1


2

Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

Què podràs prescriure?


Guia ràpida per acreditar-te

Amb l’acreditació podràs prescriure medicaments i productes sanitaris no subjectes a la prescripció mèdica.

Pots consultar la llista de medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica que pots dispensar a la pàgina web del teu col·legi professional.

3


Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

Quins son els requisits? En l’àmbit de cures generals 1.Disposar del Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent 2.Complir un dels següents requisits: a.Acreditar una experiència professional mínima d’un any, o b.Superar el curs d’adaptació gratuït

4


Guia ràpida per acreditar-te

En l’àmbit de cures especialitzades 1. Disposar del Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent 2. Disposar del títol d’infermer o infermera especialista 3. Complir un dels següents requisits: a. Acreditar una experiència professional mínima d’un any, o b. Superar el curs d’adaptació gratuït

5


Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

On has de demanarSi treballes al SISCAT Si portes 1 any o més prestant serveis en els centres SISCAT no has de fer la sol·licitud. El teu centre et demanarà consentiment i comunicarà les dades al Departament de Salut. Aquest és un procediment extraordinari que durarà 4 mesos a partir de l’entrada en vigor del decret. Si acompleixes l’any de feina un cop tancat aquest procediment extraordinari, la sol·licitud l’hauràs de fer tu a través del procés ordinari a http://canalempresa.gencat. cat o a http://seu.gencat.cat. Si fa menys d’un any que treballes al SISCAT, és convenient esperar a complir l’any per poder fer la sol·licitud. En cas que, per les teves responsabilitats, et sigui imprescindible poder prescriure, pots fer el curs d’adaptació gratuït.

6


Guia ràpida per acreditar-te

r-ho? Si treballes a d’altres centres o per compte propi Has de fer la sol·licitud via telemàtica a: http://canalempresa.gencat.cat o a http//seu.gencat.cat Has d’emplenar el formulari de sol·licitud, indicant les dades personals identificatives i les relatives a la titulació, i adjuntar el model normalitzat de formulari de certificat d’empresa, o en cas de treball per compte propi, adjuntar Informe de Vida Laboral. Aquest procediment s’ha de fer amb signatura electrònica o certificat digital admès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya

7


Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

Quina documentació A la sol·licitud has de fer constar: • Les teves dades identificatives • La certificació acreditativa del període d’experiència professional mínima d’un any expedida per l’empresa o institució ocupadora. • En cas que hagis treballat en més d’un centre, has de presentar la certificació de cadascun d’ells. • En cas de treball per compte propi, has de presentar el certificat de vida laboral acreditatiu del període d’experiència professional. • Si l’any d’experiència és resultat de la prestació laboral en un o més centres per compte aliena o pròpia, has d’acreditar-la per mitjà de la certificació expedida per cada entitat i el certificat de vida laboral.

8


Guia ràpida per acreditar-te

has de presentar? • Si no disposes de l’experiència mínima d’un any, has de presentar la certificació acreditativa d’haver superta el curs d’adaptació gratuït. • En cas de sol·licitar l’acreditació en l’àmbit de les cures especialitzades, has de presentar còpia de la certificació del títol d’infermer/a especialista i la certificació acreditativa del període d’experiència professional mínima d’un any ha de correspondre a l’especialització per la que es demana l’acreditació i amb els mateixos suposits abans explicats. La direcció general competent pot consultar per mitjans electronics o obtenir les dades o la documentació acreditativa necessària, tret que t’hi oposis. En aquest cas hauràs d’aportar tu la documentació acreditativa pertinent.

9


Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 10

Quan tardaràs a rebre l’acreditació? Les resolucions es posaran a disposició de la Seu electrònica de les infermeres en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud o la comunicació de dades per part del centre SISCAT. Transcorregut aquest termini sense que l’Administració de pronunciï, es considera acceptada la sol·licitud presentada tal i com regula la llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.


Guia ràpida per acreditar-te

Què rebràs? Rebràs un document d’acreditació per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà amb el teu CODI D’ACREDITACIÓ i que especifica l’àmbit: cures generals i/o cures especialitzades.

Les infermeres i infermers que presten servei al SISCAT podran emetre les ordres de dispensació en format electrònic, que aniran inclouran les dades d’identificació de la infermera acreditada.

11


Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 12

Què comporta l’acreditació? Poder emetre les ordres de dispensació en l’àmbit dels medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris, molts d’ells finançats. En l’àmbit dels medicaments subjectes a prescripció mèdica, cal esperar a la disponibilitat de protocols elaborats pel Ministeri de Sanitat, conforme normativa estatal. Quan estiguin disponibles, però, no caldrà tornar a acreditar-se.


Guia ràpida per acreditar-te

Tens dubtes? Contacta amb el teu col·legi professional per resoldre els teus dubtes: •

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) Telèfon gratuït d’atenció col·legial: 900 705 705 / prescripcio@coib.cat / www.coib.cat/prescripcio

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) prescripcio@codita.org / www.codita.org/prescripcio

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) Telèfon: 973 243 760 / coill@coill.org / www.coill.org

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona (COIGI) Telèfon: 972 204 061 / gicoi@coigi.cat / www.coigi.cat

13


Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya Rosselló, 229, 4t 2a - 08008 Barcelona Tel. 93 217 75 73 - consell@consellinfermeres.cat

Imatges: Ariadna Creus i Àngel García. Banc d’Imatges Infermeres


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.