Page 1

Konrad J uszczyk   Język@multimedia  3  -­‐  Dialog/Konflikt,  Wrocław,  28-­‐29.05.08  

Instytut   J ęzykoznawstwa   –   Z akład   P sycholingwistyki   Centrum   P rzetwarzania   M owy   i   J ęzyka   Uniwersytet   i m.   A dama   M ickiewicza   w   P oznaniu  


—  Wspólne działanie  (Clark)   —  Sceny  wspólnej  uwagi  (Tomasello)   —  Epizody  wspólnej  uwagi  (Bruner)   —  Społeczno-­‐interakcyjne  teorie  języka  

(Wygotski, Wittgenstein,  Buber)  


—  OBECNOŚĆ w  czasie  i  przestrzeni   —  UWAGA  skupiona  wspólnie  na  przedmiocie   —  WSKAZYWANIE  i  POKAZYWANIE   —  MÓWIENIE:  regulacja  werbalna  


—  Komunikacja naturalna:   —  Obecność  jednoczesna  i  bliska   —  Jesteśmy  tu  i  teraz,  tuż  obok  siebie,  ze  sobą!  

—  Komunikacja wirtualna:   —  Obecność  (nie)jednoczesna  i  daleka   —  „tu  i  teraz”  zapośredniczone  poprzez  komputer  


—  „Lampka” oznacza,  że  rozmówca  jest:   —  niezalogowany:  szara  

—  zalogowany  i  aktywny:  zielona     —  zalogowany,  lecz  nieaktywny:  pomarańczowa   —  Kolor  lampki  zmienia  się  automatycznie!   —  Podobnie  w  gg,  tlenie,  czy  skype  na  www.  


—  Komunikacja naturalna:   —  To,  o  czym  mowa,  jest  w  zasięgu  wzroku.   —  Zajmujemy  się  tym,  na  co  zwraca  naszą  uwagę    

nasz rozmówca,  ustalamy  wspólny  przedmiot!  

—  Komunikacja wirtualna:   —  To,  o  czym  mowa,  jest  na  różnych  komputerach.   —  Zajmujemy  się  tym,  co  jest  po  obu  stronach  ekranu!   —  Technologia  pozwala  na  „współdzielenie  ekranu”.  


—  Współdzielone dokumenty  w  Google  Docs,  

ZOHO, Microsoft  Office  Live,  czy  Mind42:   —  Teksty,  tabele  itp   —  Arkusze  kalkulacyjne  (Discuss)   —  Prezentacje  multimedialne   —  Wiki  i  bazy  danych  (ZOHO)  

—  Mapy myśli  (MIND42:  google  talk  i  skype)       —  „Computer  supported  cooperative  work”  

—  Wspólny dostęp   do   dokumentów   ułatwia  

dzielenie się  doświadczeniem  poprzez  dialog.  


—  MS SharedView  lub  zdalny  pulpit,  Skyfex:   —  Podgląd  czyjegoś  działania  na  komputerze  

dla zwiększenia  zakresu  dostępności  do   przedmiotu  wspólnej  uwagi  i  zrozumienia.  

—  Wspólna praca  nad  określonym  zadaniem,    

pomoc on-­‐line  w  problemach  technicznych.  


—  Komunikacja naturalna:     —  Wskazywanie  palcem  i  pokazywanie  gestem   —  Interesuje  nas  to,  co  wskaże  nasz  rozmówca.   —  Ważne  jest  to,  co  pokaże  nam  niewerbalnie.  

—  Komunikacja wirtualna:   —  Wskazywanie  kursorem  (myszką)  i  klikanie   —  Interesuje  nas  to,  na  co  rozmówca  wskazuje  myszką.     —  Widzimy  to,  czym  konkretnie  zajmuje  się  rozmówca.    


—  Powiązanie przekazu  

słownego i  wizualnego   pomaga  kierować   wzrokiem  rozmówcy.  

—  To, na  co  patrzymy,    

jest dla  nas  ważne.  

—  Śledzenie wzroku  jest  

naturalne i  wspomaga   komunikację  językową     (rozwój  języka  u  dzieci).  


—  Cell presence  indicator,  czyli  oznaczenie  

komórki, w  której  jest  kursor  mojego   współpracownika:  

—  Ja wiem  co  on  robi.   —  On  wie  co  ja  robię.   —  Pracujemy  razem  ;)  


—  Komunikacja naturalna:   —  Regulacja  werbalna  jest  raczej  wokalna.   —  Mówimy  o  tym,  co  i  jak  razem  robimy.     —  Podtrzymujemy  kontakt  i  ustalamy  relację.  

—  Komunikacja wirtualna:     —  Regulacja  werbalna  jest  raczej  pisemna,  bo  

łatwiej wymieniać  komunikaty  pisemne  na   komputerze  niż  na  papierze,  a  ustnaàSkype;)  


—  IM: Instant  Messenger,  czyli  „tu  i  teraz”   —  Szybkie  przekazywanie  wiadomości  tekstowej   —  Google  Talk,  Gadu-­‐gadu,  Tlen,  Skype,  czy  ICQ…   —  To,  co  chcę  ci  przekazać,  piszę  ci  już  teraz!   —  Masz  to?  


—  Podstawową funkcją  języka  jest  kierowanie  uwagi.   —  Istotna  jest  uwaga  skierowana  na  odbiorcę.   —  Rozmówcy  używają  języka  by  zwracać  uwagę  na  

stany swojej  uwagi!  Ja  wpływam  na  twój  stan  uwagi.   —  To,  co  jest  w  stanie  twojej  uwagi,  jest  nazwane  za   pomocą  określonych  zachowań  komunikacyjnych.   —  Znaki  wskazują  na  określone  działania  do  wykonania.     Znaczenia  to  nie  przedmioty,  ani  wyobrażenia  o  nich,   lecz  doświadczenia  i  działania  jakich  się   podejmujemy  wobec  zaistniałej  sytuacji,     o  której  sygnalizują  znaki.  


—  Mówienie sprzyja  internalizacji,  czyli  „uwewnętrznianiu”.  

—  genetyczne prawo  rozwoju  Wygotskiego   —  To,  co  pojawia  się  w  świadomości  jednego  

rozmówcy (wewnętrznie  –  psychicznie)  jest   wypowiadane,  czyli  przechodzi  na  plan  społeczny   (zewnętrzny)  i  trafia  do  drugiego  rozmówcy   (wewnętrznie  –  psychicznie).  


STAŁE W  KOMUNIKACJI:  

KOMUNIKACJA NATURALNA  

KOMUNIKACJA WIRTUALNA  

cel i  motywacja,  intencje  

jest

wspólne doświadczenie   sprzężenie  zwrotne   obecność  

jednoczesna i  bliska  

(nie)jednoczesna i  daleka  

wskazywanie

palcem

kursorem (myszką)  

spoglądanie

widzenie się  wzajemne  

widzenie się  przez  kamerę  

regulacja werbalna  

wokalna

wizualna: pismo  

wspólny przedmiot  uwagi    

w zasięgu  wzroku  

na różnych  ekranach    

zachowania niewerbalne  

Oczywiście;)

brak przeniesienia?  

uczenie się  i  

zachodzi


—  Intentional agents  are  animate  beings  who  have  

goals, including   active   choices   about   what   to   pay  attention  to  in  pursuit  of  them.     Michael  Tomasello   —  Ludzie   mają   intencje,   czyli   działają   ze   świadomością   czegoś,   najczęściej   starają   się   osiągnąć  określony  cel.   —  Ludzie   podporządkowują   swoje   działania   poznawcze,   skupiają   swoją   uwagę   na   osiąganiu  wspólnego  celu.  


—  Czy moje  stany  mentalne  są  współtworzone  

przez innych  i  ich  stany?  Czy  są  zależne?  

—  Język rozszerza  działanie  umysłu!  A  internet?   —  Wspólne  działanie  za  pomocą  języka  jest  

możliwe właśnie  poprzez  wpływ  na  uwagę.  

—  Jesteśmy powołani  do  współdziałania.  


—  Antropologia kultury,  etnolingwistyka  Malinowskiego   —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Phatic communion  (język  nie  służy  przekazywaniu  info)   Językoznawstwo  kognitywne,  akwizycja  języka  wg  Tomasello:  Kulturowe   źródła  ludzkiego  poznawania.   Teza  o  wzajemnym  postrzeganiu  się  jako  „tacy  jak  ja”   Teza  o  utożsamianiu  się  ludzie  z  mediami  Reeves  i  Nassa   Rozróżnienie  komunikacji  ja-­‐ty  a  ja-­‐to  Bubera  i  Stewarta   Interakcjonizm  symboliczny  w  opracowaniu  Hałas  2006   Paradygmat  wspólnej  uwagi  wg  Brunera  i  Eilan  et  al.   Psychologia  Wygotskiego:  znaki  to  narzędzia  umysłu   pragmatyka  interakcji  człowieka  z  komputerem   Koregulacja  (Fogel)   Człowiek  rozwija  się  z  relacji  z  innymi  i  nigdy  nie  działa  sam  dla  siebie,   zupełnie  samodzielnie  (Shanker,  Fogel,  Tomasello)   Najnowsze  media  są  wynikiem  internalizacji  dialogu  (Wygotski)   Świadome  jest  tylko  to,  co  jest  komunikowane  (Poppel).  


—  Aplikacje internetowe  są  user-­‐friendly,  bo  opierają  się    

na naturalnych  strategiach  komunikacyjnych  człowieka.  

—  Współdzielenie tworzonych  dokumentów  ułatwia  

współpracę, bo  ludzie  „lubią  robić  coś  razem”,  „tu  i  teraz”!  

—  Technologia rozszerza  nasze  możliwości  poznawcze    

i nowe  media  współdziałają  ze  starymi  mózgami;)  

—  Dialog człowieka  z  człowiekiem  za  pomocą  komputera  nie  

różni się  tak  bardzo  od  rozmowy,  jak  nam  się  zdaje,  raczej   przybliża  się  do  niej  –  taki  jest  kierunek  rozwoju  mediów.  


—  Bo w  badaniu  komunikacji  potrzebne  jest  podejście  

całościowe, a  nie  skupianie  się  na  metaforze  przewodu.  

—  Tradycyjne ujęcie  komunikacji  jest  zbyt  redukcjonistyczne.   —  Komunikacja  to  nie  wymiana  informacji,    

a raczej  przemiany  w  działaniu  wywoływane  znakami.  

—  Komunikacja to  uczenie  się,  formowanie  zachowań.   —  Computer  supported  cooperative  work  


—  Wspólne rozwiązywanie  problemów  i  osiąganie  celów.   —  Uwaga:     —  podzielanie  uwagi  na  wspólnie  wyobrażanym  

przedmiocie.

—  Obserwowanie, wskazywanie  i  pokazywanie  palcem   —  Spojrzenie:     —  spoglądanie,  śledzenie,  skierowanie  wzrokiem  

—  Język:   —  regulacja  zachowania,  uwagi,  podtrzymanie  więzi  

—  Sprzężenie zwrotne:    uczenie  się  z  zamianą  ról        


—  —  —  — 

Cel (motywacja)   Uwspólnianie  doświadczenia   Uzgadnianie  przedmiotu  wspólnej  uwagi   Negocjacja  znaczenia    

—  (to, czego  doświadczam  plus  uwaga,  odniesienie  wg  Tomasello)  

—  Regulacja zachowania  i  współdziałania  (koregulacja)   —  —  —  — 

śledzenie wzroku  (gaze  following)   wskazywanie  palcem   wymiana  werbalna   sprzężenie  zwrotne  

—  Media służą  współpracy  i  regulacji  działań  (uwagi)   —  Język   jako   regulator   uwagi   a   komputer   jako   rozszerzenie  

regulacyjnej roli  języka.  Media  jako  przedłużenie  (McLuhan).  

DIALOG-Juszczyk-Wrocław-2008  

Konrad
   J uszczyk
   Język@multimedia
  3
  -­‐
  Dialog/Konflikt,
  Wrocław,
  28-­‐29.05.08 
   
   I...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you