Page 1

COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

ENLLAÇ

Núm. 10 / 2006

4 d’octubre de 2006

 Viatge cultural a Berlín

‘Re-mirades’, i noves propostes La visita a la capital alemanya organitzada pel Col·legi ha tingut molt bona acollida i s’han cobert totes les places disponibles. Del 11 al 16 d’octubre, 45 companys, entre col·legiats i acompanyants, coneixeran la ciutat a través dels itineraris arquitectònics que dibuixen la seva història i caràcter contemporani, i que inclouen visites als edificis més significatius del S.XX. A més, el grup disfrutarà d’altres activitats culturals: sessió d’òpera, viatge en globus, vida nocturna, degustacions gastronòmiques... els desitjem bon viatge. A la tornada els proposarem que comparteixin amb nosaltres les millors fotografíes digitals.

 Obres a la seu col·legial

Seguim els plans previstos, i la remodelació es troba en fase de finalització.

 Pont de desembre Ja està oberta la inscripció per al viatje a Extremadura. Vegeu l’itinerari i condicions a la pàg. 10

 Entra en vigor el Codi Tècnic de l’Edificació, CTE El 29 de setembre va finalitzar el primer període de convivència del CTE amb les NB. NBE DEROGADES

DOCUMENTS BÀSICS A APLICAR

NBE CPI-96

DB SI ‘Seguretat en cas d’incendi’ (Vegeu l’article aparegut a l’Enllaç núm. 7) DB SU ‘Seguretat d’utilització’ (Vegeu l’article aparegut a l’Enllaç anterior) DB EH ‘Estalvi d’energia’ (Vegeu l’article aparegut a l’Enllaç anterior)

NBE CT-79

El Col·legi us ofereix tota la informació, formació i documentació al respecte. Llegiu els resums que en aquest i anteriors números de l’’Enllaç’ ha anat publicant el Gabinet Tècnic i vegeu el pro-

grama de difusió i formació sobre el codi tècnic de l’edificació. Per a més informació adreceu-vos al web col·legial, o a la Secretaria del Col·legi.

 Represa de l’horari d’hivern TARRAGONA Dilluns a dijous de 08.00 a 17.30 h ATENCIÓ AL (Es visarà fins a les 17.00 h) PÚBLIC I VISATS Divendres, de 08.00 a 14.00 h ADREÇA

Rbla. del President Francesc Macià, 6 977.212.799

REUS

EL VENDRELL

Dimarts i dijous laborales de 16.00 a 19.00 h. Dilluns i dijous laborales de 16.00 ATENCIÓ: Tancat els dijous a 19.00 h. d’octubre. C. Narcís de Monturiol, Avgda. 11 de Setembre, baixos Cantonada del Puig 977.331.072 977.155.643

* Trobareu els plànols de situació al web col·legial

Sumari   

Programa de difusió i formació CTE [Pàg. 2] Els ajuntaments vers l’obra menor [Pàg. 3] Legislació [Pàg. 4] Actualitat jurídica [Pàg. 5] Formació [Pàg. 6] Borsa de treball [Pàg. 8]

  

Informació d’interès [Pàg. 9] Sortides programades [Pàg. 10] MUSAAT [Pàg. 11] PREMAAT [Pàg. 11] Biblioteca i centre de documentació [Pàg. 12]

. ic de E T cn 'C i Tè ció' d

a Co ific u d No l'E


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 PROGRAMA DE DIFUSIÓ I FORMACIÓ

SOBRE EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació en l’exercici dels arquitectes tècnics i en el tràmit col·legial de visat Amb l’entrada en vigor del Codi Tècnic i dels documents d’aplicació: A partir del 29/09/2006, seran obligatoris els documents: • Referits a ús

Degut a la implantació del CTE, a partir del 29 de setembre, canvien de manera substancial els requeriments tècnics i administratius per a la redacció de projectes, de direccions d’obra i d’execució, com també canvia el proTI. Tipus d’intervenció

cediment administratiu dels certificats de final d’obra. Per tant, el CTE obliga a revisar la redacció de projectes per tal que reuneixin els requisits següents, d’obligat compliment: Documentació associada

INICI VISAT

11. Projecte i Direcció

12. Projecte

I. Memòria. Compliment del Codi Tècnic. • Seguretat Estructural.29/03/07 • Seguretat en cas d’incendi. 29/09/06 • Seguretat d’utilització. 29/09/06 • Salubritat. 29/03/07 • Protecció contra el soroll. • Estalvi d'energia. 29/09/06 Pla de control de Qualitat II. Plànols III. Plec de condicions. IV. Mesuraments. V. Pressupost. VI. Estudi de seguretat, o estudi bàsic de seguretat.

CERTIFICAT FINAL D’OBRA   

Un annex de modificacions de projecte (model A col·legial). La relació de controls i resultats (model B col·legial), i documentació control de l’obra (format a determinar) Programa i registre de resultats de control de qualitat (el que es fa servir actualment) de la Generalitat, Llibre d’incidències. Projecte amb els seus annexes i modificacions. Llicència d’obres. Obertura del centre de treball. Llibre d’obra.

I. Memòria. Compliment del Codi Tècnic. • Seguretat Estructural.29/03/07 • Seguretat en cas d’incendi. 29/09/06 • Seguretat d’utilització. 29/09/06 • Salubritat. 29/03/07 • Protecció contra el soroll. • Estalvi d'energia. 29/09/06 Pla de control de Qualitat II. Plànols III. Plec de condicions. IV. Mesuraments. V. Pressupost. VI. Estudi de seguretat, o estudi bàsic de seguretat. 13. Direcció

   

14. Direcció d’execució (compartida)

[2]• Protecció contra incendis • Estalvi d’energia A partir del 29/03/2007, la resta de documents.

ENLLAÇ Octubre 2006Un annex de modificacions del projecte (model A col·legial). La relació de controls i resultats (model B col·legial), i documentació control de l’obra (format a determinar) Programa i registre de resultats de control de qualitat (el que es fa servir actualment) de la Generalitat, Llibre d’incidències. Projecte amb els seus annexes i modificacions. Llicència d’obres. Obertura del centre de treball. Llibre d’obra. La relació de controls i resultats (model B col·legial), i documentació de control de l’obra (format a determinar) Programa i registre de resultats de control de qualitat (el que es fa servir actualment) de la Generalitat.


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

A MÉS, A TENIR EN COMPTE RESPECTE AL PROJECTE BÀSIC: • Encara que es faci referència al projecte bàsic, pel que fa al visat, el Col·legi considerarà únicament el projecte d’execució. • Si el col·legiat vol visar un projecte bàsic, no s’acceptarà el visat d’un EBSS o ESS a partir del mateix. • Les despeses col·legials i MUSAAT es faran efectives al visar el projecte bàsic. • El projecte d’execució s’incorporarà en el moment de visar l’ESS o l’EBSS, al mateix número de visat, com un annex. I RESPECTE AL PROJECTE D’EXECUCIÓ, per tramitar el corresponent visat a més dels anteriors requeriments, s’exigirà que: • El projecte d’execució estigui constituït pels documents descrits en el quadre anterior. • En el projecte d’execució no es faci referència a

normes derogades pel CTE. • En el projecte d’execució es faci referència expressa a compliment del CTE. • Es recordi portar tots els fulls correctament signats pels responsables corresponents Amb el nou visat afectat pel CTE us entregarem un full recordatori dels nous requeriments pel CFO. QUAN PEL TIPUS D’OBRA, ÚS O ALTRE CIRCUMSTÀNCIA, AL PROJECTE D’EXECUCIÓ QUE ES PRESENTA A VISAR NO LI SIGUI D’APLICACIÓ EL CTE, S’HAURÀ D’INCLOURE A LA MEMÒRIA DEL PROJECTE UNA APARTAT DE JUSTIFICACIÓ DE NO COMPLIMENT DEL CTE, ON ES JUSTIFICARAN LES CIRCUNSTÀNCIES PER LES QUALS NO LI ES D’APLICACIÓ. Si el projecte no està afectat pel Codi Tècnic, NO POT EN QUALSEVOL CAS UTILITZAR EN LA SEVA REDACCIÓ NORMATIVA DEROGADA PEL CODI, O INCLOURE AL LLISTAT DE NORMATIVA VIGENT AQUESTA NORMATIVA DEROGADA.

 Els ajuntaments vers l’obra menor És conegut de tots la diferenciació entre obra major i menor que els Ajuntaments fan de les obres de construcció. Aquesta classificació hauria de prendre en consideració, entre d’altres, paràmetres com l’abast de la intervenció, el risc intrínsec dels treballs a realitzar, el pressupost d’execució material. Segons aquests criteris, la documentació tècnica que es demana pot ser diferent en cada cas. Així, petites obres de manteniment de façanes, tanques, reformes interiors, etc, són considerades de poca entitat i com a tals, els serveis tècnics dels Ajuntaments determinen que són intervencions que no cal que estiguin recolzades per cap mena de documentació prèvia, sinó tan sols per una direcció tècnica. En contraposició a aquesta diferenciació raonable de les obres, hi veiem sovint treballs amb una certa complexitat tècnica i d’alt rics per a la salut dels treballadors, com poden ser rehabilitacions de façana i canvis de coberta, considerats, segons criteris objectius definits freqüentment pels serveis tècnics dels Ajuntaments, com a obra menor. En aquest casos l’Ajuntament no demana projecte tècnic perquè no el considera necessari donada la poca entitat de les obres menors, i tanmateix demana al promotor la presència d’un responsable tècnic d’aquestes obres (l’arquitecte tècnic), la qual es confirma amb el corresponent full d’assumeix dels treballs a dirigir i , cada vegada més, un estudi de seguretat i salut de les mateixes. Aquesta situació, la no existència prèvia de projecte d’execució, produeix dues circumstàncies anormals. En primer lloc, l’existència d’un director de l’execució material de l’obra que controlarà la realització d’uns treballs dels quals no hi ha constància documental (perquè no existeix projecte). En segon lloc, la necessitat de redactar un estudi de seguretat d’uns treballs que, com em dit abans, no estan documentats al no existir projecte d’execució i dels quals no podem definir els riscos si prèviament no es coneixen els treballs a realitzar.

Un estudi de seguretat es redacta en base a un projecte d’execució (no projecte bàsic) on es defineixen els treballs a realitzar i del qual es podràn extreure, per fer l’estudi de seguretat, els corresponents llocs de treball i interpretar els possibles riscos dels mateixos, els quals seran minimitzats o eliminats del tot aplicant les mesures preventives addients. Però tot això amb la existència prèvia del projecte d’execució. El Col·legi professional, tal i com s’especifica al RD 1627/97 de disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, no pot visar un estudi o un estudi bàsic de seguretat sense la redacció prèvia d’un projecte d’execució. Tanmateix i pel que fa a assumir la direcció d’aquest tipus d’obra, l’arquitecte tècnic, quan no existeix un projecte, és el responsable de les obres a fer, de la recepció dels materials i de la seva bona execució. És projectista i director de l’obra tot i no haver-hi projecte d’execució. En aquest cas, la indefensió de l’arquitecte tècnic és greu quan es vol fer càrrec de l’obra tan sols amb un full d’assumeix de direcció. En CONCLUSIÓ, pot ser, com hem dit abans, que l’Ajuntament es doni per satisfet amb un full on un tècnic assumeixi la direcció de l’obra i que fins i tot demani, en alguns casos, un estudi bàsic de seguretat. Però de cara a la responsabilitat del tècnic durant l’obra o posteriors reclamacions, la direcció d’obra és un encàrrec que NO pot anar sense una documentació tècnica addient a cada tipus d’intervenció, bé sigui una memòria valorada o un projecte d’execució, independentment que l’Ajuntament corresponent el demani o no. El redactar una memòria valorada o un projecte tècnic, ho ha de decidir el tècnic segons la complexitat, l’abast de l’obra, el risc per als treballadors o altres factors que consideri oportuns. En qualsevol cas, el Col·legi professional per a visar una direcció, ha d’exigir com a mínim una documentació tècnica, una memòria valorada.

ENLLAÇ Octubre 2006

[3]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 LEGISLACIÓ. Nova llei de l’exercici de professions titulades i dels Col·legis Professionals Llei 7/2006, de 31 de maig (DOGC Núm. 4651, de 09 de setembre de 2006)

des i dels Col·legis Professionals entrà en vigor el passat 9 de setembre, i estableix els següents requisits de la relació de deure entre col·legiat i Col·legi:

La nova Llei 7/2006, de l’exercici de professions titulaArticle

Per part del Col·legi

Art. 6.a) Control de la titulació

Obligacions del col·legiat

En el moment de l’alta col·legial, comprovació de l’homoloComunicar al Col·legi qualsevol canvi respecte a la titulació gació de la titulació: d’aparellador/arquitecte tècnic/engin(casos de revocació d’homologació de títol). yer de l’edificació, o títol homologat degudament. Declaració del col·legiat de que no està incapacitat legalment ni En el moment de l’alta col·legial i successives campanes troba en situació d’inhabilitació professional i compromís de yes d’actualització de dades comunicar al Col·legi qualsevol limitació en aquest sentit.

En el moment d’emetre un certificat d’habilitació, a petició del col·legiat, per poder acreditar-se per visar una obra en un altre Col·legi, i el Col·legi té coneixement d’una situació Art. 6.b) d’inhabilitació del col·legiat que ha demanat el certificat Control de la situació de no (bé per pròpia declaració o per comunicació judicial) el inhabilitació professional Col·legi no podrà emetre un certificat d’habilitació. Declaració del col·legiat en la NEP que no es troba inhabilitat per al treball objecte del visat.

En el tràmit de visat En el tràmit de visat, quan la inhabilitació sigui via comunicació judicial d’inhabilitació d’un col·legiat (si la inhabilitació és parcial, es podran visar aquells treballs no afectats per la prohibició d’exercir)

Declaració del col·legiat que no està vinculat a cap Administració pública o, en cas contrari, que treballa per a l’Administració (amb En el moment de l’alta col·legial i successives campanArt.6.c) i 7 indicació de l’Administració a la qual es troba vinculat), i comproControl de les incompatibi- yes d’actualització de dades mís de comunicar al Col·legi qualsevol canvi de la seva situació litats, respecte als profesprofessional que representi una vinculació amb l’Administració. sionals vinculats a qualsevol Administració Pública, Declaració del col·legiat en la NEP que no està afectat per incomEn el tràmit de visat. amb independència de la patibilitat legal per al treball objecte del visat. relació contractual Control d’ofici per part del Col·legi en el cas que tingui coneixement de la situació d’incompatibilitat del col·legiat. Art. 6.d) Controlar per part del Col·legi que els col·legiats no estiControl de l’obligació de guin afectats per una suspensió de l’exercici per incomcol·legiació pliment reiterat del pagament de quotes col·legials. Declaració del col·legiat que és coneixedor del deure de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de la seva actuació professional i que s’obliga a contractar-la i mantenir-la vigent mentre subsisteixi la responsabilitat. NOVETAT En el moment de l’alta col·legial i successives campan- S’exceptua d’aquesta obligació: Art. 9 • Els professionals que actuïn exclusivament al servei d’una Control del deure d’asse- yes d’actualització de dades. gurança de la responsabiliAdministració Pública tat civil professional • Els que exerceixin exclusivament com assalariats, sempre que l’empresa tingui una assegurança que cobreixi la responsabilitat dels professionals. Assegurança de la qual s’haurà de facilitar fotocòpia al Col·legi i que hi posi explícitament que el col·legiat està inclòs. En el tràmit de visat.

Per tant, amb la La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels Col·legis Professionals, el Col·legi vetllarà: • Per la col·legiació dels col·legiats amb titulació homologada i l’obligació de col·legiació per l’exercici professional. • Pel correcte exercici professional del col·legiat, controlant la possible situació d’inhabilitació professional.

[4]

ENLLAÇ Octubre 2006

Declaració del col·legiat en la NEP que disposa i mantindrà vigent una assegurança de responsabilitat civil que cobreix els riscos derivats de l’actuació professional objecte del visat.

• Per les incompatibilitats en el desenvolupament professional. • Per adoptar les mesures necessàries per promoure i facilitar (no garantir) el compliment suficient del deure d’assegurança dels seu col·legiats. • La Junta de Govern del Col·legi exerceix la potestat disciplinària contra els col·legiats per incompliment de les disposicions legals, col·legials i professionals, d’acord amb la Llei i els Estatuts.


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 ACTUALITAT JURÍDICA. Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid sobre un accident amb resultat de mort a l’obra. Us informem resumidament del resultat del judici per la mort de dos treballadors a una obra que s’ha resolt amb penes de presó i inhabilitació d’alguns dels responsables. Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid de 20/07/2006, d’un accident laboral amb conseqüència de mort de dos treballadors a l’obra produït el dia 21 de maig de 2001.A conseqüència de l’anterior, no hi havia cap tipus de prevenció de riscos sobre la mateixa, tampoc s’havia dotat als treballadors de les mesures de seguretat necessàries, ni les descrites en el manual de la màquina, ni s’havia instruït en el funcionament de la màquina i ni dels perills que comportava.Els treballadors morts no van estar vigilats per una persona experta durant les feines laborals de desmuntatge.

Antecedents Els dos treballadors morts duien a terme el desmuntatge d’una bastida motoritzada. Un dels dos no tenia preparació ni coneixements suficients per realitzar la feina, i l’encarregat de l’obra, coneixedor de la falta de preparació d’un d’ells, va ordenar que tots dos duguessin a terme el desmuntatge. En el desmuntatge es va produir l’error (no se sap per quin dels dos treballadors) d’afluixar els cargols d’un tram del masteler, i pitjar el botó de pujada, enlloc del de baixada amb el què la plataforma va pujar pel tram que havia quedat fluix, provocant la caiguda dels treballadors, i a conseqüència de les ferides sofertes, la mort dels dos.

Per tant, es tracta de l’incompliment del deure de protegir la salut i integritat física dels treballadors per absència total de la previsió en matèria de seguretat. Resolució L’Audiència condemna per delicte d’homicidi contra la seguretat dels treballadors, a 2 anys i 6 mesos de presó, i a 2 anys i 6 mesos d’inhabilitació de la professió: Qualificació jurídica Infracció de les normes de prevenció de riscos laborals, L.P.R.L. 31/1995, de 8 de novembre, i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Homicidi imprudent (art. 142-1 CP).

Els fets produïts tenen la qualificació jurídica descrita perquè: 

Existeix estudi de seguretat i pla de seguretat, però en cap dels dos es contemplava la utilització d’una plataforma mòbil com la utilitzada pels dos treballadors morts, és a dir, no es contemplava la utilització d’una bastida motoritzada monomàstil.

Als dos arquitectes tècnics que exercien les funcions de cap d’obra de l’empresa com assalariats de la promotora/constructora A l’arquitecte tècnic que exerceix les funcions de coordinador de seguretat Al president de l’empresa de la bastida

L’Audiència condemna per delicte d’homicidi a 2 anys de presó: A l’encarregat de l’obra, assalariat de l'empresa constructora/promotora Al delegat de seguretat, assalariat de l'empresa de la bastida

L’Audiència ha absolt als arquitectes directors de l’obra i als arquitectes tècnics directors en l’execució de l’obra, tots ells no assalariats de l’empresa que duia a terme les obres.

* Podeu demanar més informació, o el text complert de la sentència, a Secretaria.

Visiteu la nostra pàgina web

www.apatgn.com LEGISLACIÓ ACTUALITZADA, DOCUMENTS, TRÀMITS I MOLTES MÉS EINES PER FACILITAR LA VOSTRA TASCA

ENLLAÇ Octubre 2006

[5]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 FORMACIÓ. Programació setembre / octubre FORMACIÓ ESPECÍFICA: CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ Document Bàsic Contingut del curs Seguretat en cas d’incendi

Data

Hores

Fèlix González Redondo (Arquitecte Tècnic) Compartimentació, evacuació, Sotsinspector del Cos de Bombers de la instal·lacions, accessibilitat i resistènGeneralitat cia al foc.

27/09/06

18 – 21 h

CURS FINALITZAT: Totes les places cobertes

28/09/06

18 – 21 h

Josep Sole (Arquitecte Tècnic) HE – 1 Limitació de la demanda d’eDirecció Tècnica de URSA Ibérica Aislantes nergètica SA.

10/10/06

17 – 20 h

Carles Basté (Tècnic de l’Institut Català d’Energia, ICAEN)

HE – 3 Instal·lacions d’il·luminació

17/10/06

17 – 20 h

Noelia González García (Enginyera Industrial Superior) Projectes d’energies renovables. IDEAC

HE – 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

18/10/06

18 – 21 h

Noelia González García (Enginyera Industrial Superior) Projectes d’energies renovables. IDEAC

HE – 5 Contribució fotovoltaica mínima

19/10/06

18 – 21 h

Classificació dels productes i Justificació del comportament al foc.

Document Bàsic: Estalvi d’energia DB HE

Part primera: disposicions generals, condicions tècniques i administratives, exigències bàsiques i annexos Carlos Aymat (Dir. Gabinet Tècnic Consejo General de la Arquitectura Técnica de España)

CTE – Part 1. Què és, aplicacions i consideracions sobre el CTE

08/11/06

17 – 19 h

Luis Gonzalez Guerrero (Dir. Tècnic de Prefabricats Pujol)

Esperit i interpretació del CTE. Anàlisi General dels diferents tipus d’estructura

29/11/06

17 – 19 h

04/10/06

17 – 19 h

DB – SU Seguretat d’Utilització

Feb.07

3 h.

DB – SU Parallamps

Feb.07

2 h.

DB – HS Salubritat

Feb.07

6 h.

DB – SE AE Accions d’Edificació.

Feb.07

3 h.

DB – SE Cimentacions

Feb.07

6 h.

DB – SE Estructura de Fàbrica

Mar.07

6 h.

DB – SE A Estructures d’acer

Mar.07

6 h.

DB – SE M Estructures de fusta

Mar.07

6 h.

Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis Complementació i aclariments tècnics dels paràmetres relatius a l'energia del Decret 21/2006, de 14 de febrer, d'ecoeficiència en els edificis, en conjunció amb les exigències bàsiques del DB-HE del CTE. Núria Pedrals Puges, Sotsdirectora General Decret 21/2006, de 14 de febrer, d'ecode Qualitat, Sostenibilitat i Rehabilitació de eficiència en els edificis, en conjunció l'Habitatge. Direcció General d'Habitatge. amb les exigències bàsiques del DBHE del CTE. Josep Vives Serra, cap de la Secció de Control de Qualitat. Direcció General d'Habitatge.

CURS FINALITZAT: Totes les places cobertes Cursos en preparació per al 2007

[6]

ENLLAÇ Octubre 2006


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

Programa de formació continua Impermeabilització de cimentacions i estructures enterrades Albert Berenguer Puigdomènech, Llicenciat en Ciències Químiques, Cap del Servei Tècnic Bilding Systems.

Es presenten diferents opcions d´impermeabilització en forma de casos pràctics seguint les regles bàsiques. Per a cada cas pràctic es detallen les opcions més clàsiques en quant a tècniques i materials, així com les últimes novetats.

24/10/06

18 – 20 h

31/10/06

18 – 20 h

Experiències i errors en col.locació i segellat de rajoles ceràmiques Albert Berenguer Puigdomènech, Llicenciat en Ciències Químiques, Cap del Servei Tècnic Bilding Systems.

La Jornada conté les claus dels diferents tipus de rajoles i les recomanacions que es deriven del coneixement teòric i de l’experiència pràctica quant a col·locació a les més diverses cirumstàncies. Es descriuran els tipus de materials i tècniques per a la col.locació i el rejuntament de rajoles ceràmiques i es realitzarà un repàs als errors més freqüents i com evitar-los a la pràctica diària.

Curs bàsic de fotografia digital Oberta la preinscripció per al curs que es farà els dilluns de la 2a quintzena de novembre. Pendent de confirmar la data d’inici.

200 metres Rambla del President Francesc Macià

Per segon any consecutiu i degut a la bona acollida, el Col·legi torna a oferir cursos d’anglès pràctics per a col·legiats i familiars segons nivells. Aquests cursos es realitzen en grups de màxim 6 alumnes, dos o tres hores setmanals, per a tothom interessat en aprendre o refrescar el seu anglès. Enguany, els cursos començaran més tard a causa de les obres. Els que hi esteu interessats, cal que ens ho feu saber per tal d’anar formant els grups. Descripció del curs: Segons el nivell l’objectiu varia des de l’adquisició d’una base sòlida a classes de conversa en format de taula rodona. nivell baix nivell elemental nivell entremig nivell avançat Els cursos s’impartiran: Lloc: Seu Col·legial (Rbla. President Francesc Macià, 6, Tarragona), també a Reus o El Vendrell, en funció dels inscrits. Dia i Hora: 1 dia a la setmana a determinar segons l’alumnat pre-inscrit i nivell. Data d’inici, un cop finalitzades les obres, aproximadament novembre del 2006 fins al juny del 2007. Preu orientatiu: 2 h. setmanals 80€ s/iva el trimestre 3 h. setmanals 120€ s/ iva el trimestre Per tant, els qui hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb el Departament de Dinamització (hores d’oficina), informant del nivell orientatiu i horari possible, en funció del nombre d’interessats i horaris us informarem de les diferents opcions. Per formar els grups hi haurà d´haver un mínim d’inscrits, i es reservarà plaça per rigorós ordre de pre-reserva al Departament de Dinamització.

P PREGUEM ENVIEU AQUESTA BUTLLETA AMB LES VOSTRES DADES PER FAX O E-MAIL, O PER TELÈFON. DATA LIMIT D’INSCRIPCIÓ 30 D’OCTUBRE

Tel./Fax: 977 212 900 977 224 152 e-mail: formacio@apatgn.com PRE-RESERVA, indiqueu les opcions que us plantegem: Nivell estimat: baix elemental entremig avançat Dies disponibles: dilluns dimarts dimecres Curs d’anglès

B S C. Joan Miró

Degut a les obres, els cursos del mes d'octubre tindran lloc a la sala de conferències de l’Hotel SB Express (a 200 m. de la Seu Col·legial).

Dr .M

all

afr

é

INSCRIPCIONS: La matrícula queda formalitzada en enviar la butlleta corresponent amb les vostres dades.

Horaris preferibles: migdia dinar tarda Hora aproximada: _______________

Un cop rebudes les sol·licituds us farem arribar la prova de nivell i horaris disponibles en funció dels interessats.

Jordi Adam (Vocal Dinamització)

ENLLAÇ Octubre 2006

[7]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 Formació externa SETMANA D’ESTUDIS URBANS ‘Habitatge i societat: noves demandes, nous instruments’. Lleida, 16-20 d’octubre de 2006 La IX edició de la Setmana d’Estudis Urbans vol abordar el complex tema de l’habitatge des d’una perspectiva múltiple. Per una banda, pretén analitzar les noves necessitats d’habitatge que genera una societat canviant com és la nostra, i les perennes dificultats per accedir-hi. Per altra banda, s’introdueix en les polítiques públiques i la construcció de la vivenda social, i explora noves formes d’encarar la construcció d’habitatges

dignes, assequibles i sostenibles. Tot plegat, com és tradició en aquestes jornades, mirant de combinar el plantejament dels problemes amb la recerca de solucions. PROGRAMA: www.geosoc.udl.cat/SEU/seu.htm INFORMACIÓ: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida. Encarna Luengo Tel. 973 24 91 00 Fax 973 23 06 58 e-mail: caatlleida@caatlleida.cat

BEQUES PER ALS CURSOS ORGANITZATS PER LA ‘REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO’ El Consejo General de la Arquitectura Técnica ha obert la convocatòria de beques per a la realització dels següents cursos: TÍTOL i dates de celebració

Data del sorteig de beques

Curso superior sobre régimen del suelo y planeamiento (1.250 €) 20 i 27 d’octubre i 3, 10 i 17 de novembre de 2006

06/10/06

Gestión de los patrimonios públicos de suelo (320 €) 11 i 12 de desembre de 2006

01/12/06

Las nuevas tendencias del urbanismo sostenible (320 €) 13 i 14 de desembre de 2006

01/12/06

Curso superior de gestión urbanística (1.250 €) 2, 9, 16 i 23 de febrer, i 2, 9 de març de 2007

16/01/07

Curso superior sobre intervención en el mercado del suelo y disciplina urbanística (1.250 €) 20 i 27 d’abril, i 4, 11, 18 i 25 de maig de 2007

06/04/07

Els cursos ténen lloc a Madrid. Podeu obtenir més informació a www.rdu.es Les beques cobreixen únicament les despeses de matrícula, i s’atorguen per sorteig. Per optar al concurs, cal que feu arribar a la secretaria del Col·legi un document on constin les vostres dades personals i de contacte, i el/s curs/os pel/s que voleu concursar. Cal trametre la sol·licitud al menys dos dies abans del sorteig.

 Borsa de treball Visiteu la Borsa de Treball en línia, amb ofertes i demandes de professionals, a l’àrea de Serveis del web col·legial. www.apatgn.com DARRERES DEMANDES   

[8]

TR Corporación Inmobiliaria GICSA GARCIA RIERA VTH PIMEC Hays Engineering & Construction

ENLLAÇ Octubre 2006

Arquitecte Tècnic Arquitecte Tècnic per a departament d’edificació Cap d’obra Taxadors Cap d’obra Caps de grups d’obres


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 Informació d’interès Avantatges col·legials

Més informació a la Secretaria del Col·legi, i al web www.apatgn.com

977 21 27 99 Departament d’informàtica Promocions i descomptes de fins el 19%, i xec de regal de 60 €

Descomptes en les consultes i assessorament que realitzeu des del Col·legi.

Augusta Galery ofereix un 8% de dte. en la compra de vehicles Land Rover o Jaguar

Descomptes de fins el 15%

Matrícula gratuïta durant un any

Avantatges i descomptes per als col·legiats i familiars

Solució ADSL24h/10 Mb amb ROUTER WIFI • 10 Mbps/320Kbps (descendent/ascendent) • Quota d’alta i instal·laciò de Módem Router inalámbric GRATUÏTA. • Quota mensual primers 2 mesos: 39,9 € (després 50 €/mes) • Trucades metropolitanes, provincials i nacionals GRATUÏTES Aquesta Oferta és vàlida tant pels Col·legiats que actualment disposen d'una ADSL de Telefònica 1 Mb i volen ampliar la seva ADSL. Aquesta oferta també és vàlida pels col·legiats que actualment no disposen de cap ADSL. Nota: Tots els preus sense IVA. Serveis subjectes a cobertura. La instal·lació de qualsevol de les ofertes requereix d’una línia analògica.

 ÀREA DE SERVEIS EXTERNS PAQUET DE SERVEIS COL·LEGIALS El 17 de juliol es va signar un conveni amb ECA-OCT per poder oferir els serveis d’aquesta empresa des de les oficines del COAAT, en condicions similars a les que tenim amb INDYCCE-OCT. Això ens permet oferir un paquet de serveis per a aquells col·legiats que promouen o gestionen promocions d’habitatges. El paquet bàsic inclou l’assegurança decennal, l’OCT, l’informe geotècnic i el control de formigó, i es pot ampliar amb altres tipus d’assegurances (tot risc construcció, assegurança promotor constructor informes d’estabilitat de talussos, i assajos diversos). Aquesta oferta pretén, a banda de ser competitiva a nivell econòmic, que el col·legiat pugi comptar amb la garantia d’un servei de qualitat i d’una gestió integral. Més informació a les oficines de la OCT Tarragona, i a la Secretaria del Col·legi: OCT: C/ Joan Miró, 4 – Local D. TARRAGONA Tel.977.249.994 – serveisexterns@apatgn.com

 Novetat NOUS COL·LEGIATS: Un any d’aplicacions informàtiques gratuïtes El Col·legi creu que es positiu pels nous professionals tot allò que faciliti la seva incorporació a aquesta nova activitat, i en concret l'accés a determinades eines informàtiques que avui en dia son imprescindibles per exercir-la. En aquest sentit hi ha un acord entre el Col·legi i l'ITeC per tal que els nous col·legiats puguin disposar de les aplicacions informàtiques de l'Institut durant un any i sense càrrec.

Si voleu ampliar el contingut de la circular, podeu passar a consultar la informació per la Secretaria, en dies i hores d’oficina secretaria@apatgn.com

* Més informació a Secretaria: 977.212.799, i secretaria@apatgn.com

ENLLAÇ Octubre 2006

[9]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 Sortides programades PONT DE DESEMBRE A EXTREMADURA Extremadura és terra de contrastos, tots els pobles i cultures que han passat per la Península Ibérica hi han deixat la seva petjada. El patrimoni històric-artístic és inmens, des de jaciments prehistòrics i preromans, fins a la importantíssima presència de restes de la cultura romana, visigoda, àrab i jueva. Pel que fa a la gastronomia, l’herència deixada per les diferents cultures i pobles que hi han viscut, es pot veure fins i tot avui dia en molts dels seus plats més renombrats, com la conservació de la carn en mel, aplicada als productes de la caça, o la sopa d’all l’origen de la qual el trobem en la ‘tarida’ o ‘taria’ islàmica, o la caldereta, d’origen medieval. * Font: servidor web de la Dirección General de Turismo de Extremadura http://www.turismoextremadura.com

El Col·legi us proposa una visita durant 5 díes (del 6 al 10 de desembre) a les localitats amb el patrimoni històric i artístic més important d’Extremadura acompanyat d’una més que interessant gastronomia i una inmillorable companyia! DIMECRES DIA 6: Sortida des de Tarragona Dinar a l’Hotel Beatriz de Talavera de la Reina, sortida cap a Badajoz Allotjament i sopar a l’Hotel Zurbarán **** DIJOUS DIA 7: Esmorzar i trasllat a Mérida Visites amb guia oficial al teatre, l’amfiteatre, el Museu de la ciutat, l’Arc de Trajà, Plaça Espanya… Dinar en ruta i visita Càceres, ciutat Patrimoni de la Humanitat Sopar a l’hotel DIVENDRES DIA 8: Esmorzar i trasllat al palau ducal de Villavicosa (Portugal), residència estiuenca dels monarques lusos. Dinar a l’Hotel i visita a la població fronterera d’Olivenza (Museu d’Antonio Gonzalez, casc antic…) Sopar a l’Hotel.

DISSABTE DIA 9: Esmorzar i sortida cap a Guadalupe Visita al Real Monestir de Guadalupe Dinar a Trujillo (Restaurant La Troya, especialitzat en gastronomia local) Visita amb guia oficial a la població de Trujillo Trasllat a Toledo. Allotjament i sopar a l’Hotel Alfonso IV **** DIUMENGE DIA 10: Esmorzar i visita lliure per Toledo Dinar a l’hotel, i sortida cap a Tarragona PREU PER PERSONA Tot inclòs: Autocar, guia acompanyant, pensió complerta, entrades i visites concertades. Assegurança de viatge. Més informació a la Secretaría del Col·legi: secretaria@apatgn.com Tel. 977.212.799 Preu col·legiat: Preu acompanyants: Reserva prèvia: Pagament:

520 € IVA incl. 550 € IVA incl. Fins el 26 d’octubre: 100 Abans del 30 de novembre

* Us recordem que és important fer la reserva prèvia amb temps, ja que hi ha un nombre de places mínimes per organitzar la sortida, i són limitades.

No dubteu a fer-nos arribar els vostres suggeriments. Viena, Europa, polònia, Sudamèrica, Xipre… són entre d’altres, algunes de les destinacions que ens han proposat alguns companys. Valorarem totes les possibilitats. Gràcies. EN PREPARACIÓ PER AL 2007: Sud de França, Fundacions (primavera), Galícia (juny)

IMPORTANT Els qui vulgueu rebre les circulars i altra documentació col·legial mitjançant correu electrònic, ens ho feu saber, enviant el vostre e-mail a Secretaria o al correu electrònic: secretaria@apatgn.com

[ 10 ]

ENLLAÇ Octubre 2006


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 MUSAAT

Responsabilitat Civil i Professional (Nomès col·legiats residents)

Els col·legiats que considerin oportú augmentar la cobertura de la pòlissa de MUSAAT i que aquesta s' inclogui a partir de l’1 de gener del 2007 a tots els visats anteriors, ha de tramitar l’augment de cobertura abans de l’1 de desembre, perquè a partir d’aquesta data MUSAAT ja no accepta cap sol·licitud. Qualsevol modificació de cobertura que es tramiti amb posterioritat, serà objecte d’estudi per part de la companyia. A TOTS ELS COL·LEGIATS Els col·legiats que per motius personals hagin de cursar baixa del COAAT de Tarragona, cal que sol·licitin al Col·legi un llistat d’obres vives per procedir al tancament de les mateixes (certificat final d’obra o renúncia), i posteriorment presentin la seva voluntat de donar-se

 PREMAAT NOTA DE PREMSA. Font: www.premaat.es LA ASAMBLEA DE PREMAAT APRUEBA UNA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS DE 24,6 MILLONES DE EUROS Aprobación unánime para las cuentas y la gestión de la Junta de Gobierno El pasado 23 de junio se celebraba en Madrid la Asamblea General Anual de la Mutua de Previsión Social de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos, PREMAAT. Los asistentes, 4.327 mutualistas presentes y representados, aprobaron por unanimidad la gestión de la Junta de Gobierno y los resultados del pasado ejercicio. El presidente de la Entidad, Jesús Manuel González Juez fue el encargado de informar a los presentes de los acontecimientos más importantes que han marcado la actividad de la mutua a lo largo del los últimos doce meses. Uno de los aspectos más destacables de su discurso fue el anuncio de la participación en beneficios que asciende a 24,6 millones de euros. Este montante se destinará a aumentar las reservas individuales de cada mutualista, lo que dará lugar a prestaciones superiores. En el capítulo económico, se destacó que la recaudación por cuotas se elevó en 2005 a 41,8 millones de euros, tres millones más que en el ejercicio anterior. También crecen, un 12%, los ingresos por inversiones que alcanzaron los 25,9 millones de euros y la rentabilidad de las inversiones que se sitúa en el 7,35%. La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 205 arroja un superávit de 1,9 millones de euros que se destinarán al incremento del fondo de prestaciones sociales y a las reservas voluntarias. Los activos de PREMAAT ascendieron en 2005 a 461 millones de

de baixa com a col·legiats, i així poder tramitar-la. ALS COL·LEGIATS MAJORS DE 65 ANYS Els col·legiats que tinguin la voluntat de finalitzar la seva activitat laboral el proper any 2007, és a dir, donarse de baixa de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques), cal que sol·licitin al Col·legi al llarg del mesos d’ octubre i novembre que un llistat d’obres vives per poder realitzar el tancament de les mateixes (certificat final d’obra o renúncia). Una vegada estiguin totes tancades, es realitzaran els tràmits per donar de baixa al col·legiat i incloure’l a la pòlissa de jubilats de MUSAAT, essent pòlissa gratuïta pel col·legiat, i tenir coberta la responsabilitat civil decennal.

euros con un incremento del 14% sobre el cierre contable del ejercicio anterior. En el pasivo de la Mutua se sitúa como principal partida las provisiones técnicas que alcanzan los 445,5 millones de euros, mientras que los fondos propios se sitúan en 13,3 millones de euros. Crece el censo de mutualistas El censo de mutualistas de PREMAAT se ha incrementado en 964 personas, un 3%, situándose en 32.905. Los mutualistas activos representan el 92% y uno de cada cuatro mutualistas pertenece al grupo 2000. Durante 2005 se han tramitado 2.682 expedientes de prestaciones, 197 expedientes más que en 2004. El presidente de PREMAAT informó a la Asamblea General de la Inspección de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones girada sobre el ejercicio 2004. Esta inspección se inició en noviembre de 2005 y concluyó con la firma del acta, a finales del mes de junio, tras siete meses de intensas actuaciones en las que se ha comprobado la actividad y situación patrimonial de la entidad, analizado sus cuentas aunales de 2004, el informe de auditoría, la documentación estadístico contable, los estatutos y la política de inversiones entre otros muchos asuntos. La Junta de Gobierno hizo una valoración muy positiva del resultado obtenido tras esta exhaustiva inspección que no ha puesto de manifiesto observaciones significativas. Renovación de cargos José Ramón Roca Rivera, del Colegio de Valencia, Gloria Sendrá Coleto del Colegio de Sevilla y Santiago Pastor Suazo del Colegio de Palencia fueron renovados por la Asamblea en sus cargos de Contador, Vocal Primero y Vocal Tercero de la Junta de Gobierno respectivamente. El último de ellos se proclamó por designación directa del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Melchor Izquierdo Matilla, de la demarcación de Salamanca, fue proclamado titular de la Comisión de Control, mientras que Edmundo Sanchís de Valencia y Jesús Adé López, eran designados titular y suplente de la Comisión Arbitral.

ENLLAÇ Octubre 2006

[ 11 ]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ Documentació relacionada amb el curs: ‘Seguretat en cas d’incendi al CTE’ ARTICLES Pérez Zavala, Germán. Aprobación del CTE. A: Prevención de incendios. Bizkaia: Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Num. 30 (2on. trimestre 2006). P: 21 – 25 Accessible a: http://www.emersis.org/prevencion/9.asp López, Juan Carlos. Por fin tenemos Código Técnico… A: ICI : Ingeniería contra incendios. Madrid: Asociación de Profesionales de Ingeniería de Protección contra Incendios. Num. 5 (julio de 2006). P: 40-44 Hernández Cembellín, Beatriz. La protección contra incendios en la edificación en España y Europa. A: Técnica industrial : publicación de ingeniería y humaNORMATIVA RELACIONADA AMB L’APLICACIÓ DEL DB SI Podeu sol·licitar la consulta de les següents Normes UNE relacionades amb el DB SI a la Biblioteca. Anirem incorporant títols, feu les vostres consultes a biblioteca@apatgn.com, o al 977.212.799. UNE-ENV 13381. Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 2: Membranas protectoras verticales Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón. Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero.

 Fonts d’informació sobre el CTE

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Edición oficial: Boletín Oficial del Estado, Ministerio de Vivienda P.V. Col. P.V.P. CTE. Obra completa (10 llibres) 47€ 50€

[ 12 ]

RD 314/2006

Libro 2.

Seguridad estructural: bases de cálculo y acciones en la edificación

Libro 3.

Seguridad estructural: cimientos

Libro 4. Libro 5.

1€

1,20€

7,2€

9€

8€

10€

Seguridad estructural: acero

8€

10€

Seguridad estructural: fábrica

4,8€

6€

Libro 6.

Seguridad estructural: madera

6,4€

8€

Libro 7.

Seguridad en caso de incendio

4,8€

6€

Libro 8.

Seguridad de utilización

4,8€

6€

Libro 9.

Salubridad

7,2€

9€

Libro 10.

Ahorro de energía

ENLLAÇ Octubre 2006

Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón / chapa de acero perfilada Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenas de hormigón UNE-EN 1991-1-2:2004. Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego UNE – EN 1363. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales UNE – EN 14135. Recubrimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego podeu descarregar la versió complerta de tots els documents.

Lloc web Oficial del CTE. Ministerio de Vivienda, Dirección general de Arquitectura y Política de Vivienda (con la colaboración del Instituto de Ciencias de la construcción Eduardo Torroja, CSIC) http://www.codigotecnico.org Des d’aquest lloc, us

Libro 1.

nidades. Madrid : Fundación Técnica Industrial. Num. 264 (agosto 2006). P: 50 – 55 Sarasola, Rafael. Código Técnico de la Edificación: nueva legislación contra incendios en los edificios. A: Tecnifuego. Madrid : Asociación Española de sociedades de protección contra incendios. Num. 10 (julio 2006). P: 10 – 11. Accessible a: http://www.borrmart.es La importancia de contra con la adecuada protección y seguridad contra incendios en garajes y aparcamientos. A: Seguritecnia: revista decana independiente de seguridad. Madrid : Borrmart. Num. 322 (septiembre 2006). Accessible a: http://www.borrmart.es Unanua, J. Aplicación avanzada de la Ingeniería de Seguridad ante Incendio (ISAI). A: Jornada Técnica sobre Ingeniería de Seguridad ante Incendio- ISAI. (Bilbao : 2005). Labein Tecnalia. Accessible a: www.constructalia.com/es/00210547ENLACE_PDF.pdf

7,2€ 9€ *Preus sense IVA (4%)

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. http://www.arquitectura-tecnica.com Ministerio de Vivienda. http://www.mviv.es Portal Construnet. http://www.construnet.net/images/pdf/esp_cte.pdfLLIBRES AMB DESCOMPTE A LA VENDA

 Tratado de la construcción (7ª ed. revisada i ampliada) Heinrich Schmitt, Andreas Heene P.V.Col.: 69.5 € + 4% IVA · P.V.P.: 86.4 €+ 4% IVA Puesta en obra del hormigón: Exigencias básicas Eduardo Montero Fernández de Bobadilla Consejo General de la Arquitectura Técnica de España P.V.Col.: 40.5€ + 4% IVA · P.V.P.: 60€ + 4% IVA Coordinadores de Seguridad y Salud en el sector de la construcción Lex Nova. Manual + CD-ROM + Codi client P.V.Col.: 110 € + 4% IVA · P.V.P.: 128 € + 4% IVA

10 enllaç octubre 2006  
10 enllaç octubre 2006  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Advertisement