Page 1

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 Tarragona Tel. 977 212 799 • Fax. 977 224 152 www.apatgn.org

ENLLAÇ

Núm. 05 / 2013

MODIFICACIÓ DE PÒLISSES COMUNICACIÓ DE JUBILACIÓ Per al 2014, Comunicació fins el 20 d’octubre

NOVA PROGRAMACIÓ

EXPOSICIÓ DE VICKY ROLDÁN Projecte pictòric Inauguració: Dijous, 19 de setembre a les 18.30 h.

w w

w

EXPOSICIÓ D’ADRIÀ VERNET Mostra de pintura Inauguració: Dijous, 3 d’octubre a les 19.00 h.

HORARI OFICINES COL·LEGIALS, A PARTIR DEL 16 DE SETEMBRE TARRAGONA: De dilluns a dijous de 08.00 a 14.00 h, i de 15.30 a 17.30 h (Visats, fins a les 17.00 h) Divendres, de 08.00 a 15.00 h (Visats, fins a les 14.00 h) *Revisió de documentació tècnica: de 09.00 a 13.00 h Emergències per accidents a l’obra: 977.212.799 (ext. 8)

Sumari w w

setembre/octubre de 2013

CORPORACIÓ. Notícies importants [P. 2] ACTIVITATS SOCIOCULTURALS. Concurs de Castells de Sorra. Exposicions Sala Polivalent Setembre - Octubre [P. 2] ASSESSORIA COAATT. Avisos importants [P. 3] VISATS. Avisos importants. El Visat Digital a un clic [P. 4] GABINET TÈCNIC. Activitat professional al primer semestre de 2013. Recomanacions sobre el Certificat d’Eficiència Energètica i Novetat legislativa [P. 5]

w w w w

w w

14 20 13- ! 0 2 ! ció TA’T a m N For APU

FORMACIÓ [P. 7] ESPAIS DEL COAATT. CentreCOAATT [P. 10] AVANTATGES COL·LEGIALS [P. 10] SERVEIS AL COL·LEGIAT. Espai de difusió d’activitats no professionals. Espai d’anuncis al TAG [P. 11] FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA [P. 11] EL COAATT ALS MITJANS. Dossier de premsa Juliol – Agost 2013 [P. 11]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w Corporació ÚS IMATGE CORPORATIVA Darrerament s’ha comprovat que hi ha col·legiats que usen, per ús particular en el seu exercici professional, la imatge corporativa del Col·legi (logo). Per aquest motiu, s’informa que la imatge corporativa és propietat del Col·legi, i per poder-ne fer ús cal que se sol·liciti autorització a la Junta de Govern, qui, havent estudiat la petició, en donarà l’autorització facilitant el model aprovat i les instruccions d’ús. CERTICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA El passat 31 de juliol, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya van presentar a l’ICAEN un escrit amb el qual han presentat una sol·licitud de rectificació del Registre de tècnics competents per emetre els certi-

ficats d’eficiència energètica, per tal d’enumerar que els tècnics qualificats siguin, d’acord amb la LOE i jurisprudència, arquitectes i arquitectes tècnics, i, d’acord amb l’àmbit de la seva especialitat, enginyers i enginyers tècnics. Més informació a: www.apatgn.org >> Actualitat AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE SERVEIS I COL·LEGIS PROFESSIONALS El passat 2 d’agost, el Consell de Ministres va aprovar l’Avantprojecte de la Llei de Serveis i Col·legis Professionals. Us anirem informant de les novetats respecte al tema.

w ACTIVITATS SOCIOCULTURALS EL COAATT CONTINUA DONANT SUPORT AL CONCURS DE CASTELL DE SORRA ORGANITZAT PEL CLUB MAGINET Celebrat el passat 15 d’agost a la platja de l’Arrabassada de Tarragona, un clàssic de les festes de Sant Magí. Com cada any, des de fa una pila, el COAATT participa com a membre del jurat i aporta els trofeus que s’entreguen als guanyadors de cada categoria. El Concurs ja ha esdevingut un clàssic de l’estiu tarragoní. L’aigua i la sorra de la Mediterrània al servei de la imaginació.

SALA POLIVALENT. PROGRAMA D’EXPOSICIONS SETEMBRE - OCTUBRE 2013 ESCULPIR LA PINTURA PARA DESCUBRIR LA IMAGEN. Projecte pictòric de Vicky Roldán. Fins el 27 de setembre En este proyecto pictórico de Vicky Roldán se ha dado más importancia al acto mismo de pintar, en lo que coincidía con la abstracción gestual. Y no solo pintar lo que se ve, sino interpretar lo que se siente. Ante dicho proyecto de figuras humanas, nos encontramos con formas viscerales y retorcidas resaltando sobre un fondo neutro. Su aislamiento y sus violentas distorsiones evocan horror y soledad. Imágenes que son a la vez brutales y bellas. Las imágenes deformadas de mujeres o hombres, se basan a menudo en imágenes reales o irreales. Sugiere un estado interior que no depende de una interpretación fija. La imaginación sin trabas es capaz de producir formas que reflejen las raíces profundas y primitivas de la psique humana. INAUGURACIÓ: Dijous, 19 de setembre de 2013 Lloc: Sala Polivalent del COAATT Horari: 18.30 h.

[2]

ENLLAÇ Setembre-Octubre 2013


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

MIRADES. Mostra de pintura d’Adrià Vernet. Fins el 28 d’octubre L’exposició d’Adrià Vernet recull sentiments, reflexions i sensacions inspirades per la natura i la vida. Amb obres que sorgeixen de la relació que s’estableix entre l’expressionisme abstracte i la natura, i que es conceptualitzen mitjançant rugositats, textures, materials ben sòlids i, en la mateixa mesura, uns quants tubs d’emocions i sentiments. Perseguint establir, en definitiva, una relació íntima entre l’abstracció de formes plàstiques i colors i les vivències i sentiments que motiven l’obra, i entenent en tot moment la pintura com una creació i mai com una còpia de la realitat. INAUGURACIÓ: Dijous, 3 d’octubre de 2013 Lloc: Sala Polivalent del COAATT Horari: 19.00 h.

Seguiu l’activitat de la Sala Polivalent del COAATT a: Coaatt Tarragona

@COAATT

Més informació: Comunicació i Publicacions del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 5) · publicacions@apatgn.org

w ASSESSORIA COAATT Pòlissa de responsabilitat civil professional Tots els col·legiats que per l’any 2014 volguéssiu fer modificació respecte la pòlissa de responsabilitat civil professional (augmentar, reduir cobertura, etc.), poseu-vos en contacte amb l’Assessoria del Col·legi abans del 20 d’octubre, ja que qualsevol modificació de pòlissa s’ha de comunicar en dos mesos d’antelació a la renovació de pòlissa. Finalització de l’activitat professional per jubilació Tots els col·legiats que per l’any 2014 volguéssiu deixar d’exercir la professió per haver complert l’edat de jubilació, podeu posar-vos en contacte amb l’Assessoria col·legial, abans del 20 d’octubre, per informar-vos. A tenir en compte, que cada col·legiat té el seu cas en concret, realitzeu les vostres consultes a l’Assessoria del Col·legi que ho estudiarà de manera personalitzada.

Compatibilitat pensió de jubilació i activitat per compte propi dels professionals col·legiats Després de reiterades consultes, una notificació de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, es pronuncia sobre la compatibilitat de la pensió de jubilació i activitat per compte propi dels professionals col·legiats que han optat o haguessin optat per incorporar-se a una mutualitat de previsió social, a les quals la Disposició Addicional Quinzena de la Llei 30/1995, 8 de novembre, possibilita la seva actuació com a alternatives a l’alta al RETA. Per tant, d’acord amb aquest escrit, es confirma la informació donada pel Col·legi, de la compatibilitat de la pensió de jubilació i l’activitat per compte propi dels col·legiats arquitectes tècnics/enginyers d’edificació que han optat per la seva incorporació a PREMAAT, mútua de previsió social reconeguda per la citada disposició legal. Més informació: Assessoria del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 1) · secretaria@apatgn.org

ENLLAÇ Setembre-Octubre 2013

[3]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w VISATS A partir del 15 de setembre únicament es visarà la documentació i còpies que el col·legiat aporti en el moment del visat. No s’entregaran etiquetes de visat. Per poder atendre a requeriments cursats al COAATT per diferents Administracions Públiques sobre l’ús irregular de l’etiqueta de visat, A PARTIR DEL 15 DE SETEMBRE DE 2013 NO S’ENTREGARAN ETIQUETES DE VISAT.

En la modalitat de visat presencial, únicament es visarà la documentació i còpies que el col·legiat aporti en el moment del visat, i en cap cas s’entregaran etiquetes fora de les necessàries a la documentació entregada al visat. Recordeu que el COAATT conservarà una còpia de tota la documentació visada per a la seva custòdia.

Més informació: Departament de Visats del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 4) · visats@apatgn.org

Documentació acreditativa de l’antiguitat de l’habitatge a la sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació Donada la dificultat per poder acreditar l’antiguitat de l’ús d’alguns habitatges construïts abans de 1984, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, considera necessari donar instruments que permetin acreditar l’ús de l’habitatge construït abans de 1984. Es posa a disposició dels tècnics un model d’informe tècnic amb el qual, i en les condicions indicades, s’acredita sense cap mena de dubte, que l’antiguitat d’ús de

l’habitatge objecte de l’informe és anterior a l’11 d’agost de 1984. L’informe es pot complementar amb altres documents complementaris. Aquest informe SOLS ES POT UTILITZAR EN HABITATGES ANTERIORS A 1984. En cap cas aquest model d’informe serà admissible per acreditar l’antiguitat d’ús com a habitatge posteriorment al 1984. L’informe es troba a l’apartat “Impresos de visat” del web del COAATT: www.apatgn.org

Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org

EL VISAT DIGITAL A UN CLIC Aquest mes de setembre ha fet 3 anys que va entrar en funcionament el sistema de Visat Digital del COAATT, una eina que permet als aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, realitzar el Visat/Registre dels seus treballs professionals mitjançant la via telemàtica. Estalvi en desplaçaments, un punt de servei obert 24 hores al dia 365 dies l’any, reducció de costos d’impressió i enquadernació, i temps en la preparació de treballs. Segons dades oficials del COAATT, pràcticament el 50% del total de visats/registres ja es tramiten mitjançant el servei de visat digital. Imprescindible: 1. Disposar de connexió a Internet 2. Disposat de signatura electrònica (DNI, IDCAT...) 3. Editor de documents .pdf GUIA RÀPIDA: 1.- Accedir-hi: Mitjançant la web del COAATT. Oficina virtual -> Visat digital

2.- Generar un nou treball professional: Inicio ->Trabajos Profesionales -> Alta

[4]

ENLLAÇ Setembre-Octubre 2013


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

3.- Incorporar les dades sobre el treball: Incorporar les dades sobre el tipus d’intervenció, tipus d’obra, destí i destí intern. Les dades sobre altres tècnics, promotor, contractista i dades estadístiques. 4.- Adjuntar els documents de registre/visat: Inicio ->Trabajos Profesionales ->Generar Documentación Imprescindible tan sols la nota d’encàrrec. La resta de documents quan siguin pertinents en funció del tipus d’intervenció. La desarem al nostre ordinador per signar-la i l’adjuntarem en el pas següent.

5.- Adjuntar documentació tècnica: Inicio ->Trabajos Profesionales ->Documentos Trabajo Dins de documents de treball, utilitzar l’opció buscar per carregar la documentació tècnica a registrar/ visar: projecte, informe, certificat, etc. En incorporar-la ja ha d’estar signada electrònicament. Per incorporar aquest tipus de documentació és i mprescindible utilitzar les plantilles amb marcadors de referència que es troben a la zona de descàrregues Inicio ->Descargas ->Descargas 6.- Sol·licitud de registre/visat digital: Inicio ->Mis Solicitudes ->Nueva Solicitud Seleccionar obra, el treball a registrar/visar i els documents associats en el pas 5 al treball. Exemple: d’un unifamiliar es presentarà la direcció d’execució i s’adjuntarà nota d’encàrrec i full d’assumeix. Per visar la coordinació es presentarà una altra sol· licitud amb el treball i documents corresponents, i pel CQ el mateix.

7.- Enviar la sol·licitud Utilitzar sempre l’opció FTP

* Més informació sobre el visat digital: www.apatgn.org » Serveis al Col·legiat » Visats » Què cal per visar ? » Visat Digital Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT • Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org

w gabinet tècnic ACTIVITAT PROFESSIONAL AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 Al primer semestre de 2013 les intervencions professional pugen gairebé un 23 % respecte del 2012. L’increment però, és degut en gran part a l’important creixement de tres activitats: el certificats d’habitabilitat, la inspecció tècnica d’edificis i els certificats d’eficiència energètica. Entre juny i juliol s’han visat 370 certificats d’eficiència energètica. Els certificat d’habitabilitat passen de 1.450 a 2.100, el que representa un 43% més. I finalment la inspecció tècnica d’edificis, que passa de 12 a 80 intervencions als primers sis mesos de 2013. Pel que fa a la rehabilitació hi ha un lleuger increment de les obres. Entre gener i febrer s’han iniciat 296 obres, gairebé un 7% més que al mateix període de 2012. En relació a l’ús de l’edifici, 263 es realitzen en edificis d’ús residencial i 33 en altres usos. Dins el context residencial, 114 obres corresponent a habitatges unifamiliars i la resta, 122, en edificis. En conjunt, el nombre d’intervencions professionals

relacionades amb la rehabilitació és de 556, un 4% menys respecte del mateix període de 2012. En valors absoluts, la rehabilitació en aquest primer semestre de 2013 creix un 2% dins el conjunt de les intervencions professionals i queda gairebé a 10 punts de les intervencions relacionades amb l’obra nova. La rehabilitació es consolida tot i això com el subsector amb més importància. Al juliol els resultats son especialment bons amb un increment de gairebé el 82% de l’activitat. En aquest cas és molt més significativa la pujada de la rehabilitació. Les direccions d’obra passen d’11 a 28, un increment similar al de la documentació tècnica o les memòries valorades. Al juliol el nombre de certificats d’habitabilitat visats és de 476 i 199 certificats d’eficiència energètica. Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org

ENLLAÇ Setembre-Octubre 2013

[5]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

RECOMANACIONS SOBRE EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA L’ICAEN publica a l’apartat de preguntes freqüents el contingut del document adjunt a la sol·licitud de certificació energètica sobre les recomanacions. Document amb el detall de les recomanacions de millora d’eficiència energètica de l’edifici o habitatge i descripció de les proves i comprovacions fetes pel tècnic certificador Què ha de contenir el document de recomanacions? El document haurà de contenir les indicacions sobre com obtenir informació de la relació cost -eficàcia de les recomanacions formulades en el certificat. L’avaluació d’aquesta relació s’efectuarà sobre la base d’una sèrie de criteris estàndards, com ara l’avaluació de l’estalvi energètic, els preus subjacents de l’energia i una previ-

sió de costos preliminar. Per aquest motiu, es modifica el formulari del tràmit de certificació d’eficiència energètica d’edificis per incloure de forma obligatòria aquest document. Cal considerar que la no inclusió de la informació mínima que el certificat ha de contenir, es considerarà infracció en matèria de certificació de l’eficiència energètica dels edificis i es sancionarà d’acord amb allò que indica la Disposició addicional tercera de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org

NOVETAT LEGISLATIVA. SANCIONS I INFRACCIONS EN MATÈRIA DE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA La Llei 8/2013, de 26 de juny, de Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes inclou diferents modificacions sobre la inspecció tècnica d’edificis, les infraccions i sancions en matèria de certificació energètica d’edificis, i modificació de diferents aspectes de la llei d’ordenació de l’edificació i el CTE. La quantia de les sancions oscil·larà entre 300 i 6.000 euros, d’acord a la infracció. • Les infraccions lleus, amb multa de 300 a 600 euros • Les infraccions greus, amb multa de 601 a 1.000 euros • Les infraccions molt greus, amb multa de 1.001 a 6.000 euros Infraccions en matèria de certificació de l’eficiència energètica dels edificis Constitueixen infraccions administratives en matèria de certificació d’eficiència energètica dels edificis les accions o omissions tipificades i sancionades en aquesta disposició i en la disposició addicional següent, sense perjudici d’altres responsabilitats civils, penals o d’altre ordre que puguin concórrer. Les infraccions en matèria de certificació energètica

dels edificis es classifiquen en molt greus, greus i lleus. Constitueixen infraccions molt greus en l’àmbit de la certificació energètica dels edificis: • Falsejar la informació en l’expedició o registre de certificats d’eficiència energètica. • Actuar com a tècnic certificador sense reunir els requisits legalment exigits per ser-ho. • Actuar com a agent independent autoritzat pel control de la certificació de l’eficiència nergètica dels edificis sense comptar amb la deguda habilitació atorgada per l’òrgan competent. • Publicitar en la venda o lloguer d’edificis o part d’edificis, una qualificació d’eficiència energètica que no estigui recolzada per un certificat en vigor degudament registrat. Igualment, seran infraccions molt greus les infraccions greus previstes en l’apartat 4, quan durant els tres anys anteriors a la seva comissió hagi estat imposada a l’infractor una sanció ferma pel mateix tipus d’infracció. Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org

IMPORTANT Rebeu les darreres notícies de l’Enllaç per correu electrònic. Envieu un missatge amb les vostres dades a

secretaria@apatgn.org Recordeu que al web col·legial hi trobareu l’arxiu obert del Butlletí ‘Enllaç’. Accés al text complet del número en curs, i tots els anteriors.

[6]

ENLLAÇ Setembre-Octubre 2013


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w FORMACIÓ Els Programes de Formació del COAATT es podran realitzar de forma completa i per mòduls individuals. Les acreditacions es facilitaran als alumnes que hagin cursat el curs complert i assolit el mínim d’hores i continguts demanats per cadascun dels cursos. TÈCNIC ESPECIALISTA EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Durada: 60 hores (48 hores presencials i 12 hores de pràctiques)

Dates: octubre – desembre 2013 DIMECRES 16:00 h. a 20:00 h.

P.V. Col·legiat: 556,00 q

P.V.P.: 695,00 q

Pagament anticipat 10% de descompte

Pagament anticipat 10% de descompte

PROGRAMA En el marc actual, creiem imprescindible la creació d’un perfil professional especialitzat, capaç de transformar les necessitats del client en actuacions concretes i que aportin un alt grau de benefici a l’usuari. Com que estem en el context de la rehabilitació i manteniment d’edificis aquest benefici es mostrarà en actuacions que comportin una despesa acotada i a partir de les quals l’usuari obtingui un alt grau de confort i una reducció important de la despesa en consums. Al mateix temps es procura facilitar una reducció important de les emissions a l’atmosfera, fet que l’usuari no aprecia de forma directa, però que a la llarga es un benefici a nivell global. L’especialista en eficiència energètica és aquell professional que pels seus coneixements i reconeixements professionals pugui garantir feina eficient i sigui capaç de dur-la a terme amb excel·lència. - CONTINGUTS - La pell de l’edifici (mòdul 8 hores ) - Les instal·lacions en habitatges (mòdul 16 hores) - Gestió de l’ús i manteniment dels edificis (mòdul 12 hores) Aquest curs, ve acreditat per TÜV RHEINLAND i el COAATT

* ÉS IMPRESCINDIBLE PER OBTENIR L’ACREDITACIÓ HAVER CURSAT EL CURS DE QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EFIFICIS (PROGRAMA C3X) *tota la informació facilitada és susceptible de canvis. La informació definitiva es farà pública dies abans d’obrir el període d’inscripció

POSTGRAU DE REHABILITACIÓ: la llei de les 3R Durada: 100 hores

Dates previstes: febrer - juny 2014 DIMARTS I DIJOUS DE 16:00 h. A 20:00 h.

P.V. Col·legiat: 1.016,80 q

P.V.P.: 1.271,00 q

Pagament anticipat 10% de descompte

Pagament anticipat 10% de descompte

PROGRAMA A mans de professors universitaris i de professionals amb una amplia experiència en el camp de la rehabilitació, es proposa el POSTGRAU DE REHABILITACIÓ. L’objectiu d’aquest curs es consolidar les aptituds en el desenvolupament de la pràctica de la rehabilitació, la capacitat de diagnosi i la millora en els concepte teòrics d’acord amb el que estableix la recent Llei 8/2013, de 26 de juny, de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbana. - DIAGNOSI I APROXIMACIÓ A L’EDIFICI - TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURES VERTICALS I HORITZONTALS (mòdul 40 hores) - AVALUACIÓ I REHABILITACIÓ ENERGÈTICA (mòdul 10 hores) -TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ DELS ACABATS - CASOS PRÀCTICS *tota la informació facilitada és susceptible de canvis. La informació definitiva es farà pública dies abans d’obrir el període d’inscripció

ENLLAÇ Setembre-Octubre 2013

[7]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

Formació externa: El COAATT i EIREA, han signat un conveni per a la realització del curs d’ESPECIALISTA EN OPTIMITZACIÓ DE PROJECTES IMMOBILIARIS. El curs es realitzarà a la seu del COAATT, i els col·legiats que el realitzin obtindran un descompte 325 € respecte el preu del curs. Hi ha un 10% de descompte addicional per els pagaments avançats, i la possibilitat de finançar sense despeses. *Programa complet dels curs disponible a: www.apatgn.org>>Formacio REAL ESTATE RISK ANALYST - Especialista en optimització de projectes immobiliaris Durada: 750 hores (111 hores presencials)

Dates previstes: divendres tarda i dissabte mati d’octubre 2013 a març 2014

PVP: 2.425 € *Consulteu descomptes especials per a col·legiats

Proper inici: OCTUBRE 2013

INSCRIPCIONS OBERTES Jornada informativa, dimecres 18 de setembre de 2013 - 18:00h

MATINS TÈCNICS Inaugurem secció sobre els diferents àmbits de l’exercici professional que pot exercir un arquitecte tècnic Convidem a un cafè al nous col·legiats i a aquells tècnics que vulguin conèixer de primera mà les experiències professionals d’alguns companys especialistes en diferents àmbits. Xerrades a realitzar Els treballs professionals: autònom o assalariat

Cèdules i certificats

Direcció de l’execució de l’obra

Projectes d’activitat

Coordinador de seguretat

Reformes d’habitatges

Informes pericials

Façanes

JORNADES INFORMATIVES 18 de setembre

Jornada informativa sobre el curs d’Especialista en optimització de projectes immobiliaris

Octubre 2013

El nou POUM DE TARRAGONA

Novembre 2013

Gestió del sol NO URBANITZABLE

Gener 2014

Actuacions a realitzar en obres amb restes arqueològiques

Febrer 2014

Inversions a Borsa

[8]

ENLLAÇ Setembre-Octubre 2013


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

FORMACIÓ INSTRUMENTAL QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS – 10a EDICIÓ Durada: 24 hores

Dates: a concretar

P.V. Col·legiat: 205,60 €

P.V.P.: 257,00 €

Pagament anticipat 10% de descompte

Pagament anticipat 10% de descompte

PROGRAMA Objectiu: En aquest curs es desenvoluparan les aptituds per poder realitzar certificacions energètiques segons disposa el RD mitjançant l’aplicació d’aquests programes. Programa: A. Normativa Europea: Directiva EPBD Energy Performance Building Directive Espanya: RD CEE d’edificis existents Catalunya: Decret d’ecoeficiència edificis restaurats nous i Ordenances municipals B. DESCRIPCIÓ DE LES EINES INFORMÀTIQUES RECONEGUDES Descripció general CE3.Conceptes generals CE3X.Conceptes generals C. RECOPILACIÓ DE DADES NECESSÀRIES PER A LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA. Dades bàsiques de l’Edifici Envoltant tèrmica Instal·lacions de l’edifici D. CONCLUSIONS I ANÀLISI DE RESULTATS Anàlisi de resultats Millores sobre l’envolupant tèrmica Millores sobre les instal·lacions Retorns d’inversió de les millores proposades Realització d’un cas pràctic E. CE3 i CE3X: MANEIG DEL PROGRAMA Dates i durada: La durada del curs és de 24 hores lectives, distribuides en 6 sessions de 4 hores cadascuna. Es realitzaran en dimarts i dijous o en dilluns i dimecres, tres setmanes consecutives de 16:00 h. a 20:00 h. Inscripcions: Podeu inscriure’s al curs i quan es confirmin les dates rebreu un correu informatiu a partir del qual podreu confirmar la vostra assistència. El curs està limitat a 20 places que s’assignaran per estricte ordre d’inscripció. En cas que no pugueu realitzar el curs en les dates proposades, passareu directament a la llista per a la propera convocatòria. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS – versió online Durada: 24 hores

A partir d’octubre de 2013

P.V. Col·legiat: 205,60 €

P.V.P.: 257,00 €

Pagament anticipat 10% de descompte

Pagament anticipat 10% de descompte

FORMACIÓ EMPRESA SISTEMES DE VENTILACIÓ I TRACTAMENT DE L’AIRE Durada: 2 hores Data: Dimarts, 1 d’octubre de 2013 Horari: De 17.00 a 19.00 hores

iat .leg col TUÏT A GR

PROGRAMA - CTE DB HS-3 - Qualitat de l’aire interior (Residencial) - RITE 2007. ITE1142 - Exigència qualitat de l’aire interior (Terciari) Presentació de conceptes y sistemes relatius a la Ventilació y Tractament de l’aire, amb la finalitat que l‘Arquitecte, Arquitecte Tècnic pugui conformar el seu propi criteri en la selecció del sistema més adequat per cada projecte d’edificació. Solucions enfocades per una ventilació intel·ligent amb eficiència energètica i respecte al medi ambient. Més informació i inscripcions en línia: www.apatgn.org » Serveis al col·legiat » Àrea de Formació

ENLLAÇ Setembre-Octubre 2013

[9]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w ESPAIS DEL COAATT CENTRECOAATT Ja està en funcionament el nou espai CentreCOAATT!! CentreCOAATT és un espai de negocis que ofereix despatxos de lloguer. Ubicat al Carrer Joan Miró, 4 CentreCOAATT és un espai habilitat amb tot l’equipament necessari per allotjar 5 despatxos, on tindràs, per un lloguer des de 140 € fins a 225 € al mes, un espai de treball entre 11 a 15 m2, amb zones comuns, sala de reunions i els serveis bàsics per poder realitzar l’activitat professional (mobiliari, adsl, llum, fotocopiadora…). Tot inclós en el preu.

Té una ubicació molt pròxima a les dependències col· legials, just a l’entrada de Tarragona amb zones d’aparcament i espais públics a la vora. L’accés es realitza des de la zona enjardinada comunitària. Preferència de cessió d’espais per a col·legiats. Consulteu les condicions de lloguer Més informació: Serveis Externs del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 6) · serveisexterns@apatgn.org

w AVANTATGES COL·LEGIALS CONVENI BANC SABADELL – COAATT

CONVENI PIMEC – COAATT

GRUP BOU – SOLUCIONS GRÀFIQUES

Banc Sabadell treballa en PRO del Col·legi, per això disposa del Compte Expansió PRO, que li abona directament i anualment el 10% de la quota de col·legiat, fins a un màxim de 100 euros. Si vol ampliar la informació, adreci’s a qualsevol oficina de SabadellAtlántico. Número Conveni: 351188

Serveis i descomptes per a col· legiats: Mitjançant conveni, els col·legiats del COAATT es poden beneficiar de la inscripció a cursos de PIMEC a preu de soci, així com gaudir dels acords amb companyies que subministren serveis a l’empresa i obtenir avantatges en la contractació d’aquests serveis.

10% de descompte per a col·legiats

PRODUCTES PERSONALITZATS COAATT

NOU! Casc d’obra COAATT Personalitzat amb el logo del COAATT PV Col.: 16,50 € + IVA - PVP: 21,50 € + IVA Unitats limitades. Reserves i comandes a: joansaenz@apatgn.org Més informació: www.apatgn.org >> Serveis al col·legiat >> Avantatges

Anuncis a les publicacions del COAATT, la millor manera d’arribar als professionals del sector Consulteu condicions a la Secretaria del Col·legi [ 10 ]

ENLLAÇ Setembre-Octubre 2013


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w SERVEIS AL COL·LEGIAT ESPAI DE DIFUSIÓ D’ACTIVITATS NO PROFESSIONALS DELS COL·LEGIATS (*) LAS TERMAS DE RUHAM Centre de bellesa, benestar i oci 10% de descompte per a tots els col·legiats en qualsevol servei (exceptuant bonus, promocions i Beauty Parties)

PROTECTORA D’ANIMALS DE TORREDEMBARRA José Mª Crespo Álvarez (Col. 778) i President de la Protectora d’Animals de Torredembarra, busca companys/es que vulguin Adoptar Responsablement una Mascota (gossos, gats, cavalls o porcs vietnamites)

*Si voleu utilitzar aquest servei de difusió d’activitats paral·leles com aparellador, envieu-nos una breu descripció de producte o servei (dos línies), una foto, dades de contacte (telèfon i correu electrònic) a: serveisexterns@apatgn. org i en breu els companys ho coneixeran. Servei gratuït per a tots els nostres col·legiats i col·legiades. Més informació: Serveis Externs del COAATT: Tel. 977.212.799 (ext. 6) · serveisexterns@apatgn.org ESPAI D’ANUNCIS A LA REVISTA TAG Al darrer número del TAG trobareu un nou espai d’anuncis anomenat: “Amb qui treballen els nostres tècnics?”. Si es tracta d’una empresa d’un col·legiat del COAATT tindreu el doble d’espai pel mateix preu. Aquelles empreses que vinguin de part vostra, 10% de descompte per sortides d’1 any o més. Recordeu que el TAG va a totes les administracions, associacions de constructors, biblioteques i altres entitat de serveis. Consultar Tarifes i condicions a: Serveis Externs del COAATT · Tel. 977.212.799 (ext. 6) · serveisexterns@apatgn. org

w FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA UNA GUIA PRÀCTICA AJUDARÀ ALS AJUNTAMENTS A DISSENYAR CIUTATS MÉS SEGURES I ACCESSIBLES La Fundación Española para la Seguridad Vial, Fesvial, y Fundación ONCE, van presentar el passat dijous dia 20 de juny, una guia útil per millorar la seguretat vial i l’accessibilitat a la ciutat. Està dirigida als tècnics municipals i recull solucions pràctiques per tal de resoldre els problemes d’accessibilitat urbana. Es tracta d’una guia –útil, visual i practica— objectiu de la qual es que tots els ciutadans millorin la seva mobilitat i seguretat a les ciutats. En la mateixa línia, no es pot obviar que també es un document força –pràctic i accessible – pels responsables municipals en seguretat vial. El treball va destinat a totes aquelles persones amb responsabilitat dins l’àmbit municipal i que han de realitzar canvis a la infraestructura de les ciutats per millorar la mobilitat i seguretat vial. En aquest sentit, el document realitza un recull de les guies més destacades en temes d’accessibilitat i destaca qüestions bàsiques que afecten directament a la seguretat vial i al disseny de les infraestructures a l’entorn urbà. En concret, la guia aborda en diferents fitxes solucions que tenen a veure amb voreres i itineraris, cruïlles, desnivells i altres elements que afecten a diferents zones de l’entorn urbà. El seu contingut es una clara aposta per adoptar una actitud pràctica a l’hora de cercar solucions per deixar de pensar únicament en les qüestions del disseny. Guia La guia es basa en aplicar uns principis concrets per facilitar el disseny de les solucions urbanes a la mobilitat, tenint en conta que tots tenim dret a la mobilitat i ser tractats en base a aquest principis: - Seguretat; prioritzant l’atenció als col·lectius més vulnerables a l’entorn urbà. - Igualtat per a tots; afavorint solucions flexibles que potenciïn l’autonomia, l’accessibilitat i facilitin la connectivitat. - Solucions senzilles i intuïtives; a proba de fallides, perceptibles, estètiques i econòmiques que minimitzin l’esforç de les persones amb majors dificultats. - Adequar la velocitat i intensitat del trànsit rodat per tal d’assegurar la coexistència de vehicles i vianants. Més informació: Fundació Tarragona Unida • Tel. 977.212.799 (ext. 1) · tarragonaunida@apatgn.org · www.fundaciotu.org

ENLLAÇ Setembre-Octubre 2013

[ 11 ]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w EL COAATT ALS MITJANS

Revista Cambrils. Dimecres, 26 de juny de 2013. “Entra en vigor el certificat d’eficiència energètica per a qualsevol activitat de compravenda o arrendament d’un habitatge o local”.

NotíciesTgn.cat (www.noticiestgn.cat). Dimarts, 9 de juliol de 2013. “L’eficiència energètica: un avantatge i una obligació”.

Llegiu l’article sencer al web col·legial: www.apatgn.org >> El Col·legi >> Publicacions >> Publicacions institucionals >> Dossier de Premsa Més informació: Comunicació i Publicacions del COAATT • Tel. 977.212.799 (ext. 5) · publicacions@apatgn.org

09 enllaç setembre octubre 2013  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Advertisement