Page 1

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 Tarragona Tel. 977 212 799 • Fax. 977 224 152 www.apatgn.org

ENLLAÇ

Núm. 08-09 / 2012 agost-setembre de 2012

w

w w

w w

FORMACIÓ 2012-2013 NOVA PROGRAMACIÓ PROJECTE DE COOPERACIÓ AL NEPAL, Amb la Fundació NAMLO i la Universitat Jaume I

Directori públic de professionals NOU ESPAI WEB DE PROMOCIÓ DELS APARELLADORS

TARRAGONA: HORARI D’ESTIU, del 15 de juny fins el 15 de setembre Visats: de 08.00 a 14.00 h · Resta de serveis: de 08.00 a 15.00 h Tancament de les oficines col·legials per vacances: del 15 al 31 d’agost OFICINA DE VISAT DEL VENDRELL: De l’1 al 15 d’agost: TANCAT Del 16 al 31 d’agost en horari habitual: dimarts de 16:00 a 19:00 h VISAT DIGITAL DEL 16 AL 31 D’AGOST El visat digital es podrà fer els dimarts i dijous al matí *Nota: El dia 31 d’agost no estarà operatiu el servei de visat digital per tasques de manteniment informàtic

Sumari

COL·LEGI. Visita a l’Hospital de Sant Pau. Acte Commemoratiu 50è Aniversari EPSEB. Mostra pintura Miquel Paton [P. 2] RE-MIRADES: Itinerari d’Arquitectura 2012: La Rioja [P. 3] ASSESSORIA COAATT. Avisos RCP. Jubilació. Designació de beneficiaris de prestacions. Comunicació de treballs professionals [P.3] ASSESSORIA DE TREBALL. Directori de Professionals [P. 5] GABINET TÈCNIC. La cèdula i el nou Decret

w w w w w

ó aci 3 m r Fo -201 !! ! 12 20 NTA’T U AP

sobre Condicions d’Habitabilitat. Projecte R.D. Certificació energètica d’edificis [P. 6] FORMACIÓ. Avanç de la programació de cursos i sessions [P. 7] FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA. Cooperació al Nepal [P. 11] SERVEIS AL COL·LEGIAT. Cap Aparellador de Tarragona sense web [P. 11] AVANTATGES COAATT [P. 12] CDoc. BIBLIOTECA COL·LEGIAL. Novetats en suport digital [P. 12]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w ACTIVITAT SOCIOCULTURAL VISITA A LES OBRES DE L’HOSPITAL SANT PAU El passat dia 11 de juny es va realitzar la visita prevista a les obres de rehabilitació del Pavelló de Sant Manel a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. El punt de trobada va ser l’entrada al recinte, des d’on, després d’equipar-nos per la visita, es va iniciar l’itinerari per les instal·lacions. El Srs. Albert Casals i Jose Luís González, arquitectes responsables de la rehabilitació, ens van fer una extensa explicació del projecte que estaven portant a terme. Ens van mostrar tot el pavelló que es rehabilita des de l’interior i des de l’exterior. Els 16 assistents ens vam passejar pels jardins de l’hospital i per les naus i cúpules en la seva darrera fase de rehabilitació, i vam poder fer-nos una idea del que implica i com es pot desenvolupar una actuació d’aquestes característiques.

ACTE COMMEMORATIU DEL 50è ANIVERSARI DE LA EPSEB El passat dijous dia 5 de juliol es va celebrar l’Acte Commemoratiu dels 50 anys de l’Escola d’Aparelladors de Barcelona, escola on s’ha format gran part del nostre col·lectiu. L’acte es va portar a terme per l’actual director de l’escola Sr. Francesc Jordana, que va fer un breu repàs dels estudis i evolució de la universitat. Seguidament el Sr. Francesc X. Puig Rovira va fer una extensa explicació del llibre que ha editat per la commemoració del centenari de l’escola. Tots els assistents vam poder comprovar el nostre pas per l’escola, llistat en un document per data de titulació, i compartir aquesta festa de retrobada amb companys i amics. Es va amenitzar l’acte amb el brindis final.

w ESPAIS DEL COAATT Sala polivalent. Programa d’exposicions Programació Setembre - Octubre. Mostra de pintura de Miquel Paton Després d’acompanyar Roberto Martí en el camí interior que va de la ment, de la primera idea que amb el treball constant madura i esdevé traç, farem ara, amb el guiatge expert de Miquel Paton, el camí de tornada. Des del Delta de l’Ebre, des de la natura, Miquel ens apropa a l’essencial. Despulla d’ornaments el paisatge i només queda ara fixada en la nostra ment la línia, la taca de color, l’ordre d’una terra treballada fins a l’abstracció.

Seguiu l’activitat de la Sala Polivalent del COAATT a Twitter @COAATT

* Col·labora: Taller d’Art Cinta Dalmau (Tortosa) http://tallerdecintadalmau.blogspot.com

[2]

ENLLAÇ Agost-Setembre 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w RE-MIRADES. Itinerari d’Arquitectura 2012: La Rioja. De l’11 al 14 d’octubre VISITA A LA RIOJA: RUTA DEL VI El COAATT està organitzant un viatge cultural per La Rioja de l’11 al 14 d’octubre. Us proposem un viatge on degustarem el vi gaudint de l’arquitectura. Farem un itinerari per bodegues tant conegudes com: Protos, Portia, Regalía de Ollauri, López de Heredia, Baigorri, Marqués de Riscal, etc. Aquestes bodegues ofereixen una gran varietat d’estils arquitectònics, des dels més tradicionals fins als més funcionals, sense oblidar que han estat dissenyades per arquitectes tan coneguts com: Gehry, Hadid, Calatrava o Aspiazu. Pere Socias, l’arquitecte que assessora el COAATT en aquesta matèria, ens farà de guia especialitzat al llarg del trajecte i properament ens presentarà l’itinerari previst, que és tot un recorregut per l’arquitectura característica i peculiar d’aquesta zona. Places limitades Preu aprox. per persona: 400 €

w ASSESSORIA COAATT AVISOS IMPORTANTS PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL Tots els col·legiats que per l’any 2013 volguéssiu fer modificació respecte la pòlissa de responsabilitat civil professional (augmentar, reduir cobertura, etc.), poseu-vos en contacte amb l’Assessoria del Col·legi abans del 20 d’octubre, ja que qualsevol modificació de pòlissa s’ha de comunicar en dos mesos d’antelació a la renovació de pòlissa. FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT PROFESSIONAL PER JUBILACIÓ Tots els col·legiats que per l’any 2013 volguéssiu deixar d’exercir la professió, per haver complert l’edat de jubilació, poseu-vos en contacte amb l’Assessoria col·legial, abans del 20 d’octubre. A tenir en compte, que cada col·legiat té el seu cas en concret, realitzeu les vostres consultes a l’Assessoria del Col·legi que ho estudiarà de manera personalitzada. Més informació: Assessoria COAATT · Tel. 977.212.799 (ext.1) · a/e secretaria@apatgn.org

DESIGNACIÓ EXPRESSA DE BENEFICIARIS PER PREMAAT: Els col·legiats que són mutualistes de PREMAAT tenen dret a una sèrie de prestacions entre les quals hi ha la prestació de defunció. En la prestació de defunció hi ha la possibilitat de designar per escrit de manera expressa als beneficiaris de la citada prestació, perquè en el seu defecte ho seran els hereus legals. Per tant, el mutualista de PREMAAT que vulgui designar de manera expressa el beneficiari de la prestació de defunció que ho comuniqui al Col·legi que se li facilitarà els documents a omplir i signar i dels tràmits a fer. La designació de beneficiaris es pot modificar mitjançant notificació expressa per escrit, i al moment de la defunció del mutualista la designació de beneficiaris que prevaldrà serà l’última notificació expressa per escrit. PER LES PÒLISSES DE VIDA I ACCIDENTS: Tots els col·legiats residents del COAAT Tarragona (menors de 70 anys) esteu inclosos en dues pòlisses col·lectives que paga el Col·legi: pòlissa col·lectiva de vida de 6.000 € i pòlissa col·lectiva d’accidents de 12.000 €. El col·legiat que vulgui designar de manera expressa els beneficiaris dels citats imports que ho comuniqui al Col·legi que se li facilitarà els documents a omplir i signar i dels tràmits a fer. Per millorar el servei, el Col·legi cada any busca la pòlissa que pot donar millors condicions. Per aquest motiu, si hi ha algun col·legiat que ja ho hagués fet, agrairíem que es posi en contacte amb el Col·legi per tramitar-ho novament. Més informació: Assessoria COAATT · Tel. 977.212.799 (ext.1) · a/e secretaria@apatgn.org

ENLLAÇ Agost-Setembre 2012

[3]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

COMUNICACIÓ DE TREBALLS PROFESSIONALS: D’OBRES MENORS DE TÈCNICS DE L’ADMINISTRACIÓ I INFORMES-PERITATGES En l’Enllaç anterior es va informar que els col·legiats que desenvolupen el seu exercici professional en una Administració duen a terme habitualment intervencions anomenades obres menors, que són les obres que no necessiten de projecte tècnic i estiguin considerades com a menors i TENEN RISC. La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, estableix en l’Article 9:

vinculació laboral, i per tant el col·legiat ha de ser coneixedor de quina cobertura té l’Administració respecte a la seva responsabilitat. Així mateix, en el cas que el col·legiat tingui la seva pròpia pòlissa de responsabilitat perquè li doni cobertura, ha de tenir en compte, que sempre ho ha de comunicar a la companyia asseguradora, bé amb el visat/registre bé amb una comunicació, depenent si ho fa a través de la pòlissa RC professional o la pòlissa d’obres menors, abonant els imports corresponents:

Assegurança 1. Els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió. 2. En el supòsit de professions col·legiades, els col·legis professionals han d’adoptar les mesures necessàries per a promoure i facilitar el compliment suficient del deure d’assegurança de llurs col·legiats. 3. Els professionals que actuïn exclusivament al servei d’una administració pública no han de complir el requisit de l’assegurança per responsabilitat. Aquesta assegurança tampoc no és obligatòria en el cas que l’activitat professional s’exerceixi exclusivament per compte d’altri que ja tingui assegurada la cobertura pels riscos de l’activitat que comprèn l’exercici de la professió. 4. Les disposicions d’aquest article s’han de desenvolupar per reglament en funció de les característiques pròpies de cada professió titulada i del seu caràcter col·legiat, amb la participació , si escau, dels col·legis i les associacions professionals corresponents. El desenvolupament de l’exercici professional per l’Administració, l’arquitecte tècnic pot ser com a funcionari de carrera o interí, laboral fix o a temps parcial o sense

- la pòlissa RC professional MUSAAT: de cada treball professional que es realitzi a l’Administració en qüestió abonar els drets d’intervenció i l’import de prima complementària corresponent. - la pòlissa d’obres menors de MUSAAT: pòlissa independent a la RC general amb les següents cobertures: cobertura de 120.000 € → prima anual 509 € + 6,15% impostos cobertura de 150.000 € → prima anual 568 € + 6,15% impostos cobertura de 210.000 € → prima anual 611 € + 6,15% impostos cobertura de 270.000 € → prima anual 629 € + 6,15% impostos cobertura de 300.000 € → prima anual 655 € + 6,15% impostos Fer relació mensual de treballs portar-ho al Col·legi que ho enviarà a MUSAAT, també es pot enviar trimestral a MUSAAT però les relacions han de ser mensuals. - la pòlissa RC ZURICH, cal fer una relació mensual de les obres menors o informes-peritatges realitzats i tramitar registre de la relació que té un import de 30 €/mes per tenir coberta tota la relació de treballs.

Més informació: Assessoria COAATT · Tel. 977.212.799 (ext.1) · a/e secretaria@apatgn.org COL·LEGIACIÓ I COBRAMENT DE LA PRESTACIÓ D’ATUR El Col·legi ha estat coneixedor que a alguns col·legiats els hi ha estat denegada la prestació d’atur pel fet d’estar col·legiat. És a dir, que havent presentat la documentació requerida per sol·licitar dita prestació, han rebut una resolució denegatòria de la prestació, indicant textualment que la mateixa es produïa “per incompatibilitat amb el treball por compte pròpia”. Per aquest motiu, si algun col·legiat es troba en aquesta situació que es posi en contacte amb el Col·legi que se l’informarà dels tràmits a seguir. Més informació: Assessoria COAATT · Tel. 977.212.799 (ext.1) · a/e secretaria@apatgn.org ACTUALITZACIÓ DE DADES D’acord amb l’article 16.b) dels Estatuts col·legials vigents, és un deure dels col·legiats comunicar al Col·legi, en el termini d’1 mes, els canvis de domicili i mantenir en tot moment actualitzades la resta de les seves dades personals, bancàries i professionals. És important mantenir actualitzades les dades, ja que facilita la comunicació entre Col·legi i col·legiat en la prestació dels serveis col·legials com en temes: d’assessorament, borsa de treball, formació, assegurança de responsabilitat civil professional, previsió mútua, etc. Per aquest motiu, el col·legiat que hagi realitzat un canvi en les seves dades personals, bancàries i professionals, cal que ho comuniqui al Col·legi bé per correu electrònic secretaria@apatgn.org, bé per fax 977 22 41 52 o bé personalment a les oficines col·legials, especificant clarament les dades que canvia.

[4]

ENLLAÇ Agost-Setembre 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w DIRECTORI DE PROFESSIONALS NOU ESPAI WEB DE PROMOCIÓ DELS APARELLADORS Aquest mes d’agost el COAATT posarà en funcionament l’aparellador, un lloc web per a la promoció dels col·legiats, que els faciliti la recerca de nous clients a internet i les xarxes socials. L’espai va adreçat a particulars, comunitats i empreses del sector, i pretén convertir-se en poc temps en un punt d’informació de referència sobre els aparelladors de les comarques de Tarragona. El lloc web oferirà als usuaris que accedeixin un directori de professionals en funció del municipi o el servei que necessiten, i proporcionarà informació d’interès sobre els serveis que l’aparellador els ofereix. En resum, una plataforma de promoció professional dins internet i les xarxes socials, complementària als llocs webs dels professionals i amb informació de contacte i serveis. Per tal de poder formar part del directori de col· legiats que es mostrarà al cercador és imprescindible que autoritzis i indiquis els serveis professionals que pots oferir a EMPRESES i a PARTICULARS. La inscripció es pot fer a l’espai del web: www. apatgn.org : Serveis al Col·legiat » Assessoria de Treball » Borsa de Treball Inscripció i Condicions. Si utilitzeu els formularis del web, és imprescindible respondre al correu electrònic de confirmació que rebreu. El directori de professionals que es posarà a disposició dels usuaris del web s’articularà en dos espais diferents per tal de facilitar el seu ús: serveis per a empreses i per a particulars. El servei per a empreses considera una relació laboral de professional lliberal o d’assalariat, i l’usuari buscarà en relació al sector o tipus d’empre-

sa, empres constructora, taxadora, comercial, etc. Els particulars que accedeixin podran cercar per municipi i servei que necessiten, cèdula d’habitabilitat, informe pericial, obrir un negoci, etc . Els resultats de la cerca a més consideraran internament aspectes con la col·legiació, l’activitat professional, si el col·legiat té o no una assegurança professional, etc. així com complir amb els deures i obligacions com a col·legiat exercent professional. Aquests paràmetres serviran per aproximar-se més al que el client cerca de forma clara. En cas de coincidència entre diferents col·legiats es farà de forma aleatòria en cada cerca de client. Esperem que aquest nou servei, inclòs dintre del pla COAATT 2.0, permeti arribar a més clientes i ens permeti transmetre la nostra professionalitat i les intervencions en les que som especialistes de una forma més clara i ràpida. Un cop assolit aquest pas, el següent serà facilitar eines i serveis amb el mínim cost possible per realitzar formació i pàgines web personalitzades per a cada col· legiat.

Més informació: Assessoria de treball COAATT a/e assessoriatreball@apatgn.org · Telèfon: 977.212.799 (ext. 3)

IMPORTANT Rebeu les darreres notícies de l’Enllaç per correu electrònic. Envieu un missatge amb les vostres dades a

secretaria@apatgn.org Recordeu que al web col·legial hi trobareu l’arxiu obert del Butlletí ‘Enllaç’. Accés al text complet del número en curs, i tots els anteriors.

ENLLAÇ Agost-Setembre 2012

[5]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w GABINET TÈCNIC SOL·LICITUD DE LA CÈDULA D’HABITABILITAT. NOU DECRET SOBRE CONDICIONS D’HABITABILITAT Els habitatges construïts amb posterioritat al 12 d’agost de 1984 hauran d’acreditar d’una banda la legalitat urbanística, i de l’altra, les condicions d’habitabilitat. Les condicions d’habitabilitat s’acreditaran mitjançant el CFO i l’original del CQ, o amb un certificat d’idoneïtat.

En breu s’aprovarà el nou Decret sobre condicions d’habitabilitat. La Generalitat de Catalunya, donada la problemàtica existent entorn a l’habitatge i les dificultats en què es troba el sector, ha considerat necessari regular noves condicions d’habitabilitat que permetin flexibilitzar i adequar els nivells exigibles al context actual. El Decret determina condicions tècniques d’habitabilitat més assequibles i ajustades als processos de construcció i rehabilitació actuals. L’objecte és establir les condicions mínimes que han de reunir els habitatges, tant de nova construcció com preexistents, deixant la promoció d’accions de foment de l’excel·lència i la distinció amb la creació de distintius de qualitat, que l’anterior Decret incorporava, per a una regulació específica posterior. S’incorporen també les modificacions introduïdes per la Llei 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica i es defineixen condicions d’habitabilitat específiques per als habitatges procedents d’un procés de rehabilitació. Es vol potenciar i estimular d’aquesta manera les actuacions de rehabilitació del parc d’habitatges i, especialment, que el seu marc normatiu sigui un element molt més flexible i permeti fer viable, tècnica i econòmicament, la rehabilitació. El Decret regularà també el procediment i la documentació necessària per obtenir la cèdula d’habitabilitat quan es donin situacions irregulars com per exemple quan no consti atorgada una cèdula amb anterioritat o no s’acrediti l’adequació a la legalitat urbanística de l’habitatge. Quan no consti atorgada una cèdula amb anterioritat es donen dos supòsits: habitatges posteriors al 12 d’agost de 1984 i habitatges anteriors a aquesta data.

Quan s’utilitzi el certificat d’idoneïtat de les condicions d’habitabilitat, aquest certificarà que: • L’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat de la normativa vigent (article 26.5 bis de la Llei 18/2007, modificat per la Llei 9/2011). • Si no hi ha constància de la data de sol·licitud i concessió de llicència d’obres, ni el certificat final d’obra i habitabilitat, acreditació de l’antiguitat de l’edificació • L’habitatge compleix tots els requeriments de seguretat i solidesa per a un ús específic, i reconeix que no s’observen lesions o degradacions aparents, que pressuposin un comportament deficient de l’estructura segons allò que normalment es requereix a la seva tipologia. Un certificat de seguretat i solidesa. Pel que fa a l’acreditació de l’antiguitat de l’edificació i de l’habitatge, es pot tenir en compte qualsevol document que ho acrediti. Des de les dades cadastrals per unifamiliars, la primera inscripció registral, certificats dels Ajuntaments on consti la data de construcció, escriptures públiques d’obra nova o compravenda dels habitatges, i altres documents atorgats davant fedatari públic. Si no es pot acreditar la legalitat urbanística, es farà constar en el document de la cèdula d’habitabilitat, l’advertiment de no acreditació de la legalitat urbanística. Pel que fa als habitatges construïts amb anterioritat al 12 d’agost de 1984, la sol·licitud inclourà el certificat d’idoneïtat i no es requerirà cap document que acrediti l’adequació a la legalitat urbanística, però si hi ha constància en l’expedient històric de l’habitatge d’una denegació o arxiu anterior per aquest motiu, es farà constar l’advertiment de la nova acreditació a la legalitat urbanística en la cèdula. Evidentment caldrà acreditar l’antiguitat de l’edific ació i de l’habitatge.

PROJECTE DE REIAL DECRET PER A LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENT Actualment es troba en període de tramitació el projecte pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis existents, i es preveu sigui vigent abans de l’1 de gener de 2013. Aquesta normativa obligarà a tots els habitatges que es venguin o lloguin disposin d’un Certificat d’Eficiència Energètica. La Directiva 2002/91 CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, relativa a l’eficiència energètica dels edificis estableix l’obligació de posar a la disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d’eficiència energètica. Aquest requisits es complien parcialment amb el Reial decret 47/2007 de 19 de gener sobre el procediment bàsic per a la certificació energètica d’edificis de

[6]

ENLLAÇ Agost-Setembre 2012

nova construcció, i es completaran amb l’aprovació del projecte sobre el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis existents. Aquest certificat haurà d’incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis de manera que es pugui valorar i comparar la seva eficiència energètica, amb la finalitat d’afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia. El certificat d’eficiència energètica d’edificis existents donarà al comprador o inquilí d’un edifici una informació objectiva de l’eficiència energètica del mateix i un llistat de mesures recomanades que milloraran la qualificació energètica de l’edifici en almenys un nivell, no sent obligatori el portar a terme cap de les actuacions.


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

El propietari de l’edifici, habitatge o local, serà responsable d’encarregar la realització de la certificació energètica de l’edifici, en els casos que la disposició així ho exigeixi, i de conservar la documentació corresponent. El certificat d’eficiència energètica donarà informació exclusivament sobre l’eficiència energètica de l’edifici i no suposa en cap cas l’acreditació del compliment de cap altre requisit exigible a l’edifici. El certificat d’eficiència energètica de l’edifici existent ha d’incloure almenys: • La qualificació d’eficiència energètica de l’edifici expressada mitjançant l’etiqueta energètica. • Un document amb un nombre suficient de mesures, recomanades pel tècnic certificador, classificades en funció de la seva viabilitat tècnica, funcional i econòmica, així com per la seva repercussió energètica, que permetin, en el cas que el propietari de l’edifici decideixi aplicar voluntàriament aquestes mesures, que la qualificació energètica obtinguda millori com a mínim un nivell en l’escala de qualificació energètica, si la qualificació de partida fora la B, o dos nivells, si la qualificació de partida fos C, D, I, F o G. El certificat d’eficiència energètica serà subscrit per tècnics que estiguin en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la realització de projectes d’edificació o de les seves instal·lacions tèrmiques.

El certificat d’eficiència energètica ha de presentarse, pel propietari de l’edifici, a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, per al seu registre. Es preveu la possibilitat que s’estableixi un Control Extern i fins i tot Inspecció del certificat d’eficiència energètica per a edificis existents, igual que amb el certificat d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de deu anys. El propietari de l’edifici és responsable de la renovació o actualització del certificat d’eficiència energètica. El propietari podrà procedir voluntàriament a la seva actualització, quan consideri que existeixen variacions en aspectes de l’edifici que puguin modificar el certificat d’eficiència energètica. Tots els edificis de titularitat pública o privada que prestin serveis públics (l’ús dels quals siguin: administratiu, sanitari, docent, comercial, cultural, residencial públic i de transport de persones) a un nombre important de persones i que, per tant, siguin freqüentats habitualment per elles, amb una superfície útil total superior a 1.000 m2, exhibiran de forma obligatòria, en lloc destacat i clarament visible pel públic, l’etiqueta d’eficiència energètica. L’etiqueta d’eficiència energètica ha de ser inclosa en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l’edifici. Quan es vengui o llogui un edifici, total o parcialment, el venedor o arrendador lliurarà al comprador o inquilí, segons correspongui, el certificat d’eficiència energètica.

Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT · Tel. 977.212.799 (ext.3) · a/e gabtec@apatgn.org

w FORMACIÓ PROPOSTA DE L’ÀREA DE FORMACIÓ DEL COAATT 2012 - 2013 Un any més presentem la nova programació del curs. Aquest any hem introduït alguns canvis que segur seran d’interès per a tothom. Les sessions es divideixen en quatre grans grups: sessions tècniques, formació continuada, formació instrumental i formació empresa. Com a novetat tenim les sessions tècniques. Es tracta de xerrades informatives sobre novetats o modificacions d’aspectes legals i normatius que regulen la nostra activitat professional. Amb aquestes sessions, que s’impartiran de forma gratuïta per als col·legiats, es vol donar a conèixer els aspectes més rellevants de les normatives i quins son els apartats sobre els quals cal aprofundir-ne els coneixements. La formació continuada, seguirà sent l’espai on s’aprofundirà en els coneixements del nostre àmbit. Es portaran a terme cursos sobre els camps on hi ha més demanda, o sobre aquells aspectes que les noves normatives han afectat més com són els ITE’s o l’eficiència energètica. També es dona rellevància als cursos de Plans d’autoprotecció que com a entitat acreditada impartirem, aquest any ja de tots els nivell, de forma periòdica. La formació instrumental és un aspecte sobre el qual volem aprofundir per facilitar eines de treball que facin més senzilla i productiva la nostra vida laboral. Així

doncs, entrem de ple en el que són les noves tecnologies, però també aportem eines que ens poden ser útils per mantenir la nostra activitat, com ara, la comptabilitat i gestió de despatx. Finalment continuem oferint la formació empresa, potser d’una forma més modesta, però sens dubte amb una qualitat molt millorada. Aquesta formació ve de mans d’empreses col·laboradores, que ens volen donar a conèixer les tecnologies i materials més actuals i pràctics per a cada tipus d’intervenció. Anunciem també, que estem treballant en el projecte de la formació online, mitjançant el qual, properament oferirem més formació. Accés i inscripcions a cursos Els nostres cursos estan oberts a tothom, donant prioritat als col·legiats residents del COAATT. Els preus dels cursos són els que es publiquen a la nostra web. Tots els assistents han de realitzar la inscripció a través de la nostra pàgina web, dintre del període establert a tal efecte. La documentació que es faciliti duran les sessions tècniques, només s’entregarà a les persones que estiguin inscrites i que assisteixin al curs. La resta, caldrà que adquireixin la documentació segons estableixi el centre de documentació del COAATT.

*El COAATT es reserva el dret de suspendre, o aplaçar els cursos, previ avís a les persones inscrites.

ENLLAÇ Agost-Setembre 2012

[7]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

SESSIONS TÈCNIQUES

ACTIVITAT

DATA

HORARI

DURADA

PREU

Els plans d’autoprotecció. Què és? Qui els pot fer? Quan és necessari?

12/09/2012

De 17:00 a 19:00

2 hores

Col·legiats GRATUÏT

Certificació energètica d’edificis existents

26/09/2012

De 17:00 a 19:00

2 hores

Col·legiats GRATUÏT

Cobrament i reclamació d’honoraris professionals

19/09/2012

De 17:00 a 19:00

2 hores

Col·legiats GRATUÏT

Responsabilitat jurídica del pèrit judicial

04/10/2012

De 17:00 a 19:00

2 hores

Col·legiats GRATUÏT

La inspecció tècnica d’edificis. Present i futur desprès de dos anys d’implantació

24/10/2012

De 17:00 a 19:00

2 hores

Col·legiats GRATUÏT

La seguretat en cas d’incendi als projectes d’activitat, rehabilitació i canvis d’ús

29/11/2012

De 17:00 a 19:00

2 hores

Col·legiats GRATUÏT

La cèdula d’habitabilitat de segona ocupació. Aspectes tècnics i repercussions jurídiques

05/12/2012

De 17:00 a 19:00

2 hores

Col·legiats GRATUÏT

Nou Decret sobre condicions d’habitabilitat

12/12/2012

De 17:00 a 19:00

2 hores

Col·legiats GRATUÏT

L’auditoria energètica. Estratègies per a l’estalvi d’energia

28/02/2013

De 17:00 a 19:00

2 hores

Col·legiats GRATUÏT

DATA

HORARI

DURADA

PREU

3, 10 i 17 d’octubre de 2012

De 16:00 a 20:00

12 hores

Col·legiats 108 w

Dimarts i dijous del 25 de setembre al 30 d'octubre de 2012

De 16:00 a 20:00

140 hores

Col·legiats 497 w

Curs de formació per a tècnics competents en la elabo- Dimarts i dijous del 6 al 22 ració de plans d’autoprotecció a nivell de Catalunya de novembre de 2012

De 16:00 a 20:00

84 hores

Col·legiats 304,70 w

31 d’octubre i 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2012

De 16:00 a 20:00

20 hores

Col·legiats 180 w

La inspecció tècnica d’edificis

3, 4, 11 i 18 de desembre de 2012

De 16:00 a 19:00

11 hores

Col·legiats 130,53 w

Rehabilitació d’edificis protegits i patrimoni arquitectònic

16, 23 i 30 de gener i 6, 13, 20 i 27 de febrer i 6, 13 i 20 de març de 2013

De 16:00 a 20:00

40 hores

Col·legiats 360 w

La seguretat en cas d’incendi als projectes d’activitats, rehabilitació i canvis d’ús

24 i 31 de gener, i 7, 14 i 21 de febrer de 2013

De 16:00 a 20:00

20 hores

Col·legiats 180 w

Auditories energètiques: estratègies per a augmentar l’eficiència energètica i mesures d’estalvi

10, 17 i 24 d’abril de 2013

De 16:00 a 20:00

12 hores

Col·legiats 108 w

Control d’estabilitzadors de façana, apuntalaments, estintolaments i cindris

8, 15, 22 i 29 de maig de 2013

De 16:00 a 19:00

12 hores

Col·legiats 108 w

ACTIVITAT

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA

Aspectes clau de l’urbanisme a Catalunya Curs de formació bàsic per a tècnics competents en la elaboració de plans d’autoprotecció a nivell local

Certificació energètica d’edificis existents

Anuncis a les publicacions del COAATT, la millor manera d’arribar als professionals del sector Consulteu condicions a la Secretaria del Col·legi [8]

ENLLAÇ Agost-Setembre 2012


FORMACIÓ INSTRUMENTAL

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

ACTIVITAT

DATA

HORARI

DURADA

PREU

Anglès [on line] Ark English

Lliure

Lliure

20 hores

Col·legiats 75 s

1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre de 2012 i 4,11,18,25 de febrer i 4 de març de 2013

De 17:00 a 19:00

10 hores

Col·legiats 90 s

Creació de pàgines web, ús d’eines de participació i anàlisi en xarxes socials

5 i 12 de novembre de 2012 i 11 i 18 de març de 2013

De 16:00 a 19:00

6 hores

Col·legiats 60 s

Eines de google: documents, presentacions, fulls de càlcul, dibuix, etc

19 i 26 de novembre de 2012 i 8 i 15 d’abril de 2013

De 16:00 a 19:00

6 hores

Col·legiats 60 s

Marketing 2.0 per a professionals. Creació de marca

3 i 10 de desembre de 2012 i 22 i 29 d’abril de 2013

De 16:00 a 19:00

6 hores

Col·legiats 60 s

21 i 28 de gener de 2013 i 6 i 13 de maig de 2013

De 16:00 a 19:00

6 hores

Col·legiats 60 s

27 de maig de 2013

Per determinar

6 hores

Per determinar

Comptabilitat professional bàsica. Comptabilitat per a aparelladors

Posicionament a Google, Mail marketing i mercats on-line Presto amidaments i pressupost

Cobrament i reclamació d’honoraris professionals Dates: 19 de setembre de 2012 Horari: De 17:00h a 19:00h

Preu col·legiat: gratuït

L’impagament d’honoraris professionals és una situació freqüent i greu que afecta a gairebé la totalitat de professionals. Davant d’aquesta situació, la jornada pretén proporcionar als col·legiats uns coneixements pràctics sobre el cobrament a clients, de recobrament de saldos vençuts, recobrament d’impagats i de negociació amb deutors i morosos. Oferir les eines i els coneixements que els permetin millorar el sistema de cobraments, recuperar els impagats i a posar en pràctica les tècniques per reduir la morositat empresarial. Ponent Equip Jurídic de ZURICH i D.A.S., Compañía Especializada en Defensa y Reclamación

SESSIONS TÈCNIQUES

Els plans d’autoprotecció. Què és? Qui els pot fer? Quan és necessari? Dates: 12 de setembre de 2012 Horari: De 17:00h a 19:00h

Preu col·legiat: gratuït

Amb l’entrada en vigor del decret d’autoprotecció, moltes activitats que s’estan portant a terme avui dia, es veuran obligades a tenir un pla d’autoprotecció redactat per un tècnic competent. Des del COAATT us volem facilitar la informació de com adquirir les competències per a poder redactar aquest tipus de documents i ser coneixedors de primera ma del que diu el decret, per a poder optar a la redacció d’aquest documents que a partir d’ara moltes administracions, ajuntaments, promotors, etc..., necessitaran per poder portar a terme les seves activitats. Us convidem a assistir a aquesta sessió informativa, dirigida exclusivament a col·legiats del COAATT. Ponent Sr. Joan Carles Francès Tudel - Tècnic en protecció civil Els plans d’autoprotecció. Què és? Qui els pot fer? Quan és necessari? Dates: 26 de setembre de 2012 Horari: De 17:00h a 19:00h

Preu col·legiat: gratuït

A la jornada es presentarà el Decret de certificació d’eficiència energètica dels edificis existents, segons l’esborrany del qual, serà exigible aquest certificat en realitzar la compravenda o lloguer d’una gran part del parc d’edificis a partir de l’1 de gener de 2013. També es mostrarà un exemple d’aplicació de les eines de qualificació d’eficiència energètica d’edificis existents Ponent Sra. Ainhoa Mata - Tècnica de la divisió de gestió energética de l’Institut Català d’Energia

ENLLAÇ Agost-Setembre 2012

[9]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

Curs de formació bàsic per a tècnics competents en la elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit local Dates: Dimarts i dijous del 25 de setembre al 30 d’octubre de 2012 Horari: De 16:00h a 20:00h

Preu: 710 € Preu col·legiat: 497 €

El Decret d’autoprotecció 82/2010 de 29 de juny, aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures, i també estableix que els plans d’autoprotecció els poden redactar exclusivament tècnics acreditats a tal efecte. La durada del curs és de 140h, 40 de les quals seran presencials i la resta de treballs i aprofundiment. Les classes presencials s’impartiran dimarts i dijous a la tarda, segon el programa. Comptem amb professorat especialista en cadascun dels camps a desenvolupar. L’admissió serà per estricte ordre de la llista d’espera.

FORMACIÓ CONTINUADA

Ponent Sr. Joan Carles Francés Tudel - Sra. Montserrat Anguera Espasa - Sra. Sandra Guerrero Cabezas - Sra. Lidia Cugat Pérez - Sr. Albert Ventosa Carulla - Sra. Raquel Fernández Lorenzana - Sra. Laia Guasch Querol Curs de formació per a tècnics competents en la elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de Catalunya. Sols tècnics acreditats amb el nivell C (en l’àmbit local) Dates: 84 hores: 24 h presencial i 60 h treball personal Horari: De 16:00h a 20:00h

Preu: 435 € Preu col·legiat: 304,70 €

El Decret d’autoprotecció 82/2010 de 29 de juny, aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures, i també estableix que els plans d’autoprotecció els poden redactar exclusivament tècnics acreditats a tal efecte. La durada del curs és de 84h, 24 h de les quals seran presencials i la resta de treballs i aprofundiment. Les classes presencials s’impartiran dimarts i dijous a la tarda, segon el programa. Comptem amb professorat especialista en cadascun dels camps a desenvolupar. L’admissió serà per estricte ordre de la llista d’espera. Ponent Sr. Joan Carles Francés Tudel - Sr. Albert Ventosa Carulla - Sra. Raquel Fernández Lorenzana - Sr. David Tisaire Berga Aspectes clau d’urbanisme a Catalunya Dates: 3, 10 i 17 d’octubre de 2012 Horari: De 16:00h a 20:00h

Preu: 154,29 € Preu col·legiat: 108 €

Interpretació dels principals instruments que desenvolupen el nostre sistema urbanístic, així com els conceptes fonamentals i terminologia habitual sobre aquest tema, sense entrar en el vessant projectiu d’urbanisme. Ponent Sra. Meritxell Anglès - Departament d’urbanisme de la Generalitat Sr. Guillem Carrera Rey - Departament d’urbanisme de la Generalitat

Més informació Formació COAATT - formacio@apatgn.org Telèfon: 977 21 27 99 - ext. 6 [ 10 ]

ENLLAÇ Agost-Setembre 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w FUNDACIÓ Tarragona Unida PROJECTE DE COOPERACIÓ AL NEPAL Com ja us vàrem informar a l’anterior Enllaç, el COAATT i la seva fundació TARRAGONA UNIDA, en col·laboració amb la UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ i a través de la O.N.G NAMLO INTERNACIONAL, col·labora en l’execució d’un programa de desenvolupament a la comunitat agrícola de GHUSKUN (NEPAL). Aquesta ajuda consisteix en el suport tècnic en la realització d’un projecte que possibiliti la construcció d’una edificació que permeti als seus habitants un lloc de reunió, d’emmagatzematge dels seus productes agrícoles i una petita botiga. El passat mes de juny, en representació del COAATT i la Fundació, el col·legiat Sr. Jose Luis Hernández Osma va realitzar el treball de camp: recollida de dades d’emplaçament de l’obra, estudi topogràfic del solar, detecció de les necessitats de la comunitat, estudi dels materials a utilitzar i de les solucions constructives de la zona, estudi econòmic del cost de l’obra, etc. Un cop realitzades aquestes actuacions serà el Sr. Josep Cutrona, col·legiat del COAATT qui, a través i amb la col·laboració de la UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ, realitzarà el corresponent projecte d’execució, el qual a la vegada servirà com a treball final del Curs d’Enginyeria d’Edificació. Finalment serà NAMLO INTERNACIONAL la que desenvolupi i financi l’execució de l’obra, concretament el que es refereix al cost dels materials a utilitzar, essent la pròpia comunitat de GHUSKUN la que aportarà la mà d’obra necessària, sota la supervisió de NAMLO INTERNACIONAL. Ens és grat, haver pogut iniciar una petita col·laboració internacional amb la Fundació, i agraïm la col·laboració de la Universitat i dels nostres dos col·legiats que han invertit esforços i recursos en la seva realització.

Namlo EUROPA www.namlo.org

www.uji.es

tarragonaunida@apatgn.org

w SERVEIS AL COL·LEGIAT Fa un temps que tothom volia aparèixer a les pàgines grogues, ja que era el mitjà per on la gent cercava les seves necessitats. Avui en dia l’eina principal de cerca es diu Internet. Encara no apareixes a Internet? Doncs el COAATT, a partir de setembre, oferirà als col·legiats la possibilitat de poder tenir un web i poder aparèixer a Google i altres cercadors. I per fer-ho, us oferirem les següents opcions: BÀSIC

STANDARD

El COAATT muntarà la plataforma on s’allotja el web. Serà el col·legiat qui s’encarregarà de crear el web i actualitzar-lo. Aquesta opció requereix d’uns coneixements mínims d’ús d’eines d’Internet.

75 e/any

El COAATT muntarà i crearà el web. El col·legiat simplement haurà d’escollir una d’entre quatre plantilles web. També haurà de fer arribar les fotos i els textos que han de sortir en el web.

180 e

A partir del segon any: Sense manteniment

75 e/any

Amb manteniment

150 e/any

Nota: El manteniment inclou una actualització completa del web per any. PREMIUM Domini Propi

El COAATT realitzarà una web a mida. Inclou: Hosting del lloc web, 100 correus electrònics i espai il·limitat.

A partir de 650 e

Si vols un domini propi .com, .net, .org, .es, .eu, .info, ,biz i 10 correus electrònics

12 e/any

Preus sense IVA Més informació: Departament de Sistemes d’Informació del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.2) · a/e informatica@apatgn.org

ENLLAÇ Agost-Setembre 2012

[ 11 ]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w AVANTATGES COL·LEGIALS STAR PADEL TARRAGONA Centre esportiu dedicat al pàdel, El primer centre amb pistes indoor i outdoor Condicions exclusives per a col·legiats del COAATT

LUMINE MEDITERRÁNEA Golf Club • Beach Club • Restaurant Condicions exclusives per a col·legiats del COAATT. Demaneu les vostres invitacions a Secretaria PUBLICACIÓ DE LA “HISTÒRIA DE TARRAGONA” EN 6 VOLUMS Promoció Especial per a tots els col·legiats si realitzeu la compra a travès del COAATT. PVP: 500 € PV Col.: 400 €

*Preus amb IVA (4%)

Més informació a: www.apatgn.org » Serveis al col·legiat » Avantatges

w PUBLICACIONS. Novetats en suport digital RETRIBUCIÓ VARIABLE PER UNITATS D’OBRA. EL PREU FET A LA CONSTRUCCIÓ El treball analitza i formula les bases metodològiques a seguir per a l’establiment del preu a fet en el sector de la construcció i també, per a facilitar una manera ràpida, segura i simple d’establir aquests preus en atenció als costos previstos. El llibre s’estructura bàsicament en quatre apartats; el primer, aborda la reglamentació del treball per tasca, a preu fet o per unitat d’obra en el sector de la construcció a través del seu Conveni General; el segon, pretén explicar de forma detallada la base conceptual i econòmica sobre les quals hauria d’assentar-se l’establiment dels imports dels treballs a preu fet o per unitat d’obra; el tercer, exemplifica amb casos pràctics com s’aplica, negocia, controla i liquida un treball a preu fet i; la quarta, desenvolupa i proposa —a partir d’una anàlisi detallada de les condicions salarials de tots i cadascun dels convenis provincials del sector de la construcció a Espanya— uns algorismes molt simples que permeten aproximar ràpidament el preu base de negociació de qualsevol treball a preu fet. DELS ESTUDIS D’APARELLADOR A L’ESCOLA POLITÈCNICA D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA Publicació editada en motiu de la celebració del 50è aniversari de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. Més informació: biblioteca@apatgn.org

08 enllaç agost setembre 2012  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Advertisement