Page 1

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 Tarragona Tel. 977 212 799 • Fax. 977 224 152 www.apatgn.org

ENLLAÇ

Núm. 6 / 2009

 FORMACIÓ CONTINUADA

1 de juny de 2009

 BORSA DE TREBALL A l’Àrea Restringida del web col·legial

EL COORDINADOR DE SEGURETAT Cursos modulars:

CONVOCATÒRIA D’INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL TEST DE L’EDIFICI, TEDI

·Responsabilitat del Coordinador de Seguretat. 3 de juny ·L’Administració i la seguretat a les obres. 10 de juny ·Circumstàncies legals de la seguretat a l’obra. 17 de juny

Recepció de sol·licituds: Fins el 15 de juny Pàg. 2

NOU SERVEI DEL COAATT:

Assessorament Laboral

Servei gratuït d’atenció de consultes en matèria jurídica

Pàg. 3

 NOU VOLUM DE LA COL·LECCIÓ ‘MANUALES PROFESIONALES’

AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LA EDIFICACIÓN Proyecto, cálculo, control técnico y Administrativo

Presentació: Dimarts, 30 de juny

HORARI D’ESTIU DEL COAATT JORNADA INTENSIVA A LA SEU COL·LEGIAL DE TARRAGONA Del 15 de juny, al 15 de setembre Visats: de 08.00 a 14.00 h Resta de serveis: de 08.00 a 15.00 h

TANCAMENT DE LES OFICINES COL·LEGIALS PER VACANCES Del 17 al 31 d’agost Telèfon d'emergències 24 h. per accidents a l'obra: 977 212 799 (ext. 8) OFICINA DE VISATS D'EL VENDRELL Tancat el mes d'agost

ACCÉS A LES OFICINES COL·LEGIALS A causa de les obres d’arranjament de la façana de l’edifici, i per motius de seguretat i comoditat, us recomanem d’accedir al Col·legi per l’entrada dels porxos (planta semisòtan)

Sumari 

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS. Nova publicació tècnica el COAATT [P. 2]  ASSESSORIA DE TREBALL DEL COAATT: nou Servei en línia [P. 2]  ASSESSORIA. Nou servei d’Assessorament Laboral. Certificació d’obres ja construïdes. Obres oficials. Jurisprudència. MUSAATPREMAAT [P. 3]GABINET TÈCNIC. Nou decret d’habitabilitat. Modificacions als DBSU, i DB-SI del CTE [P. 6] is ve iats  FORMACIÓ. 3er. Quadrimestre r se l·leg 2008/2009 [P. 9] s o u  AVANTATGES. Bens i serveis. No als c Aplicacions informàtiques [P. 10] r pe  CENTRE DE DOCUMENTACIÓBIBLIOTECA [P. 11]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS REEDICIÓ DEL MANUAL PROFESIONAL III, ADAPTAT AL CTE AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LA EDIFICACIÓN - Proyecto, cálculo, control técnico y Administrativo, adaptado al CTE DB-HR. Por Josep Mª Querol Noguera

ACTE DE PRESENTACIÓ Dimarts, 30 de juny, 18.00 h Sala d’Actes del COAATT Amb la presència de l’autor, Josep Mª Querol Noguera, Enginyer Industrial amb àmplia experiència en el sector de la consultoria acústica, i membre del Subcomité d’Acústica en l’Edificació d’AENOR. PVP: 25 € · PV Col. 20 € * En l’acte de presentació es farà un 50% de dte. sobre el PVP

MOSTRA FOTOGRÀFICA ‘Detalls modernistes’ Detalls modernistes: Casa Navàs i Institut Pere Mata de Reus Fins el 13 d’agost, al COAATT El COAATT recupera del seu fons la col·lecció de fotografia de Josep Maria Ribas i Prous per mostrar-la de nou, omplint les parets de la seu col·legial amb la significació dels detalls en l’arquitectura modernista, encara més destacable si és l’ull de l’artista qui modela la llum, el color i l’enfocament. Sala d’Actes:

Sala Polivalent:

Casa Navàs 29 fotografies b/n

Institut Pere Mata 20 fotografies b/n 14 fotografies color

Josep Maria Ribas i Prous (Barcelona, 1940) Fotògraf creatiu Cursà estudis de formació artística a l’Escola del Treball, impartits per Modest Gené, i que posteriorment amplià a l’Escola d’Art del Centre de Lectura. Ha obtingut més de 1000 premis de primera importància en l’àmbit estatal, i més de 100 medalles d’or en salons internacionals.

 Nou Servei en Línia: ASSESSORIA DE TREBALL DEL COAATT TOTA LA INFORMACIÓ D’OPORTUNITATS LABORALS AL WEB COL·LEGIAL El Servei de l’Assessoria de Treball del Col·legi té com a objectiu donar difusió a les ofertes de treball de particulars, empreses i l’administració pública, que arriben al COAATT, així com intentar obrir nous mercats de treball i oferir informació respecte de la contractació d’obres o subvencions de l’Administració pública. www.apatgn.org  Àrea Restringida  Assessoria de Treball NOU: Campanya 2009 per a la realització del Test de l’Edifici, TEDI Consulteu les condicions a l’Assessoria de Treball. Inscripcions fins el 15 de juny. Jornada formativa obligatòria per als inscrits: dimarts, 16 de juny de 2009, de 18.30 a 19.30 h.

Més informació: Assessoria de Treball del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · assessoriatreball@apatgn.org

[2]

ENLLAÇ Juny 2009


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 ASSESSORIA NOU SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL El Servei d’assessorament laboral és un servei gratuït per a tots els col·legiats/des que es ve prestant des del COAATT mitjançant l’Assessoria González. A partir d’aquest mes de juny, els col·legiats podran fer consultes en matèria laboral a la seu col·legial: - El darrer dijous de mes, de 16.00 a 17.30 h - Amb cita prèvia, que cal demanar a l’Assessoria del COAATT amb una setmana d'antelació a la data prevista.

Alguns dels aspectes sobre els que pot assessorar el Servei són, entre d'altres: 1. Modalitats de contractació. 2. Salaris i retribucions 3. Drets salarials en cas de baixa per malaltia. 4. Permisos retribuïts. 5. Conciliació vida laboral i familiar. 6. Drets i deures dels treballadors. 7. Terminis de preavís a l’empresari en cas de baixa voluntària a l’empresa. 8. Requisits per donar-se d’alta al règim especial de treballadors autònoms.

Més informació: Assessoria del COAATT Tel. 977 212 799 · secretaria@apatgn.org

CERTIFICACIÓ D’EDIFICACIONS JA CONSTRUÏDES Darrerament s’ha tingut coneixement de pràctiques irregulars en la realització de certificats d’edificacions ja construïdes, fet que pot comportar posteriors responsabilitats. Per aquest motiu, es recomana el següent: • Comprovar documentalment la data de construcció, amb documentació que pugui demostrar la seva veracitat (bé Cadastre, bé escriptures, bé Registre de la Propietat...) • VISAR el certificat, per tenir cobertes possibles responsabilitats futures

OBRES OFICIALS: DIRECTOR D’EXECUCIÓ I COORDINADOR DE SEGURETAT ARQUITECTE TÈCNIC LIBERAL Degut a l’augment de l’obra oficial, s’ha detectat que alguna d’aquestes s’està duent a terme per un arquitecte tècnic liberal sense visar el corresponent treball professional a desenvolupar. Cal aclarir en primer terme que la responsabilitat existeix encara que sigui un treball per a l'Administració. S'ha de valorar la possible cobertura de la pòlissa de l’administració als serveis que es presten i en la condició de contracte mercantil (com a col·laborador), ja que tot i que, la pòlissa de l’administració cobrís la responsabilitat civil dels tècnics col·laboradors, només cobriria el treball professional concret com a col·laborador vers l’administració, no tenint en compte altres contractes o l’exercici liberal, que en el cas d’inhabilitació i d’altres sentències desfavorables podria arribar impedir l’exercici liberal, sent molt greu la responsabilitat en cas de tenir un accident i no disposar de l'assegurança perceptiva.

En aquests casos, des del COAATT es recomana: • Revisar la cobertura de la pòlissa de Responsabilitat Civil de l’administració contractant, vigilant quins tipus de relació i cobertura cobreix. • VISAR el treball a realitzar per l’administració, abonant els drets d’intervenció i la prima complementària corresponents. Amb aquest visat resta coberta la responsabilitat civil professional, tot i que la pòlissa de l’administració també ho cobreixi, a més es resta cobert per INHABILITACIÓ professional, per un import de 2.400 €/mes durant un període de 18 mesos, mantenint la cobertura per possibles reclamacions futures d’altres obres visades, renovació de la pòlissa anual, etc... És molt important tenir coberta la responsabilitat civil professional de totes les actuacions que es realitzin en l’exercici de la professió independentment de com s’exerceixi, tant com a liberal, assalariat o funcionari.

Anuncis a les publicacions del COAATT, la millor manera d’arribar als professionals del sector Consulteu condicions a la Secretaria del Col·legi ENLLAÇ Juny 2009

[3]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

JURISPRUDÈNCIA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM, REFERENT AL SILENCI ADMINISTRATIU EN LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES El BOE núm. 77, del passat 30 de març, publica la resolució de la Sentència del Tribunal Suprem de 28 de gener de 2009, a través de la qual s’estableix: “El artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 8.1 b), último párrafo, del Texto Refundido de la Ley de suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, son normas con rango de leyes básicas estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el precepto estatal, también básico, contenido en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística.” SENTÈNCIA EN MATÈRIA DE SEGURETA I SALUT LABORAL El Jutjat del Penal núm. 1 de León, amb data 7 d’abril de 2009, va dictar sentència en els autos de Procediment Abrevujat 386/2005, que absol al coordinador de seguretat i salut en fase d’execució dels delictes de lesions i contra els drets dels treballadors dels quals estava acusat. Absol, igualment al representant legal d’una empresa subcontractista i condemna l’encarregat de dita empresa per ambdós delictes. A continuació es transcriu l’interès de la citada sentència i el que en destaca l’Assessoria Jurídica del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España: Resulta de interés en esta Sentencia el razonado análisis que lleva a cabo en su Fundamento de Derecho V, sobre la conducta del Arquitecto Técnico coordinador de seguridad, por remisión al concepto del dominio fáctico sobre la fuente de riesgo, tal y como viene siendo entendido por los Tribunales de Justicia, como elemento necesario para la tipificación de conductas en el tipo penal del artículo 31 6 del C.P., en base todo ello a las funciones y cometidos que a los coordinadores atribuye la normativa legal aplicable y, concretamente, el artículo 9 del R.D. 1627/1997, llegando a la conclusión expresa y terminante de que no se encuentra entre aquellas la vigilancia de las medidas de seguridad, que incumben a otros (en el año 2002, en el que ocurrió el accidente, caída de un trabajador a un foso en construcción, no se había introducido aún en la normativa la figura de los recursos preventivos), sin que la eliminación temporal por exigencias del trabajo de las

protecciones del foso, prescritas en el P.S.S.T. de la empresa, por decisión de su encargado en la obra y sin conocimiento del Coordinador -ausente por vacaciones colocara al técnico en la posición de “autentico dominio del hecho”, desencadenante del accidente. Resulta especialmente esclarecedor a la declaración que en el Fundamento de Derecho citado se contiene y a continuación se transcribe:

'Los coordinadores de seguridad tienen como misión elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el estudio al que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 1627/1997, con el contenido detallado en la propia norma citada, documento que debe tener en cuenta, entre otras disposiciones obligatorias, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, con identificación de las zonas en la que se presten trabajos incluidos en uno de los anexos que prevé, así como sus correspondientes medidas especificas. Ningún tipo de censura se ha dirigido al estudio elaborado y suscrito por el Sr. ....., ni por las partes acusadoras ni por el Inspector de Trabajo. Antes bien la propia acta de la Inspección de Trabajo, uno de los documentos más importantes que se han aportado, e indudablemente objetivo e imparcial incluye plurales referencias a las determinaciones del Plan de Seguridad y Salud que no aparecen acompañadas de reproche o censura alguna y que se toman como referentes válidos y eficaces en orden al cumplimiento del nivel de seguridad exigible en la obra. '... es indudable que cuando el Coordinador o cualquier persona integrada en la dirección facultativa aprecie el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, debe advertir al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el Libro de incidencias, quedando facultado para que en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o en su caso, de la paralización de la obra, pues así lo prescribe expresamente el art. 14 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. Sin embargo, eso no significa que el Coordinador deba mantenerse a pie de obra en todo momento ejerciendo una continuada tarea de fiscalización. El Coordinador debe coordinar las actuaciones de las distintas empresas concurrentes en la ejecución de la obra. Sus funciones son de simple coordinación, tal como establece el art. 14 del Real Decreto 1627/97, habiendo de dar a los empresarios y al personal ejecutor de los trabajos las instrucciones o directrices necesarias, incumbiendo a otros la vigilancia de tales medidas. No es responsabilidad del coordinador la de anticiparse a cualquier fallo de la seguridad. La vigilancia de los medidas de seguridad no incumbe al Coordinador de seguridad sino a otros, sin perjuicio de ese deber positivo y grave de actuar, tan pronto constate un fallo, que previene el art. 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre’

Més informació: Assessoria del COAATT Tel. 977 212 799 · secretaria@apatgn.org

[4]

ENLLAÇ Juny 2009


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

PREMAAT CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA TERRITORIAL DE MUTUALISTES El proper dia 26 de juny se celebrarà Assemblea General de PREMAAT, i prèviament , per el proper 11 de juny de 2009 se celebrarà d’Assemblea Territorial de Mutualistas de PREMAAT de la Demarcació de Tarragona, en la qual es tractaran els temes que seran exposats i aprovats, si s’escau, a l’Assemblea General de PREMAAT a Madrid (dia 26 de juny). L’Assemblea correspon a l’aprovació dels comptes anuals, eleccions de membres de Junta de Govern, de Comissió de Control i Comissió Arbitral i proclamació del vocal de designació del Consejo General. Així mateix, en la citada Assemblea es proposarà la modificació d’una sèrie d’articles del Reglamento de Inscripción, Cuotas, Prestaciones y otras Cobertura, com també els articles dels Estatuts que resten afectats per aquests canvis reglamentaris, que consisteix en: - Es proposa la supressió de l’obligació de cotitzar ininterrumpidament els cinc últims anys immediatament anteriors a la jubilació, amb la possibilitat que el mutualista estigui en suspensió de drets, bé per falta de pagament de quotes o bé perquè així ho decideixi

voluntàriament, podent accedir a la jubilació a l’edat establerta des de la situació de suspens. - Es proposa suprimir el preavís obligatori per sol·licitar la jubilació anticipada, amb la possibilitat que el mutualista la pugui sol·licitar a partir dels 65 anys. - La possibilitat de cobrar els capitals de pagament únic en forma diferida a través de rentes temporals. - S’inclou la possibilitat d’afiliació a PREMAAT als enginyers d’edificació. - Canvis de tipus formal i tècnic per adaptar a la normativa vigent determinades disposicions legals o que clarifiquen algun aspecte. Si no podeu assistir a l’Assemblea Territorial, useu la delegació de vot que rebreu per coreu postal, o bé mitjançant el Comunicat del COAATT per correu electrònic. Cal que la feu arribar per fax (977 22 41 52) o secretaria@apatgn.org, com també les vostres suggerències.

Més informació: Assessoria del COAATT Tel. 977 212 799 · secretaria@apatgn.org

MUSAAT LA FUNDACIÓN MUSAAT ESTRENA PÁGINA WEB

www.fundacionmusaat.es La Fundación MUSAAT ya tiene su propio espacio en la red, un escaparate idóneo para darse a conocer que le permite mostrar sus objetivos y fines fundacionales, sus proyectos e iniciativas en materia de Seguridad en la Edificación. Gracias a la web (www.fundacionmusaat.es), la Fundación puede así mantener un contacto más cercano con los mutualistas y con todos aquellos interesados en las labores que desempeña. La página web de la Fundación MUSAAT consta de ocho apartados distintos: Quiénes Somos, Objetivos, Órganos de Gobierno y de Gestión, Áreas de actuación, Actualidad de la Fundación, y, por último, un amplio espacio dedicado a la Seguridad, entre otros. Este apartado incluye noticias permanentemente actualizadas sobre construcción, seguridad y salud laboral, prevención de riesgos laborales, etc., un acceso directo a las bases de datos de normativa y legislación del Consejo General de la Arquitectura Técnica, del Ministerio de Trabajo e Inmigración y también a las bases de datos de reglamentación de Seguridad Industrial, así como otros enlaces de interés. Además, están disponibles para descargar online las publicaciones de la Fundación. Son trabajos, estudios, artículos e investigaciones que fomentan la prevención de accidentes laborales, la innovación y la mayor calidad en la edificación. La Fundación actualiza y amplia periódicamente esta sección con aportaciones externas de profesionales involucrados en el sector de la edificación. Esta nueva herramienta de comunicación se enmarca dentro del compromiso de la Fundación, que se constituyó en mayo de 2007, de dar respuesta a la necesidad de emprender, incentivar e impulsar iniciativas que conduzcan a una mejora de la siniestralidad.

ENLLAÇ Juny 2009

[5]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 GABINET TÈCNIC 55/2009 NOU DECRET D’HABITABILITAT PRINCIPALS MODIFICACIONS A LES CONDICIONS D’HABITABILITAT DELS HABITATGES NOUS I USATS ENTRADA EN VIGOR El passat 7 d’abril es va aprovar el Decret 55/2009, sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, el qual substitueix el Decret 259/2003, per tal d’adequar-se a les exigències introduïdes per l’articulat de la Llei 18/2008, del dret a l’habitatge. El Decret entrarà en vigor 6 mesos després de la seva publicació. SUPÒSIT D’EXONERACIÓ En l’àmbit administratiu, el nou Decret incorpora i precisa el text de l’article 132.a de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, sobre el supòsit d’exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula en una transmissió. L’article 9 del capítol II, recull el supòsit d’exoneració i precisa aspectes que la Llei del dret a l’habitatge no aclaria. El Decret considera dues situacions diferenciades: l’exoneració per realització d’obres de rehabilitació i la transmissió per l’enderrocament de l’edifici. En el primer del casos, a l’informe tècnic oportú que la Llei 18/2007 ja considerava, s’afegeix la necessitat d’aportar un certificat emès per l’Ajuntament sobre la legalitat urbanística de la finca en concret. L’informe tècnic ha de tractar específicament, les condicions d’habitabilitat dels habitatges, i l’Ajuntament mitjançant l’emissió del corresponent certificat ha d’acreditar que l’ús d’habitatge està autoritzat d’acord amb la normativa urbanística i que la finca no està sotmesa a cap expedient urbanístic. El punt 2 precisa també el termini d’execució de les obres de rehabilitació indicades a l’informe, 3 anys, i en qualsevol cas abans de tornar a transmetre’l. En el cas de transmissió per a l’enderrocament de l’edifici, aquest s’ha de dur a terme en un termini màxim d’un any, el qual es justificarà mitjançant certificació municipal acreditativa de l’enderroc. OCUPACIÓ MÀXIMA L’ocupació màxima recomanada de conformitat amb el que preveu la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, es transforma en llindar màxim d’ocupació, sense modificar però el paràmetres d’ocupació estimats al Decret 259/2003. I la superfície mínima passa de 30 a 40 m2. HABITATGE NOU Pel que fa als aspectes tècnics, les principals novetats que el nou Decret incorpora afecten especialment als habitatges de nova construcció, resultats de reconversió o d’obres de gran rehabilitació, i incideixen en aspectes com l’accessibilitat, la sostenibilitat i l’estalvi d’energia. Una de les modificacions més importants es refereix a l’accessibilitat als habitatges. El edificis plurifamiliars d’obra nova, procedents de reconversió en habitatge o resultat de gran rehabilitació, hauran de disposar d’un itinerari practicable per accedir a cadascun dels habitatges i permetre la inscripció d’un cercle de diàmetre 1.5 m davant de la porta de l’ascensor. Només en el cas

[6]

ENLLAÇ Juny 2009

Sr. José Luis Gallego Ferruz, Cap del Servei d'Habitabilitat i Parc Desocupat ; i la Sra. Núria Pedrals i Pugés, Directora General de la Direcció General de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, durant la Jornada sobre el nou decret celebrada al COAATT el passat 14 de maig

d’edificis de planta baixa més pis, situats entre mitgeres i amb un màxim de 4 habitatges a la planta superior, s’admetran plataformes elevadores. En el cas d’habitatges que es desenvolupin en diferents nivells es podrà prescindir de plataforma si com a mínim, l’accés, una cambra higiènica, la cuina, un espai d’ús comú o una habitació són practicables. A la cuina i a la cambra higiènica s’ha de permetre la inscripció d’un cercle 1.2 m de diàmetre lliure de l’afectació del gir de les portes i l’equipament fix. Les portes als espais practicables i l’accés, tindran una amplada mínima de 0.8 m, els espais destinats a circulació 1 m i permetre la inscripció d’un cercle d’1.2 m de diàmetre davant les portes d’accés als espais practicables. Finalment, els habitatges amb 1 habitació, aquesta serà practicable, i a la resta, com a mínim 2 habitacions. Els espais per a l’emmagatzematge personal i general són una altra novetat important. L’emmagatzematge personal es podrà situar fora de les habitacions i les seves superfícies es comptabilitzaran amb independència de les superfícies dels espais on s’ubiquin. Haurà de disposar d’unes dimensions no inferiors a 0.55 m de fons, per 0.50 m d’amplada, per 1.5 m d’alçada, i una superfície segons el nombre d’habitacions: 1 m2 en habitatges amb 1 habitació, 2 m2 en habitatges amb 2 habitació, 3 m2 amb 3 habitació o més. Els espais destinats ha emmagatzematge general disposaran d’una superfície no inferior a 0.70 m2 i unes dimensions no inferiors a 0.30 m de fons, 0.40 m d’amplada i 1.50 m d’alçada. Els habitatges disposaran d’un espai col·lectiu o privat i cobert o descobert, destinat a l’assecament natural de la roba. L’espai ha de disposar d’un espai permanent de ventilació, estarà protegit de les vistes i no interferirà les llums o ventilacions d’un espai comú o habitació. L’alçada lliure entre forjats no ha de ser inferior a 2.70 m i l’alçada lliure 2.50 i 2.20 m, als espais de circulació, la cuina i la cambra higiènica. L’amplada lliure mínima de les escales interiors d’un mateix habitatge serà de 0,90 m. Disposaran de baranes no escalables de 0,90 m d’alçada.


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

La superfície mínima de les habitacions s’incrementa de 8 a 10 m2 en habitacions dobles i de 6 a 8 m2 en individual, sense considerar l’espai d’emmagatzemament si es situa a la mateixa habitació. HABITATGE USAT En el cas dels habitatges usats o preexistents, les habitacions disposaran d’una superfície mínima de 5 m2 i permetre la inscripció d’un quadrat en planta de 1.80 x 1.80 m. No es parla d’alçada lliure mínima, però al punt 4.1 i respecte del còmput de superfícies, diu que es no es

computaran les superfícies de les zones amb una alçada lliure inferior a 1,90. Es pot deduir doncs, que aquesta és la superfície mínima. La sala haurà de disposar d’una obertura en façana a l’espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la Si l’apertura és al pati de parcel·la, aquest no tindrà una superfície en planta inferior a 4 m2. Finalment, l’última de les modificacions importants es refereix a la ventilació de les habitacions. Les habitacions hauran de disposar d’una obertura en façana a l’espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la, directa o a través d’una galeria, d’una superfície mínima de 0,40 m2.

MODIFICACIONS ALS DOCUMENTS BÀSICS DB-SU, I DB-SI, DEL CTE La publicació en el BOE de la Orden VIV/984/2009, incorpora diversos canvis en alguns Documents Bàsics del CTE. A continuació es resumeixen les principals modificacions que introdueix aquesta ordre.

Extracte de: Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del CódigoTécnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre * Els textos refosos, amb les modificacions incorporades al text, estan disponibles a l’àrea de Novetats Legislatives del Web Col·legial.

MODIFICACIONS AL DOCUMENT Seguretat en Cas d’Incendi

BÀSIC

DB-SI.

INTRODUCCIÓ • S'aclareix el concepte d'extensió de l'àmbit d'aplicació als elements de l'entorn de l'edifici així com la forma d'aplicació del DB en edificis protegits. • S'especifica com ha de documentar-se l'ús de sistemes complexos i no convencionals (per exemple, els sistemes de compartimentació d'incendis que integren un element separador, una motorització, elements guia, un sistema de detecció, un subministrament elèctric, un sistema automàtic de refredament mitjançant aigua, etc.) • Es detalla que les dates de la documentació de productes sense marcat CE es refereix a la de subministrament en obra. SI-1 - PROPAGACIÓ INTERIOR • Qualsevol superfície de sector protegida amb instal·lació automàtica d'extinció pot duplicar els límits establerts a la Taula 1.1. • S'exclou als vestíbuls d'independència i a les escales compartimentades com a sectors d'incendis del còmput de la superfície dels sectors. • Es modifiquen algunes condicions de compartimentació en el cas d'aparells elevadors. • Es modifica el concepte de sector d'incendis únic per a centres comercials que ocupin un únic edifici. • S'assimilen els oficis de planta a les habitacions d'hotels quant al seu grau de compartimentació.

• Es determina el tractament com a local de risc especial sota dels aparcaments d'habitatge unifamiliar i els de superfície inferior a 100 m2. • Es modifiquen les potències de classificació dels centres de transformació com a locals de risc especial. • S'aclareix el tractament de la superfície dels magatzems com a locals de risc especial en l'ús comercial i que les àrees públiques de venda no es classifiquen com a locals de risc especial. • S'estableix com a límit inferior del temps de resistència al foc dels locals de risc especial el de l'ús a què serveixi. • S'elimina l'obligatorietat d'obertura de les portes dels locals de risc especial cap a l'interior dels mateixos. • S'exclou del còmput de la longitud dels recorreguts d'evacuació en locals de risc especial als garatges d'habitatges unifamiliars. • S'estableix l'obligatorietat de reacció al foc de sostres, parets i sòls als espais estancs que continguin instal·lacions susceptibles d'iniciar o de propagar un incendi. • Se substitueix l'expressió “elements tèxtils de coberta integrats en edificis” per “tancaments formats per elements tèxtils” • Es modifiquen les normes de classificació de reacció al foc d'elements decoratius i mobiliari de l'ús de pública concurrència. SI-2 - PROPAGACIÓ EXTERIOR • Se substitueix l'expressió “les parets mitgeres o murs confrontants” per “els elements verticals separadors”. • S'altera el criteri de mesurament de la separació entre façanes. SI-3 - EVACUACIÓ D’OCUPANTS • S'assigna densitat d'ocupació als lavabos de planta. • S'inclouen els espais a l'aire lliure en què el risc d'incendi sigui irrellevant (una coberta d'edifici, una terrassa, etc.) en els supòsits de longituds màximes de recorreguts d'evacuació i s'introdueixen nombrosos canvis a la Taula 3.1 • Es defineix el concepte dels punts de pas obligat de recintes en els criteris per a l'assignació d'ocupants i s'amplien els conceptes de bloqueig de les escales protegides a les compartimentades com a sectors d'incendi.

ENLLAÇ Juny 2009

[7]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

• S'amplia a 1,23 m l'ample màxim d'una fulla d'una porta. • Es modifica l'ample mínim de passos, corredors, rampes i escales en zones a l'aire lliure en funció de la seva servitud a zones interiors de circulació. • Es modifiquen les normes dels dispositius d'obertura de les portes. • Es modifiquen les condicions de les portes d'obertura automàtica i de les portes giratòries. • Es modifiquen les normes dels senyals fotoluminiscents. • Es modifiquen diversos paràmetres dels sistemes de ventilació per a control de fums en cas d'incendi als aparcaments d'acord amb el DB-HS-3. SI-4 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS • Se supedita la dotació de les instal·lacions dels locals de risc especial a les de l'ús en què estan inclosos. • S'elimina la dotació d'ascensor d'emergència als edificis de l'ús Residencial Habitatge. • S'amplia la dotació de la instal·lació automàtica d'extinció en l'ús Comercial als locals de risc especial mig i alt (quan aquesta és exigible) • Es modifiquen les normes dels senyals fotoluminiscents SI-6 - RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA • S'aclareix el concepte de classificació de les cobertes lleugeres. • S'especifica l'abast la consideració d'elements estructurals secundaris. ANNEX A. TERMINOLOGIA • Es modifica la definició de “altura d'evacuació”, “origen d'evacuació”, “recorregut d'evacuació”, “recorreguts d'evacuació alternatius”, “sortida d'edifici”, “sortida de planta” i “vestíbul d'independència”. • S'exclouen els locals de neteja de què poden incloure’ls dins escales protegides. • S'aclareixen conceptes de ventilació per a protecció enfront del fum de les escales protegides. • S'elimina del compliment de les condicions relatives al seu ús a les d'ús subsidiari. ANNEX B. TEMPS EQUIVALENT • S'elimina el caràcter de voluntarietat de les mesures de protecció a la taula B.4 • Es corregeix la referència a “càrrega de foc” per “densitat de càrrega de foc” en B.5 ANNEX C. FORMIGÓ ARMAT • Es modifiquen les taules C.1 i C.5 ANNEX E. FUSTA • S'inclouen els valors característics de kfi.

• Es modifiquen paràmetres dels valors per a proteccions a base de capes de guix. MODIFICACIONS AL DOCUMENT BÀSIC DB-SU. Seguretat d’Utilització INTRODUCCIÓ • S'aclareix el concepte d'extensió de l'àmbit d'aplicació als elements de l'entorn de l'edifici i s'estén la seva aplicació als establiments. • S'aclareix la forma d'aplicació del DB als edificis protegits. • S'introdueixen criteris d'aplicació similars als existents en el DB SI (tractament dels canvis d'ús, obres de reforma, etc.) SU-1 - SEGURETAT CONTRA EL RISC DE CAIGUDES • Se substitueixen les zones d'ús restringit per les d'ocupació nul·la als efectes de la resistència al lliscament dels seus paviments. • S'exclouen de la taula 1.2 les zones amb altres agents diferents a l'aigua. • Es modifiquen les condicions dels ressalts en paviments. • Es modifiquen les característiques de les barreres de protecció perquè no puguin ser fàcilment escalades per nens. • Es modifiquen les condicions geomètriques dels trams d'escala i se substitueix la Taula 4.1 per una altra nova. • S'elimina l'apartat 4.5 relatiu a escales fixes. • Es modifica substancialment l'apartat 5 relatiu a neteja d'envidraments exteriors. SU-2 - SEGURETAT CONTRA EL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT • S'inclouen especificacions per a les portes, portes grans i barreres situats en zones accessibles a les persones i utilitzades per al pas de mercaderies i vehicles. • Es modifica substancialment l'apartat 1.2 relatiu a impacte amb elements fràgils especificant la forma de verificació dels paràmetres del marcat CE. SU-7 - SEGURETAT CONTRA EL RISC DE CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT • Es modifica substancialment l'apartat 2 relatiu a característiques constructives dels espais d'accés (s'elimina l'exigència de resistència al lliscament de les pintures o marques). ANNEX A. TERMINOLOGIA • S'elimina del compliment de les condicions relatives al seu ús a les d'ús subsidiari. • S'inclou dins l'ús restringit a l'interior dels allotjaments de l'ús Residencial Públic

Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT Tel. 977 212 799 · gabtec@apatgn.org [8]

ENLLAÇ Juny 2009


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 FORMACIÓ FORMACIÓ. 3 er. Quadrimestre del curs 2008 / 2009 FFORMACIÓ CONTINUADA. 3 er. Quadrimestre 2008/2009 El coordinador de seguretat. Cursos modulars: 3 de juny - Responsabilitat legal del coordinador de Seguretat 10 de juny - L’administració ila seguretat a les obres 17 de juny - Circumstàncies legals de la seguretat a l’obra

Dimecres, del 3 al 17 de juny Més informació: www.apatgn.org

Més informació: Àrea de Dinamització del COAATT • Tel. 977 212 799 · formacio@apatgn.org

SERVEIS EXTERNS COAATT NOVA PÒLISSA MULTIRISC PER A LA LLAR AMB MUSAAT Musaat ofereix un nou producte per a totes aquelles persones que tenen alguna pòlissa contractada amb la mútua. Es tracta d’una PÒLISSA MULTIRISC PER LA LLAR, amb descomptes i cobertures millorades per afavorir-ne la contractació. Per conèixer les característiques d’aquest producte podeu descarregar-vos la informació a www.apatgn.org, i també podeu conèixer el cost de la vostra assegurança a www.musaat.es Més informació: Serveis Externs COAATT Tel. 977.250.871 · serveisexterns@apatgn.org

 LOCALS COMERCIALS El COAATT disposa de dos locals comercials que oferta en lloguer en condicions preferents als col·legiats El Vendrell: Baixos de 175 m2 ubicat al C/ Narcís de Monturiol, cantonada del Puig Valls: Baixos de 83 m2 ubicat al C/ de la Zeta, Bl.2 El COAATT busca local comercial a El Vendrell, d’aproximadament 50 m2 per ubicar-hi la oficina de visats.

SERVEIS EXTERNS COAATT ESPECIALISTES EN CONSTRUCCIÓ US OFEREIXEN EL MILLOR SERVEI EN UNA SOLA TRAMITACIÓ I A PREUS AJUSTATS ASSEGURANCES DECENNAL TOT RISC CONSTRUCCIÓ RC PROMOTOR-CONSTRUCTOR PÒLISSA D’AUTOPROMOTOR RC PER A GABINETS TÈCNICS, ADMINISTRACIONS... OCT SEGUIMENT BÀSIC IMPERMEABILITZACIÓ DE FAÇANES CITAM GEOTÈCNIA CONTROL DE FORMIGÓ ALTRES ASSAJOS DEMANEU PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS Dependències COAATT - Tarragona • Rambla President Francesc Macià, 6 • serveisexterns@apatgn.org • TEL. 977 25 08 71 • FAX. 977 24 97 56

ENLLAÇ Juny 2009

[9]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

AVANTATGES COL·LEGIALS Bens i serveis OFERTA EXCLUSIVA D’ORDINADORS Ordinador destinat a disseny CAD, aplicacions Ofimàtiques i de càlcul EQUIPAMENT I CONFIGURACIÓ: • Veriton M460*PD E5200 (2.5Ghz. 2M cache/800FSB) • 320 GB. 7200 RPM SATA

• • •

2GB. RAM DDRII 667 DVD / RW Dual Monitor X193HQb/18,5" HD 10000: 15 ms 16:9

PREU EXCLUSIU COL·LEGIATS: 489 € + IVA Sistemes d’Informació del COAATT · informatica@apatgn.org

CONVENI COAAT – VIATGES ECUADOR. Reserva de vacances amb regals i un estalvi de fins el 22% Informació i reserves: C/ Colon, 8 Tarragona. Tel 977 220 704 c.e. tarragona@viajesecuador.net Més informació: www.apatgn.org/avantatges/avantatges.htm

Aplicacions informàtiques CDEO es l’únic software que permet gestionar i controlar de forma senzilla i precisa tota la documentació tècnica necessària per a executar una obra. Versió actualitzada a desembre de 2008 amb millores als apartats d’impressió i llistats. Aquest es poden consultar i imprimir per a cadascun dels processos constructius i incorporant aquest documents una caràtula identificativa, obtenint així un resultat molt més ordenat i metòdic. El programa permet ara també llista el documents annexes a cadascun dels processos constructius. Descàrrega de l’actualització des de l’àrea de clients del web del fabricant: www.altra.es

PREUS D’EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL A ESPANYA PREOC 09, Base de preus + documentació. Inclou els continguts del CTE i del BD-HR PREMETI 09, Aplicatiu d’amidaments i pressupostos OFERTA COL·LEGIATS: PREOC (Llibre + CD-ROM) : 60 € PREMETI : Primera llicència: 110 €, Actualitzacions: 50 €

2009

2009

REOC

REMETI

OFERTA CONJUNTA: PREOC + PREMETI: 135 € * Preus sense IVA

NOVETATS: Adequació completa al REBT-2007, RD 105/2008 de gestió de residus i actualització del CTE. Revisió i ampliació dels apartats impermeabilitzacions, façanes ventilades i aplacats i envans de guix laminat.

Banc DEBEC PR, CD de Preus 2008

PV Públic: 270.60 €

PV Col·legiats COAATT: 135 €

Banc DEBEC PR/PCT, CD de Preus i Plecs 2008

PV Públic: 390.70 €

PV Col·legiats COAATT: 255 €

Els CD porten una motxilla de protecció, que s’adquireix amb les noves llicències per 25 € Preus sense IVA [Llibres: 4% · CD: 16%] · Despeses d’enviament incloses.

[ 10 ]

ENLLAÇ Juny 2009


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

COM-CAL es un programa bilingüe, en Castellà i Català, que incorpora una base de dades amb partides d’obra d’edificació i demolició composta per 29 capítols, 254 subcapítols i 2800 partides d’obra. A la vegada el programa és compatible i es poden carregar les diferents bases de dades habituals al mercat. Incorpora una Base de Dades bilingüe (Castellà i Català), de partides d'obra d'edificació i enderrocs valorades.

Més informació: http://www.com-cal.es

Amidaments i pressupostos + base de preus cat/cast PV Públic: 500 € PV Col·legiats COAATT: 295 €

CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAIS COAATT La seu de Tarragona del COAATT, compta amb sales de reunió i aules de formació aptes com a espais de trobada per a reunions puntuals, cursos, xerrades, col·loquis i presentacions. Aquests espais estan disponibles per a ús per part d’entitats, associacions, empreses o particulars que necessitin un lloc adequat per portar a terme les seves iniciatives o celebracions d’actes. Condicions especials per a col·legiats. Més informació: Serveis Externs del COAATT Tel. 977.250.871 · c.e. serveisexterns@apatgn.org

 Cdoc. Biblioteca i Centre de Documentació CATÀLEG DE RECURSOS EN LÍNIA DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL COAATT http://biblioteca.apatgn.org Biblioteca virtual del COAATT Fons bibliogràfic · Articles tècnics · Formació a la carta · Bases de preus Normativa i legislació · Recursos electrònics

RPUC, Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya Memòria, normes urbanístiques i plànols d’ordenació del municipis, en línia Des de l’1 de juliol de 2007, l’Administració de la Generalitat de Catalunya fa efectiva la consulta telemàtica dels instruments de planejament vigent d’acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, mitjançant aquesta aplicació, disponible al web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Accessible a: http://ptop.gencat.net/rpucportal

ENLLAÇ Juny 2009

[ 11 ]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

COORDINACIÓ DE SEGURETAT: Bibliografia disponible ASSESSORAMENT AL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT. Quaderns Tècnics Tarragona : Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, 2005. Vol. 1. Normativa i Planificació: Reial Decret 1627/1997, aspectes destacats – Compendi de funcions en matèria de seguretat i salut – Document conveni de funcions – Actuacions col·legials derivades de la norma – Proposta de metodologia de presa de dades – Llibre-registre – Llibre d’Incidències – Actes d’aprovació – Confecció d’estudis de seguretat. Annex: Plantilles

Vol. 2. Seguretat de peu d’obra: Procés documental i consideracions prèvies – Treballs previs d’implantació de l’obra – Implantació de grues i de l’equip de treball – Moviment de Terres – Cimentació – Estructures I Estructura II: Proteccions col·lectives – Estructura III: Protecció individual – Estructura IV: Maquinària auxiliar – Cobertes – Bastides tubulars i i penjades – Tancaments – Acabats – Instal·lacions – Comprovacions prèvies – Legislació aplicable.

* A LA VENDA AL COAATT: PV COL·LEGIATS -15% de dte.

Documentación para la gestión del coordinador Francisco Forteza Oliver Palma : COAAT Mallorca, 2007

de

Palma

de

Memoria y Pliego de condiciones para confeccionar un Estudio de Seguridad y Salud Francisco de Asís Rodríguez Gómez Alicante : Fundación del COAATA, 2008

PRLC: Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción Valladolid : Lex Nova, 2008 Estudio jurídico-práctico Edificación y obra civil (Riesgos y medidas preventivas) Estudio / Plan / Coordinación de seguridad y salud El CD-ROM conté: Legislación ; Jurisprudencia ; Convenios colectivos ; Formularios ; Bibliografía ; Consultas administrativas ; Información fiscal ; Aplicaciones (Expedientes ; Estudios y planes de seguridad ; Coordinación de la prevención)

Guía práctica para coordinadores de seguridad y salud: fase de ejecución de la obra / Carlos Arranz Cordero, Coordinador; Gabriel Álvarez del Egido. - Madrid : Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, 2006 . - 1 v. : il., col. ; 31 cm. SUMARI: Presentación. Trámites previos. Desarrollo de la obra. Final de la coordinación. Anexos

Coordinadores de seguridad y salud en el sector de la construcción : manual para la formación / Beatriz Fernández Muñiz; Florentino Fernández Zapico; Alberto Paramio Paramio; José Avelino Espeso Santiago. -Valladolid : Lex Nova, [2005]. - 1250 p. : il. ; 28 cm. ISBN: ISBN 84-84065-22-7 SUMARI: I. Ámbito jurídico. La organización preventiva en el sector de construcción. II. Evaluación y control de riesgos en edificación. III. Riesgos de seguridad y salud en los trabajos específicos de obras públicas. Apéndice legislativo RECOMANACIÓ: L’Outlet de Planeta Agostini · www.librosacincoeuros.com L'editorial Planeta DeAgostini Profesional y Formación, del Grup Planeta, ha obert una botiga en línia [www.librosacincoeuros.com] que funciona com el primer outlet de llibres a Internet, on ofereix prop de 300 títols a un preu únic de 5 euros cadascun i no disponibles en llibreries. Els llibres pertanyen als segells editorials Deusto, Gestión 2000 i CEAC, i les seves temàtiques es centren en les finances, la comptabilitat, el màrqueting, les relacions públiques i l'economia, així com en àrees de comunicació, educació i psicologia. Més informació: Centre de Documentació - Biblioteca del COAATT - Tel. 977 212 799 · biblioteca@apatgn.org

[ 12 ]

ENLLAÇ Juny 2009

06 enllaç juny 2009  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...