Page 1

COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

ENLLAÇ

Núm. 5 / 2006

2 de maig de 2006

 Obres

de remodelació a la seu col·legial

La setmana del 29 de maig es procedirà a fer el trasllat temporal dels serveis que actualment s’ubiquen a la primera planta a la planta inferior de la seu col·legial. Aquesta es veurà ampliada amb la nova sala polivalent annexa al pàrquing, que temporalment fins a la finalització de les obres, acollirà els serveis de Gerència, Comptabilitat i Secretaria. I el Departament de Visats el podreu trobar ubicat a l’aula d’informàtica. Aquestos canvis es faran efectius durant el mes de juny i fins la finalització de les obres de la planta superior. Disculpeu les molèsties que us puguin ocasionar les obres de remodelació de les instal·lacions i accessibilitat que es portaran a terme a partir del mes de juny. Us mantindrem informats de l’avanç de les obres.

 Dates d’interès    

Dia 7 de maig, escalada Al maig, curs d’informàtica, programa Word Al maig, curs d’informàtica, programa Excel Dia 18 de maig, curs sobre la Llei de Protecció de Dades El 3 de maig és l’últim dia del curs de Coordinador de Seguretat El 7 de juliol, tradicional Sopar de Germanor Del 15 de juny al 15 de setembre l’horari de la seu col·legial serà: - visats: de 8 a 14h - resta de serveis: de 8 a 15h Al juny s’inicien les obres de remodelació de la planta superior de la seu col·legial. Per aquest motiu, tots els serveis de la planta superior passaran a una sala polivalent a la planta inferior. Disculpeu les molèsties Al juny es suspenen tots els cursos per evitar problemes d’ubicació i desenvolupament. Disculpeu les molèsties 10 de juny, XXXVIIIè Concurs intercomarcal de paletes del Baix Camp 2 de juliol, XXXIXè Concurs intercomarcal de paletes del Baix Penedès

Sumari   

Obres de remodelació al COATT [Pàg. 1] Dates d’interès [Pàg. 1] Assegurances [Pàg. 2] CITAM [Pàg. 2] Gabinet tècnic [Pàg. 3]

 Modificació ordenança Ajuntament de Tarragona [Pàg. 4] Cursos [Pàg. 5] Biblioteca [Pàg. 6] Informació general [Pàg. 8] Sortides programades [Pàg. 8]

l se o -v eu liol, v r se e ju DE e R 7d AR NOR P SO MA R GE


COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

ASSEGURANCES

 Novetats a partir de juny Nova pòlissa de vida i accidents fins els 70 anys •

A partir del mes de juny es produeix un augment de la quota col·legial, seran 18 €/mes, segons es va aprovar en l’Assemblea General. Dins aquesta quota col·legial, els COL·LEGIATS RESIDENTS, podreu comptar amb una subscripció a una nova pòlissa de vida i accidents (cobertura mínima) fins els 70 anys, de la qual rebre les condicions particulars corresponents.

Amb aquesta pòlissa teniu la possibilitat d’ampliar la cobertura subscrita pel Col·legi a títol personal, amb millors condicions i poder gaudir, en les dues pòlisses, de les bonificacions pròpies d’una pòlissa col·lectiva. Els tràmits són senzills, comunicar al Col·legi quina cobertura es vol subscriure i seguir els passos següents:

 Pòlissa d’accidents •

A TENIR EN COMPTE per les dues pòlisses: •

 Pòlissa de vida •

Fins a 100.000 €: signar butlletí d’adhesió de caràcter intern que estarà a la vostra disposició al COATT i que s’enviarà per fax a la corredoria. De 100.000 fins a 150.000 €, signar butlletí d’adhesió de caràcter intern que facilita el COATT i el butlletí d’adhesió propi de la Companyia asseguradora (ALICO), primer s’enviarà tot per fax, i l’original de la Companyia per correu. Tot s’envia a la corredoria UNIBROK. Més de 150.000 €, signar butlletí d’adhesió que facilita el COATT de caràcter intern, el butlletí d’adhesió propi de la Companyia asseguradora (ALICO) i certificat mèdic, primer s’enviarà tot per fax, i l’original de la Companyia i el certificat mèdic per correu. Tot s’envia a la corredoria UNIBROK.

Fins a 100.000 €: signar butlletí d’adhesió de caràcter intern que facilita el COATT i que s’enviarà per fax a la corredoria. De 100.000 € fins a 200.000 €: signar butlletí d’adhesió de caràcter intern que facilita el COATT i el butlletí d’adhesió propi de la Companyia asseguradora (GROUPAMA), primer s’enviarà tot per fax, i l’original de la Companyia per correu. Tot s’envia a la corredoria UNIBROK. Infart laboral màxim fins a 60.000 €. Quan superi la cobertura de 3.000 € per infart laboral, serà necessari omplir un qüestionari específic de la companyia.

• •

Una vegada tramitat, directament la corredoria s’encarregarà dels tràmits de cobrament i renovació de pòlissa. Demanar pressupost previ abans d’acceptar l’emissió de pòlissa. Edat màxima per inscriure’s 65 anys, edat màxima de permanència 70 anys.

Per poder oferir aquest servei s’han fet estudis comparatius amb altres asseguradores, i s’ha comprovat que, en condicions normals, aquesta que us oferim és més econòmica. Però s’ha de tenir en compte que, segons cobertura si és necessari declaració de salut, aquest pot fer variar el seu import. Aquesta informació ha estat facilitada per la corredoria UNIBROK, la secretaria del COATT en tot moment us intentarà facilitar el tràmits i traslladar els dubtes als responsable de la corredoria a la qual s’ha contractat la pòlissa col·lectiva.

 CITAM. Nou rècord de preses durant el mes març Durant el mes de març ha hagut un rècord de preses, s’han fet 1.125 preses. Amb aquesta notícia el Consell d’Administració de CITAM aprofita per agrair-vos la confiança dipositada i animar-vos per mantenir la línia ascendent en serveis i qualitat..

[2]

ENLLAÇ Maig 2006


COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

GABINET TÈCNIC Extracte del decret 21/2006. Criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis Objecte Incorporar paràmetres ambientals i d'ecoeficiència en els edificis: 1. De nova construcció. 2. Els procedents de reconversió d’antiga edificació. 3. Els resultants d’obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin l’enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació global en tot l’edifici. Criteri d’aplicació Edificis de titularitat pública o privada destinats als usos de: 1. Habitatge. 2. Residencial col·lectiu (hotels, pensions, residències, albergs). 3. Administratiu (centres de l'Administració Pública, bancs, oficines). 4. Docent (escoles infantils, centres d’ensenyança primària, secundària, universitària i formació professional). 5. Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut). 6. Esportiu (poliesportius, piscines i gimnasos). Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l’estalvi d’aigua Els edificis han de disposar d’una xarxa de sanejament que separi les aigües pluvials de les residuals. El sistema separatiu ha d’arribar com a mínim fins una arqueta situada fora de l’edifici o al límit més proper. Quan la xarxa pública no disposi d’un sistema separatiu s’admet una única connexió. Les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa, obtindran un cabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’estalvi d'energia Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors dels edificis, tindran unes solucions

constructives i d’aïllament tèrmic que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km = 0,70 W/m2K. Les obertures de façanes i cobertes dels espais habitables disposaran de vidres dobles o bé d’altres solucions que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de la totalitat de l’obertura < o = a 3,30 W/m2K. Les obertures de les cobertes i de les façanes orientades a sud-oest (± 90°) han de disposar d’un element o d’un tractament protector situat a l’exterior o entre dos vidres, de manera que el factor solar S de la part envidrada de l’obertura sigui igual o inferior al 35%. Els edificis, en funció de diferents paràmetres, que tinguin una demanda d’aigua calenta sanitària igual o superior a 50 litres/dia a una temperatura de referència de 60°C, hauran de disposar d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu funcionament energia solar tèrmica. Quan es vulgui utilitzar resistències elèctriques amb efecte Joule en la producció d’aigua calenta sanitària, la producció solar mínima en qualsevol zona haurà de ser del 70%. Els aparell rentavaixelles, haurà d’existir en l’espai previst una presa d’aigua freda i una altra d’aigua calenta. Excepte quan: 1. Quan es cobreixi aquesta aportació energètica d’aigua calenta sanitària mitjançant altres energies o sistemes renovables. 2. Quan l’edifici no compti amb suficient assolellament per barreres externes. 3. En rehabilitació d’edificis, quan hi hagi limitacions no esmenables derivades de la configura ció prèvia de l’edifici existent, o de la normativa urbanística aplicable. 4. En edificis de nova planta quan hi hagi limitacions no esmenables derivades de la normativa urbanística aplicable, que impossibilitin de manera evident la disposició de la superfície de captació necessària. 5. Quan així ho determini l’òrgan competent que ha de dictaminar en matèria de protecció del patrimoni cultural català.

Si voleu ampliar el contingut de la circular, podeu passar a consultar la informació per la Secretaria, en dies i hores d’oficina secretaria@apatgn.com ENLLAÇ Maig 2006

[3]


COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 Paràmetres ambientals en edificis d’habitatges Les parets separadores entre propietats o usuaris diferents, les que delimiten l’interior dels habitatges amb espais comunitaris i els elements horitzontals de separació entre propietats o usuaris diferents, tindran unes solucions constructives que comportin un aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA. Paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius En la construcció de l’edifici, caldrà obtenir una puntuació global mínima de 10 punts mitjançant la utilització d’alguna de les 18 solucions constructives proposades al Decret i que fan referència a la redacció del projecte, a la naturalesa dels materials o de solucions constructives i el reaprofitament dels mateixos. Paràmetres d’ecoeficiència relatius als residus En el cas d’habitatges, caldrà preveure un espai fàcilment accessible de 150 dm en l'interior dels mateixos, que permeti la separació de les fraccions següents: envasos, lleugers, matèria orgànica, vidre, paper i cartró i rebuig. En la resta d’usos, les diferents entitats privatives hauran de disposar, ja sigui a l'interior de cadascuna, o

bé en un espai comunitari, d’un sistema adequat als usos previstos que permeti l’emmagatzematge per separat dels diferents tipus de residus que s’originin, sense perjudici d’allò que disposa la normativa sectorial d’aplicació. Projecte En el projecte bàsic o en el projecte obligatori a efectes d’autorització de llicència d’obres, s’especificaran les disposicions adoptades per assolir els paràmetres d'ecoeficiència que figuren en aquest Decret, els quals es justificaran en el projecte executiu o projecte per a l'inici d’obres, que haurà d’incloure una memòria justificativa del seu compliment. La documentació justificativa del compliment dels paràmetres ambientals i d'ecoeficiència, així com les recomanacions adreçades a l’usuari referents a l’ús i manteniment de l’edifici i de les instal·lacions, formaran part del llibre de l’edifici, en el cas d’habitatges.

El document complert ho podeu trobar a: www.apatgn.com

 Modificació ordenança Ajuntament de Tarragona En aplicació de la Llei de residus comercials, l’Ajuntament de Tarragona aprovà la proposta de modificació de la ordenança per tramitar l’obertura d’establiments comercials, la qual entrarà en vigor al 2007, i que pretén millorar el control dels residus generats per les activitats comercials. Es tracta d’una modificació del tràmit administratiu per tal de regularitzar la presentació de les dades segons la qual, l’Ajuntament facilitarà als titulars i tècnics, la cartografia de la planta amb la ubicació dels locals on s’hagi de situar l’activitat, en suport digital amb coordenades UTM i format DWG o DXF, i la referència cadastral de l’activitat. El Tècnic redactor d’un projecte d’activitat comercial haurà d’aportar una arxiu informàtic, a banda del document imprès com fins ara, amb la ubicació de l’activitat sobre la cartografia facilitada, mantenint les coordenades i capes originals. La nova capa generada pel Tècnic tindrà la codificació assignada per l’Ajuntament segons aquest model. Línies: límit de sublocal (activitat)-

140606

Textos: núm. de sublocal (activitat)Destí de l’activitat-

146008 146009

El fitxer informàtic tindrà el nom en funció de la referència cadastral i de la planta on estigui ubicada l’activitat.

[4]

ENLLAÇ Maig 2006

Exemple: La parcel·la de referència cadastral 1508294CF5503C i ubicada en planta baixa: 1508294CF5503C-0OB.dwg

Signe (- +) sobre o sota rasant Planta 1508294 CF5503C – 0 OB.dwg

Referència UTM

Referència plànol

Ref. obertura

El plànol també es presentarà en format paper i en suport digital (escala 1:1) i amb coordenades UTM. S’aportarà la superfície útil i la construïda, si existeixen vàries activitats i aquestes estan diferenciades s’aportarà la superfície de cada una d’elles. L’Ajuntament facilitarà també al Tècnic un model d’enquesta que haurà de complimentar i presentar-la al mateix moment de la sol·licitud de la llicència. Per més informació us podeu dirigir al Gabinet Tècnic Fiscal de l’Ajuntament de Tarragona, al telèfon 977 29 62 36


COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

CURSOS De tots els cursos que a continuació es detallen sereu degudament informats. Més informació al Departament de Dinamització en hores d’oficina

 CURS DE WORD

A TENIR EN COMPTE: CANVI DE DATES

Dates: 8,10,15 i 17 de maig Horari: 18-20:30 Preu: Col·legiats i familiars 60 € + IVA (16%). Curs Word + Excel 95 € + IVA Curs impartits per la Fundació IMFE Mas Carandell a les instal·lacions del nostre Col·legi. El curs inclou material per als alumnes i Certificats. CURS D´EXCEL Dates: 22,24,29 i 31 de maig Horari: 18-20:30 Preu: Col·legiats i familiars 60 € + IVA (16 %). Curs Excel + Word 95 € + IVA Curs impartits per la Fundació IMFE Mas Carandell a les instal·lacions del nostre Col·legi. El curs inclou material per als alumnes i Certificats.

 IMPERMEABILIZACIÓN DE CIMENTACIONS Y ESTRUCTURAS ENTERRADAS DEGUSSA-BETTOR Data: PENDENT Horari: 18-20 h. Ponent: Sr. Albert Berenguel Puigdomènech Gratuït EXPERIENCIA Y ERRORES EN COLOCACIÓN Y SELLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DEGUSSA-BETTOR Data: dimarts 10 d’octubre Horari: 18-20 h. Ponent: Sr. Albert Berenguel Puigdomènech Gratuït

FORMACIÓ EN PREPARACIÓ: RISCOS I PATOLOGIES RELACIONADES AMB EL TERRENY (ATISAE) Data, horari i ponent a determinar Curs gratuït MORTEROS: LA NORMATIVA EUROPEA Y EL MARCADO CE (grupo PUMA) Data i horari a determinar Gratuït

 BASTIDES (Rodisola) Data i horari a determinar CURS D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA Data i horari a determinar

IMPORTANT Els qui vulgueu rebre les circulars i altra documentació col·legial mitjançant correu electrònic, ens ho feu saber, enviant el vostre e-mail a Secretaria o al correu electrònic: secretaria@apatgn.com

Visiteu la nostra pàgina web

www.apatgn.com LEGISLACIÓ ACTUALITZADA, DOCUMENTS, TRÀMITS I MOLTES MÉS EINES PER FACILITAR LA VOSTRA TASCA

ENLLAÇ Maig 2006

[5]


COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 BIBLIOTECA Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya: 2005. Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General d’Habitatge. Accessible a: http://mediambient.gencat.net/Images/43_98195.pdf [976 Kb] La construcció catalana al 2005, perspectives per a 2006. Cambra Oficial de Contractistes d’obres de Catalunya. Accessible a: http://www.ccoc.es/noticies/shownot.php -> Informe Econòmic CAT [476 Kb] Servei d’Estudis de ‘La Caixa’ Informe Abril 2006 ‘Serà el 2006 un any de correció dels preus de l’habitatge?’ Accessible a: http://www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/im/cat/200 604af4_cat.pdf [1 MB]

Jornades de difusió del Codi Tècnic de l’Edificació

 Especial ‘Habitatge i construcció’. El Punt (Abril 2006) Accessible a: http://biblioteca.apatgn.com/noticies/EspecialPuntAbril .PDF [8 MB] Preus de venda d’obra nova residencial: comarques de Tarragona. (Primer semestre 2005) Cambra de Tarragona, APPCE Agrupació Provincial de Promotors d’Edificis de Tarragona Accessible a: http://www.saladepremsa.com/docs/inf_obra.pdf [330 Kb]

Documents també accessibles des del lloc web col·legial, secció ‘Documentació’, i a la Biblioteca del Col·legi.

Amidaments i pressupostos: Preus 2006 Banc de Preus de referència, Banc de Plecs de

Podeu consultar a la Biblioteca la videogravació de les jornades celebrades al COAAT els díes 5 i 6 d’abril, amb una duració de 8 h. MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL CTE, A: Lloc web Oficial del CTE. Ministerio de Vivienda (con la colaboración del I. de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, CSIC) http://www.codigotecnico.org Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. http://www.arquitectura-tecnica.com SEGUIMENT DE L’ACTUALITAT DEL CTE Ministerio de Vivienda. Sala de premsa http://www.mviv.es Dossier de premsa. Actualitzat diàriament amb les notícies de més rellevància sobre el CTE. http://documentacio.apatgn.com/noticies/Premsa CTE.pdf Articles d’Actualitat. Publicats a la circular quinzenal del COATT, ‘Enllaç’ http://www.apatgn.com -> Documentació -> Circulars informatives

[6]

ENLLAÇ Maig 2006

Condicions Tècniques: 2006 1 CD-ROM El Banc de Preus/Plecs, PR/PCT és un banc estructurat de dades d’elements constructius de preus de referència i plecs de condicions tècniques de l’ITeC, d’entitats i de fabricants de productes de la construcció Consulta gratuïta mitjançant la MetaBase de l’ITEC: www.itec.es/metabase

 COAT Guadalajara Servicio Técnico de Publicaciones [4 vols., també en suport CD-ROM] L’edició del 2006, a més d’haver actualitzat tots els preus del mercat i incrementat les unitats bàsiques de la major part dels capítols, sobre tot pel que fa a Rehabilitació i restauració, incorpora les següents novetats: • Prefabricats d’estructures de formigó • Façanes ventilades de pedra natural, ceràmica i pla ques cimentoses • Aïllament acústic en tancaments i divisions interiors • Noves designacions dels morters del ram de paleta • Noves conduccions en calefacció i fontanería • Gestió de residus d’obra, transport i enmagatzematge


COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 Altres Bases de Preus que podeu adquirir al Col·legi amb descompte Programa de mediciones y presupuestos: 2006

Oferta conjunta: 110€

93 p. ; 16 cm + [1] CD-ROM Preu: 95 €

 Precios de edificación y obra civil en España: 2006

+

251 p. ; 32 cm + [1] CD-ROM Preu: 45 €

 Llibres de preus de referència. ITEC 4 vols.; 30 cm • • •

D’edificació D’urbanització De rehabilització

Preu: 39,8 € Preu: 31,8 € Preu: 31,8 €

 Bibliografia. Noves adquisicions de la Biblioteca Economía aplicada a la construcción:

 PRESTO: iniciación y referencia.

teoría y problemas resueltos Sebastián Truyols Mateu Madrid: Bellisco, 2005; XII, 284 p.; 25 cm. (Biblioteca técnica universitaria. Construcción; 2). ISBN: 84-96486-17-6 A la Biblioteca: 18.03.01 TRU Sumario • PARTE I. Microeconomía -El mercado: oferta y demanda -Producción y costes -Competencia perfecta -Monopolio -Oligopolio • PARTE II. Economía de la empresa constructora -La empresa (I): Conceptos básicos y clasificación -La empresa (y II): Tipos de Sociedades -La empresa constructora (I): Funciones, característícas y organización -La empresa constructora (y II): El profesional autónomo -Métodos de inversión -Leasing, Renting y Factoring -Métodos de amortización -Apalancamiento y rentabilidad -Principios de Contabilidad: Análisis de Balances y Ratios

Rodolfo de Benito Arango, Ana Jesús Sánchez Granda 373 p.; 24 cm. (3ª ed. Madrid : McGrawHill). ISBN: 84-481-9817-4 A la Biblioteca: 02.05.00 BEN

Sumario Prólogo. Antes de comenzar. 1. Introducción a Presto. 2. La interfaz del usuario de Presto. 3. Los mandatos de Presto. 4. Creación de un proyecto. 5. Valoración económica previa o inicial de una obra. 6. Análisis de unidades de obra. 7. Introducción de mediciones. 8. Finalización de un proyecto. 9. Certificaciones. 10. Objetivo, planificación y cálculo de tiempos. 11. Gestión de compras y control financiero. 12. Seguridad y salud, calidad y medio ambiente. A. Instalación de Presto. B. Diferencias entre los formatos clásico BTRIEVE y Compacto PZH. C. Variables, operadores y funciones de Presto. D. Código de colores. E. Plano utilizado en el capítulo 7. Bibliografía. Indice Més informació a: http://www.mcgraw-hill.es SERVEI DE BIBLIOTECA DEL COL·LEGI Responsable: Alexandra Fortuny NOU HORARI: De 09:00 a 14:00 h

ENLLAÇ Maig 2006

[7]


COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

INFORMACIÓ GENERAL II Edición PREMIOS DE LA INVESTIGACIÓN, convocats per la Fundació de l’Escola de l’Edificació. Més informació i bases dels premis a la Fundación Escuela de la Edificación www.escedif.org

AFAM patrocina Beca-Concurs per realitzar un estudi per actualitzar les dades sobre el mercat del morter a Espanya al 2005. Més informació a www.afam-morteros.com

Máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática, a impartir a l’Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid a partir del gener de 2007. Més informació www.mayab.com

Revista Derecho Urbanístico organitza cursos sobre urbanisme i Medi Ambient, són: -Planificación de las Juntas de Compensación, els dies 22 i 23 de maig de 2006 -Régimen jurídico del proyecto de compensación, els dies 24 i 25 de maig de 2006

II Premi d’Investigació Port de Tarragona, convocat per l’Autoritat Portuària de Tarragona. Més informació al telèfon 977 243 934.

ANTIQUARI’S ’06, Fira d’antiguitats i brocanters, del 18 al 21 de maig de 2006 al Palau de Fires i Congressos de Reus. Més informació a www.firareus.com

JORNADA TÉCNICA EN VETECO 2006, ASEFAVE-AENOR, sobre La ventana y el cerramiento acristalado en el Código Técnico de la Edificación y en la Certificación Energética de los Edificios, el dia 12 de maig de 2006 a VETECO: N-105/106 del Recinto de IFEMA (entrada nord). Més informació a www.asefave.org

 Sortides programades pel col·legi Us recordem les sortides programades pel Col·legi. És important fer reserva prèvia amb temps, perquè hi ha un número mínim d’inscrits, així com places limitades. •

VIATGE A LA XINA MIL·LENÀRIA, del 10 al 24 de juliol de 2006, on es visitarà les ciutats de BEIJING, ZHENGZHOU, SHAOLINSI, LUOYANG, XIAN, NANJING I SHANGHAI. Preu 2.450 €. Preu col·legiat i família 2.210 €

RE-MIRADES, VIATGE CULTURAL A BERLÍN, de l’11 al 16 d’octubre de 2006, us proposem un viatge basat en el temps, des de principis de segle fins el futur més immediat, fins i tot, en construcció. Mirar i remirar des de l’òptica arquitectònica i històrica amb visites que ens aportin els coneixements necessaris per entendre la metamorfosi tant radical i vertiginosa d’aquesta ciutat, a peu, en bicicleta, en vaixell, en globus... Ja en tenim prop de 20 interessats !!!

VIATGE AL SUD DE FRANÇA. FUNDACIONS, (en preparació) durant quatre dies es visitarà Ville Arson, Villa Kerylos, Villa Ephrussi, Col·lecció de Art modern en Montecarlo, museu Matisse, la població de Mouans Sartoux, el castell i museu de ceràmica de Vallarius, fundació Maeght en Saint Paul de Vence, la capilla del Rosario en la població de Vence… Molta gent ens està preguntant per quan!!! Al proper enllaç, esperem que l’agència ens pugui tancar les dates.

Us recordem que retorneu omplerta l’enquesta enviada amb el tríptic on us informàveu dels viatges programats pel Col·legi, ja que d’aquesta manera es podrà analitzar els llocs, èpoques de l’any, durada... que interessa al col·lectiu per oferir sortides que puguin interessar al col·lectiu. Tenim bústies de suggeriments o correu electrònic on també podeu deixar les vostres opinions.

[8]

ENLLAÇ Maig 2006

05 enllaç maig 2006  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you