Page 1

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 Tarragona Tel. 977 212 799 • Fax. 977 224 152 www.apatgn.org

ENLLAÇ

Núm. 04 / 2011

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS Celebrada el 24 de març, Sala d’actes del COAATT.

4

w w w w

S’adjunta certificació d’acords

MEMÒRIA D’ACTIVITAT DE L’ANY 2010 I GUIA DE SERVEIS DEL COAATT Disponible a la Secretaria col·legial, i al web

ELECCIONS 2011

ELECCIONS COL·LEGIALS A JUNTA DE GOVERN

4

S’adjunta la convocatòria, el calendari electoral i el full d’aval de candidatures

SENTÈNCIES ENTORN LA DENOMINACIÓ ‘Enginyer d’Edificació ’ - Darreres notícies sobre la tramitació dels recursos - Informes de l’Assessoria Jurídica del CGATE

SOFTWARE DE GESTIÓ PER A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL Gestió administrativa professional · Gestió d’execució · Gestió de la documentació de qualitat Llicència gratuïta per als col·legiats del COAATT

Sumari w

abril de 2011

CORPORACIÓ. Memòria d’activitat i guia de serveis [P. 2] CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE ESPAÑA. ‘Enginyer d’Edificació’ [P. 3] GABINET TÈCNIC. Qüestions al voltant del procediment d’inspecció tècnica d’edificis [P. 4] ASSEGURCOAATT. SLU [P. 6] FORMACIÓ: Jornada de l’amiant. Jornades de seguretat i salut. Estintolament en obres de rehabilitació (APEOS). Dic PLA – El llibre de l’edifici. Eines clau pel visat digital. Com navegar per la METABASE? [P. 7]

w

w

w w w

de ar 7 2 Sop or ig an ma erm G de

FORMACIÓ EXTERNA. Máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias (MDI) [P. 8] AVANTATGES COL·LEGIALS: GestBuild+. Nou conveni amb ITEC [P. 9] COL·LEGIATS: Aleix Cort presenta la seva darrera novel·la [P. 10] PER SANT JORDI... Llibres del COAATT [P. 11] CDOC. BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ. Control de qualitat: Bibliografia disponible [P. 11]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w CORPORACIÓ ELECCIONS COL·LEGIALS D’acord amb l’article 54 dels Estatuts del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, aquest any 2011 se celebraran eleccions a la Junta de Govern del Col·legi. La Junta de Govern en data 28 de març ha acordat convocar eleccions col·legials a efectes 4 d’abril de 2011, a partir de la qual s’inicia el procés electoral per a la renovació dels següents càrrecs: president,vicepresident, secretari, tresorer, comptador i cinc vocals. Dates clau del calendari electoral: 9 de maig: finalitza el termini per a la presentació de candidatures 9 de juny: jornada electoral Pels mitjans habituals de comunicació rebreu tota la informació respecte al procés electoral i la jornada electoral. La Junta Govern us anima a participar tant com electors com elegibles per treballar pel futur de la professió. S’adjunta convocatòria amb el calendari electoral i full per avalar candidatura Tota la informació sobre el procés electoral es podrà seguir a través del web col·legial MEMÒRIA D’ACTIVITAT I GUIA DE SERVEIS Està disponible la memòria d’activitat col·legial de l’any 2010, que recull l’activitat col·legial, del sector i professional, a més d’una detallada Guia de Serveis col·legials. La Memòria recull també la trajectòria, assoliments, reptes i objectius del canvi tecnològic, institucional i organitzatiu que s’està vivint des de fa uns anys, i les accions dutes a terme pel col·legi per adoptar-los i adaptar-se a la nova situació. Memòria d’activitat 2010: www.apatgn.org » El Col·legi » Publicacions Institucionals Es poden demanar còpies impreses a la Secretaria col·legial

w ACTIVITATS SOCIOCULTURALS Divendres 27 de maig. Sopar de germanor i d’homenatge al col·legiat El proper divendres dia 27 de maig de 2011, tindrà lloc el sopar anual de col·legiats, una trobada que reuneix a tot el col·lectiu i on es retrà homenatge a tots aquells qui celebren 25 i 50 anys de professió. La trobada tindrà lloc en el recent inaugurat espai de la Fira de Reus, situat a la zona del Tecnoparc (Avinguda Bellisens, 40 de Reus), el lloc disposa d’aparcament propi i gratuït per a tots els assistents a l’acte. Coordenades GPS Latitud 41º 08’ 34” Longitud 1º 07’ 45” Podran assistir els col·legiats residents amb un acompanyant. El preu per persona serà de 30 € COL·LEGIATS QUE CELEBREN ANIVERSARI PROFESSIONAL 50 Anys: F. Xavier Feliu Montaña 25 Anys: Miguel Madruga Serrano, Romà Jordi Adam Andreu, Octavi Mayans Riera, Jesús Moreno Martos, Juan María Fernández Cabré, Jesús M. Álvarez Escolano, Rosa M. Claros Salse, Jeroni Ustrell Sort, i Núria Valverde Matillas Inscripcions: a www.apatgn.org Més informació: Secretaria del COAATT. Tel. 977.212.799 (ext.1)

[2]

ENLLAÇ Abril 2011


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE ESPAÑA SENTÈNCIES ENTORN LA DENOMINACIÓ ‘Enginyer d’Edificació’ Al llarg del mes de març s’han succeït les notícies al voltant dels diferents recursos interposats a la denominació del títol de grau ‘Enginyer d’Edificació’. Al respecte, el CGATE ha emés circulars i informes redactats per la seva Assessoria Jurídica que esclareixen que: Al marge de tot el que s’ha dit sentit i comentat al respecte: L’únic que s’ha estat posat en qüestió pels Tribunals en el nou títol de Grau d’Enginyeria d’Edificació és la seva denominació. US RECORDEM QUE: Des del COAATT es fa el seguiment dels temes que afecten els col·legiats i la professió i n’informa a través dels mitjans disponibles (el lloc web, el butlletí mensual Enllaç, i les publicacions electròniques setmanals RECORDEU, així com les COMUNICACIONS COAATT puntuals). L’històric de documents sobre aquest tema es troba accessible des del març de 2010 a: www.apatgn.org » El Col·legi » COAATT » Actualitat Col·legial. Arxiu de comunicats oficials del CGATE, Disponibles des de 2010 per als col·legiats, a: El Col·legi » COAATT » Organització Supracol·legial » Consejo.

w JORNADA ITE, 1 de març Més de 400 professionals van participar en la Jornada ITE, organitzada pels tres col·legis professionals d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, d’Arquitectes, i d’Administradors de Finques de Tarragona Al llarg de la jornada es van tractar els aspectes generals del Decret i les particularitats tècniques que se’n deriven. Carles Sala Roca, secretari de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i Carles Salvador López, cap del Servei de Conservació del Parc d’Habitatge, coincidiren en la necessitat d’implantar un sistema de control generalitzat i efectiu dels edificis. La inspecció, l’informe, la tramitació, un seguit d’aspectes que cal implantar i corregir de mica en mica. En concret, tots els edificis d’habitatges construïts abans del 1971 hauran de ser sotmesos a una inspecció en la que es revisarà el seu estat de conservació general i fruit del qual es proposarà, si és necessari, un pla de rehabilitació dels elements que presentin deficiències i que hagin estat detectades.

El proper número de la Revista TAG, (Núm. 61 del segon trimestre de 2011), inclourà una extensa entrevista amb Carles Sala Roca, secretari de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana sobre la ITE i les previsions d’evolució per al sector. Dossier de Premsa de la Jornada: www.apatgn.org » El Col·legi » COAATT » Publicacions » Publicacions institucionals

ENLLAÇ Abril 2011

[3]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w GABINET TÈCNIC

ITE

El DOGC de 26/11/2010 publicà el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges. Vigent des del 26 de febrer de 2011 QÜESTIONS AL VOLTANT DEL PROCEDIMENT D’INSPECCIÓ

Finalment es regula un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges —La Inspecció Tècnica d’Edificis, ITE—, per tal de garantir el deure genèric de conservació i manteniment dels immobles per part dels propietaris, amb l’objectiu de complir els nivells de qualitat exigibles als edificis d’habitatges plurifamiliars, el qual s’acreditarà mitjançant el certificat d’aptitud. El mal estat de molts edificis per la manca de manteniment i conservació, tot i les polítiques actives de l’Administració pública en matèria de rehabilitació d’edificis, i els risc que per les persones això suposa amb l’alt grau de repercussió social que comporta, feia imprescindible la implantació d’un sistema generalitzat de control del parc d’edificis, el qual pogués detectar situacions de rics i corregir-les amb un temps relativament ràpid. CALENDARI: Fins al 31 de desembre de 2012 estan obligats a passar la inspecció tècnica tots els edificis plurifamiliars construïts abans de 1930. A la vegada, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o els Ens Locals poden determinar la inspecció tècnica fora del calendari anterior dels edificis davant l’existència de deficiències estructurals, constructives, o en les instal·lacions; o quan existeixi risc per a les persones o bens. També quan l’edifici estigui situat en àrees de conservació i rehabilitació. Així mateix, serà obligatòria la inspecció tècnica per tal d’acollir-se a programes públics de foment de la rehabilitació independentment de l’antiguitat de l’edifici. Els edificis que hagin estat sotmesos al test de l’edifici poden obtenir el certificat d’aptitud o el poden sol·licitar en un període màxim de 24 mesos. Restaran exclosos els edificis declarats en ruïna. CONTRACTACIÓ I COST ECONÒMIC: És obligació dels propietaris passar la inspecció tècnica d’edificis, i el cost econòmic és a càrrec d’ells. Però quan la propietat ho justifiqui econòmicament, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya podrà subvencionar el cost la inspecció. Els propietaris es podran acollir a aquest sistema, com en el cas del test de l’edifici, o contractar directament un tècnic competent, un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació. L’INFORME: Per la redacció de l’informe, comunicacions i annexes, s’utilitzaran els documents editats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els quals es poden trobar als web del COAATT www.apatgn.org » Serveis al Col·legiat » Assessoria de Treball » ITE La inspecció i el posterior informe de la inspecció tècnica, segons el model normalitzat, descriurà les característiques de l’edifici, les possibles deficiències, la qualificació de les mateixes i els terminis per repararles.

La inspecció, com en el cas del test de l’edifici, serà visual, però en aquest cas no es podrà optar per l’opció de recomanar proves de laboratori. S’haurà d’emetre una valoració concreta. Les deficiències es qualificaran de greus, les quals s’hauran d’esmenar en un termini indicat a l’informe; o lleus. L’estat general de l’edifici, d’acord a les deficiències detectades, es qualificarà de molt greu, greu, amb deficiències lleus o sense deficiències. Com en el cas del Test de l’Edifici, si la gravetat o generalització de les deficiències observades comporta un risc per a les persones, el tècnic haurà de comunicarho de manera immediata a la propietat i a l’Ajuntament del municipi on es trobi l’edifici. Quan la qualificació de l’estat general sigui molt greu, el tècnic autor de l’informe haurà de presentar còpia davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Quan la qualificació sigui greu, la propietat haurà d’esmenar les deficiències i si aquestes comporten un risc per a les persones, la propietat haurà d’adoptar de manera urgent les mesures de seguretat indicades a l’informe de la inspecció tècnica prèvies a l’execució de les obres. En aquest casos i per obtenir el certificat d’aptitud, la propietat haurà de presentar la sol·licitud davant l’administració competent —l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o Ens Locals—, adjuntant un certificat signat per un tècnic competent que acrediti que s’han executat les obres indicades a l’informe de la inspecció tècnica, juntament amb una còpia de l’informe de la inspecció tècnica. Quan la qualificació de l’informe sigui amb deficiències lleus o sense deficiències, la propietat ho presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè s’emeti el certificat d’aptitud. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot modificar o complementar la relació i qualificació de les deficiències indicats a l’informe de la inspecció tècnica. En aquest cas concedirà tràmit d’audiència al tècnic redactor de l’informe i a la propietat. EL CERTIFICAT D’APTITUD: El certificat d’aptitud tindrà un vigència de 10 anys. Finalment i com en el cas de la cèdula d’habitabilitat, si l’edifici ha estat obligat a passar la inspecció tècnica, per realitzar la transmissió d’un dels immobles, les persones transmitents han de lliurar als adquirents, còpia degudament autenticada de la resolució administrativa per la que s’hagi emès certificat d’aptitud amb la qualificació d’apte o no apte. Les persones adquirents poden exonerar de l’obligació de lliurar el certificat d’aptitud a les persones transmitents.

Més informació: www.apatgn.org » Serveis al Col·legiat » Assessoria de Treball » ITE Gabinet Tècnic del COAATT: Tel. 977 212 799 (ext.3) · assessoriatreball@apatgn.org

[4]

ENLLAÇ Abril 2011


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

La Salle Universitat Ramon Llull començarà el Master in Project Management el proper 29 d’abril a les instal· lacions de La Salle Reus. El Master in Project Management de La Salle respon a la necessitat empresarial de preparar Directors de Projecte que disposin d’uns coneixements sòlids en tècniques de gestió, recursos humans i materials associats a la realització d’un projecte. Ara, ens apropem a Reus perquè puguis cursar el màster líder en projectes sense haver de desplaçar-te a Barcelona. El Master in Project Management de La Salle, dirigit a tots aquells professionals que coordinen i tenen, o tindran, responsabilitats en el desenvolupament de projectes, és l’únic acreditat pel Project Management Institute (PMI) a l’estat espanyol. El programa et prepara per obtenir les certificacions reconegudes internacionalment del PMI CAPM (Certified Associed in Project Management) I PMP (Project Management Profesional). Sessions informatives: 7 i 27 abril a les 20:00 hores. La Salle Reus (Pl. Pastoreta, 10, entrada per Avda. La Salle) Per confirmar assistència o rebre més informació, contactar a info.reus@salleurl.edu

Anuncis a les publicacions del COAATT,

la millor manera d’arribar als professionals del sector

Consulteu condicions a la Secretaria del Col·legi ENLLAÇ Abril 2011

[5]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

ASSEGURCOAATT, SLU, societat mercantil del COAAT Tarragona per donar compliment a l’acord propiciat entre la Dirección General de Seguros amb MUSAAT i el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España dins del contenciós obert amb el motiu de l’actuació del COAATT en qualitat d’agència d’assegurances.

ASSEGURCOAATT Com es va informar en l’Assemblea General extraordinària del dia 16 de juny de 2010, en la qual es va aprovar crear una societat amb l’objectiu de donar compliment a l’acord propiciat entre la Dirección General de Seguros amb MUSAAT i el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España dins del contenciós obert amb el motiu de l’actuació del COAATT en qualitat d’agència d’assegurances. Per tant, i amb la possibilitat que la societat en qüestió entri a funcionar en els pròxims dies, s’informa del següent: D’acord amb el previst per l’article 12 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les seves dades personals referent a nom, adreça, domicili complert, DNI, dades bancàries i altres dades que puguin ser precises, seran cedides a la societat ASSEGURCOAATT SLU, societat que té per objecte social, article 2 dels Estatuts de la societat: “La realización de actividades de mediación de seguros a cumpliendo los requisitos que sean necesarios según la legislación vigente en concreto a lo dispuesto en la Ley 9/92 manteniendo vínculos que supongan afección con entidades aseguradoras y pérdida de independencia respecto a éstas. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. Las actividades integrantes de este objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.” I amb domicili a la Rambla del President Francesc Macià, núm. 6, de Tarragona, amb la finalitat que aquesta entitat pugui gestionar la seva relació amb les entitats del grup PREMAAT i MUSAAT. Igualment s’informa que les seves dades també seran facilitades a aquestes dues entitats (PREMAAT i MUSAAT), essent el seu objecte la gestió d’assegurances, amb la finalitat que puguin prestar-vos els seus serveis i mantenir-vos informats de totes les novetats, entenent-se aquesta segona cessió emparada per l’article 10.4 del Reial Decret 1720/2007, en quant imprescindible pel normal desenvolupament de la relació negocial. Us informem que si no ens comuniqueu la vostra negativa expressa a aquest lliurament de dades mitjançant carta dirigida al COOAATT (Rambla Francesc Macià, 6. 43005 Tarragona), la cessió es farà efectiva en el moment en que la DGS a través de MUSAAT comuniqui al COAATT que ASSEGURCOAATT, SLU, pot començar a treballar com a agència d’assegurances. Més informació: Assessoria del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.1) · c.e.: secretaria@apatgn.org

IMPORTANT Rebeu les darreres notícies de l’Enllaç per correu electrònic. Envieu un missatge amb les vostres dades a secretaria@apatgn.org Recordeu que al web col·legial hi trobareu l’arxiu obert del Butlletí ‘Enllaç’. Accés al text complet del número en curs, i tots els anteriors.

[6]

ENLLAÇ Abril 2011


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w FORMACIÓ JORNADA DE L’AMIANT Dates: 13 d’abril de 2011 Horari: de 16:00h a 20:00h Lloc: Sala Actes COAATT

Preu col·legiat: 50,40 € (30% subvenció incl.) Preu no col·legiat: 72 €

L’amiant està present als nostres edificis en forma d’aïllants, ignifugants, revestiments i, també, en elements de fibrociment. El desconeixement de la seva presència pot comportar riscos importants per a la salut de les persones i, una mala gestió dels residus, un greu problema ambiental. L’objectiu d’aquesta sessió és conèixer els materials que en contenen, a on els podem trobar dins l’edifici i saber què cal fer davant aquesta situació. Ponent: Lara Trujillo, Arquitecte Tècnic Programa: El risc de l’amiant - Importacions d’amiant a Espanya - Materials amb amiant en l’edificació - Detecció d’amiant Intervencions - Legislació i responsabilitats de l’AT/EE - Residus i abocadors

JORNADES DE SEGURETAT I SALUT Dates: 27 d’abril, 4 i 11 de maig de 2011

FORMACIÓ CONTINUADA

Horari: de 16:00h a 19:00h Lloc: Sala Actes COAATT

Preu col·legiat: 103,95 € (30% subvenció inclosa)

Preu no col·legiat: 148,50 €

Les repercussions legals i un àmbit de responsabilitat especialment incert, exigeixen un protocol de treball administratiu i tècnic que faciliti la feina del coordinador de seguretat. En aquestes jornades volen plantejar d’una manera concreta i pràctica els aspectes més importants que el coordinador ha de considerar per la gestió eficient de la seva feina, i també la situació actual.

Ponents: Sra. Yolanda Fernandez, Gerent de Segicons i Sr. Jose Antonio Ferrando Morelló, inspector de treball i seguretat social de Tarragona. Programa: JORNADA I: 1. Sentències sobre Coordinadors de Seguretat. Implicació de la direcció facultativa en accidents laborals. 2. Canvi de criteris en l’avaluació en l’actuació del CSSE. 3. Criteris de la Inspecció Provincial de Treball. JORNADA II: 1. Com afecta la llei de subcontractació 32/06 i el RD 1109-1107 a la intervenció del CSSE 2. Actuació del CSSE en obres de rehabilitació. Gestió documental i aspectes a revisar. JORNADA III: CRITERIS D’INSPECCIÓ DE TREBALL: 1. Importància del treball de Coordinador de Seguretat. 2. Funcions clau de coordinador. 3. Responsabilitat del coordinador. 4. Criteris d’inspecció de treball. 5. Consideracions sobre: - Titulacions adequades per exercir de coordinador de seguretat en obres d’edificació incloses a la LOE. - Necessitat de projecte d’execució d’obres per a l’elaboració de l’estudi de seguretat, desenvolupament del Pla de seguretat i aprovació per part del coordinador de seguretat. - Responsabilitat civil del coordinador de seguretat davant la inexistència d’un pla de seguretat. - Obligatorietat de diligenciar els llibres d’incidències pels col·legis professionals. - Responsabilitat de la direcció facultativa davant l’existència de coordinadors de seguretat sense la titulació adequada.

ESTINTOLAMENT EN OBRES DE REHABILITACIÓ (APEOS) Dates: 18 i 25 de maig de 2011 Horari: de 16:00h a 19:00h Lloc: Sala Actes COAATT

Preu col·legiat: 69,30 € (30% subvenció incl.) Preu no col·legiat: 99 €

Davant de la situació actual, on la majoria d’actuacions que es realitzen són obres de rehabilitació, posem al vostre abast un recurs útil, del qual en pugueu fer ús en els projectes que redacteu. Els estintolaments, i les mesures de seguretat que cal aplicar, són elements imprescindibles per aquest tipus d’intervenions. Ponents: Sr. Enric Heredia Campmany-Gaudet – Arquitecte Tècnic, Gerent de Altra Software i Consultor d’Estructures Programa: JORNADA I : Apropament a l’edifici: Inspecció tècnica, aixecament de plànols, reconeixement de sistemes constructius i materials, etc. Descens de càrregues: Sistemes isostàtics, hiperestàtics, reduccions de sobrecàrregues, etc. Tipològica d’estintolaments: Sota coberta, sostres intermedis, plantes baixes, diferents sistemes, recolzaments, etc. JORNADA 2: Càlcul: Jàsseres, passadors, recolzaments, parets, fitacions, etc. Criteris d’execució: Exposició de casos reals, recomanacions, repàs pràctic dels Blocs anteriors, etc.

ENLLAÇ Abril 2011

[7]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

EINES CLAU PEL NOU VISAT DIGITAL · VISAT DIGITAL DEL COAATT Dates: 28 d’abril de 2011 Horari: de 16:00h a 19:00h Lloc: Sala Informàtica COAATT . Ponent: Jaume Cabré

Preu col·legiat: 30 € Preu no col·legiat: 50 €

EINES CLAU PEL NOU VISAT DIGITAL: En aquest curs es presentaran les eines imprescindibles per poder realitzar el visat digital. La generació i tractament de documents PDF: ¿perquè cal enviar els documents en PDF? ¿Com es generen? ¿Quant ocupen i com es poden comprimir? La signatura digital: Quines garanties de privacitat té, com aconseguir-la i com introduir-la en el nostres documents. IDE-CAT i DNI electrònic. Primera presentació del visat digital.

VISAT DIGITAL DEL COAATT: Presentar l’oficina virtual: el despatx AT i el visat digital. Un espai dedicat a la gestió de documentació econòmica i dels treballs professionals, i que a la vegada permet el visat digital dels treballs professionals. PROGRAMA: El despatx AT 1. ¿què és el despatx AT? 2. Qui hi pot accedir? 3. Quines opcions m’ofereix? 4. Presentació i explicació de les eines. El visat digital 1. Qui pot visar digitalment? 2. Definició de les eines imprescindibles per al visat digital. 3. Com fer-ho. Introducció de documentació i impresos. 4. Revisió i validació del visat. 5. Precs i preguntes.

FORMACIÓ INSTRUMENTAL

Dic PLA – EL LLIBRE DE L’EDIFICI Dates: 6 d’abril de 2011 Horari: de 17:00h a 19:00h Lloc: Sala Actes COAATT

Col·legiats: Preu no col·legiat: 20 €

El Llibre de l’edifici és un element imprescindible en la documentació final tant en obra nova com en rehabilitació. La Llei pel dret a l’habitatge, el Decret sobre condicions d’habitabilitat o sobre la inspecció tècnica d’edificis, remarquen la seva importància. Ponent: Francesc de Diego, Arquitecte Tècnic Programa: Dic Pla : Aplicació informàtica per a la redacció del Llibre de l’edifici i el pla de manteniment, d’acord amb els requeriments del codi tècnic. Nova versió 4.3 incorpora tipologies d’edificis industrials i instal·lacions esportives. [Condicions especials d’adquisició de llicències per a col·legiats: -15% sobre el PVP] Comandes: publicacions@apatgn.org

COM NAVEGAR PER LA metaBase? Dates: 31 de maig de 2011 Horari: de 17:00h a 19:00h Lloc: Sala Actes COAATT

Col·legiats: Preu no col·legiat: 20 €

Aquesta jornada pretén facilitar la navegació a la metaBase, un dels recursos més complerts i utilitzats per a l’elaboració de pressupostos, tant en l’àmbit privat com públic. Un conjunt de bases de dades amb informació de productes de la construcció que ofereix informació de preus, plecs de condicions, característiques tècniques, empreses, certificacions, imatges de productes i dades mediambientals. Ponent: Xavier Casademont, Arquitecte i Cap de l’Unitat del Banc Bedec. Programa: Descobriu totes les prestacions que us ofereix: - Pressupostos: preus per província i per comunitats, amb productes genèrics i comercials - Plecs de condicions tècniques amb la normativa vigent- Dades mediambientals de residus i cost energètic: Característiques tècniques de productes, equips i sistemes - Productes afectats pel marcatge CE Consultes i comandes: publicacions@apatgn.org

Més informació i inscripcions en línia: www.apatgn.org » Serveis al col·legiat » Àrea de Formació

w FORMACIÓ EXTERNA MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI), E.T.S. de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid El Consejo Superior de la Arquitectra Técnica de España, atorga una beca per al curs 2011/2012 corresponent al 50% de la matrícula (7.900 €). Informació i sol·licitud: Fins el 30 a juny , al CGATE, Tel. 91 570 55 88 · c.e. consejo@arquitectura-tecnica.com Informació sobre el màster: www.mastermdi.es

[8]

ENLLAÇ Abril 2011


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

Lugar: Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona Inscripciones: www.fical.org

w AVANTATGES COL·LEGIALS GESTIÓ INTEGRADA DE DESPATXOS PROFESSIONALS amb GestBuild+ El COAATT oferirà a partir del mes d’abril gratuïtament als col·legiats que ho sol·licitin el programa de gestió de despatxos GestBuild+. Es tracta d’un software de gestió que permet generar i controlar els processos bàsics d’un despatx professional: generar treballs, gestionar clients i facturació i accedir al visat digital dels treballs. Ofereix també els mòduls de control de qualitat d’execució i materials, complerts i detallats. El programa disposa d’un entorn de treball molt intuïtiu on la informació s’organitza d’esquerra a dreta i de dalt a baix, ofereix les dades bàsiques i mostra icones d’accés ràpid a tots els mòduls. El resultat és programa que permet treballar sense gairebé formació prèvia. Els col·legiats del COAATT disposaran d’una llicència gratuïta. El preu de segones i posteriors llicències, o per a tècnics no col·legiats serà de 85 euros + IVA

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA: El programa s’estructura en cinc mòduls de treball: Gestió administrativa, Aquest mòdul permet: • Introduïr i editar els diferents treballs professionals • Gestionar una agenda molt completa de contactes: clients, promotors, constructors, etc. • Configurar les nostres dades professionals i personals • Generar els diferents impresos de visat. Recupera les dades que hem introduït al treball professional. • Realitzar el visat digital dels treballs professionals que hem introduït. Gestió econòmica i fiscal, Aquest mòdul permet: • Emetre factures d’una manera ràpida i simple, associades a treballs professionals ja introduïts • Generar factures rebudes d’una manera ràpida i simple, associades a treballs professionals ja introduïts • Gestionar tota la informació sobre facturació • Generar diferents informes sobre la fiscalitat de la facturació

Control de l’execució de l’obra, Utilitza la informació del CDEO Execució, organitzada en el mateix entorn intuïtiu. Aquest mòdul ens permet general un programa d’unitats d’obra: capítols i partides. Permet generar un programa de lots de formigó en els capítols de fonamentació i estructura. Ofereix una amplia base de dades de materials, processos i ajudes sobre el control de qualitat. Aquest mòdul permet: • Generar el programa de control de qualitat de l’obra • Realitzar el seguiment del control de l’execució de l’obra • Generar diferents tipus d’informes sobre visites, validacions de treballs, historials, etc. Control de materials: El mòdul de control de qualitat utilitza el programa que control de qualitat generat al mòdul d’execució. Ofereix informació acurada de la documentació i processos de control per a tots els materials inclosos en el programa generat amb anterioritat Permet una gestió bàsica del programa control documental de l’obra • Generar el programa de control de qualitat dels materials • Realitzar el seguiment del control documental dels materials. • Generar diferents tipus d’informes sobre visites, validacions de treballs, historials, etc Configuració d’assistents: Finalment, el programa disposa d’una amplia base de dades d’assistents sobre el control d’execució d’obra i de materials que es pot editar: afegir materials o processos. Segons el criteri del tècnic • El mòdul permet editar els assistents existents. • Es poden afegir nous materials, sistemes o processos i noves caracteritzacions.

Més informació, sol·licitud de llicències, i Manual de l’usuari www.apatgn.org » Serveis al Col·legiat » Avantatges

ENLLAÇ Abril 2011

[9]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

NOU CONVENI: Avantatges exclusius per a col·legiats del COAATT

LLIBRES: Totes les publicacions de l’ITEC, amb un 15% de dte. sobre el PVP BANCS DE PREUS I PLECS

PVP

PV COL.

CD de Preus 2011

270.60 d 135,3 d (-50%)

CD de Preus i Plecs 2011

390.70 d 253,9 d (-35%)

APLICACIONS INFORMÀTIQUES: -15% de dte. sobre el PVP

El conjunt d’aplicacions informàtiques TCQ2000 es defineix com una proposta metodològica per a la definició i seguiment dels valors dels paràmetres de temps, cost, qualitat, i la formulació de la seguretat, la generació de residus i el cost energètic dels materials, basada en la interrelació de les dades tractades en el decurs del procés, identificades d’acord amb l’estructuració i codificació del BEDEC (Banc Estructurat de Dades d’Elements Constructius). TCQ2000 gestiona conjuntament i de forma integrada les dades tècniques, econòmiques i temporals que intervenen en el cicle de l’obra mitjançant diferents mòduls d’aplicació, que també poden emprar-se de forma independent.

DicPla és una aplicació informàtica per a la redacció del Llibre de l’edifici i la planificació i gestió del manteniment segons els requeriments del CTE, mitjançant els bancs de dades que porta associats. L’aplicació inclou una eina per gestionar, d’acord amb un pla redactat prèviament per la mateixa aplicació, les tasques de manteniment que es duen a terme en un edifici o en diversos edificis, i per controlar, tant tècnicament com econòmica, que les activitats de manteniment es facin en els terminis adequats i s’acompleixin segons les previsions.

Més informació sobre preus i productes de l’ITEC: www.itec.cat Altres consultes i adquisició de llicències: 977.212.799 (ext. 5) · publicacions@apatgn.org

w COL·LEGIATS: Aleix Cort presenta la seva darrera novel·la NOU CONVENI: Avantatges exclusius per a col·legiats del COAATT PRESENTACIÓ A càrrec de la fotògrafa Cori Pedrola — 12 d’abril, 20 h Centre Cultural de Cambrils - C. Sant Plàcid, 18-20, 43850 Cambrils. Tel. 977 369 060 EL NEN QUE VOLIA TENIR LES MANS TRANSPARENTS Un homenatge tendre i cruel a l’infantesa dels nens sense infantesa que parteix de dos fets d’actualitat: el funcionament de diverses xarxes de tràfic de persones i el negoci de les adopcions il·legals, amb el convenciment que un altre futur és possible i que els somnis poden esdevenir realitat mitjançant el procés d’imaginar-los, però que ningú no pot desempallegar-se del passat ni tan sols l’escapista més precoç.

[ 10 ]

ENLLAÇ Abril 2011


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w PER SANT JORDI... Llibres del COAATT NOVETAT Gener de 2011: El Col·legi en col·laboració amb Silva Editorial, ha publicat dues monografies de les qual n’és autor el col·legiat Antoni Bladé Recha, qui en aquests textos ha volgut condensar l’experiència adquirida al llarg de la seva vida professional amb el coneixement acumulat sobre l’arquitectura antiga. Aquestes publicacions són obres d’aprenentatge i consulta, imprescindibles per adquirir una visió, general i ordenada, de l’arquitectura al llarg de segles de constància i perfecció per part dels constructors de cada època. Esdevenen uns perfectes manuals per a l‘estudi dels estils, materials, història, filosofia i tècnica de cada període; i una valuosa aportació visual gràcies a les moltíssimes il·lustracions que ens ofereix l’autor. Tot això ens fa més conscients de la importància que té Catalunya com a patrimoni cultural. La construcció Clàssica / Antoni Bladé Recha 157 p. : li. Col. ; 30 cm. ISBN: 978-84-92465-65-1 SUMARI: La construcció grega: Introducció. El període primitiu. El període clàssic i hel·lènic. Els temples. L’orde dòric. L’ordre jònic. L’ordre corinti. Altres edificis. La construcció dels edificis. La construcció romana: Introducció. La indústria constructiva. Les innovacions tecnològiques. Els ordres arquitectònics. Els monuments. La construcció dels edificis. Lèxic. Bibliografia. PVP: 30 € · PV. Col.: 24 € La construcció del Gòtic / Antoni Bladé Recha 151 p. : il. Col. ; 30 cm. ISBN: 978-84-92465-66-8 SUMARI: La Maçoneria. La filosofia medieval. La construcció simbòlica. L’Ordre de Cluny i l’art del Císter. Els inicis. La forma gòtica. La catedral. La tècnica constructiva. El gòtic francès. El gòtic anglès. El gòtic català. Altres exemples. Lèxic del gòtic. Bibliografia. PVP: 30 € · PV. Col.: 24 € OFERTA CONJUNTA PER A COL·LEGIATS I ESTUDIANTS — Els dos volums, per 40 E A MÉS DURANT AQUEST MES, EL COL·LEGI OFEREIX ALS COL·LEGIATS UN DELS SEGÜENTS TÍTOLS Bellesa rural al Baix Penedès Benjamí Català Benach

Els patrons setcentistes de la marina mercant de Tarragona’ J.M. Sanet i Jové

‘De diversis fabricis architectonicae’. Marc Ceti Faventí Facsímil de: Paris: Vascosan, 1540 Conté la traducció al castellà

Aquests es poden passar a recollir per la Biblioteca col·legial (*Fins exhaurir existències)

w CONTROL DE QUALITAT:

BIBLIOGRAFIA DISPONIBLE

BIBLIOTECA: Control de Qualitat, Bibliografia disponible Calidad en la edificación y su control Emma Barelles Vicente Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, UPV, 2007 122 p.: il. ; 24 cm Manual de bases para la gestión de la calidad en la dirección de la ejecución de la obra Javier Parras Simón Madrid: COAATM, 2007 - 45 p. ; 26 cm A la venda al COAATTPV.Col.: 4,5 €

Documentación del control de la obra en cumplimiento del CTE : guía de especificaciones técnicas. Partes de control y anejo CFO. Ejemplo práctico resuelto. 2ª ed J. Pérez; L. Campillo Murcia : COAATMU, 2008 315 p. ; 30 cm + [1] CD-ROM Descarga de documentos relacionados con la calidad, la seguridad contra incendios y la seguridad de utilización en la edificación www.javierparras.es

Nuevas especificaciones del hormigón y su resistencia. Guía para la redacción del Plan de control de la calidad y Bases de control su seguimiento en la obra Juan Carlos López Agüí Madrid: COAATM, 2009 - 47 p. + [1] v. de fitxes; 30 cm. Madrid: AENOR, 2010 - 608 p. ; 26 cm. Altres títols disponibles, i més informació: Centre de Documentació - Biblioteca del COAATT Tel. 977 212 799 (ext.5) · biblioteca@apatgn.org

ENLLAÇ Abril 2011

[ 11 ]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

04 enllaç abril 2011  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you