Page 1

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 Tarragona Tel. 977 212 799 • Fax. 977 224 152 www.apatgn.org

ENLLAÇ

Núm. 03 / 2012

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS Dijous 29 de març, a la Sala d’actes del COAATT 1ª convocatòria: 17:30h 2ª convocatòria: 18:00h

GABINET TÈCNIC

• Actualització Ca, Mb i Press. Màx. • Fitxa estadística d’edificació i de materials de construcció • Rehabilitació i obra nova

• Novetats fiscals: 2012

ASSESSORIES • RDL 3/2012: Reforma laboral

Matemàtic-art geometria de les estructures laberíntiques Joan Antoni Blanc

Sala Polivalent del COAATT, fins el 30 d’abril

RECURSOS DE DINAMITZACIÓ LABORAL

Sumari GABINET TÈCNIC. Actualització de mòduls. Fitxa estadística. Rehabilitació i obra nova al gener [P. 2] w PLH. Pla Local d’Habitatge de Tarragona. [P. 4] w ESPAIS DEL COAATT. Exposició ‘Laberints’ [P. 5] w ASSESSORIES: RDL 3/2012, Reforma Laboral. Novetats fiscals per al 2012 [P. 5] w

març de 2012

bril A l’a PAU, de curs edició 2ª

w ASSESSORIA DE TREBALL: Treball a l’estranger [P. 9] w FORMACIÓ P. 8] w AVANTATGES COL·LEGIALS [P. 9] w BIBLIOTECA COL·LEGIAL. Recursos de dinamització laboral [P. 11]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w GABINET TÈCNIC ACTUALITZACIÓ DEL MÓDUL BÀSIC I EL PRESSUPOST LÍMIT PER AL ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT NOU Ca 2012: Tant els Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’dificació de Catalunya, com el Col·legi d’Arquitectes, ha estimat el nou mòdul per a l’obtenció dels pressupostos orientatius a aplicar l’any 2012 en 490,00 €/m2. També es poden aplicar a partir de l’1 de març de 2012 les variacions de l’IPC per a l’actualització de pressupostos. El coeficient d’actualització Ca, aplicable l’any 2012, és d’1,50, vigent com des de l’1 de març. Finalment i des de primers de gener, és vigent el nou pressupost de referència que condiciona la redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut o l’estudi de seguretat i salut, i que serà de 280.000 €.

Coeficient d’actualització 2012: Nou Mòdul bàsic 2012: Pressupost límit per Estudis Bàsics de Seguretat i Salut 2012:

1,50 490,00 € / m2 280.000,00 €

La taula de coeficients d’actualització 2012 es pot consulta al web del COAATT www.apatgn.org dins l’espai Serveis al col·legiat > Visats > Ca, Mb i Press. Referència (+). El Ca 2012, el mòdul de bàsic i els pressupost de referència es poden consultar tambré a la pàgina principal del web del COAATT. FITXA ESTADÍSTICA D’EDIFICACIÓ I DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ S’ADJUNTARÀ AMB EL VISAT DE DIRECCIONS D’OBRA O DIRECCIONS D’EXECUCIÓ D’OBRA A partir del mes de març els col·legiats que visin o registrin una direcció d’obra o una direcció d’execució adjuntaran amb la nota d’encàrrec i el full d’assumeix, una fitxa estadística d’edificació i materials. Aquesta fitxa s’utilitzarà a nivell nacional a tots els col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació i vol normalitzar a nivell nacional la informació disponible sobre els sistemes constructius i materials utilitzats en relació amb el control de qualitat. El full recollirà informació sobre els sistemes constructius i materials utilitzats en obres de rehabilitació i obra nova. L’accés a la fitxa es realitzarà mitjançant un enllaç dins l’espai impresos de visat, a la web del COAATT www.apatgn.org. En accedir-hi per primer cop serà necessari registrase. Per fer-ho caldrà indicar un nom d’usuari, un password i un correu electrònic.

Per obrir una nova fitxa es triarà “ crear nueva hoja resumen”

A la nova fitxa s’han d’omplir les dades sobre l’objecte del projecte i els materials. Les dades sobre l’arquitecte tècnic no s’han d’omplir. La informació sobre sistemes constructius i materials s’ordena per capítols d’obra i inclou dues columnes: a la primera, P, s’indicarà la informació recollida al projecte d’execució, a la columna E, en acabar l’obra, s’indicaran els sistemes i materials realment utilitzats. Un cop complimentades les dades es guardarà la fitxa utilitzant l’opció gravar que es troba a peu de pàgina. Apareixeran llavors a peu de pàgina dues opcions, imprimir i completar. Utilitzeu imprimir si el full ja està correctament complimentat o completar per editar-lo.

Immediatament s’accedeix a un espai personal on cada col·legiat podrà gestionar les seves fitxes. Es podrà generar una nova fulla, o consultar o modificar una existent. Finament s’executarà l’opció “bloquear datos de projecto”. Aquesta opció tanca la possibilitat de modificar les dades de projecte introduïdes. La fulla no permet introduir dades sobre materials o sistemes a la columna E, fins que no s’han bloquejat les dades de projecte.

[2]

ENLLAÇ Març 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

Les dades de la columna E es podran editar amb la opció completar. Si les dades son correctes feu imprimir. Aquesta fulla ha d’acompanyar al CFO per poder visar-ho. L’aplicació també ens permet veure les diferències que hi ha entre les dades del projecte i les realment executades. Un cop realitzada l’obra s’accedirà novament a la fitxa per introduir les dades. En fer-ho —recordeu el vostre usuari i contrasenya—, l’aplicació ens mostra les fitxes que l’usuari a complimentat. Per accedir a les dades feu completar, introduïu les dades sobre els materials utilitzats realment en l’execució de l’obra i feu gravar. Es mostren a continuació tres opcions.

Per poder visar una direcció d’obra o direcció d’execució d’obra s’haurà de d’entregar la fitxa estadística amb la columna P complimentada. Quan en visi el final d’obra, aquest s’haurà d’acompanyar del full estadístic amb la columna E complimentada correctament. Si el visat es realitza de manera presencial s’omplirà al despatx i s’entregarà la fitxa impresa en paper. I si s’utilitza el visat digital, s’adjuntarà a la sol·licitud un arxiu en format PDF.

AL GENER LA REHABILITACIÓ CONSERVA EL SEU ESPAI I L’OBRA NOVA TANCA AMB BAIXES MODERADES ACTIVITAT PROFESSIONAL Les intervencions professionals baixen al gener un 8,56% respecte del mateix període del 2011. Segons les dades sobre visats del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, al gener de 2012 s’han visat 436 intervencions professionals, al voltant del 8% menys que al 2011 quan es van fer 479. Per sectors la relació es conserva tot i la reducció de l’activitat. L’obra nova ocupa un 12% sobre el total d’intervencions i la rehabilitació un 22%. En detall i exceptuant els certificats d’habitabilitat, la redacció de projectes i la direcció d’obra, feines relacionades amb la rehabilitació, ocupen més del 13% de les intervencions. Respecte de l’obra nova, les direccions d’execució, el control de qualitat i les coordinacions de seguretat, representen el 6%. L’activitat no relacionada directament amb l’obra com els projectes d’activitat o els informes representen entre un 2% i un 4% del total. Si del conjunt d’intervencions s’elimina el certificat d’habitabilitat, les intervencions relacionades amb l’obra representen el 78% del total i les no relacionades el 22% Intervenció professional

Projectes d’activitat

Coordinació + EBSS

Memòria valorada

Direcció d’obra

Informe

EBSS

Direcció d’execució

CQ

Coordinació de seguretat

Projecte i direcció

Certificat d’habitabilitat

11

13

14

17

19

26

26

26

32

42

188

%

2,53%

3,00%

3,23%

3,92%

4,38%

5,99%

5,99%

5,99%

7,37%

9,68%

43,32%

OBRA NOVA: El conjunt d’intervencions professionals relacionades amb l’obra nova cau respecte del gener de 2011 un 30,86%. S’han realitzat 56 intervencions, 29 de les quals estan relacionades amb l’obra nova residencial. Al gener de 2012 s’han visat 19 habitatges nous, un 17% menys que al mateix període de 2011 quan es van visar 23. REHABILITACIÓ: La rehabilitació puja lleugerament i representa ja, tot i el descens generalitzat de l’activitat, més d’un 40% dels treballs professionals. Al gener de 2012 s’han realitzat 97 intervencions professionals relacionades amb la rehabilitació, un 3,19% més respecte el gener 2011. Del total, 74 estan relacionades directament amb l’habitatge residencial, un 19,35% més que al mateix període de 2011 quan es van visar 62. AMPLIACIÓ: El volum d’activitat relacionat amb l’ampliació gairebé es dobla respecte 2011. Passa de les 14 intervencions a les 24 al 2012. En aquest cas, gairebé el total estan relacionades amb l’habitatge residencial, 22 de les 24 en son. Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.3) · a/e: gabtec@apatgn.org

ENLLAÇ Març 2012

[3]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w Pla Local d’Habitatge de Tarragona. PLH Seguint amb la fase de diagnosi del Pla Local de l’Habitatge de Tarragona, el dia 21 de febrer s’ha celebrat, a la sala d’actes de l’Ajuntament, la sessió d’experts pel desenvolupament d’aquest Pla. Han participat representants del COAC, COAATT, del departament d’habitatge de la Generalitat, Cambra propietat, Consell Comarcal del Tarragonès, API’s, administradors de finques, etc. El procés participatiu del Pla Local de l’Habitatge de Tarragona pretén arribar a obtenir un document balit per poder interpretar quin es l’estat de l’habitatge a la ciutat i així poder perfilar diferents aspectes que ha de recollir la política d’actuació amb objectius concrets en matèria d’habitatge durant els 6 anys de validesa que ha de tenir el Pla. En aquesta ocasió, el procés participatiu pretenia incorporar a la fase de diagnosi la visió tècnica, tal i com es va fer en el seu dia al taller participatiu del passat 15 de desembre on es recollí la visió global de representants de diferents sectors de la ciutadania. Després d’una introducció, on es presentaren algunes dades significatives de la matèria, es passà a formar diferents grups de treball entre els participants, per compartir les reflexions individuals i arribar a entreveure algunes de les problemàtiques existents en aquesta matèria. CAMPS D’ACTUACIÓ

PROBLEMÀTICA

ESTRUCTURA RESIDENCIAL

• Nuclis aïllats amb manca de comerç actiu • Etc.

PARC D’HABITATGES EXISTENTS

• Deficient estat de conservació edificis part alta i zona baixa de la ciutat. • Escassa oferta habitatge dotacional • Edificis amb barreres arquitectòniques • Manca de política ferma i regular que permeti incentivar la rehabilitació. • Tràmit administratiu per rehabilitació complicat • Etc.

POBLACIO I LLARS

• Baixa oferta d’habitatges de menys de 60 m2 • Poc termini perquè els habitatges de lloguer es puguin acollir a la opció de compra. • Desequilibri econòmic oferta-demanda en habitatge social • Etc.

OFERTA I DEMANDA HABITATGE

• Necessitat de conèixer l’estat de conservació real del parc immobiliari actual • Dificultat accés a préstec hipotecari • Etc.

PLANEJAMENT

• Manca d’espais verds • Definició de normativa en procés d’aprovació. • Indefinició POUM • Etc. Per assistir als tallers de debat només cal que us inscriviu: A l’Ajuntament, tel.977.773.615 (de 9 a 14 hores, demaneu per Irene) Envieu un correu a: info@tarracohabitatge.cat

IMPORTANT Rebeu les darreres notícies de l’Enllaç per correu electrònic. Envieu un missatge amb les vostres dades a

secretaria@apatgn.org Recordeu que al web col·legial hi trobareu l’arxiu obert del Butlletí ‘Enllaç’. Accés al text complet del número en curs, i tots els anteriors.

[4]

ENLLAÇ Març 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w ESPAIS DEL COAATT SALA POLIVALENT. Programa d’exposicions El COAATT ha signat un conveni amb el Taller d’Art Cinta Dalmau qui s’ocupará de la programació d’exposicions de la Sala Polivalent durant el 2012. L’acord s’ha signat amb la voluntat de dinamitzar aquest espai i donar-li una dimensió cultural adreçada tant als col· legiats com a la societat.

L’activitat expositiva s’iniciarà aquest mes de febrer amb la inauguració de la mostra ‘Matemàtic-Art: geometria de les estructures laberíntiques’, de Joan Antoni Blanc, un aparellador que ha dedicat part del seu temps a la investigació de les estructures matemàtiques i les seves derivacions geomètriques expressades en forma d’objectes d’art. Matemàtic-art

geometria de les estructures laberíntiques

Joan Antoni Blanc Sala Polivalent del COAATT, fins el 30 d’abril L’acte inuagural tindrà lloc el dijous 23 de febrer, a les 19.00 h Col·labora: Taller d’Art Cinta Dalmau (Tortosa) http://tallerdecintadalmau.blogspot.com/

Més informació: Serveis externs del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.6) · serveisexterns@apatgn.org

w ASSESSORIES RDL 3/2012: REFORMA LABORAL. Novetats 1) NOVETATS RELATIVES A L’ INICI DE LA RELACIÓ LABORAL Contracte de treball indefinit de suport als emprenedors: Es crea una nova modalitat de contracte bonificat i amb incentius fiscals que podran utilitzar les empreses de menys de 50 treballadors. Aquest contracte és a jornada completa, amb un període de prova d’un any. Es reinstaura la prohibició de concatenar contractes temporals durant més de 24 mesos. A partir de 31/12/2012. 2) NOVETATS DE LA REFORMA RELATIVES AL DESENVOLUPAMENT DE LA RELACIÓ LABORAL Nova regulació de la mobilitat funcional: Supressió de les categories professionals en detriment dels Grups professionals. Això ha de suposar una evident millora en termes de flexibilitat interna. S’introdueix, a més, l’obligació d’adaptar els convenis col·lectius vigents a la nova regulació legal. Possibilitat de reducció de salaris: Nova regulació de les modificacions substancials de treball, que ara inclou la quantia del salari com a condició laboral susceptible de ser modificada per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció. Despenjament del conveni col·lectiu S’estableix la possibilitat de pactar a nivell d’empresa amb la representació dels treballadors i, si no n’hi ha, amb els treballadors, acords de desvinculació del conveni col·lectiu sectorial. És a dir, no aplicar-lo. En cas de desacord, i aquest és el canvi més evident, s’indiquen clarament el procediment i els terminis per a la resolució de la controvèrsia.

Prioritat aplicativa, en tot cas, dels convenis d’empresa respecte dels convenis sectorials: En tot allò relatiu a salaris, retribució d’hores extraordinàries, horari, distribució de jornada, treball per torns, planificació anual de vacances, adaptació a l’empresa del sistema de classificació professional, mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, i adaptació de les modalitats de contractació. Per llei, s’atribueixen ara al conveni d’empresa. Vigència per ultraactivitat dels convenis col·lectius denunciats limitada a un màxim de 2 anys, excepte pacte en contrari. Supressió de la necessitat d’autorització administrativa en els ERO temporals per a la suspensió de contractes de treball o reducció de la jornada laboral Manteniment de les bonificacions empresarials i les mesures de reposició de la prestació de desocupació per a les empreses i treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació temporal. 3) NOVETATS RELATIVES A LA FINALITZACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL Reducció de la indemnització per acomiadament improcedent a 33 dies per any treballat amb un límit màxim de 24 mensualitats: Per als acomiadaments produïts a partir del 12/2/2012. Acomiadament objectiu: Redefinició legal de les seves causes Tal com ja succeïa abans, les causes de l’acomiadament objectiu poden ser econòmiques, tècniques, organitzatives i de la producció, i justifiquen l’extinció del contracte de treball amb dret a una indemnització de 20 dies per any amb un màxim de 12 mensualitats de salari.

ENLLAÇ Març 2012

[5]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

La novetat de la reforma és que introdueix com a causa econòmica, a més de “les pèrdues actuals o previstes” que ja es contemplaven, “la disminució d’ingressos o vendes durant tres trimestres consecutius”. En aquest punt és obligat el nostre comentari: a més de considerar molt llarg el període, creiem que el redactat perjudica l’Empresa. La caiguda de vendes no sol ser tan radical, sinó que acostuma a respondre a una tendència a la baixa. Amb el nou redactat, un sol mes amb millors vendes que l’anterior podria implicar que no es pogués aplicar aquesta causa. Supressió de la necessitat d’autorització administrativa per als acomiadaments col·lectius Si no hi ha acord amb la Representació dels Treballadors durant el període de consultes, l’empresari, un cop comunicada la seva decisió a l’autoritat laboral pot procedir a l’extinció dels llocs de treball abonant 20 dies per any amb un topall de 12 mensualitats. Si els treballadors no hi estan d’acord, podran interposar la corresponent demanda davant dels Jutjats del Social. Ens preocupa aquí, junt amb el que implica a aquests efectes l’eliminació de l’anomenat acomiadament exprés, la saturació que això pot comportar als Jutjats del Social, que ara mateix ja van força saturats. Modificació dels requisits de l’extinció del contracte per absentisme: Se suprimeix del requisit relatiu a l’índex d’absentisme mitjà de la plantilla de l’empresa. Ara, l’absentisme

podrà ser valorat a títol individual per l’empresari. Abans es requeria, per poder aplicar aquesta mesura sobre un treballador, que l’absentisme mitjà de tota l’empresa fos superior al 5%. Supressió de l’acomiadament exprés: Era aquell que permetia reconèixer la improcedència i posar a disposició del treballador la indemnització legal. Es tracta d’un tipus d’acomiadament molt utilitzat fins a la reforma. Al nostre entendre, la seva supressió incrementa els costos de l’Empresa que, a partir d’ara, encara que estigui disposada a pagar 45 dies per un determinat acomiadament, haurà de passar forçosament pel CMAC i, si escau, pel Jutjat. Novament, això pot implicar més litigiositat i, per tant, més saturació dels Jutjats del Social. Supressió dels salaris de tramitació fins a la sentència en cas d’acomiadament improcedent: Es tracta, indiscutiblement, d’una molt bona notícia per a l’empresa que, en cas que vulgui litigar perquè creu tenir la raó jurídica, no correrà els riscos relatius als salaris de tramitació en cas que sigui condemnada. En cas que l’empresari opti per la readmissió, aleshores sí que es meritaran salaris de tramitació. Sr. Vicenç González Director. Departament Jurídic Laboral

Resum proporcionat per PIMEC. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb el Departament Jurídic Laboral· Tel. 902 496 450

NOVETATS FISCALS PER AL 2012 GESTIÓ I ASSESSORAMENT COMPTABLE I FISCAL El COAATT, manté un acord amb un despatx de Tarragona, per oferir de manera personalitzada i integrada en el Col·legi, serveis d’assessorament per a la gestió comptable i fiscal dels Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació associats al COAATT GESTIÓ I ASSESSORAMENT COMPTABLE I FISCAL (*)

NOVES TARIFES!

Col·legiat Persona Física

38 €/mes

Entitats en Règim d’Atribució de Rendes (C.B., S.C.P., etc)

55 €/mes

PREUS PER CONTRACTACIONS PER AL 2012

Societats Mercantils i Professionals (S.L., S.L.P., S.A., etc)

125 €/mes

Primera visita gratuïta

Preus sense IVA (18%)

(*) Serveis inclosos: Recepció i control de la documentació comptable a les oficines del COAATT, per al seu tractament i mecanització comptable. Tancament i repàs de la Comptabilitat, confecció dels llibres oficials i comptes anuals de societats mercantils per a la presentació al Registre Mercantil (no inclou suplerts i taxes). Estudi, confecció i presentació, dels Impostos corresponents a les obligacions tributàries trimestrals d’IVA, així com resum anual de l’IVA. Serveis d’assessorament fiscal a realitzar en el COAATT amb horari d’atenció determinat. Els preus oferts per a Societats Mercantils i Professionals, s’entendran per a facturacions inferiors a 200.000 €/any, aplicant un increment de 50 €/mes per cada 100.000 € addicionals facturats

Condicions i detall dels serveis a: Assessoria del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.1) · secretaria@apatgn.org · www.apatgn.org

[6]

ENLLAÇ Març 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

Novedades fiscales y tributarias 2012 En el último BOE del año 2011 se publica el texto del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (Correcciones en el BOE del día 10 de enero de 2012). Las principales medidas fiscales contenidas en el mencionado Real Decreto-Ley, que afectan a los principales impuestos y tributos son: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Tributación renta general. Se establece un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal, transitoria para los años 2012 y 2013, con porcentajes sobre la base liquidable general va desde un 0,75%, para las rentas más bajas, hasta un 7% para las rentas más elevadas, añadiéndose un tramo más respecto a los que tiene la tarifa estatal normal. Esta modificación supone un incremento del tipo marginal máximo del gravamen del IRPF de hasta el 52%, en Cataluña, que tienen aprobada una escala con mayor tributación de las rentas elevadas, que con el incremento aprobado ahora pueden llegar a tributar hasta el 56%. El incremento de tributación sobre los rendimientos de trabajo se aplicará en las nóminas que se paguen a partir del 1 de febrero de 2012, con el correspondiente incremento de las retenciones e ingresos a cuenta.

Base liquidable Desde euros

Tipo hasta 31/12/2011

Incremento 2012 y 2013

Nuevo tipo 2012 y 2013

0,00

24%

1%

25%

17.707,20

28%

2%

30%

33.007,20

37%

3%

40%

53.407,20

43%

4%

47%

120.000,20

44%

5%

49%

175.000,20

45%

6%

51%

300.000,20

45%

7%

52%

Base Tributación renta del ahorro. Corresponde a la tributación de Tipo hasta Incremento Nuevo tipo liquidable los intereses, dividendos, ganancias patrimoniales derivadas de 31/12/2011 2012 y 2013 2012 y 2013 transmisión de inmuebles, fondos de inversión, etc. Los tipos de Desde euros retención pasan del 19% y 21% vigentes hasta el 31 de diciembre 0,00 19% 2% 21% de 2011, a una escala con un tipo mínimo del 21% y máximo del 6.000,00 21% 4% 25% 27%, en función de la base liquidable correspondiente a la renta 24.000,00 21% 6% 27% del ahorro, según cuadro adjunto. Retenciones. Se incrementan los porcentaje de retención que se aplica a las rentas derivadas de los alquileres, de los rendimientos del capital mobiliario (intereses, dividendos…), de las ganancias patrimoniales, de la propiedad intelectual… destacando los rendimientos de administradores y miembros de consejos de administración que pasan del 35 al 42%. Retenciones o ingresos a cuenta

2012 y 2013

Por arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (alquileres)

Anterior

21%

19%

Rendimientos de actividades profesionales (aparejadores, etc)

15% - 7%

15% - 7%

Rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas, forestales.

2% - 1%

2% - 1%

Actividades empresariales en estimación objetiva (módulos)

1%

1%

Rendimientos del capital mobiliario (intereses, dividendos…)

21%

19%

Ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de IIC

21%

19%

Rendimientos de la propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica y cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen.

21%

19%

Rendimientos del trabajo por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración.

42%

35%

Deducción por inversión en vivienda habitual y por las cantidades depositadas en una cuenta ahorro vivienda. Sin límite de renta. Se modifica la deducción por inversión en vivienda habitual para que resulte aplicable a todos los contribuyentes, con independencia de su nivel de renta. Como norma general se podrá deducir un 15% (las CCAA pueden variar este porcentaje) con una base máxima de 9.040 euros anuales (para los supuestos de obras e instalaciones de adecuación por razón de discapacidad: 12.080 euros). Esta modificación se aprueba con eficacia retroactiva, con efectos desde 1 enero 2011, de modo que también podrán deducir los que hayan invertido a partir de esta fecha y que con la normativa anterior podía deducir menos o no podían hacerlo si tenían una base imponible superior a 24.107,20 euros. Asimismo, a partir del 1 de febrero de 2012, se restablece la cuantía de 33.007,20 euros como límite de retribuciones o de rendimientos que permite a los trabajadores solicitar la minoración de las retenciones soportadas y a los empresarios o profesionales minorar el importe del pago fraccionado a ingresar, cuando, en ambos casos, estén destinando cantidades para la adquisición de su vivienda habitual utilizando financiación ajena. No obstante, durante el mes de enero de 2012, seguirá vigente el límite 22.000 euros que ha estado vigente durante 2011. Actividades económicas con mantenimiento o creación de empleo. Se prorroga la deducción a los contribuyentes que ejerzan actividades económicas con cifra de negocios inferior a 5.000.000 euros y plantilla media inferior a 25 empleados y que mantengan o creen empleo (respecto de plantilla media en 2008). Podrán reducir en un 20% el rendimiento neto positivo declarado. El importe de la reducción no puede ser superior al 50% del importe de las retribuciones pagadas en el ejercicio al conjunto de sus trabajadores.

ENLLAÇ Març 2012

[7]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w FORMACIÓ El proper més d’abril s’inicia una nova edició del curs D’ACREDITACIÓ PER A TÈCNICS COMPETENTS EN LA REDACCIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ A NIVELL LOCAL. Aquesta segona edició es proposa d’una forma una mica més compactada que la primera, a fi de poder finalitzar el curs abans de l’estiu. S’ofereixen 30 places a les quals hi poden optar persones amb titulació universitària, i es donarà prioritat als inscrits a la primera edició que van quedar en llista d’espera. Per altra banda, s’està treballant en l’elaboració del programa i sol·licitud d’acreditació per al nivell A, que és el corresponent a ACTIVITATS I CENTRES D’INTERÈS PER A LA PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA. La voluntat és la de poder oferir aquesta formació a partir del proper més de setembre. CURS DE FORMACIÓ BÀSIC PER A TÈCNICS COMPETENTS EN ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ

FORMACIÓ CONTINUADA

Dates: del 10 d’abril al 20 de juny de 2012 Horari: dimarts i dijous de 16:00 h a 20:00 h Lloc: Sala polivalent COAATT

Preus d’inscripcions: Consulteu el web col·legial www.apatgn.org

Presentació El decret d’autoprotecció 82/2010 de 29 de juny, aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures, i també estableix que els plans d’autoprotecció els poden redactar exclusivament tècnics acreditats a tal efecte. La durada del curs és de 140h, 40 de les quals seran presencials i la resta de treballs i aprofundiment, i s’impartirà els dimarts a la tarda. Comptem amb professorat especialista en cadascun dels camps a desenvolupar. L’admissió serà per estricte ordre de la llista d’espera. Programa: Mòdul A. Introducció a la protecció civil Mòdul B. Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d’autoprotecció Mòdul C. Pautes bàsiques per a l’elaboració dels plans d’autoprotecció (PAU) Mòdul D. Exercicis pràctics i projecte final Ponents: ALBERT VENTOSA CARULLA - enginyer industrial - inspector cos de bombers. LAIA GUASH QUEROL - enginyer tècnic industrial químic - tècnic de protecció civil de riscos tècnics Als SS.TT. de Tarragona. JOAN CARLES FRANCES TUDEL - llicenciat en geografia - tècnic protecció civil. MONTSE ANGUERA ESPASA - arquitecte tècnic. SANDRA GUERRERO CABEZAS - enginyera tècnica forestal - tècnica protecció civil. LIDIA CUGAT PEREZ - arquitecte tècnic - tècnica de prevenció del DGPEIS del departament d’interior. RAQUEL FERNANDEZ LORENZANA - arquitecte tècnic - tècnica de prevenció de l’Ajuntament de Salou.

MARKETING DIGITAL PER A TÈCNICS D’EDIFICACIÓ. NOVES EINES PER A NOUS TEMPS

FORMACIÓ INSTRUMENTAL

Dates: del 16 I 19 d’abril de 2012 Horari: dilluns i dijous de 16:00h a 19:00h Lloc: Sala polivalent COAATT

Preus d’inscripcions: Consulteu el web col·legial www.apatgn.org

Presentació El COAATT continuant la seva línia d’actualització i modernització dels sistemes de comunicació, per mantenir-se al dia de les tendències, i poder donar un millor servei als seus tècnics i a la societat en general, vol introduir novetats en els sistemes de comunicació amb l’entorn. Per aquest motiu posa a l’abast dels col·legiats de forma gratuïta aquestes dues sessions on s’explicarà tot el nou entorn virtual del qual molt aviat podrem participar, i serà eina imprescindible per estar al dia de totes les novetats. Programa Què és la web 2.0?: Diferències entre la 2.0 i la 1.0; Com hauria de ser un lloc web 1.0 Principals tècniques per atraure visites a un lloc web: Posicionament als cercadors; Publicitat; eMail Marketing; Alta en directoris i mercats online; Les relacions públiques en blogs i premsa online EINES 2.0 i WEB3.0 Les xarxes socials i altres eines 2.0: Youtube i el videomarketing: Facebook; Twitter La web 3.0: Què és i quines eines la conformen. Ponent MONTSERRAT PEÑARROYA - Especialista en Màrqueting Digital - Professora a la Uab, Upf i Cett - Directora de Quadrantalfa Més informació i inscripcions en línia: www.apatgn.org » Serveis al col·legiat » Àrea de Formació

[8]

ENLLAÇ Març 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w ASSESSORIA DE TREBALL COAATT TREBALL A L’ESTRANGER UN CONSORCI D’EMPESES ESPANYOLES GUANYADORES DEL CONTRACTE PER A CONSTRUIR EL TREN D’ALTA VELOCITAT ENTRE LES CIUTATS DE MEDINA I LA MECA Si es pretén treballar a l’estranger, fer-ho dins el departament tècnic d’una empresa dels sector és una de les vies més recomanables. Actualment s’han licitat o son en període de licitació importants obres d’enginyeria civil a Aràbia Saudí, el Regne Unit o Brasil i en les que quals participen empreses espanyoles. El passat 14 de gener es firmava el contracte d’adjudicació de la línea d’alta velocitat Medina-La Meca, la major licitació de caràcter internacional que ha guanyat un consorci d’empreses espanyoles. El consorci Al Shoula Group, está format per Al Shoula, Al Rosan, Renfe, Adif, Consultrans, Ineco, Indra, Imathia, Copasa, Talgo, Cobra, Inabensa, Dimetronic y OHL Internacional. En aquest cas les empresas relacionadas amb l’ámbit de la construcció son OHL, Copasa, Imathia, Consultrans, Ineco. Copasa, per aquesta obra en concret, ofereix als tècnics interessats la possibilitat d’enviar el seu CV a la direcció de c.e. curriculumvitae@copasa.es indicant a l’assumpte, REF: Obra Arabia Saudí. Les empreses Imathia, Consultrans ofereixen el mateix servei als seu web http://www.imathia.es/es/trabaja-connosotros/ofertas-vigentes/myjob-es

w AVANTATGES COL·LEGIALS Tota la informació a: www.apatgn.org » Serveis al Col·legiat » Avantatges

OFERTA CONJUNTA: PROGRAMA D’AMIDAMENTS + BASE DE DADES

PV.Col. 190 €

PVP: 350 € (1ª Llicència) - 250 € (Següents) www.apatgn.org » Serveis al Col·legiat » Avantatges Posa’t en contacte amb publicacions@apatgn.org

CONVENI BANC SABADELL – COAATT: Destaquem de l’oferta el Compte Professional, exempt de comissions d’administració i manteniment; el Préstec Inici, destinat al finançament del 100% de la inversió per poder iniciar l’activitat professional en condicions exclusives; la Pòlissa de Crèdit Professional, sense comissions d’estudi, no-disposició o cancel·lació anticipada, crèdit amb el qual només es paguen interessos quan s’utilitza i el Crèdit Curs-Crèdit Estudis/ Màster per a formació del mateix col·legiat o dels seus fills. Aquesta oferta és extensible a familiars de primer grau. NOU: El COMPTE EXPANSIÓ de Banc Sabadell t’abona el 10% de la quota col·legial

ENLLAÇ Març 2012

[9]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

PVP

PV. Col.

169,49 D

122,88 D

BEDEC Preus

270,60 D

135,00 D

BEDEC Preus i plecs

390,70 D

255,00 D

Llibres de preus de referència 2012 (en format electrònic, epub) Oferta Tablet (bq Pascal lite C) + Col·lecció Preus de referència Preus de referència d’obra nova d’edificació Preus de referència d’obra nova i manteniment d’urbanització Preus de referència d’obra nova i manteniment d'enginyeria civil Preus de referència de rehabilitació, restauració i manteniment d’edificació BEDEC 2012

NOU FORMAT EN LLIBRE ELECTRÒNIC Per la compra de la col·leccio de llibres s’inclou: Tablet bq Pascal lite C Col·lecció de Llibres de Preus en format epub (també s’inclou el llibre Diccionari manual de la Construcció en format epub) * Oferta vàlida fins el 31.03.2012

Els Bancs porten una clau de protecció, que s'adquireix amb la llicència per 25 D. Preus sense IVA (Llibres: 18%, CD: 18%, clau:18%). Si ja disposeu d’una clau de protecció de productes de l’ITeC i la voleu fer servir per a aquesta llicència, no cal que la compreu.

Anuncis a les publicacions del COAATT, la millor manera d’arribar als professionals del sector Consulteu condicions a la Secretaria del Col·legi [ 10 ]

ENLLAÇ Març 2011


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w BIBLIOTECA COL·LEGIAL. Recursos de dinamització laboral Tots aquests recursos i documents es troben disponibles en suport digital al web de la Biblioteca Col·legial www.apatgn.org » Serveis al Col·legiat » CDoc - Biblioteca

INFORME: Oportunitats de negoci al sector de l’edificació: L’estudi té per objecte la realització d’un informe d’oportunitats per a emprenedors en el sector de l’edificació avui o a mig termini. Aquest primer estudi ha identificat àmbits d’actuació que poden oferir oportunitats i noves realitats socials i econòmiques que generaran una demanda de nous productes i serveis des d’un punt de vista general.

L’ÚS DEL LES EINES 2.0 PER A LA RECERCA DE FEINA I EL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL: Amb l’aparició del Web 2.0 canvia la manera en què el consumidor/a interacciona amb els continguts d’Internet. L’usuari/ària, en la seva interrelació amb altres usuaris/àries o bé amb la generació de continguts, deixa una petjada, un rastre digital a la xarxa. És per això que diem que Internet “parla de nosaltres”, tot conformant la nostra identitat digital. A través de la informació que deixem a Internet, podem construir-nos un nom professional. Actualment, disposar d’una bona identitat digital s’està convertint en una eina que ens pot ajudar en el nostre desenvolupament personal i professional. NETWORKING: Al món dels negocis sempre s’han utilitzat els contactes com un mitjà de comunicació i obtenció de dades i, per extensió, els/les responsables de selecció fa temps que van veure el seu potencial pel reclutament de nous candidats/es. D’altra banda, és comú que les ofertes de feina circulin de boca en boca i arribin a persones de l’entorn d’un treballador/a, pel qual els contactes es consideren un veritable canal de recerca de feina. En definitiva, el networking és una eina de treball que pot utilitzar-se en els processos de millora professional com mitjà pel coneixement del mercat de treball i fins i tot com a canal directe de recerca de feina.

22 CONSELLS PER A LA RECERCA DE FEINA: “Buscar una feina, és una feina” ha de ser inevitablemente el lema per tal que la recerca de feina sigui tot un èxit. La recerca de feina requereix reflexió, esforç, temps i sobre tot mètode. Una actitud proactiva en el teu procés de recerca de feina facilitarà l’assoliment del teu objectiu professional.

¿CÓMO EMPEZAR A PROMOCIONAR TU NEGOCIO EN REDES SOCIALES?: Creando el PPI (Project Planning and Implementation) - Juan Merodio Seguro que ya estás harto de escuchar los términos Redes Sociales, Web 2.0, SMO (Social Media Optimization), SMM (Social Media Marketing) y te gustaría poder poner en práctica estos términos y sus correspondientes acciones en tu negocio pero no sabes bien por dónde empezar. Y si estás pensando que tu negocio no tiene cabida en la Redes Sociales, sigue leyendo este “Libro Blanco” y comprenderás por qué cualquier negocio, sea grande o pequeño es posible hacerlo crecer con la ayuda de las Redes Sociales.

MARKETING EN REDES SOCIALES: menasajes de empresa para gente selectiva Juan Merodio A la hora de lanzarnos a que nuestra empresa tenga presencia en Redes Sociales debemos hacerlo de una manera eficaz, y para ello es IMPRESCINDIBLE tener una estrategia claramente definida que nos ayude a seguir la línea marcada y no volvernos locos dando vueltas que nos harán perder tiempo y dinero. Altres títols, i més informació, a: biblioteca@apatgn.org · 977.212.799 (ext.5)

ENLLAÇ Març 2012

[ 11 ]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

SOLUCIONES LEGALES das Quién es DAS: DAS es una compañía de Protección Jurídica, presente en nuestro país desde 1958, especializada en la defensa de los derechos y reclamaciones de familias y empresas. Con más de 13 millones de clientes, DAS es la empresa líder en Protección Jurídica de Europa. Con DAS tendrás a tu disposición a más de 250 abogados especializados en todos los ámbitos del derecho, repartidos por todo el territorio español que te asesorarán, reclamarán y defenderán tus derechos. Tu defensa en manos expertas Protección legal Asesoramiento por un equipo de expertos legales Ahorro de tiempo y dinero para poder reclamar o defender tus derechos Así te defenderemos: • Asesoramiento jurídico especializado • Reclamación vía amistosa y/o extrajudiciaL • Defensa ante los tribunales de justicia • Cobertura de gastos derivados de una acción jurídica: abogados, notarios, peritos, procuradores, avales, fianzas, costas judiciales, etc.

[ 12 ]

ENLLAÇ Octubre 2011

03 enllaç març 2012  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you