Page 1

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 Tarragona Tel. 977 212 799 • Fax. 977 224 152 www.apatgn.org

ENLLAÇ

Núm. 02 / 2012

GABINET TÈCNIC

FORMACIÓ

• Competències professionals dels aparelladors • Modificacions a la Llei del dret a l’habitatge • Normativa ICT • Redacció de projectes d’activitats • Aplicación de los procesos de extrusión cerámica a soluciones para tus obras o rehabilitaciones • Intervencions en obres protegides i patrimoni històric NOU NÚMERO DE LA REVISTA TAG 1er trimestre de 2012 - Any XVII - Núm.64

Josep Andreu, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona. Dades de síntesi de la construcció. 4t trimestre 2011. Propostes per millorar el nostre habitatge Plans d’Autoprotecció (PAU) Normativa Telecomunicaciones Coordinador de Seguridad en ejecución de obra Reparación y protección del hormigón según UNE-EN 1504.

ITEC: Bases de preus i plecs · DKV Assegurança mèdica NOUS · Assessoria Fiscal · ANTALIS: Subministraments · Banc AVANTATGES Sabadell

Matemàtic-art geometria de les estructures laberíntiques Joan Antoni Blanc

Sala Polivalent del COAATT, fins el 30 d’abril L’acte inuagural tindrà lloc el dijous 23 de febrer, a les 19.00h

Sumari CORPORACIÓ. El COAATT a la premsa. Fundació Tarragona Unida. Espais del COAATT. Nous col·legiats [P. 2] w ASSESSORIES. [P. 3] w GABINET TÈCNIC. Competències professionals. Llei del dret a l’habitatge. Normativa ICT [P. 4] w FORMACIÓ. Programació del mes de febrer [P. 7] w

febrer de 2012

Salalent: a l Poliv i cultura nou

espa

TAG. Nou número de la revista TAG [P. 8] AVANTATGES. Dkv Integral. Banc Sabadell. Antalis. ITEC: Llibres de preus i plecs de condicions [P. 9] w BIBLIOTECA COL·LEGIAL [P. 10] w ENTREVISTA AMB EL PRESIDENT DEL PORT DE TARRAGONA [P. 11] w w


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w CORPORACIÓ. El COAATT als mitjans DARRERES ACCIONS DE LA CAMPANYA ‘El Tècnic de capçalera’ ‘La Salut del teu habitatge en mans de tècnics col·legiats’ és la campanya de premsa i comunicació que va iniciar a finals de 2010. La campanya està adreçada als consumidors finals, i destinada a posar en valor i destacar els avantatges de contractar tècnics col·legiats. Amb el mateix objectiu, questa campanya és recolza també en l’obertura del servei SAACU, Servei d’Atenció i Assessorament a Consumidors i Usuaris. Les insercions en premsa es complementen amb una campanya de ràdio a RAC1 que es durà a terme durant el mes de febrer.

Diari La Vanguardia Especial ‘Reformes a la llar’ Publicat el 27/01/12

Totes les accions d’informació en premsa del COAATT es recullen al Dossier de Premsa http://www.apatgn.org/web/apatgn/dossiers-de-premsa

w FUNDACIÓ Tarragona Unida FINALITZA LA CAMPANYA DE NADAL INFANTIL DEL COAATT El 6 de gener Reis del col·legi van visitar a primera hora la Fundació ‘La Muntanyeta’ de paràlisi cerebral on van entregar un regal per al centre de part de la Fundació Tarragona Unida, i van obsequiar els interns amb regals per celebrar aquest dia. FESTA DE REIS La Campanya de Nadal infantil del COAATT va finalitzar el dia de Reis amb una gran festa en la que els Reis Mags van fer entrega dels regals als més de 130 els nens i nenes que els van portar un dibuix. La Fundació Tarragona Unida del COAATT va convocar tots els nens i nenes per que portessin un dibuix als Reis, proposantlos el tema ‘Treballar units fa que avancem més’, que ha estat escollit com a tema de treball per la UNESCO per al 2012. D’entre tots aquest dibuixos, s’ha fet una tria segons les bases del recull, la qual serà el motiu de la felicitació nadalenca del Col·legi de l’any vinent.

[2]

ENLLAÇ Febrer 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w ESPAIS DEL COAATT SALA POLIVALENT. Programa d’exposicions El COAATT ha signat un conveni amb el Taller d’Art Cinta Dalmau qui s’ocupará de la programació d’exposicions de la Sala Polivalent durant el 2012. L’acord s’ha signat amb la voluntat de dinamitzar aquest espai i donar-li una dimensió cultural adreçada tant als col· legiats com a la societat.

L’activitat expositiva s’iniciarà aquest mes de febrer amb la inauguració de la mostra ‘Matemàtic-Art: geometria de les estructures laberíntiques’, de Joan Antoni Blanc, un aparellador que ha dedicat part del seu temps a la investigació de les estructures matemàtiques i les seves derivacions geomètriques expressades en forma d’objectes d’art.

Matemàtic-art geometria de les estructures laberíntiques Joan Antoni Blanc Sala Polivalent del COAATT, fins el 30 d’abril L’acte inuagural tindrà lloc el dijous 23 de febrer, a les 19.00 h Col·labora: Taller d’Art Cinta Dalmau (Tortosa) http://tallerdecintadalmau.blogspot.com/

Més informació: Serveis externs del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.6) · serveisexterns@apatgn.org

w NOUS COL·LEGIATS

Ampliació de la subvenció a la col·legiació

Quotes 2012: Per al titulat que es col·legia en primera col·legiació i fa menys d’un any que ha finalitzat els estudis universitaris, el Col·legi subvenciona el primer any de la quota col·legial i de la quota d’incorporació. Així mateix, des de febrer 2012, per a qui gaudeixi d’aquesta subvenció, el Col·legi subvenciona el 50% de la quota mensual del segon any de col·legiació. Més informació: Secretaria del COAATT www.apatgn.org » El col·legi » Col·legiació » Col·legiat resident a/e secretaria@apatgn.org · Tel.977.212.799 (ext.1)

w ASSESSORIES REBUTS IMPAGATS PRIMA DE LA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona El passat mes de gener es va dur a terme el càrrec corresponent a la pòlissa de responsabilitat civil professional en la forma que cada col·legiat hagi escollit: fraccionada en dos terminis o fraccionada en dotze mensualitats (havent signat document enviat). S’informa que: -S’ha passat al càrrec la prima que la companyia d’assegurances ens ha comunicat. -Es donarà per pagada la prima un cop s’hagin satisfet la totalitat dels rebuts emesos a través del Col·legi/ ASSEGURCOAATT com a suplerts. En cas d’impagament el Col·legi/ASSEGURCOAATT comunicarà el fet a la companyia asseguradora en el termini de 30 dies, tant sigui rebut de prima fixa com rebut de prima complementària (en el cas de MUSAAT). Més informació Assessoria COAATT a/e secretaria@apatgn.org · Tel.977.212.799 (ext.1)

ENLLAÇ Febrer 2012

[3]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w GABINET TÈCNIC COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DELS APARELLADORS La competència professional de l’aparellador en l’àmbit inclosos en el grup C, que són edificacions amb un ús dels treballs d’edificació és en ocasions font de contro- NO expressament inclòs en els grups A o B, com ara: vèrsia. Comercial, de magatzem, de nau magatzem, de nau En el cas dels treballs relacionats amb la seguretat i sense ús predeterminat, altres de terciaris (fires, salut, la direcció d’obres o el control de qualitat en l’àmcongressos, etc.), d’hostaleria (bars, restaurants), bit de l’edificació, la capacitat professional és gairebé d’aparcaments (soterrats i/o en alçada), esportiu exclusiva i derivada de la LOE, el CTE o el RD 1627/1997 i de lleure, funerari (cementiris, tanatoris) i altres i posteriors modificacions. edificis (porxos, trasters, sala de calderes, etc...). En canvi en el cas de la redacció de projectes d’obra Així mateix, els aparelladors poden projectar i també nova o rehabilitació aquesta indefinició és especialment dirigir obres de nova construcció d’escassa entitat conspalesa. tructiva i senzillesa tècnica, sense caràcter residencial La pròpia indefinició de la LOE, en altres aspectes ni públic i d’una sola planta, que no afectin la seguretat molt concloent, afavoreix sovint les interpretacions en de les persones (aquestes obres queden fora de l’àmbit matèria de capacitat professional. d’aplicació de la LOE i els arquitectes tècnics hi tenen Per tal de recorda les especificacions que la LOE competència sobre la base de la Llei 12/1986, d’atribuindica en aquest sentit, a continuació s’esposen els cions. treballs d’edificació relacionats amb l’ús de l’edifici i el Obra d’ampliació, de modificació, de reforma i/o de professional (arquitecte, enginyer o aparellador) que els rehabilitació: Els aparelladors poden projectar i dirigir pot realitzar. aquelles obres d’intervencions parcials en edificis construïts que no produeixin una variació essencial de la TREBALLS D’EDIFICACIÓ composició general exterior, la volumetria o el conjunt Obra Nova: L’aparellador podrà redactar projectes i del sistema estructural, ni tinguin per objecte canviar els realitzar direccions de forma individual, com director usos característics de l’edifici. Aquesta definició és del d’obra, d’aquelles obres que NO tinguin els USOS CTE i no afecta el repartiment de competències, d’acord següents: amb la LOE. Grup A: administratiu, sanitari, religiós, residencial, Els projectes que NO estan regulats per la LOE i per docent i cultural. als quals també l’aparellador te competències, d’acord Grup B: aeronàutic; agropecuari; de l’energia; de la amb la Llei d’atribucions, són els següents: hidràulica; miner; de telecomunicacions; de transUrbanitzacions, jardineria, instal·lacions esportives port terrestre, marítim, fluvial i aeri; forestal; indus(sense edifici), activitats recreatives i càmpings, trial; naval; d’enginyeria de sanejament i higiene, i sitges, dipòsits, bases, aparcament en superfície, accessori a obres d’enginyeria i la seva explotació. pèrgoles, tendals, murs de contenció, talussos, En el cas d’obres del grup A, també si es tracta de tanques... legalitzacions, ÉS IMPRESCINDIBLE que un aparellador Pel que fa a la direcció d’execució d’obres (direcció realitzi la direcció o la legalització, de l’execució de les compartida amb un altre tècnic), l’aparellador, pot reaobres i el control de qualitat. litzar la direcció de l’execució de qualsevol tipus d’obra Té competències per redactar els projectes amb usos independentment de l’ús de l’edifici (grups A, B o C). Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.3) · a/e: gabtec@apatgn.org GESTIÓ I ASSESSORAMENT COMPTABLE I FISCAL El COAATT, manté un acord amb un despatx de Tarragona, per oferir de manera personalitzada i integrada en el Col·legi, serveis d’assessorament per a la gestió comptable i fiscal dels Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació associats al COAATT GESTIÓ I ASSESSORAMENT COMPTABLE I FISCAL (*) Col·legiat Persona Física

38 €/mes

Entitats en Règim d’Atribució de Rendes (C.B., S.C.P., etc)

55 €/mes

Societats Mercantils i Professionals (S.L., S.L.P., S.A., etc)

125 €/mes

NOVES TARIFES!

PREUS PER CONTRACTACIONS PER AL 2012 Primera visita gratuïta

Preus sense IVA (18%)

(*) Serveis inclosos: Recepció i control de la documentació comptable a les oficines del COAATT, per al seu tractament i mecanització comptable. Tancament i repàs de la

Comptabilitat, confecció dels llibres oficials i comptes anuals de societats mercantils per a la presentació al Registre Mercantil (no inclou suplerts i taxes). Estudi, confecció i presentació, dels Impostos corresponents a les obligacions tributàries trimestrals d’IVA, així com resum anual de l’IVA. Serveis d’assessorament fiscal a realitzar en el COAATT amb horari d’atenció determinat. Els preus oferts per a Societats Mercantils i Professionals, s’entendran per a facturacions inferiors a 200.000 €/any, aplicant un increment de 50 €/mes per cada 100.000 € addicionals facturats

Condicions i detall dels serveis a: Assessoria del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.1) · secretaria@apatgn.org · www.apatgn.org

[4]

ENLLAÇ Febrer 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

MODIFICACIONS A LA LLEI DEL DRET A L’HABITATGE, Llei 9/2011 de promoció de l’activitat econòmica

Llei Òmnibus

L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat implica exclusivament que l’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat. El passat 30 de desembre es va publicar al DOGC l’anomenada “Lleis òmnibus”, dividida finalment en tres unitats: de promoció de l’activitat econòmica, de simplificació i millorament de la regulació normativa i de reestructuració del sector públic per a agilitzar l’activitat administrativa. Un conjunt de tres lleis: 9/2011, 10/2011 i 11/2011

La primera, la Llei 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica, incorpora diferents aspectes relatius a l’activitat professional de l’arquitecte tècnic. Entre d’altres, modifica o anul·la diferents articles de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge o el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006. La Llei s’estructura en un títol preliminar i quatre títols referits als àmbits agroambiental, econòmic, sanitari i del territori, que integren 179 articles, una disposició addicional, sis disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final. Dins del títol IV, àmbit del territori. El capítol II juntament amb la disposició transitòria quarta, modifiquen de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, en aspectes com l’habitatge de protecció oficial, el certificat d’habitabilitat, la llicència de primera ocupació, la ITE o les condicions d’accessibilitat. Es modifica el punt tres de l’article 22, on es fa referència a l’accessibilitat dels habitatges plurifamiliars de nova construcció. D’una banda s’afegeix la possibilitat de no instal·lar un ascensor si condicions econòmiques o tècniques —que es definiran en un Reglament posterior— no el permeten. I d’una altra es completa la definició d’habitatges plurifamiliar, “...per a determinar la condició d’edifici plurifamiliar no es computen els habitatges de la planta d’accés”. Respecte de la cèdula d’habitabilitat, el nou text elimina les referències on es condicionava l’atorgament de la cèdula al compliment de la “legalitat urbanística”. Ara únicament limita el seu atorgament, al compliment de les condicions tècniques d’habitabilitat. S’incorpora un article 5 bis, literalment. “L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat implica exclusivament que l’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat de la normativa vigent i no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística...” En qualsevol cas i mentre no s’aprovi el reglament que ha de desplegar les modificacions en matèria d’habitabilitat, les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat per a habitatges construïts posteriorment a l’any 1984 que no disposin d’una cèdula inicialment atorgada per la Generalitat han d’ésser tramitades pel procediment establert per a la cèdula de primera ocupació i complir les condicions d’habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció. Respecte de la contractació dels serveis es modifiquen dos articles. El 26 de la Llei del dret a l’habitatge, tot i que encara es imprescindible que l’habitatge disposi de cèdula d’habitabilitat vigent, i es deroga l’article 236.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, la qual cosa permet a les empreses de servei contractar definitivament sense l’acreditació prèvia de l’obtenció de la llicència de primera ocupació. També s’elimina la referència a la llicència de primera ocupació a l’article 27 que resta redactat: ”La llicència d’obres d’edificació garanteix que el projecte compleix les condicions de qualitat de l’habitatge i de l’edifici d’ha· bitatges que estableix l’article 22.” Respecte la inspecció tècnica d’edificis i l’informe de la inspecció, la Llei 9/2011 concreta que els informes d’ins· pecció s’han de lliurar a l’Administració perquè aquesta determini, mitjançant el certificat d’aptitud i amb la col· laboració del col·legi professional corresponent, si l’edifici és apte per a ésser usat com a habitatge.” Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.3) · a/e: gabtec@apatgn.org

ENLLAÇ Febrer 2012

[5]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

PRINCIPALES CAMBIOS EN LA NORMATIVA ICT Extracte de l’article del mateix títol escrit pel Sr. David Ferré Gutiérrez, Enginyer Tècnic en Telecomunicacions i Vocal del COETTC. RD 346/2011 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones y Orden ITC 1644/2011 que la desarrolla. Principales novedades: Se define por ley el Mecanismo de consulta con los operadores de telecomunicaciones. Este factor afecta de forma considerable al proyectista, ya se deberá realizar un primer proyecto contemplando todas las tecnologías indicadas en normativa (Fibra Optica, Banda ancha por coaxial, etc…) y posteriormente mediante el mecanismo de consulta, se consultará con los operadores si estos van a dar cobertura al edificio. Si el operador responde que ofrecerá fibra óptica, el proyecto no cambiará, en cambio si no ofrecen sus servicios se tendrá que realizar anexo a proyecto técnico indicando las variaciones. El mecanismo de consulta será, también, el que indicará el lugar exacto en que se ubicará la arqueta de entrada ICT. Hogar Digital: se incluye un anexo con carácter recomendatorio con el fin de impulsar la implantación y desarrollo generalizado del concepto de “Hogar Digital” ello permitirá poner una nota “a modo de examen” al edificio proyectado y entregado al usuario final. Se regula el despliegue de las telecomunicaciones en carreteras, infraestructuras ferroviarias y nuevas urbanizaciones (todo ingeniero técnico en telecos puede realizar el diseño). El cableado telefónico interior de las viviendas dejará de ser cable de 1 par. Será cable informático UTP (4 pares, CAT5 como mínimo). Aumenta el tamaño del PAU interior vivienda a 500x600x80mm (ojo se precisará pared mayor de 80mm de grosor para ubicar el PAU) Tomas interiores, aumentan considerablemente, en recibidor deberemos instalar, junto al PAU una toma configurable. La mayoría de viviendas se diseñarán con fibra óptica.

NORMATIVA VIGENTE • Real Dedreto 346/2011 y la Orden ITC 1644/2011 • Decret 122/2002, de 16 de abril y el Decret 259/2003, de 21 d’Octubre (DOGC 3999 de 30.10.2003) de la Generalitat de Catalunya • Orden ITC/1644/2011, de 10 de Junio del 2011 • Ley 10/2005 del 14 de Junio del 2005 “Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo” • Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación. • Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica, asignó las frecuencias de los nuevos múltiples de la Televisión Digital Terrestre, previstos en la Fase I, a los canales de ámbito estatal. • CIRCULAR, DE 5 DE ABRIL DE 2010 enviada por Subdirector General de Infraestructuras y Normativa Técnica Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información Ministerio de Industria, Turismo y Comercio donde se aclaran ciertos aspectos sobre la puesta en servicio de algunos múltiplex de TDT: “SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (ICT) TRAS EL CESE DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN TERRESTRE CON TECNOLOGÍA ANALÓGICA”: “… Es obligatorio programar todos los canales de TDT Locales con frecuencia asignada por real decreto y conocida aunque en el momento de la instalación no haya emisión en el aire. También es obligatorio dejar programados los canales analógicos con titulo habilitante que existían antes del apagón digital aunque no exista emisión…”. • Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo. • Decret 173/2010, de 23 de Novembre, de la Inspecció de Telecomunicacions.

Llegiu el text complet d’aquest article a la Revista TAG Núm.64 del 1er. Trimestre de 2012. www.apatgn.org » El col·legi » Publicacions

Anuncis a les publicacions del COAATT, la millor manera d’arribar als professionals del sector Consulteu condicions a la Secretaria del Col·legi

[6]

ENLLAÇ Febrer 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

FORMACIÓ CONTINUADA

w FORMACIÓ REDACCIÓ DE PROJECTES D’ACTIVITATS Dates: 1 i 8 de febrer de 2012 Horari: tots els dimarts de 16:00 h a 19:00 h Lloc: Sala actes COAATT

Preu col·legiat: 69,30 € (30% subvenció incl.) Preu no col·legiat: 99 €

Presentació: Taller, de caràcter eminentment pràctic que té l’objectiu de revisar els punts d’especial importància en la redacció de projectes d’activitat. Es proposa treballar sobre un document model que s’entregarà als alumnes i del qual es revisarien els següents punts: Programa: -Objectius i definició; - Classificació Llei 20/2009 Annex III i sense incidència ambiental -Tràmits annexes: Control inicial Controls periòdics - Avantprojecte o certificació de compatibilitat urbanística - Projectes complementaris Climatització Protecció acústica Projecte elèctric – Projecte Definició Composició: Memòria tècnica, estudi acústic, estudi de protecció contra incendis,gestió de residus, sanitat, accessibilitat Ponents: RAMON CASTELLVÍ ANDREU - Urbanisme - Ajuntament de Reus

FORMACIÓ EMPRESA

APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRUSIÓN CERÁMICA A SOLUCIONES PARA TUS OBRAS O REHABILITACIONES Dates: 23 de febrer de 2012 Horari: de 17:00h a 19:00h Lloc: Sala actes COAATT

Preu col·legiat: GRATUÏT Preu no col·legiat: 20 €

2 hores

Presentació: GRES DE ARAGON ofereix una sessió d’empresa per assessorar sobre els sistemes d’aplicació dels seus productes. Programa: - Materiales cerámicos Materia prima Método de moldeo Usos tradicionales de los diferentes materiales cerámicos Características de los materiales cerámicos extrudidos Proceso Micro estructura interna Superficie Sostenibilidad - Relación directa entre necesidades constructivas y características de la cerámica extrudida = SOLUCION La cerámica deja de ser plana y adquiere función estructural gracias a la extrusión - SOLUCIÓN PISCINAS Introducción del producto Explicación de las aplicaciones de cada una de las piezas/sistemas o Realizaciones - SOLUCIÓN pavimentos industriales Introducción del producto Explicación de las aplicaciones de cada una de las piezas/sistemas o Realizaciones - SOLUCIÓN proyectos especiales a la carta Introducción de nuestro potencial para colaborar y desarrollar nuevas aplicaciones Ejemplos de realizaciones Ponents: JOSE MANUEL GRAO - Product Manager - Gres De Aragon. ELENA VALENZUELA - Responsable de marqueting - Gres de Aragon INTERVENCIONS EN OBRES PROTEGIDES I PATRIMONI HISTÒRIC

FORMACIÓ CONTINUADA

Dates: del 15 de febrer al 18 d’abril 2012 Horari: tots els dimarts de 16:00h a 19:00h o Preu col·legiat: 316 € (30% subvenció incl.) de 16:00h a 20:00h (veure programa) Preu no col·legiat: 480 € Lloc: Sala actes COAATT Presentació: En els propers anys, l’actual increment del nombre de projectes i obres sobre edificis existents no disminuirà sinó que s’ampliarà de forma rotunda, convertint-se en un dels pilars del exercici professional relacionat amb l’arquitectura. La posada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), de difícil però obligat compliment, no ha fet més que accentuar aquesta tendència. Objectius: Proporcionar una metodologia adequada per realitzar els estudis previs de la seva estructura constructiva. - Dissenyar les solucions més eficients de reforçament o reparació necessàries d’un edifici o construcció històrica en el context del CTE i del respecte medi ambiental. - Seguir els criteris i els coneixements tècnics més avançats i establir procediments de treball. Programa: Aspectes legals i normatius: Introducció del concepte de patrimoni. La Llei del patrimoni cultural català. Mecanismes de protecció del patrimoni. Categories de béns. Criteris d’intervenció. Bases de la Construcció Històrica : Coneixements i criteris sobre les maneres històriques de construir. Els materials i els elements constructius dels que, en general, es desconeix les seves característiques, com ara murs, arcs, voltes i cúpules d’obra de fàbrica amb morter de calç, forjats i armadures de coberta de fusta, estucs, etc Bases de la Construcció Històrica Criteris i Mètodes de Restauració i Rehabilitació : Teories, criteris i procediments d’intervenció en la restauració i rehabilitació d’edificis, siguin o no patrimonials. - Evolució històrica al llarg dels dos segles precedents. - Tendències actuals Coneixement de l’edifici: caracterització i avaluació prestacional : Identificació i caracterització de materials, elements i subsistemes que componen els edificis amb l’objectiu de realitzar una avaluació de prestacions. Segons l’establert pel CTE, Codi tècnic de l’edificació, adaptat a les característiques pròpies dels edificis històrics. Coneixement de l’edifici: caracterització i avaluació prestacional Procediments i Tècniques d’Intervenció : Tècniques de reforç, reparació, restitució, restauració, etc. i criteris per escollir, adaptar, i redissenyar si és necessari, la més convenient per a cadascuna de les molt diferents situacions amb què ens podem trobar en una intervenció de: - Restauració dels materials. - Reforç d’elements: Murs i voltes. - Reforç global d’edificis. Procediments i Tècniques d’Intervenció Taller de Projectes d’Intervenció : Exemples reals de desenvolupament d’un projecte de restauració o rehabilitació equiparable al d’una activitat professional real en el qual s’integraran tots els coneixements aportats per les sessions anteriors: - Catedrals: Barcelona, Lleida i Tarragona. - Monestirs: Poblet, Santes Creus, Sant Llorenç prop Bagà i San Millán de la Cogolla. - Obres de Gaudí: Casa Botines, Palau Güell i església de la Colònia Güell. - Altres edificis: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, etc.. de gran interès didàctic Ponents: GEMMA MUÑOZ SORIA - Arquitecta i Arquitecta Tècnica - professora d’estructures de la upc. XAVIER FALGUERA - JOSE LUÍS GONZALEZ - JAUME COSTA - Arquitecte - Tècnic de departament de cultura de la Generalitat de Catalunya · JACQUELINE PACHECO - Arquitecta - Tècnica de departament de cultura de la Generalitat de Catalunya

ENLLAÇ Febrer 2012

[7]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w REVISTA TAG:

1r trimestre de 2012

NOU NÚMERO DE LA REVISTA TAG · 1er trimestre de 2012 - Any XVII - Núm.64 Noves pautes: Sabem el que està passant: les xifres no són bones. Molts pocs sectors i pocs països importants s’escapen del refredament (i de la recessió). Ja no és el culpable només la construcció. El problema és més global i el causant és el disseny (i redisseny) del sistema econòmic. Però, un cop se saben les causes i els efectes, cal adoptar noves pautes envers els altres i amb nosaltres mateixos. Pauta prové de la paraula llatina pacta (que significa “pacte”, “conveni”). També entenem per pauta: model a seguir, regla i pas. Des del Col·legi ens esforcem en facilitar pautes i instruments als nostres professionals, i a la societat. Des del nostre SAACU (Servei d’atenció i assessorament a consumidors i usuaris), hem destacat en aquesta revista una proposta detallada per millorar el nostre habitatge. Des de la nostra Fundació Tarragona Unida, hem fet aportacions al Pla de Mobilitat de Tarragona. També hem tractat temes i normes d’autoprotecció, de seguretat, de telecomunicacions, de producció, etc. La revista TAG és progressivament més tècnica. És la vocació de servei del Col·legi i el nostre fort, el nostre actiu de coneixement i experiència. LA JUNTA DEL COAATT

L’ENTREVISTA: Josep Andreu, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona GABINET TÈCNIC: Dades de síntesi de la construcció. 4t trimestre 2011 CONSELLS SAACU: Propostes per millorar el nostre habitatge: Fernando de Valdivia González ACTIVITAT COL·LEGIAL: Blanc. Matemàtic - Art: Geometria de les estructures laberíntiques. Joan Antoni Blanc ACTUALITAT: Plans d’Autoprotecció (PAU); Joan Carles Francès Tudel. Normativa Telecomunicaciones; David Ferré Gutiérrez. El sistema de producción Toyota; Juan Felipe Pons Achell SEGURETAT: Coordinador de Seguridad en ejecución de obra; José Antonio Ferrando Morellón PUBLIREPORTATGE: Reparación y protección del hormigón según UNE-EN 1504. SIKA FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA: Projecte de cooperació a Dhuskun (Nepal); Namlo Internacional. Campanya de Nadal infantil. PATRIMONI: Arquitectura Modernista; Josep Maria Buqueras ESPAI AL TEMPS: El Gremi de Navegants de Tarragona (II). Josep Maria Sanet i Jové

ARXIU DIGITAL DE LA REVISTA TAG Inaugurat el 2008 en motiu del quinzè aniversari de la revista, conté la col·lecció completa dels exemplars publicats des del número 1, aparegut el 1993

http://www.apatgn.org >> El Col·legi >> Publicacions

[8]

ENLLAÇ Febrer 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w AVANTATGES COL·LEGIALS DKV INTEGRAL: Assistència primària, especialistes i atenció hospitalària. Tot allò que necessites per tenir cura dels teus. EXCLUSIU PER ALS COL·LEGIATS DEL COAAT I ELS SEUS FAMILIARS I COL·LABORADORS www.apatgn.org » Serveis al Col·legiat » Avantatges Posa’t en contacte amb serveisexterns@apatgn.org

CONVENI BANC SABADELL – COAATT: Disposem d’una oferta destinada a cobrir les seves necessitats, tant de l’economia professional com de la particular i familiar. Destaquem de l’oferta el Compte Professional, exempt de comissions d’administració i manteniment; el Préstec Inici, destinat al finançament del 100% de la inversió per poder iniciar l’activitat professional en condicions exclusives; la Pòlissa de Crèdit Professional, sense comissions d’estudi, no-disposició o cancel·lació anticipada, crèdit amb el qual només es paguen interessos quan s’utilitza i el Crèdit Curs-Crèdit Estudis/Màster per a formació del mateix col·legiat o dels seus fills. Aquesta oferta és extensible a familiars de primer grau

ANTALIS Material d’oficina amb descompte -30% per comandes superiors a 30 € Comandes: joansaez@apatg.org

Llibres de preus de referència 2012 (en format electrònic, epub) Oferta Tablet (bq Pascal lite C) + Col·lecció Preus de referència Preus de referència d’obra nova d’edificació Preus de referència d’obra nova i manteniment d’urbanització Preus de referència d’obra nova i manteniment d'enginyeria civil Preus de referència de rehabilitació, restauració i manteniment d’edificació

PVP

PV. Col.

169,49 D

122,88 D

BEDEC 2012 BEDEC Preus

270,60 D

135,00 D

BEDEC Preus i plecs

390,70 D

255,00 D

NOU FORMAT EN LLIBRE ELECTRÒNIC Per la compra de la col·leccio de llibres s’inclou: Tablet bq Pascal lite C Col·lecció de Llibres de Preus en format epub (també s’inclou el llibre Diccionari manual de la Construcció en format epub) * Oferta vàlida fins el 31.03.2012

Els Bancs porten una clau de protecció, que s'adquireix amb la llicència per 25 D. Preus sense IVA (Llibres: 18%, CD: 18%, clau:18%). Si ja disposeu d’una clau de protecció de productes de l’ITeC i la voleu fer servir per a aquesta llicència, no cal que la compreu. Tota la informació a : www.apatgn.org » Serveis al Col·legiat » Avantatges

ENLLAÇ Febrer 2012

[9]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w BIBLIOTECA COL·LEGIAL NOVETAT Manual de patología de la edificación Muñoz Hidalgo, Manuel 830 pàgines; 360 fotografies a color i 288 figures Recull 283 tipus de danys Al Servei de Llibreria del COAATT OFERTA PER A COL·LEGIATS: -30% de dte. fins el 30 de març PVP 148 € · PV.Col.: 103,6 € publicacions@apatgn.org

REVISTES I BASES DE PREUS QUE ES REBEN ACTUALMENT

Boletín económico de la construcción, BEC Revista Trimestral de Precios del Ramo de la Construcción Barcelona : Asociación de Prensa Profesional

Construc: revista técnica de la construcción

Construc: Base de precios

Barcelona: Ediciones Construc

Barcelona: Ediciones Construc

Eme dos Agenda de la construcción

Eme dos: Agenda de la construcción. DVD Base de precios

Barcelona : Emedos,

ALTRES REVISTES QUE ES REBEN

Barcelona : Emedos,

Cemento hormigón Revista técnica Barcelona: Cemento Hormigón

Arte y cemento Revista de la construcción y su entorno

Habitat futura Espacio de sostenibilidad, visión de futuro

Bilbao: RBI

Barcelona: Grupo Habitat Futura

RCT Revista de la construcción Tanitpress Barcelona: Tecnoedición.

Zuncho Madrid: Calidad Siderúrgica, Ferraplus

Altres títols, i més informació, a: biblioteca@apatgn.org · 977.212.799 (ext.5)

[ 10 ]

ENLLAÇ Febrer 2011


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w ENTREVISTA DEL COAATT AMB EL PRESIDENT DEL PORT DE TARRAGONA Una delegació del COAATT, representada pel vicepresident Adolf Quetcuti i el gerent Pablo Fernández de Caleya, s’ha entrevistat amb el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Andreu Figueras, que ens ha explicat àmpliament la situació i els projectes d’aquesta important infraestructura: ampliació del Moll de la Química, zona logística, terminal de contenidors, connexió ferroviària i reactivació del Port Tarraco, entre d’altres. Aquest port (una infraestructura vital per al desenvolupament del nostre territori) manté relacions comercials amb més de 150 països del món i és en constant creixement generant nous espais logístics i consolidant les seves línies de producció. Ocupa el cinquè lloc al rànquing de ports espanyols i mou anualment més de 30 milions de tones de diverses mercaderies. El seu futur passa per aconseguir la seva expansió al centre d’Europa. 3r fil ferroviari Per conseguir aquesta expansió territorial és clau la connexió directa a les xarxes ferroviàries de mercaderies. El Port tem que el Corredor del Mediterrani europeu trigui en arribar, atesa la situació econòmica europea, i projecta un 3r fil ferroviari aprofitant la línia actual de la costa. Els representants de les administracions polítiques no han arribat encara a un consens. Un dels principals problemes és que el 3r fil afectaria a la nova façana marítima de Tarragona amb el soterrament de les actuals vies (actualment una barrera). Josep Andreu ens va remarcar “la demanda de la societat industrial i els seus clients que podrien finançar una part d’aquest 3r fil, el qual podria ser compatible amb la nova façana”. El president del Port ens va explicar per què la urgència de la connexió amb les xarxes de transport internacional: “L’opció de tenir connexió amb Europa —va subratllar— és el gran mercat de consum interior, ens canvia molt el futur. Tenim una terminal de contenidors que ara mou uns 300.000 contenidors i que està dissenyada per moure’n un milió i mig. Aquesta xifra l’aconsegueixes a través de la connexió amb Europa perquè el mercat de contenidors és el que marca la logística de futur. Avui en dia qualsevol cosa viatja en contenidors i aquest sistema s’està imposant com a millor alternativa de logística ja que funciona a nivell intermodal. Les grans oportunitats d’aquesta logística avui en dia són al mercat asiàtic que és un gran generador de productes de consum, tant d’anada com de tornada, i molta necessitat de matèries

El president del Port amb els representants del Col·legi i un redactor de la revista TAG

primeres. Avui tot aquest mercat està venint amb contenidors via vaixells cap a Europa però arriba pel Canal de Suez, passa pel Mediterrani i se’n va cap als ports del nord d’Europa. Això passa pràcticament amb el 75 o 80 per cent de la càrrega que prové del mercat asiàtic i tot perquè des d’aquestes zones hi ha unes connexions cap al centre del continent molt més àgils i ràpides ja sigui amb trens, camions o per sistema fluvial amb ports com el d’Hamburg, Rotterdam o Amberes. Aquests vaixells que vénen pel Mediterrani busquen portar la seva càrrega a Europa i transportar-la cap als països del centre i avui en dia descarregar al Port de Barcelona o al de Tarragona els suposa tres dies menys de navegació. Estem parlant de moltes despeses i, si tu tens la capacitat de fer la descàrrega dels contenidors i el seu transport cap al centre d’Europa en tren, en un termini de dotze o setze hores, tens una oportunitat de negoci molt potent. I això és el que reclama el Port de Tarragona perquè sabem que amb aquesta via serem competitius i podrem oferir a les grans navilieres i empreses asiàtiques un port del Mediterrani complementari al de Barcelona que ja té les seves connexions”. Altres projectes Aprofitant la visita i l’entrevista per a la nostra revista TAG, Josep Andreu també ens va explicar altres desafiaments: l’ampliació del Moll de la Química, la nova zona d’activitats logístiques ZAL, l’estació intermodal de transport, l’increment dels creuers i la navegació turístiques, la reconversió de l’anterior edifici de l’Autoritat Portuària, la col·laboració amb els qatarís com a nous concessionaris del Port Tarraco... Aquest Port és un organisme viu.

IMPORTANT Rebeu les darreres notícies de l’Enllaç per correu electrònic. Envieu un missatge amb les vostres dades a

secretaria@apatgn.org Recordeu que al web col·legial hi trobareu l’arxiu obert del Butlletí ‘Enllaç’. Accés al text complet del número en curs, i tots els anteriors.

ENLLAÇ Febrer 2012

[ 11 ]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

[ 12 ]

ENLLAÇ Octubre 2011

02 enllaç febrer 2012  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Advertisement