Page 1

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 Tarragona Tel. 977 212 799 • Fax. 977 224 152 www.apatgn.org

ENLLAÇ

Núm. 01 / 2013

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS Celebrada el passat 13 de desembre de 2012, Sala d’Actes del COAATT S’adjunta certificació d’acords

PROGRAMA DE FORMACIÓ 2013 PREUS PÚBLICS PER AL 2013

PRESTACIÓ DE SERVEIS DE VISAT I REGISTRE SERVEIS ADMINISTRATIUS

CALENDARIS I RECANVIS D’AGENDES DE L’ANY 2013 Disponibles al Departament de Secretaria fins el dia 31 de gener de 2013 Tel. 977.212.799 (ext.1) · secretaria@apatgn.org

PRESENTACIÓ DE DOS NOUS TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ

GABINET TÈCNIC

Col·lecció Quaderns Tècnics

ACTIVITAT SOCIOCULTURAL EXPOSICIÓ COL·LECTIVA: “ANALOGIES” Mostra de fotografies Sala Polivalent del COAATT, fins l’1 de febrer INAUGURACIÓ: Dijous, 10 de gener a les 18.00 h

Sumari w

w w w

gener/febrer de 2013

CORPORACIÓ. Assemblea General Ordinària de Col·legiats. Loteria de Nadal. Preus públics del Col·legi: Tarifes 2013. Informació i comunicació amb els col·legiats [P. 2] ASSESSORIA COAATT. Cobrament de la pòlissa de responsabilitat civil professional [P. 5] GABINET TÈCNIC. Projecte de Reial Decret per a la Certificació Energètica d’Edificis Existents [P.6] DEPARTAMENT DE VISATS. Utilització dels nous impresos per a la sol·licitud de la Cèdula d’Habitabilitat [P. 7]

Y AN N BO 013 2

w ASSESSORIA FISCAL. Llei 7/2012: IVA Empreses Constructores [P. 7] w FORMACIÓ. Programa de Formació 2013 [P. 8] w FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA. Nou espai web [P. 11] w ESPAIS DEL COAATT. Sala Polivalent. Nou espai CentreCOAATT [P. 11] w EL COAATT ALS MITJANS. [P. 12] w CDoc. BIBLIOTECA COL·LEGIAL [P. 12]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w Assemblea general ordinària de col·legiats

Celebrada el passat dijous, 13 de desembre, va finalitzar amb la presa d’acords (en document adjunt).

LOTERIA DE NADAL PREMIAT EL NÚMERO DE LOTERIA NACIONAL ADQUIRIT PEL COAATT Aquest any, el número adquirit pel COAATT, 18826, ha sortit premiat amb la “pedrea” en el sorteig de la Loteria Nacional, del dia 22 de desembre de 2012. Us informem que les butlletes que el COAATT obsequia a tots els col·legiats residents i no residents (una participació de 5 € per col·legiat) i que resten dipositades al Col·legi, el premi es farà efectiu mitjançant abonament bancari a favor de cada col·legiat amb la quota de gener. Les butlletes de Loteria del COAATT que heu adquirit podreu cobrar-les a partir del dia 15 de gener de 2013 a qualsevol oficina de UNNIM.

w Preus públics de serveis del COAATT per al 2013 TAXES ADMINISTRATIVES Adjuntem, com cada any, la llista de taxes administraves 2013 aprovades. Cal destacar el manteniment de les mateixes i les baixades en: quotes, serveis de reprografia i drets d’intervenció de Certificats d’Habitabilitat d’habitatge usat i Informes de transmissió d’habitatge usat. QUOTES COL·LEGIALS Quota incorporació col·legiat resident i no resident Quota col·legiat resident i no resident

180 € 30 € / mes (*) (**)

Quota registre societat professional

180 €

Quota societat professional

10 € / mes (*) Veure document adjunt amb la certificació d’acords aprovats en l’Assemblea de 13 de desembre de 2012. (**) Consultar al Departament de Secretaria les subvencions aplicables durant el 1er. i 2on. any de col·legiació.

COMPULSA DE DOCUMENTS CÒPIA COMPULSADA DE DOCUMENTACIÓ DE VISATS ARXIVATS AL COAATT (per exemple: un projecte) en concepte de despesa administrativa d’autentificació

30 € + les còpies

CÒPIA COMPULSADA de full d’encàrrec, assumeix, certificat final d’obra, títol universitari, etc., en concepte de despesa administrativa d’autentificació

15 €

Les sol·licituds de compulsa de documents i certificats cal que es facin per escrit a l’adreça: secretaria@apatgn.org, especificant clarament el nom complert i número de col·legiat que ho sol·licita, així com les dades de la sol·licitud. El cost del servei es carregarà en compte per rebut bancari. Preus per pàgina

SERVEI DE REPROGRAFIA Fotocòpia A4 Negre

0,03 €

Fotocòpia A4 Color

0,15 €

Fotocòpia A3 Negre

0,07 €

Fotocòpia A3 Color

0,30 € Més informació: Secretaria del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.1) · a/e secretaria@apatgn.org

[2]

ENLLAÇ Gener-Febrer 2013


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w prestació de serveis de visat i registre : Tarifes 2013 Des de l’1 d’octubre de 2010 i en relació al contingut del RD 1000/2010, cal especificar en el moment de tramitar la intervenció qualsevol de les tres opcions següents:

TIPUS DE GESTIÓ

SERVEIS DEL COAATT

• Visat obligatori: pels treballs professionals que estableix l’art. • 2 del RD 1000/2010. • • Visat a petició del client: per la resta de treballs professionals. • És imprescindible l’acceptació del client a la nota d’encàrrec. • • • Registre i Certificació d’Actuacions Professionals, REDAP: en • els casos que el client no sol·licita expressament el visat. • TIPUS DE GESTIÓ

Registre de documentació, REDOC

Registre/ obertura d’expedient Control de col·legiació Control d’habilitació Control documental Suport i assessorament tècnic Custòdia de documentació 15 anys Responsabilitat compartida del COAATT i del Col·legiat Habilitació professional i documental per l’Administració Local Control de cobertures d’assegurança Comunicació MUSAAT

SERVEIS DEL COAATT •

Registre/ obertura d’expedient

Control de col·legiació

Control d’habilitació

Custòdia sol·licitud encàrrec 15 anys

Habilitació professional per l’Administració Local amb identificació al document d’encàrrec

Control de cobertures d’assegurança

Comunicació MUSAAT

En el cas de sol·licitar REDAP o VISAT, l’opció s’haurà d’especificar en la nota d’encàrrec i la documentació haurà de passar, si és pertinent, la supervisió prèvia del Gabinet Tècnic del COAATT. A tenir en compte que: 1. Es mantenen les competències i les atribucions professionals i les obligacions documentals del professional en l’exercici de les intervencions professionals. 2. Es manté l’obligació de certificar la col·legiació, habilitació i assegurança RC, és a dir, tenir subscrita pòlissa de responsabilitat civil professional. Respecte MUSAAT es manté l’obligació d’abonar prima fixa i de realitzar la comunicació del treball professional abonant la prima complementària corresponent a través del Col·legi amb qualsevol de les fórmules anteriors. És important visar/registrar, les intervencions a través del Col·legi per: 1. Evitar indefensió 2. Evitar intrusisme 3. Certificar la col·legiació i habilitació professional 4. Certificar l’existència de RC vigent. 5. Complir moltes lleis sectorials: LOE, Seguretat i Salut, CTE, etc. 6. Garantia per a l’acceptació en les administracions locals i altres contractants de les intervencions a realitzar, i garantia de qualitat pel client. Els preus que regiran al llarg de 2013 seguiran sent els mateixos que es van fixar a l’any 2010, amb algunes novetats que us destaquem a continuació:

ENLLAÇ Gener-Febrer 2013

[3]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

TREBALLS DE SEGURETAT < 100 m²

< 300 m²

< 500 m²

< 1000 m² < 1500 m² < 2000 m²

>2000 m²

Estudi de seguretat / Estudi bàsic de seguretat

30,00 €

40,50 €

54,68 €

73,81 €

99,65 €

134,52 €

181,60 €

Coordinació de seguretat

45,00 €

60,75 €

82,01 €

110,72 €

149,47 €

201,78 €

272,41 €

Estudi de seguretat o Estudi bàsic de seguretat, i Coordinació de seguretat

45,00 €

60,75 €

82,01 €

110,72 €

149,47 €

201,78 €

272,41 €

*El preu mínim per treball i col·legiat serà l’indicat a la columna < 100 m²

TREBALLS D’EDIFICACIÓ < 100 m²

< 300 m²

< 500 m²

< 1000 m² < 1500 m² < 2000 m²

>2000 m²

Redacció de projecte / Legalització de projecte

60,00 €

81,00 €

109,35 €

147,62 €

199,29 €

269,04 €

363,21 €

Direcció d’obra / Direcció d’execució d’obra / Legalització de direcció

45,00 €

60,75 €

82,01 €

110,72 €

149,47 €

201,78 €

272,41 €

Projecte i direcció

75,00 €

101,25 €

136,69 €

184,53 €

249,11 €

336,30 €

454,01 €

Control de qualitat

45,00 €

60,75 €

82,01 €

110,72 €

149,47 €

201,78 €

272,41 €

*El preu mínim per treball i col·legiat serà l’indicat a la columna < 100 m²

ALTRES TREBALLS Certificat d’habitabilitat d’habitatge usat

12 € (si es fa mitjançant visat digital 10 €)

Informe de transmissió d’habitatge usat

12 € (si es fa mitjançant visat digital 10 €)

Valoracions d’immobles o terrenys

15 €

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

40 €

Altres treballs

30 €

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ I TRAMITACIÓ Certificats administratius, de col·legiació, de visats, expedients de mediació, gestió d’honoraris i altres

30 €

Noves peticions d’etiquetes de visats o registre a partir de 40 etiquetes inicials. Per cada 30 sobre documentació d’intervencions anteriorment registrades amb REDAP o visat

10 €

Diligències de llibres addicionals d’obra i d’incidències, sobre intervencions registrades anteriorment.

15 €

Modificacions, duplicats i annexes sobre documentació d’intervencions anteriorment registrades

10 €

Gestió de renúncies

30 €

Altres despeses provocades per la gestió i tramitació interterritorial: gestió de visats d’altre província o demarcació. Import mínim.

30 €

Altres registres o certificats sobre intervencions o actuacions no descrites anteriorment

30 €

DESPESES DE REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ. REDOC Registrar documentalment, REDOC, no comportarà la revisió de la documentació associada ni la custòdia de la documentació. L’etiqueta estarà diferenciada i només s’incorporarà a la sol·licitud de l’encàrrec. L’import per cada tramitació d’intervenció serà l’establert com el mínim per intervenció i col·legiat. Preu indicat a la columna < 100 m². Qualsevol altre petició addicional sobre la intervenció: modificacions, llibres, duplicats, etc, suposarà aplicar el preu definit per a altres registres o certificats, excepte en el cas del Certificats Finals d’Obra, on s’aplicarà el preu del VISAT O REGISTRE establert per la Direcció de l’execució material, més la intervenció pel Control de Qualitat, d’acord amb les superfícies d’actuació DESPESES DE REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ. REDOC Registrar documentalment, REDOC, no comportarà la revisió de la documentació associada ni la custòdia de la documentació. L’etiqueta estarà diferenciada i només s’incorporarà a la sol·licitud de l’encàrrec. L’import per cada tramitació d’intervenció serà l’establert com el mínim per intervenció i col·legiat. Preu indicat a la columna < 100 m². Qualsevol altre petició addicional sobre la intervenció: modificacions, llibres, duplicats, etc, suposarà aplicar el preu definit per a altres registres o certificats, excepte en el cas del Certificats Finals d’Obra, on s’aplicarà el preu del VISAT O REGISTRE establert per la Direcció de l’execució material, més la intervenció pel Control de Qualitat, d’acord amb les superfícies d’actuació *El preu mínim per treball i col·legiat serà l’indicat a la columna < 100 m²

Les tarifes es troben disponibles a l’àrea de Visats del web col·legial Més informació: Departament de Visats del COAATT · Tel. 977.212.799 (ext. 4) · a/e visats@apatgn.org

[4]

ENLLAÇ Gener-Febrer 2013


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w informació i comunicació amb els col·legiats ENLLAÇ, ENLL@Ç, RECORDEU, COMUNICACIONS COAATT, FACEBOOK, TWITTER... Com a estratègia d’estalvi de costos i de millora de la comunicació (més directa, ràpida i bidireccional), des del mes d’abril de 2009, la comunicació del COAATT amb els col·legiats ha anat fent passes des de la seva versió en paper al món digital. Aquesta estratègia, a més, ens ha permès inaugurar els ‘Arxius digitals’ (al web col·legial), des dels quals es poden consultar les publicacions actuals i les anteriors: www.apatgn.org » El Col·legi » Publicacions » Comunicacions amb el Col·legiat I ARA TAMBÉ ESTEM AL FACEBOOK I AL TWITTER!!!. ENS SEGUEIXES??

Coaatt Tarragona

@COAATT

Per rebre les comunicacions per correu electrònic i estar informat puntualment de les novetats més rellevants, professionals, col·legials, formació, Assessoria de Treball... comuniqueu a Secretaria la vostra adreça de correu electrònic. Més informació: Publicacions del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 5) · a/e publicacions@apatgn.org

w ASSESSORIA COAATT COBRAMENT DE LA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL Seguint indicacions de les companyies asseguradores, als mesos de gener i abril de 2013 es procedirà a passar al càrrec l’import de la prima fixa corresponent. És a dir, al gener el primer termini de prima fixa i a l’abril el segon termini de la prima fixa de la pòlissa de responsabilitat civil professional. Tots dos càrrecs seran entre els dies 20 i 30 del mes corresponent. Els col·legiats que hagin sol·licitat fraccionar la prima fixa per mensualitats, es procedirà al càrrec mensual entre els mateixos dies citats, tenint en compte que al mes de gener de 2013 es passarà al càrrec la totalitat del cost de la gestió administrativa. Així mateix, s’informa:

- Que es passa al càrrec l’import de la prima que la companyia d’assegurances ens ha comunicat. - Que es donarà per pagada la prima un cop s’hagin satisfet la totalitat dels rebuts emesos a través del Col·legi/ASSEGURCOAATT com a suplerts. En cas d’impagament el Col·legi/ASSEGURCOAATT comunicarà el fet a la companyia asseguradora en el termini de 30 dies, tant sigui rebut de prima fixa com rebut de prima complementària (en el cas de MUSAAT) comportant els efectes corresponents, ja que la companyia asseguradora pot anul·lar la pòlissa i quedar-se sense cobertura les intervencions realitzades fins al moment.

Més informació: Assessoria del COAATT · Tel. 977.212.799 (ext. 1) · a/e secretaria@apatgn.org

IMPORTANT Rebeu les darreres notícies de l’Enllaç per correu electrònic. Envieu un missatge amb les vostres dades a

secretaria@apatgn.org Recordeu que al web col·legial hi trobareu l’arxiu obert del Butlletí ‘Enllaç’. Accés al text complet del número en curs, i tots els anteriors.

ENLLAÇ Gener-Febrer 2013

[5]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w GABINET TÈCNIC PROJECTE DE REIAL DECRET PER A LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENTS Actualment es troba en període de tramitació el projecte pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis existents. Aquesta normativa obligarà a tots els habitatges, que es venguin o lloguin, a disposar d’un Certificat d’Eficiència Energètica. La Directiva 2002/91 CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, estableix l’obligació de posar a la disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d’eficiència energètica. Aquest requisits es complien parcialment amb el R.D. 47/2007, de 19 de gener, sobre el procediment bàsic per a la certificació energètica d’edificis de nova construcció, i es completaran amb l’aprovació del projecte sobre el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis existents. Aquest certificat haurà d’incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis de manera que es pugui valorar i comparar la seva eficiència energètica, amb la finalitat d’afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia. El certificat d’eficiència energètica d’edificis existents donarà al comprador o inquilí d’un edifici una informació objectiva de l’eficiència energètica del mateix i un llistat de mesures recomanades que milloraran la qualificació energètica de l’edifici en almenys un nivell, no sent obligatori el portar a terme cap de les actuacions. El propietari de l’edifici, habitatge o local, serà responsable d’encarregar la realització de la certificació energètica de l’edifici, en els casos que la disposició així ho exigeixi, i de conservar la documentació corresponent. El certificat d’eficiència energètica donarà informació exclusivament sobre l’eficiència energètica de l’edifici i no suposa en cap cas l’acreditació del compliment de cap altre requisit exigible a l’edifici. El certificat d’eficiència energètica de l’edifici existent ha d’incloure almenys: 1. La qualificació d’eficiència energètica de l’edifici expressada mitjançant l’etiqueta energètica. 2. Un document amb un nombre suficient de mesures, recomanades pel tècnic certificador, classificades en funció de la seva viabilitat tècnica, funcional i econòmica, així com per la seva repercussió energètica, que permetin, en cas que el propietari de l’edifici decideixi aplicar voluntàriament aquestes

mesures, que la qualificació energètica obtinguda millori com a mínim un nivell en l’escala de qualificació energètica, si la qualificació de partida fora la B, o dos nivells, si la qualificació de partida fos C, D, I, F o G. El certificat d’eficiència energètica serà subscrit per tècnics que estiguin en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la realització de projectes d’edificació o de les seves instal·lacions tèrmiques. El certificat d’eficiència energètica ha de presentarse, pel propietari de l’edifici, a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, per al seu registre. Es preveu la possibilitat que s’estableixi un Control Extern i fins i tot Inspecció del certificat d’eficiència energètica per a edificis existents, igual que amb el certificat d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de deu anys. El propietari de l’edifici és responsable de la renovació o actualització del certificat d’eficiència energètica. El propietari podrà procedir voluntàriament a la seva actualització, quan consideri que existeixen variacions en aspectes de l’edifici que puguin modificar el certificat d’eficiència energètica. Tots els edificis de titularitat pública o privada que prestin serveis públics (l’ús dels quals siguin: administratiu, sanitari, docent, comercial, cultural, residencial públic i de transport de persones) a un nombre important de persones i que, per tant, siguin freqüentats habitualment per elles, amb una superfície útil total superior a 1.000 m2, exhibiran de forma obligatòria, en lloc destacat i clarament visible pel públic, l’etiqueta d’eficiència energètica. L’etiqueta d’eficiència energètica ha de ser inclosa en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l’edifici. Quan es vengui o llogui un edifici, total o parcialment, el venedor o arrendador lliurarà al comprador o inquilí, segons correspongui, el certificat d’eficiència energètica. Curs de Formació Continuada COAATT: “Qualificació energètica d’edificis” QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS Dates: Tots els dimecres, del 14 al 30 de gener de 2013 Horari: de 16:00 h a 20:00 h Lloc: Sala d’Actes COAATT

Preu col·legiat: 180 € (Subvenció inclosa) Preu no col·legiat: 234 €

Més informació: Gabinet Tècnic • Tel. 977.212.799 (ext.3) · a/e: gabtec@apatgn.org

Anuncis a les publicacions del COAATT, la millor manera d’arribar als professionals del sector Consulteu condicions a la Secretaria del Col·legi [6]

ENLLAÇ Gener-Febrer 2013


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w DEPARTAMENT DE VISATS UTILITZACIÓ DELS NOUS IMPRESOS PER A LA SOL·LICITUD DE LA CÈDULA D’HABITABILITAT Recordeu que ja són d’ús obligatori els nous impresos de sol·licitud de cèdula de primera i segona ocupació, i el certificat final d’obra i habitabilitat. Els impresos ja estan disponibles al web www. apatgn.org dins l’espai impresos de visat: - Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació - Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat de primera ocupació - Sol·licitud de Cèdula d’Habitabilitat de Primera Ocupació i de Primera Ocupació de Rehabilitació - Certificat de final d’obra i d’habitabilitat - Annex del Certificat de final d’obra i habitabilitat Segona i posteriors ocupacions: En el cas de la cèdula de segona ocupació, existeixen ara dos models normalitzats de sol·licitud de cèdula i certificat d’habitabilitat. S’utilitzarà un o altre en funció de la situació administrativa de l’habitatge: - Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació. Aquest document s’utilitzarà quan: 1. L’habitatge disposi de cèdula d’habitabilitat de primera o segona ocupació 2. En habitatges construïts abans d’agost de 1984 i que no disposin de cèdula d’habitabilitat. - Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat de primera ocupació. Tant en un cas con en l’altre, el certificat s’haurà d’acompanyar dels documents necessaris a efectes acreditatius de l’antiguitat de l’habitatge. En el cas de renovació de cèdula, s’ha d’especificar el número de cèdula que ha caducat. Aquest número, fins que no existeixi una altra via, es pot consultar telefònicament amb el 012 o la Delegació Territorial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Tarragona. Tots els models incorporen com a novetat que no s’admetran certificats amb una antiguitat superior als 12 mesos. El model que s’ha d’utilitzar quan l’habitatge disposa

de cèdula de primera o segona ocupació, o si no existeix cèdula prèvia, quan la data de construcció és posterior a l’agost del 84, no canvia substancialment. Sí que incorpora un canvi important el model destinat a habitatges construïts amb posterioritat a l’agost de 1984 i no disposen de cèdula. Aquest document és a la pràctica un certificat de solidesa de l’edifici del qual forma part l’habitatge inspeccionat. En cap cas s’admetrà la utilització del certificat d’habitabilitat per sol·licitar la cèdula d’aquells habitatges preexistents creats o construïts posteriorment a l’11 d’agost de 1984 que no hagin obtingut la cèdula d’habitabilitat anteriorment. L’annex de sol·licitud de cèdula de segona ocupació desapareix. No es podrà certificar amb un únic imprès més d’un habitatge. Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de primera ocupació i gran rehabilitació. Aquest model s’utilitzarà en els casos següents: - Habitatges nous. També en el cas dels habitatges dotacionals públics - Habitatges procedents de gran rehabilitació. On només es conserva la façana - Canvi d’ús total d’un edifici - Es reconverteix a ús d’habitatge més del 50% de la superfície de l’edifici - Es reconverteix a ús d’habitatge menys del 50% de la superfície de l’edifici - Divisió horitzontal ≤ 50 % del total d’habitatges - Divisió horitzontal >50 % del total d’habitatges - Remunta d’edifici - Augment de superfície útil d’un habitatge existent amb afectació d’estructura amb augment de plantes o augment de superfície en planta A la vegada i davant l’Administració s’haurà d’acompanyar de: - Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge (fotocòpia) o document equivalent - Original del Certificat Final d’Obres i Habitabilitat - Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (C.T.E. Annex II 3.3.a) - Original de la Relació dels Controls d’Obra i Resultats (C.T.E. Annex II 3.3.b)

Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT · Tel. 977.212.799 (ext.3) · a/e gabtec@apatgn.org

w ASSESSORIES IVA EMPRESES CONSTRUCTORES LLEI 7/2012 ACTUALIDAD FISCAL Como ya sabrá, la Ley 7/2012 ha introducido importantes cambios en el IVA, que seguramente afectará a muchos empresarios y profesionales. En concreto se trata de nuevos supuestos de INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, previsto en el apartado f) del artículo 84.Uno. 2º de la Ley de IVA y que ha entrado en vigor con fecha 31 de octubre de 2012.

“f) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en las condiciones señaladas.”

ENLLAÇ Gener-Febrer 2013

[7]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

EMPRESA CONSTRUCTORA

DESTINATARIO

Así, desde el 31 de octubre de 2012, las empresas que efectúen obras de construcción o rehabilitación de inmuebles o de urbanización de terrenos ya no deben repercutir IVA por ellas. Esto implica que, el emisor de la factura (quien realiza la obra) deberá emitirla sin IVA, indicando en la factura que “se trata de una operación con aplicación de la inversión del sujeto pasivo prevista en el art.84. Uno. 2º f) de la Ley 37/1992 del IVA”. En cualquier caso es preciso que quien contrate las obras sea un empresario (el promotor de la obra, el contratista o subcontratista). Si el destinatario de la factura es un particular o una Administración Pública, deberá seguir repercutiendo el IVA. Estas operaciones se tienen que contabilizar como “Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo”, y se deberá declarar el importe de esas operaciones en la casilla [44] del Modelo 303.

¡ATENCIÓN! Aunque el constructor no haya repercutido el IVA, esta operación tributa ya que se produce una inversión del sujeto pasivo. El receptor de la factura (destinatario la operación) será quien deba autorrepercutirse el impuesto, repercutiéndolo y soportándolo en su declaración-liquidación del IVA y anotarlo en el libro registro de IVA. En el Modelo 303 se deberá incluir, correspondiente a la misma operación, un IVA repercutido y un IVA deducible. Al tratarse del mismo importe, esas partidas se compensan y el efecto final para la empresa será neutro. De cara a contabilizar estas operaciones se debe contabilizar en “Operaciones Interiores” como Inversión del Sujeto Pasivo. Recuerde que la Base Imponible deberá coincidir con el Total Factura. Sr. Gabriel Porras (Porras García Assessors) Assessoria Fiscal del COAATT

w FORMACIÓ JORNADA FORMATIVA DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2012: NOU DECRET SOBRE CONDICIONS D’HABITABILITAT LA CÈDULA D’HABITABILITAT. ASPECTES TÈCNICS I REPERCUSSIONS JURÍDIQUES 200 aparelladors i arquitectes assisteixen a la jornada sobre Habitabilitat L’Hotel Ciutat de Tarragona ha acollit la jornada sobre el nou Decret d’Habitabilitat que ha comptat amb la participació de més de 200 aparelladors i arquitectes i les intervencions del Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Sr. Carles Sala, i el Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, Sr. Jordi Sanuy. Sala ha explicat que el nou decret s’ha fet amb consens tot i que ha estat complex arribar al propi consens i el document final no satisfà a tothom. El procés ha estat

[8]

ENLLAÇ Gener-Febrer 2013

lent fins aconseguir el document consensuat i s’han tardat 9 mesos i 11 dies en publicar-lo. Ara és època de moltes més reformes dels habitatges que no pas de compra i per aquest motiu, segons Carles Sala, l’habitabilitat guanya molt pes i té molta importància o sigui que el nou Decret servirà molt en aquest sector. El Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, COAATT, ha publicat dos manuals que recullen les noves normatives i el Decret, una publicació que ha satisfet i molt als responsables de la Generalitat ja que fins ara no existia la possibilitat de consultar aquests documents en format paper.


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

LA PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ MONUMENTAL Dates: Del 6 de febrer al 20 d’abril de 2013 Horari: Dimecres, de 16:00 h a 20:00 h - visites tècniques Preu col·legiat: 364,58 € (Subvenció inclosa) dissabtes matí Preu no col·legiat: 520,83 € Lloc: Sala d’actes COAATT Presentació El present curs és essencialment de caràcter pràctic; és a dir, es desenvolupa mitjançant l’exposició, per part dels seus autors, de casos d’intervencions realitzades en edificacions històriques. S’exposa un ampli ventall de solucions constructives, estructurals, funcionals i decoratives basades en uns criteris d’intervenció, que són el resultat de l’anàlisi prèvia sistèmica del monument. Per això, juntament amb l’exposició dels casos reals s’expliquen les bases teòriques, el coneixement de les quals és indispensable per a assolir un resultat òptim en la pràctica professional de la restauració arquitectònica.

FORMACIÓ CONTINUADA

Objectius: • Aplicació del protocol d’actuació en edificis històrics. • Aplicació del cte en edificis històrics. • Aplicació dels estudis d’estàtica gràfica i mètode wolfe. • Desenvolupament d’eines per intervencions en edificacions històriques Professorat: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MORENO NAVARRO- Doctor Arquitecte - ALBERT CASALS I BALAGUÉ- Doctor Arquitecte i Aparellador - ALICIA DOTOR NAVARRO- Arquitecte - JOAN FIGUEROLA MESTRE- Arquitecte - ESTHER GARCÍA MATEU- Arquitecte - JOAN C. GAVALDÀ BORDES- Arquitecte - MARIONA GENÍS VINYALS- Arquitecte - PILAR GIRÁLDEZ FERNÁNDEZ- Restauradora IRENE OLIVER MONTELL- Arquitecte - JOAN OLONA I CASAS- Arquitecte Tècnic - BELÉN ONECHA PÉREZ- Doctor Arquitecte - GABRIEL ORTÍN RULL- Arquitecte - JACQUELINE PACHECO RODRÍGUEZ- Arquitecte - JORDI PLANELLES SALVANSArquitecte - JORDI PORTAL LIAÑO- Arquitecte - JORDI J. ROMERA CID- Arquitecte - MARC SEGUÍ PIÉ- Arquitecte - MÀRIUS VENDRELL SAZ- Geòleg

*Es podrà assistir a sessions úniques i a les visites tècniques sense participar de tot el curs. *Condicions a consultar al Departament de Formació

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS Dates: La primera edició d’aquest curs està complerta. Properament es publicaran les dates de la segona edició, i l’assignació de places serà per ordre d’inscripció, Preu col·legiat: 180 € (Subvenció inclosa) respectant la llista d’espera de la primera edició. Preu no col·legiat: 234 € Entretant, la inscripció a la llista d’espera resta oberta Horari: de 16:00 h a 20:00 h Lloc: Sala d’Actes COAATT Presentació En aquest curs es desenvoluparan les aptituds per poder realitzar certificacions energètiques segons disposa el RD mitjançant l’aplicació d’aquests programes. Programa: A. Normativa: Europea: Directiva EPBD Energy Performance Building Directive - Espanya: RD CEE d’edificis existents - Catalunya: Decret d’ecoeficiència edificis restaurats nous i Ordenances municipals B. DESCRIPCIÓ DE LES EINES INFORMÀTIQUES RECONEGUDES Descripció general - CE3.Conceptos generals - CE3X.Conceptos generals. C. RECOPILACIÓ DE DADES NECESSÀRIES PER A LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA Dades bàsiques de l’Edifici - Envoltant tèrmica - Instal·lacions de l’edifici D. CONCLUSIONS I ANÀLISI DE RESULTATS Anàlisi de resultats - Millores sobre l’envolupant tèrmica - Millores sobre les instal·lacions - Retorns d’inversió de les millores proposades - Realització d’un cas pràctic E. CE3 i CE3X: MANEIG DEL PROGRAMA Introducció de dades Ponents: MILAN MAURA JORGE- Enginyer Tècnic Industrial - Posgrau Automatització Industrial - Gerent Itasol Ingenieria • DAVID FERRER MARIN - Enginyer Tècnic Industrial - Director Tècnic Itasol Ingenieria

ENLLAÇ Gener-Febrer 2013

[9]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

PREVENCIO D’INCENDIS EN EDIFICACIÓ - CONEIXEMENT APLICAT I NORMATIVA

FORMACIÓ CONTINUADA

Dates: Del 24 de gener al 21 de febrer de 2013 Horari: Dimecres, de 16:00 h a 20:00 h Lloc: Sala d’actes COAATT

Preu col·legiat: 180 € (Subvenció inclosa) Preu no col·legiat: 257,15 €

Presentació Les característiques constructives dels locals o edificis condicionen especialment qualsevol activitat que s’hagi de desenvolupar o el tipus d’intervenció en una rehabilitació. Respecte de la seguretat en cas d’incendi és molt important conèixer detalladament el marc legal i els condicionants tècnics que ens afecten per poder assessorar als clients i treure el màxim d’una situació determinada. Un copo realitzada la jornada informativa, i sent ja coneixedors del marc legal que afecta, es desenvoluparan amb profunditat els aspectes tècnics relacionats amb la prevenció d’incendis. Programa: • Instal·lacions de Protecció Activa - Criteris d’accessibilitat per a la intervenció de bombers. • Protecció Passiva en l’edificació. • El Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic de Seguretat Contra Incendis: Coneixements pràctics. • El Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic de Seguretat Contra Incendis: Casos pràctics. • El Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials: Coneixements pràctics. • El Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials: Cas pràctic. Professorat: ALBERT VENTOSA CARULLA - Enginyer Industrial - Inspector Cos De Bombers - LIDIA CUGAT PEREZ - Arquitecte Tècnic - Tècnica de prevenció del DGPEIS del Departament d’Interior SOLUCIONS D’ALTA EFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS. MICROCOGENERACIÓ I BOMBES DE CALOR A GAS

FORMACIÓ EMPRESA

Dates: Dimarts, 29 de gener de 2012 Horari: de 17:00 h a 19:00 h Lloc: Sala Actes COAATT

iat .leg col TUÏT A GR

Presentació La nostra societat necessita cada vegada més una major eficiència en totes les seves tecnologies de cobertura de serveis, tant en la climatització com en la producció d’ACS. En aquest repte, el gas natural constitueix una font d’energia que cobreix tres factors de la major importància, el primer, la seva economia d’ús que fa gaudir a l’usuari final dels serveis al millor preu, la segona seu respecte amb el medi ambient, sent l’energia convencional de menor impacte i alhora amb una reserves energètiques en constant creixement. Finalment i no per això menys important, les solucions basades en el gas natural són les que menys inversió necessiten en comparació amb les basades en altres energies, per cobrir un mateix servei. Aquesta Jornada Tècnica té per objecte presentar una prospectiva de les solucions d’alta eficiència amb gas natural per a la cobertura de serveis com la climatització i l’ACS, amb la seva simbiosi amb sistemes d’energia renovables, centrant-se en dues tecnologies com són la microcogeneració i la bomba de calor de gas, solucions que tenen ja una realitat en nombrosos edificis i que tindran un gran desenvolupament en el futur, especialment per la millora en la certificació energètica. Ponents: JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ CEDEIRA - enginyer industrial - Responsable de Prescripció - Promoció del Gas. Gas Natural SDG, S.A.

FORMACIÓ INSTRUMENTAL

ENGLISH FOR ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION IN 280 WORDS “ONLINE Dates: 6 mesos a partir de l’alta al curs

Preu col·legiat: 75 €

Presentació A través del curs l’estudiant aprendrà el vocabulari bàsic del seu entorn professional mitjançant el reconeixement d’imatges (280 paraules). Està dirigit a professionals de l’Arquitectura, Construcció, Enginyeria d’Edificació i estudiants amb un nivell bàsic-intermedi de l’idioma que creguin que l’anglès es un valor important i necessari per a la seva formació i desenvolupament professional. Programa: L1.- L’interior de casa teva: Les dependències de la casa; El seu contingut (mobiliari i electrodomèstics). - L2.- L’exterior de l’edifici: Elements exteriors; Els nivells de l’edifici; Façana i coberta. - L3.- Estructura i construcció: L’estructura de l’edifici; Elements constructius. - L4.- Acabats - L’obra: Els acabats; Els elements i maquinària de l’obra; Seguretat i salut. - L5.- Instal·lacions i sostenibilitat: Les instal·lacions de l’edifici; Arquitectura sostenible. - L6.- Comunicació vertical - Desperfectes constructius: Elements de comunicació vertical dins de l’edifici; Accessibilitat; Desperfectes constructius. - L7.- Qui es qui: Les persones que dissenyen; Les persones que construeixen. - L8.- El teu estudi: Les dependències de l’estudi; Equipament; La documentació gràfica i escrita del projecte. Més informació i inscripcions en línia: www.apatgn.org » Serveis al col·legiat » Àrea de Formació

[ 10 ]

ENLLAÇ Gener-Febrer 2013


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w FUNDACIÓ Tarragona Unida NOU ESPAI WEB Per tal de donar a conèixer al món l’activitat i projectes de La Fundació Tarragona Unida estrena un nou web. En aquest web es podrà consultar l’agenda d’activitats de la fundació i es podran consultar els projectes que s’han dut a terme. Cal destacar que els usuaris podran interactuar amb el web fent que sigui un web més participatiu, gràcies a que integra i potencia les iniciatives 2.0. Us hi esperem!!!

www.fundaciotu.org

Més informació: Fundació Tarragona Unida Tel. 977.212.799 (ext.1) · tarragonaunida@apatgn.org

w ESPAIS DEL COAATT SALA POLIVALENT Ubicada a la plant semisòtan del Col·legi, la Sala Polivalent és un espai habilitat per donar cabuda a qualsevol tipus d’acte. La sala disposa de tot l’equipament necessari per allotjar des d’una reunió de treball, fins una mostra de treballs artístics, o una jornada gastronòmica. Us recordem que la Sala Polivalent està oberta i disponible a les propostes que els col·legiats hi vulguin fer, tant per celebrar-hi actes, com exposicions o qualsevol trobada que requereixi de les instal·lacions. Per a entitats externes, la sala es troba també disponible en règim de lloguer o previ conveni.

NOU ESPAI CENTRECOAATT El nou espai CentreCOAATT, vol oferir al col·lectiu el lloguer d’un espai de treball per a professionals. Ubicat al Carrer Joan Miró, CentreCOAATT és un espai habilitat amb tot l’equipament necessari per allotjar 5 despatxos, on tindràs, per un lloguer des de 140 € fins a 225 € al mes, un espai de treball entre 11 a 15 m2, amb zones comuns, sala de reunions i els serveis bàsics per poder realitzar l’activitat professional (mobiliari, adsl, llum, fotocopiadora…). Tot inclós en el preu. Condicions favorables per a nous col·legiats Fes la teva reserva!!! Més informació: Serveis Externs del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 6) · a/e serveisexterns@apatgn.org

ENLLAÇ Gener-Febrer 2013

[ 11 ]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w El COAATT als mitjans

NOTÍCIES TARRAGONA “Prop de 400 edificis de la ciutat de Tarragona han de passar la revisió abans de final d’any” Dimarts, 4 de desembre de 2012 Dossier de premsa del COAATT, accessible a: www.apatgn.org >> El Col·legi >> Publicacions >> Publicacions institucionals >> Dossiers de Premsa

w Centre de Documentació - Publicacions Decret 141/2012, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat Aquesta publicació pretén oferir als tècnics que l’utilitzin, una ajuda per a la correcta interpretació de les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges assenyalades al Decret 141/2012. El quadern s’organitza com ja és habitual en dues parts: una primera on es recull el text del Decret, i una segona on es recullen interpretacions i comentaris a l’articulat i als diferents annexes. A la vegada, el text del Decret es complementa amb altres informacions d’interès relatives a seguretat, habitabilitat i accessibilitat, recollides també dins el marc legal Català i Espanyol, i que el complementen i ens ajuden a valorar i prendre decisions. PV. Col. 5 € · P.V.P. 8 € Condicions d’habitabilitat a Catalunya. Recull 1983 - 2009 sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat La successió de Decrets que regulen les condicions d’habitabilitat comença ja a provocar una certa incertesa a l’hora de revisar les condicions d’habitabilitat d’un habitatge usat. El quadern vol ser per als tècnics una eina fàcil i funcional que recull amb comentaris i interpretacions, les condicions d’habitabilitat dels diferents Decrets.Els diferents decrets s’ordenen cronològicament i cadascun s’articula en dos grans apartats, el text íntegre de la norma i interpretacions i comentaris. PV. Col. 10 € · P.V.P. 14 € NOVA ADQUISICIÓ DE LA BIBLIOTECA: ARQUITECTURA MODERNISTA A REUS Parlar de Modernisme a Reus és remetre’s a un moment d’especial rellevància en la història de la ciutat. Un moment en què es van donar una sèrie de condicionants d’ordre divers que van confluir en la voluntat de la ciutadania reusenca d’expressar-se sota les formes que en aquells moments solcaven Europa amb els nous aires de la modernitat. El Modernisme a Reus no és només un exercici de reproducció d’estils artístics o de projecció de motius sinó, molt més enllà, una aportació amb identitat pròpia a un ampli moviment d’expressió de la contemporaneïtat amb el qual Reus va creuar el llindar del segle XX. I amb el qual la ciutat se situava de ple, per voluntat pròpia, en les noves coordenades d’una visió del món amb vocació d’universalitat que necessàriament exigia l’emergència d’un llenguatge capaç de reescriure la tradició i, alhora, obrir finestres cap al futur.El conjunt del patrimoni modernista que acull Reus és una mostra de la història recent d’una col·lectivitat que en el tombant de dos segles va assumir els reptes del futur i del progrés. Aquesta publicació és un viatge que recorre tot aquest magnífic patrimoni. 208 pàg.: fot.; 30x24 cm; tapa dura - Text en català, castellà, anglès i francès

01 enllaç gener febrer 2013  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...