Page 1


‫پکیج تکمیلی درس طراحی سازه های فوالدی‬ ‫(به روش حالت حدی)‬ ‫يیژٌ دايطلبیه آزمًن يريد بٍ حرفٍ وظام مهىدسی‬ ‫مًلف‪:‬‬ ‫سید صادق علًی‬

‫ایبًک شمارٌ ‪ 84‬از اوتشارات مجازی ‪404‬‬

‫‪www.Civil808.com‬‬

‫تَجِ‪:‬‬ ‫ایي ایثَن (کتاب الکترًٍیکی) ٍیژُ ٍتسایت ‪ 808‬ارسال شذُ است ٍ از طریك ٍتسایت ‪808‬‬ ‫هٌتشر شذُ است ٍ توام حمَق هرتَط تِ ًشر ایي جسٍُ تر عْذُ هَلف ٍ ًاشر ایي هجوَعِ هیثاشذ‬

‫‪2‬‬


‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٔ ٝ‬ی ؼا٘یؽ ؼـن وبق‪ٞ ٜ‬بی ف‪ٛ‬الؼی یىی اق ٔ‪ٛ‬اؼ آقٔ‪ٚ ٖٛ‬ـ‪ٚ‬ؼ ث‪ ٝ‬ضفف‪٘ ٝ‬ؾبْ ٔ‪ٟٙ‬ؽوی ـا‬ ‫ٌبُٔ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ؼـِؽ لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی اق و‪ٛ‬االت ‪ٌ 60‬ب٘‪ ٝ‬ایٗ آقٔ‪ٔ ٖٛ‬فث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫ؼـن ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ ،‬القْ اوت تب ؼا‪ٚ‬عّجبٖ ٔطتفْ ثب آٔبؼٌی وبفی ؼـ ایٗ قٔی‪ ٝٙ‬پبی ث‪ ٝ‬آقٔ‪ٔ ٖٛ‬فث‪ٛ‬ع‪ٝ‬‬ ‫ٌؿاـ٘ؽ‪ .‬ث‪ٞ ٝ‬ف ضبَ آٔبـ ٍ٘بٖ ٔی ؼ‪ٞ‬ؽ غبِجبً ضؽ‪ٚ‬ؼ ‪ 15‬تىت اق ‪ 60‬تىت ٔفث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ایٗ ؼـن ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ثب ا٘تٍبـ ‪ٚ‬یفایً ‪ٔ 1387‬جطث ؼ‪ٔ ٓٞ‬مفـات ّٔی وبغتٕبٖ‪ ،‬ـ‪٘ٚ‬ؽ آقٔ‪ٟ٘ٛ‬ب ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای ث‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬و‪ٛ‬االت‬ ‫ث‪ ٝ‬وٕت ـ‪ٚ‬ي ضبِت ضؽی ٔیُ وفؼ‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬تؽـیح اق تقؽاؼ تىت ‪ٞ‬ب ؼـ ـ‪ٚ‬ي ت‪ٔ ًٙ‬دبق وبوت‪ٔ ٝ‬ی‬ ‫ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ؼـ ضبَ ضبضف وتبث‪ٟ‬بی ٔ‪ٙ‬بوجی خ‪ٟ‬ت وىت آٔبؼٌی خ‪ٟ‬ت آقٔ‪ٚ ٖٛ‬ـ‪ٚ‬ؼ ث‪ ٝ‬ضفف‪ ٝ‬ؼـ ثبقاـ وتبة‬ ‫ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ؼ اوت‪ ،‬أب ث‪ٞ ٝ‬ف ف‪ٛٙ‬اٖ ث‪ِٛ ٝ‬ـت اغتّبِی ث‪ ٝ‬ثػً ضبِت ضؽی ٔجطث ؼ‪ ٓٞ‬وٕتف پفؼاغت‪ٝ‬‬ ‫ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ تّٕیٓ ثف ایٗ ٌففت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ،‬یه پىیح تىٕیّی ثب ـ‪ٚ‬یىفؼی وبٔالً وبـثفؼی ؼـ خ‪ٟ‬ت‬ ‫ایدبؼ آٔبؼٌی ثفای ؼـن ف‪ٛ‬الؼ ؼـ ضبِت ضؽی ثفای آقٔ‪ٚ ٖٛ‬ـ‪ٚ‬ؼ ث‪ ٝ‬ضفف‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٚ ٝ‬ت‪ٙ‬ؾیٓ ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬اق‬ ‫‪ٚ‬یمٌی ‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬طّف ث‪ ٝ‬ففؼ ایٗ پىیح ٔی ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬تػٕیٗ ٔؽت قٔبٖ القْ خ‪ٟ‬ت پبوػٍ‪ٛ‬یی ث‪ٞ ٝ‬ف‬ ‫تىت ‪ٕٞ ٚ‬س‪ٙ‬یٗ اـائ‪ ٝ‬اٍِ‪ٛ‬ـیتٓ خ‪ٟ‬ت ضُ وفیـ ٔىبئُ قٔب٘جف اٌبـ‪ ٜ‬وفؼ‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ایٗ قٔبٖ ثفای‬ ‫ؼا‪ٚ‬عّجی ٔی ثبٌؽ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬آٔبؼٌی القْ خ‪ٟ‬ت وىت ضؽ ّ٘بة ؼـ آقٔ‪ ٖٛ‬ـویؽ‪ ٜ‬ثبٌؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ٕٔىٗ‬ ‫اوت وغص یه و‪ٛ‬اَ ؼـ ضؽی ثبٌؽ و‪ ٝ‬ؼـِؽ ثبالیی اق ؼا‪ٚ‬عّجبٖ ت‪ٛ‬اٖ پبوػٍ‪ٛ‬یی ث‪ِ ٝ‬طبػ فّٕی ـا‬ ‫ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪ .‬ؼـ ضبِی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؼِیُ ٔطؽ‪ٚ‬ؼ ث‪ٛ‬ؼٖ قٔبٖ آقٔ‪ٔ ،ٖٛ‬قٕ‪ٛ‬الً ؼـِؽ ثىیبـ وٕی ضؽ ّ٘بة‬ ‫القْ ؼـ ایٗ آقٔ‪ ٖٛ‬ـا وىت ٔی و‪ٙٙ‬ؽ‪ .‬ث‪ٞ ٝ‬ف ضبَ ؼٌٕٗ ٌٕبـ‪ ٜ‬یه ٌٕب ؼـ ایٗ آقٔ‪ ٖٛ‬قٔبٖ اوت‪.‬‬ ‫ٔؽت قٔبٖ آقٔ‪ٚ ٖٛ‬ـ‪ٚ‬ؼ ث‪ ٝ‬ضفف‪ 210 ٝ‬ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪ .‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تقؽاؼ و‪ٛ‬االت ‪ 60‬فؽؼ ٔی‬ ‫ثبٌؽ‪ ،‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ـ ٔت‪ٛ‬وظ خ‪ٟ‬ت پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ٞ ٝ‬ف و‪ٛ‬اَ ‪ 3/5‬ؼلیم‪ ٝ‬قٔبٖ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼاـؼ‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ضؽ ّ٘بة لج‪ِٛ‬ی ؼـ آقٔ‪ 50 ٖٛ‬ؼـِؽ ٔی ثبٌؽ‪٘ ،‬یبقی ث‪ ٝ‬پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬وّی‪ ٝ‬و‪ٛ‬االت ٕ٘ی‬ ‫ثبٌؽ‪ .‬تدفث‪ٍ٘ ٝ‬بٖ ٔی ؼ‪ٞ‬ؽ پبوػٍ‪ٛ‬یی ث‪ 35 ٝ‬تب ‪ 45‬تىت (اِجت‪ ٝ‬پبوع ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬یمیٗ ث‪ِ ٝ‬طت آٖ‬ ‫‪3‬‬


‫ؼاـیؽ) ٔی ت‪ٛ‬ا٘ؽ ضبٔٗ لج‪ِٛ‬ی ٌٕب ؼـ ایٗ آقٔ‪ ٖٛ‬ثبٌؽ‪ .‬ؼـ ٘‪ٟ‬بیت وّیؽ ٔ‪ٛ‬فمیت ٌٕب ثف٘بٔ‪ ٝ‬ـیكی‬ ‫ٔ‪ٙ‬بوت خ‪ٟ‬ت ٔغبِق‪ ٝ‬لجُ اق آقٔ‪ٔ ٚ ٖٛ‬ؽیفیت قٔبٖ وف خّى‪ ٝ‬آقٔ‪ ٖٛ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪ٔ .‬غبِق‪ ٝ‬ایٗ پىیح ٘‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ٔفخـ ثّى‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ یه ثىت‪ ٝ‬تىٕیّی ث‪ ٝ‬ؼا‪ٚ‬عّجبٖ ت‪ِٛ‬ی‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ؼـ ایٗ ایج‪ٛ‬ن خ‪ٟ‬ت‬ ‫ؼـن ث‪ٟ‬تف غ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽٌبٖ ٔطتفْ ٔغبِجی اـائ‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثقضبً ؼـ وٕتف ٔ‪ٙ‬جـ فبـوی قثب٘ی ث‪ ٝ‬آٖ اٌبـ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ٜ‬‬ ‫اوت‪.‬‬ ‫شْریَر ‪2931‬‬ ‫سیذ صادق علَی‬ ‫‪sadeghalavi@yahoo.com‬‬

‫‪4‬‬


‫مقدمه ناشر‪:‬‬ ‫گرٍُ آهَزشی ‪ 808‬ترای اٍلیي تار الذام تِ اًتشار کتاب ّای تخصصی در هارکتیٌگ هجازی‬ ‫ًوَدُ است تِ ًحَیکِ کتاب ّای تخصصی کِ حتی در دًیای چاج فیسیکی ّن تاتحال‬ ‫ًوًَِ ّای آى تِ چاج ًرسیذُ ٍ در عیي حال هخاطثاى زیادی ّن دارد را در غالة ایثَن‬ ‫هٌتشر ًوَدُ است کِ استمثال زیادی از ایي جسٍات همذهاتی ٍ پیشرفتِ شذُ است‪ .‬کتاب‬ ‫ّای الکترًٍیکی تواها در غالة حرفِ ای ّوراُ تا ٍیراستاری ٍ صفحِ آرایی حرفِ ای هٌتشر‬ ‫هی شَد ٍ حك هَلف ٍ ًاشر از اًتشار ایي کتاب از تثلیغاتی کِ درٍى ایي ایثَن ّا هٌتشر‬ ‫هی شَد تاهیي خَاّذ شذ دستِ ای از ایثَن ّا رایگاى عرضِ هیشَد ٍ دستِ ای دیگر کِ‬ ‫صَرت پَلی در فضای هجازی هٌتشر هی شًَذ ٍ ّوچٌیي درٍى دی ٍی دی ّای‬ ‫هحصَالت آهَزشی ‪ 808‬عرضِ هی شًَذ‪.‬‬ ‫ترخی از هس ایای اًتشارات هجازی‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫هسیت اًتشار کتاب ّای الکترًٍیکی ًسثت تِ اًتشار حمیمی کتاب ّا‬

‫‪‬‬

‫گسترش فرٌّگ کتاتخَاًی الکترًٍیکی هیاى هٌْذساى‬

‫‪‬‬

‫سَْلت دسترسی تِ اًَاع کتاب ّا‬

‫‪‬‬

‫ٍ رایگاى تَدى تعذاد ًسثتا زیادی از کتاب ّا ٍ ّوچٌیي هجلِ!‬

‫در ایي شیَُ آهَزش هجازی راُ تاهیي ّسیٌِ ّای ها ٍ هَلفاى ها درج تثلیغات اسپاًسر ّای طالیی سایت است‪ ،‬پس اگر‬ ‫تِ دًثال حوایت ایي شیَُ ًشر هجازی ّستیذ هی تَاًیذتا ها در تواس تاشیذ‬

‫گرٍُ آهَزشی ‪808‬‬ ‫اًتشارات هجازی‬

‫‪5‬‬


‫فُرست مطالة‬ ‫فصل‬

‫عنواى‬

‫صفحه‬

‫اول‬

‫هقذهه‬

‫‪11‬‬

‫دوم‬

‫کلیات‬

‫‪26‬‬

‫سوم‬

‫کوانش هوضعی‬

‫‪31‬‬

‫چهارم‬

‫طرح کششی‬

‫‪55‬‬

‫پنجن‬

‫طرح فشاری‬

‫‪84‬‬

‫ششن‬

‫طرح خوشی‬

‫‪124‬‬

‫هفتن‬

‫طرح برشی‬

‫‪179‬‬

‫هشتن‬

‫تیر ستوى‬

‫‪191‬‬

‫نهن‬

‫اعضا هختلط‬

‫‪197‬‬

‫دهن‬

‫اتصاالت‬

‫‪235‬‬

‫یازدهن‬

‫طرح لرزه ای‬

‫‪315‬‬

‫دوازدهن‬

‫تست های تکویلی‬

‫‪342‬‬

‫‪6‬‬


7


‫‪8‬‬

‫ر‬


9


‫ث‪ٙ‬بثفایٗ خ‪ٟ‬ت تقبؼَ اوتبتیىی ث‪ٔ ٝ‬مب‪ٔٚ‬ت فٍبـی وُ ٔمغـ ثت‪ٙ‬ی ٘یبق ٘ػ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت‪.‬‬ ‫‪01‬‬


00


‫تررسی آزمًن َای سىًات اخیر‬ ‫ثفـوی آقٔ‪ٞ ٖٛ‬بی و‪ٛٙ‬ات اغیف ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ؼ ث‪ ٝ‬ضفف‪ٟٙٔ ٝ‬ؽوی ث‪ٚ ٝ‬یم‪ ٜ‬ؼـ ـٌت‪ٔ ٝ‬طبوجبت ٍ٘بٖ ٔی ؼ‪ٞ‬ؽ‪،‬‬ ‫ؼـِؽ و‪ٛ‬االت ٔغفش ٌؽ‪ ٜ‬اق ضبِت ضؽی ؼـ ضبَ افكایً ٔی ثبٌؽ‪ .‬ؼـ خؽ‪ َٚ‬قیف یه ٔمبیى‪ ٝ‬وّی‬ ‫ا٘دبْ ٌؽ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ایٗ ٌفت‪ ٝ‬ـا تّؽیك ٔی و‪ٙ‬ؽ‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ثػً ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ثیٗ ‪ٞ‬ف ؼ‪ ٚ‬ـ‪ٚ‬ي ٍٔتفن اوت ـا‬ ‫ؼـ ت‪ٔ ًٙ‬دبق ؼوت‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ؽی ٕ٘‪ٛ‬ؼیٓ‪ ،‬ؼـ غیف ای‪ّٛٙ‬ـت ؼـِؽ ٍٔبـوت و‪ٛ‬االت ؼـ ثػً ضبِت ضؽی‬ ‫اـلبْ ثبالتفی ـا ٍ٘بٖ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ؼاؼ‪ .‬ث‪ٞ ٝ‬ف ضبَ اِ‪ َٛ‬وبـ ؼـ ‪ٞ‬ف ؼ‪ ٚ‬ـ‪ٚ‬ي یىىبٖ ٔی ثبٌؽ ‪ ٚ‬ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی‬ ‫و‪ ٝ‬ثب ثػً ت‪ٔ ًٙ‬دبق آٌ‪ٙ‬بیی ٘ىجی ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ‪ ،‬ؼـن ٔغبِت ؼـ ثػً ضبِت ضؽی آوبٖ تف‬ ‫غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪ .‬ث‪ ٝ‬اضتٕبَ لفیت ث‪ ٝ‬یمیٗ آقٔ‪ ٖٛ‬آؾـ ٔب‪ 92 ٜ‬آغفیٗ آقٔ‪ ٖٛ‬ثف اوبن ‪ٚ‬یفایً ‪ٔ 87‬جطث‬ ‫ؼ‪ٔ ٓٞ‬ی ثبٌؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ا٘تؾبـ ٔی ـ‪ٚ‬ؼ ؼـِؽ و‪ٛ‬االت ٔغف‪ٚ‬ض‪ ٝ‬اق ضبِت ضؽی افكایً یبثؽ‪.‬‬ ‫ضبِت ضؽی‬

‫آقٔ‪ٖٛ‬‬

‫ـ‪ٚ‬ي ت‪ٔ ًٙ‬دبق‬

‫ضبِت ضؽی‬

‫ٔدٕ‪ٛ‬ؿ‬

‫غفؼاؼ ‪89‬‬

‫‪13‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ 7‬ؼـِؽ‬

‫اوف‪ٙ‬ؽ ‪89‬‬

‫‪12‬‬

‫‪3‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ 20‬ؼـِؽ‬

‫آؾـ ‪90‬‬

‫‪11‬‬

‫‪3‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ 22‬ؼـِؽ‬

‫ٌ‪ٟ‬فی‪ٛ‬ـ ‪91‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ 33‬ؼـِؽ‬

‫اوف‪ٙ‬ؽ ‪91‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ 36‬ؼـِؽ‬

‫‪02‬‬

‫وُ و‪ٛ‬االت‬


‫پرسش و پاسخ‬

‫‪ ‬سازٌ ضريرتاً تایذ طراحی ضًد؟‬ ‫‪ ‬چىذ ريش طراحی سازٌ میطىاسیذ؟‬ ‫‪ ‬ريش طراحی چٍ تاثیری در عملکرد سازٌ در ياقعیت خًاَذ داضت؟‬

‫‪ ‬کذام ريش را تایذ اوتخاب کرد؟‬ ‫‪ ‬کذام ريش وتایج اقتصادی تری تٍ دوثال خًاَذ داضت؟‬ ‫‪ ‬ضعف ريضُای قذیمی طراحی سازٌ را در چٍ می داویذ؟‬ ‫‪ ‬محاسه ريضُای جذیذ طراحی سازٌ چیست؟‬

‫‪03‬‬


‫‪ ‬مبحث دَم مقررات ملی ساختمان استفادٌ از ريش تىص مجاز ي حالت حدی وُایی را مجاز می داود‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫آییه وامٍ فًالد آمریکا استفادٌ از ريش مقايمت مجاز ي حالت حدی وُایی را مجاز می داود‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ريش مقايمت مجاز در اغلب مىابع فارسی زبان تحت عىًان تىص مجاز ترجمٍ ضدٌ است‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وتایج حاصل از ريش تىص مجاز ي مقايمت مجاز تقریباً یکسان خًاَد بًد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مسیت ريش تىص مجاز در سادگی محاسبات ي فلسفٍ آن می باضد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫بر خالف تصًر رایج وتایج حاصل از ريش حالت حدی لسيماً اقتصادی تر ومی باضد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ضرایب بار ي مقايمت بر پایٍ ومًوٍ َای آماری فرايان تعییه ضدٌ اود‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ضرایب بار ي مقايمت بر اساس ريش تىص مجاز َمپایٍ ضدٌ اود‪.‬‬ ‫‪04‬‬


‫ريش تىص مجاز‬ ‫ؼـ عفاضی ث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ي ت‪ٔ ًٙ‬دبق‪ٔ ،‬مبعـ ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای ا٘تػبة ٔی ٌ‪٘ٛ‬ؽ و‪ ٝ‬ت‪ ًٙ‬ایدبؼ ٌؽ‪ ٜ‬تطت‬ ‫ثبـ‪ٞ‬بی وبـ(وف‪ٚ‬یه) ؼـ ‪ٞ‬یر یه اق افضبء اق ت‪ٔ ًٙ‬دبق ٍٔػُ ٌؽ‪ ٜ‬ففاتف ٘ف‪ٚ‬ؼ‪ .‬ایٗ ـ‪ٚ‬ي ثف پبی‪ٝ‬‬ ‫تئ‪ٛ‬ـی االوتیىیت‪ ٝ‬خ‪ٟ‬ت تقییٗ ت‪ ًٙ‬ایدبؼ ٌؽ‪ ٜ‬ؼـ افضبء تطت ثبـ‪ٞ‬بی وبـ(وف‪ٚ‬یه) ثىت یبفت‪ٝ‬‬ ‫اوت‪ .‬ت‪ٔ ًٙ‬دبق ‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ ث‪٘ ٝ‬بْ ت‪ ًٙ‬ضؽ وف‪ٚ‬یه ٘یك ٌ‪ٙ‬بغت‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ایٗ ت‪ ًٙ‬ثب تمىیٓ ت‪ًٙ‬‬ ‫تىّیٓ ف‪ٛ‬الؼ ثف ضفیت اعٕی‪ٙ‬بٖ ٔت‪ٙ‬بوت ثب فض‪ٛٔ ٛ‬ـؼ عفاضی تقییٗ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ـ غالِ‪ٝ‬‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬اٖ ٌفت ‪:‬‬

‫‪F‬‬

‫ت‪ٔ ًٙ‬دبق‬ ‫ت‪ ًٙ‬تىّیٓ ف‪ٛ‬الؼ‬

‫𝛺‬

‫ضفیت اعٕی‪ٙ‬بٖ (اق ضفیت اضبف‪ٔ ٝ‬مب‪ٔٚ‬ت ‪ٔ Ωo‬دكا ٔی ثبٌؽ)‬ ‫ت‪ ًٙ‬ایدبؼ ٌؽ‪ ٜ‬ؼـ فض‪ ٛ‬تطت ثبـ‪ٞ‬بی وف‪ٚ‬یه‬

‫ريش تار ي مقايمت (حالت حذی)‬ ‫ؼـ وبَ ‪ٔ 1986‬یالؼی ا٘دٕٗ ف‪ٛ‬الؼ آٔفیىب ـ‪ٚ‬ي ‪ LRFD‬یب ‪ٕٞ‬بٖ ـ‪ٚ‬ي ثبـ ‪ٔ ٚ‬مب‪ٔٚ‬ت ـا ث‪ٝ‬‬ ‫ـوٕیت ٌ‪ٙ‬بغت‪ ٚ ٝ‬ضٕیٕ‪ ٝ‬آییٗ ٘بٔ‪ ٝ‬عفاضی وبق‪ٞ ٜ‬بی ف‪ٛ‬الؼی ایٗ وٍ‪ٛ‬ـ ٔی ٕ٘بیؽ‪ .‬ؼـ ایٗ ـ‪ٚ‬ي‬ ‫ثبـ‪ٞ‬بی وف‪ٚ‬یه ث‪ٚ ٝ‬ویّ‪ ٝ‬ضفایجی ثكـٌ‪ٕٙ‬بیی ٌؽ‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬وبق‪ ٜ‬افٕبَ ٔی ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪ .‬ایٗ ضفایت ثف اوبن‬ ‫آییٗ ٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ثبـٌؿاـی ٔفث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬تقییٗ ٔی ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ؼـ ‪ٚ‬یفایً فقّی ٔجطث ؼ‪ ٓٞ‬ایٗ ضفایت ؼـ‬ ‫‪05‬‬


‫ٔتٗ غ‪ٛ‬ؼ آییٗ ٘بٔ‪ ٝ‬آٔؽ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ؼـ ‪ٚ‬یفایً ثقؽی ایٗ ٔجطث و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ق‪ٚ‬ؼی ٔ‪ٙ‬تٍف ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ ایٗ ضفایت‬ ‫ضؿف ٌؽ‪ ٚ ٜ‬عفاش ث‪ٔ ٝ‬جطث ٌٍٓ ٔمفـات ّٔی وبغتٕبٖ اـخبؿ ؼاؼ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫**ث‪٘ ٝ‬ؾف ٔی ـوؽ ‪ٚ‬یفایً خؽیؽ ٔجطث ؼ‪ ٓٞ‬ا‪ٚ‬اغف وبَ ‪ 92‬ؼـ ؼوتفن فٕ‪ ْٛ‬لفاـ ٌیفؼ‪.‬‬ ‫ضفایت افكایً ثبـ ثف اوبن تئ‪ٛ‬ـی اضتٕبالت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ؼالیُ قیف ِطبػ ٔی ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ ‬فؽْ لغقیت ؼـ ٔ‪ٛ‬ـؼ ثبـ‪ٞ‬بی پیً ثی‪ٙ‬ی ٌؽ‪ٜ‬‬ ‫‪ ‬غغب ؼـ ـ‪ٚ‬ي عفاضی ‪ ٚ‬تطّیُ‬ ‫‪ ‬فؽْ ٌ‪ٙ‬بغت ؼلیك اق ـفتبـ ‪ٚ‬القی ّٔبِص‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٘یف‪ٚ‬ی ایدبؼ ٌؽ‪ ٜ‬ؼـ یه فض‪ ٛ‬ضبُِ اق ثبـ‪ٞ‬بی ضفیت ؼاـ ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای تقییٗ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬اق‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘یبق فض‪ ٛ‬ففاتف ٘ف‪ٚ‬ؼ‪ٔ .‬مب‪ٔٚ‬ت اوٕی فض‪ٕٞ ٛ‬س‪ٙ‬یٗ ث‪٘ ٝ‬بْ ؽففیت ٘‪ٟ‬بیی ٘یك ٌ‪ٙ‬بغت‪ٔ ٝ‬ی‬ ‫ٌ‪ٛ‬ؼ‪ٔ .‬مب‪ٔٚ‬ت عفاضی فض‪ ٛ‬ثفاثف اوت ثب ضبُِ ضفة ٔمب‪ٔٚ‬ت اوٕی فض‪ ٛ‬ؼـ ضفیت تمّیُ ٔمب‪ٔٚ‬ت‬ ‫ٔفث‪ٛ‬ع‪.ٝ‬‬ ‫ضفایت تمّیُ ٔمب‪ٔٚ‬ت افضبء ثف اوبن تئ‪ٛ‬ـی اضتٕبالت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ؼالیُ قیف ِطبػ ٔی ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ ‬فؽْ لغقیت ؼـ ٔیكاٖ ٔمب‪ٔٚ‬ت تقییٗ ٌؽ‪ّٔ ٜ‬بِص‬ ‫‪ ‬غغب‪ٞ‬بی ٘بٌی اق ٘یف‪ٚ‬ی ا٘ىب٘ی‬ ‫‪ ‬ضقف ٘بٌی اق ـ‪ٌٟٚ‬بی اخفا‬

‫‪06‬‬


‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ؼـ ٔ‪ٛ‬ـؼ ـ‪ٚ‬ي عفاضی ؼـ ضبِت ضؽی ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ـ غالِ‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬اٖ ٌفت ‪:‬‬

‫**‪ٔ R‬ػفف وّٕ‪ Resistance ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ق‪ٙ‬ی ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘یبق افضب و‪ ٝ‬ثفاثف ثب تالٌ‪ٟ‬بی ضبُِ اق ثبـ‪ٞ‬بی ضفیت ؼاـ ٔی ثبٌؽ‬

‫ضفیت تمّیُ ٔمب‪ٔٚ‬ت‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت اوٕی افضب و‪ ٝ‬ثف اوبن آییٗ ٘بٔ‪ ٝ‬تقییٗ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ(ٔب٘‪ٙ‬ؽ ٔجطث ؼ‪)ٓٞ‬‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت عفاضی و‪ ٝ‬ثبیىتی ثكـٌتف یب ٔىب‪ٚ‬ی ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘یبق ثبٌؽ‬

‫ريش مقايمت مجاز (ایه ريش در يیرایص فعلی مبحث دَم يجًد ودارد)‬ ‫په اق وبَ ‪ ،2001‬ا٘دٕٗ ف‪ٛ‬الؼ آٔفیىب تّٕیٓ ث‪ ٝ‬ضؿف ـ‪ٚ‬ي ت‪ٔ ًٙ‬دبق ؼـ ‪ٚ‬یفایً ثقؽی آییٗ‬ ‫٘بٔ‪ AISC ٝ‬ث‪ ٝ‬خ‪ٟ‬ت ایدبؼ ‪ٚ‬ضؽت ـ‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ؼـ عفاضی پف‪ٚ‬ل‪ٞ ٜ‬ب ٔی ٌیفؼ‪ .‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ ٔ‪ٛ‬خت ٘بـضبیتی‬ ‫فؽ‪ ٜ‬قیبؼی اق عفاضبٖ وبق‪ٔ ٜ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ؼـ ‪ٚ‬یفایً ثقؽی ایٗ آییٗ ٘بٔ‪ ٝ‬ؼـ و‪ٙ‬بـ ـ‪ٚ‬ي ثبـ ‪ٚ‬‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت‪ ،‬ـ‪ٚ‬ي ؼیٍفی تطت ف‪ٛٙ‬اٖ ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔدبق )‪ (ASD‬اـائ‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ؼـ ـ‪ٚ‬ي ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔدبق‪ٔ ،‬مبعـ ث‪٘ ٝ‬ط‪ٛ‬ی ا٘تػبة ٔی ٌ‪٘ٛ‬ؽ و‪ ٝ‬تطت ثبـ‪ٞ‬بی وف‪ٚ‬یه ٘یف‪ ٚ‬ؼـ افضب اق‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔدبق فض‪ ٛ‬ففاتف ٘ف‪ٚ‬ؼ‪ٔ .‬مب‪ٔٚ‬ت ٔدبق ثفاثف اوت ثب ضبُِ تمىیٓ ٔمب‪ٔٚ‬ت اوٕی افضب ثف‬ ‫ضفیت اعٕی‪ٙ‬بٖ ٔفث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬آٖ فض‪ ٛ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬فّٕىفؼی و‪ ٝ‬ؼاـؼ‪ٔ .‬مب‪ٔٚ‬ت اوٕی ؼـ ‪ٞ‬ف ؼ‪ ٚ‬ـ‪ٚ‬ي‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔدبق ‪ ٚ‬ضبِت ضؽی یىىبٖ ٔی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪07‬‬


‫**‪ٔ R‬ػفف وّٕ‪ Resistance ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ق‪ٙ‬ی ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘یبق افضب و‪ ٝ‬ثفاثف ثب تالٌ‪ٟ‬بی ضبُِ اق ثبـ‪ٞ‬بی وف‪ٚ‬یه ٔی ثبٌؽ‬ ‫𝛺‬

‫ضفیت اعٕی‪ٙ‬بٖ (اق ضفیت اضبف‪ٔ ٝ‬مب‪ٔٚ‬ت ‪ٔ Ωo‬دكا ٔی ثبٌؽ)‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت اوٕی افضب و‪ ٝ‬ثف اوبن آییٗ ٘بٔ‪ ٝ‬تقییٗ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔدبق و‪ ٝ‬ثبیىتی ثكـٌتف یب ٔىب‪ٚ‬ی ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘یبق ثبٌؽ‬

‫𝛺‬

‫مقایسٍ وتیجٍ ريش تىص مجاز ي مقايمت مجاز‬ ‫ؼـ ‪ٚ‬الـ ـ‪ٚ‬ي ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔدبق ‪ٕٞ‬بٖ ـ‪ٚ‬ي ت‪ٔ ًٙ‬دبق اوت‪ ،‬و‪ ٝ‬ویٕبی آٖ ا٘ؽوی تغییف وفؼ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫ثفای ٔثبَ اق عفاضی افضبء وٍٍی ث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ي ت‪ٔ ًٙ‬دبق ث‪ ٝ‬یبؼ ؼاـیٓ و‪: ٝ‬‬ ‫٘یف‪ٚ‬‬

‫ت‪ٛٔ ًٙ‬خ‪ٛ‬ؼ‬

‫وغص ٔمغـ‬

‫یب‬

‫ؼـ ـ‪ٚ‬ي ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔدبق ـ‪ٚ‬اثظ ث‪ ٝ‬ایٗ ٌىُ تغییف یبفت‪ ٝ‬ا٘ؽ ‪:‬‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت وٍٍی اوٕی‬ ‫ضفیت اعٕی‪ٙ‬بٖ‬ ‫‪08‬‬

‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔدبق‬


‫یب‬

‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٔ ٝ‬الضؾ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یؽ ٘تبیح تمفیجبً ‪ ٚ‬تطمیمبً یىىبٖ ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫مقایسٍ وتیجٍ ريش مقايمت مجاز ي حالت حذی‬ ‫ز‪ ٖٛ‬ؼـ ضبِت ضؽی ثب ثبـ‪ٞ‬بی ضفیت ؼاـ ٔ‪ٛ‬اخ‪ٞ ٝ‬ىتیٓ‪ ،‬ث‪ٙ‬بثفایٗ القْ اوت ثؽا٘یٓ ایٗ ٔمبیى‪ ٝ‬ثف‬ ‫اوبن وؽأیه اق تفویجبت ثبـٌؿاـی ا٘دبْ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ایٗ ٔمبیى‪ ٝ‬ـا ثفای تفویت ثبـ ٔفؼ‪ ٚ ٜ‬ق٘ؽ‪ٜ‬‬ ‫ا٘دبْ ٔی ؼ‪ٞ‬یٓ‪ .‬ث‪ ٝ‬خ‪ٟ‬ت و‪ِٟٛ‬ت ؼـ ٔطبوجبت ‪ٔ ٚ‬مبیى‪ ٝ‬ث‪ٟ‬تف ففْ ٔی و‪ٙ‬یٓ ٔیكاٖ ثبـ ق٘ؽ‪ 3 ٜ‬ثفاثف‬ ‫ثبـ ٔفؼ‪ ٜ‬اوت‪ٞ .‬فز‪ٙ‬ؽ و‪ ٝ‬ایٗ ففْ ؼـ وبق‪ٞ ٜ‬بی ٔتقبـف غ‪ٛ‬ؼ یه ففْ ٘ب ٔطتُٕ ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ ففْ ٔی و‪ٙ‬یٓ فض‪ٛٔ ٛ‬ـؼ ثفـوی یه فض‪ ٛ‬غٍٕی اوت ث‪ ٝ‬ع‪ l َٛ‬و‪ ٝ‬ثف آٖ ثبـ‪ٞ‬بی‬ ‫ٌىتفؼ‪ ٜ‬ثب ٌؽت ‪ٚ L ٚ D‬اـؼ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ؼـ ـ‪ٚ‬ي ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔدبق غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫ِ‪ٍٙ‬ف ٘بٌی اق ثبـ‪ٞ‬بی وف‪ٚ‬یه ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬

‫اق عففی ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ضیطبت اـائ‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬ثبیىتی ـاثغ‪ ٝ‬قیف ثفلفاـ ثبٌؽ‬

‫‪09‬‬


‫ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ تفتیت ؼـ ـ‪ٚ‬ي ضبِت ضؽی ٘‪ٟ‬بیی ٔمب‪ٔٚ‬ت)‪ (LRFD‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ِ‪ٍٙ‬ف ٘بٌی اق ثبـ‪ٞ‬بی ضفیجؽاـ ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬

‫ٔب٘‪ٙ‬ؽ ـ‪ٚ‬ي لجُ ؼـ ایٗ ضبِت ـاثغ‪ ٝ‬قیف ثبیىتی ثفلفاـ ثبٌؽ‬

‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ثب ٔىب‪ٚ‬ی لفاـ ؼاؼٖ‬

‫ؼـ ‪ٚ‬الـ‬

‫ضبُِ اق ؼ‪ ٚ‬ـ‪ٚ‬ي غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫فىه ضفیت اعٕی‪ٙ‬بٖ ؼـ ـ‪ٚ‬ي ت‪ٔ ًٙ‬دبق اوت‪ .‬ؼـوتی ایٗ ٌفتبـ ؼـ لىٕت ‪ٞ‬بی لجُ‬

‫ث‪ ٝ‬اثجبت ـویؽ‪ .‬ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی و‪ٕٞ ٝ‬یٗ ٔمبیى‪ ٝ‬ـا ثف اوبن تفویت ثبـ آییٗ ٘بٔ‪ ٝ‬آٔفیىب ا٘دبْ ؼ‪ٞ‬یٓ ث‪ٝ‬‬ ‫٘ىجت‬

‫غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یؽ ـویؽ‪ .‬ؼـ اؼأ‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یؽ ؼیؽ و‪ ٝ‬ضفیت‬

‫ثفای افضب غٍٕی ثفاثف ثب ‪ٔ 0/9‬ی ثبٌؽ‪،‬‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ث‪ ٝ‬ایٗ ٌىُ اوت‪ٙ‬جبط ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ و‪ٔ ٝ‬مب‪ٔٚ‬ت غٍٕی ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘یبق ؼـ ـ‪ٚ‬ي ضؽی ٘‪ٟ‬بیی‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ي ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔدبق ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬

‫‪21‬‬


‫اِجت‪ ٝ‬ایٗ ـاثغ‪ ٝ‬ث‪ٞ ٝ‬یر ف‪ٛٙ‬اٖ خبٔقیت ٘ؽاـؼ ‪ ٚ‬ایٗ ٘ىجت ثىت‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬مؽاـ ثبـ ٔفؼ‪ ٚ ٜ‬ق٘ؽ‪ ٚ ٜ‬یب ضتی‬ ‫ثبـ‪ٞ‬بی خب٘جی ٔتفب‪ٚ‬ت غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ لیبن ‪ٞ‬بی ایٗ ز‪ٙ‬ی‪ٙ‬ی ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ـا ٕ٘ی ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬وّی‪ٛٔ ٝ‬اـؼ‬ ‫تقٕیٓ ؼاؼ‪ .‬ؼـ لىٕت لجُ ٍٔب‪ٞ‬ؽ‪ ٜ‬وفؼیؽ و‪٘ ٝ‬تید‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ي ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔدبق ‪ ٚ‬ت‪ٔ ًٙ‬دبق یىىبٖ ٔی‬ ‫ثبٌؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ثؽی‪ٟ‬ی اوت و‪ ٝ‬ؼـ ِ‪ٛ‬ـت ٔمبیى‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ي ت‪ٔ ًٙ‬دبق ‪ ٚ‬ـ‪ٚ‬ي ضبِت ضؽی ٔ‪ٙ‬دف ث‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ ت‪ٙ‬بوت فؽؼی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫‪ ‬ـ‪ٚ‬ي عفش وبق‪ٞ ٜ‬ف ز‪ ٝ‬ثبٌؽ ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ٔمب‪ٔٚ‬ت ‪ ٚ‬ـفتبـ وبق‪ ٜ‬ؼـ ‪ٚ‬القیت تفب‪ٚ‬تی ٘ػ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ؼاٌت‪.‬‬

‫‪ ‬ا٘تػبة ـ‪ٚ‬ي عفاضی ث‪ٞ ٝ‬ؽف ـویؽٖ ث‪ ٝ‬عفش التّبؼی یه تّ‪ٛ‬ـ ٘بِطیص ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫‪ٔ ‬ی ت‪ٛ‬اٖ ٌفت ٘تبیح ضبُِ اق عفاضی ؼـ ضبِت ضؽی ‪ٚ‬الـ ثی‪ٙ‬ب٘‪ ٝ‬تف اق ت‪ٔ ًٙ‬دبق اوت‪.‬‬ ‫‪ ‬ؼـ ـ‪ٚ‬ي ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔدبق ضفایت ثبـ ‪ٔ ٚ‬مب‪ٔٚ‬ت تجؽیُ ث‪ ٝ‬یه ضفیت ایٕ‪ٙ‬ی ٌؽ‪ ٜ‬ا٘ؽ‪.‬‬ ‫‪ ‬غف‪ٚ‬خی ضبُِ اق عفاضی (‪ٙٞ‬ؽو‪ٍٔ ٚ ٝ‬ػّبت ٔمبعـ) ؼـ وّی‪ ٝ‬ـ‪ٌٟٚ‬ب تمفیجبً یىىبٖ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫‪ ‬تفویت ز‪ٙ‬ؽ ـ‪ٚ‬ي ؼـ عفاضی ث‪ٙٔ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ـ ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬یبثی ٔمبعـ ث‪ٞ ٝ‬یر ف‪ٛٙ‬اٖ ٔدبق ٕ٘ی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫‪ ‬وٍ‪ٛ‬ـ آٔفیىب ثب تبغیف ٘ىجت ث‪ ٝ‬وبیف ٕٔبِه(ٔتفلی) ـ‪ٚ‬ي ضبِت ضؽی ٘‪ٟ‬بیی ـا پؿیففت‪.‬‬ ‫‪ ‬ثفغی اق ٔدبٔـ ؼـ آٔفیىب ‪ٛٙٞ‬ق ـ‪ٚ‬ي عفاضی ؼـ ضبِت ضؽی ٘‪ٟ‬بیی ـا ٘پؿیففت‪ ٝ‬ا٘ؽ‪.‬‬

‫تحلیل مىحىی تىص ي کروص فًالد‬

‫‪20‬‬


‫‪.I‬‬ ‫‪.II‬‬

‫٘بضی‪ ٝ‬غغی االوتیه‬ ‫٘بضی‪ ٝ‬غیفغغی االوتیه‬

‫‪.III‬‬

‫٘بضی‪ ٝ‬تىّیٓ ف‪ٛ‬الؼ (ضؽ ثبالیی ت‪ ًٙ‬تىّیٓ و‪ٕٞ ٝ‬بٖ ت‪ ًٙ‬تىّیٓ ٔ‪ٛ‬ـؼ ا٘تؾبـ ٔی ثبٌؽ‬

‫‪.IV‬‬

‫٘بضی‪ ٝ‬وػت ٌؽٌی ٔدؽؼ ‪ ٚ‬افكایً ت‪ ًٙ‬أب ثب آ‪ٍٙٞ‬ی ٔالیٓ‬

‫‪.V‬‬

‫)‬

‫ؼـ ایٗ ٘بضی‪ ٕٝ٘ٛ٘ ٝ‬آقٔبیٍٍب‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬وففت ؼزبـ وب‪ ًٞ‬لغف ٌؽ‪ ٜ‬تب آ٘دب و‪ٌ ٝ‬ىیػتٍی ـظ ٔی ؼ‪ٞ‬ؽ‪.‬‬

‫*ؼـ ٘بضی‪ I ٝ‬تغییفات ت‪٘ ًٙ‬ىجت ث‪ ٝ‬وفً٘ ٔت‪ٙ‬بوت ٔی ثبٌؽ(وبٔالً غغی)‪ ،‬اق ‪ٕٞ‬یٗ ـ‪ ٚ‬ضؽ ایٗ ٘بضی‪ ٝ‬تطت ٘بْ ضؽ‬ ‫ت‪ٙ‬بوت ٌ‪ٙ‬بغت‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫*ؼـ ٘بضی‪ I ٝ‬ؼـ ِ‪ٛ‬ـت ثبـ ثفؼاـی ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ث‪ ٝ‬ا٘ؽاق‪ ٜ‬ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼي ثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌٍت‪(.‬وفً٘ ٔب٘ؽٌبـ ثفاثف ثب ِفف ٔی‬ ‫ثبٌؽ‪).‬‬ ‫*ؼـ ٘بضی‪ I ٝ‬لب٘‪ٛٞ ٖٛ‬ن ثف لفاـ ٔی ثبٌؽ‪(.‬تغییف ع‪ٔ َٛ‬ت‪ٙ‬بوت اوت ثب ٔیكاٖ ٘یف‪ٚ‬ی ‪ٚ‬اـؼ‪)ٜ‬‬

‫*اق ٘بضی‪ I ٝ‬ث‪ ٝ‬ثقؽ ؼـ ِ‪ٛ‬ـت ثبـ ثفؼاـی اق ـ‪ٚ‬ی ٕ٘‪ٔ ٝ٘ٛ‬مؽاـی اضبف‪ ٝ‬ع‪ٔ َٛ‬ب٘ؽٌبـ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ‬ث‪ ٝ‬ا٘ؽاق‪ٜ‬‬ ‫ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼي ثف ٘ػ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌٍت‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫*ؼـ ٘بضی‪ V ٝ‬ت‪ ًٙ‬ثف ـ‪ٚ‬ی وغص ٔمغـ ٕ٘‪ٕٞ ٝ٘ٛ‬س‪ٙ‬بٖ افكایً ٔی یبثؽ‪ ،‬أب اق آ٘دبیی و‪ٔ ٝ‬مغـ‬ ‫ٌف‪ٚ‬ؿ ث‪ٌ ٝ‬فؼ٘ی ٌؽٖ ٔی و‪ٙ‬ؽ ‪ٙٔ ٚ‬ط‪ٙ‬ی ثف اوبن ٔمغـ ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ـوٓ ٌؽ‪ ،ٜ‬ؼـ ٘بضی‪ V ٝ‬ث‪ِٛ ٝ‬ـت‬ ‫تئ‪ٛ‬ـیه ت‪ ًٙ‬وب‪ٔ ًٞ‬ی یبثؽ‪.‬‬

‫*ٔؽ‪ َٚ‬االوتیىت‪ ٝ‬یب ٔؽ‪ َٚ‬یبً٘ ف‪ٛ‬الؼ ثفاثف ثب ٌیت غظ ٔ‪ٙ‬ط‪ٙ‬ی ت‪ ٚ ًٙ‬وفً٘ ف‪ٛ‬الؼ ؼـ ٘بضی‪ٝ‬‬ ‫االوتیه ٔی ثبٌؽ‪.‬‬

‫*ضفیت پ‪ٛ‬او‪ ٖٛ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وفً٘ خب٘جی ؼـ ٘بضی‪٘ V ٝ‬ىجت ث‪ ٝ‬وفً٘ ٔط‪ٛ‬ـی ؼـ ایٗ ٘بضی‪ٝ‬‬ ‫ٍٔػُ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫‪ν‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ٙ‬ط‪ٙ‬ی ضؽالُ ٘بْ و‪ ٝ‬ؼإٍ٘‪ٙ‬ؽ ـا ثب غ‪ٛ‬ؼ یؽن غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٔی وٍؽ‪.‬‬ ‫‪ ‬ـاثفت ‪ٛٞ‬ن ؼإٍ٘‪ٙ‬ؽ اٍّ٘یىی ث‪ ٝ‬غبعف ضفیت ‪ٛٞ‬ن‪.‬‬ ‫‪ ‬تبٔه یبً٘ ؼإٍ٘‪ٙ‬ؽ اٍّ٘یىی ث‪ ٝ‬غبعف ٔؽ‪ َٚ‬یبً٘‪.‬‬ ‫‪ ‬وبیٕ‪ ٖٛ‬ؼ٘ی پ‪ٛ‬او‪ ٖٛ‬ؼإٍ٘‪ٙ‬ؽ ففا٘ى‪ٛ‬ی ث‪ ٝ‬غبعف ضفیت پ‪ٛ‬او‪.ٖٛ‬‬

‫‪23‬‬


‫حالت حذی وُایی )‪ (ultimate limit state‬ي حذ وُایی )‪(ultimate state‬‬ ‫تفب‪ٚ‬ت فٕؽ‪ٔ ٜ‬یبٖ ضبِت ضؽی ٘‪ٟ‬بیی ‪( ULS‬ـ‪ٚ‬ي عفاضی ٔجطث ؼ‪ ٚ )ٓٞ‬ضؽ ٘‪ٟ‬بیی ‪ US‬ؼـ ایٗ‬ ‫اوت و‪ US ،ٝ‬یه ‪ٚ‬ضقیت فیكیىی اوت و‪ٕٞ ٝ‬فا‪ ٜ‬ثب تغییف ٌىُ ثیً اق ضؽ ‪٘ ٚ‬كؼیه ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ؽاْ‬ ‫اخكاء ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘ؾف وبق‪ٔ ٜ‬ی ثبٌؽ‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ایٗ ٌبُٔ ـفتبـ پالوتیه وبق‪ ٚ ٜ‬تغییف ٌىّ‪ٟ‬بی ٔب٘ؽٌبـ ٘یك ٔی‬ ‫ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ایٗ ؼـ ضبِی اوت و‪ ULS ٝ‬یه ‪ٚ‬ضقیت فیكیىی ث‪ٌٕ ٝ‬بـ ٕ٘ی آیؽ‪ ،‬ثّى‪ ٝ‬یه لفاـؼاؼ‬ ‫ٔطبوجبتی اوت و‪ ٝ‬ثبیؽ ثفآ‪ٚ‬ـؼ‪ٌٛ ٜ‬ؼ‪ .‬ایٗ ٌبُٔ تمبضب ثفای تبٔیٗ پبیؽاـی ‪ٔ ٚ‬مب‪ٔٚ‬ت ؼـ ثفاثف ثبـ‪ٞ‬بی‬ ‫عفاضی ٔی ثبٌؽ‪ .‬ضبِت ضؽی ٘‪ٟ‬بیی ؼـ ‪ٚ‬الـ ـفتبـ وبق‪ ٜ‬ـا ؼـ ثػً ثبالیی ٔطؽ‪ٚ‬ؼ‪ ٜ‬االوتیه ‪ٚ‬‬ ‫تمفیجبً ‪ 15‬ؼـِؽ پبییٗ تف اق ضؽ ثبالیی ت‪ ًٙ‬تىّیٓ ـا ٔ‪ٛ‬ـؼ ثفـوی لفاـ ٔی ؼ‪ٞ‬ؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ٔی ت‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٌفت ؼـ فُٕ ضبِت ضؽی ٘‪ٟ‬بیی یه ـ‪ٚ‬ي وبٔالً االوتیه ٔطى‪ٛ‬ة ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ایٗ ؼـ ضبِی اوت و‪ٝ‬‬ ‫ؽففیت ٘‪ٟ‬بیی ٔمغـ ثىیبـ ثبالتف ؼـ ٘بضی‪ ٝ‬پالوتیه لفاـ ؼاـؼ‪.‬‬

‫ٔ‪ٙ‬ط‪ٙ‬ی قیف ٘ىجت ٔمب‪ٔٚ‬ت ؼـ ضبِت ضؽی ٘‪ٟ‬بیی ‪ٔ ٚ‬مب‪ٔٚ‬ت ٔدبق ث‪ ٝ‬خبثدبیی ـا ٍ٘بٖ ؼاؼ ٔی ؼ‪ٞ‬ؽ‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫ث‪ٞ ٝ‬ف تفتیت ‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٌ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ،‬ؼاؼ‪ٞ ٜ‬بی غبْ عفاضی ‪ٞ‬یر تفب‪ٚ‬تی ثب یىؽیٍف ٘ؽاـ٘ؽ‪ .‬ایٗ ؼاؼ‪ٞ ٜ‬ب‬ ‫ٌبُٔ ثبـ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬اـؼ ثف وبق‪ٔ ،ٜ‬مب‪ٔٚ‬ت ّٔبِص ‪ ٚ‬ضتی ٘‪ٛ‬ؿ وبق‪ٔ ٜ‬ی ثبٌؽ‪ .‬ایٗ ؼاؼ‪ٞ ٜ‬ب ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ي‬ ‫عفاضی پبالیً ٌؽ‪ ٚ ٜ‬ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ثب ثفآ‪ٚ‬ـؼ‪ ٜ‬وفؼٖ ض‪ٛ‬اثظ آییٗ ٘بٔ‪ٙٔ ٝ‬دف ث‪ ٝ‬یه عفش تمفیجبً ‪ٚ‬اضؽ‬ ‫غ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ؽ ٌؽ‪ .‬ـ‪ٚ‬ي عفاضی ‪ٞ‬فز‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ثبٌؽ ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ا٘تؾبـ ؼاـیٓ‪ ،‬عفش ٔب ایٕٗ‪ ،‬التّبؼی‪ ،‬اخفایی ‪ٚ‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬ثب ؼ‪ٚ‬اْ ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪25‬‬


26


27


‫‪ 3-1-2-10‬ؼـ ایٗ ـ‪ٚ‬ي وبق‪ ٜ‬ع‪ٛ‬ـی عفاضی ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬ثب ایٕ‪ٙ‬ی ٍٔػّی‪ ،‬تطت ‪ٞ‬یر یه اق‬ ‫ٌفایظ ٘بٔىبفؽ ثبـٌؿاـی ث‪ٞ ٝ‬یر یه اق ضبالت ‪ٚ‬یم‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اِغالضبً ضبِت ‪ٞ‬بی ضؽی ٘بٔیؽ‪ٔ ٜ‬ی ٌ‪٘ٛ‬ؽ‬ ‫٘فوؽ‪.‬‬ ‫ضبِت ‪ٞ‬بی ضؽی ضبالتی ‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ و‪ ٝ‬وبق‪ ٜ‬یب لىٕت ‪ٞ‬بیی اق آٖ تب ـویؽٖ ث‪ ٝ‬آ٘‪ٟ‬ب ‪ٚ‬ؽبیف غ‪ٛ‬ؼ ـا ث‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬ـ وبُٔ ا٘دبْ ٔی ؼ‪ٙٞ‬ؽ‪ِٚ ،‬ی په اق ـویؽٖ ث‪ٞ ٝ‬فیه اق آ٘‪ٟ‬ب لبؼـ ث‪ ٝ‬ا٘دبْ ‪ٚ‬ؽیف‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼ ؼـ آٖ‬ ‫ضبِت غبَ ٘یىت‪ٙ‬ؽ‪ .‬ضبالت ضؽی غ‪ٛ‬ؼ ث‪ ٝ‬ؼ‪ٌ ٚ‬ف‪ ٜٚ‬ضبالت ضؽی ٘‪ٟ‬بیی(ٔمب‪ٔٚ‬ت) ‪ ٚ‬ضبالت ضؽی ث‪ٟ‬ف‪ٜ‬‬ ‫ثفؼاـی ٔغبثك خؽ‪ 1-1-2-10 َٚ‬تمىیٓ ٔی ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪.‬‬

‫‪ 4-3-0-2-01‬طراحی در حاالت حذی وُایی‬

‫‪28‬‬


‫ؼـ ایٗ ضبِت ضؽی‪ ،‬عفاضی افضبی ٔػتّف وبق‪ ٜ‬ز‪ٙ‬بٖ ِ‪ٛ‬ـت ٔی ٌیفؼ و‪ٔ ٝ‬مب‪ٔٚ‬ت ٘‪ٟ‬بیی عفش یب‬ ‫ضؽاوثف ؽففیت ثبـثفی فض‪ ٛ‬ؼـ ‪ٞ‬ف ٔمغـ‪ ،‬ثكـٌتف یب ٔىب‪ٚ‬ی ثب تالي ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼـ آٖ ٔمغـ تطت‬ ‫اثف ثبـ‪ٞ‬بی ضفیجؽاـ ‪ٚ‬اـؼ ث‪ ٝ‬وبق‪ ٜ‬ثبٌؽ ‪:‬‬

‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ٘‪ٟ‬بیی اوٕی فض‪ ٛ‬ؼـ ٔمغـ ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘ؾف ‪ٚ‬‬

‫ؼـ ـاثغ‪ ٝ‬ف‪ٛ‬ق‪،‬‬

‫تالي ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼـ آٖ‬

‫ٔمغـ تطت اثف ثبـ‪ٞ‬بی ضفیجؽاـ اوت و‪ٔ ٝ‬مب‪ٔٚ‬ت ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘یبق غ‪ٛ‬ا٘ؽ‪ٔ ٜ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ‪ٚ‬‬

‫ـا ضفیت تمّیُ‬

‫ـا ٔمب‪ٔٚ‬ت ٘‪ٟ‬بیی عفش ٔی ٘بٔ‪ٙ‬ؽ‪.‬‬

‫الف) هماٍهت ًْایی اسوی‪،‬‬

‫‪ ،‬ثفای ‪ٞ‬ف تالي غبَ‪ ،‬ثبیؽ ثف اوبن ٍٔػّبت ‪ٙٞ‬ؽوی‬

‫ٔمغـ‪ ،‬ـفتبـ ٔىب٘یىی فض‪ ٛ‬تطت آٖ ٘‪ٛ‬ؿ تالي ‪ ٚ‬ثب ٔ‪ٙ‬ؾ‪ٛ‬ـ وفؼٖ ٌفایظ تقبؼَ ٘یف‪ٞٚ‬ب ؼـ ٔمغـ ‪ٚ‬‬ ‫وبقٌبـی تغییف ٌىُ ‪ٞ‬ب ؼـ تبـ‪ٞ‬بی ٔػتّف آٖ تقییٗ ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ؼـ تقییٗ ٔمب‪ٔٚ‬ت ٘‪ٟ‬بیی عفش ٔمغـ‪ ،‬ضفایت ٔمب‪ٔٚ‬ت ( ) ثبیؽ اثف ؼاؼ‪ٌ٘ٛ ٜ‬ؽ‪ٔ .‬مؽاـ ضفیت تمّیُ‬ ‫‪ٔ ٚ‬مب‪ٔٚ‬ت ٘‪ٟ‬بیی اوٕی ثفای ‪ٞ‬ف تالي غبَ ؼـ ثػً ‪ٞ‬بی ٔفث‪ٛ‬ع‪ ٚ ٝ‬ؼـ لىٕت ة‪ ،‬ثقضی اق‬ ‫ٔمبؼیف ٕ٘‪ٝ٘ٛ‬‬

‫اـائ‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬

‫ب) ضطایة تملیل هماٍهت‬ ‫ثفای فٍبـ ٔط‪ٛ‬ـی‬ ‫ثفای ثفي‬ ‫ثفای ِ‪ٍٙ‬ف غٍٕی‬ ‫‪29‬‬


‫ثفای تىّیٓ فض‪ ٛ‬وٍٍی‬ ‫ثفای ٌىیػتٍی فض‪ ٛ‬وٍٍی‬ ‫ثفای ٔمب‪ٔٚ‬ت اتىبیی‬ ‫ثفای ِ‪ٍٙ‬ف پیسٍی‬ ‫‪ 4-0-2-01‬تحلیل سازٌ‬ ‫ؼـ ـ‪ٚ‬ي عفاضی ؼـ ضبِت ضؽی ـ‪ٚ‬ي ‪ٞ‬بی تطّیُ قیف ٔدبق ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫اِف) تطّیُ غغی‬ ‫ة) تطّیُ غغی ثب ثبقت‪ٛ‬قیـ ٔطؽ‪ٚ‬ؼ‬ ‫*ثبقپػً ِ‪ٍٙ‬ف ثف اوبن ایٗ ـ‪ٚ‬ي ؼـ تیف‪ٞ‬بی عف‪ ٜ‬ث‪ٞ ٝ‬یر ف‪ٛٙ‬اٖ ٔدبق ٕ٘ی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ح) تطّیُ غیف غغی‬ ‫ت) تطّیُ ضؽی(تطّیُ پالوتیه)‬ ‫*ؼلت ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ تطّیُ ضؽی ‪ ٚ‬عفاضی ؼـ ضبِت ضؽی ؼ‪ٚ ٚ‬ال‪ٔ ٜ‬دكا اق یىؽیٍف ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫*ٔجطث ٘‪( ٟٓ‬عفش ‪ ٚ‬اخفای وبغتٕب٘‪ٟ‬بی ثت‪ٙ‬ی) اوتفبؼ‪ ٜ‬اق ایٗ ـ‪ٚ‬ي خ‪ٟ‬ت تطّیُ وبق‪ٞ ٜ‬بیی و‪ ٝ‬ثف‬ ‫اوبن ایٗ ٔجطث عفاضی ٔی ٌ‪٘ٛ‬ؽ ـا ٔدبق ٕ٘ی ؼا٘ؽ‪.‬‬

‫‪-1‬زض ضٍش ططاحی زض حالت حسی‪ ،‬تحلیل ساظُ تِ کساهیک اظ ضٍضْای ظیط هجاظ‬ ‫هی تاضس؟‬

‫‪31‬‬


‫‪ -1‬غغی‬

‫‪ -2‬غیف غغی‬

‫‪ -3‬تطّیُ ضؽی‬

‫‪ٛٔ ٕٝٞ -4‬اـؼ‬ ‫تبِیفی‬

‫خ‪ٛ‬اة ‪ :‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬تٗ ؼـو‪ٙ‬بٔ‪ٌ ٝ‬كی‪ 4 ٝٙ‬پبوع ایٗ تىت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔؽت قٔبٖ القْ خ‪ٟ‬ت پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ایٗ وٕتف اق یه ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫‪-2‬لٌگط ذاضجی زض هحل اتصال یک تیط ططُ ضا هی تَاى تِ هیعاى‪..............‬تملیل‬ ‫زاز‪.‬‬ ‫‪ 10 -1‬ؼـِؽ‬

‫‪ 90 -2‬ؼـِؽ‬

‫‪ -3‬وب‪ٍِٙ ًٞ‬ف ٔدبق ٕ٘ی ثبٌؽ‬

‫‪ٞ -4‬یسىؽاْ‬ ‫تبِیفی‬

‫خ‪ٛ‬اة ‪ :‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬تٗ ؼـو‪ٙ‬بٔ‪ٌ ٝ‬كی‪ 3 ٝٙ‬پبوع ایٗ تىت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔؽت قٔبٖ القْ خ‪ٟ‬ت پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ایٗ وٕتف اق یه ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪30‬‬


32


‫‪ 1-2-2-10‬عجم‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ؽی ٔمبعـ ف‪ٛ‬الؼی‬ ‫ٔمبعـ ف‪ٛ‬الؼی ث‪ ٝ‬و‪ٛ٘ ٝ‬ؿ قیف تمىیٓ ٔی ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٔ ‬مبعـ فٍفؼ‪ٜ‬‬ ‫‪ٔ ‬مبعـ غیف فٍفؼ‪ٜ‬‬ ‫‪ٔ ‬مبعـ الغف‬ ‫*اِجت‪ٔ ٝ‬مغـ ؼیٍفی تطت ف‪ٛٙ‬اٖ فٍفؼ‪ِ ٜ‬فق‪ ٜ‬ای ٘یك ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼاـؼ و‪ ٝ‬ؼـ ثػً ض‪ٛ‬اثظ ‪ٚ‬یم‪ِ ٜ‬فق‪ ٜ‬ای ث‪ٝ‬‬ ‫آٖ اٌبـ‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪.‬‬ ‫*آییٗ ٘بٔ‪ٔ AISC ٝ‬مبعـ ؼیٍفی تطت ف‪ٛٙ‬اٖ ثىیبـ الغف ـا ٘یك ٔقففی وفؼ‪ ،ٜ‬و‪ ٝ‬ؼـ ٔجطث ؼ‪ٓٞ‬‬ ‫ایٗ لىٕت ضؿف ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪ٔ .‬جطث ؼ‪ ٓٞ‬ؼـ ِ‪ٛ‬ـت اوتفبؼ‪ ٜ‬اق ایٗ ٔمبعـ عفاش ـا ث‪ ٝ‬وبیف آییٗ ٘بٔ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ٔقتجف(ؼـ ‪ٚ‬الـ ‪ٕٞ‬بٖ آییٗ ٘بٔ‪ ) AISC ٝ‬اـخبؿ ؼاؼ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫**لجُ اق ‪ٞ‬ف زیك القْ اوت ثب ز‪ٙ‬ؽ اِغالش ثیٍتف آٌ‪ٙ‬ب ٌ‪ٛ‬یٓ**‬ ‫وبق‪ : ٜ‬تٍىیُ ٌؽ‪ ٜ‬اق یه وفی افضب (فٍبـی‪ ،‬وٍٍی‪ ،‬غٍٕی‪)... ،‬‬ ‫‪ ‬فض‪ ٛ‬فٍبـی ‪ :‬وت‪ ٖٛ‬ؼـ لبث‪ٟ‬بی وبؼ‪ ٚ ٜ‬ثبؼث‪ٙ‬ؽ‪ٞ‬بی فٍبـی‬ ‫‪ ‬فض‪ ٛ‬وٍٍی ‪ :‬وت‪ ٖٛ‬ؼـ لبث‪ٟ‬بی وبؼ‪ ٚ ٜ‬ثبؼث‪ٙ‬ؽ‪ٞ‬بی وٍٍی‬ ‫‪ ‬فض‪ ٛ‬غٍٕی ‪ :‬وت‪ ،ٖٛ‬تیف‪ ،‬تیف‪ٚ‬ـق‪ ،‬تیف وت‪ٖٛ‬‬ ‫ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی و‪ ٝ‬فض‪ ٛ‬ـا ثفي ثك٘یٓ ٔمغـ ث‪ ٝ‬ؼوت غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ آٔؽ‪ .‬غ‪ٛ‬ؼ ٔمغـ اق ثػٍ‪ٟ‬بی و‪ٛ‬زىتفی ث‪ٙ‬بْ‬ ‫اخكاء تٍىیُ ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬

‫ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ یه ٔمغـ ‪ٌ I‬ىُ اق و‪ ٝ‬خك تٍىیُ ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪ ،‬یه خبٖ ‪ ٚ‬ؼ‪ ٚ‬ثبَ‪.‬‬ ‫ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی و‪ ٝ‬فض‪ ٛ‬تطت فٍبـ غبُِ ثبٌؽ‪ ،‬تٕبْ اخكا ؼـ ٔمغـ ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘ؾف ‪ٕٞ‬كٔبٖ تطت فٍبـ لفاـ‬ ‫غ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ؽ ٌففت‪.‬‬ ‫ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی و‪ ٝ‬فض‪ ٛ‬تطت غًٕ ثبٌؽ‪ ،‬ثػٍ‪ٟ‬بیی اق فض‪ ٛ‬ؼـ یه ٔمغـ تطت فٍبـ ‪ ٚ‬ثػٍ‪ٟ‬بی ؼیٍف‬ ‫تطت وًٍ لفـ غ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ؽ ٌففت‪.‬‬ ‫‪34‬‬


‫ث‪ٙ‬بثفایٗ تىّیف افضبء فٍبـی ٍٔػُ ٔی ثبٌؽ‪ .‬ؼـ ٔ‪ٛ‬ـؼ افضبء غٍٕی‪ ،‬اخكاء تطت فٍبـی ث‪ ٝ‬ؼِیُ‬ ‫ٔىتقؽ ث‪ٛ‬ؼٖ ؼـ ثفاثف وٕبً٘ اق ا‪ٕٞ‬یت ثیٍتفی ٘ىجت ث‪ ٝ‬اخكاء وٍٍی ثفغ‪ٛ‬ـؼاـ ‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ثفای ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬یه ٔمغـ فٍفؼ‪ٔ ٜ‬طى‪ٛ‬ة ٌ‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ثبیؽ ثبَ ‪ٞ‬ب ؼـ تٕبْ ع‪ َٛ‬غ‪ٛ‬ؼ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ـ وفتبوفی ‪ٚ‬‬ ‫پی‪ٛ‬وت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خبٖ یب خبٖ ‪ٞ‬ب ٔتُّ ثبٌ‪ٙ‬ؽ ‪٘ ٚ‬ىجت پ‪ٟٙ‬ب ث‪ ٝ‬ضػبٔت اخكای فٍبـی ٔمغـ ثف ضىت ٔ‪ٛ‬ـؼ‬ ‫٘جبیؽ اق ٘ىجت ففْ ث‪ ٝ‬ضػبٔت‬

‫ٍٔػُ ٌؽ‪ ٜ‬ؼـ خؽ‪ 1-2-2-10 َٚ‬تدب‪ٚ‬ق ٕ٘بیؽ‪.‬‬

‫اٌف ٘ىجت پ‪ٟٙ‬ب ث‪ ٝ‬ضػبٔت یه یب ز‪ٙ‬ؽ خكء فٍبـی ٘یٕفظ اق‬

‫ثكـٌتف ث‪ٛ‬ؼ‪ِٚ ٜ‬ی اق‬

‫تدب‪ٚ‬ق‬

‫٘‪ٕٙ‬بیؽ‪ ،‬ؼـ ایٗ ِ‪ٛ‬ـت ٔمغـ غیف فٍفؼ‪ٔ ٜ‬طى‪ٛ‬ة ٔی ٌفؼؼ‪.‬‬ ‫ز‪ٙ‬ب٘س‪٘ ٝ‬ىجت پ‪ٟٙ‬ب ث‪ ٝ‬ضػبٔت اق‬

‫ٍٔػُ ٌؽ‪ ٜ‬ؼـ خؽ‪ 1-2-2-10 َٚ‬تدب‪ٚ‬ق ٕ٘بیؽ ؼـ ایٗ‬

‫ِ‪ٛ‬ـت ٔمغـ ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ٔمغقی ثب اخكای الغف ث‪ ٝ‬ضىبة ٔی آیؽ‪.‬‬

‫‪ 2-2-2-01‬پىُای آزاد اجسای تا یک لثٍ متکی‬ ‫پ‪ٟٙ‬بی آقاؼ اخكایی و‪ ٝ‬فمظ ؼـ یه ِج‪ ٝ‬ؼـ أتؽاؼی ث‪ٛٔ ٝ‬اقات ٘یف‪ٚ‬ی فٍبـی ٍ٘‪ٟ‬ؽاـی ٌؽ‪ ٜ‬ا٘ؽ ث‪ٝ‬‬ ‫ٌفش قیف ؼـ ٘ؾف ٌففت‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫‪ .1‬ثفای ثبِ‪ٟ‬بی ٘یٕفظ ‪ٞ‬بی ‪ٌ I‬ىُ ‪٘ ٚ‬یٕفظ وپفی‪ b ،‬ثفاثف ثب ّ٘ف ففْ ثبَ‬

‫‪35‬‬


‫‪-1‬تیطٍضق ضٍ تِ ضٍ‪ ،‬زض کسام گطٍُ اظ هماطغ فَالزی هی تاضس؟‬

‫‪ -1‬الغف‬

‫‪ -3‬غیف فٍفؼ‪ٜ‬‬

‫‪ -2‬فٍفؼ‪ٜ‬‬

‫‪ -4‬فٍفؼ‪ِ ٜ‬فق‪ ٜ‬ای‬ ‫ٌ‪ٟ‬فی‪ٛ‬ـ ‪91‬‬

‫ضُ ‪:‬‬ ‫**‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٔ ٝ‬تٗ ؼـو‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ٌؽ‪ِ ،‬فؼ تیف‪ٚ‬ـق ثفای افضب غٍٕی ث‪ ٝ‬وبـ ٔی ـ‪ٚ‬ؼ و‪ ٝ‬ؼاـای‬ ‫خبٖ الغف ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬ؼـ ِ‪ٛ‬ـت و‪ٛ‬اَ ف‪ٛٙ‬اٖ ٍ٘ؽ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اتّبَ خبٖ ث‪ ٝ‬ثبَ ثب ز‪ٚ ٝ‬ویّ‪ ٝ‬ای ا٘دبْ ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪ٕٞ .‬س‪ٙ‬یٗ‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اوتفبؼ‪ ٜ‬اق ِفؼ تیف‪ٚ‬ـق ٍٔػُ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ٔ ،‬مغـ تطت غًٕ ٔی ثبٌؽ‪ .‬ث‪ٞ ٝ‬ف ضبَ خ‪ٟ‬ت‬ ‫و‪ٙ‬تفَ خبٖ ٔمغـ ث‪ ٝ‬ـؼیف ‪ 9‬خؽ‪ٔ َٚ‬فاخق‪ ٝ‬وفؼ‪ ٚ ٜ‬پبـأتف‪ٞ‬بی القْ ـا ٔطبوج‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثب ففْ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬خ‪ٟ‬ت اتّبَ خبٖ ث‪ ٝ‬ثبَ اق خ‪ٛ‬ي اوتفبؼ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ h ،ٜ‬ثفاثف ثب اـتفبؿ غبُِ خبٖ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪36‬‬


‫ث‪ٞ ٝ‬ف ضبَ خ‪ٟ‬ت و‪ٙ‬تفَ ثبَ ٔمغـ وبق خ‪ٛ‬ي خبٖ ث‪ ٝ‬ثبَ ـا ثفاثف ثب ‪ٔ 6‬یّی ٔتف ؼـ ٘ؾف ٔی ٌیفیٓ‪.‬‬ ‫ؼلت ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ ؼـ ایٗ ٔ‪ٛ‬ـؼ ٌىُ اـائ‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬ؼـ ـؼیف ؼ‪ ْٚ‬اق ٔجطث ؼ‪ ٓٞ‬اٌتجب‪ ٜ‬تفویٓ ٌؽ‪ ٜ‬اوت‬ ‫و‪ٌ ٝ‬ىُ ِطیص ایٗ ٔ‪ٛ‬ـؼ ؾیالً لبثُ ٍٔب‪ٞ‬ؽ‪ ٜ‬اوت‪ٕٞ .‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٔ ٝ‬الضؾ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یؽ ؼـ ٔ‪ٛ‬ـؼ ٔمبعـ‬ ‫وبغت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬اق ‪ٚ‬ـق‪ ،‬وبق خ‪ٛ‬ي ‪ ٚ‬ضػبٔت خبٖ اق پ‪ٟٙ‬بی آقاؼ ثبَ وىف ٔی ٌفؼؼ‪.‬‬

‫ث‪ٞ ٝ‬ف تفتیت ثب ٔفاخق‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ـؼیف ؼ‪ ْٚ‬اق خؽ‪ َٚ‬پبـأتف‪ٞ‬بی القْ ـا اوتػفاج ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تمبـٖ ٔمغـ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬ ‫‪37‬‬


‫√‬

‫√‬

‫ٔالضؾ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یؽ ثبَ تیف الغف ٔی ثبٌؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ؼـ ٘‪ٟ‬بیت وُ ٔمغـ الغف ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٌكی‪ 1 ٝٙ‬پبوع ایٗ تىت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔؽت قٔبٖ تمفیجی خ‪ٟ‬ت پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ایٗ تىت ‪ 5‬ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫*٘ىت‪ : ٝ‬ثفغی اق پبـأتف‪ٞ‬بی خؽ‪ِ َٚ‬ففبً ‪ٚ‬اثىت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬اَ ّٔبِص ٔی ثبٌؽ‪ .‬اق عففی ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اغّت و‪ٛ‬االت آقٔ‪ ٖٛ‬ثف اوبن ف‪ٛ‬الؼ ‪ St-37‬عفش ٔی ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪ ،‬ؼا‪ٚ‬عّت ٔی ت‪ٛ‬ا٘ؽ ؼـ خ‪ٟ‬ت ِفف‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬یی ؼـ قٔبٖ اق لجُ ٔمبؼیف‬

‫‪ٚ‬‬

‫ـا ٔطبوج‪ٕٛ٘ ٝ‬ؼ‪ ٚ ٜ‬ؼـ و‪ٙ‬بـ خؽ‪ َٚ‬یبؼاٌت ٕ٘بیؽ‪ٕٞ .‬س‪ٙ‬یٗ‬

‫ٔمبعـ ‪ٌ I‬ىُ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وبـثفؼ ٌىتفؼ‪ ٜ‬اق خّٕ‪ ٝ‬ویه ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ـؼ فالل‪ ٝ‬عفاضبٖ و‪ٛ‬االت آقٔ‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ؼ ث‪ ٝ‬ضفف‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪38‬‬


39


‫ایٗ ثػً ث‪ ٝ‬افضبی تطت اثف ٘یف‪ٚ‬ی ٔط‪ٛ‬ـی وٍٍی و‪ ٝ‬ؼـ أتؽاؼ ٔط‪ٛ‬ـ ٔفوكی فض‪ ٛ‬ثبـٌؿاـی‬ ‫ٌؽ‪ ٜ‬ا٘ؽ‪ٔ ،‬ی پفؼاقؼ‪.‬‬

‫‪ 0-3-2-01‬محذيدیت َای الغری‬ ‫ضفیت الغفی ضؽاوثف افضبی وٍٍی ٘جبیؽ اق ‪ 300‬تدب‪ٚ‬ق و‪ٙ‬ؽ‪ .‬ؼـ ٔیُ ٔ‪ٟ‬بـ‪ٞ‬بی وٍٍی و‪ ٝ‬ؼاـای‬ ‫پیً ت‪ٙ‬یؽٌی ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬یكاٖ وبفی ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪ ،‬ـفبیت ٔطؽ‪ٚ‬ؼیت ‪ٞ‬بی الغفی القْ ٘یىت‪ِ ،‬یىٗ ٘ىجت‬ ‫ع‪ َٛ‬ث‪ ٝ‬لغف ایٗ افضب ٘جبیؽ اق ‪ 300‬تدب‪ٚ‬ق ٕ٘بیؽ‪.‬‬

‫‪-1‬حسالل لطط الظم جْت هیل هْاض زض لاب هْاتٌسی ًطاى زازُ ضسُ زض ضکل‬ ‫تسٍى تَجِ تِ تاضگصاضی تِ کساهیک اظ گعیٌِ ّا ًعزیک تط هی تاضس؟ (اًساظُ ّا تط‬ ‫حسة هتط هی تاضس)‬

‫‪ٔ14 -1‬یّی ٔتف‬

‫‪ٔ25 -3‬یّی ٔتف‬

‫‪ٔ16 -2‬یّی ٔتف‬

‫‪41‬‬

‫‪ٔ32 -4‬یّی ٔتف‬


‫تبِیفی‬ ‫ضُ ‪:‬‬ ‫عجك آ٘س‪ٌ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ،‬ؼـ ایٗ ٔ‪ٛ‬اـؼ ٔیُ ٔ‪ٟ‬بـ ٔی ت‪ٛ‬ا٘ؽ لغفی ٔقبؼَ ‪ 300‬ثفاثف ع‪ َٛ‬غ‪ٛ‬ؼي ـا ث‪ٝ‬‬ ‫ٌفط پیً ت‪ٙ‬یؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼٖ ث‪ٔ ٝ‬یكاٖ القْ ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ثب اوتفبؼ‪ ٜ‬اق ـاثغ‪ ٝ‬فیثبغ‪ٛ‬ـن اثتؽا ع‪َٛ‬‬ ‫‪ٚ‬تف یب ‪ٕٞ‬بٖ ع‪ٔ َٛ‬یُ ٔ‪ٟ‬بـ ـا ٔطبوج‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫√‬

‫*ضفیت ع‪ٛٔ َٛ‬ثف خ‪ٟ‬ت افضب وٍٍی وبـثفؼی ٘ؽاـؼ‬ ‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٌكی‪ 2 ٝٙ‬پبوع تىت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔؽت قٔبٖ تمفیجی خ‪ٟ‬ت پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ایٗ تىت یه ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪ 2-3-2-01‬مقاطع محاسثاتی در اعضای کططی‬ ‫الف)سطح همطغ کلی ػضَ کططی‬ ‫وغص ٔمغـ وّی فض‪ٛ‬‬

‫ثفاثف ثب ٔدٕ‪ٛ‬ؿ وغص ٔمغـ ‪ٞ‬بی اخكای آٖ ‪ ٚ‬وغص ٔمغـ ‪ٞ‬ف خكء ثفاثف‬

‫ثب ضبِّضفة پ‪ٟٙ‬بی وّی ؼـ ضػبٔت آٖ ٔی ثبٌؽ‪ .‬ثفای ٘یٕفظ ٘جٍی پ‪ٟٙ‬بی وّی فجبـت اوت اق‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ؿ پ‪ٟٙ‬ب‪ٞ‬بی ؼ‪ ٚ‬ثبَ ٔ‪ٟٙ‬بی ضػبٔت ثبَ‪.‬‬

‫‪40‬‬


‫ب) سطح همطغ ذالص ػضَ کططی‬ ‫وغص ٔمغـ غبُِ فض‪ٛ‬‬

‫ثفاثف ثب ٔدٕ‪ٛ‬ؿ ضبُِ ضفة ‪ٞ‬بی پ‪ٟٙ‬بی غبُِ اخكا ؼـ ضػبٔت‬

‫ٔفث‪ٛ‬ط ٔی ثبٌؽ‪ .‬پ‪ٟٙ‬بی غبُِ فجبـت اوت اق پ‪ٟٙ‬بی وّی ٔ‪ٟٙ‬بی لغف و‪ٛ‬ـاظ ‪ٞ‬بی فض‪ ٛ‬و‪ ٝ‬ث‪ٌ ٝ‬فش‬ ‫قیف ؼـ ٘ؾف ٌففت‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ؼـ ِ‪ٛ‬ـت اوتفبؼ‪ ٜ‬اق ؼوتٍب‪ ٜ‬پب٘ر‪ ،‬لغف و‪ٛ‬ـاظ پیر ‪ ٚ‬پفذ ث‪ٔ ٝ‬مؽاـ ‪ٔ 2‬یّی ٔتف ثكـٌتف اق لغف‬ ‫و‪ٛ‬ـاظ ث‪ ٝ‬ضىبة ٔی آیؽ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اٌف و‪ٛ‬ـاظ ‪ٞ‬بی ٔتقؽؼ ث‪ٌ ٝ‬ىُ ق٘دیف‪( ٜ‬ث‪ِٛ ٝ‬ـت لغفی یب قیٍكاي) ؼـ ٔىیف ٔمغـ ثطفا٘ی‬ ‫لفاـ ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪ ،‬ثفای ٔطبوج‪ ٝ‬پ‪ٟٙ‬بی غبُِ ثبیؽ اق پ‪ٟٙ‬بی وّی ٔ‪ٛ‬ـؼ ثفـوی‪ٔ ،‬دٕ‪ٛ‬ؿ لغف‬ ‫و‪ٛ‬ـاظ ‪ٞ‬بی ٔىیف ق٘دیف‪ ٜ‬ـا وٓ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬آٖ ثفای ‪ٞ‬ف ـؼیف ٌبْ ٔ‪ٛ‬ـة ؼـ ق٘دیف‪ ،ٜ‬یه ٔفتج‪ٝ‬‬ ‫خّٕ‪ٝ‬‬

‫ـا اضبف‪ ٝ‬وفؼ‪ٌ .‬ىُ قیف ـا ٔالضؾ‪ ٝ‬ثففٔبییؽ‪.‬‬

‫‪42‬‬


‫ؼـ ٔمغـ ٘جٍی ٌبْ ففضی ثفای و‪ٛ‬ـاظ ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬الـ ؼـ ـ‪ٚ‬ی ؼ‪ ٚ‬ثبَ ٔتقبٔؽ‪ ،‬فجبـت غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ اق خٕـ‬ ‫ف‪ٛ‬اُِ و‪ٛ‬ـاظ ‪ٞ‬ب تب پٍت ٘جٍی ٔ‪ٟٙ‬بی ضػبٔت آٖ‪.‬‬

‫ؼـ ٔمغقی و‪ ٝ‬یه خ‪ٛ‬ي اٍٍ٘تب٘‪ ٝ‬یب وبْ ـا لغـ ٔی ٕ٘بیؽ‪ ،‬ضػبٔت فّك خ‪ٛ‬ي ـا ٘جبیؽ ؼـ ٔطبوج‪ٝ‬‬ ‫وغص ٔمغـ غبُِ ٔ‪ٙ‬ؾ‪ٛ‬ـ ٕ٘‪ٛ‬ؼ‪( .‬ؼـ ‪ٚ‬الـ ث‪ ٝ‬ا٘ؽاق‪ ٜ‬لغف و‪ٛ‬ـاغ‪ٟ‬ب ضفة ؼـ تقؽاؼ و‪ٛ‬ـاغ‪ٟ‬ب ؼـ یه‬ ‫ـؼیف ثبیؽ اق ففْ فض‪ٔ ٛ‬تُّ ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪ ٜ‬وىف ٕ٘‪ٛ‬ؼ)‬

‫‪43‬‬


‫‪-2‬سطح همطغ ذالص تحطاًی ٍضق ًطاى زازُ زض ضکل چٌس ساًتیوتط هطتغ هی‬ ‫تاضس؟ (کلیِ اًساظُ ّا تط حسة ساًتیوتط هی تاضس)‬ ‫*لغف و‪ٛ‬ـاغ‪ٟ‬ب ‪ٔ 18‬یّی ٔتف ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫*خ‪ٟ‬ت و‪ٛ‬ـاظ وفؼٖ ‪ٚ‬ـق اق ؼوتٍب‪ ٜ‬پب٘ر اوتفبؼ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫* و‪ٛ‬ـاغ‪ٟ‬ب ث‪ٚ ٝ‬ویّ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ي اٍٍ٘تب٘‪ ٝ‬ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای پف ٌؽ‪ ٜ‬و‪ٔ ٝ‬مب‪ٔٚ‬ت فّك خ‪ٛ‬ي ثیٍتف اق لغقبت‬ ‫ٔتُّ ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬

‫‪20 -1‬‬

‫‪16 -3‬‬

‫‪24 -2‬‬

‫‪18 -4‬‬ ‫تبِیفی‬

‫ضُ ‪:‬‬ ‫*ؼلت ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ ٔغبثك ؼـو‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ثؽ‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬مب‪ٔٚ‬ت فّك خ‪ٛ‬ي‪ ،‬ثبیىتی ث‪ ٝ‬ا٘ؽاق‪ ٜ‬لغف و‪ٛ‬ـاغ‪ٟ‬ب‬ ‫اق ففْ لغق‪ٔ ٝ‬تُّ ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪ ٜ‬وىف ٌفؼؼ‪.‬‬ ‫ث‪ٞ ٝ‬ف ضبَ اثتؽا ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬و‪ٛ‬ـاغىبـی ث‪ٚ ٝ‬ویّ‪ ٝ‬ؼوتٍب‪ ٜ‬پب٘ر ا٘دبْ ٌؽ‪ ،ٜ‬القْ اوت لغف ‪ٚ‬القی‬ ‫و‪ٛ‬ـاظ ـا ‪ٔ 2‬یّی ٔتف ثیٍتف اق لغف اوٕی ؼـ ٘ؾف ثٍیفیٓ‪.‬‬

‫‪44‬‬


‫ؼـ ایٗ اتّبَ ؼـ اثف ٘یف‪ٚ‬ی وٍٍی ؼ‪ ٚ‬ضبِت ٌىىت وٍٍی ٔطتُٕ اوت‪ .‬عجیقتبً وغص ٔمغـ‬ ‫غبُِ ثطفا٘ی ثبیىتی ٔمؽاـی وٕتفی ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ اثتؽا ٔىیف ‪ 1‬ـا ٔ‪ٛ‬ـؼ ثفـوی لفاـ ٔی‬ ‫ؼ‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫ؼـ ٔىیف ‪ 1‬وبفی اوت لغف ‪ 2‬و‪ٛ‬ـاظ اق ففْ ‪ٚ‬ـق وىف ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫ؼـ ٔىیف ‪ٕٞ 2‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٌ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ،‬ث‪ ٝ‬اقاء ‪ٞ‬ف غظ ٔ‪ٛ‬ـة و‪ ٝ‬ؼـ ٔىیف ٌىیػتٍی لفاـ ؼاـؼ یه‬ ‫ع‪ َٛ‬ایٗ ٔىیف اضبف‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ؼـ ایٗ ضبِت وغص ٔمغـ غبُِ ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬ ‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ٔىیف ‪ 1‬ثطفا٘ی غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٌكی‪ 3 ٝٙ‬پبوع تىت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫*ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ ٔىیف‪ٞ‬بی ٌىیػتٍی ـا غ‪ٛ‬ؼ ٌٕب ثبیؽ ضؽن ثك٘یؽ‪.‬‬ ‫ٔؽت قٔبٖ تمفیجی خ‪ٟ‬ت پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ایٗ تىت ‪ 3‬ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫(‬

‫ث‪ٝ‬‬


‫‪ 3-3-2-01‬مقايمت کططی طرح‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت عفش افضبی وٍٍی ٔىب‪ٚ‬ی‬

‫ٔی ثبٌؽ و‪ ٝ‬ثبیؽ ثفاثف و‪ٛ‬زىتفیٗ ٔمؽاـ ٔطبوج‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬ثف‬

‫اوبن ضبالت ضؽی تىّیٓ ـ‪ٚ‬ی ٔمغـ وُ ‪ٌ ٚ‬ىیػتٍی ـ‪ٚ‬ی ٔمغـ غبُِ ٔ‪ٙ‬ؾ‪ٛ‬ـ ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٌ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬ؽ ؼـ عفاضی ث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ي ضؽی ثبـ‪ٞ‬بی غبـخی ثىت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ز‪ٔ ٝ‬ب‪ٞ‬یتی ؼاـ٘ؽ ث‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ویّ‪ ٝ‬ضفایجی تطت ف‪ٛٙ‬اٖ ضفایت ثبـ ثكـٌ‪ٕٙ‬بیی ٔی ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪ .‬اق و‪ٛ‬ی ؼیٍف ٔمب‪ٔٚ‬ت اوٕی ٔمبعـ ٘یك‬ ‫ت‪ٛ‬وظ ضفایت وب‪ٙٞ‬ؽ‪ ٜ‬ای تطت ف‪ٛٙ‬اٖ ضفایت ٔمب‪ٔٚ‬ت وب‪ ًٞ‬ؼاؼ‪ٔ ٜ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ ثفای‬ ‫افضبء وٍٍی ‪ٚ‬لتی ثبـ‪ٞ‬بی غبـخی ٌبُٔ ثبـ ٔفؼ‪ ٚ ٜ‬ق٘ؽ‪ ٜ‬ثبٌؽ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬ ‫}‬

‫{‬

‫{‬

‫}‬

‫ؼـ اؼأ‪ ٝ‬ثب ـ‪٘ٚ‬ؽ عفاضی افضبء ث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ي ضؽی ثیٍتف آٌ‪ٙ‬ب غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یؽ ٌؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ث‪ٔ ٝ‬ثبِ‪ٟ‬بیی و‪ ٝ‬ؼـ اؼأ‪ٝ‬‬ ‫ؾوف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪ ،‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ثففٔبییؽ‪.‬‬

‫‪46‬‬


‫‪-8‬ططاحی اػضای کططی تط اساس ضٍش حاالت حسی‪ ،‬تا استفازُ اظ کساهیک اظ‬ ‫ػثاضت ّای ظیط صَضت هی گیطز؟‬

‫اوف‪ٙ‬ؽ ‪89‬‬ ‫ضُ‪:‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬تٗ ؼـو‪ٙ‬بٔ‪ٌ ٝ‬كی‪ 4 ٝٙ‬پبوع تىت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔؽت قٔبٖ تمفیجی خ‪ٟ‬ت پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ایٗ تىت یه ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪-9‬کفایت هماٍهت کططی همطغ ًثطی ‪ً L100x10‬طاى زازُ ضسُ زض ضکل ضا‬ ‫تسٍى تَجِ تِ هماٍهت پیچْای هَضز استفازُ تطای ًیطٍّای کططی تسٍى ضطیة‬ ‫حاصل اظ تاض هطزُ ای تطاتط تا ‪ 222‬کیلًَیَتي ٍ ًیطٍی کططی تسٍى ضطیة حاصل‬ ‫اظ تاض ظًسُ ای تطاتط تا ‪ 62‬کیلًَیَتي ضا تطضسی کٌیس‪ .‬لطط سَضاذْا ضا تا لحاظ اثط‬ ‫سَضاذکاضی تا هتِ ‪ 22‬هیلی هتط زض ًظط تگیطیس‪.‬‬

‫‪47‬‬


‫ضُ‪:‬‬ ‫اثتؽا ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تفویت ثبـ ؼ‪ٔ ْٚ‬جطث ؼ‪ ٓٞ‬ؼـ ضبِت ضؽی ٔمب‪ٔٚ‬ت وٍٍی ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘یبق ـا ٔطبوج‪ٔ ٝ‬ی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬

‫ؼـ اؼأ‪ٔ ٝ‬مب‪ٔٚ‬ت وٍٍی عفش ـا ٔطبوج‪ ٝ‬وفؼ‪ ٚ ٜ‬ثب فؽؼ ف‪ٛ‬ق ٔمبیى‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫عجك ت‪ٛ‬ضیطبت اـائ‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬ؼـ ـؼیف ا‪ َٚ‬اق خؽ‪ 1-3-2-10 َٚ‬ث‪ ٝ‬ؼِیُ ای‪ٙ‬ى‪ٞ ٝ‬ف ؼ‪ ٚ‬ثبَ ٘جٍی پیر‬ ‫ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪ ،‬ثؽ‪٘ ٖٚ‬یبق ث‪ٔ ٝ‬طبوج‪ ٝ‬ضفیت تبغیف ثفي ثفاثف ثب ‪ٚ‬اضؽ ؼـ ٘ؾف ٔی ٌیفیٓ‪.‬‬

‫ٔمب‪ٔٚ‬ت عفش ٔمغـ ثفای تىّیٓ وٍٍی ـ‪ٚ‬ی وُ ٔمغـ ‪:‬‬

‫ٔمب‪ٔٚ‬ت عفش ٔمغـ ثفای ٌىیػتٍی وٍٍی ـ‪ٚ‬ی ٔمغـ ٔ‪ٛ‬ثف ‪:‬‬

‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ٔی‪ٙ‬یٕٓ ؼ‪ٔ ٚ‬مؽاـ ٔطبوج‪ٌ ٝ‬ؽ‪ٔ ٜ‬الن فُٕ لفاـ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌففت‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬ ‫‪48‬‬


‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٔمغـ ثب وفبیت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬

‫تِ صفحِ اتصال‪ ،‬اظ سِ‬

‫‪-12‬زض اتصال ًثطی زٍ ططف هساٍی‬

‫ػسز سَضاخ تِ لطط ‪ 25‬هیلیوتط استفازُ ضسُ است‪ .‬چٌاًچِ سَضاخ ّا تا هتِ صَضت‬ ‫گطفتِ تاضس‪ ،‬تسٍى تَجِ تِ هطرصات صفحِ اتصال حساکثط ًیطٍی کططی لاتل‬ ‫تحول تَسط ًثطی زض ططاحی تِ ضٍش حسی تط حسة کیلًَیَتي تِ کساهیک اظ‬ ‫همازیط ظیط ًعزیکتط است؟ (ایي تست زض اصل تِ ضٍش تٌص هجاظ ططح ضسُ کِ تِ‬ ‫حالت حسی تثسیل ضسُ است)‬

‫‪ 594 -1‬ویّ‪٘ٛ‬ی‪ٛ‬تٗ‬

‫‪ 436 -2‬ویّ‪٘ٛ‬ی‪ٛ‬تٗ‬

‫‪ 495 -3‬ویّ‪٘ٛ‬ی‪ٛ‬تٗ‬

‫‪ 275 -4‬ویّ‪٘ٛ‬ی‪ٛ‬تٗ‬ ‫اوف‪ٙ‬ؽ ‪91‬‬

‫ضُ ‪:‬‬ ‫اثتؽا وغص ٔمغـ غبُِ ـا ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬لغف و‪ٛ‬ـاغ‪ٟ‬ب ٔطبوج‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬

‫‪49‬‬


‫ؼـ ٔفضّ‪ ٝ‬ثقؽ ضفیت تبغیف ثفي خ‪ٟ‬ت ٔطبوج‪ ٝ‬وغص ٔمغـ ٔ‪ٛ‬ثف ـا ٔطبوج‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ثب‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اق ‪ 3‬پیر ؼـ أتؽاؼ افٕبَ ٘یف‪ ٚ‬اوتفبؼ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ٔ ،ٜ‬غبثك ثب ـؼیف ‪ 8‬خؽ‪1-3-2-10 َٚ‬‬ ‫ضفیت تبغیف ثفي ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬

‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔمغـ ثفای تىّیٓ وٍٍی ـ‪ٚ‬ی وُ ٔمغـ ‪:‬‬

‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔمغـ ثفای ٌىیػتٍی وٍٍی ـ‪ٚ‬ی ٔمغـ ٔ‪ٛ‬ثف ‪:‬‬

‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ٔی‪ٙ‬یٕٓ ؼ‪ٔ ٚ‬مؽاـ ٔطبوج‪ٌ ٝ‬ؽ‪ٔ ٜ‬الن فُٕ لفاـ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌففت‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٌكی‪ 2 ٝٙ‬پبوع تىت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔؽت قٔبٖ تمفیجی خ‪ٟ‬ت پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ایٗ تىت ‪ 2‬ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪51‬‬


50


‫‪ 4-2-01‬اعضای فطاری(ستًن َا)‬ ‫ایٗ ثػً ث‪ ٝ‬لغقبت ٔ‪ٍٛٙ‬ـی ثب ٔمغـ فٍفؼ‪ ٚ ٜ‬غیف فٍفؼ‪ ٜ‬تطت اثف فٍبـ ٔط‪ٛ‬ـی غبُِ ؼـ أتؽاؼ‬ ‫ٔط‪ٛ‬ـ ٔفوكی فض‪ٔ ٛ‬ی پفؼاقؼ‪ .‬افضبی فٍبـی ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ اق ٘یٕفظ ته‪٘ ،‬یٕفظ ‪ٞ‬بی ٔفوت ‪٘ ٚ‬یٕفظ‬ ‫‪ٞ‬بی وبغت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬اق ‪ٚ‬ـق یب تفویجی اق ‪ٚ‬ـق یب ٘یٕفظ ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ 0-0-4-2-01‬طًل مًثر کماوص ي ضریة الغری‬

‫ؼـ عفاضی افضب تطت فٍبـ ٔط‪ٛ‬ـی‪ KL ،‬ع‪ٛٔ َٛ‬ثف وٕبً٘ فض‪ٚ ٛ‬‬

‫ضفیت الغفی ٔی‬

‫ثبٌؽ‪ .‬و‪ ٝ‬ؼـ آٖ ‪ٌ r‬قبؿ لیفاوی‪ٔ ٖٛ‬مغـ ‪ K ٚ‬ضفیت ع‪ٛٔ َٛ‬ثف ٔی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪ 2-0-4-2-01‬قاب َای مُار ضذٌ‬ ‫ؼـ لبة ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ؼـ آ٘‪ٟ‬ب ضفوت خب٘جی ثب تىی‪ ٝ‬وفؼٖ ثف ٔ‪ٟ‬بـث‪ٙ‬ؽی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬یب ؼی‪ٛ‬اـ‪ٞ‬بی ثفٌی ٔمیؽ ٔی‬ ‫ٌ‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ضفیت ع‪ٛٔ َٛ‬ثف ‪ K‬ثفای افضبی فٍبـی ثبیؽ ثفاثف ثب یه ث‪ ٝ‬ضىبة آیؽ‪.‬‬

‫‪ 3-0-4-2-01‬قاب َای مُار وطذٌ‬ ‫ؼـ لبة ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬پبیؽاـی خب٘جی آ٘‪ٟ‬ب اق عفیك وػتی غٍٕی افضبی لبة (تیف‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬وت‪ٞ ٖٛ‬بیی و‪ٝ‬‬ ‫ثب اتّبالت ِّت ث‪ ٝ‬یىؽیٍف ٔتُّ ‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ) تبٔیٗ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ع‪ٛٔ َٛ‬ثف افضبی فٍبـی (وت‪ٞ ٖٛ‬ب)‬ ‫ثبیؽ ثب تدكی‪ ٚ ٝ‬تطّیُ ‪ٚ‬ضـ ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ؼ تقییٗ ٌ‪ٛ‬ؼ ‪ٞ ٚ‬یر ٌب‪٘ ٜ‬جبیؽ وٕتف اق ع‪ٚ َٛ‬القی فض‪ ٛ‬ؼـ ٘ؾف‬ ‫ٌففت‪ٌٛ ٝ‬ؼ‪ .‬ضفیت ع‪ٛٔ َٛ‬ثف ـا ٔی ت‪ٛ‬اٖ اق ـاثغ‪ ٝ‬قیف تقییٗ ٕ٘‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫‪52‬‬


‫فال‪ ٜٚ‬ثف ت‪ٛ‬ضیطبت اـائ‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬یىىفی ـ‪ٚ‬اثظ ‪ ٚ‬خؽ‪ٚ‬اَ آٔبؼ‪٘ ٜ‬یك ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼاـؼ و‪ ٝ‬ثف اوبن ٔ‪ٛ‬ؼ وٕبٍ٘ی‬ ‫وت‪ ٖٛ‬و‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼ ٘بٌی اق ٌفایظ ؼ‪ ٚ‬ا٘ت‪ٟ‬ب اوت‪ ،‬ضفایت ع‪ٛٔ َٛ‬ثف پیٍ‪ٟٙ‬بؼ ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪ .‬ؼـ اؼأ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ـ‬ ‫غالِ‪ ٝ‬ز‪ٙ‬ؽ ٔ‪ٛ‬ـؼ ـا ثفـوی غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وفؼ‪.‬‬

‫‪53‬‬


‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ضیطبت اـائ‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٚ ٜ‬خؽ‪ َٚ‬ف‪ٛ‬ق ثفای ٔثبَ ٔی ت‪ٛ‬اٖ ضفیت ع‪ٛٔ َٛ‬ثف ث‪ِٛ ٝ‬ـت‬ ‫تئ‪ٛ‬ـیه ثفای لبث‪ٟ‬بی ٔ‪ٟ‬بـث‪ٙ‬ؽی ٌؽ‪ ٜ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ؼ وٕبٍ٘ی ٔفث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ثیٗ ‪ 0/5‬تب ‪ 1‬ـا ؼـ ٘ؾف ٌففت‪.‬‬

‫‪54‬‬


‫یب ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ ثفای لبث‪ٟ‬بی غٍٕی ٍ٘بٖ ؼاؼ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬ؼـ ٌىُ قیف ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ؼـ ایٗ لبث‪ٟ‬ب‬ ‫أىبٖ خبثدبیی ؼ‪ ٚ‬وف وت‪ ٖٛ‬تطت ٔ‪ٛ‬ؼ وٕبٍ٘ی ٔفث‪ٛ‬ع‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼاـؼ‪ ،‬ضفیت ع‪ٛٔ َٛ‬ثف ـا ث‪ِٛ ٝ‬ـت‬ ‫تئ‪ٛ‬ـیه ٔی ت‪ٛ‬اٖ ثیٗ فؽؼ ‪ 1‬تب ‪ 2‬ؼـ ٘ؾف ٌففت‪ .‬ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی و‪ ٝ‬تیف ٔب ثیٗ ؼ‪ ٚ‬وت‪ِّ ٖٛ‬ت ثبٌؽ‪ ،‬ث‪ٝ‬‬ ‫ؼِیُ ای‪ٙ‬ى‪ٛ٘ ٝ‬ن وت‪ ٖٛ‬أىبٖ ؼ‪ٚ‬ـاٖ ٘ؽاٌت‪ ٚ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب أىبٖ خبثدبیی غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ؼاٌت‪ ،‬ایٗ ضفیت ث‪ ٝ‬فؽؼ‬ ‫یه ٔطؽ‪ٚ‬ؼ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪.‬‬

‫‪55‬‬


‫ٌىُ ‪ٞ‬بی قیف ؼ‪ٛٔ ٚ‬ـؼ ؼیٍف ـا ٘یك ٔ‪ٛ‬ـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼ‪ ٜ‬اوت‪ .‬تىی‪ٌ ٝ‬ب‪ ٜ‬ثىت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اق ز‪ٛ٘ ٝ‬فی‬ ‫اوت‪ٌ ،‬فایظ ؼ‪ٚ‬ـاٖ ‪ ٚ‬ا٘تمبَ ؼ‪ ٚ‬وف وت‪ ٖٛ‬ـا تطت تبثیف لفاـ ٔی ؼ‪ٞ‬ؽ‪ٕٞ ،‬س‪ٙ‬یٗ ِّجیت یب فؽْ‬ ‫ِّجیت تیف ـاثظ(ؼـ ِ‪ٛ‬ـت ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ) ٘یك ؼـ ایٗ ٌفایظ ٔ‪ٛ‬ثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫اِجت‪ ٝ‬أىبٖ تقییٗ ؼلیك ایٗ ضفیت ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ـاثغ‪ ٝ‬اـائ‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬ؼـ ٔتٗ ٔجطث ؼ‪ٔ ٓٞ‬ی ثبٌؽ‪ .‬اوتفبؼ‪ٜ‬‬ ‫اق ٌىّ‪ٟ‬بی اـائ‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬ت‪ٟٙ‬ب خ‪ٟ‬ت اعالؿ اق ٔطؽ‪ٚ‬ؼ‪ ٜ‬ایٗ ضفیت ‪ ٚ‬تقییٗ تمفیجی ایٗ ضفیت ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ‬ ‫ٔثبَ ؼـ آقٔ‪٘ ٖٛ‬ؾبْ ٔ‪ٟٙ‬ؽوی و‪ٚ ٝ‬لت آقٔ‪ٔ ٖٛ‬طؽ‪ٚ‬ؼ اوت ت‪ِٛ‬ی‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫‪-1‬زض ضکل ظیط طَل هْاض ًطسُ تطای ّط ضاستا چِ کسطی اظ طَل ٍالؼی ستَى‬ ‫ذَاّس زاضت‪.‬‬

‫‪56‬‬


‫ضُ‪:‬‬

‫*ث‪ ٝ‬ؼِیُ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وت‪ ٖٛ‬ؼـ ٔیب٘‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼ ت‪ٛ‬وظ تیف ؼـ ـاوتبی ٔط‪ٛ‬ـ ‪ٟٔ y‬بـ ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬

‫‪-2‬ضطیة طَل هَثط ستًَْای لاب ضکل ظیط ضا تِ طَض زلیك هحاسثِ کٌیس‪.‬‬

‫‪57‬‬


‫ضُ ‪:‬‬

‫√‬

‫ٔغبثك ٔتٗ ؼـو‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ضفیت ‪ G‬ثفای پبی وت‪ٔ ٖٛ‬فّّی ثفاثف ثب ‪ 10‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ث‪ٞ ٝ‬ف وت‪ ٖٛ‬یه تیف ٔتُّ اوت ث‪ٙ‬بثفایٗ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬ ‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫√‬

‫‪-12‬زض لاب ضکل ظیط‪ ،‬ضطیة طَل هَثط ‪ K‬ستَى ‪ AB‬تِ کساهیک اظ همازیط ظیط‬ ‫ًعزیکتط است؟(فطض کٌیس ‪ EI‬کلیِ تیط ٍ ستًَْا یکساى هی تاضس‪).‬‬

‫‪58‬‬


‫غفؼاؼ ‪89‬‬ ‫ضُ ‪:‬‬ ‫اثتؽا پبـأتف ‪ G‬ـا ثفای ٌف‪ٔ B ٜ‬طبوج‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ثفای تیف‪ٞ‬بی عف‪ ٜ‬ـا ِفف ؼـ ٘ؾف ٔی ٌیفیٓ‪.‬‬

‫*‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ ٝ‬لجالً ٌفت‪ٌ ٝ‬ؽ‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫وپه پبـأتف ‪ G‬خ‪ٟ‬ت ٌف‪ A ٜ‬ـا ٔطبوج‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫*عجك ٔتٗ ؼـو‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؼِیُ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اتّبَ ؼ‪ٚ‬ـ تف تیف وٕت ـاوت ٔتُّ ث‪ ٝ‬ایٗ ٌف‪ ٜ‬اق ٘‪ٛ‬ؿ ٔفّّی‬ ‫ٔی ثبٌؽ‪،‬‬

‫ایٗ تیف ـا ؼـ فؽؼ ‪ 0/5‬ضفة وفؼ‪ ٚ ٜ‬ؼـ ٔطبوج‪ G ٝ‬ایٗ ٌف‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬وبـ ٔی ثفیٓ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ‬

‫غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ضفیت ع‪ٛٔ َٛ‬ثف وت‪ AB ٖٛ‬ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬

‫√‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٘كؼیه تفیٗ ٌكی‪ ٝٙ‬ث‪ ٝ‬پبوع ٌكی‪ٔ 4 ٝٙ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔؽت قٔبٖ تمفیجی خ‪ٟ‬ت پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ایٗ تىت ‪ 3‬ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪59‬‬


‫‪-22‬ستَى هطکة فَالزی اظ جفت تیطآّي ‪ IPE300‬تِ فاصلِ هحَض تا هحَض ‪25‬‬ ‫ساًتیوتط اظ یکسیگط ٍ تا تست هَاظی تطکیل ضسُ است‪ً .‬یطٍی هحَضی حاصل اظ‬ ‫تاضّای ضطیة زاض ستَى ‪ 1722‬کیلًَیَتي‪ً ،‬یطٍی تطضی زض ضاستای هحَض ػوَز تط‬ ‫صفحِ تست(هحَض تسٍى هصالح) تطاتط ‪ 72‬کیلًَیَتي ٍ زض ضاستای هحَض تا هصالح‬ ‫تطاتط ‪ 35‬کیلًَیَتي است‪ .‬فاصلِ هطکع تِ هطکع ٍضق تستْای هَاظی تطاتط ‪52‬‬ ‫ساًتیوتط ٍ فاصلِ هطاکع جَش زٍ ططف تست ‪ 25‬ساًتیوتط است‪ .‬چٌاًچِ ضراهت‬ ‫ٍضق ّای تست تطاتط ‪ 12‬هیلیوتط تاضس‪ ،‬حسالل پٌْای ٍضق تست زض اهتساز هحَض‬ ‫طَلی ػضَ تط حسة هیلیوتط تِ کساهیک اظ همازیط ظیط ًعزیک تط است ؟ (تٌص‬ ‫تسلین فَالز تطاتط تا ‪ 242‬هگاپاسکال هی تاضس‪).‬‬ ‫*ایٗ تىت ؼـ اُِ ث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ي ت‪ٔ ًٙ‬دبق عفش ٌؽ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ؼـ ای‪ٙ‬دب ث‪ ٝ‬ضبِت ضؽی ثفٌفؼاٖ ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫*ٌكی‪ٞ ٝٙ‬ب ثف ضىت ٔیّی ٔتف ٔی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪61‬‬


‫اوف‪ٙ‬ؽ ‪89‬‬ ‫ضُ ‪:‬‬ ‫*‪ٞ‬ف ٍٔب پبوىبَ ثفاثف ثب یه ٘ی‪ٛ‬تٗ ثف ٔیّیٕتف ٔفثـ ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ ٝ‬ؼـ ٔتٗ ؼـو‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ٌؽ‪ ،‬ثىت ‪ٞ‬ب ثبیؽ ثفای ثفي ‪ٍِٙ ٚ‬ف غٍٕی ٘بٌی اق ٘یف‪ٚ‬ی‬ ‫ٔط‪ٛ‬ـی وت‪٘ ٚ ٖٛ‬یف‪ٚ‬ی ثفٌی ضبُِ اق ثبـ‪ٞ‬بی خب٘جی(ؼـ ِ‪ٛ‬ـت ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ) عفاضی ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ‪2‬‬ ‫ؼـِؽ ٘یف‪ٚ‬ی ٔط‪ٛ‬ـی وت‪ ٖٛ‬ـا ثب ثفي ضبُِ اق ثبـ‪ٞ‬بی خب٘جی خٕـ وفؼ‪ ٜ‬تب ٘یف‪ٚ‬ی ثفٌی عفاضی‬ ‫ثىت ث‪ ٝ‬ؼوت آیؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫*ؼـ ای‪ٙ‬دب ت‪ٟٙ‬ب ثفي ؼـ أتؽاؼ ٔط‪ٛ‬ـ ثب ّٔبِص ٔؽ ٘ؾف ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔغبثك ثب ٔتٗ ؼـو‪ٙ‬بٔ‪٘ ٝ‬یف‪ٚ‬ی ثفٌی ‪ٍِٙ ٚ‬ف عفاضی ثىت ‪ٞ‬ب ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬ ‫*‬

‫فبِّ‪ٔ ٝ‬ط‪ٛ‬ـ تب ٔط‪ٛ‬ـ ثىت ‪ٞ‬ب‬

‫*‬

‫فبِّ‪ٔ ٝ‬فوك ‪ٙٞ‬ؽوی ؼ‪٘ ٚ‬یٕفظ وت‪ٖٛ‬‬

‫‪60‬‬


‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ضػبٔت ‪ٔ 12‬یّی ٔتفی ثىت ‪ٞ‬ب‪ ،‬پ‪ٟٙ‬بی ثىت ثبیؽ ـ‪ٚ‬اثظ قیف ـا ثفآ‪ٚ‬ـؼ‪ ٜ‬و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬

‫ؼـ فّ‪ َٛ‬ثقؽ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ـ ٔفُّ ث‪ٔ ٝ‬ج‪ٙ‬بی ـ‪ٚ‬اثظ ف‪ٛ‬ق اٌبـ‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪.‬‬ ‫*‪ b‬ضػبٔت ثىت‬ ‫*‪ t‬پ‪ٟٙ‬بی ثىت‬

‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ٔبوكیٕٓ ؼ‪ ٚ‬فؽؼ ٔطبوج‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬پ‪ٟٙ‬بی القْ خ‪ٟ‬ت ثىت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬

‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٌ ٝ‬كی‪ٞ ٝٙ‬ب ‪ٔ 150‬یّیٕتف ٔ‪ٙ‬بوت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٌكی‪ 2 ٝٙ‬پبوع تىت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫‪62‬‬


‫ٔؽت قٔبٖ تمفیجی خ‪ٟ‬ت پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ایٗ تىت ‪ 4‬ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪63‬‬


‫ایٗ ثػً ٔفث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬عفاضی افضب ثب ٔمغـ ثبثت اوت و‪ ٝ‬تطت تبثیف غًٕ وبؼ‪ ٜ‬ض‪ َٛ‬یىی اق‬ ‫ٔط‪ٛ‬ـ‪ٞ‬بی اِّی لفاـ ؼاـؼ‪ .‬ؼـ ایٗ ضبِت وّی‪ٔ ٝ‬مبعـ یب ثبیؽ ؼـ ِفط‪ ٝ‬ای ٔ‪ٛ‬اقی ٔط‪ٛ‬ـ‪ٞ‬بی اِّی ‪ٚ‬‬ ‫ٔبـثف ٔفوك ثفي ثبـٌؿاـی ٌ‪٘ٛ‬ؽ ‪ ٚ‬یب ؼـ ٔمبثُ پیسً ؼـ ٔطُ ٘مغ‪ ٝ‬اثف ثبـ ‪ ٚ‬تىی‪ٌ ٝ‬ب‪ٍٟ٘ ٜ‬ؽاـی ٌؽ‪ٜ‬‬ ‫ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫**یبؼآ‪ٚ‬ـی‬ ‫خ‪ٟ‬ت ٔطبوج‪ٔ ٝ‬مب‪ٔٚ‬ت غٍٕی افضب‪ ،‬القْ اوت تب اوبن ٔمغـ پالوتیه ٔمبعـ ـا ثؽا٘یٓ یب ای‪ٙ‬ى‪ٝ‬‬ ‫آٖ ـا ٔطبوج‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٙ‬ؾ‪ٛ‬ـ القْ اوت و‪ ٝ‬اثتؽا ثب ٘ط‪ ٜٛ‬پیؽا وفؼٖ تبـ غ‪ٙ‬ثی پالوتیه آٌ‪ٙ‬بیی‬ ‫پیؽا و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪-1‬تطای همطغ ًطاى زازُ ضسُ زض ضکل هَاضز ظیط ضا هحاسثِ کٌیس‪.‬‬ ‫‪ٔ ‬ط‪ٛ‬ـ غ‪ٙ‬ثی االوتیه ‪ ٚ‬پالوتیه ض‪ٔ َٛ‬ط‪ٛ‬ـ ل‪ٛ‬ی‬ ‫‪ ‬فبِّ‪ٔ ٝ‬ط‪ٛ‬ـ غ‪ٙ‬ثی االوتیه ‪ ٚ‬پالوتیه اق یىؽیٍف‬ ‫‪ ‬اوبن ٔمغـ االوتیه ‪ ٚ‬پالوتیه‬ ‫‪ٌ ‬قبؿ لیفاوی‪ ٖٛ‬ض‪ َٛ‬ل‪ٛ‬ی‬ ‫‪ ‬ثبثت پیسٍی(ٕٔبٖ ای‪ٙ‬فوی لغجی)‬

‫ضُ ‪:‬‬ ‫فبِّ‪ٔ ٝ‬ط‪ٛ‬ـ غ‪ٙ‬ثی االوتیه ‪ ٚ‬پالوتیه اق تبـ تطتب٘ی ٔمغـ ‪:‬‬

‫‪64‬‬


‫ٔط‪ٛ‬ـ غ‪ٙ‬ثی پالوتیه یه ٔط‪ٛ‬ـ ففضی اوت و‪ٔ ٝ‬مغـ ـا اق ٘ؾف ٔىبضت ث‪ ٝ‬ؼ‪ ٚ‬لىٕت ٔىب‪ٚ‬ی‬ ‫تمىیٓ ٔی و‪ٙ‬ؽ‪ .‬ؼـ ایٗ ٔثبَ ث‪ ٝ‬ؼِیُ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ىبضت ؼ‪ ٚ‬ثػً ثفاثف ٔی ثبٌؽ‪ ،‬ایٗ ٔط‪ٛ‬ـ ؼلیمبً ؼـ ٔطُ‬ ‫فُّ ٍٔتفن ایٗ ؼ‪ ٚ‬ثػً لفاـ ٔی ٌیفؼ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثفایٗ فبِّ‪ٔ ٝ‬ط‪ٛ‬ـ غ‪ٙ‬ثی پالوتیه اق تبـ تطتب٘ی ٔمغـ ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ فبِّ‪ٔ ٝ‬ط‪ٛ‬ـ غ‪ٙ‬ثی االوتیه ‪ ٚ‬پالوتیه ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬

‫*ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی و‪ٔ ٝ‬مغـ ض‪ٔ َٛ‬ط‪ٛ‬ـ ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘ؾف ٔتمبـٖ ثبٌؽ‪ ،‬تبـ غ‪ٙ‬ثی االوتیه ‪ ٚ‬پالوتیه ثف ‪ٓٞ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬غجك ٔی ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫خ‪ٟ‬ت ٔطبوج‪ ٝ‬اوبن ٔمغـ االوتیه اثتؽا ثبیؽ ٕٔبٖ ای‪ٙ‬فوی ـا ٔطبوج‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫{‬

‫}‬ ‫}‬

‫{‬

‫}‬ ‫{‬

‫‪65‬‬

‫}‬

‫{‬


‫اوبن ٔمغـ پالوتیه ثفاثف اوت ثب ٔدٕ‪ٛ‬ؿ فبِّ‪ٔ ٝ‬فاوك ‪ٙٞ‬ؽوی ٘یٕ‪ ٝ‬ثبالی ‪ ٚ‬پبیی‪ٙ‬ی ٔمغـ اق ٔط‪ٛ‬ـ‬ ‫غ‪ٙ‬ثی پالوتیه ضفة ؼـ ّ٘ف وغص ٔمغـ وُ‪ ،‬ث‪ٙ‬بثفایٗ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬ ‫)‬

‫(‬

‫ٌقبؿ لیفاوی‪ٔ ٖٛ‬مغـ ثفاثف اوت ثب ‪:‬‬

‫√‬

‫√‬

‫ثبثت پیسٍی ٔمغـ ٘یك ثفاثف اوت ثب ‪:‬‬

‫ٌىُ وّی ـاثغ‪ٔ ٝ‬طبوج‪ ٝ‬ثبثت پیسٍی خ‪ٟ‬ت ٔمبعـ ٔفثـ ‪ٔ ٚ‬ىتغیُ فجبـت اوت اق ‪:‬‬ ‫‪β‬‬

‫‪66‬‬


‫‪ٔ ،‬ی ثبٌؽ و‪ ٝ‬ؼـ آٖ‬

‫ٔمب‪ٔٚ‬ت غٍٕی عفش‪،‬‬

‫ٔمب‪ٔٚ‬ت غٍٕی اوٕی ‪ٚ‬‬

‫ضفیت تمّیُ ٔمب‪ٔٚ‬ت غٍٕی اوت و‪ٔ ٝ‬مؽاـ آٖ ‪ 0/9‬ؼـ ٘ؾف ٌففت‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫تجّف‪ : ٜ‬ؼـ غًٕ اق ث‪ ٝ‬وبـ ثفؼٖ ٔمبعـ ‪ٌ I‬ىُ‪٘ ،‬ب‪ٚ‬ؼا٘ی ‪ٞ‬ب ‪٘ ٚ‬یٕفظ ‪ٞ‬بی ل‪ٛ‬عی یب ِ‪ ِٝٛ‬ای و‪ ٝ‬ؼاـای‬ ‫اخكای فٍبـی الغف ٔی ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪ ،‬ثبیؽ غ‪ٛ‬ؼؼاـی ٌ‪ٛ‬ؼ ٍٔف ثفای خبٖ تیف‪ٚ‬ـق و‪ ٝ‬ؼـ ایٗ ِ‪ٛ‬ـت ٔمفـات‬ ‫ایٗ ثػً تقییٗ و‪ٙٙ‬ؽ‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪(.‬ثػً تیف‪ٚ‬ـق ‪ٞ‬ب)‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت غٍٕی اوٕی‬

‫یه فض‪ ٛ‬وٕتفیٗ ٔمؽاـی اوت و‪ ٝ‬ثف پبی‪ ٝ‬یىی اق ضبالت ضؽی قیف ث‪ٝ‬‬

‫ؼوت ٔی آیؽ‪.‬‬ ‫اِف) تىّیٓ (ثبَ فٍبـی یب وٍٍی) )‪(Y‬‬ ‫ة) وٕبً٘ پیسٍی‪-‬خب٘جی )‪(LTB‬‬ ‫ح) وٕبً٘ ٔ‪ٛ‬ضقی ثبَ )‪(FLB‬‬ ‫ت) وٕبً٘ ٔ‪ٛ‬ضقی خبٖ )‪(WLB‬‬ ‫آ٘‪ٟ‬ب وٕتف اق‬

‫ثفای تیف‪ٞ‬ب ثب ٔمغـ فٍفؼ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ع‪ٟٔ َٛ‬بـ ٍ٘ؽ‪ٜ‬‬

‫ٔی ثبٌؽ‪ ،‬فمظ ضبِت ضؽی‬

‫تىّیٓ ضبوٓ ٔی ثبٌؽ‪ .‬ثفای تیف‪ٞ‬بی ثب ٔمغـ فٍفؼ‪ ٜ‬یب غیف فٍفؼ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ع‪ٟٔ َٛ‬بـ ٍ٘ؽ‪ ٜ‬ثبَ فٍبـی‬ ‫آ٘‪ٟ‬ب ثكـٌتف اق‬

‫اوت‪ ،‬ثبیؽ ضبالت ضؽی تىّیٓ ‪ ٚ‬وٕبً٘ خب٘جی‪-‬پیسٍی و‪ٙ‬تفَ ٌفؼ٘ؽ‪ .‬ثفای‬

‫‪67‬‬


‫ٔمبعقی و‪٘ ٝ‬ىجت ث‪ٔ ٝ‬ط‪ٛ‬ـ ضقیف غ‪ٛ‬ؼ تطت غًٕ ٔی ثبٌ‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬یب ثفای ٔمبعـ ل‪ٛ‬عی ‪ ٚ‬ؼایف‪،ٜ‬‬ ‫ثفـوی ضبِت ضؽی وٕبً٘ خب٘جی‪ -‬پیسٍی القْ ٘یىت‪.‬‬

‫ؼـ ٌىُ ‪ٞ‬بی ‪ٔ 2-5-2-10 ٚ 1-5-2-10‬مب‪ٔٚ‬ت غٍٕی ث‪ِٛ ٝ‬ـت تبثقی اق الغفی‬ ‫ع‪ٟٔ َٛ‬بـ ٍ٘ؽ‪ٜ‬‬

‫ٍ٘بٖ ؼاؼ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫‪ٚ‬‬


‫ثفای افضب ثب یه ٔط‪ٛ‬ـ تمبـٖ و‪ ٝ‬تطت غًٕ ثب ا٘ط‪ٙ‬بی ٔضبفف لفاـ ؼاـ٘ؽ‪ ،‬ضبِت ضؽی وٕبً٘‬ ‫خب٘جی‪-‬پیسٍی ثبیؽ ثفای ‪ٞ‬ف ؼ‪ ٚ‬ثبَ و‪ٙ‬تفَ ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ع‪ٟٔ َٛ‬بـ ٍ٘ؽ‪ ٜ‬تیف‬ ‫ثیٍتفیٗ ع‪ٟٔ َٛ‬بـ ٍ٘ؽ‪ ٜ‬ای اق تیف و‪ ٝ‬وٕبً٘ خب٘جی‪-‬پیسٍی ؼـ آٖ ـظ ٘ػ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ؼاؼ‬

‫‪69‬‬


‫‪ 0-5-2-01‬ضریة یکىًاختی لىگر‬ ‫ضفیت یى‪ٛٙ‬اغتی ٕ٘‪ٛ‬ؼاـ ِ‪ٍٙ‬ف غٍٕی ؼـ ضؽ فبُِ ؼ‪ٔ ٚ‬مغـ ٔ‪ٟ‬بـ ٌؽ‪ ٜ‬ثب‬ ‫ـاثغ‪ ٝ‬قیف تقفیف ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫ٍ٘بٖ ؼاؼ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٚ ٜ‬ثب‬


70


‫‪ 2-5-2-12‬هماٍهت ذوطی هماطغ ‪ I‬ضکل فططزُ تا زٍ هحَض تماضى ٍ ًاٍزاًی تا‬ ‫همطغ فططزُ حَل هحَض لَی‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت غٍٕی اوٕی‪،‬‬

‫‪ ،‬ثفاثف و‪ٛ‬زىتفیٗ ٔمؽاـ ٔطبوج‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬ثف اوبن ضبِت ضؽی تىّیٓ ‪ٚ‬‬

‫وٕبً٘ پیسٍی‪-‬خب٘جی تقییٗ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫‪72‬‬


73


74


75


‫‪-2‬فاصلِ تیي تاض ذٌثی االستیک ٍ پالستیک ٍ ّوچٌیي لٌگط پالستیک)‪ (Mp‬همطغ‬ ‫ًطاى زازُ ضسُ زض ضکل کساهیک اظ همازیط ظیط است؟‬

‫غفؼاؼ ‪89‬‬ ‫ضُ ‪:‬‬ ‫اثتؽا ٔطُ تبـ غ‪ٙ‬ثی االوتیه اق تبـ تطتب٘ی ٔمغـ ـا ٔطبوج‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬

‫ٔطُ تبـ غ‪ٙ‬ثی پالوتیه ٘یك ؼلیمبً ؼـ ٔطُ فُّ ٍٔتفن ؼ‪ ٚ‬ثػً تطتب٘ی ‪ ٚ‬ف‪ٛ‬لب٘ی ‪ٚ‬الـ ٌؽ‪ٜ‬‬ ‫اوت‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ فبِّ‪ ٝ‬تبـ غ‪ٙ‬ثی االوتیه ‪ ٚ‬پالوتیه ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬

‫خ‪ٟ‬ت ٔطبوج‪ٍِٙ ٝ‬ف پالوتیه ٔمغـ اثتؽا ثبیؽ اوبن ٔمغـ پالوتیه ـا ٔطبوج‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫}‬

‫{‬

‫}‬

‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬تٗ ؼـو‪ٙ‬بٔ‪ٍِٙ ٝ‬ف پالوتیه ٔمغـ ثفاثف اوت ثب ‪:‬‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٌكی‪ِ 1 ٝٙ‬طیص ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫‪76‬‬

‫{‬


‫ٔؽت قٔبٖ تمفیجی خ‪ٟ‬ت پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ایٗ تىت ‪ 3‬ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪-3‬زض همطغ ًطاى زازُ ضسُ‪ ،‬لٌگط ًظیط ضطٍع تسلین تمطیثاً چمسض است؟‬

‫غفؼاؼ ‪89‬‬ ‫ضُ ‪:‬‬ ‫ؼـ ـ‪ٚ‬ي ضبِت ضؽی ث‪ٌ ٝ‬فط آ٘ى‪ٔ ٝ‬مغـ فٍفؼ‪ ٜ‬ثبٌؽ‪ٍِٙ ،‬ف ٘ؾیف ٌف‪ٚ‬ؿ تىّیٓ ثفاثف ثب ِ‪ٍٙ‬ف پالوتیه‬ ‫ٔمغـ ٔی ثبٌؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ اثتؽا ثبیىتی اوبن ٔمغـ پالوتیه ـا ٔطبوج‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬

‫̅‬ ‫̅‬ ‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ِ‪ٍٙ‬ف ٘ؾیف ٌف‪ٚ‬ؿ تىّیٓ ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٌكی‪ِ 2 ٝٙ‬طیص ٔی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪77‬‬


‫ٔؽت قٔبٖ تمفیجی خ‪ٟ‬ت پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ایٗ تىت ‪ 2‬ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫‪-7‬ضطیة یکٌَاذتی لٌگط جْت تیط ًطاى زازُ ضسُ زض ضکل ظیط ضا تط اساس‬ ‫جسٍل ‪ 2-5-2-12‬ضا تؼییي ًوَزُ‪ ،‬هجسزاً تط اساس ضاتطِ زلیك ایي ضطیة ضا‬ ‫هحاسثِ ًوَزُ‪ ،‬هیعاى اذتالف زٍ ضٍش ضا تطآٍضز ًواییس‪.‬‬ ‫ضُ ‪:‬‬

‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٔ ٝ‬یؽا٘یؽ ؼـ ایٗ ضبِت ٔبوكیٕٓ ِ‪ٍٙ‬ف ثفاثف اوت ثب ‪:‬‬

‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٔ ٝ‬الضؾ‪ ٝ‬وفؼیؽ‪ ،‬ضفیت یى‪ٛٙ‬اغتی ِ‪ٍٙ‬ف ؼـ ایٗ ضبِت ثفاثف ثب ‪ٔ 1/3‬ی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫‪78‬‬


‫*ؼـ ‪ٚ‬الـ ثب افٕبَ ایٗ ضفیت‪ٍِٙ ،‬ف غٍٕی ضؽاوثف تقؽیُ ٌؽ‪ٞ ٚ ٜ‬فز‪ ٝ‬ایٗ ضفیت ثكـٌتف ثبٌؽ‪،‬‬ ‫ؽففیت غٍٕی ٔمغـ افكایً ٔی یبثؽ‪ .‬ثؽی‪ٟ‬ی اوت ؼـ ِ‪ٛ‬ـت یى‪ٛٙ‬اغت ث‪ٛ‬ؼٖ ِ‪ٍٙ‬ف ٔمؽاـ ایٗ ضفیت‬ ‫ثفاثف ثب یه غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪ِ .‬طت ایٗ ٌفت‪ ٝ‬ـا ٔی ت‪ٛ‬ا٘یؽ ثب ٔفاخق‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خؽ‪ 2-5-2-10 َٚ‬ثفـوی ٕ٘بییؽ‪.‬‬ ‫ث‪ٞ ٝ‬ف ضبَ ٔمؽاـایٗ ضفیت ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ـاثغ‪ ٝ‬اـائ‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬ثفاثف اوت ثب ‪:‬‬

‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٔ ٝ‬الضؾ‪ ٝ‬وفؼیؽ ٔمؽاـ ف‪ٛٙ‬اٖ ٌؽ‪ ٜ‬ؼـ خؽ‪ َٚ‬ثب ٔمؽاـ ٔطبوجبتی وبٔالً ٔغبثمت ؼاـؼ‪.‬‬

‫‪79‬‬


81


‫هعایا ٍ هؼایة استفازُ اظ تیطّای هرتلط‬ ‫‪ِ ‬فف‪ ٝ‬خ‪ٛ‬یی ؼـ ٔیكاٖ ف‪ٛ‬الؼ ّٔففی ث‪ٔ ٝ‬یكاٖ ‪ 30‬تب ‪ 50‬ؼـِؽ ٘ىجت ث‪ ٝ‬تیف‪ٞ‬بی غیف فٍفؼ‪ٜ‬‬ ‫‪ِّ ‬جیت ثیٍتف ویىتٓ ومف و‪ٙٔ ٝ‬دف ث‪ ٝ‬اوتفبؼ‪ ٜ‬اق تیف‪ٞ‬بی ثب اـتفبؿ وٕتف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‬ ‫‪ ‬وب‪ ًٞ‬غیف تیف ث‪ٔ ٝ‬مؽاـ لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٝ‬‬ ‫‪ ‬فؽْ ٘یبق ث‪ ٝ‬اوتفبؼ‪ ٜ‬اق پبی‪ٞ ٝ‬بی ٔ‪ٛ‬لت ؼـ اغّت ٔ‪ٛ‬اـؼ‬ ‫‪ ‬ثبال ـفتٗ وففت اخفا ؼـ ٔمبیى‪ ٝ‬ثب ویىتٓ ومف ‪ٞ‬بی و‪ٙ‬تی‬ ‫‪ ‬فیت فٕؽ‪ ٜ‬ایٗ ویىتٓ ٘یبق ث‪ّ٘ ٝ‬ت ثفٌٍیف ثف ـ‪ٚ‬ی ثبَ ف‪ٛ‬لب٘ی تیف ٔی ثبٌؽ‬

‫‪80‬‬


‫*ایٗ ٔمبؼیف خ‪ٟ‬ت تیف‪ٞ‬بی و‪ٙ‬بـی ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫*خ‪ٟ‬ت تیف‪ٞ‬بی ٔیب٘ی(ؼـ ِ‪ٛ‬ـت تمبـٖ) ٔمبؼیف ف‪ٛ‬ق ثبیؽ ؼ‪ ٚ‬ثفاثف ؼـ ٘ؾف ٌففت‪ٌ٘ٛ ٝ‬ؽ‪.‬‬ ‫*ٔ‪ٛ‬ـؼ ‪ 3‬ت‪ٟٙ‬ب خ‪ٟ‬ت تیف‪ٞ‬بی و‪ٙ‬بـی وبـثفؼ ؼاـؼ‪.‬‬

‫‪82‬‬


83


‫*ؼـ عفش تیف‪ٞ‬بی ٔػتّظ ثبیىتی اثقبؼ ؼاَ ٔ‪ٛ‬ثف ثت‪ٙ‬ی ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬ىجت ٔؽ‪ َٚ‬االوتیىیت‪ ٝ‬ثتٗ ث‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٛ‬الؼ تمّیُ یبثؽ‪.‬‬ ‫*ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی و‪ ٝ‬تبـ غ‪ٙ‬ثی ؼـ ؼاَ ثت‪ٙ‬ی ‪ٚ‬الـ ٌ‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ؼِیُ ضقف ثتٗ ؼـ وًٍ اق ثتٗ ٘بضی‪ ٝ‬وٍٍی‬ ‫ِفف ٘ؾف ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫‪-1‬هواى ایٌطسی همطغ تثسیل یافتِ تیط هرتلط ًطاى زازُ زض ضکل ضا هحاسثِ‬ ‫ًواییس‪.‬‬ ‫*ضػبٔت ؼاَ ـا ضؽالُ ٔمؽاـ ت‪ِٛ‬ی‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬ؼـ ٔجطث ؼ‪ ٓٞ‬ؼـ ٘ؾف ثٍیفیؽ‪.‬‬ ‫*تیف ف‪ٛ‬الؼی قیف ؼاَ اق ‪ٔ IPE300‬ی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫*فبِّ‪ٔ ٝ‬فوك ث‪ٔ ٝ‬فوك ؼ‪ ٚ‬تیف ٔدب‪ٚ‬ـ ‪ٔ 1/25‬تف ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫*ع‪ َٛ‬ؼ‪ٞ‬ب٘‪ ٝ‬تیف ٔػتّظ ‪ٔ 4‬تف ٔی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪84‬‬


‫ضُ ‪:‬‬ ‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ ٝ‬ؼـ ٔتٗ ؼـو‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬اٌبـ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ،‬ضؽالُ ضػبٔت ؼاَ ثت‪ٙ‬ی ـا ثفاثف ثب ‪ 8‬وب٘تیٕتف ؼـ ٘ؾف ٔی‬ ‫ٌیفیٓ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ ففْ ٔ‪ٛ‬ثف ؼاَ ثت‪ٙ‬ی ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬ ‫)‬

‫(‬

‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٌ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬ؽ القْ اوت ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬ىجت ٔؽ‪ َٚ‬االوتیىیت‪ ٝ‬ثتٗ ‪ ٚ‬ف‪ٛ‬الؼ‪ٔ ،‬مغـ ؼاَ ثت‪ٙ‬ی ثب‬ ‫ف‪ٛ‬الؼ ٔقبؼَ وبقی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ففْ ٔ‪ٛ‬ثف ؼاَ ـا ثف پبـأتف ‪ n‬تمىیٓ وفؼ‪ ٚ ٜ‬اق ایٗ په ففْ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ثف ؼـ ٔطبوجبت ـا ففْ ٔمغـ تجؽیُ یبفت‪ ٝ‬ؼـ ٘ؾف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ٌففت‪.‬‬

‫‪85‬‬


‫ؼـ ٔفضّ‪ ٝ‬ثقؽ ٔطُ تبـ غ‪ٙ‬ثی ٔمغـ تجؽیُ یبفت‪ ٝ‬ـا ٔطبوج‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ فبِّ‪ ٝ‬تبـ غ‪ٙ‬ثی اق تبـ تطتب٘ی ٔمغـ ف‪ٛ‬الؼی ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬ ‫{‬

‫}‬

‫}‬

‫{‬

‫̅‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ فبِّ‪ ٝ‬تبـ غ‪ٙ‬ثی تیف ٔػتّظ اق ٔفوك ‪ٙٞ‬ؽوی تیف ف‪ٛ‬الؼی ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬

‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ فبِّ‪ ٝ‬تبـ غ‪ٙ‬ثی تیف ٔػتّظ اق ٔفوك ‪ٙٞ‬ؽوی ؼاَ ثت‪ٙ‬ی ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٕٔبٖ ای‪ٙ‬فوی ٔمغـ ٔػتّظ تجؽیُ یبفت‪ ٝ‬ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬ ‫}‬

‫{‬

‫‪86‬‬

‫}‬

‫{‬


‫*ؼـ ِ‪ٛ‬ـت اوتفبؼ‪ ٜ‬اق ٔمغـ تیف ثب خبٖ فٍفؼ‪ ،ٜ‬فٕ‪ٔٛ‬بً ؽففیت غٍٕی اوٕی تیف‪ٞ‬بی ٔػتّظ ثف‬ ‫اوبن ت‪ٛ‬قیـ ت‪ ًٙ‬پالوتیه تقییٗ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ؼـ ٔتٗ ؼـو‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ث‪ِٛ ٝ‬ـت غیف ٔىتمیٓ ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ‬ ‫اٌبـ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫*ٔمبعـ ٘‪ٛ‬ـؼ ٌؽ‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یؽ ؼاغُ فٕ‪ٔٛ‬بً ؼاـای خبٖ فٍفؼ‪ٔ ٜ‬ی ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪.‬‬

‫*ٌُ ٔیع ‪ٞ‬ب فّٕىفؼ ث‪ٟ‬تفی ٘ىجت ٘ب‪ٚ‬ؼا٘ی ؼاٌت‪ ٚ ٝ‬ؼـ وبیف وٍ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬ب ث‪٘ ٝ‬ؽـت اق ٘ب‪ٚ‬ؼا٘ی اوتفبؼ‪ٔ ٜ‬ی‬ ‫ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫‪87‬‬


88


89


‫*ث‪ ٝ‬ؼِیُ ٔ‪ٙ‬ى‪ٛ‬ظ ٌؽٖ اوتفبؼ‪ ٜ‬اق ٘ب‪ٚ‬ؼا٘ی خ‪ٟ‬ت ثفٌٍیف ؼـ وبیف ٕٔبِه‪ ،‬عجیقتبً ؼوت‪ٛ‬ـاِقُٕ خؽیؽی‬ ‫‪ ٓٞ‬ـاخـ ث‪ ٝ‬ایٗ ٔمبعـ اـائ‪ٍ٘ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬

‫‪91‬‬


‫‪-4‬جْت سیستن سمف هرتلط سَال لثل تطضگیطّای الظم ضا اظ گل هید ططاحی‬ ‫کٌیس‪.‬‬ ‫ضُ ‪:‬‬ ‫اق لجُ ؼاٌتیٓ‬

‫*لغف ٌُ ٔیع ٘جبیؽ اق ‪ 2/5‬ثفاثف ضػبٔت ثبَ تیفی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬آٖ ٔتُّ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ تدب‪ٚ‬ق ٕ٘بیؽ‪ٍٔ ،‬ف آ٘ى‪ٝ‬‬ ‫ؼلیمبً ؼـ ـاوتبی ِفط‪ ٝ‬خبٖ تیف لفاـ ٌیفؼ‪.‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ضػبٔت ثبَ ‪ IPE300‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫‪90‬‬


‫ث‪ٙ‬بثفایٗ وغص ٔمغـ یه ٌُ ٔیع ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬

‫ؽففیت ثفٌی اوٕی یه ٌُ ٔیع عجك ٔجطث ؼ‪ٔ ٓٞ‬مفـات ّٔی وبغتٕبٖ ثفاثف اوت ثب ‪:‬‬

‫√‬ ‫ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی ت‪ٟ٘ ًٙ‬بیی ف‪ٛ‬الؼ ٌُ ٔیع ـا ثفاثف ثب ‪ 4000‬ویّ‪ٌٛ‬فْ ثف وب٘تیٕتف ٔفثـ ففْ و‪ٙ‬یٓ‪ ،‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ‬ ‫ؼاٌت ‪:‬‬

‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ ٔطؽ‪ٚ‬ؼیت ف‪ٛ‬اُِ ٌُ ٔیع ‪ٞ‬ب فجبـت‪ٙ‬ؽ اق ‪:‬‬ ‫‪92‬‬


‫ضؽالُ فبِّ‪ٔ ٌُ ٝ‬یع ‪ٞ‬ب اق یىؽیٍف ؼـ ـاوتبی ع‪ِٛ‬ی تیف ‪:‬‬

‫ضؽاوثف فبِّ‪ٔ ٌُ ٝ‬یع ‪ٞ‬ب اق یىؽیٍف ؼـ ـاوتبی ع‪ِٛ‬ی تیف ‪:‬‬

‫*ؼلت ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ ضؽاوثف فبِّ‪ ٝ‬ؼ‪ٔ ٌُ ٚ‬یع ٔدب‪ٚ‬ـ ؼـ ـاوتبی ع‪ِٛ‬ی ث‪ 36 ٝ‬وب٘تیٕتف ٔطؽ‪ٚ‬ؼ ٔی‬ ‫ٌ‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایٗ ٔطؽ‪ٚ‬ؼیت ؼـ ٔجطث ؼ‪ ٓٞ‬اٌبـ‪ٍ٘ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫ضؽاوثف فبِّ‪ٔ ٌُ ٝ‬یع ‪ٞ‬ب اق یىؽیٍف ؼـ ـاوتبی ففضی تیف ‪:‬‬

‫*ؼلت ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی و‪ ٝ‬اق ؼ‪ ٚ‬ـؼیف ٌیُ ٔیع ثف ـ‪ٚ‬ی ثبَ تیف اوتفبؼ‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙ‬یؽ‪ٔ ،‬طؽ‪ٚ‬ؼیت‬ ‫لغف ٌُ ٔیع ٘ىجت ث‪ ٝ‬ضػبٔت ثبَ تیف ِطبػ ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ضیطبت اـائ‪ٌ ٝ‬ؽ‪ٕٛ٘ ٚ ٜ‬ؼاـ ِ‪ٍٙ‬ف غٍٕی تقؽاؼ ٌُ ٔیع ‪ٞ‬بی القْ ـا ثفآ‪ٚ‬ـؼ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬

‫‪93‬‬


‫*ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ ‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ ٝ‬ؼـ ٌىُ ٘یك ٍٔػُ ٌؽ‪ ،ٜ‬فؽؼ ف‪ٛ‬ق ٔفث‪ٛ‬ط ث‪٘ ٝ‬یٕی اق ع‪ َٛ‬تیف‬ ‫ٔی ثبٌؽ و‪ ٝ‬ؼـ ِ‪ٛ‬ـت تمبـٖ ؼـ ‪ٙٞ‬ؽو‪ ٚ ٝ‬ثبـٌؿاـی ثبیىتی ؼ‪ ٚ‬ثفاثف ایٗ ٔمؽاـ ؼـ ع‪ َٛ‬وُ تیف ٌُ‬ ‫ٔیع تقجی‪ٌٛ ٝ‬ؼ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ث‪ٔ ٌُ 26 ٝ‬یع ؼـ وُ ع‪ َٛ‬تیف ٘یبق غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت‪.‬‬ ‫ؼـ ای‪ّٛٙ‬ـت ف‪ٛ‬اُِ ثیٗ ٌُ ٔیع ‪ٞ‬ب ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٔ 4 َٛ‬تفی تیف‪ ،‬ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬

‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٔ ٝ‬الضؾ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یؽ‪ ،‬فبِّ‪ٔ ٌُ ٝ‬یع ‪ٞ‬ب ؼـ ٔطؽ‪ٚ‬ؼ‪ٔ ٜ‬دبق لفاـ ؼاـؼ‪.‬‬

‫‪-9‬زض یک تیط هرتلط‪ ،‬تطش افمی کل تیي ًمطِ حساکثط لٌگط ذوطی ٍ ًمطِ لٌگط‬ ‫صفط تطاتط ‪ 1222‬کیلًَیَتي هحاسثِ ضسُ است‪ .‬زض صَضت استفازُ اظ ّطت ػسز‬ ‫ًاٍزاًی ًوطُ ‪ 82‬تِ ػٌَاى تطضگیط زض هحسٍزُ فَق‪ ،‬طَل ّط ًاٍزاًی تط حسة هیلی‬ ‫هتط حسالل چمسض تایس تاضس؟ تتي تطاتط ضزُ ‪ C25‬فطض ضَز‪.‬‬ ‫*ایٗ تىت ؼـ اُِ ث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ي ت‪ٔ ًٙ‬دبق عفش ٌفؼیؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬

‫‪94‬‬


‫اوف‪ٙ‬ؽ ‪89‬‬ ‫ضُ ‪:‬‬

‫‪95‬‬


‫√‬

‫√‬ ‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٘كؼیه تفیٗ ٌكی‪ ٝٙ‬ث‪ٔ ٝ‬مؽاـ ٔطبوج‪ٌ ٝ‬ؽ‪ٌ ٜ‬كی‪ٔ 3 ٝٙ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔؽت قٔبٖ القْ خ‪ٟ‬ت پبوع ٌ‪ٛ‬یی ث‪ ٝ‬ایٗ تىت ‪ 2‬ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪96‬‬


97


‫‪-1‬زض صَضتی کِ ًیطٍی کططی هَجَز زض یک ػضَ ذطپایی ًاضی اظ تاضّای‬ ‫ضطیثساض تطاتط تا ‪ 222‬کیلًَیَتي تاضس ٍ همطغ استفازُ ضسُ تطای آى‬ ‫هساحت کل‬

‫تا‬

‫تاضس‪ .‬حسالل هَثط زض ططاحی اتصال اًتْای ایي ػضَ‬

‫زض ططاحی تِ ضٍش حسی تِ کساهیک اظ همازیط ظیط ًعزیک تط هی تاضس؟‬ ‫*ِك‪ٔٚ‬ی ث‪ ٝ‬ؼـ ٘ؾف ٌففتٗ ض‪ٛ‬اثظ ِفق‪ ٜ‬ای ٕ٘ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪98‬‬


‫*ایٗ تىت ؼـ اُِ ث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ي ت‪ٔ ًٙ‬دبق عفش ٌفؼیؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫‪180 -1‬‬

‫‪200 -2‬‬

‫‪225 -3‬‬

‫‪250 -4‬‬ ‫آؾـ ‪90‬‬

‫ضُ ‪:‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬تٗ ؼـو‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٌكی‪ 2 ٝٙ‬پبوع تىت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔؽت قٔبٖ تمفیجی خ‪ٟ‬ت پبوع ؼ‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ایٗ تىت یه ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪99‬‬


011


010


012


‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ ٝ‬ؼـ ٌىُ قیف ٍٔب‪ٞ‬ؽ‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙ‬یؽ‪ ،‬فٕك ٔ‪ٛ‬ثف ٌّ‪ٛ‬ی خ‪ٛ‬ي ٌ‪ ٌٝٛ‬ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ‪:‬‬

‫‪-2‬تسوِ کططی ًطاى زازُ زض ضکل تحت کطص لطاض زاضز‪ .‬ایي تسوِ تِ کوک‬ ‫جَش گَضِ تا ساق جَش ‪ 5‬هیلیوتط تِ ٍضق اتصال هتصل ضسُ است‪ .‬الکتطٍز‬ ‫هصطفی اظ ًَع ‪ E60‬هی تاضس‪ .‬ضراهت تسوِ ‪ 8‬هیلیوتط ٍ ضراهت ٍضق اتصال ‪12‬‬ ‫هیلیوتط هی تاضس‪ .‬تا تَجِ تِ اطالػات زازُ ضسُ هماٍهت ططح ػضَ کططی ٍ‬ ‫ظطفیت ططح اتصال جَضی ضا تؼییي کٌیس‪.‬‬ ‫*ع‪ َٛ‬خ‪ٛ‬ي ـا ثفاثف ثب ‪ 10‬وب٘تیٕتف ؼـ ٘ؾف ثٍیفیؽ‪.‬‬

‫‪013‬‬


‫*خ‪ٛ‬ي تطت آقٔبیً ا‪ِٚ‬تفاو‪٘ٛ‬یه ‪ ٚ‬ـاؼی‪ٌٛ‬فافی لفاـ ٔی ٌیفؼ‪.‬‬

‫ضُ ‪:‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ضیطبت اـائ‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬ثفای فّك خ‪ٛ‬ي غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔمب‪ٔٚ‬ت ثفٌی ٌىیػتٍی ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬ ‫}‬

‫(‬

‫)‬

‫*ؼلت ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ ‪ t‬ثفاثف اوت ثب ضػبٔت فّك ٘بقن تف‪.‬‬

‫‪014‬‬

‫{‬


‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت و‪ٛ‬زىتفیٗ ٔمؽاـ ٔطبوج‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬خ‪ٛ‬اة و‪ٛ‬اَ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٔ ٝ‬الضؾ‪ ٝ‬وفؼیؽ ؼـ ایٗ ٔثبَ ٔمب‪ٔٚ‬ت اتّبَ ثف اوبن فّك خ‪ٛ‬ي ثطفا٘ی ث‪ٛ‬ؼ‪ ٚ ٜ‬ؽففیت‬ ‫اتّبَ ثفاثف ثب ؽففیت خ‪ٛ‬ي ٔی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪-3‬هماٍهت ططح اتصال زض سَال لثل ضا تِ ًحَی تؼییي کٌیس کِ ػالٍُ تط زٍ ذط‬ ‫جَش طَلی‪ ،‬یک ذط جَش ػطضی ًیع تِ اًتْای ػضَ اضافِ ضَز‪ .‬ػطض تسوِ ضا‬ ‫‪ 12‬ساًتی هتط زض ًظط تگیطیس‪.‬‬ ‫ضُ ‪:‬‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ثفٌی عفش خ‪ٛ‬ي ؼـ ضبِت ضؽی ٘‪ٟ‬بیی ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬ ‫*ؼـ ای‪ٙ‬دب ع‪ َٛ‬غظ خ‪ٛ‬ي ففضی ا٘ت‪ٟ‬بی تىٕ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؼ‪ ٚ‬غظ خ‪ٛ‬ي ع‪ِٛ‬ی اضبف‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫*ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬اَ لجُ ث‪ ٝ‬ؼِیُ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬مب‪ٔٚ‬ت فّك خ‪ٛ‬ي و‪ٙ‬تفَ و‪ٙٙ‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ‪ِ ،‬ك‪ٔٚ‬ی ث‪ ٝ‬ثفـوی ؼ‪ ٚ‬ضبِت‬ ‫ؼیٍف ٕ٘ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪015‬‬


‫‪-5‬حساکثط تٌص تطضی ایجاز ًاضی اظ لٌگط پیچطی ضطیثساض‬

‫زض اتصال‬

‫تطاکتی ضکل ظیط زض جْت ‪ y ٍ x‬تط حسة کیلَگطم تط ساًتیوتط هطتغ چمسض هی‬ ‫تاضس؟‬

‫ٌ‪ٟ‬فی‪ٛ‬ـ ‪91‬‬ ‫ضُ ‪:‬‬ ‫اثتؽا ٕٔبٖ ای‪ٙ‬فوی لغجی خ‪ٛ‬ي ـا ٔطبوج‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬

‫} )‬

‫{‬

‫(‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٕٔبٖ ای‪ٙ‬فوی لغجی ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬

‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ضؽاوثف ت‪ٞ ًٙ‬بی ثفٌی ایدبؼ ٌؽ‪ ٜ‬ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬

‫‪016‬‬


‫خ‪ٟ‬ت ؼـن ث‪ٟ‬تف ٌىُ قیف ـا ٔالضؾ‪ ٝ‬ثففٔبییؽ‪.‬‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٌكی‪ 4 ٝٙ‬پبوع تىت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔؽت قٔبٖ القْ خ‪ٟ‬ت پبوع ٌ‪ٛ‬یی ث‪ ٝ‬ایٗ تىت ‪ 4‬ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫جَش اػضا زاضای همطغ ًاهتماضى‬ ‫‪ٚ‬لتی و‪ ٝ‬یه فض‪ ٛ‬ث‪ِٛ ٝ‬ـت ٔط‪ٛ‬ـی ثبـٌؿاـی ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ٔ ،‬ی ت‪ٛ‬اٖ ٌفت ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ـ تمفیجی تٕبْ ٔمغـ‬ ‫تطت ت‪ ًٙ‬یى‪ٛٙ‬اغت لفاـ ٌففت‪ٙٔ ٚ ٝ‬تد‪ ٝ‬ت‪ ًٙ‬ایدبؼ ٌؽ‪ ٜ‬ؼـ ـاوتبی ٔفوك ‪ٙٞ‬ؽوی ٔمغـ لفاـ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ‬ ‫ٌففت‪ .‬ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی و‪ٔ ٝ‬مغـ ٔتمبـٖ ثبٌؽ‪ٔ ،‬فوك ‪ٙٞ‬ؽوی ‪ٚ‬ویّ‪ ٝ‬اتّبَ(خ‪ٛ‬ي) ‪ٔ ٚ‬مغـ ثف یىؽیٍف‬ ‫ٔ‪ٙ‬غجك ٌؽ‪ ٚ ٜ‬ؼـ ٘تید‪ ٝ‬غف‪ٚ‬ج اق ٔفوكیتی ث‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬ؼ ٘ػ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ آٔؽ‪.‬‬

‫‪017‬‬


‫أب ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی و‪ٔ ٝ‬مغـ ٔتمبـٖ ٘جبٌؽ (ٔب٘‪ٙ‬ؽ ٘جٍی)‪ ،‬ؼـ ِ‪ٛ‬ـت اوتفبؼ‪ ٜ‬اق خ‪ٛ‬ي ٔتمبـٖ ؼـ وٕت‬ ‫ٔمغـ ث‪ ٝ‬ؼِیُ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬فوك ‪ٙٞ‬ؽوی خ‪ٛ‬ي ‪ٔ ٚ‬مغـ ثف ‪ٙٔ ٓٞ‬غجك ٘ج‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬ایدبؼ یه اضبف‪ ٝ‬ت‪ ًٙ‬وفؼ‪ٜ‬‬ ‫و‪ٛٔ ٝ‬خت وب‪ ًٞ‬ؽففیت خ‪ٛ‬ي غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ؼـ ایٗ ضبِت ٔی ت‪ٛ‬اٖ ثب ایدبؼ فؽْ تمبـٖ‬ ‫فٕؽی ؼـ خ‪ٛ‬ي ‪ٞ‬ب‪ٔ ،‬فاوك ‪ٙٞ‬ؽوی خ‪ٛ‬ي ‪ٔ ٚ‬مغـ ـا ثف یىؽیٍف ٔ‪ٙ‬غجك ٕ٘‪ٛ‬ؼ‪.‬‬

‫‪-8‬طَل جَش ّای اتصال ضکل ظیط ضا تِ ًحَی تؼییي کٌیس کِ ذطٍج اظ هطکعیت‬ ‫جَش ٍ همطغ تطاتط تا صفط تاضس‪ .‬ػضَ کططی اظ ًثطی‬

‫هی تاضس‪.‬‬

‫*ع‪ َٛ‬خ‪ٛ‬ي ‪ l2‬ـا ‪ 10‬وب٘تیٕتف ؼـ ٘ؾف ثٍیفیؽ‪.‬‬ ‫*ثؽی‪ٟ‬ی اوت و‪ ٝ‬ع‪ َٛ‬خ‪ٛ‬ي ‪ l3‬ثفاثف ثب اـتفبؿ ٔمغـ ثبٌؽ‪.‬‬

‫ضُ ‪:‬‬ ‫ٔفوك ‪ٙٞ‬ؽوی ٔمغـ ٘جٍی ـا ٔی ت‪ٛ‬اٖ اق خؽا‪ٍٔ َٚ‬ػّبت ٔمبعـ اوتػفاج وفؼ‪ٞ ،‬فز‪ٙ‬ؽ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ـاضتی‬ ‫لبثُ ٔطبوج‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫‪018‬‬


‫̅‬ ‫ثب ِ‪ٍٙ‬ف ٌیفی ض‪ٔ َٛ‬فوك ‪ٙٞ‬ؽوی ٔمغـ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫ؼـ ای‪ّٛٙ‬ـت ٔفوك ‪ٙٞ‬ؽوی خ‪ٛ‬ي ‪ٔ ٚ‬مغـ ثف یىؽیٍف ٔ‪ٙ‬غجك ٌؽ‪ ٚ ٜ‬اضبف‪ ٝ‬ت‪ٍٙ‬ی ٘بٌی اق غف‪ٚ‬ج اق‬ ‫ٔفوكیت ایدبؼ ٘ػ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪.‬‬

‫‪019‬‬


001


000


002


‫*ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی و‪ ٝ‬ـاوتبی افٕبَ ٘یف‪ ٚ‬ؼـ أتؽاؼ ٔط‪ٛ‬ـ ع‪ِٛ‬ی پیر ثبٌؽ‪ ،‬پیر تطت وًٍ لفاـ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ‬ ‫ٌففت‪.‬‬ ‫*ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی و‪ ٝ‬ـاوتبی افٕبَ ٘یف‪ ٚ‬فٕ‪ٛ‬ؼ ثف أتؽاؼ ٔط‪ٛ‬ـ ع‪ِٛ‬ی پیر ثبٌؽ‪ ،‬پیر تطت ثفي لفاـ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ‬ ‫ٌففت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ ٝ‬ؼـ ٌىُ قیف ٍٔب‪ٞ‬ؽ‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙ‬یؽ‪ ،‬فض‪ ٛ‬تطت وًٍ ث‪ٛ‬ؼ‪ ،ٜ‬ؼـ ِ‪ٛ‬ـتیى‪ ٝ‬پیس‪ٟ‬ب تطت ثفي‬ ‫لفاـ ٌففت‪ ٝ‬ا٘ؽ‪.‬‬

‫*ؼلت ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ ؼـ ِ‪ٛ‬ـتی و‪ ٝ‬پیر تطت وًٍ اق و‪ٚ ٝ‬ـق فج‪ٛ‬ـ و‪ٙ‬ؽ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ؼِیُ ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬یف‪ٞٚ‬ب تٕبیُ‬ ‫ث‪ ٝ‬ثفیؽٖ پیر اق ؼ‪٘ ٚ‬مغ‪ ٝ‬ؼاـ٘ؽ‪ ،‬فٕالً ٔمب‪ٔٚ‬ت ثفٌی پیر ؼ‪ ٚ‬ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪ٕٞ .‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ ٝ‬ؼـ ٌىُ‬ ‫قیف ٍٔب‪ٞ‬ؽ‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙ‬یؽ ایٗ لضی‪ ٝ‬قٔب٘ی و‪ ٝ‬پیر اق ؼ‪ٚ ٚ‬ـق فج‪ٛ‬ـ ٔی و‪ٙ‬ؽ ثفلفاـ ٕ٘ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪003‬‬


‫‪-12‬هماٍهت ططح اتصال ًطاى زازُ ضسُ زض حالت حسی ًْایی زض ضکل ضا فمط تط‬ ‫اساس هماٍهت پیچ ّا تؼییي کٌیس‪.‬‬ ‫*پیر ‪ٞ‬ب اق ٘‪ٛ‬ؿ ٔقٕ‪ِٛ‬ی ثب ت‪ٟ٘ ًٙ‬بیی ‪ 4000‬ویّ‪ٌٛ‬فْ ثف وب٘تیٕتف ٔفثـ ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫*لغف اوٕی پیر ‪ٞ‬ب ‪ٔ 20‬یّی ٔتف ٔی ثبٌؽ‪.‬‬

‫ضُ ‪:‬‬ ‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٌ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬ؽ اوتفبؼ‪ ٜ‬اق پیر ‪ٞ‬بی ٔقٕ‪ِٛ‬ی‪ ،‬ت‪ٟٙ‬ب ؼـ اتّبالت اتىبیی ٔدبق ٔی ثبٌؽ‪ ،‬ث‪ٙ‬بثفایٗ‬ ‫اتّبَ اق ٘‪ٛ‬ؿ اتىبیی ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ ث‪ ٝ‬ؼِیُ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ـاوتبی افٕبَ ٘یف‪ ٚ‬ؼـ أتؽاؼ ع‪ِٛ‬ی پیر اوت‪ ،‬پیر ‪ٞ‬ب تطت وًٍ ٔی ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬تٗ ؼـو‪ٙ‬بٔ‪ٔ ٝ‬مب‪ٔٚ‬ت ٘‪ٟ‬بیی پیر ‪ٞ‬ب تطت وًٍ ثفاثف اوت ثب ‪:‬‬

‫‪004‬‬


‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ اق خؽ‪ 7-10-2-10 َٚ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٔمب‪ٔٚ‬ت وٍٍی عفش ثفای یه پیر ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬

‫ثبِغجـ خ‪ٟ‬ت ؼ‪ ٚ‬پیر ایٗ ٔمؽاـ ؼ‪ ٚ‬ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪.‬‬

‫‪-11‬هماٍهت اتصال اتکایی ًطاى زازُ ضسُ زض حالت حسی ًْایی زض ضکل تط‬ ‫اساس هماٍهت پیچ چمسض هی تاضس؟‬ ‫*پیر ‪ٞ‬ب اق ٘‪ٛ‬ؿ ٔقٕ‪ِٛ‬ی ثب ت‪ٟ٘ ًٙ‬بیی ‪ 4000‬ویّ‪ٌٛ‬فْ ثف وب٘تیٕتف ٔفثـ ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫*لغف اوٕی پیر ‪ٔ 20‬یّی ٔتف ٔی ثبٌؽ‪.‬‬

‫ضُ ‪:‬‬

‫‪005‬‬


‫ث‪ ٝ‬ؼِیُ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ـاوتبی افٕبَ ٘یف‪ ٚ‬فٕ‪ٛ‬ؼ ثف أتؽاؼ ٔط‪ٛ‬ـ ع‪ِٛ‬ی پیر اوت‪ ،‬ث‪ٙ‬بثفایٗ پیر تطت ثفي ٔی‬ ‫ثبٌؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ اق خؽ‪ 7-10-2-10 َٚ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٔمب‪ٔٚ‬ت ٘‪ٟ‬بیی(عفش) ثفٌی ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬

‫‪006‬‬


007


‫*‪ٞ‬فز‪ ٝ‬فبِّ‪ِ ٝ‬ج‪ ٝ‬و‪ٛ‬ـاظ تب ِج‪ ٝ‬آقاؼ لغق‪ ٝ‬اتّبَ وٕتف ثبٌؽ‪ِٟ ،‬یؽٌی ثطفا٘ی تف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪.‬‬

‫‪-17‬زض اتصال پیچی اصطکاکی ضکل ظیط‪ ،‬چٌاًچِ تؼساز پیچ ّا ‪ 2‬ػسز ٍ لطط آًْا‬ ‫تطاتط ‪ 22‬هیلی هتط تاضس‪ً .‬یطٍی کططی زض پیچ ّا تِ کساهیک اظ همازیط ظیط ًعزیکتط‬

‫‪008‬‬


‫است؟(فطض کٌیس پیچْا اظ ًَع ‪ A325‬تَزُ ٍ پیچْا تِ هیعاى حسالل همساض شکط‬ ‫ضسُ زض آییي ًاهِ پیص تٌیسُ ضسُ اًس)‬

‫غفؼاؼ ‪89‬‬ ‫ضُ ‪:‬‬ ‫ضؽالُ ٘یف‪ٚ‬ی پیً ت‪ٙ‬یؽٌی ٔ‪ٙ‬ؽـج ؼـ ٔجطث ؼ‪ ٓٞ‬ثفاثف اوت ثب ‪:‬‬

‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٔ ٝ‬الضؾ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یؽ‪٘ ،‬یف‪ٚ‬ی غبـخی وٕتف اق ٘یف‪ٚ‬ی پیً ت‪ٙ‬یؽٌی ا‪ِٚ‬ی‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ‬ ‫٘یف‪ٚ‬ی وٍٍی ؼاغُ پیس‪ٟ‬ب ثفاثف ثب ‪ٕٞ‬بٖ ٔمؽاـ ٘یف‪ٚ‬ی پیً ت‪ٙ‬یؽٌی ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ٌكی‪ 4 ٝٙ‬پبوع تىت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ٔؽت قٔبٖ القْ خ‪ٟ‬ت پبوع ٌ‪ٛ‬یی ث‪ ٝ‬ایٗ تىت یه ؼلیم‪ٔ ٝ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫‪-18‬ظطفیت ًْایی اتصال ػضَ کططی ضکل ظیط ضا تؼییي کٌیس‪ .‬لطط پیچ ّا تطاتط‬ ‫تا ‪ 22‬هیلی هتط هی تاضس‪ .‬پیچ ّا اظ ًَع ‪ A325‬تَزُ ٍ سطح تطش اظ هحل زًساًِ ّا‬ ‫‪009‬‬


‫ػثَض هی کٌس‪ .‬ػضَ کططی ٍ ٍضق اتصال اظ فَالز ‪ St37‬هی تاضس‪ّ .‬وچٌیي لغعش‬ ‫تیي صفحات هجاظ ًوی تاضس‪.‬‬

‫ضُ ‪:‬‬ ‫*ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ِ ٝ‬غكي ثیٗ ِفطبت ٔدبق ٕ٘ی ثبٌؽ‪ ،‬پیس‪ٟ‬ب ثبیىتی ث‪ٔ ٝ‬یكاٖ القْ پیً ت‪ٙ‬یؽ‪ٜ‬‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫اثتؽا ؽففیت اوٕی ثفٌی یه پیر ـا ؼـ ضبِت ضؽی تقییٗ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬

‫‪021‬‬


‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ثفای ‪ 4‬پیر غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫اق عففی ز‪ِ ٖٛ‬غكي ثیٗ ؼ‪ِ ٚ‬فط‪ٔ ٝ‬دبق ٘یىت ٔمب‪ٔٚ‬ت اوٕی ‪ٞ‬ف پیر ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬

‫ث‪ٙ‬بثفایٗ ثفای ‪ 4‬پیر غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫‪020‬‬


‫ٔمب‪ٔٚ‬ت اتىبیی(و‪ٙ‬تفَ ِ‪ٟ‬یؽٌی ‪ٚ‬ـق) ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬ ‫*ز‪ٚ ٖٛ‬ـق اتّبَ ٘بقن تف اوت‪ ،‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ثطفا٘ی غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬ؼـ ٘تید‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫ؼـ ٔفضّ‪ ٝ‬ثقؽ فبِّ‪ ٝ‬غبُِ ِج‪ ٝ‬و‪ٛ‬ـاظ تب ِج‪ ٝ‬آقاؼ ‪ٚ‬ـق اتّبَ ـا ٔطبوج‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ‬ ‫ؼاٌت ‪:‬‬ ‫‪022‬‬


‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ فبِّ‪ ٝ‬غبُِ ثیٗ و‪ٛ‬ـاغ‪ٟ‬بی ٔیب٘ی ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬

‫خ‪ٟ‬ت ؼ‪ ٚ‬و‪ٛ‬ـاظ ٘كؼیه ث‪ِ ٝ‬ج‪ ٝ‬آقاؼ ‪ٚ‬ـق اتّبَ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬

‫*ؼلت ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ ؼـ ـاثغ‪ ٝ‬قیف لغف اوٕی پیر ٔالن ٔی ثبٌؽ‪.‬‬

‫ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ تفتیت خ‪ٟ‬ت ؼ‪ ٚ‬و‪ٛ‬ـاظ ؼ‪ٚ‬ـ تف اق ِج‪ ٝ‬آقاؼ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬ ‫*ؼلت ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ ؼـ ایٗ ضبِت‬

‫فبِّ‪ ٝ‬آقاؼ(غبُِ) ؼ‪ ٚ‬و‪ٛ‬ـاظ ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫‪023‬‬


‫*ؼلت ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ ؼـ ـاثغ‪ ٝ‬قیف لغف اوٕی پیر ٔالن ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫*ؼلت ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌیؽ ـاثغ‪ ٝ‬قیف ٔىتمُ اق‬

‫ث‪ٛ‬ؼ‪ ،ٜ‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ثؽی‪ٟ‬ی اوت و‪ ٝ‬ضبُِ آٖ ثفای ؼ‪ ٚ‬پیر‬

‫ثفاثف ثبٌؽ‪.‬‬

‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ٔمب‪ٔٚ‬ت اتىبیی اوٕی ثفای ‪ 4‬پیر ؼـ ضبِت ضؽی ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬

‫ؼـ ٔفضّ‪ ٝ‬ثقؽ ؽففیت غ‪ٛ‬ؼ فض‪ ٛ‬وٍٍی ـا ٔ‪ٛ‬ـؼ ثفـوی لفاـ ٔی ؼ‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫ؽففیت وٍٍی اتّبَ ثف اوبن تىّیٓ وٍٍی ـ‪ٔ ٚ‬مغـ ٘بغبُِ ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬

‫ؽففیت وٍٍی اتّبَ ثف اوبن ٌىیػتٍی ثف ـ‪ٚ‬ی ٔمغـ غبُِ ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬ ‫*‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غبعف ؼاـیؽ اثتؽا ثبیىتی وغص ٔمغـ غبُِ ـا ٔطبوج‪ٕ٘ ٝ‬بییٓ‪.‬‬

‫‪024‬‬


‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ٔمب‪ٔٚ‬ت اوٕی ٔمغـ ؼـ ثفاثف ثفي لبِجی ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬ ‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ ٝ‬ؼـ ٌىُ قیف ٔالضؾ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یؽ ث‪ ٝ‬ؼِیُ ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬ـق اتّبَ ٘بقن تف اوت‪ ،‬پبـٌی ثف ـ‪ٚ‬ی‬ ‫‪ٚ‬ـق اتّبَ ـظ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ؼاؼ‪.‬‬

‫*پؽیؽ‪ ٜ‬ثفي لبِجی ؼـ لىٕت ‪ٞ‬بی لجُ ٔ‪ٛ‬ـؼ ثفـوی لفاـ ٌففت‪.‬‬

‫ؼ‪ ٚ‬وغص ثفي غبُِ ؼاـیٓ و‪ٞ ٝ‬ف اق ‪ٞ‬ف وغص ‪ 1/5‬و‪ٛ‬ـاظ فج‪ٛ‬ـ ٔی و‪ٙ‬ؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬ ‫{‬

‫}‬ ‫}‬

‫{‬

‫‪ ٓٞ‬ز‪ٙ‬یٗ یه وغص وًٍ غبُِ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت و‪ ٝ‬اق ؼ‪٘ ، ٚ‬یٓ و‪ٛ‬ـاظ فج‪ٛ‬ـ ٔی و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬

‫‪025‬‬


‫{‬

‫}‬ ‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬ ‫‪φ‬‬

‫‪ ٚ‬ضؽ ثبالیی ایٗ ـاثغ‪: ٝ‬‬

‫‪026‬‬


‫ؼـ ا٘ت‪ٟ‬ب ثب افٕبَ ضفایت تمّیُ ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔفث‪ٛ‬ط ث‪ٞ ٝ‬ف و‪ٙ‬تفَ(ٔمبؼیف ‪ٞ‬بیالیت ٌؽ‪ٔ )ٜ‬مب‪ٔٚ‬ت ٘‪ٟ‬بیی‬ ‫اتّبَ ؼـ ضبِت ضؽی اق ٔیبٖ ایٗ ٔمبؼیف تقییٗ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪.‬‬

‫ثف اوبن ٔمب‪ٔٚ‬ت پیر ‪ٞ‬ب ‪:‬‬

‫ثف اوبن و‪ٙ‬تفَ ِغكي( ثب ت‪ٛ‬خ‪ِ ٝ‬طبػ اثف پیً ت‪ٙ‬یؽٌی) ‪:‬‬

‫ثف اوبن ٔمب‪ٔٚ‬ت اتىبیی(و‪ٙ‬تفَ ِ‪ٟ‬یؽٌی) ‪:‬‬

‫ثف اوبن ٔمب‪ٔٚ‬ت وٍٍی فض‪( ٛ‬تىّیٓ ـ‪ٚ‬ی وغص وُ) ‪:‬‬

‫ثف اوبن ٔمب‪ٔٚ‬ت وٍٍی فض‪ٌ( ٛ‬ىیػتٍی ـ‪ ٚ‬وغص غبُِ) ‪:‬‬

‫ثف اوبن ثفي لبِجی ‪:‬‬

‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت وٕتفیٗ ٔمؽاـ ٔطبوج‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬اق ‪ٔ 6‬مؽاـ ف‪ٛ‬ق‪ ،‬ؽففیت ٘‪ٟ‬بیی اتّبَ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ پبوع‬ ‫و‪ٛ‬اَ ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ ثب ‪:‬‬

‫‪027‬‬


‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬ـ و‪ٔ ٝ‬الضؾ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یؽ‪ ،‬و‪ٙ‬تفَ ِغكي تقییٗ و‪ٙٙ‬ؽ‪ٔ ٜ‬ی ثبٌؽ‪.‬‬

‫اتصاالت پیچی تا خريج از مرکسیت‬ ‫غف‪ٚ‬ج اق ٔفوكیت اتّبَ قٔب٘ی ٌىُ ٔی ٌیفؼ و‪ٙٔ ٝ‬تد‪٘ ٝ‬یف‪ٞٚ‬بی ‪ٚ‬اـؼ ؼـ ٔفوك ‪ٙٞ‬ؽوی ٔدٕ‪ٛ‬ف‪ٝ‬‬ ‫پیر ‪ٞ‬ب لفاـ ٍ٘یفؼ‪ .‬ؼـ ‪ٚ‬الـ غف‪ٚ‬ج اق ٔفوكیت فجبـت اوت اق فبِّ‪ ٝ‬فٕ‪ٛ‬ؼی ٔطُ اثف ٘یف‪ ٚ‬تب ٔطُ‬ ‫ٔفوك ‪ٙٞ‬ؽوی اتّبَ‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ؼـ اغّت ٔ‪ٛ‬اـؼ ایٗ غف‪ٚ‬ج اق ٔفوكیت ٘بزیك ث‪ٛ‬ؼ‪ ٚ ٜ‬لبثُ زٍٓ پ‪ٌٛ‬ی ٔی‬ ‫ثبٌؽ‪ .‬اٌىبَ قیف ـا ٔالضؾ‪ ٝ‬ثففٔبییؽ‪.‬‬

‫‪028‬‬


‫اتصاالت پیچی تا خريج از مرکسیت (تحت ترش خالص)‬ ‫اتّبَ ثفاوتی ٌىُ قیف یه ٔثبَ اق اتّبَ پیسی تطت ثفي ‪ٕٞ‬فا‪ ٜ‬ثب غف‪ٚ‬ج اق ٔفوكیت ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ؼ‪ٚ ٚ‬ـي خ‪ٟ‬ت ضُ ایٗ ٔىبئُ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼاـؼ‪ .‬ا‪ِٚ‬ی ـ‪ٚ‬ي و‪ٙ‬تی تطّیُ االوتیه ‪ ٚ‬ؼ‪ٔٚ‬ی تطّیُ ثف‬ ‫اوبن ٔمب‪ٔٚ‬ت ٘‪ٟ‬بیی ٔی ثبٌؽ‪ .‬ؼـ ای‪ٙ‬دب ـ‪ٚ‬ي ا‪ َٚ‬ـا تٍفیص وفؼ‪ ٚ ٜ‬اق پفؼاغتٗ ث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ي ؼ‪ِ ْٚ‬فف‬ ‫٘ؾف ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬

‫‪ً-26‬یطٍی تطضی تحطاًی ًاضی اظ تاض ضطیة زاض ًطاى زازُ زض پیچْای اتصال‬ ‫تطاکتی ضکل ظیط ضا هحاسثِ کٌیس‪.‬‬

‫‪029‬‬


‫ضُ ‪:‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غف‪ٚ‬ج اق ٔفوكیت ثبـ ٔتٕفوك ٘ىجت ث‪ٔ ٝ‬فوك ‪ٙٞ‬ؽوی پیس‪ٟ‬ب‪ ،‬اتّبَ تطت ٘یف‪ٚ‬ی ثفٌی‬ ‫ٔىتمیٓ ‪ٍِٙ ٚ‬ف لفاـ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌففت‪ ،‬و‪ ٝ‬ایٗ ِ‪ٍٙ‬ف غ‪ٛ‬ؼ ایدبؼ یه ثفي اضبفی غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ وفؼ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثفایٗ القْ اوت اثتؽا ِ‪ٍٙ‬ف ٘بٌی اق ایٗ غف‪ٚ‬ج اق ٔفوكیت ٔطبوج‪ٌٛ ٝ‬ؼ‪.‬‬

‫‪031‬‬


‫‪ y ٚ x‬ف‪ٛ‬اُِ افمی ‪ ٚ‬فٕ‪ٛ‬ؼی پیس‪ٟ‬ب اق ٔفوك ‪ٙٞ‬ؽوی ٔدٕ‪ٛ‬ؿ پیس‪ٟ‬ب ٔی ثبٌؽ‪.‬‬ ‫}‬

‫{‬

‫اق عففی ٘یف‪ٚ‬ی ثفٌی ٘بٌی اق ثفي ٔىتمیٓ ؼـ یه پیر ثفاثف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ ثب ‪:‬‬

‫ؼـ ٘‪ٟ‬بیت غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت ‪:‬‬ ‫√‬

‫‪030‬‬

‫‪Σ‬‬

‫‪√Σ‬‬

Ebook no 48 steel lrfd test demo  

حل تست درس سازه های فولادی(حالت حدی) ویژه آزمون ورود به حرفه

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you