Ouluun Lukioon 2020-2021

Page 1

Ouluun lukioon 2020–2021


2

Sisällys Tervetuloa lukioon.............................................. 3

Oulun aikuislukio...............................................27

Lukio-opiskelun ABC.......................................... 4

Oulun Lyseon lukio...........................................29

Lukioiden opiskelijamäärät, aloituspaikat ja sisäänpääsy­rajat keväällä 2019................. 8

Lyseon lukion IB-ohjelma...............................31

Oulun lukioiden kieli­tarjonta.......................... 9 Näin haet lukioon.............................................10 Tervetuloa tutustumaan Oulun lukioihin!.................................................11 Haukiputaan lukio.............................................13 Kastellin lukio......................................................15

August Sahlsten -lukio....................................33 Oulunsalon lukio...............................................35 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio............................................37 Pateniemen lukio...............................................39 Oulun normaalikoulun lukio.........................41 Oulun steinerkoulu...........................................43

Työryhmä: Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Kirsi Raetsaari

Kastellin urheilulukio.......................................17 Kiimingin lukio...................................................19

Svenska Privatskolan i Uleåborg ...........................................................45

Ulkoasu ja taitto: Monetra Oulu Oy/Painatuspalvelut

Laanilan lukio......................................................21

eLukio....................................................................47

Madetojan musiikkilukio................................23

Oulun lukiot kartalla...................................................................49

Kuvat: Oulun kaupungin kuva-arkisto Julkaisija: Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, PL 17, 90015 Oulun kaupunki, Oulu 10, 90100 Oulu, p. (08) 558 410 (vaihde)

Merikosken lukio...............................................25


3

Tervetuloa lukioon Olet valitsemassa opintojasi peruskoulun jälkeen. Lukio on hyvä vaihtoehto. Lukio-opintojen kautta hankittu yleissivistys ja ylioppilastutkinto avaavat ovet monipuolisiin jatko-opintoihin. Lukiosta saat myös kavereita ja unohtumattomia kokemuksia loppuelämän ajaksi. Koko maassa noin puolet peruskoulun päättävistä oppilaista aloittaa opiskelun lukioissa ja samoin on myös Oulussa. Tässä oppaassa kerrotaan lukio-opetuksesta yleensä ja esitellään Oulussa toimivat lukiot. Oulun lukioiden avointen ovien päivinä 11. – 12.12.2019 voit käydä tutustumassa lukioihin paikan päällä. Kaikki lukiot järjestävät myös vanhempainillan 9.-luokkalaisten huoltajille. Vanhempainiltojen ajankohdat löytyvät tästä oppaasta. Lisätietoja lukioista löydät myös koulujen omilta kotisivuilta. Tietoa lukioopiskelusta saat myös koulusi opinto-ohjaajalta sekä lukioiden rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta. Oulussa voit valita opiskelupaikkasi monesta eri lukiosta kiinnostuksesi mukaan. Täällä toimii

yksitoista kunnallista lukiota ja Oulun yliopiston opettajankoulutuksen harjoittelukouluna toimiva Oulun normaalikoulu sekä yksityiset lukiot Oulun steinerkoulu ja Svenska Privatskolan i Uleåborg. Oulun lukioissa opiskelunsa aloittaa vuosittain noin 1400 nuorta. Lukiot ovat pääsääntöisesti yleislukioita, mutta kaikilla on omia painotuksiaan, joista tässä oppaassa kerrotaan tarkemmin. Oulun lukioista niin sanottuja erityislukioita on kolme: Madet­ ojan musiikkilukio on musiikin opetuksen erikoislukio, Kastellin lukiossa toimii urheilu­lukio­ linja ja Oulun Lyseon lukiossa kansainvälinen International Baccalaureate (IB) -ohjelma. Lukio-opintoja etäopetuksena järjestää eLukio,

jonka yksittäiset kurssit ovat tarjolla kaikille Oulun kaupungin lukioiden opiskelijoille. Tavoitteena on, että jokainen lukiolainen opiskelee verkkokursseja lukioaikanaan. Kaikki Oulun lukiot ovat kurssimuotoisia ja samassa jaksojärjestelmässä toimivia kouluja. Oulun kaupungin lukioiden tiivis yhteistyö lisää mahdollisuuksia luoda juuri sinulle parhaiten sopiva opintosuunnitelma. Lukio-opiskelijana voit suorittaa kursseja muissakin lukioissa kuin kotilukiossa. Lukiot tekevät yhteistyötä paitsi keskenään, myös ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Voit sisällyttää lukio-opintoihisi ammatillisia tai korkeakouluopintoja. Joissakin lukioissa on käytössä lukion oma valintakortti, jonka saat koulun kotisivuilta. Lukion esittelytekstissä kerrotaan, mikäli sinun tulee täyttää lukioon hakiessasi myös lukion ainevalintakortti. Tervetuloa opiskelemaan Oulun lukioihin!


4

Lukio-opiskelun ABC Lukiokoulutuksesta saat hyvät eväät jatko-opintoihin.

kaksi järjestetään to in tk tu s a ä, il Yliopp llä ja syksyll ä ä v e k , a ss e ja voi kertaa vuod ssa. Opiskeli a a m o k o k a n yhdellä yhtä aika ilastutkinno p p o li y a a tt suori sen enintään a a tt u ja a h i kertaa ta kertaan. een tutkinto is ä k k rä e p n kolmee

Lukio-opiskelun tavoitteet

Jaksot

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. (Lukiolaki 714/2018 2 §)

Lukion lukuvuosi on jaettu jaksoihin. Oulun lukioiden lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon. Kullakin jaksolla on oma lukujärjestys. Opiskelijan työmäärä voi vaihdella jaksoittain riippuen valituista kursseista.

Joustava lukio

Kukin kurssi opiskellaan yleensä keskitetysti yhden jakson aikana, jolloin tätä oppiainetta on 3 oppituntia viikossa. Jokainen jakso päättyy arviointiviikkoon.

Luokattomassa lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryhmiä. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion voi suorittaa 2 –4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin.

Opintosuunnitelma Opintosuunnitelma on opiskelijan koulutyötä koskeva kokonaissuunnitelma. Sitä voidaan lukioaikana muuttaa. Toisessa oppilaitoksessa suoritettuja kursseja voidaan hyväksyä kokonaiskurssimäärään.

Kurssit Lukion kunkin oppiaineen kokonaisoppimäärä on jaettu keskimäärin 38 tunnin työmäärää vastaaviksi kursseiksi. Kurssien määrä vaihtelee riippuen oppiaineesta. Opiskelija valitsee kurssitarjottimelta lukuvuoden aikana opiskeltavat kurssit.

Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Kursseja voi kuitenkin valita enemmänkin. Lukio-opiskelu koostuu pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Kaikille lukiolaisille yhteisiä, pakollisia kursseja pitää lukion aikana opiskella 47–51.


5

Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia kursseja. Syventäviä kursseja on opiskelijan sisällytettävä opiskeluohjelmaansa lukioaikana vähintään 10. Syventävistä kursseista saadut arvosanat vaikuttavat päättöarviointiin.

Oulun kaupungin lukiolaisille on rakennettu korkeakoulutarjotin, josta voi valita Oulun yliopiston, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja DIAK-ammattikorkeakoulun opintoja. Muissa lukioissa voi opiskella joko yksittäisiä kursseja tai vaihtojaksoja.

Soveltavat kurssit ovat koulukohtaisia ja valinnaisia. Ne sisältävät aineksia eri oppiaineista, ovat menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja.

Opiskelija voi sisällyttää lukion oppimäärään myös muissa oppilaitoksissa kuin kumppanuuslukiossa suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista.

Pakollisista ja syventävistä opinnoista muodostuu valtakunnallinen lukion oppimäärä, jolle ylioppilastutkinto pohjautuu. Soveltavat kurssit liittyvät koulujen omiin painotuksiin. Osa syventävistä kursseista on oppiainerajat ylittäviä teemakursseja. Lukioiden kurssitarjontaan voit tutustua kunkin lukion omassa esittelyssä ja lukioiden kotisivuilla.

Kurssiyhteistyö ja vaihtojaksot Lukiot tekevät yhteistyötä muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kunkin lukion moninaisista yhteistyöjärjestelyistä ja niiden hyödyntämisestä oman opinto-­ohjelman laadinnassa saa lisätietoa tästä oppaasta, lukion verkkosivuilta tai lukion rehtorilta ja opinto-ohjaajalta.

Lukion tuntijako Valtakunnallinen lukion tuntijako (taulukko seuraavalla sivulla) on jokaisen lukion tuntijaon perustana. Lisäksi jokainen koulu tarjoaa koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja eri oppiaineissa.

Kurssiarviointi Jokainen kurssi arvioidaan omana kokonaisuu­te­ naan. Kurssiarvioinnin tavoitteena on antaa opiskelijalle palautetta hänen edistymisestään ja oppimistuloksistaan sekä kannustaa ja ohjata häntä opintojensa suorittamisessa. Kurssiarvosana perustuu mahdollisiin kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin sekä monipuoliseen opittujen tietojen ja taitojen arviointiin, johon vaikuttaa myös opiskelijan aktiivisuus.

Itsenäinen opiskelu Lukion kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Itsenäinen opiskelu sisältää erillisiä töitä, esimerkiksi projektitöitä opettajan ohjauksessa. Siihen sovelletaan koulun opetussuunnitelmassa määriteltyjä arviointiperusteita. Itsenäiseen opiskeluun suositellaan verkkokursseja, joita voi opiskella lähes kaikissa oppiaineissa. Tavoitteena on, että jokainen lukiolainen opiskelee verkkokursseja lukioaikanaan.

Jaksoarvostelu Jaksoarvostelu on opiskelijakohtainen. Jaksotodistukseen merkitään käydyt kurssit, arvosanat ja poissaolot. Arvostelu annetaan jokaisen jakson jälkeen.


6 Uusintakuulustelu

Lukion tuntijako Pakolliset kurssit

Syventävinä opintoina tarjottavien valtakunnallisten kurssien määrä

Äidinkieli ja kirjallisuus

6

3

Kielet A-kieli B-kieli Muut kielet

6 5

2 2 8+8

Oppiaine tai aineryhmä

Matematiikka yhteinen opintokokonaisuus lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä

1 5 9

2 3

Ympäristö ja luonnontieteet biologia maantiede fysiikka kemia

2 1 1 1

3 3 6 4

Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet filosofia psykologia historia yhteiskuntaoppi

2 1 3 3

2 4 3 1

Uskonto/elämänkatsomustieto

2

4

Terveystieto

1

2

5 1 – 2 1 – 2 2

2 2 3

Taito- ja taideaineet musiikki kuvataide liikunta Opinto-ohjaus

2

Teemaopinnot Pakolliset kurssit Syventävät kurssit, vähintään

3 47 – 51 10

Kurssit yhteensä, vähintään

75

Kursseja yhteensä vähintään

75

Valtakunnallinen lukion tuntijako on jokaisen lukion tuntijaon perustana. Lisäksi jokainen koulu tarjoaa koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja eri oppiaineissa.

Uusintakuulustelussa voi parantaa hylätyn kurssin arvosanaa. Uusintakuulustelujen toteuttamisesta päätetään koulukohtaisesti.

Päättöarvosana Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvon mukaan. Päättöarvosanaa voidaan korottaa erillisessä kuulustelussa tai muun lisänäytön perusteella.

Päättötodistus Päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on hyväksyttävästi suorittanut lukion oppimäärän.

Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa koko maassa. Ylioppilastutkinto sisältää neljä pakollista koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Sen lisäksi on valittava kolme koetta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai jonkin reaaliaineen koe. Lisäksi voi kirjoittaa ylimääräisiä kokeita. Opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä kertaa tai hajauttaa sen enintään kolmeen perättäiseen tutkintokertaan. Ylioppilastutkinto suoritetaan kokonaan tietokoneella. Tarkempia tietoja ylioppilastutkinnosta saa osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi.


7 Opintojen ohjaus

Opiskelukustannukset ja -tuet

Opiskelijalla on mahdollisuus ja oikeus saada ohjausta opiskelun ja oppimisen tueksi sekä jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunni­telmissa ja valinnoissa. Ohjaukseen osallistuvat rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja. Kaikille yhteinen ohjaus auttaa suunnittelemaan omaa opinto-ohjelmaa ja tukee opiskelijaa opintojen eri vaiheissa.

Lukioissa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian. Myös kouluterveydenhuolto on maksutonta.

Erityinen tuki

Opiskelija voi saada päätoimisia lukio-opintoja varten opintotukea, joka koostuu opintorahasta, oppimateriaalilisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Lisäksi opiskelija voi saada asumislisää. Vanhempien tulot vaikuttavat opintotukeen ja asumislisään. Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään, mutta oppimateriaalilisää voi saada jo 15-vuotiaasta alkaen.

Kaikissa lukioissa on päivälukiolaisten käytössä erityisopettaja, lukiokuraattori ja lukiopsykologi. Erityisopettaja tukee opiskelijaa oppimisen vaikeuksissa. Kuraattorin ja psykologin palveluilla tuetaan opiskelijaa hänen sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä, jotka voivat liittyä opiskeluun, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteisiin. Erityisopettaja, kuraattori ja -psykologi tuovat oman ammattialansa asiantuntemuksen opiskelijahuoltotyöhön, opetuksen tukitoimien suunnitteluun sekä koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Tarkempaa tietoa näistä palveluista saa lukioiden rehtoreilta, opinto-ohjaajilta ja lukioiden kotisivuilta.

Lukion oppikirjat ja muut opiskeluvälineet on hankittava ja kustannettava itse. Opiskelussa ja ylioppilaskirjoituksissa opiskelija käyttää omaa tietokonettaan.

Koulumatkakustannukset opiskelija maksaa itse, mutta hän voi saada niihin Kelalta tukea, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km ja kustannukset ylittävät kuukaudessa 54 euroa. Mikäli tarvitset lukio-opintojen ajaksi asuntoa, lisätietoja löydät Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön sivuilta: www.psoas.fi.

Tarkempia ohjeita sekä tukien hakemuslomakkeita saa koulujen kansliasta, KELAn paikallistoimistosta ja verkkosivuilta: www.kela.fi/opintotuki tai www.opintopolku.fi. Kaikki lukiolaiset on vakuutettu koulutuksen järjestäjän tapaturmavakuutuksella.

Lukioon valmistava koulutus Oulun aikuislukiossa on tarjolla myös lukioon valmistavaa koulusta ja lukiostarttikoulutusta. Lue lisää lukion kotisivuilta.


8

Lukioiden opiskelijamäärät, aloituspaikat ja sisäänpääsy­rajat keväällä 2019 Lukio

opiskelijamäärä

aloitus­paikat

alin ka.*

OULUN KAUPUNGIN LUKIOT Haukiputaan lukio

400

158

7,25

Kastellin lukio Urheilulinja

760

217 40

8,58 15,41 **

Kiimingin lukio

270

90

7,5

Laanilan lukio

320

100

8,25

Madetojan musiikkilukio

340

112

14,08 **

Merikosken lukio

300

102

7,83

Oulun aikuislukio

1600

ei raj.

-

Oulun Lyseon lukio IB-ohjelma August Sahlsten/Tyrnävä

750

175 50 30

8,67 11,85 ** 7,08

Oulunsalon lukio

230

85

7,5

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

600

190

8,67

Pateniemen lukio

240

80

7,67

250

82

8,5

Steinerkoulun lukio

80

36

6,76

Svenska Privatskolan i Uleåborg

50

24

7,31

ei raj.

ei raj.

-

MUUT LUKIOT OULUSSA Oulun normaalikoulun lukio

eLukio

* Sisäänpääsyn alin keskiarvo vaihtelee vuosittain. Katso sisäänpääsyn alimmat keskiarvot vuosilta 2016-2019: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lukioon-hakeminen ** Alin hyväksytty pistemäärä sisäänpääsyssä, max. 20 pistettä


9

Oulun lukioiden kieli­tarjonta Lukiossa voi jatkaa peruskoulussa alkaneiden kielten opiskelua tai aloittaa uuden kielen opiskelun. Oulun lukioiden kielitarjonta näkyy oheisesta taulukosta. Kieltä opetetaan kieliohjelman mukaisesti, mikäli kielen valinneita on riittävästi. Kieliryhmiä muodostetaan myös lukioiden yhteistyönä. Lukioissa voidaan lisäksi järjestää yksittäisiä kielten kursseja tai kielikerhoja. Vieraiden kielten opetusta annetaan myös etäopetuksena.

Lukio

A-kielet

OULUN KAUPUNGIN LUKIOT

EA, EN, ESL, RA, RU, SA, VE

RU

EA, EN, IA, LA, RA, RU**, SA, SM, SMI, VE

x

►► A-kieli = perusopetuksen 3. tai 5. luokalla alkanut kieli ►► B1-kieli = 7. luokalla alkanut, yhteisenä aineena opiskeltava kieli ►► B2-kieli = 8. luokalla alkanut valinnainen kieli ►► B3-kieli = lukiossa alkava valinnainen kieli ►► S2-kieli= suomi toisena kielenä*

B2/B3-kielet

Oulun normaalikoulu

EN

RU

RA, SA

x

Oulun steinerkoulu

EN

RU

SA

Svenska Privatskolan i Uleåborg

EN, SU***

RU

EA, RA, SA

RU

EA, IA, RA, SA, VE, JP, KI, SM

S2-kieli*

MUUT LUKIOT OULUSSA

eLukio

Kieliohjelman lyhenteet:

B1-kieli

EN, SA

x

EN = englanti, ESL = English as a Second Language, RU = ruotsi, RA = ranska, SA = saksa, IA = italia, VE = venäjä, EA = espanja, LA = latina, JP = japani, KI = kiina, SM = pohjoissaame, SMI = inarinsaame * Opiskelija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, voi valita lukiossa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineesta suomi toisena kielenä -oppimäärän (S2). Ylioppilaskokeeseen tähtäävää S2-opetusta järjestetään Merikosken lukiossa ja Oulun aikuislukiossa, joissa opetus aloitetaan taitotasolta B1. ** Oulun aikuislukiossa myös B3-kielenä ***myös äidinkielenomaisena opetuksena

ksi osoitteessa:

ujen lisä on lukioiden omien kotisiv Lukiokohtainen kielitarjonta 1 tus ope enielt lu/k -ja-opiske www.ouka.fi/oulu/koulutus


10

Näin haet lukioon Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa internetissä 18.2.–10.3.2020 osoitteessa www.opintopolku.fi. Oman koulusi opinto-ohjaajalta saat tarkemmat ohjeet hakemisesta.

iiteen oit hakea v v a s s u a h Yhteis ki viisi kaan. Kaik ik a p lu e k ää. is op attaa käytt t n n a k a tt e esi ova hakutoiv -järjestyks ja i s e e iv asti. to Haku rjestys tark jä ti ie m n sitovia, jote

Lisäksi joihinkin Oulun lukioihin haettaessa täytetään lukion ainevalintakortti, jonka saa kyseisen lukion kotisivuilta tai koulun kansliasta. Lukion esittelytekstissä on kerrottu, mikäli lukioon haettaessa tulee täyttää myös ainevalintakortti. Oulun aikuislukioon opiskelijaksi haluava voi ilmoittatutua suoraan koululle ja aloittaa opinnot minkä tahansa jakson alussa.

Opiskelijoiden valinta lukioon Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Yhteishaussa voit hakea viiteen opiskelupaikkaan. Kaikki viisi hakutoivetta kannattaa käyttää. Et voi tulla valituksi lukioon, johon et ole hakenut. Lukioon valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä.

Opiskelija valitaan siihen lukioon, johon hänen keskiarvonsa/pisteet ylimmillään riittävät. Erityislukioiden (Kastellin urheilulukiolinja, Madetojan musiikkilukio ja Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) opiskelijavalinnassa voidaan painottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja sekä ottaa huomioon pääsykoepisteet ja mahdolliset lisänäytöt. Tarkemmin valintakriteereistä kunkin lukion esittelytekstissä. Opiskelijat valitaan lukioihin kesäkuussa 2020.

Yhteishaun tulokset ja lukiopaikan vastaanottaminen Päätös opiskelijoiden ottamisesta lukioon julkistetaan torstaina 11.6.2020. Yhteishaun tuloksesta ilmoitetaan hakijoille kirjeitse. Ne lukioon valitut kerrotaan koulun kotisivuilla ja/tai ulko-ovessa, jotka ovat antaneet siihen yhteishaussa luvan. Lukiopaikan voit ottaa vastaan Oma Opintopolku -palvelussa tai ilmoittautumalla omaan lukioon hyväksymiskirjeessä saamiesi ohjeiden mukaan torstaihin 25.6.2020 mennessä.


11

Tervetuloa tutustumaan Oulun lukioihin! Oulun lukiot kutsuvat 9.-luokkalaisten vanhemmat tutustumaan lukioihin ja lukio-opintoihin. a Voit tutustu ssa yös osoittee m in ih io k on Oulun lu ouluunlukio i/ .f a k u .o w ww

Avoimet ovet Oulun lukioiden Avoimet ovet -päivät peruskoulujen 9. ja 10.-luokkalaisten tutustumista varten ovat Kiimingin lukiossa tiistaina 26.11.2019 alkaen klo 9. Muissa Oulun lukioissa on avoimet ovet keskiviikkona 11.12. ja torstaina 12.12.2019 klo 13.15-14.30/15. Jos et pysty osallistumaan avoimien ovien päiviin, voit tutustua lukioihin myös osallistumalla vanhempainiltoihin.

Lukio

Vanhempainilta

Oulun steinerkoulun lukio

21.11.2019 klo 18.00

Oulunsalon lukio

26.11.2019 klo 18.00

Kiimingin lukio

27.11.2019 klo 18.00

Laanilan lukio

9.12.2019 klo 18.00

Kastellin lukio

10.12.2019 klo 18.00

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

11.12.2019 klo 18.00

Oulun Lyseon lukio + IB-ohjelma

12.12.2019 klo 18.00

Merikosken lukio

14.1.2020 klo 18.00

Svenska Privatskolan i Uleåborg

15.1.2020 klo 18.00

Pateniemen lukio

21.1.2020 klo 18.00

Haukiputaan lukio

22.1.2020 klo 18.00

Madetojan musiikkilukio

23.1.2020 klo 18.00

Oulun normaalikoulun lukio

28.1.2020 klo 18.00


12

Mielekkäät tunnit, hyvät ystävät, laadukkaat sisätilat ja ikimuistoiset hetket. – Julia, abi


13

Haukiputaan lukio HaLu elää! Oulun suurin lähilukio tarjoaa kaiken, mitä nuoret etsivät: uusia kasvoja, modernin koulurakennuksen ja laadukkaan opetuksen. Meillä parhaatkin pääsevät omalle tasolleen. Kansainvälinen toiminta on lukiomme tavaramerkki. Opiskelijoiden harrastustoiminta huomioidaan koulun arjessa. Koulun yhteydessä on loistavat sisä- ja ulkoliikuntatilat.

Miksi nuoret valitsevat HaLu:n? ”Maagisen mahtava ilmapiiri” (Julia, 18) ”Oon saanut olla oma itteni” (Henna, 19) Ihmisen kokoisessa lukiossa et huku massaan ja saat riittävästi yksilöllistä ohjausta. ”Kansainvälisyys” (Julius, 16) Haukiputaan lukio on globaalikasvatusta tarjoava UNESCO-koulu, jolla on CertiLingua-laatumerkki ja kielten erikoiskursseja.

”Yhteisöllisyys ja mielenkiintoiset tunnit” (Janna, 16) Lukiodiplomit sekä lukuisat taito- ja taideaineiden kurssit samoin kuin kertauskurssit yo-kirjoitusaineissa, tukikurssit kielissä, matematiikassa syventäviä opintoja ja teknologiaopintoja. ”HaLu donkkaa tykimmin!” (Jeremias, 18) Ulos maailmalle mennään mm. vaelluskurssilla ja kansainvälisyyskurssilla. Yhdessä tekeminen luo innostavan ja turvallisen ilmapiirin,

HAUKIPUTAAN LUKIO Länsikuja 4A 90830 Haukipudas ►► Rehtori Sirpa Risteelä, p. 050 430 4069 sirpa.risteela@ouka.fi ►► Kanslia, p. 050 410 4043 ►► Opinto-ohjaaja Miika Siironen, p. 050 430 7687, miika.siironen@eduouka.fi ►► Opinto-ohjaaja Marja Tuunanen, p. 050 409 8810, marja.tuunanen@eduouka.fi www.ouka.fi/oulu/haukiputaan-lukio


14

Monien mahdollisuuksien Kastelli

ttajat sta ja ope a k o h te n mapiiri Opiskelu o stellissa on rento il sä. neita. Ka oma itsen motivoitu a ll o i o v ja täällä – abi


15

Kastellin lukio Kastelli on motivoituneiden ja tavoitteellisten nuorten kohtaamispaikka. Täällä pääset aallonharjalle sähköisessä opiskelussa – asiantuntevaa tukea ja opastusta unohtamatta. Opiskelijan valittavana on laadukasta LUMAa ja virkistäviä vieraita kieliä. Tarjolla on monipuolisesti kiinnostavia kursseja niin reaaliaineissa kuin taideaineissakin. Tietojenkäsittelyn kursseilla opiskelijat voivat ottaa varaslähdön jatko-opintoihin suorittamalla yliopiston opintokokonaisuuksia ja äidinkielen syventävällä kurssilla on mahdollista toimittaa lukion omaa lehteä. Opintojen suuntaaminen muissakin oppiaineissa jatko-opintojen kannalta kiinnostaviin aiheisiin ja juuri itselleen sopivan opintoreitin suunnitteleminen on mahdollista laajan kurssitarjottimen ansiosta. Opettajat ovat innostuneita työstään, mikä näkyy tunneilla kannustavana ja rentona ilmapiirinä. Modernit ja valoisat tilat tarjoavat viihtyisän ympäristön myös oppituntien ulkopuolella. Voit nostaa hien pintaan koulun omalla kuntosalilla, rauhoittua Kastellin kirjaston lukusalissa tai hyödyntää oman kioskin antimia.

Lukion ja liikunnallisten lahjojen yhdistäminen tähtäämällä huipputasolle on mahdollista Kastellin urheilulukiossa (ks. Kastellin urheilulukion esittely), mutta aktiivisen urheilu-uran toteuttaminen onnistuu myös yleisen lukion puolella. Olosuhteet ovat kunnossa: käytössämme on kolme suurta liikuntasalia ja siirtyminen Oulun keskeisimmille urheilupaikoille onnistuu muutamassa minuutissa. Urheilukentät ja Laanaojan puistoalueet tuovat luonnon lähelle, ja kuntoradalle ja hiihtoladulle pääsee aivan koulun vierestä.

ajia ukavia opett m n o sa is ll Kaste ä on opetus. Tääll ä ja laadukas teet sekä hyv it la ja t la ti t uude piiri. opiskeluilma – abi

KASTELLIN LUKIO Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu ►► Rehtori Keijo Juppi, p. 044 703 9840, keijo.juppi@ouka.fi

Kastellin lukiossa on kansainvälisiä projekteja eri Euroopan maiden kanssa. Lukiossamme voi kohdata myös vaihto-opiskelijoita, jotka tuovat mukanaan kansainvälisyyttä arkeen.

►► Apulaisrehtori Jari Kinisjärvi, p. 050 383 2709, jari.kinisjarvi@ouka.fi

Opiskelijaa ei jätetä yksin. Lukiossamme työskentelee kaksi opinto-ohjaajaa, joiden tuella opiskelijat suunnittelevat lukio- ja jatko-opintojaan, tekevät kurssivalintojaan ja etsivät vahvuuksiaan. Opiskelijoiden apuna on opettajien ja opiskelijatuutoreiden lisäksi monialainen asiantuntijaryhmä. Opiskelijat voivat vaikuttaa koulumme asioihin aktiivisen opiskelijakunnan kautta.

►► Opinto-ohjaaja Mervi Tuomela, p. 044 703 9844, mervi.tuomela@ouka.fi

Kastellissa mahdollisuudet voi elää todeksi!

►► Kanslia, p. 050 316 6640

►► Opinto-ohjaaja Anu Törmi, p. 044 703 9864, anu.tormi@eduouka.fi www.ouka.fi/oulu/kastellin-lukio


16

Kastellin lukio on ollut vuodesta 1986 lähtien erikoislukio, jossa voi yhdistää opiskelun ja urheilun. Kastellin lukio keskittyy edelleenkin huipputason urheilulupausten valmennukseen ja kouluttamiseen.

Lukio toi vastapainoa kiekolle niin, että ajatuksissa oli muutakin. Lukio kannattaa käydä. Opet kyllä joustavat ja ymmärtävät, jos itsekin panostaa. Urheilussa päivittäisen tekemisen pitää olla huippuluokkaa, mutta samalla pitää nauttia matkasta ja joka päivästä. – Jääkiekkoilija Jussi Jokinen, Kastellin lukion urheilijakummi, urlu 1999 –2003


17

Kastellin urheilulukio Kastellin urheilulukio on yksi maamme johtavista urheilulukioista. Se vastaa valtakunnallisesta lukioliikunnan ja urheilulukioverkoston kehittämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. Opiskelijamme menestyvät ikäluokkiensa maajoukkueissa, sekä kansainvälisissä ja valtakunnallisissa henkilökohtaisissa kilpailuissa. Urheilijastatuksella opiskelevia on Kastellissa noin 140. Urheilulukiolaiset opiskelevat 12–20 kurssia urheiluvalmentautumista. Muiden lukiokurssien opiskelu on joustavaa, sillä edustustehtävät maajoukkueessa tai muualla otetaan huomioon opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Opiskelun ja valmentautumisen sujuvassa yhdistämisessä

auttaa se, että lukion opettajakunta ja opinto-ohjaajat tuntevat huippu-urheilijan erityistarpeet. Urheiluvalmennuksesta vastaavat koulun omat päätoimiset ammattivalmentajat. Kastellin urheilulukioon pyritään yhteisvalinnan kautta. Lisäksi pyrkijät toimittavat koululle urheilutietolomakkeen, jonka saa koululta tai koulun kotisivuilta. Lajiliitot yhteistyössä koulun kanssa pisteyttävät hakijat 0–5 pisteen asteikolla. Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeisiin, joista koulu antaa 0–5 pistettä. Koulutodistuksesta voi saada enintään 10 pistettä, joten kokonaispistemäärä voi olla enimmillään 20 pistettä. Valintakoe järjestetään toukokuun alussa 2020.

Kastellin keskeiset joukkuevalmennuslajit:

Kastellin muut valmennuslajit:

►► jalkapallo

►► uinti

►► jääkiekko

►► miekkailu

►► lentopallo

►► squash

►► salibandy

►► yleisurheilu

►► pesäpallo

►► voimistelu ►► yksilölajien ryhmä

Kastellin urheilulukio koordinoi Ouluseutu Urheiluakatemiaa (OSUA), jossa on mukana perusopetuksen liikuntaluokkia, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Madetojan musiikkilukio ja Svenska Privatskolan i Uleåborg. Yhteistyötä tehdään myös Suomen Olympiakomitean, valtakunnallisten lajiliittojen, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n, Virpiniemen liikuntaopiston ja ODL:n Liikuntaklinikan kanssa.

KASTELLIN URHEILULUKIO Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu ►► Markku Ojala puh. 044 703 9877, markku.ojala@eduouka.fi ►► Jukka Latva-Rasku puh. 050 383 8828, jukka.latva-rasku@eduouka.fi www.ouka.fi/oulu/kastellin-lukio www.ouka.fi/oulu/osua


18

Kiimingin lukio on hyvä yleislukio. Painotamme laajaa yleissivistystä, yrittäjyyskasvatusta, kielitaitoa, itsetunnon kehittymistä ja hyviä jatko-opintomahdollisuuksia. Rakkaalla lapsella on monta nimeä: Kiimingin lukio, Ihmisen kokoinen 2.0, Kimari, Kiimingin eliittilukio, #eliittilukio, #kiimingineliittilukio

Kiimingin lukiossa on rento ilmapiiri: ei tarvi aina olla laittautunut ja saa olla täysin oma itsensä. Opettajat ovat heittäytyviä, tuntevat nimeltä ja kannustavat opiskelemaan. – Eero ja Matleena


19

Kiimingin lukio Kiimingin lukiossa opiskellaan tavoitteellisesti ja viihdytään. Kiimingin lukiossa opiskelutilat ovat viihtyisät ja remontoidut, ja lukiorakennus on myös arkkitehtonisesti merkittävä. Tärkeämpää on kuitenkin se, mitä rakennuksen sisäpuolella tapahtuu eli miten ja millaisessa ilmapiirissä Kiimingin lukiossa opiskellaan. Kohtaamme jokaisen nuoren yksilöllisesti. Opiskelutaidon kurssi, opinto-ohjaaja ja auttavaiset tutorit helpottavat siirtymistä peruskoulusta lukioon. Lähilukiossa opiskeleminen jättää aikaa myös kotitehtäville ja harrastuksille.

Käytämme Kiimingin lukiossa edistyksellisesti sähköisiä oppimisympäristöjä, työkaluja ja kokeita, ja olemme myös Pohjois-Suomen edelläkävijä tiimioppimisen hyödyntämisessä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat suorittavat lukuvuoden toisen jakson tiimijaksona. Olemme lähteneet rohkeasti yhdessä ylittämään oppiaineiden rajoja. Jakson aikana pääsee kokeilemaan erilaisia tapoja oppia, vuorovaikutustaidot paranevat, uusien kaverisuhteiden luominen helpottuu ja esiintymisvarmuus lisääntyy. Lisäksi oppii luovaa ongelmanratkaisua sekä kompromissien tekemistä. Näistä taidoista hyötyy jo opiskeluaikana, ja niitä arvostetaan myös työelämässä.

Lukiomme vahvuuksia ►► aktiivinen ja iloinen opiskelijakuntatoiminta

►► luonnontieteiden työkursseja

►► kivoja tapahtumapäiviä

►► jaksoviikko: yhden kurssin suoritus viikon aikana

►► panostamme yrittäjyyskasvatukseen: useita yritystietouden kursseja

po iossa on help Kiimingin luk kavereita, saada uusia in. mahtuu hyv ja kursseille efiina - Pihla ja Jos

►► Global me -kurssi ja mahdollisuus opintomatkalle Lontooseen

KIIMINGIN LUKIO Urheilutie 12, 90900 Kiiminki ►► Rehtori Pia Räsänen p. 044 499 3384 pia.rasanen@ouka.fi ►► Kanslia p. 044 499 3115 ►► Opinto-ohjaaja Jorma Päätalo p. 0400 839 459 jorma.paatalo@eduouka.fi www.ouka.fi/oulu/kiimingin-lukio Tutustu lisää Kiimingin lukioon: https://youtu.be/2ISsHqJSrSU


20 Koulumme on opittu tuntemaan Rakkauden Laanilana. Tämä opiskelijoidemme vuosia sitten käyttöön ottama nimi kertoo meistä olennaisen: välittäminen ja yhteisöllisyys ovat meille tärkeitä. Opiskelijoidemme mukaan Laanilassa on hyvä ilmapiiri ja yhteishenki, mukavat, kannustavat opettajat ja hyvä opetus. Laanilassa on turvallista kasvaa ja ponnistaa jatko-opintoihin.

Laanilan luk iossa on viih tyisää. Tääll ketään ei jäte ä saa heti ys tä ulkopuole täviä ja lle. Oikein ih ana koulu .– Laanilassa o Tinja n rento ja mu kava ilmapii ri ja hauskat o pettajat. – Venla Laanilassa o pettajat tutu stuvat opisk henkilökohta elijoihin isesti ja autt avat kaikess a. – Petrus


21

Laanilan lukio Luovuus, Osallisuus, Vastuullisuus, Empaattisuus Laanilan lukiossa työskentelee hyvissä opiskeluolosuhteissa noin 320 opiskelijaa ja 20 opettajaa. Koulumme käytävät voisivat olla tilavammat, mutta tilaa olla oma itsensä meiltä löytyy ja oppiminen meillä onnistuu. Laanilan lukioon on mukava lähteä pimeänä marraskuisena aamunakin, eikä matka meille ole pitkä: Rotuaarin palloltakin on vain kolme kilometriä.

Laanilan lukiossa on tarjolla kaikissa oppiaineissa koulukohtaisia kursseja. Meillä voit opiskella muiden muassa liikunnan erikoiskursseja, ihmisen biofysiikkaa ja -kemiaa, draaman perusteita, sosiaalipsykologiaa, viittomakieltä ja kotitaloutta. Koulumme opiskelijakunta on innokas ja aikaansaava. Laanilan lukiossa opiskelijat ja opettajat kehittävät koulua yhdessä.

Olemme Unesco ASPnet- ja Vihreä lippu -koulu, joten kestävä elämäntapa ja kansainvälisyys näkyvät toiminnassamme. CertiLingua-laatumerkki kertoo koulumme kulttuurikasvatuksen korkeasta tasosta sekä kieli- ja kulttuuriopintojemme monipuolisuudesta. Vuodesta 2011 alkaen olemme olleet mukana jossakin Erasmus+ -projektissa eri eurooppalaisten lukioiden kanssa.

Tervetuloa mukaan Laanilan henkeen!

Uusia opiskelijoitamme tuemme monin tavoin. Satsaamme ryhmäytymiseen sekä lukio-opintoihin ja digitaaliseen oppimiseen perehdyttämiseen. Myös tukiopetusta saa tarvittaessa. Opiskeluhuolto eli hyvinvoinnin edistäminen ja vaaliminen on meille sydämen asia. Opiskelijoidemme tukena arjessa ovat muun muassa tuutoriopiskelijat.

Opiskelijoidemme mielestä Laanilan lukiossa hyvää on

LAANILAN LUKIO Hintantie 66, 90650 Oulu ►► Rehtori Timo Kärkkäinen p. 044 703 9294, timo.karkkainen@ouka.fi ►► Kanslia, p. 050 316 6619

►► mukavat, osaavat ja auttavaiset opettajat

►► Opinto-ohjaaja Hanne-Marika Anttila p. 044 703 9303, hanne-marika.anttila@eduouka.fi

►► monipuolinen kurssitarjonta

www.ouka.fi/oulu/laanilan-lukio

►► kotoisa, kannustava ja rento ilmapiiri

►► koulun sopiva koko ►► monipuoliset opetusmenetelmät ►► tyttöjä ja poikia on yhtä paljon.

Tutustu lisää Laanilan lukioon: https://animoto.com/play/ nb2QAz3ggbphep76dRaelA


22

Madetojan musiikkilukio on yksi Suomen musiikkiin erikoistuneista lukioista. Madetojan musiikkilukio antaa saman yleissivistyksen ja samat mahdollisuudet jatko-opintoihin kuin yleislukiot tarjoten valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit eri oppiaineissa. Samalla koulumme tarjoaa tilaisuuden tavoitteelliseen musiikin harrastamiseen ja opiskeluun.


23

Madetojan musiikkilukio Madetojan musiikkilukio sijaitsee kaupungin keskustassa Pohjankartanon rakennuksessa. Rautatieasemalle on matkaa noin puoli kilometriä ja linjaautoasemalle vielä vähemmän. Kainuuntietä kulkevien bussien pysäkit ovat koulun vieressä. Samassa korttelissa toimivat Pohjankartanon yläaste, Ouluopisto, Oulun konservatorio, Oulu Sinfonia ja Karjasillan kirjasto.

laskemisperusteet löytyvät koulun kotisivuilta: www.madetojanmusiikkilukio.fi.

Opiskelijoita on noin 340 ja aloituspaikkoja 112. Opiskelijat valitaan vertailulukujen perusteella, jotka saadaan laskemalla yhteen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo sekä musiikin harrastusta ja kykyä osoittavat pisteet. Tarkemmat pisteiden

Lukiomme järjestää vuosittain useita musiikkitapahtumia, konsertteja ja valmistaa projekteja. Koulu tekee yhteistyötä eri oppilaitosten, kulttuuri-instituutioiden ja korkeakoulujen kanssa sekä yleissivistävissä että musiikin opinnoissa. Kansainvälisten yhteyksien luominen on tärkeää.

Madiksella saa olla aina oma itsensä. – tuutori

Musiikkilukiolaiset opiskelevat erityistehtävän mukaisia musiikin kursseja vähintään 12, jotka sisältävät musiikin teoriaa ja säveltapailua, musiikkitietoa, laulua ja soittoa, sekä oman valinnan mukaan muuta musiikin opetusta.

MADETOJAN MUSIIKKILUKIO Leevi Madetojan katu 1, 90140 Oulu ►► Rehtori Jani Syrjälä p. 044 703 9861 jani.syrjala@ouka.fi

Musiikki yhdistää ja tuo erilaisetkin ihmiset yhteen. – tuutori

►► Tarvittavat lomakkeet ja hakijan oppaan saat lukiomme kotisivuilta: www.madetojanmusiikkilukio.fi. Toimita lomakkeet postitse tai itse tuoden Madetojan musiikkilukion kansliaan viimeistään 3.4.2020.

►► Kanslia, p. 050 316 6683 ►► Opinto-ohjaaja Tuula Mäkinen p. 044 703 9074 tuula.makinen@ouka.fi www.madetojanmusiikkilukio.fi


24

Merikosken lukioon tullaan monesta suunnasta: meill채 tutustut uusiin ihmisiin ja sinut huomioidaan sellaisena kuin olet. Meille on t채rke채채 opiskelijoiden toimiva ja sujuva arki.


25

Merikosken lukio Merikosken lukiossa tempaudut mukaan tiiviiseen ja innostavaan opiskeluyhteisöön. Opettajat ja opiskelijat tuntevat toisensa ja yhteistyö on sujuvaa. Autamme sinut lukio-opintojen alkuun koulukohtaisella orientaatiokurssilla. Tuemme opiskeluasi monipuolisesti koko lukioajan. Ensimmäisen vuoden pakolliset kurssit voit opiskella turvallisesti oman perusryhmäsi kanssa. Tarvittaessa sinulle voidaan kuitenkin tehdä yksilöllinen suunnitelma missä tahansa vaiheessa opintoja. Pääset tutustumaan eri jatko-opiskeluvaihtoehtoihin monipuolisissa viikkoinfoissa, valinnaisilla kursseilla sekä eri oppiaineiden kursseilla tehtävillä vierailuilla. Jatko-opintovalmiuksiasi kehität harjoittelemalla timanttiset opiskelutaidot jo lukio-opintojen aikana. Merikosken lukio tunnetaan myös kokoonsa nähden runsaasta kurssitarjonnasta, johon sisältyy myös oppiaine suomi toisena kielenä.

Tarjoamme luonnontieteissä työkursseja, kielissä harjoituskursseja ja lähes kaikissa ylioppilaskirjoitusaineissa kertauskursseja.

Merikoskeen kannattaa tulla, koska täällä on rentoja opettajia ja mukava fiilis.

Lisäksi meillä on erikoiskursseja, kuten luovaa kirjoittamista, ilmaisutaitoa, musiikkiteatteria, historiaa ja yhteiskuntaoppia sekä retkikurssi pyöräillen Hailuotoon.

– poika, 2. vsk.

MERIKOSKEN LUKIO Itäkangastie 9, 90500 Oulu

ljon Merikoskessa on pa on erilaista väkeä ja se kä keskellä Tuiraa, min ansiosta täällä on kaikki aika lähellä. – tyttö, 3. vsk.

►► Rehtori Irina Anttila p. 044 703 9368 irina.anttila@ouka.fi ►► Kanslia, p. 050 316 6618 ►► Opinto-ohjaaja Kirsi Raetsaari p. 044 703 9371 kirsi.raetsaari@eduouka.fi www.ouka.fi/oulu/merikosken-lukio meluopo.wordpress.com


26

Oulun aikuislukio tarjoaa aikuisille ja nuorisolle tutkintotavoitteista yleissivistävää koulutusta. Koulumme vahvuuksia ovat oppimis­myönteinen ilmapiiri, joustavat opetusjärjestelyt ja opiskelijan lähtökohdat huomioon ottava opetustarjonta.

-opintojani Jatkoin lukio . ikuislukiossa joustavasti a

Tulin oppimaan suomen kieltä lukioon valmistavaan koulutukseen.


27

Oulun aikuislukio Tie tietoon ja taitoon

Olen korottanut syksyn aikana jo kolmea päättötodistuksen arvosanaa!

Oulun aikuislukion iltaopetus, perusopetus, lukioon valmistava koulutus ja lukiostartti järjestetään Kastellin monitoimitalossa, ammattilukioopetus ja päiväopetus Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) yksiköissä.

Lukion päättötodistuksen saamiseksi opiskelijan on suoritettava 44 opetussuunnitelman mukaista lukiokurssia. Koulussamme voi opiskella lukion oppimäärän kokonaisuudessaan päivä-, ilta- tai etäopintoina.

Aikuislukion opiskelijaksi haluava voi ilmoittautua suoraan koululle ja aloittaa opinnot lukuvuoden jokaisen jakson alussa. Aikuislukiossa opiskelua ei rajoiteta esimerkiksi keskiarvorajoilla, vaan opintoihimme voi osallistua omien tavoitteiden pohjalta.

Meillä voi opiskella myös lukioon valmistavia opintoja. Opiskeluvalmiuksia ennen varsinaisia lukioopintoja voivat vieraskieliset parantaa lukioon valmistavassa koulutuksessa ja suomenkieliset lukiostartilla. Lukioon valmistavaan koulutukseen haetaan Opintopolussa ja lukiostarttiin täyttämällä hakemus aikuislukion kansliassa.

Oulun aikuislukiossa voi ►► opiskella lukion oppimäärän ja suorittaa ylioppilastutkinnon

Perusasteen opinnot tarjoavat mahdollisuuden päättötodistuksen arvosanojen korottamiseen ja aikuisten perusasteen oppimäärän suorittamiseen.

OULUN AIKUISLUKIO Kastellin monitoimitalo Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu ►► Rehtori Panu Kela p. 044 703 9388, panu.kela@ouka.fi ►► Kanslia, p. 050 316 6510 ►► Apulaisrehtori Tarja Mäkipaaso p. 044 703 9375

►► jatkaa keskeytyneitä lukio-opintoja

►► valmentautua lukio-opintoihin lukioon valmististavassa koulutuksessa tai lukiostartilla

►► suorittaa yo-tutkinnon ammatillisen tutkinnon pohjalta

►► opiskella perusopetuksen oppiaineita ja oppimäärän

►► Opinto-ohjaaja Sirpa Joki p. 044 703 9392

►► täydentää ylioppilastutkintoa

►► korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja

etunimi.sukunimi@eduouka.fi

►► opiskella yksittäisiä oppiaineita joustavasti eLukiossa

►► opiskella suomea toisena kielenä

www.oulunaikuislukio.fi

►► suorittaa suomen keskitason yleisen kielitutkinnon.

►► Opinto-ohjaaja Marja Elina Jaronen p. 044 703 9745


28

Lyseo on ajanmukaisesti varustettu, vireä ja viihtyisä, aidosti kansainvälinen lukio. Lyseo sijaitsee keskellä kaupunkia, monien mahdollisuuksien äärellä. Liikenneyhteydet Lyseolle ovat erinomaiset. Paikallisliikenteen bussit kulkevat koulun vierestä.


Oulun Lyseon lukio Olli Opiskelija on lyseotyypillinen lukiolainen: hän derivoi ja integroi illat, istuu selkä suorana päivät ja käyttää vapaat aikansa tieto- ja tiedekirjallisuuden parissa. Lomat hän viettää kielikursseilla ja tutustuu historiallisiin nähtävyyksiin. Kesätyö kuluu labraharjoittelijana – Olli nimittäin haaveilee lääkärinurasta. Tai sitten ei. Ollia ei ole. Eikä ole tyypillistä lyseolaistakaan. On vain koko joukko elämäniloisia, mistä milloinkin kiinnostuneita nuoria, joita välillä innostaa myös opiskelu. Heillä on haaveenaan lääkärin ohella insinöörin, kokin, opettajan, tutkijan, yrittäjän, taiteilijan, poliitikon, matkaoppaan, poliisin, kirjailijan, papin tai kaupunginjohtajan työt. Lyseoon he ovat tulleet monesta syystä. Yksi ihastui talon seiniin ja niissä näkyvään historiaan. Toisen mielestä sijainti Tuiran siltojen päässä, Oulujoen suistossa on yksinkertaisesti aivan paras.

Kolmas tuli koska ”vaarikin kävi Lyskan”. Neljäs halusi opiskella sen seitsemää kieltä. Viides halusi keskittyä matematiikkaan ja fysiikkaan. Kuudes aikoi taiteilla itsensä ylioppilaaksi. Seitsemännelle tärkeää oli, ettei tarvinnut päättää mihin keskittyä. Kahdeksas tuli, koska kaikki muutkin tulivat. Ja voihan sitä vähän mainostaakin: Lyseolla on rento ilmapiiri (näin opiskelijat sanovat), kiva rehtori (noin hän itse uskoo) ja osaavat opettajat (tämäkin on opiskelijapalaute). Mutta parasta ovat opiskelijat itse. Kaikki ovat omanlaisiaan eikä kenenkään tarvitse olla toisenlainen. Ja kerran lyseolainen, aina lyseolainen! Mikset Sinä tulisi Lyseoon? Tervetullut ainakin olet!

a 29 hyvä ja opiskelijoist on i iir ap ilm on se Ly kennus olta. Historiallinen ra pidetään hyvää hu a! etus on huipputaso luo tunnelmaa ja op at. ov olla sellaisia kuin at av sa ki ik ka lä äl Tä paras asti Pohjois-Suomen Lyseo on ehdottam unkia. lukio, keskellä kaup – 1. vsk. opiskelijat

OULUN LYSEON LUKIO Kajaaninkatu 3, 90100 Oulu ►► Rehtori Mika Aalto p. 044 703 9451, mika.aalto@ouka.fi ►► Kanslia, p. 044 703 9452 ►► Opinto-ohjaaja Jukka Raustia p. +358 44 703 9937 jukka.raustia@eduouka.fi ►► Opinto-ohjaaja Hanna Juntunen p. +358 44 703 9454 hanna.juntunen@eduouka.fi ►► IB-koordinaattori Heli-Maarit Miihkinen p. +358 44 703 9455 heli-maarit.miihkinen@ouka.fi www.lyseo.edu.ouka.fi


30

Kansallisen lukio-ohjelman rinnalla Lyseon lukiossa on tarjolla kansainvälinen International Baccalaureate Diploma -ohjelma, jonka päätteeksi suoritetaan kansainvälinen ylioppilastutkinto IB Diploma. Tutkinto hyväksytään Suomessa samanarvoisena kotimaisen ylioppilastutkinnon kanssa. IB-tutkintoa opetetaan tällä hetkellä yli 2000 lukiossa 130 maassa.


31

Lyseon lukion IB-ohjelma Pidätkö akateemisista haasteista? Kiinnostaako sinua kirjallisuuden tai matematiikan tutkiminen pintaa syvemmältä? Ovatko luonnontieteet sinun intohimosi? Innostaako ajatus liiketalouden tai taloustieteen opiskelusta? Olisiko lukiossa opiskelu englanniksi sinun juttusi? Jos vastasit ”kyllä” ainakin yhteen kysymyksistä, Lyseon IB-ohjelma voisi olla sinun paikkasi! IB:llä opiskeltavia aineita on yleensä kuusi, joten niihin päästään pureutumaan perusteellisesti. IBopiskelu ei ole pelkkää kirjojen pänttäämistä, vaan täällä työskennellään paljon ryhmissä, pidetään suullisia esityksiä ja esimerkiksi luonnontieteissä tehdään paljon laboratorio- ja maastoharjoituksia. Jokainen opiskelija saa myös keskittyä oman kiinnostuksensa kohteeseen Extended essay -tutkielman myötä. Lyseon IB:llä opiskelet tiiviissä opetusryhmissä kolmen vuoden ajan – IB:tä onkin kutsuttu kyläkouluksi keskellä kaupunkia. Opintojen aikana opit tuntemaan opiskelukaverisi ja itsesi ihan uudella tavalla! Pääset myös toteuttamaan luovaa ja osallistuvaa puoltasi kouluyhteisön tapahtumissa.

Oulun Lyseon IB-ohjelmasta valmistuu kriittisiä ajattelijoita, joille jatko-opintoihin siirtyminen on vaivatonta. Olisitko sinäkin yksi heistä? Hakeminen IB-ohjelmaan IB-ohjelmaan haetaan yhteishaussa. Hakijan valintapistemäärä (maksimi 11 valintapistettä) saadaan summana seuraavista:

and get to study u o y IB e th In fe and urself in a sa r challenge yo ironment. Ou v n e e iv rt o p sup and encouraging teachers are h help you wit to y d a re s y alwa and e and join us m o C . g in th e y an on in a divers ti a c u d e e c n experie – Nea community!

• Perusasteen päättötodistuksen keskiarvo painotettuna englannin, äidinkielen ja matematiikan arvosanoilla (maksimi 10 valintapistettä, painokerroin painotetuissa 2) • IB Middle Years Programme Personal Project -työ (enintään 1 piste) Mikäli hakija on opiskellut IB Middle Years -ohjelmassa, hänen tulee toimittaa Personal Project -työn Predicted Grade Heli-Maarit Miihkiselle (Oulun Lyseon lukio, Kajaaninkatu 3, 90100 Oulu). Valintakokeita ei järjestetä varsinaisessa yhteyshaussa. Tervetuloa joukkoomme! We wish you welcome to join us!

The small class sizes allow for a personal teaching experience and the student kitchen provides a welcome place to take a break. The IB is genuinely a great place to learn. – Henry


32

n ieni lukio, jote p n o io k u -l S A kaikki is porukka ja täällä on tiiv skenään. kavereita ke


33

August Sahlsten -lukio August Sahlsten -lukio eli tuttujen kesken AS-lukio on Oulun Lyseon lukion etäkampus Tyrnävällä. Se on saanut nimensä tyrnäväläisen juustomestarin mukaan, ja lukion tilat ovatkin entisen juustolan kotoisissa tiloissa Tyrnävän kirjaston kupeessa. AS-lukiossa opinnot suoritetaan kokonaan monimuoto-opiskeluna: osalla tunneista opettaja on livenä luokassa, osalla taas mukana videoneuvotteluyhteyden välityksellä. AS-lukio onkin edelläkävijä opetusteknologian hyödyntämisessä: kaikki oppimateriaali on digitaalista, ja opiskelijoilla on käytössään läppärit. Sähköiset oppimateriaalit ovat opiskelijoille maksuttomia. AS-lukion erikoisuuksia on, että soveltavissa kursseissa on tarjolla myös ammattikorkeakoulun ja IB-lukion kursseja: opiskelijat voivat suorittaa viisi kurssia Oulun ammattikorkeakoulun biotalouden opintoja ja kolme kurssia IB-lukion englanninkielisiä Business and Management -opintoja. AS-lukiossa on hiukan tavallista lukiota lyhyemmät koulupäivät. Oppitunnit alkavat klo 8.15 ja päättyvät viimeistään klo 15. Välissä syödään, kahvitellaan ja seurustellaan muiden kanssa. Joskus

Mukava ilmapiiri, viihtyisät tilat ja lyhyt koulumatka tyrnäväläisille.

käydään Lyseolla opiskelemassa ja osallistumassa koulun tapahtumiin. Koulukuljetus on ilmainen Tyrnävän kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti tyrnäväläisille ASlukion opiskelijoille. Lukiomme arkeen voit kurkistaa vaikkapa AS-lukiolaisten instassa: #aslukio. Yhteishaussa lukiomme on omana hakukohteenaan Oulun Lyseon lukion alla.

AUGUST SAHLSTEN -LUKIO Meijeritie 4, 91800 Tyrnävä ►► Apulaisrehtori Päivi Pirilä, puh. 044 703 9462 paivi.pirila@ouka.fi ►► Opinto-ohjaaja Tiina Rautalin puh. 040 487 8538 tiina.rautalin@ouka.fi www.lyseo.edu.ouka.fi


34

Oulunsalon lukio sijaitsee Oulunsalon keskustassa Lentokentäntien varrella hyvien linja-autoyhteyksien päässä. Koululla on ajanmukaiset ja viihtyisät tilat Oulunsalo-talossa.

Ny-yrityksen perustamisessa vapaat kädet. Saa itse tehdä asiat niin kuin haluaa, oppii innovoimaan, improvisoimaan ja ajattelemaan luovasti. – Markus

Opettajat ovat po sitiivisia ja kannus tavia, ajattelevat aina op iskelijan parasta. – Jenny


35

Oulunsalon lukio Lounasta opiskelijat voivat nauttia Sodexon Menuetti-ravintolassa, joka toimii myös kahvilana. Oulunsalon kirjasto on koulun välittömässä läheisyydessä kauppakeskus Kapteenissa, mikä tukee opiskelijoiden tiedonhankintaa. Pienessä lukiossa opiskelijat saavat yksilöllistä tukea ja omiin opiskelutavoitteisiin päästäkseen. Tukiopetusta saa tarvittaessa. Lukion aloitusta tuetaan johdantokursseilla kielissä, ja abeille on tarjolla ylioppilaskokeisiin valmistautumista tukevia kursseja. Koulun opiskelijakunta on tehnyt yhteistyötä Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry:n kanssa. Yhteistyön tuloksena opiskelijat voivat keittää kahvia ja syödä eväitään omassa kahvilassaan. Lukiossamme voi suorittaa useita kursseja yrittäjyysopintoja. Opintoja voi suorittaa osallistumalla

Nuori yrittäjyys -koulutusohjelmaan ja/tai suorittamalla digitaalisia Bisneskursseja. Nuori yrittäjyys -opinnoissa nuoret pääsevät kokeilemaan, miltä tuntuu perustaa oma yritys ja hoitaa sitä koko lukuvuoden ajan. Kurssilaiset osallistuvat yrityksineen erilaisiin tapahtumiin, esim. myyjäisiin, messuille sekä Nuori yrittäjyys -semifinaaliin, josta voi päästä Uskalla yrittää -finaaliin Helsinkiin. Koulumme on mukana myös Perämerenkaaren yhteishankkeessa. Hankkeen myötä opiskelijoillamme on mahdollisuus osallistua messuille ja leireille esimerkiksi Ruotsin Luulajassa. Yrittäjyys näkyy kaikkien opiskelijoiden arjessa mm. yritys- ja yrittäjävierailuina. Tervetuloa tutustumaan kouluumme vanhempainillassa tiistaina 26.11.2019 klo 18 Oulunsalo-talossa.

Esimerkkejä lukiomme vahvuuksista ►► pienessä lukiossa opiskelijat ja opettajat tuntevat toisensa, mihin perustuu opiskelijoiden henkilökohtainen tuki

►► paljon kursseja kuvataiteessa ja liikunnassa

►► kansainvälisyyskursseja ja vierailuja

►► Kestävä kehitys vahvasti mukana koulun arjessa, keke-kurssi tarjoaa monenlaista mukavaa tekemistä

►► matemaattisten aineiden opiskelua tukevia koulukohtaisia kursseja

►► aktiivinen opiskelijakunta, esimerkkinä omatoimikahvila Kamu

OULUNSALON LUKIO Mäntypellonpolku 10, 90460 Oulunsalo ►► Rehtori Tuula Tervonen p. 050 388 7008 tuula.tervonen@ouka.fi ►► Kanslia p. 050 388 6988 ►► Opinto-ohjaaja Eila Palojärvi p. 044 497 3102 eila.palojarvi@eduouka.fi www.ouka.fi/oulu/oulunsalon-lukio


36

Punainen pyramidikatto loistaa Maunonkadulla, Kuusiluodon reunalla ja on yksi Oulun maamerkeistä. Pyramidikaton alla on ja elää Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, joka tunnetaan myös nimellä OSYK.

Hieno koulu täynnä mukavia ihmisiä, jotka autta vat ja välittävät. – 2. vuoden opiskel ija


37

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio OSYK ei ole mikä tahansa lukio vaan suosittu ja arvostettu, laaja-alaista taidekasvatusta painottava yli 600 opiskelijan oppilaitos Oulun keskustassa. Pyramidikoulu kätkee alleen arvokkaan koulurakennuksen ja monta kerrosta kieliä ja kulttuuria, matematiikkaa ja luonnontieteitä, reaaliaineita, draamaa ja teatteria, kuvataidetta, liikuntaa ja musiikkia. OSYKissa jokainen voi olla oma itsensä, omine vahvuuksineen ja tavoitteineen.   Laaja kurssitarjonta mahdollistaa monenlaiset opintopolut ja vahvistaa koulun hyviä ylioppilastutkintotuloksia. Laajan kielitarjonnan kruunaavat mahdollisuudet englanti toisena kielenä -opintoihin (ESL) ja saksan kielen Deutsches Sprachdiplom -kielidiplomiin. Omien opintopolkujen lisähaaroiksi voivat muotoutua myös valtakunnalliset lukiodiplomit, joita OSYKissa voi suorittaa teatterissa, liikunnassa, kuvataiteessa ja musiikissa. Aktiivinen OSYK on myös osa Unesco ASPNet -kouluverkostoa, ja useat perinteikkäät ja palkitut kansainväliset projektit ovat arkipäivää Maunonkadulla – unohtamatta koulun aktiivista

ympäristötyöryhmää tempauksineen. OSYK ei ulotu vain Maunonkadulle vaan tekee yhteistyötä eri korkeakoulujen, yliopistojen ja kulttuurilaitosten kanssa. Pyramidikoulun elämää voi seurata koulun kotisivuilla, verkkolehti Pyramentissa, Instagramissa ja Facebookissa. Tervetuloa OSYKiin! OSYKin käytävät ovat täynnä elämää, jossa koko koulun väki elää ja oppii yhdessä. OSYKiin tullessasi sinun ei tarvitse tietää, mikä sinusta tulee isona. OSYKissa voit rauhassa kasvaa kohti aikuisuutta ja tehdä omia valintoja kannustavassa ja lämminhenkisessä ilmapiirissä. Täällä ovat opiskelleet niin lääkärit, insinöörit, taiteilijat, sairaanhoitajat, tieteen tekijät kuin arkkitehditkin. OSYKissa on paikka jokaiselle! Nähdään elokuussa!

OSYKin henki ympäröi meidät heti en simmäisestä päivästä lähti en. – 1. vuoden op iskelija

OULUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO Maunonkatu 1, 90100 Oulu ►► Rehtori Riitta-Mari Punkki-Heikkinen p. 044 703 9281 riitta-mari.punkki-heikkinen@ouka.fi ►► Kanslia, p. 044 703 9280 ►► Opinto-ohjaajat: Ari Forstén, p. 044 703 9276, Krista Kautto, p. 044 703 9288, Mervi Kela, p. 044 703 9289 www.osyk.fi www.osyk.fi/pyramentti Kun haet meille, täytä myös kotisivuiltamme löytyvä ainevalintakortti!


38

Pateniemen lukion perustehtävänä on hyvän yleissivistyksen tarjoaminen. Koulukohtaiset kurssimme monipuolistavat opiskelua sekä valmentavat kohti ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja.

kio, ivan pieni lu Rento ja sop ereita. sti uusia kav o lp e h a sa josta Fanny nki! –Veera ja e h is te h y ä v Hy rjestys almis lukujä v n o ta is iv ti Posi nä vuonna. ensimmäise Miia rvittaessa. – ta a in a a sa Apua


39

Pateniemen lukio Pateniemen lukion keskeisenä kasvatuksen ja opetuksen lähtökohtana on utelias, oppimishaluinen ja aktiivinen nuori, jota kannustetaan omaehtoiseen vastuunottoon opinnoistaan. Vastuunottoon ei kuitenkaan kenenkään tarvitse opetella yksin. Me panostamme erityisen paljon opiskelijoiden ohjaukseen: Ensimmäisenä vuonna opiskelijat voivat halutessaan edetä valmiiksi suunniteltua reittiä ja opetella samalla itsenäisten valintojen tekemistä. Opiskelijoiden hyvinvointi on meille tärkeää, joten koemme olevamme edelläkävijöitä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa, ja olemme luoneet siihen toimivat käytänteet. Pateniemen lukiossa toteutuvat monet pienen koulun edut. Meillä jokainen opiskelija on yksilö ja tunnemme toisemme nimeltä, niin opiskelijat kuin opettajatkin. Tämä näkyy käytännössä opettajien ja opiskelijoiden erinomaisena yhteistyönä sekä hyvänä yhteishenkenä. Opiskelijat kuvailevat koulun ilmapiiriä ja opiskeluympäristöä mukavaksi ja leppoisaksi sekä opettajia hyviksi ja persoonallisiksi. Jokaista kannustetaan haastamaan itsensä opiskelijana ja menestymään opinnoissaan.

Vahvuuksiamme ovat ►► kaupungin lukioverkkoon kuulumisen hyvät puolet ja samalla myös pienen lukion edut ►► panostamme ohjaukseen, autamme tarvittaessa jokaisen opiskelijan yksilöllisesti alkuun opinnoissaan ►► viihtyisä, yhteistyöhenkinen ja aidosti välittävä opiskeluilmapiiri ►► kurssien ryhmäkoot kohtuullisen kokoisia ►► koulun lähellä aluekirjasto uudistiloissa ►► lukion aloittaville tarjolla pohjatietoja vahvistavia kursseja ja opastusta omien opiskelutaitojen kehittämiseen ►► abeille tarjolla ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kertauskursseja ►► useita valinnaisia soveltavia kursseja, mm. yrittäjyyskurssi, vuosikirjakurssi, tietotekniikkaa, luovaa kirjoittamista, vaellusta ja erätaitoja, opintomatkat eri kohteisiin ►► Viihtyisät peruskorjatut ja tekniikaltaan uusitut koulutilat.

PATENIEMEN LUKIO Ruiskukkatie 4 – 6, 90580 Oulu ►► Rehtori Auvo Huotari p. 044 703 9554 auvo.huotari@ouka.fi ►► Kanslia, p. 044 703 9557 ►► Opinto-ohjaaja Taija Myyry p. 044 703 9560 taija.myyry@eduouka.fi www.pateniemi.net


40

ki yvä yhteishen h n o a ss lu u o K ettajat. ja mukavat op yvä. varustus on h n e in g lo o n k e Opetust – Sasha

Normaalikoulun eli Norssin lukio on Linnanmaalla toimiva Oulun yliopiston harjoittelukoulu. Koulussa työskentelee varsinaisten opettajien lisäksi eri aineiden opetusharjoittelijoita. Erinomainen opetuksen taso ja opetusmenetelmien monipuolisuus ovat Norssissa keskeisiä asioita.


41

Oulun normaalikoulun lukio Yliopisto on Norssin luontevin ja ensisijainen yhteistyökumppani, mutta yhteistyötä on myös muiden oppilaitosten kanssa. Norssi on moderni, hyvin varustettu koulu, jossa on käytössä yliopiston verkkoyhteydet. Koulussa on erinomainen tieto- ja viestintätekniikan varustus ja tilava kirjasto. Kaikilla lukiolaisilla on käytössä henkilökohtaiset tietokoneet. Lukiomme on pääosin luokaton. Ykkösvuosikurssilaiset opiskelevat ensimmäisenä vuonna osan opinnoistaan oman ryhmänsä mukana. Jatkossa opiskelija laatii oman opinto-ohjelmansa ja lukujärjestyksensä valitsemalla haluamiansa kursseja laajasta kurssitarjonnasta. Kurssivalikoimassa on tarjolla valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi kymmeniä koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja. Norssin lukion opinto-ohjelmassa on muun muassa Lukiolaiskurssi, jossa tutustutaan omaan ryhmään, opitaan opiskelutaitoja ja tiedonhankintaa. Norssin kurssivalikoimassa on kursseja, joihin sisältyy yhteyksiä ulkomaisiin kouluihin, opintomatkoja tai vaihtovierailuja. Uusi opetussuunnitelma tuo

mukanaan myös teemaopintoja ja taiteidenvälisiä kursseja. Norssi on UNESCO-koulu, jonka periaatteissa keskeisiä asioita ovat rauhankasvatus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Nämä heijastuvat myös kurssitarjontaamme. Olemme myös mukana monissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa, ja koululla käy paljon ulkomaalaisia vieraita. Jos olet kiinnostunut monipuolisesta opiskelusta, haluat hyvät eväät elämääsi ja jatko-opintoihisi, olet valmis omaksumaan uusia asioita ja ajatuksia sekä tekemään työtä tavoitteittesi saavuttamiseksi, Norssi on sinulle oikea paikka. Saat päättää ja vastata omista asioistasi ja saat päätöksiäsi varten tukea ja ohjausta. Erityisesti panostamme opiskelijoidemme opintojen ja opiskelun ohjaamiseen ja tukemiseen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin.

t vät opettaja Täällä on hy ruoka. ja hyvä koulu – Iiris

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIO Kaitoväylä 7, 90570 Oulu ►► Rehtori Eija Kumpulainen p. 0294 483 774, eija.kumpulainen@oulu.fi ►► Kanslia p. 0294 483 770 ►► Opinto-ohjaaja Heikki Niemi p. 0294 483 790, heikki.niemi@oulu.fi https://peda.net/oulun-yliopisto/onk/ oulun-normaalikoulun-lukio Kun haet meille, täytä myös kotisivuiltamme kohdasta: Tietoa lukio-opiskelijalle löytyvä valintakortti!


42

Oulun steinerkoulun lukio on pieni ja persoonallinen opinahjo Heinäpäässä, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu. Lukiomme on luokkamuotoinen, joten luokkayhteisö säilyy samana koko lukioajan.

tä nnön tekemis Paljon käytä . taideaineita – Joel

ja


43

Oulun steinerkoulu Opiskelu on monipuolista ja innostavaa: valtakunnallisten lukion pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi on tarjolla koulukohtaisia kursseja. Meillä pääset tutustumaan maanmittaukseen, kirjansidontaan, kudontaan, arkkitehtuuriin sekä moneen muuhun mielenkiintoiseen aiheeseen. Steinerkoulun päättöluokan eli 12. luokan aikana opiskelijat tekevät näytelmän, itsenäisen päättötyön sekä kulttuurimatkan. Lavalla on nähty niin klassikoita, nykynäytelmiä kuin opiskelijoiden omia teoksia. Päättötyön aihe voi olla käytännöllinen, taiteellinen tai teoreettinen. Päättötöinä on esimerkiksi kirjoitettu kirjoja ja tutkielmia, remontoitu autoja, tehty juhlapukuja, maalauksia, huonekaluja ja keramiikkaa. 12. luokka huipentuu ►► Tervetuloa tutustumaan lukioomme torstaina 21.11.2018 klo 18. Opiskelijat esittelevät koulukohtaisten lukiokurssien tuotoksia, kuten päättötöitä, kulttuurimatkoja, näytelmiä ja maanmittausleiriä. Tilaisuus on tarkoitettu 9.-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

kulttuurimatkaan. Aikaisempina vuosina luokat ovat käyneet mm. Kroatiassa, Italiassa, Slovakiassa ja Dominikaanisessa tasavallassa. Koulumme on mukana Euroopan parlamentin Ambassador School -hankkeessa, ja Eurooppa-ryhmä järjestää mm. erilaisia tapahtumia sekä matkoja Brysseliin ja Strasbourgiin. Monialaisista kursseista on mahdollista tehdä steinerkoulujen kansainvälinen EPC-portfolio. Kouluumme haetaan yhteishaussa.

. Ei koeviikkoja – Roope

OULUN STEINERKOULU Isokatu 94, 90120 Oulu ►► Rehtori Anne-Mari Savolainen p. 044 771 2595 anne-mari.savolainen@ oulun-steinerkoulu.fi ►► Toimisto, p. (08) 5542 875 ►► Opinto-ohjaaja Hannele Lauronen p. (08) 5542 871 hannele.lauronen@ oulun-steinerkoulu.fi peda.net/oulun-steinerkoulu Kun haet meille, täytä myös kotivuiltamme löytyvä ainevalintakortti!


44

Svenska Privatskolan i Uleåborg on perinteikäs ruotsinkielinen lukio Oulun ydinkeskustassa. Nykyinen opiskelijamäärämme on 49. Erityisesti suomenruotsalainen kulttuuri on lähellä sydäntämme; ja Oulun kaupungin Lucia valitaankin perinteisesti lukiolaistemme joukosta.

Olen ollut päiväkodin ja peruskoulun tässä samassa koulussa, ja Svenska Privatskolan tuntui turvalliselta vaihtoehdolta. Vähän niin kuin se olisi toinen koti. Jokainen oppilas voi olla oma itsensä ja opettajat tuntevat oppilaat. Opinto-ohjaaja ja opettajat auttavat aina, jos on jokin hätä kurssin tai jonkin muun asian kanssa. – Juulia


45

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg on yleissivistävä lukio, jossa erityisesti opiskelijoiden kielellinen tausta otetaan huomioon. Suomenkielinen opiskelija voi valita ruotsin kielen lisäkursseja sekä saada stipendin Suomessa tai Ruotsissa järjestettäville ruotsin kielen kesäkursseille. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus opiskelijavaihtoon toiseen suomenruotsalaiseen kouluun.

Sovi tutustumiskäynnistä mielellään koko päiväksi.

Lopputuloksena saat lukiokoulutuksen lisäksi kaksikielisyyden edut mm. työelämässä. Ruotsin kielen taito lisää myös jatko-opintomahdollisuuksia.

►► yhteistyö muiden Oulun lukioiden, suomenruotsalaisten lukioiden sekä Urheiluakatemian kanssa

erhe. at kuin iso p v o i k ik a k ä Tääll toinen kotini. SPSU on kuin – Sissel

Välkommen till Svenska Privatskolan i Uleåborg!

Lukiomme vahvuudet:

►► Kansainvälisiä projekteja, mm. lukuvuosina 2019-2021 Erasmus+ ”Stepping up to the Sustainable Development Goals -projekti viiden eurooppalaisen lukion kanssa ►► suuri osa pakollisten kurssien kirjoista lainattavissa, iso säästö

SVENSKA PRIVATSKOLAN I ULEÅBORG Sepänkatu 7, 90100 OULU ►► Rehtori Johanna Peteri p. 044 260 4364, johanna.peteri@eduouka.fi ►► Kanslia, p. (08) 378 553

►► opiskelija-asunnot toisella paikkakunnalla asuville

►► Opinto-ohjaaja Eva Åström, eva.astrom@eduouka.fi

►► joustavuus, pienet opetusryhmät ja viihtyisä opiskeluympäristö

www.spsu.fi


46

Kotisohvalta japanin kurssille. Maajoukkueleiriltä kemian kurssille. Tietokoneella ja nettiyhteydellä pääset eLukion etäopintoihin!

t japanilaisia Olen katsonu ja pienestä asti a it o ti a a im n a luksi kiinnostaa. A iitä japanin kieli , mutta nyt n ti it n n jä it n n oppitu jo odottaa.


47

eLukio

ä huomata, ett On ollut kiva s ö y elelmaan m ta pystyn opisk jan antamas a tt e p O . ti s e itsenäis o apu: sta on ollut is lu u ta a ik a ta o viikk palautettavis a ll a rt a k t y olen pysyn . etätehtävistä

Aina lähellä. eLukio on useasta lukiosta koostuva verkosto, jossa opiskelee niin nuoria kuin aikuisiakin. Päivälukiolaiset valitsevat kurssejamme esimerkiksi silloin, kun oman lukion kurssi ei mahdu lukujärjestykseen. Olemme oiva vaihtoehto myös silloin, kun oleskelet toisella paikkakunnalla kesken opintojesi. Lukuvuoden kurssitarjottimessa on noin 400 kurssitoteutusta. Meiltä voit löytää myös kursseja, joita oma oppilaitoksesi ei tarjoa, esim. vieraita kieliä ja kertauskursseja. eLukion kurssit järjestetään Oulun aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti.

eLukiossa pyritään opetuksessa joustavuuteen ja siihen, että voit vaikuttaa itse opiskelurytmiisi. Lukuvuosi jakaantuu 6 jaksoon ja kullakin kurssilla opettaja ohjaa ja tukee opiskeluasi viikko-ohjelmien avulla. Opiskelusta suuri osa on opettajan tukemaa itsenäistä työskentelyä ja palautettavia oppimistehtäviä. Netin välityksellä pidettäviä oppitunteja on noin kerran viikossa, maanantaista torstaihin klo 17-21. Oppitunneille voit osallistua mistä vain, kunhan nettiyhteys toimii. Oppitunneille osallistuminen

onnistuu siis päivälukiossa tai muissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä päivätyössä käyville. Käy tutustumassa monipuoliseen kurssitarjontaan eLukion kotisivuilla. Opiskelun voit aloittaa aina kunkin jakson alkaessa. Tervetuloa eLukioon!

eLUKIO eLukiossa voit: ►► opiskella koko lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon

►► korottaa aikaisemman päättötodistuksen arvosanoja

►► opiskella yhtä tai useampaa erillistä oppiainetta aineopiskelijana

►► suorittaa ne oppiaineet, joita tarvitaan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi ammatillisen tutkinnon pohjalta.

►► suorittaa ne oppiaineet, jotka tarvitaan lukion päättötodistuksen saamiseksi

►► Koordinaattori Minna Karhu p. 044 703 9939, minna.karhu@ouka.fi www.elukio.fi Seuraa eLukiota myös Facebookissa ja Instagramissa!


48


49

Oulun lukiot kartalla 1. Kastellin lukio ja Oulun aikuislukio Sairaalanrinne 5 2. Laanilan lukio Hintantie 66

8. Pateniemen lukio Ruiskukkatie 4 – 6 9. Svenska Privatskolan i Uleåborg Sepänkatu 7

3. Madetojan musiikkilukio Suvantokatu 1

10. Oulun steinerkoulu Isokatu 94

4. Merikosken lukio Itäkangastie 9

Haukiputaan lukio Länsikuja 4A, 90830 Haukipudas

5. Oulun Lyseon lukio Kajaaninkatu 3 6. Oulun normaalikoulun lukio Kaitoväylä 7 7. Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1

Kiimingin lukio Urheilutie 12, 90900 Kiiminki Oulunsalon lukio Mäntypellonpolku 10, 90460 Oulunsalo eLukio


50

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut lukiojohtaja Pekka Fredriksson p. 044 703 9015 pekka.fredriksson@ouka.fi PL 17, 90015 Oulun kaupunki Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu p. (08) 558Â 410 (vaihde) www.ouka.fi/ouluunlukioon