Oulun Lyseon lukion opinto-opas 2022-2023

Page 1

OULUN LYSEON LUKIO OPINTO-OPAS 2022-2023


SISÄLLYS

1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI ..................................................................................................... 3 2. TIEDOTTAMINEN – MISTÄ JA MITEN SAAT TIETOA? .................................................................. 5 3. KÄSITTEITÄ & OHJEITA OPISKELUA VARTEN ............................................................................... 6 4. OPISKELU LUKIOSSA ............................................................................................................................ 9 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI ................................................................ 17 6. LUKUVUODEN 2022–2023 TYÖPÄIVÄT JA LOMAT ...................................................................... 20 7. OPETTAJAT ............................................................................................................................................ 22 8. OPISKELIJOIDEN OHJAUS JA TUKI LYSEOLLA ............................................................................. 23 9. OPISKELUHUOLTO .............................................................................................................................. 25 10. KANSALLINEN YLIOPPILASTUTKINTO ....................................................................................... 28 11. KERHOT ................................................................................................................................................ 30 12. LYSEON MUUT YKSIKÖT JA OPINNOT MUISSA OPPILAITOKSISSA .................................... 31 13. OPINTOSOSIAALISET EDUT ........................................................................................................... 33 14. OULUN LYSEON LUKION YHTEYSTIEDOT ................................................................................. 34

1


Lux borealis

Hyvä lyseolainen! Tämä opas on laadittu sinulle avuksi. Tutustu siihen huolellisesti ja säilytä opas koko lukuvuoden ajan. Anna se myös huoltajillesi tutustumista varten.

2


1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI

Oulun Lyseon lukion toiminnassa korostetaan vapautta ja vastuuta sekä painotetaan yhteisöllisyyttä ja toisten huomioon ottamista. Opetuksessa pyritään edistämään erilaisten ihmisten ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kykyä ymmärtää toinen toisiaan. Tavoitteena on laaja-alaista sivistystä arvostava, kriittisesti ajatteleva ihminen.

KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että lukion päättäessään opiskelijalla on § § § § § §

hyvät tavat ja vuorovaikutustaidot kyky ottaa vastuu omasta ja toisten ihmisten hyvinvoinnista edellytykset tunnistaa julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä ristiriitoja kyky havainnoida kehityksen epäkohtia ja mahdollisuuksia asenteelliset valmiudet elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä luonnon ja kulttuurien monimuotoisuuden arvostamiseen kansainvälistyvässä maailmassa valmiudet toimia ihmisoikeuksien, demokratian ja tasa-arvon edistämiseksi.

OULUN LYSEON EETTISET PERIAATTEET Oulun Lyseossa toimimme eettisesti ja vastuullisesti. Kunnioitamme ihmisarvoa ja toisen ihmisen koskemattomuutta. Kouluyhteisö § Oulun Lyseon kouluyhteisöön kuuluvat opiskelijat, opettajat ja työntekijät eli kaikki lyseolaiset. Ihmisarvon kunnioittaminen § Ihmisarvon kunnioittaminen on ystävällistä käyttäytymistä toista ihmistä kohtaan. § Arvostamme jokaisen ihmisen ainutkertaisuutta ja tuemme myönteistä minäkäsitystä. § Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi. § Ketään ei kiusata eikä syrjitä. Eettinen vastuu opiskelussa ja työnteossa § Opiskelussa ja työnteossa edellytämme rehellisyyttä. § Pidämme kiinni yhteisistä sopimuksista. § Jokainen on vastuussa koulun työskentelyilmapiiristä. § Kouluyhteisössä ei loukata toisia sanoilla eikä kenestäkään puhuta pahaa. § Palautetta annamme totuudenmukaisesti mutta kannustavasti. § Kaikilla on oikeus onnistua ja epäonnistua. Luonnon ja eri kulttuurien arvostus § Arvostamme oman kulttuurin rinnalla myös muita kulttuureja. § Otamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

3


OULUN LYSEON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä työskentely-ympäristö. Säännöt koskevat soveltuvin osin kaikkia kouluyhteisön jäseniä sekä koulussa vierailevia henkilöitä. Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista lukiolain 41 §:n mukaisesti.

Yleistä 1. Noudata hyviä tapoja, siisteyttä ja järjestystä. Odota vuoroasi, siivoa jälkesi ja huolehdi tavarat paikoilleen, niin koulun tilat pysyvät viihtyisinä ja turvallisina. 2. Pidä ruokalakin siistinä. Ota ruokaa vain sen verran kuin jaksat syödä. Kun poistut ruokalasta, palauta astiat ja tarjottimet puhdistettuina oikeille paikoilleen palautusvaunuun. 3. Noudata erikseen sovittuja ohjeita erikoisluokissa (esimerkiksi musiikki- ja kuvataideluokassa sekä kemian laboratoriossa). 4. Kirjasto on hiljainen työskentelytila. Äänekkäät keskustelut, musiikin kuuntelu tai muu häiritsevä toiminta ei kuulu kirjastoon. 5. Koulun tiloja ja välineitä saat käyttää myös oppituntien ulkopuolella, kun toiminta liittyy opiskeluun tai koulun harrastustoimintaan. Käyttäjänä olet vastuussa tilojen ja välineiden kunnosta ja velvollinen korvaamaan aiheuttamasi vahingot. 6. Tupakkatuotteiden, huumeiden ja päihteiden käyttö sekä päihtyneenä oleskelu koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. 7. Säilytä kulkuvälineitä niille tarkoitetuilla paikoilla. Autojen pysäköinti piha-alueella on sallittu koulupäivän aikana vain rehtorin myöntämällä pysäköintiluvalla. Pysäköintiä koulun pihalla valvotaan.

Opiskelua koskevat säännöt 8. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaisesti. Saavu oppitunneille ajoissa, sillä myöhästyminen häiritsee muiden opiskelua. 9. Pidä tarvittavat välineet mukana oppitunneilla. Älä käytä opiskelua häiritseviä laitteita tunnin aikana. 10. Poissaoloista on esitettävä hyväksyttävä selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus tai huoltajan selvitys. 11. Opinnoissa etenemisestä kertoviin tiedotteisiin ja todistuksiin pyydetään alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajilta allekirjoitus tai sähköinen lukukuittaus.

4


2. TIEDOTTAMINEN – MISTÄ JA MITEN SAAT TIETOA?

TIEDOTTAMINEN LYSEOLLA Opiskelusta ja koulun tapahtumista tiedotetaan pääosin Wilmassa ja ryhmänohjaustapaamisissa. Seuraa lisäksi koulun verkkosivuja, infotauluja ja kuulutuksia. Wilmaa kannattaa lukea päivittäin. Kouluympäristön viihtyisyyden säilyttämiseksi paperi-ilmoituksia saa kiinnittää vain ilmoitustauluille, ei oviin tai seinille. Jos huomaat ilmoitustaululla vanhentuneen ilmoituksen, poistathan sen. Jos sinulla tai ryhmälläsi on tärkeää tiedotettavaa koko koululle esimerkiksi verkkosivujen tai infotaulujen välityksellä, ota yhteys rehtoriin, ylläpitoon, ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

KÄYTTÄJÄTUNNUKSET Päivittäisessä koulutyössäsi tarvitset Wilma- ja Eduouka-tunnusta. Ilmoittaudut kursseille ja seuraat opintojesi etenemistä Wilmassa. Sait ohjeet Wilma-tunnuksen muodostamiseen opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Huoltajat saavat wilma-käyttäjätunnuksen muodostamisohjeet sähköpostitse koulun alkaessa, sen jälkeen kun opiskelija on lisännyt huoltajan yhteystiedot Wilmaan. Sitä käytetään muun muassa viestintään, selvitettäessä poissaoloja ja seuratessa opintojen etenemistä. Lukion Wilma löytyy osoitteesta https://ouka.inschool.fi Jos Wilma-tunnuksen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä apulaisrehtoriin. Opiskelijoiden käytössä oleville Windows-tietokoneille kirjaudut eduouka-tunnuksella ja salasanalla. Tunnukset luodaan automaattisesti kaikille opiskelijoille ja annetaan koulun alkaessa. Tämä tunnus on myös sähköpostiosoitteesi, joka on muotoa tunnus@eduouka.fi. Sähköpostiin kirjaudutaan osoitteessa http://outlook.com/eduouka.fi. Eduouka-tunnusta koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä lyseon it-tukihenkilöön Petteri Saarelaiseen (Petteri.Saarelainen@ouka.fi). Lyseolla toimii Lyseon palvelimista huolehtiva, opiskelijoista ja henkilökunnasta koostuva ylläpitoryhmä, johon ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Erityistietoja ei tarvita: perusasiat opitaan ylläpitokurssilla, ja tehtävän myöhemmin vaatimat taidot karttuvat, kun toimii ylläpitoryhmässä. Ylläpitokurssi järjestetään 2. periodin aikana, mutta jos olet kiinnostunut tehtävästä, voit jo sitä ennen tulla juttelemaan ylläpidolle. Katso lisätietoja Lyseon kotisivuilta (Opiskelijoille > ATK-järjestelmä).

5


3. KÄSITTEITÄ & OHJEITA OPISKELUA VARTEN

eLukio

Jokaisella Oulun päivälukion opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukiokursseja Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkossa (eLukio). Opinnot sisältävät runsaasti itsenäistä työskentelyä. Opiskelu tapahtuu verkko-opintoina iltaisin. Lisätietoja luvussa 12.

Periodi (ent. Jakso)

Lukuvuosi on jaettu viiteen noin 7 viikon pituiseen periodiin. Kunkin periodin opiskeltavat opinnot valitset itse opintotarjottimelta.

Kurssi

Kurssi on noin 38 oppitunnin pituinen vastaava opiskelukokonaisuus, jonka opiskelet tavallisesti yhden periodin aikana. Kurssiin kuuluu viikoittain kolme 75 minuutin oppituntia sekä muita tehtäviä. Lisätietoa arvioinneissa.

(2020 tai aiemmin lukion aloittaneet) Moduuli (2021 lukion aloittaneet)

Moduulit ovat kokonaisuuksia, joista on rakennettu opintojaksoja. Vanhan opetussuunnitelman mukaisten kurssien sijaan oppiaineiden sisällöt, tavoitteet ja arviointi kuvataan siis moduuleittain.

Opintojakso

Opintojakso voi koostua yhdestä tai useammasta moduulista ja se voi jatkua useamman periodin ajan.

Opintopiste (lyhenne op)

Opintojakson pituus määritellään opintopisteinä ja yksi opintopiste sisältää noin 14 tuntia opetusta.

Kurssitarjotin / Opintotarjotin

Kurssitarjotin / opintotarjotin on taulukko, josta näet oppiaineittain kunkin periodin opetettavat opinnot, opettajat ja luokkatilat. Kokonaisuudessaan tarjotin on näkyvissä Wilmassa.

Pakolliset opinnot

Lukion oppimäärään kuuluu 2020 tai aiemmin aloittaneilla 47 tai 51 pakollista kurssia ja 2021 aloittaneilla 94 tai 102 opintopistettä. Ennen kuin voit osallistua ylioppilaskokeeseen, sinulla on oltava suoritettuna kirjoitettavan oppiaineen pakolliset opinnot. Ylioppilastutkintotodistuksen saa vasta kun koko lukion oppimäärä (75 kurssia/150 opintopistettä) on suoritettu.

Syventävät opinnot / Valinnaiset opinnot

Syventävät (2020 tai aiemmin aloittaneille / valinnaiset (2021 aloittaneille) opinnot ovat jatkumoa oppiaineen pakollisiin opintoihin. Näitä opintoja voit valita kiinnostuksesi ja suunnitelmiesi mukaan. Valitse syventäviä/valinnaisia opintoja ainakin niistä oppiaineista, joiden ylioppilaskokeeseen aiot osallistua. Sinun on suoritettava vähintään 10 kurssia/20 op valtakunnallisia syventäviä/valinnaisia opintoja saadaksesi lukion päättötodistuksen.

Soveltavat opinnot / Koulun omat opinnot

Soveltavat/koulun omat opinnot ovat valinnaisia opintoja, jotka voivat sisältää aineksia eri oppiaineista. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi koulukohtaiset menetelmäopinnot tai toisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot.

Päättöviikko

Periodi päättyy päättöviikkoon (periodin 7,5 viimeistä työpäivää), jonka aikataulu poikkeaa tavanomaisesta tuntikierrosta. Päättöviikko alkaa edellisen jakson viimeisenä työpäivänä 8-koodilla iltapäivällä. Sitten koodijärjestyksessä 1koodista 7-koodiin, kunakin päivänä 6 tuntia erilaista toimintaa (kertausta, 6


esityksiä, laboratoriotöitä, kokeita, tms.), sisältäen myös ruokailun. Ks. PÄÄTTÖVIIKKO sivulla 12.

Opintorekisteriote

Todistuksen näet Wilmasta sen hetkisten suoritusten mukaan. Voit tulostaa itse paperisen opintorekisteriotteen tai pyytää sen kansliasta.

Uusinta- ja

Jos saat hylätyn arvosanan tai et pysty pätevän, selvitetyn syyn takia osallistumaan kurssikokeeseen, voit tehdä kokeen uusintakuulustelupäivänä. Uusintakuulustelupäivät on merkitty symbolilla U lukuvuoden työjärjestykseen. Koeaika on yleensä kolme tuntia. Ilmoittaudu uusintakuulusteluihin Wilmassa. Ilmoittautuminen avautuu kaksi viikkoa ennen ja päättyy noin viikkoa ennen uusintakuulustelupäivää.

korotuskuulustelut

Hylätyn kurssin uusintaa voit yrittää kerran. Hyväksytyn kurssin arvosanaa voit korottaa korotuskuulustelussa, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Se on merkitty työjärjestykseen symbolilla KK. Lukio-opintojen loppuvaiheessa on mahdollista pyytää oppiaineen päättöarvosanan korotuskuulustelua (eli tenttiä). Tällaisen korotuskuulustelun laajuus perustuu opinto-ohjelmaasi. Kuulusteluun voi kuulua suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Jos osoitat kuulustelussa hallitsevasi oppiaineen sisällöt päättöarvosanaasi paremmin, voidaan arvosanaa korottaa. Korotuskuulustelut ovat helmimaaliskuussa, jotta niistä on hyötyä myös kevään ylioppilastutkinnossa.

Opintojen suorittaminen itsenäisesti

Kahden kurssin samanaikainen suorittaminen

Toisessa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen osaamisen tunnustaminen

Jos et pysty osallistumaan opetukseen, voit opiskella kurssin tai opintojakson myös itsenäisesti. Itsenäisestä suorittamisesta eli tenttimisestä täytyy aina sopia opettajan kanssa periodin alussa. Itsenäiseen suorittamiseen kuuluu yleensä koe ja muita tehtäviä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Jos sinulla on lukujärjestyksessä kaksi kurssia tai opintojaksoa samalla koodilla, voit käydä oppitunneilla limittäin. Sovi asiasta ja yksityiskohdista (läsnäoloista, kokeisiin osallistumisesta jne.) molempien opettajien kanssa periodin alussa. Kaikissa muissa lukioissa suoritetut kurssit hyväksytään Lyseon opinto-suorituksiksi. Myös ammatilliselle vaihtoperiodille osallistuvien ammatilliset kurssit hyväksytään lukion kursseiksi muualla suoritettuihin opintoihin. Muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja voidaan hyväksyä, jos ne ovat lukion tavoitteiden mukaisia. Jos haluat hyväksyttää tällaisia opintoja Lyseon kurssisuorituksiksi, tee opinnoista kirjallinen selvitys. Sellaiseksi käy muun muassa oppilaitoksen antama todistus, oppimispäiväkirja tai muu lopputyö, josta näkyvät opintojen laajuus ja sisältö. Selvityksen tekemiseen voit pyytää apua opintoohjaajalta. Lopullisen päätöksen kurssien hyväksymisestä tekee rehtori.

Virtuaalilukio

Oulun kaupungin yhteinen lukio, jossa voi suorittaa esimerkiksi kielten kursseja. Lisätietoa opinto-ohjaajilta ja luvusta 12.

Poissaolot

Opettajat seuraavat opiskelijoiden poissaoloja ja kirjaavat ne Wilmaan. Sinun ja huoltajiesi tulee huolehtia poissaolojesi selvittämisestä opettajalle ja ryhmänohjaajallesi. Selvitys voi olla esimerkiksi lääkärintodistus tai huoltajan ilmoitus. Jos poissaoloja kasaantuu, ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä huoltajiin. Jos sinulle kertyy useita selvittämättömiä poissaoloja, kurssi/opintojakso voi keskeytyä. 7


Opiskelija-vakuutus

Oulun kaupunki on vakuuttanut kaikki opiskelijat koulussa ja koulumatkoilla sekä opetusohjelman mukaisilla matkoilla tapahtuvien tapaturmien varalta.

Kouluruokailu

Lukujärjestyksen mukaiset ruokatauot ovat joko klo 11.00-11.45 tai 12.30-13.15. Ruokailu on maksuton. Ruokailtuasi siivoa jälkesi, nosta tuoli pöydän alle ja palauta astiat palautusvaunuun. Ilmoita ruoka-aineallergiasta kansliaan heti lukuvuoden alussa.

Autojen paikoitus

Auton saa pysäköidä koulun viereiselle P-alueelle, ei koulun pihalle. Pysäköinninvalvojat valvovat pihaa päivittäin.

Koulun kirjasto

Koulun kirjasto kuuluu Oulun kaupungin koulukirjastoverkkoon. Voit lainata kirjastosta kirjoja kirjastokortilla. Palauta koulukirjastosta lainaamasi kirjat aina samaan koulukirjastoon. Kirjastoa ja kirjojen lainaamista koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä kirjastoa hoitavaan opettajaan: satu.korpi@eduouka.fi. Koulukirjaston materiaali löytyy täältä: outi.finna.fi.

Opiskelijakunta

Kaikki Lyseon opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Koko opiskelijakuntaa edustaa hallitus (Oulun Lyseon lukion opiskelijakunta ry.), joka toimii opiskelijakunnan hyväksi esimerkiksi opiskelijoiden edunvalvojana ja koulun yhteishengen nostattajana. Hallitus myös osallistuu koulun sisäiseen päätöksentekoon ja toimii linkkinä opiskelijoiden ja opettajien välillä. Hallitus valitaan äänestyksellä joka syksy järjestettävässä yleiskokouksessa. Äänestykseen voivat asettua ehdokkaaksi kaikkien vuosikurssien opiskelijat. Valituksi tulleen opiskelijan hallituskausi kestää koko lukioajan.

8


4. OPISKELU LUKIOSSA Lukio-opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaista opinnoista. Alla olevista taulukoista näet Oulun Lyseon lukion vanhan ja uuden opetussuunnitelman mukaisen opintotarjonnan.

Kuvataidetta ja musiikkia on suoritettava yhteensä 3 pakollista kurssia!

9


10


1. VUODEN OPISKELIJOIDEN LUKUJÄRJESTYS 1. PERIODISSA koodi

UVU

SCH

MSK

SanLa

KKE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ÄI1 BI1 OP1 TE1 MAY1 ENA1 ENA2 RUB11 RUB12

HI1 KU1

ENA1 ENA2 OP1 PS1

ÄI1 ENA1 ENA2 FI1 YH1 OP1

OP1

OP1 TE1 ÄI1 MAY1 ENA1 ENA2

BI1 ÄI1 UE1 MAY1

KAIKKI

ENA1 ENA2 MAY1 ÄI1 FI1 YH1 GE1

MAY1 TE1

MU1 MU1 wMu1

LUKUJÄRJESTYSPOHJA

8.15-9.30 9.30-11.00 11.00-13.00

MAANANTAI 1 2 3

5 6 7

13.15-14.30 14.45-16.00

4 8

1 2

(välillä ruokailu 45 min)

TIISTAI

KESKIVIIKKO 3 4 5 6 8

TORSTAI 8 7 1

PERJANTAI 4 5 6

2 3

7

PÄÄTTÖVIIKKO aloitus

klo

13-16

koodi

8. koodi

1. päivä

9-14 1. koodi

2. päivä

9-14 2. koodi

3. päivä

9-14 3. koodi

4. päivä

9-14 4. koodi

5. päivä

9-14 5. koodi

1. periodin päättöviikko 21.–30.9. 2. periodin päättöviikko 18.–29.11. 3. periodin päättöviikko 30.1.–8.2. 4. periodin päättöviikko 29.3.–11.4. 5. periodin päättöviikko 23.5.–1.6. INTEGROIVAT OPINTOJAKSOT OU1 Opiskeluhyvinvointi (OP1 PS1 TE1 6 op) OU2 Ympäristö ja ilmastonmuutos (GE1 HI1 KU1 6 op) OU4 Luonnontieteellisen tutkimuksen perusteet (FY1-2 KE1-2 BI1 6 op) OU8 Kriittinen kansalainen (FI1 YH1 4 op) OU13 MAA2 + TT1 (4 op) OU19 Mab2 + TT1 (3 op)

11

6. päivä

9-14 6. koodi

7. päivä

9-14 7. koodi


VIERAAT KIELET JA KATSOMUSAINEET A-kielet (lukiossa jatkuvat)

EAA1 - 3. periodi, 1. koodi RAA1 - 3. periodi, 1. koodi SAA1.osyk - 3. periodi, 1. koodi

A-ruotsi

RUA3. - 5. periodi, 8. koodi

B-kielet (lukiossa alkavat)

EAB31 - 3. periodi, 3. koodi RAB31 - 3. periodi, 3. koodi SAB31 - 3. periodi, 3. koodi LAB31 - 3. periodi, 3. koodi VEB31 - 3. periodi, 1. koodi

S2-kieli/ Merikosken lukiossa LOPS2016 wS28 – 2. periodi, 6. koodi wS29 – 3. periodi, 4. koodi LOPS2021 S21 – 2. periodi, 3. koodi S2 2-3 – 4. periodi, 1. koodi S24 – 5. periodi, 5. koodi S25 – 1. periodi, 1. koodi S26-7 – 3. periodi, 5. koodi S28 – 4. periodi, 7. koodi ET1

4. periodi, 5. koodi

OU ortodoksiuskonto 1. periodi, keskiviikkoisin klo 16.00-17.45 (LOPS16 tarjotin)

12


OPINTOPISTEKERTYMÄTAULUKKO Lukion oppimäärä on 150 opintopistettä. Lukion opiskeluohjelma on laadittu kolme vuotta kestäväksi. Voit käyttää lukion suorittamiseen enintään neljä vuotta, mutta opintojen tarpeetonta venyttämistä kannattaa välttää. Opintopistemäärään vaikuttaa merkittävästi henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi. LOPS21 3 vuoden ohjelmassa ohjeellinen opintopistemäärä on noin 12–14 opintopistettä jokaisessa periodissa 3 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi

1.periodi 12 72 130

2. periodi 24 84 140

3. periodi 36 96 150–

4. periodi 48 108

5. periodi 60 120

3,5 vuoden ohjelmassa ohjeellinen opintopistemäärä on noin 10 opintopistettä / periodi 3,5 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 4. opiskeluvuosi

1. periodi 10 60 110 150-

2. periodi 20 70 120

3. periodi 30 80 130

4. periodi 40 90

5. periodi 50 100 140

4 vuoden ohjelmassa ohjeellinen opintopistemäärä on noin 8–10 opintopistettä / periodi. 4 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 4. opiskeluvuosi

1. periodi 8 48 90 130

2. periodi 16 56 100 140

3. periodi 24 64 110 150–

4. periodi 32 72

5. periodi 40 80 120

3 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi

1. periodi 5–7 36–39 65–66

2. periodi 11–13 42–45 69–71

3. periodi 17–20 49–51 75–

4. periodi 23–26 55–57

5. periodi 30–33 60–63

3,5 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 4. opiskeluvuosi

1. periodi 5–6 29–32 54–58 75–

2. periodi 9–11 34–37 59–63

3. periodi 14–17 39–42 64–68

4. periodi 19–22 44–47

5. periodi 24–27 49–53 70–73

4 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 4. opiskeluvuosi

1. periodi 4–5 24–26 45–47 65–66

2. periodi 8–10 28–30 50–52 69–71

3. periodi 12–16 32–34 55–57 75–

4. periodi 16–18 36–38

5. periodi 20–22 40–42 61–63

LOPS16

13


Lukio-opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opintosuunnitelma tukee sinua vahvuuksiesi löytämisessä ja kykyjesi kehittämisessä. Voit siis suorittaa lukio-opinnot hitaammin tai nopeammin kuin kolmessa vuodessa. Sovitat jokaisessa periodissa suoritettavat opintosi omaan aikatauluusi. Opinto-ohjaajaltasi, ryhmänohjaajaltasi ja aineenopettajiltasi saat tukea ja ohjausta opiskelusuunnitelmasi tekemiseen. Voit muuttaa ja muokata opiskelusuunnitelmaasi tarpeen mukaan. Opiskelusuunnitelman laadinnassa sinun tulee ottaa huomioon myös ylioppilastutkintosuunnitelmasi. Lähes kaikissa oppiaineissa voit laatia itsellesi aikataulun, jossa saat opiskeltua kaikki oppiaineen opinnot toisen opiskeluvuoden kevääseen, kolmannen opiskeluvuoden syksyyn tai kolmannen opiskeluvuoden kevääseen mennessä. Suunnittele opiskelusuunnitelmasi niin, että saat suoritettua kirjoitettavan oppiaineen kaikki opinnot ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista. Oppiaineen pakolliset opinnot täytyy olla suoritettuna, ennen kuin voit osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin. Ylioppilastutkinto tulee suorittaa loppuun kolmella perättäisellä suorituskerralla, esimerkiksi kevät 2023, syksy 2023 ja kevät 2024 Kaikki kolme suorituskertaa kannattaa hyödyntää.

LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN Lukion päättötodistuksen saat, kun olet opiskellut lukion koko oppimäärän. Tätä varten sinun on suoritettava § yhteensä vähintään 75 kurssia (LOPS16) / 150 op (LOPS21) § kaikki pakolliset opinnot 49 tai 51 (LOPS16) / 94 tai 102 op (LOPS2021) § vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia (LOPS16) / vähintään 20 op valtakunnallista valinnaisia opintoja (LOPS21) § yhteensä kolme kuvataiteen ja musiikin pakollista kurssia/moduulia § lukion oppimäärän opinnot tulee olla suoritettuna lokakuun loppuun mennessä, jos valmistut syksyllä § lukion oppimäärän opinnot tulee olla suoritettuna huhtikuun loppuun mennessä, jos valmistut keväällä. o Jos sinulta vielä määräajan jälkeen puuttuu kurssisuorituksia tai niiden osia, et saa ylioppilastutkintotodistusta, vaikka olisit läpäissyt tutkinnon. Tutkintotodistus jää ylioppilastutkintolautakuntaan odottamaan koulun ilmoitusta lukion oppimäärän täyttymisestä.

Vanhan OPS:n mukaan opiskeleva opiskelija voi opiskella uuden OPS:n mukaisia opintoja. Opintoohjaaja ja aineenopettajat opastavat vanhan opetussuunnitelman opiskelijoita uuden opetussuunnitelman mukaisten opintojen suunnittelussa, valitsemisessa ja opiskelussa.

14


OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN WILMASSA Ilmoittaudut opintoihisi Wilma-palvelussa osoitteessa https://ouka.inschool.fi Voit käyttää Wilmaa millä tahansa Internet-selaimella tai ladattavalla Wilma-sovelluksella. Wilma-palvelua varten sinulla on oma käyttäjätunnus ja salasana. Wilmassa näet mm. § opinnot, joille olet jo ilmoittautunut § suorittamasi opinnot ja niiden arvosanat sekä mahdolliset puuttuvat suoritukset (T). (Opinnot -> Suoritukset: oppiaine/kurssi avataan + merkistä). § lukujärjestyksesi ja kunkin opintojakson luokkatilan § perioditodistuksesi § poissaolosi § viestit ja ajankohtaiset tiedotteet Ilmoittautuessasi näet, kuinka moni on jo valinnut saman opintojakson. opintojaksoille voi ilmoittautua enintään 36 opiskelijaa. Useimmissa oppiaineissa joudutaan perumaan kurssit, joille on ilmoittautunut vähemmän kuin 10 opiskelijaa. Wilma antaa ilmoittautua kullakin koodilla vain yhdelle opintojaksolle. Jos haluat suorittaa kaksi opintojaksoa samalla koodilla, neuvottele asiasta opintojaksojen opettajien kanssa. Kunkin periodin opintojesi valintoja voit muokata periodin alkamiseen saakka. Ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmissa voit kääntyä opintojakson opettajan, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan, apulaisrehtorin tai rehtorin puoleen.

WANHOJEN PÄIVÄN TANSSIHARJOITUKSET Wanhojen päivän tanssiharjoitukset ovat kansallisen ohjelman opiskelijoille 3. periodissa (katso opintotarjotin, liikunnan kurssi 4). IB-opiskelijoiden harjoitukset sovitaan erikseen. Ilmoittaudu opintojaksolle Wilman lisäksi kaikille pakollisessa infotilaisuudessa elokuussa. Lisätietoja saat liikunnan opettajilta.

OPINTOTARJOTTIMEN LISÄMERKINNÄT §

§ § §

en-merkintä: Opintojakson opetuskieli on englanti, mutta se vastaa sisällöltään pääosin normaalia kansallisen lukion opintojaksoa. Se on tarkoitettu ensisijaisesti IB-ohjelmaan jatkaville, mutta sille voivat joissain tapauksissa osallistua myös kansallisen ohjelman opiskelijat. Ota yhteys IB –koordinaattoriin, mikäli haluat tällaiselle kurssille. as-merkintä: Opintojakso on Lyseon sivutoimipisteen August Sahlsten -lukion opintojakso, joka pidetään Tyrnävällä. osyk-merkintä: Opintojakso opetetaan Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa. Opintojakso on OSYK:n opintotarjottimella, jonka löydät Wilmassa oikealla olevasta palkista > opintotarjotin. ouka-merkintä: Kurssi on Oulun kaupungin lukioiden yhteinen ja opetus on yhdistelmä lähi- ja etäopetusta. Oppitunneille osallistutaan luokkahuoneesta käsin silloinkin kun opettaja on etänä.

15


POISSAOLOKÄYTÄNTEET OULUN LYSEON LUKIOSSA Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. (Lukiolaki 30§) Oppitunneilta voit olla pois vain, jos sinulla on hyväksyttävä syy esimerkiksi lääkärissä käyminen, osallistuminen erilaisiin kilpailuihin, opiskelijakunnan ja lukiolaisten kokouksiin, sairastumiset tai elämän yllättävät tilanteet. Sen sijaan esimerkiksi autokoulun ajotunti ei ole hyväksyttävä syy olla pois oppitunneilta. Jos olet alle 18 v. huoltajasi ilmoittaa poissaolostasi saman päivän aikana klo 12 mennessä ja klo 12 jälkeen seuraavan päivän poissaolosta. • Wilma -> tuntimerkinnät-> ilmoita poissaolo Voit anoa lupaa tulevalle poissaololle ryhmänohjaajaltasi 1 - 5 päivää kestäviin poissaoloihin. Jos poissaolo kestää yli viisi päivää, lupa pyydetään rehtorilta. • Wilma -> hakemukset ja päätökset ->tee uusi hakemus -> hakemus poissaoloon koulusta 1-5 pv ryhmänohjaajalle tai hakemus poissaoloon koulusta yli 5 pv rehtorille. Jos olet yli 18 v, voita antaa huoltajallesi Wilman käyttöoikeudet, jolloin hän voi ilmoittaa poissaoloistasi. Muussa tapauksessa sinä selvität poissaolosi suoraan aineenopettajan kanssa. Etukäteen anottava poissaolo tehdään kirjallisesti joko ryhmänohjaajalle (1-5 pv) tai rehtorille (yli 5 pv). Voit selvittää Teamsin opintojaksosuunnitelmasta poissaolon aikaiset opinnot ja opiskella ne itsenäisesti. Tarvittaessa saat apua aineenopettajaltasi. Omaehtoisen loman vuoksi et ole oikeutettu saamaan tukiopetusta. Jos olet päättöviikolla koulusta poissa esimerkiksi sairauden vuoksi, ilmoita poissaolosi Wilmassa ja sovi aineenopettajan kanssa päättöviikon opintojakson suorittamiseen liittyvistä tehtävistä ja korvaamisista esimerkiksi uusintakuulusteluun osallistumisesta. Jos opettaja katsoo, että et ole toistuvien poissaolojen vuoksi saavuttanut opintojaksoon sisältyviä tietoja ja taitoja, hän voi todeta opintojakson keskeytetyksi, mikä näkyy periodiarvioinnissa K-merkintänä. Tällainen opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen. VILPPI JA PLAGIOINTI KOKEISSA JA OPISKELUTEHTÄVISSÄ Oulun Lyseon eettiset periaatteet edellyttävät rehellisyyttä kokeissa ja kaikissa opiskelutehtävissä. Epärehellisyyttä eli vilppiä on esimerkiksi lunttaaminen kokeissa ja plagioiminen eli tekstien kopioiminen vaikkapa verkosta omaan työhön ilman lähteen mainitsemista. Plagiointia on myös se, kun kopioidaan lauseen osia useista eri lähteistä ja yhdistetään ne kokonaisuudeksi eikä lähdettä mainita. Vilpin ja plagioinnin seuraamukset ovat • vilpillisin keinoin tehdyn työn hylkääminen • rehtorin puhuttelu ja • yhteydenotto huoltajiin (alle 18-vuotiaan osalta) Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi (lukiolaki 41§). Kaikkein suurimman vahingon vilppiin syyllistynyt tekee itselleen, vaikka ei jäisikään kiinni.

16


5. OPISKELIJAN OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN TAVOITTEET Tietojen ja taitojen arvioinnin täytyy olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Arvioinnin tavoitteena on kannustaa opiskelijoita myönteisellä tavalla omien tavoitteitteiden asettamiseen ja opiskelutapojen kehittämiseen. Opintojakson arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. Oppimisen tuen tarpeet huomioidaan arvioinnin toteuttamistavoissa mahdollisuuksien mukaan siten kuin ne on kirjattu opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.

KURSSISUORITUKSEN ARVIOINTI Opettaja keskustelee opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson alussa arvioinnin perusteista ja tavoista, joilla arviointi opintojakson aikana toteutetaan. Arvioinnin perusteet ja arviointitavat kuvataan opiskelijoille jaettavaan opintojakson työsuunnitelmaan. Opintojakson lopussa opiskelijoilla on itsearvioinnin osana mahdollisuus eritellä, miten opintojakson aikainen arviointi on tukenut ja ohjannut heidän oppimistaan ja miten he ovat mielestään saavuttaneet osaamiselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet Arvioinnissa käytettävät muodot ja lyhenteet: -

numeroarviointi asteikolla 4–10

-

sanallinen arviointi

-

S = suoritettu kurssi

-

H = hylätty kurssi

-

K = keskeytetty kurssi

-

T = täydennettävä

Kesken olevan opintojakson opinnot merkitään keskeneräisen oppiaineen osalta täydennettäväksi (T = täydennettävä) ja lisätietoihin kirjataan, mitä suorituksia tai näyttöjä puuttuu. Opintojakson täydentäminen tai hylätyn arvosanan korottaminen (arvosana 4 tai H = hylätty) on suoritettava viimeistään opintojakson päättymistä seuraavan periodin loppuun mennessä. Tämän jälkeen opintojakso katsotaan keskeytetyksi (K = keskeytetty) ja suoritetaan joko osallistumalla uudestaan opetukseen tai sopimalla vaihtoehtoinen suoritustapa huomioiden opiskelijan aiemmin osoittama osaaminen. Oulun Lyseon lukion valinnaiset opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty).

17


OPPIAINEEN KOKO OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI Oppiaineen oppimäärä muodostuu suorittamistasi pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Oppiaineen koko oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten kurssien / opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Hylättyjä arvosanoja eli arvosanaa 4 saa olla enintään seuraavasti: LOPS16

LOPS21 hylättyjä opintoja enintään

0

pakollisia ja valinnaisia opintoja 2–5 op

3–5 kurssia

1

6–11 op

2 op

6–8 kurssia

2

12–17

4 op

9 kurssia tai enemmän

3

18 op tai enemmän

6 op

kursseja

hylättyjä enintään

1–2 kurssia

0 op

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään mahdollisuus erillisessä kuulustelussa (tentti) arvosanan korottamiseen. Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa korotetaan.

PÄÄTTÖTODISTUKSESSA NUMEROIN ARVIOITAVAT OPPIAINEET LOPS16: Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opintoohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän näissä oppiaineissa: -

liikunta

-

oppiaineet, joissa suorittamasi oppimäärä käsittää vain yhden kurssin

-

valinnaiset vieraat kielet, jos olet suorittanut niissä vain kaksi kurssia

LOPS21: Opiskelija saa arvosanan opintojaksoihin sisältyvistä opinnoista. Opintojaksoihin sisältyvistä pakollisista opinnoista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista annetaan numeroarvosanat lukuun ottamatta opinto-ohjauksen opintojaksoja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Muista valinnaisista opinnoista voidaan antaa arvosanaksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä.

ITSENÄISESTI SUORITETTAVAT OPINNOT Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa voidaan määritellä, mitkä opinnot edellytetään itsenäisesti opiskeltaviksi tai joita ei voida itsenäisesti suorittaa. Opiskelija ja opettaja sopivat itsenäisesti suoritettavan opintojakson työtavoista ja arviointitavoista, joilla opintojakson sisällöt ja tavoitteet saavutetaan. Itsenäisesti opiskellun opintojakson opinnoista edellytetään hyväksytty arvosana.

18


MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN Päättötodistukseen kirjataan vain yksi matematiikan päättöarvosana. Suoritettujen matematiikan kurssien lukumäärä merkitään siis vain joko pitkän tai lyhyen matematiikan oppimäärän kohdalle, vaikka olisitkin suorittanut kursseja molemmista oppimääristä. Jos vaihdat pitkästä matematiikasta lyhyeen, suorittamasi pitkän matematiikan kurssit joko poistetaan kokonaan rekisteristä tai siirretään lyhyeen matematiikkaan seuraavien periaatteiden mukaisesti. LOPS16: pitkä matematiikka MAY1 MAA02 MAA03 MAA04

lyhyt matematiikka MAY1 MAB02 MAB03 Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos numero on 5 tai parempi)

MAA05

Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos numero on 5 tai parempi)

MAA10 MAA06 MAA08 MAA07, MAA09, MAA11-MAAx

MAB05 MAB07 MAB04 Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos arvosana on S tai parempi kuin 4)

Kurssit MAA4, MAA5, MAA7, MAA9 ja MAA11 – MAAx siirretään siis lyhyen matematiikan soveltaviksi koulukohtaisiksi kursseiksi, jos olet suorittanut ne hyväksytysti. Jos kursseista on hylätty arvosana (4), kurssi poistetaan rekisteristä ja kokonaiskurssimääräsi pienenee vastaavasti. LOPS21: pitkän oppimäärän moduuli MAA02 MAA03 MAA06 MAA08 MAA09

lyhyen oppimäärän moduuli MAB02 MAB03 MAB08 MAB05 MAB07

Muut pitkän oppimäärän mukaiset hyväksytyt suoritetut opinnot tai vaihdon yhteydessä moduuleista yli jääviä opintopisteitä vastaavat hyväksytysti suoritetut osaopinnot voivat olla lyhyen oppimäärän muita valinnaisia tai matemaattisia opintoja paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän moduuleja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset moduulit voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän muiksi valinnaisiksi tai matemaattisiksi opinnoiksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

19


6. LUKUVUODEN 2022–2023 TYÖPÄIVÄT JA LOMAT TYÖPÄIVÄT 2022–2023 vko SL ma ti ke to pe veso 32 08.08. A 1 1 33 15.08. 1 1 1 1 1/UKK 34 22.08. 1 1 1 1 1 35 29.08. 1 1 1 1 1 36 05.09. 1 1 1 1 1 37 12.09. 1 1 1 1 1 38 19.09. 1 1 PV8 PV1 (OPK) PV2 39 26.09. PV3 PV4 PV5 PV6 PV7 40 03.10. 2 2 2 2 2 41 10.10. 2 2 2 2 OPK 42 17.10. 2 2 2/U 2 2 43 24.10. S Y Y S L O M A 44 31.10. 2 2 2 2 2 45 07.11. 2 2 2 2 2 46 14.11. 2 2 2 2 PV8 47 21.11. PV1 (OPK) PV2 PV3 PV4 PV5 48 28.11. PV6 PV7 3 3 3 49 05.12. LP I 3 3 3 50 12.12. 3 3 3 3 OPK 51 19.12. 3 3 P J OULULOM A 52 26.12.

la 3 -

-

SL yht. lukio

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 6 3 5 3 0

vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

90

= lukukauden aloituspäivä = työpäivä = lukukauden päättäjäispäivä = lomapäivä = päättöviikko ja päättöpäivän koodi = ylioppilaskoe U/KK = uusintakoe/korotuskuulustelu PE = penkkarit VA = vanhojen päivä 38 37 38 37 37

työpäivää työpäivää työpäivää työpäivää työpäivää

syyslukukausi 10.8.–21.12. = kevätlukukausi 9.1.–3.6.

ti

ke

to

pe

10.8.2022–30.9.2022 3.10.2022–29.11.2022 30.11.2022–8.2.2023 9.2.2023–11.4.2023 12.4.2023–3.6.2023 90 työpäivää 97 työpäivää

Lomat ja vapaapäivät Syysloma 24.10.–28.10.2022 (vko 43) Joululoma 22.12.2022–8.1.2023 Talviloma 6.3.–10.3.2023 (viikko 10) Pääsiäinen (PP) 7.–10.4.2023 Vappu (V) 1.5.2023 Helatorstai (HT) 18.5.2023

20

la -

3

3

3

3/UKK

-

3

3

3

3

-

3

3

3

3

-

PV1 (OPK)

PV2

PV3

PV4

-

PV6

PV7

PE

VA

-

4

4

4

4

-

4

4

4

OPK

-

4

4/U

4

4

-

T A L V I L O M A

-

4

4

4

4

-

4

4

4

4

-

4

PV8

PV1 (OPK)

PV2

-

PV4

PV5

PV6

PP

-

PV7

5

5

5

-

5

5

5

5

-

5

5

5

OPK

-

5

5

5

5/U

-

5

5

5

5

veso -

5

5

HT

5

PV8

PV1

PV2

PV3

-

PV5

PV6

PV7

OPK

P

KL yht. lukio

A n P LP PV

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 5. periodi

KL ma 02.01. 09.01. A 16.01. 3 23.01. 3 30.01. PV8 06.02. PV5 13.02. 4 20.02. 4 27.02. 4 06.03. 13.03. 4 20.03. 4 27.03. 4 03.04. PV3 10.04. PP 17.04. 5 24.04. 5 01.05. V 08.05. 5 15.05. 5 22.05. 5 29.05. PV4

0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 6 97


Muita tapahtumia Pe 19.8.2022 1. vuosikurssin ryhmäytymispäivä Virpiniemessä Ma 22.8.2022 1. vuosikurssin opiskelijoiden huoltajien vanhempainilta Ti–ke 6.–7.9.2022 koulukuvaus Ke 2.11.2022 Korkeakoulupäivä, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu To 17.11.2022 1.–4. vuosikurssin opiskelijoiden huoltajien vanhempainilta Ma 23.1.2023 Yhdeksäsluokkalaisten huoltajien ilta Ryhmänohjaustuokiot

Ke 10.8.2022 1. vsk klo 9.30 ja 2.–4. vsk klo 10.30 Ma 3.10.2022 klo 9.45–10.30 Ke 30.11.2022 klo 9.45–10.30 Ma 13.2.2023 klo 9.45–10.30 Ke 12.4.2023 klo 9.45–10.30 La 3.6.2023 klo 10.00 Hyvinvointipysäkit Hyvinvointipysäkeillä järjestetään periodin teemaan liittyvää toimintaa opiskeluhuollon toimijoiden toimesta. 1. periodi: Lyseo ke 7.9. klo 11–13.00 ja IB to 8.9. klo 12.15–13.30 2. periodi: Lyseo ke 12.10. klo 11.00–13.00 ja IB to 13.10. klo 12.15–13.30 3. periodi: Lyseo ke 7.12. klo 11.00–13.00. ja IB to 8.12. klo 12.15–13.30 4. periodi: Lyseo ke 22.2. klo 11.00–13.00 ja IB to 23 .2. klo 12.15–13.30 5. periodi: Lyseo ke 12 .4. klo 11.00–13.00 ja IB to 13.4. klo 12.15–13.30 Rentoutumistuokiot Lyseolla on säännöllisesti rentoutustuokioita opiskeluhuollon toimijoiden järjestämänä. Tarkat päivämäärät ilmoitetaan syksyllä. Kansallinen ohjelma (Raksila) klo 13.00–13.15 välitunnilla IB (Kasarmintie) klo 11.00–11.15 välitunnilla Lyseon periodikohtaiset teemat 2022–2023 1.periodi: Ryhmäytyminen ja vuorovaikutus 2.periodi: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 3.periodi: Hyvät valinnat 4.periodi: Opiskelutaidot 5.periodi: Kokonaisvaltainen hyvinvointi: mieli, keho ja ympäristö Opettajainkokoukset ja -koulutukset Ti 9.8.2022 klo 9.00 opettajien suunnittelupäivä (veso) ja opettajainkokous To 22.9.2022 klo 14.15 tiimien ja opettajien kokous (kansallinen) Pe 14.10.2022 klo 14.30 opettajainkokous (päätöskokous) Ke 2.11.2021 klo 13–16 OuLukioiltapäivä (Oulun kaupungin opettajien koulutusiltapäivä) Ma 21.11.2022 klo 14.30 tiimien ja opettajien kokous (kansallinen) Pe 16.12.2022 klo 14.30 opettajainkokous (päätöskokous) Ti 31.1.2022 klo 14.15 tiimien ja opettajien kokous (kansallinen) Pe–la 3.4.2023 OPI23-koulutuspäivät Oulun yliopistolla Pe 24.2.2023 klo 14.30 opettajainkokous (päätöskokous) To 30.3.2023 klo 14.15 tiimien ja opettajien kokous (kansallinen) Ke 26.4.2022 klo 8–16 OuLukiopäivä (Oulun kaupungin opettajien koulutuspäivä) Pe 28.4.2023 klo 14.30 opettajainkokous (päätöskokous) La 13.5.2023 vesopäivä (Lyseo-päivä: historiaa, juhlien valmistelua, peruskorjaukseen tutustumista) Pe 2.6.2023 klo 9.00 opettajainkokous (päätöskokous)

21


7. OPETTAJAT Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduouka.fi AALTO, Mika

FM

rehtori

044 703 9451

MAA

PIRILÄ, Päivi

FT

apulaisrehtori, kemia, matematiikka

044 703 9462

PPR

ALAHUHTA, Kirsi

FT

fysiikka, matematiikka

KAL

ALEXAKI, Maria

KM

espanja

MFA

ANTTILA-MUILU, Sirpa

FM

maantiede, biologia

SAM

BERG, Mirjami

TM

psykologia, uskonto

GRANATH, Johanna

KM

opinto-ohjaus

HARJUNPÄÄ, Niina

FL

historia, yhteiskuntaoppi, eLukio-koordinaattori

HELISTÉN-MIKKOLA, Soile

LitM, TtM

liikunta, terveystieto

HIETAMÄKI, Salla

FM

matematiikka, kemia

HÄLINEN, Mervi

FM

venäjä

040 755 1797

MEH

JOHNSON, Maury

BA

History, English

040 512 1839

MJO

JOKELAINEN, Seija

FM

biologia, maantiede

JOUPPILA, Sari

FM

ruotsi

JUNNILAINEN, Tiina

FL

äidinkieli ja kirjallisuus

041 504 3871

TJU

JUNTUNEN, Katariina

FL

äidinkieli ja kirjallisuus

040 708 6864

MKJ

JUUTINEN, Marita

FL

äidinkieli ja kirjallisuus, CAS

044 703 9464

MJU

JYLHÄ, Eva-Jo

FT

English

040 738 5956

EJY

JÄRVILUOMA, Pekka

TL, PsM

psykologia

KELDER, Kanni

FM

englanti

KESKI-FILPPULA, Jukka

FM, KM

elämänkatsomustieto

KIILI, Hanna

FT

matematiikka, fysiikka

KIISKILÄ, Virpi

FM

matematiikka, fysiikka

050 381 1073

VKI

KINNUNEN, Harri

FM

kemia, matematiikka

050 356 0526

HKI

KORPELA, Tuukka

FM

matematiikka, fysiikka

KORPI, Satu

KM

musiikki

KORTELAINEN, Tuomas

FT

matematiikka, fysiikka

044 376 4524

TUK

LOUKKOLA, Timo

LitM

liikunta, terveystieto

044 703 9933

TTL

MIIHKINEN, Heli-Maarit

FM

IB-koordinaattori, biologia, maantiede

044 703 9455

HMI

MORAN, Matthew

MA

English

050 919 4704

MMO

NIITTYLAMPI, Sari

FM

Kemia, matematiikka

PECOVA-KESÄLÄINEN, Marija

FL

englanti

PELTOKOSKI, Maria

FM

matematiikka, kemia

PESONEN, Lea

TM

uskonto, filosofia, psykologia

040 487 8538

LPE

PIIPPO, Pasi

FM

latina, ruotsi, englanti

050 573 8988

PPI

PILTO, Tiina

FM

saksa, ruotsi

040 634 1512

TPI

PIRILÄ, Päivi

FT

Kemia, matematiikka, apulaisrehtori

044 703 9462

PPR

PÄIVINEN, Risto

TM

uskonto

RAUSTIA, Jukka

FM

opinto-ohjaus

040 621 3684

JURA

RAUTALIN, Tiina

KM

opinto-ohjaus

044 703 9454

TRA

ROBERTS, Charles

BA

Business & Management, Economics

050 340 6156

CRO

ROMSI, Anne

FM

äidinkieli ja kirjallisuus

040 576 0987

ARO

SALMELA, Nina

FM

Swedish B

0400 928 488

NSA

SCHRODERUS, Hanna

TaM

kuvataide

050 364 1576

sch

SIIKALUOMA-TERVONEN, Anne

FM

filosofia, historia, yhteiskuntaoppi

050 430 4375

SiikaAn

SIIRA, Tuula

FL

historia, yhteiskuntaoppi

050 370 4182

TSI

SOININEN, Katja

FL

matematiikka

SÄKKINEN, Mika

FM

matematiikka, fysiikka

TAHKOKORPI, Jenni

FL

ruotsi

TALSTA, Ismo

FM

fysiikka, matematiikka

041 433 8542

ITA

TAPOLA, Sari

FM

äidinkieli ja kirjallisuus

040 660 9497

STA

TORPPA, Titta

KM

erityisopettaja

044 703 9675

ToT

UUSIALHO, Outi

FM

ranska

040 536 8589

OUU

VUOLTEENAHO-KAUPPINEN, Ulla

FM

englanti

041 433 8738

UVU

VÄHÄMETSÄ, Salla

FM

biologia, maantiede

MBE 044 703 9937

JGR NHA

044 703 9932

SHM HIS

SJK SJO

PJÄ KKE 040 773 3790

JKF HaKii

KTT SPI

Nis 044 022 5010

MPK MALV

PäivRi

KSO 050 300 5694

MSK JET

SVÄH

22


8. OPISKELIJOIDEN OHJAUS JA TUKI LYSEOLLA RYHMÄNOHJAUS Ryhmänohjaus on keskeinen osa Oulun Lyseon lukion ohjaus- ja opiskeluhuoltotoimintaa Ryhmänohjaaja • on ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja, joka perehdyttää opiskelijat Lyseon lukion käytänteisiin ja toimintatapoihin lukio-opintojen alkuvaiheesta alkaen • tapaa 1. vuonna oman ryhmänsä opiskelijat kahdenkeskisessä ohjauskeskustelussa 2.-3. periodin aikana. • kannustaa ja tukee ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä, opintojaksojen valintojen ja ylioppilaskirjoitussuunnitelman toteutumista yhdessä opinto-ohjaajan kanssa • tekee ohjaustyötä yhdessä opinto-ohjaajan, aineenopettajien, rehtorin ja opiskeluhuoltoryhmän toimijoiden sekä huoltajien kanssa • seuraa ryhmänsä opiskelijoiden läsnäoloa koulussa/poissaoloilmoitukset ryhmänohjaajalle • toimii linkkinä kodin ja koulun välillä • tapaa ryhmäänsä säännöllisesti ja tiedottaa ajankohtaisista asioista • periodin ensimmäisenä päivänä klo 9.45-10.30 on ryhmänohjaajan tuokio, johon jokaisella lyseolaisella on velvollisuus osallistua Ryhmänohjaajat/opinto-ohjaajat 2022-2023

ryhmätunnus

ryhmänohjaaja

kotiluokka

vsk

OPO

MBE HAKII PJÄ KTT PPI MALV HIS TJU SAM SPI KAL

Mirjami Berg Hanna Kiili Pekka Järviluoma Tuukka Korpela Pasi Piippo Maria Peltokoski Salla Hietamäki Tiina Junnilainen Sirpa Anttila-Muilu Satu Korpi Kirsi Alahuhta/Janne Moilanen Mika Säkkinen Ulla Vuolteenaho-Kauppinen Kanni Kelder Sanja Laaninen Hanna Schroderus

C245 A103 C248 A313 A101 A301 C340 C153 C351 C251 C339

4. vsk 3. vsk 3. vsk 3. vsk 3. vsk 3. vsk 2. vsk 2. vsk 2. vsk 2. vsk 2. vsk

TRA JGR JGR JGR TRA TRA JGR JGR JGR TRA TRA

B235 B327 B317 A111 B239

1. vsk 1. vsk 1. vsk 1. vsk 1. vsk

JGR JGR JGR TRA TRA

MSK UVU KKE SanLa SCH

23


OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjaaja • •

• •

• •

opiskelijalla on mahdollista saada ohjausta lukio-opintojen ajan opiskeluun, jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä sekä oppitunneilla että henkilökohtaisessa ohjauksessa jo Lyseosta valmistunut ylioppilas, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa, voi saada valmistumisensa jälkeen vielä yhden lukuvuoden ajan ohjausta omalta opinto-ohjaajaltaan opiskelija voi varata ohjauskeskusteluajan omalta opinto-ohjaajaltaan Wilman ajanvarauksen kautta, Wilmaviestillä, sähköpostin tai WA-viestin kautta opinto-ohjaaja ohjaa ja tukee opiskelijoita tekemään henkilökohtaisen opintosuunnitelman (OP1opintojakson aikana), jota päivitetään lukio-opintojen aikana o opiskelusuunnitelma § 1. vuoden 1. periodissa koko lukuvuoden opintojaksovalinnat yhdessä opinto-ohjaajan kanssa ja 5. periodissa seuraavan lukuvuoden opintojaksovalinnat itsenäisesti, tarvittaessa opintoohjaajan tukemana § 2. ja 3. vuoden aikana päivitetään ja 5. periodissa tehdään seuraavan lukuvuoden opintojaksovalinnat itsenäisesti, tarvittaessa opinto-ohjaajan tukemana o ylioppilaskirjoitussuunnitelma § alustava suunnitelma 1. vuoden aikana, päivitetään lukio-opintojen aikana § 2. ja 3. vuoden syksyllä ilmoittautuminen seuraavan kevään yo-tutkinnon kokeisiin § 2. ja 3. vuoden keväällä ilmoittautuminen seuraavan syksyn yo-tutkinnon kokeisiin o jatko - ja uraohjaussuunnitelma § 2. vuoden aikana (OP2- opintojakson aikana) opinto-ohjaajan kanssa käytävä ohjauskeskustelu, jolloin tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään opintosuunnitelmaa § lukio-opintojen jälkeinen jatko-opintosuunnitelma ja yhteishaku opintojaksoille ilmoittaudutaan Wilmassa; 1. vsk:n opiskelijoille on valmis lukujärjestys 1.-3. periodiin opiskelusuunnitelman muutokset tehdään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Oppiaineen tasoa vaihtaessa esim. pitkästä matematiikasta lyhyelle on hyvä keskustella myös aineenopettajan kanssa opintoajan muutokset (esim. 3½-4 vuoden opinto-ohjelmaan siirtyminen) tulee aina tehdä opinto-ohjaajan ohjauksessa ja yhdessä huoltajien kanssa

OPINTO-OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT: Johanna Granath puh. 044 703 9937, johanna.granath@eduouka.fi Tiina Rautalin puh. 044 703 9454, tiina.rautalin@eduouka.fi

OPISKELIJATUUTORIT Opiskelijatuutorit auttavat lukiota aloittavia opintojen alkuun. Jokaisella opintonsa aloittavalla ryhmällä on nimetyt tuutorit. Tuutorit pitävät työpajoja 1. periodissa OP1-modulin aikana RYHMÄ KKE

OPISKELIJATUUTORI Lotte, Laura, Tuuli, Taru, Maria, Saaga

MSK

Nea, Meeri, Fanni, Iida, Iiris T

UVU

Ronja, Viivi, Kerttu, Satu

SanLa

Iiris M, Milja, Assi, Alina, Kati

SCH

Sara, Sini, Alma, Sofia, Mikko

24


9. OPISKELUHUOLTO Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 2 ja 3 §.) Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, mutta myös yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Henkilökunnan on ohjattava opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, nuoren ja hänen huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa ohjaavat säädökset. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa (ts. monialainen asiantuntijaryhmä). Yksilökohtainen opiskeluhuolto toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan ja tarpeen niin edellyttäessä hänen huoltajansa suostumukseen. Monialaisen asiantuntijaryhmän toiminnasta laaditaan opiskeluhuoltokertomus Wilmaan.

OPISKELUHUOLTORYHMÄ Lyseon opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, lukiopsykologi, lukiokuraattori, terveydenhoitaja, seurakunnan nuorisotyönohjaaja sekä opettaja- ja opiskelijajäsenet. Tarvittaessa ryhmässä voi olla mukana myös esim. ryhmänohjaajia ja aineenopettajia. Lyseon lukion opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Opiskeluhuoltoryhmä on monialainen asiantuntijaryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena on vastata koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on vastata yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. Opiskeluhuoltoryhmän tavoitteena on tukea myös opettajien työtä omalla asiantuntemuksellaan. Koulun kriisitoimintavastuu ja sen kehittäminen on osa opiskeluhuoltoryhmän toimintaa.

25


OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHOITO Terveydenhoitaja Leena Ihme puh. 044 703 4728, sähköposti: leena.ihme@ouka.fi Vastaanotto: Raksilan kampus Teuvo Pakkalan katu 19, 3C kerros huone C341. Osoitteessa Kasarmintie 4 erikseen sovittavana päivänä. - Leenan tavoitat puhelimitse sekä Wilman ja sähköpostin kautta ma–pe. Varaa aika vastaanotolle. - Normaalit terveydenhoitajan palvelut. -

Kaikille 1. vuosikurssin opiskelijoille terveystarkastukset.

-

Kaikille 2. vuosikurssin tytöille lääkärintarkastus. 2.vuosikurssin poikien lääkärintarkastus tehdään kutsunta-terveystarkastuksen yhteydessä.

-

Terveydenhoitajan kautta voi hakeutua myös psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle.

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO -

Hakeudu asuinpaikkaasi lähinnä olevaan hammashoitolaan. Varaa aika numerosta 08 5584 6430.

-

Alle 18-vuotiaille tarkastus ja hoito ovat maksuttomia. Muut maksavat terveyskeskustaksan mukaisen hoitomaksun.

-

Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä sakkomaksu.

LUKIOPSYKOLOGI JA -KURAATTORI Lukiopsykologi Hanna-Liisa Kärsämä puh. 040 632 5670

- Hanna-Liisan tavoitat parhaiten puhelinaikana, joka ilmoitetaan myöhemmin. Muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan tai lähettää tekstiviestin (älä ota yhteyttä WhatsAppilla, sähköpostilla eikä mieluiten myöskään Wilman kautta). Muistathan mainita yhteydenotossasi nimesi, puhelinnumerosi ja lukiosi. - Lukiopsykologiin voit olla yhteydessä mm. oppimiseen ja opiskeluun, elämäntilanteen muutoksiin, ihmissuhteisiin tai jaksamiseen ja mielialaan liittyvissä asioissa. Lukiokuraattori puh. 040 632 6612 - Lukiokuraattorin tavoittaa parhaiten jättämällä yhteydenottopyynnön vastaajaan. Voit myös laittaa tekstiviestin tai ottaa yhteyttä Wilman kautta. Muistathan mainita yhteydenotossasi nimesi, puhelinnumerosi ja lukiosi. -

Lukiokuraattoriin voit olla yhteydessä mm. opiskeluun, kaverisuhteisiin, perhesuhteisiin ja opiskelijan elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi voit saada ohjausta taloudellisissa asioissa.

26


LUKION ERITYISOPETTAJA Erityisopettaja Titta Torppa puh. 044 7039675, sähköposti: titta.torppa@ouka.fi - Tittaan voit olla yhteydessä, kun tarvitset tietoa, ohjausta ja tukea erilaisissa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Pedagogisen tuen tarpeesta voit keskustella myös aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan kanssa. -

Erityisopettaja tukee ja ohjaa sinua esimerkiksi sopivien opiskelutapojen ja oppimistyylin löytämisessä ja vahvistamisessa sekä auttaa erityisesti kielellisiin vaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa.

-

Erityisopettajan työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi o lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen kartoitus 1. vuosikurssin opiskelijoille o tarvittavien tukitoimien suunnittelu yhdessä opiskelijan kanssa o lausunnon laatiminen luku- ja kirjoitusvaikeudesta, joka voidaan ottaa huomioon oppimistilanteissa, kokeissa ja ylioppilaskokeessa.

SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJA Seurakunnan nuorisotyönohjaaja: Terhi-Liisa Autioniemi puh. 040 724 5446, sähköposti: terhi-liisa.autioniemi@evl.fi - Seurakunnan nuorisotyönohjaaja on tavattavissa Lyseon lukiolla ja IB:llä muun muassa hyvinvointipysäkeillä. -

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja on käytettävissä luottamuksellisia keskusteluja varten erilaisissa opiskeluusi ja elämääsi liittyvissä tilanteissa. Keskusteluja on mahdollista sopia henkilökohtaisesti tai pienryhmässä. Keskusteluajat voi sopia puhelimen tai sähköpostin kautta.

HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖ Tiina Rautalin, p. 044 703 9454, tiina.rautalin@eduouka.fi - Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä on tarjota neuvontaa ja tukea häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille opiskelijoille. Häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteydessä, vaikkei olisi itse häirinnän kohteena, mutta on nähnyt häirintää tai haluaa keskustella siitä. Häirintäyhdyshenkilö käsittelee jokaisen tapauksen luottamuksellisesti, eikä minkäänlaisiin jatkotoimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen suostumusta. Häirintäyhdyshenkilö on vaitiolovelvollinen. Häirinnän kohteeksi joutuneella on mahdollisuus kääntyä kenen tahansa turvalliseksi kokemansa Oulun Lyseon lukion henkilökunnan edustajan puoleen •

MUKANA! TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTYÖ TOISELLA ASTEELLA

27


10. KANSALLINEN YLIOPPILASTUTKINTO

Ylioppilastutkinnon rakenne -

Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä (keväällä 2022 aloittavilla viisi) pakollista koetta sekä valitsemasi määrä ylimääräisiä kokeita.

-

Ylioppilaskokeet ovat kaikki digitaalisia

-

Pakollisia kokeita ovat äidinkieli sekä kolme (keväällä 2022 aloittavilla neljä) koetta ryhmästä toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaine, joista vähintään yksi on suoritettava vaativammalla tasolla esimerkiksi pitkä kieli tai pitkä matematiikka.

Tutkinnon suorittaminen -

Tutkintokokeet järjestetään kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä. Voit käyttää tutkinnon suorittamiseen enintään kolme peräkkäistä suorituskertaa.

-

Syksystä 2019 alkaen voi hyväksytyn suorituksen uusia monta kertaa

-

Kokelaille, jotka aloittavat yo-tutkinnon suorittamisen keväällä 2022, löytyy lisätietoa: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus

-

Lyseon etusivulta: Opiskelijoille/Ylioppilastutkinto löytyy myös lisätietoa

Osallistumisoikeus Voit osallistua ylioppilastutkinnon kirjalliseen kokeeseen vain, jos -

olet suorittanut oppiaineen kaikki pakolliset kurssit / opintojaksot.

-

olet suorittanut kaksi kurssia aineessa, jossa ei ole pakollisia kursseja.

Jos pakollisia kursseja/opintojaksoja puuttuu vielä ennen ylioppilastutkinnon kirjallisten kokeiden alkua, lähettää koulu tutkintolautakunnalle ilmoituksen, ettei opiskelijalla ole osallistumisoikeutta oppiaineen kokeeseen, vaikka hän on siihen ilmoittautunut. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeusluvan kokeisiin osallistumiseen sellaiselle kokelaalle, jolla tämä ehto ei täyty.

Tutkintomaksut Kokeisiin ilmoittautuneelta peritään ainekohtainen maksu 34€. Ylioppilastodistusta ei anneta, ellei maksuja ole suoritettu. Jälkeenpäin pyydetystä oikaisuvaatimuksesta peritään 50 €. Maksu palautetaan, jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan tai pelkän pistemäärän korottamiseen. Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa ylioppilastutkinnosta perittäviin tutkintomaksuihin. Maksuttomuus koskee pääasiassa niitä opiskelijoita, jotka aloittavat lukion syksyllä 2021 tai myöhemmin. Katso lisätietoa: Kevään 2022 tutkintouudistus.

Ilmoittautuminen lukuvuonna 2022–2023: -

kevään 2023 ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautuminen päättyy 1.12.2022.

-

syksyn 2023 ylioppilastutkinnon kokeisiin päättyy 5.6.2023. 28


Ilmoittautuminen on sitova, joten suorituskerta katsotaan käytetyksi ja maksut peritään, vaikka et osallistuisikaan kokeeseen. Voit anoa tutkintolautakunnalta ilmoittautumisesi mitätöintiä, jos sinulla on siihen erityisen painava syy. Lisätietoja on ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla www.ylioppilastutkinto.fi ja Lyseon sivuilla: Opiskelijoille -> Ylioppilastutkinto.

KANSALLISEN YLIOPPILASTUTKINNON KOEAIKATAULUT 2022–2023 Syksy 2022 ma 12.9. ke 14.9. pe 16.9. ma 19.9. ti 20.9. to 22.9. pe 23.9. ma 26.9. ke 28.9.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe Reaali: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä Reaali: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia äidinkieli ja kirjallisuus(suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

Kevät 2023 ti 14.3. to 16.3. pe 17.3. ma 20.3. ke 22.3. pe 24.3. ma 27.3. ke 29.3. pe 31.3.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia) toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto) saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

29


11. KERHOT

MATIKKANEUVOLA Matikkaneuvolassa saat apua matemaattisten aineiden kotitehtäviin ja matematiikan käsitteiden ymmärtämiseen. Ohjaajina toimivat opinnoissa pidemmällä olevat opiskelijat. Toimimalla riittävän monta kertaa ohjaajana opiskelija saa kurssisuorituksen. Matikkaneuvolan kokoontumisajoista ja -paikasta tiedotetaan tarkemmin lukuvuoden alussa.

MAFYKE-PASSI Keräämällä MaFyKe-passiin 10 merkintää saat arvosanaa korottavia pisteitä haluamasi matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) kurssin loppukokeeseen. Pisteitä saa osallistumisesta matemaattisten aineiden opiskelua hyödyttäviin tapahtumiin, kuten esimerkiksi kilpailuihin, matikkaneuvolaan, kesäkursseille, luennoille. Kysy tarkempia tietoja matemaattisten aineiden opettajilta.

30


12. LYSEON MUUT YKSIKÖT JA OPINNOT MUISSA OPPILAITOKSISSA AUGUST SAHLSTEN -LUKIO Syksyllä 2018 Tyrnävällä aloitti ensimmäisen lukuvuotensa Oulun Lyseon lukion sivutoimipiste August Sahlsten lukio, joka on saanut nimensä tyrnäväläisen juustomestarin mukaan. Monimuoto-opetusta antavan lukion kampus sijaitsee osoitteessa Meijeritie 4, Tyrnävä. Lisätietoja koulun etusivulta ja apulaisrehtori Päivi Pirilältä (paivi.pirila@ouka.fi).

IB DIPLOMA PROGRAMME IB programme at Lyseo extends over three years. This first school year is a preparatory year for the Diploma Programme (PreDP). During this year students focus on developing skills and knowledge necessary in the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP). During the pre-DP year students study national course units. Language of instruction is English. The last two school years are the actual Diploma Programme years. The curriculum for the Diploma Programme is set by International Baccalaureate organisation. Teaching of the IB Diploma Programme takes place at Kasarmintie 4 campus, in the facilities shared with Oulu International School. While it’s not possible for Lyseo National Programme students to choose courses from the IB Diploma Programme you may run into international student body members of the IB Diploma Programme in Raksila Campus as they take part in some courses, particularly arts, music and sports, together with the National Programme students. And of course they take part in Vanhat and Penkkarit! For additional information you can contact the IB Co-ordinator Heli-Maarit Miihkinen

eLUKIO Voit tehdä vanhan opetussuunnitelman (2016) mukaisia opintoja myös eLukiossa etäopintoina. eLukion opintotarjottimet näet Wilmassa. Voit opiskella muun muassa sellaisia kieliä tai yo-tutkintoon valmentavia opintoja, joita Lyseolla ei ole mahdollista opiskella. Lisätietoja eLukion opinnoista on osoitteessa www.elukio.fi. eLukion opinnoissa sinua opastavat opinto-ohjaajasi ja eLukio-koordinaattori Niina Harjunpää (niina.harjunpaa@eduouka.fi).

31


VIRTUAALILUKIO JA ULUN KAUPUNGIN LUKIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Sinun on mahdollista suorittaa opintoja myös muissa Oulun kaupungin lukioissa. Nämä opinnot hyväksytään osaksi oppimäärääsi. Toisessa lukiossa suoritettavista opinnoista on sovittava etukäteen opinto-ohjaajan kanssa. Kumppanuuslukioiden opinnoille ilmoittaudut Wilmassa. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kolme työpäivää ennen periodin alkua. Tämän jälkeen voit päästä mukaan vain opintojakson opettajan luvalla. Voit osallistua kumppanuuslukion opintoihin vain siinä tapauksessa, että sillä on tilaa. Oman koulun opiskelijat ovat aina etusijalla opintoihin ilmoittautumisessa. Oulun kaupungin lukiot järjestävät virtuaalilukion nimellä yhteistyönä myös etäopetusta ja lukuvuoden 2022–2023 tarjonta on osoitteessa http://tiny.cc/virtuaalilukio Opetus sijoittuu päiväsaikaan tavanomaisten oppituntien ja koodien ajalle. Oppitunnit toteutetaan niin sanotulla hybridimallilla eli järjestävän lukion opiskelijat ovat luokissa opettajan kanssa ja muista lukioista osallistutaan etänä. Oulun päivälukioiden opiskelijat voivat osallistua myös Oulun aikuislukion opetukseen. Aikuislukio tarjoaa muun muassa iltaisin etäopetusta, mikä antaa hyvän mahdollisuuden täydentää tai monipuolistaa omaa opiskelusuunnitelmaa.

KORKEAKOULUOPINTOIHIN KURKISTAMINEN LUKIO-OPINTOJEN AIKANA Oulun Lyseon lukion opiskelijat voivat halutessaan sisällyttää vapaasti valittaviin lukio-opintoihinsa korkeakouluopintoja (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Korkeakouluopintoihin tutustuminen jo lukioaikana auttaa jatko-opintojen suunnittelussa ja niihin hakeutumisessa. Kaikille avoimia korkeakouluopintoja tarjoavat avoimet yliopistot ja avoimet ammattikorkeakoulut. Osa niistä järjestää erityisesti lukiolaisille suunnattuja opintoja. Lukiolainen voi valita opintoja sekä avoimesta tarjonnasta että lukiolaisille suunnatusta tarjonnasta. Monet opinnoista suoritetaan verkossa, joten myös muiden kuin oululaisten korkeakoulujen tarjontaan osallistuminen on mahdollista. Opinto-ohjaajalta voi kysyä tarkempia ohjeistuksia.

32


13. OPINTOSOSIAALISET EDUT OPINTOTUKI LUKIOLAISELLE •

Sinulla on oikeus maksuttomaan lukiokoulutukseen, jos olet päättänyt peruskoulusi 2021 ja olet syntynyt 2004 tai sen jälkeen (oppivelvollisuus).

Voit saada opintotukea kolmannen opintovuotesi loppuun. Jos opintosi jatkuvat sen jälkeen, sinun täytyy hakea lisäajalle tukea erikseen.

Opintorahaa voit hakea kun olet täyttänyt 17 vuotta. Jos et kuulu maksuttoman koulutuksen piiriin, sinulla on mahdollista hakea opintorahan oppimateriaalilisää (myös alle 17 v).

Lukion opiskelijana voit saada myös asumistukea.

KOULUMATKATUKI Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse osan koulumatkastaan. Koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos kuukaudessa on 10–14 tukeen oikeuttavaa matkapäivää, opiskelijan saama koulumatkatuen määrä on pienempi. Opintotuen hakemiseen liittyviä ohjeita voit tiedustella koulusihteeriltä. Tietoja saat Kelan paikallistoimistoista (Oulussa Sepänkatu 18, 90100 Oulu) sekä Kelan asiakaspalvelu: 020 692 209 ja https://www.kela.fi/opiskelijat.

33


14. OULUN LYSEON LUKION YHTEYSTIEDOT OULUN LYSEON LUKIO / PÄÄKOULU: postiosoite: Oulun Lyseon lukio, PL 17, 90015 Oulun kaupunki Oulun Lyseon lukio on remontin vuoksi evakossa lv 2021-22 ja 2022-23 Raksilassa käyntiosoite: Teuvo Pakkalan katu 19, 90100 Oulu rehtori Mika Aalto apulaisrehtori Päivi Pirilä koulusihteeri Nina Erkkilä koulusihteeri Saija Tuovinen opettajat opinto-ohjaaja Tiina Rautalin opinto-ohjaaja Johanna Granath IB-koordinaattori Heli-Maarit Miihkinen eLukio-koordinaattori, Niina Harjunpää virastomestari Niko Paakkari IT-tukihenkilö Petteri Saarelainen liikunta Soile Helistén-Mikkola liikunta Timo Loukkola

+358 44 703 9451 +358 44 703 9462 +358 44 703 9452 +358 44 703 9943 +358 50 316 6646 +358 44 703 9454 +358 44 703 9937 +358 44 703 9455 +358 44 703 9461 +358 44 703 9460 +358 40 567 0896 +358 44 703 9932 +358 44 703 9933

mika.aalto@ouka.fi paivi.pirila@ouka.fi nina.erkkila@ouka.fi saija.tuovinen@ouka.fi lyseo-lu@eduouka.fi tiina.rautalin@eduouka.fi johanna.granath@eduouka.fi heli-maarit.miihkinen@ouka.fi niina.harjunpaa@eduouka.fi niko.paakkari@ouka.fi petteri.saarelainen@ouka.fi soile.helisten-mikkola@eduouka.fi timo.loukkola@eduouka.fi

OULUN LYSEON LUKIO / AUGUST SAHLSTEN –LUKIO Osoite: Meijeritie 4, 91800 Tyrnävä

apulaisrehtori Päivi Pirilä ryhmänohjaaja 3.vsk Lea Pesonen ryhmänohjaaja 2. vsk Niina Harjunpää ryhmänohjaaja 1. vsk Sari Tapola opinto-ohjaaja Tiina Rautalin

+358 44 703 9462

+358 44 703 9454

paivi.pirila@ouka.fi lea.pesonen@eduouka.fi niina.harjunpaa@eduouka.fi sari.tapola@eduouka.fi tiina.rautalin@eduouka.fi

OULUN LYSEON LUKIO / IB DIPLOMA SCHOOL: Street address: Kasarmintie 4, 90100 Oulu IB Diploma coordinator study Counsellor staff room caretaker

+358 44 703 9455 +358 40 621 3684 +358 50 316 6647 +358 44 703 0682

34

heli-maarit.miihkinen@ouka.fi jukka.raustia@eduouka.fi