Screen Talent NL | Handout zomer 2022

Page 1

SCREEN TALENTNL

MISSIE,VISIEEN AMBITIE

Scr eenT al entNLi seennet wer kvant al ent -enpr oduct i ehubsi nde Neder l ands ef i l m-enAVs ect orenr i chtz i chopdei nt er r egi onal e af s t emmi ngens amenwer k i ngt us s ende( r egi onal e)t al ent -en pr oduct i ehubs , deui t wi s s el i ngvanbes tpr act i ces , k enni sener var i ng endecoör di nat i evangez amenl i j kgeënt ameer de t al ent t r aj ect enenact i vi t ei t en.

Doorhetcr eër envaneenl andel i j k e, r egi onal eenl ok aal ver bondenf i l m -en AVi nf r as t r uct uurver gr ot enwedet oegank el i j k hei dvandes ect oren bi edenwedek ansvoorf i l m-enaudi ovi s ueel t al ent( ni euw, mi dcar eer ent op)i nal l evak gebi edenendi s ci pl i nesénui tal l edel envanhetl and hunt al entenvak mat i gecompet ent i esdoor l opendt eont wi k k el enent e onder nemeni ndeomgevi ngwaarz ewonenen/ ofz i j nopgel ei d. Ook j agenwez oi nnovat i eenex per i mentaan.

Doel i sdoors amenwer k i ngder egi onal eecos ys t emenvoorf i l m en medi at ever s t er k enenhetr egi onal et al ent -enpr oduct i ek l i maatt e bevor der eneni nhetver l engdedaar vanhetnat i onal ef i l m ecos ys t eem al sgeheel .

ECOSYSTEMEN I nheel hetl andz i j ndoor i nves t er i ngenvanl ok al een r egi onal eover hedenen f onds enf unct i oner ende ecos ys t emenont s t aan waar bi j def i l meducat i ehubs , br oedpl aat s en/ t al enthubs , pr oduct i ehubsen ver t oni ngs pl ek k ens amen vooreenbr ui s endf i l m-en AVhar tz or gen. Naar voor beel dvans ucces vol l e f i l ml andenom onsheen ( z oal sF r ank r i j k , hetVer eni gd Koni nk r i j kenScandi navi ë) ver di entookNeder l andeen l andel i j kdek k endecos ys t eem voorf i l m enAVmetmeer i nves t er i ngeni ndecent r al e gebi eden. " Samenmetdei ndevor i gebel ei ds per i odegel anceer def i l meducat i ehubsende bes t aandei nf r as t r uct uuropgebi edvanver t oni ngendi s t r i but i e, ver hogende t al ent -enpr oduct i ehubsdedi ver s i t ei tenk wal i t ei tvancul t ur el eaudi ovi s uel epr oduct i es vanei genbodem enver gr ot enwede( i nt er ) nat i onal ez i cht baar hei dhi er van. "

Webevor der endeui t wi s s el i ngvank enni sendoor s t r omi ngvant al enten ver gr ot endecapaci t ei tvancr eat i eveent echni s chepr of es s i onal si n Neder l and-z owel k wal i t at i efal sk want i t at i ef . Wes t i mul er eneengr ot er e di ver s i t ei taanmak er s , ver hal enens t emmen, evenal s–ver s pr ei dover hetl and–eent oenamevandebedr i j vi ghei dendecul t ur el ear bei ds mar k t . Door‘ der egi o’ al sonont beer l i j konder deel t ez i envanl andel i j kbel ei d, ont s t aaterbovendi eneenbr ederdr aagvl akvoor( f i l m) cul t uurbi j z owel over heden, i nves t eer der sal spubl i ek , watdez i cht baar hei d, i nnovat i eens l agk r achtvanver hal enenpr oduct i esver gr oot . “ Scheppendemak er senvak pr of es s i onal si nvel edi s ci pl i neswor den opgel ei denk r i j genk ans eni ndeei genr egi o. ”

INVESTERING Hetopz et t enenver s t er k envanr egi onal ebr oedpl aat s en/ t al enthubsi n combi nat i emethetopz et t enenver s t er k envanpr oduct i ehubsi s es s ent i eel -i . s . m. ander emaat r egel en/ ont wi k k el i ng-om deui t dagi ngen waardeNeder l ands ef i l m-enAVs ect orvoors t aatt eonder vangen. Voor eenl andel i j kdek k end( i ncl . CASei l anden)Scr eenT al entNL net wer kwor dt eenmi ni mal ej aar l i j k s ei nves t er i ngvanui tdel andel i j k eover hei dgevr aagd van€4, 5mi l j oen. L ok al eenr egi onal eover hedenver z or gencof i nanci er i ng.

FOUNDING PARTNERS

PARTNERS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.