__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 4 | 2018

Vypěstuj si ráj


Fakebook

ฤŒiliChili 4 | 2018

3

.DWHฤฅLQD.ULVWHORYi ,QIRUPDFH 6WXGHQWNDSUHVWLรงQt8QLYHU]LW\-DQD$PRVH.RPHQVNpKR YPDJLVWHUVNpPVWXGLMQtPSURJUDPX+ROHQtQRKRX 0RGHUiWRUND~VSฤ•รฅQรธFKSRฤฅDGฤญYWHOHYL]tFKร‰ฤ†NRDร”ฤ†NR

.ULVWHORYi.DWHฤฅLQD

.ULVWHORYi.DWHฤฅLQD

1LNG\MVHPQHPฤ•ODSUREOpPY\IRWLWVH]DSHQt]HQD,QVWDJUDP Vฤ†tPNROLYDOHWHฤPLDJHQWGRKRGLOQฤ•MDNรธVHEUDQรธVSLV\ +XVVHUOD1HQLWRQฤ•MDNiGUฤญEHรง"1HFKWฤ•ODE\FKVHVKRGLW 3DYHO1RYRWQรธ2Iร€FLDO-H$OHPฤญรงHรฅMHY\WUROLWNG\รงVLQHFKiรฅ]DSODWLW DY\IRWtรฅVHMDNWRฤ†WHรฅDOHWXNQtรงNXREUiWtรฅKODYRXGROฤญ .ULVWHORYi.DWHฤฅLQDDรญky Pรกjo. Jsi kรกmoลก.

7RPiรฅLNQR]H Tomรกลกi, k noze!

3DYHO1RYRWQรธ2Iร€FLDO7RYtรฅ0iP]DVQDIDFHERRNQDSVDWรงHVHรฅ NRORWRฤ†iฤฅND]5DGHQtQDSฤฅHGH[HNXFtDE\FKWL]YHGQXOUDWLQJ" .ULVWHORYi.DWHฤฅLQD%XฤWDNKRGQHM-iWLSDN]DVSฤฅHV7RPiรฅNDSRรฅOX Qฤ•MDNรธรงDORE\DE\VHQฤ•FRGฤ•OR'tN 3DYHO1RYRWQรธ2Iร€FLDOฤชXฤซX

7RWRVHOtEt7RPiรฅฤคHSNDฤคHSND2OHMNDฤคHSiN%OLNDQHFDGDOรฅtPSURร€OฤญP VSUDYRYDQรธP.DWHฤฅLQRX.ULVWHORYRX

8รงLYDWHOND.ULVWHORYi.DWHฤฅLQDE\ODR]QDฤ†HQDYฤ†OiQNX

.ULVWHORYi.DWHฤฅLQD

-VHPรฅฤซDVWQi0iPVNYฤ•ORXURGLQXVXSHUSDUWQHUDNYDQWD ~VSฤ•รฅQรธFKSURMHNWฤญDSHQt]HEH]SHฤ†Qฤ•XORรงHQpYLQYHVWLฤ†QtP ERWR[X%\O\WRURN\GฤฅLQ\EH]GRYROHQรธFKEH]YtNHQGฤญNDรงGรธ GHQGYฤ•WฤฅLSiUW\DKQHGUiQR]DVHIRFHQtQD,QVWDJUDP$OH VWiORWR]DWR 7RWRVHOtEtOLGHPNWHฤฅtYฤ•GtFRMHWRWYUGiSUiFH

8รงLYDWHOND.ULVWHORYi.DWHฤฅLQDE\ODR]QDฤ†HQDYฤ†OiQNX

9ODฤND(UERYi$QR-HQPXVtWHYฤ•Gฤ•WFRSRFKi]tRGNRKR

7RPiรฅฤคHSNDf.ULVWHORYi.DWHฤฅLQD

! .ULVWHORYi.DWHฤฅLQD-Gฤ•WHVHY\FSDWEOEHฤ†FL6QDKRWRXQHPiPSUREOpP DOHรงiGQHMSRGSUฤญPฤ•UQHMFYDNDOQDPฤ•QHEXGHฤฅYiWร…9\EDOPROLWDQ\ยด -DVQรธ".YฤญOLYiPMVHPVLMHYHVKRSXQHREMHGQiYDOD

.ULVWHORYi.DWHฤฅLQD

'รŒ.<02&YรฅHPFRGRUD]LOLQD7RPiรฅRYXDXWRJUDPLiGX Y%HQiWNiFKQDG-L]HURX3ฤฅHNYDSLOLMVWHQiVDE\OLMVWH IDQWDVWLFNpSXEOLNXP 9iFODYรคPHMNDO0\WDN\PRFGฤ•NXMHPH%\ORVNYฤ•OรธรงHMVPHVLSDNYรฅLFKQL SRW\NDOLDรฅOLVL]DKUiWNYDUWHWR3R]GUDYXM7RPiรฅHDY]NDรงรงHMVPHQDQฤ•M S\รฅQtLNG\รงVHSRGHSLVXMHฤคHEND

8รงLYDWHOND.ULVWHORYi.DWHฤฅLQDE\ODR]QDฤ†HQDYฤ†OiQNX

.DWXรฅNRKHOS9\SDGiWRรงHMVHPVLXWUHQHNVWUฤ†LOREฤ•KDNVQ\ GRMHGQรธQRKDYLFH&RWHฤ"

Foto: Pro๏ฌmedia

.ULVWHORYi.DWHฤฅLQD9H]PLWRQฤญรงNDPDOiVNR.RXSLPWLVOLS\ .ULVWHORYi.DWHฤฅLQD-RVWฤฅtKHMMHQRPGROiWN\SURVLPWฤ•-iYLPรงH Y\GUรงtรฅEROHVWDOHWDG\MHWR]E\WHฤ†Qรธ

7RPiรฅฤคHSND7RQHQtSUDYGD9ฤญEHF]DQฤ•KRQHStรฅX


4

Rozjezd

01

Dočtete se u nás i s obrázky Loučíme se s internetem Bitka kozla se zahradníkem Naši zahrádkáři Lidi dvakrát Proč jdou chlapi do války Nebavit se frčí. Pomalu Sraz duhových poníků Dusíme Kulturníček

04

ČILICHILI 123 05

06

123: Vodafone 44 46 48 49 58 60 62 64 65 66 70 72 74

Internet věcí Příslušenství Zadáno pro Vodafone Všechno o telefonech Nabídka pro věrné Předplacená nabídka Připojení s Vodafonem Nabídka 60+ Tarif pro mladé Tarif pro firmy Vodafone Pass Tarify pro jednotlivce Rodinné tarify

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Communication, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7 – Troja, IČ: 26447657, tel.: 244 023 201, www.boomerang.co.com, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávěrka vydání 15. 3. 2018. Datum vydání 1. 4. 2018. Distribuce Česká republika. Periodicita měsíčník. Prodej inzerce Lenka Schindlerová, e-mail: lenka.schindlerova@boomerang.co.com. Uzávěrka podkladů inzerce 5/2018 15. 4. 2018. MK ČR 15371. Komu se nelaní, tomu se jelení. Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Petržel, aby dlouho večeřel. E-mail do redakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a služeb najdete na www.vodafone.cz.

02

Znala jsem paní, která chtěla umřít na zahrádce. Každý rok od března do října víceméně žila v chatce v zahrádkářské kolonii, kde si na důchod koupila podíl. Přes den zvelebovala pozemeček, při západu slunce si oblékla slavnostní teplákovou soupravu, lehla si na zahradní lehátko a čekala na smrt. Když to nevyšlo, vstala a podle počasí buď přespala v chatce, nebo odjela domů do paneláku. Tahle žena byla jedním z mála lidí, kterým rozumím. Těžko může být hezčí smrt než ta při západu slunce, v klidu, když se díváte na svůj malý soukromý ráj. Spousta městských lidí obdivuje cizí zahrádky, ale říkají, že by nedokázali dělat všechnu tu práci. Myslím, že možná vůbec nechápou, o co jde. Odměnou za to, že máte malý pozemek v kolonii, nejsou jahody, rajčata a rovné cestičky v záhoncích. To nejlepší na zahrádce je právě možnost rýpat se v hlíně, vykopávat kameny, plít a potom na každém čtverečním centimetru tu vlastní práci vidět. Další odměnou je to, že zahrádkaření je zdravé. Zjistili to výzkumníci a píšeme o tom v tématu tohohle čísla. Paní, co chtěla umřít na zahrádce, to nakonec vyšlo. Akorát to trvalo dvacet šest let, bylo jí osmaosmdesát. Myslím, že umřela jenom proto, že zahrádka byla už úplně dokonalá a nebylo na ní co zlepšit.

<

07

08

09

10

11

12

13

Ředitelka projektu Markéta 01 Moreno Šéfredaktorka Tereza 02 Jiráková Zástupkyně šéfredaktorky Petra 03 Poláková Obsahový dohled Štefan 04 Švec Hlavní editor Filip 05 Horáček Kreativní ředitel Petr 06 Toman Editoři a psavci Jindřich 07 Novák Markéta 08 Bajerová Online department Jan 09 Studnička Designéři Tomáš 10 Trnobranský Petr 11 Bláha Ilustrátorka Karolína Slováková Manažer redakce Marek 12 Slezák Produkční Pavel 13 Matuška DTP Jan 14 Pitra Manažeři inzerce Lenka Schindlerová, Zdeněk Vaculík Fotograf Michael Kratochvíl Titulka Zuzana Bramborová

14

Předplatné Tereza Jiráková tereza.jirakova@cilichili.cz

T Chcete ČILICHILI až domů a originální dárek k tomu? Stačí říct. Prostě si objednejte předplatné jen za 25 Kč měsíčně a dárek dostanete ke každému číslu. Více na cilichili.cz/predplatne-cilichili

Foto: Michael Kratochvíl

6 8 10 24 28 32 34 36 40

03


Rozjezd

ČiliChili 4 | 2018

5

lím, Nemysejsem tedy n

Média T

Sociální sítě jsou vrcholem vývoje lidstva. Díky nim se evoluce obrátila a míří zpět, potvrdili vědci.

Automoto T

Ve Formuli 1 zakázali i auta

Věda T

Tvar Země má kompromisní řešení

Po zákazu sexy hostesek u závodních vozů přistoupila sportovní komise závodů Formule 1 i k zákazu samotných automobilů. Důvodem je jejich neekologický provoz a podpora mužské dominance, kterou symbolicky demonstruje podlouhlý tvar vozidel. Od nového ročníku budou závodníci běhat po okruzích s volantem v rukou a dělat „brm brm“. Sponzoři změnu vítaBryskně jí, neboť přilby a kožené závodnické obleky s logy zůstanou zachováT ny. Zároveň budou kamery zabírat billboardy kolem trati při snímání E. T. byl ilegální imigrant a měl být zastřelen, potvrdila běžících závodníků o něco déle.= americká administrativa.

<

Naše planeta není ani kulatá, ani placatá. Tvrdí to nejnovější vyjádření skupiny politiků a občanských aktivistů, kteří se rozhodli budovat mosty v rozdělené společnosti. Jako nový tvar Země navrhují vypouklý disk, který se směrem k fotoaparátům a kamerám ve vesmíru stále otáčí vrcholem, aby nebyl vidět spodek.

Sport T

Snowboardisté nenávidí focení, protože na všech fotkách vypadají, jako že tančí na záchodě.

Nový veganský dort je vyroben jen z bezlepkové mouky a smutku. Základní škola Fráni Šrámka v Sobotce oslavila Světový den čtení celoškolním turnajem v Call of Duty.


Rozjezd

6

Pro volné chvíle T

Lichoku Zatímco v sudoku nesmí být v žádném řádku, sloupci ani čtverci ani jedno stejné číslo, v lichoku musí být naopak stejné číslo ve čtverci, řádku i sloupci. 5

5 5

5

5 5

5 5

5

5

5

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

5

5

Pro začátečníky

5

5

5

5

5

7

7

7

7

2

7 7

5 5

7

7

5 5

7 7

5

5

5

7 5

5

5

5

5

7 7

7

5

7

Pro pokročilé

Pro experty

Zdravotnictví

V kostce T

T

Žena, obviněná facebookovým lynčem z toho, že nekojí, se marně hájí tím, že nemá děti.

Konečně homeopatický lék na blbost Firma Boiron uvedla na trh homeopatikum, které má zmírňovat slabomyslnost. Podle firmy bylo vyrobeno ze slin youtuberů milionkrát naředěných vodou=

<

106 –Psycholog, Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

Internet byla velká chyba a měl by být smazán, tvrdí konspirační web. Architektonické studio začalo stavět úspěšné luxusní domy z popelnic.


Zlatá

ŭ<XQNVGUKVGPRTCXȝЏū <CDG\RGȬGPQQVKUMGORTUVW+$CVGTKGO#J+2ɬGFPȐHQVQCRCTȄV/2 1UOKLȄFTQXȝRTQEGUQT5PCRFTCIQP+)$4#/+)$41/

xiaomi-czech.cz

Platinová šedá


8

Rozjezd

Duel

Kozel : Zahradník Smrdí kozlem 0 : 1 Voní hlínou Občas trkne 1 : 0 Občas je to vrah Neumí nic jinýho než kozí bradku 0 : 1 Takřka bezúdržbově seká trávu 1 : 0

Knírek, plnovous a někdy je i hladce oholen Potřebuje sekačku, benzín, elektriku…

Padaj z něj jen bobky a všechno Nosí zeleninu, ovoce i květinové 0:1 sežere pugéty

2:3 Kozel holt na zahradníka nemá, i když jím občas je.

Literatura T

Nová motivační kniha pro holčičky

Sociální sítě

Úspěšný titul „Buď statečná jako slavné princezny“, na který vybraly autorky dva miliony dolarů na Kickstarteru, motivuje malé dívky příběhy slavných princezen v historii lidstva. Většina kapitol končí po třech stranách, když odT vážnou historickou princeznu její rodina v sedmi letech provdá za starého agresivního analfabeta. =

Mladí lidé chodí na Facebook už jen proto, aby se ujistili, že jsou jejich rodiče naživu.

<

Vysoké ceny bytů řeší londýnská radnice ubytováváním mladých lidí ve vyřazených autobusech veřejné dopravy. Praha se k podobnému kroku chystá. =

<

Foto: Profimedia, Obrázek: Tereza Vašků

děti! Ahoj,

Bytovou krizi vyřeší obytné autobusy


10

Téma

* Opava, osada U vody

ČiliChili 4 | 2018


11

Když byl v Parlamentu České republiky v roce 2001 projednáván „zahrádkářský zákon“, vystoupil v rozpravě Jiří Payne a zavzpomínal, jak provázel po republice návštěvu z USA a cestou projížděli kolem zahrádkářské kolonie. Hosta to zaujalo a ptal se, zda u nás mnoho lidí žije v takových slumech. Nedovedl prý pochopit, že pidipozemky se sflikovanými boudami nejsou sídliště živořících chuďasů, ale výsledek národní posedlosti stěhovat se o víkendech do zahrádkářských kolonií, rýpat se v zemi a na pěti čtverečních metrech pěstovat zeleninu. Text: Jiří Holubec

Foto: David Macháč / www.dmfoto.cz, Profimedia

Koláž: Yvans Infografika: Tereza Vašků Ilustrace: Kája Slováková


12

Téma

U

ž samotný fakt, že se poslanci zabývali něčím, čemu se říká „zahrádkářský zákon“, dosvědčuje, že Češi mají k zahrádkaření kromobyčejný vztah. Ještě trochu lépe ten vztah osvětluje detail, že zákon, který má udělit zahrádkaření statut veřejně prospěšné činnosti, putuje parlamentními rozpravami už sedmnáct let, a že pořád není schválen. Zavání to skoro paradoxem. Jako bychom na jedné straně bez zahrádky nemohli žít a na druhé straně se za ni tak trochu styděli.

KOŘENY ZAHRÁDEK Historie zahradnictví a pěstitelství začíná hluboko ve středověku a klášterní zahrady, domovní předzahrádky a zelené plochy tvořily až do 19. století velkou část měst. Zahrádkářské kolonie se v nich začaly objevovat až ve chvíli, kdy zeleň začala ustupovat stále rychleji rostoucím domům, garážím a továrnám. V centrech měst na ně už nezbývalo

místo, takže rostly na perifériích, podél železnic a často i v zázemí továren. Tady je zakládali sami továrníci, kteří chtěli dát svým zaměstnancům možnost vylepšit si živobytí vlastnoručně vypěstovanou zeleninou. Například v Plzni takto vznikla zahrádkářská kolonie už v roce 1914 v areálu Škodovky. Největší rozkvět zahrádky zažily během válek, kdy panoval nedostatek potravin, a za socialismu, kdy panoval nedostatek soukromí a smysluplného trávení volného času. Komunističtí ideologové viděli městské zahrádkaření jako ideální aktivitu spojující levnou rekreaci s kolektivní výchovou občanů a částečně i jako řešení notorického nedostatku ovoce a zeleniny v obchodech. Nestor českých zahrádkářů Jaromír Šikula to rozněžněně popisoval slovy: „Osady jsou vzorem společenského života v socialistické společnosti. Vzájemným poznáváním členů a celých rodin vzniká dokonalá souhra, přecházející v přátelství vysoce kolektivní a rozbíjející nezdravý individualismus.“ Těžko říct,

kolik zahrádkářů v koloniích individualismus rozbíjelo. Moc pravděpodobně ne. Stejně jako chataři v nich spíš viděli možnost utéct z prostředí reálného socialismu na kousek oplocené země, kterou mohli považovat za svou. Kulturní historik Vladimír Czumalo tuto tendenci v pořadu ČT Padající květináč glosoval: „Zahrádky poskytly řadě lidí bydlících ve městě kompenzaci toho, že všechno patřilo všem. Najednou měl člověk kus hlíny, i přesto, že zpravidla nebyla jeho, a smysluplnou náplň času, kterého bylo relativně hodně.“

NENECHME ZAHRÁDKY UVADNOUT Přestože městské zahrádkaření zažívalo za normalizace svou zlatou éru, počet kolonií paradoxně postupně klesal. Revoluce tomu moc nepomohla. Zahrádkaření si s sebou neslo cejch socialismu, lidé mohli cestovat a o víkendové pinožení v kolonii ztráceli zájem. Pozemky se zahrádkami se navíc ocitly pod náletem developerů, kteří do nich

Jak šel čas v českých zahrádkách STARÉ ČASY

PRVNÍ A DRUHÁ VÁLKA

SOCIALISMUS

NORMALIZACE

brambory rostou i za ušima zelenýho dost zahradní lehátko je ráj

skleník z umělohmotných lahví

vlastní okurky místo Znojma


13

ČiliChili 4 | 2018

s oblibou nasázeli činžáky, v katalogu popisované jako „s přírodou za okny“. Jejich cílenou likvidaci zelených ploch ve městě usnadňuje onen dosud neschválený zahrádkářský zákon. Bez přesné zákonné definice se zahrádkářské kolonie stále pohybují kdesi na pomezí mezi zástavbou a přírodou, veřejným a soukromým prostorem a nevejdou se pohodlně do žádné přesně definované škatulky. Městští plánovači si s nimi zpravidla nevěděli rady a jejich prodeji moc nebránili. Ze stejného důvodu na tom nejsou kousky obdělávané zeleně uvnitř měst nijak slavně ani dnes. Kolonie se zmenšují a jejich počet neustále klesá. V Praze například nedávno zanikla velká zahrádkářská osada U Elektry v Praze 9, která tu fungovala už od čtyřicátých let minulého století. Další – například osada na Libeňském ostrově – bojují o přežití. Zahrádkaření se čím dál tím častěji stěhuje do komunitních hipsterzahrádek, pěstitelských pytlů ve vnitroblocích a na zelené střechy činžáků. Zájem o městské zahradničení přesto v posledních

Najděte si na YouTube film ze zahrádkářské kolonie na Libeňském ostrově

zhruba deseti letech neuvadá a zdá se, že tuto naši národní zálibu úspěšně předáme dalším generacím. Což je dobře. Ne proto, že městské zahrádkaření dokonale zapadá do trendu dlouhodobé udržitelnosti a z hlediska minimalizace uhlíkové stopy je to nejlepší způsob trávení volného času. Ani proto, že nám zahrádky nějakým zvláštním způsobem umožňují žít ve

SOUČASNOST

městě a kompenzovat si pocit viny z konzumního způsobu života. Měli bychom je zachovat jako memento české nátury. Jako rituál pěstovaný generacemi našich rodičů a prarodičů, kteří jsou stejně jako my nejšťastnější, když za sebou v sobotu zaklapnou vrátka zahrádky, nahodí sekačku, zapálí gril a začnou se rýpat v hlíně.

<

chci jíst vlastní artyčok sádroví trpaslíci jsou retro hipsterzahrádky developeři zabírají kolonie

chalupy nečekaně přežívají sekačka v sobotu ráno

komunity


14

Téma

DAVID MACHÁČ si zahrádky a zahrádkáře zvolil za téma svých fotografií náhodou. Nakonec se z jednorázového cyklu stalo dlouhodobé téma, které mu vloni vyneslo nominaci na Czech Press Photo.

Osobní ráj na dvaceti metrech čtverečních ROZHOVOR

Proč jste začal fotit zahrádkáře a zahrádky? Já mám k zahrádkám osobní vztah. Pocházím z Opavy a moje rodina včetně tetiček a strýců vždycky na zahrádky do kolonií jezdila. Když jsem před dvanácti lety studoval Institut tvůrčí fotografie, musel jsem v rámci bakalářské práce předložit ucelený fotografický soubor. Zahrádky a lidé na nich mi přišly jako hezké téma. Co jste se za tu dobu o zahrádkářích dozvěděl? Mají něco společného? Jsou to lidé z paneláků, kteří na zahrádku utíkají z města. To vlastně platí i pro chataře, ale zahrádkáři jsou trochu jiní. Do svého kousku přírody musí být schopni dojet na kole nebo městskou dopravou, necestovat déle než dejme tomu dvacet minut. Spojuje je tento společný rys do nějaké homogenní komunity, nebo jsou to pořád různí lidé, co prostě náhodou vlastní zahrádku? Když se podíváte na kolonii, tak je to ohromně pestrá tomu vidět, jestli zrovna měli v Hornbachu v akci bazény, mozaika různých životních stylů a sociálních vrstev. Jeden nebo grily. ryje v zahrádce, sází mrkev a pěstuje rajčata, další má vilku Jak zahrádkářská komunita funguje? Nebo nefunse saunou a bazén s protiproudem, třetí chatku posle- guje? Dělají si tam lidé naschvály? povanou ze všeho možného a u ní necky. Každá stavba Nechci být idealista a říkat, že mezi zahrádkáři neexistují nějak odráží osobnost zahrádkáře, stejně jako ji odráží konflikty, ale já jsem žádné nezažil. Ono by to asi ani moc třeba jeho oblečení. Komunita zahrádkářů je tak různo- nešlo, protože zahrádky jsou miniaturní, a když se pohárodá, že mi na nafocení práce stačilo zůstat na Opavsku. dáte se sousedem, tak se mu pak nemáte šanci vyhnout. Když jsem v jedné kolonii udělal deset fotek, tak každá je Jasně, asi se vyskytne případ, že vám soused vynadá, že úplně jiná. Jediné, co lidé měli společného, bylo, že byli mu od vás foukají na jeho anglický trávník pampelišky. všichni hrozně v pohodě. Požitek ze zahrádky na peně- Většinou se zahrádkáři navzájem respektují. Sousedi se zích nezáleží. znají, hlídají si navzájem své chatky, jakmile vidí cizího čloFotil jste pak i někde jinde než v Česku? věka, už po něm startují. Každá kolonie má svého předFotil jsem v Polsku, ale velké zahrádkářské komunity jsou sedu, pořádá schůze, kde se řeší společné záležitosti, třeba v Německu, ve Francii, v Itálii, ve Skandinávii. Na jako je přívod vody, elektřiny a podobně. polských zahrádkách je zajímavé, že je v nich vidět hodně Bují tam tedy i nějaký společenský život? kutilství, všechno je stavěné svépomocí. U nás je oproti To bych neřekl. Záleží samozřejmě na velikosti kolonie. V menší se lidé budou víc znát a fungovat společně než v nějaké, kde jsou zahrádek stovky. Celkově bych ale řekl, že sem lidé jezdí za kouskem svého soukromí. Což je zvláštní, protože všude kolem jsou obklopeni lidmi, stejně jako v paneláku. Zahrádkář si ale dokáže na dvaceti čtverečních metrech zařídit svůj osobní ráj. A opravdu to funguje. Když jezdíme v létě grilovat na zahrádku k tetičce, tak ty okolní lidi vůbec nevnímám.


15

ČiliChili 4 | 2018

* Opava, osada Mír


16

Téma

* Zahrádky jsou často vyňuňané


ČiliChili 4 | 2018

Téma

Spousta lidí v mém okolí začala zavařovat a dělat džemy, protože jim ty kupované nechutnají. Třeba se díky tomu zase začne na zahrádkách zahradničit.

* Bruntál

17


* Budišov nad Budišovkou

Mění se nějak věkový profil zahrádkářů? Když jsem před dvanácti lety začínal fotit, tak na zahrádky jezdili starší lidé. Jejich děti za nimi občas přijely v pátek odpoledne posedět a nechat tam vnoučky na hlídání. V poslední době ale sleduji, že na zahrádky začíná jezdit i střední a mladší generace. Jen tak. Vypadnout z bytu, lehnout si na sluníčko a číst si. Takže na zahrádku se nejezdí zahradničit? Mrkev dnes pěstuje málokdo, většinou si tam lidé jezdí odpočinout nebo pěstovat nějaké okrasné květiny, kolega z práce tam šlechtí exotické dřeviny. To je možná i největší rozdíl mezi tím, jak si zahrádky pamatuji a jak fungují teď. Tetička na zahrádce mívala rajčata, zeleninu, okopávala záhony a zavařovala tam marmelády. Dnes je na většině zahrádek bazének, houpačka, šlechtěný trávník a gril. Možná se to zase otočí zpátky. Je to dost dobře možné, protože zahrádky tak nějak odráží módní trendy ve společnosti. Spousta lidí v mém okolí začala zavařovat a dělat džemy, protože jim ty kupované nechutnají. Třeba se díky tomu zase začne na zahrádkách zahradničit. Jak na vaše fotografie reagují lidé ze zemí, kde zahrádkářská kultura nebují? Myslím si, že to vnímají jako trochu zvláštní, ale celkem sympatickou zálibu. Občas se někdo pozastaví nad tím, proč je na fotce zahrádka s kaktusy a v pozadí stojí hradba paneláků. Anebo proč má paní zahrádku přímo pod mostem dálničního obchvatu Opavy. Celkově ale ty fotografie působí velmi příjemně. Lidé jsou na nich sice občas v neuvěřitelném prostředí, ale jsou spokojení, v klidu a pohodě.

<

* Ruda

* Bruntál

Zahrádka je obrazem duše svého majitele, a protože je každý zahrádkář unikát, nenajdete dvě stejné ani v té největší kolonii. Pár základních druhů zahrádek a zahrádkářů se ale vysledovat dá.

Téma

DRUHY ZAHRÁDKÁŘŮ

18


Na zahrádky začíná jezdit i střední a mladší generace. Jen tak. Vypadnout z bytu, lehnout si na sluníčko a číst si.

* Opava, osada U Vody

NATURALISTA Trávu nekosí, listí neshrabuje, plevel nehubí, stromy nezastřihuje a nechává přírodu plynout. Radost z přirozené krásy mu kazí pouze soused, který věčně prudí kvůli pampeliškám, co mu semení na jeho anglický trávníček.

ESTÉT Stromky prořezává zásadně podle zlatého řezu, kůlnu s nářadím udržuje v dokonalé feng-šuej harmonii a záhonky s maceškami kvetou podle vzorníku Pantone.

KUTIL Jeho zahrádka je tak nabitá vynálezy, zlepšováky a udělátky, že by na ní v podstatě nemusel ani hnout prstem, pokud by ovšem nemusel dřít od slunka do slunka, aby všechny ty vynálezy, zlepšováky a udělátka udržel v chodu.

ZELENINÁŘ Zahrádku má rozvrženou podle počítačově zpracovaného algoritmu výtěžnosti. Mezi záhonky se pohybuje na chůdách, protože experimentálně dokázal, že osázením cestiček zvýší roční úrodu fazolí o 374 gramů.

19


20

Téma

Městské zahrádky Než na vás dojde řada v pořadníku čekatelů na členství v zahrádkářské kolonii, můžete se směle vrhnout do zahradničení přímo ve městě. Příležitostí máte dost a dost. Pravidelně aktualizovaná mapa spolku Kokoza ukazuje, že nějaká forma urbánního zemědělství se pěstuje na 390 místech v republice. Jen v Praze je jich celých 237.

ZAHRÁDKY VE VNITROBLOKU Forma komunitní zahrady, kterou spravují sousedé domu (či domů), ke kterému náleží pozemek. Neplatí se za členství, ale přispívá se na investice do nářadí, půdy, osiva a podobně.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÉRY Abyste měli pro své rostlinky kvalitní výživu, můžete se domluvit s podobnými nadšenci na zřízení společného kompostéru. Zařízení na výrobu humusu se běžně prodávají, jsou to v podstatě dva nebo tři vedle sebe stojící izolované boxy s perforovaným dnem pro odvod zbytkové vody a odvětrání. Vrchem se do nich vkládá materiál (většinou domácí bioodpad), uzamykatelnými dvířky se odebírá hotový kompost. Pokud se v kompostéru zpracovávají pouze odpady z domácnosti, stačí kompostér o objemu cca 0,8m3 pro 20 až 30 domácností.

GUERILLA GARDENING Nejekologičtější forma zásahu do veřejného prostoru. Namísto s batohem plným sprejů vyráží guerilloví zahradníci do nočního města s pytlem kompostu, lopatkou a zásobou semínek. Výsledkem jejich nájezdů jsou miniaturní zahrádky v okolí stromů, ve výmolech, u obrubníků, na nástupištích a dalších zanedbaných koutech ulic. Vzhledem k tomu, že jejich činnost je veskrze bohulibá a prospěšná, se s ní partyzánští zahradníci netají.

ZAHRÁDKA NA BALKONĚ Pokud máte balkon nebo terasu, nic vám nebrání založit si zahrádku na nich. Pro mikrozahradničení dnes existuje doslova všechno od pěstitelských pytlů přes speciálně vyšlechtěné odrůdy zeleniny až po důmyslné samozavlažovací systémy. Na internetu najdete celá diskusní fóra, kde se probírají nejvychytanější metody alternativního hnojení jíchami, zákvasy, čajovým výluhem, mulčováním nebo žížalím čajem. Nadto se nemusíte bát, že vám vaši úrodu někdo očeše.


21

ČiliChili 4 | 2018

ZELENÉ STŘECHY Střechy pokryté vegetací se po staletí používají v zemích, kde je nutné domy co nejvíce izolovat od extrémů počasí – nejčastěji je najdete ve Skandinávii a v afrických zemích, jako je Tanzanie. Zelených střech ale přibývá po celém světě, protože jsou přínosné i jinak. Zachycují oxid uhličitý, prach a škodliviny ze vzduchu, produkují kyslík, redukují výkyvy vlhkosti vzduchu a teplot mezi dnem a nocí. Také fungují jako prevence požáru, zpomalují odtok dešťové vody z města, vytvářejí životní prostor pro hmyz a ptáčky a příjemně se na nich odpočívá. Založit si na nich zahrádku už je jen třešničkou na dortu.

KOMUNITNÍ ZAHRADA Komunitní zahradničení vzniklo jako forma městského aktivismu v sedmdesátých letech v USA. Spolky jako newyorští Zelení partyzáni nebo bostonští Městští zahradníci zakládaly záhonky v opuštěných městských čtvrtích a dvorech vybydlených budov. Dnešní komunitní zahrádkaření funguje ve dvou hlavních modelech. Původní směr spočívá v tom, že se o zahradu někde v prostoru města stará celá parta společně. Rozpis určuje provozní dobu, zalívací službu, zahrádkáři se pravidelně schází a na konci sezony si sklizeň rozdělí. Druhý model komunitních zahrad funguje tak, že si každý člen spolku pronajímá svůj kousek půdy, záhonek nebo pěsticí pytel se zeminou.

ODBĚRNÉ MÍSTO Místo, kde městští zemědělci sdílí své výpěstky. Bývá to buď bedna na zahradě, skříň v klubovně, nebo pult v hip kavárně. Pokud u něj nestojí obsluha, bývá napojená na appku, přes kterou zájemce kontaktuje správce a dostane od něj instrukce, jak se do odběrného místa dostat. Za produkty v něm se platí formou dobrovolného příspěvku, který se hodí do kasičky.

Jestli chcete mít zahrádku ve městě, mrkněte na stranu 48!


22

Téma

FRANCIE První zahrádky ve městech začala zakládat francouzská katolická charita už v polovině 19. století. Dávala je k užívání chudým lidem a vesničanům a doufala, že je tak ochrání před svody hříšného velkoměstského života. Městské zahradničení se uchytilo. Na začátku 20. století ve Francii fungovalo 232 kolonií s více než 10 tisíci zahrádkami, zastřešených dodnes působící organizací Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs (Národní federace rodinných zahrad a kolektivů). Renesanci prožilo zahrádkaření v 70. letech, údajně jako reakci na používání chemických hnojiv v zemědělství. Velmi populární je i dnes. V Paříži se na volné místo v zahrádkářské osadě čeká i deset let.

al bych d. m e s A n patizó

Zahrádkaření jinde ANGLIE V Británii má zahrádkářské osady na starosti Národní zahrádkářská společnost (oficiální název je The National Society of Allotment and Leisure Gardeners Limited). Funguje už od roku 1901 a sdružuje přes 2422 spolků a 125 tisíc zahrádkářů z Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska. Od roku 2011 je jejich patronem princ Charles, který je sám vášnivý zahrádkář.

ŠVÉDSKO Švédská federace zahrádkářů Koloniträdgårdsforbundet byla založena ve 20. letech minulého století. Dnes zastupuje asi 260 místních spolků s 25 tisíci členy. Má velmi přísná pravidla, zprostředkovává například všechny prodeje a pronájmy zahrádek, aby zamezila spekulacím a růstu cen. DÁNSKO První zahrádkářská osada vznikla už v roce 1884. Od roku 1908 působí zastřešovací organizace pro zahrádkaření a volný čas Kolonihaveforbundet. V jejím rámci působí asi 400 spolků a zhruba 40 000 zahrádkářů.

FINSKO Finská federace zahrádkářských osad Suomen Siirtolapuutarhaliitto vznikla až ve třicátých letech a v porovnání se zbytkem Evropy je poměrně malá – spadá pod ni jen asi 4000 zahrádek. Je to způsobeno také tím, že ve Finsku nepanují pro zahrádkaření úplně ideální podmínky. Jedna zahrádkářská osada dokonce leží až za polárním kruhem ve městě Rovaniemi.


23

ČiliChili 4 | 2018

Dobrým koníčkem pro pokročilý věk je kombinace fyzické a duševní činnosti, například formou zahrádkaření. Ono to vše obstarat, vědět, co dříve, co potom, je velká křížovka, kterou je třeba luštit, a zároveň je to práce na vzduchu. V Japonsku, Kalifornii a na Sardinii jsou oblasti s vysokým výskytem dlouhověkosti. Když se hledalo, čím jsou si podobné, přišlo se na to, že ačkoliv populace je úplně různá, stejné je to, že se místní lidé pohybují z velké části na vzduchu, mají rozumnou duševní činnost v podobě například péče o vinnou révu, přiměřený tělesný pohyb a dostatek slunce čili vitamínu D.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel Národního ústavu duševního zdraví v rozhovoru pro Český rozhlas


24

TEBE UŽ JSEM NĚKDE VIDĚL! Navštívit mezinárodní festival dvojčat a vícerčat v americkém Twinsburgu je zvláštní zážitek. V sérii House of Surprises se ho snaží zachytit fotografka Kathryn Allen Hurniová. Na svých portrétech představuje sourozence tak, jak se v sobě navzájem odrážejí. Jejich propojení je vizuální i genetické, a přesto jde pokaždé o dvě různé bytosti, kterým nemůžeme upírat osobní originalitu. Záhada „identických“ osobností láká i vědce, kteří na festivalu často sbírají materiál pro své studie. Foto: Kathryn Allen Hurniová, www.kahurni.com


Ä&#x152;umenda 25


26


Čumenda 27

ČiliChili 4 | 2018

DÉJÀ VU!… A DALŠÍ… A ZAS!


28 Pokec

S puškou v ruce, s ohněm v srdci Antropolog Radan Haluzík strávil v devadesátých letech delší čas na Kavkaze a na Balkáně. V oblastech, kde doutnaly nebo už hořely válečné konflikty. Bez pušky, ale s diktafonem. Z původní reportérské touhy být u toho se stala zvědavost vědecká. Dvacet let po návratu vydává výpravnou publikaci Proč jdou chlapi do války. Text: Lenka Vrtišková Nejezchlebová Foto: Michael Kratochvíl, Profimedia

Proč jste šel, a to několikrát za sebou, do války? Vlastně asi z podobných důvodů jako mí vrstevníci v těch místech, kteří ale šli skutečně bojovat. Hnala mě chuť být u toho a touha po dobrodružství. A taky jsem chtěl přinášet svědectví, psal jsem odtud reportáže pro časopisy. Postupně z toho ale byla čím dál víc věda: diplomka, pak doktorát ze sociálních věd. Než jste vyrazil na cesty, představoval jste si to jako Hurvínek válku? To víte, že jo. Věděl jsem, že se tam schyluje ke konfliktu nebo se tam už bojuje, ale jako všichni zúčastnění jsem nedomýšlel konce. Ale ti, co tam stříleli, na tom nebyli líp. Šli do toho s velmi romantickou představou, že budou po pádu komunistického impéria budovat nějaké „krásné národní lepší příště“, že to konečně bude ten pravý autentický život, zbaví se jha svých „etnických nepřátel“ stejně snadno, jako se zbavili komunismu, a že to bude rychlé a slavné vítězství. Kdyby těm klukům, co šli do války, na začátku někdo řekl, jak moc tu zemi zničí, na kolik let dopředu, kolik lidí přitom umře a jak skončí oni sami, nevěřili by. Byli stejně naivní jako já, student s batůžkem. Ta naivita nás sbližovala. Brali mě k sobě domů a představovali rodině, kamarádům, sousedům... Vaše kniha se nesoustředí ani tak na války jako takové, ale na jejich poněkud extatické počátky. Jak vypadal typický začátek takového konfliktu? Začíná to obrovskými masovými demonstracemi. Podobně jako když u nás v roce 89 všichni zvonili klíči. Lidi se drží za ruce, svítí zapalovači, skandují vtipy a připomíná to karneval. Ale pak už to bylo na Kavkaze a Balkáně jinak. Vepředu na tribuně se odehrával jakýsi velký národní spektákl, lidé byli převlečení třeba za hrdiny z minulosti, z mytologie, oblékli si národní kroje. A pak se začnou na ulicích objevovat chlapi s puškami a organizují se malé militarizované skupinky, paravojenská cvičení, menší a větší přehlídky oddanosti a síly. Jedno velké pouliční drama s flintami. A přikládá se do ohně. Tak jako v Československu

vznikla z demonstrací nejdřív neformální organizační struktura, která hnala lidi, aby rozváželi „tu naši“ revoluci dál, na Balkáně a na Kavkaze vznikaly mnohdy jakési „občanské ozbrojené iniciativy“. Byli v nich občas sice mafiáni, propuštění vězni, různí divní týpci, ale zároveň také intelektuálové, učitelé, vysokoškoláci, obyčejní chlápci... A na samém počátku mnohdy nebylo moc jasné, kdo co má dělat a kdo komu velí. Kdo je velitel a kdo si tak jen říká. Začínalo to spíš jako exhibice, která vyprovokovala menší konflikt, posléze eskalaci a následně pak regulérní válku. Připomíná mi to klučičí hraní na vojáky… Však v tom duchu se to – tedy na počátku – neslo. Měli pušky na zajíce, ale ověnčili se k nim pásy z kulometu. Vyhrabali maskáče a nechali si narůst dlouhé fousy, až vypadali jako ti hrdinové z národních obrazů. Nazývali se jmény legendárních jednotek, hrdinů a zbojníků, co znali z dobrodružných filmů a knih. A někdy se i tak teatrálně oblékali, zpívali jejich písně, a dokonce se občas snažili chovat jako oni. Bylo to velké drama. Divadlo na náměstích a později v poli, které přerostlo v realitu. Předvádivé střílení vyprovokovalo skutečný konflikt. Bylo to – tedy ovšem jen na počátku – natolik strhující, že nikdo nikoho nemusel shora dvakrát verbovat. Všichni jako by chtěli bojovat za „správnou věc“. Válka nezačala tak, že by ji vyhlásili nově zvolení národovečtí politici, ale bohužel takto zespoda. Na rozdíl od velkých světových válek? Dnes již víme, že ne zas tak úplně. I ty měly – bohužel – ze začátku silnou celospolečenskou podporu. A třeba v předválečném nacistickém Německu nebo fašistické Itálii vidíme vlastně podobnou roli radikalizace skrze masové spektákly v ulicích léta před započetím konfliktu. I války, do nichž se povolává povolávacím rozkazem shora, vyžadují značnou míru celospolečenského konsenzu na jedné straně a chtění samotných aktérů na straně druhé. Studie ukazují, jak třeba do první světové války vstupovali muži na základě jistého celospolečenského

>


Ä&#x152;iliChili 4 | 2018

29


30 Pokec

Na počátku to bylo natolik strhující, že nikdo nikoho nemusel shora dvakrát verbovat.

nadšení a psali z kasáren děvčatům, jak se – cituji – „nedočkavě těší na prvního Němčoura, do kterého to vpálí“. Když jsem pročítala pár kapitol vaší knihy, zaujal mě fenomén prvního mrtvého v konfliktu. Co se stane, když je na scéně velkého spektáklu, o kterém mluvíte, první oběť? To je klíčový moment předválečného dramatu, který startuje další eskalaci. S prvním mrtvým, respektive s mrtvými, se spektakulárně a symbolicky nakládá. Demonstrativní pohřby v režii polovojenských jednotek, projevy vousatých velitelů i politiků v kravatě, patos, střílí se do vzduchu, spílání nepříteli, pláč matek nad hrobem, koberec karafiátů za rakví se táhne městem. První mrtvé taky náležitě prezentuje televize... A někdy si mrtvého půjčí média napříč stranami konfliktu. Pamatuju si, že v Bosně vysílaly stejné obrázky nějakého mrtvého chlápka v gumákách, jak plave v řece, televize obou stran konfliktu. S tím souvisí i fámy, které se šíří o obětech, o bestiálních zvěrstvech, která páchá protistrana. Několikrát jsem se po jejich skutkové podstatě snažil pátrat… A…? Jednou jsem třeba objevil člověka, který měl být brutálním způsobem zabit, ale on byl živý a zdravý. Jindy jsem v Abcházii mluvil s dědou, o němž šly legendy, že ho nepřátelé zaživa skalpovali, vytrhali mu zuby a narvali mu granát do pusy… Přitom byl léta přirozeně plešatý, v puse měl zlatý chrup udělaný ještě za komunismu a vše mi nakonec přiznal. V Bosně jsem zase bydlel u muslima, který tvrdil,

že našel v domě obsazeném nepřáteli upečené muslimské dítě. Prý je „upekli Srbové zaživa v troubě“. Všude to vykládal, všichni říkali, že on to prý viděl… Ale když jsme to druhý večer probírali, přiznal, že neví, jestli to bylo dítě, nebo jehně, nebo kůzle. Neříkám, že se žádná taková zvěrstva neděla, ale velká část jich je vymyšlená nebo aspoň přimyšlená. Jsou přetavená v příběhy burcující představivost. Proč? Je to amatérská propaganda? Aby to podněcovalo nenávist vůči nepříteli? Taky. Ale já za tím vidím spíš čistě pochopitelný lidský důvod. Jde o snahu důsledně vyjádřit prožité emoce. Bolest, úzkost, strach… Když lidi potřebují vyjádřit míru strachu nebo bolesti, tak nadsazují, přehánějí nebo použijí metaforu, aniž je v tom nějaká záměrná manipulace. Mluvil jste s desítkami bojovníků. Měl jste možnost se s některými setkat po válce, s odstupem? Jo. Na ta místa jsem se vracel. Mnozí ale v těch válkách umřeli. Před pár lety jsem byl znova v Čečensku a navštívil jsem rodinu, se kterou jsem nahrál a napsal spoustu rozhovorů… a někteří už nežili. Bylo to velmi bolestivé setkání. Přišel jsem tam jako živá vzpomínka na jejich mrtvé. Ukázalo se, že si ty věci pamatují jinak než já, který je měl zapsané a léta nad nimi při své práci přemýšlel. Pamatují si často i mnohem míň. Najednou jsem pro ně mohl být zdrojem informací o jejich vlastní nedávné minulosti. Vzpomínali jsme, co říkal tehdy jejich brácha a táta… To je velmi specifická stránka antropologie,


ČiliChili 4 | 2018

RADAN HALUZÍK Biolog a sociální antropolog Radan Haluzík studoval na UK v Praze, na Stanford University v USA a University College London. Narodil se ve Zlíně, žije v Praze. Věnuje se souběžně několika tématům. Už několik let mapuje takzvané podnikatelské baroko (domy „bohatých chudých“) v Evropě i ve světě, zabývá se i výzkumem vágních terénů (např. pražské divočiny). V dubnu vychází jeho obsáhlá monografie Proč jdou chlapi do války v nakladatelství Dokořán.

máte doma jako v konzervě zapsaný kus cizího mikrosvěta. Zachováte něco, co proběhlo a už neexistuje. Do jaké míry jste si jejich osudy pouštěl k srdci? Hodně. Neumím to moc oddělovat. Nejsem zrovna typ militantního tvrďáka. Párkrát jsem byl úplně mimo. Třeba tohle setkání mě nakonec tak vzalo, že jsem pak doma brečel. Jsou ti, co přežili, schopní nějaké sebereflexe? Dokážou si kdysi naivní kluci připustit svou tehdejší naivitu nebo idealismus? Moc ne. Zpětné hodnocení, historická reflexe, to jsou složité věci, na to si přece živíme historiky. Jen si vemte, jak u nás lidi rozdílně vidí některé historické události. Třeba dobu komunismu. V jejich pohledech jsou propastné rozdíly. Jsme zajatci vlastního obrazu doby. Jedni to vidí jako Zdivočelou zemi, jiní jako barvotiskový seriál Vyprávěj, další jako veselou taškařici Pelíšků a nostalgici jako jednu velkou Inženýrskou odyseu, kdy se stavělo a budovalo. A co z toho je pravda? Podtitul vaší knihy zní Emoce a estetika u počátků etnických konfliktů. Emoce, tomu rozumím, ale co má válka společného s estetikou? Jakou souvislost tam vidíte? Chci ukázat postmoderní etnické konflikty za národní sebeurčení nejen jako čistě politický projekt, ale více jako projekt politicko-estetický. Projekt snahy o postkomunistické probuzení a obrození krásy velkého národa, jeho vlasti a slavné historie. Snahu o velký návrat k tradicím a kořenům, ale i starým křivdám a nepřátelům. Vizi, v níž vody zurčí po lučinách,

ale tam za horami čekají zákeřní mocní cizáci nebo chudí přivandrovalci, kteří se tu národní čistotu pokoušejí pošpinit. Projekt krásy iluze národních hranic, které naši vlast jasně před oním cizorodým vymezují a chrání. A hrdinných národních reků, kteří ji umí hezky s puškou v ruce ohlídat. Chci ukázat, kam vedou estetiky, které jsou lákavé, přímo svůdné, ale dovedeny do důsledku neudržitelné a nebezpečné. Chci ukázat, že když se tyto estetiky propojí se správnými masovými emocemi a velkými spektákly v ulicích, dovede to stvořit onu atmosféru všenárodní mobilizace. Postkomunistické etnické konflikty jsou naštěstí minulost, ale vidíte v dnešním světě podobně svůdné estetiky, i když třeba nevedou přímo do války? I dnes začínáme slyšet všude okolo, jak se nám dějí velké národní křivdy a jak jsme ohroženi. I dneska se nám nabízejí hrdinové, kteří nás chtějí ochránit před nebezpečím, které sami vytvořili nebo aspoň zveličili. I dneska slýcháme, že je třeba vystřízlivět z budování utopických babylonů modernity, zahájit exit a vrátit se ke svým národním zájmům. To, jak se situace bude vyvíjet dál, je tedy nejen otázkou suché racionality politických programů, ale velkých estetických vizí a jejich emocí. Bez nich se žádná politika neobejde. A to na obou stranách dnes tak rozdělené západní společnosti. Přiznávám, že občas, když si pustím televizi, mi docela přeběhne mráz po zádech.

<


32 Zoom

Text: Anna Kruchňová Foto: Profimedia

Zpomal, bedno! Kdybychom vám řekli, že vám pustíme osmihodinový záběr na norské pobřeží, kývli byste na to? Kývli! Protože drama už lidi dávno omrzelo, teď frčí o poznání pomalejší zábava. Slow TV.

P

omalá TV se zrodila na počátku amerických šedesátek. Tehdy natočil Andy Warhol snímek Sleep, který neobsahoval nic jiného než pět hodin a dvacet minut spánku básníka Johna Giorna. Film se promítal v roce 1964 v Gramercy Arts Theatre za přítomnosti celých devíti diváků, z nichž dva v průběhu promítání opustili sál. Zatímco jiní režiséři by pravděpodobně pověsili filmovou dráhu na hřebík a svůj život na podkrovní trám, Warhol vzal tuhle záležitost za opačný konec. Ještě v tomtéž roce natočil němý černobílý film Empire o necelých osmi hodinách téměř neměnného statického záběru na vrchol Empire State Building, který nejspíš zvládl dokoukat jen málokdo. Přesně tak, jak to Warhol zamýšlel.

PŘÍŠTÍ STANICE – NRK2 Podobný druh zábavy však dneska dávno není o nekoukatelných artovkách z dílny podivína fascinovaného plechovkami fazolí. A to od roku 2009, kdy kanál NRK2, tedy taková norská ČT dvojka, odvysílal záběry z vlaku projíždějícího místní krajinou, a  kopíroval tak původní, čtyřicet let starý záznam. Sedm hodin a čtrnáct minut čistého času snímaly čtyři kamery umístěné uvnitř i vně vlaku koleje, tunely a norskou krajinu, což v jednu chvíli sledovalo v televizi více než milion diváků, zhruba pětina norské populace. Pořad předčil sledovanost všech ostatních norských programů a způsobil obrovskou vlnu reakcí na sociálních sítích. A tak na popud veřejnosti o dva roky později vznikl dokument Minutt for minutt, který je zapsán

na norském seznamu UNESCO i v Guinnessově knize rekordů. Přímý přenos legendární plavby podél norského pobřeží, který běžel na NRK2 pět a půl dne v kuse, doslova pohltil celé Norsko. Lidé chtěli být součástí převratu v televizní zábavě, objevovali se na pobřežích, jednou rukou mávali do kamer a v druhé drželi telefon, přes který hlásili svým blízkým, že jsou v televizi. Díky extrémně dlouhým záběrům stihli jejich blízcí přiběhnout k televizi a pravděpodobně si cestou ještě udělat popcorn z čerstvé kukuřice. Většina lidí se však jen zřídka odlepila od obrazovek a telefon tím pádem v podstatě nebyl třeba. Celých pět dní vznikaly v přímém přenosu příběhy, které doznívaly ještě dlouho poté.

Například školák Karl se před kamerou objevil s transparentem „Zítra přijdu pozdě do školy“, druhý den mu hodinu vážně omluvili. A když se ve vysílání objevila sama norská královna, spadl Twitter.

PEEP SHOW PO SEVERSKU Zdlouhavé relaxační snímky a přenosy se rychle staly neodmyslitelnou součástí norských programů. Během dalších let vznikaly pořady, které dokumentovaly například lov lososů, což by znělo zajímavě, kdyby v něm první rybu nechytili po třech hodinách nesestříhaného vysílání. V roce 2014 NRK2 14 hodin denně, tři měsíce v kuse vysílala pořad s názvem Piip-show, což nebylo nic


33

ČiliChili 4 | 2018

jiného než záznam chování ptáků v krmítku, které vypadalo jako maličká kavárna. Některé z těchto pořadů, jako třeba Národní noc palivového dřeva, zaujaly i zaoceánský tisk, konkrétně The New York Times, posléze třeba Stephena Colberta či Jimmyho Kimmela, jedny z nejznámějších tváří amerických late night show.

NEPROPADEJTE... PANICE... Slow TV přitom rozhodně není čistě norskou záležitostí. Na Islandu v den letního slunovratu roku 2016 islandská kapela Sigur Rós odvysílala živě přes YouTube čtyřiadvacetihodinovou cestu po islandské Route 1, zatímco ve smyčce přehrávala remix své skladby Óveður. Mezi programy typu Slow TV lze zařadit i poměrně nedávný projekt SpaceX vizionáře a vynálezce Elona Muska, při kterém raketa Falcon Heavy vynesla do vesmíru kabriolet značky Tesla a celý svět mohl v přímém přenosu sledovat desetihodinový statický záběr na robotického kosmonauta Starmana. Relaxační programy si už nějakou dobu můžete naladit třeba i na Netflixu, který tak konečně dostál provařenému slovnímu spojení Netflix&Chill.

–– Plavba kolem Norska prostě za kus života stojí.

A CO U NÁS? Ani v Česku nezůstáváme s pomalým vysíláním pozadu. S trochou nadsázky se dá říct, že třeba Panorama, pořad vysílaný každý den na ČT sport, lze pod Slow TV zařadit. Pokud ale toužíte po nefalšované formě téhle nezábavy, Playtvak.tv vám nabízí hned několik variant – ať už jde o záběry ptačího krmítka z Čížové, či rušné prostředí pražského Letiště Václava Havla, zaznamenávané kamerou umístěnou na jedné z řídicích věží.

JSEM POPPY

MOZKOVÝ ORGASMUS Největší šílenosti, které lze s přimhouřenýma očima považovat za odnož Slow TV, najdeme na YouTube – typickým příkladem jsou videa s podtitulem ASMR. Nejznámější v tomhle oboru je youtuberka, která si říká ASMR Darling a jejíž kanál odebírá bezmála 1,5 milionu lidí. Ti pak před spaním naslouchají jejímu uklidňujícímu šepotu, klepání nehty do různých předmětů a dalším podmanivým zvukům. A v tom je celá věda. ASMR (Autonomous sensory meridian response, tedy samostatná smyslově-meridiánová reakce)

je, nadsazeně řečeno, pokus o jakýsi mozkový orgasmus a každá maličkost ve videu má své opodstatnění. Skalní fanoušci tohohle specifického žánru ukolébavek se v komentářích pod videi často předhánějí, kam až byli schopni čtyřhodinové sekvence dokoukat, a odsuzují ty, kteří si dovolili ohodnotit video záporně. „Těch 7 tisíc disliků je určitě od lidí, kteří u tvého videa usnuli a zmáčkli to omylem,” zlobí se fanynka SadieMCR P!ATD.

Jo, jestli si chcete sledování Slow TV opravdu užít, bude se vám hodit Video Pass od Vodafonu. S ním se můžete na ruzyňské letiště dívat do aleluja. Mrkněte na stranu 70.

Absolutním vrcholem, a dost možná i opakem ASMR videí je Poppy, americká youtuberka, z jejíž tvorby taky běhá mráz po zádech, ovšem rozhodně ne tím správným způsobem. Na svých videích, jejichž zhlédnutí se pohybují mezi 200 tisíci a několika miliony, mluví třeba s bazalkou, s figurínou jménem Charlotte anebo jen deset minut opakuje jemným, ale přesto podivně zneklidňujícím hlasem větu „I’m Poppy”. A ačkoli si po zhlédnutí videí téhle plavovlasé slečny nejspíš budete říkat, že svět se dočista zbláznil, vždycky se můžete vrátit k vlakům projíždějícím krajinou a konečně upustit páru.

<


34 Reportáž

Poníci na Jižáku Na hlubokém Jižáku je k vidění leccos a zdejší peneři jen tak kvůli něčemu obočí nezvednou. Když ale po eskalátoru metra Háje vyjede elfka v loveckém hábitu a s mečem na zádech, zástup cestujících na zastávce se přece jen zavlní. Tauriel si prostých smrtelníků nevšímá. Přičísne průvanem rozcuchanou růžovou paruku a zamíří směrem, kterým ukazuje šipka s nápisem Modrá škola. Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl


35

ČiliChili 4 | 2018

D

o legendárního jihoměstského vzdělávacího institutu nekráčela sličná elfka náhodou. Prvníí únorovou sobotu tu probíhal festival PragoFFest, a tím pádem sem mířil každý, kdo je jen trochu šmrnclý sci-fi, fantastikou, Harrym Potterem, Hrou o trůny, cosplay, asijskými šílenostmi, britskými seriály, simulátory, video i deskovými hrami. A poníky. Nesmíme zapomenout na poníky, protože kvůli nim jsme do Modré školy zamířili my. Jestli čtete ČiliChili pravidelně, možná si vybavíte epickou reportáž, kdy jsme se v září 2012 na Vyšehradské zahrádce setkali s českými Bronies. Pro vás nezasvěcené jen stručně, protože si tu reportáž můžete klidně dohledat online, žejo: Bronies jsou dospělí (nebo dospívající) lidé, kteří ujíždějí na sledování animovaného seriálu My Little Pony, Friendship Is Magic (Můj malý Pony, Přátelství je kouzelné). Teorií, proč tahle podivná komunita vznikla a proč se rozrostla do celosvětového hnutí, existuje spousta. Mluví se o redefinici maskulinity, vlivu internetové kultury, ale taky o tom, že tyhle věci se prostě stávají, když se zruší povinná vojenská služba. Mě osobně nepřesvědčila žádná z nich a po prvním setkání s bratrstvem poníků jsem nabyl dojmu, že kvůli nějaké chybě v Matrixu tisíce mladých lidí prostě přilnuly k pohádkám o přátelství a lásce. Od té doby už uplynulo šest let a dost mě zajímalo, co se za tu dobu s českými poníky stalo.

KOŇSKÁ DÁVKA FANTAZIE Hlavní stáj PoníConu se nachází v prvním patře Modré školy. Než se tam s kolegou fotografem probojujeme, začíná se u nás projevovat syndrom předávkování fantastičnem. Přízemí školy je doslova narváno vším možným, co se k neexistujícím světům pojí. Jeden vedle druhého se tu těsnají stánky s figurkami, hračkami, plakáty, plackami, hrnečky, tričky, přívěsky, povlečením a vůbec s čímkoliv, z čeho lze vytřískat nějaký peníz. A že nejde o malé částky. Taková autentická hůlka Harryho Pottera vás vyjde na hezkých 999 korun, a to na ni máte ještě festivalovou slevu. Normálně je za jedenáct stovek. Když se labyrintem stánků pustíme do hlubin školy, otvírají se před námi dalšíí netušené věci. Herny virtuální reality v šatnách, simulátor vesmírné lodi v jakémsi kabinetu, tělocvična narvaná ode zdi ke zdi hráči her počítačových i deskových. Každých pár vteřin se kolem nás odehrává nějaká drobná epizoda, kterou jinde nezažijete. „Nebelvír, Nebelvír se jde fotit,“ vykřikuje kolemjdoucíí jinoch v kostýmu jakési obskurní postavy z Harryho Pottera. „Neslyšíš? Volají Nebelvír,“ šťouchne vedle nás stojící mladá dáma v sexy černém kostýmku Bellatrix Lestrangeové svou kamarádku. „Já nejsem Nebelvír,“ odtuší dotázaná tak pohrdlivě, že ji to společně

s blonďatou parukou usvědčí z příslušnosti ke klanu Malfoyů. Než se jí stačím zeptat, zmizí i s Bellatrix kdesi v davu ostatních maskovaných bytostí. Rapidní nárůst vyznavačů cosplay a jejich sveřepá identifikace se svou postavou je tu vidět na každém kroku. Jak stoupáme schodištěm a procházíme školními chodbami, potkáváme okostýmovaných jedinců desítky. Roztomilé a zároveň i fascinující je, že na hru tu přistupujíí naprosto všichni. Je úplně jedno, že v realitě jste hubený šestnáctiletý geek s uhry a řídkým chmýřím pod nosem. Podomácku vyrobený kostým a meč z hračkářství vás na celé odpoledne promění v mezigalaktického desperáta. Nikoho z vašeho okolí ani nenapadne to zpochybňovat, protože ve vás opravdu vidí Graye Fullbustera, legendárního šermíře z anime seriálu Fairy Tail. Když jeden šťoura podotkne, že Gray by neměl mít meč z oceli, ale z ledu, nastartuje asi půlhodinovou diskusi o sečných zbraních tak zasvěcenou, že i já úplně zapomenu, že ve skutečnosti má náš Gray meč z papundeklu.

TŘÍDA Č. 21 Jestli byla cesta do velína PoníConu průletem fantazie, samotná místnost číslo 21 představuje jiný vesmír. Maličká, mírně zatuchlá třída je vyzdobena barevnými balonky, fáborky a spoustou obrázků poníků, kteří jako by vzhlíželi k obří nafukovací figuríně stojící v rohu. U stolku u dveří sedí dva broníci junioři a za asistence okaté slečny v modré paruce a se špičatými oušky vyrábí obrázky svých oblíbených postav. Na zbylých židlích sedí namačkáno asi dvacet posluchačů, kteří se zaujetím sledují přednášku o kryptozoologických tvorech ve světě My Little Pony. A když říkám „přednáška“, tak myslím přednáška se vším všudy. Včetně powerpointu, animací, odkazů na populární i vědeckou literaturu a diskuzí. „Sirény, ty nemůžou chybět, ty mají na bronies.cz aktivníí fanklub asi tří lidí,“ překlikne mládenec jménem Quint-t-W na další slide a je odměněn uznalým smíchem milovníků sirén. „Měli jsme na ně pohled teďka na konci sedmý série. Tohleto,“ další obrázek s další podivnou obludkou, „je porovnání se sirénami ze seriálu Samurai Jack, abyste viděli, jak se taky někdo může inspirovat. Zajímavý je, že zatímco v poníkách je známe jako takový zmutovaný sea ponnies, tak původní sirény měly daleko víc ptačích prvků, který měly symbolizovat umění zpěvu.“ Přednáška pokračuje zasvěceným ponorem do řecké mytologie, během kterého posluchači ani nedutají. Netroufám si odhadovat, kolik z nich dávalo stejně zaujatě pozor při hodině češtiny, když se probíraly staré řecké báje a pověsti. Nebo kolik z nich by bylo ochotno absolvovat kurs tvůrčího psaní, přednášku o architektuře nebo rozebírat přeslechy v dabingu v několika cizích jazycích, což jsou další body programu dnešního odpoledne. p JJakmile do čehokoliv p přidáte poníky, p y,

>


36 Reportáž

budou sedět, soustředěně poslouchat a klást zaujaté otázky. A bude jim jedno, že přednášející má na zádech křidélka a na čele roh. Jelikož právě skončila výtvarná dílna, přitočíme se k další okostýmované dvojici a dáváme se do řeči. Dozvídáme se, že se jmenují Coco Pommel a Fluttershy. Jestli to nevíte, tak Coco Pommel není jeden z hlavních poníků, objevuje se jen v pár dílech a nemá element. „Je to taková pony verze Coco Channel. Tady kamarád je Fluttershy, ten je jeden z hlavních a má element Laskavosti. Každá hlavní postava v My Little Pony má jeden element přátelství. Fluttershy Laskavost, Applejack Poctivost, Rarity Štědrost, Rainbow Dash Věrnost a Pinkie Pie Smích. Pak je ještě šestý element Magie, který má Twilight Sparkle,“ vysvětluje Coco zapáleně, zatímco Fluttershy si nervózně mne oko orámované rozteklou řasenkou a sune se od nás pryč. Aby nám neutekla i Coco, začnu vyzvídat, jak se k poníkům dostala a proč se převléká za postavičku kresleného seriálu pro čtyřleté holčičky. „Na poníky jsem přišla na internetu, líbí se mi vcítit se do role poníka,“ krčí rameny. „Nojo, na internetu ale člověk narazí na leccos,“ namítám a snažím se nedomýšlet, na co všechno by to něžné stvoření mohlo narazit a do jakých rolí by se mohlo vcítit. „Proč zrovna poníci?“ „Já ani nevím. Líbí se mi tu, jsem tu mezi kamarády,“ našpulí Coco zamyšleně rtíky. „My se scházíme docela často. V létě je velký con Czequestria. Během roku pak menší cony, k tomu se vždycky třeba jednou za měsíc udělá sraz v nějakém městě, a když máte v okolí víc Bronies, tak se scházíte vlastně pořád. A mě to baví s nimi být. Komunita Bronies je… prostě přátelská.“

… PROSTĚ PŘÁTELSKÁ Jestli jste ještě nepodlehli zvědavosti a nesjeli na YouTube pár MLP klipů, tak vám doporučuji to udělat. Jinak totiž nepochopíte, jak intenzivní gejzír pozitivity se ze seriálu line, a definici Bronies komunity jako „prostě přátelské“ bez

toho zážitku nedoceníte. I na mě, ačkoliv se neidentifikuji s žádnou postavou a nemám element, začíná koncentrované přátelství doléhat. A je to vlastně hrozně fajn pocit. Bronies jsou hodně různorodá parta. Věkové, vzhledové, sociální a bůhvíjaké ještě rozdíly jsou tu ale naprosto nepodstatné. Každý se baví s každým, všichni se upřímně smějí jakémukoliv fóru a odměňují nadšeným potleskem kohokoliv, kdo se ujme slova. Když začne přednáška o akcích uplynulého roku 2017, panuje tu atmosféra jako na koncertě. Přednášející je veselý třicátník v paruce a s křidélky na zádech, navlečený v kostýmu, který je velmi přiléhavý, leccos se pod ním rýsuje a ne všechno je břicho. Jinde by budil posměch nebo rozhořčení. Tady je to Jamis, šéf českých Bronies, který v tom kostýmu objel doslova celý svět od St. Petersburgu přes Německo, Británii až po BabsCon v San Francisku. Když se podíváte na hlavní poníkovský portál equestriadaily.com, zjistíte, že MLP festivalů je tolik, že byste po nich mohli cestovat celý rok takřka nonstop. A to prosím mluvíme jen o velkých akcích, kam se sjíždějí tisíce Bronies okukovat dabéry a ilustrátory svého milovaného seriálu a utrácet tisíce za značkové plyšáky. Když vezmeme v potaz i menší srazy, jako jsou česká Czequestria, multifandom cony typu PragoFFest nebo Festival Fantazie, srazy Bronies v Brně, Bratislavě a Ostravě a zimní poníkovskou Karaoke párty, tak křidélka ze zad nemusíte sundat vůbec. A proč by to vlastně někdo dělal? Kouknu kolem sebe a vidím, jak parta velmi nesourodých lidiček nadšeně tleská zprávě, že čeští Bronies vybrali v dobročinné aukci 130 tisíc korun a poslali je spolku Chewal, který se zabývá hipoterapií. Proč by někdo chtěl z téhle oázy magického přátelství vycházet do reality, kde stále častěji vítězí vulgarita a primitivní agrese, ptám se sám sebe. Odpověď mě nenapadá.

TAJEMSTVÍ ŽIVOTA Když se vydáme na cestu domů, zjišťuji, že takhle neuvažuji sám. Vycházíme z Modré školy. Venku stojí na mrazu postavy z různých koutů popkulturního univerza, propojené zálibou v nikotinu. Harley Quinn tu bafá s jakýmsi vesmírným žoldákem, Gilderoy Lockhart si připaluje od nindži s plyšákem na rameni, opodál se klepe Rumcajs a jeho Manka, která opovrhla kabátem, aby nezakryla svůj pozornost budící dekolt. „Víš co,“ pronese zničehonic zamyšleně kolega fotograf, „já je úplně chápu. Představ si, že děláš někde v kanceláři, všichni kolem tebe jsou stejný, všude je hrozná nuda, lidi si nadávají, ale tobě je to jedno, protože víš, že jsi poník a že za týden poletíš s dalšími poníky do Moskvy, a tam budou další stovky poníků a všichni budete kamarádi.“ A tak to je. S Bronies jsem se sice viděl dvakrát v životě, ale jsem skálopevně přesvědčen, že rozlouskli tajemství života, vesmíru a vůbec. Friendship is Magic, přátelé. Ať žijí poníci!

<


37

ČiliChili 4 | 2018

Víš, že jsi poník a že za týden poletíš s dalšími poníky do Moskvy, a tam budou další stovky poníků a všichni budete kamarádi.


38 Sporák

ČiliChili 4 | 2018

„Lidé v Nigérii jsou možná chudí, ale také jsou vděční, milující a vstřícní. Takže když už se doma něco vaří, nevaří se jen pro blízkou rodinu, ale pro celou ulici. Dveře jsou otevřené a každý může přijít a najíst se – takhle se to dělá v Africe.“ A tak jsme se s věčně usměvavou Jessicou rozhodli udělat tradiční „stew“ čili dušené maso pro celé pražské Modřany. Kdyby to totiž bylo jenom na nás, tak tam sedíme a jíme ještě dnes.

Nigerijské dušení

Do velkého hrnce nalijte litr vody, vložte do ní hovězí kostky a dejte vařit. Přidejte zhruba dvě lžíce kari, lžičku tymiánu, rozmarýnu, sušeného česneku, zázvoru, osolte a opepřete. Hovězí se dělá nejdéle, proto jde na řadu jako první. Jakmile se zatáhne, přidejte do hrnce kuře. Společně se budou dusit asi hodinu, pak vyndejte kuře a nechte ještě hovězí vyvářet, ať je měkké.

A pusťte se do ryb. Makrely nakrájejte na válečky (celkem 6 až 8 kusů), vložte je do vody a vytáhněte, přesněji palci vytlačte, ze středu vnitřnosti. Uvidíte, že je to jednodušší, než to vypadá. Získáte tak duté rybí válečky, ty ještě očistěte a opláchněte.

Je čas na základ. Nakrájejte rajčata na menší kousky, spolu s jednou nakrájenou cibulí a chilli papričkami je šoupněte do mixéru, dolijte trochu vody a vše rozmixujte do hustého pyré. To přelijte do čistého hrnce a dejte vařit. Až začne omáčka probublávat, vmíchejte do ní protlak – zvýrazní chuť i barvu. Vařte ji tak dlouho, dokud se nevyvaří voda a omáčka není hustá.

Vedle si na rozpáleném oleji orestujte druhou cibuli nakrájenou na půlkolečka. Jakmile zesklovatí, vmíchejte ji do omáčky. Asi po 10 minutách přidejte kostku až dvě bujonu. Vývar z druhého hrnce přelijte přes cedník k omáčce, podle gusta dochuťte sušenými chilli papričkami, osolte a nechte probublávat. Přidejte rybu i hovězí, kuře vložte až po 10 minutách. Ještě chvíli vařte na mírném plameni, dokud nebude ryba hotová a hovězí tak akorát. Podávejte s rýží nebo bramborem. Přejeme vám „ounje ajeye o“!


Sporák 39

Co na to potřebujete:

Tip: Základem afrického dušeného jsou tři ingredience – rajčata, cibule a olej. Jaké maso použijete, je pak už jen na vás. Někdo dává sušené ryby, někdo zase králičí nebo kozí maso, které si v Nigérii málokdo může dovolit. Patří ale mezi největší lahůdky.

• 0,5 kg hovězích kostek na guláš • 1 kg kuřecích horních stehen (1 rodinné balení) • 2 celé makrely (ideálně čerstvé nevykuchané, případně mražené) • 1,5 kg rajčat • 2 cibule • 3 až 5 čerstvých chilli papriček • 1 rajčatový protlak (150 g) • 1–2 kostky bujonu • olivový olej • kari a bylinky, co dům dá: tymián, sušený česnek, zázvor, rozmarýn… • sušené chilli papričky podle chuti • sůl a pepř

Vlasová diva z Nigérie Jessica odjela z Nigérie za lepším – to našla v roce 2010 u nás v Česku, což je dobrá zpráva pro nás, co chceme být krásní, protože s  vlasy umí zázraky. Jako vlasová stylistka sbírá jednu cenu za druhou, přesto se v kadeřnictví pořád vzdělává. Jedna perla na závěr: během výletu do Plzně byla tak znuděná, že si z něj odvezla budoucího manžela. Asi ji nalákal na pivo!


40 Konzum

Věci, které jsme objevili a které stojí za to vidět, slyšet, přečíst, stáhnout nebo objet. Text: Michal Pařízek, Jan Studnička, Štefan Švec, Markéta Bajerová Foto: archiv, Profimedia.cz

VÝSTAVA

Minule jsme upozorňovali na vídeňskou výstavu Keitha Haringa, nyní přichází na řadu jeho kumpán, kamarád a někdejší souputník Jean-Michel Basquiat. Jeho výjimečná retrospektiva se po úspěšném angažmá v londýnské galerii Barbican stěhuje do Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu nad Mohanem. Expozice je nazvaná podle Basquiatova termínu pro nadšení Boom For Real! A nadšení byli i v londýnském Barbicanu, kde se retrospektiva stala vůbec nejnavštěvovanější výstavou v historii. Soubor obsahuje víc než sto originálních děl, která jsou zapůjčena ze sbírek slavných muzeí i soukromých kolekcí třeba Johnnyho Deppa nebo Johna McEnroea. Nechybí ukázky prvních mistrových tagů, originální filmové záběry nebo bohatý doprovodný program, v jehož rámci vznikl také povedený soundtrack, který najdete na Soundcloudu nebo na Spotify.

Foto: Roland Hagenberger

Boom for Real! Jean-Michel Basquiat: Boom For Real! Schirn Kunsthalle, Frankfurt nad Mohanem, do 28. 5., www.schirn.de


41

ČiliChili 4 | 2018

FILM

Nico na plátně

ALBUM

Nico, 1988 Itálie/Belgie, 2017, 93 min, www.acfk.cz Ať už to způsobila smutná náhoda, nebo osud, snímek Nico, 1988, který mapuje poslední dny známé zpěvačky, herečky a modelky Christy Päffgenové známé jako Nico, vstupuje do kin pouhých několik týdnů poté, co zemřel Vojtěch Lindaur, hlavní organizátor jejího ilegálního koncertu v Praze v roce 1985. Obrázky z tehdejšího pověstného vystoupení se v životopisném snímku režisérky Susanny Nicchiarelli, ve kterém zpěvačku ztvárnila dánská herečka Trie Dyrholmová, objeví také. Bohužel ale mezi vrcholy jinak povedeného snímku zrovna nepatří, absence policejního zákroku je trestuhodná. S biografiemi slavných to není nikdy jednoduché, zvláště v případě takových ikon, jakou zpěvačka The Velvet Underground bezpochyby byla. Tvůrcům se ale podařilo tíživou atmosféru posledních dní někdejší hvězdy zachytit velice dobře.

Rovnováha radosti a smutku Eels: The Deconstruction www.eelstheband.com Písničky Marka Olivera Everetta známého jako E a jeho skupiny Eels zazněly v tolika filmech a televizních seriálech, že na ně musel narazit snad každý, aniž nutně musí znát jejich alba. Jeden příklad za všechny: smutnící Hellboy a píseň Beaufitul Freak, která ve druhém díle příběhu velkého rudocha zazní téměř celá. Po vydání kolekce The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett si kapela vybrala nutnou pauzu. Z frontmana se stal herec a nyní účinkuje již ve třetí sérii televizního seriálu Love. Eels se nyní po čtyřech letech vracejí s albem The Deconstruction. Snaží se posluchače povzbudit: „Svět se zbláznil, ale pokud hledáte, můžete najít spoustu krásného.“ Není třeba chodit daleko, stačí si pustit takovouhle hudbu.

Talent na divná jména KNIHA

Jakub König: Zvíře jménem Podzim Praha, Paseka 2017 Kuba König, který mimochodem strávil pár pěkných let i v redakci ČiliChili, je multitalent, co dělá hudbu, kreslí komiksy i píše. Jeho zatím poslední hudební projekt se jmenuje Zvíře jménem Podzim a k němu vznikla i samostatná knížka, detektivka s několika různými zápletkami najednou. Je to úplně jiné čtení, než na jaké jsme běžně zvyklí, a narušovat si zaběhané způsoby je vždycky dobře. Tak si zapněte písničky, prohlídněte obrázky a nebojte se začíst...

Sdílení je cesta Vero zdarma, iOS, Android Víme, co si asi říkáte. Další sociální síť, na kterou se nikdo nepřihlásí? Vždyť jsme se ještě ani nestihli všichni nepřihlásit na Snapchat! Ale Vero by vás mohlo bavit. Vero je totiž to, co chtěl být Instagram. Socka pro umělce, zapálené nadšence a chorobné sdíleče všeho doopravdy hezkého. A má chronologický feed, takže… uvidíme se tam.


42 Konzum

Foto: Tomáš Teodosiev

VÝSTAVA

Billboardy na trampu Triffids Age & Trampové do 13. 4., galerie kina Kotva, Lidická třída, České Budějovice, www.kinokotva.cz

Kavárna Chocco Caffé Smetanovo nám. 117, Litomyšl, www.ceskepralinky.cz Ulehčíme vám přemýšlení, až zase budete v sobotu váhat, kam zajet na výlet. Sedněte do auta, zajeďte do Litomyšle, projděte si zámek spolu se Smetanovým domkem, zamiřte do vedlejšího parku plného Zoubkových soch a přes Váchalův román vyrytý ve fasádě domu čp. 127 na náměstí zamiřte rovnou do kavárny Chocco Caffé. Tam sice bude plno, ale stojí za to si počkat, dát si dort a jedny z nejlepších čokoládových pralinek domácí výroby, co jsme kdy měli.

Foto: Facebook Chocco Caffé

Čokoládový orgasmus

Foto: Facebook Slávek Král

Pražáci o Českých Budějovicích sice tvrdí, že jsou největší vesnicí pod Kletí, ale místní vědí své. V Budějovicích najdete nejen čistý vzduch a cyklostezku na Hlubokou, ale i zajímavou galerii v místním artovém kině Kotva. Od roku 2008 v  ní fotograf a  kurátor Václav Němec uspořádal 114 fotografických výstav. Ta současná hostí dva (pražské) autory Tomáše Teodosijeva a Oldřicha Malachtu. Teodosijev vystavuje soubor fotografií billboardů v  noční industriální krajině kolem Prahy, Olda Malachta, který z města naopak utíká, vystavuje dokument z víkendového života partičky severočeských trampů.

Brutal lowcost cestování

PŘEDNÁŠKA

Afrika pod stanem | Diáky 17. 4., 20.30–22.30, Bio Oko, Praha, www.biooko.net Slyšeli jste někdy jméno Slávek Král? My taky ne, ale tenhle chlápek dvakrát objel svět stopem a poznal Afriku jako nikdo. A bude o tom povídat v rámci dubnových Diáků kina Oko, kde si do sálu můžete vzít i pivko. Že to bude stát za to, dokazuje už anotace: „Jak si stopnout letadlo, loď, policejní auto, koně nebo pašeráky drog? Jaké to je, když vás obklíčí 200 slonů v safari? Jak náročné může být objet Mauritius na kole? Jak přespat u kolemjdoucích Masajů?“ Pro odpovědi přijďte do Oka.


43

ČiliChili 4 | 2018

KONCERT

Létající koberec Baba Zula 19. 4., Palác Akropolis, Praha, www.rachot.cz Turecká psychedelie je v hudebních kruzích pojem už od šedesátých let minulého století. Snahy umlčet svobodného ducha jsou sice v  současném Turecku silné, ale naštěstí se to pořád nedaří. Jedním z  hlavních jmen tamní undergroundové scény je istanbulská skupina Baba Zula, která 19. dubna vystoupí vůbec poprvé v Praze. V Paláci Akropolis přistane bohatě zdobený létající koberec plný orientálních rytmů a nečekaných propojení experimentální elektroniky a tajuplných melodií Středního východu. Baba Zula prosluli také hutnými a  divokými koncerty, které připomínají omamné seance, na nichž nechybí extravagantní kostýmy ani břišní tanečnice.

„Když o válce vyprávějí ženy, v těch příbězích není nebo téměř není to, co jsme jinak v tomto ohledu zvyklí slyšet nebo číst: není tam nic o tom, jak jedni lidé hrdinně zabíjeli jiné lidi a zvítězili. Nebo prohráli. Jaká u toho byla technika a jací generálové. Ženská líčení jsou jiná a o něčem jiném. Ženská válka má své barvy, své vůně, své světlo a svůj pocitový prostor. Svá vlastní slova. Nejsou tam váleční rekové a jejich neuvěřitelná hrdinství, jen prostě lidé nucení dělat věci pro člověka nelidské. A trpí tam nejen oni (lidé!), ale i země, ptáci a stromy. Všechno, co tu žije společně s námi. To všechno trpí beze slov, což je ještě hrůzyplnější.“

Poštovní rock žije Godspeed You! Black Emperor 19. 4, Divadlo Archa, www.divadloarcha.cz Obaly, na nichž není ani název kapely, ani alba. Mediální prezentace omezená na minimum. Bez jakýchkoliv oficiálních fotek. Přes nulové ambice a trestuhodnou absenci jakéhokoliv promotion patří Godspeed You! Black Emperor k nejslavnějším skupinám postrocku. Jejich zvukový vesmír je ale opravdu bohatý. Loni se přihlásili s albem Luciferian Towers, které bezpochyby patří k nejlepším dílům jejich kariéry. Křišťálově tvrdá, dotažená a vycizelovaná kolekce otevírá zdánlivě vyčerpanému žánru mnoho dalších cest. Ostatně můžete se nechat přesvědčit v pražské Arše.

Světlana Alexijevičová: Válka nemá ženskou tvář www.pistorius.cz

Ryan Gosling v pixelech Hotline Miami 1 + 2 Windows, Mac, Linux, Playstation, Android Máte rádi extrémní násilí, adrenalin a osmdesátkové vizuály? Tak je tahle pecka pro vás. Možná jste ji před pár lety, když vyšla, přehlédli jako my. A byla to chyba. Představte si film Drive kombinovaný s Johnem Wickem a to všechno na steroidech a metamfetaminech. Nasadíte si zvířecí masku a likvidujete ruskou mafii v jednom z nejdravějších bojových mechanismů poslední dekády. Takže pokud rádi kopete lidi do hlavy, můžete pořídit oba dva díly Hotline Miami za necelých dvacet éček.


44

,QWHUQHWYöFÃ&#x2C6;

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/internet-veci

Tady je Vodafonovo ,QWHUQHWYöFÃ&#x2C6;

44

3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

46

Zadáno pro Vodafone

48

9wHFKQRRWHOHIRQHFK

49

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

58

3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND 3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V9RGDIRQHP 1DEÃ&#x2C6;GND

62

64

7DULISURPODGÃ&#x201E;

65

7DULI\SURILUP\

66

9RGDIRQH3DVV

70

7DULI\SURMHGQRWOLYFH 5RGLQQÃ&#x201E;WDULI\

60

74

72

6WYRIJLOLMVPHVÃ&#x2C6;ļ SUREXGRXFQRVW &RY¼PSIJLQHVH" 0¼PHSURY¼VÃ&#x2022;Å&#x201D;DVQRXQRYLQNX-HWRVÃ&#x2C6;ļ1%,R7Å&#x201C;HY¼P WRQLFQHIJÃ&#x2C6;N¼"1HGLYÃ&#x2C6;PHVHDOHGRSRUXèXMHPH]E\VWIJLW 1DUR]GÃ&#x2C6;ORGEöÅ&#x201D;QÃ&#x201E;PRELOQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;WöMDNML]Q¼WHQHQÃ&#x2C6;1%,R7 XUèHQDDQLNWHOHIRQRY¼QÃ&#x2C6;DQLNHVMÃ&#x2C6;Å&#x201D;GöQÃ&#x2C6;)DFHERRNXDOH SURFK\WUÃ&#x201E;YöFL3URSIJLSRMRY¼QÃ&#x2C6;FK\WUÃ&#x2DC;FKYöFÃ&#x2C6;NLQWHUQHWX NVREöQDY]¼MHPNY¼PNYDwHPXGRGDYDWHOLHOHNWIJLQ\èL NYDwHPX]WUDFHQÃ&#x201E;PXNXIUXQHERSHMVNRYL-HWRVÃ&#x2C6;ļSUR LQWHUQHWNWHUÃ&#x2DC;XÅ&#x201D;EU]\]PöQÃ&#x2C6;Å&#x201D;LYRWQ¼PYwHP 0RÅ&#x201D;QRVWLFK\WUÃ&#x2DC;FKYöFÃ&#x2C6;VHUR]wLIJXMÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;PÅ&#x201D;HNRPXQLNXMÃ&#x2C6;VMLQÃ&#x2DC;PL YöFPLQHERVèORYöNHP QDSIJÃ&#x2C6;NODGSURVWIJHGQLFWYÃ&#x2C6;P6,0 NDUW\ DY]¼MHPQöVLY\VÃ&#x2C6;ODMÃ&#x2C6;VLJQ¼O\SU¼YöSIJHVVÃ&#x2C6;ļ1%,R7 ,GHDLQWHUQHWXYöFÃ&#x2C6;MHYODVWQöXÅ&#x201D;GRFHODVWDU¼e0\wOHQND Å&#x201D;HE\VSROXYöFLD]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;NRPXQLNRYDO\QDY]¼MHPY]QLNOD PLQLP¼OQöSIJHGOHW\pY\VYöWOXMH*¼ERU3HWH+HDGRI ,R7SUR0DêDUVNRDçHVNRXUHSXEOLNXe=SÅ&#x2020;VREMDNÃ&#x2DC;P GQHVSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y¼PHLQWHUQHWVHYODVWQöY\YLQXO]HY]¼MHPQÃ&#x201E; NRPXQLNDFH]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;pGRG¼Y¼$Q\QÃ&#x2C6;9RGDIRQHVSXVWLOMDNR SUYQÃ&#x2C6;1%,R7VÃ&#x2C6;ļYçHVNÃ&#x201E;UHSXEOLFHDWDNÃ&#x201E;MHGQX]SUYQÃ&#x2C6;FK Y(YURSöNWHU¼VSOÄ£XMHKODYQÃ&#x2C6;VYöWRYÃ&#x2DC;VWDQGDUG*333IJLYÃ&#x2C6;WDO WÃ&#x2C6;PEXGRXFQRVWNWHU¼NQ¼PPÃ&#x2C6;IJÃ&#x2C6;PÃ&#x2C6;ORYÃ&#x2DC;PLNURN\


,QWHUQHWYöFÃ&#x2C6;

27(9¨5Â&#x153;0('9(ı(=¨7ı.8 1DwHFK\WU¼VÃ&#x2C6;ļMHWXSURWRDE\]OHSwRYDOD Å&#x201D;LYRW\DwHWIJLODèDVSIJÃ&#x2C6;URGQÃ&#x2C6;]GURMHLSHQÃ&#x2C6;]H DXPRÅ&#x201D;Ä£RYDODEH]SHèQRXNRPXQLNDFL PH]LMHGQRWOLYÃ&#x2DC;PLeYöFPLp6WYRIJLOLMVPH EXGRXFQRVWDWHêXÅ&#x201D;GRQÃ&#x2C6;VWDèÃ&#x2C6;MHQYNURèLW 9Ã&#x2DC;UREFLDSRVN\WRYDWHOÃ&#x201E;VOXÅ&#x201D;HE]HYwHFK RGYöWYÃ&#x2C6;PDMÃ&#x2C6;NGLVSR]LFLNRPXQLNDèQÃ&#x2C6;PRGXO\ DQDSIJÃ&#x2C6;èRGYöWYÃ&#x2C6;PLY\YÃ&#x2C6;MHMÃ&#x2C6;FK\WUÃ&#x201E;YÃ&#x2DC;UREN\ DSIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

OHW$P\VHVYRX1%,R7VÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;MVPHQDQöM SIJLSUDYHQL6WRMÃ&#x2C6;QDUREXVWQöMwÃ&#x2C6;PV\VWÃ&#x201E;PXQHÅ&#x201D; NODVLFN¼eWHOHIRQRYDFÃ&#x2C6;pVÃ&#x2C6;ļDP¼WXGÃ&#x2C6;Å&#x201D;OHSwÃ&#x2C6; SURSXVWQRVWGREXGRYı¼GRYö]GRO¼RMHGQX DÅ&#x201D;GYö]GLYÃ&#x2C6;FHQHÅ&#x201D;NODVLFNÃ&#x2DC;VLJQ¼O7RÅ&#x201D;HP¼WH YRGRPöUYHVNOHSöMÃ&#x2C6;WHG\YFK\WUÃ&#x201E;PRGHèWX QH]DEU¼QÃ&#x2C6;7DNÅ&#x201D;HXÅ&#x201D;QHEXGHWHPXVHWGIJHSöW GRPDDèHNDWQDS¼QDVWXÅ&#x201D;NRXFRVLèÃ&#x2C6;VOD ]YRGRPöUX]DSÃ&#x2C6;wH&RQDWRIJÃ&#x2C6;N¼WH"

3$5.8-7(61Â&#x153;0,0¨6729Â&#x153;0 8Å&#x201C;1,.'21(9<)28.1( &21Â&#x153;6ç(.Â&#x153;61%,27" 9FK\WUÃ&#x201E;PPöVWöY¼PVÃ&#x2C6;ļVDPDQDMGH PÃ&#x2C6;VWRN]DSDUNRY¼QÃ&#x2C6;XSR]RUQÃ&#x2C6;SRSHO¼IJH QDSOQÃ&#x2DC;NRQWHMQHUQDMGHY¼P]WUDFHQÃ&#x201E;KR SVDDHOHNWU¼UQXQHFK¼Y\URELWSIJHVQöWROLN HQHUJLHNROLNVHYHYDwÃ&#x2C6;PöVWVNÃ&#x201E;è¼VWLQHER YVLVSRWIJHEXMH.RPEDMQSRwOHQDWRSROH NWHUÃ&#x201E;MHSU¼YöWDNDNRU¼W]UDOÃ&#x201E;QDVNOL]HÄ£ DIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;VLGRSUDYXSRGOHSURYR]XWDNDE\ QHY]QLNDO\]¼FS\.G\VHWRVWDQH"3RGOH *¼ERUDMHWDNRYÃ&#x2DC;WRFK\WUÃ&#x2DC;VYöWRW¼]NRXS¼U

0LPRFKRGHPWRFK\WUÃ&#x201E;SDUNRY¼QÃ&#x2C6;MHUHDOLWRX XÅ&#x201D;GQHV9RGDIRQHÃ&#x2022;VSöwQöRWHVWRYDO DSIJHGVWDYLOMHKRNRQFHSWQDNRQIHUHQFL ,'&,R7)RUXP=¼NODGHPeFK\WUÃ&#x201E;KR SDUNRYLwWöpMHVHQ]RU]DEXGRYDQÃ&#x2DC;QD SDUNRYDFÃ&#x2C6;PPÃ&#x2C6;VWöG¼OHSRWIJHEXMHPHSURJUDP SURVEöUGDWRMHKRREVD]HQRVWLDPRELOQÃ&#x2C6; DSOLNDFL èLZHERYRXVWU¼QNX SIJHVQLÅ&#x201D;VLSIJHG SIJÃ&#x2C6;MH]GHP]DUH]HUYXMHWHNRQNUÃ&#x201E;WQÃ&#x2C6;SDUNRYDFÃ&#x2C6; PÃ&#x2C6;VWRQDNRQNUÃ&#x201E;WQÃ&#x2C6;èDVD]DSODWÃ&#x2C6;WH7DG¼¼¼¼ 1DSLORWQÃ&#x2C6;FKFK\WUÃ&#x2DC;FKSDUNRYLwWÃ&#x2C6;FKVHXÅ&#x201D; SUDFXMH

45

320Å&#x2026;Å&#x201C;(0(9Â&#x153;0/¤3('¸&+$7 'DOwÃ&#x2C6;Y\FK\W¼YNDNWHU¼SIJLwOD]FK\WUÃ&#x201E; EXGRXFQRVWLXÅ&#x201D;GQHVMHRQOLQHPRQLWRULQJ RY]GXwÃ&#x2C6;SURNWHUÃ&#x2DC;MH1%,R7LGH¼OQÃ&#x2C6;1D Y\EUDQ¼PÃ&#x2C6;VWDVHQDLQVWDOXMÃ&#x2C6;VHQ]RU\ DQDPöIJHQÃ&#x201E;KRGQRW\VHRGHVÃ&#x2C6;ODMÃ&#x2C6;GRGDWDE¼]H NWHU¼MHY\KRGQRWÃ&#x2C6;3RGOHYÃ&#x2DC;VOHGNÅ&#x2020;SDN PRKRXPöVWDUHDJRYDWQDDNWX¼OQÃ&#x2C6;VLWXDFL DQDSIJÃ&#x2C6;NODGRPH]LWGRSUDYX

2WRPFRYwHFKQRMHYHVYöWö FK\WUÃ&#x2DC;FKYöFÃ&#x2C6;PRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;Y¼VEXGHPH NDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;PöVÃ&#x2C6;FLQIRUPRYDWYQDwHP QRYÃ&#x201E;P1%,R7VHUL¼OX


46

3IJÈVOXwHQVWYÈ

9ÈFHQDvodafone.cz/prislusenstvi

3RIJLêWHVLNRPSOHWQÈY\EDYHQÈ &KFHWHVLXŔÈWNRSHF]¼EDY\Y\FKXWQDWKXGEXIRWRJUDIRY¼QÈQHERMHQRFKU¼QLWVYņM FK\WUØWHOHIRQ"0¼WH]èHKRY\EÈUDW6QDEÈGNRXSIJÈVOXwHQVWYÈY¼PSRUDGÈWIJHEDQDwL SURGHMFL]SUDŔVNÄ1¼URGQÈXOLFH

Na cesty '5œœ.<'2$87$ 3URYDULDELOQÈDEH]SHèQÄ XPÈVWöQÈ]DIJÈ]HQÈQDSDOXEQÈ GHVNX

2G.è

$8721$%¨-(ç.< 8QLYHU]¼OQÈSURUņ]QÄGUXK\ WHOHIRQņQDYLJDFHKDQGVHW\ QHERSIJHKU¼YDèHVPLFUR86%

2G.è

POWER BANKY 3RVORXŔÈSURDŔ 2G.è QöNROLNDQ¼VREQÄQDELWÈ WHOHIRQXL3RGX*36QDYLJDFH 03SIJHKU¼YDèHIRWRDSDU¼WX QHERGLJLW¼OQÈNDPHU\

Pro vášnivé fotografy

Ochrana telefonu TVRZENÁ SKLA &KU¼QÈFLWOLYØGLVSOHMSIJHG UR]ELWÈPDSRwNU¼E¼QÈP 1DOHSHQÈ]GDUPDYQDwÈ SURGHMQö KRYTY A POUZDRA =DGQÈNU\W\QHERVLOLNRQRY¼ SRX]GUDRFKU¼QÈWHOHIRQ SIJLEöŔQØFKQ¼UD]HFK

2G.è

2G.è

&HQ\XY¼GÈPHYèHWQö'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\

3$0õĻ29¤.$57< 6QDGQRXORŔÈWHQHMHQ 2G.è IRWRJUDILHDYLGHDDOHWDNÄ KXGEXQHERMLQ¼GDWD'ÈN\6' DGDSWÄUXMHVQDGQRSIJHQHVHWH QDSIJÈèSODWIRUPDPL 6(/),(7<ç( 1DVWDYÈWHGÄONXSRGOHSRWIJHE\ 2G.è SRPņŔHY¼PLRWRèQØwURXE VWDWLYXSURIL[DFLWHOHIRQX


3IJÈVOXwHQVWYÈ

Novinka 'öWVNÄKRGLQN\7&/ 029(7,0()DPLO\:DWFK

Pro milovníky hudby SLUCHÁTKA 3RVORXFKHMWHKXGEX DWHOHIRQXMWHEH]QXWQRVWL GUŔHWWHOHIRQYUXFH REPRODUKTORY .SRVOHFKXKXGE\Y¼PVWDèÈ PÈWEOXHWRRWK

2G.è

.è

2G.è

6OHYD.è

Pro milovníky zábavy

3IJLQ¼NXSXSIJÈVOXwHQVWYÈ YKRGQRWöDOHVSRģ.è

DRONY  3RIJL]XMWHVNYöOÄ]¼EöU\ DXŔÈYHMWHVLKU\VY\FK\WDQØP 2G.è VWURMHPQDG¼ONRYÄRYO¼G¼QÈ CHYTRÉ HODINKY çWöWH606DSIJLWRPKOÈGHMWH VYņMWHSLVSRUWRYQÈYØNRQ

 9KRGQÄSRNXGGÈWöWLMHwWöQHFKFHWH SRIJL]RYDWPRELOQÈWHOHIRQDOHFKFHWH EØWYHVSRMHQÈ  9RO¼QÈKODVRYÄ]SU¼Y\DREU¼]NRYÄ ]SU¼Y\  %DUHYQØGRW\NRYØGLVSOHM  8UèHQÈSIJHVQÄSRORK\SRPRFÈ *36$*36/%6:,),  9]G¼OHQÄQDVWDYRY¼QÈKRGLQHN FK\WURXDSOLNDFÈ  6QDGQÄRYO¼G¼QÈ 0RGHUQÈGHVLJQDYHVHOÄEDUY\ .YDOLWQÈ]SUDFRY¼QÈ

2G.è

47


48

Zadáno pro Vodafone

Více na nadacevodafone.cz

Workshopy, na které VHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHWöwLW

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

.RPSRVWRYDQÃ&#x201E;GREUR â&#x20AC;&#x17E;Neházej to do koÅ¡e, odnes to na kompost,â&#x20AC;&#x153; posílaly nás na zahradu VH]E\WN\RGREöGDQDwH]NXwHQÃ&#x201E;EDELèN\$MHMLFKPRXGURVWVHYUDFÃ&#x2C6; GRKU\.RPXQLWQÃ&#x2C6;]DKUDG\DNRPSRVWRY¼QÃ&#x2C6;WRWLÅ&#x201D;GREÃ&#x2DC;YDMÃ&#x2C6;LPöVWD &RÅ&#x201D;RWRSUROLGLÅ&#x201D;LMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;QDYHVQLFLQHQÃ&#x2C6;NRPSRVW QLFY]¼FQÃ&#x201E;KRDOHYHPöVWHFKNRQèÃ&#x2C6;VOXSN\ RGEUDPERUYÃ&#x2DC;KUDGQöYSRSHOQLFL9]KOHGHP NHVWRXSDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;PHNRORJLFNÃ&#x2DC;PVQDK¼PVH QDwWöVWÃ&#x2C6;VLWXDFH]DèÃ&#x2C6;Q¼PöQLWDRE\YDWHOÃ&#x201E; PöVWVLXYöGRPXMÃ&#x2C6;Å&#x201D;HPRKRXEU¼WRKOHGMDN QDÅ&#x201D;LYRWQÃ&#x2C6;SURVWIJHGÃ&#x2C6;WDNQDYODVWQÃ&#x2C6;SURVSöFK 3URWRVLREOÃ&#x2C6;ELOLGRP¼FÃ&#x2C6;YHUPLNRPSRVWÃ&#x201E;U\ XèÃ&#x2C6;VHMDNSUDFRYDWVSÅ&#x2020;GRXD]DNO¼GDMÃ&#x2C6; NRPXQLWQÃ&#x2C6;]DKU¼GN\

OLGPLILUPDPLDGDOwÃ&#x2C6;PLRUJDQL]DFHPLSURSDJXMH NRPSRVWRY¼QÃ&#x2C6;DSöVWRY¼QÃ&#x2C6;YHPöVWö

e/LGÃ&#x201E;VHGQHVYÃ&#x2C6;FH]DMÃ&#x2C6;PDMÃ&#x2C6;RWRRGNXGMÃ&#x2C6;GORQD MHMLFKVWROHSRFK¼]Ã&#x2C6;çDVWRE\PRÅ&#x201D;Q¼PöOLFKXļ LDPELFHVDPLQöFRSöVWRYDWMHQÅ&#x201D;H]DKU¼GND KRGLQXFHVW\RGPöVWDQHQÃ&#x2C6;SUDNWLFN¼DWDN WRY]GDMÃ&#x2C6;.RPXQLWQÃ&#x2C6;]DKUDG\DOHWRWRPöQÃ&#x2C6; =DOÃ&#x2C6;WVYÃ&#x201E;IJHGNYLèN\PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHWIJHEDFHVWRX ]SU¼FHpIJÃ&#x2C6;N¼5DGND3RNRUQ¼]HVSROHèHQVN\ SURVSöwQÃ&#x201E;KRSRGQLNX.RNR]DNWHUÃ&#x2DC;PH]L

e-VHPKUGÃ&#x2DC;QDWRÅ&#x201D;HVHQ¼PSRGDIJLORPDSX PRGHUQL]RYDWDXÅ&#x201D;LYDWHOVN\]SIJÃ&#x2C6;VWXSQLW $NWX¼OQöP¼PHUHJLVWURYDQÃ&#x2DC;FKVNRURPÃ&#x2C6;VW SRFHOÃ&#x201E;PçHVNXDSRèHWWöFKNWHIJÃ&#x2C6;PDMÃ&#x2C6;RWÃ&#x201E;PD ]¼MHPVW¼OHURVWHpUDGXMHVH-DNXE3RNXG P¼WHLY\SURVSöwQÃ&#x201E;Q¼SDG\NWHUÃ&#x201E;Y\XÅ&#x201D;LMÃ&#x2C6; WHFKQRORJLHSURGREURVSROHèQRVWLPUNQöWHQD nadacevodafone.cz

'Å&#x2020;OHÅ&#x201D;LWRXVRXè¼VWÃ&#x2C6;WöFKWRDNWLYLWMHLSIJHKOHGQ¼ PDSDPDSNRF]NWHU¼]¼MHPFÅ&#x2020;PRGKDOÃ&#x2C6;NGH QDMGRXNRPSRVWÃ&#x201E;U\YHIJHMQöSIJÃ&#x2C6;VWXSQÃ&#x201E;YQLWUREORN\]¼KRQN\èL]DKUDG\1DMHMÃ&#x2C6;PY\OHSwHQÃ&#x2C6; VHORQLSRGÃ&#x2C6;OHOL-DNXE5HLFKOsDXGLWRUDRGERUQÃ&#x2C6;N QDRSWLPDOL]DFLSURFHVÅ&#x2020;8PRÅ&#x201D;QLOPXWRJUDQW SURJUDPX5RNMLQDN1DGDFH9RGDIRQH

.¼PRwLYNYöWQÃ&#x2C6;NX 3UDKD

&KFHWH]MLVWLWNWHUÃ&#x2DC;PURVWOLQ¼PVH VSROHèQöOÃ&#x201E;SHURVWHQHERPLOXMHWHLWDOVNRX NXFK\QLDFKFHWHVLSöVWRYDWYwHFKQR FRNQÃ&#x2C6;SRWIJHEXMHWH"'RVWDQHWHUDGXMDN URVWOLQ\GREIJHQDNRPELQRYDWDE\VWHPöOL ]SöVWRY¼QÃ&#x2C6;UDGRVW2VDGÃ&#x2C6;WHVLLVDPR]DYODÅ&#x201D;RYDFÃ&#x2C6;WUXKOÃ&#x2C6;N\ 6H]QDPWHVHSURSROLVYèHOÃ&#x2C6;YRVNDPHG 3UDKD

3RQRIJÃ&#x2C6;WHVHGRVYöWDYèHOÃ&#x2C6;FKSURGXNWÅ&#x2020; DGR]YÃ&#x2C6;WHVHMDNMHYèHO\Y\U¼EÃ&#x2C6;=SUDFXMHWH VLSURSROLVGRWLQNWXU\DRFKXWQ¼WHUÅ&#x2020;]QÃ&#x201E; GUXK\PHGX'RNRQFHVHQDXèÃ&#x2C6;WHYÃ&#x2DC;UREX EDO]¼PXQDUW\]HYèHOÃ&#x2C6;KRYRVNXDSURSROLVX 0Ã&#x2C6;FK¼PHVL]HPLQX PÃ&#x2C6;VWRDGDWXPEXGHXSIJHVQöQR

.DÅ&#x201D;G¼URVWOLQDSRWIJHEXMHWURFKXMLQÃ&#x201E;SRGPÃ&#x2C6;QN\DSODWÃ&#x2C6;WRLSUR]HPLQX7IJHEDPUNHY YHVWHMQÃ&#x201E;PVXEVWU¼WXMDNRUDMèHUR]KRGQö QHY\SöVWXMHWH-DNVLQDPÃ&#x2C6;FKDWYKRGQRX VPöVDE\YDwHURVWOLQ\E\O\VSRNRMHQÃ&#x201E;" Více na www.kokoza.cz


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

49

Více na vodafone.cz

VYBRANÃ&#x2030; PRODEJNY 652=k¨ı(1281$%¨'.28 7(/()21Å&#x2026;$7$%/(7Å&#x2026; Brno â&#x20AC;¢ *DOHULH 9DÄ£NRYND â&#x20AC;¢ 0DVDU\NRYD â&#x20AC;¢ OC Olympia çHVNÃ&#x201E; %XGöMRYLFH â&#x20AC;¢ ,*<&HQWUXP 3UDÅ&#x201D;VN¼ +UDGHF.U¼ORYÃ&#x201E;

â&#x20AC;¢ 2&)XWXUXP -LKODYD â&#x20AC;¢ &LW\3DUN .DUORY\9DU\

3DUGXELFH

â&#x20AC;¢ $WULXP3DODFH

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs

3O]HÄ£

â&#x20AC;¢ Q¼PöVWÃ&#x2C6; Republiky 3 Praha

â&#x20AC;¢ &HQWUXP Chodov

â&#x20AC;¢ &HQWUXP çHUQÃ&#x2DC;0RVW

â&#x20AC;¢ 'HMYLFN¼ â&#x20AC;¢ Jugoslávská 11 â&#x20AC;¢ NC Eden â&#x20AC;¢ 2&$UN¼G\ â&#x20AC;¢ 2&$WULXP

)ORUD â&#x20AC;¢ OC Novo277/13 GYRUVN¼3OD]D /LEHUHF â&#x20AC;¢ 2&1RYÃ&#x2DC; â&#x20AC;¢ OC Nisa Smíchov â&#x20AC;¢ 2&/HWÄ£DQ\ 0ODG¼%ROHVODY â&#x20AC;¢ Palladium â&#x20AC;¢ OC Olympia â&#x20AC;¢ Václavské Q¼PöVWÃ&#x2C6; 0RVW â&#x20AC;¢ 5DGQLèQÃ&#x2C6; 3URVWöMRY â&#x20AC;¢ .RQHèQ¼ 2ORPRXF â&#x20AC;¢ *DOHULH 7¼ERU Å antovka â&#x20AC;¢ (UEHQRYD â&#x20AC;¢ Globus 7HSOLFH 2VWUDYD â&#x20AC;¢ Q¼PöVWÃ&#x2C6; â&#x20AC;¢ Avion Svobody 3316 6KRSSLQJ3DUN â&#x20AC;¢ 1RY¼.DUROLQD µVWÃ&#x2C6;QDG/DEHP â&#x20AC;¢ 2&)RUXP

â&#x20AC;¢ =H\HURYD

=OÃ&#x2C6;Q

â&#x20AC;¢ NYöWQD VÅ¡echny SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E; REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROL SURGHMQ\RVREQö nebo e-mailem.

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Vodafone Smart E8 Ceny

LG K4 2017

Nokia 2

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

24

24

24

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

²

²

²

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

r*%

r*%

r*%

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rs

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2200

2500

4100

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrs

%OXHWRRWK

r

r

r

sr

rr

rr

 

²²

²²

²²

s

s

s

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MHX]DYIJHQÃ&#x2C6; Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


50

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Dual 6,0

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\ ]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX9Ã&#x2C6;FH QDVWUDQ¼FKs

Xiaomi Redmi 5A Ceny Standardní cena

Vodafone Smart N8

Huawei Y6 2017

Nokia 3

Lenovo Moto E4 Plus

Samsung Galaxy J3 2017

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

.è

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost ]ODWREÃ&#x2C6;O¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

Rozlišení displeje

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

*%*%

*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3000

2400

30005000

2400

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrr

rrs

rrs

rrr

rrs

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

rr

rr

rr

 

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

²²

s

s

s

s

s

s

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRDNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

51

Více na vodafone.cz

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Dual 6,0

Xiaomi Redmi Nokia 5 Note 5A Prime Ceny

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Samsung Galaxy J5 2017

Vodafone Smart V8

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Sony Xperia XA1

Huawei P10 lite

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHVKRSX

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFPFP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

*%*%

*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

Rozlišení displeje

² ² ² (4²*+]²*+] ²*+]²*+] ²*+]²*+]

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%&s

0LFUR86%s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K3000

3000

3000

2300

3000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

rr

rr

sr

 

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

²²

s

s

s

s

s

s

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


52

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs

Huawei P Smart Ceny

LG Q6

Samsung Galaxy Xcover4

Samsung Galaxy A3 (2017)

Apple iPhone SE 32/128 GB

Samsung Galaxy A5 (2017)

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

*%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

$QGURLGr

FPFP

FP

FP

FP

²

²

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

²

1080 Ã&#x2014; 1920

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

r*%

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

Rozlišení displeje

Procesor 7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%&s

/LJKWQLQJs

0LFUR86%&s

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3000

3000

2800

2350

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

3000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrs

rrs

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

rr

rr

sr

rr

sr

rr

800/900/1800/ 

700/800/850/900/ 

800/850/900/1800/ 

800/850/900/1800/ 

800/850/900/ 

700/800/850/900/ 

²²

²²

²²

²²

²²

²²

â&#x20AC;&#x201C;

IP52

,3

,3

â&#x20AC;&#x201C;

,3

NanoSIM

NanoSIM

0LFUR6,0

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

53

Více na vodafone.cz

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Huawei P20 lite Ceny

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Sony Xperia XA2

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

LG G6

Samsung Galaxy A8 (2018)

9R/7( D:L)L volání

Dual 6,0

Nokia 8

Xiaomi Mi MIX 2

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

250

.è

.è

.è

.è

.è

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

24

24

24

24

24

24

QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH

YHVKRSX

]ODW¼DwHG¼YDULDQWD GRVWXSQ¼YHVKRSX

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

YHVKRSX

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

FP

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

ss

Rozlišení displeje

r*%

r7%

² ²*+]²*+]

²*+]

² ²*+]²*+]

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2900

3300

3300

3000

3090

3400

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

rr

rr

sr

sr

sr

sr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

 

 

 

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

²²

²²

²²

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

,3

,3

IP54

â&#x20AC;&#x201C;

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

Procesor

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

² ² ² ²*+]²*+] ²*+]²*+] ²*+]²*+]

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


54

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Sony Xperia XZ1 Compact Ceny

9R/7( D:L)L volání

Apple iPhone 7 32/128 GB

9R/7( D:L)L volání

Huawei P20

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy S8

9R/7( D:L)L volání

Huawei Mate 10 Pro

Sony Xperia XZ2

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

*%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH YHVKRSX

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH YHVKRSX

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

$QGURLGr

L26r

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

FP

FP

FP

FP

FP

FP

720 Ã&#x2014; 1280

750 Ã&#x2014; 1334

1080 Ã&#x2014; 2244

²

1080 Ã&#x2014; 2160

1080 Ã&#x2014; 2160

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

r*%

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

²*+]

Rozlišení displeje

Procesor 7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

8x 8x 8Ã&#x2014; ²7ZLVWHU '0,360+]

²*+][*+] ²*+]²*+]

²*+]²*+]

0LFUR86%&s

/LJKWQLQJs

0LFUR86%&s

0LFUR86%&r

0LFUR86%&s

0LFUR86%&r

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

'XDOSL[HO0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2700

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

3400

3000

4000

3180

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

sr

sr

sr

 

 2100/2600

700/800/850/1700/ 2300/2600 ²²

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7(

 1800/2100/2600

 2100/2600

 2100/2600

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

²²

²²

,3

,3

â&#x20AC;&#x201C;

,3

,3

,3

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

55

Více na vodafone.cz

9R/7( D:L)L volání

Apple iPhone 8 64/256 GB Ceny

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy S8+

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy S9 64/256 GB

9R/7( D:L)L volání

Huawei P20 Pro

Apple iPhone 8 Plus 64/256 GB

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.èSRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH]HSWHMWHVHQ¼V

PRGU¼YDULDQWDsQRYLQND GRVWXSQ¼YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH YHVKRSX

QRYLQNDGRVWXSQ¼YSUÅ&#x2020;EöKX PöVÃ&#x2C6;FHYHY\EUDQÃ&#x2DC;FK SURGHMQ¼FK

]HSWHMWHVHQ¼V

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

L26r

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

FP

FP

FP

FP

FP

Ã&#x2014;

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

ss

r*%

r*%

ss

ss

Ã&#x2014; (²*+]²*+]

² ²*+]²*+]

²0RQVRRQ0LVWUDOQP

Rozlišení displeje

Ã&#x2014;0RQVRRQ0LVWUDOQP

Ã&#x2014; ²*+]²*+]

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

/LJKWQLQJr

0LFUR86%&r

0LFUR86%&r

0LFUR86%&s

/LJKWQLQJr

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

'XDOSL[HO0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

QHXY¼GÃ&#x2C6;VHQHXY¼GÃ&#x2C6;VH

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

sr

sr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

 

 

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

²²

²²

,3

,3

,3

,3

,3

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

Procesor

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6; .DSDFLWDEDWHULH P$K

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


56

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy S9 Plus 64/256 GB Ceny

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy Note 8

Apple iPhone X 64/256 GB

Nokia 130

Nokia 3310

CAT B30

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

12

24

24

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

]HSWHMWHVHQ¼V

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

EH]RSHUDèQÃ&#x2C6;KRV\VWÃ&#x201E;PX

1RNLD6HULHVs

EH]RSHUDèQÃ&#x2C6;KRV\VWÃ&#x201E;PXs

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

Rozlišení displeje

1440 Ã&#x2014; 2960

1440 Ã&#x2014; 2960

1125 Ã&#x2014; 2436

128 Ã&#x2014; 160

240 Ã&#x2014; 320

176 Ã&#x2014; 220

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;0%0%

ss

*%0%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

ss

r*%

r*%

r*%

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

6Ã&#x2014;0RQVRRQ0LVWUDOQP

s

s

s

Procesor 7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%&r

0LFUR86%&r

/LJKWQLQJr

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

'XDOSL[HO0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[ss

0SL[rs

0SL[rs

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

s

s

s

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3500

3300

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

1020

1200

1000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrs

sss

sss

sss

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

rr

rr

rr

700/800/850/900/ 1500/1800/1900/ 2100/2600

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2300/ 2500/2600

800/900/1800/ 2100/2600

s

s

s

²²

²²

²²

²²

²²

118 Ã&#x2014; 54 Ã&#x2014; 16

IP68

IP68

IP67

s

s

IP67

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

0LQL6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

57

1DEÃ&#x2C6;GNDWDEOHWÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\ ]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX9Ã&#x2C6;FH QDVWUDQ¼FKs

Vodafone Tab N8 Ceny

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Apple iPad 32 GB

Apple 10.5 iPad Pro 64/256/512 GB

Apple 12.9 iPad Pro 512 GB

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

YHVKRSX

YSURGHMQ¼FK VLQRYDWLYQÃ&#x2C6;PNRXWNHP

YHVKRSX

YHVKRSX

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

L26r

L26r

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

DÅ&#x201D;*%QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

r*%

r*%

ss

ss

ss

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

/LJKWQLQJs

/LJKWQLQJs

/LJKWQLQJs

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[ss

0SL[rr

0SL[sr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

4600

7300

8827

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

:L)L*36èWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

sr

sr ²²

²²

²²

²²

²²

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

0LFUR6,0

0LFUR6,0

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRDNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


58

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/telefony-pro-verne

.è

QHER

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E; ]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX

Vodafone Smart N8 6W\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; .YDOLWQÃ&#x2C6;+'GLVSOHM 6NYöOÃ&#x2DC;0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö D*%RSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöWL 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

7\NWHIJÃ&#x2C6;XQ¼V]Å&#x2020;VW¼YDMÃ&#x2C6;GRYHGHPHRGPöQLW

Vodafone Smart E8 1HMGRVWXSQöMwÃ&#x2C6;WHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

.è

 9HONÃ&#x2DC;GLVSOHM 'ORXK¼YÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;EDWHULH µORÅ&#x201D;LwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOÃ&#x2DC;SRPöUFHQDYÃ&#x2DC;NRQ 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

+XDZHL<

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

&K\WUÃ&#x2DC;WHOHIRQ]D UR]XPQRXFHQX µFKYDWQÃ&#x2DC;GHVLJQLYÃ&#x2DC;NRQ 6NYöOÃ&#x2DC;M¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU 0HGLDWHN 0SL[IRWRDSDU¼W *%YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ $QGURLG0DUVKPDOORZ 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

6DPVXQJ*DOD[\$ 0RGHUQÃ&#x2C6;GHVLJQsHOHJDQFHYH VYÃ&#x201E;QHMèLVWwÃ&#x2C6;SRGREö %ULODQWQÃ&#x2C6;YÃ&#x2DC;NRQMDGHU .DSDFLWDYQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöWL*% 0SL[UR]OLwHQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼WX $QGURLG0DUVKPDOORZ 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

Vodafone Smart V8 &HORNRYRYÃ&#x2DC;VW\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

 1¼GKHUQÃ&#x2DC;)+'GLVSOHM )RWRDSDU¼WVUR]OLwHQÃ&#x2C6;P 0SL[ µORÅ&#x201D;LwWöRYHOLNRVWL*% DRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*% çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

1 DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;VHY]WDKXMHQDYwHFKQ\GRVWXSQÃ&#x201E;EDUHYQÃ&#x201E;YDULDQW\GDQÃ&#x201E;KRWHOHIRQX-HXUèHQDSUR]¼ND]QÃ&#x2C6;N\VSOÄ£XMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;SRGPÃ&#x2C6;QN\YöUQÃ&#x201E;KR]¼ND]QÃ&#x2C6;ND9RGDIRQXDSODWÃ&#x2C6;SIJL VRXèDVQÃ&#x201E;PX]DYIJHQÃ&#x2C6;èLSURGORXÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;VPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P.èDSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;WHOHIRQXèLWDEOHWXQDVSO¼WN\YGDQÃ&#x201E;YDULDQWö&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+ DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;QDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX


1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

.è

59

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

+XDZHL36PDUW

6RQ\;SHULD;$

6PDUWSKRQHRGWUDGLèQÃ&#x2C6;KRYÃ&#x2DC;UREFH VGYRMLWÃ&#x2DC;PIRWRDSDU¼WHP

1HMOHSwÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼WYH VYÃ&#x201E;WIJÃ&#x2C6;GöYHOHJDQWQÃ&#x2C6;P EH]U¼PHèNRYÃ&#x201E;PGHVLJQX

 GLVSOHMV)XOO+'UR]OLwHQÃ&#x2C6;P *%RSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöWL5$0 D*%LQWHUQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö 'YD]DGQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼W\ V0SL[D0SL[VHQ]RUHP 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

 %H]U¼PHèNRYÃ&#x2DC;GHVLJQ =DGQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼W0SL[ DSIJHGQÃ&#x2C6;0SL[ *RRJOH$QGURLG1RXJDW 2SHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*% *%YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

+XDZHL3OLWH

'RNRQDOÃ&#x2DC;VPDUWSKRQHVGYRMLWÃ&#x2DC;P IRWRDSDU¼WHP

.è

 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P$QGURLG2UHR 3IJHGQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼W0SL[ 3URFHVRUVHèW\IJPLM¼GU\VWDNWHP*+] DèW\IJPLM¼GU\VWDNWHP*+] *%SDPöļD*%5$0 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

6DPVXQJ*DOD[\$ 

'HVLJQVODGQÃ&#x2DC;PLNIJLYNDPLVWDUDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;VH RSRKRGOQÃ&#x201E;DHUJRQRPLFNÃ&#x201E;RYO¼G¼QÃ&#x2C6; (OHJDQWQÃ&#x2C6;U¼PHèHN]HVNODDNRYX *RRJOH$QGURLG 1RXJDW

 ,QWHUQÃ&#x2C6;SDPöļ*% .RPELQDFH0SL[D0SL[VHQ]RUXIRWRDSDU¼WX 3RGSRUDEUÃ&#x2DC;OÃ&#x2C6;*HDU95 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

Vodafone Tab N8 1HQ¼URèQÃ&#x201E;PXXÅ&#x201D;LYDWHOLSIJLQHVHYwHFR SRÅ&#x201D;DGXMHDMHwWöQöFRQDYÃ&#x2C6;F 7DEOHWV+'GLVSOHMHPRYHOLNRVWL 0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x2DC;FKNDUHW *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöD*%5$0 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è


60

3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

Více na vodafone.cz/predplacene-karty nebo 800 777 777

9\EHUWHVL]QDwLFK SIJHGSODFHQÃ&#x2DC;FKNDUHW 1HNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;FKFHPÃ&#x2C6;WWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÃ&#x2C6;SIJHGSODFHQÃ&#x201E;NDUW\6WDèÃ&#x2C6;VLMHQY\EUDW Pro PODGÃ&#x201E;

.DUWDGRVYöWD

Karta pro partu na volání 9FHQöNDUW\MHEDOÃ&#x2C6;èHNQHRPH]HQÃ&#x201E;KR YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQDSUYQÃ&#x2C6;PöVÃ&#x2C6;F 3RWÃ&#x201E;VHEDOÃ&#x2C6;èHNREQRYÃ&#x2C6;]D.èPöVÃ&#x2C6;èQö 1DVWDYHQÃ&#x2C6;O]HXSUDYLW $NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJNDDYROHMWHQD èW\IJLèÃ&#x2C6;VODGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;]D.èPLQ 9RO¼QÃ&#x2C6;QDRVWDWQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VODYç5Y¼VEXGHVW¼W .èPLQ606VWRMÃ&#x2C6;.è 3RNXGVHSIJLSRMÃ&#x2C6;WHNLQWHUQHWXDNWLYXMHVH Y¼PEDOÃ&#x2C6;èHN3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDPöVÃ&#x2C6;FVH0% GDWMHQ]D.è .DUWXSRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WH]D.è9FHQöMH([WUD NUHGLW.è

 9RO¼WHèDVWRGR]DKUDQLèÃ&#x2C6;"3RIJLêWHVL.DUWX GRVYöWD aYROHMWHGRY\EUDQÃ&#x201E;]HPö YÃ&#x2DC;KRGQöMLGÃ&#x2C6;N\VOXÅ&#x201D;Eö0\&RXQWU\ 6WDèÃ&#x2C6;VLMHQY\EUDWQöNWHURX]]HPÃ&#x2C6; 'R9LHWQDPXçÃ&#x2C6;Q\5XVND0ROGDYVND QD8NUDMLQXQHERGR86$D.DQDG\ SDNPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHYRODWMHQ]D.èPLQ .RPSOHWQÃ&#x2C6;VH]QDP]HPÃ&#x2C6;DFHQÃ&#x2C6;NQDMGHWH na YRGDIRQHF]P\FRXQWU\ 6OXÅ&#x201D;EX0\&RXQWU\QDYÃ&#x2C6;FVWRXWRNDUWRX ]Ã&#x2C6;VN¼WHQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;]GDUPD 9ç5Y¼VYRO¼QÃ&#x2C6;EXGHVW¼W.èPLQ 63URJUDPHPèW\IJNDQDYÃ&#x2C6;FPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHYRODW na èW\IJLèÃ&#x2C6;VODGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;MHQ]D .èPLQ606Y¼VY\MGHQD.è &HQDNDUW\MH.è9FHQö MH([WUDNUHGLW.è

=DNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;GRELWÃ&#x2C6;PLQLP¼OQö .èY¼VRGPöQÃ&#x2C6;PHDÅ&#x201D; ([WUDNUHGLWXQDYÃ&#x2C6;F 6WDèÃ&#x2C6;VH]DUHJLVWURYDW9Ã&#x2C6;FH na YRGDIRQHF]RGPHQ\

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\

Karta 26 6.DUWRXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHY\EUDW]HEDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020; NHNDUWö]DVNYöORXFHQX %DOÃ&#x2C6;èHNV*%GDWDQHRPH]HQÃ&#x2DC;PL606 v síti VVOHYRXMHQ]D.è 1HEREDOÃ&#x2C6;èHNVQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;P YVÃ&#x2C6;WLDPLQXWDPLGRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; QDYUFKVHVOHYRX]D.è $NWLYRYDWVLMHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMDNSRWIJHEXMHWH %DOÃ&#x2C6;èN\O]HVWIJÃ&#x2C6;GDWQHERY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWRED VRXèDVQö &HQDNDUW\MH.è9FHQöMH([WUDNUHGLW .è


3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

61

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]EDOLFN\

,VSIJHGSODFHQRX NDUWRXPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH YRODWQHRPH]HQö 6WDèÃ&#x2C6;VLDNWLYRYDWQDwHEDOÃ&#x2C6;èN\ NWHUÃ&#x201E;MVRXSURVWö

%DOÃ&#x2C6;èN\QD9RO¼QÃ&#x2C6; 9RO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; 1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

.è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86QDèÃ&#x2C6;VOR7700

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; 1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Neomezené

6REQRYRY¼QÃ&#x2C6;PSRPöVÃ&#x2C6;FL

$QRQDwHEDOÃ&#x2C6;èN\MVRXQHRPH]HQÃ&#x201E;MDN SURYRO¼QÃ&#x2C6;WDNSUR606N\

%DOÃ&#x2C6;èN\VHY¼PSIJHVQöSRPöVÃ&#x2C6;FL DXWRPDWLFN\REQRYÃ&#x2C6;WDNÅ&#x201D;HVHRQLF QHPXVÃ&#x2C6;WHVWDUDW1DSIJÃ&#x2C6;NODGEDOÃ&#x2C6;èHN ]VHY¼PREQRYÃ&#x2C6; DWG

.è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

Bez smlouvy 9wHFKQ\EDOÃ&#x2C6;èN\MVRXEH]VPOXY D]¼YD]NÅ&#x2020;&HQXEDOÃ&#x2C6;èNXY¼P RGHèWHPH]NUHGLWX

3IJL]SÅ&#x2020;VRELYÃ&#x201E; 0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHVLY\EUDWEDOÃ&#x2C6;èHNNWHUÃ&#x2DC;SU¼Yö SRWIJHEXMHWH$NG\Å&#x201D;]URYQDMHGHWH QDGRYROHQRXDFKFHWHPÃ&#x2C6;WRGWHOHIRQX SRNRMPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH]Å&#x2020;VWDWMHQXVYÃ&#x201E;KR NUHGLWX

8NRQèHQÃ&#x2C6;EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020; VREQRYRY¼QÃ&#x2C6;P SRPöVÃ&#x2C6;FL 9SIJÃ&#x2C6;SDGöÅ&#x201D;HQHEXGHWHPÃ&#x2C6;WYGREö NG\VHEDOÃ&#x2C6;èHNREQRYXMHGRVWDWHèQÃ&#x2DC; NUHGLW]UXwÃ&#x2C6;VHY¼PDXWRPDWLFN\ 3RNXGKREXGHWHFKWÃ&#x2C6;WG¼OHY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDW MHSRWIJHEDMHM]QRYXDNWLYRYDW%DOÃ&#x2C6;èHN WDNÃ&#x201E;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMHGQRGXwH]UXwLWSIJHV0Å&#x2020;M 9RGDIRQH

9RO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,968'(),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

%DOÃ&#x2C6;èN\QD'DWDD606 500 0%GDWD606YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX'$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

*%GDWD606YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX'$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

*%GDWD606YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX'$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

%DOÃ&#x2C6;èN\.RPSOHW 3RNXGEXGHWHPÃ&#x2C6;W QöNWHUÃ&#x2DC;]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020; NWHUÃ&#x201E;REVDKXMÃ&#x2C6;GDWD DNWLYQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLQ\QÃ&#x2C6; YDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQH Y\]YHGQRXWGDOwÃ&#x2C6;GDWDQDYÃ&#x2C6;F

'DWRY¼QÃ&#x2C6; EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6; 8Å&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E; DSOLNDFHDQLÅ&#x201D;E\Y¼PèHUSDO\ GDWD.EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;P.RPSOHWVL VWDèÃ&#x2C6;Y\EUDWQöNWHUÃ&#x2DC;]9RGDIRQH 3DVVÅ&#x2020;s6RFLDO&KDW0XVLF QHER9LGHR3DVV9Ã&#x2C6;FHRQLFK QDMGHWHQDVWUDQö

.RPSOHWYVÃ&#x2C6;WL *%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

.è =DwOHWH606YHWYDUX.203/(79)),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

.RPSOHWGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; *%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;QHRPH]HQö

.è =DwOHWH606YHWYDUX.203/(7968'(),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700


62

Internet

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW QHER

Mobilní internet */7(LQWHUQHWXÅ&#x201D;SRNUÃ&#x2DC;Y¼WDNIJNDNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;NRXWUHSXEOLN\)UèHW QDQöPPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVMDNÃ&#x2DC;PNROLGDWRYÃ&#x2DC;PSIJLSRMHQÃ&#x2C6;PRG9RGDIRQX

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;

3RèHW6,0NDUHW YWDULIX

=YÃ&#x2DC;KRGQöQ¼ FHQDVHVPORXYRX QDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

&HQD EH]]¼YD]NX

5HG'DWD*%

1+3

.è

.è

5HG'DWD*%

1+1

.è

 .è

1

.è

 .è

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;*% 6,0 GRGDOwÃ&#x2C6;KR ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

.WDULIÅ&#x2020;P5HG'DWDGRVWDQHWHGDOwÃ&#x2C6;/7(6,0NDUWXSURWDEOHW QHERQRWHERRN'DWD]WDULIXWDNEXGHWHPRFLèHUSDW]YÃ&#x2C6;FH]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; &HQD

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDPöVÃ&#x2C6;F0%

.è

9RGDIRQH0RELOH:L)L5K

'RSIJHMWHVYÃ&#x201E;PXGRP¼FÃ&#x2C6;PXPD]OÃ&#x2C6;èNRYL YROQRVWLEH]SHèÃ&#x2C6;3RK\ESVDPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH SRKRGOQöVOHGRYDWQDVYÃ&#x201E;PPRELOX

.GLVSR]LFLP¼WH]SöWQÃ&#x201E;VOHGRY¼QÃ&#x2C6;DDÅ&#x201D; KRGLQ]¼]QDPX

86%02'(0

:,),+276327

$OFDWHO0RYH7UDFNHU

6OHGXMWHWHOHYL]QÃ&#x2C6;Y\VÃ&#x2C6;O¼QÃ&#x2C6;SIJÃ&#x2C6;PR YHYDwHPWHOHIRQXèLWDEOHWX.G\NROL DRGNXGNROL

 DOÃ&#x2C6;èHNSURJUDPÅ&#x2020;MLÅ&#x201D;RG.èVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH % Y\EUDWDDNWLYRYDWQDWDPMHWY

7DULISURSIJÃ&#x2C6;OHÅ&#x201D;LWRVWQÃ&#x201E;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;sLGH¼OQÃ&#x2C6;QDSIJSURMÃ&#x2C6;]GQÃ&#x2C6;IJ¼G\ QHERSIJHGSRYöêSRèDVÃ&#x2C6;

+/¨'$&¨2%2-(.

$NWLYXMWHVLPRELOQÃ&#x2C6;79

/]HSIJLSRMLWDÅ&#x201D;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; %DWHULHVNDSDFLWRXP$K .RPSDNWQÃ&#x2C6;UR]PöU\

9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG

XÅ&#x201D;RG

477.è

477.è

VWDULIHP5HG'DWD QHERVDPRVWDWQö ]D.è

XÅ&#x201D;RG

477.è

-DNVLSRIJÃ&#x2C6;GLWGDOwÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x2DC;REMHP 2EMHPGDWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQDYÃ&#x2DC;wLWYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÃ&#x2C6;PVOXÅ&#x201D;HE=YöWwHQÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNX R*%PöVÃ&#x2C6;F]D.è D'RGDWHèQÃ&#x2DC;REMHPGDW &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHPGROÅ&#x2020;DXY¼GÃ&#x2C6;PHMHLV'3+


Internet

63

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]SULSRMHQLEH]NDEHOXDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW nebo 

:L)LVÃ&#x2C6;ļYÅ&#x201D;G\WDP NGHMVWHY\ 3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V*%GDWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;W GRPDLQDFKDWö

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;EH]NDEHOX1DSOQR 60 GB 5\FKORVW0ELWVSURVWDKRY¼QÃ&#x2C6; D0ELWVSURQDKU¼Y¼QÃ&#x2C6;

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

'DWRYÃ&#x2DC;REMHP*%REY\NOHSRNU\MHFHORXPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6; VSRWIJHEXGRP¼FQRVWL.G\E\Y¼PGDWDSIJHVWRFK\EöOD PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMHMHGQRGXwHQDY\wRYDWSR*%]D.è =DSRMHQÃ&#x2C6;MHVQDGQÃ&#x201E;0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHSIJLSRMLWDÅ&#x201D;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; QDMHGQRX

NOVINKA

Pevný internet bez omezení 3RIJLêWHVLQHRPH]HQÃ&#x2DC;LQWHUQHWSIJHV NWHUÃ&#x2DC;SIJLSRMÃ&#x2C6;WHFHORXGRP¼FQRVWQHER WIJHEDPHQwÃ&#x2C6;ILUPX 5\FKORVW DÅ&#x201D;0ELWV

3RNUÃ&#x2DC;Y¼PH SRSXODFH

=IJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; ]GDUPD

3IJLSRMÃ&#x2C6;PHY¼VSIJHV */7($'6/9'6/ QHERRSWLFNÃ&#x201E;VÃ&#x2C6;Wö

)XQJXMHPHQDVDPRWö XOHVDLYFHQWUXPöVW

%H]SODWQ¼DNWLYDFH DLQVWDODFH

0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHVLY\EUDWKQHG]QöNROLNDYDULDQWU\FKORVWL SHYQÃ&#x201E;KRLQWHUQHWXQDSIJÃ&#x2C6;NODGQHRPH]HQÃ&#x2DC;LQWHUQHW VU\FKORVWÃ&#x2C6;0ELWV'RVWXSQRVWXY¼VGRPDVQDGQRRYöIJÃ&#x2C6;WH QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW

3IJLSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\VHVPORXYRXGRVWDQHWHVOHYX .èQDPRGHP6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è WI-FI MODEM

3HYQÃ&#x2DC;LQWHUQHW

Huawei LTE CPE B310

1HRPH]HQÃ&#x2DC;LQWHUQHW 0ELWV

.è .è

PöVÃ&#x2C6;èQö

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

3HYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRIJÃ&#x2C6;GLWMHwWöYÃ&#x2DC;KRGQöMLYU¼PFLNRPELQRYDQÃ&#x201E; QDEÃ&#x2C6;GN\SURURGLQX VWU MHGQRWOLYFH VWU QHERILUPX VWU & HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;VHVPORXYRXQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; ]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\DXY¼GÃ&#x2C6;PHMHLV'3+


64

Nabídka 60+

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF] QHER 800 777 777

6SRXVWDYÃ&#x2DC;KRG SRwHGHV¼WFH 8Å&#x201D;Y¼PE\OR"6WDèÃ&#x2C6;Q¼PXN¼]DWREèDQNXDPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVL Y\EUDWWDULISIJHGSODFHQRXNDUWXQHERWDEOHWVPRELOQÃ&#x2C6;P LQWHUQHWHP]D]YÃ&#x2DC;KRGQöQRXFHQX-Ã&#x2C6;]GQÃ&#x2C6;IJ¼G\PDS\ DGDOwÃ&#x2C6;DSOLNDFHNWHUÃ&#x201E;Y¼PSRPRKRXXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WVLÅ&#x201D;LYRW QDSOQRSDNEXGHWHPÃ&#x2C6;WNG\NROLSRUXFH

7DEOHWVPRELOQÃ&#x2C6;PLQWHUQHWHP Internet 4 GB + tablet Vodafone Tab N8 Nyní zaplatíte .è a poté .èPöVÃ&#x2C6;èQö 3IJHGSODFHQ¼NDUWD VQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;P YVÃ&#x2C6;WL

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;WDULIVYROQÃ&#x2DC;PL MHGQRWNDPL

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

PLQXW

YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH

9RO¼QÃ&#x2C6;GRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; .èPLQQDY\EUDQ¼èÃ&#x2C6;VOD .èPLQQDRVWDWQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOD

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;]D.èPLQ

250 MB GDW

SMS

SMS

.è

.è

=Å&#x2020;VWDQHY¼PèÃ&#x2C6;VOR 3IJL]PöQöRSHU¼WRUDVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQHFKDWVYRMHVRXèDVQÃ&#x201E; WHOHIRQQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOR

1DVWDYÃ&#x2C6;PHY¼PYöWwÃ&#x2C6;SÃ&#x2C6;VPR 1DQRYÃ&#x201E;PWHOHIRQXèLWDEOHWXY¼PQDVWDYÃ&#x2C6;PHYöWwÃ&#x2C6;SÃ&#x2C6;VPR SUROHSwÃ&#x2C6;èLWHOQRVW

'DWRY¼QÃ&#x2C6;EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

=DNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;GRELWÃ&#x2C6;QDG.è Y¼VRGPöQÃ&#x2C6;PHNUHGLWHP QDYÃ&#x2C6;F9Ã&#x2C6;FHQDVWU

Vodafone Smart E8 VHVOHYRX.è 1\QÃ&#x2C6;.èDSRWÃ&#x201E; .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è VWDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

3IJLGHMWHVLNPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PXWDULIXQöNWHUÃ&#x2DC;]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;9RGDIRQH 3DVVDXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW 9Ã&#x2C6;FHQDVWU

1 DEÃ&#x2C6;GNDMHXUèHQDSRX]H]¼ND]QÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;PVWDUwÃ&#x2C6;POHW8WDEOHWXVGDW\VHFHQD .èVNO¼G¼]HVSO¼WN\WDEOHWXNWHU¼èLQÃ&#x2C6;.èPöVÃ&#x2C6;èQöDPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;FHQ\ WDULIXVLQWHUQHWHP.è7DEOHWEXGHSOQöVSODFHQSRPöVÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;FK&HQ\ XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+-VRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;P PöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHP GROÅ&#x2020;DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


Tarify

65

9Ã&#x2C6;FHQD vodafone.cz/tarify QHER 800 777 777

5R]MHêWRV*,*$ 1DVWDUWXMWH YHVWXGHQWVNÃ&#x201E;PWDULIX VYÅ&#x2020;MWDULI 3RNXGQHSRWIJHEXMHWH QHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;DYHONRX SRUFLGDWP¼PHSURY¼VWDULI 6WDUWPLQXWNWHUÃ&#x2DC;Y¼V XUèLWöXVSRNRMÃ&#x2C6;

Bez ]¼YD]NX

Tarif MHWRYWREö

10 GB dat

-HWRYWREö"7DNVHNQ¼PSIJLGHM 0¼PHSURWHEH*%]¼EDY\QD VXUIRY¼QÃ&#x2C6;DQHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6; L606GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;3URèHUS¼QÃ&#x2C6; GDW]WDULIXWL]GDUPDSIJLG¼PH GUXKRXGDWRYRX6,0WIJHEDGR WDEOHWX7DNMHVWOLWLMHwWöQHE\OR DP¼wSODWQÃ&#x2DC;,6,&MGLGRWRKR

Datová SIM

dat

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;GDOwÃ&#x2C6;.èPLQ

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

500 MB

500 minut

Neomezené volání

Neomezené SMS

Start 500 minut

'DWRY¼QÃ&#x2C6;EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6; 8Å&#x201D;Ã&#x2C6;YHMVLVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;DSOLNDFHDQLÅ&#x201D;E\ èHUSDO\GDWD]WYÃ&#x201E;KRWDULIX6WDèÃ&#x2C6;VLY\EUDW QöNWHUÃ&#x2DC;]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;9RGDIRQH3DVVs6RFLDO &KDW0XVLFQHER9LGHR3DVV9Ã&#x2C6;FHRQLFK QDMGHwQDVWUDQö

]GDUPD

.è PöVÃ&#x2C6;èQöEH]]¼YD]NX

 7DULIMHEH]VPORXY\DMHKRFHQDMHXYHGHQDYèHWQö'3+

.è606

.è PöVÃ&#x2C6;èQö 1\QÃ&#x2C6;Y¼PYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHGDUXMHPH 0%GDWQDYÃ&#x2C6;F6WDèÃ&#x2C6;VLMHY\]YHGQRXW 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUÃ&#x2DC;]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;9RGDIRQH 3DVVDXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROL EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW9Ã&#x2C6;FHQDVWU .WDULIXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHGRNRXSLWDÅ&#x201D;GDOwÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E; 6,0NDUW\GÃ&#x2C6;N\QLPÅ&#x201D;VYÅ&#x2020;MGDWRYÃ&#x2DC;EDOÃ&#x2C6;èHN Y\XÅ&#x201D;LMHWHLYGDOwÃ&#x2C6;FK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;FK3RIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;MH ]GDUPD]DVGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2C6;]DSODWÃ&#x2C6;WH.èPöVÃ&#x2C6;èQö ]DMHGQX6,0NDUWX


66

3URŻUP\

6OXÅ&#x201D;E\XwLWÃ&#x201E;QDPÃ&#x2C6;UXVWDYDIJÅ&#x2020;P 3RPÅ&#x2020;Å&#x201D;HPHY¼PIJÃ&#x2C6;GLWSU¼FLQDVWDYEöMHGQRGXwHU\FKOH]PRELOX 1DEÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;PHNRPSOHWQÃ&#x2C6;IJHwHQÃ&#x2C6;SURVWDYHEQÃ&#x2C6;ILUP\

%XêWHVW¼OH YHVSRMHQÃ&#x2C6; 9\EÃ&#x2C6;UHMWH]YÃ&#x2DC;KRGQÃ&#x2DC;FKWDULIÅ&#x2020; 5HGQHER5HG1DSOQR 1DMGHWHMHQDVWUD

0öMWHSIJHKOHG 9ODVWQÃ&#x2C6;WHRVREQÃ&#x2C6;DXWDQ¼NODGQÃ&#x2C6;YR]LGODQHERVWDYHEQÃ&#x2C6;WHFKQLNX DFKFHWHPÃ&#x2C6;WYwHSRGNRQWURORX"'Ã&#x2C6;N\VOXÅ&#x201D;Eö9RGDIRQH H'RKOHGEXGHWHPÃ&#x2C6;WRQOLQHSIJHKOHGRWRPNGHVHY¼w PDMHWHNQDFK¼]Ã&#x2C6; 9wHFKQ\YDULDQW\VOXÅ&#x201D;E\H'RKOHG H'RKOHG0LQL H'RKOHG(YURSD

+ODYQöSRWIJHEXML YöGöWFRVHQD VWDYEöGöMH1HFKFL Å&#x201D;¼GQÃ&#x201E;]GUÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;

H'RKOHG6YöW

'RVDK

&HQD

SRX]HQDÃ&#x2022;]HPÃ&#x2C6;ç5

.èPöVÃ&#x2C6;èQö

PRQLWRULQJSRFHOÃ&#x201E;(8

.èPöVÃ&#x2C6;èQö

PRQLWRULQJSRFHOÃ&#x201E;PVYöWö

.èPöVÃ&#x2C6;èQö

'DOwÃ&#x2C6;YDULDQW\PRGXOÅ&#x2020;NWHUÃ&#x201E;VHOLwÃ&#x2C6;SRX]HYÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6;EDWHULH H'RKOHGPRGXO0LQL H'RKOHGPRGXO6WDQGDUG H'RKOHGPRGXO0D[L

9Ã&#x2DC;GUÅ&#x201D;EDWHULHQDMHGQRQDELWÃ&#x2C6;

&HQD

PöVÃ&#x2C6;F

.è

DÅ&#x201D;PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

.è

URN

.è

2EèDVQHYÃ&#x2C6;PNGH]DPöVWQDQFL ]URYQDMVRXVDXWHPDQ¼IJDGÃ&#x2C6;P

%DWHULHY\GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6;GOHW\SX MHGQRWN\DÅ&#x201D;URN & HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJL SRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;P SOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; XY¼GÃ&#x2C6;PHMHYèHWQö '3+]DRNURXKOHQÃ&#x201E; QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\SODWQÃ&#x201E; GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFH QDEÃ&#x2C6;GN\

$ļMHMHGQRWND NGHNROLYWHUÃ&#x201E;QX PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMLRQOLQH QDVWDYLWDVOHGRYDW ]SRUW¼OX

1HPXVÃ&#x2C6;WHQLF ]DSRMRYDW MHGQRWNXXORÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WH GR]DYD]DGOD QHERPDJQHWHP NDPNROL SIJLFK\WÃ&#x2C6;WH

'Ã&#x2C6;N\JORE¼OQÃ&#x2C6;6,0 PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVOHGRYDW VYÅ&#x2020;MPDMHWHNSR FHOÃ&#x201E;PVYöWö


3URŻUP\

67

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]VWDYHEQLFWYL

8NO¼GHMWHDVGÃ&#x2C6;OHMWH 3RWIJHEXMHWHU\FKOHDMHGQRGXwHVGÃ&#x2C6;OHW GRNXPHQW\VNROHJ\QHER]¼ND]QÃ&#x2C6;N\" 3RIJLêWHVL]DEH]SHèHQÃ&#x201E;GDWRYÃ&#x201E;Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö 2QH'ULYHDYwLFKQLEXGRXSIJHVQöYöGöW QDèHPDMDNVHP¼SUDFRYDW

.è

PöVÃ&#x2C6;èQöOLFHQFH

 1HSODļWHGUDKÃ&#x201E;DMļ¼N\UDGöMLSRGSRIJWH VYÃ&#x201E;SRGQLN¼QÃ&#x2C6; DXNO¼G¼QÃ&#x2C6;Q¼NUHVÅ&#x2020;IDNWXUQHERIRWHN]Ã&#x2C6;VNHMWH 1 DÅ&#x201D;7%SURVWRUX LiFHQFHO]HQDLQVWDORYDWDÅ&#x201D;QDSRèÃ&#x2C6;WDèÅ&#x2020; DPRELOQÃ&#x2C6;FK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; 6WIJHÅ&#x201D;WHVLVRXNURPÃ&#x2C6;sQLNGRQHRSU¼YQöQÃ&#x2DC; Y¼PGRGDWQHQDKOÃ&#x201E;GQH

.G\Å&#x201D;VLNRXSÃ&#x2C6;P WHOHIRQWDNKODYQö FKFLDE\Y\GUÅ&#x201D;HO

1HIJHwWH UR]ELWÃ&#x201E; WHOHIRQ\ 6DPVXQJ*DOD[\;FRYHUMH YKRGQÃ&#x2DC;PSRPRFQÃ&#x2C6;NHPQD VWDYEX0¼SURWLVNOX]RYÃ&#x2DC;SRYUFK MHFKU¼QöQSIJHGY\VRNÃ&#x2DC;PL NRQFHQWUDFHPLSUDFKXDXVWRMÃ&#x2C6; LSRE\WSRGYRGRX1DVWDYEö VHRQöMQHEXGHWHE¼W DPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQDQöM]Ã&#x2C6;VNDW VOHYX.è

.è

6DPVXQJ*DOD[\ ;FRYHU

3IJÃ&#x2C6;PR]PRELOXPÅ&#x2020;Å&#x201D;XXNO¼GDW DRNDPÅ&#x201D;LWöVGÃ&#x2C6;OHWYwHFKQ\ GRNXPHQW\DIRWN\

.è

 &HUWLILNDFH,3 DVWDQGDUG 0,/67'* 'LVSOHMVÃ&#x2022;KORSIJÃ&#x2C6;èNRX 0SL[SIJHGQÃ&#x2C6;D0SL[ ]DGQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼W %DWHULHVNDSDFLWRX P$K

3RNXGVLSRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WHQöNWHUÃ&#x2DC;]WDULIÅ&#x2020;5HGQHER 5HG1DSOQRDNQöPXEXêVOXÅ&#x201D;EXH'RKOHG QHERÃ&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö2QH'ULYHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLY\EUDW VOHYX.èQDWHQWRWHOHIRQQHERQD NWHUÃ&#x2DC;NROLPRGXOH'RKOHG


68

Pro firmy

Vรญce na vodafone.cz/business-red-plus nebo 800 777 700

Firemnรญ tarif Red+ Q\QรˆVYรถWwรˆSRUFรˆGDW 1DYร˜wLOLMVPHVGรˆOHQยผGDWD1DWUYDORDRKRGQรถs]*% KQHGQD$QHMOHSwรˆQDWRPMHล”HFHQD]ล†VWDODVWHMQยผ

3ฤฒLGDOLMVPHVSRXVWXGDW

Red+ 20 GB WDULISURรจOHQ\ILUP\

$WRMDNQRYร˜PWDNLVWยผYDMรˆFรˆP]ยผND]QรˆNล†P 1DYร˜wHQรˆSUREรถKORDXWRPDWLFN\

รงHUSยผQรˆGDW TRVALE VรCE DAT

12 GB 20 GB

VGรˆOHQร˜FKPRELOQรˆFKGDW ยฒ1HRPH]HQร„YROยผQรˆ

6GรˆOHQยผGDWDPล†ล”HWHGRSฤฒHGXUR]GรถOLWSURNDล”Gร„ รจรˆVOR]YOยผwฤผ

'DWRYยผQรˆEH]SRรจรˆWยผQรˆ 3ฤฒLGHMWHVLNWDULIXQรถNWHUร˜]EDOรˆรจNล†9RGDIRQH 3DVVDXล”รˆYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH] SRรจรˆWยผQรˆGDW9รˆFHQDVWU

GRYwHFKVรˆWรˆ

ยฒ1HRPH]HQร„606 GRYwHFKVรˆWรˆ

.รจ PรถVรˆรจQรถ

 &HQ\MVRXSODWQร„SฤฒLSRGSLVXVPORXY\V0LQLPยผOQรˆPPรถVรˆรจQรˆPSOQรถQรˆPQDPรถVรˆFล†XYยผGรˆPHMHYรจHWQรถ'3+D]DRNURXKOHQร„QDFHOร„NRUXQ\


3URŻUP\

69

Více na vodafone.cz/red-office

Kombinovaná nabídka Red+ Office pro firmu 1RYöSURY¼VP¼PHQHRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWYHYÃ&#x2DC;KRGQÃ&#x201E;PEDOHQÃ&#x2C6;3IJLEDOÃ&#x2C6;PHY¼PNQöPX WDULISURèOHQ\ILUP\VQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;PD606RKURPQRXSRUFÃ&#x2C6;PRELOQÃ&#x2C6;FKGDWDQDYÃ&#x2C6;F GYöPD9RGDIRQH3DVV\SURVRFL¼OQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;WöDFKDWRY¼QÃ&#x2C6;6YÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;DSOLNDFHVLWDNEXGHWH PRFLXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWDQLÅ&#x201D;E\VWHSRèÃ&#x2C6;WDOLGDWD

NOVINKA

-HwWöU\FKOHMwÃ&#x2C6;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHW .G\E\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWVPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMLQDYÃ&#x2DC;wLWEXê QD0ELWV]D.èPöVÃ&#x2C6;èQöQHERQD0ELWV]D.è =¼OHÅ&#x201D;Ã&#x2C6;QDWHFKQLFNÃ&#x2DC;FKPRÅ&#x201D;QRVWHFKYPÃ&#x2C6;VWöLQVWDODFH

Red+ Office 20 GB

Red+ Office 50 GB

SURèOHQ\ILUP\

SURèOHQ\ILUP\

1HRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHW0ELWV

1HRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHW0ELWV

20 GB

50 GB

VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKPRELOQÃ&#x2C6;FKGDW

VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKPRELOQÃ&#x2C6;FKGDW

²1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606

²1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

6RFLDOD&KDW3DVV

6RFLDOD&KDW3DVV

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

. SHYQÃ&#x201E;PXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÃ&#x2C6;PHSRPRFÃ&#x2C6;WHFKQRORJLÃ&#x2C6;*/7($'6/9'6/QHERRSWLFNÃ&#x201E;VÃ&#x2C6;Wö6RXè¼VWÃ&#x2C6;NRPELQRYDQÃ&#x201E;QDEÃ&#x2C6;GN\MHSHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWVU\FKORVWÃ&#x2C6;DÅ&#x201D;0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6;WHFKQLFNÃ&#x201E;SDUDPHWU\QDYDwÃ&#x2C6;DGUHVH3RNXGQHQDEÃ&#x2C6;GQHPHY¼PQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;U\FKORVWSRGOHPRÅ&#x201D;QRVWÃ&#x2C6;PÃ&#x2C6;VWDLQVWDODFH7\VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHRYöIJLW QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÃ&#x2C6;GNXMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;NRPELQRYDWLVGDOwÃ&#x2C6;PLYDULDQWDPLWDULIÅ&#x2020;9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;VN¼WHXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX&HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MVRXYèHWQö'3+DMVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\


70

Vodafone Pass

Více naYRGDIRQHF]SDVV

6EDOÃ&#x2C6;èN\9RGDIRQH3DVV XÅ&#x201D;GDWDSRèÃ&#x2C6;WDWQHPXVÃ&#x2C6;WH 3RVORXFKHMWHKXGEXSIJHKU¼YHMWHYLGHDFKDWXMWHQHERVXUIXMWHQDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FKRGU¼QDGRYHèHUD $SOLNDFH]DKUQXWÃ&#x201E;YHY\EUDQÃ&#x201E;PEDOÃ&#x2C6;èNX9RGDIRQH3DVVY¼PWRWLÅ&#x201D;GDWDQHVSRWIJHERY¼YDMÃ&#x2C6;9wHFKQ\èW\IJL 3DVV\LMHMLFK]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x201E;NRPELQDFH9RGDIRQH0XOWL3DVVMHGQRGXwHDNWLYXMHWHYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQH

6GÃ&#x2C6;OHMWHVYÃ&#x201E;]¼Å&#x201D;LWN\ QDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FK

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

&KDWXMWH MDNRR]¼YRG

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

9Ã&#x2C6;PHÅ&#x201D;HQHMOHSwÃ&#x2C6;]¼Å&#x201D;LWN\MVRXW\RNWHUÃ&#x201E;VHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRGöOLW7DN VGÃ&#x2C6;OHMWHFRKUGORU¼èÃ&#x2C6;9DSOLNDFÃ&#x2C6;FK)DFHERRN7ZLWWHU,QVWDJUDP D3LQWHUHVWXÅ&#x201D;QHPXVÃ&#x2C6;WHEU¼WRKOHG\QDWRNROLNIRWHNDYLGHÃ&#x2C6; QDKUDMHWHQHER]KOÃ&#x201E;GQHWH

3RNO¼ERVWHVLÃ&#x2022;SOQöVHYwHPLGÃ&#x2C6;N\DSOLNDFÃ&#x2C6;P:KDWV$SS 9LEHU0HVVHQJHU7HOHJUDPQHER0HVVDJH

9HONÃ&#x201E;SIJÃ&#x2C6;EöK\ LQDPDOÃ&#x201E;REUD]RYFH

3OQRPX]LN\ EH]SOQÃ&#x201E;SDPöWL

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

/HQRwWHXREOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x2DC;FKVHUL¼OÅ&#x2020;YLGHÃ&#x2C6;DILOPÅ&#x2020;6OHGXMWHMHSIJHV <RX7XEH+%2*26WUHDPF]1HWIOL[6OHGRYDQL79$PD]RQ3ULPH 9LGHR3ULPD3/$<.XNL6H]QDP=SU¼Y\3RK¼GN\+RUL]RQ*R %DQD[L®ç.2/HSwÃ&#x2C6;796HOIQHW79,QWHUDNWLYQÃ&#x2C6;79QHER',*,*2

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

=DSRPHÄ£WHQDSIJHSOQöQÃ&#x201E;Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö.YDQWDPX]LN\PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH VWUHDPRYDWSRGOHOLERVWLYDSOLNDFÃ&#x2C6;FK$SSOH0XVLF0XVLF-HW (YURSD<RXUDGLR7LGDO6SRWLI\)UHNYHQFH'HH]HU0XVLF3OD\HU 3LJ\5¼GLR=HW5DGLR:DYH'DQFH5DGLR5¼GLR%RQWRQL5DGLR D5DGLRWÃ&#x201E;ND


Vodafone Pass

71

-DNEDOÃ&#x2C6;èN\IXQJXMÃ&#x2C6; 'DWDQHPXVÃ&#x2C6;WHSRèÃ&#x2C6;WDWSRNXGMVWHYDSOLNDFLDQHSURKOÃ&#x2C6;Å&#x201D;Ã&#x2C6;WHREVDKWIJHWÃ&#x2C6;VWUDQ\1DSIJÃ&#x2C6;NODGVEDOÃ&#x2C6;èNHPSURVRFL¼OQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;WöPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQDKU¼YDWIRWN\LYLGHDQD )DFHERRNSURKOÃ&#x2C6;Å&#x201D;HWQHERNRPHQWRYDW.G\Å&#x201D;DOHNOLNQHWHQDRGND]YHGRXFÃ&#x2C6;QDMLQRXVWU¼QNXVSXVWÃ&#x2C6;WHKUXQHERRWHYIJHWH<RX7XEHYLGHRMGHRREVDKQD NWHUÃ&#x2DC;VHMLÅ&#x201D;EDOÃ&#x2C6;èHNQHY]WDKXMHDEXGRXVHY¼PèHUSDWGDWD]WDULIX

&RYwHFKQRY¼P9RGDIRQH3DVVXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6;

9\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWGDWDEH]REDY

1HRPH]RYDW]¼EDYX

1HèHNDWQD:L)L

=DSRPHÄ£WHQDKOÃ&#x2C6;G¼QÃ&#x2C6;PöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KR GDWRYÃ&#x201E;KROLPLWX

9\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVYÅ&#x2020;MFK\WUÃ&#x2DC;WHOHIRQ RSUDYGXFK\WIJH

Å&#x201C;LMWHRNDPÅ&#x201D;LNHP'DWXMWHNG\NROLDNGHNROL $WRQHMHQYç5DOHLSRFHOÃ&#x201E;(8

0Ã&#x2C6;FK¼PHWRQHMOHSwÃ&#x2C6; 2EOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;NRPELQDFHQDwLFK3DVVÅ&#x2020;WHêQDMGHWHSRKURPDGö6WDèÃ&#x2C6;VLMHQY\EUDWNWHUÃ&#x201E;DSOLNDFHVHGÃ&#x2C6; SU¼YöY¼PDMHGHQ]0XOWL3DVVÅ&#x2020;VLDNWLYRYDW$QHMOHSwÃ&#x2C6;QDWRPMHÅ&#x201D;HXwHWIJÃ&#x2C6;WH

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

 6 SU¼YQÃ&#x201E;IXQJRY¼QÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\Y¼PPÅ&#x2020;Å&#x201D;HPH]DUXèLWXRILFL¼OQÃ&#x2C6;FKPRELOQÃ&#x2C6;FKDSOLNDFÃ&#x2C6;NWHUÃ&#x201E;MVRXGRY\EUDQÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNX]DIJD]HQ\9SIJÃ&#x2C6;SDGöY\XÅ&#x201D;LWÃ&#x2C6;DOWHUQDWLYQÃ&#x2C6;FKDSOLNDFÃ&#x2C6;QHER ZHERYÃ&#x2DC;FKYHU]Ã&#x2C6;VOXÅ&#x201D;HEQHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HPHRYOLYQLWÅ&#x201D;HGDWDQHEXGRXSRèÃ&#x2C6;W¼QD'DWDQHPXVÃ&#x2C6;WHSRèÃ&#x2C6;WDWSRNXGSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y¼WHREVDKSIJÃ&#x2C6;PRYDSOLNDFLDQHMGHRREVDKWIJHWÃ&#x2C6;VWUDQ\ 6HVOXÅ&#x201D;ERX&KDW3DVVY¼PQHSRèÃ&#x2C6;W¼PHGDWDSIJLFKDWRY¼QÃ&#x2C6;DSRVÃ&#x2C6;O¼QÃ&#x2C6;]SU¼YVREU¼]N\IRWNDPLYLGHLDWG6SRWIJHEXGDWY¼PSRèÃ&#x2C6;W¼PHMHQSIJLDXGLRDYLGHRKRYRUHFK 6HVOXÅ&#x201D;EDPL9LGHRD0XVLF3DVVSRèÃ&#x2C6;W¼PHGDWDYSIJÃ&#x2C6;SDGöSIJHKU¼QÃ&#x2C6;UHNODP\YU¼PFLYLGHDKXGE\QHERNG\Å&#x201D;Y¼VUHNODPDRGN¼Å&#x201D;HPLPRDSOLNDFL6RXè¼VWÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;HEQHQÃ&#x2C6; SIJHGSODWQÃ&#x201E; QDSIJSIJHGSODWQÃ&#x201E;YU¼PFL+%2*2QHER0XVLF-HWX 6HVOXÅ&#x201D;ERX0XVLF3DVVYU¼PFL$SSOH0XVLFSRèÃ&#x2C6;W¼PHGDWDSIJLSIJHKU¼QÃ&#x2C6;YLGHÃ&#x2C6;


72

Tarify

Více Více na na vodafone.cz/tarify vodafone.cz/rodina nebo nebo 800 800 777 777 777 777

Tarify Red Naplno pro jednotlivce Datová SIM

Nyní dárek 2 GB

Výdaje pod kontrolou

.WDULIÅ&#x2020;PVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRIJÃ&#x2C6;GLWDÅ&#x201D; 3 další datové SIM. Data pak Y\XÅ&#x201D;LMHWHLYGDOwÃ&#x2C6;FK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;FK 3RIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;MH]GDUPD]DVGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2C6; ]DSODWÃ&#x2C6;WH.èPöVÃ&#x2C6;èQö ]DMHGQX6,0

9DSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHY¼P Q\QÃ&#x2C6;G¼PHQDYÃ&#x2C6;F*%GDW ]GDUPD6WDèÃ&#x2C6;MLMHQSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDW DGDWDVLY\]YHGQRXWYVHNFL Moje nabídky.

3RNXGGRV¼KQHWHGYRMQ¼VRENXVYÃ&#x201E;SUÅ&#x2020;PöUQÃ&#x201E;Ã&#x2022;WUDW\ ]DSRVOHGQÃ&#x2C6;FKPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; XSR]RUQÃ&#x2C6;PHY¼VQDWRQRYö SMSkou.

Red Naplno 20 GB

'DWRY¼QÃ&#x2C6;EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6; 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUÃ&#x2DC; ]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;9RGDIRQH3DVV DXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLDSOLNDFHNG\NROL DNGHNROLEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW 9Ã&#x2C6;FHQDVWU

Red Naplno

Red Naplno 5 GB

10 GB

7 dní neomezeného volání, SMSDDÅ&#x201D;0%GHQQö ]Y\EUDQÃ&#x2DC;FK]HPÃ&#x2C6;VYöWD

1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko

1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko

5 GB

10 GB

20 GB

mobilních dat

mobilních dat

mobilních dat

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

.è

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

 &HQDWDULIX1DSOQRMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MHYèHWQö'3+DSODWÃ&#x2C6;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\ çHUS¼QÃ&#x2C6;GDWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHNRQWURORYDWGÃ&#x2C6;N\DataStropuSRMHKRÅ&#x201D;GRVDÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;SIJHVWDQHLQWHUQHWIXQJRYDW3URWDULI\MHQDVWDYHQQ¼VOHGRYQö*%XWDULIX5HG1DSOQR*%*% XWDULIX5HG1DSOQR*%*%XWDULIX5HG1DSOQR*%D*%XVGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x201E;GDWRYÃ&#x201E;NDUW\9Ã&#x2DC;wLDataStropu]PöQÃ&#x2C6;WHYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQH 3URILUHPQÃ&#x2C6;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\$NWLYXMWHVL931DNRPXQLNXMWHYU¼PFLVYÃ&#x201E;ILUP\]DGDUPR6QDwÃ&#x2C6;931P¼WHYRO¼QÃ&#x2C6;D606YHVYÃ&#x201E;ILUHPQÃ&#x2C6;eVNXSLQöp]DGDUPRDWREH]RKOHGXQDGUXK WDULIXXMHGQRWOLYÃ&#x2DC;FKèÃ&#x2C6;VHO0D[LP¼OQÃ&#x2C6;SRèHWÃ&#x2022;èDVWQÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;931QHQÃ&#x2C6;RPH]HQ


73

7DULI\

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH nebo

Kombinovaná nabídka Red Home pro jednotlivce 8GöOHMWHVLUDGRVWQDwÃ&#x2C6;VNYöORXQRYLQNRX9HYÃ&#x2DC;KRGQÃ&#x201E;PEDOHQÃ&#x2C6;QDMGHWHQHRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHWQHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606SRIJ¼GQRXSRUFLPRELOQÃ&#x2C6;FKGDWDNWRPXYwHPXGYD 9RGDIRQH3DVV\SURVRFL¼OQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;WöDFKDWRY¼QÃ&#x2C6;WDNÅ&#x201D;HVLXÅ&#x201D;LMHWHVYÃ&#x2DC;FKREOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x2DC;FKDSOLNDFÃ&#x2C6; SRGOHOLERVWL

NOVINKA

Red Home SURMHGQRWOLYFH

9\EUDQÃ&#x201E;DSOLNDFHEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW 0öMWHPRELOSRUXFHsVXUIXMWHQDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FK VÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FKDFKDWXMWHNG\NROL6EDOÃ&#x2C6;èN\6RFLDO D&KDW3DVVY¼PQHEXGRXREOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;DSOLNDFH VSRWIJHERY¼YDWGDWD9Ã&#x2C6;FHQDVWU

-HwWöU\FKOHMwÃ&#x2C6;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHW 3RNXGE\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWV PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMLQDYÃ&#x2DC;wLWEXêQD0ELWV]D.è PöVÃ&#x2C6;èQöQHERQD0ELWV]D.è=¼OHÅ&#x201D;Ã&#x2C6;QD WHFKQLFNÃ&#x2DC;FKPRÅ&#x201D;QRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö

-HwWöYÃ&#x2C6;FHPRELOQÃ&#x2C6;FKGDW .G\E\Y¼PQHVWDèLOR*%PRELOQÃ&#x2C6;FKGDWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH VLMHVQDGQRQDYÃ&#x2DC;wLWQDQHER*%6WDèÃ&#x2C6;VH ]HSWDWQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020;

1HRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHW0ELWV

5 GB

PRELOQÃ&#x2C6;FKGDW 1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606 GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

6RFLDOD&KDW3DVV

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

 .SHYQÃ&#x201E;PXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÃ&#x2C6;PHSRPRFÃ&#x2C6;WHFKQRORJLÃ&#x2C6;*/7($'6/9'6/QHERRSWLFNÃ&#x201E;VÃ&#x2C6;Wö6RXè¼VWÃ&#x2C6;NRPELQRYDQÃ&#x201E;QDEÃ&#x2C6;GN\MHSHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWVU\FKORVWÃ&#x2C6;DÅ&#x201D;0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6;WHFKQLFNÃ&#x201E;SDUDPHWU\QDYDwÃ&#x2C6;DGUHVH3RNXGQHQDEÃ&#x2C6;GQHPHY¼PQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;U\FKORVWSRGOHPRÅ&#x201D;QRVWÃ&#x2C6;YDwHKRE\GOLwWö7\VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHRYöIJLWQD YRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÃ&#x2C6;GNXPRKRXY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WLILUHPQÃ&#x2C6;]¼ND]QÃ&#x2C6;FLDMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;MLNRPELQRYDWLVGDOwÃ&#x2C6;PLYDULDQWDPLWDULIÅ&#x2020;9Ã&#x2C6;FHXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX&HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJL SRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MVRXYèHWQö'3+DMVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\


Pro 74 rodinu Rubrika74 9รˆFHQDvodafone.cz/rodina Vรญce na vodafone.cz nebo 800 777 777

Tarif Red+ pro rodinu Q\QรˆVYรถWwรˆSRUFรˆGDW 1DYร˜wLOLMVPHVGรˆOHQยผGDWD1DWUYDORDRKRGQรถs]H*% KQHGQD$QHMOHSwรˆQDWRPMHล”HFHQD]ล†VWDODVWHMQยผ 3ฤฒLGDOLMVPHVSRXVWXGDW

Red+ WDULISURรจOHQ\URGLQ\

$WRMDNQRYร˜PWDNLVWยผYDMรˆFรˆP]ยผND]QรˆNล†P 1DYร˜wHQรˆSUREรถKORDXWRPDWLFN\

3ฤฒHKOHGQร˜ร•รจHW TRVALE 5ร— VรCE DAT

2 GB 10 GB

VGรˆOHQร˜FKPRELOQรˆFKGDW

9ร˜GDMHFHOร„URGLQ\PยผWHSRGNRQWURORX QDMHGQRPร•รจWX

รงHUSยผQรˆGDW 'DWDYURGLQรถVLPล†ล”HWHGRSฤฒHGXUR]GรถOLWSUR NDล”Gร„รจรˆVOR]YOยผwฤผ

ยฒ1HRPH]HQร„YROยผQรˆ GRYwHFKVรˆWรˆ

ยฒ1HRPH]HQร„606 GRYwHFKVรˆWรˆ

.รจ PรถVรˆรจQรถ

'DWRYยผQรˆEH]SRรจรˆWยผQรˆ 3ฤฒLGHMWHVLNWDULIXQรถNWHUร˜]EDOรˆรจNล†9RGDIRQH 3DVVDXล”รˆYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH] SRรจรˆWยผQรˆGDW6NYรถOร„QDWRPMHล”HEDOรˆรจHNVWDรจรˆ DNWLYRYDWMHGQRXDSODWรˆSURYwHFKQ\รจOHQ\ URGLQ\9รˆFHQDVWU


3URURGLQX 5XEULND

75 75

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH Více na vodafone.cz QHER

.RPELQRYDQ¼QDEÃ&#x2C6;GND 5HG+RPHSURURGLQX 6SROXXÅ&#x201D;QDSHYQR1RYöVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WQHRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWYHYÃ&#x2DC;KRGQÃ&#x201E;PEDOHQÃ&#x2C6; VSROXVWDULIHPSUR1DMGHWHYQöPRKURPQRXSRUFLGDWQHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606 D9RGDIRQH3DVV\7DNÅ&#x201D;HEURX]GDWSRVRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FKDFKDWRYDWEXGHWHRGU¼QDGRYHèHUD

NOVINKA

-HwWöU\FKOHMwÃ&#x2C6;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHW .G\E\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWVPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMLQDYÃ&#x2DC;wLWEXê QD0ELWV]D.èPöVÃ&#x2C6;èQöQHERQD0ELWV]D.è =¼OHÅ&#x201D;Ã&#x2C6;QDWHFKQLFNÃ&#x2DC;FKPRÅ&#x201D;QRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö

Red+ Home 20 GB

Red+ Home 50 GB

SURèOHQ\URGLQ\

SURèOHQ\URGLQ\

1HRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHW0ELWV

1HRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHW0ELWV

20 GB

50 GB

VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKPRELOQÃ&#x2C6;FKGDW

VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKPRELOQÃ&#x2C6;FKGDW

²1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606

²1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

6RFLDOD&KDW3DVV

6RFLDOD&KDW3DVV

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

 .SHYQÃ&#x201E;PXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÃ&#x2C6;PHSRPRFÃ&#x2C6;WHFKQRORJLÃ&#x2C6;*/7($'6/9'6/QHERRSWLFNÃ&#x201E;VÃ&#x2C6;Wö6RXè¼VWÃ&#x2C6;NRPELQRYDQÃ&#x201E;QDEÃ&#x2C6;GN\MHSHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWVU\FKORVWÃ&#x2C6;DÅ&#x201D;0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6;WHFKQLFNÃ&#x201E;SDUDPHWU\QDYDwÃ&#x2C6;DGUHVH3RNXGQHQDEÃ&#x2C6;GQHPHY¼PQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;U\FKORVWSRGOHPRÅ&#x201D;QRVWÃ&#x2C6;YDwHKRE\GOLwWö7\VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHRYöIJLW QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÃ&#x2C6;GNXMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;NRPELQRYDWLVGDOwÃ&#x2C6;PLYDULDQWDPLWDULIÅ&#x2020;9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;VN¼WHXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX&HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;XY¼GÃ&#x2C6;PHMHYèHWQö'3+D]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\


Pล™edstavujeme

Galaxy S9+ Novรก definice fotoaparรกtu.

Profile for Čilichili

2018 | 04 | Čilichili: Vypěstuj si ráj  

Pro tisíce Čechů představuje ráj pár desítek metrů čtverečních. Těch, na které se vejde chatička, záhony a když na to přijde, tak i nějaký b...

2018 | 04 | Čilichili: Vypěstuj si ráj  

Pro tisíce Čechů představuje ráj pár desítek metrů čtverečních. Těch, na které se vejde chatička, záhony a když na to přijde, tak i nějaký b...

Profile for cilichili
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded