Page 19

TÉMA

FILIP HORÁÜEK Editor, který vymyslel obálku roku aËvËredakci slouží zaËzdravý rozum

JAKUB KÖNIG Maskot, textaĜ aËautor nejlepších redakÝních vtipĶ

41

47

Kniha: Cokoliv sËPhilem Marlowem, protože se podle nçj jmenuju. AËjmenuju se podle nçj proto, abych vçdçl, že Ýlovçk mĶže mít pravdu, iËkdyž dostane do držky.

42

Hudba: Samizdatové nahrávky pankáÝĶ Hrdinové nové fronty. UËnás doma se poslouchal hlavnç folk aËuËnich jsem zjistil, že pokud chceš Ĝíct, že svçt se posral, nemusíš zpívat nçco oËsuchejch starejch stromech, kĜivácích se škraboškou aËtak podobnç, ale prostç, že svçt se posral.

43

Film: Pat Garrett aËBilly Kid. Film, kde nebojuje dobro proti zlu, už proto, že není tak docela jasný, co je dobro aËco zlo.

44 JÁ SEM BEJVAL NAËSTěEDNÍ PANKÁÜ AËMY Osobnost:

NAËOSOBNOSTI NIKDY MOC NEBYLI…

Knížka: Nikdo to tu nepĜežije odËJerryho Hopkinse. Tuhle vçc jsem si vËpatnácti koupil zaËpeníze kËsvátku. Jednak jsem se poprvý doÝetl oËJimu Morrisonovi. AËdruhak jsem si ji musel obhájit vËprvním vážným mezigeneraÝním sporu sËdçdou.

48

Hudba: Agaetys Byrjun odËSigur Rós. Tady je to jednoduchý. Když jsem tuhle desku poprvý slyšel, úplnç mi to pĜeházelo mý dosavadní pĜedstavy oËhudbç.

49

Film: Klub rváÝĶ Davida Finchera. Film, díky kterýmu jsem se dozvçdçl, že svçt mĶže bejt ještç daleko zábavnçjší místo, než jsem si pĶvodnç myslel.

MÁŠA DUDZIAKOVÁ Psavkynç. Nejodvážnçjší Ýlenka redakce

PETR TOMAN Designér aËfotograf, co vyhrává ceny

55

60

Knížka: SlabikáĜ. Srdcervoucí pĜíbçhy oËEmç, mámç, mase aËmimi pro mç dodnes pĜedstavují univerzální životní pravdy.

56

Hudba: Üeská hymna. Spolehlivý zpĶsob, jak se doË10 vteĜin rozbreÝet úplnç kdekoliv.

57

Seriál: JednoznaÝnç Želvy Ninja. Ani tak nešlo oËty želvy, ale oËsexy reportérku April OƍNeilovou veËžluté kombinéze sËnazrzlými vlasy pĜes oko. Abych byla jako ona, vystudovala jsem žurnalistiku. Jen tu kombinézu poĜád ještç nemám.

50

Místo: Kalvárie Ostré. VËseverních Üechách nad Úštçkem stojí naËkopci dvç kapliÝky aËkËnim se táhne kĜížová cesta. VËzáĜí tu probíhá hudebnç divadelní festival sËnejkrásnçjším výhledem, co znám.

45

Místo: Karibské pobĜeží Kostariky. Ten pohled naËEvropu zËopaÝnýho bĜehu byl pro mç hodnç pouÝnej.

51 JEDINÝ SPIS, KTERÝ JSEM PěEÜETL CELÝ, AËDOKONCE Kniha: Malý princ.

VÍCKRÁT. JE VËNæM VŠECHNO.

52 MARTIN GROMAN NejstruÝnçjší editor aËautor Sporáku

46

Místo: Evropa. AĨ si dçláme, co chceme, poĜád jsme vyrostlí zËkĜesĨanské evropské kultury. Toho se jen tak nezbavíme.

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Hudba: Jethro Tull – Aqualung. Vyrostl jsem naËtom. Navíc abych si desku mohl pustit, vloupal jsem se bráchovi doËskĜíĎky, když byl naËvojnç. Poctivej rokec!

53

Film: Obrazy starého svçta odËDušana Hanáka. Když je mi nejhĶĜ, tenhle ŏlm mç zËtoho vyseká.

54

Místo: Žákova hora. Jsem lokální patriot, takže evropské rozvodí u Žááru nad Sázavou. Nádherné místo sËpralesem, aËkdyž se správnç vyÝuráte, tak pĶlka doputuje doËÜerného moĜe aËpĶlka doËSeverního.

61

Hudba: The Cinematic Orchestra. Hlavnç jejich soundtrack kËvizuální pohádce Man with aËMovie Camera odËDzigy Vertova. Je to ruský ŏlm zËroku 1929, který tahle hudba vynesla doËnebe.

62

Film: Kavkazský zajatec odËSergeje Bodrova. Vidçl jsem ho snad stokrát aËpoĜád mç nenechá vËklidu. Film oËrusko-ÝeÝenské válce, ale žádný krvák. Je oËtradici, životç, lidech, odpuštçní a... no mrknçte se sami. AËta kamera!

63 58

PAVEL MATUŠKA ProdukÝní, který ví všechno oËpapíru, barvách aËtiskárnç

Kniha: NaËvýchod odËslunce: OdËBajkalu poËAljašku odËKlause Bednarze. Nejlepší cestopis oËSibiĜi. UËBajkalu jsem byl aËzažil tam spoustu divných vçcí. Ta kniha mi prostç mluví zËduše. AËcestuje ještç dál, doËmíst, která – doufámË– naËmç ještç Ýekají.

Osobnost: Dáda, hrdinka mých dçtských iËdospçlých let. Hlavnç díky žížale aËtaky té scénç zËVrchní, prchni!, kdy se sprchuje vËbílém triÝku. Celé BravíÝko se mĶže jít vycpat, jen Dáda vás nauÝí triky, co spolehlivç fungují!

59

Místo: Tetovací studio Hell. VĶnç dezinfekce aËlidi, co nosí svĶj život napsaný naËkĶži. Je to místo, kde umçjí strach promçnit vËradost.

Místo: Severní Ukrajina aËÜernobyl. Vracím se tam aËmísto odpovçdí nacházím další otázky. To místo je tak zvrácené, až se pro mç stalo drogou.

TOMÁŠ TRNOBRANSKÝ Pan graŏk aËnejhodnçjší Ýlovçk vËmístnosti

64

Kniha: Norské dĜevo – Haruki Murakami. Asi že mám velkou slabost pro skandinávskou literaturu.

65 66 ZKUSTE HO. 67

Hudba: Idioteque odËRadiohead. Obrátí vám hlavu naruby. Film: 21 gramĶ.

Místo: KomáĜí vížka nad Krupkou uËTeplic. „NaËtomto místç chtçli bychom upozornit, že rozhled zËKomáĜí vížky patĜí nejen kËnejkrásnçjším vËKrušných horách, ale iËkËnejkrásnçjším vËcelé Evropç,“ Ĝíká populární WoerlĶv cestovní prĶvodce 1890. AËplatí to dodnes.

19

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100