Page 1

จุฬาสัมพันธ์

DECEMBER 2019 I Vol.62 Issue 12

CU Knowledge :

https://goo.gl/UQW9wP


CU feature | 2


CU engagement| 4 เรื่อง : เมธาพร ไตรกิจวัฒนกุล


CU CAPTURE |5


CU KNOWLEDGE| 6


CU Health | 7 เรื่อง : ขนิษฐา จันทร์เจริญ

ยิ่งต้องเข้าใจสมองเสื่อม

ของประชากร

ในปี 2584 คาดว่าจ�ำนวนผู้สูงอายุ จะขึ้นไปถึง ร้อยละ 30 * ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติเมือ่ ปี 2560


Star l 12|8 CU CU CULTURE


CU FLICK |9

เรื่อง : ธาริณี ไชยประพาฬ

เรื่องย่อ

ศัพท์น่ารู้


CU GLOBAL|10

การอนุญาตให้นสิ ติ สวมเครือ่ งแบบชุดนิสติ ตามเพศทีแ่ สดงออกได้นนั้ เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาที่ผ่านมา จากการที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาฯ เรือ่ งการแต่งกายของนิสติ พ.ศ.2562 เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา โดยเนือ้ หาส�ำคัญในประกาศ ฉบับนีร้ ะบุวา่ “นิสติ อาจแต่งเครือ่ งแบบตามเพศก�ำเนิดหรือเพศทีแ่ สดงออก ก็ ไ ด้ ” ซึ่ ง สอดรั บ กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ค วามเท่ า เที ย มทางเพศ พ.ศ. 2558 ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ก�ำกับดูแลด้านการพัฒนา นิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ กล่าวว่า ประกาศดังกล่าวไม่ได้มี สาระส�ำคัญเฉพาะเรือ่ งการอนุญาตให้นสิ ติ แต่งกายตามเพศสภาพเท่านัน้ แต่ยังเป็นการระบุรูปแบบของการแต่งกายในวาระต่างๆ ซึ่งช่วยผ่อนปรน ระเบี ย บการแต่ ง กายของนิ สิ ต ในการเข้ า เรี ย นและการท� ำ กิ จ กรรม เป็นความตั้งใจของจุฬาฯ ที่จะด�ำเนินการมานานแล้ว เพื่อความสุขของ นิสิตในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ก็ต้องค�ำนึงถึงกาลเทศะและ ความสุภาพเหมาะสม โดยไม่ไปลิดรอนสิทธิของผู้อื่นเช่นกัน “เราควรจั ด สภาพแวดล้ อ มใน มหาวิทยาลัยให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมี ความสุข อย่างน้อยก็ไม่ควรให้เรื่องการ แต่งกายมาสร้างความกังวลแก่นิสิตใน การเรียนรูแ้ ละได้รบั ประสบการณ์ทดี่ ี ผม มองว่าความแตกต่างหลากหลายคือความ สวยงามในการใช้ ชี วิ ต เพราะฉะนั้ น ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ คณาจารย์หรือนิสิตสามารถมีความคิด รองอธิการบดี ก�ำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ เห็นที่แตกต่างกันได้เป็นเรื่องธรรมดา” นั บ ตั้ ง แต่ ป ี 2557 จุ ฬ าฯ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ บั ณ ฑิ ต กลุ ่ ม ผู ้ ที่ มี ความหลากหลายทางเพศซึ่งได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยสามารถ แต่งกายชุดครุยตามเพศสภาพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ถือเป็น สัญญาณอันดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างของมหาวิทยาลัยและ ความใส่ใจต่อนิสิตอย่างเท่าเทียม จิรภัทร ตรงจิตต์รักษา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ได้กล่าว ขอบคุณผู้บริหารจุฬาฯ ที่เห็นถึงปัญหาและมีความเข้าใจนิสิต รวมทั้ง ยอมรับในเรื่องความแตกต่างหลากหลายทางเพศ ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง ที่ดีมากถ้านิสิตสามารถเลือกได้ทั้งคณะที่อยากเรียน พร้อมๆ กับสามารถ เป็นตัวของตัวเองได้ด้วย

จิรภัทร ตรงจิตต์รักษา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์

“อยากเห็นผูท้ มี่ คี วามหลากหลาย ทางเพศในมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส มีสว่ นร่วม และมีบทบาทในองค์กรต่างๆ อย่ า งเท่ า เที ย ม ในส่ ว นของสั ง คม โดยรวม อยากให้ปรับเปลีย่ นมุมมองต่อ ผู ้ ท่ี มี ค วามหลากหลายทางเพศซึ่ ง ยั ง มี มิ ติ อื่ น ๆ ในชี วิ ต ที่ เ หมื อ นกั บ คน ทั่วไป” จิรภัทร กล่าว

พิชาภพ เข็มพุดซา นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์

พิชาภพ เข็มพุดซา นายกสโมสร นิสิตคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่าทางสโมสร นิสติ คณะได้มกี ารประชาสัมพันธ์ให้นสิ ติ ทราบ และน� ำ เรื่ อ งเข้ า พิ จ ารณาในที่ ประชุ ม กรรมการบริ ห ารประจ� ำ เดื อ น พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อแสดงความ คิดเห็นต่อประกาศดังกล่าว โดยจะน�ำ เสนอในที่ประชุมร่วมกับนายกทุกคณะ


CU GREEN|11


CU RELAX |12 เรื่อง : เมธาพร ไตรกิจวัฒนกุล


CU GAME |13

1.

+

+

2.

+

+

3.

+

+

4.

+

+

5.

+

+

ชื่อ............................................................................คณะ / หน่วยงาน............................................................... เบอร์โทรศัพท์....................................................................อีเมล......................................................................... ที่ตั้ง : 944 มุมถนนพญาไท-ถนนพระราม4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 เวลาท�ำการ : เปิดทุกวัน เวลา 10.00 น. – 22.00 น. และโซน 24 ชั่วโมงเปิดบริการทุกวัน เว็บไซต์ : https://www.samyan-mitrtown.com/เบอร์ติดต่อ : โทร 0-2033-8900


Star l |14 12 CUCUstar

_ob^hfkd= bt kp

kb t

p

 


CU ECHO |15


CU calendar | 16

6, 9, 16, 23 DEC 2019 อบรม “เคลื่อนไหวบำบัดห‹างไกลออฟฟ�ศซินโดรม”

17.30 – 19.30 น. Art4C ถ.พระราม 4 สอบถามเพ��มเติม : คณะศิลปกรรมศาสตร จ�ฬาฯ โทร. 0-2218-4566

14 DEC 2019

11-13 DEC 2019 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 9 Eye soft th

สัมมนา UD Product Knowledge ครั้งที่ 10 ‘เจาะลึกอสังหาสูงวัย… แดนปลาดิบ’ (Japanese Senior Living) 13.00 - 16.00 น. หŒองประชุม 329 และโถงชั้น 1 คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร จ�ฬาฯ สอบถามเพ��มเติม : ศูนยออกแบบสภาพแวดลŒอมเพ�่อทุกคน (UDC) คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร จ�ฬาฯ โทร. 09-2518-1301

cadaver workshop 2019 08.00 – 16.00 น. หŒองประชุม 1200 โซน A ชั้น 12 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ โรงพยาบาลจ�ฬาฯ สอบถามเพ��มเติม : ภาคว�ชาจักษุว�ทยา คณะแพทยศาสตร จ�ฬาฯ โทร. 0-2256-4142, 0-2256-4420

18 DEC 2019 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ป˜จจัยที่ส‹งผลต‹อความสำเร็จ ในการพัฒนาเภสัชภัณฑ ใหม‹ เพ�่อออกสู‹ตลาด” 09.00 – 16.00 น. หŒอง 401 อาคาร 80 ป‚เภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร จ�ฬาฯ สอบถามเพ��มเติม : คณะเภสัชศาสตร จ�ฬาฯ โทร. 0-2218-8283

17 DEC 2019 โครงการอบรม

“TDPG 2.0 ภาคปฏิบัติของ การคุŒมครองขŒอมูลส‹วนบุคคล” 08.30 – 17.00 น. โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล สอบถามเพ��มเติม : คณะนิติศาสตร จ�ฬาฯ โทร. 0-2218-2017 ต‹อ 216, 226

18 DEC 2019 12 JAN 2020 นิทรรศการภาพถ‹าย “ในดินเเดนเเห‹งความสุข” บทที่ 2 หอศิลปŠจามจ�ร� อาคารจามจ�ร� 8 สอบถามเพ��มเติม : หอศิลปŠจามจ�ร� สำนักบร�หารศิลปวัฒนธรรมจ�ฬาฯ โทร. 0-2218-3646

20 – 22 DEC 2019 THAILAND HALAL ASSEMBLY 2019

ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สอบถามเพ��มเติม : ศูนยว�ทยาศาสตรฮาลาล จ�ฬาฯ โทร. 0-2218-1053-4 ต‹อ 401, 403

22 DEC 2019 งาน เดิน ว��ง ป˜›น ลดฝุ†นจ��ว PM 2.5

05.00 – 07.00 น. สนามศุภชลาศัย รายละเอียดเพ��มเติม : https://www.facebook.com/FaSaiRaiFoon

Profile for Chulalongkorn University

CU Around จุฬาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ปีที่ 62  

CU Around จุฬาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ปีที่ 62