Kender du ham Martin? + opgaver

Page 1

KENDER DU HAM

· FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE ·KENDER DU HAM

En letlæselig bog for de 9-10 årige om Martin Luther

3


·1·

Hvem var Martin Luther? Nu skal du høre om Martin Luther. Selv om det er over 500 år siden, han blev født, er han faktisk stadigvæk en meget kendt person i kristendommen. Rigtig mange steder rundt om i verden findes der både kirker, skoler, gader og pladser, der er opkaldt efter ham. Måske har du ikke hørt om ham, men det skal du nu. Han levede dengang, der både var riddere og borge. Han blev berømt, fordi han gjorde noget helt særligt. Det handler denne bog om. Martins forældre var helt almindelige mennesker. De hed Margarethe og Hans. Martin var deres første barn, siden fik han 8 yngre søskende. Martin blev født i byen Eisleben i Tyskland i 1483.

4


5


·2·

Martin som skoleelev og student For 500 år siden var det ikke alle børn, der kom i skole, de skulle arbejde i stedet for. Det var kun de rigeste familier, der kunne sende deres børn i skole. Martins far var blevet en forholdsvis rig mand, mens Martin voksede op. Han ejede nu en lille kobbermine, så Martin kom i skole. Martin var en dygtig elev. Han kunne også et sprog, der hedder latin, og det var kun dem, der skulle have en lang uddannelse, der lærte det. Udover latin hørte han historier fra Bibelen, lærte trosbekendelsen, hørte om helgenerne* og lærte fadervor. Da han blev 14 år, skulle han flytte til en større by for at gå i skole. Han var altså nødt til at flytte hjemmefra. Han gik på forskellige skoler, og han læste jura*, som hans far ønskede. Han blev ikke ved med at studere jura, men det hører du om senere.

*HELGEN: en person, som efter sin død bliver erklæret hellig af den katolske kirke. *JURA: læren om et samfunds love og regler.

6


FARV SELV

7


·3·

Martin bliver forandret Når Martin skulle besøge sine forældre, måtte han gå. Der var langt, så det tog et par dage for ham at komme hjem. Engang, hvor han var på vej hjem til sin mor og far, blev det et voldsomt tordenvejr, og han var lige ved at blive ramt af lynet. Han var forfærdelig bange og bad derfor til den hellige Anna, der var skytsengel* for tordenvejr. Martin råbte op mod himmelen og lovede, at hvis han kom rask og sund hjem, så ville han blive munk*. Og sådan gik det! Martin gav alle sine ting væk og blev munk i Augustinerklosteret* i Erfurt.

*SKYTSENGEL: en engel eller en person, der beskytter og hjælper én. *MUNK: et mandligt medlem af en religiøs orden, der som regel lever i kloster, og som lever i fattigdom og aldrig gifter sig. *AUGUSTINERKLOSTER: et kloster (en fællesbolig med tilhørende kirke), hvor munkene lever efter kirkefaderen Augustins regler.

8


9


·4·

Martin som munk Martins far blev rasende. Han syntes, at pengene til Martins skolegang var spildt. Han havde jo drømt om at se sin søn som jurist*, der lavede love og regler. Han forstod ikke sin søn. Hvorfor ville han ikke udnytte sine muligheder? Alle og enhver kunne jo blive munk. I klosteret havde Martin bare et lillebitte værelse. Der stod en smal seng, et lille bord og en hård stol. Der var også meget koldt i klosteret. Da der var gået et år, aflagde Martin munkeløftet. Det betød, at han lovede at adlyde Gud og abbeden* på klosteret, at være fattig og aldrig gifte sig. Derefter blev han klædt i munkedragt, han blev klippet næsten skaldet, så der kun sad en lille krans af hår tilbage rundt om hovedet. Det kaldes tonsur.

*JURIST: en person, der har læst jura på universitetet og som arbejder som advokat eller dommer. *ABBED: et mandligt overhoved for et munkekloster.

10


11


·5·

Martin i klosteret Martin ville gerne være en særlig god munk. Munkene i klostret bad mange gange. De skulle stå op midt om natten for at bede den første af døgnets 7 bønner. Mellem alle bønnerne arbejdede Martin i klosterhaven. Han gik også ned i byen Erfurt sammen med de andre munke for at tigge om penge og mad. Martin gjorde alt for at leve rigtigt overfor Gud. Han overholdte alle reglerne og læste i Bibelen hver eneste dag. Han fastede oftere, end han behøvede, gik til skriftemål* og gik til alle messerne* i klosteret.

*SKRIFTEMÅL: at bekende sine synder for en præst for at opnå syndsforladelse (– kun i den katolske kirke). *MESSE: den katolske gudstjeneste.

12


13


·6·

Martin bliver præst Martin prøvede hele tiden at komme nærmere til Gud, men kunne ikke mærke Guds kærlighed. Abbeden foreslog ham at blive præst. Da han skulle indvies til præst, havde han for første gang i mange år inviteret sin far. Den gamle Hans Luther havde så småt vænnet sig til, at hans søn ville være munk. Han gav derfor en pengegave til klosteret. Ved festmiddagen bagefter spurgte han Martin: ”Er du virkelig lykkelig? Har du valgt den rigtige vej?” Og det var Martin faktisk meget i tvivl om. Han prøvede at gøre alt det rigtige, men var meget i tvivl. Da Martin Luther havde holdt sin første messe, blev han opfordret til at læse teologi* og blive professor. Så skulle han selv undervise studenter, der en dag skulle blive præster.

*TEOLOGI: læren om Gud, især kristendommen.

14


15


·7·

Martin gør en opdagelse Martin fik mulighed for at rejse til Rom, hvor paven* boede. Sammen med en anden munk skulle han overbringe paven en ansøgning, der havde med reformer* indenfor klosteret at gøre. Turen foregik til fods og varede i 7 uger. Martin glædede sig, for Rom var byernes by og centrum for kristendommen på den tid. Hurtigt gik det op for ham, at tingene foregik meget anderledes her end hjemme i Tyskland. Messerne foregik på en sjusket måde. Mange præster og munke havde kærester og børn, selv om præsterne faktisk skulle leve alene uden deres egen familie, og der blev opkrævet penge for alt. Menneskene skulle ikke kun bede og faste, nej, de skulle betale penge, så de ikke blev straffet af Gud, når de havde gjort noget galt. Den enorme rigdom i kirken forvirrede Martin og gjorde ham meget vred. Det med Gud havde jo ingenting med penge at gøre, syntes Martin. Fuld af tvivl og spørgsmål vendte han hjem. Martin var nu blevet professor i teologi ved universitetet i byen Wittenberg. Han fik tildelt et opvarmet værelse i et tårn, der var bygget til klosteret. Da han igen sad i ro og fred og læste i Bibelen, gjorde han en stor OPDAGELSE. Han blev overbevist om, at man ikke kan købe Guds kærlighed. Gud tilgiver menneskene, når de tror på Ham og beder om tilgivelse. Gud elsker menneskene som en god Far. Nu kunne Martin se meningen med det hele og følte sig både trøstet og glad. Hans opdagelse skulle ud til verden. Først til eleverne på universitetet og så i prædikenerne i kirken. Siden skrev han mange bøger om det, så hans tanker kunne blive kendt langt omkring. *PAVEN: overhovedet i den romerskkatolske kirke. *REFORM: Ændring eller forandring. 16


17


FARV SELV

18


19


·8·

Martin vil forny kirken Martin fandt ud af at mange af de ting, han havde oplevet i Rom, også fandt sted i kirkerne i hele Europa. Når man skriftede for sin præst, kunne man samtidig købe et afladsbrev* og slippe for skærsildens* pinsler. Luther blev meget vred, især når han oplevede, at fattige mennesker brugte deres eneste penge på at købe et afladsbrev. Pengene gik til kirkens store pengekasse og blev blandt andet brugt til at opføre den nye Peterskirke i Rom. Martin forlangte, at handlen med den slags breve skulle forbydes. Han skrev sine ideer ned og hængte seddelen op på kirkedøren i slotskirken i Wittenberg. Alle skulle se det, og sådan blev det. Hans tilhængere spredte de 95 teser* over store dele af Tyskland. *AFLADSBREV: et trykt brev på latin udstedt af den katolske kirke, hvor der blev givet aflad (syndsforladelse) til køberen. Man skrev den enkeltes navn ind med blæk. *SKÆRSILD: renselse for synd lige efter døden. *TESE: påstand om, at noget forholder sig på en bestemt måde, som ikke er bevist videnskabeligt og derfor ofte et udgangspunkt for diskussion eller forskning.

20


21


·9·

Martin udstødes af kirken Da paven i Rom hørte om Martins ideer, sagde han: ”Han skal komme til Rom, og her skal han tage sine ord i sig igen.” Men Martin stod fast på, at det var det rigtige. Han sagde: ”Kirken har glemt, hvad der står i Bibelen, og det er jo ordene i Bibelen, det hele bygger på.” Så udsendte paven en bulle*, der betød, at ingen i kirken måtte læse Luthers bøger og skrifter. De skulle brændes, og hvis Luther ikke ville tilbagekalde sine skrifter inden 60 dage, ville han blive lyst i band*. Martin ville ikke tilbagekalde sine ord. I stedet brændte han pavens bulle på et bål. Nu blev Martin udelukket fra kirken, og han blev desuden dømt fredløs*. Så alle havde pligt til at arrestere ham og udlevere ham til myndighederne. *BULLE: en kort, vigtig skriftlig meddelelse fra paven. *LYSE I BAND: at udelukke nogen helt eller delvis fra den katolske kirke og dens sakramenter (hellige handlinger f.eks dåb, ægteskab, præstevielse og nadver).

22


23


· 10 ·

Martin må skjule sig Martin blev overfaldet og bortført. Heldigvis var overfaldet planlagt af Luthers ven og beskytter – en kurfyrste*, der hed Frederik den Vise, og det reddede nok hans liv. Han blev ført i sikkerhed på kurfyrstens Slot, Wartburg. Her levede han i 10 måneder forklædt som Junker Jörg. Tiden brugte Luther på at oversætte Det Nye Testamente til tysk. Indtil nu havde man kun kunnet læse Bibelens tekster på latin. Det sprog forstod kun præster og veluddannede mennesker. I 1522 kunne alle læse Bibelens tekster på tysk. Heldigt nok havde man på den tid lige lært at trykke bøger. Tidligere blev de skrevet i hånden. Så nu kunne Bibelens ord og fortællinger blive læst og udbredt overalt.

*KURFYRSTE: en af de syv tyske fyrster, der valgte den tysk-romerske kejser.

24


25


· 11 ·

Martins lære breder sig Martin var overbevist om, at kun det, der stod i Bibelen, var rigtigt! Det betød også, at det løfte, han som munk havde afgivet om ikke at blive gift og få sin egen familie, heller ikke gjaldt! Han giftede sig med Katharina von Bora, der ligesom Luther havde levet i et kloster, dog som nonne. Sammen fik de 6 børn. Han boede resten af sit liv i Wittenberg. Han skrev mange salmer, som blev sunget på tysk ved gudstjenesterne. I kirken skulle Bibelen være vigtigere end alle helgenbillederne. Derfor fjernede man i mange kirker helgenbilleder og malerier. Da Martin døde i 1546, 62 år gammel, var kristendommen delt i den katolske tro (den gamle) og den nye, som kaldes den evangeliske-lutherske tro. Den forandring, som Martin Luther står i spidsen for, kaldes for REFORMATIONEN.

26


FARV SELV

27


· 12 ·

Hvad er der blevet af Martins ideer? I mange år var der uenighed mellem katolikkerne og tilhængerne af Luther og hans tanker. Dette førte endda til krige. I Danmark udviklede det sig til Grevens Fejde. Disse krige var helt sikkert ikke det, Martin Luther ville. Han ville ikke skabe splid eller en ny tro, men blot gøre den gamle bedre. I dag er kristendommen verden over delt i to. Der er stadig en del teologiske spørgsmål, hvor man er meget uenige. Nogle holder fast i den katolske tro, og nogle bygger på Luthers tanker. Dette gælder bl.a. den danske folkekirke. Luther ville glæde sig over, at folk i dag trods alt prøver at omgås hinanden i fred og respekt på trods af forskellighed.

28


LUTHERROSEN

Martin Luthers teologi i billedform Martin Luther havde arbejdet på Lutherrosen siden 1516. Han ville gerne udtrykke sin teologi (sit syn på kristendommen) på en enkel måde.

I Lutherhaus (Katharina og Martin Luthers hjem) i Wittenberg er rosen anvendt som kunstnerisk udsmykning. VIVIT: Betyder ”han lever” på latin. (Den opstandne Kristus lever). BLÅ HIMMEL: Er et symbol på den himmelske glæde. GYLDEN RING: Skal fortælle om evig, himmelsk lykke. SORT KORS: Skal fortælle om Jesu lidelse og død, men også opstandelse. RØDT HJERTE: Skal fortælle om menneskets hjerte. HVID ROSE: Et symbol på glæde, trøst og fred.

I 1517 sætter han rosen på et brev til sin gode ven Christoph. Kurprins Johann Friedrich ville gerne give Luther en signetring med Lutherrosen – han fik ringen overrakt i 1530. Herefter brugte Luther rosen som seglmærke på sine breve, men også som garanti for ægtheden af hans værker.

29


Kender du ham Luther? © FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE 2. udgave, 2016 Materialet er samlet og udgivet af Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune, 2016 Konsulenter: Inge Dalum Falkesgaard og Jens Rasmussen Tlf.: 23 46 76 00 / 24 94 46 46 Mail: idf@km.dk / jra@km.dk Teksten er oversat fra tysk af fhv. lærer Grethe Skov Seeberg, Frederikshavn og bearbejdet af Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune. Illustrationer og forside: tegner og grafiker Hakon Lund Jensen, Ejstrupholm Grafisk opsætning: Omedia Grafisk Tryk og indbinding: Toptryk Grafisk

30


31


· FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE · 32


Husker'du'rigtigt?! !" !opgaver(til:!Kender&du&ham&Martin'Luther?! !

Kapitel(1( Hvornår!blev!Martin!Luther!født?!(1483,!1583,!1783)! Sæt!

ring!om!det!rigtige!svar!!

!

Kapitel(2( Hvordan!var!Martin!i!skolen?!(ballademager,!dygtig,!doven)!! Sæt!ring!om!det!rigtige!svar!! !

Kapitel(3( Hvad!skete!der!da!Martin!var!på!vej!hjem!for!at!besøge!sine!forældre?!(han!brækkede!foden,!han! fik!sidestik,!var!ved!at!blive!ramt!af!lynet)! Sæt!ring!om!det!rigtige!svar!! !

Kapitel(4( Forklar!hvordan!Martins!værelse!på!klostret!så!ud?! ________________________________________________________________________________! ________________________________________________________________________________! !

Kapitel(5( Nævn!noget!af!det!der!gjorde,!at!Martin!var!en!god!munk?! ________________________________________________________________________________! ________________________________________________________________________________! !

Kapitel(6( Hvad!betyder!teologi?!(læren!om!sygdomme,!læren!om!love!og!regler,!læren!om!Gud/kristendom)! Sæt!ring!om!det!rigtige!svar!!


Kapitel(7( Hvad!opdagede!han,!da!han!kom!hjem!til!Wittenberg!og!læste!i!Bibelen?! ! ________________________________________________________________________________!

( Kapitel(8( Prøv!at!forklare!hvad!et!afladsbrev!er?!! _____________________________________________________! _____________________________________________________! !

Kapitel(9( Hvorfor!ville!Paven!have,!at!Martin!skulle!komme!til!Rom!igen?!(de! var!blevet!vennerR!så!han!ville!gerne!have!besøg,!for!at!Martin!skulle! tage!sine!ord!i!sig!igen,!for!at!se!hvor!langt!byggeriet!af!Peterskirken! var!kommet)! Sæt!ring!om!det!rigtige!svar!! !

Kapitel(10( Hvor!længe!levede!Martin!Luther!skjult?!(10!måneder,!10!uger,!10!år)! Sæt!ring!om!det!rigtige!svar!! !

Kapitel(11( Hvornår!døde!Martin!Luther?!(Da!han!var!60,!62,!64!år)! Sæt!ring!om!det!rigtige!svar!! !

Kapitel(12( Hvad!ville!Luther!formentlig!glæde!sig!over!i!dag?! ________________________________________________________________________________! ________________________________________________________________________________! !


SJOV MED LUTHER 1: Hjælp Martin på vej til klostret i Erfurt.

Labyrint 3 - Let

Navn:_____________________ Klasse:_____

Løs labyrinten ved at tegne en streg mellem de to mørke felter.

!

Materiale ID: MAZ.12.25.1

www.gratisskole.dk


SJOV MED LUTHER 2: REBUS 1:

REBUS 2:

!