Page 1

Klubbladet Medlemstidning för Halmstad Golfklubb

Daniel

Katarina

Henrik

Nr 1 • Mars 2015

ta tag i din golf med hjälp av våra skickliga tränare!

SPONSOR PACKAGE

2015

European Amateur Team Championship

1

Hosted by:


Nu satsar vi för EM!

Ordföranden har ordet

Varmt välkommen till ny härlig golfsäsong på Halmstad Golfklubb. När du läser detta har säsongen förhoppningsvis varit i gång ett tag. Svingen börjar sitta som den ska, bollar letar sig närmare hål och det börjar bli allt lättare att ta sig runt 18 hål. I år får Halmstad Golfklubb åter äran att stå värd för ett stort mästerskap, lag-EM 7-11 juli. Särskilt roligt är det eftersom vi har en stark koppling till just denna tävling. Första gången som europeiska mästerskapen för lag spelades var 1959 i Barcelona. Då fanns två välbekanta Halmstad-profiler i laget, P-O Johansson och Gunnar Carlander. Det var några heta dagar i den katalonska huvudstaden men det svenska laget avgick med segern och kunde titulera sig som de första mästarna av denna nu ärovärda titel.

Fina minnen För trettio år sedan, 1985, stod Halmstad Golfklubb som värd för tävlingen för första gången. Många av våra medlemmar har goda minnen från denna tävling. Kanske för att Colin Montgomerie, José María Olazábal och Jesper Parnevik var några av profilerna som gästade oss då, men säkerligen också för den starka ideella insats som genomfördes och gjorde mästerskapet så lyckat. Nu i juli ska vi göra vårt yttersta för att visa fram Halmstad Golfklubb på bästa sätt för de 16 nationer som tävlar på Norra banan under fem dagar. Planeringen har pågått en längre tid tillsammans med Svenska Golfförbundet och vi står redo för den utmaning som en sådan här tillställning innebär. Vi hoppas att många medlemmar tar tillfället i akt och ställer upp som funktionärer för att vi ska kunna göra tävlingen minnesvärd för spelare och besökare under veckan.

EM-general EM-general är vår styrelseledamot Sten-Erik Carlsson, som tillsammans med sin projektgrupp, bestående av engagerade medlemmar, kommer att genomföra tävlingen på bästa sätt. Det är många olika funktioner som behövs men vi tror att den erfarenhet som Halmstad Golfklubb har ackumulerat genom åren ger oss de bästa förutsättningarna.

Restaurangen Alltid roligt att upprepa positiva tongångar och därför vill jag igen berömma vår restaurang samt personalen som arbetar där! Vi ser i våra medlemsundersökningar att medlemmarna

uppskattar de förändringar som har genomförts i restaurangen. Ständiga förbättringar är nödvändiga för att behålla det förtroende som nu byggts upp. Oavsett detta är det för mig som ordförande tillfredsställande att se att restaurangen åter har blivit navet i golfklubben och att många besöker den utan att för den delen spela golf just den dagen.

Söndrums vattentäkt Vårt största problem som golfklubb är just nu frågan om användningen av växtskyddsmedel inom Söndrums vattentäkt. Inom detta område ligger elva greener, åtta av Norra banans och tre av Södras. Ett totalförbud mot att använda växtskyddsmedel inom detta område kommer att göra det mycket svårt för klubben att behålla den kvalitet som vi har uppnått. Vi är delvis utlämnade till marknaden och dess utveckling av produkter som kan användas under de premisser som myndigheter ålägger oss. Tyvärr har det hittills inte funnits något substitut för de medel som vi använder. Jag vill noga poängtera att vi är ytterst noggranna med att inte utföra något som kan skada den miljö som Halmstad Golfklubb är en del av. Det är vår uppfattning att de små mängder, i jämförelse med växtnäring, samt den lilla appliceringsyta som vi sprider växtskyddsmedel på, inte utgör någon risk för miljön. Med detta sagt kommer kraven på oss att öka och vi måste vara beredda på att ta de steg som krävs för att säkra vår goda bankvalitet. Banorna är vår viktigaste tillgång, och alla avsteg från att leverera den bästa standarden hotar vår golfklubb.

Medlemsundersökningar Under hösten genomfördes en större medlemsundersökning som jag hoppas att du har haft möjlighet att besvara. Vi ser en alltigenom positiv trend jämfört med tidigare undersökningar och är mycket tillfredsställda över resultaten. Stort tack för positiv återkoppling. Vi måste ständigt arbeta med att bli bättre. Många som har deltagit i undersökningen har

Halmstad Golfklubb Adress: Golfbanevägen, 302 73 Halmstad Telefon tidbokning: 035-17 68 00 Telefon kansli: 035-17 68 01

Telefax: 035-17 68 20 Hemsida: www.hgk.se E-post: info@hgk.se

2

också levererat konstruktiva förslag som vi kan arbeta med under kommande år. Flera har bland annat haft åsikter om hur tidbokningen sker samt hur starttider utnyttjas. Vi arbetar för att förbättra detta genom förändringar i själva bokningssystemet så att fler medlemmar identifieras. Detta är inte något som vi kan utföra själva, det kräver förändringar på central nivå. De områden som främst kommenteras av medlemmarna är speltempo, nedslagsmärken och torvor. Här har vi alla en uppgift som medlemmar att förbättra oss. Vill vi ha snabbare spel, färre nedslagsmärken och tillbakalagda torvor så måste vi först skärskåda vårt eget beteende för att nå bästa möjliga resultat. Golfklubben kan göra vissa insatser men utan allas hjälp kommer förbättringen inte att bli tillräcklig.

Ekonomi Halmstad Golfklubb är en förening med god ekonomi, mycket tack vare att vi har stabil medlemsstruktur och goda externa intäkter från greenfee, företagsgolf och sponsorer. En av styrelsens allra viktigaste uppgifter är att följa utvecklingen och göra avväganden avseende hur vi framtiden ska finansiera vår verksamhet. Vi ser att medlemmarnas del av de totala intäkterna har ökat, samtidigt som externa intäkter minskar något. Det får anses troligt att de externa intäkterna fortsätter att minska de kommande åren. Det ser vi runt omkring oss i golf-Sverige liksom inom övriga idrotter. Detta innebär i sin tur att framtida satsningar på att utveckla och förbättra vår golfklubb måste finansieras av medlemmarna till en än större del. Därtill är åldersstrukturen sådan att många av våra medlemmar inom de närmaste åren kommer att sluta med sin golf, vilket innebär större intag av nya medlemmar. Urban Jansson

Redigering och layout: Lennart Gunnarsson, Satt & Gjort, Halmstad Tryckning: Svärd & Söner AB, Falköping


I år skall jag minsann... I år är mina golflöften följande: • Spela minst en runda bättre än handicapet, det skedde inte förra säsongen. • Träna minst fyra gånger med tränare, jag genomförde inte ett enda träningspass under förra säsongen. • Göra minst en hole-in-one – det skedde inte under förra året. Eller under något annat av mina 25 år som golfspelare...

Två av dessa löften har jag möjlighet att själv påverka, men det sista tror jag inte beror på något annat än tur. Oavsett vad min far eller andra säger. För att lösa nummer 1 och 2 behöver jag hjälp. Det får jag av våra duktiga tränare, med deras hjälp ska jag bli en bättre golfare 2015. Nedgången måste bromsas, och för detta krävs nog mer än en stark tilltro till sin egen förmåga.

Junior- och tränarverksamheten Halmstad Golfklubb har så länge jag kan minnas haft en väletablerad juniorverksamhet och vi ger många en mycket god utbildning inom spelet golf. Precis som andra delar av klubben måste denna ständigt utvecklas och förbättras för att möta ungdomarnas krav. Vi har under hösten och vintern förändrat hur vi arbetar för att utveckla våra juniorer. Min förhoppning är självklart att vi ska få fram fler duktiga spelare som kan nå långt inom golfsporten, men samtidigt måste vi skapa en grundutbildning som passar också dem som ser golfen på ett annat sätt. En god utbildning ger en grund för att juniorerna även i framtiden ska vara en del av Halmstad Golfklubbs medlemsskara. För att nå eliten inom golf krävs självklart mycket träning, duktiga tränare, bra förutsättningar, intresse och viss talang. En viktig del är också att ha rätt och engagerad stöttning från föräldrar eller andra vuxna i omgivningen. Det ska vi försöka återskapa på Halmstad Golfklubb och därför återinför vi en juniorkommitté i klubbens organisation.

ling till de frågor som ni tycker är särskilt viktiga. Dessa kommer självklart att vara en del i prioriteringen av vad som måste göras. Vissa problem och önskemål är relativt lättlösta medan andra kräver lite mer eftertanke. En av punkterna som återkommer är toaletter utmed banorna. Ni är helt enkelt inte nöjda med nuvarande lösning. Därför installerar vi under 2015 vattenklosetter ute på banorna. Detta kommer helt klart att bli ett lyft, något som lättar på trycket (!) ute på banorna.

Tankar från klubbdirektören

rättvist sätt utan att för den skull skapa ett för stort och oförståeligt regelverk. En framtida möjlig lösning är att alla som bokar en starttid på Halmstad Golfklubb måste ange sitt och sina spelkamraters golf-id. Det skulle troligen minska antalet överbokningar men kan inte göras i nuvarande system – vi hoppas på en uppdatering.

Golfbanorna Tidbokningen Tidbokningen är det många som har synpunkter på. Flera upplever utnyttjandet som ett problem. Alla regelsystem är utsatta för diverse avarter och försök att kringgå dem. Med det sagt så tror jag inte att någon vill återgå till den gamla ordningen med köande mitt i natten efter tider. Vi arbetar nu tillsammans med leverentören av bokningssystemet för att hitta ett mer

Medlemsundersökningen Tack, alla ni som fyllde i höstens medlemsundersökning. Vi fick svar från 1 099 medlemmar. Resultatet från denna undersökning finns på hemsidan men vi som arbetar på golfklubben, både ideellt och professionellt, är ytterst tacksamma för de fina betyg som ni har givit oss. Det ger oss ny energi att göra Halmstad Golfklubb än bättre i framtiden. Sammantaget ger medlemsundersökningen en bra bild av vad som är viktigt för er medlemmar, och vad ni anser ska förändras. Genom fritextkommentarerna som återfinns i undersökningen får vi också direkt återkopp-

3

I början av förra året hade vi problem med stora skador på ett antal av våra greener. Samtidigt hade två stormar tagit många träd i området. Tack vare ett starkt arbete av vår kompetenta banpersonal kunde vi ändå öppna säsongen på ett fullgott sätt. I år ser det lite annorlunda ut. Vindarna har varit snällare och greenerna ser betydligt bättre ut nu än än vad de gjorde vid samma tid förra året. Därför är min stora förhoppning


att vi ska kunna erbjuda mycket god kvalitet redan från säsongsstarten. I min position kan jag snabbt konstatera att stressnivån inte är lika hög i år. Halmstad Golfklubbs läge inom stora delar av Söndrums vattentäkt är dock ett problem som snart blir aktuellt igen. Ett totalförbud mot användning av växtskyddsmedel skulle drabba oss hårt, vi skulle inte kunna garantera den standard och finish som vi är vana vid. Därför är det nödvändigt att hitta en långsiktig lösning tillsammans med myndigheter och expertis på området. Jag försäkrar att vi gör allt vad vi kan för att hitta en utväg, men samtidigt måste vi förhålla oss till vår omvärld och de krav som den ställer på oss.

Jag brukar säga att platsen som reserv i ett av lagen aldrig kan vara mer attraktiv än under vecka 28 i Tylösand. After beach, stranden och havet kan nog vara rätt lockande, förutsatt att vädret är rätt. Tillsammans med er vill vi genomföra EM på bästa sätt. Jag hoppas att många tar möjligheten att hjälpa till som funktionärer. Sten-Erik Carlsson ansvarar för genomförandet, och han har till sin hjälp en mycket kompetent projektgrupp där vi har samlat mycken erfarenhet från tidigare mästerskap. Dock behövs medlemmarnas hjälp och jag hoppas att ni ställer upp lika mangrant som tidigare. Arbetsuppgifterna är många men jag kan utlova en härlig vecka i juli!

Personalen

En ny säsong...

En av de viktigaste faktorerna för mitt arbete som klubbdirektör är att jag har duktiga medarbetare. Halmstad Golfklubb har genom åren lyckats attrahera duktig och engagerad personal som gör ett fantastiskt arbete varje dag, och det är jag mycket tacksam för. Det är därför extra roligt att i medlemsundersökningen läsa era positiva omdömen om personalen. Vi ska fortsätta arbeta med vår servicenivå inom samtliga arbetsgrupper och bli ännu bättre i framtiden. Under de närmaste åren går flera personer, som arbetat länge hos oss, i välförtjänt pension. Det blir svårt att ersätta deras erfarenhet men jag är övertygad om att vi är en attraktiv arbetsgivare som kommer att dra till oss de rätta personerna för vår framtid.

Varje säsong har sin prägel och det är alltid svårt att förutse vad som kommer att vara årets stora samtalsämne. Min förhoppning är att det blir följande: • Marcus Svensson får en otrolig säsongsstart och landslagsledningen har inget annat val än att ta ut honom till EM-laget. • Halmstad Golfklubb vinner lag-SM och någon av våra elitspelare segrar på touren. • Vi ser framväxten av flera duktiga tjejer som framvisar härliga utvecklingskurvor under året. • Vädret under veckorna 26-33 är magiskt i Tylösand. Det är för mulet för att ligga på stranden hela dagen men för varmt för att inte ta ett bad. • Regerande klubbmästaren förlorar i särspel mot en 36-årig föredetting som under fyra rundor spelar sin bästa golf på mycket länge. Det sista slutar nog tyvärr bara som en dröm för undertecknad. För att parafrasera Sam Sneads klassika citat – av alla hinder är drömmen den värsta. Nu blir det en härlig golfsäsong! Christian Jakobsson

Lag-EM Den 7-11 juli står Halmstad Golfklubb värd för den mest prestigefyllda tävlingen inom europeisk amatörgolf. Det ska bli riktigt roligt att välkomna 16 nationer till en fantastisk tid på Halmstad Golfklubb. Tillsammans med fina Hotel Tylösand hoppas vi kunna skapa en oförglömlig vecka för dessa unga spelare.

4

Nytt upplägg för tränarna Inför 2015 års säsong har vi omorganiserat klubbens instruktörsoch juniorverksamhet. Anledningen är att vi vill effektivisera tränarnas arbete, samtidigt som vi förändrar arbetssättet. Tidigare har det varit tydligt uppdelat med två tränare som tagit hand om all juniorträning och två som mest jobbat med seniormedlemmar, gäster och företag. Tanken nu är att vi tränare – Henrik Staff, Katarina Michols och Daniel Stark – ska jobba närmare varandra och dela arbetsuppgifter, vilket gör att alla tre vänder sig till samtliga medlemskategorier. Vi tror att vi med detta kan bli än starkare på juniorsidan, då vi har tre tränare involverade i verksamheten. Möjligen kan det göra att tillgängligheten för privatlektioner på kvällstid minskar för att i stället öka på dagtid.

Träningskort Utöver gruppträningarna för juniorer presenterar vi ett nytt träningsupplägg för alla mellan 16 och 99 år: Träningskortet! Det är en gruppträning som ger deltagarna en flexibilitet med upp till tolv olika träningspass per vecka och drygt 200 pass under hela säsongen. Man får gå på max ett pass per dag och vara anmäld till max två pass samtidigt. Kursutbudet för seniorer ser du på hemsidan under rubriken Utbildning. Anmälan till kurser och privatlektioner görs på www.golflektioner.se eller via receptionen. Juniorernas kurser och aktiviteter kan du läsa mer om på hemsidan under rubriken Junior. Där ligger även länkar för anmälan till samtliga juniorgrupper och kurser. Vi hoppas på en härlig säsong med en massa träningssugna medlemmar och gäster! Henrik Staff Katarina Michols Daniel Stark


Sexton nationer ställer upp i lag-EM

EM-generalen Sten-Erik Carlsson.

Varmt välkommen till lag-EM 2015! Den 7-11 juli spelas European Amateur Team Championship på Norra banan. Det kommer att bli en härlig sommarvecka. Vi har ambitionen att genomföra tävlingen på bästa sätt för medlemmar, publik, sponsorer och inte minst gästande spelare. Sexton nationer kommer till Tylösand under en förhoppningsvis fin sommarvecka, en vecka som de sent ska glömma. Varje nation representeras av sex spelare och två ledare. De bor på Hotel Tylösand och de anländer till Halmstad den 4 eller 5 juli. Veckan inleds med två inspelsdagar, 5-6 juli. Tävlingen invigs på Halmstad slott den 6 juli och vi hoppas att många medlemmar kommer för att ge den bästa inramningen. Själva tävlingen inleds med slagspelskval över 36 hål den 7-8 juli. Efter lagens olika resultat görs seedning. Lagen möts under två dagar i matchspel för att få fram finalisterna. Den 11 juli spelas finalen och europamästarna koras. Tävlingen avslutas med stor bankett på Hotel Tylösand. För att genomföra tävlingen behöver vi hjälp av medlemmarna som funktionärer. Det krävs 60-70 funktionärer under veckan. Vi behöver hjälp med en mängd funktioner, till exempel resultatrapportering, hantverk, tävlingsadministration, helpdesk, logistik, informations- och värdskapsuppgifter. Du är välkommen att anmäla dig på vår hemsida.

Vi saknar fortfarande någon som kan ansvara för sjukvården under tävlingen. Vill du göra detta är du mycket välkommen att kontakta undertecknad. Vårt mål är att göra tävlingen lika minnesvärd som EM-tävlingen 1985, som många medlemmar fortfarande kommer ihåg med

stor glädje. Är bara vädergudarna med oss är jag övertygad om att vi kan genomföra ett fantastiskt EM 2015. Sten-Erik Carlsson Projektledare EM och styrelseledamot

PROJEKTGRUPP Tournament Director SGF Claes Grönberg Projektledare Sten-Erik Carlsson Helpdesk Anders Bengtsson, Hans Bergelin Carlos Agi Tävlingsledare Eva Kjellgard, Lars Lindblom Assisterande tävlingsledare Peter Lerner, Anders Torstensson Starter Rolf Rybäck, Carin Carlsson-Lindberg Rikard Hanson

5

Logistik Ulf Svensson, Jan-Olof Jakobsson Administration/funktionärer Lars Karlsson Bana Stefan Ljungdahl Ceremoni Cecilia Björn PR Lars-Peter Harbing Sjukvård TBA Klubbdirektör Christian Jakobsson


TYLÖSANDS NORRA

– en mästerskapsbana som håller ställningarna! När Tylösands Norra bana invigdes i mitten av 1960-talet var det nog inte många som då såg den som en mästerskapsbana, och absolut inte någon som anade att den skulle hålla sig som en sådan 50 år framåt. Men så är det. Inte ens när det byggdes mängder av ”mästerskapsbanor” på 1980och -90-talen försvann Halmstads Norra ur bilden. Den har funnits där varje gång som en stortävling har diskuterats. Många tävlingar har också genomförts och nu är det dags igen! I mitten av juli avgörs europamästerskapet i lag för herrar för andra gången i Halmstad, senast var det 1985. Visst har det hänt saker med banan under de 50 åren men i grunden är det samma 6 402 meter nu som då. Den allra, allra största skillnaden ligger i finishen och detaljarbetet. Mycket händer under åren med hjälp av tekniska framsteg, höga ambitioner samt kompetent personal och ledning. Vad är det som gör banan så svår att bemästra? Vad har gjort att inte ens storstjärnor finns med i rekordlistan? Kai Nilssons banrekord på 66 slag från 1981 klarade sig ända tills Steven Webster sköt 65 under EM 2011! – Det är träden och skogen som står för utmaningarna och svårigheterna, svarar klubbdirektören Christian Jakobsson lakoniskt. Hål kan göras längre och smalare, bunkrar större, greener svårare, men Norra banans trädridåer är förrädiska och har orsakat många haverier.

Parnevik olycksfågel Många är de mästerskap som genom åren avgjorts på banan, några kanske mer värda att uppmärksamma än andra. Vid lag-VM 1985 fanns till exempel Colin Montgomerie och José María Olazábal bland gästerna. I Sveriges lag bland andra Jesper Parnevik, Johan Ryström och Johan Tumba. Bilden med det svenska laget med en KinBag i förgrunden är näst intill klassisk! Sverige gick till final mot Skottland men förlorade sista matchen på sista hålet på sista putten! Jesper Parnevik var då olycksfågeln.

Parnevik igen – nu mot Singh Under kommande år avlöste stortävlingarna varandra fram till den allra största – Solheim Cup, som spelades 2007.

Mikael Sorling i samspråk med Colin Montgomerie. PGA Open 1988 fick en lika dramatisk upplösning som EM 1985. Även då var Jesper Parnevik inblandad och förlorade på sista hålet mot Vijay Singh med ett slag. Singhs personliga rekord på Norra banan är förresten blygsamma 69! PGA-mästerskapen har avgjorts hela sex gånger på Tylösand. Herrarnas Länsförsäkringar Open gick under ett par år på Norra banan liksom damernas Chrysler Open och Vagliano Trophy 1997– den senare en lagtävling mellan övriga Europa och Storbritannien/Irland.

Drömmen blev sann Redan då tänkte Halmstad Golfklubb på den allra största damtävlingen, Solheim Cup. Det skulle dröja tio år innan drömmen blev sann. Under en milt sagt regnig och blåsig septembervecka 2007 avgjordes kampen mellan Europa och USA, till de senares fördel. Mer än 90 000 åskådare fanns på plats och 300 miljoner såg den spännande tävlingen på tv. Alla de stora namnen fanns där – Paula Creamer, Laura Davies, Juli Inkster, Sophie Gustafsson, Morgan Pressel, Trish Jonson och Suzanne Pettersen för att nämna några.

Banan ständig vinnare Succén var ett faktum ur alla aspekter, inte minst vad det gällde banan, trots att förutsättningarna under allt regnandet inte var de bästa. Det var dags att åter plocka fram Hallandspostens golfreporters Jörgen Anderssons ord

6

från 1988 då han i krönikan över PGA Open började med ”Banan vinnare – igen”! I juli i år möts alltså de 16 bästa europeiska nationernas lag med sammanlagt 96 spelare för att avgöra EM för lag. Förhoppningsvis inför storpublik och med publikvänligt storspel. En revansch efter 30 år i finalen för Sverige mot Skottland är kanske en nåd att stilla be om! Alla som vill se bra golf på en bra bana är välkomna – och det kostar faktiskt ingenting! Anders Bengtsson

European Amateur Team Championship Spelschema Söndag 5 juli Nationerna anländer, första dagens inspel Måndag 6 juli Andra dagens inspel, invigning Tisdag 7 juli Slagspelskval Onsdag 8 juli Slagspelskval Torsdag 9 juli Matchspel Fredag 10 juli Matchspel Lördag 11 juli Finaldag, avslutningsbankett


SPONSOR PACKAGE

2015

European Amateur Team Championship

Hosted by:

DEN 7 – 11 JULI STÅR HALMSTAD GOLFKLUBB VÄRD för European Team Amateur Championship, den mest prestigefyllda amatörtävlingen i Europa. Mästerskapet har spelats sedan 1959 och var senast på Halmstad Golfklubb 1985. Då med framtida stjärnor som Colin Montgomerie, José María Olazábal och Jesper Parnevik. Se morgondagens stjärnor före alla andra. Vi vill erbjuda er möjligheten att vara en del av arrangemanget på bästa sätt. Både genom traditionell exponering ute på banan samt en unik möjlighet att spela Norra banan i bästa möjliga skick tillsammans med era bästa kunder. Det kommer att bli en alldeles speciell upplevelse.

European Amateur Team Championship Den 7-11 juli 2015

7


KURS- och LEKTIONSPROGRAM 2015 Välkommen att utveckla din golf tillsammans med oss! Vi erbjuder träning för alla kategorier av golfare – från nybörjaren till elitspelaren. På kommande sidor presenterar vi vårens kursprogram. Här kan du bland annat läsa om årets stora nyhet: Träningskortet. Missa inte detta! Information om alla säsongens kurser hittar du på hgk.se. För dig som föredrar ett individuellt upplägg med privatlektioner har vi förmånliga lektionspaket. Dessa ger kontinuitet i ditt tränande och ett innehåll som är skräddarsytt för just dig!

GOLFLEKTIONER.SE Kurser och lektioner bokas på www.golflektioner.se. För att göra en bokning av kurs eller lektion loggar du in med ditt golf-id och följer instruktionerna. Naturligtvis går det även bra att boka i receptionen, 035-17 68 00, eller ringa/e-posta oss direkt.

Henrik Staff – head pro henrik.staff@hgk.se 035-17 68 04, 070-858 41 54

Katarina Michols katarina.michols@hgk.se 035-17 68 18, 070-978 18 75

8

Daniel Stark daniel.stark@hgk.se 035-17 68 15, 070-858 40 29


Nyhet 2015

För dig som vill träna i grupp och ha ett flexibelt träningsupplägg!

Du väljer själv när du vill träna och hur ofta. Olika teman och svårighetsgrad, allt från sving till putt. Alla handicapgrupper är välkomna! Träningskortet ger dig över 200 träningspass att välja på från mitten av april till september. Med ett träningskort har du möjlighet att träna med instruktör flera gånger varje vecka. Träningarna har – likt pass på gym – olika teman, som du efter egen planering kan anmäla dig till. Vi schemalägger cirka tolv pass per vecka fördelade på förmiddag, kväll och helg (uppehåll under juli). Träningarna är 40 minuter långa och du kan gå på hur många pass du vill varje vecka, dock max ett pass per dag.

Träningskortet Max 1 795 kr • Tillgång till alla pass, ca 200 st.

Bokningsregler

Träningskortet Förmiddag 1 295 kr • Tillgång till alla förmiddagspass/vardagar, ca 100 st.

• Passen bokas på www.golflektioner.se eller i receptionen.

Träningskortet kan köpas i receptionen eller via www.hgk.se. Med träningskortet har du 20 procents rabatt på privatlektioner under 2015. Rabatten gäller endast privatlektioner, ej lektionspaket och kurser.

• Du anmäler dig senast två dagar före aktuellt pass.

• Antal platser per träning är 2-8 personer. Först till kvarn gäller. • Du kan vara anmäld till max två pass åt gången. • Exakt schema och innehåll i passen finns på hgk.se.

9


Vässa sving och närspel under påskhelgen! Kursen går över 2 dagar med 2 timmars träning per dag. Vi koncentrerar träningen till sving och inspel (chip och pitch). Antal deltagare 5-16 pers. Vid fler än 8 deltagare är vi två tränare och delar upp er i två grupper utifrån hcp. Samling och träning sker på baksidan av rangen. Kursavgiften faktureras efter kursstart. Anmälan görs på golflektioner.se, direkt till tränarna eller i receptionen.

Pris: 625 kr Långfredagen 3 april kl. 10.00–12.00 Annandag påsk 6 april kl. 10.00–12.00 Tränare: Katarina Michols 0709-781875 katarina.michols@hgk.se Daniel Stark 0708-584029 daniel.stark@hgk.se

KURS 1

Fre 10/4 13.00-14.30 Fre 17/4 13.00-14.30 Fre 24/4 13.00-14.30 Pro: Katarina

För dig som vill komma i gång tidigt på säsongen! Du får en grundlig genomgång av både det långa spelet och de olika momenten i närspelet (putt, chip, pitch, bunker). Kursen går över tre tillfällen med 1.5 timmes träning per gång.

KURS 2

Vid första tillfället samlas vi på baksidan av rangen. Kursavgiften faktureras efter kursstart. Anmälan görs på golflektioner.se, direkt till tränarna eller i receptionen.

KURS 3

Henrik Staff / henrik.staff@hgk.se / 0708-584154 Katarina Michols / katarina.michols@hgk.se / 0709-781875 Daniel Stark / daniel.stark@hgk / 0708-584029

Tis 14/4 10.00-11.30 Tis 21/4 10.00-11.30 Tis 28/4 10.00-11.30 Pro: Katarina

Mån 20/4 16.15-17.45 Mån 27/4 16.15-17.45 Mån 4/5 16.15-17.45 Pro: Katarina

KURS 4

Tis 28/4 19.00-20.30 Fre 1/5 13.30-15.00 Tis 5/5 18.00-19.30 Pro: Henrik

Pris: 695 kr

KURS 5

Tors 14/5 12.30-14.00 Fre 15/5 12.30-14.00 Lör 16/5 12.30-14.00 Pro: Daniel

10


Grönt Kort kurs för juniorer! Här får deltagarna utveckla sin teknik och fokus ligger på grunderna i de olika slagen. Juniorerna får lära sig regler och golfvett. Målet är att alla ska klara hcp 54 och ha siktet inställt på hcp 36. Kursen stäcker sig över 12 timmar och riktar sig till åldern 10-14 år. Vid första tillfället samlas vi i klubbhusets foajé. Kursavgiften faktureras efter kursstart. Anmälan görs på hgk.se eller direkt till tränarna.

Pris: 1500 kr Efter genomförd kurs erbjuds medlemmar att kostnadsfritt delta i en spel- och träningsgrupp.

NYBÖRJARKURS VÅR

Lördag 25/4 Söndag 26/4 Lördag 2/5 Söndag 3/5

12.30-15.30 09.30-12.30 12.30-15.30 09.30-12.30

Tränare: Daniel Stark 0708-58 40 29 daniel.stark@hgk.se

11


LEKTIONER Tillsammans lägger vi upp ett program som överensstämmer med dina mål, ambitioner och förutsättningar. Vill du ha en grundligare genomgång av svingen eller närspelet rekommenderar vi en 50-minuterslektion som första pass. En 25-minuterslektion ger en kortare sving/närspelscheck eller uppföljning av tidigare lektion. Uppföljning och kontinuitet i träningen är en förutsättning för att utvecklas, så ta en titt på våra förmånliga lektionspaket!

Privat 25 min 50 min 50 min studioanalys 50 min 2 pers 60 min 2 pers 60 min 3-6 pers

350 kr 650 kr 800 kr 750 kr 850 kr 850 kr + 50 kr/pers

LEKTIONspaket Lilla paketet

Mellanpaketet

Stora paketet

XL-paketet

1 lektion à 50 min 2 lektioner à 25 min

3 lektioner à 50 min 2 lektioner à 25 min

6 lektioner à 50 min

10 lektioner à 50 min 1 spellektion, 9 hål

Pris: 1 200 kr

Pris: 2 300 kr

Pris: 3 200 kr

Pris: 5 800 kr

Spellektion, 9 hål

GRÖNT KORT – PRIVAT

1 pers 1 200 kr 2 pers 800 kr per person 3 pers 600 kr per person För icke medlem tillkommer reducerad greenfee.

Grundutbildning för dig som vill prova på golf. Lektionspaket med privat upplägg där du får träna på golfens olika praktiska moment samt lära dig golfvett och regler. Utbildningens syfte är att ge dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att klara grönt kort och komma i gång med ditt spel. Tidpunkt för träningen planerar du tillsammans med din tränare. 6 lektioner à 50 minuter. Pris: 2 995 kr inkl bollar, lån av klubbor under kursen och teorimaterial

12


Årgång 75 av Korvtävlingen I Halmstad har vi Sveriges kanske äldsta pågående golftävling. Under 1941 bestämde sig fyra äldre herrar för att spela en fyrboll varje vecka under sommarhalvåret. En av deltagarna var korvfabrikör. Han åtog sig att varje vecka skänka en korv till segraren. Ibland hade någon förhinder, varför en reserv inkallades. Reserverna ville också vara med mer frekvent. Herrarna bildade därför tävlingen som fick namnet ”Korven”.

Korvkommittén ledamöter (från vänster): Stig-Olof Bergström, Anders Torstensson, Christer Petersén, Lennart Gillemo, Nils Göran Jakobsson, Lars-Erik Arvidsson, Bo Bergkvist, ordförande, och Christer Johansson. Det är alltså i år 75:e året som man regelbundet spelar tävlingen. När tävlingen startade var det ransoneringstider, varför det var stort att vinna förstapriset, den ”lybska medvursten”. Fortfarande är förstapriset en korv – fast nu av annat slag än 1941. Dessutom har prisbordet utökats så att vi varje vecka tävlar om 21 priser, alla skänkta av välvilliga sponsorer. Det är cirka 100 deltagare som spelar varje gång. Startavgiften är 60 kr. Om du deltar nio gånger eller fler av de tolv omgångar som spelas, är avslutningsmiddagen gratis.

Oförändrad meny Fortfarande är det samma meny som när tävlingen startades. Vi börjar med gubbröra med landgång. Därefter är det oxbringa med kokt kål samt rotmos, och till dessert serveras glass med varma hallon. Därtill lämpliga drycker. Vi brukar vara runt 120 deltagare på middagen. Tävlandet avslutas med korvmiddagen den 11 augusti. Då har vi spelat varje tisdag sedan 12 maj med undantag för EM-veckan och Tylösandsveckan. I år är det extra festligt med en särskild jubileumsdag – närmare bestämt 2 juni – för att fira att ”Korven” fyller 75 år.

Normalt är det valfri start och partner men vid jubileumstävlingen är det gemensam start och man lottas in i bollarna. Beräknad start mellan 08.00 och 09.00. Vid denna tävling är startavgiften 100 kronor och då ingår lunch. Det gäller att vara ute i god tid för att deltaga! I jubileumstävlingen har vi en del extrapriser. Utöver dessa lottar vi ut ett exklusivt pris vid lunchen. Det är en dansk sponsor (Jan Pedersen) som skänker ett pris, värt några tusen. Om du blir nyfiken kan du gå in och titta på http://vimeo.com/75291039. Där kan du se på Royal Mougins Golf Club. Alla har chans att vinna pris, det handlar bara om att ha tur efter att ha spelat jubileumstävlingen. Som du kanske vet är det inte alla som får deltaga. Du måste vara man och ha fyllt 50 år (eller fylla under året).

Glöm inte Prinskorven Liksom de senaste åren arrangerar vi även i år Prinskorven för den som känner för att spela nio hål. Denna möjlighet finns också på jubileumstävlingen. Vi hoppas på många trevliga rundor under säsongen och ser fram emot att du som aldrig deltagit tidigare gör slag i saken och deltar vid lämplig tisdag. Det finns alltid plats i någon boll!

13

Vid varje speltillfälle delas det ut poäng i förhållande till hur vi placerar oss, 25 poäng till segraren och sedan i fallande skala. Den som har flest poäng efter sista spelomgången blir ”Årets Korvgolfare” och belönas med en kavaj (liksom vid stora tävlingar) som välvilligt skänks av Carlanders.

Trivseln viktigast Ett fint pris att kämpa om – men det viktigaste är ändå att umgås och ha trevligt både på och utanför banan. Vi är ett gäng på åtta personer som hjälps åt att sköta tävlingen, allt ifrån att ordna sponsorer och sköta anmälningar till att ta emot avgiften, rigga prisbordet, kontrollera scorekorten och göra prislistan. Allt sker naturligtvis på ideell basis. Kanske vill du vara med i kommittén till nästa år? I årets kommitté ingår Stig-Olof Bergström, kassör, Nils Göran Jakobsson, IT-ansvarig, Christer Johansson och Lennart Gillemo, sponsoransvariga, Lars-Erik Arvidsson, sekreterare, Anders Torstensson, ledamot, Christer Petersén, ledamot, samt undertecknad, som betitlas korvgeneral. Bo Bergkvist


Halmstad Golfk rmånen ö f s m e l t! Med nts rabat e c o r p 0 ar med 2 medlemm i samtliga

st der v Sätt in min song erbju sä a n n ett konto. e a n p p t ll ö Även d a på en att nts rabatt ga förmån 20 proce u den otroli d nan. r få b nor så rna på a e sk io k a 1 000 kro i båd r rabatten därefter ä ngen och l, ra ri u p a a st 0 re 3 i d tt! ll och me ents raba r 50 proc et gäller ti e d ll n å a d rh e ju a Erb rn nt. Juniore 10 proce

God vår, alla glada! Nyligen hemkomna från Stockholm med utmärke bästa golfkrog för tredje året i rad, har vi åter m med vårt fantastiska team och slagit upp porta säsong. Tiden går... I dag öppnade Södra och på klubbchefen låter också snart skall öppna, så det är bara att ladda f att vi står rustade. 2015 ser ut att bli en spännande säsong med m och andra aktiviteter, men framför allt med ett st som höjdpunkt. Då får vi det säkert svettigt i kök För övrigt fortsätter vi med vår populära after wor fredag till att börja med och diverse spännande tem koll på hemsida och e-post där vi regelbundet upp Påsken kommer tidigt i år. Vi serverar en trevlig na tre från och med påskafton. Personalen är i stort densamma men med någ framför allt i kioskerna. Sortiment/meny likaså me förändringar – till det bättre! I övrigt kommer det likt, med undantaget att vi får nya superfina utem inför sommaren! Vi hoppas att få se alla er underbara medlemma denna säsong och lovar att vi alltid skall göra vå göra alla våra gäster nöjda och glada. Välkomme Kenn

14


klubbs restaurang

elsen som Sveriges mobiliserat styrkan arna för vår fjärde

r det som att Norra för fullt och se till

mycket företagsgolf tundande EM i juli ket under en vecka! rk. Vi kör varannan man serveras. Håll pdaterar. g påskmeny i dagar-

gra nya förmågor, ed en del tillägg och t mesta att vara sig möbler på terrassen

ar här mycket även årt yppersta för att en! neth med personal

15


Mild vinter – riktigt bra för banorna När jag skriver detta, den första dagen i mars, är det femmilen från VM i Falun på tv och utanför är det två plusgrader och snöblandat regn. Ändå känns våren inte långt borta efter lite sol de senaste dagarna. Prognoserna visar på långsamt stigande temperaturer. Det blev aldrig någon riktig vinter för våra banor. Vi kan konstatera att vi hittills har få skador på spelytorna. Även vinterstormarna har varit snälla, det är inte många träd som vi har förlorat i vinter. Det är därför min förhoppning att säsongen redan nu rullar i gång och att vi sedan slipper tråkiga bakslag under våren. Det är inte utan att jag drar en lättnadens suck när jag tänker tillbaka på hur vi hade det förra våren. Hundratals träd hade fallit utmed banorna och vi hade omfattande skador på många greener. Det löste sig relativt smärtfritt ändå till slut, mycket tack vare hårt slit från banpersonalen.

Tillbakablick Jag tycker man kan sammanfatta hösten 2014 som mild, fuktig och extremt solfattig. Solen är kanske den viktigaste faktorn för att gräset skall kunna lagra reserver inför vintern. Hade vi fått en hård vinter hade vi med stor säkerhet inte varit i det läge vi är i i dag. I höstas gjorde vi satsningar på framför allt trädplanteringar och dressningar som innefattade samtliga fairways och en del inoch utgångar. Vi stödsådde även alla greener och tees vid minst två tillfällen.

Andreas Johansson gräver dränering. Det är oerhört stimulerande att vi kan genomföra dessa så viktiga skötselåtgärder, som långsamt höjer kvaliteten på alla spelytor. Ambitionen och förhoppningarna är att åtgärderna skall kunna genomföras årligen. När det gäller trädplanteringarna är det ett faktum att många av träden på och utmed banorna är gamla och i dåligt skick. Vissa platser är viktigare än andra, framför allt i strategisk betydelse. Faller senaste höstens satsning väl ut hoppas jag att vi kan genomföra ytterligare planteringar nu till hösten. Utöver vanligt underhåll som luftningar och dressningar har gångvägarna närmast klubbhuset renoverats. Vi har torvat om och satt in bevattning i området där vi brukar sätta upp midsommarstången. Vidare har vi under hösten lagt plattor i området där

Alexander Larsson mäter djupet i tolvans bunker.

16

vi har uppställningsplats för golfbilar samt cykel- och mc-parkering. Parkeringsområdet har utökats. Vi har även byggt ut planket bakom restaurangen för att dölja uppställningsplatsen för containrarna.

Vintern Vintern blev aldrig någon riktig vinter. Även om jag föredrar snö som lyser upp tillvaron under denna tid fick vi en grå, trist, blöt och mild vinter. Greener är allergiska mot is och stående vatten. De tycker heller inte om många minusgrader utan skyddande snötäcke. Snö på otjälad mark är en perfekt grogrund för olika svampsjukdomar. Detta har vi i princip sluppit ifrån helt. Nu skall man aldrig ta vädret för givet, det kan ändra sig snabbt. Faktum är dock att ju längre in i säsongen vi kommer, desto mer minskar risken för just dessa problem. Under perioden december-mars går vi på sparlåga så långt det är möjligt. Personalen tar ut majoriteten av semester och ledighet, maskiner och utrustning underhålls, lokaler och kringområden servas och förbättras. Vintern är också den tid då vi röjer sly utmed banorna, gallrar och tar bort döda och farliga träd. Dessa arbeten är nu inne i sitt slutskede. Avsaknaden av vintern innebar att vi redan i februari påbörjade vissa anläggningsarbeten. Tidpunkten är långt ifrån optimal men för att inte vara allt för mycket i vägen valde vi att köra i gång. Vi är i skrivande stund i färd med att anlägga en ny främre grästee med bevattning på hål 14 på Norra. Vi håller även på med att installera en ny pump vid dammen


på hål 10 Södra. Den är tänkt att ersätta de gamla pumpar som i dag sitter i pumphuset. Pumphuset kommer att tas bort under hösten. I samband med det flyttas platsen där vi fyller på dammen, vilket ger möjlighet att få viss cirkulation och luftning av dammen. Vi har gjort en stamdränering som går över hål 11 och 10 på Södra. Vi har grävt ur och dränerat om de två fairwaybunkrarna på hål 12 Södra. Dessa arbeten skall färdigställas under våren.

Våren Framöver kommer vi, förutom vanligt våroch finisharbete, att byta alla insatser (cirka 400 st) på green- och teespridare på Norra. Detta eftersom det är fel i tillverkningen på de vi har fått installerade. Arbetet kan genomföras utan några grävningsarbeten och är inte alls av den omfattning vi har haft tidigare år. Vi har även ambitionen att uppföra två permanenta toaletter, en vid hål 5 Norra och en på vägen mellan 4:an och 5:an på Södra. Vi planerar att byta ut alla vattenposter. De nya monteras på teebåsen. Dricksvatten skall finnas att tillgå på samma platser som i dag men även mellan hål 4 och hål 5 på Södra. Vi utökar bevattningsanläggningen på hål 7 Norra och hål 15 Södra. I samband med det tas delar av körvägarna på dessa hål bort, så som vi tidigare har gjort på hål 5 och 10 på Norra.

Säsongen Under säsongen är tanken att allting bara skall rulla på. Strävan är att alltid pressa ut max av banan men stundtals måste vi släppa efter. Skötselåtgärder som vattning, luftning, dressning och näring är en nödvändighet. Ambitionen är att dessa åtgärder skall påverka spelet så lite som möjligt. Det är inga stora förändringar i skötselrutinerna. Vi har som tidigare startförbud

Oscar Swahnström med röjsågen.

Anders Nilsson, vår mekaniker. på respektive bana på måndagar och tisdagar, vilket ger möjlighet att utföra mer tidskrävande skötselmoment. De finklippta delarna på banorna klipps måndag, onsdag och fredag. Ruffarna klipps tisdag eller torsdag. Som vanligt förekommer anpassningar till bokningsläge och väder. Inriktningen för greenerna är fortfarande att förbättra deras vatten- och näringshållande förmåga. Det ger tåligare och fastare greener. Vi har kommit en bit på väg och hoppas kunna ta ytterligare ett steg under året. Vad avser våra tees och greenområden har vi ökat frekvensen på framför allt vertikalskärningar och dressningar. Detta arbete fortgår under säsongen. Ruffarna klipps fortsatt lågt och vi kommer inte att ha någon semiruff. När det gäller bunkrar lägger vi stor vikt vid kantskärning samt vid att fördela sanden i bunkrarna under våren. Samtliga bunkrar skall gås över på Norra. Vid behov fylls sand på eller tas bort.

Lag-EM En milstolpe i sommar är lag-EM. Vi skall göra allt som står i vår makt för att visa upp Norra i absolut toppklass. Tävlingen pågår under nästan en hel vecka. Ganska tätt inpå har vi sedan golfveckan. Vår ambition är att bibehålla en hög standard, lite utöver det vanliga, så långt våra resurser räcker till. Förberedelserna startar redan nu i vår. Någon gång strax efter midsommar petar vi i en högre växel och börja trimma banan inför EM. I samband med detta kan tillväxten vara lite högre än normalt. Vecka 28 – när lag-EM är i gång – är Södra öppen som vanligt. Vi prioriterar dock att sköta tävlingsbanan, vilket innebär att vissa skötselmoment på Södra kan komma att ske i spel. Jag känner att vi står väl rustade inför säsongen. Med lite hjälp från vädrets makter blir detta en kanonsäsong.

17

Hjälp önskas! I samband med lag-EM skulle vi vilja ha hjälp av ett par personer med att laga uppslagen torv under eftermiddagarna. Finns det intresse hos dig som läser detta så tveka inte att höra av dig till mig. E-postadress och telefonnummer hittar du längst ner i artikeln. Jag vill också passa på att skicka med en uppmaning att många verkligen försöker att komma och hjälpa oss på ”röjardagen”. Varje extra arbetstimme som utförs då gynnar oss alla under hela säsongen. Förra året hade vi två röjardagar med sammanlagt omkring 150 deltagare. Det vore riktigt roligt om vi i år kunde slå detta.

Hösten Avslutningsvis vill jag passa på att berätta hur mina tankar går kring hösten. Som jag var inne på tidigare är det av största vikt att vi kan dressa och stödså. Det är också viktigt med trädplanteringar. Jag hoppas att vi även kan fortsätta att dränera banorna. Behovet av dränering är som störst på Södra men i första hand önskar jag ta hand om de problem vi har på Norra. Jag tänker på hål 1, 17 och 16 som kräver mer omfattande åtgärder. I övrigt handlar det bara om mindre områden på vissa hål för att banan skall vara riktigt bra dränerad. Vi har inlett en renovering av bunkrarna på Södra men i den takt vi nu rör oss blir det endast en handfull bunkrar per år som grävs ur, dräneras om och får ny sand. Hoppas att vi kan renovera ytterligare några i höst! Har du synpunkter eller åsikter om skötseln och utvecklingen av vår anläggning, så tveka inte att höra av dig. Med hopp om en riktigt trevlig säsong! Stefan Ljungdahl Banchef stefan.ljungdahl@hgk.se 070-858 47 61


Damernas program för 2015 är spikat Säsongen 2015 är nu planerad och vi ser fram emot att träffa er alla, på klubben och på banan! Damernas säsong startar med Vårträffen den 28 april, där huvudsyftet är att ha en trevlig kväll tillsammans. För golfsugna har vi en scrambletävling i form av lottade tremannalag på Södra banan. Prisbordet är även i år sponsrat av Röhnisch. Efter tävlingen äter vi en god måltid i restaurangen där vi också blir bjudna på en visning, sponsrad av Ulrika i shopen, av vårens mode.

Årets utflykt Boka in fredagen den 22 maj! Då är det dags för utflykt till en än så länge okänd bana inom cirka en timmas resavstånd. Vi hoppas det blir lika trevligt som förra året i Perstorp. Håll utkik efter inbjudan på damernas anslagstavla.

Spa Harmoni – vid Söndrums centrum – ger oss 20 procents rabatt på olika behandlingar (gäller fyra gånger, medlemskort visas upp).

I år har vi värdskapet för en omgång. Ansvarig är Mai-Britt Wallerbäck. Se damernas anslagstavla.

Huvudsponsorer

Elvira & Julia

Klubbmatcher

RUTHiga EMMA är vår huvudsponsor för Nattfjärilen, som i år byter namn till just RUTHiga EMMA. Tylösands Golfshop är tillsammans med Röhnisch huvudsponsor för vårträffen, Cervera för Ladies Invitation och Pagelle för tävlingen med samma namn. Förra året gjorde klädesbutiken Thomas succé med sin modevisning i samband med höstavslutningen och återkommer därför i år. Så gör som vi i damkommittén och boka in den 24 september.

Vi fortsätter att spela Elvira i två klasser. Nytt för i år är förändring av klassindelningen: A-klass 1-20 och B-klass 20,1-36. Detta för att försöka få lika många deltagare i varje klass. Klubben har även i år varit generös mot oss damer och givit oss förbokade tider för både Elvira och Julia. För att öka intresset har vi infört ett nytt poängsystem där alla deltagare på en tavla i damrummet kan se och följa resultatutvecklingen för Elvira och Julia.

Vi är glada över att kunna ha utbyte med andra golfklubbar. Att spela match är en rolig tävlingsform som vi borde göra oftare. Anmälan till klubbmatcherna sker på anslagstavlan i damrummet ungefär två veckor i förväg. I år spelar vi borta mot Rya samt hemma mot Båstad och Laholm.

Damkommittén i vattenhinder...

Övriga sponsorer Våra övriga sponsorer är Volkswagen Golfarena, Blomsterlandet, Halmstad Skönhet & Hälsa, Spa Harmoni, In-Touch Friskvård, ICA Supermarket Söndrum, Hotel Tylösand, Bendt Bil, BilMånsson, MotorHalland, Team Sportia, Krönleins, Statoil Sannarp, Norrmejeriet och Posten.

Old Girls Old Girls är en tävling för damer över 50 år. Den spelas på sex olika banor i Halland (med reducerad greenfee). Observera att man inte behöver deltaga i alla sex omgångarna, det viktiga är att HGK får ihop minst tre damer som spelar i varje omgång.

Välkommen till Damernas Vårträff på Halmstad Golfklubb tisdagen den 28 april Vi spelar 18 hål scramble, lottade tremannalag (starttid 11.00-14.00) och träffas därefter kl 18.30 på klubben för en bit mat, modevisning av Golfshopen samt information om säsongens tävlingar och aktiviteter. Anmälan görs på Min Golf eller till golfklubbens reception, tel 035-17 68 01, senast 24 april. Du är välkommen på kvällen även om du inte har möjlighet att spela tävlingen.

18

Anmälan till aktiviteter Alla tävlingar och aktiviteter ska anmälas senast två dagar i förväg men måste betalas på Min Golf eller i receptionen dagen före tävling. Nytt för i år är att vi liksom tävlingskommittén tar ut en extraavgift på 50 kronor om du inte har betalat i förväg. Målet är att alla ska ha betalat tävlingsavgifter med mera före tävlingsdagen. Vi vädjar om detta eftersom det underlättar mycket för oss som jobbar med tävlingarna. Hoppas att ni damer ser fram mot en ny säsong tillsammans med oss. Vår ambition är att det alltid ska finnas någon aktivitet eller tävling som passar. På vår hemsida www.hgk.se under fliken ”Damkommitté” hittar du mer information om våra aktiviteter samt resultat, bilder med mera. Damkommittén består av Lena Nyman, ordförande, Elisabeth Josefsson, vice ordförande och sponsoransvarig, Brita Karlsson, kassör, Louise Ågren, vice sekreterare och webbansvarig, Gun Larsson, sekreterare, Chris Svensson, ansvarig för Elvira-Julia, Birgitta Persson, klubbmästare, och Inger Hansson, vice sponsoransvarig och ”allt i allo”. Vi säger ett extra välkommen till Annika Högdin som ny ledamot. Damkommittén


ÅRETS tävlingsprogram Datum

Tävling

Tävlingsform

Startavgift

Bana

Tisdag 28 april

Vårträffen

18 hål scramble

100 kr

Södra

Tisdag 5 maj

Start Elvira & Julia

Säsongstävling

50 kr, 25 kr

Norra, Södra

Tisdag 19 maj

Old Girls

Singeltävling

Norra

Fredag 22 maj

Damernas vårutflykt

Singel poängbogey

550 kr

Söndag 24 maj

Pagelle

Poängbogey bästboll

100 kr

Söndag 24 maj

Tjejpokalen

Singeltävling för juniorer

Torsdag 4 juni

Match mot Båstad

Matchspel

Norra

Söndag 14 juni

Cervera – Ladies Invitation

18 hål foursome poängbogey

100 kr

Norra

Torsdag 2 juli

Ruthiga Emma

9 hål scramble

Södra

Lördag 15 augusti

Match mot Laholm

Matchspel

Norra, Södra

Söndag 23 augusti

Nationell Damdag

18 hål singeltävling

100 kr

Södra

Torsdag 24 september

Höstträff, säsongsavslutning

Singeltävling i 3 klasser

100 kr

Södra

Södra Södra

Elvira & Julia 2015 Datum

Bana

Tävlingsform

Tisdag

5 maj

Norra

Poängbogey

Tisdag

12 maj

Södra

Slaggolf

Tisdag

19 maj

Norra

Poängbogey

Tisdag

26 maj

Södra

Slaggolf

Tisdag

2 juni

Norra

Poängbogey

Tisdag

9 juni

Södra

Slaggolf

Tisdag

16 juni

Norra

Poängbogey

Tisdag

23 juni

Södra

Slaggolf

Tisdag

30 juni

Norra

Poängbogey

Tisdag

14 juli

Södra

Slaggolf

Tisdag

28 juli

Norra

Poängbogey

Tisdag

4 aug

Södra

Slaggolf

Tisdag

11 aug

Norra

Poängbogey

Tisdag

18 aug

Norra

Poängbogey

Tisdag

25 aug

Södra

Slaggolf

Tisdag

1 sep

Norra

Poängbogey

Dag

Elvira: Från året du fyller 22. Julia:

Karin Johansson och Kristina Holm från Halmstad Golfklubb flankerar Loredana Wahlström och Cilla Lindberg, Rya, i samband med förra årets klubbmatch.

Från året du fyller 70, endast 9 hål poängbogey. Spelas alltid på Södra.

19


Hej, Jacob Glennemo, och välkommen till Halmstad Golfklubb! Tack så mycket! Det känns jättekul, jag ser fram emot säsongen. Varför har du flyttat till Halmstad? Min tjej Therese Larsson, som ingår i Team Tylösand sedan i fjol, studerade här. Jag känner att jag får bättre förutsättningar att utvecklas här än där jag kommer ifrån. Golfhuvudstaden och Halmstad Golfklubb har allt det jag behöver för att kunna få bra kvalitet i träningen året om.    Var växte du upp? Hur kom det sig att du började med golf? Jag växte upp i Mariefred, en liten stad vid Mälaren. Jag började spela golf när min storasyster och pappa började tillbringa mer och mer tid på golfbanan. Självklart blev jag nyfiken på vad de pysslade med och efter ett tag var jag fast i spelet. Det gröna kortet tog jag när jag var 7 år.   Vad är det bästa med golf? Det är så varierande, ingen runda är den andra lik. Du får alltid nya lägen som du ska värdera. Det gör att spelet hela tiden blir intressant och kul.   När blev du proffs? Jag blev proffs 2007 så det börjar bli några år nu.

Jacob valde Halmstad Vilken är den största tävling du spelat? Det är en Europatour i Österrike, Lyoness Open powered by Greenfinity. Jag spelade den 2013. Lägsta score och var? Minus 9 på SPM Open i Strängnäs förra året. Jag kom in i ett riktigt birdiestim sista nio hålen.   Dina tävlingsplaner för säsongen? Jag kommer att spela på Challenge Tour och det blir full fart hela året. Det startar med Madeira Island Open i mars. Sedan ska jag till Kenya.  

Ditt mål för säsongen? Att få spela Challenge Tours-finalen i Dubai. I så fall måste jag vara topp 45 på rankingen. Favoritbana, förutom Halmstad förstås?  I Sverige är Visby en pärla, verkligen värd ett besök. Utomlands väljer jag Royal Portrush på Nordirland. En fantastisk bana med otroliga vyer, links när den är som bäst.   Vilken del i spelet är dina styrkor? Jag är stabil med mina järn, har ofta mycket greenträffar. På senare år tycker jag även att jag blivit en skaplig puttare. Henrik Staff

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till Halmstad GK! juniorer Alicia Ahlström Elsa Ahlström Klara Anderson Gustaf Bekassy Fritzson Tim Broberg Adam Carlsson Gustav Cervin Ella Chibba Stella Chibba Isabelle Eklöf Erik Ekstrand Calle Emanuelsson Emma Eriksson Felina Fontaeus Felix Fontaeus Joel Franzén Gillis Friis Andersson Ludwig Gennvi-Clauss Walter Hansson Leon Inerup Tim Ingelsten-Nevrén Leo Ivarsson Carl Jernlo Amanda Johnsson Haahr Julius Jägerloo Märtha Lovisa Jönsson Viktor Jönsson Viktor Karlén Ludvig Karlsson Melker Karlsson Alfons Kristensson

Einar Larsson Fosse Ilse Lenntorp Elle Lindsten Malmberg Ebba Löfstedt Stella Nilén Erik Nilsson Isac Nilsson Molly Nilsson Tobias Nilsson Olivia Nordander Tovstedt Philip Nordstrand Louise Norryd Eric Nyd Einar Oleni Måns Plogeus Meja Remdahl Gabriel Samuelsson David Skantz Gustav Skillius Josefine Ståhl Johan Tesdorpf Hugo Thelin Max Wephton Kajsa Westerberg Adam Zivlak Fanny Örnbring seniorer Mats Andréasson Johan Berglinn Bille Berling

Eva-Charlotte Berntsson Jesper Berntsson Linette Berntsson Malin Boman Malin Bornhager Jonas Brännhult Agneta Bunse Pia Bäckström Jessica Davidsson Stefan De Vrij Svante Derbäck Mattias Ekeroth Fredrik Eliasson Jesper Eliasson Åsa Elofsson Jesper Emanuelsson Pernilla Emanuelsson Marcus Engelhag Magnus Eriksson Mariana Eriksson Robert Eriksson Annika Esping Roland Flaig Daniel Fritzson Stefan Hallberg Anders Hansson Eva-Lena Hansson Ulf Hansson Ulrika Hansson Gerd Hedenström Olle Hedenström Sofia Hedenström

20

Tomas Hjärne Helena Holm Mariette Horvath Rickard Horvath Anders Håkansson Jörgen Isdahl Katarina Isdahl Alexander Ivansson AnnKristin Ivansson Stefan Ivansson Michael Johansson Rune Johansson Thomas Jonsson Jan Kennertsson Elisabeth Khera Ann Kinberger-Jansson Henrik Kjaergaard Anja Kuylenstierna Henrik Larsson Malin Larsson Christoffer Ljungberg Andreas Magnusson Ola Magnusson Åsa Magnusson Per Malm Liselott Malm Andréasson Fredrik Malmberg Patrik Mardell Johan Meurling Clas O Månsson Anna Mårtensson Marcus Mårtensson

Anette Nerman Anna-Karin Nilsson Lars-Magnus Nilsson Max Nilsson Cathrin Nordander-Tovstedt Rolf Passgård Jonas Peterson Samo Podgrajsek-Sarén Stig-Ove Rick Mats Rilvén Carina Sivertsson Ulf Sivertsson Elisabeth Sjöö Lars Sjöö Anders Skillius Jessica Stael von Holstein Johan Stael von Holstein Henrik Svensson Kenneth Svensson Malin Svensson Niclas Svensson Bengt Ternström May-Inger Ternström Anna Thelin Mikael Thelin Johan Thilén Tommy Tuneld Anne Wigby Dan Wigby


Knappt hälften av medlemmarna har aktuellt handicap! Vi golfare slår oss gärna för bröstet och hävdar att det inte finns någon mer demokratisk idrott än golfen. Visst äger det sin riktighet, och det tack vare handicap-systemet. Det ger oss möjlighet att spela och tävla med och mot varandra ”på lika villkor”. Som om ett allsvenskt lag i fotboll skulle kunna möta ett division 6-lag. Tyvärr visar det sig att inte ens hälften av våra medlemmar i Halmstad Golfklubb har ett handicap som rättvist visar deras spelstandard i relation till maken, makan, kompisen, ligagänget och alla andra golfare! Omkring 870 av våra medlemmar har ett handicap som är satt helt enligt handicapreglerna. Det är mycket enkelt att skaffa ett sådant handicap.

Min Golf Det enda du behöver göra är att lämna in resultaten från dina rundor via Min Golf på nätet, eller registrera dem i receptionen i foajén. Du måste naturligtvis ha haft en markör. Redovisa gärna alla de rundor du räknar slag eller poäng. Ligorna skall naturligtvis alltid registrera in alla rundor och får räkna

dessa som tävlingsrundor. Vid de flesta av klubbens tävlingar sköter tävlingsledningen förändringen av handicap.

Du som tycker att du har fått fel handicap är alltid välkommen till handicapkommittén. Och ju fler korrekt redovisade rundor du kan visa, desto bättre.

GIT föreslår nytt hcp Det är golfens it-system, GIT, som ”räknar ut” ditt handicap. När ett spelår har gått och det är dags för årsrevision lämnar GIT ett förslag, grundat på inlämnade rundor under året. Dock måste man ha åtta rundor, annars letar GIT ytterligare ett år bakåt. Hittar systemet inte rätt antal rundor blir det inget nytt handicapförslag utan det gamla består. Ett inte särskilt aktuellt handicap, kan man misstänka. Sedan går handicapkommittén genom förslagen och gör en del ändringar – it-system är ju inte särskilt bra på mänskliga bedömningar.

21

Exakt tävlingshandicap En komplicerande faktor är något som heter EGA, exakt tävlingshandicap. För att få ett sådant måste man redovisa minst fyra rundor under ett år. Golfförbundet vill gärna att bara de golfare som har ett sådant skall få pris när man deltar i tävlingar! Så har vi inte det på HGK – ännu. Men om du vill spela tävling på en annan klubb kan du drabbas av detta. Så varför inte lova dig själv att redovisa så många rundor som möjligt under 2015? Anders Bengtsson


Full fart på juniorerna! Det är roligt att vara juniormedlem i Halmstad Golfklubb, det finns alltid något att göra på klubben. Vi som jobbar med juniorerna ser att de har kul med sin idrott. Vi ser även att klubben har blivit ett bra ställe att hänga på också vintertid. Ett vanligt inslag mellan träningarna är läxläsning och tuffa pingismatcher. Den senaste vintern har vi haft många olika aktiviteter i gång. När det gäller golfteknik har vi varit ute på rangen måndagar och tisdagar. Sedan har ett gäng kört golfträning mot nät i Högskolehallen. Där har vi även lagt fokus på fysiska aktiviter, blandat med golfteknik. På torsdagarna har våra tävlingsgrupper kört hårt med fysträning tillsammans med Johan Herö och då med inriktning på rolig, funktionell träning. De i tävlingsgrupperna som ville svettas lite till i slutet av veckan spelade innebandy på söndagarna. Många av våra juniorer är väldigt träningsflitiga och lägger ner mycket tid på egen hand, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla sin golf.

Träningarna rullar på under våren. Snart är vi i gång med utomhusaktiviteter igen, alla dagar i veckan. HGK rules! Daniel Stark

22


stolta visioner Halmstad Golfklubb har som vision att ha Sveriges ledande elit- och juniorverksamhet! Till kommande säsong fortsätter vi satsningen med ambitionen att erbjuda golfträning till alla klubbens juniorer. Detta oavsett om man är elitsatsande eller nybörjare. Vi har under flera år haft många juniorer med bra närvaro på våra träningar. De har även spelar mycket. Dock ser vi att den stora massan inte är lika aktiv på banan. Vi tränare – tillsammans med den nystartade juniorkommittén – har som mål att få våra juniorer att komma ut och spela i mycket större utsträckning. Det är en förutsättning för att utvecklas i spelet och på så sätt tycka att golf är roligt.

23

Vi ska fixa detta genom att tillsammans skapa en trivsam och rolig miljö där våra knattar och juniorer vill vara på sin fritid. Utöver alla träningar erbjuds många olika aktiviteter, men vi tränare behöver hjälp av er alla för att klara detta. Vill du deltaga eller vara med och hjälpa till att göra Halmstad GK:s elit- och juniorverksamhet till Sveriges roligaste och bästa? Hör av dig till oss! Tränarna


Team Tylösand

Ett nytt år med nya möjligheter! Team Tylösand består i år av sex spelare. Tjejerna dominerar och gör vårt damlag till ett av de bästa i Sverige. Teamet har fått en mycket meriterad förstärkning genom Jacob Glennemo, som med sin vinst i Nordiska ligan 2014 och spel på Challenge tour kommer att tillföra ytterligare spetskompetens.

Årets upplaga av Team Tylösand består av Sofia Björkman, Jacob Glennemo, Therése Larsson, Emelie Lindskog, Linnea Torsson och Madelene Ziegert. Spelarna har tränat hårt under hela vintern och är laddade inför tävlingssäsongen. Även arbetet med att hitta sponsorer har upptagit många timmar i vinter. Syftet med klubbens satsning på Teamet är att våra yngre spelare ska få fina föredömen och idoler på nära håll samt att spelarna ska representera våra serielag. Utöver att vi stöttar och utbildar spelarna i de olika delarna av golfspelet introduceras de även för näringslivet genom att deltaga vid Nätverkets

24

aktiviteter. Genom de personliga kontakter som där skapas är det sedan lättare att sälja in sponsoravtal. Ett sponsorpaket som spelarna arbetar med är Team Tylösand Scramble. Tävlingen spelas som en tvåmanna-scramble på Södra banan söndagen den 19 maj. Det är spelarna själva som arrangerar tävlingen, och alla sponsorintäkter och startavgifter tillfaller Teamet. Detta är ett utmärkt sätt för medlemmarna att träffa HGK:s professionella spelare, som samtidigt får ett tydligt sätt att arbeta med sponsorerna. Anmäl ditt lag redan i dag! Henrik Staff


Nätverket är på väg framåt PR-kommittén arbetar hårt med att hitta företag som vill samarbeta med Halmstad Golfklubb under vårt etablerade varumärke Nätverket. Efter några år med färre företag knutna till nätverket ser vi nu en positiv trend och hoppas nå 85 företag under året. Det kommande året genomför vi ungefär 15 aktiviteter med våra cirka 80 medlemsföretag. Vill du veta vad Nätverket innebär för medlemsföretagen? Besök gärna klubbens hemsida och klicka på ”företag”. Av tradition är Nätverkets första aktivitet för året alltid matlagning med proffsen på Hotel Tylösand. Detta är ett av våra mest välbesökta arrangemang, som lockar över 60 deltagare.

Därefter gör vi bland annat företagsbesök på KB Media och BilMånsson innan golfsäsongen börjar 13 april med träning. Första omgången av Nätverksgolfen spelas 22 april och sträcker sig sedan över tio omgångar under året. Förutom alla dessa aktiviteter får vi bland annat besök av Bokskogens sponsorer, gör en utflykt till Rya GK i augusti samt avslutar året med julbord i vår egen restaurang.

Ett av PR-kommitténs stora åtaganden under året är att hitta sponsorer till lag-EM 7-11 juli. Vi har tillsammans utarbetat ett koncept som vi tycker är mycket tilltalande – exponering på banan under hela mästerskapet, en fantastisk möjlighet att deltaga på segerbanketten och en alldeles speciell företagstävling dagen efter EM:s avslutning. Tänk att få spela på Norra med gröna fairways, svåra flaggplaceringar och de snabbaste greenerna under en underbar söndag i juli. Har du som medlem några tips på potentiella nätverksföretag, eller vill du vara med och stödja lag-EM? Tveka inte att kontakta mig! PR-kommittén består av ordföranden LarsPeter Harbing, Gary Ericson, Bo Gustafsson, Peo Svensson samt adjungerade Henrik Staff och Christian Jakobsson. Vi skulle vilja utöka kommittén med ett antal nya medlemmar. Är du intresserad, kontakta undertecknad. Lars-Peter Harbing

Köttet till huvudrätten styckas.

Susanna Fogelström, Annette Wepthon och Martin Franzén.

Bästa rangebollarna i Sverige! I år gör vi – i samarbete med Titleist – en rejäl satsning på rangen. I slutet av april byts samtliga rangebollar ut och ersätts med Titleist NXT Tour. Att träna på förstklassiga bollar gör din träning roligare och utvecklar ditt spel ytterligare. Utöver bollbytet kommer även skyltmaterialet att uppdateras, vilket lyfter utseendet på vårt redan trevliga övningsområde.

Detta ger dig som stamkund ett bättre pris än den som använder mynt eller polletter. Med ett rangekonto behöver du aldrig tänka på att ha växel med till rangen. Pengarna förvaras tryggt i systemetet och inte på kortet vilket är bra om du skulle råka tappa ditt kort. I samband med kvalitetshöjningen justeras priset något, vilket inte har gjorts under de senaste 20 åren. Priset är dock fortfarande betydligt lägre jämfört med många toppanläggningar i Sverige. Jag hoppas att alla upplever denna satsning som ett lyft. Välkommen ut på rangen! Henrik Staff

Vårerbjudande! Som vanligt kommer ett vårerbjudande till alla som har eller skapar ett nytt rangekonto. Kontot, som du lättast öppnar hos receptionen, ger upp till 30 procents rabatt på insatt belopp. Sätt in 500 kr och få 600 kr på kontot. Sätter du in 1 000 kr så får du 1 300 kr att slå bollar för.

25


Byte av kategori

Klubbinformation

Övergång mellan de olika medlemskategorierna kan ske under förutsättning att detta anmäles skriftligen till kansliet senast 31 augusti året innan förändringen ska ske.

Årsavgifter 2015 Årsmötet har den 24 november 2014 fastslagit följande avgifter för säsongen 2015. Senior Junior Fullvärdig aktiv medlem 6 000 kr 2 800 kr Vardagsmedlem 3 500 kr 1 700 kr Greenfeemedlem 2 200 kr 1 100 kr Passiv 1 000 kr 500 kr

Halmstad Golfklubb bildades 1930 och har i dag över 3 200 medlemmar. Medlemskapet styrs av föreningens stadgar, som återfinns på klubben eller på hemsidan. Dessutom finns ett antal regler som styr medlemskap, medlemsavgifter och tidbokning. Nedan hittar du dessa regler samt kontaktuppgifter till personer som arbetar ideellt eller professionellt inom klubben. Medlemskap Fullvärdig aktiv medlem har obegränsad spelrätt. Vardagsmedlem har under vårsäsongen t o m 19 juni och under höstsäsongen fr o m 11 augusti rätt att spela vardagar utan tidsbegränsning samt lör-, sön- och helgdagar efter kl 14.00. Greenfee erläggs vid spel före kl 14.00 på lör-, sön- och helgdagar under ovanstående period samt under perioden 20 juni–10 augusti. Greenfeemedlem äger rätt att spela alla dagar mot halv greenfee alternativt årsgreenfee (7 000 kr). Bokning av starttid sker enligt samma regler som för andra greenfeegäster. Passiv medlem har ingen spel -eller bokningsrätt.

Vid betalning av inträdesavgift för fullvärdigt aktivt medlemskap, oavsett vilken medlemskategori medlemmen tillhör, finns obegränsad möjlighet att byta kategori mellan säsongerna. Det förutsätter dels att man lämnar in sin ansökan om ändrad medlemskategori senast 31 augusti, dels att man erbjudits ett fullvärdigt aktivt medlemskap tack vare att man nått första plats i kön. Om medlemmen väljer att betala en lägre inträdesavgift för vardags- eller greenfeemedlem när man erbjudits ett fullvärdig aktivt medlemskap innebär detta att möjligheten att byta medlemskategori mellan golfsäsongerna inte är möjlig. Inträde som passiv medlem tillåts ej.

Halmstad Golfklubb har för närvarande kö för medlemskap. Vid anmälning till kön tar klubben ut en registeringsavgift på 200 kr som vid medlemsinträde reducerar inträdesavgiften. Årsavgiften för att stå i kön är 200 kr och avräknas inte vid inträde i klubben. Endast köande erbjuds våra olika medlemskapsformer.

Tidbokning Klubbens tidbokningssystem täcker alla tider mellan 06.00 och 17.51 på båda klubbens banor fr o m 30 mars t o m 1 november 2015. Undantag är lördagar, söndagar och helgdagar då bollränna tillämpas fr o m kl 16.00. Övriga tider gäller bollränna. Bokning av starttid kan ske via receptionen, telefon 035-17 68 00, eller via www.golf.se, Min Golf.

Regler för bokning – aktiva medlemmar

Junior erlägger vid övergång till seniormedlem skillnaden mellan den inträdesavgift för senior och junior som gäller det sista året vederbörande är junior.

Varje medlem får ha en (1) tid förbokad på Norra banan och en (1) tid förbokad på Södra banan hur långt i förväg man själv önskar. Så snart man spelat sin först inbokade tid kan ny förbokning göras. Dessa tider kan bokas genom att man anger ett namn. Man styr själv om man bokar in sig ensam, i en tvåboll, en treboll eller en fyrboll. Snarast, dock senast kl 17.00 tre dagar före spel, ska man ange korrekt antal spelare i bollen. Två dagar före speldag har varje medlem möjlighet att boka ytterligare speltider. Varje medlem får boka två speltider per bokningstillfälle.

Heltidsstuderande

Spontantider

Övergång mellan junior till senior Kö för medlemskap

Årsavgiften delas upp i medlemsavgift och spelavgift. Medlemsavgiften är 1 000 kr för seniorer och 500 kr för juniorer. Spelavgiften är det överskjutande beloppet från medlemsavgiften för respektive kategori och inkluderar 6 procents mervärdesskatt.

500 kr i rabatt gäller för aktiv senior t o m det år man fyller 25 år och är heltidsstuderande vid universitet, högskola eller annat utbildningsinstitut.

Inträdesavgift

Utträde

För medlemskap i klubben krävs att en inträdesavgift erläggs. Den är fastställd till tre gånger årsavgiften för respektive medlemskategori.

Utträde måste meddelas skriftligen till Halmstad Golfklubb. Vid utträde eller övergång till annan medlemskategori återbetalas inträdesavgiften ej (beslut på årsmötet 2006).

26

Följande tider kan endast bokas samma dag via receptionen eller telefon: Norra banan .51 (första tid 09.51) och Södra banan .51 (första tid 09.51). Mellan 06.00 och 09.00 erbjuds inga spontantider. Samtliga spontantider släpps kl 08.00. Valfri spontantid kan då bokas. Man får endast boka en (1) tid per spelare. Dessa tider är öppna för såväl medlemmar som gäster. Vid kö i receptionen sker tidsbeställning


enligt turordningen två personer från kön och en person från telefon.

Bollränna Gäller då bokade starttider ej tillämpas. En spelare får lägga högst två bollar i rännan. Bollar som inte utnyttjas ska droppas på marken.

i bokningschemat som finns i receptionen samt på Min Golf. Definitiva startförbud hittar du i bokningsschemat på Min Golf, www.golf.se. Vid kö i receptionen sker tidsbeställning enligt turordningen två personer från kön och en person från telefon. Anmälan om spelpartiets ankomst till klubben ska ske senast 15 minuter före start.

Greenfeegäster ska anmäla sin ankomst senast 30 minuter före start. I annat fall lämnas tiden till köande enligt ”stand by”lista som receptionen upprättar. Receptionen har rätt att utöka två- eller trebollar till tre- eller fyrbollar. Vid lugna perioder ska medlemmar ges möjligheten till spel i tvåboll eller treboll om så önskas. På Halmstad Golfklubb gäller softspikes.

Handicapkrav – medlemmar För medlemmar gäller handicap 54 (genomgången grundutbildning samt godkänt uppspel).

Rabatter Medlemmar kan ge gäster som spelar i samma boll rabatt på greenfeen. Rabatten för seniorer är 200 kr och för juniorer 100 kr. Vardagsmedlemmar kan erbjuda sin medspelare rabatt under de perioder när de själva kan spela utan att erlägga greenfee. Greenfeemedlemmar kan ej erbjuda sina medspelande gäster rabatt. Familjemedlem (till fullvärdig aktiv medlem) boende på samma adress, som står i kö för inträde, har efter registrering i kansliet möjlighet att spela mot halv greenfee under hela säsongen. Denna rabatt kan inte kombineras med andra. Familjemedlem (till fullvärdig aktiv medlem) boende på samma adress, som står i kö för inträde, betalar 100 kr för seniorer och 50 kr för juniorer oavsett bana vid spel efter kl 18.00 under perioden maj-september eller efter kl 17.00 i april och oktober. Medlemmar i klubbar tillhörande Hallands Golfdistriktsförbund samt Båstad Golfklubb erbjuds 200 kr i rabatt på sin greenfee. Detta gäller ej under helger och röda dagar samt under veckorna 26-33.

Övrigt Om antalet föranmälda spelare har förändrats ska man snarast, dock senast kl 17.00 tre dagar före spel, se till att rätt antal spelare är inskrivna i bokningssystemet . Avbokning ska ske snarast, dock senast kl 17.00 dagen före spel, antingen via telefon 035-17 68 17 eller via Min Golf. För sen avbokning eller medvetet utnyttjande av systemet beivras om ingen godtagbar förklaring kan ges. ”Rätt person” måste finnas med i bollen eller i spelpartiet. Det innebär att man ej har rätt att boka starttider på Norra och Södra banan under samma tidsperiod då man omöjligt kan finnas på två ställen samtidigt. Stickprovskontroller kommer att genomföras under säsongen. Upptäckter av missbruk behandlas av styrelsen. Företagsgolf: Preliminära startförbud är inlagda i bokningschemat. Definitiva startförbud uppdateras efter lottning och syns

Kontaktpersoner Styrelsen Urban Jansson, ordförande urban@golf.se Rikard Hanson, vice ordförande rikard.hanson@ohvvs.se Sven Alexandersson, skattmästare svalex@telia.com Sten-Erik Carlsson sem48@telia.com Eva Östergren eva.ostergren@hafabg.com Patrik Hansson patrik.hansson@arlafoods.com Sofia Grönberg-Whitmore sofia.gronberg@schoolofgolf.se Valberedning Patric Sjögren patric.sjogren@byggsjogren.com Banråd Anders Påhlsson

anders32009@gmail.com

Fastighetskommittén Bertil Nilsson bertil.lena@telia.com PR-kommittén Lars-Peter Harbing lpharbing@googlemail.com Regelkommittén Sten-Erik Carlsson (tf)

sem48@telia.com

Tävlings- och handicapkommittén Michael Broström michael@intertec.se Damkommittén Lena Nyman, ordförande

lenanyman48@hotmail.com

Arrendatorer/Hyresgäster Driving rangen – Henrik Staff henrik.staff@hgk.se Tylösands Golfshop – Bo Gustafsson bo@tylogolfshop.se Klubbdirektör Christian Jakobsson, adj styrelsen

christian.jakobsson@hgk.se

Banchef Stefan Ljungdahl, adj styrelsen

stefan.ljungdahl@hgk.se

Restaurangchef Kenneth Andersson, adj styrelsen kenneth.andersson@hgk.se Ekonomiansvarig Margareta Rosengren, adj styrelsen

margareta.rosengren@hgk.se

Head pro Henrik Staff, adj styrelsen

henrik.staff@hgk.se

Instruktörer Katarina Michols katarina.michols@hgk.se Daniel Stark daniel.stark@hgk.se Kansli- och receptionsansvarig Marie-Louise Jonson marie-louise.jonson@hgk.se

27


Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Lars Rane, Tobias Lidström, Dennis Roth, Rebecca Freij, Eva Ljung, Annette Rane, Evelina Johansson, Heléne Thornberg, Conny Thornberg, Johan Antonson och Erling Miles.

Vi på Fastighetsbyrån utför kostnadsfri värdering av er bostad. Fastighetsbyrån i Halmstad Ring oss 035-21 81 45. 28

Profile for Christian Jakobsson

Klubbladet mars 2015  

Klubbladet mars 2015  

Advertisement