Page 1

  ก  ก ก ก ก  ก !" #ก$ %ก %&ก' (   ) !   * * +กก ,ก&, ,- ก%ก!$ +.ก, ( ก !" *!/0 +1 2 3++.-4 ก ก.) ,*0 .ก+ก

 % 56ก++ก,$10 !/0 !/ .&(ก -,# )ก !" --(กก

# ก5 !ก 7

*, !/ ) %-! %ก! ก

!$,- ก $$ ก&, $'ก /

-!$ %& !.%.2600 #)) %2 !/0 *0

.$ ก ,

ก ก5 # )ก

ก ก5 */ &(ก #  ก !" - , )

 , ก-!  ก ) ก , #$!ก $ (- $ ,ก

ก'#)) ** !/0 6 #$!*, ก,  ( %*- -/  ก !" !)<)+ ก=2 + &, , ก +,. ก !" !/0 >12 / ! $  ก !" - (%1ก5&,) -.-4กก! ก ก +-+ 4 ก !-,#$ /  ก !" 2 ก#/ ก+ก

-+ 4% 56ก+ก-ก 0 )%( ก*#* ., $$'$10 !1! &, * +ก-*/ 

)(+)' &, ก !" !/0 , / 2 ก -! 7*!/0 ) ก !" ก # ก5 ก !" !/0 / ก!/0 * ก5 ก

 ก ก +ก+ก

 % 56ก+ ก !" - $ก - -$ - !/0 6 ,( ก

 ก !" !/0 ? $ % ก  %ก !" 0ก! % 56ก+ - ก +,. %+12 - / / ก !" *!/ 0  - - ก % <)ก !" #7% !/ . %&(ก !" !/0 ,#ก,-/ + ก 77ก / &, ) ก 1-.-4$ ก !" +ก,$10 - +1&,+,. % !/ !%ก! ก ก !" !/0 ก  2 , ก ก %1ก 5ก - )%ก ! ก +#, $' +#, 

+ก3++ ก 1 ก !" % #ก ,!/0 %1ก5- -# %& ก %1ก5 0 +* 2 ก ก !" *!/0 $ % ,ก. ) ,ก  -, % <) #7%  ก !" / .-4 !/0 ก#7 ก !" *!/ .&(<)!#,$ ก !" 50 A , 0 +1&, ))ก# 5 1ก5, 5 344 - > +.ก, 2 5 . ก 5 - > B - +.ก, 5 - >0 +  , + +.ก, ,. 


+, . ก %1ก 5 ก 77ก / - ก

ก ก. ก ก %1ก 5 , ก ก 

$ (ก$ #ก- >1) 1- ** , !/ ) ก +,. %-( $10

0 0 ก 77ก / - $ $ -# - ก

ก ก.ก,(ก C $  1ก5+ก) .-4? &,ก . ก ,ก ),& . ก ,ก  ก) . ก - ก

ก !" ก % 56ก + -) * . ก

 ก $ + + . ก

 !ก 7

*, ก 

#)ก

 . ก !" ) . ก % 56ก+ #)ก

 . ก % 56ก+ ก ก5 ก ก - % . ก - ก

ก ก # . ก ,ก  ! . ก . ก ,ก 7 #$ . ก - ก

ก #,%1ก5 #)ก

) %& ก

- #)ก

) %& ) ก -) %& ( *ก +), -ก ก-   - ก* ) ? ก$  **

#ก- &,

 ก ,. ก ก )$ -,)' $  2 * -# - ก +,. % )

#. '+ - 0 0


 ก  - ก $  ก %1ก5 - ก +,. % ก ,*#,$ 

 , 0 : 1.   

2. ก :  !..2600 3. ก %  

 ก - ) 8 $ +,.$10 !/  # ก - ).-4 , !/ *( ก ก.กก ก.) ,% #7% ก !" +,. ก

!" !/0  1 ก#7*ก.) , , ก

 - )- ) $ (+ก)$ ($ )  -ก ก$ , 0 % ,

 ก - ) - -# 8 $)ก , 0 : 1) $% 56ก+ ก +

2) $ก * * ,

3) $ก !" / * 4) $- !/0 6

5) $ !ก 7

*, 6) $ *ก

7) $ก < ก ! 8) $ก ) +,ก 4. ก 'ก()! *+ 1) !" !/0 , % : ก +ก % 2) %&

% 56ก+ก -.%.2010-2050 3) #ก *#*Cก

คำนำ-องค์ประกอบงาน  
คำนำ-องค์ประกอบงาน  

..2600 FFกF กก กกก FกF F ก F FFกFFกFกFFกF ก กFFFF FกFFF FFก FFกF Fก กก FกFF กก กกFก FFกกFFกกกกFก F FFFกF FFก FF FF กF กFFF กกกF กกกก กกก...

Advertisement