Page 1


ΡΕ΢ΛΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΛΜΕΛΕΛΑ

ΑΦΛΕ΢ΩΜΑ ΨΑ΢Α..............................................3-4

ΝΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ ΑΝΔ΢ΕΑΣ ΑΓΛΑΝΝΛΤΟΡΟΥΛΟΣ.............………….…….………...5-8

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΑΚΛΘΤΛΚΩΝ

ΦΤΛΑΞΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ.....................................9-12

ΣΛΔΕ΢ΘΣ ΑΝΔ΢ΕΑΔΘΣ

ΜΟΥΣΛΚΑ ΝΕΑ.....................................................13

www.sportschios.gr

ΑΚΛΘΤΛΚΑ...........................................................14

ΦΤΛΑΞΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ

Ρ΢ΟΣΦΟ΢ΕΣ........................................................15 ΑΓΓΕΛΛΕΣ.............................................................16

ΕΛ΢ΘΝΘ ΧΕΝΝΕ΢ΜΡΛΧΛΕ΢


ΨΑ΢Α Τα Ψαρά είναι νθςί του Βορειοανατολικοφ Αιγαίου που βρίςκεται βορειοδυτικά τθσ νιςου Χίου. Είναι ζδρα του ομϊνυμου διμου, τθσ περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου. Ζχει ζκταςθ 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το μικοσ των ακτϊν τθσ είναι 45 χιλιόμετρα, ενϊ ο πλθκυςμόσ του νθςιοφ, κατά τθν απογραφι του 2001, είναι 422 κάτοικοι. Τα Ψαρά ζχουν κατοικθκεί από τθ Μυκθναϊκι περίοδο και οι κάτοικοί τουσ ηοφςαν κυρίωσ από τθ κάλαςςα. Το νθςί ιταν γνωςτό ςτθν αρχαιότθτα με το όνομα Ψφρα ιΨυρ(ρ)ίη ι Ψυρία.Θ αρχαιότερθ γνωςτι μαρτυρία είναι θ Οδφςςεια του Ομιρου όπυ ανφζρεται ωσ Ψυρ(ρ)ίη , ςτθ διιγθςθ του Νζςτωρα, ςτο επειςόδιο του Νόςτου. Θ νεότερθ ιςτορία των Ψαρϊν αρχίηει να γράφεται κατά τθ διάρκεια του 16ου και 17ου αιϊνα, όταν αποίκθςαν το νθςί Κεςςαλοί και Ευβοείσ. Τα Ψαρά ιταν από τα πρϊτα νθςιά που ξεςθκϊκθκαν ενάντια ςτον Τοφρκικο ηυγό, ςτισ 10 Απριλίου 1821. Στισ 21 Λουνίου 1824, αιγυπτιακζσ δυνάμεισ με αρχθγό τον Λμπραιμ κατζλαβαν το νθςί με 140 καράβια και 14.000 γενίτςαρουσ. Ρεριςςότεροι από 15.000 κάτοικοι ςφαγιάςτθκαν, ενϊ λίγοι κατόρκωςαν να εγκαταλείψουν το νθςί. Τθν καταςτροφι των Ψαρϊν περιγράφει ο Διονφςιοσ Σολωμόσ ςτο περίφθμο επίγραμμά του: Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντασ η δόξα μονάχη μελετά τα λαμπρά παλικάρια και ςτην κόμη ςτεφάνι φορεί γινωμζνο από λίγα χορτάρια που 'χαν μείνει ςτην ζρημη γη… Μζχρι το 1912 τα Ψαρά βρίςκονταν υπό τθν κατοχι τθσ Τουρκίασ, ενϊ ςτισ 20 Οκτωβρίου του 1912 ενςωματϊκθκαν ςτθν Ελλάδα, όταν ελευκερϊκθκαν από το κωρθκτό Αβζρωφ υπό τον υποναφαρχο Ραφλο Κουντουριϊτθ.


Στα Ψαρά, οι αρχαιολογικζσ αναςκαφζσ ζφεραν ςτο φωσ ευριματα τθσ ανκϊπινθσ δραςτθριότθτασ , αδιαλλείπτωσ από τθν Τελικι Νεολικικι περίοδο (5θ-4θ χιλιετία π.Χ) ζωσ τον 5ο αι.π.Χ. , με κορυφαία περίοδο ακμισ τθν φςτερθ εποχι του Χαλκοφ (14οσ-12οσ αι. π.Χ.). Από τθν επιφανειακι ζρευνα ςτο νθςί δεν φαίνεται να υπάρχει διακοπι τθσ κατοίκθςθσ ζωσ τθν φςτερθ ΢ωμαιοκρατία. Στο Αρχοντίκι, τα τεκμιρια για τθ χριςθ του χϊρου μετά τα μζςα του 5ου αι. π.Χ. είναι φτωχά. Σε άλλεσ όμωσ περιοχζσ του νθςιοφ εντοπίςτθκαν εγκαταςτάςεισ και νεκροπόλεισ των ελλθνιςτικϊν και ρωμαίκϊν χρόνων: ςτθν ιςτορικι Μαφρθ ΢άχθ υπάρχει οικιςμόσ των ελλθνιςτικϊν χρόνων, ςτο Φτελιό και ςτθ Λιμνο κεραμικι τθσ ίδιασ εποχισ, ςτον Ξθρόκαμπο κατάλειπα εγκατάςταςθσ των ΢ωμαϊκϊν χρόνων και ςτο ςθμερινό οικιςμό, νεκρόπολθ τθσ φςτερθσ ρωμαιοκρατίασ με επιτφμβιεσ ςτιλεσ[1]. Τα Ψαρά ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο ωσ ιςχυρι ναυτικι δφναμθ και κατά τθ διάρκεια τθσ επανάςταςθσ του 1821. Θ τραγικότερθ ιςτορικι ςτιγμι των Ψαρϊν ιταν το ολοκαφτωμα τθσ Μαφρθσ ΢άχθσ ςτισ 22 Λουνίου 1824, όταν θ πόλθ των Ψαρϊν ζπεςε ςτα χζρια των Τοφρκων. Πςοι από τουσ αμάχουσ πρόλαβαν ζφυγαν με τα πλοία. Οι υπόλοιποι ςκοτϊκθκαν ι πνίγθκαν. Ρεντακόςιοι περίπου Ψαριανοί ζτρεξαν ςτο Ραλιόκαςτρο (Μαφρθ ΢άχθ) και κλείςτθκαν ςτο μικρό φροφριο αποφαςιςμζνοι να μθν παραδοκοφν αλλά να πζςουν πολεμϊντασ. Οι γενναίοι υπεραςπιςτζσ του φρουρίου, αφοφ πολζμθςαν, ζδωςαν και τθν τελευταία τουσ πνοι και ζγιναν ολοκαφτωμα για τθν απελευκζρωςθ τθσ πατρίδασ. H «Mαφρθ Pάχθ», που απακανάτιςε ο Σολωμόσ, υψϊκθκε ςτθ ςυνείδθςθ των ανκρϊπων ςαν ςφμβολο κυςίασ και ολοκλθρωτικισ προςφοράσ ςτθν υπόκεςθ τθσ Ελευκερίασ, όπωσ τθν είδε «επί το μζγα ερείπιον» ο Aνδρζασ Kάλβοσ. Πςοι Ψαριανοί ςϊκθκαν από τθν καταςτροφι κατζφυγαν ςτθ Mονεμβαςιά και με τθν απελευκζρωςθ ςτθν Ερζτρια τθσ Εφβοιασ, που μετονομάςτθκε ςε «Νζα Ψαρά», ςε αντιδιαςτολι προσ τα «Ραλαιά Ψαρά» του νθςιοφ. Ρολλοί κάτοικοί του επανιλκαν και για 100 χρόνια πιρε το προνόμιο να εκλζγει δφο βουλευτζσ. Αυτό το προνόμιο δεν υφίςταται πια και οι Ψαριανοί ψθφίηουν όπωσ και οι άλλοι κάτοικοι του Νομοφ Xίου, από το 1946.


ΓΕΝΝΘΚΘΚΕ ΤΟ 1978 ΕΓΛΝΕ ΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΛ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΤΟ ΟΡΟΛΟ ΚΑΛ Β΢ΕΚΘΚΕ ΣΕ ΡΟΛΛΕΣ ΣΘΜΑΝΤΛΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΕΧΕΛ ΔΛΚΘ ΤΟΥ ΔΛΣΚΟΓ΢ΑΦΛΚΘ ΕΤΑΛ΢ΕΛΑ ΤΘΝ O2 REC.

C.M.: Ρότε ξεκίνθςεσ να αςχολζιςαι με τθν μουςικι; A.A.: Μεγάλωςα ςτθν επαρχία, ευτυχϊσ, ςτο Αίγιο πιο ςυγκεκριμζνα, και κυμάμαι από πολφ μικρόσ μαηευόμαςτε ςτθ γειτονιά, φτιάχναμε αυτοςχζδια μουςικά όργανα, όπωσ κικάρεσ από ξφλο με χορδζσ από πετονιζσ ι τα ντραμσ από τενεκζδεσ αλουμινζνιουσ, και κάναμε ςυναυλίεσ ςτισ αυλζσ των ςπιτιϊν. Οι γονείσ μου κατάλαβαν ότι μου άρεςε θ μουςικι και με ζςτειλαν ςε ωδείο για μακιματα. Ζτςι από μικρόσ άρχιςα να αςχολοφμαι. Με ζνα μικρό αρμόνιο δθμιοφργθςα τισ πρϊτεσ μου μελωδίεσ, μετά ζγιναν τραγοφδια με ςτίχο. Νοίκιαςα κονςόλα και καςετόφωνο και τα ζγραφα. Ρολφ ωραίεσ εποχζσ τότε. Μζχρι να το καταλάβω, τελείωςα τισ ςπουδζσ μου ςτθ μουςικι και αποφάςιςα να αςχολθκϊ ςοβαρά πλζον. Ιρκα ςτθν Ακινα και ςποφδαςα μουςικι τεχνολογία και θχολθψία. Το ζνα ζφερε το άλλο και με πολλι δουλειά και υπομονι κατάφερα να μπω ςτθ διςκογραφία και να αςχολθκϊ με τθ μουςικι πιο ςοβαρά.


C.M.Τι είναι για εσένα η μουσική; A.A. : Είναι ςαν να ρωτάσ γιατί ηω! Δεν μπορϊ να φανταςτϊ τθ ηωι μου να μθν μπορϊ να γράφω. Ρολλζσ φορζσ κακορίηει τθν ψυχικι μου ιςορροπία ςτθν κακθμερινότθτά μου όταν δεν ζχω ζμπνευςθ. Φαντάηομαι αν ξανάρχιηα τθ ηωι μου από το μθδζν, πάλι το ίδιο κα ικελα να κάνω. Ξζρεισ για μασ τουσ καλλιτζχνεσ είναι ςθμαντικό να μθν ξζρουμε γιατί δθμιουργοφμε πολλζσ φορζσ, αλλά να μασ βγαίνει φυςικά και να το κάνουμε. Ρϊσ είναι να ξυπνάσ ζνα πρωί και να ζχεισ τθν καλφτερθ διάκεςθ χωρίσ να ξζρεισ τον λόγο και τθν αιτία; ε, ζτςι και με τθ μουςικι. C.M. Εμφανιηεςαι κάπου αυτι τθν περίοδο; A.A : Είμαι αφοςιομζνοσ ςτο ςτοφντιο αυτι τθν ςτίγμθ,και δεν υπ'αρχει χρόνοσ για live.Ραρ όλα αυτά 12 Λανουαρίου 2013 κα βρίςκομαι ςτο Επι Ρερικλζουσ παρουςιάηοντασ το καινοφργιο μου Album.

C.M. Τα μελλοντικά ςου ςχζδια;

A.A : Τελείωςα τον τζταρτο προςωπικό μου δίςκο με τίτλο «Renewal», και κυκλοφορεί ιδθ - από το label μου, O2records, με ζνα concept που το είχα από καιρό ςτο μυαλό μου. Το ςτιςιμο του δίςκου βαςίηεται ςτο track list του, είναι ζτςι φτιαγμζνο που, αν το μιξάρεισ, κα ακοφσ μια ςυνεχόμενθ μουςικι ιςτορία. Κυκλοφορεί ςε λίγεσ θμζρεσ το remix που ζκανα για τον H@k ςτο EP του με τίτλο ''Bad Thinks'' απο τθν usessions records. Αυτι τθν περίοδο μόλισ τελείωςα ενα EP με τίτλο ''Memories'' που κα κυκλοφοριςει απο το Λςπανικό label Affinty lab τον Απρίλιο του 2013,κακϊσ επίςθσ άλλο ζνα EP με τίτλο


''Deep Feelings'' απο τθν usessions records. Μια απο τισ καλφτερεσ ςυνεργαςίεσ είναι το remix που ζκανα για τθν γνϊςτθ παραγωγό απο το Τορόντο Channele Pearl ςτο Track ''Funk Me'' αλλά και του παραγωγοφ Diman ι αλλιϊσ Dimitri Manasidi ςτο track απο το προςωπικο του EP με τίτλο ''How Mach που κα κυκλοφοριςει απο τθν Know Thyself Recordings Δουλζυω και άλλα Project για το εξωτερικό που ςφντομα κα μάκετε λεπτομζρειεσ.

C.M. Θ άποψθ ςου για τθν Ελλθνικι Dance ςκθνι; A.A. : Είναι μια ςκθνι που ζχεί να δϊςει πολλά ακόμα ςτο μζλλον. Ευτυχϊσ, υπάρχουν νζα παιδιά, που γράφουν καταπλθκτικά. Στθν Ελλάδα, όμωσ, δεν «ανκίηει», όπωσ ςτο εξωτερικό. Μόνο και μόνο αν υπολογίςουμε ποιοι (ςτακμοί - μζςα) αναπαράγουν αυτό το είδοσ, κα καταλάβουμε ότι θ διάδοςθ - προβολι, γίνεται ακόμα πιο δφςκολθ. Ραρ όλα αυτά, κζλω να πιςτεφω ότι με τα χρόνια κα αναπτυχκεί. Το κυριότερο είναι ότι δεν ζχουμε να ηθλζψουμε τίποτα από τουσ άλλουσ ςτο εξωτερικό. Υπάρχουν καλλιτζχνεσ που κάνουν καταπλθκτικζσ δουλειζσ ζξω, ζχοντασ τον αντίςτοιχο ςεβαςμό. C.M. Ροφ και πϊσ μπορεί να βρει κάποιοσ τισ μουςικζσ ςου; A.A. : Μποροφν να μπουν ςτθν ιςτοςελίδα μου www.andreasagiannitopoulos.com Στο Label που ζχω: www.o2rec.com Κακϊσ επίςθσ και ςτο facebook: www.facebook.com/andreas.agiannitopoulos www.facebook.com/O2records Φυςικά και ςε όλα τα digital store Itunes, amazon, beatportjunodownload. Άν κάποιοσ κζλει να ακοφςει και τθ ραδιοφωνικι μου εκπομπι μπορεί να μπει και εδϊ: www.mixcloud.com/andreasagiannitopoulos


C.M. Θ άποψθ ςου για το περιοδικό μασ; Α.A. : Είναι απο τα λίγα που ςτθρίηουν τουσ ανκρϊπουσ και τθν μουςικι ςτθν θλεκτρονοκι ςκθνι, και αυτό νομιηϊ οτι τα λζει όλα! C.M. Σε ευχαριςτοφμε πολφ.Σου ευχόμαςτε τα καλφτερα και ελπίηουμε να ςε ακοφςουμε και ςτθν πόλθ μασ. A.A. : Εγω ευχαριςτω


ΦΤΙΑΞΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΢ΠΙΣΙΚΑ ΢ΣΟΛΙΔΙΑ ΚΑΝΕΛΑ΢ Είναι εξαιρετικά εφκολα και απαιτοφν μόνο δφο ςυςτατικά, μιλο και κανζλα. Μυρίηουν απίςτευτα και ςε ςυνδυαςμό με ζνα φρζςκο πεφκο, είναι ότι πιο χριςτουγεννιάτικο για το ςπίτι!


Αυτζσ οι εφκολεσ ςπιτικζσ διακοςμιςεισ είναι ωραίεσ για κάκε γιορτινό δζντρο και γεμίηουν το ςπίτι ςασ με μυρωδιά Χριςτουγζννων . Για 20-40 ςτολίδια (ανάλογα με το μζγεκόσ τουσ) Συςτατικά 1 φλιτηάνι χυμό μιλου 1-1 1/4 φλιτηάνι (130 γραμμάρια) κανζλα 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ γαρφφαλλο (προαιρετικά) Αντικολλθτικό χαρτί για το ταψί Ταψί Μίξερ Ρλάςτθσ Κορδόνι Κουπάτ ςε χριςτουγεννιάτικα ςχζδια

Οδθγίεσ

Ρροκερμάνετε το φοφρνο ςτουσ 90°C . Απλϊςτε ςτο ταψί το αντικολλθτικό χαρτί. Χτυπιςτε με το μίξερ το χυμό μιλου, τθν κανζλα και το γαρίφαλο (αν χρθςιμοποιιςετε ) ςε ζνα μπολ για μερικά λεπτά μζχρι να δζςει το μείγμα. Θ ηφμθ κα πρζπει μαλακι και να πλάκετε εφκολα χωρίσ να κολλάει ςτα χζρια. Ρροςκζςτε επιπλζον χυμό μιλου ι κανζλα, αν χρειαςτεί. Μπορείτε να αναμίξετε τθ ηφμθ με το χζρι, αυτό όμωσ κα διαρκζςει περιςςότερο. Ραςπαλίηουμε μια κακαρι επιφάνεια με κανζλα (όπωσ κα κάνατε με αλεφρι, εάν κα ανοίγατε φφλλο για πίτα). Τοποκετιςτε τθ ηφμθ ςτθν επιφάνεια και παςπαλίςτε με επιπλζον κανζλα. Χρθςιμοποιιςτε ζνα πλάςτθ για να ανοίξετε τθ ηφμθ ςε φφλλο (περίπου 8 χιλιοςτά πάχοσ), παςπαλίςτε με περιςςότερθ κανζλα για να μθν κολλιςει.


Κόψτε τθν ηφμθ ςε διάφορα ςχιματα με τα κουπάτ και τοποκετιςτε τα ςτο ζτοιμο ταψί αφινοντασ απόςταςθ μεταξφ τουσ. Χρθςιμοποιιςτε ζνα ςουβλάκι για να κάνετε μια τρφπα ςε κάκε ςτολίδι. Ψιςτε ςτον προκερμαςμζνο φοφρνο για 1 1/2 - 2 ϊρεσ ι μζχρι να γίνουν ςκλθρά.

Αφοφ κρυϊςουν περάςτε ζνα διακοςμθτικό κορδόνι μζςα από τα ςτολίδια και κρεμάςτε τα ςτο δζντρο ςασ.


Σημειώςεισ: Τα διακοςμητικά μποροφν επίςησ να ξεραθοφν και ςε θερμοκραςία δωματίου μετά από αρκετζσ ημζρεσ. Δεν είναι εξαιρετικά εφθραυςτα, αλλά μποροφν να ςπάςουν. Χειριςτείτε τα με προςοχή. Δεν τρώγονται , παρόλο που ζχουν φτιαχτεί με βρώςιμα υλικά .

Καλές δημιουργίες

και Καλές γιορτές !


ΜΟΤ΢ΙΚΑ ΝΕΑ Πανηρεύηηκαν Νίνο - Χρσζή Βαρδινογιάννη Γάμουσ και χαρζσ είχαμε χκεσ για το ηεφγοσ Νίνο Χρυςι Βαρδινογιάννθ, οι οποίοι παντρεφτθκαν κάτω από άκρα μυςτικότθτα ςτο δθμαρχείο τθσ Κθφιςιάσ. Το ηευγάρι είναι μαηί τα τελευταία 2,5 χρόνια και μάλιςτα θ Χρυςι Βαρδινογιάννθ βρίςκεται ςε προχωρθμζνθ εγκυμοςφνθ. Το παρόν ςτο γάμο, ο οποίοσ ζγινε ςε πολφ ςτενό κφκλο, ζδωςαν οι οικογζνειεσ του ηευγαριοφ κακϊσ και κάποιοι ςτενοί τουσ φίλοι. Το ηευγάρι δεν αποκλείει και τθν τζλεςθ κρθςκευτικοφ γάμου μετά τθ γζννθςθ του πρϊτου τουσ παιδιοφ.

Σε ριάλιηι μόδας θα πρωηαγωνιζηήζει η Rihanna Ρρωταγωνίςτρια και παραγωγόσ του δικοφ τθσ τθλεοπτικοφ ριάλιτι μόδασ κα είναι θ Rihanna. Θ Riri ανακοίνωςε τθ ςυνεργαςία τθσ με το καλωδιακό κανάλι "Style Network" για τθ δθμιουργία τθσ ςειράσ "Styled To Rock", θ οποία κα προβλθκεί το 2013 και κα ζχει διάρκεια 10 επειςοδίων. Θ τραγουδίςτρια διλωςε ενκουςιαςμζνθ με το νζο τθσ project: "Θ μόδα ζπαιηε πάντα βαςικό ρόλο ςτθ ηωι μου και τθν καριζρα μου. Είμαι ενκουςιαςμζνθ για τθ ςυνεργαςία μου με το Style Network και ανυπομονϊ να μοιραςτϊ τθ δθμιουργικι μου ματιά με τουσ ςχεδιαςτζσ, δίνοντασ τουσ τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν τθ δουλειά τουσ." Θ Rihanna κα επιλζξει προςωπικά, τόςο τουσ 12 ςχεδιαςτζσ μόδασ που κα ςυμμετάςχουν ςτο reality, όςο και αυτοφσ που κα παίξουν τον ρόλο του "μζντορα" τουσ και κα ζχει ενεργό ρόλο ςε κάκε επειςόδι


ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΜΠΑ΢ΚΕΣ ΒΑΟΛ-ΟΜΗΡΟ΢ 74-59 Με νίκη 74-59 επί του ΟΜΘ΢ΟΥ Καλλιμαςιάσ, ολοκλιρωςε θ ανδρική ομάδα του ΒΑΟΛ Χίου τισ αγωνιςτικζσ τθσ υποχρεϊςεισ για το 2012 Θ ομάδα του Ραντελι Βοφλικα ζκλειςεαήττητη (6-0) τον Α΄ Γφρο τθσ Αϋ Κατθγορίασ Ανδρϊν κακϊσ τθν τελευταία αγωνιςτικι κα εκτίςει το ρεπό τθσ. Στο Α΄ ημίχρονο του αγϊνα ο ΒΑΟΛ κρατοφςε ζνα μικρό προβάδιςμα ςτο ςκορ που πάντωσ δεν ξεπζραςε το +8. Ραρά τθν αρκετά καλή αμυντική λειτουργία ςε αυτό το διάςτθμα, κάποιεσκακζσ επιθετικζσ επιλογζσ και τα μζτρια ποςοςτά ευςτοχίασ, δεν επζτρεψαν ςτουσ γθπεδοφχουσ να πάρουν «κακαρι» διαφορά ςτο ςκορ και το παιχνίδι ζδειχνε πωσ κα είναι αρκετά «κλειςτό» (29-25 ςκορ ημιχρόνου). Θ μζτρια αυτι εικόνα για τθν ομάδα μασ, εξανεμίςτηκε ςτο3ο δεκάλεπτο όταν επζβαλε πλήρωσ το παιχνίδι τθσ, πζτυχε (παρά 2)όςουσ πόντουσ είχε πετφχει ςτο πρώτο ημίχρονο (27 !!!) και ςε ρυκμοφσ…Ικαριώτικου (25π. ο Στζργιοσ Μυτιληνοφ) εκτόξευςε τθ διαφορά ςτο+22. Άψογθ περιφερειακή πίεςη, ζλεγχοσ των ριμπάουντ και ώριμεσεπικετικζσ επιλογζσ είχαν ωσ αποτζλεςμα ζνα από τα καλφτερα εφετινά δεκάλεπτα για τον ΒΑΟΛ. Στο 4ο δεκάλεπτο θ ομάδα του ΔθμιτρθΜπόλια δεν κατζθεςε τα όπλα, ροκάνιςε τθ διαφορά και ςτο τζλοσ με ζνα «κρεςζντο» από τον Σταμάτθ Λεγάτο (25(5)) που πζτυχε 14 ςυνεχόμενουσ πόντουσ με 4 τρίποντα μζςα ςε ζνα δίλεπτο, ζκλειςεςτιγμιαία τθ διαφορά ςτο +6. Στα τελευταία λεπτά του αγϊνα ο ΒΑΟΛ ζδειξε ωριμότητα ανζβαςε και πάλι τθ διαφορά ςε επίπεδα αςφαλείασκαι πιρε απόλυτα δίκαια και τθ ςθμερινι ςπουδαιότατη νίκη απζναντι ςε ζναν άξιο αντίπαλο.

ΦΟΒ-Ν.Ο.Θ. 80-63 ΙΩΝΕ΢-ΑΙΓΕΑ΢ 80-39


ΠΡΟ΢ΦΟΡΕ΢ X-PLAY(INFOSTORES) NINTENDO DSI BLACK MONO 129,99 ΕΤΡΩ!!!

X-PLAY(INFOSTORES) XBOX 360 4Gb + PRO 2013...... 219,99 ΕΤΡΩ!!!

METROPOLIS ΑΡΟΛΑΥΣΤΕ ΤΑ ΛΑΧΤΑ΢ΛΣΤΑ ΜΑΣ CLUB SANDWICH ΚΑΛ ΣΑΣ ΚΕ΢ΝΑΜΕ ΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΛΚΟ.

X-play PLAYSTATION 3 500Gb + UNCHARTED 3 + GRAN TURISMO 5 ACADEMY 309 ΕΤΡΩ

CLUB ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ 4.90 ΕΥ΢Ω CLUB ΜΡΕΛΚΟΝ 4.30 ΕΥ΢Ω ΠΩΛΕΙΣΑΙ IPOD TOUCH 4 32GB ΜΑΤΡΟ 150 ΕΤΡΩ

ΝΕΟ΢ΕΣ ΙΟΤΖΘΝΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΡΑ΢ NICOLE 50%

ΤΘΛ.ΕΡΛΚ.6957218401

PLAYSTATION 3 500Gb + UNCHARTED 3 + GRAN TURISMO 5 ACADEMY 309 ΕΣΠΩ X.PLAY ΕΝΕΘΔΘΙΕΣΛΕΜΞ ΙΑ΢ΑΡ΢ΗΛΑ ΗΚΕΙ΢ΠΞΜΘΙΩΜ ΟΑΘΤΜΘΔΘΩΜ Ε. ΑΠΓΕΜ΢Η 15 ΤΘΞΡ (ΔΘΟΚΑ Ρ΢Η FORTHNET)


ΑΓΓΕΛΛΕΣ ΕΝΟΘΙΘΑΖΕΣΑΘ ΑΠΟΘΗΙΗ ΕΜΞΘΙΘΑΖΕ΢ΑΘ ΑΟΞΘΗΙΗ ΕΜ΢ΞΡ ΢ΗΡ ΟΞΚΕΩΡ 180 ΢Λ ΢ΗΚ 6947682776 6956872651

6947682776 22710-22127 VAMOS ΜΑΘΗΜΑΣΑ Θ΢ΠΑΝΘΙΩΝ

ΚΑΚΘΓΘΤ΢ΛΑ ΛΣΡΑΝΛΚΩΝ ΡΤΥΧΛΟΥΧΟΣ ΛΣΡΑΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΛ ΦΛΛΟΛΟΓΛΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΔΛΣΤ΢ΛΑΚΟΥ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ ΝΑΥΣΛΚΑ ΧΟΥΛΑΚΘ ΤΣΕΛΕΡΛΔΘ 6 ΤΘΛ.ΕΡΛΚ. 6936725185 Email naf_julaki@yahoo.gr Πτυχιοφχοσ καθηγήτρια παραδίδει μαθήματα αρμονίου, ακορντεόν, πιάνο Ρτυχιοφχοσ κακθγιτρια, απόφοιτοσ Ρανεπιςτθμίου, παραδίδει μακιματα αρμονίου, ακορντεόν, πιάνο, κακϊσ και κεωρθτικϊν τθσ μουςικισ. Τιμζσ πολφ προςιτζσ. Τθλζφωνο επικοινωνίασ: 6946527214 ΠΛΑΣΕΙΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ΢ ΡΛΑΤΕΛΑ ΒΛΚΤΩ΢ΛΑΣ Ραραςκευοποφλου, διαμζριςμα 78 τ.μ., 3ου, διαμπερζσ, 3 υ/δ (τα 2 master), καταςκευι '73, μπάνιο, κεντρικι κζρμανςθ, μεςίτεσ δεκτοί, ανακαινιςμζνο, ανακαίνιςθ '10, δυνατότθτα ενοικίαςθσ ετθςίωσ ςε τιμι 2. 000 . e μπροςτά,, τιμι 250€, ςυηθτιςιμθ 22710 29547

chios magazine 009  

chios magazine 009

Advertisement