Page 1

Ggdgf

1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Ι΢ΣΟΡΙΑ ΣΗ΢ ΜΑ΢ΣΙΧΑ΢

3-5

ΜΟΤ΢ΙΚΑ ΝΕΑ

6-9

ΑΘΛΗΣΙΚΑ

10-12

ΑΓΓΕΛΙΕ΢-ΠΡΟ΢ΦΟΡΕ΢

13-15

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΝΑΚΟΠΟΤΛΟ΢ ΚΩ΢ΣΑ΢

2


Ζ Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΖ΢ ΜΑ΢ΣΗΧΑ΢ Ζ ηζηνξία ηεο Καζηίραο Σν δέληξν ΢θίλνο ή ΢ρνίλνο (PISTACHIA LENTICUS VAR. CHIA) θαιιηεξγείηαη κόλν ζην λεζί ηεο Υίνπ, ζην Λόηην κέξνο ηνπ (Καζηηρνρώξηα ή Καζηηρόρσξα). Ζ ηζηνξία ηεο Καζηίραο είλαη πνιύ παιαηά θαη κπνξεί λα αλαρζεί ζηελ θιαζζηθή επνρή.Πνιινί αξραίνη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ ηελ Καζηίρα γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηεο ηδηόηεηεο όπσο ν Πιίληνο, ν Θεόθξαζηνο, ν Γηνζθνπξίδεο, ν Γαιελόο.Οη θαξκαθεπηηθέο ηεο ηδηόηεηεο ηεο ήηαλ γλσζηέο θαη ζηνλ Ηππνθξάηε θαη νη δε θπξίεο ηεο Ρώκεο ρξεζηκνπνηνύζαλ νδνληνγιπθίδεο από Καζηηρόδελδξα ινγσ ηεο ηδηόηεηαο πνπ είραλ λα ιεπθαίλνπλ ηα δόληηα.Ζ αξραηόηεξε πιεξνθνξία γηα ηελ Καζηίρα, έξρεηαη από ηνλ Ζξόδνην, θαηά ηνλ 5ν αηώλα π.Υ.Ζ Καζηίρα από ηνλ δέθαην αηώλα θαη κεηά γίλεηαη δηάζεκε από ηνπο πεξηεγεηέο πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Υίν. ΢ηα κεηέπεηηα ρξόληα ε Καζηίρα άξρηζε λα ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηζηνξία ηεο Υίνπ. Ζ Υίνο θπξηεύηεθε από ηνπο Βελεηζηάλνπλ θαη ηνπο Γελνπάηεο θαη ην Κνλνπώιην ηεο Καζηίραο ήηαλ ην κήιν ηεο έξηδαο αλάκεζά ηνπο.Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θπξηαξρίαο ησλ Γελνπαηώλ 13461566 ε πεξίθεκε Καόλα (είδνο Κεηνρηθήο Λαπισηηθήο -Κνλνπσιηαθήο Δπηρείξεζεο) είρε ηελ επζύλε ηεο Καζηίραο κε κόλε ππνρξέσζε λα δαπαλά γηα ηελ άκπλα ηνπ ηόπνπ.Ζ Καόλα νξγάλσζε ην εκπόξην ηεο Καζηίραο κε ζύζηεκα θαη επέβαιαλ λόκνπο κε πνηλέο γηα ηνπο θιέθηεο θαη ηνπο θιεθηαπνδόρνπο ηεο Καζηίραο. Θαλέλαο δελ επηηξεπόηαλ λα πνπιάεη Καζηίρα εθηόο από ηελ Καόλα. Τπήξραλ κάιηζηα θαη εηδηθνί ππάιιεινη πνπ δνπιεία ηνπο ήηαλ λα εξεπλνύλ ηα πινία γηα ηπρόλ ιαζξαία Καζηίρα. Τπάιιειν κε ηα θαζήθνληα απηά βξίζθνπκε σο ην 1700. Δπίζεο γηα πξνζηαζία ηεο Καζηίραο κάδεςε ηνπο θαηνίθνπο ησλ ζθόξπησλ νηθηζκώλ ζε ρσξηά πεξηηξηγπξηζκέλα κε θάζηξν (θαζηξνρώξηα) ηα νπνία θαηαζηξάθεθαλ κεηά ην ζεηζκό ηνπ 1881. Υαξαθηεξηζηηθό δείγκα είλαη ηα Κεζηά, νη Οιύκπνη θαη ην Ππξγί.Δπί Σνπξθνθξαηίαο νη Καζηηρνπαξαγσγνί είραλ πνιιά πξνλόκηα. Ζ Υίνο ήηαλ ρσξηζκέλε ζε δύν κέξε. Σα Καζηηρνρώξηα είραλ δηθή ηνπο μερσξηζηή από ην ππόινηπν λεζί δηνίθεζε. Γηνηθνύληαλ από ηνλ ΢αθίδ-Δκηλί (θνξνεηζπξάθηνξα Καζηίρεο) θαη απηόο πάιη είρε ηνπο ΢αθίδ-Βεθηιεξί (επηηξόπνπο ηεο Καζηίρεο) νη νπνίνη εθιέγνληαλ από ηνπο Γεκνγέξνληεο ησλ 21 Καζηηρνρσξηώλ. Οη Γεκνγέξνληεο ζπλέξρνληαλ ζε βνπιή πνπ ιεγόηαλ "Θνηλό ησλ Καζηηρνρώξσλ" ζπλήζσο ζην θάζηξν ηεο Παλαγηάο ηεο ΢ηθειηάο.

Ο θόξνο πνπ πιήξσλαλ νη θάηνηθνη ησλ Καζηηρνρώξσλ ήηαλ 20,000 νθάδεο Καζηίρε θαη δελ πιήξσλαλ θαλέλαλ άιιν θόξν εθηόο από ηνλ θεθαιηθό (ραξάηζη).Άιιν πξνλόκην πνπ είραλ ηα Καζηηρνρώξηα ήηαλ όηη επηηξεπόηαλ λα ρηππνύλ ηηο θακπάλεο ησλ εθθιεζηώλ. ΢ηελ θαηαζηξνθή ηεο Υίνπ ην 1822 νη ηνύξθνη δελ πείξαμαλ ηα Καζηηρνρώξηα, αιιά όηαλ ν Θαλάξεο έθαςε ηελ ηνπξθηθή λαπαξρίδα θαη πνιινί ηνύξθνη αμησκαηηθνί ζθνηώζεθαλ, ηόηε θαηάζηξεςαλ ηα πάληα παξά ηελ αληίζεηε δηαηαγή. 1. Ζ Καζηίρα H Καζηίρα Υίνπ είλαη ε θπζηθή ξεηίλε πνπ βγαίλεη από ηνλ θνξκό & ηα θιαδηά ηνπ ζρίλνπ (Pistacia Lentiscus var. Chia). Ζ έθθξηζε απηή πξνθαιείηαη κε ράξαγκα ηνπ ζρίλνπ από αηρκεξό εξγαιείν. Ζ Καζηίρα εκθαλίδεηαη ζαλ δάθξπ ζηα ραξαγκέλα ζεκεία θαη ξέεη θαηά ζηαγόλεο ζην ρώκα. Θαηά ηελ έθθξηζή ηεο έρεη ηε κνξθή θνιιώδνπο θαη δηαπγνύο πγξνύ γηα λα ζηεξενπνηεζεί ζε αθαλόληζηα ζρήκαηα κεηά ηελ πάξνδν 15-20 εκεξώλ. Ζ κνξθή ηεο, αθνύ ζηεξενπνηεζεί, είλαη θξπζηαιιηθή θαη ε αξρηθή ηεο γεύζε είλαη κάιινλ πηθξή, γηα λα θύγεη ζύληνκα, αθήλνληαο έλα ηδηαίηεξν άξσκα πνπ ηεο πξνζδίδεη κνλαδηθόηεηα. Ο βαζκόο ζθιεξόηεηαο ηεο Καζηίραο εμαξηάηαη από ηελ ζεξκνθξαζία ηεο αηκόζθαηξαο, ηνλ ρξόλν έθζεζήο ηεο ζηελ θύζε, θαζώο θαη ην κέγεζνο πνπ έρεη ην δάθξπ. Όηαλ ε ξνή ηεο Καζηίραο είλαη ζπλερήο, ην δάθξπ είλαη κεγάιν θαη ζρεηηθά καιαθό, ελώ ε κε ζπλερήο ξνή, απνδίδεη κηθξό δάθξπ, αιιά κεγαιύηεξεο ζθιεξόηεηαο.Ζ Καζηίρα Υίνπ από ην 1997, έρεη ραξαθηεξηζζεί σο Πξντόλ Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.), βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. 123/1997 Θαλνληζκνύ (L0224/24-1- 97) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη θαηαρσξεζεί ζηνλ ζρεηηθό Θνηλνηηθό Θαηάινγν ησλ Πξντόλησλ Π.Ο.Π.* *Ωο Π.Ο.Π ραξαθηεξίδεηαη ην πξντόλ, ηνπ νπνίνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά νθείινληαη θπξίσο ή απνθιεηζηηθά ζην γεσγξαθηθό πεξηβάιινλ, ελώ ε παξαγσγή, ε κεηαπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή.΢ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ θαλνληζκό ε Καζηίρα Υίνπ πξνζηαηεύεηαη από ηελ πώιεζε νηαζδήπνηε αληαγσληζηηθήο απνκίκεζεο πνπ ζα ππεμαηξνύζε ηε θήκε ηεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο.

3


2. ΣοΓένδρο Σν καζηηρόδελδξν ή ζρίλνο –επηζηεκνληθά Pistacia Lentiscus var. Chia- είλαη ζάκλνο αεηζαιήο ύςνπο 2-3 κέηξσλ πνπ αλαπηύζζεηαη αξγά γηα λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ύζηεξα από 40 – 50 ρξόληα, ελώ ε παξαγσγή Καζηίραο είλαη δπλαηή κεηά ηνλ πέκπην ρξόλν ηεο θύηεπζήο ηνπ. Ο ζρίλνο είλαη αλζεθηηθό θπηό, εππαζέο κόλν ζηελ παγσληά θαη ηελ θαθνκεηαρείξεζε. Οη λέεο θπηείεο πξνέξρνληαη από θιαδηά παιαηόηεξσλ δέληξσλ (ηα κνζρεύκαηα) θαη νη παιηέο αλαλεώλνληαη κε παξθπάδεο ή θαηαβνιάδεο. ΢ρίλνη ή δέλδξα απηήο ηεο νηθνγέλεηαο απνηεινύλ θύξην ζηνηρείν ηεο Καθθίαο βιάζηεζεο ησλ παξακεζόγεησλ ρσξώλ, αιιά κόλν ζηε Υίν, δέλδξν θαη θύζε ζε κία καγηθή ζπληαγή καο ραξίδνπλ ηελ επραξίζηεζε, ηελ αλαθνύθηζε θαη ηε γηαηξεηά κέζα από ηα πνιύηηκα «δάθξπα» ηεο Καζηίραο. Enlarge

this

image Click

to

see

fullsize

3. Σα Καζηηρνρώξηα Ζ Καζηίρα, όπσο ήηαλ θπζηνινγηθό, έδσζε ην όλνκα ηεο ζηνπο κεζαησληθνύο νηθηζκνύο ζηε Λόηηα Υίν πνπ πεξηγξάθνληαη σο Καζηηρνρώξηα. Απηή είλαη ε θνηλή νλνκαζία ησλ ρσξηώλ ηεο λόηηαο Υίνπ, γηαηί κόλν εθεί επδνθηκεί ν Καζηηρνθόξνο ζρίλνο πνπ ε εθκεηάιιεπζε ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα απνηειεί ηελ θύξηα πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ζ ίδξπζε ησλ νηθηζκώλ ρξνλνινγείηαη από ηελ Βπδαληηλή πεξίνδν, όκσο ζηα ρξόληα ηεο Γελνπαηνθξαηίαο(1346–1566), νπόηε θαη ζπζηεκαηνπνηείηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο Mαζηίραο, παίξλνπλ ηελ νξηζηηθή ηνπο κνξθή θαη παξά ηηο θζνξέο θαη ηηο θαηαζηξνθέο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ κλεκεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. ΢θνπόο ηεο ίδξπζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ρσξηώλ ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ κνλνπσιηαθνύ πξντόληνο ηεο Καζηίραο. Γηα ηελ

πξνζηαζία ησλ ρσξηθώλ από ηνπο επηδξνκείο πνπ κάζηηδαλ ην Αηγαίν ηνπο κεζαησληθνύο ρξόλνπο νη ζέζεηο, ησλ ρσξηώλ, ήηαλ αζέαηεο από ηε ζάιαζζα , ε δηάηαμε ησλ νηθηζκώλ είρε θξνπξηαθή κνξθή θαη ζε όινπο παξαηεξνύληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πνιενδνκηθή ζπγθξόηεζε: έρνπλ θιεηζηό ηεηξάπιεπξν ζρήκα θαη ηα ηειεπηαία πξνο ηα έμσ ζπίηηα ζρεκαηίδνπλ πεξηκεηξηθά ην ακπληηθό ηείρνο. ΢ην θέληξν ησλ νηθηζκώλ ππήξραλ ςεινί νξζνγώληνη πύξγνη θαη κηθξόηεξνη θπιηλδξηθνί ζηηο γσλίεο ηνπ ηείρνπο . Οη δξόκνη δελ αθνινπζνύλ γεσκεηξηθέο ραξάμεηο θαη ε είζνδνο ζηνπο νηθηζκνύο ήηαλ δπλαηή κόλν από κία πξόζβαζε. Σα ζπίηηα αθνινπζνύλ σο πξνο ηελ νξγάλσζε ησλ ρώξσλ ηνπο ηηο ίδηεο αξρέο αιιά παξόιαπηα εκθαλίδνπλ πνηθηιία. Δίλαη ιηζόθηηζηα κε ηζόγεην θαη έλαλ όξνθν θαη νη ρώξνη ηνπο θαιύπηνληαη από εκηθπιηλδξηθνύο ζόινπο(γέξκαηα). ΢ην ηζόγεην ήηαλ νη ζηάβινη θαη νη απνζήθεο γηα ηα γεσξγηθά πξντόληα , ελώ ζηνλ όξνθν ηα δσκάηηα θαηνηθίαο , πνπ αλαπηύζζνληαλ γύξσ από έλα θεληξηθό ππαίζξην ρώξν , ην «πνπληί» , πνπ ρξεζίκεπε γηα ηνλ ιηαζκό θαη ηνλ αεξηζκό ηνπ νξόθνπ . Σα δώκαηα ησλ ζπηηηώλ ήηαλ ζρεδόλ ζην ίδην ύθνο , έηζη ώζηε λα γίλεηαη εύθνιε ε δηαθπγή ησλ θαηνίθσλ ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ , από ζπίηη ζε ζπίηη.΢ήκεξα, Καζηίρα παξάγνπλ 24 ρσξηά ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζκέλα σο παξαδνζηαθνί ή δηαηεξεηένη νηθηζκνί από ην Διιεληθό Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Σα ρώξηα απηά είλαη: ν Άγηνο Γεώξγηνο, ηα Αξκόιηα, νη Βαβύινη, ε Βέζζα, ην Βνπλό, ε Διάηα, ε Έμσ Γηδύκα, ην Θνινπνηάκη, ηα Θπκηαλά, ε Θαιακσηή, ε Θαιιηκαζηά, ν Θαηαξξάθηεο, ην Ιηζί, ε Κέζα Γηδύκα, ηα Κεζηά, ην Κπξκήγθη, ηα Λέλεηα, ην Λερώξη, νη Οιύκπνη, ε Παγίδα, ηα Παηξηθά, ην Ππξγί θαη ηα Φιάηζηα. 4. Ηδηόηεηεο Καζηίραο Ζ Καζηίρα ηεο Υίνπ αλαγλσξίζηεθε από ηα αξραία ρξόληα, ηόζν γηα ην ηδηαίηεξν άξσκα ηεο, όζν θαη γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηεο ηδηόηεηεο. Έρεη θαηαγξαθεί σο ε πξώηε θπζηθή ηζίθια ηνπ αξραίνπ θόζκνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ δνληηώλ θαη ηε θξεζθάδα ηεο αλαπλνήο. Σελ ρξεζηκνπνηνύζαλ αθόκε ζηελ θνζκεηνινγία, γηα θαζαξηζκό ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ ζώκαηνο. ΢πκκεηείρε σο δξαζηηθό ζπζηαηηθό ζε κηα ζεηξά από θαξκαθεπηηθέο ζπληαγέο θαη ηαηξνζόθηα, πνπ έρνπλ θαηά θαηξνύο θαηαγξαθεί ζηηο δηεζλείο θαξκαθνπνηίεο. Έρεη επίζεο θαηαγξαθεί ζηε δηάξθεηα ησλ αηώλσλ, ιόγσ ησλ επεξγεηηθώλ ηδηνηήησλ ηεο ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ θαη ηε ζπκβνιή ζηελ αλαθνύθηζε από δηάθνξεο αζζέλεηεο.΢ηε ζύγρξνλε επνρή, ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, έζησ θαη κε θαζπζηέξεζε, αιιά κε νξζέο θαη επηζηεκνληθά

4


απνδεθηέο κεζόδνπο, έξρεηαη λα επηβεβαηώζεη θαη λα ηεθκεξηώζεη ηηο επεξγεηηθέο δξάζεηο ηεο Καζηίραο Υίνπ. Απνδεηθλύεηαη πιένλ επηζηεκνληθά, όηη ε Καζηίρα Υίνπ παξνπζηάδεη επεξγεηηθή δξάζε θαηά ησλ παζήζεσλ ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζπκβάιιεη ζηε ζηνκαηηθή πγηεηλή, παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αληηκηθξνβηαθή θαη αληηθιεγκνλώδε δξάζε, απνηειεί θπζηθό αληηνμεηδσηηθό, ελώ παξάιιεια ζπκβάιεη ζηελ επνύισζε ηξαπκάησλ θαη ηελ αλάπιαζε ηεο επηδεξκίδαο.Ήδε ζηηο κέξεο καο, κηα ζεηξά από αλαθνηλώζεηο, ζε δηεζλνύο θύξνπο επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, επηβεβαηώλνπλ ηηο ηζηνξηθά θαηαγεγξακκέλεο ηδηόηεηεο ηεο Καζηίρα ηεο Υίνπ. Οη αλαθνηλώζεηο απηέο βαζίδνληαη ζε απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθώλ εξεπλώλ αιιά θαη θιηληθώλ κειεηώλ, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη δηεζλώο θαη νη νπνίεο ζηαδηαθά απνθαιύπηνπλ όηη ε Καζηίρα ηεο Υίνπ δηαζέηεη κνλαδηθέο επεξγεηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο. 5. Υξήζεηο Αλακθηζβήηεηα ε κνλαδηθόηεηα ηεο καζηίραο Υίνπ νθείιεηαη ζηηο εμαηξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο ηεο, ζηελ παγθόζκηα απνθιεηζηηθόηεηα ηνπ γελέζιηνπ ηόπνπ πνπ αθνξά ζηελ παξαγσγή ηεο θαη ζην ζπάλην άξσκα ηεο. Όκσο ε κνλαδηθόηεηα απηή εληζρύεηαη από ηελ πνιύ-ρξεζηηθόηεηα ηεο θαη ην γεγνλόο όηη αγαπήζεθε θαη ελζσκαηώζεθε ζηελ θνπιηνύξα δηαθνξεηηθώλ ιαώλ θαη πνιηηηζκώλ ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ. Ζ Καζηίρα Υίνπ έρεη εθηεηακέλεο εθαξκνγέο θαη ρξήζεηο απνηειώληαο πεγή έκπλεπζεο ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ζηελ θαξκαθεπηηθή θαη ρεκηθή βηνκεραλία θαη ζηελ παξαγσγή θαιιπληηθώλ θαη αξσκάησλ. ΢ήκεξα ε Καζηίρα Υίνπ εμάγεηαη ζε όινλ ηνλ θόζκν θαη παξάγεηαη κεγάιε πνηθηιία πξντόλησλ όπσο: αξηνζθεπάζκαηα, γιπθά, καξκειάδεο, παγσηά, ζνθνιάηεο, ηζίριεο, θαξακέιεο, ξνθήκαηα, ηζάη, θαθέο, γαιαθηνθνκηθά, δπκαξηθά, ζάιηζεο, ιηθέξ, νύδν, θξαζί, ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο, πξντόληα ζηνκαηηθήο πγηεηλήο, ρεηξνπξγηθά λήκαηα, επηζέκαηα γηα εγθαύκαηα, νδνλην-λήκαηα, ζαπνύληα, θαιιπληηθά, αξσκαηηθά θεξηά, αηζέξηα έιαηα, βεξλίθηα δσγξαθηθήο θαη ζπγθνιιεηηθέο ξεηίλεο. 6. Θεξαπεπηηθέο Ηδηόηεηεο Πξάγκαηη, ιόγσ ηεο ηζρπξήο αληηθιεγκσλόδνπο δξάζεο ηνπ ειεαλνιηθνύ θαη νιεαλνιηθνύ νμένο (3-νμνηξηηεξπέλην), ε καζηίρα δξα επνπισηηθά ιύνληαο ηηο θιεγκνλέο ζπγθεθξηκέλσλ νξγάλσλ μεθηλώληαο από πεξηνδνληίηηδεο, νηζνθαγίηηδεο,γαζηξίηηδεο, δσδεθαδαθηπιηθό

έιθνο κέρξη ηηο θνιίηηδεο θαη ηηο αηκνξξνΐδεο. Δπίζεο,απνηξέπεη ηελ ζηαζηκόηεηα ζηηο πεξηνρέο απηέο, εκπνδίδνληαο ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ όπσο δπζπεςία ή ηπκπαληζκόο. Δπηπξόζζεηα, ε πέςε δηεπθνιύλεηαη από ηελ αληαλαθιαζηηθή έθθξηζε ζηέινπ θαη γαζηξηθνύ πγξνύ θαηά ην κάζεκα ηεο καζηίραο. Δίλαη γεγνλόο πσο ε καζηίρα ρξεζηκνπνηείηαη αθόκα θαη ζήκεξα γηα ηελ απνζθιήξπλζε όγθσλ ζηνλ πξσθηό, ζην ζηήζνο, ζην ήπαξ, ζηηο παξσηίδεο, ζηνλ ζπιήλα, ζην ζηνκάρη, ζην έληεξν θαη ζηνλ νηζνθάγν, αθόκα θαη γηα δηάξξνηεο ησλ παηδηώλ. Δπηπξόζζεηα, ζεσξείηαη αλαιγεηηθή, αληηβερηθή, νξεμηνγόλνο, αθξνδηζηαθή,ζηππηηθή, εξπζξνπνηεηηθή, δηνπξεηηθή, απνρξεκπηηθή θαη αηκνζηαηηθή. Ζ καζηίρα κλεκνλεύεηαη σο ην παξαδνζηαθό αληίδνην έλαληη απνζηεκάησλ, αθκήο, θαξθίλνπ,έιθνπο θαη θαξθηλσκάησλ, θαθνήζνπο θιύθηαηλαο, θαξδηνδπλίαο, θνλδπιώκαηνο,αηνλίαο, νπιίηηδαο, δπζνζκίαο ηνπ ζηόκαηνο, ιεπθόξξνηαο, καζηίηηδαο, θπκάησλ θαη αζεξνζθιήξσζεο.Πξόζθαηεο κειέηεο ηαηξώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λόηηγρακ αλαθέξνπλ όηη αθόκα θαη ζε ειάρηζηεο δόζεηο (1 mg εκέξα γηα 2 εβδνκάδεο), ε καζηίρα κπνξεί λα ζεξαπεύζεη ην πεπηηθό έιθνο, γηα ην νπνίν επζύλεηαη ην βαθηήξην Helicobacter Pylori, ιόγσ ηεο αληηκηθξνβηαθήο ηεο δξάζεο, ελώ ζεκαληηθή είλαη θαη ε επίδξαζή ηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο, θαζώο ελεξγνπνηεί ηελ απνηνμηλσηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα. Θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν απνξξνθάηαη ε ρνιεζηεξόιε, ηεο νπνίαο ε ζπγθέληξσζε ζην αίκα κεηώλεηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ειάηησζε ηνπ θηλδύλνπ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ. Αθόκα, αλαθέξνληαη θαη δηνπξεηηθέο ηδηόηεηεο, ελώ ζεκαληηθή είλαη θαη ε αλαζηνιή ηεο ζύλζεζεο ιεπθνηξηελίσλ από ηε δξάζε ηεο καζηίραο. Άιιε ζύγρξνλε επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ νδήγεζε ζηελ απνκόλσζε θαη ηαπηνπνίεζε ηνπ νπξζνιηθνύ θαη νιεαλνιηθνύ νμένο, απνθάιπςε θαη επηβεβαίσζε όηη πνιιέο από ηηο θαξκαθεπηηθέο δξάζεηο ηεο καζηίραο, όπσο ε αληηθαξθηληθή, επαηνπξνζηαηεπηηθή, αληηθιεγκνλώδεο, αληηειθώδεο, αληηκηθξνβηαθή (έλαληη πιήζνπο παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ όπσο ζηαθπιόθνθθσλ θαη ζαικνλέιαο), αληηππεξιηπηδαηκηθή θαη αληη-ηηθή ηεο δξάζε, κπνξνύλ λα απνδνζνύλ θπξίσο ζην νπξζνιηθό νμύ, αιιά θαη ζην ηζνκεξέο ηνπ, νιεαλνιηθό νμύ.Ζ δεύηεξε πην ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηεο καζηίραο ζπλδέεηαη κε ηελ πγεία ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο. Δίλαη θαηάιιειε γηα ηελ παξαζθεπή νδνληόθξεκαο,πξόζθεξε θαζαξή αλαπλνή θαη εθιύεη ηελ πεξηηηή πγξαζία ηνπ ζηόκαηνο. Κάιηζηα,έρεη απνδεηρζεί πσο ε πξνζζήθε θπζηθήο καζηίραο Υίνπ ζε νδνληόθξεκεο, δηαιύκαηα

5


πιύζεο θαη απνζκεηηθά ζηόκαηνο νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ ηζηώλ κεηαμύ ησλ δνληηώλ θαη ησλ νύισλ, δξώληαο έηζη ελάληηα ζην ζρεκαηηζκό πιάθαο θαη άιισλ πεξηνδνληηθώλ παζήζεσλ. Ο κεραληζκόο δξάζεο πεξηιακβάλεη ηελ αληίδξαζε ησλ ζπζηαηηθώλ ηεο καζηίραο κε ηνπο πνιπκνξθηθνύο ππξήλεο ησλ θπηηάξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο, πξνθαιώληαο ηε ζπζζώξεπζε ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ.Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλόο όηη ε καζηίρα ρξεζηκνπνηνύληαλ θαη γηα θαιισπηζκό. Ιεηηνπξγνύζε ζαλ αληειηαθό έλαληη ησλ εγθαπκάησλ από ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην, ελώ απνηεινύζε θύξην ζπζηαηηθό ζηελ παξαγσγή ζαπνπληνύ θαη θξέκαο νκνξθηάο. ΢ηε ζύγρξνλε θνζκεηνινγία, ην καζηηρέιαην, ιόγσ ηνπ νπξζνιηθνύ νμένο θαη ηνπ ηζνκεξνύο ηνπ, νιεαλνιηθνύ νμένο, ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζθεπάζκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηξηρνθπίαο θαη ηελ πξνζηαζία από εξεζηζκνύο ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο. Δπηπιένλ, νη εηαηξείεο θαιιπληηθώλ θαη αξσκάησλ ρξεζηκνπνηνύλ ην καζηηρέιαην, ζαλ αηζέξην έιαην πνπ είλαη, ζηελ παξαζθεπή αξσκάησλ θαη θξεκώλ πξνζώπνπ, θαζώο ην νπξζνιηθό νμύ, κεηαμύ ησλ άιισλ,απνθαζηζηά ηηο δνκέο θνιιαγόλνπ θαη ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ δέξκαηνο, κεηώλνληαο έηζη ην ρξόλν γήξαλζεο ηνπ. Αθόκα, ε καζηίρα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δαραξνπιαζηηθή σο πξόζζεηε ύιε ζηελ παξαζθεπή κεγάινπ αξηζκνύ γιπθώλ, δαραξσηώλ θαη αξσκαηηθώλ αξηνζθεπαζκάησλ, ελώ ζηε καγεηξηθή πξνζδίδεη δηαθξηηηθό άξσκα ζην θξέαο, ην ηπξί ή θαη σο κπαραξηθό. ΢ηελ πνηνπνηία, ρξεζηκεύεη ζηελ παξαζθεπή ιηθέξ θαη νύδνπ, θαζώο κε ηελ πξνζζήθε καζηίραο ην πνηό απνθηά ην άξσκα ηεο θαη πεξηνξίδεηαη ε βιαπηηθή δξάζε ηεο αιθνόιεο. Σέινο, ε καζηίρα απνηειεί ηδαληθό ζπληεξεηηθό ηξνθίκσλ, θαζώο εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε βιαβεξώλ κηθξννξγαληζκώλ ζε απηά, όπσο Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas fragi, Candida albicans θ.α.. Ζ βηνινγηθή δξάζε ηεο καζηίραο Υίνπ έρεη εθηηκεζεί ζε έξεπλεο in vitro ζρεηηθέο κε ηελ ηθαλόηεηα αλαζηνιήο ηεο νμείδσζεο ηεο LDL (θαθή ρνιεζηεξόιε),όπνπ θαη παξνπζηάδεη ηε κεγαιύηεξε αληηνμεηδσηηθή δξάζε ζε ζρέζε κε άιιεο ξεηίλεο θαη θόκκεα, άξα θαη κεγαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο.Ζ ξεηίλε ηεο καζηίραο Υίνπ πεξηέρεη αμηόινγεο πνζόηεηεο δηαθόξσλ πνιπθαηλνιώλ ζε ζρέζε κε άιια θπζηθά πξντόληα, πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηα ππόινηπα ζπζηαηηθά ηεο (π.ρ. ηξηηεξπελνεηδή) απνθηά επεξγεηηθέο γηα ηελ πγεία ηδηόηεηεο.

Κεηαμύ ησλ ηδηνηήησλ απηώλ, ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ε γεληθόηεξε αληηνμεηδσηηθή ηεο δξάζε. 1. Αληηνμεηδσηηθή δξάζε.Πξνζηαζία ηεο LDL (θαθή ρνιεζηεξόιε), από νμείδσζε πνπ νδεγεί ζηε κείσζε απνηηζέκελεο ρνιεζηεξόιεο ζηνπο ηζηνύο θαη επαθόινπζα ζηελ ειάηησζε ηνπ ξπζκνύ παξαγσγήο αζεξσκαηηθήο πιάθαο, κεηώλνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξδηνπαζεηώλ, αιιά θαη νξηζκέλσλ κνξθώλ θαξθίλνπ.Δπηπιένλ, νη πνιπθαηλόιεο παξνπζηάδνπλ θη άιιεο πξνζηαηεπηηθέοθπζηνινγηθέο δξάζεηο, επεξγεηηθέο γηα ηελ πγεία, νη θπξηόηεξεο από ηηο νπνίεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 2. Κείσζε ησλ επηπέδσλ ζαθράξνπ θαη ρνιεζηεξόιεο ζην αίκα. 3. Πξνζηαζία επηζειηαθώλ θπηηάξσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 4. Αύμεζε ησλ επίπεδσλ ηεο HDL (θαιή ρνιεζηεξόιε) θαη κείσζε ησλ επίπεδσλ ηεο LDL (θαθή ρνιεζηεξόιε). 5. Aληηθαξθηληθή δξάζε (ζην παρύ έληεξν, απόπησζε θαξθηληθώλ θπηηάξσλ). 6. Αληηκηθξνβηαθή θαη αληηβαθηεξηαθή δξάζε. 7. Αληηαιιεξγηθέο ηδηόηεηεο (παξεκπόδηζε ζπζζώξεπζεο αηκνπεηαιίσλ). Enlarge

this

image

6


Μίνι περιοδεία ζηην Ελλάδα για ηον Sivert Hoyem!

Πέξαλ από ηνπο κνπζηθνύο ηνπ (Cato Salsa, Christer Knutsen, Rune Nikolaisen, Børge Fjordheim), ζηελ νινθιήξσζε ηνπ άικπνπκ ζπλεηέιεζαλ θαη νη Bjarne Stensli, Anne Lise Frøkedal (Harrys Gym), Ådne Meisfjord (120 Days). Ο Sivert θαη ν ζπκπαξαγσγόο Bjarne Stensli είραλ ηελ πξόζεζε λα ζπλεξγαζηνύλ γηα πνιύ θαηξό θαη πιένλ, ηώξα πνπ ην πέηπραλ, είλαη πνιύ επραξηζηεκέλνη. Η κόλε κε Ννξβεγηθήο θαηαγσγήο ζπκκέηνρνο ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Long Slow Distance είλαη ε Renate Knaup από ηελ ζξπιηθή Γεξκαληθή κπάληα Amon Düül II. Η ινγνηερλία θαη ε ηέρλε είλαη ζεκαληηθήο πεγέο έκπλεπζεο γηα ηνλ Sivert, θαη ε κνπζηθή είλαη ζπρλά αγθπξνβνιεκέλε ζε ηνπία βγαικέλα από ηελ πνίεζε θαη ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. Σν άικπνπκ είλαη γεκάην από κεγαινπξεπείο θαη ζθνηεηλνύο ήρνπο θαζώο θαη γπκλέο κπαιάληεο.

"Αutumn in Arcadia" - Solo European Tour για ηον Sivert Hoeym

Ο Høyem απνιακβάλεη ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνπο νπαδνύο ηνπ κέζσ ησλ social media θαη πηζηεύεη όηη νη fans ηνπ ζα απνιαύζνπλ ην Long Slow Distance. Ο Sivert ζα πεξηνδεύζεη ζε όιε ηελ Δπξώπε κε ην λέν δίζθν ηνπ.

Μίνι περιοδεία ζηην Δλλάδα!!! Τεηάρηη 28 Νοεμβρίοσ - Πάηρα Λιθογραθείον Πέμπηη 29 Νοεμβρίοσ - Αθήνα Φιλολογικός Σύλλογος Παρναζζός Παραζκεσή 30 Νοεμβρίοσ - Λάριζα Stage Club Σάββαηο 1 Γεκεμβρίοσ - Θεζζαλονίκη Γαία Live Κσριακή 2 Γεκεμβρίοσ Ιωάννινα Boxx

Σε εορηαζηικό κλίμα η ηελική ζσνάνηηζη πριν ηη μεγάλη βραδιά "20 τρόνια Φοίβος"

Ο αγαπεκέλνο ηνπ Διιεληθνύ θνηλνύ Sivert Hoyem καο ζπγθηλεί από ηελ επνρή ησλ Madrugada σο ζήκεξα κε ηελ επζύηεηα, ην βάζνο ηεο κνπζηθήο θαη ηεο ζθέςεο ηνπ, ηελ επθξίληα ηεο αληίιεςεο ηνπ, ηελ ηξπθεξόηεηα ηεο κνλαδηθήο εζσηεξηθήο θσλήο ηνπ. Θα είλαη θαη πάιη εδώ, "γπκλόο" ζε κηα πξνζσπηθή δηαδξνκή ζε ηδηαίηεξνπο ρώξνπο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξνπώιεζε ησλ εηζηηεξίσλ ζα είλαη άκεζα δηαζέζηκεο. Μείλεηε ζπληνληζκέλνη. Λίγα λόγια για ηον Sivert Høyem και ηην πρόζθαηη διζκογραθική ηοσ δοσλειά με ηίηλο "Long Slow Distance". Σν 4ν studio άικπνπκ πνπ θπθινθόξεζε ν Sivert Høyem ηηηινθνξείηαη " Long Slow Distance". Σν άικπνπκ Long Slow Distance ζεκαηνδνηεί έλα λέν θεθάιαην ζηελ κνπζηθή εμέιημε ηνπ Sivert Høyem. Ο Sivert θαη ν θηζαξίζηαο ηνπ Cato Salsa - πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηελά από ηελ αξρή σο ην ηέινο απηήο ηεο λέαο θπθινθνξίαο έρνπλ επεξεαζηεί από πνιιαπιέο λέεο θαηεπζύλζεηο , όπσο ην black metal ησλ 90’s, ηελ industrial noise, krautrock θαη ηελ Γαιιηθή πνπ. Η παξνπζία ησλ synths ζε όια ζρεδόλ ηα θνκκάηηα είλαη θάηη θαηλνύξγην. Σν Long Slow Distance πεξηγξάθεηαη σο έλα Ννξβεγηθό άικπνπκ όκσο ν Høyem ην πεξηγξάθεη σο έλα "Oslo-album".

"20 Χρόνια ΦΟΙΒΟΣ - 20 Χρόνια Δπιηστίες" Γεσηέρα 24 Σεπηεμβρίοσ 2012 Ο.Α.Κ.Α Η ηελική ζσνάνηηζη πριν ηην μεγάλη βραδιά. Η ανηίζηροθη μέηρηζη για ηην μεγαλύηερη Δλληνική ζσνασλία άρτιζε! Καζώο κπαίλνπκε ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηελ κεγαιύηεξε Διιεληθή ζπλαπιία ηεο ρξνληάο, ν λεόηεξνο πην επηηπρεκέλνο ζύγρξνλνο Έιιελαο ζπλζέηεο θαη παξαγσγόο, Φνίβνο, θάιεζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαιιηηέρλεο θαη ηελ δεκηνπξγηθή νκάδα ηνπ "20 Χξόληα Φνίβνο" ζην Baraonda γηα κία ηειηθή ζπλάληεζε ζε έλα πην ενξηαζηηθό θιίκα. To παξόλ έδσζαλ νη: Γέζπνηλα Βαλδή, Άληδεια Γεκεηξίνπ, Πάλνο Καιίδεο, Θάλνο Καιιίξεο, Βαζίιεο Καξξάο, Έιιε Κνθθίλνπ, Γεκήηξεο Κόθνηαο, Κσλζηαληίλα, Γηώξγνο Μαδσλάθεο, Μαληώ, Νίλν, Θάλνο Πεηξέιεο, Αληώλεο Ρέκνο, Tus, όπσο θαη νη Φσθάο Δπαγγειηλόο θαη Δύα Νάζελα.

7


Οη παξεπξηζθόκελνη γηόξηαζαλ καδί κε ηνλ Φνίβν ηα 20 ρξόληα επηηπρηώλ ηνπ, έθνςαλ κία αλακλεζηηθή ηνύξηα γηα ηα 20 ρξόληα, ζαπκάζαλε ηα εηδηθά κπινπδάθηα εκπλεπζκέλα από ηηο κεγάιεο επηηπρίεο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα - ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα πξνο πώιεζε ζην ΟΑΚΑ ηελ βξαδηά ηεο ζπλαπιίαο -θαη κνηξάζηεθαλ ηηο αγαπεκέλεο ηνπο αλακλήζεηο από ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπο κε ηνλ Φνίβν. Η βξαδηά είρε δηπιό ραξαθηήξα, ενξηαζηηθό αιιά θαη ζπγθηλεζηαθό, αθνύ ηόζν νη παξηζηάκελνη θαιιηηέρλεο αιιά θαη ν ίδηνο ν Φνίβνο δήισζαλ όηη κε ηελ ζπλάληεζε απηή μαλάδεζαλ ζηηγκέο από ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπο θαη αλππνκνλνύλ λα βξεζνύλ καδί ζηε ζθελή. Ο Φνίβνο επραξίζηεζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ δνπιεηά ηνπο ζηελ κνλαδηθή γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα παξαγσγή θαη ηνπο δήηεζε λα δνπλ απηή ηε γηνξηή ησλ 20 ρξόλσλ σο κία βξαδηά γεκάηε από αλακλήζεηο θαη κία επθαηξία γηα ιίγν ρακόγειν θαη δηαζθέδαζε.

Τοσς κριηές ηοσ νέοσ American Idol "αποκάλσυε" η Mariah Carrey

Σέινο ζηελ αγσλία ησλ θαλαηηθώλ ηειεζεαηώλ ηνπ American Idol έβαιε ε Mariah Carey απνθαιύπηνληαο ηα νλόκαηα ησλ αλζξώπσλ πνπ ζα θαζίζνπλ ζηηο ζέζεηο ησλ θξηηώλ γηα ηε λέα ζεδόλ. Η Carey "αλέβαζε" ζην γλσζηό κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο instagram κηα θσηνγξαθία ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη κε ηνπο ππόινηπνπο θξηηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Nicki Minaj, ηνλ Kieth Urban θαη ηνλ Randy Jackson, επηβεβαηώλνληαο έηζη έκκεζα ηηο θήκεο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ ζρεηηθά κε ην πνηνί ζα απνηεινύζαλ ηελ θξηηηθή επηηξνπή ηνπ δεκνθηινύο talent show. Σα γπξίζκαηα γηα ηε λέα ζεδόλ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη από ην ΢άββαην 15 ΢επηεκβξίνπ

8


Σσγκινηηική Τελεηή ζηη μνήμη ηης

DARKON-I TRY EP

Amy Winehouse

΢ε κηα ζπγθηλεηηθή ηειεηή, ζπγγελείο θαη αγαπεκέλνη θίινη ηεο Amy Winehouse ηεο είπαλ έλα ηειεπηαίν αληίν ρζεο ζε Δθθιεζία ηνπ Λνλδίλνπ. Σν θαηλνφξην single ηνπ Darkon αναμένεται να κικλοφορήςει Σν παξόλ ζηελ ηειεηή έδσζαλ πεξίπνπ 70 άηνκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο ζάθηεθαλ νη ζηάρηεο ηεο Winehouse ελώ απνθαιύθζεθε θαη έλα κλήκα ζε καύξν θαη ξνδ ρξώκα ζηε κλήκε ηεο. ΢ην ζεκείν πνπ ζάθηεθαλ νη ζηάρηεο ηεο ηνπνζεηήζεθε απιά έλα ηξηαληάθπιιν. ΢πγθηλεκέλνο ν παηέξαο ηεο Amy Winehouse εθθώλεζε ιόγν όπνπ κίιεζε γηα ηε "ζύληνκε αιιά δπλακηθή" δσή ηεο θόξεο ηνπ ε νπνία έθπγε από ηε δσή ην πεξαζκέλν θαινθαίξη.

τουσ

επόμενουσ

RECORDS.Πρόκειται

μήνεσ για

απο ένα

την

Ελληνική

progressive

house

CLUBSHINE single

με

ατμοςφαιρικά φωνητικά και ρυθμικά basslines. Ακοφςτε το πρώτοι ςτο επίςημο site του Darkon www.darkon.gr

9


Νίκες στην πρεμιέρα Νίκες στην πρεμιέρα στην γιαΝίκες Όμηρο καιπρεμιέρα Δάυνη για Όμηρο και Δάυνη για Όμηρο και Δάυνη

33΄ Μεηά από ιάζνο ηνπ Μπνγηαηδή θαη άζηνρε έμνδν ηνπ Αλδξεάδε ν Ψαξνύδεο κε ιόκπα θάλεη ην 4-0 36΄ Κεθαιηά πάζα ηνπ Πειαληή γηα ηνλ Γηνβαλάθε, ν νπνίνο βγαίλεη ζηελ πιάηε ηεο άκπλαο ηνπ Βαξβαζηαθνύ θαη αθνύ πεξλάεη θαη ηνλ ηεξκαηνθύιαθα θάλεη ην 5-0 40΄ ΢νπη ηνπ Μνπιάθε από ην ύςνο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο πεξλάεη ιίγν άνπη 40΄ Κίηξηλε ζηνλ ΢ηάζε γηα καξθάξηζκα ζηνλ Εαραξίνπ 44΄ Μεηά από σξαίν ζπλδπαζκό ησλ παηρηώλ ηνπ Οκήξνπ ν Μνπιάθεο βξίζθεη κε ζέληξα από αξηζηεξά ηνλ Πειαληή, αιιά ζώδεη κε ηα πόδηα ν Αλδξεάδεο 49΄ Με ην μεθίλεκα ηνπ β΄εκηρξόλνπ ν Βαξβαζηαθόο κεηώλεη κε ηνλ Νηεκίξη κεηά από αζίζη ηνπ Ρεζνύιη

Με ην δεμί μεθίλεζαλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ζην λέν πξσηάζιεκα ν Όκεξνο θαη ε Γάθλε επηθξαηώληαο ηνπ Βαξβαζηαθνύ θαη ηνπ Άηια αληίζηνηρα.

61΄ Κίηξηλε ζε Αγνξή θαη Νηεκίξη γηα αςηκαρία πνπ είραλ κεηαμύ ηνπο κεηά από δπλαηό θάνπι ηνπ δεύηεξνπ ζηνλ πξώην

΢ην Γεκνηηθό ζηάδην ηεο Χίνπ ν Όκεξνο έδεημε από ηελ αξρή ηνπ αγώλα πνηνο ζα είλαη ην αθεληηθό ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη δελ άθεζε πεξηζώξηα ζηνλ Βαξβαζηαθό λα αληηδξάζεη. Σν 5-0 ηνπ πξώηνπ εκηρξόλνπ είλαη ελδεηθηηθό ηεο ππεξνρήο ηεο νκάδαο ηεο Καιιηκαζηάο, ε νπνία δεκηνπξγνύζε ζπλερώο θάζεηο κπξνζηά από ηελ εζηία ηνπ Αλδξεάδε. ΢ην δεύηεξν εκίρξνλν ν Όκεξνο έξημε ξπζκνύο θαη ν Βαξβαζηαθόο βξήθε ηελ επθαηξία λα βγεη κπξνζηά θαη λα κεηώζεη ζε 51. Σν ηειηθό 6-1 δηακόξθσζε ν Κξνπζνπινύδεο, ζεκεηώλνληαο ην πην όκνξθν γθνι ηνπ αγώλα, κε δπλαηό ζνπη αξθεηά κέηξα έμσ από ηελ πεξηνρή ηνπ Βαξβαζηαθνύ.

76΄ Σν νκνξθόηεξν γθνι ηνπ αγώλα ζεκεηώζεθε από ηνλ Κξνπζνπινύδε, ν νπνίνο 10 ιεπηά κεηά ηελ είζνδν ηνπ δηακόξθσζε ην ηειηθό 6-1 κε δπλαηό ζνπη αξθεηά κέηξα έμσ από ηελ κεγάιε πεξηνρή ηνπ Βαξβαζηαθνύ, ζηέιλνληαο ηελ κπάια ζην αξηζηεξό γάκα ηνπ, αλήκπνξνπ λα αληηδξάζεη, Αλδξεάδε

Οη θσρηόηερες θάζεης ηοσ αγώλα:

ΒΑΡΒΑ΢ΗΑΚΟ΢: Αλδξεάδεο Γ., ΢ηάζεο, Εαλλάξαο, Μπνγηαηδήο, Αλδξεάδεο Α., Γεσξγνύιεο, Νηάλνο Ν. (33΄ Πλεπκαηηθνύδεο), Ρεζνύιη, Νηεκίξη (80΄ Βαίηζεο), Κσθόο, Φηξάτ (57΄ Μπαιηνπ)

8΄ Ο Ψαξνύδεο θιέβεη ηελ κπάια από ηα δεμηά θαη βξίζθεη κε παξάιιειε κπαιηά ηνλ Πειαληή, ν νπνίνο από ην ύςνο ηεο κηθξήο πεξηνρήο κε πιαζέ αλνίγεη ην ζθνξ

87΄ Κίηξηλε ζηνλ Κνύηηθα γηα καξθάξηζκα ζηνλ ΢ηάζε ΟΜΖΡΟ΢: Κσηηαηήο, Εαραξίνπ (78΄ ΢θαλδάιεο), ΢σηεξάθεο, Κνθνθύξεο Γ., Κνύηηθαο, Αγνξήο (65΄ Κξνπζνπινύδεο), Μνπιάθεο, Γίθαο (45΄ Μαπξνγηάλλεο), Πειαληήο, Ψαξνύδεο, Γηνβαλάθεο

11΄ Μεηά από ζέληξα ηνπ ΢σηεξάθε από αξηζηεξά ν Ψαξνύδεο κε πξνβνιή θάλεη ην 2-0 17΄ Πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε είθνζη ιεπηώλ ζηνλ αγώλα ν Όκεξνο θαζαξίδεη ην παηρλίδη κε ηνλ Μνπιάθε λα θάλεη ην 3-0, κεηά από ζέληξα ηνπ Ψαξνύδε από δεμηά θαη αδπλακία ηεο άκπλαο λα δηώμεη ηελ κπάια 25΄ ΢έληξα Ψαξνύδε θαη πάιη από δεμηά, ν Πειαληήο πηάλεη ηελ θεθαιηά από πιενλεθηηθή ζέζε αιιά ν Αλδξεάδεο απνθξνύεη κε ππεξέληαζε θαη ζηελ επαλαθνξά ν δηαηηεηήο ζθπξίδεη θάνπι ππέξ ηνπ ηεξκαηνθύιαθα ηνπ Βαξβαζίνπ 28΄ Κίηξηλε ζηνλ Γηνβαλάθε γηα καξθάξηζκα ζηνλ Εαλλάξα

10


Πήρε ηο ληέρκπη εύθοια ο Καλάρες

44΄ ΢έληξα ζνπη ηνπ Καξαληθόια από δεμηά, κε δπζθνιία δηώρλεη ζε θόξλεξ ν Μνληώδεο 45+2΄ Ο Καππόο θιέβεη ηελ κπάια από ηνλ Σνκάδν θαη πξνζπαζεί λα "θξεκάζεη" ηνλ ηεξκαηνθύιαθα ηνπ Αηξνκήηνπ αιιά ε κπάια θαηαιήγεη άνπη 50΄ Σεη α ηεη ηνπ Καππνύ κε ηνλ ΢ηαζάθε, ν νπνίνο ζώδεη εληππσζηαθά 51΄ Κίηξηλε ζηνλ Νηάθα γηα θάνπι ζηνλ Καππό έμσ από ηελ κεγάιε πεξηνρή ηνπ Αηξνκήηνπ 69΄ Κίηξηλε ζηνλ Γθηάιε γηα δηακαξηπξία

Οινθιεξώζεθε ζήκεξα ε 1ε αγσληζηηθή γηα ην πξσηάζιεκα ηεο Α΄ θαηεγνξίαο, κε ηηο Καξπέο, ηνλ Λαίιαπα, ηνλ Καλάξε, ηελ Καιακσηή θαη ηελ Μηθξαζηαηηθή λα μεθηλάλε κε λίθεο ηελ θεηηλή ζεδόλ. ΢ην κεγάιν ληέξκπη ηεο αγσληζηηθήο ν Καλάξεο επηθξάηεζε εύθνια ηνπ Αηξνκήηνπ κε 3-1 ζε έλα γξήγνξν παηρλίδη κε δπλαηέο κνλνκαρίεο κεηαμύ ησλ παηθηώλ ησλ δύν νκάδσλ. Ο Καλάξεο ήηαλ θαιύηεξνο ζην κεγαιύηεξν δηάζηεκα ηνπ αγώλα θαη εθηόο από ηα ηξία γθνι είρε πνιιέο θαιέο θάζεηο γηα λα αλεβάζεη πεξηζζόηεξν ηνλ δείθηε ηνπ ζθνξ. 6΄ Νσξίο παίξλεη θεθάιη ζην ζθνξ ν Καλάξεο κε ηνλ Μνλίαξν λα θαλεη ην 1-0 κεηά από πάζα ηνπ Αηζάιε

71΄ Γεύηεξε θίηξηλε θαη απνβνιή γηα ηνλ ΢ακηώηε ν νπνίνο ζηακάηεζε αληηθαλνληθά ηνλ ΝΗάθα πνπ έβγαηλε ζηελ αληεπίζεζε 73΄ Ζ πξώηε θάζε ηνπ Αηξνκήηνπ ζηνλ β΄ εκίρξνλν έγηλε κε ηνλ Γθηάιε λα ζνπηάξεη έμσ από ηελ πεξηνρή αιιά ν Μνληώδεο κπινθάξεη εύθνια ηελ κπάια 74΄ Ο Λέζη κε σξαία θάζεηε πάζα βγάδεη ηεη α ηεη ηνλ Αηζάιε ν νπνίνο ζηέιλεη ηελ κπάια άνπη 78΄ Κίηξηλε ζηνλ Γαζθάινπ γηα ζπξώμηκν ζηνλ Χσξεςηκά

12΄ ΢έληξα ηνπ Καππνύ γηα ηνλ Αηζάιε ν νπνίνο πιαζάξεη θαη ζηέιλεη ηελ κπάια ιίγν ανπη

81΄ Πάζα από αξηζηεξά ηνπ Μνλίαξνπ ζηνλ ακαξθάξηζην Καππό ν νπνίνο πιαζάξεη, εύζηνρα απηή ηε θνξά, ηνλ ΢ηαζάθε θαη θάλεη ην 3-1

14΄ Καιό ζνπη ηνπ Χσξεςηκά παηξλάεη δίπια από ην θάζεην δνθάξη ηνπ ΢ηαζάθε

86΄ ΢νπη ηνπ Μνπιάθε από πιάγηα δεμηά ε κπάια θεύγεη άνπη

19΄ Πέλαιληη γηα ηνλ Αηξόκεην κεηά απν ρέξη ηνπ Χξνπζάθε κέζα ζηελ κεγάιε πεξηνρή

89΄ Κίηξηλε ζηνλ Σνκάδν γηα καξθάξηζκα ζηνλ Καππό

20΄ Σν πέλαιληη αλαιακβάλεη λα ην εθηειέζεη ν ΢νύθαο Π. ν νπνίνο ηζνθαξίδεη γηα ηνλ Αηξόκεην 25΄ Κίηξηλε ζηνλ ΢νβαηδή 28΄ Σν 2-1 γηα ηνλ Καλάξε ζεκεηώλεη ν Αηζάιεο κε σξαία αηνκηθή πξνζπάζεηα 37΄ Γπλαηό ζνπη ηνπ Πάιια αξθεηά κέηξα έμσ από ηελ πεξηνρή ηνπ Αηξνκήηνπ θεύγεη ιίγν πάλσ από ην νξηδόληην δνθάξη

90+2΄ Καη ν Αηξόκεηνο κέλεη κε δέθα παίθηεο κεηά ηελ απνβνιή ηνπ ΢νύθα Π. κε δεύηεξε θίηξηλε γηα θάνπι ζηνλ Κάξγαηδε ΚΑΝΑΡΖ΢: Μνληώδεο, Βατληεξιήο, ΢νβαηδήο, Χξνπζάθεο, ΢ακηώηεο, Πάιιαο, Λέζη, Μνλίαξνο (82΄ Κάξγαηδεο), Καππόο, Αηζάιεο(80΄ Γξίγνο), Χσξεςηκάο (88΄ Βάβνπδαο) ΑΣΡΟΜΖΣΟ΢: ΢ηαζάθεο, Σνκάδνο, Κύιεο (56΄ Γεσξγνύιεο), Γθηάιεο, Γαζθάινπ (82΄ Μίδεξνο), Νηάθαο, ΢νύθαο ΢., Καξαληθόιαο, Μνπιάθεο, ΢νύθαο Π., ΢ηακαηειόπνπινο (45΄ Παπαγηαλλάθεο)

38΄ Κίηξηλε ζηνλ ΢ακηώηε γηα καξθάξηζκα ζηνλ ΢νύθα Π. 39΄ Μεηά από θόξλεξ ηνπ Γθηάιε θαη αλακπνπκπνύια ζηελ άκπλα ηνπ Καλάξε,ν Σνκάδνο κε πξνβνιή ζηέιλεη ηελ κπάια ιίγν άνπη 43΄ Κίηξηλε ζηνλ Μνπιάθε γηα ζθιεξό καξθάξηζκα ζηνλ ΢ακηώηε

11


33 Δλώζεης ζηερίδοσλ ΢αρρή

΢ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ εμέδσζε ε γξακκαηεία ηεο παξάηαμεο ηνπ θ. Γηώξγνπ ΢αξξή, ζηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε ππνςεθηόηεηα ηνπ, ε εθινγή ηνπ σο πξόεδξνο ηεο ΔΠΟ ζηηο 6 Οθησβξίνπ, ζεσξείηαη ζρεδόλ ζίγνπξε θαζώο νη Δ.Π.΢. πνπ ηνλ ζηεξίδνπλ είλαη πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο.

Αλαιπηηθά νη ελώζεηο πνπ ππνδεηθλύνπλ σο ππνςήθην πξόεδξν ηνλ ΢αξξή είλαη νη εμήο: Αζήλας, Αλαηοιηθής Αηηηθής, Αργοιίδας, Αρθαδίας, Βοηωηίας, Γρεβελώλ, Γράκας, Γσηηθής Αηηηθής, Γωδεθαλήζοσ, Έβροσ, Δύβοηας, Δσρσηαλίας, Εαθύλζοσ, Ζκαζίας, Θεζπρωηίας, Θράθες, Καβάιας, Καζηορηάς, Κέρθσρας, Κεθαιιήληας - Ηζάθες, Κορηλζίας, Λέζβοσ, Μεζζελίας, Ξάλζες, Πεηραηά, Πηερίας, Ρεζύκλοσ, ΢άκοσ, Σρηθάιωλ, Φζηώηηδας, Χαιθηδηθής, Χαλίωλ θαη Χίοσ. Δπίζεο, αθόκε 11 ελώζεηο έρνπλ εθθξάζεη πξνθνξηθά ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε πξνο ηνλ ΢αξξή αιιά αθόκε δελ έρνπλ αλαθνηλώζεη θάηη επίζεκα.

12


6976780793

ΘΑΡΦΑ΢

λεόδκεην

δηακέξηζκα

60

η.κ., 1νπ - 2νπ, δηακπεξέο, 2 π/δ, θαηαζθεπή '07, κπάλην, ζε νηθόπεδν 620

η.κ.,

απηόλνκε

ζέξκαλζε,

θεληξηθή ζέξκαλζε, πόξηα αζθαιείαο, ειηαθόο, ηέληεο, ζέα ζάιαζζα, πάξθηλ πηινηήο, θήπνο, ρσξίο θνηλόρξεζηα, ειεύζεξν,

Κνλόρσξα

θαη

Σξίρσξα

δηακεξίζκαηα 30 θαη 60 κ2 αληίζηνηρα πιήξσο εμνπιηζκέλα, κε δσξεάλ wi fi,

ΥΗΟ΢ Βαζιλεώνοικο, λεόδκεηε θακπνο κνλνθαηνηθία 60 η.κ., ηζόγεηα, δηακπεξήο, 1 π/δ, θαηαζθεπή 1905, κπάλην, δηαηεξεηέα, παξαδνζηαθή, πέηξηλε, επηπισκέλε, απηόλνκε ζέξκαλζε, ζέα δάζνο, αλνηθηό πάξθηλ, θήπνο, ρσξίο θνηλόρξεζηα, ηδαληθή γηα θνηηεηέο, αλαθαηληζκέλε, αλαθαίληζε '12, Πέηξηλη αλαπαιαησκελε ηζνγεηα θαηνηθηα ζηνλ θακπν ηεο ρηνπ κε απιε θεπν., ηηκή 350€, ζπδεηήζηκε , 6972668893 μεζονέηα 63 η.μ., ηζόγεηα, πξνζόςεσο, 1 π/δ, θαηαζθεπή '12, κπάλην, εκηππαίζξηνη 15 η.κ., παξαδνζηαθή, πέηξηλε, επηπισκέλε, ζε νηθόπεδν 2.100 η.κ., απηόλνκε ζέξκαλζε, θιηκαηηζκόο, ειηαθόο, απεξηόξηζηε ζέα, αλνηθηό πάξθηλ, θήπνο 150 η.κ., ρσξίο θνηλόρξεζηα, ειεύζεξε, Παξαδνζηαθή μύιηλε δηαθόζκεζε έπηπια, ππέξδηπιν ζηδεξέλην θξεβάηη, ηξαπέδη μύιηλν παξαδνζηαθό κε 4 θαξέθιεο, θαλαπέο-θξεβάηη κε απνζεθεπηηθό ρώξν ειεθηξηθά είδε. Κεηαμύ ησλ ζηξαηνπέδσλ Επθηά, Υαιθείνπο θαη Γξνπ. Λπρηεξηλό ξεύκα. , ηηκή 350€

απηόλνκν πάξθηλγθ. Θαηάιιεια γηα

6979533568

εθπαηδεπηηθνύο. ηηκή κνλόρσξνπ 230 ,

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ Βαρβάζι, Βεξίηε 73, δηακέξηζκα 90 η.κ., 1νπ, πξνζόςεσο, 2 π/δ, θαηαζθεπή '90, κπάλην, λενθιαζηθό, ζε νηθόπεδν 90 η.κ., ηξηάξη, απηόλνκε ζέξκαλζε, θιηκαηηζκόο, ηέληεο, ειεύζεξν, άξηζηε θαηάζηαζε, 2271032633 , αξηζηε θαηαζηαζε ,θαηλνπξγηεο ηεληεο αινπκηληα ,βακκελν κεζα εμσ. Κνλν ζνβαξεο πξνηαζεηο, ηηκή 350€

ηηκή ηξίρσξνπ 290 επξώ., ηηκή 290€ 6944788508

Δνοικιάζεηαι δηακέξηζκα Γπάξη επηπισκέλν ζέξκαλζε θεληξηθή Οδόο Θαιακπόθα 25, Υίνο ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 6946724474

ΘΑΣΑ΢ΣΖΚΑ ΚΔ ΚΠΑΛΗΟ 34Σ.Κ. ΚΔ ΚΠΑΛΗΟ Δ΢ΩΣΔΡΗΘΟ ΢ΣΟ ΔΚΠΟΡΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΚΤΙΩΛΑΓΖ. ΣΖΙ.ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΑ΢ 6932060357 2271022279

13


ΛΔΟ΢ΔΣ ΘΟΤΕΗΛΑ ηραπέζι Rotoda από 480,00Δ ΚΟΛΟ 380,00Δυρώ!!!!!!!!!!!

Ζ C-Force παξακέλνληαο ζηαζεξά πξνζεισκέλε ζηελ θεληξηθή ηδέα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ κε αμηόπηζηεο ιύζεηο θαη ην ρακειόηεξν δπλαηό θόζηνο, ζπλερίδεη λα ζαο πξνζθέξεη κία ζεηξά από αλαθαηαζθεπαζκέλα PC θαη Notebooks ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα θαιύςνπλ κε άλεζε ηηο ρξεζηηθέο αλάγθεο ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ θαηαλαισηώλ. Γηαιέμηε έλα από ηα 3 pc πνπ ζαο πξνζθέξνπκε θαη θάλεηε κία έμππλε θαη ζπκθέξνπζα αγνξά!!

ΑΠΟΡΟΦΖΣΖΡΑ΢ NICOLE 50%!!!! AΠO 720 ΔΤΡΩ ΚΟΛΟ 360!!!

ΚΠΑΣΑΡΗΑ 50%!!! ΑΠΟ 220 ΔΤΡΩ!!!!!

PILATUS ΚΟΛΟ

110

ΑΠΟΡΟΦΖΣΖΡΑ΢ ΑΠΟ 790Δ ΚΟΛΟ 450Δ!!!!!!!

ΒΗΟΘΗΛΖ΢Ζ Πξνζθνξέο ζε εηνηκνπαξάδνηα θαιηζόλ θιεβίηηδνο έσο θαη 30%!

14


ΠΩΙΟΤΛΣΑΗ ΚΔΣΑΥΔΗΡΗ΢ΚΔΛΑ ΠΑΗΥΛΗΓΗΑ PS3

HONDOS CENTER

ΠΩΙΔΗΣΑΗ

FIFA

2010

10

ΔΤΡΩ

Τπέξνρν ηαμίδη νκνξθηάο θαη πξνζθνξώλ! Αγνξάζηε Olay, Pantene, Koleston, Wellaflex, Always, Oral B, Noxzema, Venus, Herbal Essences θαη επσθειεζείηε από ηηο κνλαδηθέο πξνζθνξέο!

FIFA

2011

15

ΔΤΡΩ

κερξη

PRO EVOLUTION 2008 10ΔΤΡΩ FIFA

2009

10ΔΤΡΩ

GRAND PROLOGUE

TURISMO 20

5 ΔΤΡΩ

CARS

20

ΔΤΡΩ

ΟΙΑ

ΚΑΕΗ

ΠΔΡΗΟΥΖ 6957218401

60

ΔΤΡΩ ΥΗΟ΢

23/09 Kawasaki 1.300,00

KLE

500

'98

Κνηνζπθιέηα - On/Off, 75.000 ρκ,500 cc,45 bhp,1998,Θόθθηλν (Κεηαιιηθό), ΢αζκάλ Υεηξνθίλεην. Σειέθσλν: 6938859613 stefanos_psarellis@hotmail.co m

15

CHIOS MAGAZINE 001  
CHIOS MAGAZINE 001  

CHIOS MAGAZINE

Advertisement