__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

LA FO RM A D EL TIEM PO E

S ACB

D

U

A

R

D

O

S

A

N

T

I

L

L

A

N

A

S AL ADEART ECARME NDEBURGOS


w w w .eduardosantillana.com

Por t a da : Ar r ec i f edel a sS i r ena s , E s t udi o2,2009 Cov er :Mer ma i ds ’ Reef , S t udy2,2009


L af ot ogr a f í aesel medi oes c ogi dopa r apr oy ec t a rmi v i s i óndel mundo, pa r ai nt ent a r es t a bl ec erat r a v ésdea r gument oses t ét i c osl adi mens i ónper s ona l del es pí r i t u. Mi si má geneses t udi a nl a sf or ma sex pl or a ndouna s pec t odel ana t ur a l ez aques e es c a paa l es c udr i ñodel ament ehuma na , per onoa l del ac á ma r af ot ogr ác a : l at r a s c endenc i adel t i empo.

Phot ogr a phyi st hemet hodus edt opr oj ec tmyv i s i onoft hewor l d, t ot r yt oes t a bl i s h t hr ougha es t het i ca r gument st heper s ona l di mens i onofs pi r i t . Mypi c t ur ess t udyf or msex pl or i nga na s pec tofna t ur et ha ti sbey ondt hes c r ut i nyof huma nmi nd, butnotoft hec a mer a : t het r a ns c endenc eoft i me.


Mol i no, 2010 Mi l l , 2010


Nuev epa l mer a s ,2008 Ni nepa l mt r ees ,2008


One, 2011


F a r odeAl mer í a ,E s t udi o3,2008 Al mer i a ’ sl i ght hous e,S t udy3,2008


L osE s c ul l os ,E s t udi o2,2009 L osE s c ul l os ,S t udy2,2009


L i ma , Per ú, 1970. Ac t ua l ment ev i v eenE s pa ña . Gr a dua doS uper i orenF ot ogr a f í aAr t í s t i c aporl aE s c uel adeAr t edeAl mer í a , E s pa ña .

E x pos i c i ones/E x hi bi t i ons : 2010. E x pos i c i óni ndi v i dua l “ L af or madel t i empo” . I ns t i t ut oAnda l uzdel aJ uv ent ud. Al mer í a . E x pos i c i ónc ol ec t i v aAr c hi dona. S a l adeAr t e“ Ca r menRomer o” . Ar c hi dona , Má l a ga . 2009. E x pos i c i ónper ma nent e. Ga l er í aPi t a c os . Al mer í a . 2008. E x pos i c i ónc ol ec t i v aI T I NE RART EE s c uel adeAr t edeAl mer í a• S a l adeE x pos i c i onesdeS a nt aF ede Mondúj a r , “ E l Al j i be” , F i ña na ,Mus eo“ Pedr oGi l a ber t ” , Ar bol ea syMus eo“ L aF r a gua ” , Vi a t or . Pr emi os/Awa r ds : Pr i merpr emi oI XConc ur s oAnda l uz“ F ot ogr a f í ayDi s c a pa c i da d” . S egundopr emi oConc ur s odeF ot ogr a f í a“ Ar qui t ec t ur aAl mer i ens e” . T er c erpr emi oI VConc ur s oNa c i ona l deF ot ogr a f í a“ CCOOdeAl ba c et e” . T er c erpr emi oI VConc ur s odeF ot ogr a f í a“ Agua sdeAl c á z a r ” . T er c erpr emi oConc ur s odeF ot ogr a f í a“ E s pa c i oComer c i a l del Cent r oHi s t ór i c odeAl mer í a ” . F i na l i s t aXXI I I Conc ur s oNa c i ona l deF ot ogr a f í a“ Ci uda ddeÚbeda ” .


GE S T I ÓNYCOORDI NACI ÓN: Cha r oGonz á l ez E DI T A: S a l adeAr t eCa r mendeBur gos Na t ur a l mer í a99 DI S E ÑODECAT ÁL OGOY MAQUE T ACI ÓN: E dua r doS a nt i l l a na/Cha r oGonz á l ez F OT OGRAF Í A: E dua r doS a nt i l l a na T RADUCCI ÓN: Ni c ol ePa wl ows k i Poi nt i er I MPRE S I ÓN: I mpr ent aUbeda I S BN:

c ont r a por t a da : Ca l aRa j á , 2010 ba c kc ov er : Ca l aRa j á ,2010


DURACI ÓN: del 17deAbr i l a l 12deJ uni ode2011 DURAT I ON: Apr i l 17-J une12,2011 I NAGURACI ÓN: 17deAbr i l al a s12. 30pm OPE NI NG DAY: Apr i l 17a t12. 30pm HORARI ODEVI S I T A: de10ha22hdeL unesaDomi ngo VI S I T I NGHOURS : 10a m -10pm Monda yt oS unda y

S ACB·S AL ADEART ECARME NDEBURGOS HOT E LNAT URAL E ZADERODAL QUI L AR PA RQ U E N A TU R A L CA BO D E G A TA -N IJA R

Pa r a j eL osAl ba c et es· 04115Roda l qui l a r( Al mer í a-S pa i n) T el éf ono: 950389838/ 39-i nf o@hot el r oda l qui l a r . c om /www. hot el r oda l qui l a r . c om ges t i ónyc oor di na c i ón: Cha r oGonz á l ez609544853

Profile for charo gonzález

La forma del tiempo / Eduardo Santillana  

2011 / Diseño editorial del catálogo "La forma del tiempo" del fotógrafo Eduardo Santillana para LASACB, Rodalquilar, Almería.

La forma del tiempo / Eduardo Santillana  

2011 / Diseño editorial del catálogo "La forma del tiempo" del fotógrafo Eduardo Santillana para LASACB, Rodalquilar, Almería.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded