Page 1

LA FO RM A D EL TIEM PO E

S ACB

D

U

A

R

D

O

S

A

N

T

I

L

L

A

N

A

S AL ADEART ECARME NDEBURGOS


w w w .eduardosantillana.com

Por t a da : Ar r ec i f edel a sS i r ena s , E s t udi o2,2009 Cov er :Mer ma i ds ’ Reef , S t udy2,2009


L af ot ogr a f í aesel medi oes c ogi dopa r apr oy ec t a rmi v i s i óndel mundo, pa r ai nt ent a r es t a bl ec erat r a v ésdea r gument oses t ét i c osl adi mens i ónper s ona l del es pí r i t u. Mi si má geneses t udi a nl a sf or ma sex pl or a ndouna s pec t odel ana t ur a l ez aques e es c a paa l es c udr i ñodel ament ehuma na , per onoa l del ac á ma r af ot ogr ác a : l at r a s c endenc i adel t i empo.

Phot ogr a phyi st hemet hodus edt opr oj ec tmyv i s i onoft hewor l d, t ot r yt oes t a bl i s h t hr ougha es t het i ca r gument st heper s ona l di mens i onofs pi r i t . Mypi c t ur ess t udyf or msex pl or i nga na s pec tofna t ur et ha ti sbey ondt hes c r ut i nyof huma nmi nd, butnotoft hec a mer a : t het r a ns c endenc eoft i me.


Mol i no, 2010 Mi l l , 2010


Nuev epa l mer a s ,2008 Ni nepa l mt r ees ,2008


One, 2011


F a r odeAl mer í a ,E s t udi o3,2008 Al mer i a ’ sl i ght hous e,S t udy3,2008


L osE s c ul l os ,E s t udi o2,2009 L osE s c ul l os ,S t udy2,2009


L i ma , Per ú, 1970. Ac t ua l ment ev i v eenE s pa ña . Gr a dua doS uper i orenF ot ogr a f í aAr t í s t i c aporl aE s c uel adeAr t edeAl mer í a , E s pa ña .

E x pos i c i ones/E x hi bi t i ons : 2010. E x pos i c i óni ndi v i dua l “ L af or madel t i empo” . I ns t i t ut oAnda l uzdel aJ uv ent ud. Al mer í a . E x pos i c i ónc ol ec t i v aAr c hi dona. S a l adeAr t e“ Ca r menRomer o” . Ar c hi dona , Má l a ga . 2009. E x pos i c i ónper ma nent e. Ga l er í aPi t a c os . Al mer í a . 2008. E x pos i c i ónc ol ec t i v aI T I NE RART EE s c uel adeAr t edeAl mer í a• S a l adeE x pos i c i onesdeS a nt aF ede Mondúj a r , “ E l Al j i be” , F i ña na ,Mus eo“ Pedr oGi l a ber t ” , Ar bol ea syMus eo“ L aF r a gua ” , Vi a t or . Pr emi os/Awa r ds : Pr i merpr emi oI XConc ur s oAnda l uz“ F ot ogr a f í ayDi s c a pa c i da d” . S egundopr emi oConc ur s odeF ot ogr a f í a“ Ar qui t ec t ur aAl mer i ens e” . T er c erpr emi oI VConc ur s oNa c i ona l deF ot ogr a f í a“ CCOOdeAl ba c et e” . T er c erpr emi oI VConc ur s odeF ot ogr a f í a“ Agua sdeAl c á z a r ” . T er c erpr emi oConc ur s odeF ot ogr a f í a“ E s pa c i oComer c i a l del Cent r oHi s t ór i c odeAl mer í a ” . F i na l i s t aXXI I I Conc ur s oNa c i ona l deF ot ogr a f í a“ Ci uda ddeÚbeda ” .


GE S T I ÓNYCOORDI NACI ÓN: Cha r oGonz á l ez E DI T A: S a l adeAr t eCa r mendeBur gos Na t ur a l mer í a99 DI S E ÑODECAT ÁL OGOY MAQUE T ACI ÓN: E dua r doS a nt i l l a na/Cha r oGonz á l ez F OT OGRAF Í A: E dua r doS a nt i l l a na T RADUCCI ÓN: Ni c ol ePa wl ows k i Poi nt i er I MPRE S I ÓN: I mpr ent aUbeda I S BN:

c ont r a por t a da : Ca l aRa j á , 2010 ba c kc ov er : Ca l aRa j á ,2010


DURACI ÓN: del 17deAbr i l a l 12deJ uni ode2011 DURAT I ON: Apr i l 17-J une12,2011 I NAGURACI ÓN: 17deAbr i l al a s12. 30pm OPE NI NG DAY: Apr i l 17a t12. 30pm HORARI ODEVI S I T A: de10ha22hdeL unesaDomi ngo VI S I T I NGHOURS : 10a m -10pm Monda yt oS unda y

S ACB·S AL ADEART ECARME NDEBURGOS HOT E LNAT URAL E ZADERODAL QUI L AR PA RQ U E N A TU R A L CA BO D E G A TA -N IJA R

Pa r a j eL osAl ba c et es· 04115Roda l qui l a r( Al mer í a-S pa i n) T el éf ono: 950389838/ 39-i nf o@hot el r oda l qui l a r . c om /www. hot el r oda l qui l a r . c om ges t i ónyc oor di na c i ón: Cha r oGonz á l ez609544853

La forma del tiempo / Eduardo Santillana  
La forma del tiempo / Eduardo Santillana  

2011 / Diseño editorial del catálogo "La forma del tiempo" del fotógrafo Eduardo Santillana para LASACB, Rodalquilar, Almería.

Advertisement