Page 1


02

Art | Celfyddyd

029 2030 4400

Freya Dooley: The song settles inside of the body it borrows Until | Tan 14.07.19 Freya Dooley’s work combines literary and pop cultural references to create unstable semi-fictions and dense soundtracks. Often referring or returning to anxious states, her work attempts to articulate an inside turned out. The Host (2019), is a new multi-screen audio-visual work that takes Mark Twain’s 1876 short story ‘A Literary Nightmare’, as it’s departure point, in which the protagonist is tormented by an earworm jingle and only finds relief by passing this affliction on to an unwitting audience. Elaborating on the real and imagined experiences of a reluctant host to dreamlike states, stubborn parasites and repeated riffs, Dooley explores the effects of listening on our emotional and physical states. The exhibition also features the recent work Speakable Things (2018) that connects Greek mythology, pop music, opera, television and ‘guilty pleasure’ in a fragmented visual essay. Meandering between lip-syncs and landscapes, song and speech, melody and cacophony, the film’s lyrical narratives explore the loss, leakage and leverage of the voice. ‘The song settles inside of the body it borrows’ deviates from existing literary narratives to explore the potential and limitations of the voice, consumed bodies and occupied minds.

Alongside the exhibition is ‘Find joy in these scenes of fruitless labours’, Dooley’s new commission in the Caffi Bar that is produced in collaboration with Foundation Press, an experimental risograph press based in Sunderland. About the artist Freya Dooley is an artist based in Cardiff. She works with writing, moving image, sound and performance and is interested in the voice as a conduit between sound and language, thought and body. Her exhibition ‘Somewhere in the crowd there’s you’ runs concurrently at Eastside Projects in Birmingham. Freya also shares a collaborative practice with artist Cinzia Mutigli, and their performance ‘Being Sharon’, about their lives intertwining with their favourite soap operas, was commissioned by Chapter for Experimentica in 2018. Dooley recently received a Jerwood Visual Arts bursary and was shortlisted for the Kleinwort Hambros Emerging Artist Prize (2019). Other recent solo commissions include ‘Speakable Things’, Oriel Davies, Powys (2018); and ‘Rhythms and Disturbances’, g39, Cardiff (2016). This exhibition is supported by Arts Council of Wales.

www.freyadooley.com


chapter.org

Art | Celfyddyd

03

Mae gwaith Freya Dooley yn cyfuno cyfeiriadau diwylliannol pop a llenyddol i greu darnau ansefydlog rhannol ffuglennol a thraciau sain dwys. Gan gyfeirio neu ddychwelyd yn aml at gyflyrau o bryder, mae ei gwaith yn ceisio cyfleu’r tu mewn wedi’i droi am allan. Mae The Host (2019), gwaith newydd sain-weledol aml-sgrîn, yn defnyddio stori fer Mark Twain o 1876, ‘A Literary Nightmare’, fel man cychwyn, lle mae’r prif gymeriad yn cael ei boenydio gan dincial parhaus, a’r unig beth sy’n ei ryddhau o’r sŵn yw trosglwyddo’r cystudd i gynulleidfa ddiarwybod. Gan ehangu ar brofiadau gwirioneddol a dychmygol gwesteiwr amharod o gyflyrau breuddwydiol, parasitiaid styfnig a riffiau ailadroddus, mae Freya’n archwilio sut mae gwrando yn effeithio ar ein cyflwr emosiynol a chorfforol. Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys y gwaith diweddar, Speakable Things (2018), sy’n cysylltu mytholeg Roegaidd, cerddoriaeth bop, opera, teledu a ‘phleserau euog’ mewn traethawd gweledol tameidiog. Gan grwydro rhwng cydwefuso a thirluniau, cân a lleferydd, alaw ac amherseinedd, mae naratifau telynegol y ffilm yn archwilio colled, gollyngiad a dylanwad y llais. Mae The song settles inside of the body it borrows yn gwyro oddi wrth y naratifau llenyddol presennol i archwilio potensial a chyfyngiadau’r llais, cyrff defnyddedig a meddyliau wedi’u meddiannu. Yn cyd-fynd â’r arddangosfa bydd ‘Find joy in these scenes of fruitless labours’, gwaith comisiwn newydd

Freya yn y Caffi Bar sydd wedi’i gynhyrchu ar y cyd â Foundation Press, gwasg risograff arbrofol wedi’i lleoli yn Sunderland. Ynglŷn â’r artist Artist sy’n byw yng Nghaerdydd yw Freya Dooley. Mae’n gweithio gyda thestun, darluniau sy’n symud, sain a pherfformiad, ac mae ganddi ddiddordeb yn y llais fel cyswllt rhwng sain ac iaith, y meddwl a’r corff. Mae ei harddangosfa ‘Somewhere in the crowd there’s you’ yn rhedeg ar yr un pryd ym Mhrosiectau Eastside, Birmingham. Mae Freya hefyd yn cydweithio gyda’r artist Cinzia Mutigli, ac yn 2018 fe gomisiynodd Chapter waith ganddi ar gyfer Experimentica, sef eu perfformiad ‘Being Sharon’, sy’n ymwneud â’u bywydau’n rhyngblethu gyda’u hoff operâu sebon. Cafodd Freya fwrsariaeth Celfyddydau Gweledol Jerwood yn ddiweddar, ac roedd hi ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Artist Newydd Kleinwort Hambros (2019). Mae ei gwaith comisiwn unigol diweddar yn cynnwys ‘Speakable Things’, Oriel Davies, Powys (2018); a ‘Rhythms and Disturbances’, g39, Caerdydd, (2016). Cefnogir yr arddangosfa gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

www.freyadooley.com

Gallery Opening Times: Tue, Wed, Sat, Sun: 12–6pm, Thu, Fri: 12–8pm, Mon: Closed Oriau Agor yr Oriel: Maw, Mer, Sad, Sul: 12–6pm, Iau, Gwe: 12–8pm, Ar gau ar ddydd Llun


04

Art | Celfyddyd

Art in the Bar | Celf yn y Bar

Talks at 4 | Sgyrsiau Am 4

Until | Tan 28.07.19 ‘Find joy in these scenes of fruitless labours’ is a new commission from artist Freya Dooley that has been produced in collaboration with Foundation Press, an experimental risograph press based in Sunderland. Gwaith comisiwn newydd yr artist Freya Dooley yw Find joy in these scenes of fruitless labours, wedi’i gynhyrchu ar y cyd â Foundation Press, gwasg risograff arbrofol yn Sunderland. www.freyadooley.com

029 2030 4400

01.06, 15.06 + 29.06 The song settles inside of the body it borrows Our ‘Talks at 4’ are led by our wonderful gallery assistants and are a great way to delve a little deeper into our current exhibition and the artist’s approach to their work. No two talks are the same so come along and be a part of the conversation. No booking required. Caiff ein ‘Sgyrsiau am 4’ eu harwain gan gynorthwywyr hyfryd yr oriel, ac maent yn ffordd wych o fynd o dan wyneb ein harddangosfeydd presennol a dull gweithio’r artist. Does dim dwy sgwrs yr un fath, felly dewch i fod yn rhan o’r drafodaeth. Does dim angen archebu. FREE | AM DDIM


chapter.org

Learning | Addysg

Chapter Sewcial

Crafty Pictures | Lluniau Crefftus

09.06 10.30am—2.30pm Snuggly Slippers | Sliperi Snygli Sew your own slippers and handy slipper bag. A completely new project and one that promises original footwear at the end of the workshop. Once you’ve made one pair on the sewing machine, you’ll want to make a range for sleepovers, holidays and visitors! No previous sewing experience necessary on all workshops; the emphasis is on building your creative skills and gaining confidence in hand and machine sewing techniques. Cost: £22.50 Please call the Box Office to book on 029 2030 4400. Light refreshments and all materials including sewing machines will be provided. Packed lunch required. Suitable for ages 8—14.

Gwnïwch eich sliperi eich hunain, gyda bag cyfleus i’w cadw. Prosiect newydd sbon sy’n cynnig pâr o sliperi gwreiddiol i roi ar eich traed ar ddiwedd y gweithdy. Unwaith i chi wneud un pâr ar y peiriant gwnïo, byddwch eisiau gwneud cyfres ohonyn nhw ar gyfer partïon cysgu dros nos, gwyliau ac i ymwelwyr! Does dim angen profiad blaenorol o wnïo yn yr un o’r gweithdai; bydd y pwyslais ar feithrin eich sgiliau creadigol a magu hyder mewn technegau gwnïo â llaw a pheiriant. Cost: £22.50 sy’n cynnwys lluniaeth ysgafn a’r holl ddeunyddiau, gan gynnwys peiriannau gwnïo. Dewch â phecyn bwyd. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau i archebu lle ar 029 2030 4400. Yn addas ar gyfer plant rhwng 8 ac 14 oed.

05

Do you have a Birthday coming up? Contact us to book A Crafty Picture Party. 1 hour Craft Workshop, Party Buffet, and ticket to the Cinema! Saturdays and School Holidays only. 1.30pm—5.30pm (Film at 3pm). Minimum booking required. £28 per child. For more information contact learning@chapter.org Fyddwch chi’n dathlu pen-blwydd yn fuan? Cysylltwch â ni i archebu Parti Lluniau Crefftus Gweithdy crefft awr o hyd, bwffe parti, a thocyn i’r sinema! Ar ddyddiau Sadwrn a gwyliau ysgol yn unig. 1.30pm – 5.30pm (Ffilm am 3pm). Rhaid archebu lleiafswm. £28 y plentyn. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â learning@chapter.org

Young Programmers Callout Galwad am Raglenwyr Ifanc Chapter is looking for a group of young people aged 14 – 24 years old to form a Youth Committee. Members will be given training and access to a number of workshops to develop skills in Youth Programming. If you would like to book for a Crafty Pictures event, or get involved with Chapter Young Programmers, then please contact learning@chapter.org. Mae Chapter yn chwilio am grŵp o bobl ifanc rhwng 14 a 24 oed i ffurfio Pwyllgor Ieuenctid. Bydd yr aelodau’n cael hyfforddiant a mynediad at nifer o weithdai i ddatblygu sgiliau Rhaglennu Ieuenctid. Os hoffech archebu digwyddiad Lluniau Crefftus, neu ddod yn rhan o waith Rhaglenwyr Ieuenctid Chapter, cysylltwch â learning@chapter.org.


06

Performance | Perfformiadau

Neither Here Nor There Jo Fong and | a Sonia Hughes 07.06—09.06 7pm ( English) 08.06 + 09.06 4pm (Cymraeg) Performances in Welsh are hosted by Eddie Ladd and Sara McGaughey. Funny, intimate, political, a bit livid, powerful, powerless, patient. Sonia and Jo host a series of conversations that happen over 6 minutes. They have questions about how it’s all going, big questions about the world, small questions about your garden. There will be a short walk (weather permitting), small talk, a bite to eat, tables, chairs, questions, talking, listening. Come in and sit down!

“A leap of faith” – Culture Colony

Cynhelir y perfformiadau Cymraeg gan Eddie Ladd a Sara McGaughey. Doniol, agos-atoch, gwleidyddol, ychydig yn ddig, grymus, di-rym, amyneddgar. Mae Sonia a Jo yn cynnal cyfres o sgyrsiau sy’n digwydd dros chwe munud. Mae ganddyn nhw gwestiynau am sut mae pethau’n mynd, cwestiynau mawr am y byd, cwestiynau bach am eich gardd. Bydd taith gerdded fer (os yw’r tywydd yn caniatáu), sgwrs fer, tamaid i’w fwyta, byrddau, cadeiriau, cwestiynau, sgwrsio, gwrando. Dewch i mewn a steddwch lawr! £10 | £8

029 2030 4400


chapter.org

Performance | Perfformiadau

07

Gŵyl Gomedi Go Faster Stripe Comedy Festival 07.06 7pm & 9:30pm | 08.06 4pm, 7pm & 9:30pm Go Faster Stripe return to Chapter with a two-day festival of comedy that includes some of the finest comedy acts on the circuit today. Some of the comedians you will have heard of and others are yet to make their mark. Mae Go Faster Stripe yn dychwelyd i Chapter ar gyfer gŵyl gomedi ddeuddydd sy’n cynnwys rhai o oreuon byd comedi heddiw. Byddwch wedi clywed am rai o’r comedïwyr, a bydd eraill heb wneud eu marc eto. £5 per event | y digwyddiad

07.06 7pm

George Egg: Anarchist Cook

George is a fanatical cook with an anarchic approach to making meals. With live cooking as well as laughs this is a surreal mix of stand-up comedy. Mae George yn gogydd brwd sydd ag agwedd anarchaidd at greu prydau. Dyma gymysgedd swreal o gomedi gyda choginio byw rhwng y chwerthin. 07.06 9.30pm

The Elvis Dead

Rev up the Delta and come on a trip to a cabin in the Tennessee backwoods via Graceland, to witness cult classic horror movie Evil Dead 2 reinterpreted through the songs of Elvis Presley. Rhowch droed ar sbardun y Delta a dewch ar drip drwy Graceland i gaban yng nghoed Tennessee i weld y ffilm arswyd gwlt glasurol Evil Dead 2, wedi’i hail-ddychmygu drwy ganeuon Elvis Presley. 08.06 4pm

Christian Reilly

Perrier Award-winning musical comedian takes an axe to your laughter deficit. “If you’re a fan of Bill Bailey or Rich Hall, you’re probably a fan already” (Guardian). Mae’r comedïwr cerddorol sydd wedi ennill gwobr Perrier am roi diwedd ar eich diffyg chwerthin. “Os ydych chi’n hoff o Bill Bailey neu Rich Hall, rydych chi fwy na thebyg yn ffan yn barod” (Guardian). 08.06 7pm

Steve McNeil - Hey! Listen!

Steve McNeil (co-creator of/team captain on Dara O’Briain’s Go 8 Bit) recently wrote a funny book about video games, “Hey! Listen!” He adapted it for a live show and is now filming it for a DVD. Mae Steve McNeil (cyd-grëwr/capten tîm ar Go 8 Bit gyda Dara O’Briain) wedi ysgrifennu llyfr doniol am gemau fideos, “Hey! Listen!”. Fe addasodd y llyfr ar gyfer sioe fyw, ac mae e nawr yn ei ffilmio i greu DVD. 08.06 9.30pm

Seymour Mace Gets Sucked Off By God.

Mister Tuesday, potatoes versus knives, 80s, music, noise, monkeys, lords, frauds, the saddest pictures in the world, ways to live, ways to die. If this is just up your street then join Seymour! Mister dydd Mawrth, tatws yn erbyn cyllyll, yr wythdegau, cerddoriaeth, sŵn, mwncïod, arglwyddi, twyll, y lluniau tristaf yn y byd, ffyrdd o fyw, ffyrdd o farw. Os yw hwn yn swnio fel rhywbeth byddech chi’n ei hoffi, ymunwch â Seymour!


08

Larry Dean — Bampot

09.06 8pm Fresh from a sell-out international tour and smash-hit Live at the Apollo debut, Larry Dean has a new hour of ‘unexpected and excellent’ **** (Times) thoughts on Scottishness, sodomites and self-esteem. Edinburgh Comedy Award Nominee 2018.

‘One of the most honest, moving and incredibly funny sets I’ve seen in a very long time.’***** (The Herald). Ac yntau newydd ddychwelyd o daith ryngwladol a werthodd bob tocyn ac o wneud ei ymddangosiad cyntaf llwyddiannus ar Live at the Apollo, mae gan Larry Dean awr newydd o’r ‘annisgwyl a’r arbennig’ **** (Times), myfyrdodau ar Albanrwydd, sodomiaid, a hunanbarch. Enwebai am Wobr Comedi Caeredin 2018.

‘Un o’r setiau mwyaf gonest, teimladwy ac anhygoel o ddoniol rydw i wedi’u gweld ers amser maith.’***** (The Herald) £11 | £10

Performance | Perfformiadau

029 2030 4400

COMPANY OF SIRENS

Twelve Cabins Twelve Vacancies

11.06 8.00pm 12.06 6.30pm & 8.00pm Written, Conceived, and Performed by Chris Durnall with Angharad Matthews Norman Bates is innocent! How much do we really know each other, even those we love? Twelve Cabins Twelve Vacancies interlinks personal tragedy with the events of Alfred Hitchcock’s seminal sixties horror classic Psycho. Blending memory with poetic imagery, Company Of Sirens’ new piece traces Marion Crane’s journey to the Bates Motel and one boy’s entry into a world where things don’t remain the same and where foundations shake. Written, conceived, directed and performed by Chris Durnall with original music by Rhys Anderson, Twelve Cabins Twelve Vacancies is about the nature of loss and how events are captured and treasured in the memory. Wedi’i ysgrifennu, ei greu a’i berfformio gan Chris Durnall gydag Angharad Matthews Mae Norman Bates yn ddieuog! Pa mor dda ydyn ni wir yn adnabod ein gilydd, hyd yn oed y bobl rydyn ni’n eu caru? Mae Twelve Cabins Twelve Vacancies yn cydgysylltu trasiedi personol â’r digwyddiadau yn ffilm arswyd glasurol ac arloesol Alfred Hitchcock o’r chwedegau, Psycho. Gan gyfuno’r cof gyda darluniau barddonol, mae darn newydd Company Of Sirens yn olrhain taith Marion Crane i’r Bates Motel a phrofiad un bachgen sy’n camu i fyd lle nad yw pethau’n aros yr un fath, a lle mae’r sylfeini’n ysgwyd. Wedi’i ysgrifennu, ei greu, ei gyfarwyddo a’i berfformio gan Chris Durnall, gyda cherddoriaeth wreiddiol gan Rhys Anderson, mae Twelve Cabins Twelve Vacancies yn trafod natur colled a sut caiff digwyddiadau eu cyfleu a’u trysori yn y cof. £10 | £8


chapter.org

BE AWARE PRODUCTIONS | CYNYRCHIADAU BE AWARE

Y Brain | Kargalar

18.06+19.06 8pm After years of repression and censorship writer Meltem Arikan moved to Wales where she feels a deep sense of belonging. In a state of personal crisis, her Turkish-speaking, repressed, rigid self Mel meets her Welsh-speaking, adventurous, nature-loving self Tem for the first time. Written by Meltem Arikan, with Welshlanguage parts by Sharon Morgan, Be Aware’s new play is an exploration of belonging, identity and language. All shows will be accessible for English speakers. Yıllar süren baskı ve sansür sonucunda yazar Meltem, derin bir aidiyet duygusu hissettiği Galler’e taşınır. Kendi içinde yaşadığı büyük kırılma sırasında, Türkçe konuşan, bastırılmış, rijit kişiliği Mel, Galce konuşan maceraperest, doğa düşkünü kişiliği Tem ile karşılaşır. Meltem Arıkan’ın yazdığı, Galce bölümleri Sharon Morgan’ın çevirdigi, Be Aware’in yeni oyunu aidiyet, kimlik ve dili sorgulayan kişisel bir yolculuk. Oyun İngilizce konuşanlar tarafından da takip edilebilecek. Pan symudodd yr awdur Meltem Arikan i Gymru, yn dilyn blynyddoedd o orthrwm a sensoriaeth yn Nhwrci, fe gafodd deimlad dwfn o berthyn. Yng nghanol cyfnod o argyfwng personol, mae’r Mel gaeth, anhyblyg o Dwrci yn cyfarfod y Gymraes Gymraeg, anturus a hoff o natur, Tem, am y tro cyntaf. Mae drama newydd Be Aware, wedi’i hysgrifennu gan Meltem Arikan, gyda rhannau Cymraeg wedi’u trosi gan Sharon Morgan, yn archwilio perthyn, hunaniaeth ac iaith. Bydd pob sioe yn addas i siaradwyr Saesneg. £15 | £12

09

THE WYRD WONDER PRESENTS | YN CYFLWYNO

An evening of music, magic and more… Noson o gerddoriaeth, hud a mwy...

23.06 7pm STARLINGS PLANET return to Chapter with their quirky art-pop and ironic-rock. Meanwhile, louche and erudite urban enigma, RONNIE, debuts her psych-noir noise. TIM BROMAGE will be sharing an idiosyncratic collection of magic, music and spoken word. Prolific Welsh legend JOHN MOUSE will deliver an exclusive performance of his recently recorded ‘Fen Sessions’ album. Mae STARLINGS PLANET yn dychwelyd i Chapter gyda’u roc eironig a’u celf-bop od. Yn y cyfamser, bydd yr enigma amheus a dysgedig, RONNIE, yn perfformio ei sŵn seicadelig-noir am y tro cyntaf. Bydd TIM BROMAGE yn rhannu casgliad hynod o hud, cerddoriaeth a gair llafar. Bydd yr arwr toreithiog o Gymru JOHN MOUSE yn perfformio ei albwm a recordiwyd yn ddiweddar, ‘Fen Sessions’, mewn sesiwn arbennig. £7 | £5


10

Cwmwl Tystion | Witness

25.06 8pm Trumpeter Tomos Williams has assembled a cast of brilliant Welsh musicians to perform The Cwmwl Tystion Suite, a new work incorporating elements of jazz, the avantgarde, improvisation and Welsh folk. The band includes Huw Warren (piano) and Rhodri Davies (harp), along with Mark O’Connor (drums), Huw V Williams (bass) and Francesca Simmons (violin, saw). Simon Proffitt will be accompanying the performances with live visuals. Mae’r trwmpedwr Tomos Williams wedi dod â chriw o gerddorion arbennig o Gymru ynghyd i berfformio suite newydd o gyfansoddiadau sy’n cynnwys elfennau o jazz, yr avantgarde, byrfyfyrio a cherddoriaeth werin Cymru. Mae’r band yn cynnwys Rhodri Davies (telyn) a Huw Warren (piano) yn ogystal â Mark O’Connor (drymiau) Huw V Williams (bas) a Francesca Simmons (ffidl). Bydd Simon Proffitt hefyd yn creu delweddau gweledol byw. £15 | £12

Performance | Perfformiadau

029 2030 4400

Aspergers Are Us – LIVE!

26.06 7.30pm “Audiences don’t usually know what to expect from Asperger’s Are Us, a Boston sketch comedy troupe made up solely of artists on the autism spectrum. Will they use self-deprecating humour about life with Asperger’s syndrome? Are they hoping to shed light on a serious condition? Will they be something like Sheldon, the socially inept character on CBS’s ‘The Big Bang Theory’? The answer, it turns out, is none of the above. Instead of focusing on the condition, the four men who make up the troupe perform skits and monologues that reflect their thoughts, perspectives and offbeat sensibilities, often characterized by deadpan and absurd humour...” New York Times. “Fel arfer, dydy cynulleidfaoedd ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl gan Asperger’s Are Us, grŵp sgetsys comedi o Boston sydd ddim ond yn cynnwys artistiaid sydd ar y sbectrwm awtistiaeth. A fyddan nhw’n defnyddio hiwmor hunan-fychanol am eu bywyd gyda syndrom Asperger? Ydyn nhw’n gobeithio taflu rhywfaint o oleuni ar gyflwr difrifol? A fyddan nhw’n debyg i Sheldon, y cymeriad lletchwith ar raglen CBS, ‘The Big Bang Theory’? Yr ateb, fel mae’n digwydd, yw dim un o’r uchod. Yn lle canolbwyntio ar y cyflwr, mae’r pedwar dyn sy’n rhan o’r grŵp yn perfformio sgitiau a monologau sy’n adlewyrchu eu myfyrdodau, eu safbwyntiau a’u hymwybyddiaeth anarferol, a gaiff ei nodweddu’n aml gan hiwmor abswrd a chynnil...” New York Times. £11 | £9 14+


chapter.org

Performance | Perfformiadau

11

NEWSOUNDWALES PRESENT: ‘A NIGHT CELEBRATING THE 50TH ANNIVERSARY OF THE STONEWALL UPRISING - 28TH JUNE 1969 NEWSOUNDWALES YN CYFLWYNO: NOSON YN DATHLU HANNER CAN MLWYDDIANT GWRTHRYFEL STONEWALL - 28 MEHEFIN 1969

SADO OPERA + EÄDYTH 28.06 8pm SADO OPERA are known for their extravagant and eccentric stage shows. Originally from St. Petersburg, the band has now become one of Berlin’s craziest and most expressive music exports. The resident band of Wilde Renate — one of Berlin’s most notorious nightclubs have also played shows throughout Europe, spreading their propaganda of unrestrained, gender-ambivalent love. Their music is a blend of disco, boogie and electro-funk fused into a high energy live show experience. Support comes from rising Welsh singer EÄDYTH who is a bi-lingual electronic 20-year-old R&B artist from Merthyr and who was selected as part of the prestigious BBC Horizons scheme in 2018.

Mae SADO OPERA yn adnabyddus am eu sioeau llwyfan ecsentrig a mawreddog. O St. Petersburg mae’r band yn wreiddiol, ond erbyn hyn maent ymhlith cynnyrch cerddorol mwyaf gwallgof a mynegol Berlin. Maent yn fand preswyl yn Wilde Renate — un o glybiau nos mwyaf adnabyddus Berlin — ac maent wedi chwarae sioeau ledled Ewrop, gan ledaenu eu propaganda am gariad di-rwystr amwys-rywedd. Mae eu cerddoriaeth yn gymysgedd o ddisco, bwgi ac electro-ffync, wedi’u cyfuno i greu profiad sioe fyw egnïol. Bydd y gantores o Gymru EÄDYTH yn cefnogi, sef artist R&B electronig dwyieithog o Ferthyr sy’n ugain oed, ac a ddewiswyd fel rhan o gynllun clodfawr BBC Gorwelion yn 2018.

“Queer theatrical disco troop SADO OPERA are all saucy, big-hearted joy.” (The Guardian).

“Mae’r grŵp disgo queer theatraidd SADO OPERA yn griw eofn gyda chalonnau mawrion llawn llawenydd.” (The Guardian). £15 14+


12

Film | Ffilm

029 2030 4400

Rocketman 24.05—06.06

GB | 2019 | 121’ | PG | Dexter Fletcher Taron Egerton

A musical fantasy tracing the life of Elton John from his childhood as a shy pianist to flamboyant superstar. Ffilm ffantasi gerddorol yn olrhain bywyd Elton John o’i blentyndod fel pianydd swil i fod yn seren bop ddisglair.

Tolkien

01.06—05.06 US | 2019 | 112’ | 12A | Dome Karukoski Nicholas Hoult, Lily James

We explore the formative years of the author finding friendship, love and artistic inspiration among a group of fellow outcasts. Mae’r ffilm hon yn archwilio blynyddoedd ffurfiannol yr awdur yn canfod cyfeillgarwch, cariad ac ysbrydoliaeth artistig ymhlith criw o gymeriadau anghyffredin tebyg iddo.

Arctic

01.06—06.06 IS | 2018 | 98’ | 12A | Joe Penna Mads Mikkelsen

A pilot stranded in the Arctic embarks on a deadly trek through the unknown in this gripping survivalist thriller. Mae peilot sy’n sownd yn yr Arctig yn dechrau ar daith gerdded farwol drwy’r anhysbys yn y ffilm gyffro afaelgar yma am oroesi.

Thunder Road 01.06—06.06v

US | 2018 | 90’ | 15 | Jim Cummings Jim Cummings

From top | O'r brig: Rocketman, Tolkien, Arctic, Thunder ROad

A police officer faces a personal meltdown following divorce and the death of his mother in this authentic, brutally funny drama. Mae heddwas yn wynebu chwalfa bersonol ar ôl ysgariad a marwolaeth ei fam yn y ddrama real, greulon a doniol yma.

For up-to-date information on our Audio Description and Soft Subtitles for our film programme, please go to our website at www.chapter.org/access. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ddisgrifiadau Sain ac Is-deitlau Meddal yn ein rhaglen ffilm, ewch i’n gwefan, www.chapter.org/cy/mynediad-i-bobl-anabl.


chapter.org

Film | Ffilm

13

Bad Film Club Clwb Ffilmiau Gwael: Fire, Ice and Dynamite 02.06

DE | 1990 | 106’ | PG | Willy Bogner Roger Moore

A tycoon’s children and creditors compete for his money in an athletic contest called Megathon after he fakes his own death. Mae plant a chredydwyr dyn busnes yn cystadlu am ei arian mewn cystadleuaeth chwaraeon o’r enw’r Megathon ar ôl iddo ffugio ei farwolaeth ei hun.

Chapter Moviemaker

03.06 A regular showcase for short films by independent filmmakers.To enquire about screening your film or for any other information email moviemaker@chapter.org. Cyfle rheolaidd i gyfarwyddwyr annibynnol ddangos eu ffilmiau byrion. I gael mwy o wybodaeth am ddangos eich ffilm chi neu unrhyw fanylion eraill, e-bostiwch moviemaker@chapter.org.

RSC Live: The Taming of the Shrew 05.06

GB | 2019 | 210’ | Justin Audibert Claire Price, Joseph Arkley

A fresh, reimagined version of Shakespeare’s romantic comedy where England of 1590 is a matriarchy. Ail-gread ffres o gomedi ramantus Shakespeare, gyda Lloegr 1590 yn fatriarchaeth.

Sunset

07.06—13.06 Hungary | 2018 | 142’ | 15 | László Nemes Juli Jakab

A young woman arrives in Budapest in 1913, hoping for a successful future and finds herself facing her past.

From top | O'r brig: RSC Live: Taming of the Shrew, Sunset, Last Summer

Mae menyw ifanc yn mynd i Budapest ym 1913 gan obeithio am ddyfodol llwyddiannus, ond mae’n gorfod wynebu ei gorffennol.

Last Summer 07.06—13.06

Cym | 2018 | 97’ | 15 | Jon Jones Richard Harrington, Noa Thomas

During a 1970s summer four boys roam free, until a tragedy strikes that sets them against the adult world. + Q&A 07.06

Rhyw haf yn y saithdegau mae pedwar bachgen yn cerdded yn rhydd, tan i drasiedi eu troi nhw yn erbyn byd oedolion. Gyda sesiwn Holi ac Ateb 07.06


14

Film | Ffilm

029 2030 4400

Booksmart 07.06—14.06

US | 2019 | 102’ | 15 | Olivia Wilde Beanie Feldstein, Kaitlyn Dever

On their last day of school Amy and Molly try to cram years of teenage fun into one night. Ar eu diwrnod olaf yn yr ysgol, mae Amy a Molly yn ceisio stwffio blynyddoedd o hwyl ieuenctid i un noson.

XY Chelsea 11.06—13.06

GB | 2019 | 92’ | 15 | Tim Travers Hawkins

A portrait of one of the world’s most notorious whistleblowers, Chelsea Manning. Her disclosure of documents to Wikileaks changed the world forever. Portread o un o chwythwyr chwiban mwyaf adnabyddus y byd, Chelsea Manning, a ddatgelodd ddogfennau i Wikileaks a newidiodd y byd am byth.

BAFTA Cymru: Pink Wall 12.06

Cym | 2019 | 85’ | TBC | Tom Cullen Jay Duplass, Tatiana Maslany

In six scenes we explore the struggles that shape the relationship of Jenna and Leon. Mewn chwe golygfa rydyn ni’n archwilio’r rhwystrau sy’n siapio perthynas Jenna a Leon.

We the Animals 14.06—20.06

US | 2018 | 94’ | 15 | Jeremiah Zagar Sheila Vand, Evan Rosado

Three brothers with a volatile home life tear through their childhood in this lyrical coming of age tale.

From top | O'r brig: Booksmart, XY Chelsea, Pink Wall, We the Animals

Mae tri brawd â bywyd cartref ansefydlog yn rhuthro drwy eu plentyndod yn y stori dod i oed delynegol yma.

For up-to-date information on our Audio Description and Soft Subtitles for our film programme, please go to our website at www.chapter.org/access. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ddisgrifiadau Sain ac Is-deitlau Meddal yn ein rhaglen ffilm, ewch i’n gwefan, www.chapter.org/cy/mynediad-i-bobl-anabl.


chapter.org

Film | Ffilm

15

Diego Maradona 14.06—20.06

GB | 2019 | 120’ | TBC | Asif Kapadia

The wild and unforgettable story of the legendary football talent from the team behind Amy and Senna. Stori wallgo a chofiadwy y seren bêl-droed chwedlonol, gan y tîm a wnaeth Amy a Senna.

Wild Honey Pie 14.06 + 24.06—27.06

GB | 2018 | 87’ | TBC | Jamie Adams Jemima Kirke, Richard Elis

Gillian and Ollie’s marriage has become difficult and they attempt to mend things as they pursue artistic goals. + Q&A 14.06

Mae priodas Gillian ac Ollie wedi troi’n anodd, ac maen nhw’n ceisio gwella pethau drwy ddilyn eu dyheadau artistig. Gyda sesiwn Holi ac Ateb 14.06

Gloria Bell 14.06—20.06

From top | O'r brig: Diego Maradona, Wild Honey Pie, Gloria Bell, Dirty God

US | 2018 | 102’ | 15 | Sebastián Lelio Julianne Moore

Gloria spends her days living quietly, but her nights dancing in clubs and finds herself thrust into an unexpected romance. Mae Gloria’n treulio ei diwrnodau’n byw’n dawel, a’i nosweithiau’n dawnsio mewn clybiau, ac mae’n dod ar draws rhamant annisgwyl.

Dirty God 15.06—20.06

GB | 2019 | 105’ | TBC | Sacha Polak Vicky Knight

A young woman tries to return to normal life following a brutal accident in this powerful portrait of resilience. Mae menyw ifanc yn ceisio dychwelyd i fywyd arferol ar ôl damwain greulon yn y portread grymus hwn o gryfder.


16

Film | Ffilm

029 2030 4400

Sometimes Always Never 21.06—27.06

GB | 2018 | 91’ | 12 | Carl Hunter Bill Nighy

Alan awkwardly reconnects with his family when he convinces his son Peter to help him search for missing son Michael. Mae Alan yn ail-gysylltu’n chwithig gyda’i deulu ar ôl argyhoeddi ei fab, Peter, i’w helpu i chwilio am Michael, ei fab coll.

Balloon

21.06—27.06 DE | 2018 | 125’ | 12A | Michael Herbig David Kross

The gripping true story of how two families built a balloon and flew over the DDR border in the Cold War. Stori wir ac afaelgar am ddau deulu’n adeiladu balŵn i hedfan dros ffin y DDR yn ystod y Rhyfel Oer.

From top/O’r brig: Sometimes Always Never, Balloon, Liam Gallagher: As It Was, Late Night

Liam Gallagher: As It Was 21.06—27.06

GB | 2019 | 85’ | TBC | Charlie Lightening

The Oasis rock n roll star reflects on his career as one of the most outspoken stars of the 1990s. Mae’r seren roc a rôl o Oasis yn edrych yn ôl ar ei yrfa fel un o sêr mwyaf di-flewyn-ar-dafod y nawdegau.

Late Night 21.06—27.06

US | 2019 | 102’ | 15 | Nisha Ganatra Emma Thompson, Mindy Kaling

The world of a talk show host is turned upside down when she is hires a new staff writer. Mae byd cyflwynydd sioe drafod yn cael ei droi ar ben i waered pan mae’n cyflogi sgriptwraig newydd.


chapter.org

Film | Ffilm

17

A Deal with the Universe 25.06—27.06

GB | 2019 | 90’ | 15 | Jason Barker

Autobiographical documentary from Transgender filmmaker Jason Barker telling the story of a very different kind of pregnancy. Dogfen hunangofiannol gan y gwneuthurwr ffilmiau Jason Barker sy’n adrodd stori beichiogrwydd gwahanol iawn.

NT Live: Small Island 27.06

GB | 2019 | 210’ | 15 | Rufus Norris Leah Harvey, Aisling Loftus

An adaptation of Andrea Levy’s novel from Jamaica to post-war Britain when the Windrush docked at Tilbury. Addasiad o nofel Andrea Levy, sy’n mynd â ni o Jamaica i Brydain wedi’r rhyfel, pan gyrhaeddodd Windrush y dociau yn Tilbury.

Yesterday 28.06—11.07

GB | 2019 | 112’ | PG13 | Danny Boyle Himesh Patel, Lily James

Struggling songwriter Jack has an accident and awakes to a universe where no-one but him has ever heard of The Beatles. Mae Jack, cyfansoddwr sy’n ei chael yn anodd, yn cael damwain ac yn deffro mewn bydysawd lle does neb ond fe wedi clywed am The Beatles.

Support the Girls 28.06—04.07

US | 2018 | 86’ | 15 | Andrew Bujalski Regina Hall

From top/O’r brig: A Deal with the Universe, NT Live: Small Island, Yesterday, Support the Girls

During one trying day Lisa, the general manager of a sports bar finds her positivity tested in every direction. Ar ddiwrnod anodd caiff positifrwydd Lisa, sy’n rheoli bar chwaraeon, ei herio o bob cyfeiriad.

For up-to-date information on our Audio Description and Soft Subtitles for our film programme, please go to our website at www.chapter.org/access. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ddisgrifiadau Sain ac Is-deitlau Meddal yn ein rhaglen ffilm, ewch i’n gwefan, www.chapter.org/cy/mynediad-i-bobl-anabl.


18

029 2030 4400

From top/O’r brig: In Fabric, The Blue Angel

BBC CARDIFF SINGER OF THE WORLD 2019 BBC CANWR Y BYD CAERDYDD 2019 Join us for fantastic opera-related films with BBC Cardiff Singer of the World. www.bbc.co.uk /cardiffsinger Ymunwch â ni am ddetholiad o ffilmiau gwych am opera gyda Canwr y Byd Caerdydd y BBC www.bbc.co.uk /cardiffsinger

In Fabric 28.06—04.07

GB | 2018 | 118’ | TBC | Peter Strictland Marianne Jean-Baptiste, Julian Barratt

A haunting ghost story following the life of a cursed red dress from the creator of Berberian Sound Studio. Stori ysbryd arswydus yn dilyn bywyd ffrog goch sydd wedi’i melltithio, gan grëwr Berberian Sound Studio.

The Blue Angel 30.06 + 02.07

DE | 1930 | 86’ | PG | Josef von Sternberg Marlene Dietrich

An elderly professor’s ordered life spins dangerously out of control when he falls for a nightclub singer. Mae bywyd taclus athro mewn oed yn troelli allan o reolaeth pan mae’n cwympo mewn cariad â chantores mewn clwb nos.

The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert 02.06—04.06

AU | 1994 | 98’ | 15 | Stephen Elliot Hugo Weaving, Terence Stamp, Guy Pearce

Drag stars Tick, Adam and Bernadette travel through the Australian outback. Mae’r sêr drag Tick, Adam a Bernadette yn teithio drwy gefn gwlad gwyllt Awstralia.

Diva

09.06—11.06 FR | 1981 | 117’ | 12 | Jean-Jacques Beineix Wilhelmenia Wiggins-Fernandez, Frederic Andrei, Dominique Pinon

Opera-obsessed Jules is chased by record collectors and deadly crooks in this stylish and atmospheric thriller.

Mae Jules, sydd ag obsesiwn ag operâu, yn cael ei ddilyn gan gasglwyr recordiau a throseddwyr peryglus yn y ffilm gyffro steilus ac atmosfferaidd yma.


chapter.org

Film | Ffilm

Beth Gibbons & Gorecki’s Symphony of Sorrowful Songs

Farinelli

GB | 2019 | 60’ | 12a | Michal Merczynski

Managed by his controlling brother, the remarkable castrati singer Farinelli must choose between loyalty to his family or his talent.

14.06—21.06

The distinctive Portishead’s vocalist performs Henryk Górecki’s Symphony No.3 in this extraordinary performance conducted by Krzysztof Penderecki. Y lleisydd unigryw Portishead sy’n perfformio Symffoni Rhif 3 Henryk Górecki yn y perfformiad eithriadol yma gan Krzysztof Penderecki.

Jonas Kaufmann: An Evening with Puccini 14.06—22.06

GB | 2015 | 130’ | U | Brian Large

A performance by the legendary German tenor Jonas Kaufmann from the stage of La Scala Milan. Perfformiad gan y tenor chwedlonol o’r Almaen, Jonas Kaufmann, o lwyfan La Scala Milan.

19

16.06—18.06 FR | 1994 | 108’ | 15 | Gérard Corbiau Stefano Dionisi

Dan reolaeth ei frawd awdurdodol, mae’n rhaid i’r canwr castrati nodedig Farinelli ddewis rhwng ffyddlondeb i’w deulu neu ei dalent.

Moonstruck 23.06—25.06

US | 1987 | 100’ | PG | Norman Jewison Cher, Nicolas Cage

Neglected by her fiancé, Loretta is introduced to his opera-loving brother and her romance enters her life. Wedi’i hesgeuluso gan ei darpar ŵr, caiff Loretta ei chyflwyno i’w frawd sydd wrth ei fodd ag opera, ac mae ei bywyd yn cael ei lenwi â rhamant.


20

Film | Ffilm

029 2030 4400

FAMILY FEATURES | FFILMIAU I’R TEULU CYFAN A selection of fabulous, family–friendly films every Saturday and Sunday. Children under 12 years old must be accompanied by an adult. Detholiad o ffilmiau gwych sy’n addas i’r teulu cyfan, bob dydd Sadwrn a dydd Sul. Rhaid i blant dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Detective Pikachu

Aladdin

US | 2019 | 104’ | PG | Rob Letterman Ryan Reynolds, Justice Smith

US | 2019 | 128’ | PG | Guy Richie Will Smith, Mena Massoud

01.06+02.06

After his father goes missing, Tim joins up detective Pikachu and stalks the streets of Ryme City to investigate. Ar ôl i’w dad fynd ar goll, mae Tom yn ymuno â’r ditectif Pikachu ac yn ymlwybro strydoedd Dinas Ryme i ymchwilio.

Peppa Pig: Festival of Fun 08.06—09.06

22.06—23.06 A kind-hearted street urchin finds a magic lamp that has the power to make his deepest wishes come true. Mae bachgen cyfeillgar o’r stryd yn dod o hyd i lamp hud sydd â’r grym i wireddu ei ddymuniadau dyfnaf.

The Secret Life of Pets 2 29.05—30.06

US | 2019 | 86’ | U | Chris Renaud Patton Oswalt

GB | 2019 | 68’ | U | Neville Astley, Mark Baker, Joris van Hulzen, Sarah Roper, Harley Bird

We find out what Max and the gang have been up to whilst their families are away.

Mae Peppa a’i ffrindiau’n mynd ar ŵyl o anturiaethau.

Rydyn ni’n gweld beth mae Max a’i ffrindiau wedi bod yn ei wneud pan mae eu teuluoedd i ffwrdd.

Paw Patrol: Mighty Pups

Carry on Screaming

Peppa and her friends go on a festival of adventures.

08-09.06 + 15-16.06 US | 2019 | 70’ | U

The gang are back and with the world in danger the Mighty Pups are there to save the day! Mae’r criw ‘nôl, ac mae’r byd mewn perygl - ond mae’r Mighty Pups yma i achub y dydd!

Check the calendar for special screenings every Friday at 11am, exclusively for people with babies under one year old. Cymerwch gip ar y calendr am ddangosiadau arbennig bob bore Gwener am 11yb, yn arbennig ar gyfer pobl gyda babanod o dan flwydd oed.


chapter.org

21

ACCESSIBLE CINEMA SINEMA HYGYRCH Audio Description and Soft Subtitles Is-deitlau Meddal a Disgrifiadau Sain Information on Soft Subtitles/Audio Description is subject to change, please see website for confirmation. Gallai’r wybodaeth am Is-deitlau Meddal/Disgrifiadau Sain newid — ewch i’r wefan i weld y wybodaeth ddiweddaraf. Soft Subtitles | Is-deitlau Meddal Captioned screenings for the hearing impaired. Dangosiadau gyda chapsiynau i bobl â nam ar y clyw. Audio description | Disgrifiadau Sain An additional audio track narration describing events on screen, designed for those with visual impairment. Sylwebaeth ychwanegol sy’n disgrifio digwyddiadau ar y sgrin, i bobl sydd â nam ar eu golwg.

F-Rating | Ardystiad ‘F’

Films and performances directed and/or written by women. Ffilmiau a pherfformiadau wedi’u cyfarwyddo gan ferched a/neu wedi’u hysgrifennu gan ferched.

Relaxed Screenings | Dangosiadau Hamddenol

To create a supportive environment for people with complex needs these screenings have films played with the lights raised and the volume reduced. People can feel free to move around the cinema or make a noise as they feel comfortable. Er mwyn sicrhau awyrgylch cefnogol i bobl a chanddynt anghenion cymhleth, cyflwynir y dangosiadau hyn mewn ystafell sy’n fwy golau nag arfer ac â thrac sain ychydig yn is. Bydd rhwydd hynt i bobl godi a symud o gwmpas y sinema neu wneud sŵn fel y dymunant.

Dementia Friendly Screenings | Dangosiadau Addas i Bobl â Dementia

A great opportunity for people living with dementia to enjoy a film in a relaxed friendly environment, following the film there is a chance to socialise with complimentary tea and coffee. We also welcome charity workers, medical professionals, care home staff, social workers and support staff. £4.50 including refreshments Funded by the Rayne Foundation and the Dunhill Medical Trust

Cyfle ardderchog i bobl â dementia fwynhau dangosiad o ffilm mewn awyrgylch cyfeillgar a hamddenol. Ar ôl y ffilm bydd yna gyfle i gymdeithasu dros baned am ddim o de neu goffi. Bydd yna groeso cynnes hefyd i weithwyr elusennol, gweithwyr meddygol proffesiynol, staff cartrefi gofal, gweithwyr cymdeithasol a staff cymorth. £4.50 yn cynnwys lluniaeth Ariennir gan Sefydliad Rayne ac Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill

RD A W E R CL1C UPDATE CARD DDARIAD DIWE CARDIAU AR Y RAU CL1C GWOB After ten glorious years, Chapter’s loyalty card scheme — CL1C — is being withdrawn. In June, Chapter is moving to a shiny new digital box office sales system which does not support CL1C. Although sad to be losing the scheme, the Chapter team is confident that the new technology has the potential to offer customers more varied and rewarding loyalty products in the future. As a special thank you to Chapter’s enthusiastic band of CL1Cers, those who regularly trade in CL1C points with a balance over 250 points will receive a credit* which may be used against the following items on sale at box office: • Chapter Friends Membership • Tickets for selected Chapter productions • Donation to Chapter * valid until 31 December 2019

Ar ôl deng mlynedd llwyddiannus, mae cynllun cerdyn ffyddlondeb Chapter — CL1C — yn dod i ben. Ym mis Mehefin, bydd Chapter yn troi at system docynnau ddigidol newydd sbon, ac ni fydd yn cefnogi CL1C. Er y bydd hi’n drist gorfod ffarwelio â’r cynllun, rydyn ni’n hyderus y bydd gan y dechnoleg newydd botensial i gynnig gwobrau ffyddlondeb mwy amrywiol a gwerthfawr i’n cwsmeriaid yn y dyfodol. I ddiolch i’r CL1Cwyr brwd, bydd y bobl sydd wedi defnyddio pwyntiau CL1C yn rheolaidd ac sydd â balans uwch na 250 pwynt yn cael credyd* y gellir ei ddefnyddio ar gyfer yr eitemau canlynol yn y swyddfa docynnau: • Aelodaeth Ffrindiau Chapter • Tocynnau ar gyfer cynyrchiadau dethol Chapter • Rhodd i Chapter * dilys tan 31 Rhagfyr 2019


022 22

Canton Community Gardens Annual Have a Grow Day! Gerddi Cymunedol Treganna Diwrnod Blynyddol Rhoi Cynnig ar Dyfu!

01.06 10am—1pm A free event that welcomes all to come and plant some seeds! Plants and shrubs will be available for sale and - weather permitting - there will be a guided tour of the bee hives where there will also be the opportunity to wear the bee suits! Digwyddiad am ddim sy’n croesawu pawb i ddod i blannu hadau! Bydd planhigion a llwyni ar gael i’w prynu ac - os yw’r tywydd yn caniatáu - bydd taith dywys o’r cychod gwenyn lle bydd cyfle hefyd i wisgo’r gwisgoedd gwenyn! FREE | AM DDIM

Clonc yn y Cwtch

Every Monday | Bob dydd Llun 6.30–8pm Are you learning Cymraeg? Come and join us for a great chance to practice your Welsh with other learners. Croeso i bawb! In partnership with Menter Caerdydd and Cardiff University

Ydych chi’n dysgu Cymraeg? Ymunwch gyda ni am gyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg gyda dysgwyr eraill. Croeso i bawb!

Chapter Mix

029 2030 4400

University of South Wales - BA Hons TV & Film Set Design Graduate Exhibition Prifysgol De Cymru - Arddangosfa Raddedig BA Anrhydedd Dylunio Setiau Teledu a Ffilm

05.06 1pm—10pm 06.06—08.06 10am—10pm If you love fantasy worlds and intricate model making then this exhibition is a must. The featured graduate work is the culmination of three intensive years of designing, working on short films and professional work experience for each student. Throughout the course students have designed for many genres; light entertainment, soap opera, period drama, science fiction & fantasy. The final year work exhibited includes ambitious designs for feature films and the National Television Awards. Os ydych chi’n hoff o fydoedd ffantasi a chreu modelau cymhleth, dyma’r amgueddfa i chi. Y gwaith graddedig a arddangosir fydd penllanw tair blynedd ddwys o ddylunio, gweithio ar ffilmiau byrion a phrofiad gwaith proffesiynol y myfyrwyr. Drwy gydol y cwrs, mae’r myfyrwyr wedi dylunio ar gyfer sawl genre; adloniant ysgafn, opera sebon, drama gyfnod, ffuglen wyddonol a ffantasi. Mae gwaith y flwyddyn derfynol a arddangosir yn cynnwys dyluniadau mentrus ar gyfer ffilmiau nodwedd a’r Gwobrau Teledu Cenedlaethol. FREE | AM DDIM

Mewn partneriaeth â Menter Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd

FREE | AM DDIM

Cardiff Storytelling Circle Cylch Chwedleua Caerdydd

First Thursday New Poetry and Fiction Barddoniaeth a Ffuglen Newydd Dydd Iau Cyntaf y Mis

05.05 7pm Someone tells a story. It might be true or made up or traditional, but everyone listens. All storytellers and all story listeners welcome.

06.06 7.30pm First Thursday of the Month New Poetry and Fiction in Chapter features renowned guest authors: Catherine Fisher and Sheenagh Pugh reading from their new poetry collections.

Mae rhywun yn adrodd stori. Gall fod yn stori wir, yn stori draddodiadol neu’n greadigaeth bersonol – ond mae pawb yn gwrando. Croeso i storïwyr a gwrandawyr fel ei gilydd.

Dydd Iau Cyntaf y Mis - Barddoniaeth a Ffuglen Newydd yn Chapter gyda’r awduron gwadd: Catherine Fisher a Sheenagh Pugh yn darllen o’u casgliadau newydd o farddoniaeth.

£5 (on the door | wrth y drws)

£3 (on the door | wrth y drws)


chapter.org

Chapter Mix

The Drones Comedy Club Clwb Comedi Drones

Sunday Jazz | Jazz ar y Sul

07.06 + 21.06 8.30pm Clint Edwards brings you the best from up-andcoming stand-ups, as seen on Rob Brydon’s ‘Identity Crisis’. One of The Big Issue’s ‘Top Ten Things to Do in Cardiff.’ Clint Edwards yn cyflwyno comedïwyr mwyaf addawol y cyfnod, fel y gwelwyd yn ‘Identity Crisis’ gan Rob Brydon. Un o’r ‘Deg Peth i’w gwneud yng Nghaerdydd’ yn ôl y Big Issue. £5 Please note: To purchase your tickets for this event you will now have to book through box-office. Noder: I brynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad yma bydd angen i chi archebu drwy’r swyddfa docynnau.

The Arts Society Cardiff Cymdeithas y Celfyddydau Caerdydd

The Herbarium of Carl Linnaeus and The Linnean Society of London Llysieufa Carl Linnaeus a Chymdeithas Linneaidd Llundain Mark Spencer 13.06 2pm Carl Linnaeus was a Swedish botanist, physician and botanist who formalised the binomial system, a system of naming organisms. Thus, we humans are known as ‘Homo sapiens’, the common lawn daisy as ‘Bella perennis’. This system has enabled communication across centuries and between societies. He was the first man in Europe to flower and fruit a banana and he developed a technique for growing seed pearls. Botanegydd a ffisegydd o Sweden oedd Carl Linnaeus, a ffurfiolodd y system binomaidd, sef system i enwi organebau. Drwy hynny, rydyn ni fel pobl yn cael ein hadnabod fel ‘Homo sapiens’, a’r blodyn llygad y dydd fyddwn ni’n ei weld ar y gwair fel ‘Bella perennis’. Mae’r system hon wedi galluogi cyfathrebu ar draws canrifoedd a rhwng cymdeithasau. Fe oedd y dyn cyntaf yn Ewrop i flodeuo a ffrwythloni banana, a datblygodd dechneg ar gyfer tyfu hadberlau. Visitors £7 (on the door, space permitting) Ymwelwyr £7 (wrth y drws, nifer cyfyngedig)

23

23.06 9pm Our monthly evening of melodic acoustic Jazz in the Caffi Bar with the Chapter Four Jazz Quartet, featuring Glen Manby, Jim Barber, Don Sweeney and Greg Evans. Ein noson fisol o jazz acwstig melodig yn y Caffi Bar, gyda Phedwarawd Jazz Chapter, sef Glen Manby, Jim Barber, Don Sweeney a Greg Evans. FREE | AM DDIM

The Gay Men’s Book Club Clwb Llyfrau Dynion Hoyw

24.06 7.30pm A friendly and relaxed group who discuss a wide variety of books chosen by members, some gaythemed but not all. June’s book is Daphnis and Chloe” by Longus. Grŵp cyfeillgar a hamddenol sy’n trafod ystod eang o lyfrau wedi’u dewis gan yr aelodau. Bydd rhai o’r llyfrau yn cynnwys themâu hoyw, ond nid pob un. “Daphnis and Chloe” gan Longus fydd llyfr mis Mehefin. FREE | AM DDIM

Cafficadabra

29.06 8—10pm An evening of close-up capers from magician, snappy dresser and moustache enthusiast Joseff Badman. His magic involves no electronics, wires or camera trickery. What you’ll see is achieved with nothing more than his bare hands, common, everyday objects and a LOT of spare time. Blink, and you’ll miss it! If you’d like him to join you for a few moments, just holler. Look for the ‘tache, you can’t miss him. Noson o driciau a hud a lledrith gyda dewin sy’n gwisgo’n smart ac sy’n hoff o’i fwstas, Joseff Badman. Does dim trydan, gwifrau na thriciau camera’n rhan o’i hud a lledrith. Mae’n cyflawni’r cyfan gyda’i ddwylo, gwrthrychau bob dydd a LLAWER o amser sbâr. Os trowch eich pen am eiliad, fe fethwch chi e! Os hoffech chi iddo ymuno â chi am funud neu ddwy, rhowch waedd. Edrychwch am y mwstas, mae’n ddigon amlwg. FREE | AM DDIM


24

Get Involved

Cymryd Rhan

Chapter Friends

Ffrindiau Chapter

Become a friend and enjoy the many benefits on offer from discounts on tickets & at the Caffi bar to special events. Also doubles as a CLIC card. Gold £60/£45; Silver £50/£35; Bronze £25/£20.

Chapter Students

Chapter offers a free membership to students and therefore a number of benefits, including discounts on cinema/theatre tickets & Caffi bar. www.chapter.org/students.

Keep in Touch/Info

Our weekly e-listings Sign up online at chapter.org Workshops and classes Head to www.chapter.org to see the range we have on offer. Home to resident companies and Artists For more information head to www.chapter.org

Ymunwch â chynllun Ffrindiau Chapter i gael gostyngiadau ar docynnau ac yn y Caffi Bar, ac i gael gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig. Bydd eich cerdyn Ffrindiau hefyd yn gweithio fel cerdyn CLIC. Aur £60/£45; Arian £50/£35; Efydd £25/£20.

Myfyrwyr Chapter

Mae Chapter yn cynnig aelodaeth am ddim i fyfyrwyr a manteision sy’n cynnwys gostyngiadau ar docynnau sinema/theatr a phrisiau is yn y Caffi Bar. www.chapter.org/cy/aelodaeth-myfyrwyr-chapter.

Cadw mewn Cysylltiad/Gwybodaeth

Ein e-lythyr wythnosol Cofrestrwch ar-lein yn chapter.org Gweithdai a dosbarthiadau Ewch i www.chapter.org i weld yr hyn sydd ar gael. Cartref i gwmnïau ac artistiaid preswyl Am fwy o wybodaeth ewch i www.chapter.org

Chapter Theatres are supported by the David Seligman donation in memory of Philippa Seligman Noddir Theatrau Chapter gan rodd David Seligman er cof am Philippa Seligman Chapter gratefully acknowledges the support it receives from the following: Hoffai Chapter gydnabod cefnogaeth hael y sefydliadau canlynol: Esmee Fairbairn Foundation Garfield Weston Foundation Colwinston Charitable Trust The National Lottery Community Fund Foyle Foundation Admiral plc Biffa Award WCVA Social Business Fund Viridor

Dunhill Medical Trust Rayne Foundation ScottishPower Green Energy Trust Arts & Business Cymru Wolfson Foundation/ Theatres Trust Simon Gibson Charitable Trust Santander UK Henry Moore Foundation

Hope Scott Trust Gibbs Charitable Trust Ogam Igam StandUp Foundation Garrick Charitable Trust Studio 27 Oakdale Trust Contemporary Arts Society of Wales


25

How to Book

Sut i Archebu

Phone: Box Office 029 2030 4400 (major credit cards accepted). In person: Office Hrs Mon—Sun, 10.00am–8.30pm Online: 24/7 at www.chapter.org Concessions: Only applicable for Students, over 60’s, children, unemployed, disabled people, MAX card, Chapter’s Friends, and Card Holders. Proof must be shown. Group Bookings: Buy 8 tickets, get the 9th Free. Please note: Only one discount is applicable at one time. Tickets cannot be reserved without payment. No latecomers. Only bottled water allowed in the cinema auditoria.

Ffôn: Swyddfa Docynnau — 029 2030 4400 (derbynnir y prif gardiau credyd). Yn bersonol: Oriau Agor Llun–Sul, 10am–8.30pm Ar-lein: 24/7 yn www.chapter.org Consesiynau: Ar gael i fyfyrwyr, pobl 60+ oed, plant, pobl ddi-waith, pobl anabl, deiliaid cerdyn MAX, Ffrindiau Chapter a Deiliaid Cardiau. Rhaid dangos prawf o’ch cymhwyster. Archebion grŵp: Prynwch 8 tocyn ac fe gewch chi’r 9fed am ddim Dalier sylw: Dim ond un disgownt y gellir ei ddefnyddio ar y tro. Ni ellir cadw tocynnau heb dalu amdanynt. Dim hwyrddyfodiaid. Dŵr potel yn unig yn y sinemâu.

Cinema prices

Prisiau’r sinema

Cinema Before 5pm From 5pm Full £4.50 (£4.00) £7.90 (£7.20)   Concs £3.50 (£3.00) £5.80 (£5.10) Card + Conc £3.00 (£2.50) £5.00 (£4.50) BARGAIN TUESDAY! All main screening tickets £4.40

Sinema Llawn Consesiwn Carden a Chon

(Prices in Brackets) = Any time before the day of screening | online bookings.

(Prisiau mewn cromfachau) = Unrhyw adeg cyn diwrnod y dangosiad | archebion ar-lein.

How to get to Chapter

Sut i gyrraedd Chapter

Travelling: West of the city centre, Market Road, Canton, Cardiff CF5 1QE. So from the city centre it’s a 20 minute walk. Every 5 minutes by bus, No 17 and 18. Bike racks are available on site. www.chapter.org/maps-directions. Parking: There is a car park to the rear of the building and there are a number of public car parks just off Cowbridge Rd East.

d Roa

eS Glynn

ket Roa

Teithio: I’r gorllewin o ganol y ddinas, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE. Mae hi’n daith gerdded o ryw 20 munud o ganol y ddinas. Bysus rhif 17 ac 18, bob 5 munud. Mae raciau beic ar gael o flaen yr adeilad. www.chapter.org/cy/mapiau-cyfarwyddiadau. Parcio: Mae yna faes parcio yng nghefn yr adeilad ac mae nifer o feysydd parcio cyhoeddus oddi ar Cowbridge Rd East.

ad

Hamilto n

St

Mynediad i Bawb

t

Church Rd.

t

Canton / Treganna

L ec h kwit

Al be

t. rt S

Road

P — car parks | meysydd parcio  — bus stop | arhosfan bysus

n sce Cre

St. ay

Earle Pl.

m ha

ad rn Ro

Lane

e Ro a d Eas t

nd Wy

Se ve

Gray

. Library St Penllyn Rd.

S Talbot

Orchard P l.

Gr

Cowbrid g

Chapter welcomes disabled visitors. If you have any specific access requirements or questions, please contact our box-office on 029 2030 4400. We are proud to be part of Hynt, www.hynt.co.uk

t.

King’s Ro

d Harve

DISGOWNT DYDD MAWRTH! Tocyn i bob prif ddangosiad £4.40

Springfield Pl.

St. Gray Market Pl.

treet yS

Ar ôl 5pm £7.90 (£7.20) £5.80 (£5.10) £5.00 (£4.50)

Access for All

af f nd Lla

Mar

from / o 6pm

Cyn 5pm £4.50 (£4.00) £3.50 (£3.00) £3.00 (£2.50)

— cycle rack | rac feics

To Cardiff City Centre / I Ganol Dinas Caerdydd e Stre ton

ling Wel

t

Mae Chapter yn croesawu ymwelwyr anabl. Os oes gennych anghenion mynediad neu gwestiynau penodol, cysylltwch â’n swyddfa docynnau ar 029 2030 4400. Rydym yn falch o fod yn rhan o Hynt, www.hynt.co.uk


Cinema 1 | Sinema 1

Cinema 2 | Sinema 2

Performance | Perfformiad

Sat 1 Detective Pikachu 11:00, 15:00 Rocketman 14:00 Tolkien 17:45 Arctic 18:00 Rocketman 20:15 Thunder Road 20:10 Sun 2 Detective Pikachu 11:00, 15:00 Thunder Road 14:00 Rocketman 17:50 The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert 17:00 Tolkien 20:30 Bad Film Club: Fire, Ice and Dynamite 20:00 Mon 3 Tolkien 17:50 Chapter Moviemaker 18:00 Rocketman 20:20 Thunder Road 20:10 Tue 4 Tolkien 13:30, 20:15 The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert 14:00 Rocketman 17:40 Thunder Road 18:00 Arctic 20:00 Wed 5 Tolkien 13:30 Arctic 14:00 RSC Live: Taming of the Shrew 19:00 Rocketman 17:45 Thunder Road 20:20 Thu 6 Rocketman 13:30 Thunder Road 14:00, 20:25 Arctic 17:20 Rocketman 17:50 Liam Gallagher: As It Was + Satellite Q&A 19:30 Fri 7 Carry on Screaming: Arctic 11:00 Booksmart 17:40 Jo Fong and Sonia Hughes: 19:00 Booksmart 14:00, 20:45 Sunset 20:10 Neither Here Nor There (English) Last Summer + Q&A 18:00 Go Faster Stripe Comedy Festival: George Egg: Anarchist Cook 19:00 The Elvis Dead 21:30 Sat 8 Peppa Pig: Festival of Fun 11:00 Booksmart 14:00, 20:25 Jo Fong and Sonia Hughes: Paw Patrol: Mighty Pups 15:00 Sunset 17:30 Neither Here Nor There Booksmart 17:55 (Cymraeg 16:00, English 19:00) Last Summer 20:10 Go Faster Stripe Comedy Festival: Christian Reilly 16:00 Steve Mcneil - Hey! Listen 19:00 Seymour Mace Gets Sucked … 21:30 Sun 9 Paw Patrol: Mighty Pups 11:00 Diva 15:20 Jo Fong and Sonia Hughes: Peppa Pig: Festival of Fun 15:00 Booksmart 17:45 Neither Here Nor There Last Summer 17:30 Sunset 19:50 (Cymraeg 16:00, English 19:00) Booksmart 19:40 Larry Dean — Bampot 20:00 Mon 10 Booksmart 18:00 Sunset 17:30 Last Summer 20:20 Booksmart 20:30 Tue 11 Booksmart 13:30, 20:00 Diva 14:00 Company of Sirens: 20:00 Last Summer 17:50 XY Chelsea 18:00 Twelve Cabins, Twelve Vacancies Sunset 19:55 Wed 12 Booksmart 14:00, 17:45 Last Summer 13:30 Company of Sirens: 18:30, 20:00 Last Summer 20:30 BAFTA: Pink Wall + Q&A 18:00 Twelve Cabins, Twelve Vacancies Sunset 20:15 Thu 13 Hire: Arts Society Cardiff Lectures 14:00 Booksmart 13:30 Last Summer 18:00 Sunset 17:30 Booksmart 20:10 XY Chelsea 20:30 Fri 14 Carry on Screaming: Diego Maradona 11:00 Jonas Kaufmann: An Evening With Puccini 14:00 Gloria Bell 13:30, 20:35 Beth Gibbons & Gorecki’s Symphony of… 17:00 Wild Honey Pie + Q&A 18:00 We the Animals 18:25 Diego Maradona 20:25

18:30-20:00

14:00

18:30-20:00

Clonc yn y Cwtch

The Arts Society Cardiff

10:30-14:30pm

Chapter Sewcials: Snuggly Slippers

University of South Wales - 13:00-22:00 BA Hons TV & Film Set Design Graduate Exhibition First Thursday New Poetry & Fiction 19:30 University of South Wales - 10:00-22:00 BA Hons TV & Film Set Design Graduate Exhibition The Drones Comedy Club 20:30

Clonc yn y Cwtch

Canton Community Garden - 10:00-13:00 Annual Have a Grow Day Talk at 4 16:00 Cardiff Storytelling Circle 19:00

Art | Celfyddyd Events | Digwyddiadau

JUNE | MEHEFIN

Art in the Bar: Freya Dooley Until | Tan 30.07.19

Lightbox: Rachel Maclean Until | Tan 01.10.19

Gallery: Freya Dooley: The song settles inside of the body it borrows Until | Tan 14.07.19


AUDIO DESCRIPTION / DISGRIFIADAU SAIN

CTBA | I’W CAD

SOFT SUBTITLES | IS–DEITLAU MEDDAL

CTBA | I’W CAD

14:00 16:30 18:00 20:05 14:00 18:00 20:15 14:00 Be Aware Productions: 20:00 18:00 Y Brain | Y Kargalar 20:05 14:00 Be Aware Productions: 20:00 17:50 Y Brain | Y Kargalar 20:05 14:00 18:00 20:05 14:00 18:00 19:55 14:00 17:30 20:05 13:30, 18:05 The Wyrd Wonder Presents: 19:00 15:30 An evening of music, magic and more… 20:00 17:45 20:20 14:00 Cwmwl Tystion / Witness 20:00 17:50 19:55 13:30, 20:15 Aspergers Are Us – LIVE! 19:30 17:40 13:30, 19:55 17:45 17:50 Newsoundwales Present: 20:00 19:55 Sado Opera + Eädyt 14:00 17:35 20:05 13:00 15:30 17:45 20:10

14:00, 18:30 17:00 20:25

Talk at 4 Cafficadabra

Clonc yn y Cwtch Gay Men’s Book Club

Sunday Jazz

The Drones Comedy Club

Clonc yn y Cwtch

Talk at 4

16:00 20:00-22:00

18:30-20:00 19:30

21:00

20:30

18:30-20:00

16:00

For up-to-date information on our Audio Description and Soft Subtitles for our film programme, please go to our website at www.chapter.org/access. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ddisgrifiadau Sain ac Is-deitlau Meddal yn ein rhaglen ffilm, ewch i’n gwefan, www.chapter.org/cy/mynediad-i-bobl-anabl.

Sat 15 Paw Patrol: Mighty Pups 11:00 Wild Honey Pie Beth Gibbons & Gorecki’s Symphony of… 13:00 Beth Gibbons & Gorecki’s Symphony of … Peppa Pig: Festival of Fun 15:00 We the Animals Gloria Bell 17:45 Diego Maradona 20:00 Sun 16 Peppa Pig: Festival of Fun 11:00 Farinelli Paw Patrol: Mighty Pups 15:00 Beth Gibbons & Gorecki’s Symphony of… Diego Maradona 17:30 We the Animals Gloria Bell 20:00 Wild Honey Pie Mon 17 Gloria Bell 13:30, 17:50 Jonas Kaufmann: An Evening With Puccini Diego Maradona 20:00 Dirty God We the Animals Tue 18 Hire: Re-Live Theatre Company 11:00 Farinelli Diego Maradona 13:30, 17:45 We the Animals Gloria Bell 20:15 Dirty God Wed 19 Dirty God 13:30 Beth Gibbons & Gorecki’s Symphony of… Gloria Bell 17:45 Dirty God Diego Maradona 20:00 We the Animals Thu 20 We the Animals 13:30 Jonas Kaufmann: An Evening With Puccini Diego Maradona 17:45 We the Animals Gloria Bell 20:15 Dirty God Fri 21 Carry on Screaming: Sometimes Always Never 11:00 Beth Gibbons & Gorecki’s Symphony of… Late Night 13:30, 17:50 Liam Gallagher: As It Was Sometimes Always Never 20:00 Balloon Sat 22 Aladdin 11:00, 15:00 Jonas Kaufmann: An Evening With Puccini Sometimes Always Never 17:50 Balloon Late Night 19:50 Liam Gallagher: As It Was Sun 23 Aladdin 11:00, 15:00 Liam Gallagher: As It Was Late Night 18:00 Moonstruck Sometimes Always Never 20:10 Balloon Mon 24 Sometimes Always Never 17:50 Balloon Late Night 20:00 A Deal With The Universe Tue 25 Sometimes Always Never 13:30, 20:10 Moonstruck Late Night 18:00 A Deal With The Universe Balloon Wed 26 Late Night 14:00, 20:00 A Deal With The Universe Sometimes Always Never 18:00 Balloon Thu 27 Sometimes Always Never 14:00 Balloon NT Live: Small Island 19:00 Late Night Fri 28 Carry on Screaming: Yesterday 11:00 Support the Girls Yesterday 14:00, 17:40, 20:00 In Fabric Sat 29 The Secret Life of Pets 2 11:00, 15:00 Yesterday Yesterday 17:40, 20:00 In Fabric Support the Girls Sun 30 The Secret Life of Pets 2 11:00, 15:00 Yesterday Yesterday 17:40, 20:00 The Blue Angel In Fabric Support the Girls


GIN GARDEN PARTY PARTI JIN YN YR ARDD 21 | 22 JUNE | MEHEFIN 2019

Please join us for our second annual gin festival. Help us welcome in the Summer Solstice on Friday evening in our lovely courtyard garden. There will be a range of gin cocktails on offer, along with the traditional choices for those who simply like a gin & tonic. Live music too on Saturday from midday till late. Oh and did we mention gin! (Non alcoholic cocktails will also be available)

Friday 21.06 | 5pm till close | Saturday 22.06 | 12 midday till close. Ymunwch â ni ar gyfer yr ail ŵyl jin flynyddol. Helpwch ni i groesawu Hirddydd Haf ar nos Wener yn ein gardd hyfryd ar yr iard. Bydd ystod o goctêls jin ar gael, a bydd dewis mwy traddodiadol i’r rhai sy’n hoff o jin a thonig arferol. Bydd cerddoriaeth fyw ar ddydd Sadwrn o ganol dydd tan yn hwyr. Glywsoch chi y bydd jin? (Bydd coctêls di-alcohol hefyd ar gael).

Dydd Gwener 21.06 | 5pm tan amser cau | Dydd Sadwrn 22.06 | ganol dydd tan amser cau. Chapter, Market Road, Canton, Cardiff Heol Y Farchnad, Treganna, Caerdydd www.chapter.org chaptertweets

chapterarts Design: Nelmes Design

Profile for Chapter

Chapter June | Mehefin 2019  

Art | Celfyddyd | Performance | Perfformiadau | Film | Ffilm | Food Drink | Bwyd A Diod

Chapter June | Mehefin 2019  

Art | Celfyddyd | Performance | Perfformiadau | Film | Ffilm | Food Drink | Bwyd A Diod

Profile for chapter
Advertisement