Page 1

Номын сангийн фондын байрлал


Бари м фон туудыг дын байр номын санг санг ийн шил ийн ф тын о нд -фон тави төгс ы н д урт б ы б г хадг ө а н л й х и р эм а й а л дара ламжий жээ ба уулалт: н үе ша йрлуула т бо бүрэ х нь алал н тав л но.Н лдэх иурт -хад омы ү бари үнээ хадг галамж н р фо мт уу алам ийн нд дыг ажи г ж о б ай р ллаг ийн та рим б луул Ном аа юм. виурт а шифр ах д б ы и эс айрл йн д доош г тави уула агуу у т р а т х в фон байр байн иуры нь н д о мы луул а. н тав н са ах үн цан нгий дсэн бүрт н чигл зүүн эл – ээс б дээр аруу ээс нд ч иглэ сэн


Төрөл ангийн Агуулгын Сэдэвчилсэн ба зүйлчилсэн

Үсэг дарааллын Газар зүйн

Фондын байрлуулалт

Он дараалал хэлбэрийн Хэлний Хэмжээний Дугаар дараалсан


Төрөл ангийн байрлуулалт: баримтыг шинжлэх ухааны салбараар ангилагдсаны дагуу байрлуулна. Үсэг дарааллын байрлуулалт: шифрт өгөгдсөн зохиогчийн тэмдэгтийн үсгийн дарааллаар байрлуулна. Он дарааллын байрлуулалт:хэвлэгдсэн оны дарааллаар байрлуулна Газар зүйн байрлуулалт: баримтуудыг тивээр ялган тив дотор нь улс муж хязгаар хот дүүрэг аймаг сум г.мэт ялгана. Хэлний байрлуулалт: баримтыг хэл хэлээр ялгана.


Хэмжээний байрлуулалт: хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг өндөрийн хэмжээгээр: 18,5см хүртэл бол I форматын 18,5-25,5 см бол II форматын 25,5-29,5см бол III форматын 29,5см-ээс дээш бол IV форматын Хэвлэлийн өргөний хэмжээ 22см ээс их бол өргөн форматын гэж ангилдаг. Том хэмжээтэй нь 41см ээс дээш урттай баримтуудыг хэвтээгээр байрлуулна.


Дугаар дараалсан байрлуулалт: баримтыг ерөнхий дансны дугаарын дарааллаар эсвэл номын санд ирсэн дарааллаар байрлуулна. Энэ байрлуулалт нь олон сая номтой уншлагын олон танхимтай фондтой том номын санд тохиромжтой. Тогтмол хэвлэлийг байрлуулах: тогтмол хэвлэл нь том жижиг ямар ч төрлийн номын сангийн фондын чухал хэсэг нь болдог. Сонин сэтгүүлийг номоос тусд нь үсэг дараалал,он дараалал,дугаар дараалсан байрлалаар байрлуулна. Гадаад хэлний тогтмол хэвлэлүүдийг захиалан авдаг бол хэл хэлээр нь ялгаж тус бүрдээ дээр журмаар байрлагдана. Тогтмол хэвлэлийг танхимын ойр байрлуулж улирал эсвэл хагас жил тутамд үндсэн фондод шилжүүлнэ.


Нийтийн номын санд ашигладаг хамгийн түгээмэл байрлуулалт нь төрөл анги-үсэг дарааллын байрлуулалт юм. Баримтыг шифрийн дагуу байрлуулна. Шифр нь ангийн заалт болон зохиогчийн тэмдэгтээс бүрдэнэ. Шифрийг тавиурын заалт ч гэж нэрлэдэг. Үсгийн дарааллыг ашиглахын тулд зохиогчын тэмдэгт ашиглана. Зохиогчийн тэмдэг нь зохиогчийн нэр эсвэл гарчгийн эхний үсгээс бүрдэнэ.

Фондын байрлал