Årskommunikén Chalmers Ventures 2020

Page 1

2020 C halmers Ventures

kommuniké

Hela venture creation-processen under samma tak.


16

12

36

CV siffror.

CFO berättar.

Impact.

32 04 Investeringar.

Vd har ordet.

44

20

Jämställdhet.

Våra program.


Innehåll. Vd har ordet.

4

Unik tillväxtfabrik.

6

Chalmers Vetnures statements.

8

Venture creation i alla faser.

10

CFO berättar.

12

Portföljen.

14

CV siffror.

16

Våra program.

20

Investeringar.

32

Impact.

36

Chalmers Ventures - händelser under året.

40

Portföljen - händelser under året.

42

Jämställdhet.

44

Startup Stories.

48

Teamet på CV.

50

Partners och samverkan.

52.


Vd

Sara Wallin

har ordet.


Världen behöver bli mer hållbar. Oavsett om det handlar om minskad hunger, lägre klimatpåverkan eller bevarande av livet i havet är techbolagen en av de viktigaste nycklarna för att vi ska lyckas. En väg för att forskningen och idéerna inom tech ska göra nytta är kommersialisering. I detta är Chalmers Ventures en viktig organisation. Just nu skapar vi bolag, tillsammans med forskare och entreprenörer, och driver utvecklingen mot investeringar i så kallade tech impact-bolag: Innovationsdrivna företag som på riktigt kan förändra världen till det bättre. I vårt arbete blir ett resultat att vi får företag, varav många är sprungna ur Chalmers tekniska högskola, att bli globala tillväxtbolag. Det innebär att vi stärker Sveriges konkurrenskraft samtidigt som vi skapar avkastning till vår egen verksamhet. När vi sedan säljer av vår ägarandel i ett tillväxtbolag, genom en så kallad exit, så återinvesterar vi vinsten i nästa unga idé. Det innebär att vi skapar nya förutsättningar för att investera i och arbeta med forskning och idéer i en tidig fas som ofta saknar riskkapital.

I det har Chalmers Ventures tagit ett strategibeslut att de investeringar vi gör i nya innovationer ska ha bäring i något eller flera av FN:s hållbarhetsmål. Inte kan ha bäring i, eller bör ha. De ska ha. Vi är rankade nummer ett bland universitetsinkubatorer i Skandinavien och bland de tio ledande i världen. Vi är en av Sveriges mest aktiva investerare i unga tech impact-bolag. Chalmers Ventures portföljbolag, inklusive alumni-bolagen, har idag skapat ett värde på cirka 12 miljarder kronor. De bidrar med allt från att bota cancer, bygga viljestyrda proteser, möjliggöra rent vatten till att människor får tillgång till el på avlägsna platser. I Chalmers forskning finns en guldgruva för att ta fler idéer från laboratoriet till att bygga morgondagens tillväxtbolag.

Och därigenom skapas ännu fler företag kring forskning och innovationer med syfte att skapa en bättre värld.

Vi har en riktigt bra plattform att utgå från, med en affärsmodell som fungerar. Den ska vi skala upp för att kunna göra ännu mer skillnad.

Just nu är tajmingen för en sådan utveckling perfekt. Allt fler förstår att hållbarhet är mänsklighetens väg framåt. För ovanlighetens skull i historien sitter riskkapitalisten och aktivisten i samma båt och styr åt samma håll.

Chalmers tekniska högskola har som mål att bli ett av världens mest entreprenöriella universitet. Chalmers Ventures är en konkret verksamhet att visa upp som exempel på hur man är på väg att lyckas.

Chalmer där våra samma commun unik till entrepre


6

Unik tillväxtfabrik. Hela venture creation processen under samma tak

Under de år som vi arbetat med venture creation så har vi sett att tre grundbultar alltid krävs för att kunna ta en tidig teknikidé hela vägen till att bli ett fungerande tillväxtbolag. Och det är just när dessa tre områden får möjlighet samspela som den där tillväxtmagin sker. Det första som behövs är den grundläggande kunskapen om de olika processerna och faserna. I början handlar det om vilka idéer eller forskning som har potential att kunna kommersialiseras. Sedan växlar fokus till kunskap om hur det ska kommersialiseras. Vi behöver alltså ha kunskap om vilka delar som behöver komma på plats och i vilken fas av tillväxtresan. Vi skulle kunna kalla det för kompetens om strukturkapital. Del två handlar om kapital i form av tid och pengar. Pengar och tid är ett problem för riktigt tidiga teknikidéer, som exempelvis forskning, eftersom denna ultratidiga fas också innebär en extremt hög risk där få är villiga att investera. Även om exempelvis ordet riskkapital låter som att det finns där i tidiga faser så är det allt som oftast

COMPETENCE

+

CAPITAL

så att riskkapitalet med tid och pengar först är tillgängligt för startups när de är lite mer mogna och kunnat bevisa sin modell. Därför har vi på CV medvetet valt att gå in redan i de tidigaste faserna tid och pengar för att följa med och investera under hela tillväxtresan. Det tredje behovet vi sett handlar om relationer; att nätverka, få ett sammanhand och lära sig av varandra. Människor helt enkelt. På Chalmers Ventures kallar vi dessa tre ben för competence, capital och community. Vi har till och med gått så pass långt att vi valt att ha alla delar i en och samma organisation. Vi tror nämligen att detta upplägg är framtiden för venture creation.

+

COMMUNITY


77

Chalmers Ventures strategi att samla alla tre benen competence, capital och community under ett och samma tak gör oss till något av en unik tillväxtfabrik.


8

Chalmers Ventures statements.


99

CV vision. Chalmers Ventures ska vara världsledande på att skapa och utveckla forsknings- och kunskapsbaserade tillväxtföretag som bidrar till ett hållbart samhälle.

CV mission. Chalmers Ventures bygger framtidens nya tillväxtbolag inom tech. Genom att skapa livskraftiga och hållbara teknikbaserade tillväxtbolag baserade på forskning och kunskap bidrar CV till lösningar på samhällsutmaningar och stärker Sveriges konkurrenskraft.

CV affär. Chalmers Ventures affär är att skapa, utveckla och med vinst framgångsrikt avyttra hållbara, teknikbaserade tillväxtbolag genom aktivt ägarskap, kompetens och marknadsmässiga investeringar från start till tillväxt


10

Venture creation i alla tillväxtfaser Vi är med precis hela resan: från tidig idé och forskning till ett globalt tillväxtbolag.

Chalmers Ventures ska med sin kompetens vara med och skapa de förutsättningar som krävs för att ett tillväxtbolag ska kunna starta på rätt sätt och med rätt strukturkapital. CV ska sedan vara med under bolagens uppstart, utveckling och tillväxt fram till dess att CV avyttrar bolagen.


1111

5 /// Sälja & avyttra Chalmers Ventures driver ett positivt exitarbete när det bedöms som optimalt. Vinsten används sedan för att investera i de tidiga faserna där det saknas riskkapital. Innehav som inte utvecklas väl avyttras så att resurserna läggs på de bolag med störst potential och positiv inverkan på portföljen.

4 /// Skala upp I uppskalningen går bolagen från att vara startups till att bli hållbara tillväxtbolag med målet att nå ut på en internationell marknad. I denna fasen verkar CV med kompetens som aktiva ägare, proffesionellt styrelsearbete och syndikerar rätt tillväxtkapital.

3 /// Validera & verifiera Här stöttar CV bolagen med att validera bolagens affär, arbeta för betalande kunder samt låsa affärsmodell. CV hjälpa bolagen hitta rätt bevispunkter för att validera och verifiera det bolagets unika idé både mot marknaden och investerare.

2 /// Skapa & starta upp

Chalmers Ventures är redan med i fasen innan bolagsstarten. Här skapar vi rätt grundförutsättningar så att bolagen formas på rätt sätt. Det innebär att vi tillsammans med bolagen bygger strukturkapital. Chalmers Ventures är sedan också med och startar upp bolagen och ger extra förutsättningar under den första kritiska tiden.

1 /// Identifiera

I den tidigaste fasen attraherar, uppsöker och utvärdera vi forskning och teknikidéer. Den teknik som har störst potential matchas med entreprenörer. Det skapar en unik möjlighet för att nyggiggöra de forskningsinnovationer som saknar egen genomförandekapacitet.


12

CFO

berättar.

Emma Siljeäng

Att göra skillnad på riktigt, där hållbar innovation och en framgångsrik affär går hand i hand – det är kärnan bland våra bolag. Det är med stor stolthet vi kan visa upp Chalmers Ventures portföljbolag som under 2020 visat på stora framgångar och förmåga att anpassa sig utefter en förändrad världsbild.

Året som inleddes på staplande steg med ändrade förutsättningar och en vikande kapitalmarknad för att sedan återvända med kraft och attrahera mer kapital än någonsin, totalt investerades 470 MSEK i portföljbolagen under året. Portföljbolagens totala bolagsvärde uppgick till 3,1 miljarder (exklusive alumni bolagen). Teknik leder vägen för lösningar på våra samhällsutmaningar, det har vi inte minst kunnat se året som passerat och det digitala språng som världen tog. Men för att innovationer ska bli verklighet behövs människor. Chalmers Ventures strävar att skapa de bästa förutsättningarna för att entreprenörerna i vår Ventures familj ska lyckas och tillsammans göra idéer till samhällsförändrande verklighet. Genom entreprenörskap, kommersiellt fokus och starka team uppbackat av kapital är Chalmers Ventures en stadig partner på tillväxtresan Under året välkomnade vi in 15 nya startups baserade på forskning och kunskap inom bland

annat energilagring, vattenrening, deep learning och ny teknik som möjliggör snabbare process att ta fram nya läkemedel som ger oss helt nya möjligheter att bekämpa sjukdomar och öka vårt skydd mot pandemier. Vi satte 3 st bolag på börsen och möjliggjorde därigenom för fler att investera i teknik som hjälper nyfödda att komma igång med andningen, bota kronisk ryggsmärta med hjälp av mjölksyrainjektion samt lönsam småskalig biogasproduktion. Under året förvärvades deeptech bolaget OptiGOT utav marknadsledande NVIDA och är ett framgångsrikt exempel på ett av våra bolag som gjort resan från Chalmersforskning till globalt tillväxtbolag. OptiGOT specialdesignar högpresterande VCSEL-lasrar. Chalmers Ventures är en av Sveriges mest aktiva Tech investerare och investerade under 2020 i 34 bolag. Genom vår verksamhet och investeringar så har vi både en möjlighet och ett ansvar skapa ett hållbart samhälle vad gäller så väl miljö, socialt, ekonomi och jämställdhet. Ett av de bolag som vi investerade i är snabbväxande


1313

Genom entreprenörskap, kommersiellt fokus och starka team uppbackat av kapital är Chalmers Ventures en stadig partner på tillväxtresan

SaaS-bolaget Winningtemp. Winningtemp nyttjar avancerad HR-teknologi i en digital plattform för skapa välmående, effektiva och moderna organisationer, även vid distansarbete. Winningtemp tog totalt in 157 MSEK i rundan med sikte på internationell expansion. Chalmers Ventures arbetar aktivt med saminvesteringar och syndikeringspartners och hjälper därigenom till att växla upp finansieringen vi våra portföljbolag och kan vara med från första krona till tillväxt. Under 2020 växlades varje krona Chalmers Ventures investerade upp 19 gånger av ägarkapital från syndikeringspartners.

samhällsförändrande bolag i vår tillväxtfabrik. Förutom att lösa samhällsutmaningar så skapar bolagen så väl nya arbetstillfällen som ökad konkurrenskraft för Sverige. Bolagen i vår portfölj omsätter 661 MSEK* och har 552 anställda*. Chalmers Ventures har totalt arbetat med över 656 start-ups och varit med och startat och investerat i över 224 bolag. Under året har vi arbetat fram strategier för att kunna få fram än mer forskning till marknaden och utökat vår plattform för bolagen att växa på genom tex nya strategiska partnerskap.

Hittills har Chalmers Ventures framgångsrikt exiterat 33 bolag varav 16 börsnoteringar. Det positiva resultat som Chalmers Ventures gör genom sina exits återinvesteras i nya teknikbaserade bolag och är en förutsättning för att kunna fortsätta vara med och skapa nya *avser siffror från 2019


14

Portföljen. Chalmers Ventures arbetar med och investerar i teknikbaserade och innovativa bolag med tillväxtpotential från de allra tidigaste faserna fram till exit. Dessa bolag ska ha en internationellt skalbar tillväxtpotential, entreprenöriellt drivna team och bidra till ett hållbart samhälle genom att verka för något av FN:s hållbarhetsmål. Bolagen ska vara, eller ha varit, del i något av Chalmers Ventures inkubatorprogram eller ha en annan tydlig koppling till Chalmers. Chalmers Ventures investeringsmodell är att arbeta från de allra tidigaste skedena och att vara första finansiär i bolagen för att sedan följa med i de senare tillväxtfaserna med större kapital. Bolagen återfinns framförallt inom techbranscherna Greentech, Health och ICT. Vid utgången av 2020 bestod portföljen av 80 bolag där portföljbolagens totala bolagsvärde var 3094 MSEK. Chalmers Ventures investerar enbart i onoterade bolag och gör cirka 15 nyinvesteringar per år. Ambitionen är att ha en portfölj på mellan 70 och 80 bolag, varför det fortgår ett kontinuerligt och aktivt arbete även

med att avyttra innehav i portföljen. De flesta avyttringarna är till industriella eller finansiella aktörer, men vissa portföljbolag passar även för att noteras. Chalmers är långsiktiga ägare och när ett bolag noteras övergår ägandet från Chalmers Ventures till Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola som förvaltar koncernens noterade innehav. Chalmers Ventures agerar även som investment managers åt Chalmers Innovation Seed Fund, vars innehav uppgår till totalt 8 bolag, varav 4 bolag även återfinns i Chalmers Ventures egna portfölj. Bolagen i Chalmers Ventures portfölj har sedan starten 2015 utvecklats väl. Då var portföljbolagens totala bolagsvärde 900 MSEK och vid utgången av 2020 har portföljbolagens totala bolagsvärde ökat till 3,1 miljarder. Till detta kan de exiterade bolagens gemensamma bolagsvärde om 8,8 miljarder adderas. Chalmers Ventures har även realiserat 105 MSEK i köpeskilling från sålda bolag under dessa år. Värdeutvecklingen ses som ett bevis på att Chalmers Ventures modell att skapa nya tillväxtbolag fungerar samt att långsiktighet ger resultat.

PORTFÖLJEXEMPEL

GREENTECH

HEALTHTECH

ICT

OTHERS

Minalyze


1515

Greentech 75 MSEK

Others 30 MSEK

ICT 98 MSEK

Greentech 16 st

Others 15 st

ICT 34 st

Greentech 571 MSEK

Others 299 MSEK

ANTAL BOLAG I

80

PORTFÖLJBOLAGENS

TOTALA BOLAGSVÄRDE

3094

3094

MSEK Portföljbolagens bolagsvärde

Healthtech 672 MSEK

MSEK

PORTFÖLJEN

80 st

Antal bolag i portföljen

Healthtech 15 st

TOTALA PORTFÖLJVÄRDE

254

254

MSEK Chalmers Ventures portföljvärde

Healthtech 51 MSEK

CHALMERS VENTURES

MSEK ICT 1552 MSEK


16

1 JANUARI 2020 TILL 31 DECEMBER 2020

CV siffror. Input. Ett händelserikt och framgångsrikt år har passerat som präglats av många utamaningar. Vi har arbetat med hela 158 fantastiska startups och däribland välkomnat 15 nya bolag in i portföljen.

Under 2020 har CV startat

15 51 nya bolag

nya projekt

Under 2020 har CV arbetat med

90 68 158 BOLAG

PROJEKT

STARTUPS


1717

x 19

För varje investerad krona av chalmers ventures investerades 19 till av externa investerare

REALISERADE EXITS

10

SÅLDA sålda bolag BOLAG

REALISERAT

23

INVESTERINGAR

24,7

INVESTERATS I

MSEK

MSEK MSEK

BOLAG

Rörelseresultat före avskrivningar

Resultat från finansiella investeringar

Resultat efter skatt

0,9

32,3

29,3

MSEK

MSEK

34

MSEK


18

SEDAN STARTEN 1999 FRAM TILL IDAG

CV siffror. Output. Sedan starten 1999 har Chalmers Ventures byggt upp en unik output i Sverige inom venture creation. Vårt mål är att bygga framtidens tillväxtbolag inom tech som är med och förändrar välden.

ARBETAT MED

656 STARTUPS

UTVÄRDERAT

4794 IDÉER

224 BOLAG 80

BOLAG I PORTFÖLJEN

ARBETAT MED

5258

ENTREPRENÖRER & INNOVATÖRER

TOTALT ANTAL BOLAG SOM VI INVESTERAT I

33 EXITS

72

AKTIVA ALUMNIBOLAG


1919

Portföljbolag.

3094

661

PORTFÖLJBOLAGENS TOTALA BOLAGSVÄRDE

PORTFÖLJBOLAGENS TOTALA OMSÄTTNING

MSEK

MSEK

552 ANSTÄLLDA

ANTAL ANSTÄLLDA I PORTFÖLJBOLAGEN

BOLAGSVÄRDE ALLA VÅRA BOLAG PORFÖLJ- OCH ALUMNIBOLAG

11,8 MDR SEK

Alumnibolag.

8763

1099

ALUMNIBOLAGENS TOTALA BOLAGSVÄRDE

ALUMNIBOLAGENS TOTALA OMSÄTTNING

MSEK

68% SURVIVAL RATE

MSEK

Hos Chalmers Ventures är 68% av alla bolagen som genomgått våra program fortfarande aktiva.

569 ANSTÄLLDA

ANTAL ANSTÄLLDA I ALUMNIBOLAG


20

Våra program.

Rätt insats för varje tillväxtfas Med ett bevisat track record finns vi här vid din sida, i med och motgångar, dedikerade att få ditt bolag att lyckas, för vi sitter i samma båt. Endast 5% av alla startups i världen överlever. Hos Chalmers Ventures är 68% av alla bolagen som genomgått våra program fortfarande aktiva.


2121

De tre vanligaste anledningarna att startups misslyckas är avsaknat marknadsbehov, brist på finansiering och fel team. Vi har mannat upp med kunskap, kapital, och en hel community för att skapa de bästa förutsättningarna. I våra program vågar vi se potentialen i det nya och outforskade. Vi tror på människor som vill skapa nya saker tillsammans. För att om idéer ska bli verklighet, då krävs det människor och ett team.

Promimic är mitt inne i sin genombrottsfas på den internationella implantatmarknaden. Hemligheten är ett nano-tunt lager av benkristaller och en patenterad trestegsraket. Vd:n Magnus Larsson förklarar: – Vi startade en framgångsrik satsning på den amerikanska marknaden för drygt 3 år sedan och nu är vi mitt upp i en spännande tillväxtfas. Vår ytmodifieringsteknik för ortopediska och dentala implantat halverar inläkningstiden med benet och skapar fler lyckade operationer. Läs hela på chalmersventures.com/startupstories

Vi är en långsiktig partner som är med dig i med och motgångar. Vi ser potentialen där andra backar och vågar tro innan det är bevisat. Kundfokus, affärsmässighet, grit och mod.


22

Technology Transfer. Vad För att ta ledande forskning inom teknik till en internationell marknad. Nyttiggörandet där forskning kommer ut i samhället är ett av våra viktigaste uppdrag. Chalmers Ventures hjälper dig som forskare på Chalmers att nyttiggöra dina forskningsresultat genom kommersialisering. I första steget tas idéen genom ett program som gör idéen redo för bolagisering och intag i vår Accelerator.

För

Forskare från Chalmers

Med utgång i kommersiellt intressanta forskningsresultat

Mål • Hitta bevisad betalningsvilja från marknaden • Bli redo för Acceleratorn

Tid

12 måndader

Innehåll • Kommersialisera forskning och intellektuella tillgångar • Affärsutveckling • Skydda IP genom ex patent • Finansiering: - idébanksmedel - verifieringsmedel - ägarkapital


2323

Slå dig ner vid runda bordet. Där sitter redan Anand Kumar Rajasekharan, Saba Atefyekta och Martin Andersson från Amferia. – Det här plåstret är bara vår första produkt. Om 10 år är vi ett globalt företag och vi finns i länder där behovet är som störst. Vi hoppas bli en del av lösningen som gör att vi kan spara in på antibiotika. Vi vill bidra till att det här inte är ett världsproblem år 2050. Läs hela på chalmersventures.com/startupstories


24

Tech matching for Encubation. Vad Matchning mellan teknikidéer från forskare och innovatörer och entreprenörer från Chalmers Entreprenörskola med målet CV Accelerator. Vi har en unik process där forskare och innovatörer kan få sina teknikidéer och forskning matchade med entreprenörer från Chalmers Entreprenörskola. Under ett helt år kan idéen utvecklas med målet att bli en tech startup.

För

Tid

• Forskare • Innovatörer Industriella avknoppningar • Masterstudenter på Chalmers entreprenörskola

12 måndader

Mål • Hitta bevisad betalningsvilja från marknaden • Bli redo för Acceleratorn

Innehåll • Tech matching mellan innovatör och entreprenör • 3-5 bolag per år • Affärscoaching • Community & nätverk • Finansiering:

- försådd 50 000 SEK - möjlighet verifieringsmedel


2525

Minalyze Minalyze – ett företag med ursprung från Chalmers Entreprenörskola som ger gruvindustrin supersnabba analyssvar. – Allt eftersom vi verifierade det initiala problemet identifierades fler problem och parallellt utvecklade vi ett koncept som skulle lösa dessa. Efter cirka ett halvår sökte vi patent på konceptet och påbörjade utvecklingen av det automatiserade instrumentet. Vi använder oss av en rad sensorer, bland annat fluorescerande röntgen som på ett oförstörande sätt genererar kemiska analyser. Läs hela på chalmersventures.com/startupstories


26

Startup Camp. Vad

Träningsprogram med hands-on hjälp som för din idé eller startup redo för CV Accelerator. Kom i form på CV Startup Camp där ett intensivt träningsprogram. Arbeta med affärscoacher från CV för att provtrycka kundbehov, ta fram prototyp och pitchträna. Målet är att nå intag i CV Accelerator.

För

• Startups & team • Tidigaste skedet

Mål • Hitta bevisad betalningsvilja från marknaden • Bli redo för Acceleratorn

Tid

• Fyra halvdagar

Innehåll • Hands-on träningsprogram under 4 halvdagar • 10-20 projekt per camp • Validera kundbehov • Identifiera MVP / en första prototyp • Pitchträning


2727

Historien om Trine är en solskenshistoria. 2014 började det. Via Chalmers Ventures Startup Camp, där Sam Manaberi pitchade själva grundidén, tog Trine sig vidare till Acceleratorn och in i Chalmers Ventures investeringsverksamhet. Vägen framåt har gått fort och idag lägger tiotusentals människor sina pengar och sin framtid i deras händer. - Vi är lösningen på två problem: dels hur energifrågan kan förbättra människors liv och miljön, och dels hur människor kan placera sina sparpengar i något som är hållbart och som de bryr sig om. Läs hela på chalmersventures.com/startupstories


28

CV Accelerator. Vad Bli en del av en av världens topp-10 inkubatorer där globala tillväxtbolag står i fokus. CV Accelerator är en av världens tio i topp acceleratorer som är knutna till universitet. Här börjar resan mot att bli ett globalt, hållbart tillväxtbolag med tekniklösningar som förändrar världen.

För

Tid

• Bolag & dedikerade team • Påvisad tillväxtpotential • Betalningsvilja från kund

18 månader

Innehåll

Mål • Repeterbar och skalbar affärsmodell • Bevisad tillväxtaffär

• • • •

Affärscoaching PR & Marknadsföring Community & nätverk Finansiering:

- försådd 300 000 SEK - möjlighet verifieringsmedel


2929

Tänk dig en tvättmaskin. På ett hotell. Varje år körs den 2 000 gånger, och varje gång behövs det hundratals liter vatten. Oavsett om vattnet är smutsigt eller rent skickar maskinen ut det. Det slöseriet tänker teamet bakom Mimbly få stopp på. – Vi känner ett ansvar och ser att vi gör skillnad, säger Isabella. Ingenting av det som finns hade funnits om vi inte jobbat för det. Och pengarna hade inte funnits om vi inte hittat kunder, så det vi gör har betydelse. Vi skapar våra jobb. Det gör det kul och givande att vara entreprenör. Läs hela på chalmersventures.com/startupstories


30

CV Scale. Vad Ta dig ut på den internationella marknaden och gör dig redo för tillväxt. CV Accelerator är en av världens tio i topp acceleratorer som är knutna till universitet. Här börjar resan mot att bli ett globalt, hållbart tillväxtbolag med tekniklösningar som förändrar världen.

För

Tid

• Bolag & dedikerade team 18 månader • Bevisat skalbar affärsmodell

Mål • Repeterbar affärsmodell • Skalbar affärsmodell • Bevisad tillväxtaffär

• • • • • •

Innehåll

Skala upp Internationalisering Affärscoaching Community & nätverk PR & Marknadsföring Finansiering - möjlighet såddinvestering

- möjlighet verifieringsmedel


3131

Ni har utvecklat en app som gör att folk kan öppna dörrar, och slipper ha en fysisk nyckel. Vad är det för fel med nycklar? Jonas: Jag skulle säga att tre grejer är problemet med nycklar: kostnad, säkerhet och att du är utelåst från nya affärsmodeller. Jag utvecklar: ur ett kostnadsperspektiv är det jättedyrt att till exempel tappa bort en huvudnyckel, eftersom du då måste byta alla lås och cylindrar. Ur ett säkerhetsperspektiv kan du inte säkert veta vem som har den här nyckeln, och därmed kan komma in. Läs hela på chalmersventures.com/startupstories


32

Investeringar. Finansiera ditt techbolag.

Vi hjälper till med att investera kapital i ert bolag samtidigt som vi långsiktigt arbetar för att ditt bolag ska bli än mer attraktivt och redo för ytterligare kapitalanskaffning. Chalmers Ventures investerar i de allra tidigaste faserna och har som strategi att vara första finansiär i ert bolag. Vi söker alltid syndikering med andra finansiärer och skapar på så sätt ett stort nätverk av aktiva aktörer, från de allra tidigaste till de senare faserna, som hjälper er att växla upp kapitalet som investeras i era bolagen. Detta gör att vi är en av Sveriges mest aktiva investerare sett till antal bolag och transaktioner.


3333

x 19

För varje investerad krona av chalmers ventures investerades 19 till av externa investerare

Investerat 2020 INVESTERAT AV CV 2020

24,7 MSEK

MJUK FINANSIERING IN I CV BOLAG 2020 (BIDRAG OCH VILLKORSLÅN)

ÄGARKAPITAL INVESTERAT I CV-BOLAG2020

MSEK

MSEK

41

469


34

Vilka bolag investerar Chalmers Ventures i? Detta är en av de vanligaste men också en av de viktigaste frågorna vi får. Vår investeringsverksamhet bygget helt på affärsmässighet i besluten men har som syfte att möjliggöra riskkapital i de allra tidigaste faserna där kapitalet annars ofta saknas. Det som gör oss unika är att vi är med från de allra tidigaste faserna och samtidigt har kapacitet att följa med hela vägen fram till exit.

Detta kan vi hjälpa er med

Investeringskriterier Chalmers Ventures investerar i de bolag som uppfyller dessa kriterier: •

Teknikbaserade och innovativa bolag

Internationellt skalbar tillväxtpotential

Entreprenöriellt drivna team

Är/varit del i Chalmers Ventures program eller har annan tydlig koppling till Chalmers

Verka för ett eller fler av de globala målen

Investeringsexempel

2020

Informera om och hjälpa till att söka bidrag inom innovationssystemets finansieringsmöjligheter

Under året har portföljbolagen tagit in över 490 MSEK i riskkapital, inkusive kapital från Chalmers Ventures.

Göra ert bolag investeringsredo och mer attraktiv för investerare

Winningtemp // 157 MSEK Chalmers Ventures, Frog Capital, Bonnier Ventures, Norrsken VC och Almi Invest.

Pitchträning samt förbereda er inför att träffa andra investerare Investerarnätverk Vara aktiva ägare och utveckla ert styrelsearbete

Swedish Algae Factory // 53 MSEK Chalmers Ventures, Aqua-Spark, Formica Ventures, Almi Invest Greentech och Almi Invest.

Rådge kring finansieringsplan

Northfork // 10 MSEK Dialog Trial // 8 MSEK

Visa hur du går tillväga för att ta in rätt ägarkapital

Ytterligare bolag som under året tagit in kapital inkluderar (utan inbördes ordning):

Vara en trovärdig, långsiktig och hållbar investeringspartner

Modvion // Sigmastocks In Singulo Solutions //Mimbly EmbeDL // Brinja // Northfork Yolean // Oterlu // Atium


3535

Våra investeringssteg.

FÖRSÅDD

SÅDD

TILLVÄXT

300 000 SEK

5 MSEK

15 MSEK

Skapa & starta upp

Validera & verifiera

Skala upp

Upp till

FAS

Upp till

Upp till

KAPITAL TILL VÅRT FÖRFOGANDE

Ägarkapital

// Chalmersstiftelsen

Investeras från de allra tidigaste faserna fram till exit. Investeringarna sker i bolag som uppfyller CV:s investeringskriterier. Investeringarna sker på marknadsmässiga villkor och i syndikat med andra finansiärer.

Verifieringsmedel

// Vinnova

Verifieringsmedlen nyttjas till utökad verifiering, främst av affären och marknaden. Kan sökas av bolag inom Chalmers Ventures program.

Idébanksmedel

// Utbildningsdepartementet

Idébanksmedel används till projekt och bolag inom Chalmers Ventures för att anskaffa och validera patent, innovationsrådgivning och övrigt innovationsstöd.


36

Impact.

Hållbar samhällsnytta genom kommersialisering Vi skapar impact genom att få forskning och innovationer att nå marknad och skapa framgångsrika företag utav dessa - skapa en hållbar samhällsnytta genom kommersialisering. Vi möjliggörs utav Chalmers och Sveriges satsningar på entreprenörskap och tillväxt genom nya bolag. Chalmers Ventures jobbar med entreprenöriella människor med innovativa idéer som brinner för att skapa nya saker.


3737

10 av 15 BOLAG SOM STARTATS 2020 ÄR FORSKNINGSBASERADE

7 av 15 BOLAG SOM STARTATS 2020 HAR GRUND I CHALMERSFORSKNING

Kommersialisering av banbrytande forskning Varje dag pågår banbrytande forskning bland Chalmers forskare, lärare och doktorander. En stor del av denna forskning ligger till grund för framgångsrika bolag där Chalmers Ventures aktivt arbetar med att kommersialisera och nyttiggöra kunskapstillgångar och forskningsresultat. Totalt har 90 av de 224 bolag som startats ursprung i forskning.

• Motverka antibiotikaresistens

• Plåster mot multiresistenta bakterier

• Framtidens cancerdiagnostik

• Möjliggöra delningsekonomi

• Möjliggör unik solcellsteknik

• Filtrerar giftiga tungmetaller

• Skapar hållbart resande

• Förnyar utbyggnation av vindkraft

• Framtidens energilösningar

• Renar vatten från mikroplast

• Morgondagens AI

• Digital analys av DNA-sekvenser


38

Investera i en grönare framtid Trine gör det enkelt för männniskor att investera i solenergi på växande marknader. Deras uppdrag är att ge trippel avkastning på investeringar - att kunna få ekonomisk avkastning samtidigt som det ger positiva sociala och miljömässiga effekter.

2 554 444

392 945

11 522

7,9%

Människor har fått tillgång till elektricitet

Människor har investerat i Trine

Ton CO2 sparat genom grön energi

Genomsnittlig årlig avkastning

30 018 L

Antal liter vatten som sparats in

47 kg

Total mängd CO2 som hanterats

47 g Total mängd CO2 som hanterats

Återvunnet vatten Mimbly designar och utvecklar innovativa lösningar för att ändra beteenden som inte är hållbara. Deras fokus är på tvätt. Genom deras lösning Mimbox som ansluts till tvättmaskiner så återvinns och filtreras vatten. Det sparar vatten, renar från mikroplast samt sparar energi och CO2. I Mimblys pilottester så visar siffrorna redan på impact.


3939

Resultat genom impact. Chalmers Ventures har varit med och startat 237 bolag sedan 1999, utav dessa är 152 bolag fortfarande aktiva. Tillsammans har dessa bolag haft en uppåtgående trend de senaste åren både vad gäller omsättning och antal sysselsatta. Bolagen bygger till största del på innovativa teknikidéer och skapar kvalificerade och attraktiva arbetstillfällen för regionen och Sverige. Även gällande bolagsvärderingar har trenden varit positiv. TOTALT BOLAGSVÄRDE PORTFÖLJ- OCH ALUMNIBOLAG

11848

12 000

ANTAL UTVÄRDERADE IDÉER

11 000

3 752

10 000

Noterade pre CV (Stiftelsen)

9 000 8 000

4794

7 000

4 257

6 000

Noterade fr CV (Stiftelsen)

5 000

755

4 000

Tradesale, vid exittillfället ack.

3 000

3 094

2 000

CV portföljbolag

1 000

2020

Chalmers Ventures väljer noggrant ut de affärsidéer med högst potential. Varje år utvärderas ett stort antal idéer och endast ett fåtal blir antagna till våra program. Totalt har Chalmers Ventures utvärderat 4 794 idéer.

* Bolagsvärden portföljbolag plus dagsvärde noterade bolag sam Tradesale (vid exit ack).

OMSÄTTNING I PORTFÖLJBOLAG OCH ALUMNIBOLAG TOTALT (MSEK) 1760

2019 * Portföljbolagens sammantagna omsättning för 2020 är ej sammanställd per Årskommunikéns datum.

SYSSELSATTA I PORTFÖLJBOLAG OCH ALUMNIBOLAG

1030

1121

2019


Chalmers Ventures. Händelser under året

INESS INCUB US

OR AT

TOP B

40

UNIVERSITY

UBI GLOBAL 19/20

Ranking

World Top 10

Chalmers Ventures Partner University Chalmers University of Technology Country Sweden

Ny VD och strategi på plats

Chalmers Ventures rankas i internationell toppklass och prisas för sitt jämställdhetsarbete Ali Amin

CEO, Co-founder

Under året har Chalmers Ventures genomfört ett strategiarbete som innefattar nya långsiktiga mål för verksamheten. Tillsammans med ägaren har fundamenten för verksamhetens fortsatta resa slagits fast där en ny VD för verksamheten har tillträtt och ska leda Chalmers Ventures mot nästa nivå.

Extra insatser för ökat nyttiggörande av forskningsresultat från Chalmers Chalmers Ventures har under 2020 arbetat aktivt med att öka antalet idéer med ursprung i Chalmersforskning som sökt sig till något av Chalmers Ventures program. Målsättningen har uppnåtts med mycket goda resultat där antalet ansökningar dubblats sedan föregående år. Framgångarna har uppnåtts genom bland annat genom ökad samverkan med Chalmers Innovationskontor och andra nyttiggörandefunktioner på Chalmers. Av årets 15 nya bolag är 7 baserade på forskning från Chalmers.

November 6, 2019 Stockholm, Sweden

UBI GLOBAL

Under 2019 rankades Chalmers Ventures som bäst i Norden och en av de 10 bästa i världen bland universitetsinkubatorer på UBI Globals prestigefulla lista 2019/2020 (publiceras vartannat år). Chalmers Ventures fick även utmärkelsen ”Most Promising – Women Founders” för stor påverkan för en mer jämställd startupscen och relativt sett stor andel kvinnliga grundare.

Final i årets inkubator/accelerator Chalmers Ventures strävan att vara i internationell toppklass har fortsatt under år 2020. Under Nordic Startup Awards var Chalmers Ventures finalist i Årets Inkubator/Accelerator. Dessutom har arbetet för ett mer jämställt företagande intensifierats, bland annat i rollen som officiell partner till Female Founders under Di Jämställt Näringsliv.

Holger Meyer

Head of Research


4141

Digital omställning Den globala pandemin har ställt krav på nya digitaliserade metoder för att driva verksamheten framåt. Under året har Chalmers Ventures anpassat vissa programstrukturer och evenemang till att bli onlinebaserade. Bland annat Venture Day, Startup Camp och Open Coaching har genomförts digitalt. Ackrediterad aktör för Vinnovas verifieringsmedel Chalmers Ventures är en ackrediterad och utvald aktör av Vinnova att distribuera och besluta om Vinnovas verifieringsmedel via excellenssatsningen för inkubatorer. Ekonomipaketet är riktat mot nystartade företag inom ramen för det nationella inkubatorprogrammet; ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer”.

Strategiska partnerskap med industrin Under året har Chalmers Ventures börjat bygga upp en struktur av strategiska industriella partnerskap. Partnerskapen tar sin grund i Chalmers strategiska partnerskap. Det övergripande syftet och målet är att accelerera Chalmers Ventures portföljbolag genom kunskapsutbyte och samverkan med världsledande industriföretag.

Chalmers E-Village - en entreprenöriell community På norra delen av campus Johanneberg växer nu en internationell nod inom entreprenörskap fram. I kvarteret finns redan Stena Centers verksamhet med ett 60-tal uppstartsbolag, Chalmers Ventures, Chalmers entreprenörsskola och forskningsexpertis inom innovation och entreprenörskap. Även andra bolag med stark Chalmerskoppling är på väg in på området, som Maurten och 1928 Diagnostics, ett av CVs portföljbolag. Chalmers E-village är redan, och ska nu i ännu högre grad bli, en plats – både fysisk och digital – där entreprenörskap är för alla.

Utbildningsdepartementets idébanksmedel Chalmers tilldelades under 2020 idébanksmedel om 1 MSEK från utbildningsdepartementet avseende hantering och nyttiggörande av immateriella rättigheter. Uppdraget delegerades till Chalmers Ventures och fokuserar på innovationsstöd till forskningsresultat genom Chalmers Ventures tech transfer-program. Idébanksemedlen används till projekt och bolag inom Chalmers Ventures för att anskaffa och validera patent, innovationsrådgivning och övrigt innovationsstöd.


42

Portfolion.

Händelser under året Årets Female Founder vann Elin Tornblad från Chalmers Ventures portföljbolag Potato Plastic. Både investerarjuryns och tittarnas röster kammade Elin hem och vann utmärkelsen årets Female Founder.

Tre vinnare av Åforsk Entreprenörsstipendium när sveriges 10 mest innovativa entreprenörer som fick ta emot ÅForsks Entreprenörsstipendium återfanns hela tre bolag från från Chalmers Ventures.

7 av 20 från Chalmers Ventures under Di Digital Female Founders niminering till årets kvinnliga grundare. Alla sju inom olika sektorer från bolag med koppling till Chalmers Ventures. De nominerade var: Kristina Lagerstedt, medgrundare 1928Diagnostics, Sustanne Staaf, medgrundare 1928Diagnostics, Isabella Palmgren, medgrundare Mimbly, Mai Thai, medgrundare Sigmastocks, Nanna Stranne, medgrundare Sigmastocks, Emma Woxlin, medgrundare Epishine samt Sofie Allert, medgrundare Swedish Algae Factory.

Simon Isaksson på Aquammodate vars unika filterteknik, framforskat på Chalmers, kan ge fler människor rent dricksvatten. Wissam Aoudi på Omen Technologies som utvecklar innovativa, forskningsbaserade cybersecurity-lösningar för den framväxande IoT-system-sektorn. En unik teknologi som rustar oss mot allvarliga hot i vårt digitaliserade samhälle. Johanna Nissén Karlsson på Vividye som bygger en banbrytande teknologi som enkelt och hållbart kan färga, avfärga och omfärgar textilier.

Alpha Therapy Solutions har under året tilldelades Vinnovas utlysning ’Samverkansprojekt för bättre hälsa’ samt vunnit både Almi Pitch på Åre Business Forum och kategorin ’Beyond Academic’ på Sverigefinalen av Venture Cup. Medgrundare Emma Aneheim mottog det prestigefyllda Henry Wallman-priset för sin forskning som nu realiseras i bolaget.

Mimbly har fått finansieringsstöd från EU-programmet EIC Accelerator om totalt 19 miljoner kronor. VD och medgrundare Isabella Palmgren blev under året utsedd till en av ’Sveriges framtida kvinnliga ledare’ av chefsorganisationen Ledarna.


4343

Chalmers Ventures gjorde exit i OptiGOT när bolaget förvärvades av NVIDIA. OptiGOT’s teknik bygger på över 20 års VCSEL-forskning vid Chalmers tekniska högskola av Anders Larsson, professor i optoelektronik och Johan Gustavsson, docent i optoelektronik. Båda grundare av OptiGOT tillsammans med dåvarande doktoranden Erik Haglund, teknologie doktor. Idén gick via Chalmers Innovationskontor och bolagiseras på Chalmers Ventures där André Kelkkanen tog över som vd och ordförande för OptiGOT. Under Q1 2020 noterades Stayble Therapeutics och Monivent på Nasdaq First North Growth Market respektive Spotlight Stock Market. Modvion har haft ett händelserikt år. Först tilldelades bolaget 2 miljoner kronor från Vinnova. Därefter reste man världens första vindkraftstorn i trä. Det följdes av ett finansieringbeviljande från EUprogrammet EIC Accelerator på 69 miljoner kronor. Bidraget från EU kommer bland annat att användas till att bygga en utvecklingsfabrik i Göteborgsområdet. Efter en lyckad pilot i Göteborg lanserades Heap (f.d. Ciao Ciao Carsharing) i Linköping och stärker teamet med tidigare Sunfleet-VD Peter Algurén.

Under året har portföljbolagen tagit in över 490 MSEK i riskkapital, inkusive kapital från Chalmers Ventures. Snabbväxande Winningtemp fortsätter sin expansiva resa. Tidigare i höst stängde bolaget en ny investeringsrunda där de tog in 157 miljoner kronor. Bland de nya investerarna ses bland annat Frog Capital och Bonnier Ventures. Nyemissionen markerar en signifikant milstolpe i Winningtemps historia. Swedish Algae Factory, genomförde en emissionsrunda på totalt 53 miljoner kronor, där Aqua-Spark – ett holländskt investmentbolag med inriktning på hållbart vattenbruk – är en av de stora investerarna. Investeringen kommer bidra till att skala upp produktionen för fortsatt expansion. Ytterligare bolag som under året tagit in kapital inkluderar (utan inbördes ordning): Modvion // Sigmastocks In Singulo Solutions //Mimbly EmbeDL // Brinja // Northfork Yolean // Oterlu // Atium Brinja och Revibe Energy tilldelades utmärkelsen ’Årets Elektronikföretag’ respektive ’Årets Unga Elektronikföretag’ i Västsverige av EIG. Parakey har slutit avtal med First Office, Balder & Dormakaba.

Tredjeparts-logostikaktören Eilogistik tagit stora kliv under året och slagit sina egna försäljningsrekord vid flertalet tillfällen. Bolaget siktar nu på att passera 100 mkr i omsättning för året med god lönsamhet.


44

Jämställda bolag presterar överlägset bättre. Årets Female Founder 2020 som Di Digital anordnar gick till Elin Tornblad från Chalmers Ventures portföljbolag Potato Plastic. Både investerarjuryns och tittarnas röster kammade Elin hem och vann utmärkelsen årets Female Founder.

100% Vår ambition är att 100% av våra team ska bestå av både män och kvinnor

7 av 20 med koppling till Chalmers Ventures under Di Digital Female Founders 2020 nominering till årets kvinnliga grundare. Alla sju inom olika sektorer - från bolag med koppling till Chalmers Ventures. De nominerade var: Kristina Lagerstedt, medgrundare 1928Diagnostics, Sustanne Staaf, medgrundare 1928Diagnostics, Isabella Palmgren, medgrundare Mimbly, Mai Thai, medgrundare Sigmastocks, Nanna Stranne, medgrundare Sigmastocks, Emma Woxlin, medgrundare Epishine samt Sofie Allert, medgrundare Swedish Algae Factory.


4545


46

Långt från ok. Vi har under 2020 fortsatt vårt arbete med jämställdhet som en av våra främsta möjligheter och konkurrensfördelar för att bygga hållbara bolag. Det handlar om att arbeta med och investera i bolag med mixade team av kvinnor och män. Forskningen såväl som vår egen erfarenhet talar sitt tydliga språk: jämställda bolag presterar de överlägset bästa resultaten över tid!

Vår målsättning med detta långsiktiga arbete kring jämställda bolag är att placera oss som en branschledande investerare och inkubator för våra portföljbolag, ägare, entreprenörer och vårt samhälle!

För en jämställd startupscen

T PROMISIN OS

G

M

Chalmers Ventures kommer fortsatt att satsa strategiskt på att attrahera fler kvinnor som ledare, entreprenörer, styrelseledamöter och investerare i våra bolag. Detta är en nödvändighet för att vi ska nå vår målsättning och vision. Det innebär också att Chalmers Ventures fortsätter att arbeta med och investera i bolag med mixade team av kvinnor och män.

Samtidigt ser vi att CV och branschen är långt ifrån att vara framme. Det är långt från ok. Detta är ett arbete som vi önskat skulle kunna gett resultat mycket snabbare. Men vi fortsätter att arbeta långsiktigt och målvedvetet och vi tänker inte ge oss.

2019 tilldelades vi utmärkelsen “Most Promising Women Founders”

UBI GLOBAL

av UBI Global för stor påverkan för

19/20

en mer jämställd startupscen och

Awarded

stor andel kvinnliga grundare. Som

Chalmers Ventures

investerera och inkubator har vi ett

Country Sweden

ansvar och en möjlighet att påverka Ali Amin

CEO, Co-founder

November 6, 2019 Stockholm, Sweden

UBI GLOBAL

Holger Meyer

Head of Research

techbranschen att bli mer jämställd vilket vi arbetat aktivt för.


4747

Siffror i jämställdhet.

Mixade team är mer framgångsrika – därför arbetar vi aktivt för en ökad jämställdhet i vår portfölj. Vi har bara börjat och har en lång väg kvar att gå.

STYRELSER I CHALMERS VENTURES PORTFÖLJBOLAG

41%

AV BOLAGEN HADE MIXADE ELLER JÄMSTÄLLDA STYRELSER INVESTERAT KAPITAL - LEDNINGSGRUPP

31%

28%

CHALMERS VENTURES TOTALT INVESTERADE KAPITAL GICK TILL BOLAG MED JÄMSTÄLLDA ELLER MIXADE* LEDNINGSTEAM

AV TOTALT INVESTERAT KAPITAL I DE RUNDOR DÄR CHALMERS VENTURES DELTOG, GICK TILL BOLAG MED JÄMSTÄLLDA ELLER MIXADE* LEDNINGSTEAM

INVESTERAT KAPITAL - STYRELSE

59%

77%

AV CHALMERS VENTURES TOTALT INVESTERADE KAPITAL GICK TILL BOLAG MED JÄMSTÄLLDA ELLER MIXADE* STYRELSER

AV TOTALT INVESTERAT KAPITAL I DE RUNDOR DÄR CHALMERS VENTURES DELTOG GICK TILL BOLAG MED JÄMSTÄLLDA ELLER MIXADE* STYRELSER

PORTFÖLJEN

37%

AV PORTFÖLJBOLAGEN HAR MIXADE* GRUNDARTEAM * Mixade team innebär ett team med minst en kvinna och minst en man


48

Monivent Tänk dig in i det här: ditt efterlängtade barn föds, men andas inte. Nu gäller det att få luft i lungorna. Men hur mycket luft är för mycket, och hur lite är för lite? Går det att kontrollera mängden för att undvika hjärnskador, lungskador och hjärnblödning? Möt grundaren Maria Lindqvist och vd:n Karin Dahllöf på Monivent. ®

1928 Diagnostics Möt Kristina Lagerstedt och Susanne Staaf. 2014 grundade de bolaget 1928 Diagnostics tillsammans med Erik Kristiansson, professor vid Chalmers och Olof Sköld, serieentreprenör. Kristina och Susanne har mycket gemensamt; de är båda forskare och bästa vänner sedan 20 år tillbaka. Deras professionella vägar korsades på Astra Zeneca. Båda valde att fördjupa sin forskning i varsin doktorsavhandling – Kristina på Sahlgrenska i Göteborg och Susanne på Karolinska i Stockholm – och de disputerade på precis samma dag.

Elypta Berätta, vad är det ni gör? – Vi utvecklar en ny typ av urinprov för att upptäcka om cancern har kommit tillbaka hos patienter som har behandlats för njurcancer. 1 av 5 patienter drabbas av återkommande cancer inom 5 år, och då vill vi såklart upptäcka den så tidigt som möjligt för att kunna agera på nytt. Vi vill fånga cancern på uppstuds, och bidra till att minska dödligheten i den här cancerformen.


4949

STARTUP STORIES Läs mer om våra bolag under www.chalmersventures.com/startupstories

Gastrofy

Handla mat på recept? Jäpp! I USA spås 70 procent av konsumenterna år 2022 handla mat online för 100 miljarder kronor (enligt Food Marketing Institute). Genom sitt samarbete med jätten Walmart finns Gastrofy redan på den amerikanska marknaden – med en teknik som matchar ingredienser och produkter. Möt grundare och vd Robin Rendahl, som själv var usel på att laga vettig, nyttig mat.

Avinode – Jag är absolut en entreprenör, det sitter i blodet. Det kliar i fingrarna när jag ser saker som inte fungerar, och då vill jag förändra och skapar någonting bättre. För mig handlar det inte OM du ska lyckas, utan om HUR du ska lyckas. Jag har insett att entreprenörskap än mer handlar om att skapa ett värde, förändra folks beteende och ta fram något som andra vill använda.

Atium

Deras uppdrag: att paketera tekniken för att rena vatten från tungmetaller. Målet: att rädda hjärnor och Moder Jord. – Vi utvecklar en ny och hållbar teknik för att rena vatten från giftiga tungmetaller, berättar Emma. Fördelen med vår teknik är att den är effektiv på att rena låga koncentrationer av tungmetaller, vilket är avgörande eftersom dessa metaller är giftiga också i små mängder.


50

Teamet på CV. Allt börjar med dig och din affärsidé. Därefter startar en spännande resa, där du kör och vi läser kartan. Tillsammans förvandlar vi din affärsidé till ett innovativt tech-företag. Och dig till en framgångsrik entreprenör.

Vi har 20-års erfarenhet av att starta upp nya bolag tillsammans med forskare och entreprenörer och få dessa att växa till framgångsrika bolag. Det finns en djup unik förståelse för den entreprenöriella resan; mentalt, operationellt och finansiellt inom Chalmers Ventures team. Vi är agila, långsiktiga, ihärdiga, alltid vid entreprenörens sida och alltid i team. Vi är data-drivna, affärsfokuserade, uppmuntrande och ständigt nyfikna. Vi är lite som en familj. En stor familj. Med massor av familjemedlemmar som stöttar med kunskap, erfarenhet, kapital, coaching, nätverk och vi ger möjlighet till ytterligare kontakter. Och vi finns vid varandras sida, i

LEDNINGSGRUPPEN för 2021 Sara Wallin - Vd Viktor Brunnegård - Strategic Developer Charlotte Emlind Vahul - Head of Business Coaching Pontus Ottosson - Head of Investments Jonas Sandwall - Head of Communications & Marketing Emma Siljeäng - CFO

både med- och motgång, under hela resan. Det är vår hemlighet. Våga misslyckas och lär av dina misstag, res dig upp igen och försök på nytt. Vägen till ett tillväxtbolag är utmanande och en bergochdalbana - se till att ha kul på vägen! Vi fångar upp dig i dalarna och gläds åt dina framgångar. I grunden handlar allt om vår kärlek till människor och idéer. Och att få se hur allt växer samman i bolagsform. Vårt mål är att hjälpa dig och ditt bolag att bli starkt och självständigt. Allt för att du till sist ska bli redo att flytta hemifrån.


5151

COMMITMENT, COMPETENCE OCH COURAGE speglar såväl våra värderingar och egenskaper som vår syn på co-creation – hur viktigt collaboration, co-working och co-learning är för oss.

COMMITMENT är vårt genuina engagemang och passion för vårt jobb, våra bolag och deras drömmar – där vi tillsammans gör allt vi kan och lite till för våra bolag.

COMPETENCE finns alltifrån den

affärsmässiga helheten och teamets styrka till spetskompetenser som tar individen och bolagen i mål.

COURAGE är den egenskap som gör skillnad, som tar oss framåt och som utmanar oss, våra bolag och framtidens marknader.


52

HUVUDPARTNERS & FINANSIÄRER Chalmers Ventures skapades 2015 genom att Chalmers Tekniska Högskola AB, beslutade att tillföra Chalmers Ventures 144 MSEK i driftsmedel över en 10-årsperiod. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutade samtidigt om en ram om 300 MSEK att användas som investeringsmedel genom kapitalandelslån över denna 10-årsperiod. Genom dessa beslut skapades möjligheten för Chalmers Ventures att bli en långsiktig aktör.

Chalmers Ventures inkubator- och accelerator verksamhet finansieras dels utav Chalmers med uppdrag inom nyttiggörande men även av Vinnova, Västra Götalandsregionen och Hans E Olssons stiftelse. Verksamheten bedriver även löpande EU-projekt, aktuella projekt just nu är VINK (erfarenhetsutbyte mellan inkubatorer i Väst).

STYRELSEN för 2021

Johan Inden (ordförande) Volvo Penta Anna Lundgren (vice ordförande) Chalmers Tekniska Högskola Caroline Krensler – Vinngroup Lennart Johansson – Patricia Industries Sophia Litsne – Västra Götalandsregionen Elisabeth Björk – Astra Zeneca Amanda Lindenmeyer Asadi – Studentrepresentant, Chalmers Tekniska Högskola Fredrik Sanell - Stiftelsen Chalmers tekniska högskola


5353

PARTNERSKAP & SAMARBETEN

Stena Center


54


5555