Page 1

Noviny ročník 08/říjen 2011/zdarma

Rožmberský rok 2011

Text Jan Vozábal Foto Ladislav Pouzar (upraveno) Vážení spoluobčané, jak jistě víte, letošní rok je rokem rožmberským, neboť uplyne 400 let od úmrtí posledního Rožmberka, pana Petra Voka. Dovolte, abychom vás pozvali na komorní akci s názvem NOC S ROŽMBERKY aneb Vzpomínka na vladaře pětilisté růže, kterou pro Vás

strana 2

Úspěch Medvíďat v mezinárodní soutěži

strana 3

Základní škola Plešivec

připravujeme na sobotu 5. listopadu 2011. I když není Český Krumlov bezprostředně spjat s koncem rodu Rožmberků, myslíme, že nejsme sami, kdo chtějí vzdát hold tomuto významnému rodu, který zanechal v dějinách našeho města nesmazatelnou stopu. Budeme rádi, když navštívíte některou z připravovaných

strana 5 strana 9

20. výročí UNESCO

www.ckrumlov.cz/obcan

Změna úředních hodin

akcí, nejlépe však všechny, a připojíte se k nám. Na uspořádání akce se podílí celá řada partnerů, souborů, občanů města a dobrovolníků. Všem bychom chtěli touto cestou moc poděkovat za tuto spolupráci. Bližší informace o programu a důležitá organizační upozornění naleznete na stránkách tohoto Novin.

Jednání zastupitelstva 20. říjen 2011 od 16 hodin Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo


Medvíďata Základní umělecké školy Český Krumlov získala bronz v prestižní mezinárodní soutěži Text Lenka Hauptmanová, Lukáš Holec

Dětský sbor Medvíďata Základní umělecké školy Český Krumlov získal bronz v prestižní mezinárodní soutěži aneb další úspěch českokrumlovského dětského sboru. Medvíďata byla k účasti na přehlídce vybrána z více než 250 souborů z celého světa, 29. ročník mezinárodního festivalu Festival Internacional de Música de Cantonigros se konal v hornaté oblasti Katalánska za účasti 35 účinkujících souborů z 23 zemí celého světa. Medvíďata jsou jediný soubor z České republiky v kategorii

sborového zpívání, který se letos soutěže zůčastnil. 47 krumlovských sboristek ve věku 13 až 23 let pod vedením sbormistra Lukáše Holce a klavíristky Olgy Reichlové podalo při vystoupeních výborné výkony, navíc vystoupily i na nesoutěžních koncertech, kde s úspěchem představily českou tvorbu. Pobyt Medvíďat byl velmi úspěšný, za svůj výkon si domů odvezla třetí místo v kategorii dětských souborů do šestnácti let a navíc sklidila pochvalu poroty za nejcitlivější provedení

povinné písně Nigra sum! Cestou krumlováci měli také možnost poznat mnoho pamětihodností v Avignonu, Barceloně a Monte Carlu. Sbor velmi vděčí za podporu Základní umělecké škole Český Krumlov a Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, Ministerstvu kultury, městu Český Krumlov a dalším. Medvíďata tímto děkují všem za podporu.

Výsledky výzkumu obyvatelstva Českého Krumlova v letech 2006 - 2010 Text Jiří Hubáček, Lenka Hauptmanová (upraveno)

Od roku 1992 provádí katedra kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobý výzkum dospělých obyvatel Českého Krumlova. Jedním z jeho cílů bylo zjistit, jak jsou spokojeni se životem ve městě, jaké problémy nejvíce pociťují, jaký mají k Českému Krumlovu vztah, ale také něco o nich samotných. Pro město Český Krumlov jsou tato data velmi důležitá, plánuje proto spolupráci i v následujících letech. Proto i Vám přinášíme nejzajímavější poznatky. Životní podmínky z hlediska potřeb obyvatel jsou celkem vyhovující. Největší předností města jsou dobře fungující veřejné služby v oblastech školství, sociální péče, kultury či sportu a rekreace, dále údržba památek a také technická infrastruktura. Specifikem Českého Krumlova je, že největší hodnotu města pro jeho obyvatele představují historie a památky. Obyvatelstvo Českého Krumlova se vyznačuje poměrně vysokou stabilitou bez velkých migračních tendencí.

- GRAF HODNOTA MĚSTA

Přes celkovou spokojenost obyvatel není život v Českém Krumlově bezproblémový. Problémy jsou dokonce i v tak důležitých podmínkách života, jako jsou nabídka pracovních příležitostí, bydlení (i když v posledních letech stále méně) a v oblasti obchodů a služeb. Problémy se objevují i ve vztazích mezi etnickými skupinami a ostatními. Tyto problémy narostly v poslední době, zejména v Domoradicích (hlavně na sídlišti Mír) a také na Nádražním předměstí a na Plešivci.

- GRAF OBLASTI PROBLÉMŮ MĚSTA

Obyvatelé Českého Krumlova vykazují celkově poměrně dobrou informační, ekonomickou a jazykovou gramotnost. V roce 2010 se ale zvýšil podíl lidí, kteří si myslí, že by měli problém s nalezením nového zaměstnání, a kteří dokáží bez problémů zjišťovat a využívat možnosti získání vzdělání či kvalifikace. Nárůst problémů s hledáním nového zaměstnání se projevil ve všech věkových a vzdělanostních skupinách. Nejvýrazněji je to zřejmé ve středních věkových kategoriích 25 až 44 let a u lidí s nižším vzděláním.

- GRAF DOSTATEK PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Podle téměř dvou třetin lidí, kterých se to týká, není v Českém Krumlově dostatek příležitostí k získání práce, která by je uspokojovala. Nabídku pracovních příležitostí považují za nedostatečnou zejména mladší obyvatelé do 34 let a lidé se základním vzděláním. Kompletní studie je pro zájemce k dispozici na

www.ckrumlov.cz/vyzkumobyvatel.

2


www.ckrumlov.cz/skoly

Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově Základní škola Český Krumlov, Plešivec Text Jaroslava Neumannová Foto Monika Petrů

Škola byla slavnostně otevřena 3. září 1979 jako třináctitřídní škola. Dnes má osmnáct tříd a odborné učebny, kam dochází 385 žáků. V nedávné době prošel rekonstrukcí stravovací pavilon a v letošním roce se podařilo z prostředků Evropské unie zrekonstruovat sportovní areál pro žáky i veřejnost. vat se, tzn. snažit se o co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení. K tomu napomáhají různé metody a formy práce učitele. Velice se Jednou z priorit naší školy je vytvářet osvědčilo mimo jiné projektové vyučování pohodové školní prostředí. Jako první krok v rámci třídy, prvního a druhého stupně či k tomuto cíli slouží projekt Nanečisto, dokonce projekty napříč celou školou. Toto v kterém se budoucí prvňáčci seznamují nejen cílené, promyšlené a organizované vyučování se školou, paní učitelkou a budoucími napomáhá spojovat obsah učení se životem spolužáky, ale do dění školy jsou zapojeni i nejen školy, obce, ale i širší společnosti. Žáci se mimo jiné učí důležitým životrodiče. Pohodu ve škole vytvářejí učitelé, žáci a ním dovednostem jako je spolupracovat, rodiče tím, že se dokáží vzájemně informovat formulovat své názory, řešit problémy, tvořit, hledat informace... Ani si nedovedea podpořit ve svém snažení. Další prioritou je porozumět potřebě vzdělá- te představit, jak se děti těší na spaní ve škole třeba s projektem Noc s prokletými básníky. Významnou roli při této komunikaci sehrávají seznamovací pobyty nově vzniklých kolektivů. Cílem je vytvořit či podpořit pocity sounáležitosti, spolupráce, umění řešit konflikty, respektovat ostatní a usnadnit tak výuku žákům i pedagogům. Výlety nahradily několikadenní výjezdy s učební náplní. Prvňáčci zažívají při tomto výjezdu pohádku, druhý ročník je zaměřen na rozvíjení smyslů, ve třetím je ekologická náplň, ve čtvrtém ročníku prožívají společné chvíle s Robinsonem a v páté třídě se loučí a dostávají pomyslný klíč od druhého stupně. Podobnou náplň mají pobyty ve třídách na druhém stupni. Zde mají větší prostor sportovní aktivity. Spojení se životem ve městě posilují uvážlivě vybrané návštěvy koncertů, výstav, divadelních a filmových představení. Své místo v naší škole mají integrovaní žáci, kterým pomáhají nejen asistentky pedagoga, ale i vstřícné chování spolužáků a zaměstnanců školy. „Žák není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit“ Sokrates

K příznivému klimatu školy přispívá široká nabídka zájmových kroužků, kde si každý najde svoji radost. To všechno zastřešuje profesionální, ale i chápající a laskavý přístup pedagogických pracovníků. Žijeme s žákovskými radostmi i starostmi, které se snažíme řešit. Měli jsme možnost v rámci vzdělávacího projektu Comenius poznat život škol v italském San Gimignanu a německém Meersburgu. Naši partneři při návštěvě u nás obdivovali nejen vybavení, ale také přátelskou atmosféru ve škole. Více informací o škole naleznete na

www.zsplesivec.cz.

Natálie 5.A „Dobře nám ve škole vaří, vyhrává to u nás pizza. Těším se také na nové hříště, které jsem nestihla vyzkoušet.“ Eva Pavla 5.B „Mám tu spoustu kamarádů a jsem ráda za učitele, se kterými jde učení lépe.“

3


Setkání partnerských měst v Hauzenbergu Text Jiří Kubovský Foto Vendula Nováková

Naše město mělo opět možnost setkat se se svými partnery ze zahraničí a navázat tak na již tradiční každoroční akci. Ta se koná vždy v jednom z partnerských měst. Tentokrát se setkání uskutečnilo v německém Hauzenbergu od 23. do 25. září 2011. Pozvání přijalo krom Českého Krumlova též rakouské město Vöcklabruck a slovinský Slovenj Gradec. Spolu s panem starostou Daliborem Cardou, který naši výpravu vedl, se do Německa vypravili i další zástupci města Český Krumlov. Součástí setkání bylo totiž i poměření vzájemných sil ve sportovním klání a konal se taktéž turnaj hasičů. Program začínal již v pátek slavnostním uvítáním hostů. Poté následovalo otevření trhu při příležitosti tamních městských slavností. Sobotní program začal v 10. hodin volejbalovým turnajem. Bylo zcela evidentní, že odpočinek předcházejícího

večera se naší výpravě vyplatil, protože českokrumlovský tým nenašel výrazného konkurenta a s přehledem obsadil první místo. Se značnou euforií z vítězství se poté volejbalisté vypravili podpořit tým našich hasičů, kteří poměřovali od 13. hodin v tamním Roccoparku své síly se zástupci ostatních měst. A znovu se zde potvrdila sázka na střídmou páteční noc jako dobrá volba, neboť i českokrumlovští hasiči dokázali porazit ostatní týmy. Krumlovští pištci svými vystoupeními v rámci trhů opět pomohli dotvořit příjemnou atmosféru hauzenberských slavností. Po takto vydařeném působení již nic nebránilo tomu odpoledne si blíže prohlédnout město a večer se pak zúčastnit koncertu a vyhlášení výsledků partnerského setkání ve slavnostním stanu. V neděli dopoledne následoval po slavnostní mši slavnostní průvod trhem, jenž byl důstojnou

tečkou za povedeným víkendem. Do průvodu se zapojili také Českokrumlovští v gotických kostýmech včetně hasičů, kteří se svými historickými uniformami vzbudili velký zájem přítomných návštěvníků. Nám nezbývá než doufat, že příští setkání, konané v roce 2012 pro změnu ve slovinském Slovenj Gradci, bude minimálně stejně vydařené jako toto.

Ekofilm 2011 zná vítěze Text Pavel Sladký Foto Ekofilm

37. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví Ekofilm vyvrcholil o víkendu 7. - 9. října v Českém Krumlově. Před tím probíhal v Českých Budějovicích a Třeboni. Šestičlenná festivalová porota posuzovala 59 soutěžních snímků. Velkou cenu Ekofilmu získal britsko-německý snímek Království lesa. Porota ocenila „unikátní a profesionálně dokonale zvládnutý pohled na život v evropských (pra)lesech, zejména smysluplné využití audiovizuálních technologií, sílu příběhu a celkovou atmosféru díla“. Cenu za režii dostal film Ekonomika štěstí režisérské trojice Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick,

4

John Page. Cena za kameru patří filmu Divoká Skandinávie - Finsko, který snímali Ivo Nörenberg, Jan Henriksson, Rolf Steinmann. Cenu studentské poroty dostal domácí snímek Silva Gabreta - jak se rodí šumavský horský les. Členy studentské poroty oslovil, protože divákovi poutavě a názorně odhaluje procesy probíhající v lese. Mezi oceněnými je tedy hned několik filmů, které se stejně jako letošní ročník festivalu váží k Mezinárodnímu roku lesů, vyhlášenému OSN. Ministerstvo životního prostředí udělilo svou cenu animovanému filmu Slovíčka Marie Procházkové. Kompletní seznam vítězů najdete na www.ekofilm.cz.

Porotu tvořili a o cenách rozhodli William Parks, americký potápěč a ekolog, Ilja Ruppeldt, novozélandský režisér, Osamu Okamura, architekt, šéfredaktor časopisu ERA21, Dagmar Rajčanová, organizátorka slovenského festivalu Envirofilm, prezidentka Ecomove International, Alice Aronová, filmová publicistka a David Prudký, producent a publicista. Další filmy se promítaly nesoutěžně v informativní sekci a v sekci „na přání“. Zavedly diváka na Šumavu, na Borneo, do Dominikánské republiky a na řadu dalších míst na světě. Na festivalu koncertně vystoupili také Ivan Hlas, Varhan Orchestrovič Bauer, Jazzová sekce OFO a Epoque quartet, Swing Trio Avalon a Jakub Šafr a The Tap Tap. Pilný den měl ve čtvrtek 6. 10. Jaroslav Dušek, který se předvedl v diskusi Člověk, příroda, živé bytosti a kosmos s Tecciztemocem, mladým umělcem z Mexika o odkazu aztécké duchovní tradice a šamanském nazírání světa. Ten samý den zahrál Co NOVÉHO u výčepu - další variaci na úspěšné autorské představení mladých neslyšících lidí s následnou besedou s Jaroslavem Duškem, účinkujícími a diváky nejen o českém znakovém jazyce a kultuře neslyšících. Večer zakončil pořadem Jaro, léto, podzim života...Varhana Orchestroviče Bauera a Jaroslava Duška. Vrcholem divadelního programu ale bylo jednoznačně představení Pátá dohoda v pátek 7. října v Městském divadle v Krumlově.


www.ckrumlov.cz/akce

Svatováclavské slavnosti 2011 - lahodné laskavé a lákavé Text Lenka Hauptmanová Foto Lubor Mrázek

Díky počasí a bohatému programu se Český Krumlov těšil o Svatováclavských slavnostech velké návštěvnosti. Například na výstavu Příběh města Český Krumlov v sobotu 24. září se v rámci muzejní noci během pouhých pěti večerních hodin dostavilo 892 návštěvníků. Egon Schiele Art Centrum v tutéž sobotu představilo své expozice 1 269 návštěvníkům. Zájem pořadatele těší a doufají, že i v příštích ročnících slavností bude účast občanů vysoká.

Rok 2012 je rokem 20. výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO Text Jitka Zikmundová, Lenka Hauptmanová (upraveno) Pro Českou republiku i Český Krumlov je tento zápis významným výročím, které je žádoucí využít zejména pro vzdělávání a osvětu občanů naší země, našeho města. V roce 2012 bude realizován mimojiné projekt UNESCO PRO MLADOU GENERACI, který připravuje město Český Krumlov. To se tak stane pořadatelem a garantem, zaměří se na mladou generaci s cílem zprostředkovat

mladým lidem téma historického a kulturního dědictví, znalost tohoto dědictví a péči o něj. Projekt je tedy zaměřen na osvětu a vzdělávání. Projekt „UNESCO pro mladou generaci“ se skládá ze dvou částí. První část, znalostní soutěž „UNES-CO VÍŠ a ZNÁŠ?" bude zaměřena na žáky druhého stupně základních škol v Českém Krumlově a v Telči. Druhý projekt, přehlídka umělecké tvorby dětí a

mládeže „ŽIVOT V PAMÁTKÁCH" je zaměřen na děti a mládež, jak školní kolektivy, tak mládež a děti docházející a pracující v dětských a mládežnických organizacích v rámci svého volného času. Téma souvisí s kulturním a historickým dědictvím UNESCO, ale i památkami, na které je bohatý právě jihočeský region. Program oslav bude aktualizován na www.ckrumlov.cz/20unesco

Kladení květin k bustě T. G. Masaryka Text Filip Putschögl Foto Jitka Augustinová Již po devatenácté připravují společně Okresní organizace Čs. svazu PTP a ZŠ T. G. Masaryka u příležitosti výročí vzniku Československé republiky 28. října 1918 akt kladení kytic k bustě jejího prvního prezidenta T. G. Masaryka. Akt se uskuteční v úterý 25. října od 10 hodin. O program se postarají žáci školy a jako tradičně se očekává účast zástupců vedení města. Zvána je široká veřejnost.

5


INZERCE

Výstavba bytů v Českém Krumlově dokončena Text Lenka Hauptmanová (upraveno) Foto HEXADOM

V letošním roce pražská společnost HEXADOM dokončila kolaudací výstavbu bytového domu v ulici Pod Hrází v Českém Krumlově. Ing. Jiřího Valdu z této společnosti jsme požádali o rozhovor. Bytový dům byl dokončen a zkolaudován, jaký je nyní stav prodeje? Nyní v průběhu září je stav prodeje zhruba v polovině, z 55 bytových a nebytových jednotek máme prodáno 24 bytů a 2 nebyty, 18 z nich je již majitelům předáno k bydlení. Zbývající byty jsou připraveny k nastěhování a nyní očekáváme zvýšený zájem klientů. Proč se domníváte, že právě na podzim lze očekávat zvýšený zájem nových klientů? Vlastní dům po nastěhování prvních klientů působí již obydleným dojmem a to samozřejmě láká další zájemce. V současné době lze ještě z dané nabídky volných bytů vybírat různé typy a kategorie bytových jednotek (od menších bytů velikosti 1+KK až po velké byty kategorie 3+KK, resp. 4+KK) a také lze volit variantu bytu s přiřazeným, resp. nepřiřazeným garážovým stáním v hromadné garáži

6

v suterénu domu. K prodeji jsou i samotná dle mého názoru zcela odpovídají nabídce realitního trhu v Českém Krumlově a jeho garážová stání. okolí. Čím je váš projekt zajímavý a oproti jiným projektům žádanější? Dá se očekávat, že by se prodejní ceny Tak především se jedná o novostavbu bytové- volných bytů ještě snižovaly? ho domu v atraktivním prostředí Českého V tuto chvíli o tom neuvažujeme, ba naopak Krumlova s bezprostřední dostupností centra od 1. 1. 2012 dochází ke zvýšení snížené sazby města. Okolí domu tvoří stávající vilová DPH z 10 % na 14 %, která se vztahuje i na zástavba, která spolu s Hornobranským rybní- prodej nových bytů o velikosti do 120m², a kem dotváří pohodu klidové části města. tudíž toto opatření naopak vyvolá zvýšení cen Čtyřpodlažní objekt je ve dvou samostatných nových bytů a to nejenom v rámci našeho vchodech vybaven výtahy, které propojují projektu. nadzemní podlaží se suterénem domu, kde jsou situována již zmiňovaná garážová stání Jakým způsobem je zajištěn provoz bytovépro rezidenty. Vlastní byty jsou dokončeny ve ho domu a případná údržba jeho bezprovyšším standardu (plovoucí podlahy, dřevěné středního okolí? obložkové dveře apod.) a jsou doplněny balkó- Správou společných částí domu a sousedních ny, terasami s výhledem na město nebo rybník. pozemků jsme pověřili na základě výběrového Mohu říci, že v blízké budoucnosti se řízení místní správcovskou firmu HECI a.s., v Českém Krumlově nebude realizovat která v současné době již zajišťuje záležitosti týkající se provozu vlastního domu včetně obdobný projekt. úhrady příslušných plateb dodavatelům Současná prodejnost patrně neodpovídá energií. vašim původním představám. Není to dáno Děkujeme za rozhovor. vyššími cenami vašich nových bytů? Stanovení cen nových bytů jsme na začátku Bytový dům Pod Hrází Český Krumlov prodeje přizpůsobili aktuální nabídce Prodejní místo v Praze: v jihočeském regionu. V průběhu výstavby jsme HEXADOM spol. s r.o., Mezi vodami 205, ceny bytů aktualizovali s tím, že jsme snížili 143 00 Praha 4 - Modřany, tel. 736 510 321, ceny větších bytů a bytů v úrovni 1. NP, z nichž e-mail: mjiraskova@hexadom.cz. jsme některé zatraktivnili většími terasami Osobní prohlídka je možná po dohodě na s navazujícími předzahrádkami. Současné ceny tel. čísle 736 510 293 (Ing. Martin Fiala) nebo volných bytů, které lze zjistit na našich 721 706 020 (Ing. Jiří Valda). Podrobné webových stránkách (www.hexadom.cz), informace o projektu: www.hexadom.cz.


www.ckrumlov.cz/noviny

Léto budiž pochváleno... Text a Foto Michal Pospíšil (upraveno) Letošní léto předvedlo snad celý svůj repertoár - nesmělými slunečními paprsky začínalo, pokračovalo prudkými, vytrvalými dešti spojenými s bouřkami, záplavami, chladným počasím, dokonce i zemětřesením v západních Čechách a ke konci srpna dokonce předvedlo extrémní teploty až 36 ° C. Českým Krumlovem se prohánějí i lidé na elektrických vozíčcích - my dva, Milan a Michal. Dva kamarádi, kterým nevadí velké teplo, jsme se ke konci školních prázdnin konečně dočkali a vyráželi do okolí Českého

Krumlova. Našimi oblíbenými cíli jsou: Kleť, Kájov, Větřní, Zlatá Koruna, Červený Dvůr… Zkrátka cíle, které jsou v dosahu a možnostech baterií, které naše vozíky pohánějí. V letním čase lidé hledají útočiště na plovárnách, u rybníků, ve stinných lesích či v pohodlích svých domovů. My ne! Nahříváme kosti, přijímáme vitamín D a snažíme se nahromadit energii a teplo na horší časy, tedy na zimu, kdy napadne sníh a možná se ani nedostaneme z bytů…

Občanské sdružení Fokus Text Lenka Hauptmanová Občanské sdružení určené osobám s duševním onemocněním, především pro lidi se schizofrenií, afektivními poruchami a depresemi, působí i v Českém Krumlově. Ve středu 5. října pořádalo sdružení Den otevřených dveří v rámci Týdne pro duševní zdraví. Svou podporu přišli vyjádřit i starosta Dalibor Carda a místostarostka Jitka Zikmundová. Návštěvníci se dozvěděli více o činnosti sdružení a od 17 hodin si poslechli přednášku psychiatra MUDr. Gábora Nagye na téma deprese.

INZERCE

Lesy města Český Krumlov zvou na procházku a sázení stromků Text Bedřich Navrátil Lesy města Český Krumlov s.r.o. připomínají občanům Českého Krumlova, že v rámci Mezinárodního roku lesů pořádají dne 28. říjen 2011 pro zájemce z řad občanů terénní pochůzku s výkladem odborného lesního hospodáře o hospodaření firmy Lesy města Český Krumlov s.r.o. Sraz účastníků je u lesního hřiště U jezevčíka, nad Krásným údolím ve 14. hodin. Ještě před tím je možno se zúčastnit celostátní akce v sázení stromků, ke které se firma Lesy města Český Krumlov s. r. o. připojila (www.stromzivota.cz). Sázení proběhne za osadou Vyšný, nad bývalým lomem od 9. hodin v tomtéž dni. Účast je nutno avizovat na e-mailové adrese lesymestack@cmail.cz.

Vaše přání do nového roku v Novinách města Vážení partneři, vzhledem k faktu, že se pomalu blíží konec roku, dovolujeme si Vás upozornit na zajímavou nabídku. Od příštího měsíce bude možné si v našich Novinách nechat otisknout vánoční a novoroční přání. Věříme, že Vás tato možnost osloví a využijete ji. Více informací a ceník inzerce najdete na

www.ckrumlov.cz/noviny

7


Den plný prevence

Text Lenka Hauptmanová Foto Michaela Pavlíčková 10. ročník soutěže se již podruhé konal v prostorách Střelnice Policie ČR v Českém Krumlově. Jedná se o jednodenní terénní soutěž určenou pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, soutěž je členěná podle věku soutěžících do čtyř kategorií z celého okresu Český Krumlov. Soutěžní den 3. října zahájil starosta Českého Krumlova Dalibor Carda, který děti upozornil na důležitost takovýchto akcí. Díky velké spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže (OS ČČK) Český Krumlov a s Policií ČR územním odborem Český Krumlov, územním odborem Jihočeského hasičského záchranného sboru Český Krumlov, Armádou ČR, Vodní záchrannou službou, Městskou policií Český Krumlov, Lesní správou Český Krumlov, Správou CHKO Blanský les, K-centrem Český Krumlov, Ekocentrem Šípek a dalších organizací se podařilo vytvořit trasy, na kterých si děti prověřily svou připravenost, dovednosti a vyměnily cenné zkušenosti. Děti tak budou lépe připraveny na nenadálé situace, budou schopny poskytnout první pomoc a pomoci lidem v nouzi. Celý průběh soutěže na trati zajišťovalo asi 50 dobrovolníků na místech rozhodčích, pořadatelů a figurantů. Vytvoření co nejreálnějších krizových situací přiblíží dětem, s čím vším se mohou ve svém životě setkat a jakým způsobem mají danou situaci řešit. Mnohdy jsou pak děti na tyto situace schopny reagovat lépe než mnozí dospělí.

INZERCE

Domov pro seniory otevřel své dveře veřejnosti Text Ivana Balková (upraveno) Foto ilustrační

V Domově pro seniory Kaplice - detašované pracoviště v Českém Krumlově se 11. října 2011 uskutečnil Den otevřených dveří. Akce se konala v rámci Týdnu sociálních služeb. Doplňkem programu byla výstava obrazů Elišky Roubínové, vystoupily děti z Mateřské školy Plešivec a paní ředitelka Vladimíra Holzerová vyslovila poděkování městu Český Krumlov za poskytnutí finanční dotace z Programu podpory sociálních služeb v rámci komunitního plánu. Bližší informace naleznete na stránkách www.domovkaplice.cz.

8


www.ckrumlov.cz/občan

Změna úředních hodin na městském úřadě Z důvodů přerušení dodávky elektrické energie budou v pátek 14. října 2011 zrušeny úřední hodiny na odborech, respektive odděleních sídlících v budově Městského úřadu, Kaplická 439. Město Český Krumlov se předem omlouvá za způsobené komplikace a děkuje za pochopení.

Kulturní tipy Kyanid Koncert v rámci série Krumlov Unplugged Bikers Rock bar, Panská 19, Český Krumlov 15. 10. 2011; 20.00 hodin Divadlo Continuo - Oběť Městské divadlo Český Krumlov, Horní 2 17. 10. 2011; 19.30 hodin Alois Nebel - české animované drama Kino J&K Český Krumlov 28., 29., 31. 10. 2011; 19.00 hodin Afrika - divočina v srdci Výstava National Geographic Česko klášter minoritů, Latrán 50 denně do 30. 10. 2011; 10.00 - 18.00 hodin Česká republika - folklórní velmoc v srdci Evropy výstava ve foyer Městského úřadu, Kaplická 439 do 31. 10. 2011; pondělí až pátek 7.30 - 17.00 hodin Poznej světové dědictví UNESCO - výstava Městská galerie, Horní 155 denně do 31. 10. 2011; 13.00 - 17.00 hodin

Výtvarný podzim v Boudě Devátý ročník projektu pro děti a mládež z Českého Krumlova a širokého okolí. Klub Bouda, Špičák 114, Český Krumlov 17. 10. 2011 - 21. 10. 2011; 8.00 - 16.00 hodin Krumlovské podzimní recitály Hudební sál Vlašský dvůr, Dlouhá 32 Bohumír Stehlík - klavír, vítěz Concertino Praga 15. 10. 2011; 19.00 hodin Jana Lahodná - klarinet, laureátka Pražského jara 21. 10. 2011; 19.00 hodin Jarina Jakovleva - mezzosoprán, sólistka Metropolitní opery New York 22. 10. 2011; 19.00 hodin www.ckrumlov.cz/akce

Svoz odpadu V den státního svátku 28. října 2011 bude ve městě Český Krumlov svoz odpadu probíhat jako v každý všední den.

Vítání občánků Srdečně Vás zveme na vítání občánků města Český Krumlov. Slavnostní akt vítání občánků do společenského života se připravuje

Další vítání občánků proběhne na jaře v roce v Prokyšově sále v Horní ulici (bývalá 2012. Město Český Krumlov se těší na Vás a Vaše ratolesti. Prelatura).

na pátek 21. října 2011 od 13 hodin

Dopravní uzavírka Urbinské ulice Text Miroslav Hála Foto Lenka Hauptmanová V souvislosti s výstavbou obchodního centra Kaufland je nutné od 3. října 2011 do 30. listopadu 2011 uzavřít komunikaci Urbinská, spojující křižovatku u Plevna s kruhovou křižovatkou na sídlišti Mír v ulici podél řadových garáží. Důvodem uzavírky je výstavba dalšího připojení sídliště na silnici I/39 a připojení parkovišť u obchodního centra Kaufland. Sídliště tak bude po tuto dobu napojeno na Tovární ulici, a to obousměrně

po nově vybudované komunikaci mezi Ternem a kruhovou křižovatkou na sídlišti po ulici Urbinská. Bude zachováno i stávající připojení sídliště křižovatkou u Plevna. Pěší provoz bude veden po nově vybudovaném chodníku podél ulice Urbinská z kruhového objezdu do ulice Tovární. Město Český Krumlov prosí řidiče i chodce, aby v místě stavebních prací dbali zvýšené opatrnosti.

9


Noc s Rožmberky – Program dne 5. listopadu 2011 15.00 – 16.00 Městské divadlo, Horní Brána 2 Českokrumlovská scéna – František Zborník: Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka více o inscenaci na www.ck-scena.cz; nutno rezervovat místenky 16.30 – 17.45 Městské divadlo, Horní Brána 2 Českokrumlovská scéna – František Zborník: Příběh Petra Voka aneb Movie Star 16. století žije! více o inscenaci na www.ck-scena.cz; nutno rezervovat místenky 17.30 – 19.30 Dávní svědkové – specializovaná prohlídka města po autentických místech z doby posledních Rožmberků ve spolupráci s průvodci z řad českokrumlovských historiků. V rámci prohlídek navštívíme chrám sv. Víta, Regionální muzeum, Hradní muzeum a další historické objekty Blíže k organizaci a průběhu prohlídek na www.proradost.info 20.00 Otáčivé hlediště v zámecké zahradě Českokrumlovská scéna a občané města: Živé šachy na šachovnici 12 x 12 metrů Souboj Petra Voka a velitele pasovského vojska, červen l. P. 1611 Scénář a režie: Jaromír Hruška 21.00 Zakončení akce na řece Vltavě, zvonění krumlovských zvonů k poctě Rožmberků

Všechny uvedené akce jsou zdarma - V rámci zakončení akce ve 21. hodin budou znít všechny krumlovské zvony k poctě Rožmberků. Chcete-li se připojit aktivně do programu, vezměte s sebou na prohlídku města svíčku, kterou můžete odevzdat na náplavce v Hradební ulici. Tyto svíčky budou součástí závěrečného obrazu na řece Vltavě. - Místenky do Městského divadla lze rezervovat v pokladně Městského divadla, na tel.: 380 711 775, mail: vstupenky@divadlock.cz, nebo prostřednictvím online předprodeje na www.ckrumlov.cz/tickets.

Užitečné informace a telefonní čísla

náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 766 102 Fax: 380 766 101

Městský úřad Český Krumlov Kaplická 439 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 766 111 Fax: 380 766 810 Elektronická podatelna: posta@mu.ckrumlov.cz www.ckrumlov.cz/obcan

Na organizaci se podílejí: PRORADOST – otevřené neformální uskupení hrajících neherců Městské divadlo Český Krumlov o.p.s. Divadelní klub Českokrumlovská scéna Regionální muzeum v Českém Krumlově Prelatura Český Krumlov Hotel Růže město Český Krumlov Státní hrad a zámek Český Krumlov Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích ak. mal. Karel Hrubeš majitelé kulturních památek a soubory a občané města Český Krumlov Více informací na www.proradost.info

Pasy, občanské průkazy, registr podnikatelů Po, St 07.30-11.00 12.00-17.00 Út, Čt 07.30-08.30 Pá 07.30-12.00 Registr vozidel, řidičské průkazy Po 07.30-11.00 12.00-17.00 Út 07.30-11.00 St 07.30-11.00 12.00-17.00 Čt pro veřejnost zavřeno Pá 07.30-12.00

Podatelna Po, St 07.30-11.00 Út, Čt 07.30-11.00 Pá 07.30-11.00 Pokladna Po, St 07.30-11.00 Út, Čt 07.30-11.00 Pá 07.30-11.00

12.00-17.00 12.00-15.30 12.00-13.00 12.00-16.30 12.00-15.00 12.00-13.00

Matrika (náměstí Svornosti) Po, St 07.30-11.00 12.00-17.00 Út, Čt 08.00-11.00 Pá 08.00-11.00

Noviny města Český Krumlov. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou července. Číslo 9/2011 vyšlo 14. října 2011, uzávěrka byla 29. září 2011. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vydavatel město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 18. listopadu 2011 s uzávěrkou 30. října 2011. Odpovědný redaktor: Lenka Hauptmanová, telefon 380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz. Korektury: Lenka Nováková. Grafická příprava: Dagmar Píšová. Přispěli: Ivana Bálková, Miroslav Hála, Jiří Kubovský, Tereza Lysoňková, Bedřich Navrátil, Jaroslava Neumannová, Vendula Nováková, Michal Pospíšil, Filip Putschögl, Pavel Sladký, Jan Vozábal, Jitka Zikmundová Foto: Jitka Augustinová, Lenka Hauptmanová, Lubor Mrázek, Vendula Nováková, Michaela Pavlíčková, Monika Petrů, Michal Pospíšil, Ladislav Pouzar, a archiv město Český Krumlov, Ekofilm, HEXADOM. © Copyright město Český Krumlov, 2011

10

Profile for Jitka Augustinová

Noviny města Český Krumlov  

Noviny města Český Krumlov - říjen 2011

Noviny města Český Krumlov  

Noviny města Český Krumlov - říjen 2011

Advertisement