Page 1

Noviny ročník 11/listopad 2011/zdarma

Adventní čas v Českém Krumlově

Text Filip Putschögl Foto Lubor Mrázek Milá setkání obyvatel, sváteční atmosféra. Čas se nachýlil, dveře k vánočním svátkům jsou již pootevřené a nesměle na ně klepe advent. K němu neodmyslitelně patří trhy, koncerty, kultura, chvíle klidu a rozjímání. Sváteční dni si můžeme společně vychutnat během připravených akcí. Hlavním dějištěm zájmu bude o nadcházejících adventních nedělích náměstí Svornosti, kde vánoční jarmark s nabídkou tradičních

rukodělných výrobků doprovodí každý sváteční víkend kulturní program. První adventní neděle 27. listopadu se ponese ve znamení Hudebně poetického otevření adventu s požehnáním českokrumlovského vikáře P. Václava Píchy a slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Druhá pak bude věnována mikulášské nadílce a o třetí adventní neděli bude Poštovní úřad U Zlatého anděla přijímat dopisy Ježíškovi letos

strana 2 strana 3

strana 4

strana 5

Zimní údržba ve městě

Nakagawa - sensei poprvé na oficiální návštěvě města

Parkovací průkazy pro zdravotně postižené

Seriál o českokrumlovských školách

www.ckrumlov.cz/obcan

poprvé za přítomnosti Bílé paní. Čtvrtou adventní neděli rozezní společné zpívání u vánočního stromu. Vždy před hlavním programem, od 15 hodin zvou pořadatelé do Městského divadla všechny děti i dospělé na vánoční pohádková představení. Více o těchto a dalších akcích najdete na www.ckrumlov.cz/advent2011.

Program jednání zastupitelstva

• Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města • Návrhy na změnu územního plánu 24. listopadu 2011 od 16 hodin Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo


Město Český Krumlov je na zimu připraveno Text Lenka Hauptmanová

Rada města Český Krumlov dne 10. října schválila operační plán zimní údržby místních komunikací na zimní období 2011-2012. Operační plán stanovuje postup při zmírňování nebo odstraňování závad sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací v Českém Krumlově během zimy. Úklid a údržbu chodníků a místních komunikací v Českém Krumlově zajišťuje dceřiná společnost Služby města Český Krumlov. Oproti minulému období nedochází k podstatným změnám v plánu zimní údržby místních komunikací. Sjízdnost a schůdnost je zajišťována denním provozem od 3 do 22 hodin. Služby města Český Krumlov mají na zimu připraveno 404 tun posypového písku, 207 tun soli a 35 tun drti. V případě potřeby je smluvně dohodnuta další dodávka posypového materiálu. Od 1. listopadu bude fungovat nepřetržitá dispečerská služba na telefonních číslech 380 711 285 nebo 773 116 611.

Město Český Krumlov v současné době eviduje podle pasportu místních komunikací celkem 262 úseků místních komunikací v celkové délce 72 445 metrů o celkové ploše 436 546 m² a chodníky o celkové délce 43 508 metrů. Rada města Český Krumlov schválila a formou nařízení města vydala, které úseky místních a účelových komunikací na území města nebudou v zimě udržovány. Za zimní období je považováno období od 1. listopadu do 31. března. Rok 2006 2007 2008 2009 2010 (do 31. 3. 2010) 2011

Zimní údržba za posledních 5 let (od roku 2006) stála město Český Krumlov více než 23 milionů Kč. Veškeré informace naleznete na:

www.ckrumlov.cz/obcan.

Mapový přehled zimní údržby ve městě naleznete na:

www.ckrumlov.cz/mapportal.

Celkem* Kč 5 108 783 1 376 618 2 062 000 4 583 000 5 154 021 4 824 862

* Náklady na zimní údržbu nezahrnují celkové náklady na nepřetržitou dispečerskou službu, které činí 486 tisíc Kč/rok.

Český Krumlov vstupuje do kampaně fairtradových měst Text Pavel Hausdorf

V lednu 2011 odstartovala v České republice národní verze úspěšné mezinárodní kampaně Fairtrade Towns (Fairtradová města). Radou města byl jednomyslně schválen návrh k úspěšnému zapojení do kampaně. Cílem kampaně je osvěta fair trade („spravedlivého obchodu“) a podpora prodeje fairtradových produktů v daném městě. Fair trade je obchodní partnerství s rozvojovými zeměmi, které je založeno na dialogu, transparentnosti a respektu. Města a jiné veřejné instituce mohou tento prestižní status získat splněním 5 kritérií, z nichž mezi zásadní patří: • město oficiálně podporuje fair trade (podpora fair trade je součástí strategických dokumentů města) a úřady využívají fairtradové produkty pro vlastní spotřebu • v místních obchodech a kavárnách jsou dostupné fairtradové produkty • místní organizace podporují fair trade (školy, nevládní organizace, církve, knihovny apod.) Věříme, že myšlenka fairtrade postupně zaujme a osloví širokou veřejnost, která se s jejími principy ztotožní a umožní tak jejich další rozšiřování.

Kdy pro nový elektronický pas či občanku? Text Vendula Nováková Foto archiv město Český Krumlov Od 1. ledna 2012 se budou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, tzv. elektronické občanské průkazy (e-OP). Změna proběhne dle zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterými se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme občany, že o vydání stávají-

2

cího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bude možné požádat nejpozději do 14. prosince 2011, bude-li žádost podána u úřadu příslušného pro vydání. U nepříslušného obecního úřadu či matričního úřadu bude možné podat žádost o stávající typ občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu 2011. Po tomto datu již nebude možné žádost zpracovat. V době od 15. do 30. prosince 2011 bude možné vydat pouze občanský průkaz typu „BLESK“ bez strojově čitelných údajů, se zkrácenou dobou platnosti 1 měsíc a bez správního poplatku. Zavádění nového systému vydávání občanských průkazů se dotkne i stávajícího systému pro vydávání cestovních dokladů, tzv. e-PASŮ Ke konci roku dojde k několika úplným

odstávkám tohoto systému, při kterých nebude možné přijímat nové žádosti ani již vyhotovené pasy předávat. Bude se jednat o pátek 18. listopadu 2011 a o období od 27. do 30. prosince 2011. O vydání nového e-pasu v letošním roce bude možné zažádat nejpozději do 16. prosince 2011. Vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ se výše zmíněné odstávky nedotknou. Po celou dobu bude možné vydávat cestovní pasy se zkrácenou dobou platnosti na 6 měsíců. Lhůta pro vydání takového dokladu je 15 dnů a správní poplatek činí 1000 Kč za pas pro osobu mladší 15 let a 1500 Kč za pas pro osobu starší 15 let. Bližší informace k vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů naleznete také na www.ckrumlov.cz/obcan v sekci Potřebuji si vyřídit.


www.ckrumlov.cz/skoly

Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově Základní škola Za Nádražím Text Dana Hoššová (upraveno) Foto Lenka Hauptmanová, archiv školy

Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 oslaví v příštím roce již 40. výročí svého založení. Postupně se rozrostla do dnešní podoby, v letošním roce ji navštěvuje 607 žáků v 27 třídách. Každodenní život v naší škole je velmi bohatý a plný událostí, chtěli bychom tedy zmínit pouze střípky z našeho školního života.Ve školním roce 2010 - 2011 se naše škola zapojila do dvouletého pilotního projektu Ministerstva školství pro ověřování nového psacího písma Comenia Script. Pro školní roky 2010 - 2011 a 2011 - 2012 získala škola dotaci z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost „Peníze školám“. Tato dotace nám umožňuje rozšíření výuky i modernizaci didaktické techniky. Škola podporuje výuku cizích jazyků. Kromě povinného anglického jazyka od 3. třídy nabízíme od 7. ročníku možnost výuky německého, francouzského nebo ruského jazyka. Výuce napomáhá i spolupráce s německou školou v partnerském městě Hauzenberg. Škola je již dlouhé roky velmi úzce spojena se sportem. Ve spolupráci MŠMT a ČVS byla vytvořena síť sportovních středisek ve vybraných olympijských sportech. Na naší škole bylo zřízeno sportovní středisko se zaměřením na volejbal pro chlapce i dívky. Trvalou pozornost věnujeme oblasti výchovného poradenství a otázkám protidrogové prevence. Každoročně se uskutečňuje řada projektů, uvedeme alespoň některé: Projekt pro snadnější vstup žáků do školy (Nanečisto). Tento projekt pro rodiče a děti budoucích prvních tříd má v naší škole dlouhou tradici a za 12 let své existence usnadnil první školní krůčky již stovkám žáků. Projekt pro spolupráci 1. a 9. tříd (Partnerství) je založen na spolupráci nejstarších žáků ve škole s těmi nejmladšími. Starší spolužáci usnadňují prvňáčkům první dny ve škole, pomáhají i při výuce, účastní se společných akcí. Letos již mají za sebou pirátské putování spojené s hledáním pokladu a pouštěním draků. Velmi oblíbená mezi žáky je i dílna pro 5. třídu na téma návykové látky (Černé

semináře), která nenásilnou formou seznamuje děti s nebezpečím drog a návykových látek. Na začátku 6. třídy se již žáci nemohou dočkat stmelovacího dvoudenního pobytu, který je zaměřen na utvoření nových kolektivů. Žáci mají program nabitý různými hrami, soutěžemi, tvůrčími aktivitami, pro večerní návštěvu rodičů připravují scénky, luští s nimi společně šifrované zprávy aj. Zážitkový dvoudenní kurz pro 8. třídy je naproti tomu koncipován již se zaměřením na volbu povolání a podporu týmové spolupráce. Setkání se také pravidelně účastní i host či hosté se zajímavým povoláním. Ani žáci 9. ročníků nezůstávají stranou. Vedle již zmiňované spolupráce s prvňáčky prolíná takřka celým školním rokem příprava a vlastní realizace absolventských prací. Žáci vytvářejí práce na jimi vybraná témata a formou prezentace je obhajují. Ve škole pracuje žákovský parlament, který se aktivně zapojuje do dění školy, řídí školní parlamentní rádio, pomáhá organizovat školní akce a podílí se i na jejich realizaci. V únoru 2004 „adoptovali“ pedagogové naší školy Ann Caroline Wanjiku Mwangi z Nairobi v Keni, narozenou roku 1996, a posléze i žáci prostřednictvím školního parlamentu chlapečka Briana Omondiho Ojwang z Kisumu v Keni, narozeného v roce 2000. O tom, že je ZŠ Za Nádražím přátelská nejen k dětem, ale i k rodičům, svědčí značka Rodiče vítáni. Certifikát získala škola

za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Vážení čtenáři, chcete-li si poskládat úplnou mozaiku o všech aktivitách v Základní škole Český Krumlov, Za Nádražím 222, navštivte naše webové stránky www. zsnadrazi.cz. Nebo ještě lépe, přijďte si naši školu osobně prohlédnout. Nejbližší akcí pro veřejnost bude oslava Vánoc spojená se Dnem otevřených dveří, hudebně dramatickým vystoupením žáků, společným zpíváním u vánočního stromu a vánočním volejbalovým turnajem rodičů a dětí. Akce začíná v úterý 20. prosince od 14 hodin. Přijďte, budete vítáni.

Školní parlament

Matěj, 8. A: Scházíme se jednou měsíčně a vždy máme mnoho záležitostí k řešení, teď se chystáme na novou akci, a to je Halloween. Těšíme se také na akce, které již úspěšně fungují, jako je Zahradní slavnost nebo Spaní ve škole. Petr, 8. A: Líbí se mi, že se podílíme na organizaci společně s učiteli a že máme pocit dobře odvedené práce, když se něco povede.

3


Ukončení letní sezóny v Českém Krumlově Text Lenka Hauptmanová (upraveno) Foto Českokrumlovský deník V neděli 16. října 2011 prošel centrem Českého Krumlova historický kostýmovaný průvod s koňmi, složený zejména z členů místních spolků věnujících se studiu a oživení dob dávno minulých (historický šerm, tanec a hudba). Průvod za zvuku bubnů a historické hudby prošel městem z Horní ulice až do

areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov. Tam nejprve příchozí průvod uvítal fanfárou místní spolek trubačů a poté i samotný zámek zvoněním zvonů. Letní sezóna byla zakončena vystoupením skupiny historického tance Fioretto, ukázkou historického šermu a hudbou Krumlovských pištců.

Nakagawa - sensei poprvé na oficiální návštěvě města Text Lenka Hauptmanová (upraveno) Foto Filip Putschögl Nakagawa-sensei je mistrem bojových umění, držitelem 8. danu a titulu "hanshi", neboli "učitel učitelů" v rámci školy battójutsu Toyama ryú, a to navíc v císařské linii Kayanomiya. Mistr Nakagawa byl při své návštěvě přijat starostou Daliborem Cardou a v rámci mezikulturního přátelského gesta také radnici věnoval kaligrafii Mistra Matsuno, proslulého kaligrafisty z provincie Kumamoto. Kaligrafický znak by měl symbolizovat hrad. Mistr Nakagawa zavítal do Českého Krumlova

v rámci účasti na festivalu japonské kultury Japonský den - Kaizen, který se uskutečnil v Praze ve dnech 15. - 17. října 2011. Tato akce si klade za cíl co nejkomplexnější propagaci Japonska a japonské kultury, některé z tradičních disciplín budou navíc na takto vysoké úrovni viděny v České republice poprvé. Českým Krumlov je jedním z kandidátů na pořádání tohoto festivalu v příštích letech. Více informací na www.japonskyden.eu.

Českokrumlovský hřbitov na Horní Bráně má nově opravený kříž Text Štěpánka Kučerová Kamenný postament litinového kříže s postavou Ježíše Krista byl ještě na konci měsíce srpna díky hlubokým trhlinám a prasklinám v havarijním stavu. V průběhu

měsíce září byl postament včetně schodišťových stupňů i samotný litinový kříž opraven. Opravy provedla firma Jan Kříž Kameník, Vyšný 229, Český Krumlov. Celkové náklady

na opravy činily 153.144 Kč. Na realizaci oprav získalo město Český Krumlov prostřednictvím Jihočeského kraje finanční dar ve výši 50.000 Kč od společnosti ČEZ, a. s.

Na výlet do Českého Krumlova „Párovkou“ Text Lenka Nováková (upraveno) V sobotu 19. listopadu tomu bude přesně 120 let, kdy byla poprvé otevřena železniční trať České Budějovice - Kájov. Že musí být takové výročí náležitě oslaveno, ví i České dráhy, a proto ve spolupráci s Destinačním managementem Český Krumlov připravily k této příležitosti jízdu zvláštním vlakem doplněnou o zajímavý program. Parní vlak Josef Seidel vyrazí v sobotu 19. listopadu v 7.23 hodin ráno z Českých Budějovic a pojede přes Boršov nad Vltavou, Křemži, Holubov nebo Zlatou Korunu do Českého

4

Krumlova. Odtud bude „Párovka" po cca dvouhodinové přestávce pokračovat podzimní Šumavou až do stanice Nová Pec a pak zpět do Českých Budějovic. Zimy, hladu ani nudy se bát nemusíte - ve vytápěném vlaku budou zařazeny bufetové vozy, cestu Vám zpříjemní dixielandová kapela a kochat se můžete krásnými výhledy do kraje. Po příjezdu do železniční stanice Český Krumlov přivítají vlak představitelé města. Všichni účastníci mohou zdarma využít autobusový transfer z nádraží do Linecké ulice k Muzeu Fotoateliér

Seidel. Předprodej jízdenek byl zahájen 17. října v centru Českých drah v Českých Budějovicích a v pokladně železniční stanice Český Krumlov. Pro jízdu parním vlakem Josef Seidel v úseku České Budějovice - Český Krumlov je nutná bezplatná rezervace, kterou si můžete zajistit koupí jízdenky v předprodeji nebo na telefonním čísle 972 544 691 či na e-mailu: jiznicechy@cd.cz. Více informací na www.ckrumlov.cz/turista.


www.ckrumlov.cz/akce

Výměna parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením Text Ingrid Pechová (upraveno)

Zvláštní označení motorového vozidla 01 má platnost do 31. prosince 2012. Držitelé zvláštního označení proto mají čas požádat o výměnu během celého příštího roku 2012. Od pondělí 17. října 2011 vydává Odbor

sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Český Krumlov parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo III. stupně (průkaz ZTP/P). Při požádání o výměnu již vydaných stávajících označení 01 (AA) je nutné předložit občanský průkaz, průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P), fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě a vrátit již vydané zvláštní

označení na motorové vozidlo 01. Vzhledem k tomu, že jednou z náležitostí parkovacího průkazu je podpis držitele, je při jeho vydávání nezbytná osobní přítomnost žadatele. Parkovací průkaz je platný také v zemích Evropské unie. Držitelům mimořádných výhod II. stupně z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění, je nadále vydáváno označení 02 (BB) - označení vydávaná i před tímto datem. Více na www.ckrumlov.cz/obcan.

INZERCE

Cestovní agentura AGATHA oznamuje všem svým stávajícím i budoucím klientům změnu své adresy:

Tovární 197/ u Terna Český Krumlov, 381 01 tel.: 380 711 530 e-mail:agatha@agatha-ck.cz www.agatha-ck.cz

Pozvánka na setkání občanů s vedením města Zajímá vás co se v Českém Krumlově chystá v následujících letech, chcete sdělit své názory, máte dotazy? Je zde pro Vás jedinečná příležitost. Vedení města Český Krumlov zve veřejnost na setkání. Dne 1. prosince 2011 v 18 hodin v Městském divadle v Českém Krumlově bude možnost vyjádřit svůj názor a promluvit si o situaci ve městě.

INZERCE

5


Plán sociálních služeb bude vznikat ve čtyřech pracovních skupinách Text Miroslav Kotoun (upraveno)

Již od léta město Český Krumlov ve spolupráci s Jihočeskou rozvojovou o.p.s. připravuje Plán rozvoje sociálních služeb pro celé Českokrumlovsko. Plán by měl nastínit hlavní směry rozvoje sociálních služeb do konce roku 2014. Na podzim bude zahájena vlastní strategie zajištění sociálních služeb. Zpracování plánu je spolufinancováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Plán bude zpracován pro celé území obce s rozšířenou působností Český Krumlov. Na

jeho vzniku se budou podílet celkem čtyři pracovní skupiny, ve kterých se bude debatovat o problémech a potřebách stávajících i potenciálních uživatelů sociálních a souvisejících služeb. ty budou ustaveny pro následující oblasti: 1. Senioři a zdravotně postižení, 2. Děti, mládež, rodiny s dětmi, 3. Etnické menšiny, 4. Osoby v krizi. Skupiny jsou složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních či souvisejících služeb doplněných zástupci měst a obcí. Neméně důležitými členy budou dále samotní uživatelé těchto služeb. První společné jednání se

uskutečnilo 18. října za účasti více než tří desítek zájemců o práci při plánování sociálních služeb na Českokrumlovsku. Dílčí výstupy z jednání pracovních skupin budou dále debatovány v tzv. řídící skupině, která má v celém procesu koordinační roli a která se poprvé sešla 6. října. Více o práci všech skupin včetně zápisů z jednání a výstupů můžete průběžně sledovat na stránkách Jihočeské rozvojové o.p.s. www.jr-spolecnost.cz nebo na stránkách města Český Krumlov www.ckrumlov.cz/obcan.

Pub Animals se daří Českokrumlovská hudební skupina Pub Animals má na kontě další obrovský úspěch. V úterý 18. října vydali na serveru Stream svůj první videoklip k písni Elephantman, umístili se tak na předních příčkách mezi českými umělci a počty sledovanosti videoklipu stále rostou. Město Český Krumlov přeje stále více fanoušků a energie, která se na cestě k hudebním vrcholům bude hodit.

INZERCE

Výzva k podání nabídky na pronájem osmi bytů v objektu Široká č. p. 78 - 79 v Českém Krumlově Českokrumlovský rozvojový fond, obchodní společnost ve vlastnictví města Český Krumlov, je vlastníkem domu Široká č. p. 78-79 v historickém centru Českého Krumlova. Po nedávné rekonstrukci nebytových prostor v přízemí objektu nyní probíhá rekonstrukce jeho zbývající části, v rámci které vznikne do konce tohoto roku 8 zcela nových bytových jednotek o velikosti 36 až 114 m² v prvém a druhém poschodí domu, které je možné si pronajmout od počátku nového roku za stanovených podmínek. Předpokládaný začátek nájmu je od 1. února 2012, nejzazší termín uzavření nájemní smlouvy zájemcem do 31. ledna 2012 pod smluvní pokutou ve výši složené jistoty. Doručení písemných nabídek v zalepené obálce adresované na adresu vyzyvatele je možno do pondělí 28. listopadu 2011, do 9 hodin. Otevírání obálek, vyhodnocení došlých nabídek a výběr nájemce konkrétního bytu provedou jednatelé společnosti dne 28. listopadu 2011, v cca 10 hodin. Jediné kriterium výběru nájemce bude nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné při splnění všech povinných náležitostí nabídky. Více informací naleznete na: www.ckrumlov.cz/novebyty.

6


www.ckrumlov.cz/obcan

Darujte knihu Příběh města Český Krumlov jako krásný vánoční dárek Foto archiv města Český Krumlov V českokrumlovském Infocentru na náměstí Svornosti je možno zakoupit knihu Příběh města Český Krumlov za cenu 299 Kč. Kniha potěší nejen milovníky historie, ale i ty, kteří chtějí zavzpomínat nebo poznat „životní příběh“ jednoho z nejkrásnějších měst České republiky.

Změna úředních hodin na pokladně Městského úřadu, Kaplická 439 Po Út St Čt Pá

7.30 - 11.00 7.30 - 11.00 7.30 - 11.00 7.30 - 11.00 7.30 - 12.00

12.00 - 17.00 12.00 - 14.00 12.00 - 17.00 12.00 - 14.00

Tajemník Městského úřadu Do funkce tajemníka Městského úřadu Český Krumlov byl 24. října 2011 oficiálně jmenován Radim Rouče.

INZERCE

INZERCE

Pozvánka na setkání s vedením města Vedení města Český Krumlov zve veřejnost na setkání. Dne 1. 12. 2011 v 18. hodin v Městském divadle v Českém Krumlově bude možnost sdělit přání, vznést dotazy a promluvit si o situaci ve městě.

Noviny města Český Krumlov. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou července. Číslo 11/2011, vyšlo 18. listopadu 2011, uzávěrka byla 30. října 2011. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vydavatel město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 16. prosince 2011 s uzávěrkou 30. listopadu 2011. Odpovědný redaktor: Lenka Hauptmanová, telefon 380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz. Korektury: Lenka Nováková. Grafická příprava: Dagmar Píšová. Přispěli: Lenka Hauptmanová, Pavel Hausdorf, Josef Hermann, Dana Hoššová, Eliška Koričarová, Miroslav Kotoun, Štěpánka Kučerová, Vendula Nováková, Tomáš Palouda, Filip Putschögl, Ingrid Pechová. Foto: Lenka Hauptmanová, Lubor Mrázek, Filip Putschögl, archiv město Český Krumlov, Českokrumlovský Deník.

© Copyright město Český Krumlov, 2011

7


Noviny města Český Krumlov - listopad  

Noviny města Český Krumlov - listopad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you