Prevenció de riscos a la muntanya

Page 1

PREVENCIÓ DE RISCOS A LA MUNTANYA.


Definicions.


Què és la prevenció? “L’acció i efecte de prevenir (preparar amb anticipació el que és necessari per a un fi, anticipar-se a una dificultat, preveure un dany, avisar a algú d’alguna cosa,...). La prevenció, per tant, és la disposició que es fa de forma anticipada per minimitzar un risc. L'objectiu de prevenir és aconseguir que un perjudici eventual no es concreti.”


Què és un risc? “La possibilitat de què algú (també el medi natural o una instal·lació) pateixi un determinat dany. Pot sorgir per un procés present o esdeveniment futur.” “El risc és la possibilitat que un perill pugui arribar a materialitzar-se.”


Què és la muntanya? “El medi on desenvolupem les nostres activitats: on ens agrada ser-hi i la font de moltes de les nostres satisfaccions.”


Tipus de riscos.


Tipus de riscos a la muntanya? • Objectius o indirectes: D’origen natural. -

Despreniments de roques. Allaus, esquerdes en glaceres, seracs,... Canvi de temps sobtat. Augment sobtat del cabal en rius, barrancs,...

• Subjectius o directes: Derivats del propi comportament de la persona. La infravaloració, inconsciència i el desconeixement dels propis perills, de l’ambient, de les circumstàncies i de la seguretat. -

Preparació física inadequada. Manca de coneixements tècnics. Equip inadequat. Alimentació incorrecta. No renunciar a temps al nostre objectiu,...


Quins són evitables? Els primers (objectius o indirectes) són inevitables (no els provoquem ni els controlem), encara que el coneixement d’aquests fenòmens pot ajudar-nos a eludir-los i mitigar-los. Els segons (subjectius o directes), en canvi no només es poden evitar, sinó que han de ser evitats, sent responsabilitat de cada practicant.


Valoracions del risc.


Valoració del risc. Risc = Gravetat x Probabilitat x Temps d’exposició

MIDE (Federación Aragonesa de Montañismo) és un mètode per valorar la dificultat i compromís (risc) d’una sortida a la muntanya. Crea una escala de graduació de les dificultats tècniques i físiques dels recorreguts, permetent classificar-los per millorar la informació. http://www.montanasegura.com/


Exemple de Valoraci贸: M猫tode MIDE.EstadĂ­stiques de rescats.


La prevenci贸.


Prevenció: Aspectes generals. • Formació adequada i específica a l’activitat: cursos, experiència,... • Màxima informació: ruta, meteorologia, altres ressenyes,... • Disposar d’un equip adequat. • Preparació física adequada i no tenir problemes de salut. • Dieta equilibrada i bona hidratació. • Una bona dosi de seny per escollir l’activitat més adequada a la capacitat de cadascú, i per ser capaços de retirar-se si les condicions no són favorables.


Abans de l’activitat.


Preparació de l’activitat I. • Previsions i planificació de la activitat: itineraris, horaris, alternatives, resenyes, riscos de l’activitat,... • Formació específica de la disciplina a practicar o comptar amb els serveis dels professionals si fos necessari. • Aprendre a utilitzar noves tecnologies. Però els medis tècnics poden fallar. Molt important! Aprendre també a moure’t sense ells. • Escollir/definir els objectius en funció del nivell tècnic i físic de tots els participants a l’activitat. El ritme i el nivell sempre s’adequarà al participant més lent o amb menys nivell. • Preveure el material necessari (personal i col·lectiu) i ha d’estar en perfectes condicions d’ús, neteja i emmagatzematge.


Preparació de l’activitat II. • Consultar la previsió meteorològica o altres fenòmens: Risc de allaus, vent, tempestes elèctriques, crescudes de torrents, temporada de caça... • Anar sempre acompanyats (desaconsellat anar sol) i comunicar a algú l’activitat prevista (per escrit o persona que conegui la zona). Dades a facilitar: - Tipus d'activitat que vas a practicar. - Lloc d’aparcament del vehicle i matrícula. - Itinerari i horari/dies previstos. • L’aprenentatge i la pràctica del muntanyisme és progressiu.


Material/Equip imprescindible I. • Un bon calçat i adequat a l’activitat. Tenir en compte que no ens faci butllofes (mai usar calçat recent comprat) i que ens protegeixi el turmell en zones molt empedrades. També cal tenir en compte que ens protegeixi de l’aigua en cas de pluja o si hem de travessar zones humides/neu. • La roba es un element important, ja que tenir la roba adequada ens pot ajudar a protegir-nos de les inclemències i durant els canvis sobtats del temps. Roba amb colors d’alta visibilitat i reflectant. • Protector labial (sol i canvis de temperatura) i crema solar. • Una gorra, buff i guants. • Ulleres de sol.


Material/Equip imprescindible II. • Roba impermeable i transpirable. • Mòbil amb bateria carregada. !!! • Menjar que aporti energia com galetes, xocolata, barretes energètiques, fruits secs,..., per contrarestar el desgast físic que es realitza. • Aigua. • Manta tèrmica i farmaciola. • Frontal amb piles ben carregades. • Mapa i brúixola/altímetre. • Navalla i encenedor/llumins.


Equip segons activitat. Equip hivernal (o amb presència de neu): • Roba tèrmica/Paraneus. • Piolet + Grampons. • Raquetes de neu/esquís. • ARVA+Pala+Sonda. Zona escarpada: • Corda + material d’escalada. • Casc per evitar el cop per caiguda de pedres.


L’ús de bastons. • Contra més llarga i exigent sigui la ruta, més beneficis s’obtenen i més sentit té l'ús de bastons, però, en qualsevol cas, sempre són recomanables. • Durant l’ús de bastons part de l’esforç del quàdriceps i dels bessons es trasllada a pit i braços. • Al redistribuir la càrrega i l’esforç entre més grups musculars i parts del cos es redueix la possibilitat de patir lesions en les articulacions de les EEII (malucs, genolls i turmells). • Millora notable del equilibri, més punts de recolzament. • Protecció personal i altres usos. • Cal un coneixement del funcionament de les dragoneres i de tipus de rossetes.


Durant l’activitat.


Aspectes generals I. • Iniciar la activitat a una hora prudent. • Sempre guardar forces per a la tornada. Sense pressa, però sense pausa. Si és precís i creus que les condicions no són les idònies, s’ha de saber renunciar. • Recorda que a la baixada passen la majoria dels accidents, per manca de forces o disminució de l’atenció. • Mantenir sempre el grup cohesionat. Mantenir el contacte amb tots els companys. Valorar de forma constant que el grup està gaudint de l’activitat. • Fixar punts de referència en el recorregut per orientar-vos. • Intentar no suar molt. No abrigar-nos massa. Abrigar-nos al parar.


Aspectes generals II. • Si fa fred, no deixar de caminar. • Hidratar-se sovint i menjar aliments energètics. * Si hem d’agafar aigua durant l’activitat, mai serà aigua estancada, no hi haurà mai pobles ni bestiar més amunt d’on l’agafem. També cal tenir en compte la baixa concentració de sals. Utilitzar sistemes de potabilització de l’aigua.

• Fins que no has arribat a casa, no s’ha acabat l’activitat.


Aspectes meteorològics i orogràfics I. SEMPRE MANTENIR LA CALMA. *Manca de visibilitat per vent, boira o nit. Mantenir el grup cohesionat. Protegir als més febles. Localitzar la vostra situació (mapa, GPS i/o altres). Si coneixeu el camí que heu de seguir, continueu la ruta prevista. No abandonar el material que us pot ser útil. No lluitar contra els elements, si no teniu molt clar que podreu arribar a un lloc segur i/o conegut. En cas de dubte, protegir-nos en algun lloc segur i arrecerat i esperar la millora del temps o l’arribada dels grups de rescat. *Pluja. Pot originar inundacions sobtades, despreniments de terra, temperatures baixes i superfícies gelades i lliscants. *Nevades. Acumulacions de neu (cornises) i augment perill d’allaus. *Temperatura. La temperatura i les seves sobtades i fortes variacions influeixen en l’estat del terreny, en la quantitat i evolució de la neu i en la necessitat d’equipament.


Aspectes meteorològics i orogràfics II. *Altes temperatures i sol. Ombra i protecció solar. Evitar les hores centrals del dia a l’estiu. Evitar l’escalada en cares sud. Valorar l’estat de la neu. *Tempestes i caigudes de llamps. Allunyar-se de cims, d'elements que sobresurtin del terreny o dels camins com arbres solitaris, crestes, arestes,..., i dels objectes metàl·lics. No refugiar-se en cavitats humides i si ho feu, no estar en contacte amb les parets. Aïllar-nos del terra amb el propi equip i col·locar-nos el més ajupits possible. Si us refugieu en habitacles, refugis o tendes, tanqueu les obertures/finestres. Buscar refugi en un bosc dens. El cotxe és un bon refugi. Si us trobeu escalant, no us desencordeu.


Aspectes meteorològics i orogràfics III. *Despreniments de blocs de pedra o glaç. En itineraris de risc, utilitzeu un casc homologat. Protegir-nos col·locant el cos verticalment contra la paret i amb els braços caiguts. Protegir tot el material de seguretat de què disposeu: cordes, ancoratges, cintes,... *Plaques de glaç o neu dura. Dur sempre els grampons posats i el piolet a la mà. Utilitzar sempre les làmines antipans per evitar la formació de pans de neu. Progressar amb cautela, precisió i una bona coordinació de moviments. En cas de caiguda, dominar i utilitzar les tècniques d’autodetenció amb piolet i grampons. Si aneu encordats, utilitzar la protecció dels ancoratges i no el desplaçament simultani (a l'ensemble).


Després de l’activitat.


Després de l’activitat. • Estiraments i bona recuperació física. • Alimentació adequada i rehidratació. • Assecat del material i manteniment adequat d’aquest. • Anàlisi de l’activitat. Anàlisis d’incidents o accidents ocorreguts, conclusió de causes.Bibliografia.


Webs d’interès:

• http://encorda2.com/ Bloc de seguretat en muntanya. • http://www.montanasegura.com/ Valoració del risc MIDE i consells de seguretat. • http://www.feec.cat/condicions-de-la-mun Web de la FEEC, apartat de Prevenció i Seguretat.


Manuals d’interès:

Vèrtex núm. 203 Article: Seguretat i prevenció.


Alguna pregunta mĂŠs?


Moltes grĂ cies!!!


I a gaudir de la muntanya amb SENY.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.