Memoria 2015

Page 1

MEMÒRIA 2015 CENTRE EXCURSIONISTA SANT BOI


GESTIONS ACTIVITATS COL.LABORACIONS NÚMEROS


GESTIONS

REUNIONS AMB LA VEGUERIA. REUNIONS AMB LA FEEC. REUNIONS AMB L’AJUNTAMENT. REUNIONS AMB ENTITATS. TRÀMITS LLICÈNCIES. GESTIONS BANCARIES. COMPRES MATERIAL i BIBLIOTECA.

15 10 15 25 425 12 8


Excursions 5 Familiars 6 Socials 2 Senderisme cultural 1 Escalada 12 Mitja muntanya 4 Alta muntanya

110 assistents 600 assistents 51 assistents 20 assistents 213 assistents 85 assistents


B.T.T. Passejades 1 Nivell baix 1 Nivell alt

cancel.lada cancel.lada


AUDIOVISUALS I XERRADES TÈCNIQUES. Orientació Curs Alpinisme nivell 1 Teòric (dues sessions) Curs Alpinisme nivell 1 Pràctic (dues sessions) Curs alpinisme nivell 1 Cloenda. Xerrada “ El cel a l'hemisferi Nord ” Xerrada “ Viaje al blanco ” Xerrada “ Introducció a la mèteo ” Xerrada “Iniciació a la fotografia de muntanya” Xerrada “Senders 1.714” Cancel.lada 95 assistents


COL.LABORACIONS AGRUPAMENT ESCOLTA SANT RAMON NONAT CONCURS FOTOGRAFIA DE MUNTANYA Memorial Agustí Torrents DIARI DE SANT BOI FUNDACIÓ MARIANAO 6X100 = H2O TRAIL WALKER METEO BAIX AFOBOI COL.LECTIU ACTIVA'T (ESFERA JOVE) OMNIUM CULTURAL


NÚMEROS PERÍODE DESEMBRE 2014 - NOVEMBRE 2015


Concepte

Banc Sabadell La Caixa “Caixeta”-efectiu-

Inscripcions socis Quotes socis Devolucions Cobrament devolucions Despeses gestió Subvencions

Ingressos

Despeses

4.791'17 3.186,04 294,00

Saldo total

8.271'21

7.865,22

16.136'43

1.503'00

Pressupost

Banc Sabadell La Caixa “Caixeta”-efectiu-

Inscripcions socis Quotes socis Devolucions Cobrament devolucions Despeses gestió Subvencions

Ingressos

Despeses

Previsió saldo total

7.949'79 1.395,56 1100

9.356'35

8.000'00

17.356'35

600'00

17.956'35

17.639'43 Telèfon Cartells, cartes difussió Atenció socis, Assegurances Quotes FEEC Material, llibres, oficina Despeses bancaries

Saldos al 30-11-2015

Telèfon Cartells, cartes difuss Atenció socis, subv. Assegurances Quotes FEEC Material, llibres, ofic. Despeses bancaries

535'14 255'82 4.725'70 615'00 612'00 1.393'07 146'66 9356,04

600'00 800'00 7000'00 900'00 612'00 4.000'00 250'00

Socis a 30-11-2015

3.794'35Material en prÊstec i biblioteca 205 cessions de material en prèstec 85 cessions llibres en prèstec


NO HEM POGUT FER:

ROCÒDROM / BOULDER Però.........

“estamos en ello”


alguna pregunta ?


APM ?


gracietes


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.