Page 1

SIDE 14

SIDE 18

SIDE 6

Praktikplads-AUB: Ny ordning hvor dit bidrag afhænger af antal elever

HAR DU LAGT DIN EXITSTRATEGI?

ER DIN FORPAGTNING RENTABEL?

NR 1 • FEB/MARTS 2018

Vækst


INDHOLD Gæs i tusindvis æder store mængder korn............... 3 Forventningerne til elmarkedet 2018......................... 5 Er din forpagtning rentabel?...................................... 6 Guide - sådan får du dine bilag i SUMMAX............... 8 Er du opmærksom på den smitsomme afrikanske svinepest? .............................................................. 10

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ LOVGIVNING, NÅR DU MODTAGER OG BETALER MED KONTANTER Vidste du, at der er særlige regler om kontanter, når du er erhvervsdrivende? F.eks. må du ikke modtage kontante beløb for 50.000 eller derover. Ellers bryder du hvidvaskningsloven. Læs mere på side 18.

Effektiv overlevering mellem landmanden og Centrovice - et vigtigt led i en stadig mere kompliceret regnskabsproces.................................. 12 Praktikplads-AUB: Ny ordning hvor dit bidrag afhænger af antal elever......................................... 14 Har du lagt din exitstrategi?..................................... 16 Du skal være opmærksom på lovgivningen, når du modtager og betaler med kontanter................... 18 Tank Viden............................................................... 20 HAR DU LAGT DIN EXIT-STRATEGI? Det er et stort skridt, når livsvlrket en dag skal overdrages og det aktive landmandsliv afrundes. Det er en ofte lang og meget omfattende proces, så det gælder om at få lagt en exitstrategi i god tid. Læs mere på side 16.

Forpagtningen skal ikke ”bare løbe rundt”. Der skal være et positivt afkast. Side 6

2

Kirsten Larsen, Planteavlskonsulent


GÆS I TUSINDVIS ÆDER STORE MÆNGDER KORN Der er nogen, som påstår, det går tilbage for naturen og dyrene, som presses ud af menneskelig aktivitet. På et område har man dog ikke mærket meget tilbagegang, og det er, når det gælder gæssene. Flokkene bliver større og større, udbredelsen vokser hele tiden, og bestanden af eksempelvis bramgæs vokser nærmest eksplosivt. Siden 1970’erne er bestanden af bramgæs vokset fra nogle tusinder til i dag cirka 1,2 millioner, og bestanden stiger stadigvæk med 8-10 % årligt. Bramgåsen har været fredet siden 1959 i Danmark. Siden 1972 har der har heller ikke været jagttid på gåsen i EU pga. fuglebeskyttelsesdirektivet, og beskyttelsen af gåsen har altså virket. Når bramgåsen har fået så massiv ynglesucces, skyldes det flere faktorer. Det hænger også sammen med et markant lavere jagttryk i det nordlige Rusland, hvor affolkningen af store områder har betydet fred og ro til bramgåsen. Før i tiden var gåsen en vigtig fødekilde for den baltiske og russiske befolkning, men efterhånden som der ikke bliver deporteret flere russere nordpå, og

Af Hans Jakob Clausen Bestyrelsesmedlem Tlf.: 2243 3592

velstanden i Baltikum er blevet væsentlig forbedret, er det ikke længere tilfældet. Til gengæld har gæssene spredt sig ud over det meste af Nordeuropa – det gælder både gæs i almindelighed og bramgæs i særdeleshed. Problemer med gæssene kan opstå, fordi bramgåsen og dens artsfæller er trækfugle, der flyver fra ynglepladserne i nord mod mildere himmelstrøg til bl.a. det sydfynske øhav. Bramgæssene kommer fra tre forskellige yngleområder - den russisk/baltiske bestand, Svalbard-bestanden

NR 1 • JAN + FEB 2018

3


og den østgrønlandske bestand. Gæssene i det sydfynske øhav og langs den jyske vestkyst kommer fra den russisk/baltiske bestand. Landmændene på Sydfyn har længe klaget over store tab, når tusinder af gæs slår sig ned på vores marker forår og efterår for at æde af afgrøderne. Og vi tilbyder jo også et overdådigt spisekammer på vintersædsmarkerne og tidligt spirende afgrøder på gæssenes trækrute ned gennem Europa. En flok gæs på 10.000 stk. æder det, som svarer til 760 kg korn dagligt. Omregnet ved biomasse kan sådan en flok lægge beslag på 34 ha. Klagerne har i et vist omfang vundet gehør, og landbrugsministeren fik vildtforvaltningsrådet med på, at man skulle tillade landmændene at skyde op til 50 gæs om dagen på egne jorde. Ikke for at komme plagen til livs, men for at skræmme gæssene væk fra afgrøderne. Da vi som landmænd/jægere ikke når at skyde det antal gæs, som bestanden stiger med, er vi nødt til at stå sammen om, hvor gæssene må være henne i et lokalområde, da det ikke er alle marker, de gør skade på. Derfor gælder det kort sagt for os landmænd om at få jaget gæssene hen, hvor de ikke gør skade.

Figur: Resultater fra spørgeskemaundersøgelse udsendt via SEGES august 2017, hvor 162 konsulenter på landsplan svarede på spørgsmål vedr. afgrødeskader. Vist på SEGES workshop om bramgæs i Svendborg den 19.12.2017.

VIDSTE DU? Ressourceberegning – i meget runde tal* • • • • • •

1 gås skal bruge 1 MJ/dag for at opretholde en positiv energibalance 13,2 MJ/FE = energiindholdet i 1 kg byg En flok på 10.000 gæs skal altså bruge ca. 760 FE/dag (=760 kg byg) I løbet af en vinter (200 dage) skal flokken bruge 152.000 FE Ved biomasse på 4.500 FE/ha lægger flokken beslag på 34 hektar I en overvintringsenhed (på 17.500 ha) skal der findes 2% til gæssene

* Data fra SEGES workshop om bramgæs i Svendborg den 19.12.2017. 4


FORVENTNINGERNE TIL ELMARKEDET 2018 Elmarkedet bliver påvirket af både vejret og det politiske landskab i Europa. Sol, vind og nedbør i Skandinavien påvirker prisen, ligesom også f.eks. den nye regeringsdannelse i Tyskland, og den efterfølgende klimalinje regeringspartierne lægger, kan få indflydelse på, hvordan elmarkedet kommer til at udvikle sig i 2018. Forventningerne til elpriser afspejler sig i fastpriserne, og da de billigste priser er på de længste kontrakter, forventes det ikke at prisen stiger – under forudsætning af at vejret og politikkerne opfører sig rimeligt normalt. Prisniveau for fastpris med start fra 1/3-2018: 1-årig aftale 25,50 øre pr. kWh 2-årig aftale 25,14 øre pr. kWh 3-årig aftale 25,00 øre pr. kWh Pas fortsat på telefonsælgerne Hos Centrovice oplever vi, at der stadig er mange i landbruget, der får opkald fra telefonsælgere som forsøger at sælge el. Anbefalingen er, at I

siger nej tak til disse elsælgere. De vil typisk tilbyde 3-årige kontrakter med forudbetaling, og når der er cvr nr. på kontrakten, er det ikke muligt at komme ud af den igen. Det er ikke nogen attraktiv aftale, sådan som markedet og priserne bevæger sig. I stedet anbefaler vi en spotaftale, som ofte vil være mere fordelagtig – afhængigt af forbrugsmønstret på bedriften.

Af Søren Warberg Energirådgiver Tlf.: 8171 8818

Gennemsnitsprisen i 2016 på spotmarkedet var 21,885 øre pr. kWh + tillæg Gennemsnitsprisen i 2017 på spotmarkedet var 22,379 øre pr. kWh + tillæg Igennem Centrovice kan du få en spotkontrakt, hvor tillægget kun er 0,450 øre pr. kWh Er du i tvivl? Kontakt energirådgiver Søren Warberg, hvis du er i tvivl om, hvilken el-aftale der vil være mest fordelagtig for dig.

NR 1 • JAN + FEB 2018

5


ER DIN FORPAGTN Andelen af det dyrkede areal, som er forpagtet stiger og stiger. På landsplan er godt en tredjedel af det dyrkede areal forpagtet. På den enkelte bedrift udgør det forpagtede areal måske helt op til 70-80%. Og denne tendens er kun stigende. Det er derfor ekstra vigtigt at betragte sin forpagtning som en driftsgren, der skal give overskud. Det har stor betydning for det samlede resultat på bedriften. Af regnskaberne for 2016 fremgik at planteavlsbedrifter i gennemsnit for hele landet havde et resultat på minus 965 kr. pr. ha til for-pagtning. De betalte i gennemsnit 5.090 kr. pr. ha (inkl. EU-støtte) i forpagtning. Trækker vi EU-støtten fra, har planteavlsbedrifter i gennemsnit sat ca. 3.900 kr. til pr. ha forpagtet areal. Er det en god forretning? Forpagtningen skal ikke ”bare løbe rundt”. Der skal være et positivt afkast. Afkastet kan betragtes som en fortjeneste, men kan også betragtes som en risikodækning i de år, hvor pris eller udbytte er i bund – for det sker! Hvilket afkast vil en investor kræve? 5-10-15%? Hvilket afkast vil du kræve? Der bindes 8-9.000 kr. pr. ha i udsæd, gødning, plantebeskyttelse, maskin- og arbejdsomkostninger samt forudbetalt forpagtningsafgift, inden du får noget igen i form af udbytte og EU-støtte.

6

Giver investering i en forpagtning det bedste afkast, eller vil en investering andre steder på bedriften give bedre afkast? Du skal også forholde dig til, om forpagtningen øger eller mindsker risikoen på bedriften. For at mindske risikoen ved en forpagtning kan du gøre følgende: • Indregne et passende afkast i ”rest til forpagtning” • Afregne efter kapitelstakster og ekskl. EU-støtte. EU-størren afregnes separat. • Indgå lidt længerevarende samarbejdsaftaler, hvor forpagter og bortforpagter ”deler i porten” – f.eks. kan der aftales en bonus til bortforpagter, afhængig af det dyrkede areal med specialafgrøder, opnået dækningsbidrag m.v.. I tabel 1 er vist et eksempel på beregning af ”Rest til forpagtning”. Der er taget udgangspunkt i op-nåede resultater fra Business Check 20142016. Eksemplet viser, at en gennemsnitsbedrift har omkring 1.500 kr. pr. ha ekskl. EU-støtte i rest til forpagtning. Højere bruttoudbytte eller lavere omkostninger giver naturligvis et større beløb i rest til forpagtning.

Beregning af rest til forpagtning Det er vigtigt, at du regner på dine egne tal og står ved at forpagtningen skal være en god forretning for dig. Nabopris og ”markedspris” er således uinteressant. Når du skal regne på dine egne tal, skal du finde tilsvarende tal fra dine årsrapporter og vurdere bruttoudbytte og omkostninger for den nye forpagtning. I eksemplet med + 50 ha er der regnet med det samme sædskifte og forventning til bruttoudbytte som nu, ligesom stykomkostningerne forventes at blive som nu. Maskinomkostningerne forventes til gengæld at blive lidt mindre, da det ekstra areal giver en bedre kapacitetsudnyttelse. Måske er der ledig kapacitet på ejendommen. Resultater fra 1.100 regnskaber viser, at de marginale omkostninger ved at øge arealet med 50 ha svarer til 80-85% af de gennemsnitlige omkostninger. I eksemplet er der reg-net med 80% af de gennemsnitlige maskinomkostninger. Der vil ofte være ekstra omkostninger til transport, kalkning, hegnsklipning, dræning mm, hvilket indregnes. Ligeledes er der indregnet renter på kapitalbinding og et afkast.


NING RENTABEL? Tabel 1. Eksempel på beregning af ”rest til for-pagtning” * Business Check. Planteavlsbedrifter, salgsafgrøder, lerjord, gennemsnit af alle ejendomme. Planteavlsbedrift lerjord

+ 50 ha

* Gennemsnit 2014-1016 Kr. pr. ha

Kr. pr. ha

Bruttoudbytte

10.040

10.040

Stykomkostninger

-3.082

-3.082

Dækningsbidrag

6.959

6.959

- 4.733

-3.786

2.226

3.173

3 km afstand

-150

Kalk mm.

-155

9.000 kr. pr. ha ved 6 % rente

-450

10 %

-900

Maskin- og arbejdsomkostninger DB efter maskin- og arbejdsomkostninger Transport Andre omkostninger Kapitalbinding Afkast/risiko Rest til forpagtning ekskl. EU-støtte

1.518

Det er vigtigt, at din forpagtning ikke bare løber rundt, men rent faktisk giver et positivt afkast, og vi medvirker gerne til beregninger på rentabiliteten i

Af Kirsten Larsen Planteavlskonsulent Tlf.: 6362 1605

dine forpagtninger.

NR 1 • JAN + FEB 2018

7


GUIDE Med din smartphone eller tablet kan du nemt og hurtigt få dine bilag ind i SUMMAX e-arkiv. Her får du en guide til, hvordan du sender bilag, der er digitale ind i SUMMAX, og hvordan du får dine fysiske papirbilag ind i SUMMAX.

Lær SUMMAX

- for alle, uanset niveau Centrovice afholder infoaftener for brugere og ikke brugere af SUMMAX. Vi ser på den ”gode” arbejdsgang i SUMMAX og opdaterer dig på de

- SÅDAN FÅR DU DINE BILAG I Ved både digitale og fysiske papirbilag kræver det en cloud service, som Dropbox, Google Drev eller OneDrive og den rigtige opsætning på din computer. På den måde kan bilagene overføres med det samme, uden du behøver at tænde computeren. I de to eksempler her er den anvendte cloud service Dropbox. Overfør fysiske bilag til SUMMAX Alle de tre nævnte cloudservices tilbyder at scanne dokumenter i deres app. Det bedste resultat kommer ved brug af en nyere smartphone, da kameraet på en tablet, typisk er af dårligere kvalitet.

nyeste funktioner og muligheder med SUMMAX.

Det scannede dokument overføres ved hjælp af Dropbox til computeren

og ved hjælp af et uploader-program videre til SUMMAX. Er computeren ikke tændt, overføres de med det samme, når du tænder computeren og uploader-programmet til SUMMAX aktiveres. Se hvordan nedenfor på denne side. Overfør digitale bilag til SUMMAX Når du modtager bilag i en af dine digitale indbakker, f.eks. e-mail eller e-Boks, kan du med din smartphone ordne bilagshåndteringen ved at gøre brug af den samme cloudservice, som tilbyder at scanne og overføre dine fysiske bilag. På modsatte side kan du se, hvordan du f.eks. overfører bilag fra e-Boks appen til SUMMAX ved hjælp af Dropbox.

- Intromøde, 7. marts kl. 19.00-21.00 - Kursus i brugen af Summax, 12. marts kl. 19.00-21.00

STEP 1 Åbn Dropbox app’en og placer dig i DLBR arkiv indbakken og vælg ”scan dokument”

8

STEP 2 Dropbox scanner dokumentet automatisk efter 3 sekunder

STEP 3 Se resultat of tilføj evt. flere sider

STEP 4 Omdøb evt. filen og tryk “arkiver”


SUMMAX, BÅDE DIGITALE OG FYSISKE BILAG SUMMAX - DIGITALISERET BILAGSHÅNDTERING Din bilagshåndtering bliver enkel og effektiv med SUMMEX e-arkiv. Du behandler bilagene med udgangspunkt i indbakken i SUMMAX e-arkiv. 1. Bilaget åbnes i SUMMAX indbakken, og du sætter det til betaling i netbanken 2. Betalingsbeløb og betalingsdato tastes i SUMMAX 3. Skriv hvilken leverandør bilaget kommer fra og evt. en kommen-

STEP 1 Log på e-boks Åbn bilag og tryk på

tar til bogføringen 4. Placer det behandlede bilag i regnskabsbilag

Kontakt Peter J. Norrild og hør mere om de mange muligheder for digital bilagshåndtering med SUMMAX.

Bilaget linkes automatisk til bogføringen ud fra korrekt betalingsbeløb og betalingsdato. Du kan automatisere det hele endnu mere ved at lade dit kontoudtog blive overført automatisk til bogføringsprogrammet.

STEP 2 Vælg “åbn i”

Af Peter Norrild Digitaliseringskonsulent Tlf.: 6340 7244

STEP 3 Vælg “gem i Dropbox”

STEP 4 Vælg DLBR arkiv indbakken og tryk “gem”

NR 1 • JAN + FEB 2018

9


ER DU OPMÆRKSOM PÅ DEN SMITSOMME AFRIKANSKE SVINEPEST? Af Kasper Nordtorp Svinebrugskonsulent Tlf.: 6340 7144

Afrikansk svinepest er udbredt i Østeuropa og breder sig mod Vest Europa. Danmark ligger derfor i risikozone for den smitsomme virussygdom hos svin og vildsvin. Derfor er det vigtigt, at du er meget opmærksom på svinepesten, og at du tager dine forhåndsregler, så vi med en effektiv ekstern smittebeskyttelse sammen sikrer, at Danmark går fri af sygdommen. Hvornår og hvordan skal du tage dine forhåndsregler? Afrikansk svinepest smitter: • ved handel af grise • fra menneske til dyr • fra dyr til dyr • gennem madaffald Du skal derfor i ovenstående tilfælde være ekstra opmærksom og tage dine forhåndsregler. For at undgå smitte ved handel af grise skal du altid tjekke din transportørs

10

vaske- og desinfektionscertifikat. Det gør du ved at sende en sms til 5129 1070, hvor du skriver bilens nummer og trailernummer, herefter modtager du straks et svar. Og brug altid kun en transportør, der er godkendt af DANISH Transportstandard.

Smitten fra menneske til dyr kan ske, når udenlandske medarbejdere kommer hjem fra ophold i deres hjemlande, hvor Afrikansk svinepest er konstateret. Derfor er det vigtig, at du og dine medarbejdere ved, hvordan I skal forholde jer, når medarbejderen har været på en tur til sit hjemland. • 24 timers karantæne fra man krydser den danske grænse, til man må gå ind i besætningsområdet • Inden adgang til besætningsområdet skal der skiftes tøj og sko, og man skal have været i bad. • Fødevarer, jagttrofæer og levende dyr medtaget fra udlandet må ikke være i besætningsområdet Hvis du går på jagt i udlandet er der stor risiko for at bringe Afrikansk svinepest og andre husdyrsygdomme til Danmark. Du bør derfor altid efterlade slagteaffald i det land, hvor dyret er nedlagt, partere kødet og ligge det i poser, inden du tager det hjem, samt vaske dit jagttøj inden du tager hjem.

Symptomer på svinepest Har du den mindste mistanke om sygdommen i din besætning skal du reagere ved at kontakte din dyrelæge, der straks kommer og tilser besætningen. Dette er vigtigt, da udbredelse af sygdommen vil få alvorlige konsekvenser for dansk eksport og da sygdommen er anmeldepligtig. Symptomerne på svinepest er: • Feber og nedsat ædelyst • Øjenbetændelse med tåreflåd • Røde eller blåviolette misfarvninger i huden (fortrinsvis på ben, bug og ører) • Brækninger • Forstoppelser (knoldet gødning) efterlugt af diarré • Kramper, ukoordinerede bevægelser og vaklende bagben • Blødninger i huden

KORT OM Afrikansk svinepest er en eksotisk virussygdom, som er en af de alvorlige smitsomme sygdomme hos svin.


Svineforum 2018 Centrovice inviterer til Svineforum mandag den 5. marts kl. 13.00 – 17.00 i Vissenbjerg. Kom og få indblik i aktuelle faglige udfordringer og hvad du kan gøre hjemme på bedriften med henblik på at forbedre bundlinjen. Svinebrugskonsulenterne stiller bl..a skarpt på pattegrisedødelighed, de foreløbige resultater for 2017 og fremstillingsprisen før mødet afsluttes med et indlæg af pressechef i Danish Crown og Formel 1 TV-kommentator, Jens Hansen, der på underholdende vis motiverer til at komme op i gear og tempo, når han sammenligner Formel 1 og slagtesvinproduktion. Læs hele programmet og tilmeld dig på www.centrovice.dk.

NR 1 • JAN + FEB 2018

11


EFFEKTIV OVERLEV LANDMANDEN OG

- ET VIGTIGT LED I EN STADIG MERE K Hos Centrovice har vi i slutningen af året 2017 gennemgået vores regnskabsproces med udgangspunkt i en LEAN-tankegang. Det har vi gjort for at sikre, at både processen og det færdige regnskab er så effektive og målrettede som muligt – til gavn for dig som kunde. Internt i Centrovice er både regnskabsassistent og konsulent involveret i regnskabsprocessen, og på konsulentsiden kan både skatte- og driftsøkonomikonsulenten være i spil - eller i selskabssammenhæng en revisor. Derfor har vi haft fokus på alle de steder, hvor der sker overlevering af opgaver, materialer og information. Det er i den forbindelse ikke nok at se på overlevering internt i Centrovice, men også på processen med vores kunder. Regnskabsprocessen begynder med jer Regnskabsprocessen begynder netop med informationer fra jer kunder – informationer i form af bogføringsbilag og andre dokumenter, der er helt grundlæggende for hele det efterfølgende arbejde. Da vi i regnskabssæsonen i foråret har et stort antal regnskaber og i

12

den forbindelse et større planlægningsarbejde for at nå alle rettidigt, er det i relation til jer kunder væsentligt, at: 1. regnskabsmateriale og dokumenter leveres rettidigt ind og 2. der opretholdes en tæt dialog mellem dig og din assistent/ konsulent hos Centrovice gennem hele processen, lige fra afleveringen af bilag og frem til regnskabet kan underskrives Betyder det billigere regnskaber? Når vi fokuserer på at gøre processen enklere kommer naturligt spørgsmålet: Betyder det så billigere regnskaber? Og nej, desværre er der samtidig en anden udvikling i gang i vores omverden, der medfører betydeligt skærpede krav til dokumentation af det bagvedliggende arbejde til regnskabet. I pressen omtales løbende svindel og økonomisk kriminalitet. Så selvom dit regnskab ”ligner sig selv” i forhold til sidste år, så ligger der adskilligt flere tidskrævende krav bagved for at dokumentere det indhold, der er i regnskabet. Eksempelvis er ”hvidvaskningsloven” netop skærpet, så der skal foretages skriftlige risikovurderinger

på alle kunder ud over de handlinger, der i forvejen foretages med CPR-validering m.v. Herudover medfører den nye persondataforordning, der gælder fra maj 2018, nye lovpligtige rutiner. Det påvirker gennemgribende den måde, vi behandler og opbevarer data på i virksomheden. Vi må derfor desværre konstatere, at det ikke er blevet lettere at udarbejde regnskaber, men vi bestræber os på at gøre arbejdet hurtigt og overskueligt, mens vi samtidig overholder en stadig mere omfattende bagvedliggende lovgivning.

Af Niels Raasthøj Afdelingschef Økonomi Tlf.: 6340 7250


VERING MELLEM G CENTROVICE

KOMPLICERET REGNSKABSPROCES

Selvom dit regnskab ”ligner sig selv” i forhold til sidste år, så ligger der adskilligt flere tidskrævende krav bagved for at dokumentere det indhold, der er i regnskabet.

NR 1 • JAN + FEB 2018

13


Af Lisbeth Frederiksen Løn- og HR-rådgiver Tlf.: 6340 7258

14


PRAKTIKPLADS-AUB

NY ORDNING HVOR DIT BIDRAG AFHÆNGER AF ANTAL ELEVER Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB) har i januar udsendt brev til alle arbejdsgivere om en ny ordning, der skal sikre flere praktikpladser til elever og dermed flere erhvervsuddannede. I følge ordningen skal alle virksomheder opfylde et elevmål, og i april 2018 får du en opgørelse fra AUB over netop din virksomheds elevmål for 2018. Det kan imidlertid være svært at gennemskue, hvad det betyder i praksis, og hvad konsekvensen er, hvis du ligger henholdsvis under eller over dit elevmål. Derfor er herunder 2 eksempler. Eksempel 1 En landmand har 5 medarbejdere. Alle har en erhvervsuddannelse. Der er ingen elever ansat. Hans mål for elevpoint bliver 0,18. Hvis han ikke ansætter en elev, skal han betale 27.000 kr. x 0,18 = 4.860 kr. i uddannelsesbidrag for 2018. Når man skal betale, fordi man har ingen eller for få elever, får man en nedsættelse på 295 kr. pr. faglært medarbejder, der er ansat i virksomheden. For 5 medarbejdere giver det 1.475 kr., og det endelige uddannelsesbidrag bliver derfor 3.385 kr. i dette eksempel.

Eksempel 2 En landmand har 18 medarbejdere. Heraf har 11 en erhvervsuddannelse. Der er 1 elev ansat. Hans mål for elevpoint bliver 0,41. Hans aktuelle elevpoint er 1,09, da en elev vægtes forskelligt alt efter hvilken uddannelse, det drejer sig om. Derfor skal denne landmand ikke betale noget, da hans aktuelle elevpoint overstiger hans mål for elevpoint. AUB har lavet vejledninger til beregningerne og i samme åndedrag taget forbehold for fejl i beregningsmetoden samt ændringer i de satser, der bruges. Men de har lovet, at opgørelsen, der kommer til april, vil være retvisende - dog stadig med lidt forbehold. Beregningen ændrer sig, hvis forhold på din bedrift ændrer sig Hvis sammensætningen af elever og erhvervsuddannede ændrer sig på din virksomhed, vil beregningen også ændre sig. Derfor er det er først, når året er omme, at den endelige beregning foretages. Den endelige opkrævning for 2018 kommer i løbet af første halvår af 2019. Hvis du vil prøve at lave en beregning for din virksomhed, har AUB lavet en beregningsmodel, som du kan finde på www.indberet.virk.dk. Husk i denne forbindelse at det kun er faglærte med-

arbejdere, der tæller med i beregningen. Muligheder for bonus For at øge incitamentet til at uddanne flere elever til faglært arbejdskraft har regeringen også indført to midlertidige bonusordninger – en praktikbonus og en fordelsbonus. Praktikbonus: Der er to kriterier for at få praktikbonus. 1. Målet for årets elevpoint er opfyldt 2. Du skal have flere helårselever i år sammenlignet med gennemsnittet for de sidste tre år. Bonussen er 25.000 kr. pr. helårselev. Fordelsbonus: Denne bonus udbetales, hvis du ansætter elever fra en fordelsuddannelse. Landbrugsuddannelsen er en fordelsuddannelse. Da der stilles særlige krav for at kunne blive anset som en fordelsuddannelse, kan det, når året er omme, ske, at uddannelsen alligevel ikke er en fordelsuddannelse, hvis kravene ikke opfyldes. Bonussen er 5.000 kr. pr. helårselev. Kontakt os Har du spørgsmål til den nye praktikplads-AUB, er du velkommen til at henvende dig til Lisbeth Frederiksen på tlf. 63407258 eller mail lf@centrovice.dk.

NR 1 • JAN + FEB 2018

15


HAR DU LAGT DIN Det er et stort skridt, når bedriften en dag skal overdrages, og livet som aktiv landmand afrundes. Frugterne af et langt arbejdsliv skal høstes, men mange har bundet store værdier i deres landbrug, som i dagens finansieringsmiljø er svært omsættelig. Det er med til at gøre et ejerskifte til en både kompleks og tidskrævende proces, hvor der skal træffes mange vigtige valg med stor betydning for fremtiden. Et vellykket ejerskifte kræver grundig forberedelse, og derfor er det en god idé, at lægge en plan for overdragelsen i god tid. En sådan plan kan kaldes en høst- eller exitstrategi, og starter med dine ønsker til fremtiden. Hvordan skal fremtiden se ud? Udgangspunktet for en exitstrategi er at se på perioden efter ejerskiftet og beskrive hvilke drømme og ønsker, I har til jeres fremtidige tilværelse. Hvor vil I gerne bo? Hvornår skal ejerskiftet ske? Er I fortsat involveret i landbruget efter ejerskiftet? Hvad skal den tiloversblevne tid bruges til? Og har I særlige ønsker til, hvordan landbruget skal drives videre? Hvem er jeres fremtidige køber? Når tilværelsen efter ejerskiftet er beskrevet, er næste skridt at se på ejendommens omsættelighed på markedet. Planteavlsejendomme med en fornuftig bolig, uden for mange bygninger og i det rigtige område er forholdsvis

16

nemme at omsætte. Men sådan er virkeligheden ikke for alle. Mange ejendomme ligger ikke i det rigtige område, ligesom der også er produktionsrammer til en animalsk produktion mange steder. Hvis køber skal betale for disse rammer, skal denne kunne se ”guldet” i dem. Derudover er der de større produktionsejendomme med en aktivmasse på 30 mio. kr. og op. Sådanne ejendomme lader sig i dag næsten ikke ejerskifte uden stor medfinansiering fra sælger, en stor opsparing hos kø ber eller brug af lån fra Vækstfonden. Alternativt skal en ekstern investor medfinansiere eller købe ejendommen, f.eks. med henblik på bortforpagtning til en yngre landmand.

Den rette ejerskiftemodel for jer En analyse af jeres ejendom i forhold til potentielle købere skal munde ud i en eller flere ejerskiftemodeller, som passer til netop jeres situation. Hvis I ejer en nemt omsættelig ejendom, skal der ikke nødvendigvis bruges meget energi på at tænke i alternative


N EXITSTRATEGI? Af Kai Henriksen Virksomhedskonsulent Tlf.: 6340 7241

optimalt skal i gang med at forberede efterskiftet allerede, når dåbsattesten viser 60 år. En konkret plan I forbindelse med afslutning af årsrapporten anbefaler vi, at du drøfter med din økonomikonsulent, om planen for dit fremtidige ejerskifte er klar. Hvis planen ikke er finpudset endnu, er tiden måske den rette til at tage hul på udfordringen og formulere en konkret strategi.

ejerskiftemodeller. Derimod vil de sværere omsættelige ejendomme kræve rigtige mange overvejelser, for at sikre, at I ender ud i den optimale model for både jer og en potentiel køber. De rigtige valg skal træffes Når den sandsynlige model for ejerskiftet er fundet, er næste trin at omsætte ord til handlinger, som understøtter den valgte model. Der skal f.eks. kun foretages investeringer, som tjener sig hjem i ens ejertid, eller som en køber vil betale for.

Det kan også være, at en køber skal ansættes som ledende medarbejder i en periode for at kunne succedere i skat i ejendommen. Eller at bedriften skal omdannes til selskab for at kunne få mest muligt ”guld” med fra ejendommen. Forberedelsen begynder i god tid Den mest sandsynlige ejerskiftemodel afgør, om et ejerskifte skal forberedes 2 eller 10 år, før det egentlige ejerskifte skal ske. Samtidig kan en fortsat økonomisk involvering i en ejendom efter salg nemt medføre, at der går 10 år efter ejerskiftet, inden I er fuldstændige frie af ejendommen. Hvis målet er, at den økonomiske involvering skal afsluttes som 80-årig, betyder det med andre ord, at du

Det kan samtidig være en fordel i dialogen med dine finansielle samarbejdspartnere. Med en exitstrategi i hånden står du stærkere, hvis løbetiden f.eks. skal forlænges på et lån, eller der er brug for at foretage investeringer for at tilpasse produktionen. Vi hjælper dig Det er vigtigt, at du i god tid kender dine muligheder, så du kan sætte dig i førersædet og lægge den bedst mulige exitstrategi. Det giver samtidig tryghed i den sidste tid af dit aktive landmandsliv. Kontakt din økonomikonsulent, hvis du vil drøfte, om tiden er den rette til, at du skal i gang med din exitstrategi.

NR 1 • JAN + FEB 2018

17


DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ LOVGIVNINGEN, NÅR DU MODTAGER OG BETALER MED KONTANTER kontante beløb for 50.000 kr. eller derover. Af Marianne Riber Rasmussen Seniorkonsulent Tlf.: 2014 2283

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du være opmærksom på følgende regler om kontanter: • Kontantforbuddet – modtagelse af kontanter for 50.000 kr. eller derover • Digital betaling af regninger på 10.000 kr. eller derover. Kontantforbuddet – modtagelse af kontanter for 50.000 kr. eller derover I henhold til hvidvaskningsloven er det ikke tilladt for erhvervsdrivende (bortset fra banker m.fl.) at modtage

18

Reglerne omfatter både erhvervsvirksomheders salg af varer, levering af tjenesteydelser og salg af fast ejendom. Indbyrdes forbundne betalinger må heller ikke overstige grænsen, eksempelvis ratevis betalinger for en vare. Der er ingen muligheder for at gøre det lovligt. Man kan ikke anmelde modtagelsen af kontanter for 50.000 kr. eller derover og derved gøre det lovligt. Bøden for lovovertrædelsen vil som udgangspunkt fastsættes til 25 % af de beløb, der er over 50.000 kr., dog mindst 10.000 kr. Digital betaling af regninger på 10.000 kr. eller derover Virksomheders regninger på 10.000 kr. eller derover skal betales digitalt, ellers har virksomheden ikke skat-

temæssigt fradrag for udgifterne. Hvis virksomheden ønsker at betale kontant, så kan man, ved at sende en besked til SKAT, stadigvæk få skattemæssigt fradrag. SKAT skal have besked senest 14 dage efter, at man har betalt kontant, og senest en måned efter man har modtaget fakturaen. Man kan også komme til at hæfte overfor SKAT, hvis leverandøren har snydt med moms og skat, hvis kontantbeløbet ikke er anmeldt til SKAT. Følgende betalingsmåder anses for digital betaling: • Betaling fra konto til konto, • Betaling på anden måde til modtagerens konto (fx med betalingskort), som sikrer en entydig digital identifikation af betaler og betalingsmodtager, • Betaling af indbetalingskort på posthuset eller i et pengeinstitut,


Indkaldelse til generalforsamling 2018 Onsdag den 14. marts 2018 - kl. 19.00 Sted: Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forhandling om bestyrelsens beretning. 4. Orientering om virksomhedens drift. 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Øvrige valg, herunder valg af revisor. 9. Eventuelt.

• Betaling, der fuldt ud afvikles ved byttehandel, modregning eller udligning af mellemregningskonti. Hvis betalingen ikke afvikles fuldt ud, tæller det som kontant betaling.

På vegne af bestyrelsen Torben Povlsen Fungerende formand

Centrovice anbefaler: • At man undlader at modtage kontanter for 50.000 kr. eller derover • At man som virksomhed ikke foretager kontante betalinger på 10.000 kr. eller mere, da de administrative byrder ved anmeldelse er for store.

Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf. 7015 9900 · Fax 6340 7199

PERSONALENYT Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Afdeling: Statene 8, 5970 Ærøskøbing Tlf.: 7015 9900 E-Mail: kontakt@centrovice.dk Redaktion: Marianne Hedelund, Pernille Salling og Anne Löye Hansen. Foto: Colourbox.dk

Ansættelser / 15. januar - Kenneth Strandlyst - teamchef Erhverv

1. marts - Henrik V. Kviesgaard - kvægkonsulent

1. marts - Nicklas Jepsen - juniorkonsulent svinebrug

Fratrædelser / 31. januar - Jeannet Sindberg - økonomiassistent Fødselsdage / 50 år / 21. februar - Thomas Wohlleben - planteavlskonsulent Fødselsdage / 60 år / 10. februar - Birthe Nielsen - Økonomikonsulent

NR 1 • JAN + FEB 2018

19


Tank viden... FEBRUAR Kom godt i gang med FarmTracking - eftermiddag og aften Få tips og tricks til hvordan FarmTracking kan gøre din hverdag nemmere. 28.02.2018 - kl. 14.00 - 16.00 og kl. 17.00 - 19.00 HandelsERFA - Hold 1 og 2 AgroMarkets og Centrovice stiller skarpt på råvare- og finansmarkederne. 28.02.2018 - kl. 9.45 - 14.45 01.03.2018 - kl. 9.45 - 14.45

MARTS Opfølgende sprøjteførerkursus 01.03.2018 - kl. 8.30 - 16.00 Svineforum Få indblik i aktuelle faglige udfordringer og hvad man kan gøre hjemme på bedriften med henblik på at forbedre bundlinjen. 05.03.2018 - kl. 13.00 - 17.00 Introduktionsmøde om Summax Bliv klogere på Summax e-arkiv og e-faktura. 07.03.2018 - l. 19.00 - 21.00 Aftenkursus i brugen af Summax Er du bruger af SUMMAX? Så kom og hør om dine arbejdsprocedurer kan optimeres 12.03.2018 - l. 19.00 - 21.00 Generalforsamling 2018 14.03.2018 - kl. 19.00 Sikker håndtering af farligt gods På kurset får deltagerne indblik i reglerne vedrørende transport af farligt gods samt viden om risici og farer forbundet med farligt gods. 14.03.2018 - kl. 8.30 - 12.00 Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget Lær at udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn af tekniske hjælpemidler der anvendes i gartneri, land- eller skovbrug 21.03.2018 - kl. 9.00 - 16.00 Stil skarpt på handelsstrategien Med en handelsstrategi med konkrete retningslinjer for køb og salg af råvarer, mindsker du risikoen for fejldisponeringer. Kom og hør mere. 22.03.2018 - kl. 19.00 - 22.00 Læs mere om arrangementerne ved at klikke på overskrifterne. Du bliver automatisk sendt ind på www.centrovice.dk og de enkelte arrangementer, hvor du kan tilmelde dig. Du er også velkommen til at ringe på tlf. 7015 9900.

Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg

www.centrovice.dk

Vækst nr. 1 - 2018  
Vækst nr. 1 - 2018