Page 1

AfgrødeNyt nr. 1 26. februar 2013 Indhold • • • • • •

Aktuelt i marken Det har været en lang og kold vinter, og derfor er der mange, som venter utålmodigt på at komme ud med den første gylle. Med den sidste stramning af reglerne for udbringning af gødning, er det forbudt at udbringe gødning på frossen eller snedækket jord. Du kan se et sammendrag af reglerne i dette nummer af AfgrødeNyt. En del vintersæd er sået sent sidste efterår, og med en hård vinter er den mange steder svagere udviklet end ’normalt’. I de svagt udviklede marker gælder det om at tildele gødning, så snart der er vækst. Men pas dog på med at anvende flydende gødning i forbindelse med frost – det giver risiko for svidninger. Også frøgræs og raps bør tildeles gødning ved vækststart. Se mere om gødskning af vintersæd nedenfor. Gødningspriserne har ligget meget stabilt gennem hele vinteren. Det opadgående prispres, der normalt opstår, når foråret nærmer sig, kommer måske slet ikke i år. Salget af gødning i Nordeuropa har nemlig været trægt, og der er derfor forholdsvis store mængder på lager hos forhandlerne. Som eksempel på gødningspriser bør NS 27-4 kunne fås til 235-240 kr. pr. hkg og NPK 21-3-10 til 310-315 kr. pr. hkg i storsække. Hvis det leveres løst, bør der kunne opnås et fradrag på ca. 10 kr pr. hkg. Da vandplanerne blev kendt ugyldige, blev de målrettede efterafgrøder det også. Der skal derfor ikke udlægges efterafgrøder i efteråret 2013 udover de lovpligtige 10 eller 14 % samt eventuelt ekstra efterafgrøder, der måtte være følge af en husdyrgodkendelse.

-1 -

Aktuelt Gødskning af vintersæd Betingelser for udbringning af gødning Minimiddelrestriktioner Centrovice Indkøbsklub Vigtige datoer

Også på kravene i screeningsafgørelserne er der sket noget. I en ny fortolkning af reglerne, fastslår Miljøstyrelsen, at forudsætningerne i de gamle (før 1. januar 2007) VVM-screeninger ikke kan håndhæves. Det betyder, at restriktioner og krav vedr. arealanvendelsen f.eks. ekstra efterafgrøder eller en begrænsning af DE pr. ha falder væk. Vær opmærksom på, at vilkår i kap. 5 godkendelser stadig gælder. Hvis du har spørgsmål til emnet, så ring til miljøkonsulent Ejler Petersen tlf. 63 407 126 eller til din planteavlskonsulent. Selvom vandplanerne er kendt ugyldige, skal randzonerne stadig udlægges, da kravet om dem er vedtaget i en selvstændig lov. I vandplanerne ligger dog den kompensation, der skal betales for randzonerne. Fødevareministeren har lovet, at kompensationen nok skal blive udbetalt. Det juridiske grundlag er dog ikke på plads endnu.


Gødskning af vintersæd I år er vintersæden mange steder præget af en sen såning og en relativ hård vinter. Det betyder, at vintersæden fra forårets begyndelse generelt er svagere end normalt. Tildeling af gødning skal ske så snart, der ikke kan forventes mere vinter, og væksten er i gang. I år skal man være opmærksom på nye regler, der forbyder udkørsel af handelsgødning på snedækket og frossen jord, og som er beskrevet nedenfor.

deles ”omvendt”. Ved anvendelse af gylle tidligt, skal man sikre svovlforsyningen til afgrøden ved at tildele en NS-gødning senest medio april. Hvis kornet skal sælges uden priskorrektion for protein, ses vores anbefalinger til udbringningstidspunkter af kvælstof i tabel 1. Hvis du selv skal fodre kornet op og dermed kan prissætte proteinet, så kan du med fordel ændre din gødningsstrategi lidt. Se vores anbefalinger i tabel 2.

Hvis der anvendes gylle på arealet, kan gylle enten erstatte første tildeling i marts eller anden tildeling i april, mens den supplerende handelsgødning til-

Tabel 1. Tidspunkter for tilførsel af kvælstof i handelsgødning. Vores anbefalinger, hvis kornet skal sælges.. Afgrøde

Delt gødskning

Gødskning på én gang

Første tilførsel 1)

Anden tilførsel

Vinterhvede

Begyndende vækst (40-80 kg N/ha) (el. ca. 40 pct. af samlet behov)

Medio til sidst i april

Midt i april

Vinterbyg

Begyndende vækst (40-80 kg/ha)

Primo til midt i april

Først i april

Vinterrug

Begyndende vækst (40-80 kg/ha)

Sidst i april

Midt/sidst i april

Vintertriticale

Begyndende vækst (40-80 kg/ha)

Ultimo april/Først i maj

Midt april

Vinterraps

Begyndende vækst (80 kg/ha)

Primo april

Først i marts

1) Efter korn, hvor marken ikke tidligere er tilført husdyrgødning, øges mængden 20-30 kg pr. ha ved første tildeling. Første tildeling må først ske, når al sne er væk, og markerne er optøet til 15 cm dybde. Udkørsel på ”morgenfrost” er tilladt, hvis overfladen tør op i løbet af dagen.

Gødskning af foderhvede til opfordring på egen bedrift Der er pt. høje priser på soyaskrå og rapsskrå. Det betyder, at værdien af protein i korn er høj. Således har korn med 10,5 pct. protein en værdi, der er 2-4 kr. pr. hkg højere end korn med 9,5 pct. protein. Ved at ændre strategien for tilførsel af kvælstof, kan man påvirke proteinprocenten. Generelt stiger proteinprocenten, jo senere kvælstoftilførslen gives. Dette giver dog en risiko for, at udbyttet begrænses.

Følgende resultater fra et stort forsøgsarbejde bør indgå i overvejelserne for vintersæd: • Udbyttet er uafhængigt af, om første gødningstilførsel sker først eller sidst i marts, blot den kommer ud inden 1. april. • Der er størst behov for tidlig tilførsel i svage marker, der skal buske sig i foråret. • I kraftige marker stiger tilbøjeligheden til lejesæd jo tidligere og jo mere kvælstof, der udbringes. Derfor bør man trække tidspunktet for første tildeling af kvælstof i kraftige vintersædsmarker og ikke tildele for meget kvælstof.

I tabel 2 er givet forslag til kvælstofstrategier, hvor proteinindholdet kan hæves 0,5 pct. enhed eller mere i forhold til, at al kvælstofgødning er tildelt medio april. Ved de anførte strategier er risikoen for tab af udbytte som følge af en forsommertørke minimal, men stigende med faldende JB-nr. og i afgrøder med svag rodudvikling.

• På JB 1 og 3 bør der ikke bringes mere end 40 kg kvælstof ud i marts af hensyn til risikoen for udvaskning. • Der er ikke nogen afgørende forskel mellem forskellige gødningstyper. For urea og flydende kvæstofgødninger er det vigtigt, at anden tildeling sker senest midt i april for at begrænse ammoniakfordampningen.

-2 -


Tabel 2. Forslag til kvælstofstrategier i foderhvede til opfodring på egen bedrift Primo marts, kg N i handels-gødning

Marts – medio april, gylle

Medio april, gylle

40-80

Resten eller gylle

30-40

Gylle

40-60 20-30

Ultimo april, gylle

20-30 Gylle

Gylle

Primo maj, Medio maj

0-20 30-50

Brødhvede Hvis der satses på at nå en høj proteinprocent, skal kvælstofmængden ved første tildeling reduceres til ca. 50 kg kvælstof pr. ha. Ellers tildeles typisk fra 40 kg kvælstof pr. ha til 50 pct. af den planlagte tilførsel pr. ha.

akfordampning og sikre afgrødens svovlforsyning på anden måde. På arealer, hvor der er manganmangel, kan tilførsel af svovlsur ammoniak forbedre tilgængeligheden af mangan i jorden. Svovlsur ammoniak bør dog kun bruges, hvor der er manganmangel, idet risikoen for fordampning af ammoniak er større end fra NS-gødninger generelt. Tilførsel af svovlsur ammoniak mod manganmangel bør suppleres med udsprøjtning af mangan senere på foråret. Et alternativ til anvendelse af svovlsur ammoniak er coatning af gødning med manganholdige midler.

Gødningstype Ved første tilførsel anbefales det at bruge en svovlholdig gødning. Svovl bør altid tilføres sammen med første kvælstoftildeling. Hvor der er brug for fosfor og kalium, bør dette også tilføres ved første gødskning. Ved brug af urea skal man både passe på ammoni-

Betingelser for udbringning af gødning • Skråninger Skråninger med en hældning på mere end 6o ned mod vandløb, søer over 100 m2 eller fjorde, inden for en afstand af 20 meter fra den øverste kant af vandmiljøet.

Der er sket stramninger på området, så her kommer et sammendrag af de betingelser, der er relevante på nuværende tidspunkt. Krav vedrørende forhold ved udbringningen Bemærk, at det i den nye husdyrgødningsbekendtgørelse er specificeret at husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og handelsgødning ikke må udbringes på:

Undtagelse: På arealer med skråninger på 6-12o kan der nedfældes flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse parallelt med vandmiljøet, hvilket betyder, at disse arealer fortsat kan indgå i harmoniarealet. Endvidere må der udbringes flydende handelsgødning på arealet.

• Vandmættede eller oversvømmede arealer De er som oftest ikke farbare. • Frosne arealer Jorden skal være så optøet, at det ville være muligt at få en nedfælder i jorden. Det er fortsat tilladt at køre efter nattefrost, hvor jorden forventes at tø i løbet af dagen, og hvor det øverste jordlag er så frosset, at køreskader minimeres.

Ovenstående skærpelser er for at undgå unødigt tab af næringsstoffer til vandløb, dræn og søer. Endvidere skal man huske, at husdyrgødning ikke må udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

• Snedækkede jorder Jorden er defineret som snedækket, hvis mere end 90 procent af marken er dækket af et lag sne med en tykkelse på mere end blot ½ centimeter

-3 -


Krav til udbringningsmetode På marker med fodergræs, samt på sort jord f.eks. inden såning af vårsæd, skal udbringning af gylle ske ved nedfældning for at mindske tabet af kvælstof ved ammoniakfordampning. Ved nedfældning skal gyllen iblandes jorden og må således ikke ligge ovenpå. Til fodergræs skal nedfælderen dermed ned i en dybde, som kan rumme hele den udbragte mængde gylle. Dvs. ofte i 3-5 cm. Økologer er undtaget fra nedfældningskravet til fodergræs i perioden 1. februar til 1. maj, men ikke før etablering af ny afgrøde.

Godkendte forsuringsteknikker fremgår af Miljøstyrelsens Teknologiliste. Der kan anvendes forsuring ved udbringning, foregående tankforsuring af gyllebeholderen eller staldforsuring. Undtagelsen for dette er bynær bebyggelse (<200 meter), da lugtgener ikke reduceres tilstrækkeligt ved forsuring. Før såning er forsuring ikke et alternativ til nedfældning. Som det fremgår af Teknologilisten, har forsuring ikke samme effekt på ammoniakfordampningen som nedfældning før såning. Økologer må ikke anvende forsuring.

Som alternativ til nedfældning på fodergræs er det tilladt at anvende slangeudlægning af forsuret gylle.

Oversigt over tilladte udbringningsmetoder for gylle til forskellige afgrøder ved konventionel markdrift. Udbringning

Vårsæd Før såning

Vintersæd

Frøgræs

Fodergræs

Efter såning

Slangeudlægning

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nedfældning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Slangeudlægning af forsuret gylle

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Krydsoverensstemmelse Bemærk, at der er krydsoverensstemmelse på kravene til udbringningsteknik, og fra 1. februar blev der desuden KO på betingelserne ved udbringningen, som er nævnt i øverste afsnit.

OBS: Brug med 2,3 DE pr. ha må først nedfælde gylle før såning af en vårafgrøde den 1. marts, hvor der i dag er omdriftsgræs eller permanent græs.

Minimiddelrestriktioner For mange af vores minimidler (SU-midler) er der indført en restriktion, så der kun må anvendes ét af midlerne én gang pr. vækstår (1. august – 31.juli).

Det gælder alle midler, som indeholder aktivstofferne: tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuronmethyl, triasulfuron og thifensulfuron-methyl.

-4 -


Begrænsningerne betyder f.eks.: • At to midler med restriktionen IKKE må blandes i samme sprøjtning, heller ikke selvom de bruges i halv dosering • At der ikke må anvendes Express i foråret, hvis der er anvendt Atlantis i efteråret • At MaisTer ikke må anvendes efter Harmony 50 SX • At når, der anvendes et middel, hvor restriktionen er på etiketten, så må der ikke anvendes nogen af de øvrige midler på listen i den vækstsæson, også selvom det andet middel endnu ikke har restriktionen på etiketten

Baggrunden for begrænsningen er, at midlerne under deres nedbrydning danner det samme nedbrydningsprodukt, som udgør en risiko for udvaskning til grundvandet. Begrænsningen træder i kraft i takt med, at teksten på etiketterne fornys. Derfor vil allerede producerede midler med etiketter ikke være omfattet. Enkelte firmaer har udtalt, at de har produceret produkter til forbruget i hele 2013, og disse produkter får derfor ikke ny etikette i 2013. Andre firmaers produkter har fået eller er ved at sætte de nye restriktive etiketter på de varer der produceres til salg i 2013.

Derfor er det er vigtigt at læse alle etiketter grundigt. Teksten på etiketten, vil se således ud:

Neden for ses en liste over de midler, der berøres af restriktionen og som er godkendt og markedsført på nuværende tidspunkt. Accurate Delta

Foram Iodo

MaisTer

Accurate WG

Harmony 50 SX

MiniMet

Agro Bizz Tribenuron ST

Harmony Plus ST

Nicanor

Agros Iodomeso

Hussar OD

Nuance WG

Agros Tribenuron 50 SG

Isomexx

Othello

Ally ST

LFS Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen

Rogon

Atlantis OD

LFS Iodosulfuron OD

Savy

Ergon

LFS Mefenpyr-iodosulfuron-mesosulfuron

Trimmer 50 SG

Express ST

LFS Metsulfuron-Methyl

Zoom

Finy

Logo

Og ja, der er krydsoverensstemmelse på restriktionen på brug af de ovenstående midler !

-5 -


Centrovice Indkøbsklub Indkøbsklubben fortsætter sit gode samarbejde med medlemmer og leverandører og udvides fra dette år udover planteværn, udsæd, gødning og Olieprodukter til også at omfatte Tømmervarer.

Indkøbsklubben opnår den rigtige pris ved at samle en masse ordrer sammen og opnå et stort volumen, som sendes i udbud. Det foregår som et samarbejde med indkøbsforeningen Sparbonde i Sønderjylland.

Indkøb af hjælpestoffer til landbruget kræver efterhånden et stort volumen og indhentning af flere tilbud, for at opnå den mest fordelagtige og rigtige pris.

Erfaringen viser, at alle kan spare penge i forhold til at handle selv – uanset bedriftstype og -størrelse!

Produkter

Forventet tidspunkt for udbudsrunde

Planteværn til foråret

22-02-13 til 05-03-13

Udsæd af raps og vintersæd samt planteværn til anvendelse i august

Juni

Gødning

Juni-juli

Planteværn til efteråret

August

Majs, vårsæd, planteværn forår

Oktober – november

Evt. gødning

November - december, afhængig af markedssituationen

Vårsæd inkl. majs

December

Det er frivilligt at deltage i de enkelte udbudsrunder, men ved at tilmelde sig får man muligheden for at deltage i alle udbudsrunder. Rabataftalen på olieprodukter kan bestilles hele året.

beløb få mulighed for at deltage i alle udbudsrunder samt rabataftalen på olie. Prisen gælder uanset, hvor mange udbudsrunder du vælger at deltage i. Prisen er baseret på, at du selv taster din bestilling på Spar-bondes bestillingsside. Hvis vi skal taste din bestilling koster det 200 kr. pr. bestilling.

Indkøbsklubben fungerer sådan, at du som deltager blot bestiller de produkter du ønsker. Gennem indkøbsklubben sendes det efterfølgende i udbud hos relevante firmaer, og det firma der giver det bedste tilbud får naturligvis ordren. Levering og afregning foregår direkte mellem dig og leverandøren.

Hvis du kun vil deltage i rabataftalen på olie koster det 500 kr. pr. år. Beløbet fakturerers i september.

Frist Bestillingsfristen for hver udbudsrunde fastsættes løbende, men ca. tidspunkter for udbudsrunderne fremgår af ovenstående tabel.

Eller kontakt Planteavlskonsulent Aksel Nielsen 6362 2511/2321 3192 ajn@centrovice.dk eller Rådgivningschef Leif Hagelskjær 6362 1602/2961 5002 leh@centrovice.dk.

Pris Det koster 2.500 kr. at være med i indkøbsklubben i 2013. Beløbet faktureres i september. Du vil for dette

-6 -


Vigtige datoer • 1. februar: Flydende husdyrgødning må udbringes på bevoksede arealer. Der er krav om nedfældning til fodergræs og på sort jord. På fodergræs kan nedfældning erstattes med forsuring af gyllen • 1. februar: Gødning må igen udbringes. For al gødning incl. handelsgødning gælder det, at jorden ikke må være frossen eller snedækket • 31. marts: Sidste frist for indsendelse af gødningsregnskab for 2011/12 • 31. marts: Sidste frist for at indsende mark- og gødningsplan samt kort over udspredningsarealer til kommunen, hvis der er udspredt produkter efter slam- eller bioaskebekendtgørelsen. • 31. marts: Sidste frist for at indberette sprøjtejournalen fra 2011/12. • 15. april: Frem til 31. maj er det tilladt at reetablere plantedækket på udyrkede arealer også med pløjning. • 23. april: Sidste frist for gødningsplanlægning 2012/13 • 23. april: Sidste frist for indsendelse af Fællesskemaet (Ansøgning om Enkeltbetaling mm) • 23. april: Sidste frist for at indsende Skema til Gødningskvote og Efterafgrøder, hvis der er søgt om den 1-årige støtte Ekstensivt landbrug. Fristen for indberetning af alternativer til pligtige efterafgrøder samt indberetning af udlagte efterafgrøder i efteråret 2013 er den 31. august.

Det var årets første nummer af AfgrødeNyt. Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer d. 3. april 2013. Med venlig hilsen Planteavlskontoret

-7 -


KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DIN PLANTEAVLSKONSULENT

Leif Hagelskjær Rådgivningschef Tlf. nr. 63 621 602 Mobil nr. 29 615 002 Email leh@centrovice.dk

Aksel Julius Nielsen Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 622 511 Mobil nr. 23 213 192 Email ajn@centrovice.dk

Anders B. Christiansen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 622 585 Mobil nr. 23 213 195 Email abc@centrovice.dk

Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Tlf. nr. 63 621 609 Mobil nr. 30 588 819 Email dbp@centrovice.dk

Hanne Pontoppidan Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 621 682 Mobil nr. 23 213 369 Email hap@centrovice.dk

Hans Erik Larsen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 621 604 Mobil nr. 29 615 008 Email hel@centrovice.dk

Hans Kristian Abildskov Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 622 512 Mobil nr. 23 213 193 Emal hka@centrovice.dk

Helle Elander Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 121 Mobil nr. 40 285 805 Email hbe@centrovice.dk

Henrik Skovgaard Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 123 Mobil nr. 40 332 774 Email hsl@centrovice.dk

Karen Linddal Pedersen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 607 Mobil nr. 30 561 094 Email klp@centrovice.dk

Kirsten Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 605 Mobil nr. 29 615 005 Email kil@centrovice.dk

Mads Munkegaard Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 122 Mobil nr. 40 206 332 Email mm@centrovice.dk

Michael Lønbæk Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 120 Mobil nr. 40 402 398 Email mwl@centrovice.dk

Mirella Helms Planteavlsassistent Tlf nr. 63 621 608 Mobil nr. 24 817 518 Email mih@centrovice.dk

Ove Englund Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 124 Mobil Nr. 20 228 097 Email ove@centrovice.dk

Poul Erik Jørgensen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 125 Mobil nr. 24 232 541 Email pej@centrovice.dk

Thomas Wohlleben Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 127 Mobil nr. 40 402 428 Email thw@centrovice.dk

Torben Justesen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 128 Mobil nr. 20 291 097 Email tbj@centrovice.dk

Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf. 70 159 900 · Fax 63 407 199

-8 -

kontakt@centrovice.dk

www.centrovice.dk

Afgrødenyt-nr1-2013  

planteavl; centrovice; landbrug