Memòria 2012

Page 1


Memòria 2012

Consell Escolar de les Illes Balears


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Aquesta Memòria anual del Consell Escolar de les Illes Balears, corresponent a l’any, 2012, fou aprovada per la Comissió Permanent el 5/06/2013 i pel Ple el 17/06/2013.

Consell Escolar de les Illes Balears Conselleria d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears C/ Cecili Metel, 11, escala B, 1r-D 07003 Palma (Mallorca) Telèfons: 971 715 456 – 971 715 870 Fax: 971 715 761 Correu-e: ceib.caib@gmail.com Web:http://ceib.caib.es Memòria del Consell Escolar de les Illes Balears 2012 Edició: Secretaria del CEIB Dipòsit legal: PM 2123-2003

____________________________________________________________________1


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Índex

PRESENTACIÓ ...........................................................................................................................4 0.- EL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS...........................................................5 0.1. Òrgans unipersonals. ...................................................................................................................... 5 0.2. Òrgans col·legiats. ........................................................................................................................... 5 0.2.1. Ple. ............................................................................................................................................ 5 0.2.2.Comissió Permanent. ............................................................................................................... 8 0.2.3. Comissions específiques. ..................................................................................................... 9 0.3 Pla de treball. ................................................................................................................................... 9 1.1. Unipersonals. ................................................................................................................................. 11 1.2. Col·legiats. ..................................................................................................................................... 11 1.2.1. Ple. .......................................................................................................................................... 11 1.2.2. Comissió Permanent.............................................................................................................. 16 1.2.3. Comissions específiques. ................................................................................................... 19 1.3 Secretaria. ....................................................................................................................................... 20 2. Nomenaments, cessaments i renovacions de consellers i conselleres. .............................................. 20 3. Activitats del Ple: sessions celebrades, assistència i continguts. ....................................................... 21 Ple extraordinari (22.02.2012).................................................................................................... 22 Ple extraordinari (20.04.2012).................................................................................................... 23 Ple extraordinari (30.04.2012).................................................................................................... 24 Ple ordinari (31.05.2012) ........................................................................................................... 24 Ple extraordinari (30/07/2012) .................................................................................................. 25 Ple extraordinari (25/09/2012) .................................................................................................. 26 Ple extraordinari (19/10/2012) .................................................................................................. 27 Ple extraordinari (16/11/2012) .................................................................................................. 28 Ple ordinari (19/12/2012) .......................................................................................................... 28 4. Activitats de la Comissió Permanent: sessions celebrades, assistència i continguts. ......................... 29 Comissió Permanent extraordinària (18/01/2012). .................................................................. 29 Comissió Permanent extraordinària (09/02/2012). .................................................................. 30 Comissió Permanent ordinària (28/03/2012). .......................................................................... 30 Comissió Permanent extraordinària (13/04/2012). .................................................................. 31 Comissió Permanent extraordinària (20/04/2012). .................................................................. 32 Comissió Permanent extraordinària (30/04/2012). .................................................................. 32 Comissió Permanent extraordinària (09/05/2012). .................................................................. 34 Comissió Permanent ordinària (22/05/2012). .......................................................................... 34 Comissió Permanent extaordinària (16/10/2012)..................................................................... 34 Comissió Permanent ordinària (24/10/2012). .......................................................................... 35 Comissió Permanent extraordinària (09/11/2012). .................................................................. 35 Comissió Permanent extraordinària (29/11/2012). .................................................................. 36 Comissió Permanent ordinària (11/12/2012). .......................................................................... 36 5. Comissions específiques: sessions celebrades, assistència i continguts. ........................................... 36 5.1. Ordenació i innovació del sistema educatiu. ................................................................................ 36 Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (27/01/2012).................. 37 Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (23/11/2012) .................. 37 5.2. Planificació, Construccions i Equipaments. ................................................................................. 37 Comissió Específica de Planificació, Construccions i Equipaments (02/04/2012) .................. 37 Comissió Específica de Planificació, Construccions i Equipaments (11/04/2012) .................. 37 5.3. Finançament de l’Ensenyament i RRHH. ...................................................................................... 38

____________________________________________________________________2


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Comissió Específica de Finançament de l’Ensenyament i RRHH (06/10/2012)....................... 38 6. Extractes dels informes sol·licitats per la Conselleria d’Educació i Cultura....................................... 38 7. Informes del CEIB tramesos a la Conselleria d’Educació i Cultura. .................................................. 48 12. Projecció exterior del CEIB. ............................................................................................................ 49 14. Informe econòmic. .......................................................................................................................... 50 14.4. Pressupost de 2013. .................................................................................................................... 52 15. Ceiblog, pàgina web i publicacions. .............................................................................................. 53 Ceiblog.............................................................................................................................................. 53 Pàgina web. ...................................................................................................................................... 53

____________________________________________________________________3


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Presentació

La Memòria anual serveix per donar compte de la tasca realitzada pel Consell Escolar de les Illes Balears en el decurs de tot un any, que en aquesta ocasió és el 2012, i respon a l’obligació estatutària expressada en l’actual Reglament d’organització i funcionament del CEIB. L’any 2012, la nostra institució tramità nou informes a la Conselleria d’Educació,Cultura i Universitats, tots foren aprovats el 2012, i al mes de desembre s’inicia un nou informe que no conclourà fins a 2013. L’any 2012 es seguí amb l’elaboració del quart informe del sistema educatiu, corresponent al curs 2009/2010, que en l’actualitat està encara en fase de recollida i interpretació de dades. El Ple es va reunir en nou ocasions, la Comissió Permanent ho va fer en tretze i en cinc ocasions o feren les comissions específiques durant el procés d’elaboració dels informes. Aquest ejercici 2012 acaba amb importants canvis legislatius al CEIB, com és el que es va produir amb el decret 05/2012 de mesures urgents amb el cessament de tots els consellers del CEIB, possibilitant la constitució d’un nou Consell Escolar amb menor nombre de consellers i per l’elaboració d’un nou reglament. Per altra banda, el decret 03/2012 presentà canvis en la quantia i condicions per percebre dietes d’assistència i manutenció a les sessions del CEIB. Agraesc la participació i la col·laboració dels membres del CEIB en les diferents comissions específiques, en la Comissió Permanent i en el Ple, gràcies a les quals el nostre organisme ha pogut realitzar la gestió que presentam en aquesta Memòria 2012. El President del CEIB

____________________________________________________________________4


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

0.- El Consell Escolar de les Illes Balears. El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) és l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general no universitària a les Illes Balears. S’entén per contingut de la programació tots aquells aspectes que fan referència a planificació, finançament, execució i avaluació dels temes educatius de l’àmbit no universitari d’aquesta comunitat autònoma 1.

0.1. Òrgans unipersonals. Els òrgans unipersonals del CEIB són: a) La presidència, que serà nomenada pel Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació, Cultura,i Universitats d’entre els membres d’aquest òrgan consultiu i prendrà possessió del seu càrrec davant del president del Govern de les Illes Balears 2. b) La vicepresidència, que seguirà el mateix procés que el nomenament de la presidència 3. c) La secretaria, el titular de la qual és nomenat pel conseller d’Educació, Cultura i Universitats 4.

0.2. Òrgans col·legiats. Els órgans col·legiats del consell escolar son el ple, la comissió permanent i les comissións específiques.

0.2.1. Ple5. El ple es l’organ superior de decisió del CEIB i es integrat per tots els consellers i el secretari 6. Fins a 31 de maig la seva composició era de: GRUP

MEMBRES

A

10

B

7

C

3

D

2

E

2

F

2

G

2

SECTOR REPRESENTAT

PROPOSATS PER...

Associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants Confederacions o federacions Pares o mares d’alumnes. d’associacions de pares i mares d’alumnes Alumnat d’ensenyament no Confederacions o federacions universitari. d’associacions d’alumnes Personal administratiu i de Centrals i associacions sindicals serveis. Titulars de centres privats. Organitzacions corresponents Representants de centrals i Centrals i organitzacions sindicals organitzacions sindicals. Representants Organitzacions patronals Professorat no universitari.

1

Art. 1.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 166 de 08/11/2012) 2 Art. 16.2 Idem. 3 Art. 18.1 Id. 4 Art. 19.1 Id. 5 Art. 8 Id. 6

Art. 22.1 id.

____________________________________________________________________5


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

GRUP

MEMBRES

H

3

I

4

J

5

K

3

L

1

M

4

N

1

O

1

TOTAL

50

SECTOR REPRESENTAT

PROPOSATS PER...

d’organitzacions patronals. Representants de la conselleria La consellera o conseller d’Educació i Cultura. d’Educació i Cultura Presidents dels consells escolars insulars. Les entitats representatives dels interessos dels ens locals de Representants de Mallorca, Menorca i Eivissa, i dels l’administració local. ajuntaments de Palma i Formentera. Representants dels consells La presidència de les institucions insulars. respectives Representant de la Universitat La rectora o rector de la UIB de les Illes Balears. Personalitats de prestigi El conseller o consellera reconegut en el camp de d’Educació i Cultura l’educació. Representant del Col·legi El Col·legi Oficial de Doctors i Oficial de Doctors i Llicenciats Llicenciats. Representant del sector de Les cooperatives de l’ensenyament cooperatives de l’ensenyament de treball associat. de treball associat.

Amb la publicació l’1 de juny, del Decret 05/2012, la composició del Consell Escolar passa a ser:

____________________________________________________________________6


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

GRUP

MEMBRES

A

6

B

5

C

2

D

1

E

1

F

1

G

2

H

2

I

4

J

3

K

4

L

1

M

2

N

1

O

1

TOTAL

36

SECTOR REPRESENTAT

PROPOSATS PER...

Associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants Confederacions o federacions Pares o mares d’alumnes. d’associacions de pares i mares d’alumnes Alumnat d’ensenyament no Confederacions o federacions universitari. d’associacions d’alumnes Personal administratiu i de Centrals i associacions sindicals serveis. Titulars de centres privats. Organitzacions corresponents Representants de centrals i Centrals i organitzacions sindicals organitzacions sindicals. Representants Organitzacions patronals d’organitzacions patronals. Representants de la conselleria La consellera o conseller d’Educació d’Educació i Cultura. i Cultura Presidents dels consells escolars insulars. Les entitats representatives dels interessos dels ens locals de Representants de Mallorca, Menorca i Eivissa, i dels l’administració local. ajuntaments de Palma i Formentera. Representants dels consells La presidència de les institucions insulars. respectives Representant de la Universitat La rectora o rector de la UIB de les Illes Balears. Personalitats de prestigi El conseller o consellera d’Educació reconegut en el camp de i Cultura l’educació. Representant del Col·legi El Col·legi Oficial de Doctors i Oficial de Doctors i Llicenciats Llicenciats. Representant del sector de Les cooperatives de l’ensenyament cooperatives de l’ensenyament de treball associat. de treball associat. Professorat no universitari.

____________________________________________________________________7


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

0.2.2.Comissió Permanent7. La comissió permanent serà integrada pel president, pel vicepresident, pel secretari, i per deu consellers elegits conjuntament pel ple a proposta dels respectius sectors d’entre els membres titulars del Consell. REPRESENTANTS President del CEIB Vicepresident del CEIB Secretari 2 titulars i suplents del professorat, almenys un del sector privat 2 titulars i suplents del grup de pares i mares i alumnes, almenys un d’ells del sector privat concertat i almenys un titular del sector d’alumnes 1 titular i suplent d’entre els representants del personal d’administració i serveis, i sindicats; un de cada grup 1 titular i suplent d’entre centres privats, organitzacions patronals i cooperatives d’ensenyament 1 titular i suplent representant de la Conselleria d’Educació i Cultura i de la Universitat de les Illes Balears 1 titular i suplent d’entre els presidents dels consells escolars insulars i dels consells insulars. 1 titular i suplent representants de

A PROPOSTA DE...

MEMBRES 1 D’acord amb la Resolució 1 de 08.11.2012 1 2 2

1 Els seus sectors corresponents d’entre els 1 membres titulars del Ple 1 1 1

7

Art. 23.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 197 de 31.12.2005 i )

____________________________________________________________________8


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

REPRESENTANTS A PROPOSTA DE... l’administració local 1 titular i suplent d’entre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació i del Col·legi Oficial Doctors i Llicenciats TOTAL

MEMBRES

1 13

0.2.3. Comissions específiques. Les comissions específiques, de caracter permanent o temporal, tendran com objectiul’estudi dels temes que li siguin encomenats per la presidencia del CEIB per iniciativa pròpia o per acord de la comissió permanent en l’exercici de les seves funcions. Es creen les comissions específiques següents: a) Planificació, construccions i equipament. b) Ordenació i innovació del sistema educatiu. c) Finançament de l’ensenyament i recursos humans. La Presidència distribuirà els consellers entre les diferents comissions, respectarà les preferències dels consellers i conselleres i afavorirà la representació dels sectors 8.

0.3 Pla de treball. S’ha continuant desenvolupant el pla de treball d’abast quadriennal i de l’any 2011 s’han de destacar les següents actuacions. - Elaboració i publicació de la Memòria de l’any 2011. S’ha publicat la memòria del curs 2011 en format digital a la web i en format imprès. S’ha fet una tirada inicial de cinquanta exemplars. -. Elaboració del nou reglament d’organització i funcionament del CEIB. Al BOIB 166 de 8 de novembre de 2012 es publicà el nou Reglament d’organització i funcionament del CEIB que incorpora els canvis produïts pel Decret 5/2012 de Mesures Urgents i les millores aportades per la Comissió redactora del nou reglament. Queda pendent la publició de nous quadernets del reglament. - Recollida de les dades estadístiques que estan en poder de la Conselleria d’Educació i Cultura sobre el sistema escolar de les Illes Balears, per a l’elaboració i publicació d’un Informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears corresponent al curs 2009/10 i 2010-2011. Per quart any el CEIB elabora l’Informe del sistema educatiu de les Illes Balears que queda pendent de finalització i aprovació l’any següent. - Relacions amb els consells escolars municipals de les Illes Balears. S’han atès les diverses consultes arribades des del consells escolars municipals.

8

Art. 25.3 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 166 de 08/11/2012)

____________________________________________________________________9


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

- Foment de les relacions amb els consells escolars insulars. S’ha mantingut les relacions de col·aboració amb els conselles escolars insulars. - Participació activa en les activitats que organitzin el Consell Escolar de l’Estat i els consells escolars autonòmics. S’ha participat en totes les activitats organitzades pel Consell Escolar de l’Estat i pels diversos consells escolars autonòmics. - Equip informàtics de la seu del CEIB. La dotació informàtica del CEIB s’actualitza amb l’adquisició de 3 equips nous i un servidor, fet que ha permés modernitzar i agilitzar les prestacions d’aquesta àrea. -. Elaboració de nou web del CEIB Amb els recursos de secretaria, propis del CEIB, s’ha elaborat un nou web a fi d’actualitzar el seu format i continguts. - Coordinació amb la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura respecte de la tramitació de totes les despeses generades pel CEIB. Aquesta tasca ha funcionat bé al llarg de l’any 2012 i s’ha assolit un alt grau d’agilitat en la tramitació de tota la documentació econòmica. Pel que respecta a una de les funcions reglamentàries del CEIB, com és l’elaboració d’informes sobre projectes normatius arribats des de la Conselleria d’Educació i Cultura, l’any 2012 s’elaboraren 8 informes. A més, el CEIB té una sèrie d’actuacions reglamentàries com són les corresponents al funcionament dels òrgans col·legiats, que han estat convocats en diverses ocasions al llarg de 2012 degut, en gran part, a la quantitat d’informes que s’han hagut d’elaborar. Aquestes actuacions han estat les que s’exposen a continuació: - Nou sessions del Ple. - Tretze sessions de la Comissió Permanent. - Dues reunions de la comissió específica d’Ordenació i innovació del sistema educatiu. - Dues reunions de la Comissió Específica De Planificació, Construccións i Equipaments - Una reunió de la comissió específica de Finançament de l’Esnenyametn i Recursos

Humans. - Tres reunions de la comissió redactora del nou reglament del CEIB * Us informam que totes les publicacions i els informes esmentats estan al vostre abast a la

web del CEIB.(http://ceib.caib.es)

____________________________________________________________________10


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

1. Òrgans del Consell Escolar de les Illes Balears.

1.1. Unipersonals. A dia 1 de gener de 2012 President: Jordi Llabres Palmer. Vicepresident: Gabriel Timoner Sampol Secretari: Joan Mas i Adrover. A partir del dia 30 de juliol de 2012 President: Jordi Llabres Palmer. Vicepresident: Gabriel Timoner Sampol Secretària: Maria del Carmen Marino López.

1.2. Col·legiats.

1.2.1. Ple. A dia 1 de gener de 2011. Consellers 9 Gabriel Caldentey Ramos Francesc Xavier Alomar Novila (s) Maria Antonia Font Gelabert Catalina Vanrell Berga (s) Llorenç Caules Coll Francesc M. Cardona Natta (s) Edelmiro Fernández Otero Cecilia Plaza Nieto (s) Maria N. Santaner Pons Ramon Mondéjar Coll (s) Paulí Aguiló Vicente Francesca Rigo Pons (s) Bernardí Recio Palou Carmen Santamaría Pascual (s) Ismael Alonso Sánchez Margarita F. Munar Castellá (s) Antoni Martorell Cànaves Víctor Vilatoro González (s) Antonio Baos Relucio Carlos Estruch Vidal (s) Fernando Martín Martínez Margarita Janer Forteza (s) Jaume Ribas Seguí Alícia F. Rosselló Ximènes (s) Josep Valero González Carmen Aguado cabellos (s) 9

Representació

Organització STEI-i

Grup

Professorat A FETE-UGT USO ANPE FE-CCOO COAPA Pares i mares d’alumnes

(s): suplent.

____________________________________________________________________11


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Consellers 9 Antoni Florit Moll Maria Ángeles. Parra Martín (s) Antoni Pomar Bofill Maria D. Calvo Vila (s) Juana Cristina. Fiol Fluixá Francisco Picó Estela (s) Javier Blas Guasp Maria C. Moragues de Oleza (s) Margalida Moyà Pons Miquel Balle Palou (s) Marc González Sabater Margalida Llabrés Botellas (s) Joana M. Alorda Fiol Maria A. Palmer Tous (s) Rafael Pons Campos Olga Olivé Olivé (s) Magdalena Mateu Gelabert Victor Manuel Castillo Sans (s) Bernat J. Alemany Ramis Joan Ramón Reus (s) Fernando Alcantara Rivero Francisco Ramis Bibiloni (s) Francisco Pons Olives Maria E. Rechac Boyeras (s) Miguel Costa Tur Esperanza Berastain Diez (s) Coloma Alicia Ferrer Salas Joan Jaume Sastre Amador Alzina Sans Pere Alzina Seguí (s) Francesca Planells Balansat Antoni Pomar Bofill (s) Esperança Riera Riera Kathrine Wenham Maria I. González Carrasco Joana Bardina Pujol (s) Sònia Cardona Ferrer Margalida Font Aguiló (s) Joan carles Verd Cirer Francesc Miralles Mascaró (s) Rosa Palliser Riudavets Maria T. Salord Ripoll (s) Irantzu Fernández Prieto Josefa Costa Ramon (s) Macià Garcias Salvà Catalina Gelabert Perelló (s) Joan Torres Faner Joan Febrer Torres (s) Marià Torres Torres Vicent Tur Torres (s)

Representació

Organització

Grup B

FAIB CONFAECIB FERE Titulars de centres privats

Centrals i organitzacions sindicals Organitzacions patronals

E UGT F

CCOO CECE-ACENEB

G

EiG–Escola Catòlica IB Organitzacions patronals

Conselleria d’Educació i Cultura

G

H

Mallorca Consell escolars insulars

Menorca I Eivissa Formentera Ajuntament de Palma Ajuntament Formentera

Administració local

de

FELIB Mallorca

J

FELIB Menorca FELIB Eivissa Mallorca Consells insulars

Menorca Eivissa

____________________________________________________________________12

K


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Consellers 9 Martí X. March Cerdà Maria Ll. Mir Pozo (s) Jordi Llabrés Palmer Gabriel Timoner Sampol Manel Perelló Beau Mateu Cañellas Crespí Guillem Estarellas Vidal Francisca Trias Company (s) Enric Pozo Mas Xavier Seguí Gelabert (s) Joan Mas i Adrover (secretari)

Representació

Organització

Grup

Universitat de les Illes Balears (UIB)

L

Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació

M

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats (CODL)

N

Cooperatives de l’ensenyament de treball associat

O

* Inclosos titulars i suplents.

____________________________________________________________________13


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

A dia 31 de desembre de 2012. Consellers 10 Gabriel Caldentey Ramos Cosme Orell Bonet (s) Maria Antonia Font Gelabert Catalina Vanrell Berga (s) Paulí Aguió Vicente Ramon Mondéjar Coll (s) Alejandro Benito Claramunt Carmen Santamaría Pascual (s) Ismael Alonso Sánchez Jordi Gual Martínez (s) Antoni Martorell Cànaves Víctor Vilatoro González (s)

Juana Cristina. Fiol Fluixá Margarita Izcue Capó (s) Jaume Salas Roca Javier Blas Guasp (s) Marc González Sabater Margalida Llabrés Botellas (s) Antoni Baos Relucio Joana M. Alorda Fiol (s) Magdalena Mateu Gelabert Victor Manuel Castillo Sans (s) Bernat J. Alemany Ramis Joan Ramón Reus (s) Fernando Alcantara Rivero Bartolomé Isern Lladó (s) 10

Representació

Organització STEI-i

Grup

FETE-UGT USO Professorat ANPE

A

FAIB CONFAECIB FERE-CECA-ECIB Centrals i organitzacions CCOO sindicals UGT CECE-ACENEB Organitzacions patronals EiG–Escola Catòlica IB Organitzacions patronals Conselleria d’Educació i Cultura

(s): suplent.

____________________________________________________________________14

F G G H


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Consellers 10 Jordi Llabrés i Palmer

Representació

Organització

Grup

Mallorca Mª Dolores Tronch Folgado Menorca Joan Carles Forcada Moll (s) Consell escolars insulars Santiago Marí Torres Eivissa Olga Martínez Parra (s) Esperança Riera Riera Formentera Kathrine Wenham Joan carles Verd Cirer FELIB Joan Albertí Sastre (s) Elisa Mus Gil Administració local FELIB Simón Gornés Hachero (s) Eduvigis Sánchez Meroño FELIB Ana Costa Guach (s) Coloma Terrasa Ventayol Mallorca Antònia Roca Bellinfante (s) Mª Nieves Baillo Vadell Menorca Fernando Fco. Vivó Truyols (s) Consells insulars Belén Torres Teva Eivissa Joan Ferrer Ferrer (s) Sònia Cardona Ferrer Formentera Santiago Juan Juan (s) Martí X. March Cerdà Universitat de les Illes Balears (UIB) Maria Ll. Mir Pozo (s) Gabriel Timoner Sampol Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació Mateu Cañellas Crespí Sebastià Mandilego Alemany Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats (CODL) Francisca Trias Company (s) Enric Pozo Mas Cooperatives de l’ensenyament de treball associat Xavier Seguí Gelabert (s) Maria del Carmen Marino López (secretària)

____________________________________________________________________15

I

J

K

L M N O


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

* Inclosos titulars i suplents.

* Inclosos titulars i suplents.

1.2.2. Comissió Permanent. A dia 1 de gener de 2012 CONSELLERS Jordi Llabrés Palmer Gabriel Timoner Sampol Gabriel Caldentey Ramos Maria N. Santaner Pons (s) Edelmiro Fernández Otero

REPRESENTACIÓ President Vicepresident Professorat

GRUP M M A

____________________________________________________________________16


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Bernardí Recio Palou (s) Fernando Martín Martínez Juana Cristina Fiol Fluixà (s) Rafael Pons Campos Margalida Moyà Pons Magdalena Mateu Gelabert (s) Fernando Alcantara Rivero Francisco Pons Olives (s) Amador Alzina Sans Coloma A. Ferrer Salas (s) María I. González Carrasco Irantzu Fernández Prieto (s) Mateu Cañellas Crespi Guillem Estarellas (s)

Pares i mares PAS i organitzacions sindicals Titulars de centres privats i organitzacions patronals Conselleria d’Educació i Cultura i Universitat de les Illes Balears Consells escolars insulars Administració local Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació i Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats

B F E G H L I J M N

Joan Mas i Adrover (secretari)

* Inclosos titulars i suplents.

A dia 31 de desembre de 2012 CONSELLERS Jordi Llabres Palmer Gabriel Timoner Sampol Gabriel Caldentey Ramos

REPRESENTACIÓ President Vicepresident Professorat

GRUP M M A

____________________________________________________________________17


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Alejandro Benito Claramunt (s) Maria A. Font Gelabert Paulí Aguiló Vicente (s) Jaume Salas Roca Juana Cristina Fiol Fluixà (s) Mar González Sabater Magdalena Mateu Gelabert (s) Fernando Alcantara Rivero Martí Xavier March Cerdà(s) Coloma Terrasa Ventayol Esperança Riera Riera (s) Eduvigis Sánchez Meroño Elisa Mus Gil (s) Mateu Cañellas Crespi Sebastià Mandilego Alemany (s)

Pares i mares Titulars de centres privats i organitzacions patronals Conselleria d’Educació i Cultura i Universitat de les Illes Balears Consells insulars i Consells escolars insulars Administració local

Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació i Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats Maria del Carmen Marino López (secretària)

B E G H L I J M N

* Inclosos titulars i suplents.

____________________________________________________________________18


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

* Inclosos titulars i suplents.

1.2.3. Comissions específiques. Arran dels canvis produïts en els nomenaments dels diferents grups (consells escolars insulars, FELIB, consells insulars, personalitats de reconegut prestigi, i d’altres), així com del Decret 5/2012 d’1 de juny i de la publicació del nou reglament del CEIB el 08/11/12, es fa del tot necessari modificar la composició actual de les comissions específiques, en funció de les preferències del consellers del CEIB. Els consellers foren colsultats al ple de 25/09/2012 on tengueren l’oportunitat d’elecció per ordre de preferència. Seguidament es detalla la composició de les comissions específiques a 31/12/2012 DISTRIBUCIÓ DE LES COMISSIONS ESPECÍFIQUES GRUP

TITULAR Gabriel Caldentey Ramos Maria A. Font Gelabert

A

B G

H J K

Paulí Aguiló Vicente Alejandro Benito Claramunt Ismael Alonso Sánchez Antoni Martorell Cànaves Jaume Salas Roca Juana C. Fiol Fluixà Magdalena Mateu Gelabert Bernat Josep Alemany Ramis Fernando Alcántara Rivero Jordi Llabrés i Palmer Santiago Marí Torres Esperança Riera Riera Joan C. Verd Cirer Coloma Terrasa Ventayol

Ordenació i Planificació, Finançament de innovació del construccions i l’ensenyament i sistema educatiu equipament recursos humans X X X

X

X X X X X X

X X

P X X

X X X X X

X X P X X X X

____________________________________________________________________19

X X P X X X


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

DISTRIBUCIÓ DE LES COMISSIONS ESPECÍFIQUES GRUP

L M N O

TITULAR Belén Torres Teva Martí X. March Cerdà Gabriel Timoner Sampol Sebastià Mandilego Alemany Enric Pozo Mas

Ordenació i Planificació, Finançament de innovació del construccions i l’ensenyament i sistema educatiu equipament recursos humans X X X X X X V V V X X X X X X

1.3 Secretaria. A dia 1de gener de 2012 Secretari: Joan Mas Adrover Secretaria, registre i documentació: Laura Ribas Marino Gestió econòmica i informàtica: Ramon Jaume Vidal A aquest personal també s’ha adscrit com a reforç una cap de secció de la Conselleria d’Educació i Cultura A dia 31 de desembre de 2012 Secretària: Secretaria, registre i documentació: Gestió econòmica i informàtica:

Maria del Carmen Marino López Laura Ribas Marino Ramon Jaume Vidal

2. Nomenaments, cessaments i renovacions de consellers i conselleres 11. ORDRE

12/12/11

08/02/12

16/04/12

BOIB

07/01/12

18/02/12

19/04/12

CESSAMENT Maria Isabel González Carrasco (t) Joana Bardina Pujol (s) Francesc Miralles Mascaro (s) Iranzu Fernández Prieto (t) Josefa Costa Ramon (s) Sra. Margalida Font Aguiló (s) Macià Garcies Salvà (t) Caterina Gelabert Perelló (s) Joan Torres Faner /t) Joan Febrer Torres (s) Antonio Pomar Bofill (t) M. de los Desamparados Calvo Vila (s) Joana Maria Alorda Fiol (t) Maria Antònia Palmer Tous (s) Amador Alzina Sans (t) Pere Alzina Seguí (s) Javier Guasp Blas (t) Bartomeu Cañellas Colom (t) María D. Tronch Folgado (s) Vicenta Servera Fons (s)

NOMENAMENT Ana Maria Ferriol Font (t) Sonia Valenzuela Van MoockChavez (s) Joan Albertí Sastre (s) Eduvigis Sánchez Meroño (t) Maria Ribas Prats (s) Vicenta Cervera Gomis (s) Coloma Terrassa Ventayol (t) Sr. Jeroni Salom Munar (s) Maria Nieves Baíllo Vadell (t) Fernando Vivó Truyols (s) Concepción Romero Álvarez (t) Ramon Roca Mérida (s)

ORGANITZACIÓ Aj. De Palma

COAPA

B

Alejandro Benito Claramunt (t) Carmen Santamaría Pascual (s) Bartomeu Cañellas Colom (t) María D. Tronch Folgado (s) Jaume Salas Roca (t) Maria Dolores Tronch Folgado (t) Joan Carles Forcada Moll (s) Santiago Juan Juan (s)

FETE-UGT

F

Consell Escolar de Menorca

I

CONFAECIB Consell Escolar de Menorca

B I

Ajuntament de Formentera

J

FELIB Mallorca FELIB Eivissa

GRUP

J

Aj. Formentera Consell de Mallorca Consell de Menorcal

____________________________________________________________________20

K


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

01/06/12 ORDRE

29/06/12

20/07/12

07/08/12 15/10/12

01/06/12 BOIB

Rosa Palliser Riudavets (t) Maria Teresa Salord Ripoll (s) Marià Torres Torres (t) Vicent Tur Torres (s) Tots els consellers del CEIB CESSAMENT

07/07/12

24/07/12

13/09/12 08/11/12

Guillem Estarellas Valls (t)

Elisa Mus Gil (t) Simón Gornés Hachero (s) Santiago Marí Torres (t) Belen Torres Teva. (s)

FELIB Menorca

J

Consell Insular d’Eivissa

K Tots

NOMENAMENT Gabriel Caldentey Ramos (t) Cosme Orell Bonet (s) M. Antònia Font Gelabert (t) Catalina Vanrell Berga (s) Paulí Aguiló Vicente (t) Ramon Mondéjar Coll (s) Antoni Martorell Cànaves (t) Víctor Villatoro González (s) Ismael Alonso Sánchez (t) Jordi Gual Martínez (S) Cristina Fiol Fluixà (t) Margarita Izcue Capó (s) Jaume Salas Roca (t) Javier Blas Guasp (s) Marc González Sabater (t) Margalida Llabrés Botellas (s) Magdalena Mateu Gelabert (t) Víctor Castillo Sans (s) Bernat Alemany Ramis (t) Joan Ramon Reus (s) Fernando Alcántara Rivero (t) Jordi Llabrés I Palmer (t) María Dolores Tronch Folgado (t) Joan Carles Forcada Moll (s) Santiago Marí Torres (t) Olga Martínez Parra (s) Esperança Riera Riera (t) Kathrine Wenham Cook (s) Coloma Terrasa Ventayol (t) Antònia Roca Bellinfante (s) M. Nieves Baillo Vadell (t) Fernando Francisco Vivó Truyols (s) Belén Torres Teva (t) Joan Ferrer Ferrer (s) Sònia Cardona Ferrer (t) Santiago Juan Juan (s) Martí X. March Cerdà (t) Maria Lluïsa Mir Pozo (s) Gabriel Timoner Sampol (t) Mateu Cañellas Crespí (s) Guillem Estarellas Valls (t) Francisca Trias Company (s) Enric Pozo Mas (t) Francesc X.Seguí Gelabert (s) Alejandro Benito Claramunt (t) Carme Santamaria Pascual (s) Bartolomé Isern Lladó (s) Joan Carles Verd Cirer (t) Juan Albertí Sastre (s) Elisa Mus Gil (t) Simón Gornés Hachero (s) Eduvigis Sánchez Meroño (t) Ana María Costa Guasch (s) Sebastià Mandilego Alemany (t)

Antoni Baos Relucio (t) Joana Mª Alorda Fiol (s)

ORGANITZACIÓ

GRUP

STEI-i A ANPE USO FAIB B CONFAECIB FERE-CECA-ECIB

E

CECE G EIG-ECIB Conselleria

H

C.E. Menorca C.E. Eivissa

I

C.E. Formentera C.I. Mallorca

C.I. Menorca

K

C.I. Eivissa C.I. Formentera UIB Pers. Rec.prestigi Col.Doct. i Llicenciats Coop. Ensenyament FETE-UGT

L M N O A

Conselleria

H

FELIB

J

Col.Doct. i Llicenciats

N F

CCOO/UGT

3. Activitats del Ple: sessions celebrades, assistència i continguts. ____________________________________________________________________21


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

DATA CARÀCTER 22/02/2012 20/04/2012 Extraordinari 30/04/2012 31/05/2012 Ordinari 30/07/2012 25/09/2012 Extraordinari 19/10/2012 16/11/2012 19/12/2012 Ordinari 1. Dels consellers nomenats

LLOC FELIB (Palma) Consell de Mallorca (Palma) FELIB (Palma) FELIB (Palma) FELIB (Palma) FELIB (Palma) Consell de Mallorca (Palma) Consell de Mallorca (Palma) FELIB (Palma)

ASSISTÈNCIA1 72,73% 90,91% 75,00% 70,45% 96,30% 100,00% 74,07% 71,43% 72,73%

Ple extraordinari (22.02.2012) Temes tractats i acords adoptats. Presa de possessió dels nous membres del CEIB i lliurament del credencials. Ordre de 12 de desembre de 2011 Grup “k”: Representants dels consells insulars. - Sra. Mª Nieves Baíllo Vadell (Consell Insular de Menorca). - Sra. Coloma Terrassa Ventayol (Consell Insular de Mallorca). Grup “j”: Representants de les administracions locals. - Sra. Ana Maria Ferriol Font (Ajuntament de Palma). - Sra. Eduvigis Sánchez Meroño (FELIB Eivissa i Formentera). Ordre de 8 de Febrer de 2012 Grup “b”: Representants dels pares i mares d’alumnes. - Sra. Sra. Concepción Romero Álvarez (COAPA) ____________________________________________________________________22


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Grup “f”: Representants de les central i organitzacions sindicals. - Sr. Alejandro Benito Claramunt. (FETE-UGT). Grup “i”: Presidents dels consells escolars insulars. - Sr. Bartomeu Cañellas Colom (President del Consell Escolar Insular de Menorca) Elecció dels membres dels grups “f” i “g” de la Comissió Permanent. El President proposà la reunió del membres dels grups “f” i “g” per designar els seus representants a la Comissió Permanent. * Grup “f” (Representants dels Consells Escolars Insulars i dels Conselles Insulars.) Es determina per consens la següent elecció: Titular Suplent

Sra. Coloma Terrassa Ventayol. Dolores Tronch Folgado.

* Grup “g” Representants de les administracions locals. Es determina per consens la següent elecció: Titular Suplent

Sra. Ana Maria Ferriol Font. Representant de la FELIB de Menorca. (No anomenat)

Noves incorporacions i composició definitiva de les comissions específiques. Els nous membres elegiren la comissió específica a la que volien pertànyer. La presidència, informà que la inscripció es faria procurant respectar l’elecció dels consellers i el nombre màxim de representants que marca el reglament. Aprovació per 20 vots a favor, 0 en contra i 6 abstencions, de l’informe sobre el “Projecte d’ordre per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller, dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears”, que fou aprovat per

Ple extraordinari (20.04.2012) Temes tractats i acords adoptats.

No s’aprova pel vot de qualitat del president, ja que la votació va acabar amb 17 volts a favor, 17 en contra i 1 abstenció, l’Informe sobre el “Projecte de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de XXXX d XXXX de 2012 que regula la ____________________________________________________________________23


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013”

Ple extraordinari (30.04.2012) Temes tractats i acords adoptats.

Abans de l’inici del plenari del Consell Escolar rep la credencial i pren possessió del càrrec el Sr. Santiago Marí Torres, representant del Consell Insular d’Eivissa, nomenat a l’Ordre del conseller d’Educació Cultura i Universitats de dia 16 d’abril de 2012. Aprovació, per 17 volts a favor, 6 en contra i 8 abstencions, de l’Informe sobre el “Projecte de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia XX de XX de 2012 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i s’estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)” Aprovació, per 30 vots a favor, 0 en contra i 2 abstencions, de l’Informe sobre el “Projecte d’Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de XX de XXXX de 2012 per la qual es regula el procediment d'admissió i de matrícula als mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial als centres educatius de les Illes Balears”

Ple ordinari (31.05.2012) Temes tractats i acords adoptats.

Donar compte de la situació del secretari i nomenament del secretari provisional. A la Comissió Permanent de dia 22 de maig es va prendre la decisió de nomenar com a secretari provisional accidental el Sr Fernando Alcántara per què el secretari, el Sr. Joan Mas, està hospitalitzat. Aprovació, per 15 vots a favor, 11 en contra i 3 abstencions, de la proposta d’informe sobre el projecte de decret regulador de l’ordenació general de la Formació Professional del Sistema Educatiu en el Sistema Integrat de Formació Professional a les Illes Balears. Aprovació, per 18 vots a favor, 5 en contra i 8 abstencions, del Pla d’Actuació del CEIB durant el període 2011-2015. ____________________________________________________________________24


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Aprovació, per per 17 vots a favor, 0 en contra i 12 abstencions, de l’avantprojecte de pressupost de l’any 2012. Aprovació, per 30 vots a favor, 0 en contra i 2 abstencions, de la Memòria del CEIB 2011.

Ple extraordinari (30/07/2012) Temes tractats i acords adoptats

Paraules de benvinguda del conseller. El conseller dóna la benvinguda a tots els presents i passa a explicar els motius de la nova composició del CEIB establerta pel Decret llei 5/2012 de mesures urgents. Seguidament fa referència a l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat educativa presentat pel ministre d’Educació el passat 18 de juliol. Finalitza precisant que encara resten per lliurar les credencials d’alguns membres del CEIB, així com la constitució del Consell Escolar de Mallorca. Lectura de l’Acord del Consell de Govern pel qual es nomenen el president i el vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears, així com de l’Ordre de nomenament dels nous consellers i secretària. Presa de possessió i lliurament de credencials. Prenen possessió, els titulars en nom propi i els suplents en representació dels titulars absens, els següents consellers: Maria Antònia Font Gelabert, vocal titular en representació de l’STEI-i Carme Santamaria Pascual, vocal suplent en representació de FETE-UGT Ismael Alonso Sánchez, vocal titular en representació de d’USO Antoni Martorell Cànaves, vocal titular en representació d’ANPE Juana Cristina Fiol Fluixà, vocal titular en representació de la FAIB Jaume Salas Roca, vocal titularen representació de la CONFAECIB Marc González Sabater, vocal titular en representació de FERE-CECA-ECIB Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular en representació de CECE Bernat Josep Alemany Ramis, vocal titular en representació de EG-ECIB Fernando Alcántara Rivero, vocal titular en representació de la Conselleria Mª Dolores Tronch Folgado, vocal titular en representació del CE Menorca Santiago Marí Torres, vocal titular en representació del CE d’Eivissa Esperança Riera Riera, vocal titular en representació del CE de Formentera Coloma Terrasa Ventayol, vocal titular en representació del CI de Mallorca Mª Nieves Baillo Vadell, vocal titular en representació del CI de Menorca Belén Torres Teva, vocal titular en representació del CI d’Eivissa ____________________________________________________________________25


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Joan Carles Verd Cirer, vocal titular en representació de la FELIB Elisa Mus Gil, vocal titular en representació de la FELIB Eduvigis Sánchez Meroño, vocal titular en representació de la FELIB Martí Xavier March Cerdà, vocal titular en representació de la UIB Mateu Cañellas Crespi, vocal com Pers. de Rec. Prestigi designats pel conseller Enric Pozo Mas, vocal titular en representació de les COOP. ENSENYAMENT Aprovació, per 22 vots a favor, 0 en contra i 1 abstanció, de la proposta de creació de la comissió de redacció del nou projecte de reglament d’organització i funcionament del CEIB que disposa l’apartat 5 de la Disposició transitòria segona del Decret llei 5/2012.

Ple extraordinari (25/09/2012) Temes tractats i acords adoptats

Aprovació, per 17 vots a favor, 4 contra i 5 abstanció, del nou Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears. Elecció i designació dels membres de la Comissió Permanent i constitució d’aquesta, segons l’Article 23 del Reglament vigent, que queda constituïda amb els següents membres: Segons el reglament vigent i una vegada reunits els diferents grups es designen els membres de la Comissió Permanent, no natos, quedant: Grup A: Representants del professorat Titular: Gabriel Caldentey Ramos Suplent: Alejandro Benito Claramunt Titular: Maria Antònia Font Gelabert Suplent: Paulí Aguiló Vicente Grup B: Representants dels pares i mares d’alumnes i alumnes Titular: Jaume Salas Roca Suplent: Cristina Fiol Fluixà Grup D: Representants Centres privats, Organitzacions patronals i Cooperatives Titular: Marc Gonzalez Sabater Suplent: Magdalena Mateu Gelabert Grup E: Representants de la Conselleria i la UIB Titular: Fernando Alcántara Rivero Suplent: Martí Xavier March Cerdà Grup F: Representants dels Consells Escolars Insulars i dels Consells Insulars Titular: Coloma Terrasa Ventanyol Suplent: Esperança Riera Riera Grup G: Representants de les Administracions locals Titular: Eduvigis Sánchez Meroño Suplent: Elisa Mus Gil Grup H: Representants del Col·legi oficial de doctors i persones de reconegut prestigi Titular: Mateu Cañellas Crespí Suplent: Sebastià Mandilego Alemany ____________________________________________________________________26


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Composició i organització de les Comissions Especifiques. Es reparteix un full, a tots els consellers presents, on han de indicar, nom, grup que representen i l’ordre de preferència a les comissions específiques de les quals volen formar part. Les comissions són: - Comissió Específica de Planificació, Construccions i Equipaments. - Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu. - Comissió Específica de Finançament de l’Ensenyament i Recursos Humans. Presentació i informe de la memòria de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit escolar, curs escolar 2011/2012. El Sr. Gabriel Timoner, president de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, presenta la memòria de l’Institut i en fa una anàlisi.

Ple extraordinari (19/10/2012) Temes tractats i acords adoptats

Debat i redacció, si cal, de les aportacions a l’”Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa”. S’arriba a uns punts de consens de mínims -tot i que cada entitat o membre seguirà defensant les seves consideracions sobre la mateixa en els organismes corresponents-, i que són els següents: 1. El procés ha estat precipitat, ja que una llei educativa necessita d’un temps de reflexió, de debat i de negociació. 2. Falta de consens social i polític en el procés d’elaboració i de tramitació de la reforma educativa. 3. Hi ha hagut poca intervenció per part de la comunitat educativa. 4. Falta una memòria econòmica que ens permetés saber el que costaria globalment l’aplicació d’aquesta normativa educativa i, al mateix temps, els costos que les comunitats autònomes hauran d’assolir per desenvolupar les seves competències. 5. Cal seguir millorant la inversió, en tema educatiu, en termes quantitatius i qualitatius. 6. S’hauria de definir la proposta d’ordenació i implantació de la Formació Professional, donant resposta a la realitat social i territorial. 7. Necessitat de ponderar el nombre d’avaluacions externes a l’alumnat i la seva funció. 8. L’avantprojecte de LOMCE necessita posar l’educació en valor, defensar els aspectes positius front a una visió negativa. 9. L’avantprojecte de LOMCE necessita reconèixer la tasca educativa del professorat i del desenvolupament de l’estatut docent, negociat. 10. Cal apostar fermament per la participació efectiva de tots els membres de la comunitat educativa en els diferents àmbits del sistema educatiu.

____________________________________________________________________27


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

A l’apartat d’informacions del president i de la secretària, el president informa que dia 22 d’octubre es reunirà la Comissió designada per la Junta de Participació dels Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat on exposarà el que s’ha acordat en aquest Ple. Informa que a les jornades que es faran a Logronyo sobre el professorat del segle XXI assistiran la Sra. secretària y el president i que per falta de pressupost no hi assistirà ningú més en representació del CEIB. Dia 29 d’octubre es tornarà reunir la Junta de Participació dels Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat i el dia 30 es celebrarà el Ple del Consell Escolar de l’Estat. El passat dia 18, ens va arribar una petició d’informe sobre l’ordre per la qual es du a terme la convocatòria per a l’establiment i renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2013-2014 una vegada remés al Ple, es va convocar la Comissió Permanent pel proper dia 24 d’octubre.

Ple extraordinari (16/11/2012) Temes tractats i acords adoptats

Aprovació, per 17 vots a favor, 0 en contra i 1 abstanció, de l’informe del projecte d’orde del conseller d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es du a terme la convocatòria per a l’establiment i renovació dels concerts educatius a partir del curs 2013-2014. El Sr. vicepresident vol informa que des de la Direcció General de Planificació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats se sol·licita que per favor enviïn el certificat d’aquelles apas a les quals representen, per actualitzar les dades. El Sr. President Informa que s’ha publicat el nou reglament del CEIB que està penjat a la plana web del CEIB, tot i que s’ha d’actualitzar el enllaç, per altra banda s’està preparant la publicació impresa d’aques nou reglament i tot d’una que tinguem se repartirà a una sessió plenària. Informar també, que ha arribat un nou decret referit al tractament integrat de llengües, de la qual, el Sr. Gabriel Timoner serà el ponent.

Ple ordinari (19/12/2012) Temes tractats i acords adoptats

Aprovació, per 15 vots a favor, 5 en contra i 2 abstencions, de l’informe sobre el projecte de decret pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears. Aprovació, per 8 vots a favor, 0 en contra i 11 abstencions, de l’informe sobre el Projecte d’Ordre del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats pel qual es regula l’establiment dels preus públics per als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols professionals i certificats d’especialitat de la marina mercant que s’imparteixen al CIFP Nauticopesquera.

____________________________________________________________________28


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Aprovació, per 14 vots a favor, 0 en contra i 6 abstencions, de l’avantprojecte de pressuposts del CEIB per l’any 2013

4. Activitats de la Comissió Permanent: sessions celebrades, assistència i continguts. DATA 18/01/2012 09/02/2012 28/03/2012 13/04/2012 20/04/2012 30/04/2012 09/05/2012 22/05/2012 16/10/2012 24/10/2012 09/11/2012 29/11/2012 11/12/2012

CARÀCTER

LLOC

Extraordinària Ordinària Extraordinària Ordinària Extraordinària Ordinària

Seu del CEIB Sala d’actes CIM Sala d’actes de la FELIB

Seu del CEIB

Extraordinària Ordinària

ASSISTENTS 66,67% 50,00% 60,67% 90,91% 100% 66,67% 50,00% 41,67% 72,73% 72,73% 54,55% 72,73% 81,82%

Comissió Permanent extraordinària (18/01/2012). Temes tractats i acords adoptats.

S’aprova l’acta anterior, sense cap objecció. Estudi del projecte d’ordre que regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de 20 anys i designació de la comissió específica i del ponent per a elaborar l’Informe 1/2012. S’acordà per assentiment que la comissió específica fos la d’Ordenació i Innovació dels Sistema Educatiu i el ponent encarregat d’elaborar l’informe 1/2012 fos el Sr Gabriel Timoner Sampol. ____________________________________________________________________29


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Comissió Permanent extraordinària (09/02/2012). Temes tractats i acords adoptats.

S’aprova l’acta anterior, sense cap objecció. Referent a l’informa 1/2012, s’acorda, una vegada aprovat i convertit en proposta d’informe, remetre’l als membres del Ple a efectes de possibilitar la presentació d’esmenes i la ratificació, si cal, a la propera sessió plenari del dia 22 del mes en curs. El president informa que el Consell de Govern va aprovar un nou decret sobre percepció d’indemnitzacions que es pot consultar a la WEB del Govern i que està pendent de publicació en el BOIB i que s’ha considerat proposar com a integrants de la Comissió d’Experts del Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar el Sr. Joan Mas, secretari del CEIB, i els membres del CEIB, que ja hi formaren part en període anterior, Mateu Cañellas i Jordi Llabrés

Comissió Permanent ordinària (28/03/2012). Temes tractats i acords adoptats.

S’aprova l’acta anterior, sense cap objecció. Estudi del “Projecte de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts, totalment o parcialment, amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 20122013” Es presenta a la Comissió Permanent la nova pàgina WEB del CEIB que va merèixer l’aprovació de tots. La Sra. Margalida Moyà, va demanar si es podia canviar el logotip del CEIB perquè el trobava poc antiquat. El secretari informa a la Comissió Permanent de la publicació d’un Full Informatiu en col·laboració amb el Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de les Illes Balears, que recollirà els resums de les ponències i aportacions fetes al II Seminari de Xarxes Socials i Educació que va celebrar el dit Fòrum a l’UIB, també, comunica a la Comissió Permanent l’estat d’elaboració de l’Informe del Sistema Educatiu 2009-2010 i de la Memòria 2011 i fa èmfasi en el fet de la reducció dràstica de personal que ha ____________________________________________________________________30


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

tingut lloc a la secretaria del CEIB respecte a les legislatures anteriors, que dificulta el dur a terme el calendari fitxat.

Comissió Permanent extraordinària (13/04/2012). Temes tractats i acords adoptats.

S’aprova l’acta anterior, sense cap objecció. S’aprova l’esborrany d’informe elaborat sobre el projecte de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts, totalment o parcialment, amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundaria obligatòria, mòduls voluntaris de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013. Les votacions es realitzen article per amb el següents resultats: Apartat a: S’accepta canviar el darrer paràgraf en el sentit de substituir-lo per l’aportació de la Sra. Moyà per 7 vots a favor i 3 en contra. La proposta de l’STEI-i de substitució de la ponència no s’accepta per 3 vots a favor i 7 en contra. Apartats b i c: S’accepta substituir “Per part de l’STEI-i es proposa” per “ S’ha proposat” Apartat c: S’accepta mantenir la proposta de la ponència per 7 vots a favor i 3 en contra. Votació precedida d’un perllongat debat posicionat en torn de 2 visions relatives a la estructura de la ponència: Apartat d: es manté Qüestió que es resol per 7 vots en contra, 2 a favor i 1 abstenció. Apartat e: S’acorda la modificació per 8 vots a favor i 2 en contra. Apartat f: S’accepta la modificació per unanimitat. Apartat g: S’accepta la modificació per unanimitat Apartat h: No s’accepta la modificació per 7 vots a favor i 3 en contra Apartat i: S’accepta la modificació feta per la ponència per 7 vots a favor i 3 en contra Apartat j: S’accepta la modificació feta per la ponència 7 vots a favor i 3 en contra Apartat k: S’accepta la modificació per unanimitat Apartat l: No s’accepta la modificació per 4 vots a favor, 3 en contra i 3 abstencions Apartat m: S’accepta la modificació per unanimitat i l’afegitó final S’aprova la proposta d’informe 7 vots a favor i 3 en contra. S’anul·la la sessió de la Comissió Permanent prevista pel proper dia 16/04/2012. També s’acorda suprimir l’estudi i aprovació dels informes 3/12 i 4/12 per les corresponents comissions específiques, que es farà per la Comissió Permanent. Es designa ponent el Sr. Gabriel Timoner. ____________________________________________________________________31


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Comissió Permanent extraordinària (20/04/2012). Temes tractats i acords adoptats.

S’aprova l’acta anterior, amb l’incorporació d’un nou paràgraf i la modificació d’un altre. Debat de l’Informe 03/2012 sobre el “Projecte d’ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia XX de XX de 2012 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i s’estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)” Debat de l’Informe 04/2012 sobre el “Projecte d’ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia XX de XX de 2012 per la qual es regula el procés d’admissió i de matrícula al mòduls obligatoris del programes de qualificació professional inicials i als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial als centres educatius de les Illes Balears” Composició de les comissions específiques: s’acorda tractar el tema de manera monogràfica a una Comissió Permanent convocada a tal fi. Esborrany del Pla d’Actuació: S’acorda tractar-lo el proper 30 d’abril, juntament en la distribució de les comissions específiques

Comissió Permanent extraordinària (30/04/2012). Temes tractats i acords adoptats.

S’aprova l’acta anterior per 6 vots a favor i una abstenció. Composició i distribució dels membres del CEIB a les comissions específiques: S’aprova la composició i distribució, a 18 membres, de la C.E. de Planificació, Construcció i Equipament, per 6 vots a favor i 1 abstenció. Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu Edelmiro Fernández Otero Mª Antònia Font Gelabert Ismael Alonso Sánchez Antoni Martorell Cànaves Rafael Pons Campos Juana Cristina Fiol Fluxà Jaume Ribas Seguí Àngels Parra Martín Margalida Moyà Pons Magdalena Mateu Gelabert Bernat Alemany Ramis Miquel Costa Tur Esperança Riera Riera Martí Xavier March Cerdà Guillem Estarellas Valls Enric Pozo Mas Vicepresident ____________________________________________________________________32


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

President

S’aprova la composició i distribució, a 7 membres, de la C.E. de Finançament i Recursos Humans, per 6 vots a favor. Comissió Específica de Finançament i Recursos Humans Gabriel Caldentey Ramos Mª de les Neus Santaner Pons Francisco Pons Olives Josep Valero González Fernando Alcántara Rivero Mª Nieves Baillo Vadell Vicepresident President

S’aprova la composició i distribució, a 18 membres, de la C.E. d’Ordenació i Innovació.. Comissió Específica de Planificació, Construccions i Equipament Llorenç Caules Coll Paulí Aguiló Vicente Antonio Baos Relucio Fernando Martín Martínez Jaume Ribas Seguí Josep Valero González Concepción Romero Álvarez Marc González Sabater Joana Maria Alorda Fiol Francisco Pons Olives Sonia Cardona Ferrer Ana Maria Ferriol Joan Carles Verd Cirer Eduvigis Sánchez Meroño Coloma Terrasa Ventayol Mateu Cañellas Crespí Vicepresident President

S’aprova la distribució de les comissions específiques per 6 volts a favor i una abstenció. S’aprova el Pla d’Actuació del CEIB durant el període 2011-2015, per 6 vots a favors i un en contra. S’aprova l’avantprojecte de pressupost de l’any 2012, per 6 vots a favors i una abstenció.

____________________________________________________________________33


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Comissió Permanent extraordinària (09/05/2012). Temes tractats i acords adoptats.

L’l’acta de la sessió anterior s’aprova per unanimitat. Estudi del projecte de decret regulador de l’Ordenació General de la Formació Professional del Sistema Educatiu en el Sistema Integrat de Formació Professional a les Illes Balears: S’aprova per unaminitat que la Comissió Permanent assumeixi l’estudi del projecte i es tramiti amb urgència. Per altra banda es dessingna al Sr. Mateu Cañellas com a ponent de l’informe.

Comissió Permanent ordinària (22/05/2012). Temes tractats i acords adoptats.

L’l’acta de la sessió anterior s’aprova per unanimitat. S’aprovació, la proposta d’informe sobre el projecte de decret regulador de l’ordenació general de la Formació Professional del Sistema Educatiu en el Sistema Integrat de Formació Professional a les Illes Balears. S’aprova l’ordre del dia del Ple del 31/05/2012.

Comissió Permanent extaordinària (16/10/2012). Temes tractats i acords adoptats.

S’aprova por unanimitat l’Acta del dia 22 de maig de 2012 sense cap objecció. Referent al debat i redacció de les aportacions a l’“Anteproyecto de la ley orgànica para la mejora de la calidad educativa”: S’acorda incloure dins l’acta, com a document adjunt, les consideracions generals aportades pels distints membres (grups) de la Comissió Permanent, tant les defensades con les aportades Referent a l’organització i estructuració del debat dins al Ple de dia 19 d’octubre s’acorda el següent: a.- S’acorda acceptar totes les aportacions rebudes i enviar-les, pel seu coneixement, a tots els membres del Ple. b.- Totes les associacions i/o grups tendran un torn flexible, d’uns cinc minuts per defensar les seves aportacions i esmenes. S’obrirà un segon torn, d’uns tres minuts per rèpliques o aclariments per cada conseller que ho demani. c.- S’Elaborarà un text de consideracions generals, refós, que reculli la pluralitat d’aportacions dels membres del Ple. Aquest serà el posicionament del CEIB, que s’exposarà davant la Junta de Participació del Consell Escolar de l’Estat. d.- Totes les aportacions realitzades es defensaran i seran incorporades a l’acta. No es votaran a títol particular i cada conseller les traslladarà a les organitzacions de les quals formen part, a nivell estatal, per defensar-les al Ple del Consell Escolar de l’Estat. ____________________________________________________________________34


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Comissió Permanent ordinària (24/10/2012). Temes tractats i acords adoptats.

S’aprova l’acta anterior, por unanimitat i sense cap objecció. Referent a la composició de les Comissions Específiques : S’accepten uns criteris de configuració i es conformen la composició de les comissions específiques que queden de la següent forma: Ordenació i innovació del Planificació, construccions i Finançament de sistema educatiu equipaments l’ensenyament i recursos humans Enric Pozo Mas Belén Torres Teva Santiago Marí Torres Magdalena Mateu Gelabert Coloma Terrasa Ventayol Ismael Alonso Sánchez Jaume Salas Roca Gabriel Caldentey Ramos Alejandro Benito Claramunt Bernat J. Alemany Ramis Joan Carles Verd Cirer Paulí Aguiló Vicente Mª Antonia Font Gelabert Sebastià Mandilego Alemany Fernando Alcántara Rivero Antoni Martorell Cànaves Santiago Marí Torres Enric Pozo Mas Esperança Riera Bernat J. Alemany Ramis Jaume Salas Roca Cristina Fiol Fluixà Antoni Martorell Cànaves Joan Carles Verd Cirer Marti X. March Cerdà Esperança Riera Riera Marti X. March Cerdà Belén Torres Teva Cristina Fiol Fluixà Belén Torres Teva Ismael Alonso Sánchez Enric Pozo Mas Bernat J. Alemany Ramis Alejandro Benito Claramunt Ismael Alonso Sánchez Antoni Martorell Cànaves Sebastià Mandilego Alejandro Benito Claramunt Sebastià Mandilego Alemany Alemany Marti X. March Cerdà Esperança Riera Riera Santiago Marí Torres

* A totes les Comissions:

-President: Jordi Llabrés i Palmer -Vicepresident: Gabriel Timoner Sampol -Secretària: Mª del Carmen Marino López

Referent a l’estudi del projecte d’orde del conseller d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es duu a terme la convocatòria per a l’establiment i renovació dels concerts educatius a partir del curs 2013-2014, el president proposa al Sr. Gabriel Timoner com ponent i el calendari de les següents sessions

Comissió Permanent extraordinària (09/11/2012). Temes tractats i acords adoptats.

S’aprova por unanimitat i sense cap objecció, l’acta de la sessió anterior. S’aprova l’informe del projecte d’ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es du a terme la convocatòria per a l’establiment i renovació dels concerts educatius a partir del curs 2013-2014. Referent a l’estudi de l’esborrany del projecte de decret pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les ____________________________________________________________________35


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Illes Balears, es dessigna ponent a Sr. Gabriel Timoner i s’aprova el calendari de les següents sessions.

Comissió Permanent extraordinària (29/11/2012). Temes tractats i acords adoptats.

S’aprova por unanimitat l’acta del dia de la sessió anterior amb una modificació

d’una errada a una data. Referent al l’estudi del Projecte d’Ordre del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats pel qual es regula l’establiment dels preus públics per als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols professionals i certificats d’especialitat de la marina mercant que s’imparteixen al CIFP Nauticopesquera, es dessigna ponent al Sr. Mateu Cañellas i que no es dessignarà C.E.

Comissió Permanent ordinària (11/12/2012). Temes tractats i acords adoptats.

S’aprova por unanimitat l’acta de la sessió anterior. S’aprova l’informa sobre del Projecte d’Ordre del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats pel qual es regula l’establiment dels preus públics per als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols professionals i certificats d’especialitat de la marina mercant que s’imparteixen al CIFP Nauticopesquera per 5 vots a favor i 3 abstencions. Referent a l’estudi del projecte de Decret pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior en Disseny en les especialitats de Disseny Gràfic, Disseny d’interiors, Disseny de Moda i Disseny de Producte a les Illes Balears i se’n regula l’avaluació, es dessinga com a ponent al Sr. Jordi Llabrés i a la C.E. d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu, com als encarregats de l’estudi d’aques projecte S’aprova l’avantprojecte de pressupost de 2013 per unaminitat.

5. Comissions específiques: sessions celebrades, assistència i continguts. 5.1. Ordenació i innovació del sistema educatiu. DATA 27/01/2012 23/11/2012

LLOC

ASSISTENCIA Seu del CEIB

42,11% 47,06%

____________________________________________________________________36


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (27/01/2012) Anàlisi del contingut i aportacions presentades al “Projecte d’ordre per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de 20 anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears” Aprovació de l’elevació de l’esborrany d’Informe 1/2012 a la Comissió Permanent.

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (23/11/2012) Estudi de l’Esborrany del Projecte de decret pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears. 5.2. Planificació, Construccions i Equipaments. DATA 02/04/2012 11/04/2012

LLOC Seu del CEIB

ASSISTENCIA 63,16% 57,89%

Comissió Específica de Planificació, Construccions i Equipaments (02/04/2012) Anàlisi del contingut i aportacions presentades al “Projecte d’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitat, que regula la convocatòria del procés d’admissió, i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i batxillerat pel curs 2012-2013

Comissió Específica de Planificació, Construccions i Equipaments (11/04/2012) Continuació debat, amb la participació del ponent, sobre el “Projecte d’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts, totalment o parcialment, amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundaria obligatòria, mòduls voluntaris de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013”

____________________________________________________________________37


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

5.3. Finançament de l’Ensenyament i RRHH. DATA

LLOC

ASSISTENCIA

06/10/2012

Seu del CEIB

52,94%

Comissió Específica de Finançament de l’Ensenyament i RRHH (06/10/2012) Estudi del projecte d’ordre del Conseller d’educació, Cultura i Universitats per la qual es du a terme la convocatòria per a l’establiment i renovació dels concerts educatius a partir del curs 2013-2014.

6. Extractes dels informes sol·licitats per la Conselleria d’Educació i Cultura. INFORME 1/2012

Projecte d’ordre per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears Data d’entrada en el CEIB Conseller ponent Comissió específica Aportacions Aprovació a la Comissió Permanent a favor Vots en contra en blanc Nombre d’esmenes Aprovació al Ple a favor en contra Vots abstencions Vots particulars Data de publicació

29/12/2011 Sr. Gabriel Timoner Ordenació i innovació del sistema educatiu. Sr. Mateu Cañellas 09/02/2012 Unanimitat

1 22/02/2012 20 0 6 BOIB 191 de 20/12/2012

Propostes presentades al projecte d’Ordre Propostes incloses a l’Ordre Sobre el preàmbul: es proposa la modificació del darrer paràgraf del preàmbul, incorporant l’expressió: “prèvia consulta al Consell Escolar de les Illes Balears”. Sobre l’article 3, punt 1: substituir l’expressió “El conseller d’Educació, Cultura i Universitats ha de dictar” per l’expressió “la Direcció General competent en ordenació acadèmica ha de dictar”. Sobre l’article 9: Punt 1: es proposa substituir l’expressió “tant de tribunals com sigui necessaris, seguint el criteri que cada tribunal examini com a màxim a 175 persones” per l’expressió “tant de tribunals com sigui necessaris, seguint els següents criteris: que cada tribunal examini com a màxim a 175 persones i que sempre que hi hagi sol·licituds es constitueixi un tribunal a Menorca, un a Eivissa – Formentera i un a Mallorca, com a mínim. Es proposa que la següent redacció del punt 4: “la presidència del tribunal s’encarregarà de dirigir i

____________________________________________________________________38


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

coordinar les actuacions del tribunal”.

Propostes no incloses a l’Ordre Sobre l’article 4: donat que la prova ha de ser única, es proposa incloure un punt en el qual es defineixi quines persones són les que rebran l’encàrrec d’elaborar la prova. Pareix convenient que es defineixi una comissió de persones, entre les quals hi participin els presidents dels tribunals, encarregada d’elaborar la prova única. Per altra banda, en compliment del decret 82/2008, pel qual s’estableix l’estructura i currículum de les Illes Balears (citat al punt 5 de l’article 4 de la proposta d’ordre), s’hauria d’especificar que en l’elaboració la prova es tindran en compte especialment allò que s’indica en la introducció del decret 82/2008; es a dir, que els elements del currículum han de ser desenvolupats, completats i aplicats pels centres docents, d’acord amb el principi d’autonomia pedagògica i en funció de les característiques del grup d’alumnes, de l’equip docent responsable d’aplicar-los, de les característiques del centre i de l’entorn on està ubicat. Per tant, en determinades preguntes d’algunes matèries de la prova ha de ser necessari, tot i mantenir un mateix enunciat, fer referència a l’entorn més proper (illa) dels participants. Sobre l’article 5, punt 1e: sempre que no es contradigui una norma de rang superior, es proposa eliminar el punt. D’aquesta manera, s’amplien les possibilitats dels participants per a obtenir el títol de batxiller. Sobre l’article 8: l’apartat 1 del projecte d’ordre, no determina qui realitzarà o a qui es conferirà la presa de decisió en primera instància de la publicació dels llistats provisionals d’admesos i exclosos, de les reclamacions i del llistat definitiu d’admesos i exclosos. Es proposa que s’estableixi que la Direcció General competent en ordenació acadèmica serà l’encarregada d’elaborar les llistes provisionals i definitives i de decidir sobre les possibles reclamacions. Aquesta proposta obliga a la modificació de l’article 9 punt 4. Sobre l’article 9: Es proposa que s’estableixi el nombre de membres de cada tribunal. A més especificar que, llevat de la presidència, la resta de membres seran nomenats per sorteig entre el professorat que imparteix assignatures de batxillerat als IES que es trobin dins de la competència territorial del tribunal; i que actuarà de secretari/a el professor/a de menor edat, i en cas d’empat per sorteig entre els que empatin. Per altra banda, es proposa afegir que la presidència del tribunal hauria de ser nomenada per la Direcció General competent en ordenació acadèmica a proposta de la Direcció General competent en inspecció educativa, preferentment, entre els inspectors i les inspectores d’educació.

INFORME 2/2012 Projecte d’Ordre per la qual es regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes en els centres sostinguts totalment o parcialment amb fonts públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 20122013 Data d’entrada en el CEIB 16/03/2012 Conseller ponent Mateu Cañellas Crespí Comissió específica Planificació, Construcció i Equipaments Aportacions Sra. Carmen Santamaría Pascual, Sra. J. Cristina Fiol Fluxá, el Sr. Marc González Sabater, el Sr. Enric Pozo Mas, el Sra. Eduvigis Sánchez Meroño, el Sr. Gabriel Timoner Sampol, els representants de l’STEI-i, i el Sr. Mateu Cañellas Crespí. Aprovació a la Comissió Permanent 13/04/2012 a favor 7 Vots en contra 3 en blanc Nombre d’esmenes 6

____________________________________________________________________39


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Aprovació al Ple a favor en contra Vots en blanc Vots particulars Data de publicació

No 20/04/2012 17 17 1 BOIB 64 de 05/05/2013

Propostes presentades al projecte d’Ordre Propostes incloses a l’Ordre --Propostes no incloses a l’Ordre --Observacions: Informe no aprovat al Ple INFORME 3/2012 Projecte d’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia XX de XX de 2012 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i s’estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)” Data d’entrada en el CEIB 28/03/12 Conseller ponent Sr. Gabriel Timoner Sampol Comissió específica Aportacions Sra. Eduvigis Sánchez Meroño, i Sr. Edelmiro

Fernández Aprovació de la Comissió Permanent a favor Vots en contra en blanc Nombre d’esmenes Aprovació del Ple a favor en contra Vots abstencions Vots particulars

20/04/2012 2 30 0 2

Data de publicació

Propostes presentades al projecte de Decret Propostes incloses en el Decret Propostes no incloses en el Decret

INFORME 04/2012 Projecte d’Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de XX de XXXX de 2012 per la qual es regula el procediment d'admissió i de matrícula als mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial als centres educatius de les Illes Balears Data d’entrada en el CEIB 28/03/2012

____________________________________________________________________40


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Conseller ponent Comissió específica Aportacions Aprovació de la Comissió Permanent a favor Vots en contra en blanc Nombre d’esmenes Aprovació del Ple a favor en contra Vots abstencions Vots particulars Data de publicació

Sr. Gabriel Timoner Sampol Sra. Eduvigis Sánchez Meroño, el Sr. Edelmiro Fernández i el Sr. Alejandro Benito 30/04/2012 1 30/04/2012 30 2 BOIB 83 de 09/06/2012

Propostes presentades al projecte d’Ordre Propostes incloses a l’Ordre

A l’article 14, es proposa afegir : “no es pot percebre cap quantitat pel fet de presentar una sol·licitud d’admissió”. Propostes no incloses a l’Ordre

Sobre la introducció: es proposa la incorporació al final de la introducció de l’expressió: “Per tot això, prèvia consulta al Consell Escolar de les Illes Balears, dict la següent...”. Als articles 2.2 i 11.2, es fa referència a l’edat de 17 anys com a màxim. Es proposa que si es manté els 17 anys, s’entengui que es parla de centres educatius de secundària i es proposa que s’ordeni la possibilitat de ampliar l’edat fins els 21 anys en cas de PQPI impartits per altres centres, com ara l’escoles d’adults. També s’hauria de valorar la possibilitat d’ampliar l’edat a 21 anys en casos excepcionals, com ara la casuística d’alguns municipis d’Eivissa i la situació de Formentera.

INFORME 05/2012 Projecte de Decret pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears Data d’entrada en el CEIB 30/04/2012 Conseller ponent Sr. Mateu Cañellas Comissió específica Aportacions STEI-i i FETE-UGT Aprovació de la Comissió Permanent 22/05/2012 a favor Vots en contra en blanc Nombre d’esmenes Aprovació del Ple 31/05/2012 a favor 15 en contra 11 Vots en blanc 3 Vots particulars

____________________________________________________________________41


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Data de publicació

BOIB 177 de 29/11/2012

Propostes presentades al projecte d’Ordre Propostes incloses a l’Ordre

Es recomana introduir dins el preàmbul del Decret una referència explícita del Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i ensenyament en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. Propostes no incloses a l’Ordre

Es proposa que a l'art. 33 apartat 2, abans del punt final s'hi afegeixi el següent text

"... tant en els PQPIs com en els Cicles formatius." Es proposa substituir el redactat de l'apartat 3 de l'article 51. On diu "la composició del equips docents ha de tenir el menor nombre de professors possible per facilitar la coordinació entre els membres, la cohesió de l'equip i la integració dels continguts i les activitats d'ensenyament i aprenentatge...". Es proposa la següent redacció "la composició del equips docents ha de tenir el nombre adequat de professorat; s'han de facilitar els instruments per a la coordinació, la cohesió de l'equip i la integració dels continguts i les activitats d'ensenyament i aprenentatge...". Sobre l'article 57, apartat 6, després de l'expressió "... com a màxim 30 alumnes...", s'ha d'afegir "... en els cassos en que els espais ho permetin...".

INFORME 06/2012 Projecte d’ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regula l’establiment dels preus públics que ha d’aplicar el Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera Data d’entrada en el CEIB 16/05/2012 i 26/11/2012 Conseller ponent Sr. Jordi Llabrés i Palmer Comissió específica Aportacions Sr. Martí Marc, en representació de la UIB, i Sr. Alejandro Benito, en representació de FETE-UGT. Aprovació de la Comissió Permanent 11/12/2012 a favor 5 Vots en contra 0 abstencions 3 Nombre d’esmenes 0 Aprovació del Ple 19/12/2012 a favor 8 en contra 0 Vots abstencions 11 Vots particulars BOIB 188 de 18/12/12 Data de publicació

Propostes presentades al projecte de Decret Propostes incloses en el Decret --Propostes no incloses en el Decret

____________________________________________________________________42


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

--Observacions: El decret es presenta a expossició pública a l’esmentat BOIB

INFORME 7/2012 Projecte d’ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a les Illes Balears Data d’entrada en el CEIB 27/06/2012 Conseller ponent Comissió específica Aportacions Aprovació de la Comissió Permanent a favor Vots en contra abstencions Nombre d’esmenes Aprovació del Ple a favor en contra Vots abstencions Vots particulars Data de publicació Observacions: informe no tramitat pel cessament dels consellers del CEIB (Decret 05/2012 d’1 de juny) i no haver-se constituït el CEIB dins al 30/07/2012

Propostes presentades al projecte d’Ordre Propostes incloses a l’Ordre --Propostes no incloses a l’Ordre ---

INFORME 8/2012 Projecte d’Ordre per la qual es du a terme la convocatòria per a l’establiment i renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2013-2014 Data d’entrada en el CEIB 18/10/2012 Conseller ponent Sr. Gabriel Timoner Sampol Comissió específica Finançament de l’ensenyament i recursos humans Aportacions STEI-i, Martí Marc en representació de la UIB, Enric Pozo en representació de Cooperatives d’Ensenyament, Marc González en representació de FERE-CECA-ECIB, Eduvigis Sánchez en representació de la FELIP, Ismael Alonso en representació de feUSO Illes Balears i Alejandro Benito Claramunt en representació de FETE-UGT Aprovació de la Comissió Permanent 09/12/2012 a favor Vots en contra Unaminitat abstencions Nombre d’esmenes Aprovació del Ple 16/11/2012

____________________________________________________________________43


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

a favor en contra Vots abstencions Vots particulars Data de publicació

17 0 1 -

Propostes presentades al projecte d’Ordre Propostes incloses a l’Ordre Propostes no incloses a l’Ordre

INFORME 9/2012 Projecte de decret pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears Data d’entrada en el CEIB 05/11/2012 Conseller ponent Sr. Gabriel Timoner Sampol Comissió específica Ordenació i innovació del Sistema Educatiu Aportacions STEI-i, Sr. Martí Marc, en representació de la UIB, Sr. Alejandro Benito, en representació de FETE-UGT, Sr. Marc González, en representació de FERE-CECA- ECIB, Sra. Eduvigis Sánchez, en representació de la FELIP, Sr. Enric Pozo, en representació de COOPERATIVES D’ENSENYAMENT, Sr. Antoni Martorell, en representació d’ANPE i Sr. Jordi Gual, en representació de FEUSOIB Aprovació de la Comissió Permanent a favor 5 Vots en contra 2 abstencions 0 Nombre d’esmenes 4 Aprovació del Ple 19/12/2012 a favor 15 en contra 5 Vots abstencions 2 Vots particulars BOIB 53 de 20/04/2013 Data de publicació

Propostes presentades al projecte d’Ordre Propostes incloses a l’Ordre Es recomana utilitzar la terminologia no sexista: alumnat, professorat, etc. Es recomana utilitzar la mateixa estructura d’apartats en tot el decret (1.2.3 o a.b.c,...). L’aprovació del projecte per part del Consell Escolar del Centre és necessàriament suficient per iniciar la seva aplicació (Llei Orgànica d’Educació, articles 127 a 129). És l’òrgan col·legiat de Govern. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a través del departament d’inspecció educativa, haurà de vetllar per a la seva legalitat. Aquesta consideració s’haurà de tenir en compte especialment en els articles del capítol IV. Es considera important que cada centre pugui adequar el projecte a la seva realitat sociolingüística i dels resultats, amb l’objectiu de assolir la competència lingüística de l’alumnat amb la llengua catalana, la llengua castellana i la llengua estrangera.

____________________________________________________________________44


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

El preàmbul, es podria aprofitar també per esmentar els resultats de les diferents avaluacions fetes des de fa alguns anys sobre les competències lingüístiques de l’alumnat o de programes i experiències que impliquen la utilització de la llengua estrangera com a vehicular (seccions europees o British Council, per exemple). S’hauria d’incloure una planificació temporal progressiva del procés de desenvolupament del mateix, tant en l’aplicació en les matèries com en l’organització dels centres, tal com s’esmenta l’article 18 del projecte de decret. Al preàmbul, es proposa eliminar de l’apartat I: al final del primer paràgraf, des de “Es a dir...fins a educativa”. Del quart paràgraf des de “a aquest efecte...fins a castellà.” Del punt II, paràgraf dotzè, substituir “Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats” per “Conselleria competent en matèria educativa”. Del punt III, primer paràgraf, substituir “es fa del tot necessari” per “es considera oportú”. Article 3: es proposa que no sigui necessària l’autorització prèvia per establir la primera llengua estrangera diferent a l’anglès. En tot cas, s’haurà d’incloure en el projecte tractament integrat de llengües i per tant en el projecte educatiu de cada centre. Article 4e: es proposa afegir al final de la redacció: “d’acord amb allò que estableix la normativa bàsica estatal i mitjançant el òrgans de participació que preveuen les lleis orgàniques”. També es proposa eliminar “i en especial de les famílies”. Uns dels principis del decret ha de ser la participació de tots els agents educatius, sense emfatitzar ningú en especial. Article 6: de forma general, es proposa que partint de la particularitat globalitzadora de l’etapa, es treballin les llengües oficials per projectes amb finalitat comunicativa explícita i s’asseguri la presència de les dues llengües cooficials en aquest projecte. Per altra banda, es proposa que, tal com s’estableix a la normativa, la llengua estrangera s’iniciï en el segon cicle de l’educació infantil. A més es proposa substituir la frase “ensenyament oficial de la llengua estrangera” per “ensenyament de la llengua estrangera”. Article 7.2: la Llei de Normalització lingüística no preveu que els pares, mares o tutors legals de l’alumnat puguin demanar una atenció individualitzada de la llengua no triada com a de primer ensenyament. Per tant, la premissa de l’article 7.2 no és correcte. També s’hauria d’incloure la mateixa esmena de l’article 6.2. A més, en el cas de l’educació primària, aquesta atenció individualitzada estarà condicionada a que l’alumne no s’hagi escolaritzat abans, en l’educació infantil. Article 7.3: d’acord amb la finalitat normalitzadora de la llengua catalana, com a llengua pròpia de les Illes Balears i que la llei atribueix als centres docents, i tenint en compte la configuració global de l’etapa educativa, els centres no poden impartir menys hores en llengua catalana que en qualsevol altra llengua. Articles 7.4 i 7.5: per facilitar l’organització i l’optimització dels recursos que es disposen, es proposa ampliar les àrees que els centres poden triar i que es poden impartir en cada llengua. Article 8.1 i 8.2: per facilitar l’organització i l’optimització dels recursos que es disposen, es proposa ampliar les àrees que els centres poden triar i que es poden impartir en cada llengua. Article 10, en el cas de centres privats, a l’apartat 2, eliminar l’autorització administrativa prèvia; ha de prevaler l’autonomia pedagògica del centres i la llibertat de configuració de l’oferta educativa dels centres privats. Article 20: en coherència amb el que s’exposa en aquest informe, es proposa eliminar l’article. Article 21: en coherència amb el que s’exposa en aquest informe, es proposa eliminar l’article. Article 22: en coherència amb el que s’exposa en aquest informe, es proposa eliminar l’article. Es proposa afegir que la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a través del departament d’inspecció educativa vetllarà per la legalitat del nou projecte. Article 23b: es proposa eliminar el final del paràgraf des de “abans que el projecte integrat de llengües...” fins al final. Article 24.1: eliminar del redactat el següent text: “en el cas que aquesta revisió comporti modificacions, s’han de seguir els tràmits estipulats en els articles 19, 20 i 21”. Sobre les disposicions addicionals: Modificar la disposició addicional primera. En coherència amb les propostes fetes en relació als articles 19 a 22 s’hauria de modificar la redacció: en els centres públics, després de la consulta, el projecte de tractament integrat de llengües serà aprovat pel Consell Escolar i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a través del departament d’inspecció educativa vetllarà per la legalitat del nou projecte.

____________________________________________________________________45


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Propostes no incloses a l’Ordre Encara que la lectura del preàmbul i dels articles inclosos en el capítol I dedicat als principis generals parla de la justificació, seria bo incloure d’alguna manera més explícita la justificació sobre el canvi de model lingüístic en els termes següents: a) Es garanteix la presència vehicular de la llengua catalana, la llengua castellana (llengües oficials de les Illes Balears) i d’una llengua estrangera (preferentment la llengua anglesa). b) Es garanteix, que els centres educatius de les Illes Balears, podran adaptar la major o menor presència vehicular de les dues llengües oficials i de la llengua estrangera en funció de l’avaluació dels resultats i de les decisions adoptades pels professionals de l’ensenyament, a través dels òrgans de govern dels centres educatius. c) L’objectiu del decret ha de garantir que es pretén millorar la competència lingüística de les llengües; òbviament, aquesta garantia passa ineludiblement per l’avaluació continua dels resultats de cada centre educatiu. d) Es garanteix que l’alumnat assoleix també les competències específiques de la matèria no lingüística, amb la utilització de la metodologia AICLE (ensenyament de matèries no lingüístiques utilitzant una llengua estrangera com a vehicular). Es garanteix que es manté la funció normalitzadora de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears (article 1 de la Llei de Normalització lingüística de les Illes Balears). El decret ha de garantir que l’alumnat no es separarà en línies diferents dins de l’escola per seguir itineraris lingüístics diferents, a excepció de l’alumnat nou vingut, que en funció de la seva procedència i capacitacions lingüístiques haurà de ser atès temporalment en els programes d’acolliment lingüístic i culturals que cada centre haurà d’organitzar segons les necessitats d’escolarització en cada moment. Això no implica la derogació de l’ordre del Conseller d’Educació i Cultura de 14 de juny de 2002, per la qual es regula l’elaboració i l’execució del programa d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC) adreçat a l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu de les Illes Balears. És més, el PALIC és un programa que en la pràctica s’organitza en funció dels coneixements de llengua catalana i de llengua castellana de l’alumnat nouvingut. Per tal d’oficialitzar aquesta pràctica s’hauria de modificar l’esmentada ordre. En el Consell Escolar de les Illes Balears, es manifesten dubtes referents al professorat per impartir la seva matèria amb llengua anglesa: sobre la titulació, sobre la formació, sobre els terminis per a reciclar-se, sobre la implicació de la titulació en els concursos de trasllats o a vacants pel professorat interí, sobre la possibilitat o no de establir una moratòria pel professorat de més edat, etc. Per tant, tal com recull el projecte de decret en l’article 28, necessàriament s’ha de desenvolupar la normativa adient que reguli aquests aspectes, de tal manera que la implantació del tractament integrat de llengües conjugui les necessitats competencials de l’alumnat amb les necessitats de formació del professorat i els llocs docents que ja ocupen per concurs, acords sobre el professorat interí, etc. En aquest sentit, s’hauria d’incloure la referència normativa sobre la titulació del professorat mínima necessària per a impartir una matèria no lingüística en una llengua estrangera; concretament el RD 1834/2008, de 8 de novembre i el RD 1594/2011 de 4 de novembre (B2 del marc comú europeu). En qualsevol cas, s’hauria de potenciar que, en la mesura de les possibilitats, el professorat progressi cap a nivells de titulació superiors al mínim exigit. En la línia en que s’expressa en anteriors punts, s’ha de tenir en compte que els centres han de tenir l’autonomia suficient per adequar els seus projectes de tractament integrat de les llengües a la seva realitat també de forma coordinada amb els centres que tenen adscrits; es a dir, s’ha de garantir una coherència entre les diferents etapes educatives. S’ha de tenir en compte que, en el cas dels centres privats – concertats la normativa reguladora d’alguns dels aspectes que es pretenen regular amb aquest decret, es diferent a la dels centres públics. A títol d’exemple, les competències del Consell Escolar són les establertes en l’article 57 de la LODE i que actua sempre a iniciativa del titular i de la direcció pedagògica. També s’esmenta la comissió de coordinació pedagògica, que és inexistent en els centres privats. Un dels punts que s’ha de vigilar, és el nou enfocament que necessàriament haurà de tenir el pla d’atenció a la diversitat, pel que fa a l’alumnat amb necessitats educatives especials en un entorn plurilingüe.

____________________________________________________________________46


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Es considera que, ja que el decret té influència amb l’ordre que regula la possibilitat que els pares i mares triïn la llengua de primer ensenyament, el desenvolupament normatiu clarifiqui l’organització i funcionament per tal de fer efectives l’elecció de llengua de primer ensenyament i el tractament integrat de les llengües. Es recomana que, tal com es fa en el cas de la llengua estrangera, es dediqui un capítol a les llengües cooficials. Sobre el títol: es considera molt més adequat parlar d’ensenyament integrat de llengües i no de “tractament”. Sobre el preàmbul: es proposa afegir la referència a la Sentència núm. 886, de 22 de novembre de 2011 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que va declarar nul·la la disposició derogatòria del Decret 72/2008, de 6 de juny, pel qual s'establia l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, educació primària i educació secundària a les Illes Balears. Aquesta disposició havia derogat l'Ordre de 13 de setembre de 2004, que regulava el dret dels pares, les mares o els tutors legals a elegir la llengua del primer ensenyament. Per això, i en compliment de la Sentència esmentada, cal destacar la vigència normativa de l’esmentada Ordre, la qual desplega el dret establert en l’article 18 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística. Es proposa afegir una descripció i conclusions de les experiències dutes a terme fins al moment sobre la incorporació d’una llengua estrangera com a vehicular en els centres educatius de les Illes Balears, i que inclogui una referència explícita al programa British Council; aquest programa s’ha de renovar aquest any. Article 1: es proposa substituir “tractament” per “ensenyament”. Aquest canvi afectaria al títol del decret “decret pel qual es regula l’ensenyament integrat de llengües”, i a la resta d’articles. Article 6.2: es proposa afegir al final de l’apartat: “l’administració educativa posarà a disposició dels centres públics i privats – concertats els recursos necessaris per tal de poder oferir aquesta atenció individualitzada. Aquests recursos no han d’anar en detriment dels recursos que es destinen a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials”. També es proposa afegir el caràcter “d’excepcionalitat” a la sol·licitud d’atenció individualitzada, sempre que es demostri que les mesures ordinàries previstes no són suficients per assolir els objectius i continguts (Decret 39/2011 d’atenció a la diversitat). Article 7: incloure un nou apartat que faci referència a la necessitat d’optimitzar l’ensenyament de les llengües a través del enfocament metodològic de la programació consensuada de les llengües amb la finalitat d’aconseguir en totes les llengües les habilitats bàsiques reconegudes al marc europeu de referència: llegir, escoltar, escriure, parlar i interactuar amb cadascuna de les llengües. Article 7.6: incloure l’avaluació contínua del projecte com a garantia que assoleix l’objectiu fonamental que és que l’alumnat sigui competent en les dues llengües cooficials i la llengua estrangera. Article 8.2: es proposa incloure la mateixa esmena que a l’article 7.3. Article 8.3: es proposa la mateixa esmena que a l’article 7.6. Article 9: es proposa incloure la mateixa esmena que a l’article 7.3. Per altra banda, es proposa afegir un apartat en el que s’indiqui que a l’hora de plantejar l’ensenyament integrat de llengües en el batxillerat s’ha de tenir en compte la llengua en què l’alumnat haurà de realitzar les proves de selectivitat o similars. Article 10, apartats 1 i 2: es proposa incloure la mateixa esmena que a l’article 7.3. Article 19: Es proposa eliminar “inicialment” del final del redactat. També es proposa afegir un segon apartat amb la següent redacció. “En els centres privats concertats, l’elaboració del projecte de tractament integrat de les llengües del centre, en el marc del projecte educatiu, correspon al seu titular”. Article 28: es proposa que es contempli la possibilitat que es el professorat pugui ser format en els mateixos centres educatius. Sobre les disposicions addicionals: S’hauria d’incloure que la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats proposa als òrgans pertinents la planificació d’un pla de formació del professorat tant dels aspectes de competència lingüística en

____________________________________________________________________47


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

llengua estrangera com dels aspectes relacionats amb la metodologia AICLE. S’hauria d’incloure que la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats proposi als òrgans pertinents la realització d’un informe d’avaluació anual de desenvolupament del decret. Aquest informe hauria de elevar-se a les meses sectorials respectives de l’ensenyament públic i dels centres privats – concertats, i al Consell Escolar de les Illes Balears. Es proposa afegir un punt 2 amb el següent contingut: en els centres privats concertats, i com a conseqüència de les competències del titular que recullen els articles 21.1 de la Llei Orgànica Reguladora del Dret a l'Educació i 121.6 de la Llei Orgànica d'Educació, no serà necessària la consulta per a la modificació del projecte de tractament integrat de llengües més enllà dels límits establerts per aquest decret. En aquest cas, el titular comunicarà per escrit a la Direcció General competent la modificació proposada, que haurà d'anar acompanyada d'una memòria justificativa de les raons sociolingüístiques que l'aconsellen, especialment les relatives a la població escolar que atén el centre, i respectar, en tot cas, el contingut de la Llei 3/1986, de normalització lingüística i la normativa educativa bàsica estatal. Es recomana afegir una disposició addicional amb el següent text: sempre respectant els percentatges mínims de dedicació vehicular de cada llengua “es podrà fer un enfocament metodològic plurilingüe d’aquelles matèries no lingüístiques tant a l’educació primària com a l’educació secundària. Aquest plantejament haurà de quedar justificat i argumentat en el projecte de tractament integrat de llengües, així com els seus mecanismes d’avaluació. El còmput horari inclourà el percentatge en cada una de les llengües cooficials i, si s’escau d’una llengua estrangera”. Disposicions derogatòries: s’ha d’exceptuar de la derogació l’ordre del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 (BOIB núm. 64 de maig de 2012) i la correcció d’errades referida a l’esmentada ordre (BOIB núm. 71 de 19 de maig de 2012), per tal de no entrar en contradicció amb els procediments descrits.

7. Informes del CEIB tramesos a la Conselleria d’Educació i Cultura.

VOTS

30/04/2012

Abstencions

20/04/2012

Informe 01/2012 sobre el Projecte d’Ordre per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears Informe 02/2012 sobre el Projecte d’Ordre per la qual es regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes en els centres sostinguts totalment o parcialment amb fonts públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013 Informe 03/2012 sobre el Projecte d’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia XX de XX de 2012 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de

En contra

22/02/2012

ASSUMPTE

A favor

DATA APROVACIÓ PLE

20

0

6

17

17

1

30

0

2

____________________________________________________________________48


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

31/05/2012

19/12/2012

16/11/2012

19/12/2012

les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i s’estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) Informe 04/2012 sobre el Projecte d’Ordre del conseller d’Educació Cultura i Universitats de XX de XXXXXXX de 2012 per la qual es regula el procediment d’admissió i de matrícula als mòduls obligatoris dels Programes de Qualificació Professional Inicial i als Cicles Formatius de Formació Professional del sistema Educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial als centres educatius de les Illes Balears Informe 05/2012 sobre el Projecte de Decret pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears Informe 06/2012 sobre el Projecte d’ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regula l’establiment dels preus públics que ha d’aplicar el Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera Informe 08/2012 sobre el Projecte d’Ordre per la qual es du a terme la convocatòria per a l’establiment i renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 20132014 Informe 09/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears

30

0

2

15

11

3

8

0

11

16

0

1

15

5

2

12. Projecció exterior del CEIB. Reunions de presidents i presidentes dels consells escolars autonòmics i de l’estat i actes institucionals. DATA 25/01/2012

LLOC Santiago de Compostela

ASSISTENTS Jordi Llabrés

19/09/2012

Madrid

Jordi Llabrés

20/09/2012

Madrid

Jordi Llabrés

29/10/2012

Madrid

Jordi Llabrés

30/10/2012

Madrid

Jordi Llabrés

28/11/2012

Madrid

Jordi Llabrés

25-27/10/2012

XXI Encuentro de Presidentes de Consejos Escolares Autonómicos i del Estado

Consejo Escolar de la Rioja

MOTIU Junta de Participació de Presidents de Consells Escolars Junta de Participació de Presidents de Consells Escolars Ple Consell Escolar de l’Estat Junta de Participació de Presidents de Consells Escolars Ple Consell Escolar de l’Estat Junta de Participació de Presidents de Consells Escolars Jordi Llabrés M.C. Marino

____________________________________________________________________49


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

14. Informe econòmic. Pressupost de 2012. Distribució del pressupost de l’any 2012 del Consell Escolar de les Illes Balears segons els subconceptes del programa de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Pressupost elaborat per la SG CODI

SUBCONCEPTE

IMPORT

22000

Ordinari no inventariable

1.821 €

22001

Premsa, revistes i altres publicacions

0€

22002

Material informàtic

0€

22109

Altre subministrament

0€

22601

Atencions protocol·làries de representació

1.802 €

22606

Reunions, conferències i cursos

4.431 €

22706

Estudis i treballs tècnics

9.060 €

23000

Dietes, locomocions i trasllats

9.109 €

23100

Assistències i pernoctes Total:

20.652 € 46.875€

Despeses de 2012. Despesa real del Consell Escolar de les Illes Balears corresponent a l’any 2012.

CODI

SUBCONCEPTE

22000

Ordinari no inventariable

22001

Premsa, revistes i altres publicacions

22002

Material informàtic

22109

Altres subministraments

22209

Altres comunicacions

22601

Atencions protocol·làries i de representació

22606

Reunions, conferències i cursos

22706

Estudis i treballs tècnics

23000

Dietes, locomoció i trasllats

23100

Assistències i pernoctes

IMPORT 2153,34 € 722,98 € 4.355,02 € 773,80 € 2.491,95 € 448,12 € 0,00 € 1.873,58 € 14.096,77 € 4.147,64 €

TOTAL DESPESES 2011 31.063,20 € ____________________________________________________________________50


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Memòria sobre la diferència entre el pressupost i la despesa real. El pressupost assignat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats al CEIB per a l’any 2012 fou de 46.875 €. Aquest pressupost fou aprovat en Comissió Permanent el 30/04/2012 i fou aprovat a la sessió plenària de 31/05/2012. Així i tot només s’ha executat el 66,27% del pressupost, és a dir 31.063,20 € de 46.875 € assignats. La diferència o desviació entre les previsions de despeses reflectides en el pressupost i les despeses reals realitzades, en gran part, es fonamenta en les següents qüestions: - La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat, , aplicà una reducció del 75’68% sobre el total del pressupost de 2011 assignat al CEIB, atenent a la situació econòmica provocada per la crisi sense que en cap moment s’assignàs de forma detallada les partides segons una mínima previsió de despesa. - Posteriorment, es publicaren dos decrets (3/2012 i 69/2012) de mesures econòmiques i pressupostaris, encaminades a disminuir i corregir les despeses de la CAIB, i que permeteren un estalvi significatiu sobre algunes partides de despesa del CEIB, principalment a les despeses de codi 22706, 23000 i 23100. - La memòria del CEIB corresponent a l’any 2011, s’ha publicat en format digital (web CEIB) i la impressió en format llibre s’ha reduït a només 50 exemplars. - Disminució significativa de les despeses protocol·làries respecte a exercicis anteriors. - Els viatges del president del CEIB, s’han reduït al màxim, evitant viatges i aprofitant les convocatòries del C.E. de l’Estat, ja que en aquest cas assumia les despeses de desplaçament i manutenció.

____________________________________________________________________51


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

- S’han elaborat 8 informes, i un altre es troba en tramitació a 31/12/2012, la qual cosa representa dos més , referent al 6 de 2011. - Realització de tres sessions de la Comissió per a la redacció del nou reglament del CEIB, una Comissió Permanent, d’un Ple de constitució i d’un Ple per a la aprovació del nou reglament, com a conseqüència del Decret 69/2012 - Augment de les despeses informàtiques a causa de l’obsolescència dels equips i la xarxa informàtica (la majoria són de 2003) que ens ha obligat a modernitzar els equipaments fins a un mínim necessari d’eficiència i funcionalitat. Finalment destacar que la situació de crisi econòmica que s’ha seguit patint l’any 2012 ha estat molt present per l’equip que presideix el CEIB, condicionant, en gran manera, la previsió d’inversions i que es seguís una política molt restrictiva que es podria traduir, entre d’altres actuacions, en la no realització de cap Ple fora de Mallorca (previst a l’article 13.2 del Decret

Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears) o en la impossibilitat de plantejar-nos l’organització de jornades de formació amb membres de consells escolars insulars i municipals.

14.4. Pressupost de 2013. L’assignació pressupostaria que va fer la S.G. es va distribuir segons s’indica a la graella adunta i es va aprova al Ple del dis 19/12/2012. 2013 Subconceptes pressupostaris Pressupost 22000 ordinari no inventariable Premsa, revistes i altres 22001 publicacions 22002 Mat.inform.no invent. (3) 22109 Altre subministraments (7) 22209 Altres comunicacions 22601 Atencions protocolàries 22606 Reunions, conferències i cursos 22706 Estudis i treballs tècnics 23000 Dietes, locomocions i trasllats 23100 Assistències i pernoctes

1.500,00 500,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 4.500,00 6.100,00 9.100,00 21.000,00 Total pressupost

51.700,00 €

____________________________________________________________________52


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

15. Ceiblog, pàgina web i publicacions.

Ceiblog. Al CEIBlog (http://ceibcaib.blogspot.com) hi ha informacions sobre les sessions plenàries, la Comissió Permanent i les comissions específiques, així com de les reunions de presidents dels Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat i les trobades que fan anualment aquests consells escolars. També es poden consultar els informes realitzats pel CEIB, l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears que es publica anualment, informacions d’altres consells escolars autonòmics i de l’estat, l’agenda del CEIB (amb un calendari sobre els esdeveniments més significatius) i altres documents i enllaços d’interès. Per qüestions logístiques es va decidir no actualitzar el Ceiblog i agrupar tota la informació pública del CEIB al seu web.

Pàgina web. S’ha canviat i modenitzar el format de la pàgina web, per altra banda, s’ha mantingut al dia actualitzant periòdicament els seus continguts. En la web s’han incorporat els següents hipervincles: - Presentació. - Components. - Normativa bàsica. - Reglament. - Memòries. - Informes. - Informe del Sistema Educatiu. - Activitats. - Propostes. - Enllaços (directori dels consells escolars autonòmics i de l’estat). - Trobades dels consells escolars autonòmics i de l’estat. - Blog del CEIB.

____________________________________________________________________53


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Publicacions. Les publicacions realitzades durant l’any 2012 foren: • Memòria 2011 La memòria de 2011 recull de forma breu la tasca realitzada pel CEIB durant l’any 2011, tant en matèria normativa com pressupostari, i les seves relacions amb els altres consells escolars autonòmic i insulars. Fou aprovada per la Comissió Permanent el 15/04/2012 i pel Ple el 03/05/2012

____________________________________________________________________54


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Annex I. Directori dels consells escolars insulars, autonòmics i de l’estat. Consell Escolar de les Illes Balears Consell Escolar de Mallorca Cr. Cecili Metel, 11 escala B 1-D Pl. Hospital, 4 07003 Palma 07012 Palma Tel. 971 715 456 Fax. 971 715 761 Tel: 971 219 517 Ceib.caib@gmail.com consellescolar@conselldemallorca.net Consell Escolar de Menorca Consell Escolar d’Eivissa Cr. Vassallo, 22 A Av. Espanya, 27 07703 Maó 07800 Eivissa Tel: 618 614 569 ceie@conselldeivissa.es cemenorca@gmail.com Consell Escolar de Formentera Consejo Escolar del Estado Pl. Constitució, 1 C/ San Bernardo, 49 07860 Sant Francesc 28015 Madrid Tel. 971 321 275 Fax. 971 321 276 Tel: 915 953 114 Fax: 915 953 146 ceie@conselldeivissa.es c.escolar@educacion.es Consejo Escolar de Andalucía Consejo Escolar de Aragón C/ San Matías, 17 C/ San Antonio Abad, 38 18009 Granada 50010 Zaragoza Tel: 958 029 325 Fax: 958 029 330 Tel: 976 713 022 Fax: 976 317 768 consejo.escolar.ced@juntadeandalucia.es consejoescolar@aragon.es Consejo Escolar de Asturias Consejo Escolar de Canarias C/ Corrada del Obispo, 3 C/ Viana, 51 33003 Oviedo 38201 La Laguna Tel: 985 219 069 Fax: 985 210 119 Tel: 922 263 710 Fax: 922 259 832 consejo@princast.es registro@consejoescolarcanarias.org Consejo Escolar de Cantabria Consejo Escolar de Castilla-La Mancha C/ Jesús de Monasterio, 10-7 C/. Boulevar Río Alberche, s/n 39010 Santander 45007 Toledo Tel: 942 230 388 Fax: 942 241 037 Tel: 925 266 167 Fax: 925 265 642 secretariace@ceyjcantabria.com nuria.rincon@edu.jccm.es Consejo Escolar de Castilla y León Consell Escolar de Catalunya C/ Teresa Gil, 7-1-C Via Augusta, 202-226 Ed. Annex-1r 08021 Barcelona 47002 Valladolid Tel: 935 516 912 Fax: 932 415 340 Tel: 983 217 619 Fax: 983 218 994 consejo.escolar@jcyl.es consellescolarcat.educacio@gencat.cat Consejo Escolar de Extremadura Consejo Escolar de Galicia C/ Delgado Valencia, 6-2 Rúa San Roque, 2 06800 Mérida 15704 Santiago de Compostela Tel: 924 006 759 Fax: 924 006 800 Tel: 981 581 466 Fax: 981 581 598 c.escolar.ext@edu.juntaex.es conselloescolar@edu.xunta.es Consejo Escolar de Madrid Consejo Escolar de Murcia Gran Vía, 12-5-dcha. Gran Vía Francisco Salzillo, 32-esc.2-4 28013 Madrid 30005 Murcia Tel.: 914 208 215 Fax: 914 208 221 Tel: 968 365 400 Fax: 968 362 340 consejoescolar@madrid.org consejo.escolar@carm.es Consejo Escolar de Navarra Consejo Escolar de La Rioja Parque Tomás Caballero, 2 Edificio Fuerte del C/ Miguel Villanueva, 8-1-A Príncipe I, 4-7 26071 Logroño 31006 Pamplona Tel: 941 271 073 Fax: 941 243 973 Tel: 948 154 233 Fax: 948 245 174 consejo.escolar@larioja.org consejo.escolar@cfnavarra.es

____________________________________________________________________55


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

Annex I. Directori dels consells escolars insulars, autonòmics i de l’estat. Consejo Escolar de Euskadi Consell Escolar Valenciano C/ Concha Jenerala, 23-7 Av. Campanar, 32-3-2-C 08010 Bilbao 46015 València Tel: 944 031 960 Fax: 944 031 961 Tel: 963 863 240 Fax: 963 866 351 huiseek@ej-gv.es consellescolarvalencia@gva.es

____________________________________________________________________56


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

____________________________________________________________________57


________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2012

____________________________________________________________________58


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.