Memòria CEIB 2011

Page 1


Memòria 2011

Consell Escolar de les Illes Balears


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Aquesta Memòria anual del Consell Escolar de les Illes Balears, corresponent a l’any, 2011, fou aprovada per la Comissió Permanent el 22/05/2012 i pel Ple el 31/05/2012.

Consell Escolar de les Illes Balears Conselleria d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears Cr. Cecili Metel, 11, escala B, 1r-D 07003 Palma (Mallorca) Telèfons: 971 715 456 – 971 715 870 Fax: 971 715 761 Correu-e: ceib.caib@gmail.com Web:http://ceib.caib.es Blog: http://ceibcaib.blogspot.com/ Memòria del Consell Escolar de les Illes Balears 2011 Edició: Secretaria del CEIB Dipòsit legal: PM 2783-2003

____________________________________________________________________1


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Índex

PRESENTACIÓ ..........................................................................................................................4 0.- EL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS .......................................................5 0.1. Òrgans unipersonals. ...................................................................................................................... 5 0.2. Òrgans col·legiats. ............................................................................................................................. 5 0.2.1. Ple. ............................................................................................................................................ 5 0.2.2.Comissió Permanent. ................................................................................................................. 7 0.2.3. Comissions específiques. ...................................................................................................... 7 0.3 Pla de treball. .................................................................................................................................... 8 1.1. Unipersonals. .................................................................................................................................. 10 1.2. Col·legiats........................................................................................................................................ 10 1.2.1. Ple. .......................................................................................................................................... 10 1.2.2. Comissió Permanent. .............................................................................................................. 16 1.2.3. Comissions específiques. .................................................................................................... 18 1.3 Secretaria. ........................................................................................................................................ 18 2. Nomenaments, cessaments i renovacions de consellers i conselleres. ............................................. 19 3. Activitats del Ple: sessions celebrades, assistència i continguts. ...................................................... 20 Ple extraordinari (31.01.2011) ..................................................................................................... 21 Ple extraordinari (31.03.2011) ..................................................................................................... 21 Ple extraordinari (18.04.2011) ..................................................................................................... 24 Ple extraordinari (03.05.2011) ..................................................................................................... 25 Ple extraordinari (12.12.2011) ..................................................................................................... 25 4. Activitats de la Comissió Permanent: sessions celebrades, assistència i continguts. ........................ 26 Comissió Permanent ordinària (14.01.2011). .............................................................................. 26 Comissió Permanent ordinària (04.02.2011). .............................................................................. 27 Comissió Permanent ordinària (15.02.2011). .............................................................................. 27 Comissió Permanent ordinària (24.02.2011). .............................................................................. 28 Comissió Permanent ordinària (11.03.2011). .............................................................................. 28 Comissió Permanent ordinària (23.03.2011). .............................................................................. 29 Comissió Permanent extraordinària (01.04.2011). ...................................................................... 29 Comissió Permanent ordinària (15.04.2011). .............................................................................. 31 Comissió Permanent ordinària (18.05.2011). .............................................................................. 32 Comissió Permanent ordinària (03.06.2011). .............................................................................. 33 Comissió Permanent extraordinària (12.12.2011). ...................................................................... 34 5. Comissions específiques: sessions celebrades, assistència i continguts. ........................................... 34 5.1. Ordenació i innovació del sistema educatiu. .................................................................................. 34 Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (11.01.2011) ........................ 35 Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (27.01.2011) ........................ 35 Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (07.03.2011) ........................ 35 Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (29.03.2011) ........................ 36 Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (11.04.2011) ........................ 36 6. Extractes dels informes sol·licitats per la Conselleria d’Educació i Cultura. ...................................... 36 7. Informes del CEIB tramesos a la Conselleria d’Educació i Cultura. .................................................... 42 12. Projecció exterior del CEIB............................................................................................................... 43 14. Informe econòmic............................................................................................................................ 45 14.4. Pressupost de 2012....................................................................................................................... 47

____________________________________________________________________2


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

15. Ceiblog, pàgina web, Full informatiu i publicacions. ....................................................................... 47 Ceiblog. ............................................................................................................................................. 47 Pàgina web. ....................................................................................................................................... 47 Full informatiu................................................................................................................................... 48

____________________________________________________________________3


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Presentació

La Memòria anual serveix per donar compte de la tasca realitzada pel Consell Escolar de les Illes Balears en el decurs de tot un any, que en aquesta ocasió és el 2011, i respon a l’obligació estatutària expressada en l’actual Reglament d’organització i funcionament del CEIB. L’any 2011, la nostra institució tramità vuit informes a la Conselleria d’Educació,Cultura i Universitats, tres dels quals s’havien iniciat l’any anterior i cinc foren aprovats el 2011. El 2011 fou aprovat pel Ple l’Informe anual de l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears, corresponent al curs 2008/2009. L’any 2011 es va iniciar l’elaboració del quart informe del sistema educatiu, corresponent al curs 2009/2010, que en l’actualitat està encara en fase de recollida de dades. El Ple es va reunir en cinc ocasions, la Comissió Permanent ho va fer en onze i en cinc ocasions les comissions específiques durant el procés d’elaboració dels informes. Agraesc la participació i la col·laboració dels membres del CEIB en les diferents comissions específiques, en la Comissió Permanent i en el Ple, gràcies a les quals el nostre organisme ha pogut realitzar la gestió que presentam en aquesta Memòria 2011.

El President del CEIB

____________________________________________________________________4


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

0.- El Consell Escolar de les Illes Balears. El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) és l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general no universitària a les Illes Balears. S’entén per contingut de la programació tots aquells aspectes que fan referència a planificació, finançament, execució i avaluació dels temes educatius de l’àmbit no universitari d’aquesta comunitat autònoma1.

0.1. Òrgans unipersonals. Els òrgans unipersonals del CEIB són: a) La presidència, que serà nomenada pel Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació, Cultura,i Universitats d’entre els membres d’aquest òrgan consultiu i prendrà possessió del seu càrrec davant del president del Govern de les Illes Balears2. b) La vicepresidència, que seguirà el mateix procés que el nomenament de la presidència3. c) La secretaria, el titular de la qual és nomenat pel conseller d’Educació, Cultura i Universitats4.

0.2. Òrgans col·legiats. Els órgans col·legiats del consell escolar son el ple, la comissió permanent i les comissións específiques.

0.2.1. Ple5. El ple es l’organ superior de decisió del CEIB i es integrat per tots els consellers/eres i el secretari 6. La composició del ple es la següent: GRUP

MEMBRES

A

10

B

7

C

3

D

2

E

2

F

2

G

2

SECTOR REPRESENTAT

PROPOSATS PER...

Associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants Confederacions o federacions Pares o mares d’alumnes. d’associacions de pares i mares d’alumnes Alumnat d’ensenyament no Confederacions o federacions universitari. d’associacions d’alumnes Personal administratiu i de Centrals i associacions sindicals serveis. Titulars de centres privats. Organitzacions corresponents Representants de centrals i Centrals i organitzacions organitzacions sindicals. sindicals Representants Organitzacions patronals Professorat no universitari.

1

Art. 1.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 197 de 31.12.2005) 2 Art. 16.2 Idem. 3 Art. 18.1 Id. 4 Art. 19.1 Id. 5 Art. 8 Id. 6

Art. 22.1 id.

____________________________________________________________________5


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

GRUP

MEMBRES

H

3

I

4

J

5

K

3

L

1

M

4

N

1

O

1

TOTAL

50

SECTOR REPRESENTAT

PROPOSATS PER...

d’organitzacions patronals. Representants de la La consellera o conseller conselleria d’Educació i d’Educació i Cultura Cultura. Presidents dels consells escolars insulars. Les entitats representatives dels interessos dels ens locals de Representants de Mallorca, Menorca i Eivissa, i l’administració local. dels ajuntaments de Palma i Formentera. Representants dels consells La presidència de les insulars. institucions respectives Representant de la Universitat de les Illes La rectora o rector de la UIB Balears. Personalitats de prestigi El conseller o consellera reconegut en el camp de d’Educació i Cultura l’educació. Representant del Col·legi El Col·legi Oficial de Doctors i Oficial de Doctors i Llicenciats Llicenciats. Representant del sector de Les cooperatives de cooperatives de l’ensenyament de treball l’ensenyament de treball associat. associat.

____________________________________________________________________6


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

0.2.2.Comissió Permanent7. La comissió permanent serà integrada pel president, pel vicepresident, pel secretari, i per deu consellers elegits conjuntament pel ple a proposta dels respectius sectors d’entre els membres titulars del Consell. REPRESENTANTS President del CEIB Vicepresident del CEIB Secretari 2 titulars i suplents del professorat, almenys un del sector privat 2 titulars i suplents del grup de pares i mares i alumnes, almenys un d’ells del sector privat concertat i almenys un titular del sector d’alumnes 1 titular i suplent d’entre els representants del personal d’administració i serveis, i sindicats; un de cada grup 1 titular i suplent d’entre centres privats, organitzacions patronals i cooperatives d’ensenyament 1 titular i suplent representant de la Conselleria d’Educació i Cultura i de la Universitat de les Illes Balears 1 titular i suplent d’entre els presidents dels consells escolars insulars i dels consells insulars. 1 titular i suplent representants de l’administració local 1 titular i suplent d’entre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació i del Col·legi Oficial Doctors i Llicenciats TOTAL

A PROPOSTA DE...

MEMBRES 1 D’acord amb la Resolució 1 de 23.12.2005 1 2

2

1

1 Els seus sectors corresponents d’entre els membres titulars del Ple 1

1 1

1 13

0.2.3. Comissions específiques. Les comissions específiques, de caracter permanent o temporal, tendran com objectiul’estudi dels temes que li siguin encomenats per la presidencia del CEIB per iniciativa pròpia o per acord de la comissió permanent en l’exercici de les seves funcions. Es creen les comissions específiques següents: a) Planificació, construccions i equipament. b) Ordenació i innovació del sistema educatiu. c) Finançament de l’ensenyament i recursos humans. 7

Art. 23.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 197 de 31.12.2005)

____________________________________________________________________7


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

La Comissió Permanent distribuirà els consellers entre les diferents comissions, respectarà les preferències dels consellers i conselleres i afavorirà la representació dels sectors8.

0.3 Pla de treball. S’ha continuant desenvolupant el pla de treball d’abast quadriennal i de l’any 2011 s’han de destacar les següents actuacions. - Publicació de l’Informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears corresponent al curs 2008/09. Enguany l’informe anual sobre l’estat dels sistema educatiu de les Illes Balears corresponent al curs 2008/2009, degut a les especials circunstàncies econòmique actuals,no s’ha publicar en paper, s’ha penjat a la pagina web i al blog del CEIB des on es podra baixar en format PDF - Elaboració i publicació de la Memòria de l’any 2010. S’ha publicat la memòria del curs 2010 en format digital a la web i al blog del CEIB i en format impres. S’ha fet una tirada inicial de cent exemplars. Queda pendent l’edició dels corresponets CD’s amb l’informació global de la memòria. - Recollida de les dades estadístiques que estan en poder de la Conselleria d’Educació i Cultura sobre el sistema escolar de les Illes Balears, per a l’elaboració i publicació d’un Informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears corresponent al curs 2009/10. Per tercer any el CEIB elabora l’Informe del sistema educatiu de les Illes Balears que queda pendent de finalització i aprovació l’any següent. - Elaboració i publicació del Full informatiu del CEIB, eina de comunicació amb tota la comunitat escolar. Amb la transformació del Full en format digital, per una part s’ha pogut ampliar la seva difusió a tots els centres educatius de les Illes Balears i per l’altra s’han pogut tractar de manera més desenvolupada els continguts, comptant amb l’opinió d’experts en els temes escollits. S’ha continuat amb les seccions dedicades a experiències pedagògiques de centres de la nostra comunitat i a consells escolars municipals. Aquest any s’elaboraren tres, un monogràfic dedicat a la commemoració dels 10 anys del CEIB i altres dos de caràcter ordinari amb informació diversa. - Relacions amb els consells escolars municipals de les Illes Balears. S’han atès les diverses consultes arribades des del consells escolars municipals. - Foment de les relacions amb els consells escolars insulars. S’ha mantingut les relacions de col·aboració amb els conselles escolars insulars. - Participació activa en les activitats que organitzin el Consell Escolar de l’Estat i els consells escolars autonòmics. S’ha participat en totes les activitats organitzades pel Consell Escolar de l’Estat i pels diversos consells escolars autonòmics.

8

Art. 25.3 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 197 de 31.12.2005)

____________________________________________________________________8


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

- Equip informàtics de la seu del CEIB. Els equips informàticas del CEIB tenen un antiguitat mitja de 6 anys, si bé a finals de 2011, la Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ens va cedir dos PCs usats (1 Core2 duo i 1 i3), la qual cosa va permetre donar de baixa dos dels equips més obsolets. - Coordinació amb la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura respecte de la tramitació de totes les despeses generades pel CEIB. Aquesta tasca ha funcionat bé al llarg de l’any 2011 i s’ha assolit un alt grau d’agilitat en la tramitació de tota la documentació econòmica. Pel que respecta a una de les funcions reglamentàries del CEIB, com és l’elaboració d’informes sobre projectes normatius arribats des de la Conselleria d’Educació i Cultura, l’any 2011 s’elaboraren 5 informes i els informes 7, 11,12 i 13/2010 durant el mes de gener de 2011. A més, el CEIB té una sèrie d’actuacions reglamentàries com són les corresponents al funcionament dels òrgans col·legiats, que han estat convocats en diverses ocasions al llarg de 2011 degut, en gran part, a la quantitat d’informes que s’han hagut d’elaborar. Aquestes actuacions han estat les que s’exposen a continuació: - Cinc sessions del Ple. - Onze sessions de la Comissió Permanent. - Cinc reunions de la comissió específica d’Ordenació i innovació del sistema educatiu. * Us informam que totes les publicacions i els informes esmentats estan al vostre abast a la web del CEIB.

____________________________________________________________________9


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

1. Òrgans del Consell Escolar de les Illes Balears.

1.1. Unipersonals. A dia 1 de gener de 2011 President: Pere J. Carrió Villalonga. Vicepresidenta: Graciliana Pascual López (a partir del 29.01.10) Secretari: Mateu Tomàs Humbert. A partir del dia 7 d’octubre de 2011 President: Jordi Llabres Palmer. Vicepresident: Gabriel Timoner Sampol Secretari: Joan Mas i Adrover.

1.2. Col·legiats.

1.2.1. Ple. A dia 1 de gener de 2011. Consellers Gabriel Caldentey Ramos Maria A. Font Gelabert (s) Pere P. Cintes Gener Catalina Vanrell Berga (s) Llorenç Caules Coll Francesc M. Cardona Natta (s) Edelmiro Fernández Otero Cecilia Plaza Nieto (s) Maria N. Santaner Pons Ramon Mondéjar Coll (s) Francesca Rigo Pons Paulí Aguiló Vicente (s) Bernardí Recio Palou Carmen Santamaría Pascual (s) Ismael Alonso Sánchez Margarita F. Munar Castellá (s) Antoni Martorell Cànaves Víctor Vilatoro González (s) Antonio Baos Relucio Carlos Estruch Vidal (s) Fernando Martín Martínez Margarita Gener Forteza (s) Jaume Ribas Seguí Alícia F. Rosselló Ximènes (s) Josep Valero González Carmen Aguado Cabellos (s) Antonio Florit Moll María A. Parra Martín (s) Antoni Pomar Bofill Maria D. Calvo Vila (s)

Representació

Organització STEI-i

Grup

Professorat A FETE-UGT USO ANPE FE-CCOO COAPA

Pares i mares d’alumnes

____________________________________________________________________10

B


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Consellers Juana C. Fiol Fluixá Francisco Picó Estela (s) Javier Blas Guasp Maria C. Moragues de Oleza (s) Margalida Moyà Pons Miquel Balle Palou (s) Marc González Sabater Margalida Llabrés Botellas (s) Joana M. Alorda Fiol Maria A. Palmer Tous (s) Rafael Pons Campos Olga Olivé Olivé (s) Magdalena Mateu Gelabert Josep M. Balaguer Poblet (s) Bernat J. Alemany Ramis Joan Ramón Reus (s) Francesc Arbona Quetglas Susanna Pla Manel-Rimbau (s) María A. Alarcón Bigas Maria J. Romero Amengual (s) Elena Navarro Duch Luis Vidaña Fernández (s) Coloma A. Ferrer Salas Joan Jaume Sastre (s) Amador Alzina Sans Pere Alzina Seguí (s) Francisca Planells Balansat Antoni Pomar Bofill (s) Esperança Riera Riera Kate Wenham (s) Maria I. González Carrasco Joana Bardina Pujol (s) Sònia Cardona Ferrer Margalida Font Aguiló (s) Joan C. Verd Cirer Francesc Miralles Mascaró (s) Rosa Palliser Riudavets Maria T. Salord Ripoll (s) Irantzu Fernández Prieto Josefa Costa Ramon (s) Macià Garcias Salvà Caterina Gelabert Perelló (s) Joan Torres Faner Joan Febrer Torres (s) Marià Torres Torres Vicent Tur Torres (s) Miquel F. Oliver Trobat Josep A. Pérez Castelló (s) Pere J. Carrió Villalonga Graciliana Pascual López Manel Perelló Beau Montserrat Tur Guillem

Representació

Organització FAIB

Grup

CONFAECIB FERE Titulars de centres privats

Centrals i organitzacions sindicals

E UGT F

CCOO CECE-ACENEB

Organitzacions patronals EiG–Escola IB

Catòlica

Conselleria d’Educació i Cultura

G

H

Mallorca Consell escolars insulars

Menorca I Eivissa Formentera Ajuntament de Palma

Administració local

Ajuntament Formentera

de J

FELIB

Mallorca Consells insulars

Menorca

K

Eivissa i Formentera Universitat de les Illes Balears

L

Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació

M

____________________________________________________________________11


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Consellers Representació Organització Ferran Tarongí Vilaseca Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats Llúcia Llompart Coll (s) Enric Pozo Mas Cooperatives de l’ensenyament de treball associat Xavier Seguí Gelabert (s) Mateu Tomàs Humbert (secretari)

* Inclosos titulars i suplents.

____________________________________________________________________12

Grup N O


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

A dia 31 de desembre de 2011. Consellers9 Gabriel Caldentey Ramos Francesc Xavier Alomar Novila (s) Maria Antonia Font Gelabert Catalina Vanrell Berga (s) Llorenç Caules Coll Francesc M. Cardona Natta (s) Edelmiro Fernández Otero Cecilia Plaza Nieto (s) Maria N. Santaner Pons Ramon Mondéjar Coll (s) Paulí Aguiló Vicente Francesca Rigo Pons (s) Bernardí Recio Palou Carmen Santamaría Pascual (s) Ismael Alonso Sánchez Margarita F. Munar Castellá (s) Antoni Martorell Cànaves Víctor Vilatoro González (s) Antonio Baos Relucio Carlos Estruch Vidal (s) Fernando Martín Martínez Margarita Janer Forteza (s) Jaume Ribas Seguí Alícia F. Rosselló Ximènes (s) Josep Valero González Carmen Aguado cabellos (s) Antoni Florit Moll Maria Ángeles. Parra Martín (s) Antoni Pomar Bofill Maria D. Calvo Vila (s) Juana Cristina. Fiol Fluixá Francisco Picó Estela (s) Javier Blas Guasp Maria C. Moragues de Oleza (s) Margalida Moyà Pons Miquel Balle Palou (s) Marc González Sabater Margalida Llabrés Botellas (s) Joana M. Alorda Fiol Maria A. Palmer Tous (s) Rafael Pons Campos Olga Olivé Olivé (s) Magdalena Mateu Gelabert Victor Manuel Castillo Sans (s) Bernat J. Alemany Ramis Joan Ramón Reus (s) Fernando Alcantara Rivero

9

Representació

Organització STEI-i

Grup

Professorat A FETE-UGT USO ANPE FE-CCOO COAPA

Pares i mares d’alumnes

B

FAIB CONFAECIB Titulars privats

de

centres

Centrals i organitzacions sindicals Organitzacions patronals

FERE E UGT F

CCOO CECE-ACENEB

EiG–Escola Organitzacions patronals IB Conselleria d’Educació i Cultura

Catòlica

(s): suplent.

____________________________________________________________________13

G G H


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Consellers9 Francisco Ramis Bibiloni (s) Francisco Pons Olives Maria E. Rechac Boyeras (s) Miguel Costa Tur Esperanza Berastain Diez (s) Coloma Alicia Ferrer Salas Joan Jaume Sastre Amador Alzina Sans Pere Alzina Seguí (s) Francesca Planells Balansat Antoni Pomar Bofill (s) Esperança Riera Riera Kathrine Wenham Maria I. González Carrasco Joana Bardina Pujol (s) Sònia Cardona Ferrer Margalida Font Aguiló (s) Joan carles Verd Cirer Francesc Miralles Mascaró (s) Rosa Palliser Riudavets Maria T. Salord Ripoll (s) Irantzu Fernández Prieto Josefa Costa Ramon (s) Macià Garcias Salvà Catalina Gelabert Perelló (s) Joan Torres Faner Joan Febrer Torres (s) Marià Torres Torres Vicent Tur Torres (s) Martí X. March Cerdà Maria Ll. Mir Pozo (s) Jordi Llabrés Palmer Gabriel Timoner Sampol Manel Perelló Beau Mateu Cañellas Crespí Guillem Estarellas Vidal Francisca Trias Company (s) Enric Pozo Mas Xavier Seguí Gelabert (s) Joan Mas i Adrover (secretari)

Representació

Organització

Grup

Mallorca Consell escolars insulars

Menorca I Eivissa Formentera Ajuntament de Palma Ajuntament Formentera

Administració local

de J

FELIB Mallorca FELIB Menorca FELIB Eivissa Mallorca

Consells insulars

Menorca

K

Eivissa Universitat de les Illes Balears (UIB)

L

Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació

M

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats (CODL)

N

Cooperatives associat

O

de

l’ensenyament

de

treball

____________________________________________________________________14


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

* Inclosos titulars i suplents.

____________________________________________________________________15


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

1.2.2. Comissió Permanent. A dia 1 de gener de 2011 CONSELLERS Pere J. Carrió Villalonga Graciliana Pascual López Gabriel Caldentey Ramos Maria N. Santaner Pons (s) Edelmiro Fernández Otero Bernardí Recio Palou (s) Jaume Ribas Seguí Javier Blas Guasp (s) Joana M. Alorda Fiol Margalida Moyà Pons Magdalena Mateu Gelabert (s) María A. Alarcón Bigas Amador Alzina Sans Coloma A. Ferrer Salas (s) María I. González Carrasco Irantzu Fernández Prieto (s) Ferran Tarongí Vilaseca Montserrat Tur Guillem (s)

REPRESENTACIÓ President Vicepresidenta Professorat

GRUP M M A

Pares i mares PAS i organitzacions sindicals Titulars de centres privats organitzacions patronals Conselleria d’Educació i Cultura Universitat de les Illes Balears Consells escolars insulars

B i i

Administració local

Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació i Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats Mateu Tomàs Humbert (secretari)

F E G H L I J M N

* Inclosos titulars i suplents.

____________________________________________________________________16


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

A dia 31 de desembre de 2011 CONSELLERS Jordi Llabres Palmer Gabriel Timoner Sampol Gabriel Caldentey Ramos Maria N. Santaner Pons (s) Edelmiro Fernández Otero Bernardí Recio Palou (s) Fernando Martín Martínez Juana Cristina Fiol Fluixà (s) Rafael Pons Campos Margalida Moyà Pons Magdalena Mateu Gelabert (s) Fernando Alcantara Rivero Francisco Pons Olives (s) Amador Alzina Sans Coloma A. Ferrer Salas (s) María I. González Carrasco Irantzu Fernández Prieto (s) Mateu Cañellas Crespi Guillem Estarellas (s)

REPRESENTACIÓ President Vicepresident Professorat

GRUP M M A

Pares i mares PAS i organitzacions sindicals Titulars de centres privats organitzacions patronals Conselleria d’Educació i Cultura Universitat de les Illes Balears Consells escolars insulars

B i i

Administració local Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació i Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats

F E G H L I J M N

Joan Mas i Adrover (secretari)

____________________________________________________________________17


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

1.2.3. Comissions específiques. Arran dels canvis produïts en els nomenaments dels diferents grups (consells escolars insulars, FELIB, consells insulars, personalitats de reconegut prestigi, Ajuntament de Palma i d’altres), després de les eleccions autonòmiques de maig de 2011, es fa del tot necessari modificar la composició actual de les comissions específiques, en funció de les preferències del consellers del CEIB. Els consellers foren colsultats al ple de 12/12/2011 i el del 22/02/2012 on tengueren l’oportunitat d’elecció per ordre de preferència. Seguidament es detalla la composició provisional de les comissions específiques a 31/12/2011 DISTRIBUCIÓ DE LES COMISSIONS ESPECÍFIQUES Planificació, construccions i equipament

Ordenació i innovació del sistema educatiu

X

X

Maria A. Font Gelabert Llorenç Caules Coll

X

X X

Edelmiro Fernández Otero

X

X

GRUP

TITULAR

Gabriel Caldentey Ramos

A

Paulí Aguiló Vicente Bernardí Recio Palou

B

E F G H J K L N O

Antonio Baos Relucio Fernando Martín Martínez Antoni Pomar Bofill Juana C. Fiol Fluixà Javier Blas Guasp Margalida Moyà Pons Rafael Pons Campos Magdalena Mateu Gelabert Francesc Arbona Quetglas María A. Alarcón Bigas Joan C. Verd Cirer Irantzu Fernández Prieto Marià Torres Torres Macià Garcias Salvà Martí X. March Cerdà Guillem Estarellas Valls Enric Pozo Mas

Finançament de l’ensenyament i recursos humans

X X

X

X

X X

X X X X

X X X X X

X X

X

X X X X

X

1.3 Secretaria. A dia 1de gener de 2011 Secretari: Gestió econòmica: Gestió informàtica: Correcció lingüística:

X X

Mateu Tomàs Humbert Margalida Salom Torrens Eva M. Alguacil Baos María I. Deià Ripoll

____________________________________________________________________18


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Documentació: Antoni Roca Jerez A aquest personal també s’ha adscrit com a reforç una cap de secció de la Conselleria d’Educació i Cultura A dia 31 de desembre de 2011 Secretari: Joan Mas Adrover Secretaria, registre i documentació: Laura Ribas Marino Gestió econòmica i informàtica: Ramon Jaume Vidal A aquest personal també s’ha adscrit com a reforç una cap de secció de la Conselleria d’Educació i Cultura

2. Nomenaments, cessaments i renovacions de consellers i conselleres10. ORDRE

09/03/11 (5613)

09/03/11 (5614)

30/09/11

ORDRE

09/03/11 (5613)

10

BOIB

17/03/11

17/03/11

04/10/11

CESSAMENT Pere Pau Cintes Genera (t) Maria A. Font Gelabert (s)

NOMENAMENT Maria A. Font Gelabert (t) Francesc X. Alomar Novilla (s)

José Maria Balaguer Poblet (s) Miquel F. Oliver Trobat (t) Josep A. Pérez Castelló (s) Ferran Tarongí Villaseca (t) Llúcia Llompart Coll (s)

Victor Manuel Castillo Sans (s) Martí X. March Cerdà (t). Maria Ll. Mir Pozo (s)

Francesca Rigo Pons (t) Paulí Aguiló Vicens (s) Pere Carrió Villalonga. Graciliana Pascual López. Manuel Perello Beau. Monserrat Tur Guillem Francesc Arbona Quetglas Maria A. Alarcón Bigas. Elena Navarro Duch. Mateu Thomàs Umbert.

Guillem Estarellas Valls (t) Francisca Trias Company (s) Paulí Aguiló Vicens (t) Francesca Rigo Pons (s) Jordi Llabres Palmer. Gabriel Timoner Sampol. Manuel Perelló Beau Mateu Cañellas Crespí Francisco Alcántara Rivero. Francisco Pons Olives Miquel Costa Tur Joan Mas i Adrover

BOIB

RENOVACIONS

17/03/11

Edelmiro Fernández Otero (t) Maria Cecilia Plaza Nieto (s). Maria de les Neus Santaner Pons (t) Ramon Mondejar Coll (s) Gabriel Caldentey Ramis (t) Catalina Vanrell Berga(s) Bernardí Recio Palou (t). Carme Santamaria Pascual (s). Fernando Martín Martínez (t). Margarita Janer Forteza (s).

ORGANITZACIÓ

GRUP

STEI-i

A

CECE Balear

G

UIB

L

CODLl

N

STEI-i

A

Personalitats de reconegut prestigi.

M

Administració Educativa.

H

Secretari

ORGANITZACIÓ

GRUP

STEI-i

A FETE-UGT COAPA Baleares

B

(t) titular (s) suplent

____________________________________________________________________19


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

ORDRE

09/03/11 (5613)

BOIB

17/03/11

RENOVACIONS

ORGANITZACIÓ

Antoni Pomar Bofill (t). Maria de los desamparados Calvo Villa (s). Juana Cristina Fiol Fluxá (t) Francisco Picó Estela (s)

FAIB

Javier Blas Guasp (t) Maria de la Concepción Moragues de Oleza (s) Margalida Moyá Pons (t) Miguel Balle Palou (s) Rafael Pons Campos (t) Olga Olivé Olivé (s) Magdalena Mateu Gelabert (t). Francesc Arbona Quetglas (t). Susana Pla Manel-Rimbau (s) Maria Asunción Alarcon Bigas (t) Maria Jesus Romero Amengual (s). Joan Carles Verd Cirer (t). Francesc Miralles Mascaró (s). Iranzu Fernandez Prieto (t). Josefa Costa Ramón (s). Macià Garcias Salvà (t). Caterina Gelabert Perelló (s). Marià Torres Torres (t). Vicent Tur Torres (s) Pere Carrió Villalonga (t) Graciliana Pascual López (t) Enric Pozo Mas (t). Francesc Javier Seguí Gelabert (s)

GRUP

CONFAECIB FERE-CECA

E

CCOO

F

CECE

G

Administració Educativa

H

FELIB

J

CIM K CIME Personalitats de reconegut prestigi Cooperatives Ensenyament

M O

3. Activitats del Ple: sessions celebrades, assistència i continguts. DATA 31/01/2011 31/03/2011 18/04/2011 03/05/2011 12/12/2011

CARÀCTER Extraordinari Ordinari

LLOC Parlament de les Illes Balears Parlament de les Illes Balears IES Son Pacs (Palma) CC Sant Alfons (Felanitx) FELIB (Palma)

ASSISTÈNCIA 82% 89% 71% 58% 76%

____________________________________________________________________20


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Ple extraordinari (31.01.2011) Temes tractats i acords adoptats. Informació per part del conseller d’Educació i Cultura de l’execució del pressupost de 2010 i sobre l’avantprojecte de pressupost de 2011 de la Conselleria. El president del CEIB, Sr. Carrió, excusà l’absència del conseller d’Educació i Cultura i informà que, en representació del conseller, assistirien al Ple la Secretària General de la Conselleria, Sra. Catalina Morell González, i la directora general de Planificació i Centres, Sra. Elvira Badia Corbella, que van donar a conèixer al Ple qüestions relacionades amb els seus respectius departaments. La Sra. Morell exposà que el pressuposts de la Conselleria d’Educació i Cultura s’han prorrogat tot i que es produirà una disminució del 5,8% respecte de l’any anterior com a conseqüència de l’aplicació de la Llei 6/2010 de mesures anticrisi. Puntualitzà que la disminució no influirà en una retallada dels programes i projectes que té en marxa la Conselleria. La Sra. Badia exposà que s’ha dissenyat una web denominada “Construïm el futur” on hi surt tota la informació relacionada amb el pla d’infraestructures educatives. Respecte del Pla de la primera infància, apuntà que s’han creat o consolidat 2.700 places escolars de 0 a 3 anys a 56 municipis de les Illes Balears. En relació a altres etapes educatives, apuntà que s’han creat 14.000 places escolars a 55 municipis de les Illes Balears, amb un cost de 159 milions d’euros invertits en la construcció de 24 nous centres i 60 centres on s’han reformat espais obsolets o s’ha ampliat una línia escolar. Aprovació, per 33 vots a favor, cap en contra i 4 en blanc, de l’Informe 7/2010 sobre el projecte de Decret pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa en les centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears. Aprovació, per unanimitat, de l’Informe 11/2010 sobre el projecte d’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura, de currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears. Aprovació, per unanimitat, de l’Informe 12/2010 sobre el projecte d’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura, de currículum dels ensenyaments professionals de dansa a les Illes Balears. Aprovació, per unanimitat, de l’Informe 13/2010 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, i el procediment per a obtenir-la. Aprovació, per 27 vots a favor, cap en contra i 3 en blanc, de l’Informe sobre el sistema educatiu de les Illes Balears (2008/2009).

Ple extraordinari (31.03.2011) Temes tractats i acords adoptats. Renovació del Ple del Consell Escolar. Presa de possessió de nous membres: * Nomenaments. Sector “a”: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears. - Maria A. Font Gelabert Sector “l”: Representants de la Universitat de les Illes Balears. - Martí X. March Cerdà Sector “n”: representants del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats. - Guillem Estarellas Valls

____________________________________________________________________21


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

* Renovacions. Sector “a”: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears. - Edelmiro Fernández Otero - Gabriel Caldentey Ramos - Bernardí Recio Palou Sector “b”: Representants de pares i mares d’alumnes. - Fernando Martín Martínez - Antoni Pomar Bofill - Juana C. Fiol Fluixà - Javier B. Blas Guasp Sector “e”: Representants dels titulars de centres privats. - Margalida Moyà Pons Sector “f”: Representants de les centrals i organitzacions sindicals. - Rafael Pons Campos Grup g: Representants de les organitzacions patronals: - Magdalena Mateu Gelabert Sector “h”: Representants de la conselleria competent en Educació. - Francesc Arbona Quetglas - María A. Alarcón Bigas Sector “j”: Representants de l’administració local. - Joan C. Verd Cirer - Irantzu Fernández Prieto Sector “k”: Representants dels consells insulars. - Macià Garcias Salvà - Macià Torres Torres Sector “m”: Personalitats de prestigi reconegut. - Pere Carrió Villalonga - Graciliana Pascual López Sector “o”: Representants de les cooperatives de l’ensenyament. - Enric Pozo Mas * Nomenament Sector “a”: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears. - Paulí Aguiló Vicente

Renovació de la Comissió Permanent del Consell Escolar. * Grup “a” (Professorat) Hi assistiren 9 consellers/conselleres dels 10 possibles. Presidí el Sr. Gabriel Caldentey Ramos i actuà de secretària la Sra. Margarita F. Munar Castellà. Es determinà per consens la següent elecció: Titular 1

Gabriel Caldentey Ramos

Suplent 1

pendent

Titular 2

Edelmiro Fernández Otero

Suplent 2

Bernadí Recio Palou

____________________________________________________________________22


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

* Grup “b” (Pares i mares / Alumnes) Hi assistiren 6 consellers/conselleres dels 7 possibles. Presidí el Sr. Antoni Pomar Bofill i actuà de secretari el Sr. Jaume Ribas Seguí. Es determinà per consens la següent elecció: Titular 1

Fernando Martín Martínez

Suplent 1

Juana C. Fiol Fluixá.

* Grup “c” (PAS / Centrals i organitzacions sindicals). Hi assistiren 2 consellers/conselleres dels 2 possibles. Presidí el Sr. Rafael Pons Campos i actuà de secretària la Sra. Joana M. Alorda Fiol. Es determinà per consens la següent elecció: Titular 1

Rafael Pons Campos

* Grup “d” (Titulars centres privats / Organitzacions patronals / Cooperatives d’ensenyament) Hi assistiren 5 consellers/conselleres dels 5 possibles. Presidí la Sra. Magdalena Mateu Gelabert i actuà de secretari el Sr. Enric Pozo Mas. Es determinà en primera votació la següent elecció: Titular 1

Margalida Moyà Pons

Suplent 1

Magdalena Mateu Gelabert

* Grup “e” (Representants conselleria competent / Universitat) Hi assistiren 4 consellers/conselleres dels 4 possibles. Presidí el Sr. Martí X. March Cerdà i actuà de secretària la Sra. Elena Navarro Duch. Es determinà per consens la següent elecció: Titular

Sra. María A. Alarcón Bigas

Suplent

Sra. Elena Navarro Duch

* Grup “f” (Presidents consells escolars insulars / Representants consells insulars) Hi assistiren 5 consellers/conselleres dels 6 possibles. Presidí la Sra. Coloma Ferrer Salas i actuà de secretària la Sra. Kathrine S. Wenham Cocks. Es determinà per consens la següent elecció: Titular

Amador Alzina Sans

Suplent

Coloma Ferrer Salas

* Grup “g” (Representants administració local) Hi assistiren 4 consellers/conselleres dels 5 possibles. Presidí la Sra. Maria I. González Carrasco i actuà de secretària la Sra. Irantzu Fernández Prieto. Es determinà per consens la següent elecció: Titular

Maria I. González Carrasco

Suplent

Irantzu Fernández Prieto

* Grup “h” (Personalitats de reconegut prestigi / Representant Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats) Hi assistiren 4 consellers/conselleres dels 5 possibles. Presidí la Sra. Montserrat Tur Guillem i actuà de secretari el Sr. Guillem Estarellas Valls. Es determinà per consens la següent elecció:

____________________________________________________________________23


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Titular

Montserrat Tur Guillem

Suplent

Guillem Estarellas Valls

El Ple ratificà tots els nomenaments.

Aprovació, per unanimitat, de l’Informe 1/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen les proves d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics de grau d’Art Dramàtic, de grau de Música i de grau de Disseny.

Declaració institucional sobre participació. El Sr. Carrió, president del CEIB, exposà que dins del programa d’activitats en motiu del 10è aniversari del CEIB s’acordà presentar a la societat una declaració institucional sobre el tema de la participació a l’àmbit educatiu que és un dels fonaments que dóna sentit a la tasca del Consell Escolar de les Illes Balears. Informà que l’esborrany de la declaració va estar a càrrec de la presidència del CEIB i que, la Comissió Permanent li havia donat el seu vist i plau, després de revisar-la en un parell d’ocasions. Finalment es presenta davant del Ple perquè formalment aquest estigui informat. Conclogué que és un document obert que avui inicia la seva trajectòria. S’acceptà el procés presentat pel president que ha desembocat en la “declaració institucional sobre participació” que avui es presenta. El president del CEIB anuncià que durant l’acte institucional del 10è aniversari aquesta declaració serà presentada a la societat balear.

Informacions generals del president i del secretari del CEIB. El president del CEIB informà que aquest any la Trobada de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat es durà a terme a La Rioja i assenyalà que ha canviat d’estructura, per abaratir costs, i de dates ja que es durà a terme durant la tardor. Apuntà que girarà sobre el tema del “Professorat del segle XXI”.

Ple extraordinari (18.04.2011) Temes tractats i acords adoptats.

Presa de possessió de nous membres del Consell Escolar: Sector “a”: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears. - Maria N. Santaner Pons

Ratificar l’elecció del suplent del titular primer del grup “A” Professorat a la Comissió Permanent: * Grup “a” (Professorat)

____________________________________________________________________24


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Hi assistiren 9 consellers/conselleres dels 10 possibles. Presidí la Sra. Maria N. Santaner Pons i actuà de secretari el Sr. Ismael Alonso Sánchez. Es determinà en primera votació la següent elecció: Suplent del titulat primer

Maria N. Santaner Pons

L’elecció fou ratificada pel Ple.

Aprovació, per 28 vots a favor, cap en contra i 4 en blanc, de l’Informe 3/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula el Bloc de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial i el Projecte final dels ensenyaments esportius de grau superior a les Illes Balears.

Aprovació, per 26 vots a favor, cap en contra i 6 en blanc, de l’Informe 4/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’organització i el funcionament dels nivells c1 i c2 dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aprovació, per 25 vots a favor, cap en contra i 1 en blanc, de l’Informe 5/2011 sobre el projecte de Decret del conseller d’Educació i Cultura pel qual s’estableix el pla d’estudis del grau d’Art Dramàtic en l’especialitat d’interpretació a les Illes Balears.

Ple extraordinari (03.05.2011) Temes tractats i acords adoptats. Aprovació per 24 vots a favor, cap en contra i 2 en blanc de l’Informe 6/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears. Aprovació, per unanimitat, de la Memòria del Consell Escolar de les Illes Balears de 2010.

Ple extraordinari (12.12.2011) Temes tractats i acords adoptats El president va pronunciar unes paraules dirigides a l’equip que havia gestionat el Consell Escolar durant la passada legislatura agraint la feina desenvolupada i, com a mostra d’agraiment va entregar a l’equip directiu cessant un bolígraf Waterman. Els nous membres del Consell Escolar dels grups “h” (representants de la conselleria d’Educació, Cultura i Universitats Srs. Fernando Alcantara Rivero, Francisco Pons Olives,i Miquel Costa Tur,) i del grup “m” (personalitats de reconegut prestigi en el camp de l’educació Srs, Manuel Perello Beau i Mateu cañellas Crespí) prengueren possessió del carrec i reberen la corresponent credencial. A continuació es varen elegir els membres de la comissió permanent dels grups en els que s’havien produït canvis que eren el grup “E” (representants de la conselleria competent /Universitat) el grup “h”(personalitats de reconegut prestigi representant del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats). Es determina per consens la següent elecció:

Grup “E” Titular Suplent

Sr. Fernando Alcántara Rivero. Sr. Francisco Pons Olives

____________________________________________________________________25


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Grup “H” Titular Suplent

Sr. Mateu Cañellas Crespí Sr. Guillem Estarellas Valls

Per acabar el plenari el president va informar que a la carpeta entregada als consellers hi havia un document titulat “El profesorado del siglo XXI” (Reflexiones y propuestas). Anima als consellers i conselleres a la seva lectura i a realitzar anàlisis i aportacions sobre el seu contingut.

4. Activitats de la Comissió Permanent: sessions celebrades, assistència i continguts.

DATA 14.01.2011 04.02.2011 15.02.2011 24.02.2011 11.03.2011 23.03.2011 01.04.2011 15.04.2011 18.05.2011 03.06.2011 12/12/2011

CARÀCTER Extraordinari Ordinari

LLOC

Extraordinari Ordinari

Seu del CEIB

Extraordinari Ordinari Extraordinari

Sala d’actes de la FELIB

ASSISTENTS 91% 91% 64% 64% 82% 64% 82% 64% 73% 100% 95%

Comissió Permanent ordinària (14.01.2011). Temes tractats i acords adoptats. Aprovació de la indemnització a percebre pel ponent de l’Informe 8/2010. Ponent Francesc Arbona Quetglas

Informe 8/2010 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’organització i el funcionament dels ensenyaments per a les persones adultes que condueix al títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Nomenament de comissió específica i ponent per a elaborar l’Informe 1/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen les proves d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics de grau d’Art Dramàtic, de grau de Música i de grau de Disseny.

Comissió específica Ponent

Ordenació i innovació del sistema educatiu

Francesc Arbona Quetglas

____________________________________________________________________26


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Revisió, aprovació i elevació al Ple de l’Informe 13/2010 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, i el procediment per obtenir-la. Proposta elaboració d’un informe sobre el projecte de decret d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana. Informacions generals del president i del secretari. El president informà que el dia abans havia assistit a una comissió de participació dels Consell Escolars Autonòmics i de l’Estat que es va reunir en relació a les properes jornades que s’ajornen fins a la tardor i escurcen el seu temps a dos dies per tal de reduir despeses.

Comissió Permanent ordinària (04.02.2011). Temes tractats i acords adoptats. Revisió, aprovació i elevació al Ple de l’Informe 1/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen les provés d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics de grau d’art dramàtic, de grau de música i de grau de disseny. Revisió i aprovació del document de propostes (informe 2/2011) sobre el projecte de Decret d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana. Renovació del Ple del Consell Escolar segons el que estableixen els articles 9è. i 11è. del Reglament d’organització i funcionament del CEIB.

Procés de presentació de l’informe sobre el sistema educatiu de les Illes Balears, curs 2008/2009. Programa del 10è aniversari del CEIB.

Comissió Permanent ordinària (15.02.2011). Temes tractats i acords adoptats. Aprovació de les indemnitzacions a percebre pels ponents dels informes 7/2010, 11/2010, 12/2010 i 13/2010. Ponent Graciliana López

Pascual

Informe 7/2010 sobre el projecte de Decret pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa en els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

Francesc Quetglas

Arbona

11/2010 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears.

Francesc Quetglas

Arbona

12/2010 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de currículum dels ensenyaments professionals de dansa a les Illes Balears.

Enric Pozo Mas

13/2010 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen l’homologació d’estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, i el procediment per a obtenir-la a les Illes Balears.

____________________________________________________________________27


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Presentació a Eivissa, Menorca i Formentera de l’Informe sobre el sistema educatiu de les Illes Balears, curs 2008/2009.

Comissió Permanent ordinària (24.02.2011). Temes tractats i acords adoptats. Nomenament de comissió específica i ponent per a elaborar l’Informe 3/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula el Bloc de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial i el Projecte final dels ensenyaments esportius de grau superior a les Illes Balears.

Comissió específica

Ordenació i innovació del sistema educatiu

Ponent

Pere Carrió Villalonga

Programa del 10è aniversari del CEIB. El secretari informà sobre el treball que realitzà la secretaria del CEIB sobre les actuacions que conformen el programa del 10è aniversari. Exposà els diferents apartat del Full Informatiu monogràfic que s’elaborarà en motiu de la celebració. Respecte del lloc i la data del Ple de 31 de març informà que aquest es procurarà realitzar al Parlament de les Illes Balears i que es convidarà, a la part institucional de l’acte, al president del Govern, al conseller d’Educació i Cultura i altres personalitats i autoritats de l’àmbit educatiu. Respecte de la “Declaració institucional sobre participació”, el Sr. Carrió proposà que sigui, novament, revisada a la propera reunió de la Comissió Permanent. La proposta fou acceptada. Informacions generals del president i del secretari: El president del CEIB informà sobre el desenvolupament de les presentacions de l’Informe del Sistema Educatiu, curs 2008/2009 (ISE 2008/2009) a les illes d’Eivissa, Menorca i Formentera. Assenyalà que s’ha seguit el programa que s’havia acordat a la reunió de la Comissió Permanent de 15 de febrer.

Comissió Permanent ordinària (11.03.2011). Temes tractats i acords adoptats. Revisió, aprovació i elevació al Ple de l’Informe 3/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula el Bloc de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial i el Projecte final dels ensenyaments esportius de grau superior a les Illes Balears. Programa del 10è aniversari del CEIB. Informacions generals del president i del secretari. El president del CEIB, Sr. Carrió, informà sobre la Trobada de Consell Escolars Autonòmics i de l’Estat que es durà a terme la propera tardor a La Rioja, que girarà sobre el tema “El professorat del segle XXI”.

____________________________________________________________________28


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Comissió Permanent ordinària (23.03.2011). Temes tractats i acords adoptats. Nomenament de comissió específica i ponent per a elaborar l’Informe 4/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’organització i el funcionament dels nivells C1 i C2 dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Comissió específica Ponent

Ordenació i innovació del sistema educatiu

Edelmiro Fernández Otero

Nomenament de comissió específica i ponent per a elaborar l’Informe 5/2011 sobre el projecte de Decret del conseller d’Educació i Cultura pel qual s’estableix el pla d’estudis de grau d’Art Dramàtic en l’especialitat d’interpretació a les Illes Balears. Comissió específica Ponent

Ordenació i innovació del sistema educatiu

Francesc Arbona Quetglas

Informacions generals del president i del secretari: El secretari del CEIB, Sr. Tomàs, informà que ja ha estat publicat en el BOIB l’ordre del conseller d’Educació i Cultura sobre la renovació dels membres del CEIB que prendran possessió al Ple que es realitzarà el 31 de març. Afegí que, després de la presa de possessió dels membres que han participat en el procés de renovació, es durà a terme l’elecció dels consellers i conselleres que formaran part de la Comissió Permanent en representació de cada sector, i que sobre aquesta qüestió s’ha remés un document orientatiu a tots els membres del Ple per informar-los i procurar agilitzar el procés. El secretari del CEIB informà del programa d’actes que es durà a terme el 31 de març, amb motiu de la celebració del 10è aniversari del CEIB, esdeveniment que es realitzarà a la finalització de la sessió plenària. Recordà que dins d’aquest programa hi ha l’entrega d’un reconeixement als consellers i conselleres del CEIB que han format part de la institució durant els tres mandats presidencials com a titulars.

Comissió Permanent extraordinària (01.04.2011). Temes tractats i acords adoptats. Constitució de la Comissió Permanent després de la renovació del CEIB de març de 2011. D’acord amb els resultats reflectits a les actes redactades per les meses dels diferents grups, al Ple de 31 de març de 2011, es procedí a constituir la Comissió Permanent, quedant composada pels següents membres: Grup A “Professorat Titular 1

Gabriel Caldentey Ramos

Titular 2

Edelmiro Fernández Otero

Suplent

Bernadí Recio Palou

Suplent

Juana C. Fiol Fluixá.

Grup B “Pares i mares / Alumnes” Titular 1

Fernando Martín Martínez

Grup C “Personal d’administració i serveis / Centrals i organitzacions sindicals” Titular

Rafael Pons Campos

____________________________________________________________________29


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Grup D “Centres privats / Organitzacions patronals / Cooperatives d’ensenyament Titular

Margalida Moyà Pons

Suplent

Magdalena Mateu Gelabert

Grup E “Conselleria d’Educació i Cultura / UIB” Titular

María A. Alarcón Bigas

Suplent

Elena Navarro Duch

Grup F “Consells escolars insulars / Consells insulars” Titular

Amador Alzina Sans

Suplent

Coloma A. Ferrer Salas

Suplent

Rosa Palliser Riudavets

Grup G “Administració local” Titular

Maria I. González Carrasco

Grup H “Personalitats de reconegut prestigi / Col·legí Oficial de Doctors i Llicenciats” Titular

Montserrat Tur Guillem

Suplent

Guillem Estarellas Valls

Nomenament de la comissió específica i ponent per a elaborar l’Informe 6/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica de les persones adultes a les Illes Balears. S’acordà per assentiment que la comissió específica i el ponent encarregats d’elaborar l’informe 6/2011 fossin els següents: Comissió específica

Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu

Ponent

Francesc Arbona Quetglas

Revisió, aprovació i elevació al Ple de l’Informe 5/2011 sobre el projecte de Decret del conseller d’Educació i Cultura pel qual s’estableix el pla d’estudis del grau d’Art Dramàtic en l’especialitat d’interpretació a les Illes Balears.

Revisió, aprovació i elevació al Ple de l’Informe 4/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’organització i el funcionament dels nivells C1 i C2 dels ensenyaments d’idiomes a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Distribució de consellers i conselleres, després de la renovació del CEIB, a les diferents comissions específiques. (Punt “j” de l’article 24 del Reglament)

DISTRIBUCIÓ DE LES COMISSIONS ESPECÍFIQUES

GRUP

TITULAR

Gabriel Caldentey Ramos Maria A. Font Gelabert A

Finançament Ordenació i Planificació, de innovació del construccions i l’ensenyament i sistema equipament recursos educatiu humans X X X

Llorenç Caules Coll

X

X

Edelmiro Fernández Otero Paulí Aguiló Vicente

X

X

____________________________________________________________________30

X


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

DISTRIBUCIÓ DE LES COMISSIONS ESPECÍFIQUES

GRUP

TITULAR

Bernardí Recio Palou

B

E F G H J K L N O

Antonio Baos Relucio Fernando Martín Martínez Antoni Pomar Bofill Juana C. Fiol Fluixà Javier Blas Guasp Margalida Moyà Pons Rafael Pons Campos Magdalena Mateu Gelabert Francesc Arbona Quetglas María A. Alarcón Bigas Joan C. Verd Cirer Irantzu Fernández Prieto Marià Torres Torres Macià Garcias Salvà Martí X. March Cerdà Guillem Estarellas Valls Enric Pozo Mas

Finançament Ordenació i Planificació, de innovació del construccions i l’ensenyament i sistema equipament recursos educatiu humans X X X

X X

X X X X

X X X X X

X X

X

X X X X

X

Comissió Permanent ordinària (15.04.2011). Temes tractats i acords adoptats.

Aprovació de la indemnització a percebre pel ponent de l’Informe 1/2011. Ponent Francesc Arbona Quetglas

X X

Informe 1/2011 sobre el projecte d’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen les proves d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics de grau d’Art Dramàtic, de grau de Música i de grau de Disseny.

Revisió, aprovació i elevació al Ple de l’Informe 6/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears. Memòria CEIB 2010. El secretari del CEIB exposà que la memòria de l’any 2010 seguirà el mateix índex que la de l’any anterior i que l’única novetat serà l’apartat dedicat al Consell Escolar de Formentera. Afegí que tendrà una part de la informació que estarà recollida en la publicació i que la resta es trobarà al CD adjunt al llibre.

Informacions generals del president i del secretari. El Sr. Carrió, president del CEIB, informà que respecte als documents de consulta relacionats amb la Trobada de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat que es realitzarà a La Rioja sobre el tema del professorat del segle XXI no s’ha rebut cap aportació.

____________________________________________________________________31


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

La Sra. Pascual, vicepresidenta del CEIB, informà sobre el programa d’actes que s’havien realitzat a la reunió de presidents i presidentes de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, preparatòria de la XXI Trobada de La Rioja, on hi havia participat el 5 i 6 d’abril a Oviedo. Digué que s’estava a l’espera de rebre unes conclusions que es difondrien a tots els membres del CEIB i que també s’havia entregat un CD que contenia alguns documents que no estaven penjats a Internet a la web relacionada amb la Trobada i que aquests també es posarien a l’abast de tots els consellers i conselleres. Es proposà la creació d’una comissió de treball encarregada de fer un seguiment de la XXI Trobada i d’elaborar propostes. Torn obert de paraules. La comissió de treball sobre la XXI Trobada quedà formada pel Sr. Fernández, el Sr. Martín, la Sra. Alarcón i la Sra. Pascual que exercirà de coordinadora. També s’acordà consultar el Sr. Alzina i la Sra. Ferrer sobre el seu possible interès de participar en la Comissió. El Sr. Fernández proposà que les reunions de la comissió sempre es procuràs que coincidissin amb reunions dels òrgans col·legiats del CEIB.

Comissió Permanent ordinària (18.05.2011). Temes tractats i acords adoptats. Distribució de consellers i conselleres a les diferents comissions específiques (Punt “j” de l’article 24 del Reglament). Es ratificà l’elecció de la Sra. Maria N. Santaner Pons com a membre de la comissió específica de Finançament de l’ensenyament i recursos humans, que presentà en el Ple del CEIB de 18 d’abril. Aprovació de la indemnització a percebre pels ponents dels informes 2, 3, 4, 5, 6/2011.

Ponent Enric Pozo Mas

Pere Carrió Villalonga

Edelmiro Fernández Otero

Francesc Arbona Quetglas Francesc Arbona Quetglas

Informe 2/2011 sobre el projecte de Decret d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana. (Document de propostes elaborat per iniciativa pròpia en base a l’article 7 del Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre) 3/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula el bloc de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial i el projecte final dels ensenyaments esportius de grau superior a les Illes Balears. 4/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’organització i el funcionament dels nivells c1 i c2 dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 5/2011 sobre el projecte de Decret del conseller d’Educació i Cultura pel qual s’estableix el pla d’estudis del grau d’Art Dramàtic en l’especialitat d’interpretació a les Illes Balears. 6/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears.

Memòria CEIB de 2010. El Sr. Tomàs, secretari del CEIB, presentà un model de format de memòria, per a la versió escrita, que constà de vuit planes. La versió escrita es proposà que contingués, a més de la portada i contraportada, la següent informació: data d’aprovació de la memòria per part dels òrgans col·legiats del Consell Escolar, presentació del contingut del CD que acompanya aquesta versió escrita, relació de membres del CEIB a data de 31 de desembre de 2010, nombre de reunions realitzades pels òrgans col·legiats, relació d’informes emesos, índex del contingut del CD i, finalment, la versió digital, en un CD que s’adjuntarà a la publicació, del text

____________________________________________________________________32


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

de la memòria aprovat pel Ple el 3 de maig de 2011, i la informació ampliada de totes les activitats realitzades pel CEIB. S’aprovà la proposta presentada. Elaboració de l’Informe del sistema educatiu 2009/10. El Sr. Carrió, president del CEIB, informà sobre l’estat de la situació pel que respecte del procés d’elaboració de l’ISE 2009/10. Explicà que el procés està una tant endarrerit, respecte a cursos anteriors, a causa que per aquest curs la majoria de dades seran obtingudes dins del programa de gestió “GestIB” i que per aquest motiu ha estat necessari tramitar el corresponent permisos perquè el personal de la secretaria del CEIB pogués tenir accés al programa de gestió. Afegí que després de la revisió de les dades que apareixen al GestIB s’ha sol·licitat per escrit a les diverses direccions generals que conformen la Conselleria d’Educació i Cultura les dades que manquen i que han aparegut a informes anteriors. Informà que algunes direccions generals ja s’havien posat en contacte amb la secretaria del Consell Escolar per coordinar el procés de tramesa de les dades sol·licitades. Per altra banda digué que la Direcció General de Personal Docent (DGPD) ha creat un programa complementari al GestIB que possibilita l’explotació de les dades SEDEIB i que des del Consell Escolar s’ha remès una sol·licitud per escrit sol·licitant el perfil d’usuari que s’ha de tenir i la forma en que es vol que s’estructurin les dades perquè des del CEIB es puguin treballar en vistes a la inclusió a l’Informe. Conclogué que preveu que el permís per entrar al programa d’explotació i el perfil necessari seran qüestions que seran resoltes per la DGPD en un curt termini de temps. Proposta de calendari de properes reunions dels òrgans col·legiats del CEIB. Abans de tractar la proposta de calendari s’acordà revisar l’estat del procés de treball en relació a la XXI Trobada de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat que es realitzarà el primer trimestre del proper curs escolar a La Rioja i que girarà sobre el tema “El professorat del segle XXI”, ja que aquesta qüestió influeix sobre el calendari de futures reunions. La Sra. Pascual, vicepresidenta del CEIB, que coordina la feina de la XXI Trobada, repassà el treball que s’ha realitzat i l’estat actual. S’acordà que el treball a realitzar dins del marc del CEIB seria, prenent com a referència les preguntes obertes que conformen l’esborrany del document titulat “Propostes 1” i els diferents documents que contenen estudis sobre la qüestió, seleccionar les preguntes que es consideren més destacades procurant cercar a les preguntes propostes i respostes. S’acordà que aquesta feina seria realitzada dins del marc de la Comissió Permanent on es constitueix un grup de treball format per: la Sra. Pascual, el Sr. Fernández, el Sr. Martín, la Sra. Moyà, el Sr. Alzina i la Sra. Alarcón. A continuació s’acordà que la propera reunió de la Comissió Permanent seria el 3 de juny de 2011 i que en aquesta sessió es treballaria, entre d’altres, la XXI Trobada. El Sr. Carrió digué que estava prevista, a mitjans juliol, una reunió de presidents dels consells escolars autonòmics i de l’estat i que abans d’aquesta sessió hauria d’estar finalitzat el document de propostes elaborat pel CEIB.

Comissió Permanent ordinària (03.06.2011). Temes tractats i acords adoptats. Informe Sistema Educatiu 2009/2010 (ISE 2009/2010) El Sr. Carrió, president del CEIB, informà que s’ha continuat rebent dades de les direccions generals de la Conselleria d’Educació i Cultura que no formen part de la base de dades del programa de gestió GestIB. El Sr. Tomàs, secretari del CEIB, afegí que aquestes dades s’han anat introduïnt a la plantilla que servirà de base per a l’elaboració de l’ISE 2009/2010. També informà que s’han produït contactes amb els tècnics del programa d’explotació SEDEIB perquè ens puguin confeccionar el perfil d’accés al programa. Valorà que aquest treball, probablement, estarà elaborat en un curt espai de temps. A continuació es passà a revisar la proposta d’índex de l’ISE 2009/2010.

____________________________________________________________________33


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

XXI Trobada de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat “El professorat del segle XXI” El Sr. Carrió, president del CEIB, comentà que el 2 de juny havia assistit a una sessió plenària del Consell Escolar de l’Estat i que els presidents dels consells escolars autonòmics havien parlat que l’organització de la XXI Trobada s’hauria de reactivar després que s’hagin produït els previsibles canvis en els òrgans directius dels diferents consells escolars. S’acordà que, davant d’aquesta situació, s’ajornava la feina del grup de treball que s’havia constituït i que s’estaria a l’espera de rebre noves directrius i propostes des de la comissió organitzadora de l’esdeveniment. Informacions generals del president i del secretari. El Sr. Carrió, president del CEIB, informà que a la sessió plenària del Consell Escolar de l’Estat, abans esmentada, s’havia aprovat l’Informe sobre l’estat i situació del Sistema Educatiu del curs 2009/2010.

Comissió Permanent extraordinària (12.12.2011). Temes tractats i acords adoptats.

Memòria del 2010 El president i el secretari informaren a la Comissió que la memòria del 2010 s’havia penjat a la web i al blog del CEIB i també s’havia fet una edició en paper de cent exemplars.

Memòria del 2011. El secretari informà de l’estat dels treballs per realitzar de la memòria del 2011. Els treballs es troben bastant endarrerits ja que, si be hi havia feina feta, mancava sistematitzar-la i interpretar-la, cosa que no s’havia pogut fer degut al canvi de l’equip directiu del CEIB i que es poc probable que la memòria pugui ser presentada al Consell Escolar durant el primer trimestre de l’any 2012.

Estat de l’informe sobre el sistema educatiu 2008/2009. El secretari informà que l’ISE 2008/2009 es va penjar a la web del CEIB i al blog, que no s’havia publicat en paper perquè el pressupost pujava en torn dels 10.000 euros, quantitat no assumible en les circumstàncies actuals, i que s’estava estudiant la seva publicació en CD. També va explicar que la intenció de l’equip directiu era realitzar els propers informes amb un esquema semblant a l’actual i que l’informe es publicaria en un CD, mentre que en paper es publicarien tan sols les conclusions.

5. Comissions específiques: sessions celebrades, assistència i continguts. 5.1. Ordenació i innovació del sistema educatiu. DATA

LLOC

ASSISTENCIA

11.01.2011 27.01.2011 07.03.2011 29.03.2011

72% Seu del CEIB

78% 67% 67%

____________________________________________________________________34


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

DATA 11.04.2011

LLOC

ASSISTENCIA 78%

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (11.01.2011) Anàlisi de les aportacions rebudes al projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, i el procediment per a obtenir-la. Aprovació de l’elevació de l’esborrany d’Informe 13/2010 a la Comissió Permanent.

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (27.01.2011) Anàlisi de les aportacions rebudes al projecte de Decret d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana. Aprovació de l’elevació de l’esborrany d’Informe 02/2011 a la Comissió Permanent. Anàlisi de les aportacions rebudes al projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen les provés d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics de grau d’art dramàtic, de grau de música i de grau de disseny. Aprovació de l’elevació de l’esborrany d’Informe 01/2011 a la Comissió Permanent.

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (07.03.2011) Anàlisi de les aportacions rebudes al projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula el Bloc de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial i el Projecte final dels ensenyaments esportius de grau superior a les Illes Balears. Aprovació de l’elevació de l’esborrany d’Informe 03/2011 a la Comissió Permanent.

____________________________________________________________________35


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (29.03.2011) Anàlisi de les aportacions rebudes sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’organització i el funcionament dels nivells c1 i c2 dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aprovació de l’elevació de l’esborrany d’Informe 04/2011 a la Comissió Permanent. Anàlisi de les aportacions rebudes sobre el projecte de Decret del conseller d’Educació i Cultura pel qual s’estableix el pla d’estudis del grau d’Art Dramàtic en l’especialitat d’interpretació a les Illes Balears. Aprovació de l’elevació de l’esborrany d’Informe 05/2011 a la Comissió Permanent.

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del sistema Educatiu (11.04.2011) Constitució de la comissió específica desprès de la renovació del CEIB de març de 2011. Anàlisi de les aportacions rebudes al projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes de les Illes Balears. Aprovació de l’elevació de l’esborrany d’Informe 6/2011 a la Comissió Permanent.

6. Extractes dels informes sol·licitats per la Conselleria d’Educació i Cultura.

INFORME 13/2010 Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística i el procediment per a obtenir-la. Data d’entrada en el CEIB 30/11/2010 Conseller ponent Sr. Enric Pozo Mas Comissió específica Ordenació i innovació del sistema educatiu. Aportacions Cooperatives d’ensenyament; STEI-i. Aprovació de la Comissió 14.01.2011 Permanent a favor Unanimitat Vots en contra en blanc Nombre d’esmenes 1 Aprovació del Ple 31/01/2011 a favor 32 en contra 0 Vots en blanc 0 Vots particulars BOIB 69 de 10/05/2011 Data de publicació

____________________________________________________________________36


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

11

Propostes presentades al projecte d’Ordre Propostes incloses a l’Ordre * Article 3. Punt 1 apartat a) Afegir-hi “com a mínim el 50% en català”, segons el “decret de mínims”. Nova redacció a) Haver cursat l’àrea o matèria de llengua catalana i literatura a tots els cursos de l’educació secundària obligatòria (ESO) i, com a mínim, al tercer cicle d’educació primària a centres de les Illes Balears. Els alumnes poden haver cursat parcialment aquests estudis a centres d’altres comunitats autònomes sempre que hagin finalitzat l’ESO a un centre de les Illes Balears, que presentin justificació d’haver cursat la llengua catalana als estudis realitzats a altres comunitats autònomes, i que aquests estudis s’hagin realitzat en condicions similars a les vigents a les Illes Balears i com a mínim el 50% pel que fa a l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament. Propostes no incloses a l’Ordre Article 3, apartat 4 : Canviar els tres primers nivells de l’ESO, per 3 cursos escolars a l’ESO, amb la finalitat que cap alumne quedi exclòs d’aconseguir el certificat . Nova redacció 4. Als alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant un programa de qualificació professional inicial (PQPI) se’ls homologaran els estudis al certificat A2, sempre que hagin cursat l’àrea o matèria de llengua catalana i literatura al tercer cicle de primària i a tres cursos escolars a l’ESO, que no hagin tengut exempció de l’avaluació de la llengua catalana a algun d’aquests cursos i que hagin superat la matèria de llengua catalana i literatura dins l’àmbit de comunicació de PQPI * Article 5. S’ha detectat una errada al punt 2, apartat b, el certificat a homologar és el B1 i no el B2. Nova redacció b. La qualificació de NOTABLE o EXCEL·LENT de l’àrea de llengua catalana a 4t d’ESO s’homologa al certificat B1

INFORME 1/2011 Projecte d’Ordre pel qual es regulen les proves d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics superiors de grau d’Art Dramàtic, de grau de Música i de grau de Disseny a les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB 11/01/2011 Conseller ponent Francesc Arbona Quetglas Comissió específica Ordenació i innovació del sistema educatiu. Aportacions Aprovació de la Comissió 04/02/2011 Permanent a favor Unanimitat Vots en contra en blanc Nombre d’esmenes Aprovació del Ple 31/03/2011

11

D’acord amb la valoració de l’informe feta per la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat.

____________________________________________________________________37


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

a favor en contra Vots en blanc Vots particulars Data de publicació

37 0 0 BOIB 62 de 23/04/2011

12

Propostes presentades al projecte d’Ordre Propostes incloses a l’Ordre 1. En aquest projecte d’Ordre s’esmenta més de 20 vegades l’expressió “prova específica”, tant per referir-se a la de majors de 19 anys, com a la de cada una de les tres especialitats de grau; la qual cosa arriba a produir confusió de quina és la prova que s’indica quan es refereix a l’“específica”. Malgrat el CEIB és conscient que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, qualifica a totes aquestes proves d’“específiques”, creu que per evitar confusions seria millor distingir una de les altres. Per això, es proposa utilitzar l’expressió únicament de “prova per a majors de 19 anys” (sense introduir el mot –específica–) per referir-se a la dels qui no compleixen les condicions acadèmiques d’accés, i “prova específica” per referir-se a la de cada una de les tres especialitats i així s’evitaria haver d’enumerar-les. Tant l’article 35.2, com el 38, dictaminen que per dirimir situacions d’empat cal ordenar les sol·licituds d’acord al que s’assenyala en l’article 38. Sembla una errada que hauria de dir: “... d’acord amb allò que s’estableix a l’article 34 d’aquesta Ordre”. Propostes no incloses a l’Ordre

INFORME 2/2011 Projecte de Decret d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana. (Document de propostes elaborat per iniciativa pròpia en base a l’article 7 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre). Data d’entrada en el CEIB 17/02/2011 Conseller ponent Sr. Enric Pozo Mas Comissió específica Ordenació i innovació del sistema educatiu Aportacions Aprovació de la Comissió Permanent a favor Vots en contra en blanc Nombre d’esmenes Aprovació del Ple a favor en contra Vots en blanc Vots particulars Data de publicació

12

D’acord amb la valoració de l’informe feta per la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent.

____________________________________________________________________38


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Propostes presentades al projecte de Decret Propostes incloses en el Decret Propostes no incloses en el Decret

INFORME 3/2011 Projecte d’Ordre per la qual es regula el bloc de formació pràctica dels ensenyaments esportius de grau superior a les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB 17.02.2011 Conseller ponent Pere Carrió Villalonga Comissió específica Ordenació i innovació del sistema educatiu. Aportacions COAPA-Balears (2) Aprovació de la Comissió 07.03.2011 Permanent a favor Unanimitat Vots en contra en blanc Nombre d’esmenes Aprovació del Ple 18.04.2011 a favor 28 en contra 0 Vots en blanc 4 Vots particulars BOIB 87 de 11/06/2011 Data de publicació

Propostes presentades al projecte d’Ordre Propostes incloses a l’Ordre Propostes no incloses a l’Ordre En relació a l' article 46, apartat 2. Després de l'apartat f’) afegir com apartat g) “Crear una base de dades de professorat titular i interí, amb les seves titulacions bàsiques i especialitats esportives contrastades, com una eina de suport complementari, que permeti ajudar a la planificació coherent del personal, a les necessitats específiques dels centres i a la millora de la qualitat de l’ensenyament esportiu amb les entitats col·laboradores.” En conseqüència, l'actual apartat g) se convertirà en apartat h).

INFORME 4/2011 Projecte d’Ordre per la qual es regula l’organització i el funcionament dels nivells C1 i C2 dels ensenyaments d’idiomes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB 11.03.2011 Conseller ponent Edelmiro Fernández Otero Comissió específica Ordenació i innovació del sistema educatiu. Aportacions STEI-i (8) Aprovació de la Comissió 01.04.2011 Permanent a favor Unanimitat Vots en contra

____________________________________________________________________39


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

en blanc Nombre d’esmenes Aprovació del Ple a favor en contra Vots en blanc Vots particulars Data de publicació

18.04.2011 26 0 6 BOIB 69 de 10/05/2011

Propostes presentades al projecte d’Ordre Propostes incloses a l’Ordre Article 7.10. S’hauria de modificar en el sentit de que les actes han de tenir el vistiplau del/de la cap del departament (annex II apartat g del RD 1629/2006) Propostes no incloses a l’Ordre Afegir al final del preàmbul l’expressió “amb l’informe previ del Consell Escolar de les Illes Balears”. Article 5.2. En relació a la durada mínima de 120 hores per als cursos globals, el CEIB considera convenient l’augment de nombre d’hores. Justificació: Els nivells B1 i B2, que són de menor complexitat, actualment estan estructurats en dos cursos d’una durada de 120 hores mínim per a cadascú d’ells, fent un total d’un mínim de 240 hores per nivell. Article 8. 2. El CEIB proposa modificar aquest apartat de tal manera que es possibiliti la permanència extraordinària fins a 2 anys per al nivell C1 i fins a 2 per al C2. La redacció seria la següent: “2. La permanència extraordinària en els nivells C1 i C2 en la modalitat presencial es pot ampliar fins a 2 anys més per al nivell C1 i fins a 2 anys més per al nivell C2 en supòsits de malaltia o causa greu si ho autoritza la direcció general responsable dels ensenyaments de règim especial, prèvia sol·licitud i justificació.

INFORME 5/2011 Projecte de Decret pel qual s’estableix el pla d’estudis de grau d’Art Dramàtic amb l’especialitat d’interpretació a les Illes Balears i se’n regula l’avaluació. Data d’entrada en el CEIB 15.03.2011 Conseller ponent Francesc Arbona Quetglas Comissió específica Ordenació i innovació del sistema educatiu. Aportacions Aprovació de la Comissió 01.04.2011 Permanent a favor Unanimitat Vots en contra en blanc Nombre d’esmenes Aprovació del Ple 18.04.2011 a favor 25 en contra 0 Vots en blanc 1 Vots particulars Data de publicació

____________________________________________________________________40


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Propostes presentades al projecte de Decret Propostes incloses en el Decret Propostes no incloses en el Decret

INFORME 6/2011 Projecte d’Ordre pel qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB 28.03.2011 Conseller ponent Francesc Arbona Quetglas Comissió específica Ordenació i innovació del sistema educatiu. Aportacions Cooperatives de l’ensenyament (1); Consell Escolar de Menorca (1); ANPE (1); STEI-i (1). Aprovació de la Comissió 15.04.2011 Permanent a favor Unanimitat Vots en contra en blanc Nombre d’esmenes STEI-i (1) Aprovació del Ple 03.05.2011 a favor 24 en contra 0 Vots en blanc 2 Vots particulars BOIB 133 de 11/09/2011 Data de publicació

Propostes presentades al projecte d’Ordre Propostes incloses a l’Ordre

13

5. CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE EL PREÀMBUL 1. A la normativa anomenada en el preàmbul es nota a faltar, com a una norma anterior a la present el Decret 72/2008, de 27 de juny (BOIB 92-ext. de 02/07), pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears. Per això es proposa la seva inclusió. 2. En el darrer paràgraf del preàmbul es proposa incorporar l’expressió:“, prèvia consulta al Consell Escolar de les Illes Balears,” El paràgraf quedaria redactat així: “Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, prèvia consulta al Consell Escolar de les Illes Balears, i fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent:” 6. CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE L’ARTICULAT 1. A la redacció de l’article 3.4 sembla que hi sobra la paraula “educatives” per referir-se a les persones que presentin necessitats educatives específiques de suport educatiu. El paràgraf quedaria redactat així: “La Conselleria d’Educació i Cultura ha d’establir les 13

D’acord amb la valoració de l’informe feta per la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent.

____________________________________________________________________41


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

mesures oportunes que permetin prestar una atenció adequada a les persones adultes que presentin necessitats específiques de suport educatiu.” 7. CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE LES DISPOSICIONS FINALS En la disposició addicional primera, que tracta sobre la signatura d’acord i convenis, es proposa incorporar l’expressió: “, les empreses d’economia social” El paràgraf quedaria redactat així: “Per aconseguir les finalitats expressades en l’article 2, s’ha d’afavorir la signatura d’acords i convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura i altres conselleries amb competències en la formació de persones adultes; com també, amb les corporacions locals, els agents socials, les empreses d’economia social i les organitzacions culturals sense finalitat de lucre.” Propostes no incloses a l’Ordre

31.01.11

18.04.11

VOTS

En blanc

Projecte de Decret pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa en els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears. Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears. Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de currículum dels ensenyaments professionals de dansa a les Illes Balears. Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística i el procediment per a obtenir-la. Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula el Bloc de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial i el Projecte final dels ensenyaments esportius de grau superior a les Illes Balears. Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’organització i el funcionament dels nivells c1 i c2 dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Projecte de Decret del conseller d’Educació i Cultura pel qual s’estableix el pla d’estudis del grau d’Art Dramàtic en l’especialitat d’interpretació a les Illes

En contra

ASSUMPTE A favor

DATA D’APROVACIÓ PEL PLE

7. Informes del CEIB tramesos a la Conselleria d’Educació i Cultura.

33

0

4

Unanimitat

Unanimitat

Unanimitat

28

0

4

26

0

6

25

0

1

____________________________________________________________________42


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

03.05.11

Balears. Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears.

24

0

2

12. Projecció exterior del CEIB. Reunions de presidents i presidentes dels consells escolars autonòmics i de l’estat.

DATA 13.01.2011 03 i 04.03.2011 02.06.2011

LLOC Madrid Màlaga Madrid

ASSISTENTS Pere Carrió Pere Carrió Pere Carrió

MOTIU Junta de Participació Junta de Participació Ple del Consell Escolar de l’Estat

ACTE Acte germandat mestres jubilats Inauguració a Llucmajor Reunió Inauguració CEIP Maria de la Salut Presentació ISE 08/09 a Eivissa Jornades d’E.I. a Maó Presentació ISE 08/09 a Menorca Presentació ISE 08/09 a Formentera Presentació del llibre “25è aniversari del CES” Presentació del llibre “Camps d’aprenentatge” VI jornada FADESIB Conferència: Timo Hiko (Finlàndia) Inauguració ampliació CEIP de Sineu i nou CEIP a Lloret Jornadas sobre desarrollo profesional en la función docente Presa de possessió de la Rectora 20 anys de la creació de l’Escola de Formació en Mitjans Didàctics

CONVOCANT Associació de mestres jubilats Conselleria d’Educació i Cultura CANAE Conselleria d’Educació i Cultura CEIB

ASSISTENTS Pere Carrió

Activitats institucionals. DATA 19.01.2011 02.02.2011 05.02.2011 07.02.2011 16.02.2011 18/19. 02.2011 19.02.2011 23..02.2011 11.03.2011

14.03.2011

18.03.2011 21.03.2011 24.03.2011

5/6. 04.2001

19.04.2011 05.05.2011

Pere Carrió Pere Carrió Pere Carrió Pere Carrió

Consell de Menorca

Pere Carrió

CEIB

Pere Carrió

CEIB

Pere Carrió

CES

Pere Carrió

Conselleria d’Educació i Cultura

Pere Carrió

FADESIB Club Diario de Mallorca Conselleria d’Educació i Cultura

Pere Carrió Pere Carrió

Consejo Escolar de Asturias

Graciliana Pascual

Pere Carrió

UIB

Pere Carrió

STEI-i

Pere Carrió

____________________________________________________________________43


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

05.05.2011

27-29.05.2011

Consell assessor del calendari escolar 2011-2012 Jornades Família i Escola

Conselleria d’Educació i Cultura

Pere Carrió

L’ICE

Pere Carrió

____________________________________________________________________44


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

14. Informe econòmic. Pressupost de 2011. Distribució del pressupost de l’any 2010 del Consell Escolar de les Illes Balears segons els subconceptes del programa de la Conselleria d’Educació i Cultura. CODI

SUBCONCEPTE

IMPORT

22000

Ordinari no inventariable

6.936,00 €

22001

Premsa, revistes i altres publicacions

1.006,00 €

22002

Material informàtic no inventariable

1.676,00 €

22109

Altres subministraments

2.000,00 €

22209

Altres comunicacions

3.000,00 €

22601

Atencions protocol·làries i de representació

671,00 €

22606

Reunions, conferències i cursos

26.000,00 €

22706

Estudis i treballs tècnics

27.952,00 €

23000

Dietes, locomoció i trasllats

37.000,00 €

23100

Assistències i pernoctes

84.000,00 €

Total pressupost any 2011

190.241,00 €

Despeses de 2011. Despesa real del Consell Escolar de les Illes Balears corresponent a l’any 2010. CODI

SUBCONCEPTE

IMPORT

22000

Ordinari no inventariable

3.788,11

22001

Premsa, revistes i altres publicacions

1.541,81

22002

Material informàtic no inventariable

22109

Altres subministraments

1.327,85

22209

Altres comunicacions

2.271,83

22601

Atencions protocol·làries i de representació

1.614,45

22606

Reunions, conferències i cursos

1.592,55

22706

Estudis i treballs tècnics

2.657,56

23000

Dietes, locomoció i trasllats

8.415,84

23100

Assistències i pernoctes

TOTAL DESPESES 2011

897,83

42.437,09 66.544,92

____________________________________________________________________45


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Memòria sobre la diferència entre el pressupost i la despesa real. El pressupost del CEIB de 2011 era de 190.241 €. Aquest pressupost fou aprovat a la sessió plenària de 22 d’octubre de 2010 i posteriorment va ser tramès a la Conselleria d’Educació i Cultura. La diferència o desviació entre les previsions de despeses reflectides en el pressupost i les despeses reals realitzades, en gran part, es fonamenta en les següents qüestions:

- L’Informe sobre l’Estat del Sistema Educatiu de les Illes Balears 2008/2009 que s’havia de carregar en el pressupost de 2011 tot i que la previsió era que anés a càrrec del pressupost de 2010, finalment es va decidir que la publicació no seria en format llibre si no en format digital (web CEIB). S’ha de tenir present que la publicació d’aquest tipus d’informe estava pressupostada amb un cost al voltant dels 12.000€. - La memòria del CEIB corresponent a l’any 2010, s’ha publicat en format digital (web CEIB) i la impressió en format llibre s’ha reduït dels 1000 exemplars prevists a només 100 exemplars. - S’han elaborat 5 informes, 3 menys del prevists. - Realització de menys reunions de les comissions específiques passant de les 14 previstes a les 5 realitzades, ja que molts dels informes es pogueren elaborar en grup fet que permeté treballar-los a les mateixes reunions. S’ha de tenir en compte que cada sessió d’una comissió específica genera unes despeses que poden estar al voltant del 2.500€ i si multiplicam aquesta quantitat per 9 sessions menys s’obté un total de 22.500€. - S’han realitzat 4 sessions menys de la Comissió Permanent de les que estaven previstes. Esmentar que l’any 2011, arran de les eleccions autonòmiques i de la redistribució de direccions generals, durant aproximadament 6 mesos no

____________________________________________________________________46


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

s’ha realitzat producció normativa per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

14.4. Pressupost de 2012. Dins el context general de dificultat econòmica i davant les més que provables retallades, l’avantprojecte de pressupost no s’ha presentat a l’espera de l’assignació pressupostari que la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats assigni al CEIB.

15. Ceiblog, pàgina web, Full informatiu i publicacions.

Ceiblog. Al CEIBlog (http://ceibcaib.blogspot.com) hi ha informacions sobre les sessions plenàries, la Comissió Permanent i les comissions específiques, així com de les reunions de presidents dels Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat i les trobades que fan anualment aquests consells escolars. També es poden consultar els informes realitzats pel CEIB, l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears que es publica anualment, informacions d’altres consells escolars autonòmics i de l’estat, l’agenda del CEIB (amb un calendari sobre els esdeveniments més significatius) i altres documents i enllaços d’interès.

Pàgina web. S’ha mantingut al dia actualitzant periòdicament els seus continguts. En la web s’han incorporat els següents hipervincles: - Presentació. - Components. - Normativa bàsica. - Reglament. - Memòries. - Informes. - Informe del Sistema Educatiu. - Activitats. - Propostes. - Enllaços (directori dels consells escolars autonòmics i de l’estat). - Trobades dels consells escolars autonòmics i de l’estat. - Blog del CEIB.

____________________________________________________________________47


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Full informatiu. 1/2011 MONOGRÀFIC DEDICAT AL 10È ANIVERSARI DEL CEIB .(2001-2011 - PRESENTACIÓ. - CONSEJO ESCOLAR DE LAS ISLAS BALEARES 10 AÑOS DE EXISTENCIA. -. 10 ANYS. - QUATRE ANYS DE LLUMS I OMBRES. -.EL PLE CONSTITUENT. -.HISTÒRIC DE CONSELLERS I CONSELLERES DEL CEIB. -.XVII ENCONTRE A LES ILLES BALEARS DE CONSELLS ESCOLARS AUTONÒMICS DE L’ESTAT. -.INFORMES ELABORATS PEL CEIB. -.SESSIONS PLENÀRIES (2001-2010) -.CONSELLS ESCOLARS INSULARS. -.CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS. -.ASSOCIACIONS D’ALUMNES -.ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D’ALUMNES. -.PARTICIPACIO EN ELS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE -.ENQUESTA SOBRE L’ESCOLA PARTICIPATIVA. -.PUBLICACIONS DEL CEIB (2001-2011)

2/2011 -.PRESENTACIÓ. -.ACTE INSTITUCIONAL. -.DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE PARTICIPACIÓ. -. INFORMACIONS DEL CEIB. COMPOSICIÓ DEL PLE I DE LES DISTINTES COMISSIONS. MISCEL·LÀNIA

3/2011 - ELS DARRERS QUATRE ANYS DEL FULL INFORMATIU. -.PROJECTE D’ACTUACIÓ DEL CURS 2007-2008 AL 2010-2011. -.PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ I CREACIÓ D’UN FONS DE LLIBRES DE TEXT. -.INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA I L’EXIT ESCOLAR. -.INSTITUT PÈR A LA PRIMERA INFANCIA. -.PACTE PER L’EDUCACIÓ. -.CIUTATS EDUCADORES. -.L’APRENENTATGE AL LLARG DE LA VIDA. -.PROGRAMES INTERNACIONALS. -.ELS CONSELLS ESCOLARS PASSAT PRESENT I FUTUR.

____________________________________________________________________48


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

-.INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS -.DESENVOLUPAMENT DE LA NORMATIVA TRAMITADA PEL CEIB.

Publicacions. Les publicacions realitzades durant l’any 2011 foren: • Memòria 2010 La memòria de 2010 recull de forma breu la tasca realitzada pel CEIB durant l’any 2010, tant en matèria normativa com pressupostari, i les seves relacions amb els altres consells escolars autonòmic i insulars. Fou aprovada per la Comissió Permanent el 15/04/2012 i pel Ple el 03/05/2012

Informe del Sistema Educatiu 20082009 Recull l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears durant el curs 2008-2009.

____________________________________________________________________49


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

Annex I. Directori dels consells escolars insulars, autonòmics i de l’estat. Consell Escolar de les Illes Balears Consell Escolar de Mallorca Cr. Cecili Metel, 11 escala B 1-D Pl. Hospital, 4 07003 Palma 07012 Palma Tel. 971 715 456 Fax. 971 715 761 Tel: 971 219 517 Ceib.caib@gmail.com consellescolar@conselldemallorca.net Consell Escolar de Menorca Consell Escolar d’Eivissa Cr. Vassallo, 22 A Av. Espanya, 27 07703 Maó 07800 Eivissa Tel: 618 614 569 ceie@conselldeivissa.es cemenorca@gmail.com Consell Escolar de Formentera Consejo Escolar del Estado Pl. Constitució, 1 C/ San Bernardo, 49 07860 Sant Francesc 28015 Madrid Tel. 971 321 275 Fax. 971 321 276 Tel: 915 953 114 Fax: 915 953 146 ceie@conselldeivissa.es c.escolar@educacion.es Consejo Escolar de Andalucía Consejo Escolar de Aragón C/ San Matías, 17 C/ San Antonio Abad, 38 18009 Granada 50010 Zaragoza Tel: 958 029 325 Fax: 958 029 330 Tel: 976 713 022 Fax: 976 317 768 consejo.escolar.ced@juntadeandalucia.es consejoescolar@aragon.es Consejo Escolar de Asturias Consejo Escolar de Canarias C/ Corrada del Obispo, 3 C/ Viana, 51 33003 Oviedo 38201 La Laguna Tel: 985 219 069 Fax: 985 210 119 Tel: 922 263 710 Fax: 922 259 832 consejo@princast.es registro@consejoescolarcanarias.org Consejo Escolar de Cantabria Consejo Escolar de Castilla-La Mancha C/ Jesús de Monasterio, 10-7 C/. Boulevar Río Alberche, s/n 39010 Santander 45007 Toledo Tel: 942 230 388 Fax: 942 241 037 Tel: 925 266 167 Fax: 925 265 642 secretariace@ceyjcantabria.com nuria.rincon@edu.jccm.es Consejo Escolar de Castilla y León Consell Escolar de Catalunya C/ Teresa Gil, 7-1-C Via Augusta, 202-226 Ed. Annex-1r 47002 Valladolid 08021 Barcelona Tel: 983 217 619 Fax: 983 218 994 Tel: 935 516 912 Fax: 932 415 340 consejo.escolar@jcyl.es consellescolarcat.educacio@gencat.cat Consejo Escolar de Extremadura Consejo Escolar de Galicia C/ Delgado Valencia, 6-2 Rúa San Roque, 2 06800 Mérida 15704 Santiago de Compostela Tel: 924 006 759 Fax: 924 006 800 Tel: 981 581 466 Fax: 981 581 598 c.escolar.ext@edu.juntaex.es conselloescolar@edu.xunta.es Consejo Escolar de Madrid Consejo Escolar de Murcia Gran Vía, 12-5-dcha. Gran Vía Francisco Salzillo, 32-esc.2-4 28013 Madrid 30005 Murcia Tel.: 914 208 215 Fax: 914 208 221 Tel: 968 365 400 Fax: 968 362 340 consejoescolar@madrid.org consejo.escolar@carm.es Consejo Escolar de Navarra Consejo Escolar de La Rioja Parque Tomás Caballero, 2 Edificio Fuerte C/ Miguel Villanueva, 8-1-A del Príncipe I, 4-7 26071 Logroño 31006 Pamplona Tel: 941 271 073 Fax: 941 243 973 Tel: 948 154 233 Fax: 948 245 174 consejo.escolar@larioja.org consejo.escolar@cfnavarra.es Consejo Escolar de Euskadi Consell Escolar Valenciano C/ Concha Jenerala, 23-7 Av. Campanar, 32-3-2-C 08010 Bilbao 46015 València Tel: 944 031 960 Fax: 944 031 961 Tel: 963 863 240 Fax: 963 866 351 huiseek@ej-gv.es consellescolarvalencia@gva.es

____________________________________________________________________50


_________________________________________________________________________________________________ CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS - MEMÒRIA 2011

____________________________________________________________________51Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.