Page 1


JONOLAVRINGHEIMogVIBECEMOISELVIK

HEI! NORSKFORVAKSNEINNVANDRARAR

A1 ArBEIDSBOK Spor2


TIL LÆRAREN

Det er to arbeidsbøker til Hei! A1: éi for deltakarar på spor 1 og éi for deltakarar på spor 2. Spor 1-arbeidsboka passar for deltakarar som er lite vande med å bruke skriftspråket som reiskap for læring. Oppgåvene i spor 1-arbeidsboka krev derfor mindre skriving, og vi har utelate oppgåver som vanlegvis gir lite læringsutbyte for denne deltakargruppa. Spor 1-arbeidsboka har eit utval oppgåvetypar som går igjen i alle leksjonane. ­Deltakarane blir trygge på å jobbe med desse oppgåvene og kan konsentrere seg om å lære språket utan å bli forstyrra av mange forskjellige oppgåvetypar, noko som ofte bidreg til forvirring i staden for læring. Dei fleste oppgåvene i spor 1-arbeidsboka kan gjerast munnleg i samarbeid med andre deltakarar. Derfor kan også deltakarar med svake lese- og skriveferdigheiter ha utbyte av å bruke spor 1-arbeidsboka. Oppgåvene i arbeidsbøkene til Hei! A1 er differensierte på ein slik måte at ein d ­ eltakar som bruker spor 1-arbeidsboka, kan samarbeide med ein deltakar som bruker spor 2-­arbeidsboka. Hei! A1-arbeidsbøkene legg på denne måten til rette for differensiert ­undervisning samtidig som deltakarane kan vere ressursar for kvarandre. Vi legg opp til mykje munnleg øving og samarbeid mellom deltakarane, og oppgåvene er nært knytte til tekstboka. Hovudfokuset er at deltakarane skal få høve til å øve grundig på viktig vokabular, sentrale frasar og nyttige språkfunksjonar som er knytte til temaa i tekstboka. Arbeidsbøkene til Hei! A1 har òg ein del grammatikkøvingar der deltakarane øver på språkstrukturar som dei treng for å kommunisere om temaa som blir presenterte i tekst­ boka. Mange deltakarar på spor 1 og 2 treng mykje øving og repetisjon. Derfor har vi lagt opp til at dei fleste oppgåvene kan gjerast fleire gonger og på ulike måtar. Mange oppgåver skal først løysast munnleg i samarbeid med andre deltakarar, og deretter skriftleg. Til slutt held ein over det rette svaret og øver munnleg fleire gonger. Vi bruker desse symbola i Hei! A1-arbeidsbøkene:

snakke (saman med andre eller åleine)

halde over og øve fleire gonger

skrive


INNHALD 1 HEI!

6

2 FARID GÅR PÅ NORSKKURS

16

3 MALI HANDLAR

28

4 FAMILIE

42

5 EIN VANLEG DAG

53

6 HALINA REISER

65

7 HEIME

78

8 FRITID

90

9 I KLESBUTIKKEN

100

10 MALI HAR BURSDAG

114

11 KÅRE OG ALI DREG PÅ FISKETUR 127 12 FARID FORELSKAR SEG

141

13 KROPP OG HELSE

155

14 PLANAR FOR FRAMTIDA

170

15 HA DET BRA!

180


LEKSJON 1

HEI! 1 LÆR TALA A  Tala 1–10

1

2

3

4

5

ein

to

tre

fire

fem

6

7

sju

8

åtte

9

10

11

12

13

14

15

elleve

tolv

tretten

fjorten

femten

16

17

18

19

20

seksten

sytten

atten

nitten

tjue

21

22

23

24

25

tjueein

tjueto

tjuetre

tjuefire

tjuefem

26

27

28

29

30

tjueseks

tjuesju

tjueåtte

tjueni

tretti

10

20

30

40

50

ti

tjue

tretti

førti

femti

60

70

80

90

100

seksti

sytti

åtti

nitti

hundre

seks

ni

ti

B  Tala 11–20

C  Tala 21–30

D  Tala 10–100

6  LEKSJON 1: Hei!


2 SKRIV ORDA SOM MANGLAR Eg heiter …………………………………………………………………………………………. SIDE

Eg er ………………………………… år.

8–

Eg bur i ……………………………………………….

11

Eg kjem frå ………………………………………………. Eg snakkar arabisk og litt ………………………………………. Eg går på ………………………………………………………………….

Eg heiter …………………………………………………………………………………………. Eg er ………………………………… år. Eg bur i ………………………………………………. Eg kjem frå ………………………………………………. Eg snakkar thai, engelsk og litt ………………………………………. Eg går på ………………………………………………………………….

Eg heiter …………………………………………………………………………………………. Eg er …………………………………… år. Eg bur i ………………………………………………. Eg kjem frå ………………………………………………. Eg snakkar polsk, engelsk og litt ………………………………………………. Eg går på norskkurs, og eg jobbar i ei …………………………………………. LEKSJON 1: Hei! 7


Eg heiter …………………………………………………………………………………………. Eg er …………………………………………………… år. Eg kjem frå ………………………………………………………. Eg bur i …………………………………………………………………. Eg snakkar somali, arabisk, norsk og litt ………………………………………. Eg jobbar på eit ……………………………………………………….

Eg heiter …………………………………………………………………………………………. Eg er……………………………………… år. Eg kjem frå …………………………………………………………. Eg bur i ………………………………………………………………. Eg snakkar norsk og litt ……………………………………………………. Eg jobbar på eit ………………………………………………………….

3 SKRIV INFORMASJON OM DEG SJØLV Eg heiter……………………………………………………………………………………………. Eg er …………………………………………………… år. Eg kjem frå………………………………………………………………………………………. Eg bur i ……………………………………………………………………………………………. Eg snakkar ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. Eg går på ………………………………………………………………………………………….

8  LEKSJON 1: Hei!

DEG SJØLV


4 VIKTIGE ORD A  Omset til morsmålet ditt. Hald over og øv NORSK

MORSMÅL

eg

......................................................................................................................................................

du

......................................................................................................................................................

han

......................................................................................................................................................

ho

......................................................................................................................................................

B  Omset til morsmålet ditt. Hald over og øv NORSK

MORSMÅL

Kva heiter du?

...........................................................................................................................

Kvar kjem du frå?

...........................................................................................................................

Kva er morsmålet ditt?

...........................................................................................................................

Kvar bur du?

...........................................................................................................................

Kva gjer du?

...........................................................................................................................

5 HO ELLER HAN? Skriv rett ord 

 ………………… han

…………………

…………………

…………………

…………………

LEKSJON 1: Hei! 9


6 HUGSAR DU? A  Fortel om personane

• Kåre • 58 år • Noreg

• Halina • 38 år • Polen

• Ali • 55 år • Somalia

• Farid • 21 år • Syria

• Mali • 24 år • Thailand

10  LEKSJON 1: Hei!


B  Rett eller feil? Set kryss RETT

FEIL

Kåre kjem frå Polen. SIDE

Han køyrer truck.

12

–1

5

Halina kjem frå Noreg. Ho jobbar i ei kantine.

Farid kjem frå Syria. Han jobbar på eit lager.

Mali kjem frå Thailand. Ho går på norskkurs.

Ali går på norskkurs. Ali kom til Noreg for lenge sidan.

7 SVAR PÅ SPØRSMÅLA A  Kva heiter dei?

Kva heiter ho?

Kva heiter ho?

Kva heiter han?

Kva heiter han?

Kva heiter han?

Ho heiter

Ho heiter

Han heiter

Han heiter

Han heiter

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

LEKSJON 1: Hei! 11


B  Kvar kjem dei frå? 1. Kvar kjem Mali frå?

Ho kjem frå ����������������������������������������������������������������������������������

2. Kvar kjem Halina frå? 

Ho kjem frå ����������������������������������������������������������������������������������

3. Kvar kjem Ali frå?

Han kjem frå .................................................................................

4. Kvar kjem Kåre frå?

Han kjem frå .................................................................................

5. Kvar kjem Farid frå?

Han kjem frå ��������������������������������������������������������������������������������

C  Kvar bur dei? 1. Kvar bur Mali?

Ho bur i �����������������������������������������������������������������������������������������

2. Kvar bur Halina?

Ho bur i �����������������������������������������������������������������������������������������

3. Kvar bur Ali?

Han bur i ........................................................................................

4. Kvar bur Kåre?

Han bur i ........................................................................................

5. Kvar bur Farid?

Han bur i ���������������������������������������������������������������������������������������

D  Kva gjer dei? 1. Kva gjer Mali?

Ho går på ��������������������������������������������������������������������������������������

2. Kva gjer Halina?

Ho går på �������������������������������������������������������������������������������������� og ho jobbar i ei �������������������������������������������������������������������������

3. Kva gjer Ali?

Han jobbar på eit ������������������������������������������������������������������������

4. Kva gjer Kåre?

Han jobbar på eit .........................................................................

5. Kva gjer Farid?

Han går på �����������������������������������������������������������������������������������

12  LEKSJON 1: Hei!


8 SKRIV RETT INFORMASJON

Farid Afram............................................................ Alder: ……21 år.................................................................................... Heimland: …… Syria........................................................................... Namn: ……

Namn:………………………………………………………………………………………… Alder: ........................................................................................................ Heimland: ……………………………………………………………………………………

Namn:………………………………………………………………………………………… Alder: ........................................................................................................ Heimland: ……………………………………………………………………………………

Namn:………………………………………………………………………………………… Alder: ........................................................................................................ Heimland: ……………………………………………………………………………………

DEG SJØLV LEKSJON 1: Hei! 13


9 SPØRSMÅL OG SVAR A  Svar på spørsmåla Kven er dette?

Dette er ����������������������������������������������������������������      

Kvar kjem han frå?

Han kjem frå ������������������������������������������������������������    

Kva er morsmålet til Farid?

Morsmålet til Farid er �������������������������������������������������������������

Kvar bur han?

Han bur i ������������������������������������������������������������������������������������

Kva gjer han?

Han går på ��������������������������������������������������������������������������������

B  Kva seier Mali? Svar på spørsmåla

Kva heiter du?

FARID

Eg heiter Kvar kjem du frå? Eg kjem frå Kva er morsmålet ditt? Morsmålet mitt er Kvar bur du? Eg bur i Kva gjer du? Eg går på

14  LEKSJON 1: Hei!

MALI


C  Snakk med nokon Kva heiter du? Kvar kjem du frå? Kva er morsmålet ditt? Kvar bur du? Kva gjer du?

10 FORTEL OM DEG SJØLV A  Fortel om deg sjølv B  Les eksempelteksten og skriv om deg sjølv Mali Eg heiter Mali Timkun Hansen. Eg er 24 år. Eg kjem frå Thailand. Eg bur i Bergen. Eg går på norskkurs.

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

LEKSJON 1: Hei! 15


LEKSJON 2

FARID GÅR PÅ NORSKKURS 1 KVA ER KLOKKA? A  Sjå på klokkene og spør kvarandre  11

12

11

1

10 9

3 8 6

11

12

11

3 8

11

12

11

3 8

4 6

12

5

Klokka er ni. 09:00 21:00

16  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs

11

3 8

4 7

6

12

5

Klokka er ti. 10:00 22:00

7

6

8

4

3

11

4 5

Klokka er elleve. 11:00 23:00

1

6

5

Klokka er åtte. 08:00 20:00

2

8

12

2

1

3

5

9

7

9

6

10

5

10

2

9

6

Klokka er sju. 07:00 19:00

1

10

11

4 7

3

Klokka er fire. 04:00 16:00

2 3

5

4

1

8

Klokka er seks. 06:00 18:00

2

9

6

12

8 7

9

4 7

1

10

7

3

5

Klokka er fem. 05:00 17:00

11 10

2

1 2

5

Klokka er tre. 03:00 15:00

1

8

6

12

10 9

4 7

9

4 6

12

3

5

10

2

8

Klokka er to. 02:00 14:00

2

9

6

11

1

9

4 7

1

10

7

3

5

12

10

2

8

Klokka er eitt. 01:00 13:00

11

1

9

4 7

12

10

2

12

1

10

2

8

4

9

3

7

6

5

Klokka er tolv. 12:00 00:00


B  Sjå på klokkene og spør kvarandre  11

12

11

1

10 9

3 8 6

11

12

11

3 8

11

12

11

3 8

4 6

12

5

Klokka er halv ni. 08:30 20:30

11

3 8

4 7

6

12

5

Klokka er halv ti. 09:30 21:30

7

6

8

4

3

11

4 5

Klokka er halv elleve. 10:30 22:30

1

6

5

Klokka er halv åtte. 07:30 19:30

2

8

12

2

1

3

5

9

7

9

6

10

5

10

2

9

6

Klokka er halv sju. 06:30 18:30

1

10

11

4 7

3

Klokka er halv fire. 03:30 15:30

2 3

5

4

1

8

Klokka er halv seks. 05:30 17:30

2

9

6

12

8 7

9

4 7

1

10

7

3

5

Klokka er halv fem. 04:30 16:30

11 10

2

1 2

5

Klokka er halv tre. 02:30 14:30

1

8

6

12

10 9

4 7

9

4 6

12

3

5

10

2

8

Klokka er halv to. 01:30 13:30

2

9

6

11

1

9

4 7

1

10

7

3

5

12

10

2

8

Klokka er halv eitt. 00:30 12:30

11

1

9

4 7

12

10

2

12

1

10

2

8

4

9

3

7

6

5

Klokka er halv tolv. 11:30 23:30

LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 17


2 HUGSAR DU? A  Rett eller feil? Set kryss

–2

1

RETT

SIDE

FEIL

1. Farid står opp klokka halv åtte.

18

2. Han et frukost klokka åtte. 3. Han går til kurset klokka ni. 4. Kurset begynner klokka ti. 5. Farid er ny i klassen. 6. Farid snakkar med læraren. 7. Læraren heiter Ina. 8. Farid snakkar litt engelsk.

B  Svar på spørsmåla 1. Når står Farid opp?

Han står opp klokka ������������������������������������������������������������

2. Når et han frukost?

Han et frukost klokka ����������������������������������������������������������

3. Når går han til norskkurset?

Han går til norskkurset klokka ������������������������������������������

4. Når begynner kurset?

Kurset begynner klokka ������������������������������������������������������

5. Kven snakkar Farid med?

Han snakkar med �����������������������������������������������������������������

6. Kvar kjem Ina frå?

Ho kjem frå �����������������������������������������������������������������������������

7. Kva er etternamnet til Farid?

Det er ����������������������������������������������������������������������������������������

8. Kva er morsmålet til Farid?

Det er ����������������������������������������������������������������������������������������

18  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs


3 BOKSTAVAR OG NAMN A  Les dei store bokstavane saman med nokon 

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÆØÅ B  Les dei små bokstavane saman med nokon 

abcdefghijklmno pqrstuvwxyzæøå C  Skriv små bokstavar  A …………

B …………

C …………

D …………

E …………

F …………

G …………

H …………

I …………

J …………

K …………

L …………

M …………

N …………

O …………

P …………

Q …………

R …………

S …………

T …………

U …………

V …………

W …………

X …………

Y …………

Z …………

Æ …………

Ø …………

Å …………

D  Skriv namnet ditt ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

E  Stav namnet ditt

LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 19


4 LAND OG SPRÅK A  Skriv rett land 1. Viviana og Felipe kjem frå �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2–

23

2. Idris kjem frå

SID

E2

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Samatar, Abdi og Madar kjem frå ������������������������������������������������������������������������������������������������ 4. Una og Anita kjem frå ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Juliana kjem frå �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Mali kjem frå �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Farid kjem frå ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B  Skriv rett språk 1. Viviana og Felipe snakkar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Idris snakkar �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Samatar, Abdi og Madar snakkar������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Una og Anita snakkar ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Juliana snakkar �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Mali snakkar �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Farid snakkar��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

C  Lag setningar om deltakarar i klassen din 

20  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs


5 FORTEL OM KLASSEN A  Fortel om klassen din• Kor mange går det i klassen din? • Kva dagar går du på kurs? • Når begynner kurset? • Når sluttar kurset? • Når er det pause? • Kva gjer du på kurset? • Kven sit du ved sida av?

B  Les eksempelteksten og skriv setningar om klassen din  Klassen min Vi er 20 deltakarar i klassen. Vi går på kurs fem dagar i veka. Vi begynner klokka ni. Vi sluttar klokka to. Vi har pause klokka elleve. Vi snakkar norsk. Vi les. Vi skriv. Vi høyrer på læraren.

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 21


6 KVA GJER DEI? Sjå på bileta og spør kvarandre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  1. Han står opp.   4. Han går til kurset.   7. Ho bruker PC. 10. Dei snakkar saman.

22  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs

  2. Han dusjar.   5. Han les.   8. Dei høyrer norsk. 11. Ho går heim.

  3. Han et.   6. Han skriv.   9. Dei høyrer på læraren. 12. Han gjer lekser.


7 KVA ER DET? Sjå på bileta og spør kvarandre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  1. ein blyant   4. ein PC   7. ein sekk 10. ei bok

  2. ein blyantspissar   5. ein stol   8. ei veske 11. eit viskelêr

  3. ein penn   6. ein pult   9. ei tavle 12. eit papir

LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 23


8 HUGSAR DU? A  Rett eller feil? Set kryss FEIL

1. Farid og Mali har pause klokka halv elleve.

6–

29

RETT SIDE

2

2. Dei går til kantina. 3. Mali kjøper eit glas jus og ein bolle. 4. Farid kjøper ein kopp kaffi og eit eple. 5. Mannen til Mali heiter Jan. 6. Mali og Jan har barn. 7. Mannen til Mali køyrer drosje. 8. Farid er gift.

B  Svar på spørsmåla 1. Når har Farid og Mali pause? 2. Kvar går dei? 3. Kva kjøper Mali? 4. Kva kjøper Farid? 5. Kva gjer dei i kantina? 6. Kva gjer mannen til Mali? 7. Når går Farid og Mali tilbake til klasserommet?

1. Dei har pause klokka����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Dei går�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Ho kjøper �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Han kjøper ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5. Dei drikk og et, og dei���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Han ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Dei går tilbake til klasserommet klokka ������������������������������������������������������������������������������������

24  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs


9 VIKTIGE ORD A  Omset til morsmålet ditt. Hald over og øv NORSK

MORSMÅL

måndag

......................................................................................................................................................

tysdag

......................................................................................................................................................

onsdag

......................................................................................................................................................

torsdag

......................................................................................................................................................

fredag

......................................................................................................................................................

laurdag

......................................................................................................................................................

søndag

......................................................................................................................................................

B  Omset til morsmålet ditt. Hald over og øv NORSK

MORSMÅL

eg

......................................................................................................................................................

du

......................................................................................................................................................

han

......................................................................................................................................................

ho

......................................................................................................................................................

vi

......................................................................................................................................................

de

......................................................................................................................................................

dei

......................................................................................................................................................

C  Lag setningar. Bruk orda frå oppgåve 9A og 9B

LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 25


10 PRONOMEN Skriv rett pronomen

Han  Ho  Dei Mali kjem frå Thailand.

……………………… kjem frå Thailand.

Mali snakkar thai.

……………………… snakkar thai.

Farid kjem frå Syria.

……………………… kjem frå Syria.

Farid snakkar arabisk.

……………………… snakkar arabisk.

Mali og Farid går på norskkurs.

……………………… går på norskkurs.

Mali og Farid går til kantina i pausen.

……………………… går til kantina i pausen.

Mali og Farid snakkar saman.

……………………… snakkar saman.

11 HUGSAR DU? A  Rett eller feil? Set kryss

0–

33

RETT SIDE

3

1. Farid går heim klokka halv to. 2. Farid gjer lekser klokka tre. 3. Farid et klokka fire. 4. Farid går ut klokka fem. 5. Han møter Ali klokka seks. 6. Han møter Ali i ei kantine. 7. Ali hjelper Farid. 8. Farid møter Ali på skulen. 9. Ali jobbar som frivillig for Røde Kors.

26  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs

FEIL


B  Svar på spørsmåla 1. Når går Farid heim?

Han går heim klokka ����������������������������������������������������������������

2. Når gjer han lekser?

Han gjer lekser klokka��������������������������������������������������������������

3. Når et han?

Han et klokka�������������������������������������������������������������������������������

4. Kva gjer han klokka fem?

Han ������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Kvar møter han Ali?

Han møter Ali på ein �����������������������������������������������������������������

6. Når møter han Ali?

Han møter Ali klokka�����������������������������������������������������������������

7. Kven jobbar Ali for?

Han jobbar for �����������������������������������������������������������������������������

8. Kva gjer Ali og Farid?

Dei ��������������������������������������������������������������������������������������������������

12 SPØRSMÅL OG SVAR Spør kvarandre og skriv svar etterpå. Hald over og øv 1. Kva heiter du?

Eg heiter��������������������������������������������������������������������

2. Kvar kjem du frå?

Eg kjem frå ���������������������������������������������������������������

3. Går du på norskkurs?

�������������������������������������������������������������������������������������

4. Når begynner kurset?

Kurset begynner klokka����������������������������������������

5. Når sluttar kurset?

Kurset sluttar klokka ���������������������������������������������

6. Når har du pause?

Eg har pause klokka ���������������������������������������������

7. Kva for dagar går du på norskkurs?

Eg går på norskkurs ���������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������

LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 27


LEKSJON 3

MALI HANDLAR 1 TALA 1–1000 A  Lær tala

100

200

300

400

500

hundre

to hundre

tre hundre

fire hundre

fem hundre

600

700

800

900

1000

seks hundre

sju hundre

åtte hundre

ni hundre

tusen

101

102

103

104

105

hundre og ein

hundre og to

hundre og tre

hundre og fire

hundre og fem

110

120

130

140

150

hundre og ti

hundre og tjue

hundre og tretti

hundre og førti

hundre og femti

B  Sei tala

  12

20

13

30

14

40

15

50

  16

60

17

70

18

80

19

90

  33

44

88

65

56

73

37

11

  27

72

46

77

64

92

29

88

520

340

930

710

690

870

450

260

258

524

173

956

598

420

792

653

264

370

616

881

111

714

818

915

28  LEKSJON 3: MALI HANDLAR


2 PENGAR Sjå på bileta og spør kvarandre

11

22

3

4

55

66

77

88

99

10 10

1. ei krone 2. fem kroner 5. femti kroner 7. to hundre kroner 9. tusen kroner

3. ti kroner 4. tjue kroner 6. hundre kroner 8. fem hundre kroner 10. bankkort

LEKSJON 3: MALI HANDLAR 29


3 MATVARER Kva er det? Sjå på bileta og spør kvarandre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  1. brød   5. smør   9. kjøt 13. mjølk 17. sjokolade

30  LEKSJON 3: MALI HANDLAR

  2. pasta   6. ost 10. olje 14. vatn 18. øl

  3. ris   7. kylling 11. krydder 15. jus 19. salt

  4. egg   8. fisk 12. sukker 16. vin 20. mjøl


4 FRUKT OG GRØNSAKER Kva er det? Sjå på bileta og spør kvarandre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  1. eit eple   5. ein ananas   9. ein melon 13. ein tomat 17. ein chili

  2. ei pære   6. druer 10. ein banan 14. ei potet 18. ein paprika

  3. ein kiwi   7. ein appelsin 11. ein løk 15. ei gulrot 19. ein brokkoli

  4. ein klementin   8. ein sitron 12. ein agurk 16. ein salat 20. ein kvitløk

LEKSJON 3: MALI HANDLAR 31


5 HUGSAR DU? A  Rett eller feil? Set kryss RETT

FEIL

8–

43

1. Mali går på biblioteket etter norskkurset. SIDE

3

2. Mali kjøper mat på butikken. 3. Mali finn alle varene. 4. Mali handlar berre frukt og grønsaker. 5. Ei dame i butikken hjelper Mali. 6. Varene kostar 105 kroner. 7. Mali betaler med kort. 8. Mali legg alle varene i handlevogna og går heim.

B  Svar på spørsmåla 1. Kvar går Mali etter norskkurset? 2. Kva finn ho ikkje? 3. Kven hjelper Mali? 4. Kvar står risen? 5. Kva for grønsaker kjøper Mali? 6. Kva kostar alle varene? 7. Korleis betaler Mali varene?

1. Ho går på �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Ho finn ikkje ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Risen står ved sida av ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Ho kjøper �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Varene kostar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7. Ho betaler med����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

32  LEKSJON 3: MALI HANDLAR


6 VIKTIGE ORD PÅ BUTIKKEN Omset til morsmålet ditt. Hald over og øv NORSK

MORSMÅL

Unnskyld, jobbar du her?

.........................................................................................................

Unnskyld, kan du hjelpe meg?

.........................................................................................................

Kvar finn eg ��������������������������������������?

.........................................................................................................

Har de �����������������������������������������������?

.........................................................................................................

Kva kostar ����������������������������������������?

.........................................................................................................

Takk for hjelpa.

.........................................................................................................

7 KVA ER KLOKKA? A  Sjå på bileta og spør kvarandre  11

12

11

1

10 9

3 8 6

3

6

2

4 7

5

6

12

1

10

2

8

4

9

3 8

kvart over eitt 01:15 13:15

11

1

9

4 7

5

12

10

2

8

eitt 01:00 13:00

11

1

9

4 7

12

10

2

3

7

5

halv to 01:30 13:30

6

5

kvart på to 01:45 13:45

B  Teikn visarar og skriv digital tid 11

12

11

1

10

3 8

4 7

6

5

11

1

10

2

9

12

3 8

4 7

6

5

11

1

10

2

9

12

2

9 4 7

6

1

10

2

8

4

9

3 8

12

3

7

5

6

5

kvart på tre

kvart over sju

kvart på fem

kvart over ni

14.45

………………………………

………………………………

………………………………

LEKSJON 3: MALI HANDLAR 33


8 HUGSAR DU? A  Rett eller feil? Set kryss

4–

47

RETT 4 SIDE

FEIL

1. Mali kjem heim klokka tre. 2. Mali legg matvarene i kjøleskapet. 3. Mali begynner å lage middag klokka halv fire. 4. Jan kjem heim klokka halv fem. 5. Jan dekkjer på bordet. 6. Mali og Jan et middag i stova. 7. Jan liker thaimat. 8. Mali synest Jan er morosam.

B  Svar på spørsmåla 1. Når kjem Mali heim? 2. Kvar legg ho kyllingen og grønsakene? 3. Når begynner ho å lage middag? 4. Kva lagar ho til middag? 5. Når kjem Jan heim? 6. Kvar et Jan og Mali middag?

1. Ho kjem heim ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Ho legg kyllingen og grønsakene i ��������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Ho begynner å lage middag ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Ho lagar ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Han kjem heim ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Dei et middag på ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

34  LEKSJON 3: MALI HANDLAR


9 HUGSAR DU? Rett eller feil? Set kryss

48

1. Mali ser på TV etter middagen.

FEIL

SIDE

RETT

–4

9

2. Jan gjer lekser etter middagen. 3. Jan ser nyheitene på TV. 4. Mali les om familie. 5. Mali må øve mykje på uttalen. 6. Jan synest Mali er flink.

 35


10 KVA GJER DEI? Sjå på bileta og spør kvarandre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  1. Mali handlar mat.   4. M  ali legg varene i kjøleskapet.   7. Mali koker ris. 10. Mali og Jan et middag.

36  LEKSJON 3: MALI HANDLAR

  2. Mali betaler med kort.   5. Mali lagar middag.

  3. Mali kjem heim.   6. Mali skjer opp kyllingen.

  8. Mali steikjer kyllingen. 11. Mali gjer lekser.

  9. Mali dekkjer på bordet. 12. Jan ser på TV.


11 MATVARER A  Sjå på bileta og skriv fleirtal

tomatar

ein tomat

fem

ein banan

tre ��������������������������������������������������

eit eple

tre���������������������������������������������������

ei potet

fire �������������������������������������������������

ein melon

to ����������������������������������������������������

ein appelsin

seks������������������������������������������������

ein sjokolade

tre���������������������������������������������������

ein ost

to ����������������������������������������������������

ei drue

fire��������������������������������������������������

ein klementin

fire��������������������������������������������������

ein agurk

to ����������������������������������������������������

eit egg

seks …

eit brød

fire �������������������������������������������������

egg……………………………

LEKSJON 3: MALI HANDLAR 37


B  Kva kostar varene? Sjå på prisane og skriv rett svar 11

2

3

49 kr

25 kr

5 kr

44

5

6

6 kr

30 kr

69 kr

77

8

39 kr

9

4 kr

fem……………… kroner.

1. Kva kostar bananen?

Han kostar …………….…

2. Kva kostar kyllingen?

Han kostar ………………………………………… kroner.

3. Kva kostar sjokoladen?

Han kostar ………………………………………… kroner.

4. Kva kostar osten?

Han kostar ………………………………………… kroner.

5. Kva kostar risen?

Han kostar ………………………………………… kroner.

6. Kva kostar pæra?

Ho kostar ………………………………………… kroner.

7. Kva kostar smøret?

Det kostar ………………………………………… kroner.

8. Kva kostar eplet?

Det kostar ………………………………………… kroner.

9. Kva kostar brødet?

Det kostar ………………………………………… kroner.

38  LEKSJON 3: MALI HANDLAR

25 kr


12 SPØRSMÅL OG SVAR A  Set kryss for det som passar for deg JA

NEI

1. Et du frukost? 2. Et du på skulen? 3. Et du mykje ris? 4. Et du mykje frukt? 5. Drikk du vin? 6. Et du mykje grønsaker? 7. Liker du fisk? 8. Liker du druer? 9. Liker du kylling? 10. Drikk du kaffi? 11. Drikk du te? 12. Liker du sjokolade? 13. Et du mykje kjøt? 14. Bruker du mykje krydder i maten?

B  Spør kvarandre. Bruk spørsmåla frå 12A C  Snakk saman om mat  Kva et du til frukost? Kva et du på skulen? Kva et du til middag? Kvar handlar du mat? Kor ofte handlar du mat? Kven lagar middag i familien din? Kven et du middag med? Kva for grønsaker bruker du?

LEKSJON 3: MALI HANDLAR 39


13 FORTEL OM MAT OG DRIKKE A  Fortel om maten du et Kva et du til frukost? Kva et du på skulen? Kva et du til middag?

40  LEKSJON 3: MALI HANDLAR


B  Skriv kva du et og drikk  Mat og drikke Eg et brød til frukost. Eg drikk mjølk og kaffi til frukost. Eg et frukt på skulen. Eg drikk te på skulen. Eg et kjøt, ris og grønsaker til middag. Eg drikk vin i helgene.

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

LEKSJON 3: MALI HANDLAR 41

Profile for Cappelen Damm

Hei! A1 Arbeidsbok spor 1, nynorsk (utdrag)  

Hei! A1 Arbeidsbok spor 1, nynorsk (utdrag)