Engelsk skoleordbok (utdrag)

Page 1


Shetland Islands Area

Shetland Islands Area

Orkney Islands Area

Orkney Islands Area Western Isles Area Isles Area Western

N N

LEWIS

LEWIS S

The Minch The Minch

ES

E E

RI D I DE

W

EB BR

W

H HE

S

HIGHLANDS

Inverness

Inverness

Loch Ness

Loch Ness

COLL COLL TIREE TIREE

Ben Nevis 1344m

TaTyay

Glasgow Glasgow

Belfast Monaghan

Connaught Connaught

Firth SolwayFirth Solway DISTRICT LAKEDISTRICT LAKE

n haa nn non no

Dublin Dublin

IIrri isshh SSeeaa Blackpool Blackpool

IRISH REPUBLIC REPUBLIC IRISH Limerick Limerick Wicklow Wicklow

Anglesey Anglesey

Arklow Arklow

Liverpool Liverpool

Snowdon Snowdon 1085m 1085m

NewRoss Ross New Waterford Waterford

Cork Cork

TeTe eses

Middlesbrough Middlesbrough

MOORS YORKSHIREMOORS YORKSHIRE

York York Leeds Leeds Humberside

Humberside Hull Hull

Manchester Manchester Sheffield Sheffield

eeee DD

Stoke-on-Trent Stoke-on-Trent

i nt t SSaai n rnrn Bay Cardigan Cardigan Bay veve SeSe GGeeoor rggee' s' s WALES WALES CChhaannnneel l

Derby Derby

Nottingham Nottingham

The Wash TheWash

Leicester

Birmingham Birmingham

LeicesterTHE FENS THE FENS Nen Nen

ENGLAND ENGLAND Avon Avon

UsUs kk

Newport Newport

Cardiff Cardiff Av

on A

Gloucester

n

Ipswich Ipswich

London London Southend-on-Sea Southend-on-Sea

Islands ChannelChannel Islands

Alderney Alderney Sark Sark Jersey Jersey

EEnngglli isshh CChhaannnneell FRANCE FRANCE

21/03/16 10:19

BAHAMAS

Guernsey

NORTH DOWNS NORTHDOWNS

Miami

Guernsey

Engelsk skoleordbok_forsatser.indd 2

TThhaa m mees s

Luton Luton

Thames Estuary Estuary Thames Southampton Southampton Portsmouth Plymouth Bournemouth Bournemouth Plymouth Dover Dover PortsmouthSOUTH DOWNS SOUTH DOWNS Strait of Brighton Brighton of Strait of Isle Dover Isle of Wight Dover Wight

DARTMOOR DARTMOOR

Cornwall Cornwall

Oxford Oxford

vo

SALISBURY SALISBURY PLAIN PLAIN

EE xexe

EXMOOR EXMOOR

Gloucester

Bristol Bristol

Norwich

GrGeraetatOOu u Cambridge Cambridge

Northampton Northampton

s see

Swansea Swansea

Isles Scilly IslesofofScilly

Gulf of Mexico

SS h

Drogheda Drogheda

se Ouuse O

Killarney Killarney

Douglas Douglas

Newcastle P

Munster Munster

Leinster Leinster

Newcastle

978m 978m Scafell Pike Pike Scafell

IESS NN IE PEENN

Man ofofMan IsleIsle

NNOORRTTHH SSEEAA

d eeede Tw Tw

T Ty yne ne

Carlisle Carlisle

Ree Lough Ree Lough

Foynes Foynes

SOUTHERN SOUTHERN UPLANDS UPLANDS

Neagh LoughNeagh Lough Belfast

Monaghan

Galway Galway Tullamore Tullamore

Forth of Forth Firthof Firth

Edinburgh Edinburgh SCOTLAND SCOTLAND

IRELAND NORTHERN IRELAND NORTHERN

Castlebar Castlebar

Aran Islands

Fife Fife

e yd e Cl lyd C

Donegal Donegal

Dundee

Lomond LochLomond Loch

ARRAN ARRAN e KINTYRE KINTYRE yyd CCll ooff h h t ritr FiF

Donegal Bay

Aberdeen Aberdeen

Dundee

Perth Perth

ISLASY ISLASY

Sligo Sligo

De Dee e

GRAMPIAN GRAMPIAN MOUNTAINS MOUNTAINS

MULL MULL JURA JURA

Donegal Bay

ey Sepy Sp

Ben Nevis 1344m

M E X I C O

AATTLLAANNTTIICC OOCCEEAANN

Aran Islands

h rht Frti Fy i rya a o or M M

Tren Trent t

S

NORTH NORTH WEST WEST HIGHLANDS

SKYE SKYE


Montana

Wyoming

L uron .H

e

Buffalo

t

Ohio

lifo

Norfolk

Maryland

Maine

Washington DC

Delaware

rni a

Charlotte

North Carolina

Virginia

West Virginia

onn Island L. Detroit ecti New York cut Cleveland Pennsylvania Philadelphia Pittsburgh New Jersey

New rio Hampshire nta L. O New York husetts Boston Massac Rhode C

E ri

Vermon

Milwaukee Chicago

Illinois

Indianapolis

Kentucky Tennessee

Nashville

Georgia

Jacksonville

South Carolina

Atlanta

Louisville

Indiana

Wisconsin

uperior L. S

C A N A D A

North Dakota

Minnesota

Iowa

Minneapolis

South Dakota

Omaha

Nebraska

Saint Louis

Memphis

Missouri Tulsa

Kansas City

Kansas Oklahoma City

Denver

Albuquerque

Colorado

Salt Lake City

Utah

Idaho

Washington

Seattle

Portland

Oregon

Sacramento

Nevada

Los Angeles

Arizona Phoenix

Oklahoma

Birmingham

Arkansas

Mississippi

Mobile New Orleans

ATLANTIC OCEAN

21/03/16 10:19

Engelsk skoleordbok_forsatser.indd 3

New Mexico

Dallas

Louisiana Houston

E

San Francisco

San Diego Tucson

El Paso

Fort Worth

Texas Austin San Antonio

Ipswich Ipswich

Florida

Miami

BAHAMAS

Dover Dover rait of ait of over over

Tampa

Norwich ge

Alabama h

Ca

Islands Area

L. Michiga n

Gulf of Mexico

end-on-Sea hend-on-Sea Estuary sEstuary

M E X I C O

H SSEEAA

PACIFIC OCEAN

d Islands AreaENGELSK SKOLEORDBOK engelsk · norsk norsk · engelsk

Engelsk skoleordbok_innledende sider.indd 1

16/03/16 15:36


Engelsk skoleordbok_innledende sider.indd 2

16/03/16 15:36


Herbert Svenkerud Kari Bjerkeng Anne Lerø

ENGELSK SKOLEORDBOK engelsk · norsk norsk · engelsk

Engelsk skoleordbok_innledende sider.indd 3

16/03/16 15:36


© CAPPELEN DAMM AS 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Grafisk design: Tank Omslagsdesign: Tank Layout: Tank Illustrasjoner: Kari Sortland Minigrammatikk: Birgitte Grande Kart: Reidar Fossum Sats: Birgitte Hvidsten Forlagsredaktør: Inger-Ma Gabrielsen Trykk: UAB Balto Print, Litauen 2016

Utgave: 2 Opplag: 1 ISBN 978-82-02-49702-6 www.cappelendamm.no www.cdu.no

Engelsk skoleordbok_innledende sider.indd 4

16/03/16 15:36


Forord Engelsk skoleordbok er basert på Engelsk ordbok av Herbert Svenkerud. To lærere, Kari Bjerkeng og Anne Lerø, har forkortet og tilrettelagt materialet og gjort Engelsk skoleordbok til en ordbok spesielt tilpasset elever i grunnskolen. Ordboka består av en engelsk-norsk del og en norsk-engelsk del, hver med over 16 000 oppslagsord. Ordutvalget tar sikte på å dekke de helt sentrale ordene i engelsk og norsk; akkurat de ordene elevene trenger. Layout og grafiske virkemidler er valgt for å sikre en så oversiktlig fremstilling som mulig. Målet er at elevene lett og raskt skal finne det de leter etter. Oversettelser som er gruppert etter et betydningsnummer i blått, hører naturlig sammen. Hvis det bare er én betydningsgruppe, er ikke den nummerert. Ofte er betydningsnummeret etterfulgt av en kursivert, kort og presis beskrivelse av betydningen. Slike spesifiserende opplysninger kommer i parentes foran én eller flere oversettelser. I tillegg kan betydningsforskjeller tydeliggjøres ved hjelp av forklarende parenteser etter oversettelsene. Til sammen skulle dette sikre at alle betydningsforskjeller og betydningsnyanser kommer klart frem. Semikolon mellom oversettelser innenfor en betydningsgruppe markerer at de ligger nær opp til hverandre i betydning, men at de ikke er nær nok til å være utbyttbare med hverandre. Komma mellom oversettelser innenfor betydningsgruppa, derimot, markerer at de er så nær hverandre i betydning at de i de fleste kontekster er utbyttbare med hverandre. Engelsk skoleordbok har ellers et spesielt fokus på idiomer, ordtak, uttrykk og faste vendinger. Disse er alfabetisk ordnet i egne seksjoner under tilhørende oppslagsord. Ordboka prioriterer med dette det idiomatiske, noe som er ekstra viktig på dette stadiet av språkopplæringen. Til hjelp for fremmedspråklige som lærer norsk, er det i den norsk-engelske delen oppgitt kjønn for de norske substantivene. Tipsrammene i den norsk-engelske delen belyser ting som erfaringsmessig volder problemer for norske elever som lærer engelsk. I den norsk-engelske delen finner man også utvalgte illustrasjoner som tjener som små temaordlister hvor ord innenfor et område er samlet på et sted. Oslo, mars 2016

Engelsk skoleordbok_innledende sider.indd 5

Redaksjonen

16/03/16 15:36


Brukernøkkel ENGELSK–NORSK oppslagsord alternative betydninger

faste uttrykk

lydskrift (IPA) stilistisk nivå

variant av oppslagsordet

bear1 [beə] s (zool) bjørn bear2 [beə] v, ureg: bore, born 1 (særlig fig) bære 2 holde ut, tåle 3 gi, yte, komme med 4 (NB perf part: borne) føde; bear a child føde et barn; she has borne five children hun har født fem barn; he was born in 1982 han ble født i 1982 bear oneself oppføre seg; føre seg bear somebody company holde noen med selskap bear up (well) klare seg bra bear with somebody bære over med noen bear witness to vitne om cocksure [ˌkɒkˈʃʊə] adj skråsikker cocky [ˈkɒkɪ] adj 1 (dgl) kjepphøy 2 → cocksure coco [ˈkəʊkəʊ] s 1 kokos 2 (bot) kokospalme cocoa [ˈkəʊkəʊ] s kakao coconut [ˈkəʊkənʌt] s (bot) kokosnøtt cod [kɒd], codfish s (zool) torsk color [ˈkʌlə] s (amer) → colour

colour1, (amer) color [ˈkʌlə] s farge, fargestoff like oppslagsord, forskjellig ordklasse colour2, (amer) color [ˈkʌlə] v eller opprinnelse 1 farge; få/ta farge; rødme 2 (fig) overdrive, pynte på

Engelsk skoleordbok_innledende sider.indd 6

full bøyning av uregelmessige verb

eksempler på bruk

henvisning

ordklasse

språkområde

overført betydning

16/03/16 15:36


7

brukernøkkel

NORSK–ENGELSK oppslagsord

alternative betydninger

like oppslagsord, forskjellig ordklasse eller opprinnelse

beskrivelse av betydnings­alternativ

faste uttrykk

fagkode

kråke s f (zool) crow ku s f (zool) cow kubaner, cubaner m s Cuban kubansk, cubansk adj Cuban kubbe s m log kube s m 1 (bikube) hive 2 (terning) cube kubikkmeter s m cubic metre, cubic meter (amer) kue v cow, subdue; hun lot seg ikke kue she was not subdued kul1 s m bump kul2 adj cool (dgl) kulde s m/f cold, frost; coldness; de døde av kulde they died from cold kuldegrad s m degree of cold, degree of frost kuldegysning s m chill; cold shiver kule s m/f 1 ball 2 (geværkule, pistolkule) bullet 3 (kanonkule) ball 4 (til kulestøt) shot, weight støte kule put the shot, put the weight kulekjøring s m/f (sport) mogul event, mogul skiing pigg s m (av metall) spike; (på piggtråd) barb piggdekk s n studded tyre, studded tire (amer) pigge v pigge av hurry off, take off, push off pigge opp liven up, stimulate piggsko s m spiked shoe piggsvin s n (zool) → pinnsvin piggtråd s m barbed wire

Engelsk skoleordbok_innledende sider.indd 7

variant av oppslagsordet

eksempel på bruk

stilistisk nivå

ordklasse kjønn

språkområde

henvisning

16/03/16 15:36


Uttale og lydskrift Uttalen følger Jones/Gimson: English Pronouncing Dictionary med lydskrifttegn som definert i Principles of the International Phonetic Association (IPA). Stort sett er bare én uttaleform oppført, nemlig den som Jones/Gimson fører opp først, dvs. den som mest utbredt. Andre uttaleformer enn dem som er oppført, kan være like «riktige»; især kan så vel uttale som betoning skifte når ordene opptrer sammenhengende i dagligtalen. Ubetonte vokallyder angitt med lydtegnet [ə] faller da bort, likesom diftonglyden [əʋ] i ubetonte stavelser kan bli redusert til [ə]. Trykksterk stavelse, hovedtrykk (primary stress), er markert med ['], sekundært trykk, eller bitrykk (secondary stress) med [ˌ]. Aksenttegnet står foran den stavelsen som har trykket, f.eks. photograph ['fəʋtəɡrɑ:f] med trykk på første stavelse, photography [fə'tɒɡrəfi] med trykk på annen stavelse, og photographic [ˌfəʋtə'ɡræfik] med sekundært trykk på første stavelse og hovedtrykket på tredje. Lang vokal er markert med kolon [:] etter vokalen, for eksempel between [bi'twi:n]. Vokaler og diftonger 1) i: som i see [si:] 2) i som i sit [sit] 3) e som i ten [ten] 4) æ som i hat [hæt] 5) ɑ som i arm [ɑ:m] 6) ɒ som i got [ɡɒt] 7) ɔ: som i saw [sɔ:] 8) ʋ som i put [pʋt] 9) u: som i too [tu:] 10) ʌ som i cup [kʌp] 11) ɜ: som i fur [f ɜ:] 12) ə som i ago [ə'ɡəʋ] 13) ei som i page [peidʒ] 14) əʋ som i home [həʋm] 15) ai som i five [faiv] 16) aʋ som i now [naʋ] 17) ɔi som i join [dɔin] 18) iə som i near [niə] 19) ə som i hear [heə] 20) ʋə som i pure ['pjʋə]

Konsonanter 1) p som i pen [pen] 2) b som i bad [bæd] 3) t som i tea [ti:] 4) d som i did [did] 5) k som i cat [kæt] 6) ɡ som i got [ɡɒt] 7) t som i chin [tʃin] 8) ʒ som i June [dʒu:n] 9) f som i fall [fɔ:l] 10) v som i voice [vɔis] 11) θ som i thin [θin] 12) ð som i then [ðen] 13) s som i so [səʋ] 14) z som i zoo [zu:] 15) ʃ som i she [ʃi:] 16) som i vision ['viʒn] 17) h som i how [haʋ] 18) m som i man [mæn] 19) n som i no [nəʋ] 20) ŋ som i sing [siŋ] 21) l som i leg [leɡ] 22) r som i red [red] 23) j som i yes [jes] 24) w som i wet [wet]

Dessuten brukes χ som lydtegn for ch som i skotsk loch [lɒχ].

Engelsk skoleordbok_innledende sider.indd 8

16/03/16 15:36


9

Forkortelser adj adjektiv adv adverb amer amerikansk, i amerikansk språkbruk anatomi, anatomisk anat art artikkel best bestemt biologi, biologisk biol bokl boklig botanikk, botanisk bot brit britisk, i britisk-engelsk språkbruk data databehandling dgl dagligtale det vil si dvs eg egentlig eller el elektrisitet, elektrisk elek ent entall femininum, hunkjønn f for eksempel f.eks. fig figurlig, i figurlig/overført betydning flertall fl fotografi, fotografisk foto fysikk, fysisk fys geografi, geografisk geogr geologi, geologisk geol gammel, i gammeldags språkbruk gml grammatikk, grammatisk gram historie, historisk hist hum humoristisk inf infinitiv interjeksjon, utropsord interj iron ironisk jamfør, sammenlign jf jur juridisk kjemi, kjemisk kjem kollektiv(t), som kollektivord koll komp komparativ konj konjunksjon

Engelsk skoleordbok_innledende sider.indd 9

lat latinsk maskulinum, hankjønn m matematikk, matematisk mat medisin, medisinsk med mekanikk, mekanisk mek merkantilt, i forretningsspråket merk med hensyn til mht militært, i militær språkbruk mil motsatt, i motsetning til mots mus musikk nøytrum, intetkjønn n neds nedsettende og så videre osv part partisipp perf perfektum pers personlig petro petroleum, som har med oljeutvinning å gjøre på grunn av pga poet poetisk politikk, politisk pol prefiks, forstavelse pref prep preposisjon pres presens pret preteritum pron pronomen registrert varemerke ® religion, i religiøs språkbruk rel substantiv s sjø sjøfart sup superlativ teat teater tele telefoni televisjon, fjernsyn tv ubest ubestemt univ universitet ureg uregelmessig verb v vulg vulgært zoologi, zoologisk zool

16/03/16 15:36


10

Engelsk skoleordbok_innledende sider.indd 10

16/03/16 15:36


a

11

A a1, A [eɪ] s (bokstaven) a, A a2 [ə], (betont:) [eɪ] ubest art (foran ord som begynner med konsonantlyd) en, ei, et; a boy en gutt; a girl ei jente; a child et barn abandon [əˈbændən] v 1 forlate, svikte 2 avstå, oppgi, overgi abbey [ˈæbɪ] s 1 abbedi 2 kloster abbreviate [əˈbri:vɪeɪt] v forkorte (særlig ord) abbreviation [əˌbri:vɪˈeɪʃn] s forkortelse abduct [æbˈdʌkt] v bortføre abduction [æbˈdʌkʃn] s bortføring, bortførelse ability [əˈbɪlətɪ] s dyktighet, evne to the best of my ability så godt jeg kan ablaze [əˈbleɪz] adj, adv 1 i brann; i lys lue 2 strålende (opplyst) 3 (fig) glødende ablaze with glødende av, blussende av able [ˈeɪbl] adj dyktig, flink; kvalifisert be able to være i stand til å ably [ˈeɪblɪ] adv dyktig abnormal [æbˈnɔ:ml] adj abnorm, unormal abnormality [ˌæbnɔ:ˈmælətɪ] s avvik, abnormitet aboard [əˈbɔ:d] adv, prep om bord abolish [əˈbɒlɪʃ] v avskaffe, oppheve abolition [ˌæbəˈlɪʃn] s 1 avskaffelse, opphevelse 2 (hist) avskaffelse av slaveriet abominable [əˈbɒmɪnəbl] adj avskyelig, fæl aboriginal1 [ˌæbəˈrɪdʒənl] s urinnbygger; innfødt (person) aboriginal2 [ˌæbəˈrɪdʒənl] adj opprinnelig, uraborigine [ˌæbəˈrɪdʒənɪ] s aborigin, urinnbygger Aborigine (særlig om urinnbyggerne i Australia) aborigin abort [əˈbɔ:t] v 1 abortere 2 (fig) mislykkes; ikke bli noe av; (dgl) gå i vasken

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 11

absence 3 (data) avbryte (program) abortion [əˈbɔ:ʃn] s abort have an abortion ta abort abound [əˈbaʊnd] v kry, myldre, vrimle, yre abound in abound with kry av, myldre av, vrimle av, yre av about1 [əˈbaʊt] adj 1 (rundt) omkring 2 i nærheten 3 på farten; i omløp; ute (blant folk) 4 om lag, omtrent it's about time det er på tide that's about the size of it (omtrent) sånn er det/ligger det an about2 [əˈbaʊt] prep 1 omkring (i); rundt (omkring); have money about one ha penger på seg 2 angående, om be about to skulle til å above1 [əˈbʌv] adv 1 over, ovenpå 2 ovenfor; lenger oppe 3 foran, tidligere as mentioned above som nevnt ovenfor, som nevnt tidligere from above ovenfra, fra oven above2 [əˈbʌv] prep 1 over; høyere enn 2 mer enn above all fremfor alt be above criticism/suspicion være hevet over kritikk/mistanke above board [əˌbʌvˈbɔ:d] adj, adv ærlig; likefrem; åpen; åpent above-mentioned [əˌbʌvˈmenʃnd] adj ovennevnt abreast [əˈbrest] adv side om side; (fig også) à jour keep abreast of somebody holde tritt med noen abridge [əˈbrɪdʒ] v forkorte (tekst) abridgement [əˈbrɪdʒmənt] s sammendrag; forkortet versjon, forkortet utgave; forkortelse abroad [əˈbrɔ:d] adv utenlands abrupt [əˈbrʌpt] adj 1 plutselig, uventet 2 barsk, brysk; brå; kort 3 bratt, steil absence [ˈæbsəns] s fravær; mangel; fraværenhet absence from fravær fra absence of mangel på, mangel av absence of mind åndsfraværenhet; fraværenhet leave of absence permisjon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


absent absent1 [æbˈsent] v absent oneself from something fjerne seg fra noe, holde seg borte fra noe absent2 [ˈæbsənt] adj fraværende; manglende absentee [ˌæbsənˈti:] s fraværende person absent-minded [ˌæbsəntˈmaɪndɪd] adj distré, åndsfraværende, fraværende absolute [ˈæbsəlu:t] adj 1 absolutt, fullstendig 2 eneveldig, uinnskrenket absolutely [ˈæbsəlu:tlɪ] adv 1 absolutt, ubetinget 2 (dgl) [ˌæbsəˈlu:tlɪ] absolutt!; ja visst!; det skal være sikkert (og visst)! absorb [əbˈsɔ:b] v absorbere, suge opp be absorbed in something være fordypet i noe abstain [əbˈsteɪn] v 1 avstå, avholde seg 2 unnlate å stemme (ved valg) abstain from avstå fra, avholde seg fra abstainer [əbˈsteɪnə] s avholdskvinne, avholdsmann abstinence [ˈæbstɪnəns] s avhold, avholdenhet abstinent [ˈæbstɪnənt] adj avholdende abstract1 [ˈæbstrækt] s sammendrag, utdrag abstract2 [ˈæbstrækt] adj abstrakt absurd [əbˈsɜ:d] adj absurd; latterlig, tåpelig; meningsløs absurdity [əbˈsɜ:dətɪ] s absurditet, meningsløshet abundance [əˈbʌndəns] s mengde, overflod; rikelighet an abundance of en overflod av abundant [əˈbʌndənt] adj rikelig, mer enn nok be abundant in something ha rikelig av noe, være rik på noe abuse1 [əˈbju:s] s 1 misbruk 2 mishandling 3 overhøvling, skjellsord; (dgl også) kjeft abuse2 [əˈbju:z] v 1 misbruke 2 mishandle 3 rakke ned på; skjelle ut abusive [əˈbju:siv] adj fornærmelig; grov abysmal [əˈbɪzml] adj bunnløs abyss [əˈbɪs] s avgrunn academic1 [ˌækəˈdemɪk] s akademiker academic2 [ˌækəˈdemɪk] adj akademisk (især i betydningen teoretisk) academical [ˌækəˈdemɪkl] adj akademisk academy [əˈkædəmɪ] s akademi the Academy Award (amer, film) Oscar

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 12

12

acclimatize accelerate [əkˈseləreɪt] v akselerere; øke farten, sette opp farten acceleration [ækˌseləˈreɪʃn] s akselerasjon; fartsøkning accelerator [əkˈseləreɪtə] s 1 (på bil) gasspedal 2 (data) snarveistast 3 (fys) akselerator accent1 [ˈæksənt] s 1 tyngde, vekt 2 aksent; speak with a foreign accent snakke med utenlandsk aksent 3 trykk; the accent is on the last syllable trykket ligger på siste stavelse 4 aksenttegn accent2 [ækˈsent] v 1 legge trykket på 2 aksentuere, betone; legge vekt på accentuate [ækˈsentjʊeɪt] v fremheve, understreke; vektlegge accentuation [ækˌsentjʊˈeɪʃn] s betoning; vekt; vektlegging accept [əkˈsept] v akseptere, godta; motta acceptable [əkˈseptəbl] adj akseptabel acceptance [əkˈseptəns] s 1 godkjenning 2 (merk) aksept access1 [ˈækses] s adgang; (også data) tilgang gain access to få adgang til access2 [ˈækses] v få tilgang til accessary [əkˈsesərɪ] s medskyldig (person) accessible [əkˈsesəbl] adj tilgjengelig, åpen accessible to the (general) public åpen for publikum accessory1 [əkˈsesərɪ] s rekvisitt; (særlig flertall) tilbehør, utstyr accessory2 [əkˈsesərɪ] s → accessary accident [ˈæksɪdənt] s 1 tilfelle, slump 2 uhell, ulykkestilfelle accidents will happen ulykker er ikke til å unngå by accident tilfeldigvis meet with an accident komme ut for en ulykke accidental [ˌæksɪˈdentl] adj tilfeldig accidentally [ˌæksɪˈdentəlɪ] adv tilfeldigvis acclaim1 [əˈkleɪm] s bifall; bifallsrop, bifallsytring acclaim2 [əˈkleɪm] v hylle; utrope (f.eks. til konge) acclamation [ˌækləˈmeɪʃn] s bifall; akklamasjon acclimatize, acclimatise [əˈklaɪmətaɪz] v akklimatisere; akklimatiseres; tilpasse (seg); venne (seg) til

16/03/16 15:48


accommodate accommodate [əˈkɒmədeɪt] v 1 huse, romme; gi plass til, ha plass til 2 hjelpe 3 tillempe, tilpasse accommodating [əˈkɒmədeɪtɪŋ] adj imøtekommende, medgjørlig accommodation [əˌkɒməˈdeɪʃn] s 1 innlosjering; husrom, losji 2 plass 3 tilpasning accompaniment [əˈkʌmpənɪmənt] s 1 følge; tilbehør 2 (mus) akkompagnement accompany [əˈkʌmpənɪ] v 1 følge, ledsage 2 (mus) akkompagnere accomplice [əˈkʌmplɪs] s medskyldig (person) accomplish [əˈkʌmplɪʃ] v 1 fullføre 2 oppnå accomplished [əˈkʌmplɪʃt] adj 1 fullført 2 oppnådd 3 dyktig, flink; (fullt) utlært accomplishment [əˈkʌmplɪʃmənt] s 1 fullføring 2 prestasjon 3 dyktighet; ferdighet accord [əˈkɔ:d] s 1 enighet, samstemmighet 2 overenskomst; pakt of one's own accord av egen (fri) vilje with one accord enstemmig, samstemmig accordance [əˈkɔ:dəns] s samsvar in accordance with i overensstemmelse med, i samsvar med according [əˈkɔ:dɪŋ] adv according to etter, ifølge; i overensstemmelse med, i samsvar med; according to the Bible ifølge Bibelen accordingly [əˈkɔ:dɪŋlɪ] adv altså, følgelig; deretter account1 [əˈkaʊnt] s 1 konto 2 avregning; regnskap 3 beregning, utregning 4 beretning, utredning 5 hensyn; betydning; nytte by all accounts etter alt å dømme on account of på grunn av on my account for min skyld on no account langt ifra, på ingen måte take into account regne med, ta i betraktning account2 [əˈkaʊnt] v betrakte som

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 13

13

acquaint account for svare for, gjøre rede for accountable [əˈkaʊntəbl] adj ansvarlig accountant [əˈkaʊntənt] s 1 regnskapsfører; bokholder 2 revisor accounting [əˈkaʊntɪŋ] s regnskapsføring; bokføring; bokholderi accumulate [əˈkju:mjʊleɪt] v akkumulere; hope (seg) opp accuracy [ˈækjʊrəsɪ] s nøyaktighet accurate [ˈækjʊrət] adj nøyaktig accusation [ˌækju:ˈzeɪʃn] s anklage, beskyldning accuse [əˈkju:z] v anklage, beskylde accuse of anklage for accustom [əˈkʌstəm] v venne accustomed to vant til ace [eɪs] s 1 (i kortspill) ess 2 (i terningkast) ener 3 (om person) ener; stjerne have an ace up one's sleeve ha noe i bakhånden, ha et ess i ermet within an ace of på nippet til ache1 [eɪk] s smerte ache2 [eɪk] v gjøre vondt, verke ache for lengte etter achievable [əˈtʃi:vəbl] adj oppnåelig achieve [əˈtʃi:v] v 1 fullføre 2 oppnå; vinne achievement [əˈtʃi:vmənt] s 1 fullføring 2 prestasjon; ytelse acid1 [ˈæsɪd] s 1 syre 2 (slang) LSD acid2 [ˈæsɪd] adj sur, syrlig; syreacidity [əˈsɪdətɪ] s syrlighet, surhet acid rain s sur nedbør acknowledge [əkˈnɒlɪdʒ] v 1 erkjenne, innrømme; they refused to acknowledge that they were defeated de nektet å erkjenne at de var slått 2 bekrefte 3 påskjønne acknowledgement [əkˈnɒlɪdʒmənt] s 1 erkjennelse; bekreftelse 2 kvittering 3 påskjønnelse; anerkjennelse acne [ˈæknɪ] s (med) kvise; filipens acoustic [əˈku:stɪk] adj akustisk acoustics [əˈku:stɪks] s (fl, men tar verbet i ent) akustikk acquaint [əˈkweɪnt] v gjøre kjent

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


acquaintance acquaint oneself with something gjøre seg kjent med noe acquaintance [əˈkweɪntəns] s 1 kjennskap 2 bekjentskap 3 bekjent, kjenning make somebody's acquaintance bli kjent med noen acquire [əˈkwaɪə] v skaffe (seg) acquired [əˈkwaɪəd] adj anskaffet; (særlig) tillært; tilvent an acquired taste noe man må venne seg til acquirement [əˈkwaɪəmənt] s ferdighet; (flertall også) kunnskaper; talent; talenter acquisition [ˌækwɪˈzɪʃn] s anskaffelse acquit [əˈkwɪt] v frifinne, frikjenne acquittal [əˈkwɪtl] s frifinnelse acre [ˈeɪkə] s 1 flatemål (drøyt 4 mål) 2 (særlig flertall) jorde; jorder acreage [ˈeɪkərɪdʒ] s 1 areal (målt i 'acres') 2 land, landområde acrid [ˈækrɪd] adj bitter; skarp acrobat [ˈækrəbæt] s akrobat acrobatics [ˌækrəˈbætɪks] s (fl, men tar verbet i ent) akrobatikk across [əˈkrɒs] prep, adv (tvers) over; (i kryssord) vannrett acrylic [əˈkrɪlɪk] s akryl act1 [ækt] s 1 gjerning 2 handling 3 lov 4 akt (i skuespill); opptreden in the act of i ferd med å put on an act gjøre seg til act2 [ækt] v 1 handle; foreta (seg) noe, gjøre noe 2 arbeide; virke; fungere 3 oppføre seg 4 utføre; oppføre, spille; opptre 5 late som; spille (komedie) act up to leve opp til action [ˈækʃn] s 1 gjerning; aksjon, handling 2 arbeid; virksomhet 3 oppførsel 4 innvirkning; virkning 5 kamp; kamphandling 6 (jur) sak bring an action against somebody anlegge sak mot noen, gå til sak mot noen put out of action stanse, stoppe, sette ut av

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 14

14

addict virksomhet take action gå til aksjon/handling activate [ˈæktɪveɪt] v 1 aktivisere; sette i gang 2 aktivere 3 (data) starte active [ˈæktɪv] adj 1 aktiv, virksom; play an active part spille en aktiv rolle 2 (gram) the active voice aktiv activist [ˈæktɪvɪst] s aktivist activity [ækˈtɪvətɪ] s 1 aktivitet; virksomhet 2 beskjeftigelse actor [ˈæktə] s (om mann) skuespiller actress [ˈæktrəs] s (om kvinne) skuespiller, skuespillerinne actual [ˈæktʃʊəl] adj 1 faktisk; reell, virkelig; egentlig 2 nåværende actuality [ˌæktʃʊˈælətɪ] s 1 virkelighet 2 (især fl) kjensgjerninger actually [ˈæktʃʊəlɪ] adv egentlig; faktisk; i virkeligheten acupuncture [ˈækjʊpʌŋktʃə] s akupunktur acute [əˈkju:t] adj 1 fin; skarp 2 spiss; acute angle spiss vinkel 3 høy; skingrende 4 akutt ad [æd] (kortform av advertisement) AD [ˌeɪˈdi:] (lat, forkortelse for Anno Domini) etter Kristus, etter Kristi fødsel, e.Kr. adamant [ˈædəmənt] adj hard; ubøyelig adapt [əˈdæpt] v tilpasse; bearbeide adapt for bearbeide for adapt to tilpasse til adaptable [əˈdæptəbl] adj tilpasningsdyktig; smidig adaptation [ˌædæpˈteɪʃn] s tilpasning; bearbeidelse; bearbeidet versjon adapter, adaptor [əˈdæptə] s 1 bearbeider, tilrettelegger; tilpasser 2 (elek, mek) omformer, adapter add [æd] v addere, legge sammen; tilføye add in regne med add up legge sammen, summere it adds up det stemmer it adds up to det blir/utgjør (til sammen), det kommer (alt i alt) på, det betyr (så mye som) adder [ˈædə] s huggorm addict1 [ˈædɪkt] s misbruker addict2 [əˈdɪkt] v

16/03/16 15:48


addiction be addicted to something være avhengig av noe addiction [əˈdɪkʃn] s avhengighet addictive [əˈdɪktɪv] adj vanedannende addition [əˈdɪʃn] s tilføyelse, tillegg in addition to i tillegg til additional [əˈdɪʃənl] adj tilføyd, tillagt; ytterligere; tilleggsadditive [ˈædɪtɪv] s tilsetning; tilsetningsstoff address1 [əˈdres] s 1 adresse 2 henvendelse 3 tale 4 opptreden form of address tiltaleform address2 [əˈdres] v 1 adressere 2 henvende seg (til); snakke (til), tale (til); rette address oneself to something gi seg i kast med noe address to rette til adequacy [ˈædɪkwəsɪ] s tilstrekkelighet adequate [ˈædɪkwət] adj 1 nok, tilstrekkelig; adekvat 2 tilsvarende 3 passende, skikket; brukbar adhere [ədˈhɪə] v adhere to 1 holde fast ved, fastholde, holde seg til 2 (om ideologi, tro) slutte seg til adherence [ədˈhɪərəns] s 1 det å holde fast 2 troskap adherent [ədˈhɪərənt] s tilhenger (av parti eller organisasjon) adhesion [ədˈhi:ʒn] s 1 fastklebing 2 støtte; tilslutning adhesive [ədˈhi:sɪv] adj klebrig; limadjacent [əˈdʒeɪsənt] adj nærliggende; tilgrensende adjective [ˈædʒɪktɪv] s (gram) adjektiv adjoin [əˈdʒɔɪn] v grense adjoin to grense til adjoining [əˈdʒɔɪnɪŋ] adj tilgrensende, tilstøtende; nærliggende adjourn [əˈdʒɜ:n] v 1 avbryte (et møte), heve (et møte); ta (en) pause 2 utsette adjournment [əˈdʒɜ:nmənt] s utsettelse; (midlertidig) avbrytelse adjust [əˈdʒʌst] v justere, regulere; tilpasse adjustable [əˈdʒʌstəbl] adj regulerbar

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 15

15

adrift adjustment [əˈdʒʌstmənt] s justering, regulering; tilpasning administer [ədˈmɪnɪstə] v 1 administrere; bestyre, styre, forvalte 2 dele ut, porsjonere ut; gi administer the law håndheve loven administer to ta seg av administration [ədˌmɪnɪˈstreɪʃn] s 1 administrering; administrasjon 2 ledelse, styre 3 (særlig amer) forvaltning; regjering; styresmakter administrative [ədˈmɪnɪstrətɪv] adj administrativ administrator [ədˈmɪnɪstreɪtə] s administrator admirable [ˈædmərəbl] adj beundringsverdig admiration [ˌædməˈreɪʃn] s beundring admire [ədˈmaɪə] v beundre admirer [ədˈmaɪərə] s beundrer admission [ədˈmɪʃn] s 1 opptak (ved f.eks. skole); adgang 2 innrømmelse, tilståelse admit [ədˈmɪt] v 1 gi adgang, slippe inn 2 innrømme, vedgå admit to bekjenne admittance [ədˈmɪtəns] s adgang admittedly [ədˈmɪtɪdlɪ] adv riktignok; utvilsomt adolescence [ˌædəˈlesns] s ungdom; ungdomstid adolescent1 [ˌædəˈlesnt] s ungdom; unggutt; ungjente adolescent2 [ˌædəˈlesnt] adj ung adopt [əˈdɒpt] v 1 adoptere, ta til seg 2 tilegne seg 3 gå over til adoption [əˈdɒpʃn] s adoptering, adopsjon, tilegnelse adoptive [əˈdɒptɪv] adj adoptivadorable [əˈdɔ:rəbl] adj bedårende adoration [ˌædəˈreɪʃn] s 1 tilbedelse 2 forgudelse adore [əˈdɔ:] v 1 dyrke, tilbe 2 forgude adorn [əˈdɔ:n] v pryde; smykke adornment [əˈdɔ:nmənt] s utsmykning; dekorasjon, pynt; pryd Adriatic [ˌeɪdrɪˈætɪk] the Adriatic (Sea) Adriaterhavet adrift [əˈdrɪft] adj, adv drivende; i drift

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:48


adult adult1 [ˈædʌlt] s voksen (person) adult2 [ˈædʌlt] adj 1 moden, voksen 2 for voksne adultery [əˈdʌltərɪ] s utroskap (mot ektefelle eller samboer) advance1 [ədˈvɑ:ns] s 1 fremrykning 2 (i flertall) tilnærmelser 3 fremskritt 4 prisstigning; (merk) avanse 5 forskudd in advance på forskudd, i forveien, på forhånd make advances to somebody gjøre tilnærmelser til noen; (dgl) (forsøke å) sjekke opp noen advance2 [ədˈvɑ:ns] v 1 avansere; gå/rykke frem 2 gjøre fremskritt 3 føre/sette frem; (fig) fremskynde 4 fremme; hjelpe frem 5 forfremme 6 legge på (priser el.l.); stige 7 forskuttere advanced [ədˈvɑ:nst] adj 1 forskuttert; fremskyndet 2 avansert, fremskreden; advanced in years meget gammel 3 videregående; advanced course videregående kurs; kurs for viderekomne advancement [ədˈvɑ:nsmənt] s 1 fremskyndelse 2 forfremmelse; avansement 3 forskudd advantage [ədˈvɑ:ntɪdʒ] s 1 fordel 2 overtak 3 gagn, nytte have the advantage over somebody ha (en) fordel fremfor noen take advantage of somebody utnytte/ lure noen advantageous [ˌædvənˈteɪdʒəs] adj fordelaktig advent [ˈædvənt] s ankomst Advent advent adventure [ədˈventʃə] s 1 eventyr; spennende opplevelse 2 vågestykke 3 fare, risiko; spenning adventurer [ədˈventʃərə] s eventyrer adventurous [ədˈventʃərəs] adj 1 eventyrlysten 2 farefull, risikabel adverb [ˈædvɜ:b] s (gram) adverb, adverbial

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 16

16

affect adversary [ˈædvəsərɪ] s motpart, motstander; fiende adverse [ˈædvɜ:s] adj motsatt; fiendtlig; ugunstig adversity [ədˈvɜ:sətɪ] s motgang advert [ˈædvɜ:t] (dgl) (kortform av advertisement) advertise [ˈædvətaɪz] v 1 avertere 2 annonsere; kunngjøre 3 reklamere advertise for avertere etter, etterlyse advertisement [ədˈvɜ:tɪsmənt] s annonse; kunngjøring advertiser [ˈædvətaɪzə] s annonsør advertising [ˈædvətaɪzɪŋ] s 1 annonsering 2 reklame advice [ədˈvaɪs] s råd a piece/word of advice et godt råd take legal advice søke juridisk hjelp advisable [ədˈvaɪzəbl] adj tilrådelig advise [ədˈvaɪz] v råde; tilrå adviser [ədˈvaɪzə] s rådgiver; konsulent advisory [ədˈvaɪzərɪ] adj rådgivende advocate1 [ˈædvəkət] s forkjemper, forsvarer; talskvinne, talsmann advocate2 [ˈædvəkeɪt] v 1 anbefale 2 forsvare 3 forfekte Aegean [ɪˈdʒi:ən] the Aegean Sea Egeerhavet aerial1 [ˈeərɪəl] s antenne aerial2 [ˈeərɪəl] adj 1 luftig; luft2 flyaerobics [eəˈrəʊbɪks] s (fl, men tar verbet i ent) aerobic aesthetic [i:sˈɵetɪk] adj estetisk afar [əˈfɑ:] adv langt borte from afar langt borte fra affair [əˈfeə] s 1 affære; begivenhet; hending 2 anliggende, sak; (flertall også) forretninger 3 kjærlighetshistorie; forhold mind one's own affairs passe sine egne saker affect [əˈfekt] v 1 virke på 2 bevege; gjøre inntrykk på 3 (om sykdom) angripe 4 late som 5 like, ynde 6 jåle seg til med

16/03/16 15:48


affectation affectation [ˌæfekˈteɪʃn] s jåleri; tilgjorthet affected [əˈfektɪd] adj affektert, tilgjort; jålete affection [əˈfekʃn] s hengivenhet; kjærlighet affectionate [əˈfekʃnət] adj hengiven; kjærlig affinity [əˈfɪnətɪ] s 1 beslektet natur 2 slektskap (ved giftermål) 3 forkjærlighet affirm [əˈfɜ:m] v bekrefte; forsikre affirmation [ˌæfəˈmeɪʃn] s bekreftelse; forsikring affirmative [əˈfɜ:mətɪv] adj bekreftende affirmative action tiltak for å forhindre diskriminering/forskjellsbehandling (f.eks. ulike former for kvoteordning) affix [əˈfɪks] v feste; tilføye afflict [əˈflɪkt] v plage afflicted with plaget av affliction [əˈflɪkʃn] s plage affluence [ˈæflʊəns] s overflod; velstand affluent [ˈæflʊənt] adj rik; velstående afford [əˈfɔ:d] v 1 ha råd til 2 skaffe; gi; yte Afghan1 [ˈæfgæn] s 1 afghaner 2 (om språkene pashto og dari) afghansk Afghan2 [ˈæfgæn] adj afghansk Afghanistan [æfˈgænɪstɑ:n], (amer) [æfˈgænɪstæn] (geogr) Afghanistan aflame [əˈfleɪm] adj, adv i flammer; (fig) flammende; glødende aflame with glødende av afloat [əˈfləʊt] adj, adv 1 flytende; (fig) med hodet over vannet 2 til sjøs 3 i omløp; i drift; i gang; i gjenge aforementioned [əˈfɔ:ˌmenʃənd] , aforesaid [əˈfɔ:ˌsed] adj forannevnt; ovennevnt afraid [əˈfreɪd] adj redd afraid of redd for afraid that redd for at, redd at afraid to redd for å I'm afraid so! jeg er redd for det! I'm afraid not! nei dessverre! afresh [əˈfreʃ] adv (om) igjen; på nytt; på ny Africa [ˈæfrɪkə] (geogr) Afrika African1 [ˈæfrɪkən] s 1 afrikaner 2 afrikansk (fellesbetegnelse på afrikanske språk) African2 [ˈæfrɪkən] adj afrikansk Afro-American1 s afroamerikaner Afro-American2 adj afroamerikansk after1 [ˈɑ:ftə] adj påfølgende, følgende, senere

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 17

17

aghast after2 [ˈɑ:ftə] adv etter; etterpå; deretter after3 [ˈɑ:ftə] prep 1 etter 2 ifølge after all tross alt, i alle fall, likevel, i grunnen, egentlig after hours etter (normal) arbeidstid, etter stengetid after4 [ˈɑ:ftə] subjunksjon etter at afternoon [ˌɑ:ftəˈnu:n] s ettermiddag afterthought [ˈɑ:ftəɵɔ:t] s ettertanke afterwards [ˈɑ:ftəwədz] adv 1 etterpå; senere 2 deretter again [əˈgen] adv (om) igjen, på nytt, på ny again and again igjen og igjen now and again av og til, nå og da against [əˈgenst] prep mot; imot age1 [eɪdʒ] s 1 alder, alderstrinn 2 menneskealder 3 tidsalder ages ago for en hel evighet siden come of age bli myndig, nå myndighetsalderen of age myndig old age alderdom under age mindreårig, umyndig age2 [eɪdʒ] v eldes; bli gammel; gjøre gammel aged adj 1 [ˈeɪdʒɪd] aldrende; gammel 2 [eɪdʒd] a boy aged ten en gutt på ti (år) ageless [ˈeɪdʒləs] adj tidløs age limit s aldersgrense agency [ˈeɪdʒənsɪ] s byrå; agentur agenda [əˈdʒendə] s dagsorden, program, møteprogram; sakliste agent [ˈeɪdʒənt] s 1 (mil, pol) agent; spion 2 virkemiddel 3 (utløsende) årsak 4 (merk) agent; representant aggravate [ˈægrəveɪt] v 1 forverre 2 irritere aggravating circumstances skjerpende omstendigheter aggravation [ˌægrəˈveɪʃn] s 1 forverring; skjerpelse 2 irritasjon aggression [əˈgreʃn] s aggresjon aggressive [əˈgresɪv] adj aggressiv aggrieved [əˈgri:vd] adj forurettet; krenket aghast [əˈgɑ:st] adj forferdet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


agile agile [ˈædʒaɪl] adj livlig; smidig, spenstig; spretten agility [əˈdʒɪlətɪ] s livlighet; smidighet; spenst agitate [ˈædʒɪteɪt] v 1 riste, skake 2 ryste, skake opp 3 agitere agitation [ˌædʒɪˈteɪʃn] s 1 risting, skaking 2 rystelse 3 agitasjon, agitering agitator [ˈædʒɪteɪtə] s agitator ago [əˈgəʊ] adv for ... siden; a week ago for en uke siden agonize, agonise [ˈægənaɪz] v 1 pine, plage 2 lide kvaler agony [ˈægənɪ] s 1 angst, kval; dødskamp 2 pine; smerte agree [əˈgri:] v 1 bli enige, være enige 2 samtykke 3 passe (sammen), stemme overens agree on bli/være enige om agree that bli/være enige om at agree to bli/være enige om å, samtykke i å agree with bli/være enig med, passe sammen med, stemme overens med; oysters don't agree with me jeg tåler ikke østers agreeable [əˈgrɪəbl] adj 1 behagelig 2 imøtekommende 3 overensstemmende agreed [əˈgri:d] adj avtalt; bestemt, fastsatt (etter avtale) agreement [əˈgri:mənt] s 1 enighet 2 avtale, overenskomst; forlik 3 overensstemmelse; samsvar agricultural [ˌægrɪˈkʌltʃərəl] adj jordbruksagriculture [ˈægrɪkʌltʃə] s jordbruk ahead [əˈhed] adj, adv 1 forover, fremover 2 foran; (sjø) forut 3 (om vær og vind) imot; motahead of foran, forut for full speed ahead full fart forover go ahead gå i gang aid1 [eɪd] s 1 hjelp; hjelpemiddel; hjelpetiltak 2 assistanse, støtte be in aid of something være til hjelp/ støtte for noe, være godt for noe aid2 [eɪd] v hjelpe; støtte

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 18

18

alarm ailment [ˈeɪlmənt] s plage; sykdom aim1 [eɪm] s 1 sikte 2 forsett; hensikt 3 formål; mål aim2 [eɪm] v 1 rette; sikte 2 strebe, trakte (etter) aim at rette mot; sikte på; (fig) mynte på; strebe/trakte etter; (amer) ha som mål/til hensikt air1 [eə] s 1 luft; (som adj, pref) fly-; luft2 luftning 3 melodi; strofe 4 mine, utseende put on airs gjøre seg til, skape seg air2 [eə] v 1 lufte (ut) 2 (fig) lufte, ventilere (dvs bringe på bane, slå frempå om) 3 gi luft (for); slå om seg med air bag [ˈeəbæg] s luftpute; (særlig) kollisjonspute airbase s flybase, flystasjon air conditioning [ˈeəkənˌdɪʃənɪŋ] s friskluftanlegg, klimaanlegg aircraft [ˈeəkrɑ:ft] s fly air force [ˈeəfɔ:s] s flystyrke, flyvåpen air hostess s (brit) → stewardess airily [ˈeərɪlɪ] adv 1 luftig 2 flyktig 3 lett (henkastet); muntert 4 jålete, tilgjort; overlegent airline [ˈeəlaɪn] s flyselskap airliner [ˈeəlaɪnə] s passasjerfly, rutefly airmail [ˈeəmeɪl] s luftpost airplane [ˈeəpleɪn] s (særlig amer) fly airport [ˈeəpɔ:t] s lufthavn, (større) flyplass air terminal s flyterminal air vent s lufteventil; lufteluke airy [ˈeərɪ] adj 1 luftig 2 flyktig 3 lettlivet, munter aisle [aɪl] s gang, midtgang, passasje ajar [əˈdʒɑ:] adv på klem, på gløtt akin [əˈkɪn] adj beslektet; lik akin to beslektet med Alabama [ˌæləˈbæmə] (geogr) delstat i USA alarm1 [əˈlɑ:m] s 1 alarm; alarmklokke, alarmsignal 2 varsel 3 forskrekkelse; frykt, uro

16/03/16 15:48


alarm alarm2 [əˈlɑ:m] v 1 alarmere, varsle 2 forskrekke, skremme alarming [əˈlɑ:mɪŋ] adj foruroligende; skremmende Alaska [əˈlæskə] (geogr) delstat i USA Albania [ælˈbeɪnjə] (geogr) Albania Albanian1 [ælˈbeɪnjən] s 1 albaner 2 (om språket) albansk Albanian2 [ælˈbeɪnjən] adj albansk album [ˈælbəm] s album alcohol [ˈælkəhɒl] s alkohol alcoholic1 [ˌælkəˈhɒlɪk] s alkoholiker alcoholic2 [ˌælkəˈhɒlɪk] adj alkoholholdig; alkoholalcoholism [ˈælkəhɒlɪzəm] s alkoholisme alert1 [əˈlɜ:t] s alarm; varsel on the alert på vakt alert2 [əˈlɜ:t] adj 1 årvåken; på vakt 2 kjapp, våken alertness [əˈlɜ:tnəs] s vaktsomhet; årvåkenhet alga [ˈælgə] s, fl: algae [ˈældʒi:] alge Algeria [ælˈdʒɪərɪə] (geogr) Algerie Algerian1 [ælˈdʒɪərɪən] s algerier Algerian2 [ælˈdʒɪərɪən] adj algerisk alias1 [ˈeɪlɪəs] s 1 alias, dekknavn, falskt navn 2 (data) alternativt brukernavn alias2 [ˈeɪlɪəs] adv alias alibi [ˈælɪbaɪ] s 1 alibi 2 (dgl) unnskyldning alien1 [ˈeɪlɪən] s 1 utlending 2 fremmed 3 romvesen alien2 [ˈeɪlɪən] adj 1 utenlandsk 2 fremmed, fremmedartet alien from forskjellig fra alien to fremmed for, fjernt fra, uforenelig med alienate [ˈeɪlɪəneɪt] v 1 fremmedgjøre 2 skille seg av med; støte fra seg align [əˈlaɪn] v rette inn; stille på linje; (fig) komme på linje med alike1 [əˈlaɪk] adj ens, lik alike2 [əˈlaɪk] adv likedan, likt, på samme måte alive [əˈlaɪv] adj 1 levende 2 virksom 3 kvikk

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 19

19

allow alive with yrende full av keep alive 1 holde levende 2 holde ved lag, holde ved like all1 [ɔ:l] pron alle, alt; all she could hope for alt (dvs det eneste) hun kunne håpe på all2 [ɔ:l] bestemmerord 1 all, alt; alle 2 hel, helt; hele all ears lutter øre in all seriousness i fullt alvor all3 [ɔ:l] adv aldeles, fullstendig, ganske, helt all along hele veien(dgl) , hele tiden all but nesten all for (dgl) helt og holdent (stemt) for all the same likevel at all i det hele tatt, overhodet not at all overhodet ikke, slett ikke; ikke all4 [ɔ:l] pref all-, alt-; full, full-, hel, helallegation [ˌælɪˈgeɪʃn] s påstand allege [əˈledʒ] v 1 påstå 2 hevde, anføre allegiance [əˈli:dʒəns] s 1 troskap 2 lydighet pledge of allegiance troskapsed allergic1 [əˈlɜ:dʒɪk] s allergiker allergic2 [əˈlɜ:dʒɪk] adj 1 allergisk 2 overfølsom allergic to allergisk mot, overfølsom for allergy [ˈælədʒɪ] s allergi alleviate [əˈli:vɪeɪt] v lindre, mildne; lette alley [ˈælɪ] s 1 bakgate; smug 2 allé alliance [əˈlaɪəns] s allianse, forbund allocate [ˈæləkeɪt] v 1 avsette; anvise, tildele 2 bevilge 3 (data) tildele, reservere allot [əˈlɒt] v 1 tildele 2 fordele; dele ut 3 anvise all-out [ˈɔ:lˈaʊt] adj fullstendig, total; gjennomført allow [əˈlaʊ] v 1 tillate 2 bevilge; gi, tildele 3 innrømme allow for ta hensyn til, ta i betraktning, ta høyde for be allowed to få lov til (å)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


allowable allowable [əˈlaʊəbl] adj lovlig; tillatt allowance [əˈlaʊəns] s 1 tillatelse 2 bevilgning; bevilget sum (f.eks. lommepenger) 3 (fig) innrømmelse; spillerom make allowance(s) for ta hensyn til, ta i betraktning all right [ˌɔ:lˈraɪt] adj, adv 1 (alt) i orden; (helt) greit 2 frisk og rask 3 ålreit; (som svar også) ja vel all-round [ˈɔ:lˈraʊnd] adj allsidig; altomfattende; universal-, generell all-star [ˈɔ:lstɑ:] adj (film) stjernespekket (dvs med mange berømte skuespillere) ally1 [ˈælaɪ] s alliert, forbundsfelle ally2 [əˈlaɪ] v 1 alliere 2 forene, forbinde ally oneself with somebody alliere seg med noen, slå seg sammen med noen almighty [ɔ:lˈmaɪtɪ] adj allmektig the Almighty Den allmektige (Gud) almond [ˈɑ:mənd] s (bot) mandel almost [ˈɔ:lməʊst] adv nesten alone1 [əˈləʊn] adj alene, ensom alone2 [əˈləʊn] adv bare; (bokl) alene along1 [əˈlɒŋ] adv 1 av sted; i vei 2 videre all along hele tiden bring along ha med (seg), ta med (seg) come along bli/være med along2 [əˈlɒŋ] prep 1 langs (med) 2 bortover along with (sammen) med alongside [əˌlɒŋˈsaɪd] adv, prep langs (med); side om side (med); ved siden av aloof [əˈlu:f] adj, adv 1 for seg selv, (langt) unna 2 kjølig, reservert aloud [əˈlaʊd] adv hørbart; høyt alphabet [ˈælfəbet] s alfabet already [ɔ:lˈredɪ] adv allerede; alt alright [ˌɔ:lˈraɪt] adv → all right also [ˈɔ:lsəʊ] adv også; dessuten altar [ˈɔ:ltə] s alter alter [ˈɔ:ltə] v endre; forandre (seg) alteration [ˌɔ:ltəˈreɪʃn] s endring, forandring alternate1 [ɔ:lˈtɜ:nət] s (amer) vara, vararepresentant alternate2 [ˈɔ:ltəneɪt] v alternere, veksle; skiftes (om)

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 20

20

amends alternate3 [ɔ:lˈtɜ:nət] adj 1 vekslende, avvekslende, skiftevis; (ofte) annenhver 2 (amer) reserve-; varaalternation [ˌɔ:ltəˈneɪʃn] s alternering, veksling; skifting alternative1 [ɔ:lˈtɜ:nətɪv] s alternativ alternative2 [ɔ:lˈtɜ:nətɪv] adj alternativ alternatively [ɔ:lˈtɜ:nətɪvlɪ] adv alternativt although [ɔ:lˈðəʊ] subjunksjon selv om altitude [ˈæltɪtju:d] s høyde (over havet) altogether [ˌɔ:ltəˈgeðə] adv 1 fullstendig; helt 2 alt i alt, til sammen; stort sett aluminium [ˌæljʊˈmɪnɪəm] , (amer) aluminum [əˈlu:mɪnəm] s aluminium always [ˈɔ:lweɪz] adv alltid; bestandig am [æm], (ubetont:) [əm] v presens, 1. pers. ent. av be; I am jeg er AM, am (lat, forkortelse for ante meridiem) før klokken 12; jf PM amateur [ˈæmətə] s amatør amaze [əˈmeɪz] v forbause (sterkt); forbløffe amazement [əˈmeɪzmənt] s (stor) forbauselse; forbløffelse amazing [əˈmeɪzɪŋ] adj forbløffende ambassador [æmˈbæsədə] s ambassadør amber1 [ˈæmbə] s rav amber2 [ˈæmbə] adj ravgul; gul; (om trafikklys) gult ambiguity [ˌæmbɪˈgju:ətɪ] s tvetydighet ambiguous [æmˈbɪgjʊəs] adj 1 tvetydig 2 tvilsom ambition [æmˈbɪʃn] s ambisjon, ærgjerrighet ambitious [æmˈbɪʃəs] adj ambisiøs, ærgjerrig ambivalence [æmˈbɪvələns] s 1 ambivalens, motstridende følelser 2 vakling, usikkerhet ambivalent [æmˈbɪvələnt] adj ambivalent; vaklende, usikker ambulance [ˈæmbjʊləns] s ambulanse, sykebil ambush1 [ˈæmbʊʃ] s bakhold ambush2 [ˈæmbʊʃ] v angripe/overfalle fra bakhold; ligge i bakhold (for) amen [ɑ:ˈmen] interj, s amen amend [əˈmend] v 1 forbedre (seg) 2 rette på amendment [əˈmendmənt] s 1 forbedring 2 endring; endringsforslag 3 (amer) grunnlovsendring; tilleggslov; lov amends [əˈmendz] s (fl) erstatning; oppreisning

16/03/16 15:48


amenity make amends gjøre det godt igjen amenity [əˈmi:nətɪ] s 1 behagelighet; bekvemmeligheter; fordeler, goder 2 høflighet America [əˈmerɪkə] (geogr) Amerika American1 [əˈmerɪkən] s 1 amerikaner 2 (om språket) amerikansk (dvs amerikansk engelsk) American2 [əˈmerɪkən] adj amerikansk amiable [ˈeɪmɪəbl] adj vennlig, elskverdig, hyggelig amicable [ˈæmɪkəbl] adj 1 vennskapelig 2 (jur) minnelig amiss [əˈmɪs] adj, adv feil, feilaktig, galt take something amiss ta noe ille opp ammunition [ˌæmjʊˈnɪʃn] s ammunisjon amnesty [ˈæmnəstɪ] s amnesti among [əˈmʌŋ] prep blant, mellom among others blant andre among other things blant annet amongst [əˈmʌŋst] prep → among amorous [ˈæmərəs] adj 1 kjærlig, øm; kjælen 2 forelsket amount1 [əˈmaʊnt] s 1 beløp, sum 2 mengde 3 betydning amount2 [əˈmaʊnt] v amount to 1 beløpe seg til, komme på 2 innebære amount to the same thing komme ut på ett, være det samme ample [ˈæmpl] adj 1 rommelig; vid 2 rikelig; mer enn nok 3 utførlig amplifier [ˈæmplɪfaɪə] s (i radio) forsterker amplify [ˈæmplɪfaɪ] v 1 forsterke; forstørre; utvide; øke 2 utdype; gå i detaljer amputate [ˈæmpjʊteɪt] v amputere amuse [əˈmju:z] v more; underholde amusement [əˈmju:zmənt] s moro, underholdning; fornøyelse amusing [əˈmju:zɪŋ] adj morsom an [ən], (betont:) [æn] ubest art (foran ord som begynner med vokallyd) en, ei, et; an apple et eple; an hour en time analyse, (amer) analyze [ˈænəlaɪz] v analysere

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 21

21

annihilate analysis [əˈnæləsɪs] s, fl: analyses [əˈnæləsi:z] analyse analytic [ˌænəˈlɪtɪk] adj analytisk anatomy [əˈnætəmɪ] s 1 anatomi 2 (fig) oppbygning; analyse ancestor [ˈænsestə] s stamfar, stammor; (i flertall) forfedre, formødre anchor1 [ˈæŋkə] s anker anchor2 [ˈæŋkə] v 1 ankre (opp) 2 forankre, feste ancient [ˈeɪnʃənt] adj 1 fordums; fortids; oldtids2 eldgammel 3 gammeldags and [ænd] konj og angel [ˈeɪndʒəl] s engel anger1 [ˈæŋgə] s sinne anger2 [ˈæŋgə] v gjøre sint angle1 [ˈæŋgl] s 1 vinkel 2 (fig) synsvinkel 3 bøy, sving 4 hjørne, krok angle2 [ˈæŋgl] s angel, fiskekrok, krok angle3 [ˈæŋgl] v 1 gi bestemt vinkel/vinkling; sikte inn 2 fordreie, forvrenge angle4 [ˈæŋgl] v angle, fiske (med snøre og krok) angler [ˈæŋglə] s sportsfisker; fisker Anglican [ˈæŋglɪkən] s anglikaner angling [ˈæŋglɪŋ] s sportsfiske; fiske Anglo- [ˈæŋgləʊ-] pref angel-, anglo-; engelsk, engelskangry [ˈæŋgrɪ] adj sint angry about/at sint for angry with sint på anguish [ˈæŋgwɪʃ] s angst; kval; pine animal1 [ˈænɪml] s dyr animal2 [ˈænɪml] adj animalsk, dyrisk, dyreanimate1 [ˈænɪmeɪt] v 1 gjøre levende 2 (fig) bevege 3 lage (tegninger til) tegnefilm 4 live opp 5 inspirere, oppmuntre animate2 [ˈænɪmət] adj 1 levende 2 livlig animosity [ˌænɪˈmɒsətɪ] s fiendskap; motvilje, uvilje; hat; nag ankle [ˈæŋkl] s (anat) ankel annihilate [əˈnaɪəleɪt] v tilintetgjøre

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


annihilation annihilation [əˌnaɪəˈleɪʃn] s tilintetgjørelse, tilintetgjøring anniversary [ˌænɪˈvɜ:sərɪ] s 1 årsdag; jubileum 2 fødselsdag announce [əˈnaʊns] v 1 annonsere; kunngjøre 2 melde; gi beskjed om, si fra om 3 bebude, forkynne announcement [əˈnaʊnsmənt] s 1 annonsering; kunngjøring 2 meddelelse, melding; beskjed 3 bebudelse, forkynnelse, forkynning announcer [əˈnaʊnsə] s (radio, tv) programannonsør, hallodame, hallomann annoy [əˈnɔɪ] v ergre, irritere; plage, sjenere be annoyed with somebody være ergerlig/irritert på noen annoyance [əˈnɔɪəns] s ergrelse; irritasjon; plage; sjenanse annoying [əˈnɔɪɪŋ] adj irriterende; plagsom; sjenerende annual1 [ˈænjʊəl] s 1 årbok; årlig publikasjon 2 ettårig plante annual2 [ˈænjʊəl] adj 1 årlig; års2 ettårig annul [əˈnʌl] v annullere, oppheve; tilbakekalle; erklære ugyldig anonymity [ˌænəˈnɪmətɪ] s anonymitet anonymous [əˈnɒnɪməs] adj anonym anorak [ˌænəˈræk] s anorakk anorexia [ˌænəˈreksɪə] s (med) anoreksi, (sykelig) spisevegring another [əˈnʌðə] bestemmerord, pron 1 (en) annen; en ny; (en) til, enda en 2 noe annet; noe nytt one way or another på den ene eller andre måten, på en eller annen måte answer1 [ˈɑ:nsə] s 1 svar 2 løsning answer to løsning på in answer to som svar på answer2 [ˈɑ:nsə] v svare, svare på, besvare answer back svare (uforskammet) igjen answer for svare for, gå god for answer the phone ta telefonen answer to 1 svare på/til 2 etterkomme, lystre; answer to treatment reagere (positivt) på behandling answering machine s telefonsvarer ant [ænt] s (zool) maur

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 22

22

anxiety antagonism [ænˈtægənɪzəm] s fiendskap, motsetningsforhold; antagonisme antagonistic [ænˌtægəˈnɪstɪk] adj antagonistisk; fiendtlig antagonize, antagonise [ænˈtægənaɪz] v bekjempe; motsette seg antarctic1 [ænˈtɑ:ktɪk] s the Antarctic Antarktis antarctic2 [ænˈtɑ:ktɪk] adj antarktisk, sydpolsthe Antarctic Circle Den sørlige polarsirkel the Antarctic Ocean Sørishavet antelope [ˈæntɪləʊp] s (zool) antilope antenna [ænˈtenə] s, fl: antennae [ænˈteni:] 1 (radio, tv) antenne 2 (zool) følehorn anthem [ˈænɵəm] s hymne; salme anthill [ˈænthɪl] s maurtue anthology [ænˈɵɒlədʒɪ] s antologi anthropology [ˌænɵrəˈpɒlədʒɪ] s antropologi antibiotic1 [ˌæntɪbaɪˈɒtɪk] s antibiotikum antibiotic2 [ˌæntɪbaɪˈɒtɪk] adj antibiotisk anticipate [ænˈtɪsɪpeɪt] v 1 foregripe, komme i forkjøpet; (fig) ta på forskudd 2 forutse; forvente 3 glede seg til; se frem til anticipation [ænˌtɪsɪˈpeɪʃn] s forventning; foregripelse; det å komme noen/noe i forkjøpet in anticipation på forhånd in anticipation of i forventning om antidote [ˈæntɪdəʊt] s motgift antipathy [ænˈtɪpəɵɪ] s antipati; motvilje antiquarian1 [ˌæntɪˈkweərɪən] s 1 oldsakssamler 2 antikvar, antikvarbokhandler antiquarian2 [ˌæntɪˈkweərɪən] adj oldsaks-; oldtidsantiquarian bookshop s antikvariat antique1 [ænˈti:k] s 1 antikvitet 2 oldtidslevning antique2 [ænˈti:k] adj 1 antikk 2 foreldet, gammel antiquity [ænˈtɪkwətɪ] s 1 antikken 2 oldsak; (flertall også) antikviteter; fortidslevninger antler [ˈæntlə] s gevir; hjortehorn; horn anvil [ˈænvɪl] s ambolt anxiety [æŋˈzaɪətɪ] s 1 engstelse, uro; frykt 2 bekymring

16/03/16 15:48


anxious 3 iver anxious [ˈæŋʃəs] adj 1 engstelig, urolig; bekymret 2 ivrig; oppsatt, spent; utålmodig anxious about engstelig for, urolig for, bekymret for, bekymret over anxious to ivrig etter å, oppsatt på å, utålmodig etter å any1 [ˈenɪ] bestemmerord, pron 1 noe, noen 2 noe som helst, noen som helst 3 hva som helst, hvem som helst, hvilken som helst, hvilket som helst 4 alle; enhver, ethvert 5 eventuell any day når som helst any other business eventuelt (som post på dagsorden) any2 [ˈenɪ] adv 1 noe; do you feel any better? føler du deg (noe) bedre? 2 det minste, det grann, det spor anybody [ˈenɪˌbɒdɪ] pron hvem som helst; noen som helst; alle og enhver anyhow [ˈenɪhaʊ] adv 1 på noen som helst måte 2 i hvert fall; likevel; uansett 3 tilfeldig anyone [ˈenɪwʌn] pron → anybody anything [ˈenɪɵɪŋ] pron 1 hva som helst 2 noe (som helst) anything but alt annet enn not for anything (in the world) ikke for noen pris, ikke for noenting i (hele) verden anyway [ˈenɪweɪ] adv på noen som helst måte; i hvert fall; likevel, uansett; thanks anyway (men) takk (skal du ha) likevel anywhere [ˈenɪweə] adv 1 hvor som helst; overalt 2 noesteds; I'm not getting anywhere jeg kommer ingen vei not anywhere enough langt fra nok, på langt nær nok apart [əˈpɑ:t] adv 1 unna; til side 2 fra hverandre apart from bortsett fra apartment [əˈpɑ:tmənt] s 1 rom, værelse; (flertall også) leilighet 2 (amer) leilighet apathetic [ˌæpəˈɵetɪk] adj apatisk; likegyldig; sløv apathy [ˈæpəɵɪ] s apati; likegyldighet; sløvhet ape1 [eɪp] s ape; menneskeape; (fig) apekatt

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 23

23

appearance ape2 [eɪp] v ape etter, herme etter apex [ˈeɪpeks] s spiss, topp; høydepunkt; toppunkt apiece [əˈpi:s] adv for hver, for stykket aplomb [əˈplɒm] s selvsikkerhet; sikkerhet apologetic [əˌpɒləˈdʒetɪk] adj 1 unnskyldende 2 forsvarsapologize, apologise [əˈpɒlədʒaɪz] v be om unnskyldning apology [əˈpɒlədʒɪ] s 1 unnskyldning 2 forsvar apostle [əˈpɒsl] s apostel apostrophe [əˈpɒstrəfɪ] s apostrof appal [əˈpɔ:l] v forferde; sjokkere appalling [əˈpɔ:lɪŋ] adj 1 forferdelig, skrekkelig 2 (humoristisk også) elendig, (forferdelig) dårlig apparatus [ˌæpəˈreɪtəs] s 1 apparat 2 innretning 3 utstyr; redskaper 4 system apparel [əˈpærəl] s (gml) antrekk, drakt; klær apparent [əˈpærənt] adj 1 synlig 2 tydelig, åpenbar apparently [əˈpærəntlɪ] adv 1 åpenbart 2 tilsynelatende, øyensynlig apparition [ˌæpəˈrɪʃn] s gjenferd, spøkelse appeal1 [əˈpi:l] s 1 (innstendig) bønn 2 (også jur) anke; appell 3 tiltrekning; tiltrekningskraft appeal2 [əˈpi:l] v 1 appellere; henvende seg 2 be innstendig 3 (særlig jur) anke; appellere appeal for be innstendig om appeal to tiltale, virke tiltalende på, virke tiltrekkende på appealing [əˈpi:lɪŋ] adj 1 bedende, bønnfallende 2 tiltalende, tiltrekkende appear [əˈpɪə] v 1 komme til syne, vise seg 2 møte frem 3 (på scene) opptre 4 (om bøker e.l.) komme ut 5 se ut som appearance [əˈpɪərəns] s 1 fremmøte 2 opptreden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


appease 3 utseende, ytre appease [əˈpi:z] v 1 forsone 2 berolige; dempe, stagge appendicitis [əˌpendɪˈsaɪtɪs] s (med) blindtarmsbetennelse appendix [əˈpendɪks] s, fl: appendices [əˈpendɪsi:z] 1 tilføyelse, tillegg 2 vedheng 3 (anat) blindtarm appetite [ˈæpɪtaɪt] s appetitt work up an appetite få appetitt appetizer [ˈæpɪtaɪzə] s appetittvekker; forrett appetizing [ˈæpɪtaɪzɪŋ] adj appetittvekkende; delikat; lekker applaud [əˈplɔ:d] v 1 applaudere, klappe for 2 bifalle, godkjenne applause [əˈplɔ:z] s applaus, bifall apple [ˈæpl] s eple the apple of one's eye ens øyensten apple sauce s ≈ eplemos appliance [əˈplaɪəns] s 1 anvendelse, bruk 2 hjelpemiddel; (fl også) redskaper, verktøy; utstyr applicability [ˌæplɪkəˈbɪlətɪ] s anvendelighet, brukbarhet applicable [ˈæplɪkəbl] adj anvendelig, brukbar applicable to brukbar på, brukbar til, anvendelig til applicant [ˈæplɪkənt] s søker; kandidat applicant for søker på, kandidat til application [ˌæplɪˈkeɪʃn] s 1 anvendelse, bruk 2 praktisering 3 (maling) påføring, strøk 4 søknad, anmodning application for søknad om/på, anmodning om application form s søknadsskjema applied [əˈplaɪd] adj 1 anvendt; praktisert 2 praktisk apply [əˈplaɪ] v 1 anvende, bruke 2 legge på, smøre på, stryke på 3 søke apply for søke om, søke på apply oneself to gjøre seg flid med apply to gjelde for, passe for appoint [əˈpɔɪnt] v 1 bestemme, fastsette 2 peke ut

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 24

24

approximately 3 velge; ansette, utnevne appointment [əˈpɔɪntmənt] s 1 avtale; avtalt møte 2 ansettelse, utnevnelse 3 stilling; appointment vacant ledige stillinger by appointment etter avtale keep an appointment holde en avtale make an appointment gjøre en avtale appraisal [əˈpreɪzl] s vurdering; taksering; evaluering appraise [əˈpreɪz] v vurdere; taksere; evaluere appreciable [əˈpri:ʃəbl] adj merkbar appreciate [əˈpri:ʃɪeɪt] v 1 forstå (rett), være klar over; erkjenne 2 verdsette; anerkjenne 3 sette pris på, være takknemlig for appreciation [əˌpri:ʃɪˈeɪʃn] s 1 (rett) forståelse; erkjennelse; anerkjennelse 2 takknemlighet appreciative [əˈpri:ʃjətɪv] adj 1 anerkjennende; forståelsesfull 2 takknemlig apprehend [ˌæprɪˈhend] v 1 oppfatte, fatte, begripe, forstå 2 anta, gå ut fra 3 frykte (for) 4 anholde, gripe, pågripe; arrestere apprehension [ˌæprɪˈhenʃn] s 1 oppfatning, forståelse; fatteevne 2 engstelse, frykt 3 pågripelse, anholdelse; arrest apprehensive [ˌæprɪˈhensɪv] adj engstelig; urolig apprentice1 [əˈprentɪs] s lærling apprentice2 [əˈprentɪs] v 1 sette i lære 2 ta i lære apprenticeship [əˈprentɪʃɪp] s lære; læretid; she served her apprenticeship at the hair dresser's hun gikk i lære hos frisøren approach1 [əˈprəʊtʃ] s tilnærming; (fig) fremgangsmåte; holdning, innstilling approach2 [əˈprəʊtʃ] v 1 nærme seg 2 bringe nærmere 3 henvende seg til appropriate [əˈprəʊprɪət] adj passende, tilbørlig approval [əˈpru:vl] s godkjenning, bifall approve [əˈpru:v] v godkjenne, gå med på, bifalle approve of godkjenne, gå med på, bifalle approximate [əˈprɒksɪmeɪt] v nærme (seg) approximately [əˈprɒksɪmətlɪ] adv tilnærmelsesvis, tilnærmet; cirka, omtrent;

16/03/16 15:48


apricot om lag apricot [ˈeɪprɪkɒt] s aprikos April [ˈeɪprəl] april April Fool s aprilsnarr April Fool's Day s 1. april apron [ˈeɪprən] s forkle apt [æpt] adj 1 slående, treffende, velvalgt 2 passende, skikket 3 flink, lærenem, begavet 4 tilbøyelig; utsatt be apt at være flink til be apt to være tilbøylig til, ha lett for (å) aptitude [ˈæptɪtju:d] s anlegg, dyktighet, ferdighet aquarium [əˈkweərɪəm] s, fl: aquariums el aquaria [əˈkweərɪə] akvarium Aquarius [əˈkweərɪəs] s (stjernetegn) Vannmannen aquatic1 [əˈkwætɪk] s vanndyr; vannplante aquatic2 [əˈkwætɪk] adj vannArab1 [ˈærəb] s araber Arab2 [ˈærəb] adj araber-, arabisk Arabia [əˈreɪbɪə] (geogr) Arabia Arabian [əˈreɪbɪən] adj arabisk Arabian Nights Tusen og én natt Arabic1 [ˈærəbɪk] s (språket) arabisk Arabic2 [ˈærəbɪk] adj arabisk; (særlig) arabisktalende arable [ˈærəbl] adj 1 dyrkbar 2 dyrket; oppdyrket arbitrary [ˈɑ:bɪtrərɪ] adj 1 vilkårlig 2 skjønnsmessig arbitration [ˌɑ:bɪˈtreɪʃn] s voldgift; megling arbitrator [ˈɑ:bɪtreɪtə] s forliksmann, megler; oppmann arc [ɑ:k] s bue; sirkelbue arcade [ɑ:ˈkeɪd] s 1 arkade; buegang 2 ≈ spillehall (med spilleautomater) arch1 [a:tʃ] s bue, buegang; hvelv, hvelving arch2 [a:tʃ] v bue (seg), krumme (seg); hvelve (seg) arch- [a:tʃ] pref erke-; hovedarchaeologist, (amer) archeologist [ˌɑ:kɪˈɒlədʒɪst] s arkeolog archaeology, (amer) archeology [ˌɑ:kɪˈɒlədʒɪ] s arkeologi archbishop [ˌɑ:tʃˈbɪʃəp] s erkebiskop archer [ˈɑ:tʃə] s bueskytter archery [ˈɑ:tʃərɪ] s bueskyting architect [ˈɑ:kɪtekt] s arkitekt architecture [ˈɑ:kɪtektʃə] s arkitektur

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 25

25

arm archives [ˈɑ:kaɪvz] s (fl) arkiv archivist [ˈɑ:kɪvɪst] s arkivar archway [ˈɑ:tʃweɪ] s buegang; hvelv; hvelving arctic1 [ˈɑ:ktɪk] s the Arctic Arktis arctic2 [ˈɑ:ktɪk] adj 1 arktisk, nordpols2 iskald the Arctic Circle Den nordlige polarsirkel the Arctic Ocean Nordishavet ardent [ˈɑ:dənt] adj brennende; (fig) lidenskapelig ardour, (amer) ardor [ˈɑ:də] s glød; lidenskap arduous [ˈɑ:djʊəs] adj 1 anstrengende; slitsom; an arduous journey en anstrengende reise 2 vanskelig are [ɑ:] v presens, fl og 2. person ent av be; we/you/ they are vi/dere/de er; you are du er area [ˈeərɪə] s 1 område 2 areal; flate; flateinnhold area code s (amer, tele) retningsnummer arena [əˈri:nə] s 1 scene; skueplass 2 arena; kampplass argue [ˈɑ:gju:] v 1 argumentere 2 hevde/påstå (i diskusjon) 3 bestride 4 diskutere; krangle, trette argue away bortforklare argue into overtale til (å) argument [ˈɑ:gjʊmənt] s 1 argument; argumentering, bevisføring; (også) bevis 2 påstand; resonnement 3 diskusjon; krangel, trette arid [ˈærɪd] adj (om jord) tørr; ikke dyrkbar Aries [ˈeəri:z] s (stjernetegn) Væren arise [əˈraɪz] v, ureg: arose, arisen 1 dukke opp, komme til syne; vise seg 2 reise seg; stå opp arise from komme av, oppstå av arisen [əˈrɪzn] v → arise aristocracy [ˌærɪˈstɒkrəsɪ] s 1 aristokrati; overklasse 2 overklassestyre aristocrat [ˈærɪstəkræt] s aristokrat aristocratic [ˌærɪstəˈkrætɪk] adj aristokratisk arithmetic [əˈrɪɵmətɪk] s aritmetikk; regning Arizona [ˌærɪˈzəʊnə] (geogr) delstat i USA Arkansas [ˈɑ:kənsɔ:] (geogr) delstat i USA arm1 [ɑ:m] s 1 arm

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


arm 2 erme 3 gren; utløper arm2 [ɑ:m] s (særlig fl) våpen arm3 [ɑ:m] v 1 væpne; ruste (opp) 2 armere; pansre armchair [ˈɑ:mtʃeə] s lenestol armed [ɑ:md] adj bevæpnet; væpnet armistice [ˈɑ:mɪstɪs] s våpenstillstand arms race s rustningskappløp, våpenkappløp army [ˈɑ:mɪ] s armé; hær aroma [əˈrəʊmə] s aroma aromatic [ˌærəˈmætɪk] adj aromatisk arose [əˈrəʊz] v → arise around [əˈraʊnd] adv, prep 1 rundt (omkring) 2 (amer) i nærheten all around overalt have been around være erfaren, ha opplevd/sett litt av hvert arouse [əˈraʊz] v 1 vekke (opp) 2 egge, hisse opp arrange [əˈreɪndʒ] v 1 arrangere, ordne 2 forberede, planlegge 3 avtale, komme til enighet arrangement [əˈreɪndʒmənt] s 1 arrangement 2 avtale; enighet; ordning arrest1 [əˈrest] s 1 arrestasjon, arrestering 2 beslag, beslaglegging 3 stans, stopp arrest2 [əˈrest] v 1 arrestere 2 (fig) fengsle; fange oppmerksomheten 3 hemme, hindre; stanse, stoppe arrival [əˈraɪvl] s 1 ankomst 2 nykommer arrive [əˈraɪv] v 1 ankomme, komme (frem) 2 nå (frem), rekke (frem) 3 (fig) slå igjennom; gjøre det bra, ha suksess arrive at/in komme frem til arrogance [ˈærəgəns] s arroganse; hovenhet, overlegenhet arrogant [ˈærəgənt] adj arrogant; hoven, overlegen arrow [ˈærəʊ] s pil arse [ɑ:s] s (vulg) ræv; rumpe a pain in the arse en pest og en plage arsenal [ˈɑ:sənl] s arsenal; våpenarsenal; forråd; lager; lagerbeholdning

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 26

26

as arson [ˈɑ:sn] s brannstiftelse; mordbrann art [ɑ:t] s kunst; kunstart; jf arts applied arts brukskunst artery [ˈɑ:tərɪ] s 1 arterie, pulsåre 2 gjennomfartsvei, hovedtrafikkåre artful [ˈɑ:tfʊl] adj listig, slu arthritis [ɑ:ˈɵraɪtɪs] s (med) leddgikt artichoke [ˈɑ:tɪtʃəʊk] s (bot) artisjokk article1 [ˈɑ:tɪkl] s 1 artikkel; vare 2 (i avis) artikkel 3 artikkel; paragraf; punkt; (flertall også) vedtekter 4 (gram) artikkel article2 [ˈɑ:tɪkl] v 1 anføre punkt for punkt 2 sette i lære articulate1 [ɑ:ˈtɪkjʊleɪt] v artikulere; snakke tydelig articulate2 [ɑ:ˈtɪkjʊlət] adj 1 artikulert; tydelig (uttalt) 2 veltalende artificial [ˌɑ:tɪˈfɪʃl] adj kunstig; syntetisk artillery [ɑ:ˈtɪlərɪ] s artilleri artisan [ˌɑ:tɪˈzæn] s håndverker artist [ˈɑ:tɪst] s kunstner artistic [ɑ:ˈtɪstɪk] adj artistisk, kunstnerisk artistry [ˈɑ:tɪstrɪ] s 1 kunstnerisk dyktighet, kunstnerisk sans 2 kunstnerisk kvalitet, kunstnerisk verdi 3 kunstferdighet artless [ˈɑ:tləs] adj 1 enkel, naturlig 2 endefrem, liketil arts [ɑ:ts] s (fl) the arts de humanistiske vitenskaper, humaniora the fine arts de skjønne kunster (malekunst, litteratur osv) as1 [æz] adv likeså; så as much såpass; I thought as much jeg tenkte meg det; jeg kunne tenke meg det as well også, i tillegg, like godt as yet ennå as2 [æz] prep som such as slik som as3 [æz] subjunksjon 1 da; idet, mens 2 da, ettersom, siden 3 etter (hvert) som 4 som as for hva angår, med hensyn til as if som om as it were faktisk, så å si

16/03/16 15:48


Ascension Day as long as så lenge as regards hva angår, med hensyn til as soon as så snart som, med én gang as though som om as to hva angår, med hensyn til as well as så vel som so as to for å, slik at Ascension Day s Kristi himmelfartsdag ascent [əˈsent] s 1 motbakke; stigning 2 oppstigning ascertain [ˌæsəˈteɪn] v 1 finne ut 2 forvisse seg om; fastslå ash1 [æʃ] s (bot) ask ash2 [æʃ] s 1 aske (bestemt slags); cigar ash sigaraske 2 (i flertall) aske (generelt); the house was burnt to ashes huset brant (helt) ned til grunnen 3 (i flertall) aske, støv (dvs jordiske levninger) ashamed [əˈʃeɪmd] adj skamfull; it's nothing to be ashamed of det er ikke noe å skamme seg over ashore [əˈʃɔ:] adv 1 i land 2 på grunn ashtray [ˈæʃtreɪ] s askebeger ashy [ˈæʃɪ] adj askeaktig, askeliknende, askeAsia [ˈeɪʃə] (geogr) Asia Asian1 [ˈeɪʃn] s asiat Asian2 [ˈeɪʃn] adj asiatisk aside1 [əˈsaɪd] s sidebemerkning aside2 [əˈsaɪd] adv 1 til side 2 avsides aside from bortsett fra ask [ɑ:sk] v 1 spørre (om) 2 be (om) 3 forlange, kreve 4 invitere, be; he asked her out for dinner han bad henne ut på middag ask about spørre om, forhøre seg om ask for be om (å få) ask if spørre om asleep [əˈsli:p] adj, adv i søvn, sovende be asleep sove fall asleep sovne, falle i søvn asparagus [əˈspærəgəs] s (bot) asparges aspect [ˈæspekt] s 1 utseende 2 utsikt, fremtidsutsikt, utviklingsmulighet, mulighet 3 aspekt 4 side (av sak)

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 27

27

asset aspen [ˈæspən] s (bot) asp, osp asphalt1 [ˈæsfælt] s asfalt asphalt2 [ˈæsfælt] v asfaltere aspirant [əˈspaɪərənt] s aspirant; kandidat; søker aspiration [ˌæspəˈreɪʃn] s 1 innånding; ånding; pusting 2 lengsel 3 ambisjon; streben aspire [əˈspaɪə] v 1 hige etter (å), strebe etter (å), trakte etter (å) 2 stige aspiring [əˈspaɪərɪŋ] adj ærgjerrig ass [æs] s 1 esel 2 (ofte uttalt) [ɑ:s] tosk 3 (amer) → arse assassin [əˈsæsɪn] s snikmorder; morder assassinate [əˈsæsɪneɪt] v snikmyrde; myrde assassination [əˌsæsɪˈneɪʃn] s snikmord; attentat; mord assault1 [əˈsɔ:lt] s angrep; stormangrep assault2 [əˈsɔ:lt] v angripe, overfalle assemble [əˈsembl] v 1 samles, forsamles, møtes; kalle sammen; komme sammen 2 montere, sette sammen assembly [əˈsemblɪ] s 1 forsamling 2 møte 3 montering, montasje assert [əˈsɜ:t] v 1 påstå 2 hevde, forfekte assert oneself markere seg, gjøre seg gjeldende assertion [əˈsɜ:ʃn] s påstand assertive [əˈsɜ:tɪv] adj 1 påståelig 2 sikker, selvsikker assess [əˈses] v 1 taksere 2 vurdere 3 beskatte 4 pålegge (særlig skatt) assessment [əˈsesmənt] s 1 taksering 2 vurdering 3 beskatning assessor [əˈsesə] s 1 takstkvinne; takstmann 2 (jur) teknisk sakkyndig asset [ˈæset] s 1 fordel, gode; aktivum; verdifull egenskap 2 (særlig i flertall) formue, eiendom

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


assign assign [əˈsaɪn] v 1 anvise, tildele 2 overdra 3 bestemme, beramme, fastsette tid el sted 4 oppnevne, utpeke, utnevne 5 anføre som grunn, angi som grunn, oppgi som grunn assignment [əˈsaɪnmənt] s 1 tildeling 2 overdragelse 3 oppdrag; lekse 4 utnevnelse assimilate [əˈsɪmɪleɪt] v 1 assimilere, oppta; gå opp i 2 gjøre lik, bli lik assimilation [əˌsɪmɪˈleɪʃn] s assimilering; assimilasjon assist [əˈsɪst] v 1 assistere, hjelpe 2 være med på assistance [əˈsɪstəns] s assistanse; hjelp assistant1 [əˈsɪstənt] s assistent; medhjelper; hjelper assistant2 [əˈsɪstənt] adj assisterende; hjelpe-; medassociate1 [əˈsəʊʃɪət] s kollega; kompanjong; medlem associate2 [əˈsəʊʃɪeɪt] v 1 assosiere; forbinde 2 forene; slutte (seg) sammen associate with omgås, være sammen med associate3 [əˈsəʊʃɪət] adj assosiert, tilknyttet; med-; hjelpeassociation [əˌsəʊsɪˈeɪʃn] s 1 assosiasjon; idéassosiasjon 2 omgang, samvær 3 forbund, forening assorted [əˈsɔ:tɪd] adj 1 assortert, blandet 2 tilpasset, som passer sammen assortment [əˈsɔ:tmənt] s 1 sortering 2 utvalg; assortiment assume [əˈsju:m] v 1 anta, formode, gå ut fra 2 late som 3 overta; påta seg an assumed look en påtatt mine assumption [əˈsʌmpʃn] s antakelse, formodning on the assumption that forutsatt at, man/vi går ut fra at assurance [əˈʃʊərəns] s 1 forvissning; sikkerhet 2 selvsikkerhet; sikkerhet

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 28

28

athlete 3 forsikring; løfte 4 livsforsikring; forsikring assure [əˈʃʊə] v 1 forsikre; garantere 2 forsikre; livsforsikre rest assured være sikker assuredly [əˈʃʊərɪdlɪ] adv sikkert astern [əˈstɜ:n] adv akterut; akterover asthma [ˈæsmə] s (med) astma asthmatic1 [æsˈmætɪk] s (med) astmatiker asthmatic2 [æsˈmætɪk] adj (med) astmatisk astir [əˈstɜ:] adv 1 på ferde 2 i vigør astonish [əˈstɒnɪʃ] v forbause (sterkt); forbløffe astonishment [əˈstɒnɪʃmənt] s (stor) forbauselse astound [əˈstaʊnd] v forbløffe, sjokkere astray [əˈstreɪ] adj, adv på villspor, på villstrå to be led astray å bli ledet på gale veier astride1 [əˈstraɪd] adv overskrevs; på tvers astride2 [əˈstraɪd] prep skrevs over; tvers over astrology [əˈstrɒlədʒɪ] s astrologi astronaut [ˈæstrənɔ:t] s astronaut; romfarer astronomy [əˈstrɒnəmɪ] s astronomi astute [əˈstju:t] adj 1 gløgg; skarpsindig; skarp 2 slu asylum [əˈsaɪləm] s 1 fristed, tilfluktssted 2 (pol) (politisk) asyl at [æt] prep 1 (om sted) på, hos, ved; (om småsteder) i; at home hjemme 2 (i retning av) mot, på, til; etter; look at me se på meg; he threw a stone at the dog han kastet en stein etter hunden 3 (om måte, tilstand) i, ved; med; at war i krig; at a single leap med ett sprang; med et eneste sprang 4 (om tid og rekkefølge) i, ved; at the age of i en alder av at all i det hele tatt at best i beste fall at first først, til å begynne med at last til slutt at least minst, i det minste at once straks, med en gang at worst i verste fall ate [et, eɪt] v → eat atheism [ˈeɪɵɪɪzəm] s ateisme atheist [ˈeɪɵɪɪst] s ateist athlete [ˈæɵli:t] s 1 friidrettskvinne, friidrettsmann 2 atlet; kraftkar

16/03/16 15:48


athletic athletic [æɵˈletɪk] adj 1 idretts-, friidretts2 atletisk; kraftig; muskuløs athletics [æɵˈletɪks] s (fl, som oftest med verbet i ent) idrett, friidrett Atlantic [ətˈlæntɪk] the Atlantic the Atlantic Ocean Atlanterhavet atlas [ˈætləs] s atlas; kartbok ATM [ˌeɪtɪˈem] (amer, forkortelse for automatic teller machine) minibank atmosphere [ˈætməˌsfɪə] s atmosfære atmospheric [ˌætməsˈferɪk] adj atmosfærisk; luftatom [ˈætəm] s 1 atom 2 (fig) fnugg, snev atomic [əˈtɒmɪk] adj atomisk, atom-; kjernefysisk atomize, atomise [ˈætəmaɪz] v 1 pulverisere 2 forstøve atomizer, atomiser [ˈætəmaɪzə] s sprayflaske atrocious [əˈtrəʊʃəs] adj 1 grusom 2 (dgl) fæl, skrekkelig atrocity [əˈtrɒsətɪ] s grusomhet; grusom handling attach [əˈtætʃ] v 1 feste 2 hefte, klebe 3 beslaglegge 4 føye, knytte 5 (data) legge ved attach oneself to slutte seg til attach to feste på/til; hefte fast på/til, klebe fast på/til, føye fast på/til; attach importance to tillegge betydning no strings attached uforpliktende (særlig uten underforståtte, unevnte betingelser) attachment [əˈtætʃmənt] s 1 festing; tilknytning 2 (fig) hengivenhet 3 tilføyelse, tillegg 4 (flertall også) tilbehør; utstyr 5 (data) vedlegg attack1 [əˈtæk] s 1 angrep, overfall 2 (skarp) kritikk 3 (fig) angrep (dvs måte å gå i gang med noe på) attack2 [əˈtæk] v 1 angripe, overfalle 2 kritisere skarpt 3 gå i gang med, ta fatt på

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 29

29

attune attacker [əˈtækə] s angriper attempt1 [əˈtempt] s forsøk attempt at forsøk på attempt2 [əˈtempt] v forsøke; forsøke seg på attend [əˈtend] v 1 møte frem, møte opp; være til stede; (også) delta i; attend school gå på skolen 2 være oppmerksom, høre etter; lytte 3 ta seg av; pleie, stelle 4 ledsage attend to lytte til, betjene, ekspedere attendance [əˈtendəns] s fremmøte, oppmøte; deltakelse; tilstedeværelse attendant1 [əˈtendənt] s 1 deltaker (i møte e.l.); tilstedeværende (person) 2 vakt; oppsynskvinne, oppsynsmann 3 tjener 4 ledsager attendant2 [əˈtendənt] adj 1 tilstedeværende 2 tjenestegjørende 3 ledsagende, medfølgende attention [əˈtenʃn] s oppmerksomhet attention! giv akt! attention, please! pass på!, se opp!, hør etter! pay attention to legge merke til, merke seg attentive [əˈtentɪv] adj oppmerksom; påpasselig attest [əˈtest] v 1 attestere; bekrefte; bevitne 2 vise attestation [ˌætəˈsteɪʃn] s attestering; bekreftelse; bevitnelse attic [ˈætɪk] s loftsrom; kvist attitude [ˈætɪtju:d] s 1 holdning 2 innstilling 3 positur attorney [əˈtɜ:nɪ] s 1 fullmektig 2 (amer) advokat power of attorney fullmakt attract [əˈtrækt] v tiltrekke (seg) attraction [əˈtrækʃn] s 1 tiltrekning; tiltrekningskraft; (fig) sjarm 2 attraksjon attractive [əˈtræktɪv] adj attraktiv, tiltrekkende attune [əˈtju:n] v 1 avpasse, tilpasse 2 stemme (instrument) 3 stille (inn) attune to avpasse etter, tilpasse til; stille inn etter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


aubergine aubergine [ˈəʊbəˈʒi:n] s (bot) aubergine auburn [ˈɔ:bən] adj kastanjebrun auction1 [ˈɔ:kʃn] s auksjon auction2 [ˈɔ:kʃn] v auksjonere (bort) auctioneer [ˌɔ:kʃəˈnɪə] s auksjonarius audacious [ɔ:ˈdeɪʃəs] adj 1 dristig, vågal 2 dumdristig 3 frekk audacity [ɔ:ˈdæsətɪ] s 1 dristighet, vågemot 2 dumdristighet 3 frekkhet audible [ˈɔ:dəbl] adj hørbar, hørlig audience [ˈɔ:dɪəns] s tilhørere; publikum audit1 [ˈɔ:dɪt] s revisjon audit2 [ˈɔ:dɪt] v revidere (regnskap) audition1 [ɔ:ˈdɪʃn] s 1 hørsel 2 prøvesynging; prøvespilling audition2 [ɔ:ˈdɪʃn] v (la) prøvesynge; (la) prøvespille auditorium [ˌɔ:dɪˈtɔ:rɪəm] s auditorium; sal; konsertsal; teatersalong; salong August [ˈɔ:gəst] s august; August 10(th) the 10th of August (den) 10. august aunt [ɑ:nt] s tante auntie, aunty [ˈɑ:ntɪ] s (dgl) → aunt aura [ˈɔ:rə] s aura, glans, utstråling auspices [ˈɔ:spɪsɪz] s (fl) beskyttelse; (beskyttende) ledelse auspicious [ɔ:ˈspɪʃəs] adj lovende Aussie [ˈɒzɪ] s (dgl) australier austere [ɒˈstɪə] adj 1 barsk; streng 2 enkel; nøysom; spartansk austerity [ɒˈsterətɪ] s 1 barskhet; strenghet 2 enkelhet; nøysomhet 3 (som adj) krise-; spareAustralia [ɒˈstreɪljə] (geogr) Australia Australian1 [ɒˈstreɪljən] s australier Australian2 [ɒˈstreɪljən] adj australsk Austria [ˈɒstrɪə] (geogr) Østerrike Austrian1 [ˈɒstrɪən] s 1 østerriker 2 østerriksk (språk) Austrian2 [ˈɒstrɪən] adj østerriksk authentic [ɔ:ˈɵentɪk] adj ekte, opprinnelig; autentisk authenticity [ˌɔ:ɵənˈtɪsətɪ] s autensitet; ekthet author [ˈɔ:ɵə] s 1 forfatter 2 opphavskvinne, opphavsmann, opphavsperson

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 30

30

average 3 (data) utvikler authoritarian [ɔ:ˌɵɒrɪˈteərɪən] adj autoritær authoritative [ɔ:ˈɵɒrɪtətɪv] adj 1 bydende; myndig 2 pålitelig; ansett; toneangivende 3 autoritativ; offisiell authority [ɔ:ˈɵɒrətɪ] s 1 autoritet, myndighet 2 fullmakt 3 fagkvinne, fagmann, fagperson 4 (pålitelig) kilde the Authorities myndighetene, styresmaktene authorship [ˈɔ:ɵəʃɪp] s forfatterskap auto, auto- [ˈɔ:təʊ] pref auto-, egen-, selvautobiographical, autobiographic [ˈɔ:təˌbaɪəˈgræfɪk(l)] adj selvbiografisk autobiography [ˌɔ:təbaɪˈɒgrəfɪ] s selvbiografi autograph [ˈɔ:təgrɑ:f] s autograf automatic1 [ˌɔ:təˈmætɪk] s automatpistol automatic2 [ˌɔ:təˈmætɪk] adj 1 automatisk 2 uvilkårlig automatic teller machine s (amer) minibank automobile [ˈɔ:təməbi:l] s bil autumn [ˈɔ:təm] s høst autumnal [ɔ:ˈtʌmnəl] adj høstlig; høstauxiliary1 [ɔ:gˈzɪljərɪ] s 1 hjelper; (flertall også) hjelpetropper; reserver 2 (gram) hjelpeverb auxiliary2 [ɔ:gˈzɪljərɪ] adj hjelpe-, støtte-; reserveauxiliary verb s (gram) hjelpeverb avail1 [əˈveɪl] s gagn, hjelp, nytte of no avail forgjeves, til ingen nytte avail2 [əˈveɪl] v hjelpe; (være til) nytte avail oneself of something benytte seg av noe, dra nytte av noe availability [əˌveɪləˈbɪlətɪ] s tilgjengelighet available [əˈveɪləbl] adj 1 brukbar 2 disponibel, tilgjengelig; for hånden 3 til stede avalanche [ˈævəlɑ:nʃ] s 1 snøskred; lavine 2 (fig) flom; lavine; ras; skred avenue [ˈævənju:] s 1 aveny, bred gate; allé 2 innkjørsel; (fig) adgang; vei average1 [ˈævərɪdʒ] s 1 gjennomsnitt 2 (merk, sjø) havari above/below average over/under gjennomsnittet on the average i gjennomsnitt,

16/03/16 15:48


average gjennomsnittlig average2 [ˈævərɪdʒ] v 1 beregne gjennomsnittet av 2 utgjøre gjennomsnittlig; utgjøre i gjennomsnitt average3 [ˈævərɪdʒ] adj 1 gjennomsnittlig 2 middels; average-sized mellomstor averse [əˈvɜ:s] adj motvillig averse to uvillig til (å), lite tilbøyelig til (å) aversion [əˈvɜ:ʃn] s motvilje, uvilje; aversjon avert [əˈvɜ:t] v 1 vende bort 2 (fig) avlede 3 avverge, hindre aviation [ˌeɪvɪˈeɪʃn] s flyging; luftfart avid [ˈævɪd] adj 1 ivrig, entusiastisk 2 begjærlig, grådig avid for grådig etter, lysten på avocado [ˌævəˈkɑ:dəʊ] s (bot) avokado avoid [əˈvɔɪd] v sky, unngå, holde seg unna avoidable [əˈvɔɪdəbl] adj unngåelig; som kan unngås avoidance [əˈvɔɪdəns] s unngåelse await [əˈweɪt] v vente (på) long awaited lenge ventet, etterlengtet awake1 [əˈweɪk] v, awaked, awaked el ureg: awoke, awoken 1 våkne 2 vekke awake to våkne opp til, bli klar over awake2 [əˈweɪk] adj våken awake to klar over awaked [əˈweɪkt] v → awake awaken [əˈweɪkn] v 1 våkne 2 vekke awakening [əˈweɪknɪŋ] s 1 oppvåkning 2 (fig) vekkelse award1 [əˈwɔ:d] s belønning, premie award2 [əˈwɔ:d] v tildele; bevilge; tilkjenne aware [əˈweə] adj klar; oppmerksom; bevisst aware of something klar over noe be aware that vite om, kjenne til awareness [əˈweənəs] s oppmerksomhet; årvåkenhet awash [əˈwɒʃ] adj 1 oversvømt 2 drivende (i vann) away1 [əˈweɪ] adj borteaway2 [əˈweɪ] adv 1 borte; bortreist; vekk; unna 2 (sport) på bortebane

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 31

babble

31

3 bort; av sted 4 i vei awe1 [ɔ:] s ærefrykt; (overveldende) respekt awe2 [ɔ:] v 1 fylle med ærefrykt 2 kue; skremme awe-inspiring [ˈɔ:ɪnˌspaɪərɪŋ] adj fryktinngytende; som fyller med ærefrykt awesome ['ɔ:səm] adj 1 fryktinngytende, skremmende 2 (dgl) kult, stilig awful [ˈɔ:fʊl] adj forferdelig; grusom awfully [ˈɔ:fʊlɪ] adv 1 grusomt; uhyggelig; skrekkelig 2 (dgl) [ˈɔ:flɪ] fryktelig, veldig; awfully nice of you fryktelig snilt av deg awhile [əˈwaɪl] adv (i) en stund awkward [ˈɔ:kwəd] adj 1 keitet, klosset 2 kjedelig, pinlig; an awkward situation en pinlig situasjon 3 brysom; ubekvem, ubeleilig 4 tungvint; vanskelig; lei awkwardness [ˈɔ:kwədnəs] s 1 keitethet, klossethet 2 pinlighet awoke [əˈwəʊk] v → awake awoken [əˈwəʊkən] v → awake axe1 [æks] s 1 øks 2 (fig) sparekniv get the axe bli rammet av sparekniven, få sparken pga innskrenkninger el nedskjæringer have an axe to grind (være ute for å) mele sin egen kake axe2 [æks] v 1 bruke øks på; hugge ned med øks 2 skjære ned på (utgifter); bruke sparekniven på 3 gi sparken axis [ˈæksɪs] s akse axle [ˈæksl] s aksel; hjulaksel

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

B

Y Z

b, B [bi:] s (bokstaven) b, B BA, B.A. [ˌbi:ˈeɪ] ( forkortelse for Bachelor of Arts) babble1 [ˈbæbl] s 1 babbel

16/03/16 15:48


babble 2 (spedbarn) pludring 3 (om bekk) klukking babble2 [ˈbæbl] v 1 bable 2 pludre 3 plapre, skravle 4 (om bekk) klukke babe [beɪb] (amer, slang) (søt) jente; kjæreste; babe baboon [bəˈbu:n] s (zool) bavian baby1 [ˈbeɪbɪ] s 1 baby, spedbarn 2 (amer, slang) (søt) jente; kjæreste baby2 [ˈbeɪbɪ] adj 1 baby-; spedbarns2 minibabysit [ˈbeɪbɪˌsɪt] v sitte barnevakt, være barnevakt babysitter [ˈbeɪbɪsɪtə] s barnevakt bachelor [ˈbætʃələ] s ungkar Bachelor person med Bachelor's Degree (laveste universitetseksamen) Bachelor of Arts laveste universitetseksamen i humanistiske fag Bachelor of Science laveste universitetseksamen i matematisknaturvitenskapelige fag back1 [bæk] s 1 bakside, rygg 2 (i fotball) back put someone's back up ergre noen back2 [bæk] v 1 bakke, rygge 2 hjelpe, støtte; (dgl) bakke opp back a horse satse på en hest back down trekke seg, frafalle krav back out (of) trekke seg (ut av) back up 1 rygge 2 underbygge, styrke 3 støtte back3 [bæk] adj 1 bakre; bak2 ryggtake a back seat holde seg i bakgrunnen back4 [bæk] adv 1 igjen; tilbake 2 siden; a few years back for noen (få) år siden back and forth frem og tilbake backbone [ˈbækbəʊn] s (anat) ryggrad back-breaking [ˈbækbreɪkɪŋ] adj anstrengende; (svært) hardt; (fig) til å knekke nakken på, til å knekke ryggen på backfire1 [ˌbækˈfaɪə] s 1 tilbakeslag

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 32

32

badly 2 (om motor) ettertenning backfire2 [ˌbækˈfaɪə] v 1 (om motor) ettertenne 2 (fig) slå feil; slå tilbake background [ˈbækgraʊnd] s bakgrunn backing [ˈbækɪŋ] s hjelp, støtte; (dgl) oppbakking backpack1 [ˈbækpæk] s (særlig amer) ryggsekk backpack2 [ˈbækpæk] v (særlig amer) dra på fottur (med ryggsekk) back pay s etterbetaling back seat s baksete take a back seat holde seg i bakgrunnen backside [ˌbækˈsaɪd] s (dgl) bakende; bak backstage [ˌbækˈsteɪdʒ] adv 1 bak scenen 2 (fig om skuespillere) privat back-up [ˈbækʌp] s 1 medhold, støtte; (dgl også) oppbakking 2 (data) sikkerhetskopi; sikkerhetskopiering back-up copy s (data) sikkerhetskopi backward [ˈbækwəd] adj 1 tilbakeliggende, mindre utviklet 2 (fig) tilbakestående 3 sky, tilbakeholden backward glance blikk bakover, blikk tilbake backward, backwards [ˈbækwəd(z)] adv 1 bakover; tilbake 2 baklengs 3 bakvendt backyard [ˌbækˈjɑ:d] s 1 bakgård 2 bakhage bacon [ˈbeɪkən] s bacon bacterium [bækˈtɪərɪəm] s, fl: bacteria [bækˈtɪərɪə] bakterie bad1 [bæd] s go to the bad gå i hundene bad2 [bæd] adj, worse, worst 1 dårlig, slem 2 lei, ubehagelig 3 alvorlig, ondartet 4 vond; bedervet, skjemt feel bad about være lei (seg) for from bad to worse fra vondt til verre go bad råtne not half bad slett ikke (så) verst bade [beɪd] v → bid badge [bædʒ] s merke, kjennetegn; politiskilt badger1 [ˈbædʒə] s (zool) grevling badger2 [ˈbædʒə] v 1 ergre, irritere 2 plage badly [ˈbædlɪ] adv dårlig, elendig; vondt

16/03/16 15:48


baffle badly beaten forslått, rundjult badly wounded hardt såret need/want (something) badly trenge (noe) sårt baffle [ˈbæfl] v forvirre bag [bæg] s pose, sekk; veske; waist bag rumpetaske bagel [ˈbeɪgl] s (amer) bagel baggage [ˈbægɪdʒ] s bagasje baggage claim s (på flyplass) bagasjeutlevering baggy [ˈbægɪ] adj poset, sekket; vid bagpipe s (ofte fl) sekkepipe bail1 [beɪl] s kausjon go/stand bail for kausjonere for, stille kausjon for bail2 [beɪl] v (jur) kausjonere bail out kausjonere for bailiff [ˈbeɪlɪf] s 1 fogd; lensmann 2 rettsbetjent 3 forvalter bait1 [beɪt] s 1 agn, åte 2 lokkemat, lokkemiddel bait2 [beɪt] v 1 agne; legge ut åte (for) 2 egge, sette opp bake [beɪk] v bake; steke baker [ˈbeɪkə] s baker bakery [ˈbeɪkərɪ] s bakeri; brødfabrikk balance1 [ˈbæləns] s 1 skålvekt; vekt 2 balanse, likevekt 3 overskudd 4 (merk) saldo hang in the balance stå på vippen, være uavgjort on balance alt i alt, alt tatt i betraktning the balance resten balance2 [ˈbæləns] v 1 balansere; avveie 2 (merk) saldere balcony [ˈbælkənɪ] s balkong; galleri bald [bɔ:ld] adj skallet bale [beɪl] v bale out hoppe ut (i fallskjerm) Balkans [ˈbɔ:lkənz] the Balkans Balkan; Balkanlandene ball [bɔ:l] s 1 ball; kule 2 nøste 3 ball; dansefest ballade [bæˈlɑ:d] s ballade ballast [ˈbæləst] s ballast

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 33

33

bangle ballet [ˈbæleɪ] s 1 ballett 2 ballettensemble, ballettkompani ball game s 1 ballspill 2 (amer) baseballkamp ballistic [bəˈlɪstɪk] adj ballistisk go ballistic (slang) bli rasende; tørne helt balloon [bəˈlu:n] s ballong ballot [ˈbælət] s 1 stemmeseddel 2 (skriftlig) avstemning, valg; valgresultat ballpark [ˈbɔ:lpɑ:k] s (amer) baseballstadion ballpoint [ˈbɔ:lpɔɪnt] , ballpoint pen [ˌbɔ:lpɔɪntˈpen] s kulepenn ballroom [ˈbɔ:lrʊm] s dansesal balm [bɑ:m] s balsam Baltic1 [ˈbɔ:ltɪk] s baltisk (om språkgruppen) the Baltic the Baltic Sea (geogr) Østersjøen Baltic2 [ˈbɔ:ltɪk] adj 1 baltisk 2 Østersjøbamboo [bæmˈbu:] s (bot) bambus ban1 [bæn] s 1 bannlysing 2 forbud ban2 [bæn] v 1 bannlyse 2 forby; be banned from driving få kjøreforbud banal [bəˈnɑ:l] adj banal, forslitt; dagligdags banana [bəˈnɑ:nə] s (bot) banan go bananas bli sint, bli rasende banana skin s bananskall band [bænd] s 1 bånd 2 bord, kant 3 band, orkester 4 bande, gjeng bandage1 [ˈbændɪdʒ] s bandasje, forbinding bandage2 [ˈbændɪdʒ] v bandasjere, forbinde bang1 [bæŋ] s brak, drønn, smell bang2 [bæŋ] v 1 smelle (med) 2 banke, dundre bang at banke på, dundre på bang3 [bæŋ] interj bang!; pang! banger [ˈbæŋə] s 1 (dgl) kinaputt 2 (om bil) skranglekasse 3 pølse bangers and mash pølser og potetstappe Bangladesh [ˌbæŋgləˈdeʃ] (geogr) Bangladesh bangle [ˈbæŋgl] s armbånd

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


banish banish [ˈbænɪʃ] v 1 landsforvise 2 (fig) bannlyse, forvise (fra tankene) banister, bannister [ˈbænɪstə] s (ofte i fl) gelender, rekkverk bank1 [bæŋk] s bank bank2 [bæŋk] s 1 bredd; elvebredd 2 demning, dike 3 skrent, skråning; veikant 4 bakke; haug bank3 [bæŋk] v ha penger i bank; sette penger i bank; spare penger i bank bank (up)on regne med, stole på bank account [ˈbæŋkəˌkaʊnt] s bankkonto banker [ˈbæŋkə] s 1 bankforbindelse 2 banksjef; bankier bank holiday [ˈbæŋkˌhɒlɪdaɪ] s fridag (da bankene er stengt) banking [ˈbæŋkɪŋ] s bankvirksomhet bankrupt1 [ˈbæŋkrʌpt] v slå konkurs bankrupt2 [ˈbæŋkrʌpt] adj konkurs, fallitt bankruptcy [ˈbæŋkrəptsɪ] s konkurs, fallitt banner [ˈbænə] s banner, fane bannister [ˈbænɪstə] s → banister banquet [ˈbæŋkwɪt] s bankett, festmåltid bantam1 [ˈbæntəm] s 1 (zool) dverghøne 2 plugg (liten, kraftig kar) bantam2 [ˈbæntəm] adj 1 liten, men kraftig 2 (også fig) lettvektsbanter1 [ˈbæntə] s (godmodig) erting; fleiping; fleip banter2 [ˈbæntə] v erte; fleipe (med) baptism [ˈbæptɪzəm] s dåp Baptist [ˈbæptɪst] s baptist baptize, baptise [ˈbæptaɪz] v døpe bar1 [bɑ:] s 1 stang; stolpe; bom; sprosse 2 (i flertall) gitter; sprinkler 3 hinder, hindring 4 (især i rettssal) skranke 5 disk; (især) bardisk 6 bar 7 strime, stripe 8 (avlangt) stykke, barre; a bar of chocolate en sjokoladeplate; a bar of soap et såpestykke be called to the Bar få advokatbevilling bar2 [bɑ:] v 1 sette slå for; sperre/stenge (med bom) 2 forby; hindre; stenge ute; utelukke barb [bɑ:b] s brodd, pigg; mothake barbarian1 [bɑ:ˈbeərɪən] s barbar

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 34

34

barren barbarian2 [bɑ:ˈbeərɪən] adj barbarisk barbaric [bɑ:ˈbærɪk] adj 1 barbar-; barbarisk 2 ukultivert barbarous [ˈbɑ:bərəs] adj 1 barbarisk; grusom 2 usivilisert; vill 3 (om manerer) grov; uslepen barbecue [ˈbɑ:bɪkju:] s 1 grill; hagegrill 2 (amer) grillfest barbed wire s piggtråd barber [ˈbɑ:bə] s barberer bare1 [beə] v avdekke; blotte, blottlegge bare one's teeth flekke tenner bare2 [beə] adj 1 bar, naken 2 (nesten) tom; bare of furniture sparsomt møblert 3 knapp, knepen; a bare majority et knapt flertall barefoot [ˈbeəfʊt] adj barbeint bareheaded [ˌbeəˈhedɪd] adj barhodet barely [ˈbeəlɪ] adv knapt, så vidt bargain1 [ˈbɑ:gɪn] s (avsluttet) handel; (godt) kjøp into the bargain på kjøpet bargain2 [ˈbɑ:gɪn] v forhandle, kjøpslå bargain for forhandle om bargain with forhandle med more than bargained for mer enn ventet barge1 [bɑ:dʒ] s pram, lastepram, lekter barge2 [bɑ:dʒ] v komme farende; støte barge against støte mot barge in trenge (seg) inn; (dgl) komme busende (inn) barge into buse inn i, støte på barkeeper [ˈbɑ:ˌki:pə] s barkeeper, bareier barley [ˈbɑ:lɪ] s (bot) bygg barn [bɑ:n] s 1 låve 2 (amer) driftsbygning barnyard [ˈbɑ:nˌjɑ:d] s tun, gårdsplass barometer [bəˈrɒmɪtə] s barometer baron [ˈbærən] s 1 baron 2 (amer, slang) kakse; magnat baroque [bəˈrɒk] adj barokkbarrel [ˈbærəl] s 1 fat, tønne 2 trommel, valse 3 (på gevær) løp barren [ˈbærən] adj 1 gold, ufruktbar 2 steril

16/03/16 15:48


barricade 3 mager, skrinn barricade1 [ˌbærɪˈkeɪd] s barrikade barricade2 [ˌbærɪˈkeɪd] v barrikadere barrier [ˈbærɪə] s 1 barriere, hindring 2 bom, skranke barrister [ˈbærɪstə] s advokat; skrankeadvokat barrow [ˈbærəʊ] s trillebår; håndkjerre bartender [ˈbɑ:tendə] s bartender barter1 [ˈbɑ:tə] s byttehandel; bytte; utveksling barter2 [ˈbɑ:tə] v byttehandle; bytte; utveksle barter away bytte bort, tuske bort base1 [beɪs] s 1 basis; grunnflate 2 fot, sokkel 3 utgangspunkt 4 (mil) base 5 (kjem) base 6 (i baseball) base base2 [beɪs] v basere; grunnlegge base upon basere på baseless adj grunnløs basement [ˈbeɪsmənt] s 1 grunnmur 2 kjelleretasje, kjeller bases [ˈbeɪsi:z] s fl av basis bash1 [bæʃ] s (kraftig) slag have a bash at something (dgl) forsøke seg på noe bash2 [bæʃ] v slå (hardt), delje bashful [ˈbæʃfʊl] adj blyg, sjenert basic [ˈbeɪsɪk] adj grunnleggende, elementær basically [ˈbeɪsɪklɪ] adv egentlig; i bunn og grunn basil [ˈbæzl] s (bot) basilikum basin [ˈbeɪsn] s 1 vaskevannsfat; servant, vask; kum 2 bolle 3 basseng basis [ˈbeɪsɪs] s, fl: bases [ˈbeɪsi:z] 1 basis, grunnlag 2 hovedbestanddel bask [bɑ:sk] v kose seg i solen, slikke sol basket [ˈbɑ:skɪt] s kurv basketball [ˈbɑ:skɪtbɔ:l] s (sport) basketball bass1 [beɪs] s 1 (mus) basstemme 2 bassanger bass2 [bæs] s (zool) abbor bass3 [beɪs] adj bassbastard1 [ˈbɑ:stəd] s 1 bastard, kjøter 2 (dgl) drittsekk bastard2 [ˈbɑ:stəd] adj bastard-, uekte

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 35

35

batty bastion [ˈbæstɪən] s bastion; befestning; festning bat1 [bæt] s 1 (zool) flaggermus 2 balltre like a bat out of hell som et olja lyn old bat gammel kjerring bat2 [bæt] v 1 slå (med balltre) 2 (amer) blunke (med) not bat an eye(lid) uten å løfte på øyebrynene, ikke (så mye som) blunke batch [bætʃ] s 1 porsjon; omgang; ladning 2 flokk, gruppe bate [beɪt] v with bated breath i åndeløs spenning bath1 [bɑ:ɵ] s 1 bad; bubble bath skumbad 2 badekar baths bygning med offentlig bad, kurbad bath2 [bɑ:ɵ] v bade (i badekar) bathe1 [beɪð] s bad (utendørs, i sjøen); dukkert bathe2 [beɪð] v 1 bade (utendørs, i sjøen) 2 vaske (seg); skylle bathing [ˈbeɪðɪŋ] s bading bathing suit [ˈbeɪðɪŋsu:t] s (amer) badedrakt bathing trunks [ˈbeɪðɪŋtrʌŋks] s (fl) badebukser bathroom [ˈbɑ:ɵrʊm] s bad; toalett bathtub [ˈbɑ:ɵtʌb] s badekar baton [ˈbætən] s 1 batong, kølle 2 (mus) taktstokk battalion [bəˈtæljən] s bataljon batter1 [ˈbætə] s røre (til pannekaker, vafler) batter2 [ˈbætə] v slå i stykker; ramponere; denge battered [ˈbætəd] adj 1 medtatt; ramponert 2 (om personer) forslått, mishandlet battery [ˈbætərɪ] s 1 batteri 2 kanonbatteri 3 legemsfornærmelse battle1 [ˈbætl] s 1 kamp, strid; killed in battle drept i kamp 2 slag the Battle of Britain slaget om Storbritannia (under 2. verdenskrig) battle2 [ˈbætl] v bekjempe, kjempe, kjempe med, kjempe mot battlefield [ˈbætlfi:ld] s slagmark batty [ˈbætɪ] adj (slang) skrullete

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


bawl bawl1 [bɔ:l] s brøl; skrik bawl2 [bɔ:l] v belje, skrike, skråle bay1 [beɪ] s 1 bukt; havbukt 2 avdeling; fløy 3 karnapp, lite rom; nisje bay2 [beɪ] s 1 (bot) laurbær, laurbærtre 2 (fl, fig) laurbær (dvs heder, ære) bay3 [beɪ] s hold/keep at bay holde på avstand bay4 [beɪ] v gjø; halse bayonet [ˈbeɪənɪt] s bajonett bazaar [bəˈzɑ:] s 1 (tombola, utlodning) basar 2 (marked) basar BC [ˌbi:ˈsi:] ( forkortelse for before Christ) før Kristus, før Kristi fødsel, f.Kr. be [bi:] v, ureg: was, been 1 være 2 bli 3 eksistere; leve; være til; befinne seg 4 ha det 5 komme på, koste 6 hende, skje how are you? hvordan har du det/står det til (med deg)? beach [bi:tʃ] s strand, strandbredd beacon [ˈbi:kən] s 1 varde 2 fyr; fyrlykt; fyrtårn 3 signallys; (særlig) blinklys ved fotgjengerovergang bead [bi:d] s 1 perle (av glass, metall, tre) 2 blære, dråpe beads rosenkrans beaker [ˈbi:kə] s beger beam1 [bi:m] s 1 bjelke 2 bom; skinne; stang 3 stråle beam2 [bi:m] v stråle; utstråle; (fig) smile strålende bean [bi:n] s bønne full of beans full av tæl spill the beans plapre (i vei), røpe (hemmelighet) bean sprouts s (fl) (bot) bønnespirer bear1 [beə] s (zool) bjørn bear2 [beə] v, ureg: bore, born 1 (særlig fig) bære 2 holde ut, tåle 3 gi, yte, komme med 4 (NB perf part: borne) føde; bear a child føde et

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 36

36

beauty barn; she has borne five children hun har født fem barn; he was born in 1982 han ble født i 1982 bear oneself oppføre seg; føre seg bear somebody company holde noen med selskap bear up (well) klare seg bra bear with somebody bære over med noen bear witness to vitne om bearable [ˈbeərəbl] adj tålelig; utholdelig beard [bɪəd] s skjegg bearded [ˈbɪədɪd] adj skjeggete; med skjegg bearer [ˈbeərə] s 1 bærer 2 budbringer; overbringer bearing [ˈbeərɪŋ] s 1 holdning; fremtreden; oppførsel 2 forbindelse; innvirkning; virkning have bearing on ha forbindelse med, ha innvirkning på, ha betydning for beast [bi:st] s 1 dyr 2 best; udyr beast of burden lastedyr, kløvdyr beast of prey rovdyr beastly [ˈbi:stlɪ] adj, adv 1 dyrisk 2 motbydelig beat1 [bi:t] s 1 slag 2 (mus) takt; taktslag; rytme 3 patruljeringsdistrikt, distrikt, runde be off one's beat be out of one's beat være på gyngende grunn beat2 [bi:t] v, ureg: beat, beaten 1 banke, hamre, slå 2 piske (egg, krem el.l.) 3 beseire, slå 4 overgå beat about the bush gå som katten om den varme grøten beat it (dgl) stikke av beat off avverge, slå tilbake beat time slå takten beat up denge, jule opp it beats me det går over min forstand beat3 [bi:t] adj slått (ut), utkjørt beater [ˈbi:tə] s visp beating [ˈbi:tɪŋ] s 1 juling 2 (fig) nederlag beautiful [ˈbju:təfʊl] adj vakker; nydelig; skjønn beautify [ˈbju:tɪfaɪ] v forskjønne; gjøre vakker beauty [ˈbju:tɪ] s skjønnhet

16/03/16 15:48


beauty parlour beauty parlour [ˈbju:tɪpɑ:lə] s skjønnhetssalong beaver [ˈbi:və] s 1 (zool) bever 2 (fig) arbeidsjern; (flittig) maur became [bɪˈkeɪm] v → become because [bɪˈkɒz] subjunksjon fordi because of på grunn av beck [bek] s vink be at somebody's beck and call lystre noens minste vink beckon [ˈbekən] v gjøre tegn til; vinke (på) become [bɪˈkʌm] v, ureg: became, become bli (til) become of bli av, gå med bed1 [bed] s 1 seng 2 blomsterbed; bed bed and board kost og losji bed and breakfast overnatting med frokost bed2 [bed] v 1 legge (til sengs) 2 skaffe sengeplass til 3 fundamentere; støpe ned 4 plante i bed bedclothes [ˈbedkləʊðz] s (fl) sengeklær bedlinen [ˈbedˌlɪnɪn] s sengeklær bedroom [ˈbedrʊm] s soverom bedside [ˈbedsaɪd] s sengekant bedside table s nattbord bedsit [ˈbedsɪt] s (dgl) hybel (vanligvis ettroms) bed-sitting room s → bedsit bedspread [ˈbedspred] s sengeteppe bedtime [ˈbedtaɪm] s sengetid bee [bi:] s 1 (zool) bie 2 (amer) sammenkomst (med dugnadsarbeid eller tevlinger) a bee in one's bonnet en fiks idé beech [bi:tʃ] s (bot) bøk beef [bi:f] s 1 oksekjøtt 2 okse, storfe (som slaktedyr); okseslakt beefsteak [ˈbi:fsteɪk] s biff beefy [ˈbi:fɪ] adj kraftig; velfødd beehive [ˈbi:haɪv] s bikube bee-keeper [ˈbi:ˌki:pə] s birøkter been [bi:n] v → be beer [bɪə] s øl beetle1 [ˈbi:tl] s (zool) bille beetle2 [ˈbi:tl] v kravle beetroot [ˈbi:tru:t] s (bot) rødbete before1 [bɪˈfɔ:] adv 1 før, tidligere 2 i forveien

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 37

37

Belgrade before2 [bɪˈfɔ:] prep 1 før; foran 2 framfor 3 forut for 4 i nærvær av before3 [bɪˈfɔ:] subjunksjon før (enn) beforehand [bɪˈfɔ:hænd] adv på forhånd beforehand with på forskudd med befriend [bɪˈfrend] v 1 bli venn med 2 være hjelpsom mot, være snill mot befuddled [bɪˈfʌdld] adj forvirret beg [beg] v 1 be (om) 2 tigge began [bɪˈgæn] v → begin beggar [ˈbegə] s tigger lucky beggar! heldiggris! begin [bɪˈgɪn] v, ureg: began, begun begynne (på) beginner [bɪˈgɪnə] s nybegynner beginning [bɪˈgɪnɪŋ] s begynnelse; right from the beginning helt fra begynnelsen av begun [bɪˈgʌn] v → begin behalf [bɪˈhɑ:f] s on behalf of på vegne av on somebody's behalf på noens vegne behave [bɪˈheɪv] v oppføre seg behaviour, (amer) behavior [bɪˈheɪvjə] s oppførsel behead [bɪˈhed] v halshugge behind1 [bɪˈhaɪnd] s bak, bakende behind2 [bɪˈhaɪnd] adv 1 bak 2 igjen, tilbake behind in behind with på etterskudd med fall behind lag behind sakke akterut behind3 [bɪˈhaɪnd] prep bak, bakom being [ˈbi:ɪŋ] s 1 eksistens, tilværelse 2 skapning, vesen come into being bli til human being menneske belated [bɪˈleɪtɪd] adj forsinket belch1 [beltʃ] s oppstøt; rap belch2 [beltʃ] v rape Belfast [ˌbelˈfɑst] (geogr) hovedstad og (administrativt) distrikt i Nord-Irland Belgian1 [ˈbeldʒən] s 1 belgier 2 (om språket) belgisk (dvs flamsk (nederlandsk) eller (belgisk) fransk) Belgian2 [ˈbeldʒən] adj belgisk Belgium [ˈbeldʒəm] (geogr) Belgia Belgrade [ˌbelˈgreɪd] (geogr) Beograd

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


belie belie [bɪˈlaɪ] v 1 fornekte; gjøre til skamme 2 motsi; gi et falskt inntrykk av belief [bɪˈli:f] s 1 (fast) tro, forvissning; overbevisning 2 tillit belief in tro på, tiltro til in my belief etter min mening to the best of my belief så vidt jeg vet believable [bɪˈli:vəbl] adj troverdig believe [bɪˈli:v] v 1 tro (fast og sikkert) 2 anta, tro; mene believe in tro på, ha tiltro til, stole på believer [bɪˈli:və] s troende; tilhenger belittle [bɪˈlɪtl] v nedvurdere; bagatellisere; redusere bell [bel] s bjelle, klokke bell-bottomed [ˈbelbɒtəmd] adj (om bukser) med sleng bellboy [ˈbelbɔɪ] s pikkolo bellow1 [ˈbeləʊ] s brøl bellow2 [ˈbeləʊ] v brøle; belje bellows [ˈbeləʊz] s (fl) belg; blåsebelg bell push [ˈbelpʊʃ] s ringeknapp belly [ˈbelɪ] s mage, underliv bellyache1 [ˈbelɪeɪk] s mageknip bellyache2 [ˈbelɪeɪk] v klage høylytt belly button [ˈbelɪbʌtn] s (dgl) navle belly dance s magedans bellyflop [ˈbelɪflɒp] s (dgl) mageplask belly laugh [ˈbelɪlɑ:f] s gaplatter; skrallende latter, støyende latter belong [bɪˈlɒŋ] v høre hjemme; høre til belong to tilhøre, høre til belongings [bɪˈlɒŋɪŋz] s (fl) eiendeler, personlige effekter; tilbehør beloved1 [bɪˈlʌvɪd] s elsket person; kjæreste beloved2 [bɪˈlʌvd] adj (høyt) elsket; avholdt below1 [bɪˈləʊ] adv 1 nede, nedenunder 2 (på brevark o.l.) nedenfor; nederst; (i bok o.l.) lenger ute 3 (sjø) under dekk below2 [bɪˈləʊ] prep 1 nedenfor 2 under belt [belt] s 1 belte; reim 2 belte, område bemused [bɪˈmju:zd] adj forvirret; omtåket bench [bentʃ] s benk, krakk; (sjø) tofte be raised to the Bench bli utnevnt til dommer, bli utnevnt til biskop the Bench dommersetet; (fig)

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 38

38

bet dommerstanden bend1 [bend] s bøy, krok; kurve; sving bend2 [bend] v, ureg: bent, bent el bended 1 bøye (seg); bend a bow spenne en bue 2 snu, vende; dreie bend one's mind to konsentrere seg om, rette oppmerksomheten mot bend over backwards anstrenge seg til det ytterste, være (nesten) altfor ivrig bend to føye seg for, underkaste seg bent on oppsatt på beneath [bɪˈni:ɵ] adv under, nedenunder; nedenfor beneficial [ˌbenɪˈfɪʃl] adj fordelaktig benefit1 [ˈbenɪfɪt] s 1 fordel; gagn 2 stønad; hjelp, støtte give somebody the benefit of the doubt la tvilen komme noen til gode benefit2 [ˈbenɪfɪt] v gagne, hjelpe, nytte benefit by dra nytte av, ha/høste fordel av benevolent [bɪˈnevələnt] adj velvillig, vennlig; imøtekommende benign [bɪˈnaɪn] adj 1 snill, vennlig; velvillig 2 gunstig 3 (med) godartet; a benign tumor en godartet svulst bent1 [bent] s 1 tilbøyelighet 2 anlegg 3 forkjærlighet bent2 [bent] v → bend bereavement [bɪˈri:vmənt] s (smertelig) tap beret [ˈbereɪ], (amer) [bɪˈreɪ] s beret, alpelue; baskerlue berry [ˈberɪ] s bær berth1 [bɜ:ɵ] s køye berth2 [bɜ:ɵ] v 1 fortøye ved kai 2 ordne køyeplass beside [bɪˈsaɪd] prep ved siden av beside oneself ute av seg beside the point irrelevant, uten betydning (for saken) besides1 [bɪˈsaɪdz] adv dessuten besides2 [bɪˈsaɪdz] prep foruten; i tillegg til besiege [bɪˈsi:dʒ] v 1 beleire 2 plage best [best] adj, adv best bestial [ˈbestjəl] adj bestialsk; dyrisk best man s forlover (for brudgommen) bet1 [bet] s 1 veddemål

16/03/16 15:48


bet 2 innsats (i veddemål) bet2 [bet] v, betted, betted el ureg: bet, bet vedde you bet! vær sikker!, det skal være sikkert! betray [bɪˈtreɪ] v 1 bedra, svike 2 forråde, røpe betrayal [bɪˈtreɪəl] s forræderi; svik betted [ˈbetɪd] v → bet better1 [ˈbetə] v bedre (seg); forbedre better2 [betə] adj bedre be (all) the better for it (bare) ha godt av det for better or for worse i medgang og motgang the better part mesteparten, størsteparten better3 [ˈbetə] adv bedre; you had better be there! det er best (for deg) at du møter opp! be better off være bedre stilt (dvs heldigere, rikere e.l.) better safe than sorry bedre føre var enn etter snar betting [ˈbetɪŋ] s det å vedde; vedding; veddemål between1 [bɪˈtwi:n] adv innimellom between2 [bɪˈtwi:n] prep mellom beverage [ˈbevərɪdʒ] s drikk; brygg bevy [ˈbevɪ] s flokk; sverm beware [bɪˈweə] v passe seg beware of passe seg for bewildered [bɪˈwɪldəd] adj desorientert; forvirret bewitch [bɪˈwɪtʃ] v 1 forhekse 2 (fig) fortrylle beyond1 [bɪˈjɒnd] adv bortenfor beyond2 [bɪˈjɒnd] prep 1 bortenfor; utenfor, utover 2 (dgl) hinsides beyond me over min forstand, hinsides min forstand beyond repair som ikke kan repareres; (fig) som ikke kan gjøres godt igjen bias [ˈbaɪəs] s ensidighet, partiskhet biased, biassed [ˈbaɪəst] adj forutinntatt, partisk; tendensiøs biathlon [baɪˈæɵlɒn] s (sport) skiskyting bib [bɪb] s smekke bible [ˈbaɪbl] s bibel the Bible Bibelen biblical [ˈbɪblɪkl] adj bibelsk bibliography [ˌbɪblɪˈɒgrəfɪ] s bibliografi biceps [ˈbaɪseps] s biceps bicker [ˈbɪkə] v 1 krangle; kjekle 2 (om lys, flamme) blafre

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 39

39

billion bicycle1 [ˈbaɪsɪkl] s sykkel bicycle2 [ˈbaɪsɪkl] v sykle bicyclist [ˈbaɪsɪklɪst] s syklist bid1 [bɪd] s 1 (på auksjon el.l.) bud 2 (amer) anbud bid2 [bɪd] v, ureg: bade, bidden el bid, bid 1 by 2 (amer) gi/komme med anbud 3 befale; påby bid defiance trosse bid farewell si/ta farvel bid for by på bid good morning si/ønske god morgen bidder [ˈbɪdə] s en som byr/gir bud på noe; the highest bidder høystbydende bidding [ˈbɪdɪŋ] s befaling; påbud bide [baɪd] v, ureg: bode, bided el bided, bided avvente bide one's time se tiden an, vente til rette øyeblikk big [bɪg] adj stor; svær Mr./Mrs. Big sjefen sjøl talk big skryte bigamy [ˈbɪgəmɪ] s bigami big-headed [ˌbɪgˈhedɪd] adj blærete, hoven; innbilsk big-hearted [ˌbɪgˈhɑ:tɪd] adj godhjertet; storsinnet bight [baɪt] s 1 bukt 2 løkke; tauløkke bigot [ˈbɪgət] s intolerant og trangsynt person bike [baɪk] s (dgl) → bicycle biker [ˈbaɪkə] s 1 (dgl) syklist 2 motorsyklist bilingual [baɪˈlɪŋgwəl] adj tospråklig bill1 [bɪl] s nebb bill2 [bɪl] s 1 regning; (merk) faktura, nota 2 (amer) pengeseddel 3 plakat; løpeseddel 4 fortegnelse, liste 5 attest 6 lovforslag bill3 [bɪl] v 1 sette på regningen; sende regning til; (merk) anføre, debitere 2 kunngjøre (ved plakater etc) billboard [ˈbɪlbɔ:d] s oppslagstavle; (amer) plakattavle; (stor) reklameplakat billfold [ˈbɪlfəʊld] s (amer) lommebok billiards [ˈbɪljədz] s (fl) biljard billion [ˈbɪljən] tallord billion; (amer) milliard

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


billow billow1 [ˈbɪləʊ] s (stor) bølge billow2 [ˈbɪləʊ] v bølge; svulme billy goat [ˈbɪlɪgəʊt] s geitebukk; jf nanny goat bin [bɪn] s 1 binge, kasse 2 søppelbøtte, søppelkasse 3 silo bind [baɪnd] v, ureg: bound, bound 1 binde, feste; forbinde; binde inn (bøker) 2 stramme; hemme; hindre 3 binde, forplikte binding1 [ˈbaɪndɪŋ] s 1 bokbind, bind, innbinding 2 (sport) skibinding; binding binding2 [ˈbaɪndɪŋ] adj bindende, obligatorisk binge [bɪndʒ] s rangel bingo [ˈbɪŋgəʊ] s bingo binoculars [bɪˈnɒkjʊləz] s (fl) kikkert biography [baɪˈɒgrəfɪ] s biografi biological, biologic [ˌbaɪəʊˈlɒdʒɪk(l)] adj biologisk biologist [baɪˈɒlədʒɪst] s biolog biology [baɪˈɒlədʒɪ] s biologi biotechnology [ˌbaɪəʊtekˈnɒlədʒɪ] s bioteknologi birch [bɜ:tʃ] s 1 (bot) bjørk 2 ris; bjørkeris bird [bɜ:d] s 1 (zool) fugl 2 (slang) ungjente a bird in the hand is worth two in the bush en fugl i hånden er bedre enn ti på taket birds of a feather flock together like barn leker best kill two birds with one stone slå to fluer i én smekk bird of passage s 1 trekkfugl 2 (fig) rastløs person bird of prey s rovfugl birth [bɜ:ɵ] s fødsel give birth to føde; (fig) gi støtet til birth certificate s fødselsattest birth control [ˈbɜ:ɵkənˌtrəʊl] s prevensjon, fødselskontroll; barnebegrensning birthday [ˈbɜ:ɵdeɪ] s fødselsdag happy birthday gratulerer med dagen in one's birthday suit i Adams/Evas drakt (dvs naken) birthmark [ˈbɜ:ɵmɑ:k] s fødselsmerke birthplace [ˈbɜ:ɵpleɪs] s fødested biscuit [ˈbɪskɪt] s kjeks bishop [ˈbɪʃəp] s 1 biskop

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 40

40

blackout 2 (i sjakk) løper bison [ˈbaɪsn] s bison; bøffel; bøffelokse bit [bɪt] s 1 bit; (lite) stykke, stump 2 (fig) grann, smule 3 (på bor) egg, krone; (på tang) kjeft; (på nøkkel) skjær 4 (data) bit; binærsiffer 5 bissel, bitt bit by bit gradvis bitch [bɪtʃ] s 1 tispe 2 (dgl) hurpe son of a bitch meget sterkt skjellsord (eg tispe- el horesønn) bitchy [ˈbɪtʃɪ] adj (dgl) gretten, sur; ondskapsfull bite1 [baɪt] s 1 bitt; napp (av fisk); stikk (av insekt) 2 smertesting; sting; (fig) snert 3 bit bite2 [baɪt] v, ureg: bit, bitten el bit 1 bite; (om fisk) nappe; (om insekt) stikke 2 (om f.eks. hjul på glatt føre) bite seg fast; få tak; (om kulde/vind, bor) ta; (om kjemikalier) etse bite the dust bite i gresset, dø, tape bitten [ˈbɪtn] v → bite bitter [ˈbɪtə] adj 1 bitter; besk 2 bitende, skarp blab [blæb] v bable, skravle black1 [blæk] s svart black2 [blæk] adj 1 svart 2 dyster, mørk, nifs black and blue (både) gul og blå (dvs svært forslått) blackberry [ˈblækbərɪ] s bjørnebær blackbird [ˈblækbɜ:d] s svarttrost blackboard [ˈblækbɔ:d] s (skole) tavle blackcurrant [ˈblækˈkʌrənt] s solbær blacken [ˈblækn] v 1 (også fig) sverte 2 baktale 3 bli svart black eye s blått øye blacklist1 [ˈblæklɪst] s svarteliste blacklist2 [ˈblæklɪst] v svarteliste black magic s svart magi blackmail1 [ˈblækmeɪl] s utpressing; pengeutpressing blackmail2 [ˈblækmeɪl] v presse (penger av) blackout [ˈblækaʊt] s 1 mørklegging, blending

16/03/16 15:48


Black Sea 2 strømbrudd 3 midlertidig bevisstløshet; hukommelsestap; (dgl også) jernteppe Black Sea the Black Sea Svartehavet blacksmith [ˈblæksmɪɵ] s smed; grovsmed black tie s 1 svart tversoversløyfe 2 (på innbydelse) smoking bladder [ˈblædə] s blære blade [bleɪd] s 1 blad (på planter samt på kniv, sag, øks, åre) 2 (anat) skulderblad blame1 [bleɪm] s feil, skyld; ansvar blame2 [bleɪm] v skylde på blanch [blɑ:ntʃ] v bleke blanched almonds skåldede mandler bland [blænd] adj uten smak, tam blank1 [blæŋk] s 1 tomrom; åpen plass; (data) blankfelt; mellomrom 2 blankett, skjema blank2 [blæŋk] adj blank; tom; ubeskrevet blanket [ˈblæŋkɪt] s ullteppe; teppe blare1 [bleə] s brøl; trompetstøt; støt blare2 [bleə] v gjalle, skingre; tute blasphemy [ˈblæsfəmɪ] s blasfemi; gudsbespottelse blast1 [blɑ:st] s 1 kraftig vindkast 2 eksplosjon; sprengning 3 ladning 4 (luft, lyd) trykkbølge at/in full blast med/på full styrke, i full sving blast from the past gufs fra fortiden blast2 [blɑ:st] v 1 minere; sprenge 2 ruinere; skade, ødelegge blast! pokker ta! blatant [ˈbleɪtənt] adj 1 bråkende; høyrøstet 2 påtrengende 3 åpenlys blaze1 [bleɪz] s 1 bluss; flamme 2 brann; (flammende) bål; blaze of colour glødende fargeprakt 3 utbrudd blaze2 [bleɪz] v 1 brenne (klart) 2 skinne; stråle 3 bryte ut 4 utbasunere blaze away fyre løs (med skytevåpen)

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 41

41

bliss blaze up flamme opp blazer [ˈbleɪzə] s blazer bleach [bli:tʃ] v bleke bleak [bli:k] adj 1 guffen; råkald 2 dyster; forblåst; gold bleary-eyed [ˈblɪərɪˌaɪd] adj rødøyd bleat [bli:t] v (om sau) breke; (om ku) raute; (om geit) mekre bleed [bli:d] v, ureg: bled, bled blø bleep [bli:p] s bipp, pipp bleeper [ˈbli:pə] s personsøker blemish1 [ˈblemɪʃ] s 1 flekk 2 (særlig fig) lyte, plett blemish2 [ˈblemɪʃ] v skjemme ut; vansire blend1 [blend] s blanding, mikstur blend2 [blend] v blande blender [ˈblendə] s (husholdningsapparat) mikser bless [bles] v 1 velsigne 2 love, prise bless me/my soul! bevares!, bevare meg vel! blessed [ˈblesɪd] adj 1 velsignet; hellig; salig 2 (slang) fordømt blessing [ˈblesɪŋ] s velsignelse blew [blu:] v → blow blind1 [blaɪnd] s 1 rullegardin; skodde 2 bakhold, skjul; (fig) skalkeskjul 3 blindspor blind2 [blaɪnd] v blinde blind3 [blaɪnd] adj blind turn a blind eye (to) (fig) lukke øynene for; nekte å innse blind alley s blindgate blind date s 1 stevnemøte med ukjent partner 2 ukjent partner (på et stevnemøte) blindfold1 [ˈblaɪndfəʊld] s bind for øynene blindfold2 [ˈblaɪndfəʊld] v binde for øynene på blindfold3 [ˈblaɪndfəʊld] adv 1 med bind for øynene 2 (fig) i blinde blindness [ˈblaɪndnəs] s blindhet blink1 [blɪŋk] s 1 blink, blunk 2 glimt blink2 [blɪŋk] v 1 blinke, blunke 2 glimte bliss [blɪs] s fryd; lykksalighet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


blissful blissful [ˈblɪsfʊl] adj lykksalig blister1 [ˈblɪstə] s blemme, vable; blære blister2 [ˈblɪstə] v få blemmer; danne blærer blitz [blɪts] s blitz, lynkrig the Blitz blitzen (tyske luftangrep mot London og England i 1940-41) blizzard [ˈblɪzəd] s snøstorm bloated [ˈbləʊtɪd] adj oppblåst blob [blɒb] s klatt, liten klump block1 [blɒk] s 1 blokk 2 boligblokk; blokk; bygningskompleks; bykvartal; kvartal; block of flats leiegård block2 [blɒk] v blokkere; sperre blockade1 [blɒˈkeɪd] s blokade; raise/run the blockade heve/bryte blokaden blockade2 [blɒˈkeɪd] v blokkere blockage [ˈblɒkɪdʒ] s blokkering; sperring blockbuster [ˈblɒkbʌstə] s braksuksess block letters s (fl) blokkbokstaver blog1 [blɒg] s blogg blog2 [blɒg] v blogge bloke [bləʊk] s (dgl) fyr, kompis blond1 [blɒnd] s blond person blond2 [blɒnd] adj (som regel om mann) blond, lys blonde1 [blɒnd] s blondine blonde2 [blɒnd] adj (som regel om kvinne) blond, lys blood [blʌd] s blod in cold blood med kaldt blod bloodshed [ˈblʌdʃed] s blodsutgytelse; blodbad bloodstained [ˈblʌdsteɪnd] adj blodig, blodflekket blood vessel [ˈblʌdˌvesl] s blodkar; blodåre bloody [ˈblʌdɪ] adj 1 blodig 2 (slang) fordømt, helvetes bloom1 [blu:m] s blomst; blomstring bloom2 [blu:m] v blomstre; stå i (full) blomst blossom1 [ˈblɒsəm] s 1 blomst; fruktblomst 2 blomstring blossom2 [ˈblɒsəm] v blomstre blot1 [blɒt] s (skjemmende, stygg) flekk blot2 [blɒt] v 1 lage/sette flekker på 2 bruke trekkpapir på blot out 1 dekke (over), skjule 2 utslette, utrydde blotchy [ˈblɒtʃɪ] adj flekkete; skjoldete blouse [blaʊz] s bluse blow1 [bləʊ] s 1 slag, støt; (flertall også) slagsmål

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 42

42

blunt 2 sjokk, slag strike a blow for slå et slag for cushion the blow (fig) dempe slaget; mildne smerten blow2 [bləʊ] s 1 blåst; vindkast, vindkule 2 blåsing (på instrument e.l.) blow3 [bləʊ] v, ureg: blew, blown 1 blåse; blåse på 2 fløyte, pipe, tute 3 pese, pruste blow in komme fykende blow off steam 1 slippe ut damp 2 (fig) avreagere blow one's lid/top fly i flint blow one's own trumpet skryte (av seg selv) blow out blåse ut blow over drive over blow up 1 pumpe opp 2 blåse opp 3 sprenge i luften; bli sprengt i luften 4 (dgl) forstørre (f.eks. fotografi) 5 (fig) overdrive blow-dry [ˈbləʊdraɪ] v føne (håret) blown [bləʊn] v → blow blowout [ˈbləʊaʊt] s 1 punktering; eksplosjon; sikringsmell; smell 2 utblåsning (av f.eks. olje) 3 (fig) utblåsning (av sinne) 4 (slang) kalas blubber [ˈblʌbə] v grine, tute blubber out hikste frem bludgeon1 [ˈblʌdʒən] s klubbe, kølle bludgeon2 [ˈblʌdʒən] v 1 slå, slå ned, klubbe ned 2 (fig) plage, terrorisere blue1 [blu:] s blått have got the blues være/føle seg melankolsk blue2 [blu:] adj 1 blå 2 melankolsk; nedfor bluebell [ˈblu:bel] s (bot) blåklokke blueberry [ˈblu:bərɪ] s blåbær bluebottle [ˈblu:ˌbɒtl] s spyflue bluff1 [blʌf] s bløff bluff2 [blʌf] v bløffe blunder1 [ˈblʌndə] s flause, tabbe blunder2 [ˈblʌndə] v gjøre en tabbe blunder into ramle/komme farende inn i, dumpe opp i blunt1 [blʌnt] v sløve

16/03/16 15:48


blunt blunt2 [blʌnt] adj 1 sløv, stump; butt 2 avvisende, barsk 3 rett frem, rett på sak blur1 [blɜ:] s uklarhet; uklart bilde blur2 [blɜ:] v dimme, sløre; bli/gjøre uklar blurt [blɜ:t] v blurt out plumpe ut med blush1 [blʌʃ] s rødme blush2 [blʌʃ] v rødme boar [bɔ:] s 1 villsvin 2 galte board1 [bɔ:d] s 1 planke, bord, brett, plate, tavle 2 råd; direksjon, styre; komité, nemnd, utvalg 3 bord; spillebord board and lodgings kost og losji board2 [bɔ:d] v 1 bordkle; panele 2 ha losjerende 3 (sjø) borde, entre, gå om bord (i) board at/with losjere hos boarding house [ˈbɔ:dɪŋhaʊs] s pensjonat boarding school [ˈbɔ:dɪŋsku:l] s internatskole; kostskole; jf public school boast1 [bəʊst] s 1 skryt 2 noe å skryte av boast2 [bəʊst] v 1 skryte 2 nevne med stolthet; rose seg av (å ha/være); our school boasts a fine swimming pool skolen er stolt av den fine svømmehallen sin boat1 [bəʊt] s båt miss the boat komme for sent, være for sent ute, gå glipp av noe boat2 [bəʊt] v reise med båt bob1 [bɒb] s 1 kniks; nikk 2 kortklipt hår bob2 [bɒb] v duppe; rykke bob up dukke opp bobbin [ˈbɒbɪn] s spole; snelle bodily [ˈbɒdɪlɪ] adj kroppslig, legemlig body [ˈbɒdɪ] s 1 kropp; person; legeme; lik 2 hoveddel; karosseri; skrog; stamme 3 gruppe, korps; forsamling in a body alle som en bodybuilding [ˈbɒdɪˌbɪldɪŋ] s kroppsbygging body-conscious [ˈbɒdɪˌkɒnʃəs] adj kroppsbevisst bodyguard [ˈbɒdɪgɑ:d] s livvakt bog1 [bɒg] s gjørme; myr

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 43

43

boob bog2 [bɒg] v be/get bogged down (også fig) kjøre seg fast bog off pelle seg unna bogus [ˈbəʊgəs] adj humbug-; svindelboil1 [bɔɪl] s kok boil2 [bɔɪl] v koke boil down to koke ned til boiler [ˈbɔɪlə] s 1 kjele 2 varmtvannsbeholder boiler room [ˈbɔɪlərʊm] s fyrrom; kjelerom boisterous [ˈbɔɪstərəs] adj bråkete; voldsom bold [bəʊld] adj 1 modig, djerv 2 klar, tydelig 3 (om skrift) halvfet boldness [ˈbəʊldnəs] s 1 dristighet, djervhet 2 freidighet bolt1 [bəʊlt] s 1 bolt; maskinskrue 2 lyn make a bolt for it stikke av bolt2 [bəʊlt] v 1 bolte (fast) 2 sette bom/slå for 3 løpe løpsk; stikke av 4 sluke (mat) bolt3 [bəʊlt] adv bolt upright rett opp og ned bomb1 [bɒm] s bombe bomb2 [bɒm] v bombe; bombardere bombard [bɒmˈbɑ:d] v bombardere bombardment [bɒmˈbɑ:dmənt] s bombardement bomber [ˈbɒmə] s bombefly bond [bɒnd] s 1 bånd; (fl, fig) lenker 2 forpliktelse 3 (merk) obligasjon bone [bəʊn] s bein; knokkel bone of contention stridens eple have a bone to pick (with somebody) ha en høne å plukke (med noen) bonfire [ˈbɒnˌfaɪə] s bål bonnet [ˈbɒnɪt] s 1 kyse; kysehatt 2 bilpanser; panser bonus [ˈbəʊnəs] s bonus bony [ˈbəʊnɪ] adj radmager; knoklete boo1 [bu:] v pipe (ut) boo2 [bu:] interj fy! boob1 [bu:b] s 1 (dgl) tabbe

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


boob 2 (slang) pupp boob2 [bu:b] v gjøre en tabbe book1 [bʊk] s bok by the book korrekt, etter reglene, etter boka book2 [bʊk] v 1 bokføre 2 notere (f.eks. for parkeringsforseelse) 3 bestille booked up utsolgt book for bestille til bookcase [ˈbʊkkeɪs] s bokhylle; bokskap booklet [ˈbʊklɪt] s brosjyre; hefte bookseller [ˈbʊkˌselə] s bokhandler; bokselger bookshop [ˈbʊkʃɒp] s bokhandel bookstore [ˈbʊkstɔ:] s (amer) bokhandel boom1 [bu:m] s 1 brak, drønn; torden; kanontorden 2 (sjø) bom boom2 [bu:m] s (merk) høykonjunktur; oppsving boom3 [bu:m] v drønne; tordne boom4 [bu:m] v 1 reklamere for; drive opp (salg e.l.) 2 stige sterkt, øke sterkt 3 (fig) blomstre boost1 [bu:st] s 1 oppstiver; puff (i oppmuntrende retning) 2 (fig) innsprøytning; oppstrammer (særlig om reklamekampanje e.l.) boost2 [bu:st] v 1 oppmuntre; (fig) skyve på; stive opp 2 drive opp (salg ved reklamekampanje e.l.) 3 (om effekt el spenning) forsterke, øke boot1 [bu:t] s støvel; skistøvler ski boots; hiking boots fjellstøvler get/give the boot (slang) få/gi sparken boot2 [bu:t] s bagasjerom (i bil) boot3 [bu:t] v 1 gi sparken; avskjedige 2 (data) starte opp (maskin) booth [bu:ɵ] s 1 bod; salgsbod 2 stemmeavlukke 3 restaurantbås 4 (amer) kiosk; telefonkiosk bootlace [ˈbu:tleɪs] s skolisse booty [ˈbu:tɪ] s bytte, rov booze1 [bu:z] s (dgl) børst (brennevin) booze2 [bu:z] v (dgl) rangle, ture border1 [ˈbɔ:də] s 1 kant, rand, bord 2 grense; grenseområde border2 [ˈbɔ:də] v avgrense; begrense border on grense til

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 44

44

bottom borderline [ˈbɔ:dəlaɪn] s grense; grenselinje bore1 [bɔ:] s 1 borevidde; kaliber; løp (på skytevåpen) 2 borehull bore2 [bɔ:] s kjedelig person; (fig) plage bore3 [bɔ:] v bore; bore a hole in the wall bore hull i veggen bore4 [bɔ:] v → bear bore5 [bɔ:] v kjede be bored kjede seg boredom [ˈbɔ:dəm] s kjedsomhet boring [ˈbɔ:rɪŋ] adj kjedelig born [bɔ:n] v → bear borne [bɔ:n] v → bear borough [ˈbʌrə] s by, bykommune borrow [ˈbɒrəʊ] v låne (av andre) Bosnia [ˈbɒznɪə] (geogr) → Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina [ˈbɒznɪəˌhɜ:tsəgəˈvi:nə] (geogr) Bosnia-Hercegovina Bosnian1 [ˈbɒznɪən] s 1 bosnier 2 bosnisk (om språket bosnisk-kroatiskserbisk) Bosnian2 [ˈbɒznɪən] adj bosnisk bosom [ˈbʊzəm] s barm, bryst bosom friend s hjertevenn boss1 [bɒs] s (dgl) sjef, bas boss2 [bɒs] v (dgl) dominere; styre boss about herse med; you're always bossing us about du er alltid så sjefete bossy [ˈbɒsɪ] adj (dgl) sjefete, dominerende, herskesyk botanical, botanic [bəˈtænɪk(l)] adj botanisk botanist [ˈbɒtənɪst] s botaniker botany [ˈbɒtənɪ] s botanikk botch1 [bɒtʃ] s (dgl) slurv, unnasluntring botch2 [bɒtʃ] v (dgl) slurve; forkludre; spolere both1 [bəʊɵ] adj, adv begge have it both ways få i både pose og sekk both2 [bəʊɵ] konj both ... and både ... og bother1 [ˈbɒðə] s bry, bryderi; plage; mas bother2 [ˈbɒðə] v 1 bry (seg med); gidde 2 mase på, plage bothersome [ˈbɒðəsəm] adj brysom, plagsom bottle1 [ˈbɒtl] s flaske bottle2 [ˈbɒtl] v fylle, tappe på flaske bottle bank s flaskeautomat; panteautomat bottled [ˈbɒtld] adj flaske- (dvs tappet på flaske) bottle-feed [ˈbɒtlfi:d] v fø opp på flaskemelk (istedenfor morsmelk) bottleneck [ˈbɒtlnek] s (også fig) flaskehals bottle opener s flaskeåpner bottom [ˈbɒtəm] s 1 bunn; underside

16/03/16 15:48


bough 2 sete; (dgl) bak, bakende at bottom (fig) i bunn og grunn; på bunnen at the bottom (of) nederst (i/på), på bunnen (av) bough [baʊ] s gren; hovedgren bought [bɔ:t] v → buy boulder [ˈbəʊldə] s kampestein; rullestein bounce1 [baʊns] s 1 hopp, sprett 2 bråk; skryt bounce2 [baʊns] v 1 hoppe; (få til å) sprette 2 bykse, jumpe; dumpe, humpe bounce into komme brasende/farende inn bound1 [baʊnd] s byks, hopp; sprett bound2 [baʊnd] s grense out of bounds adgang forbudt bound3 [baʊnd] v bykse, hoppe; sprette bound4 [baʊnd] v avgrense; begrense bound5 [baʊnd] v → bind bound6 [baʊnd] adj bound for bestemt for, på vei til bound to forutbestemt til (å), nødt til (å) boundary [ˈbaʊndərɪ] s grense; grenselinje bountiful [ˈbaʊntɪfʊl] adj rikelig; gavmild, rundhåndet bounty [ˈbaʊntɪ] s 1 dusør; skuddpremie 2 bonus; premie 3 gavmildhet bouquet [bʊˈkeɪ] s 1 bukett 2 (vin) bouquet bourbon [ˈbɜ:bən] s (type amerikansk) whisky bout [baʊt] s 1 anfall, ri; raptus 2 omgang, runde, tørn boutique [bu:ˈti:k] s boutique (liten, luksuriøs butikk) bow1 [bəʊ] s 1 bue 2 løkke, sløyfe 3 kurve bow2 [baʊ] s bukk take a bow bukke og takke bow3 [baʊ] s (sjø) baug bow4 [baʊ] v bukke bow to bøye seg for bowel [ˈbaʊəl] s 1 tarm 2 (fl) innvoller; (fig) indre bowel movement s avføring bowl1 [bəʊl] s bolle, skål (glass-, keramikk-, tre- e.l.) bowl2 [bəʊl] s bowlingkule

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 45

45

bracket bowl3 [bəʊl] v 1 bowle 2 kaste ball, spille ball 3 rulle; trille bowl over kaste over ende bow-legged [ˈbəʊlegd] adj hjulbeint bowler [ˈbəʊlə] s 1 bowlingspiller 2 (i cricket) kaster 3 (hatt) skalk bowling alley s bowlingbane bow tie [ˌbəʊˈtaɪ] s sløyfe; tversoverslips; (dgl) flue bow window [ˌbəʊˈwɪndəʊ] s karnappvindu box1 [bɒks] s 1 boks, eske; kasse 2 rute, ramme (i bok, på skjerm) 3 postboks 4 vaktstue; (teat) losje; (jur) vitneboks box2 [bɒks] v bokse; fike til box3 [bɒks] v legge i boks box up stenge inne boxer [ˈbɒksə] s bokser boxing [ˈbɒksɪŋ] s boksing Boxing Day s annen juledag boxing gloves [ˈbɒksɪŋglʌvz] s (fl) boksehansker boxing match [ˈbɒksɪŋmætʃ] s boksekamp box office s billettkontor boy [bɔɪ] s gutt boycott1 [ˈbɔɪkɒt] s boikott boycott2 [ˈbɔɪkɒt] v boikotte boyfriend [ˈbɔɪfrend] s (om gutt el mann) kjæreste, venn boyhood [ˈbɔɪhʊd] s (om gutt) barndom; guttedager boyish [ˈbɔɪɪʃ] adj gutteaktig bra [brɑ:] s behå; brystholder brace1 [breɪs] s 1 støttebjelke; støtte 2 klamp; strammer; (i flertall) klammer 3 stag 4 (i flertall) bukseseler; seler 5 (i flertall) tannregulering brace2 [breɪs] v 1 avstive; styrke; støtte 2 stramme; spenne (inn) brace oneself stålsette seg brace up være sterk el modig bracelet [ˈbreɪslɪt] s armbånd bracing [ˈbreɪsɪŋ] adj forfriskende; styrkende bracken [ˈbrækn] s (bot) bregne bracket1 [ˈbrækɪt] s 1 parentes; hakeparentes; klammer 2 gruppe, klasse

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


bracket bracket2 [ˈbrækɪt] v sette i parentes bracket together sette i samme klasse/ gruppe brackish [ˈbrækɪʃ] adj (om vann) brakk, brakkbrag [bræg] v skryte braid1 [breɪd] s 1 snor; bånd; pyntebånd 2 (amer) flette 3 lisse (av kobbertråd e.l.) braid2 [breɪd] v flette brain [breɪn] s 1 hjerne 2 (i flertall) forstand, vett rack one's brain(s) vri hjernen brainless [ˈbreɪnləs] adj tomhjernet; ubegavet brainstorm [ˈbreɪnstɔ:m] s idédugnad brainy [ˈbreɪnɪ] adj intelligent; skarp brake1 [breɪk] s brems brake2 [breɪk] v bremse bramble [ˈbræmbl] s 1 tornebusk, tornekratt 2 bjørnebær; bjørnebærbusk bran [bræn] s kli branch1 [brɑ:ntʃ] s 1 gren; (fig også) arm; utløper 2 (merk) bransje; avdeling, filial branch2 [brɑ:ntʃ] v skyte grener; (fig) forgrene seg branch off svinge/ta av (fra hovedretningen) brand1 [brænd] s (merk) varemerke; fabrikat; kvalitet brand2 [brænd] v 1 brennemerke (f.eks. kveg); (fig) stemple; he was branded a liar han ble stemplet som løgner 2 varemerke (dvs forsyne/utstyre med varemerke) brand new [ˌbrænˈnju:] adj splitter ny brandy [ˈbrændɪ] s konjakk brash [bræʃ] adj 1 frekk; påtrengende 2 forhastet, ubesindig brass1 [brɑ:s] s 1 messing 2 messinginstrumenter brass2 [brɑ:s] s 1 (dgl, om penger, slang) gryn 2 frekkhet top brass høyere offiserer/embetsmenn brass band [ˌbrɑ:sˈbænd] s ≈ korps; messingorkester, janitsjarorkester, hornorkester brat [bræt] s drittunge; uskikkelig unge bravado [brəˈvɑ:dəʊ] s 1 dumdristighet

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 46

46

break 2 skryt brave1 [breɪv] v være tapper; møte tappert brave2 [breɪv] adj modig, tapper bravery [ˈbreɪvərɪ] s tapperhet, mot brawl1 [brɔ:l] s 1 krangel, trette 2 slagsmål 3 bråk, spetakkel brawl2 [brɔ:l] v 1 krangle, trette 2 bråke brawn [brɔ:n] s 1 muskler; (fysisk) styrke 2 (brit) sylte brawny [ˈbrɔ:nɪ] adj muskuløs bray [breɪ] v 1 skråle; gjalle 2 (om esel) skryte; knegge brazen1 [ˈbreɪzn] v brazen it out frekt late som ingen ting brazen2 [ˈbreɪzn] adj frekk, skamløs Brazil [brəˈzɪl] (geogr) Brasil Brazilian1 [brəˈzɪljən] s brasilianer Brazilian2 [brəˈzɪljən] adj brasiliansk breach1 [bri:tʃ] s 1 brudd (på lov, løfte) 2 revne; sprekk; gjennombrudd, bresje (i frontlinje el.l.) breach of contract kontraktsbrudd breach2 [bri:tʃ] v bryte gjennom (forsvarslinje, mur) bread [bred] s brød; a slice of bread en brødskive; a loaf of bread et brød breadth [bredɵ] s bredde; (fig) vidde breadwinner [ˈbredˌwɪnə] s forsørger, familieforsørger break1 [breɪk] s 1 brudd; revne, rift; lekkasje 2 avbrudd, avbrytelse; brudd; pause 3 (skole) frikvarter, friminutt 4 omslag, skifte; (i jazz) overgang 5 (dgl) sjanse 6 (amer) flause give me a break! 1 gi deg!, kutt ut! 2 gi meg en sjanse rotten break uflaks break2 [breɪk] v, ureg: broke, broken 1 brekke; knekke; knuse; gå/slå i stykker 2 ruinere; ødelegge 3 (fig) bryte, overtre break down bryte ned; ta fra hverandre; bryte sammen; (fig også) analysere; spesifisere break even spille uavgjort, holde det så vidt gående, gå i balanse

16/03/16 15:48


breakable break in (om hester) temme; ri/kjøre inn break up 1 bryte opp, splitte (folkemasse) 2 gå fra hverandre, skilles 3 bryte ned, ødelegge 4 falle fra hverandre; forfalle, falle sammen breakable [ˈbreɪkəbl] adj skjør; skrøpelig breakdown [ˈbreɪkdaʊn] s 1 sammenbrudd 2 driftsstans, motorstopp 3 analyse, spesifikasjon breaker [ˈbreɪkə] s 1 brekker, bryter; knekker; knuser; a rule breaker en regelbryter 2 brottsjø; (flertall) brenning breakfast1 [ˈbrekfəst] s frokost breakfast2 [ˈbrekfəst] v spise frokost breakneck [ˈbreɪknek] adj halsbrekkende breakthrough [ˈbreɪkɵru:] s gjennombrudd break-up [ˈbreɪkʌp] s 1 brudd, slutt, sammenbrudd 2 oppbrudd 3 (før ferie) avslutning 4 forfall, oppløsning breast [brest] s bryst make a clean breast of tilstå åpent og ærlig breastfeed [ˈbrestfi:d] v amme, gi bryst breath [breɵ] s pust, åndedrag under one's breath hviskende breathe [bri:ð] v 1 puste 2 hviske breather [ˈbri:ðə] s 1 (i sammensatte uttrykk) puster; a heavy breather en som puster tungt 2 (dgl) pause, rast breathing [ˈbri:ðɪŋ] s pust, pusting; åndedrag breathing space s pusterom breathless [ˈbreɵləs] adj 1 andpusten 2 åndeløs breathtaking [ˈbreɵˌteɪkɪŋ] adj som får en til å miste eller snappe etter pusten bred [bred] v → breed breeches [ˈbrɪtʃɪz] s (fl) ridebukser, bukser breed1 [bri:d] s (om husdyr) rase breed2 [bri:d] v, ureg: bred, bred 1 avle, føde; (fig) frembringe; forårsake 2 ale/fø opp; oppdrette 3 fostre, oppdra breeder [ˈbri:də] s oppdretter breeding [ˈbri:dɪŋ] s 1 oppdrett 2 oppdragelse; (gode) manerer; a girl of good

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 47

47

bright breeding en jente fra fin familie breeze1 [bri:z] s 1 bris; luftning 2 (dgl) småkrangel; utidighet breeze2 [bri:z] v 1 blåse (lett) 2 fare, feie, fyke brew1 [bru:] s brygg, drikk brew2 [bru:] v 1 brygge (øl); trakte (te og kaffe) 2 (fig) brygge på brewer [ˈbrʊə] s ølbrygger; brygger brewery [ˈbrʊərɪ] s bryggeri bribe1 [braɪb] s bestikkelse (om pengene) bribe2 [braɪb] v bestikke bribery [ˈbraɪbərɪ] s bestikkelse (om handlingen) brick1 [brɪk] s 1 murstein, teglstein 2 liten blokk; kloss; byggekloss be a brick være en knupp; you are a brick du er en knupp brick2 [brɪk] v mure brick in/up mure igjen bricklayer [ˈbrɪkˌleɪə] s murer brickwork [ˈbrɪkwɜ:k] s 1 murverk 2 (i flertall) teglverk bridal [ˈbraɪdl] adj brude-, bryllupsbride [braɪd] s brud bridegroom [ˈbraɪdgrʊm] s brudgom bridesmaid [ˈbraɪdzmeɪd] s brudepike bridge1 [brɪdʒ] s bro bridge2 [brɪdʒ] s (kortspill) bridge bridge3 [brɪdʒ] v lage/slå bro over bridle [ˈbraɪdl] s (seletøy til hest) hodelag brief1 [bri:f] s 1 sammendrag 2 (advokats) saksframstilling; (i flertall) saksdokumenter; saker brief2 [bri:f] v 1 engasjere advokat 2 (mil) brife; instruere/orientere (før et oppdrag) brief3 [bri:f] adj kort, kortfattet, kortvarig briefcase [ˈbri:fkeɪs] s dokumentmappe briefing [ˈbri:fɪŋ] s brifing, instruering, orientering briefly [ˈbri:flɪ] adv kort (og godt) briefs [bri:fs] s (fl) truser brigade [brɪˈgeɪd] s 1 (mil) brigade 2 arbeidsbrigade; fire brigade brannkorps bright [braɪt] adj 1 klar, lys

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


brighten 2 munter 3 gløgg, oppvakt brighten [ˈbraɪtn] v 1 lysne; lyse opp 2 pusse; blankpusse 3 kvikne til; live opp brilliance [ˈbrɪljəns] s 1 glans; stråleglans 2 overlegen dyktighet; strålende begavelse brilliant [ˈbrɪljənt] adj 1 glitrende, strålende 2 glimrende 3 strålende begavet brim1 [brɪm] s 1 kant, rand; he filled her glass to the brim han fylte glasset hennes til randen 2 brem brim2 [brɪm] v 1 fylle til randen 2 renne over brimful [ˌbrɪmˈfʊl] adj breddfull bring [brɪŋ] v, ureg: brought, brought bringe; hente; ha/ta med (seg); komme med bring about få i stand, forårsake bring back bringe tilbake, få til å huske (på) bring down 1 hente ned; ta ned 2 felle, skyte ned 3 (fig) få ned på jorden igjen bring in bringe inn; (fig) innbringe bring on fremkalle, føre til, resultere i bring out få (klart) frem bring round få til bevissthet, overtale bring to få til bevissthet bring up oppdra, bringe på bane brink [brɪŋk] s kant, rand be on the brink of doing something være på nippet til å gjøre noe briny [ˈbraɪnɪ] adj ramsalt brisk [brɪsk] adj frisk; kvikk, livlig; sprek bristle1 [ˈbrɪsl] s bust bristle2 [ˈbrɪsl] v stritte; strutte be bristling with something strutte av noe, være breddfull av noe bristle up reise bust bristly [ˈbrɪslɪ] adj stiv, strittende Brit [brɪt] s (dgl) brite British [ˈbrɪtɪʃ] adj britisk brittle [ˈbrɪtl] adj skjør; sprø broach [brəʊtʃ] v 1 ta hull på (fat, tønne e.l.) 2 bringe på bane broad1 [brɔ:d] s (amer, slang) kvinnfolk broad2 [brɔ:d] adj 1 bred; (også fig) vid

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 48

48

brown 2 grov a broad hint et tydelig vink broad awake lys våken broad daylight høylys dag in broad outline i store trekk broadband1 [ˈbrɔ:dbænd] s (data) bredbånd broadband2 [ˈbrɔ:dbænd] adj (data) bredbåndbroadcast1 [ˈbrɔ:dkɑ:st] s kringkasting; radiosending; sending broadcast2 [ˈbrɔ:dkɑ:st] v, ureg: broadcast, broadcast kringkaste broadcast3 [ˈbrɔ:dkɑ:st] adj kringkastet broaden [ˈbrɔ:dn] v bli/gjøre bred; bli/gjøre bredere; utvide; her interests broadened as she grew up hun fikk et videre interessefelt etter hvert som hun vokste opp broadly [ˈbrɔ:dlɪ] adv i det store og hele broad-minded [ˌbrɔ:dˈmaɪndɪd] adj vidsynt; frisinnet brochure [ˈbrəʊʃʊə] s brosjyre broil [brɔɪl] v steke (over åpen varme) broke1 [brəʊk] adj blakk, pengelens broke2 [brəʊk] v → break broken1 [ˈbrəʊkən] v → break broken2 [ˈbrəʊkən] adj brukket; ødelagt; knust broken-down [ˈbrəʊkəndaʊn] adj 1 nedslitt; i stykker 2 nedbrutt broken-hearted [ˌbrəʊkənˈhɑ:tɪd] adj sønderknust broker [ˈbrəʊkə] s mekler bronze [brɒnz] s bronse brooch [brəʊtʃ] s pyntenål, nål, brosje brood1 [bru:d] s 1 (særlig om fugleunger) kull 2 (slang) avkom, yngel brood2 [bru:d] v 1 ruge 2 (fig) gruble, sture broody [ˈbru:dɪ] adj grublende; tungsindig brook [brʊk] s bekk broom [bru:m] s feiekost, sopelime broomstick [ˈbru:mstɪk] s kosteskaft broth [brɒɵ] s kjøttsuppe brothel [ˈbrɒɵl] s bordell brother [ˈbrʌðə] s bror brotherhood [ˈbrʌðəhʊd] s brorskap brother-in-law [ˈbrʌðərɪnlɔ:] s svoger brotherly [ˈbrʌðəlɪ] adj broderlig brought [brɔ:t] v → bring brow [braʊ] s 1 (ansiktsdel) panne 2 øyenbryn; bryn 3 (ås-, bakke-) kam; bryn, pynt brown1 [braʊn] v brune

16/03/16 15:48


brown brown2 [braʊn] adj brun browse [braʊz] v 1 beite; gnage 2 kikke/titte på; skumlese; I'm just browsing jeg bare kikker litt 3 (data) bla gjennom; surfe; søke bruise1 [bru:z] s skramme, skrubbsår; blått merke bruise2 [bru:z] v slå; skrubbe opp; få blåmerke brunch [brʌntʃ] s brunsj (måltid senere enn frokost og tidligere enn lunsj) brunette [bru:ˈnet] s brunette brunt [brʌnt] s bear the brunt bære hovedbyrden, ta støyten brush1 [brʌʃ] s 1 børste; kost; pensel 2 buskas; kratt brush2 [brʌʃ] v 1 børste, feie 2 streife brush aside/away feie til side/vekk; (fig) avfeie brush off feie av; (fig) avvise brush up pusse opp; (fig) friske opp brusque [bru:sk] adj brysk; avvisende; kort Brussels [ˈbrʌslz] (geogr) Brussel Brussels sprout s rosenkål brutal [ˈbru:tl] adj brutal, rå brutality [bru:ˈtælətɪ] s brutalitet; råskap brute1 [bru:t] s 1 udyr; brutal type 2 dyr (i motsetning til menneske) brute2 [bru:t] adj dyrisk, rå BS, B.S. [ˌbi:ˈes] , BSc, B.Sc. [ˌbi:esˈsi:] ( forkortelse for Bachelor of Science) bubble1 [ˈbʌbl] s 1 boble; bubble bath skumbad 2 luftig foretagende; svindel bubble2 [ˈbʌbl] v boble bubblegum [ˈbʌblgʌm] s tyggegummi bubbly1 [ˈbʌblɪ] s (slang) sjampis; sjampanje bubbly2 [ˈbʌblɪ] adj boblende; sprudlende, skummende buck [bʌk] s 1 (om hjortedyr) bukk; (om hare og kanin) hann 2 bukk (f.eks. til gymnastikk); sagkrakk 3 dollar 4 ansvar, forpliktelse a fast buck lettjente penger pass the buck skyve fra seg ansvaret bucket [ˈbʌkɪt] s bøtte; spann buckle1 [ˈbʌkl] s (til belte, hår og sko) spenne buckle2 [ˈbʌkl] v 1 spenne fast; stramme med spenne

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 49

49

build 2 bulke; krølle seg; sige sammen buckle down to ta fatt på buckle on spenne på (seg) buckle up ta på sikkerhetsbelte bud1 [bʌd] s (bot) knopp nip something in the bud kvele noe i fødselen bud2 [bʌd] v spire; skyte knopper Buddhism [ˈbʊdɪzəm] s buddhisme Buddhist1 [ˈbʊdɪst] s buddhist Buddhist2 [ˈbʊdɪst] adj buddhistisk budding [ˈbʌdɪŋ] adj 1 spirende 2 (fig også) gryende, vordende; budding young actors lovende unge skuespillere buddy [ˈbʌdɪ] s (amer, slang) kamerat, kompis budge [bʌdʒ] v rikke, røre (seg); flytte på (seg) budgerigar [ˈbʌdʒərɪgɑ:] s undulat budget1 [ˈbʌdʒɪt] s budsjett budget2 [ˈbʌdʒɪt] v budget for budsjettere (med) budgie [ˈbʌdʒɪ] s (dgl) undulat buffalo [ˈbʌfələʊ] s (zool) bøffel buffer [ˈbʌfə] s buffer; støtdemper buffet [ˈbʊfeɪ] s 1 lunsjbord; koldtbord 2 kafeteria; jernbanerestaurant 3 (amer) serveringsdisk, anretningsbord buffoon [bəˈfu:n] s klovn, bajas, narr bug1 [bʌg] s 1 basill; (fig) dille; mani 2 (amer) insekt 3 veggelus; lus; (i flertall) utøy 4 skjult mikrofon 5 (data) feil (i program, system) bug2 [bʌg] s 1 basill 2 (især fig) dille, mani 3 feil, mangel; (data) programfeil 4 skjult mikrofon bug3 [bʌg] v 1 avlytte (med skjult mikrofon) 2 plage; what's bugging you? hva går det av deg?; hva feiler det deg? bugger1 [ˈbʌgə] s (slang) ≈ drittsekk bugger2 [ˈbʌgə] v bugger off! dra til helvete! bugger up forkludre, ødelegge buggy [ˈbʌgɪ] adj 1 befengt med utøy 2 (amer, slang) gal bugle [ˈbju:gl] s horn; signalhorn; trompet build1 [bɪld] s 1 byggemåte, konstruksjon 2 kroppsbygning; fasong, figur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


build build2 [bɪld] v, ureg: built, built bygge builder [ˈbɪldə] s 1 bygger 2 byggmester building [ˈbɪldɪŋ] s 1 bygging 2 bygning built [bɪlt] v → build bulb [bʌlb] s 1 lyspære; pære 2 kolbe; kule 3 blomsterløk; løk; knoll bulbous [ˈbʌlbəs] adj pæreformet; kuppelformet; løkformet Bulgaria [bʌlˈgeərɪə] (geogr) Bulgaria Bulgarian1 [bʌlˈgeərɪən] s 1 bulgarer 2 (om språket) bulgarsk Bulgarian2 [bʌlˈgeərɪən] adj bulgarsk bulge1 [bʌldʒ] s 1 bule, bulk; kul 2 (på kurve e.l.) topp bulge2 [bʌldʒ] v (få til å) bule ut, svulme opp bulging with something sprekkeferdig/ svulmende av noe bulimia [bju:ˈlɪmɪə] s (med) bulimi bulk [bʌlk] s 1 masse, mengde; omfang 2 (stor) kropp the bulk of mesteparten av bulky [ˈbʌlkɪ] adj ruvende; svær bull [bʊl] s 1 okse; hann (av elefant, hval og andre store dyr) 2 (slang) skryt, tull, tullprat bulldozer [ˈbʊldəʊzə] s bulldoser (også fig) bullet [ˈbʊlɪt] s (ammunisjon) kule bulletin [ˈbʊlɪtɪn] s bulletin; (offisiell) melding bulletin board s (amer) oppslagstavle bulletproof [ˈbʊlɪtpru:f] adj skuddsikker bullfight [ˈbʊlfaɪt] s tyrefekting bullfinch [ˈbʊlfɪntʃ] s dompap bullshit [ˈbʊlʃɪt] s (slang) sludder; tull bully1 [ˈbʊlɪ] s bølle; tyrann bully2 [ˈbʊlɪ] v mobbe; hundse, tyrannisere bum1 [bʌm] s 1 lasaron 2 (dgl) rumpe ski bum skientusiast bum2 [bʌm] v 1 (dgl, amer) gå på loffen 2 bomme, snylte, tigge bumblebee [ˈbʌmblbi:] s (zool) humle bump1 [bʌmp] s 1 dunk, støt, slag

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 50

50

buoyant 2 kul 3 dump, hump bump2 [bʌmp] v dunke, skumpe, støte; dumpe borti bump into somebody støte på noen (dvs treffe tilfeldig) bump off (slang) ekspedere (dvs drepe); krepere bump3 [bʌmp] adv bums bumper [ˈbʌmpə] s støtfanger bumper to bumper 1 (trafikk) tett kø 2 (fig) alt inkludert; heldekkende (om forsikring) bumptious [ˈbʌmpʃəs] adj hoven, innbilsk, overlegen bumpy [ˈbʌmpɪ] adj dumpete, humpete bun [bʌn] s 1 bolle; hvetebolle 2 (frisyre) topp bunch1 [bʌntʃ] s 1 bunt, knippe; bunch of flowers blomsterbukett 2 klase, klynge; kvast 3 (om mennesker) flokk, gjeng bunch2 [bʌntʃ] v bunte bunch up bunte sammen, samle seg, hope seg opp bundle1 [ˈbʌndl] s bunt, bylt; pakke bundle2 [ˈbʌndl] v bundle off sende/komme seg vekk bundle up 1 bunte sammen 2 kle seg godt, pakke seg inn bungalow [ˈbʌŋgələʊ] s bungalow; enebolig på ett plan bungee-jumping s strikkhopping bunk1 [bʌŋk] s køye bunk2 [bʌŋk] v køye bunk bed [ˈbʌŋkbed] s køyeseng bunker [ˈbʌŋkə] s 1 bunker (beskyttelsesrom) 2 bunker (sandgrop på golfbane) 3 (fig) hindring bunny [ˈbʌnɪ] s (barnespråk) kanin buoy1 [bɔɪ] s (sjø) bøye buoy2 [bɔɪ] v (sjø) merke med bøyer buoy up holde flytende; (fig) oppmuntre; stramme opp buoyancy [ˈbɔɪənsɪ] s 1 oppdrift 2 overskudd; tiltakslyst buoyant [ˈbɔɪənt] adj 1 (sjø) flytende; med oppdrift 2 lett, spenstig, optimistisk

16/03/16 15:48


burble burble [ˈbɜ:bl] v gurgle, klukke; boble burden1 [ˈbɜ:dn] s byrde burden2 [ˈbɜ:dn] v lesse på; legge byrde på burdensome [ˈbɜ:dnsəm] adj tung; byrdefull bureau [ˈbjʊərəʊ] s 1 kontor (særlig offentlig); byrå 2 skrivebord; skatoll 3 (amer) kommode bureaucracy [bjʊəˈrɒkrəsɪ] s byråkrati burglar [ˈbɜ:glə] s innbruddstyv (især en som opererer om natten) burglary [ˈbɜ:glərɪ] s innbrudd burial [ˈberɪəl] s begravelse burial ground [ˈberɪəlgraʊnd] s gravplass, gravlund; kirkegård burly [ˈbɜ:lɪ] adj røslig; bastant, svær; sterk burn1 [bɜ:n] s brannsår burn2 [bɜ:n] v, burned, burned el ureg: burnt, burnt 1 brenne; svi; etse 2 (fig også) gløde; burning with anger glødende av sinne burn the midnight oil jobbe ut i de små timer burnt [bɜ:nt] v → burn burp1 [bɜ:p] s rap burp2 [bɜ:p] v rape burr [bɜ:] s surrende lyd burrow1 [ˈbʌrəʊ] s jordhull; hi burrow2 [ˈbʌrəʊ] v grave (seg ned) burst1 [bɜ:st] s 1 eksplosjon, sprengning; brak, smell 2 brudd, revne, sprekk 3 utbrudd; (fig) anfall, raptus, ri 4 salve, skuddserie burst2 [bɜ:st] v, ureg: burst, burst 1 eksplodere; sprenge 2 briste, revne, sprekke 3 fare, styrte bursting with sprekkeferdig/struttende av burst into briste/bryte ut i, sette i å burst in upon komme stormende inn til, (trenge seg på og) forstyrre burst out utbryte, sette i å burst up 1 eksplodere; sprenge 2 (slang) gå i vasken bury [ˈberɪ] v 1 begrave 2 (fig også) skjule; she buried her face in her hands hun skjulte ansiktet i hendene burying ground [ˈberɪɪŋgraʊnd] s gravplass, gravlund; kirkegård bus1 [bʌs] s buss

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 51

51

but bus2 [bʌs] v 1 busse, ta bussen 2 frakte med buss, kjøre med buss bus driver [ˈbʌsˌdraɪvə] s bussjåfør bush [bʊʃ] s 1 busk; (amer) kratt 2 utmark, villmark busily [ˈbɪzəlɪ] adv travelt; busily engaged travelt opptatt business [ˈbɪznəs] s 1 forretninger, handel; bransje 2 butikk; forretningsforetakende 3 gjøremål, yrke 4 oppgave, plikt; ærend 5 (dgl) affære, sak, greie business as usual alt går som vanlig come/get (down) to business komme til saken mean business mene det alvorlig mind one's own business passe sine egne saker that's none of your business det har ikke du noe med; (dgl) det raker deg ikke busker [ˈbʌskə] s gateartist, gatemusikant, gatesanger bus stop [ˈbʌsstɒp] s bussholdeplass bust1 [bʌst] s byste bust2 [bʌst] s 1 (dgl, slang) slag, støt 2 fiasko; konkurs 3 rangel bust3 [bʌst] v 1 (dgl, slang) knuse, ødelegge 2 degradere; ruinere 3 gå konkurs bust away stikke av bust out rømme, kaste ut, stryke (til eksamen) bust4 [bʌst] adj (dgl, slang) blakk; ruinert go bust gå konkurs, gå dukken bustle1 [ˈbʌsl] s mas; travelhet; geskjeftighet bustle2 [ˈbʌsl] v skynde seg; mase, kjase busy1 [ˈbɪzɪ] v busy oneself with something beskjeftige seg med noe busy2 [ˈbɪzɪ] adj travel; (travelt) opptatt busy bee driftig person, arbeidsjern but1 [bʌt] adv bare; had I but known hadde jeg bare visst but2 [bʌt] prep unntatt; uten; but for him uten ham; hadde det ikke vært for ham; one cannot but sympathize en kan ikke annet enn å føle sympati; who but? hvem annen enn? last but one nest sist but3 [bʌt] konj men; uten at

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:48


butcher last, but not least sist, men ikke minst butcher1 [ˈbʊtʃə] s slakter butcher2 [ˈbʊtʃə] v slakte butchery [ˈbʊtʃərɪ] s 1 slakting; nedslakting; myrderier 2 slakteri butler [ˈbʌtlə] s hovmester butt [bʌt] s 1 tykkende (som f.eks. kolbe, skaft) 2 sigarettstump; stump 3 (amer, dgl) rumpe, bakende butter1 [ˈbʌtə] s smør butter2 [ˈbʌtə] v smøre smør på butter up smigre, smiske for buttercup [ˈbʌtəkʌp] s (bot) smørblomst butterfly [ˈbʌtəflaɪ] s sommerfugl buttocks [ˈbʌtəks] s (fl) bak, bakende, rumpe button1 [ˈbʌtn] s knapp; knott press/push the button trykke på knappen button2 [ˈbʌtn] v knappe button one's lip klappe igjen, holde munn buttonhole [ˈbʌtnhəʊl] s knapphull buy1 [baɪ] s handel, kjøp buy2 [baɪ] v, ureg: bought, bought 1 kjøpe 2 (fig) godta, tro på; do you buy that? (fig) kjøper du den?; biter du på den? buy off kjøpe (seg) fri, kjøpe ut, bestikke buy time vinne tid buyer [ˈbaɪə] s kjøper, oppkjøper buzz1 [bʌz] s summing, surring give somebody a buzz slå på tråden til noen, ringe til noen buzz2 [bʌz] v 1 summe, surre; (om rykter) svirre 2 vimse buzz off! (slang) forsvinn! by1 [baɪ] adv i nærheten; (like) ved; forbi; til side by and by etter hvert, om litt by and large stort sett by the by(e), by the way apropos, forresten by2 [baɪ] prep 1 (om sted) hos; (like) ved; ved siden av; have something by one ha noe på seg/i lommen 2 (om retning) forbi; gjennom; langs (med); over, via; by land til lands; north by northeast nord til nordøst 3 (om middel og måte) av, på, ved; etter, ifølge; med; ved hjelp av; for; know by sight kjenne av utseende 4 ( om tidspunkt) om, på, til; innen, senest; by night om natten better by far mye/langt bedre

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 52

cackle

52

by all means ja visst, for all del by chance tilfeldigvis by no means langt ifra, på ingen måte by oneself alene bye-bye [ˌbaɪˈbaɪ] interj (dgl) ha det!; hei (så lenge)!; jf goodbye bygone [ˈbaɪgɒn] adj fordums, tidligere let bygones be bygones la gjemt være glemt bypass1 [ˈbaɪpɑ:s] s omkjøring; ringvei bypass2 [ˈbaɪpɑ:s] v kjøre forbi, kjøre utenom by-product [ˈbaɪˌprɒdʌkt] s biprodukt byroad [ˈbaɪrəʊd] s sidevei bystander [ˈbaɪˌstændə] s tilskuer byte [baɪt] s (data) byte byway [ˈbaɪweɪ] s 1 sidevei 2 (fig) ukjent terreng; avkrok

C c, C [si:] s (bokstaven) c, C ca ( forkortelse for circa) cab [kæb] s 1 drosje 2 førerhus cabaret [ˈkæbəreɪ] s kabaret cabbage [ˈkæbɪdʒ] s (bot) kål, hodekål cabin [ˈkæbɪn] s 1 hytte (som oftest tømmerhytte) 2 (sjø) lugar 3 førerhus, kabin cabinet [ˈkæbɪnət] s skap, monter the Cabinet (brit) regjeringen cable1 [ˈkeɪbl] s 1 kabel 2 (dgl) kabel-TV 3 (sjø) ankerkjetting; kjetting; trosse 4 telegram cable2 [ˈkeɪbl] v feste med kabel cable car [ˈkeɪblkɑ:] s 1 gondol, stol i taubane 2 (amer) trikk cable railway [ˈkeɪblˌreɪlweɪ] s taubane cable television s kabelfjernsyn cacao [kəˈkɑ:əʊ] s kakao cackle1 [ˈkækl] s kakling, snadring; skravling cut the cackle! hold munn!, hold snavla! cackle2 [ˈkækl] v kakle, snadre; skravle

16/03/16 15:48


cactus cactus ['kæktəs] s, fl: cactuses el cacti ['kæktaɪ] (bot) kaktus cad [kæd] s (gml) pøbel, simpel fyr cadaver [kəˈdeɪvə] s kadaver, lik cadet [kəˈdet] s kadett Caesarean [si:ˈzeərɪən] , Caesarian section s keisersnitt café [ˈkæfeɪ] s kafé cafeteria [ˌkæfɪˈtɪərɪə] s kafeteria; kantine caffeine [ˈkæfi:n] s koffein cage1 [keɪdʒ] s bur cage2 [keɪdʒ] v sette i bur, sperre inne caged [keɪdʒd] adj 1 innesperret 2 burcake1 [keɪk] s 1 kake 2 (liten) blokk; klatt, klump; stykke go/sell like hot cakes gå som varmt hvetebrød have one's cake and eat it too få både i pose og sekk piece of cake (dgl) bare barnematen; lett jobb; smal sak cake2 [keɪk] v klumpe (seg) sammen; skorpe seg calamity [kəˈlæmətɪ] s elendighet, katastrofe, ulykke calculate [ˈkælkjʊleɪt] v 1 beregne, kalkulere 2 (amer) anta, gå ut fra calculate (up)on regne med, stole på calculating [ˈkælkjʊleɪtɪŋ] adj 1 beregnende, slu 2 forsiktig, omtenksom calculation [ˌkælkjʊˈleɪʃn] s beregning calculator [ˈkælkjʊleɪtə] s kalkulator calendar [ˈkælɪndə] s 1 kalender, tidsregning 2 almanakk, kalender calf1 [kɑ:f] s, fl: calves [kɑ:vz] kalv; unge calf2 [kɑ:f] fl: calves [kɑ:vz] s (anat) legg calfskin [ˈkɑ:fskɪn] s kalveskinn calibre, (amer) caliber [ˈkælɪbə] s 1 kaliber 2 (fig) kvalitet California [ˌkælɪˈfɔ:njə] (geogr) delstat i USA call1 [kɔ:l] s 1 rop, skrik 2 anrop; oppringning 3 (fig) dragning, kall 4 (kort) besøk/opphold 5 fordring, krav 6 anmodning; oppfordring 7 foranledning, grunn 8 (i kortspill) melding

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 53

53

campfire call for 1 rop om, skrik om 2 anmodning om, oppfordring til call2 [kɔ:l] v 1 rope, skrike 2 anrope, kalle opp 3 purre, vekke; sende bud på; call a meeting beramme et møte 4 kalle (for); betegne (som) 5 melde (i kortspill) call at/on besøke call for rope/skrike om, spørre etter, komme for å hente, forlange, forutsette, nødvendiggjøre call off kalle/trekke tilbake; (fig også) avlyse; få slutt på call the roll foreta navneopprop call up ringe opp, gjenkalle i erindringen, innkalle til militærtjeneste call (up)on appellere til, henvende seg til caller [ˈkɔ:lə] s besøkende calling [ˈkɔ:lɪŋ] s 1 oppkalling 2 yrke; kall callous [ˈkæləs] adj hardhudet, ufølsom calm1 [kɑ:m] s 1 ro, stillhet 2 vindstille; dead calm havblikk calm2 [kɑ:m] v roe calm down berolige, falle til ro, roe (seg) ned calm3 [kɑ:m] adj rolig, behersket calmness [ˈkɑ:mnəs] s ro, beherskelse calorie [ˈkælərɪ] s kalori calumniate [kəˈlʌmnɪeɪt] v baktale, bakvaske calves [kɑ:vz] s fl av calf; fl av calf came [keɪm] v → come camel [ˈkæməl] s (zool) kamel camera [ˈkæmərə] s fotoapparat, kamera cameraman [ˈkæmərəmæn] s kameramann; fotograf camomile [ˈkæməmaɪl] s (bot) kamille camouflage1 [ˈkæmʊflɑ:ʒ] s kamuflasje camouflage2 [ˈkæmʊflɑ:ʒ] v kamuflere camp1 [kæmp] s leir camp2 [kæmp] v slå leir; kampere, ligge i telt; campe camp out ligge ute campaign1 [kæmˈpeɪn] s 1 felttog 2 kampanje campaign2 [kæmˈpeɪn] v delta i felttog/ kampanje; drive kampanje campfire [ˈkæmpˌfaɪə] s leirbål

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


camping camping [ˈkæmpɪŋ] s leirliv, teltliv; camping, campingturisme go camping dra på campingtur/telttur campsite [ˈkæmpsaɪt] s leirplass; campingplass campus [ˈkæmpəs] s (amer) universitetsområde; (også) universitet can1 [kæn] s 1 kanne, dunk, spann 2 boks; open a can of beans åpne en boks bønner 3 (amer, slang) kasjott, fengsel 4 (amer, slang) do can2 [kæn] v 1 hermetisere 2 (slang) holde opp med; kaste ut; gi sparken can3 [kæn] v (pres) kan; er i stand til Canada [ˈkænədə] (geogr) Canada Canadian1 [kəˈneɪdjən] s canadier, kanadier Canadian2 [kəˈneɪdjən] adj canadisk, kanadisk canal [kəˈnæl] s 1 (kunstig) kanal 2 gang, renne, rør canary [kəˈneərɪ] s 1 (zool) kanarifugl 2 kanarigult cancel [ˈkænsl] v 1 annullere, oppheve 2 tilbakekalle 3 avlyse; avbestille 4 (data) avbryte cancellation [ˌkænsəˈleɪʃn] s annullering; avbestilling cancer [ˈkænsə] s (med) kreft Cancer [ˈkænsə] s (stjernetegn) Krepsen candid [ˈkændɪd] adj oppriktig, ærlig (ofte på en litt naiv måte) candidacy [ˈkændɪdəsɪ] s kandidatur candidate [ˈkændɪdeɪt] s kandidat candle [ˈkændl] s lys, stearinlys be able to hold a candle to kunne måle seg med candlelight [ˈkændllaɪt] s levende lys candlelight dinner middag med levende lys candlestick [ˈkændlstɪk] s lysestake candour, (amer) candor [ˈkændə] s oppriktighet; (ofte litt naiv) ærlighet candy [ˈkændɪ] s (amer) konfekt, sukkertøy, godteri cane [keɪn] s 1 spaserstokk 2 sukkerrør 3 rør; (gml) spanskrør canine1 [ˈkeɪnaɪn] s hund; dyr av hundefamilien canine2 [ˈkeɪnaɪn] adj hundeliknende, hunde-

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 54

54

capital canister [ˈkænɪstə] s blikkboks cannabis [ˈkænəbɪs] s (bot) cannabis canned [kænd] adj 1 hermetisert, hermetisk 2 (slang) full, beruset cannery [ˈkænərɪ] s hermetikkfabrikk cannon [ˈkænən] s 1 kanon 2 (i f.eks. krigsfly) maskinkanon 3 artilleri, skyts cannot [ˈkænɒt] v (kortform av can not) kan ikke canny [ˈkænɪ] adj 1 omtenksom; forsiktig (særlig i pengesaker) 2 listig, lur, utspekulert canoe1 [kəˈnu:] s kano canoe2 [kəˈnu:] v padle i kano canopy [ˈkænəpɪ] s baldakin, kalesje canteen [kænˈti:n] s kantine, messe canvas [ˈkænvəs] s 1 lerret; seilduk 2 presenning; teltduk 3 seil canvass [ˈkænvəs] v 1 agitere (særlig politisk, ved husbesøk) 2 diskutere, drøfte canyon [ˈkænjən] s fjellkløft; dalsluk, slukt cap [kæp] s 1 skyggelue, caps 2 deksel; kapsel capability [ˌkeɪpəˈbɪlətɪ] s dyktighet capable [ˈkeɪpəbl] adj 1 dyktig, flink 2 kapabel, i stand be capable of være i stand til capacity [kəˈpæsətɪ] s 1 kapasitet 2 evne; dyktighet 3 egenskap; stilling capacity as egenskap av, stilling som cape1 [keɪp] s (ermeløs) kappe; cape (ofte kort) cape2 [keɪp] s kapp, nes, odde The Cape of Good Hope (geogr) Kapp det gode håp capital1 [ˈkæpɪtl] s 1 hovedstad 2 stor bokstav 3 kapital make capital out of utnytte capital account kapitalkonto capital2 [ˈkæpɪtl] adj 1 hoved-, størst, viktigst 2 kapital3 døds- (dvs som medfører dødsstraff) 4 (dgl) fantastisk, flott, kjempefin capital letter stor bokstav

16/03/16 15:49


capitalism capital punishment dødsstraff capitalism [ˈkæpɪtəlɪzəm] s kapitalisme capitalist [ˈkæpɪtəlɪst] s kapitalist capitulate [kəˈpɪtjʊleɪt] v kapitulere, overgi seg capitulation [kəˌpɪtjʊˈleɪʃn] s kapitulasjon capricious [kəˈprɪʃəs] adj lunefull Capricorn [ˈkæprɪkɔ:n] s (stjernetegn) Steinbukken capsize [kæpˈsaɪz] v kantre, velte capsule [ˈkæpsju:l] s kapsel captain [ˈkæptɪn] s 1 (sjø) skipsfører, skipskaptein 2 (mil) kaptein 3 (sport) kaptein; lagkaptein captivate [ˈkæptɪveɪt] v 1 fange 2 (fig) fengsle, fortrylle captive1 [ˈkæptɪv] s fange captive2 [ˈkæptɪv] adj 1 fanget 2 (fig) fengslet, betatt captivity [kæpˈtɪvətɪ] s fangenskap capture [ˈkæptʃə] v fange; erobre; kapre car [kɑ:] s 1 bil 2 vogn caramel [ˈkærəməl] s 1 karamell 2 sukkerkulør carat, (amer) karat [ˈkærət] s karat caravan [ˈkærəvæn] s 1 karavane 2 campingvogn carbohydrate [ˌkɑ:bəʊˈhaɪdreɪt] s (især fl) karbohydrater carbon [ˈkɑ:bən] s karbon (kullstoff) carbonated [ˈkɑ:bəneɪtɪd] adj (særlig om leskedrikker) tilsatt karbondioksid; (dgl) kullsyreholdig carcase, carcass [ˈkɑ:kəs] s kadaver, skrott (av dyr) card [kɑ:d] s kort give somebody their card gi noen sparken it's on the cards det ligger i kortene put the cards on the table legge (alle) kortene på bordet cardboard [ˈkɑ:dbɔ:d] s kartong; cardboard box pappkartong card deck s kortstokk card game s kortspill cardiac [ˈkɑ:dɪæk] adj hjertecardigan [ˈkɑ:dɪgən] s kardigan, strikkejakke cardinal1 [ˈkɑ:dɪnl] s kardinal cardinal2 [ˈkɑ:dɪnl] adj hoved-, viktigst

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 55

55

carnivore cardinal number s grunntall care1 [keə] s 1 forsiktighet, omtanke, påpasselighet 2 omsorg; pass, pleie, stell 3 varetekt 4 bekymring care of (i varetekt) hos; (på brev) (som bor) hos take care! vær forsiktig!, ha det bra! take care of passe på, sørge for, ta seg av care2 [ˈkeə] v 1 bry seg om 2 like; kunne tenke seg care about ha lyst til, interessere seg for care for 1 bry seg om, være glad i 2 passe, pleie; stelle, ta seg av for all I care gjerne for meg career [kəˈrɪə] s 1 karriere 2 kurs, løpebane 3 yrke carefree [ˈkeəfri:] adj sorgløs, ubekymret careful [ˈkeəfʊl] adj 1 forsiktig; påpasselig 2 omhyggelig careless [ˈkeələs] adj likegyldig; likeglad, uvøren; nonchalant carelessness [ˈkeələsnəs] s likegyldighet caress1 [kəˈres] s kjærtegn caress2 [kəˈres] v kjærtegne, kjæle for, kjæle med caretaker [ˈkeəˌteɪkə] s vaktmester; oppsynsmann careworn [ˈkeəwɔ:n] adj sorgtynget carfare [ˈkɑ:feə] s 1 (amer) billett (på buss, trikk) 2 billettpris; takst (på buss, trikk) car ferry [ˈkɑ:ˌferɪ] s bilferge cargo [ˈkɑ:gəʊ] s (fly, sjø) last Caribbean1 [ˌkærɪˈbi:ən] s karibier the Caribbean 1 Karibia, De karibiske øyer 2 Det karibiske hav Caribbean2 [ˌkærɪˈbi:ən] adj karibisk caricature1 [ˈkærɪkəˌtjʊə] s karikatur caricature2 [ˈkærɪkəˌtjʊə] v karikere, lage karikatur av caring [ˈkeərɪŋ] adj omsorgsfull; kjærlig, øm be past caring være likeglad (dvs ikke lenger bry seg om noe) carnage [ˈkɑ:nɪdʒ] s blodbad, massakre carnation [kɑ:ˈneɪʃn] s (bot) nellik carnival [ˈkɑ:nɪvl] s karneval carnivore [ˈkɑ:nɪvɔ:] s kjøttetende dyr/plante

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


carol carol [ˈkærəl] s sang, lovsang car park [ˈkɑ:pɑ:k] s parkeringsområde, parkeringsplass; parkeringshus carpenter [ˈkɑ:pɪntə] s snekker; tømrer; bygningssnekker carpentry [ˈkɑ:pɪntrɪ] s snekring, tømmermannsarbeid carpet [ˈkɑ:pɪt] s teppe, gulvteppe carport [ˈkɑ:pɔ:t] s carport; biloppstillingsplass under halvtak carriage [ˈkærɪdʒ] s 1 kjøretøy, vogn 2 passasjervogn 3 transport; (merk) frakt 4 holdning, måte å føre seg på carriageway [ˈkærɪdʒweɪ] s kjørebane carrier [ˈkærɪə] s 1 bærer; speditør, transportfirma; bud; (amer) postbud 2 transportmiddel 3 bagasjebrett 4 understell 5 smittebærer carrier bag [ˈkærɪəbæg] s bærepose carrot [ˈkærət] s (bot) gulrot carry1 [ˈkærɪ] s 1 grep, tak; bæring, løft 2 rekkevidde carry2 [ˈkærɪ] v 1 bære, bringe; frakte, transportere, føre; carried by the wind ført med av vinden 2 føre frem; carry pipes under a street legge/ føre frem rør under en gate 3 bære; støtte, holde oppe, understøtte; (fig) tåle 4 gå med/ha på seg (av f.eks. klær); ha med seg 5 inkludere, medføre 6 nå, oppnå; gjennomføre 7 vinne; rive med seg; carried by a vote of 67 to 43 vedtatt med 67 mot 43 stemmer carry away bære/føre med seg; (fig) rive med carry off 1 bære bort, føre bort 2 (fig) gjennomføre; vinne carry on gå videre, fortsette, bære seg, ta på vei carry oneself føre seg, oppføre seg carry on with somebody ha et forhold til noen carry out utføre, fullbyrde, oppfylle carry the day vinne, bli dagens helt/ seierherre carsick [ˈkɑ:sɪk] s (med) bilsyke cart [kɑ:t] s 1 kjerre, vogn; tralle 2 handlevogn

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 56

56

cast carton [ˈkɑ:tn] s kartong, pappeske cartoon [kɑ:ˈtu:n] s 1 tegneserie 2 tegnefilm 3 karikatur; vittighetstegning (gjerne dagsaktuell) cartoonist [kɑ:ˈtu:nɪst] s 1 tegneserieforfatter 2 vittighetstegner cartridge [ˈkɑ:trɪdʒ] s 1 filmrull, filmspole, spole; (med blekk el farger) patron 2 patron; kruttpatron (ammunisjon) carve [kɑ:v] v 1 hugge (ut), skjære (ut); meisle 2 skjære opp cascade1 [kæˈskeɪd] s foss, vannfall; kaskade cascade2 [kæˈskeɪd] v flomme; fosse case1 [keɪs] s 1 tilfelle 2 sak, rettssak; have a strong case stå sterkt 3 kasus in any case i hvert fall in that/this case i så fall just in case for sikkerhets skyld case2 [keɪs] s 1 eske; etui, futteral; skrin 2 boks; kasse; monter 3 hylse; hylster, kapsel; slire 4 mappe, veske cash1 [kæʃ] s kontanter cash2 [kæʃ] v innløse; heve cash in on something tjene (penger) på noe cash desk s kassadisk; kasse cash dispenser s minibank cashier [kæˈʃɪə] s kasserer cash register s kassaapparat casino [kəˈsi:nəʊ] s kasino; spillekasino casket [ˈkɑ:skɪt], (amer) [ˈkæskɪt] s 1 skrin (til smykker, verdisaker) 2 (amer) likkiste casserole [ˈkæsərəʊl] s 1 ildfast form 2 ≈ gryterett; mat tilberedt i ildfast form cassette [kəˈset] s kassett cast1 [kɑ:st] s 1 kast 2 støpeform; form; avstøpning; (fig) form, preg 3 anstrøk, tilbøyelighet 4 rollebesetning 5 (med) gipsbandasje cast2 [kɑ:st] v, ureg: cast, cast 1 kaste, hive, slenge; cast a vote avgi stemme

16/03/16 15:49


castaway 2 kassere 3 støpe 4 fordele roller (i et skuespill), tildele rolle cast about for se seg om etter cast away lide skibbrudd cast down nedfor cast off felle av (masker) cast on legge opp (masker) castaway [ˈkɑ:stəweɪ] s 1 skibbrudden (person) 2 (fig) utstøtt (person) castle [ˈkɑ:sl] s 1 borg, slott 2 (i sjakk) tårn castrate [kæˈstreɪt] v kastrere casual [ˈkæʒjʊəl] adj 1 tilfeldig 2 ledig, utvungen 3 skjødesløs casual clothes s (fl) fritidsklær casualty [ˈkæʒjʊəltɪ] s ulykke, ulykkestilfelle casualties ofre, forulykkede, døde og sårede casual wear s → casual clothes cat [kæt] s katt let the cat out of the bag slipp katta ut av sekken when the cat's away, the mice will play når katten er borte, danser musene på bordet catalogue1 [ˈkætəlɒg] s katalog; fortegnelse, register catalogue2 [ˈkætəlɒg] v katalogisere; registrere catastrophe [kəˈtæstrəfɪ] s katastrofe catastrophic [ˌkætəˈstrɒfɪk] adj katastrofal catch1 [kætʃ] s 1 grep, tak 2 bytte, fangst 3 (fig) fordel; (dgl) godt parti 4 sperrehake; hake; dørstopper; smekklås; lås; haspe; klinke 5 aber, hake; there's a catch in it det er en hake ved det catch2 [kætʃ] v, ureg: caught, caught 1 fange (opp); gripe; ta fatt i; få tak i 2 fange 3 overraske; ta på fersk gjerning 4 begripe, oppfatte 5 nå, rekke 6 få, pådra seg catch a cold bli forkjølet catch fire begynne å brenne, ta fyr catch on (fig) oppfatte; slå an catch oneself ta seg i det

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 57

57

cause catch on to oppdage, komme under vær med catch up with komme à jour med, innhente caught up in oppslukt av, rotet opp i catching [ˈkætʃɪŋ] adj 1 smittsom 2 (fig) fengende, smittende catchy [ˈkætʃɪ] adj fengende catechism [ˈkætɪkɪzəm] s katekisme categorize, categorise [ˈkætɪgəraɪz] v kategorisere category [ˈkætəgərɪ] s kategori cater [ˈkeɪtə] v levere mat cater for levere mat til, skaffe, tilgodese (særlig med underholdning e.l.) cater to sørge for, ta seg av caterer [ˈkeɪtərə] s ferdigmatleverandør; arrangør av festmåltider catering [ˈkeɪtərɪŋ] s catering; kafé- eller restaurantvirksomhet caterpillar1 [ˈkætəpɪlə] s 1 (zool) kålorm; larve 2 (i flertall) belter, beltetrekk; larveføtter (på kjøretøy) caterpillar2 [ˈkætəpɪlə] adj belte-, med beltetrekk cathedral [kəˈɵi:drəl] s katedral, domkirke Catholic1 [ˈkæɵəlɪk] s katolikk Catholic2 [ˈkæɵəlɪk] adj katolsk, romerskkatolsk cat litter s kattestrø, kattesand catnap [ˈkætnæp] s høneblund, (liten) lur cattle [ˈkætl] s kveg, storfe catwalk [ˈkætwɔ:k] s 1 gangbro, gangplanke 2 catwalk Caucasian1 [kɔ:ˈkeɪzjən] s 1 europeer; hvit (om folkegruppe) 2 kaukasier Caucasian2 [kɔ:ˈkeɪzjən] adj 1 europeisk; hvit (om folkegruppe) 2 kaukasisk caught [kɔ:t] v → catch cauldron [ˈkɔ:ldrən] s 1 gryte, stor kjele 2 (fig) heksegryte cauliflower [ˈkɒlɪflaʊə] s (bot) blomkål cause1 [kɔ:z] s 1 årsak, opphav 2 grunn 3 formål; sak cause of årsak/opphav til common cause felles sak cause2 [kɔ:z] v forårsake

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


causeless causeless [ˈkɔ:zləs] adj uten (påviselig) årsak, ubegrunnet, uforklarlig causeway [ˈkɔ:zweɪ] s veifylling; vei på demning over myr el.l. caution1 [ˈkɔ:ʃn] s 1 forsiktighet 2 advarsel 3 (amer) kausjon caution2 [ˈkɔ:ʃn] v advare cautionary [ˈkɔ:ʃnərɪ] adj advarende cautious [ˈkɔ:ʃəs] adj forsiktig; varsom cavalry [ˈkævlrɪ] s kavaleri cave1 [keɪv] s hule cave2 [keɪv] v 1 utforske hule 2 (amer) falle sammen cave in falle sammen, rase sammen cavity [ˈkævətɪ] s 1 hulrom 2 hull (i tann) CD, cd [ˌsi:ˈdi:] ( forkortelse for compact disc) CD-plate cease1 [si:s] s opphør, stans cease2 [si:s] v slutte (med), holde opp (med) ceasefire [ˈsi:sfaɪə] s våpenhvile; våpenstillstand ceaseless [ˈsi:sləs] adj endeløs; uavbrutt ceiling [ˈsi:lɪŋ] s (innvendig) tak; himling hit the ceiling fly i taket (av sinne) celebrate [ˈselɪbreɪt] v 1 feire 2 gjøre ære på celebration [ˌselɪˈbreɪʃn] s feiring celebrity [sɪˈlebrətɪ] s berømthet, berømt person; (dgl) kjendis celery [ˈselərɪ] s selleri; stangselleri celery root sellerirot cell [sel] s celle cellar [ˈselə] s kjeller cellist [ˈtʃelɪst] s cellist cello [ˈtʃeləʊ] s (mus) cello cellphone [ˈselfəʊn] s mobiltelefon cellular [ˈseljʊlə] adj cellecellular phone s mobiltelefon Celsius [ˈselsɪəs] s, adj → centigrade Celt [selt] s (hist) kelter Celtic [ˈseltɪk] adj keltisk cement [sɪˈment] s 1 bindemiddel (som sement, kitt, lim) 2 bånd cemetery [ˈsemɪtrɪ] s gravlund, gravplass (uten kirke) censor1 [ˈsensə] s sensor censor2 [ˈsensə] v 1 sensurere

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 58

58

certificate 2 kritisere strengt censorship [ˈsensəʃɪp] s 1 sensur 2 sensorstilling cent [sent] s 1 (amer) cent (= 1/100 dollar) 2 hundredel per cent prosent centenary [senˈti:nərɪ], (brit) [senˈtenərɪ] s hundreårsdag center [ˈsentə] s (amer) → centre centigrade [ˈsentɪgreɪd] s, adj (tidligere vanlig ved angivelse av temperatur) Celsius; Celsiusgrader centilitre [ˈsentɪli:tə] s centiliter centimetre, (amer) centimeter [ˈsentɪmi:tə] s centimeter centipede [ˈsentɪpi:d] s tusenbein central [ˈsentrəl] adj sentral, sentral-; viktigst centralization, centralisation [ˌsentrəlaɪˈzeɪʃn] s sentralisering centralize, centralise [ˈsentrəlaɪz] v sentralisere; sentrere; konsentrere; samle (seg) centre1, (amer) center [ˈsentə] s sentrum; (sport) senter; (fig også) midte; kjerne; midtpunkt centre2, (amer) center [ˈsentə] v sette i sentrum; stå i sentrum; sentrere centre about samle (seg) om centre3, (amer) center [ˈsentə] adj senter-; sentral, sentral-, sentrums-; kjerne-, midtcentury [ˈsentʃərɪ] s århundre ceramics [sɪˈræmɪks] s (fl) keramikk (også om kunsthåndverket) cereal [ˈsɪərɪəl] s korn; (i flertall) kornprodukter (breakfast) cereals frokostblanding cerebral [ˈserɪbrəl] adj cerebral, hjerneceremony [ˈserɪmənɪ] s seremoni stand on ceremony holde på (de formelle) formene certain [ˈsɜ:tn] adj 1 sikker, viss 2 pålitelig, sikker 3 bestemt, viss be certain to forvisse seg om (at), huske/ passe på å certain about/of sikker/viss på make certain of forvisse seg om, få bekreftet certainly [ˈsɜ:tnlɪ] adv 1 sikkert; utvilsomt 2 (som svar) ja visst; selvsagt certainty [ˈsɜ:tntɪ] s sikkerhet; visshet certificate [səˈtɪfɪkət] s attest, vitnemål; sertifikat; bevis

16/03/16 15:49


certify certify [ˈsɜ:tɪfaɪ] v attestere, bevitne; sertifisere; (også) autorisere cf ( forkortelse for confer) jevnfør, sammenlign chain1 [tʃeɪn] s 1 kjetting, lenke 2 kjede; chain guard kjedekasse 3 rekke, serie chain2 [tʃeɪn] v lenke (fast) chain store [ˈtʃeɪnstɔ:] s kjedebutikk, kjedeforretning chair [tʃeə] s stol chairman [ˈtʃeəmən] s formann; jf chairperson chairperson [ˈtʃeəˌpɜ:sn] s leder; ordstyrer; president chairwoman [ˈtʃeəˌwʊmən] s forkvinne; jf chairperson chalet [ˈʃæleɪ] s hytte; sveitserhytte; sommerhytte (særlig i sveitserstil); (brit) campinghytte chalk [tʃɔ:k] s kritt challenge1 [ˈtʃælɪndʒ] s utfordring challenge2 [ˈtʃælɪndʒ] v 1 trosse, utfordre 2 bestride challenger [ˈtʃælɪndʒə] s utfordrer challenging [ˈtʃælɪndʒɪŋ] adj utfordrende chamber [ˈtʃeɪmbə] s 1 værelse; kammer; lite rom 2 (fl også) leilighet; kontorlokaler 3 (fl, jur) advokatkontor, dommerkontor 4 møtesal 5 forsamling 6 (i nasjonalforsamling) kammer 7 (i skytevåpen) kammer champagne [ˌʃæmˈpeɪn] s sjampanje champion1 [ˈtʃæmpjən] s 1 forkjemper; forsvarer 2 mester; vinner; (sport også) champion champion of mester i, vinner av, forkjemper for, forsvarer av champion2 [ˈtʃæmpjən] v forsvare, støtte; kjempe for champion3 [ˈtʃæmpjən] adj mester-, vinnerchampionship [ˈtʃæmpjənʃɪp] s mesterskap chance1 [tʃɑ:ns] s 1 tilfeldighet, tilfelle; slump, slumpetreff; do you by any chance know du skulle vel ikke tilfeldigvis vite 2 anledning; mulighet, sjanse stand a fair/good chance ha rimelige/ gode muligheter chance2 [tʃɑ:ns] v 1 hende; falle seg; slumpe til 2 risikere, våge chance upon komme over, finne tilfeldig

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 59

59

chapel chance3 [tʃɑ:ns] adj tilfeldig chancellor [ˈtʃɑ:nsələ] s 1 kansler 2 (ved ambassade) ≈ førstesekretær Chancellor of the Exchequer (brit) finansminister Lord (High) Chancellor lordkansler (Overhusets president og Englands høyeste juridiske embetsmann) chandelier [ˌʃændəˈlɪə] s lysekrone change1 [tʃeɪndʒ] s 1 forandring, forvandling; bytte, skifte, ombytte; change of address adresseforandring 2 vekslepenger; småpenger for a change til en avveksling/forandring change2 [tʃeɪndʒ] v 1 forandre/forvandle (seg); bytte/skifte 2 veksle (penger); gi igjen change down/up gire ned/opp change for change hands skifte eier change into forandre/forvandle (seg) til change one's mind ombestemme seg, skifte mening changeable [ˈtʃeɪndʒəbl] adj foranderlig, skiftende; (om været også) ustadig; vekslende changing [ˈtʃeɪndʒɪŋ] s forandring; bytte, skifte; changing table stellebord the changing of the guards vaktskifte channel1 [ˈtʃænl] s 1 kanal (fortrinnsvis naturlig); strede, sund 2 skipslei; lei; rute 3 elveleie 4 (radio, tv) kanal 5 (fig) kanal, vei the (English) Channel Kanalen (Den engelske kanal) channel2 [ˈtʃænl] v 1 grave ut (kanal) 2 kanalisere Channel Islands the Channel Islands Kanaløyene chant1 [tʃɑ:nt] s 1 messing; monoton sang 2 (gammel) melodi/sang; Gregorian chant gregoriansk sang chant2 [tʃɑ:nt] v messe (synge f.eks. liturgi) chaos [ˈkeɪɒs] s kaos; forvirring chaotic [keɪˈɒtɪk] adj kaotisk chap1 [tʃæp] s sprekk; sprukken hud chap2 [tʃæp] s (dgl) fyr, kar chap3 [tʃæp] v (få til å) sprekke; bli sprukken chapel [ˈtʃæpl] s 1 kapell 2 bedehus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


chaplain chaplain [ˈtʃæplɪn] s prest (særlig ved institusjon, f.eks. fengselsprest, sykehusprest); feltprest; skipsprest chapter [ˈtʃæptə] s kapittel char [tʃɑ:] v forkulle; forkulles character [ˈkærɪktə] s 1 karakter, natur 2 skussmål; særpreg 3 person; personlighet 4 bokstav; skrifttegn; (data) tegn in character typisk; (teat) i rollefiguren out of character ikke typisk (i forhold til ens karakter eller sakens natur) quite a character (dgl) litt av en type characteristic1 [ˌkærɪktəˈrɪstɪk] s eiendommelighet; særpreg characteristic2 [ˌkærɪktəˈrɪstɪk] adj karakteristisk characterize, characterise [ˈkærɪktəraɪz] v karakterisere charade [ʃəˈrɑ:d] s 1 farse; parodi 2 ordlek, stavelsesgåte charcoal [ˈtʃɑ:kəʊl] s trekull charge1 [tʃɑ:dʒ] s 1 anklage, beskyldning; tiltale 2 angrep; stormangrep 3 pris; priskrav; gebyr; is there a charge? er det noe å betale?; koster det noe? 4 (i flertall) omkostninger, utgifter 5 ladning (av sprengstoff, elektrisk strøm el.l.) 6 ansvar 7 oppdrag, oppgave; pålegg 8 omsorg; varetekt in charge ansvarlig in charge of ansvarlig for charge2 [tʃɑ:dʒ] v 1 anklage, beskylde; sikte, tiltale 2 angripe; storme 3 forlange; ta (i pris); (også) belaste; charge it to my account belast min konto for det; før det på min konto 4 belaste; laste; fylle (opp); lade charge somebody with something gi noen noe i oppdrag, pålegge noen noe charge with tiltale for, sikte for charger [tʃɑ:dʒə] s (elektrisk) lader charisma [kəˈrɪzmə] s karisma charismatic [ˌkærɪzˈmætɪk] adj karismatisk charitable [ˈtʃærətəbl] adj veldedig, godgjørende; snill charity [ˈtʃærətɪ] s 1 nestekjærlighet; kjærlighet 2 veldedighet 3 veldedig stiftelse

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 60

60

cheapen charm1 [tʃɑ:m] s 1 amulett 2 trolldom; tryllemiddel; (fig) fortryllelse 3 sjarm charm2 [tʃɑ:m] v 1 forhekse, fortrylle 2 sjarmere charming [ˈtʃɑ:mɪŋ] adj sjarmerende chart1 [tʃɑ:t] s 1 diagram; skjema; tabell 2 (sjø) sjøkart chart2 [tʃɑ:t] v 1 kartlegge 2 stikke ut kurs 3 vise ved diagram charter1 [ˈtʃɑ:tə] s 1 dokument 2 fribrev; privilegium 3 (fly, sjø) befraktning; befraktningskontrakt charter2 [ˈtʃɑ:tə] v 1 privilegere 2 (merk) autorisere 3 (fly, sjø) befrakte, chartre chase1 [tʃeɪs] s 1 forfølgelse, jakt 2 forfulgt (person); jaget (dyr) in chase of på jakt etter chase2 [tʃeɪs] v 1 forfølge 2 jage (etter); jakte på 3 (dgl) fly etter, løpe etter chase down oppspore (og innhente) chasm [ˈkæzəm] s dyp kløft; (også fig) avgrunn chat1 [tʃæt] s 1 prat, snakk; småprat 2 (data) chat chat2 [tʃæt] v 1 prate, småsnakke, snakke; slå av en prat 2 (data) chatte chatter1 [ˈtʃætə] s skravling chatter2 [ˈtʃætə] v 1 skravle 2 (særlig om fugler) skvaldre, skvatre chatterbox [ˈtʃætəbɒks] s skravlebøtte chauffeur [ˈʃəʊfə] s sjåfør; privatsjåfør chauvinism [ˈʃəʊvɪnɪzəm] s 1 sjåvinisme 2 (dgl) sterk følelse av overlegenhet cheap [tʃi:p] adj 1 billig 2 lettkjøpt; dårlig, simpel, tarvelig hold cheap forakte, se ned på cheapen [ˈtʃi:pən] v 1 bli billigere, gjøre billigere 2 forsimple

16/03/16 15:49


cheat cheat1 [tʃi:t] s 1 bedrag, lureri; svindel 2 bedrager, svindler cheat2 [tʃi:t] v 1 bedra, lure; snyte; svindle 2 fuske, jukse check1 [tʃek] s 1 hindring; stans, stopp; demper 2 kontroll; kontrollør 3 undersøkelse; kontrollundersøkelse check2 [tʃek] s 1 (amer, handel) sjekk 2 nota, regning 3 spillemerke; bagasjemerke check3 [tʃek] v 1 kontrollere, undersøke; sjekke 2 stanse, stoppe; dempe 3 irettesette 4 (data) krysse av for 5 sette i sjakk check off hake av, krysse av check up (on) undersøke (nærmere) check4 [tʃek] v registrere, skrive inn (bagasje el.l.) check in registrere (seg), stemple inn (på arbeidsplass), sjekke inn (på hotell), melde seg inn check out klarere (etter f.eks. kontroll el undersøkelse), stemple ut (på arbeidsplass etter endt arbeidstid), sjekke ut (på hotell), melde seg ut checked [tʃekt] adj rutete check-in [ˈtʃekɪn] s 1 innsjekking 2 innsjekkingsskranke, innsjekkingssted; resepsjon checking account s (amer) sjekkonto; (også) brukskonto checkout [ˈtʃekaʊt] s 1 utsjekking (fra hotell) 2 kassadisk; kasse (i butikk) 3 klarering; utklarering checkpoint [ˈtʃekpɔɪnt] s kontrollpunkt, kontrollpost check-up [ˈtʃekʌp] s 1 kontroll 2 (med) undersøkelse; legeundersøkelse cheek1 [tʃi:k] s 1 kinn 2 frekkhet cheek by jowl tett sammen cheek2 [tʃi:k] v (dgl) være frekk mot cheekbone [ˈtʃi:kbəʊn] s kinnbein cheeky [ˈtʃi:kɪ] adj frekk; nebbet; uforskammet cheep1 [tʃi:p] s kvitter, kvitring

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 61

61

chest of drawers cheep2 [tʃi:p] v kvitre cheer1 [tʃɪə] s hurrarop; hurra cheer2 [tʃɪə] v 1 glede; oppmuntre, trøste 2 hylle; rope hurra (for) 3 heie, heie for, heie på cheer up! friskt mot!, opp med humøret! cheerful [ˈtʃɪəfʊl] adj 1 glad; lystig; munter 2 gledelig cheering1 [ˈtʃɪərɪŋ] s 1 oppmuntring 2 hyllest cheering2 [ˈtʃɪərɪŋ] adj oppmuntrende cheerleader [ˈtʃɪəˌli:də] s (amer) medlem av heiagjeng (som leder heiing på idrettsstevner) cheerless [ˈtʃɪələs] adj bedrøvelig, sørgelig; nedtrykt, trist cheers [tʃɪəz] interj (dgl) skål! cheery [ˈtʃɪərɪ] adj livlig, munter; lystig cheese [tʃi:z] s ost cheesecake [ˈtʃi:zkeɪk] s ostekake cheetah [ˈtʃi:tə] s (zool) gepard; jaktleopard chef [ʃef] s kjøkkensjef chemical1 [ˈkemɪkl] s kjemikalie chemical2 [ˈkemɪkl] adj kjemisk chemist [ˈkemɪst] s 1 kjemiker 2 apoteker chemistry [ˈkemɪstrɪ] s kjemi cheque [tʃek] s (merk) sjekk chequered [ˈtʃekəd] adj 1 rutete 2 broket; skiftende; variert chequered flag (motorsport) stoppflagg (sort/hvitt) cherish [ˈtʃerɪʃ] v 1 skatte; sette høyt 2 nære (f.eks. håp, ønske); holde levende cherry1 [ˈtʃerɪ] s 1 (bot) kirsebær 2 kirsebærtre cherry2 [ˈtʃerɪ] adj kirsebærrød chess [tʃes] s sjakk (spillet) chessboard [ˈtʃesbɔ:d] s sjakkbrett chessman [ˈtʃesmæn] s sjakkbrikke chest [tʃest] s 1 kiste; kasse; skrin 2 bryst; brystkasse get something off one's chest lette sitt hjerte for noe chestnut1 [ˈtʃestnʌt] s (bot) kastanje; kastanjetre chestnut2 [ˈtʃestnʌt] adj kastanjebrun chest of drawers [ˌtʃestəvˈdrɔ:z] s kommode

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


chew chew1 [tʃu:] s 1 tygging 2 munnfull chew2 [tʃu:] v 1 tygge (på) 2 (fig) gruble (over) chewing gum [ˈtʃu:ɪŋgʌm] s tyggegummi chewy [ˈtʃu:ɪ] adj seig, hard (å tygge) chic [ʃi:k] adj elegant, moteriktig chick [tʃɪk] s 1 kylling; fugleunge 2 (amer, slang) ungjente chicken1 [ˈtʃɪkɪn] s 1 kylling; (også) høne 2 (fig) grønnskolling 3 (slang) feiging count one's chickens before they are hatched (ordtak) selge skinnet før bjørnen er skutt (ta ting på forskudd) chicken2 [ˈtʃɪkɪn] v (slang) bli redd chicken out trekke seg (av feighet) chicken3 [ˈtʃɪkɪn] adj 1 kylling-; (også) hønse2 (slang) feig chickenpox [ˈtʃɪkɪnpɒks] s (med) vannkopper chicken soup s hønsesuppe chicken wire s hønsenetting chief1 [tʃi:f] s leder, sjef; hersker; høvding in chief hovedsakelig, stort sett, først og fremst chief2 [tʃi:f] adj 1 viktigst; hoved2 først; størst; høyest; øverstchief constable s (brit) ≈ politimester chief editor s sjefredaktør chief inspector s (brit) ≈ politiførstebetjent Chief Justice s (særlig amer) ≈ høyesterettsjustitiarius chiefly [ˈtʃi:flɪ] adv 1 hovedsakelig; stort sett 2 særlig, først og fremst child [tʃaɪld] s, fl: children [ˈtʃɪldrən] barn child's play barnemat (dvs noe som er svært enkelt eller lett å gjøre) with child gravid child abuse s barnemishandling childbearing [ˈtʃaɪldˌbeərɪŋ] s barnefødsel, fødsel; women of childbearing age kvinner i fruktbar alder child benefit s barnetrygd childbirth [ˈtʃaɪldbɜ:ɵ] s fødsel; barnefødsel childhood [ˈtʃaɪldhʊd] s barndom childish [ˈtʃaɪldɪʃ] adj barnaktig; barnslig childless [ˈtʃaɪldləs] adj barnløs

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 62

62

choice childlike [ˈtʃaɪldlaɪk] adj barnlig; uskyldig (som et barn) childminder [ˈtʃaɪldmaɪndə] s (brit) dagmamma children [ˈtʃɪldrən] fl av child chill1 [tʃɪl] s kulde, kjølighet; kuldegysning cast a chill over something legge en demper på noe chill2 [tʃɪl] v bli/gjøre kald; (fig) legge en demper på; ta motet fra chill out (dgl) slappe av chill3 [tʃɪl] adj kald, kjølig chilli [ˈtʃɪlɪ] s chili; chilipepper chilling [ˈtʃɪlɪŋ] adj 1 kjølig (dvs avvisende, udeltagende) 2 skremmende chilly [ˈtʃɪlɪ] adj kjølig chime1 [tʃaɪm] s klokkeklang; kiming, ringing chime2 [tʃaɪm] v kime, ringe chime in with stemme i, erklære seg enig chimney [ˈtʃɪmnɪ] s 1 pipe, skorstein 2 grue, ildsted chimney sweep [ˈtʃɪmnɪˌswi:p] s feier; skorsteinsfeier chimp [tʃɪmp] s (dgl) → chimpanzee chimpanzee [ˌtʃɪmpənˈzi:] s (zool) sjimpanse chin [tʃɪn] s hake china1 [ˈtʃaɪnə] s porselen china2 [ˈtʃaɪnə] adj porselensChina [ˈtʃaɪnə] (geogr) Kina Chinese1 [ˌtʃaɪˈni:z] s 1 kineser 2 (om språket) kinesisk Chinese2 [ˌtʃaɪˈni:z] adj kinesisk chink1 [tʃɪŋk] s revne, sprekk, glippe chink2 [tʃɪŋk] s klirring; klirr; skrangling chink3 [tʃɪŋk] v klirre/skrangle (med) chip [tʃɪp] s 1 flis, spon 2 hakk, skår; skall 3 spillemerke 4 (data) integrert krets; brikke (med integrerte kretser); chip chipmunk [ˈtʃɪpmʌŋk] s (zool) jordekorn chips [tʃɪps] s (brit) pommes frites; (amer) ≈ potetgull chirp [tʃɜ:p] v kvitre chisel [ˈtʃɪzl] s meisel, huggjern chit-chat [ˈtʃɪttʃæt] s småprating chives [tʃaɪvz] s (bot) gressløk chocolate [ˈtʃɒklət] s sjokolade; a bar of chocolate en sjokoladeplate choice1 [tʃɔɪs] s 1 valg

16/03/16 15:49


choice 2 utvalg; a large choice of bags et stort utvalg av vesker by choice for choice fortrinnsvis, helst choice2 [tʃɔɪs] adj utsøkt choir [ˈkwaɪə] s 1 sangkor 2 (del av kirkebygg) kor choke1 [tʃəʊk] s 1 kvelning; kvelningsanfall; klump i halsen 2 choke (i forbrenningsmotor) choke2 [tʃəʊk] v 1 kveles 2 kvele, strupe choke back choke down svelge; (særlig fig) bite i seg choked up rystet, opprørt choked with choked with sobs gråtkvalt choose [tʃu:z] v, ureg: chose, chosen 1 velge, velge ut; kåre til; velge til 2 foretrekke choose from velge blant choosy [ˈtʃu:zɪ] adj kresen; kravstor; fordringsfull chop1 [tʃɒp] s 1 hugg; kutt; hakk 2 avhugd stykke 3 kotelett chop2 [tʃɒp] v hugge, kappe; kutte (av/opp); hakke (opp) chopper1 [ˈtʃɒpə] s (mindre) øks; kjøttøks chopper2 [ˈtʃɒpə] s (amer) helikopter choppy [ˈtʃɒpɪ] adj krapp (om sjø) chopsticks [ˈtʃɒpstɪks] s (fl) spisepinner choral [ˈkɒrəl] adj kor-; sanger-; sangchord [kɔ:d] s 1 bånd, streng 2 akkord; (fig) tone chore [tʃɔ:] s 1 tung/ubehagelig jobb; vanskelig oppgave; slit 2 (især flertall) husarbeid; arbeid; rutineoppgaver chortle [ˈtʃɔ:tl] v klukke, klukkle chorus1 [ˈkɔ:rəs] s kor; refreng chorus2 [ˈkɔ:rəs] v rope/synge i kor chose [tʃəʊz] v → choose chosen [ˈtʃəʊzn] v → choose Christ [kraɪst] s Kristus christen [ˈkrɪsn] v døpe; gi navn Christendom [ˈkrɪsndəm] s kristenheten (dvs den kristne verden); jf Christianity christening [ˈkrɪsnɪŋ] s dåp; barnedåp Christian1 [ˈkrɪstjən] s kristen (person) Christian2 [ˈkrɪstjən] adj kristen

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 63

63

circulate Christianity [ˌkrɪstɪˈænətɪ] s kristendommen; jf Christendom Christian name s døpenavn, fornavn Christmas [ˈkrɪsməs] s jul Merry Christmas! god jul! Christmas carol s julesang Christmas Day s 1. juledag Christmas Eve s julaften Christmas present s julegave chronic [ˈkrɒnɪk] adj kronisk chronicle [ˈkrɒnɪkl] s historie; krønike; krønikebok chronological [ˌkrɒnəˈlɒdʒɪkl] adj kronologisk chubby [ˈtʃʌbɪ] adj lubben; chubby cheeks bollekinn chuck [tʃʌk] v hive/slenge (vekk) chuckle1 [ˈtʃʌkl] s klukking; klukklatter chuckle2 [ˈtʃʌkl] v klukke; klukkle; godte seg chunk [tʃʌŋk] s tykk skive; klump; solid stykke church [tʃɜ:tʃ] s kirke church service s gudstjeneste churchyard [ˈtʃɜ:tʃjɑ:d] s kirkegård chute [ʃu:t] s 1 renne, transportrenne, gliderenne 2 stryk; elvestryk 3 akebakke; rutsjebane 4 (dgl) fallskjerm cider [ˈsaɪdə] s eplesider; sider cigar [sɪˈgɑ:] s sigar cigarette [ˌsɪgəˈret] s sigarett cigarette butt s sigarettsneip cinder [ˈsɪndə] s kull; aske Cinderella [ˌsɪndəˈrelə] (eventyrfigur) Askepott cinema [ˈsɪnəmə] s 1 kino 2 filmkunst; film cinnamon [ˈsɪnəmən] s kanel circa [ˈsɜ:kə] prep circa circle1 [ˈsɜ:kl] s 1 ring, sirkel 2 bane; omløp, runde 3 gruppe; krets (av mennesker) dress/upper circle første/annen losjerad (eller balkong) i teater circle2 [ˈsɜ:kl] v 1 kretse, sirkle 2 omringe circuit [ˈsɜ:kɪt] s 1 omkrets 2 runde 3 kretsløp; (elek) strømkrets circulate [ˈsɜ:kjʊleɪt] v 1 sirkulere; være i omløp 2 sende rundt; sette i omløp

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


circulation circulation [ˌsɜ:kjʊˈleɪʃn] s 1 omløp, sirkulasjon; kretsløp 2 opplag (av avis, tidsskrift) circumcision [ˌsɜ:kəmˈsɪʒn] s (med) omskjæring circumference [səˈkʌmfərəns] s omkrets; område circumspect [ˈsɜ:kəmspekt] adj forsiktig, varsom; mistenksom circumstance [ˈsɜ:kəmstəns] s kjensgjerning; (især flertall) forhold, omstendigheter; økonomiske kår in/under the circumstances under de foreliggende omstendigheter circumstantial [ˌsɜ:kəmˈstænʃl] adj detaljert, omstendelig circumstantial evidence indisium, indisier, indirekte bevis circus [ˈsɜ:kəs] s 1 sirkus 2 rund plass / rundt torg (i by) 3 rundkjøring cistern [ˈsɪstən] s sisterne, vanntank citation [saɪˈteɪʃn] s 1 sitering, sitat 2 hedring; hederlig omtale (av bragd) cite [saɪt] v 1 sitere; anføre 2 gi hederlig omtale (særlig av militær bragd) 3 stevne (for retten) citizen [ˈsɪtɪzn] s 1 byborger; borger 2 innbygger, statsborger citizenship [ˈsɪtɪznʃɪp] s 1 statsborgerskap 2 samfunnsånd city [ˈsɪtɪ] s (større) by (the) City Londons (og andre storbyers) forretningssentrum (og/eller gamleby) city hall s (amer) ≈ rådhus civic [ˈsɪvɪk] adj 1 borgerlig, borger-; by2 kommunal; kommune3 samfunnscivics [ˈsɪvɪks] s (fl, men tar verbet i ent) samfunnsfag; samfunnslære civil [ˈsɪvl] adj 1 sivil; borgerlig; borger2 samfunns-; stats3 dannet, kultivert; høflig; hyggelig; vennlig civilian1 [sɪˈvɪljən] s sivilist, sivilperson civilian2 [sɪˈvɪljən] adj sivil civility [sɪˈvɪlətɪ] s høflighet; dannelse

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 64

64

clapping civilization, civilisation [ˌsɪvɪlaɪˈzeɪʃn] s sivilisasjon; kultur civilize, civilise [ˈsɪvɪlaɪz] v sivilisere civil rights s (fl) borgerrettigheter civil servant s embetskvinne, embetsmann; statstjenestekvinne, statstjenestemann Civil Service s the Civil Service statsadministrasjonen, embetsverket civil war s borgerkrig clack [klæk] v 1 klapre (som f.eks. tastatur); klirre (som f.eks. strikkepinner) 2 plapre, skravle claim1 [kleɪm] s 1 krav, fordring; påstand 2 erstatningskrav (til forsikringsselskap); (dgl) skade claim2 [kleɪm] v 1 kreve, fordre, forlange 2 hevde; påstå claim damages kreve erstatning clam [klæm] s 1 (spiselig) skjell 2 (amer, slang) dollar close as a clam stum som en østers clamber [ˈklæmbə] v klatre/klyve (på alle fire); kravle clammy [ˈklæmɪ] adj klam, rå clamour1 [ˈklæmə] s bråk, leven; høylytt protest; skrik, skrål (særlig for å oppnå noe) clamour2 [ˈklæmə] v skrike, skråle; forlange; protestere høylytt clamp1 [klæmp] s klamp, klemme; tvinge; skrutvinge clamp2 [klæmp] v spenne fast clamp down on legge press på, stramme grepet om clan [klæn] s 1 klan, stamme 2 klikk (med mennesker) clandestine [klænˈdestɪn] adj hemmelig, skjult; i smug clang1 [klæŋ] s metallklang, klang, klirring, klirr clang2 [klæŋ] v klinge; klirre (med) clank1 [klæŋk] s klirring; klirr clank2 [klæŋk] v klirre; rasle/skramle (med) clap1 [klæp] s 1 brak, skrall, smell 2 klapp, klask clap2 [klæp] v klappe; klaske; kyle, slenge clap up smøre sammen, sperre inne clapping [ˈklæpɪŋ] s klapping, klappsalver; applaus

16/03/16 15:49


claret claret [ˈklærət] s rødvin clarification [ˌklærɪfɪˈkeɪʃn] s 1 avklaring; oppklaring; klargjøring 2 klaring; rensing clarify [ˈklærɪfaɪ] v avklare; oppklare clarinet [ˌklærɪˈnet] s (mus) klarinett clarity [ˈklærətɪ] s klarhet clash1 [klæʃ] s 1 skramling 2 kollisjon, sammenstøt 3 (fig) konflikt clash2 [klæʃ] v 1 skramle; skrangle 2 kollidere 3 (fig) hende samtidig; falle sammen (i tid) 4 støte sammen; ryke uklar clasp1 [klɑ:sp] s 1 hekte; lås; spenne 2 grep; (fast) tak; håndtrykk 3 omfavnelse clasp2 [klɑ:sp] v 1 folde sammen, hekte sammen, huke sammen 2 gripe; ta (et fast) tak i; holde fast class1 [klɑ:s] s 1 skoleklasse, klasse, kull, parti, årgang, årsklasse 2 skoletime; time 3 klasse; samfunnsklasse 4 (fig) klasse (dvs kvalitet, stil) class2 [klɑ:s] v klassifisere; sette i klasse classic1 [ˈklæsɪk] s klassiker (om forfatter, bok etc) classic2 [ˈklæsɪk] adj klassisk classical [ˈklæsɪkl] adj klassisk classify [ˈklæsɪfaɪ] v 1 klassifisere; arrangere; gruppere 2 gradere (dvs hemmeligstemple, om dokumenter e.l.) classmate [ˈklɑ:smeɪt] s klassekamerat classroom [ˈklɑ:srʊm] s klasserom clatter1 [ˈklætə] s 1 skramling 2 skravling clatter2 [ˈklætə] v 1 skramle, skrangle; slamre 2 skravle clause [klɔ:z] s 1 leddsetning; setning 2 avsnitt, paragraf 3 klausul claw1 [klɔ:] s klo claw2 [klɔ:] v gripe/krafse (etter); klore clay [kleɪ] s leire clay pipe [ˈkleɪpaɪp] s krittpipe

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 65

65

clearness clean1 [kli:n] v gjøre rent; pusse, rense, vaske clean up gjøre rent, rydde opp clean2 [kli:n] adj 1 ren 2 (fig) anstendig; uskyldig 3 jevn, regelmessig come clean tilstå clean3 [kli:n] adv fullstendig, helt cleaner [ˈkli:nə] s 1 rengjører, vaskehjelp 2 renseri 3 rensemiddel, rensevæske take someone to the cleaners (dgl) blakke/bedra/flå noen; loppe noen for penger cleanliness [ˈklenlɪnəs] s renslighet cleanliness is next to godliness renslighet er en dyd cleanse [klenz] v rense; vaske clean-shaven [ˌkli:nˈʃeɪvn] adj glattbarbert clear1 [klɪə] v 1 klare (hinder el.l.); gå klar av 2 renske; rense; rydde; tømme 3 renvaske 4 oppklare clear away rydde unna; (fig) rydde av veien clear off få/gjøre unna, forsvinne clear out 1 renske opp (i); rydde opp (i) 2 (dgl) fordufte clear up 1 rydde opp 2 oppklare, klarne (opp) clear2 [klɪə] adj 1 klar; blank; lys 2 ren 3 klar, tydelig 4 gjennomsiktig; klar 5 fullstendig, hel all clear faren over clear of fri for clear3 [klɪə] adv 1 fullstendig, helt 2 klart, tydelig clearance [ˈklɪərəns] s 1 klaring; spillerom 2 (sjø) klarering 3 opprydding, opprensking clear-cut [ˌklɪəˈkʌt] adj renskåren; klar; tydelig clear-headed [ˌklɪəˈhedɪd] adj klartenkt clearing [ˈklɪərɪŋ] s 1 rydding 2 rydning; ryddet/åpen plass clearly [ˈklɪəlɪ] adv klart; tydeligvis; åpenbart clearness [ˈklɪənəs] s klarhet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


cleavage cleavage [ˈkli:vɪdʒ] s 1 kløft 2 (dyp) utringning cleft [kleft] s kløft; spalte clench [klentʃ] v 1 klemme/presse sammen; clench one's teeth bite tennene sammen 2 ta et fast tak clergy [ˈklɜ:dʒɪ] s geistlighet; presteskap clergyman [ˈklɜ:dʒɪmən] s prest; religiøs leder clerical [ˈklerɪkl] adj 1 geistlig; preste2 kontor-; kontoristclerk [klɑ:k] s 1 kontorfunksjonær; fullmektig, sekretær 2 (amer) [klɜ:k] ekspeditør; butikkekspeditør clever [ˈklevə] adj 1 klok, smart 2 dyktig, flink clever at dyktig til, flink til cliché [ˈkli:ʃeɪ] s klisjé; frase, forslitt vending click1 [klɪk] s klikk, knepp click2 [klɪk] v klikke, kneppe, smekke/smelle med; click one's heels slå hælene sammen; click one's tongue smekke med tungen client [ˈklajənt] s 1 klient; kunde 2 (data) klient; gjest cliff [klɪf] s skrent; fjellskrent; klippe cliffhanger [ˈklɪfˌhæŋə] s dramatisk situasjon (på slutten av en episode, et kapittel e.l.) climate [ˈklaɪmɪt] s klima, værlag climatic [klaɪˈmætɪk] adj klimatisk climax1 [ˈklaɪmæks] s klimaks, høydepunkt climax2 [ˈklaɪmæks] v nå/bringe til høydepunkt climb1 [klaɪm] s klatring; klatretur climb2 [klaɪm] v klatre, klyve; bestige; gå opp; gå oppover clinch1 [klɪntʃ] s klinsj; (dgl) omfavnelse clinch2 [klɪntʃ] v 1 klinke, nagle 2 gå i klinsj; omfavne (hverandre) 3 avgjøre, slå fast clincher [ˈklɪntʃə] s (dgl) avgjørende argument cling [klɪŋ] v, ureg: clung, clung klynge seg cling to klynge seg til clinic [ˈklɪnɪk] s klinikk clink1 [klɪŋk] s klirr clink2 [klɪŋk] v klirre (med) clip1 [klɪp] s klipping; avklipp; utklipp; klipp clip2 [klɪp] s 1 klemme, klype; binders 2 øreklips clip3 [klɪp] v klippe; stekke; stusse

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 66

66

cloth clip4 [klɪp] v hefte sammen; holde fast clipping [ˈklɪpɪŋ] s utklipp; klipp clique [kli:k] s klikk, gruppe cloak [kləʊk] s kappe (uten ermer) cloakroom [ˈkləʊkrʊm] s garderobe clobber [ˈklɒbə] v (dgl) denge, jule (opp); slå sønder og sammen clock [klɒk] s klokke round the clock døgnet rundt clog1 [klɒg] s 1 klamp, kloss 2 tresko clog2 [klɒg] v tette igjen; hemme; hindre clone1 [kləʊn] s 1 (biol) klon 2 (dgl) kloning clone2 [kləʊn] v (biol, fig) klone close1 [kləʊs] s inngjerding; (stor, lukket) gårdsplass close2 [kləʊz] s 1 opphør, slutt 2 utløp draw to a close nærme seg slutten close3 [kləʊz] v 1 lukke, stenge 2 avslutte; slutte close in (up)on nærme seg (truende), omringe close up lukke, stenge, tette igjen, følge på, slutte rekkene close4 [kləʊs] adj 1 nær, nær2 inngående; nærgående; nøyaktig; påpasselig; keep a close watch on holde et skarpt/våkent øye med 3 innelukket; tett; trang 4 (fig) innesluttet 5 innestengt; lummer a close call/shave noe en bare så vidt slipper unna at close quarters på nært hold close5 [kləʊs] adv like ved; kloss (innpå); snau-; tettclosely [ˈkləʊslɪ] adv nært closeness [ˈkləʊsnəs] s nærhet closet [ˈklɒzɪt] s kott; (innbygd) skap close-up [ˈkləʊsʌp] s nærbilde closure [ˈkləʊʒə] s 1 nedleggelse (av bedrift, virksomhet); lukking, stenging 2 avslutning clot1 [klɒt] s klump, klatt (særlig av levret blod) clot2 [klɒt] v klumpe/levre (seg); størkne cloth [klɒɵ] s klede, stoff; klut; tøy; tøystykke

16/03/16 15:49


clothe clothe [kləʊð] v 1 kle (på) 2 holde/utstyre med klær clothes [kləʊðz] s (fl) klær; tøy cloud1 [klaʊd] s 1 sky 2 sverm 3 uklarhet 4 skygge cloud2 [klaʊd] v 1 skye over 2 bli/gjøre uklar 3 (fig) formørke; kaste skygge over cloudburst [ˈklaʊdbɜ:st] s skybrudd clouded [ˈklaʊdɪd] adj → cloudy cloudy [ˈklaʊdɪ] adj → clouded clove1 [kləʊv] s kryddernellik; nellik clove2 [kləʊv] s fedd (av hvitløk, sjalottløk) cloven hoof s (zool) klov clover [ˈkləʊvə] s (bot) kløver; kløverplante clown [klaʊn] s bajas; klovn club1 [klʌb] s klubbe, kølle club2 [klʌb] s 1 forening, klubb 2 klubblokaler club3 [klʌb] v slå med klubbe/kølle cluck1 [klʌk] s klukk cluck2 [klʌk] v klukke clue [klu:] s 1 ledetråd; nøkkel; spor 2 nøkkelord (i kryssord) 3 stikkord (til skuespiller) not have a clue ikke ha peiling clump1 [klʌmp] s klynge, gruppe clump2 [klʌmp] v klampe, trampe; gå tungt clumsiness [ˈklʌmzɪnəs] s klossethet clumsy [ˈklʌmzɪ] adj klosset, klønet clung [klʌŋ] v → cling clunk [klʌŋk] s skramling, skrangling cluster1 [ˈklʌstə] s 1 klase 2 flokk, klynge cluster2 [ˈklʌstə] v 1 vokse i klaser 2 flokke seg; ligge i klynge omkring clutch1 [klʌtʃ] s 1 grep, (fast) tak 2 kløtsj, kobling clutch2 [klʌtʃ] v gripe, ta clutch at ta etter, gripe etter clutter1 [ˈklʌtə] s rot, virvar clutter2 [ˈklʌtə] v clutter up rote til, urydde coach1 [kəʊtʃ] s turbuss coach2 [kəʊtʃ] s instruktør, trener

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 67

67

coco coach3 [kəʊtʃ] v instruere, trene coal [kəʊl] s kull carry coals to Newcastle (ordtak) gi bakerens barn brød (gjøre noe helt unødvendig) coalition [ˌkəʊəˈlɪʃn] s forbund; koalisjon coalmine [ˈkəʊlmaɪn] s kullgruve coarse [kɔ:s] adj 1 grov, ru 2 grov, ubearbeidet 3 rå, ubehøvlet; vulgær coast1 [kəʊst] s kyst coast2 [kəʊst] v 1 seile langs kysten 2 trille utforbakke coastal [ˈkəʊstl] adj kystcoastguard [ˈkəʊstgɑ:d] s kystvakt coastline [ˈkəʊstlaɪn] s kystlinje coat1 [kəʊt] s 1 frakk, kappe, kåpe; draktjakke; jakke 2 dyreham; ham; fjærdrakt; drakt 3 hinne; lag, strøk coat2 [kəʊt] v 1 dekke; bekle, kle, trekke 2 legge strøk (maling, lakk) coat hanger [ˈkəʊtˌhæŋə] s kleshenger coating [ˈkəʊtɪŋ] s 1 stoff (til kappe, kåpe) 2 belegg, hinne; lag; trekk; strøk coax [kəʊks] v lokke; overtale cobble [ˈkɒbl] , cobblestone s brostein cobweb [ˈkɒbweb] s spindelvev cocaine [kəʊˈkeɪn] s kokain cock1 [kɒk] s 1 hane 2 kran, tapp 3 hane (på skytevåpen) 4 (vulg) kukk, pikk cock2 [kɒk] v 1 brette opp; heve, løfte, reise 2 spenne (hanen på skytevåpen) cock one's ears spisse ører cock up (slang) forkludre noe cockle [ˈkɒkl] s hjerteskjell; saueskjell cockney [ˈkɒknɪ] adj cockney (østkantlondonsk) cockpit [ˈkɒkpɪt] s cockpit; førerhus; kabin cockroach [ˈkɒkrəʊtʃ] s (bot) kakerlakk cocksure [ˌkɒkˈʃʊə] adj skråsikker cocky [ˈkɒkɪ] adj 1 (dgl) kjepphøy 2 → cocksure coco [ˈkəʊkəʊ] s 1 kokos 2 (bot) kokospalme

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


cocoa cocoa [ˈkəʊkəʊ] s kakao coconut [ˈkəʊkənʌt] s (bot) kokosnøtt cod [kɒd] , codfish s (zool) torsk code1 [kəʊd] s 1 kode 2 kodeks, lovsamling; (fig) regler; (uskrevne) lover code2 [kəʊd] v (skrive i) kode cod liver oil s tran; torskelevertran co-education [ˌkəʊedju:ˈkeɪʃn] s undervisning i blandede klasser coexist [ˌkəʊɪgˈzɪst] v eksistere/finne sted samtidig coffee [ˈkɒfɪ] s kaffe coffee maker [ˈkɒfɪmeɪkə] s kaffetrakter coffee pot [ˈkɒfɪpɒt] s kaffekjele coffin [ˈkɒfɪn] s likkiste; kiste cog [kɒg] s tann (i tannhjul); kam, knast cohabit [kəʊˈhæbɪt] v bo/leve sammen (som samboere) cohabitant [kəʊˈhæbɪtənt] s samboer coherence [kəʊˈhɪərəns] s sammenheng coherent [kəʊˈhɪərənt] adj sammenhengende; logisk coil1 [kɔɪl] s 1 kveil, rull; spiral 2 spole; vikling; (mek) koil coil2 [kɔɪl] v 1 kveile (seg) opp 2 spole (opp); vikle coin1 [kɔɪn] s mynt, pengestykke coin2 [kɔɪn] v 1 mynte; prege (mynt) 2 (fig) finne opp coin a phrase/a word lage et (nytt) uttrykk/ord coincide [ˌkəʊɪnˈsaɪd] v falle sammen (i tid og/ eller rom); hende samtidig coincidence [kəʊˈɪnsɪdəns] s sammentreff; tilfeldighet by coincidence tilfeldigvis coke [kəʊk] s 1 koks 2 (slang) kokain colander [ˈkʌləndə] s dørslag cold1 [kəʊld] s 1 kulde 2 forkjølelse be left out in the cold bli frosset ut, gå for lut og kaldt vann catch a cold bli forkjølet cold2 [kəʊld] adj kald give somebody a cold shoulder gi/vise noen en kald skulder in cold blood med kaldt blod

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 68

68

colon leave one cold ikke gjøre inntrykk på en cold-blooded [ˌkəʊldˈblʌdɪd] adj kaldblodig cold comfort s mager trøst collaborate [kəˈlæbəreɪt] v samarbeide collaboration [kəˌlæbəˈreɪʃn] s samarbeid collaborator [kəˈlæbəreɪtə] s 1 medarbeider 2 kollaboratør collage [kɒˈlɑ:ʒ] s collage; fotomontasje collapse1 [kəˈlæps] s sammenbrudd; fiasko collapse2 [kəˈlæps] v 1 bryte/falle sammen; kollapse 2 (være til å) slå sammen collapsible [kəˈlæpsəbl] adj sammenleggbar; til å folde/klappe sammen collar [ˈkɒlə] s 1 krage 2 snipp 3 halsbånd; klave 4 hylse; mansjett, muffe; ring colleague [ˈkɒli:g] s kollega collect1 [ˈkɒlekt] s kollekt collect2 [kəˈlekt] v 1 samle (på); samle inn; sanke sammen; collect stamps samle på frimerker 2 forsamles, komme sammen; samle seg 3 hente; innkassere, kreve inn collect oneself ta seg sammen collected [kəˈlektɪd] adj (fig) fattet; samlet collection [kəˈlekʃn] s 1 innsamling; (rel) kollekt; (merk) inkasso 2 ansamling; flokk 3 samling 4 kolleksjon collective1 [kəˈlektɪv] s fellesskap, kollektiv; kollektivbruk collective2 [kəˈlektɪv] adj felles, felles-, kollektiv, kollektivcollective noun s (gram) kollektiv (dvs mengdeord som har entallsform) collector [kəˈlektə] s samler college [ˈkɒlɪdʒ] s 1 college 2 høyskole collide [kəˈlaɪd] v kollidere collision [kəˈlɪʒn] s kollisjon colloquial [kəˈləʊkwɪəl] adj dagligdags (om ord og uttrykk); folkelig; muntlig; samtalecollusion [kəˈlu:ʒn] s sammensvergelse in collusion with i ledtog med Cologne [kəˈləʊn] (geogr) Köln Colombia [kəˈlʌmbɪə] (geogr) Colombia Colombian1 [kəˈlʌmbɪən] s colombianer Colombian2 [kəˈlʌmbɪən] adj colombiansk colon1 [ˈkəʊlən] s (gram) kolon

16/03/16 15:49


colon colon2 [ˈkəʊlən] s (anat) tykktarm colonel [ˈkɜ:nl] s (mil) oberst (II) colonial1 [kəˈləʊnɪəl] s innbygger i koloni colonial2 [kəˈləʊnɪəl] adj kolonicolonialism [kəˈləʊnɪəlɪzəm] s kolonialisme colonist [ˈkɒlənɪst] s kolonist, nybygger (i koloni) colony [ˈkɒlənɪ] s koloni color [ˈkʌlə] s (amer) → colour Colorado [ˌkɒləˈrɑ:dəʊ] (geogr) delstat i USA colossal [kəˈlɒsl] adj kolossal; kjempediger; diger colossus [kəˈlɒsəs] s koloss colour1, (amer) color [ˈkʌlə] s farge, fargestoff colour2, (amer) color [ˈkʌlə] v 1 farge; få/ta farge; rødme 2 (fig) overdrive, pynte på colour bar [ˈkʌləbɑ:] s raseskille colour fast [ˈkʌləfɑ:st] adj fargeekte colourful [ˈkʌləfʊl] adj fargerik colouring [ˈkʌlərɪŋ] s 1 fargestoff; farger 2 koloritt colourless [ˈkʌlələs] adj fargeløs colt [kəʊlt] s 1 (zool) unghest 2 (fig) jypling column [ˈkɒləm] s 1 søyle; tårn 2 kolonne; tallrekke; rekke; (data) spalte 3 spalte (i avis e.l.) coma [ˈkəʊmə] s koma; in a coma i koma comb1 [kəʊm] s 1 kam 2 (redskap) karde 3 bikake, vokskake comb-out (fig) utrenskning comb2 [kəʊm] v 1 gre, kjemme 2 (fig) finkjemme combat1 [ˈkɒmbæt] s kamp, strid combat2 [ˈkɒmbæt] v kjempe (mot), slåss (med) combat3 [ˈkɒmbæt] adj felt-, stridscombination [ˌkɒmbɪˈneɪʃn] s kombinasjon; sammenslutning combination lock s kodelås combine [kəmˈbaɪn] v kombinere; forene; gå sammen, slutte seg sammen combine harvester s skurtresker combustion [kəmˈbʌstʃn] s forbrenning come [kʌm] v, ureg: came, come 1 komme, gå, dra, reise; the years to come årene som kommer 2 bli, være; falle (seg), utvikle seg; come cheap være billig; come easy falle/være lett

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 69

69

comic come about hende, gå for seg come across komme over (dvs finne, oppdage ved et tilfelle), vekke interesse, gjøre lykke/suksess come by 1 komme med; komme forbi 2 finne, komme over; få tak i come down with 1 (dgl) punge ut med 2 bli angrepet av (sykdom) come forward komme frem; melde seg come now! gi deg (litt nå)! come off 1 løsne, falle av 2 (fig) gå av stabelen; gå i orden come off it! hold opp!, hold opp med det der! come on! kom igjen!, sett i gang!, gi deg! come out 1 komme ut, bryte/slå ut 2 blomstre, spire 3 bli kjent come round komme igjen, komme innom, komme til seg selv, la seg overtale/ overbevise come to 1 komme til; komme til å 2 komme til seg selv 3 resultere i 4 komme på come upon komme over, finne tilfeldig, ta på fersk gjerning come up with komme med, foreslå, legge frem, innhente comedian [kəˈmi:dɪən] s komiker comedy [kɒmədɪ] s komedie; lystspill comet [ˈkɒmɪt] s komet comfort1 [ˈkʌmfət] s 1 komfort; velvære 2 trøst; støtte comfort2 [ˈkʌmfət] v trøste; oppmuntre comfortable [ˈkʌmfətəbl] adj behagelig, komfortabel comfortably [ˈkʌmfətəblɪ] adv komfortabelt; med letthet comforter [ˈkʌmfətə] s 1 trøster 2 narresmokk 3 (amer) dyne comfy [ˈkʌmfɪ] adj (dgl) → comfortable comic1 [ˈkɒmɪk] s 1 komiker 2 (i flertall) tegneserie comic2 [ˈkɒmɪk] adj komedie-, morsom, underholdende

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

17/03/16 14:02


comical comical [ˈkɒmɪkl] adj 1 morsom 2 komisk, latterlig comic book s tegneseriehefte comic strip s tegneserie coming1 [ˈkʌmɪŋ] s ankomst comings and goings ferdsel; trafikk; (dgl) renn, tråkk coming2 [ˈkʌmɪŋ] adj kommende, som kommer comma [ˈkɒmə] s (gram) komma command1 [kəˈmɑ:nd] s 1 befaling, påbud 2 myndighet 3 (om språk) beherske; have a good command of English beherske engelsk godt 4 disposisjon 5 (mil) kommando at command til rådighet be in command of ha kommandoen over command2 [kəˈmɑ:nd] v 1 befale, påby 2 (mil) kommandere; ha kommandoen over 3 beherske, råde over, rå over 4 forlange, kreve commander [kəˈmɑ:ndə] s 1 kommandant; sjef 2 (sjø, mil) kommandørkaptein 3 kommandør (av en orden) Commander-in-Chief [kəˈmɑ:ndə(r)ɪnˈtʃi:f] s (mil) øverstkommanderende commandment [kəˈmɑ:ndmənt] s bud; påbud the Ten Commandments De ti bud commando [kəˈmɑ:ndəʊ] s 1 kommandosoldat 2 kommando; kommandostyrke commemorate [kəˈmeməreɪt] v feire (minnet om); være til minne om; minnes commemoration [kəˌmeməˈreɪʃn] s 1 jubileum; minnemarkering 2 minnegudstjeneste commence [kəˈmens] v begynne comment1 [ˈkɒment] s kommentar; (kritisk) bemerkning comment2 [ˈkɒment] v kommentere; bemerke comment on kommentere, uttale seg om commentary [ˈkɒməntrɪ] s kommentar commentate [ˈkɒmənteɪt] v kommentere; referere commentator [ˈkɒmənteɪtə] s kommentator commerce [ˈkɒmɜ:s] s handel commercial1 [kəˈmɜ:ʃl] s (radio, tv) reklameinnslag

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 70

70

commune commercial2 [kəˈmɜ:ʃl] adj handels-; kommersiell commercialize, commercialise [kəˈmɜ:ʃəlaɪz] v kommersialisere, utnytte kommersielt commiserate [kəˈmɪzəreɪt] v synes synd på; ha medlidenhet med commission [kəˈmɪʃn] s 1 fullmakt 2 bestilling; oppdrag 3 (merk) kommisjon, provisjon commit [kəˈmɪt] v 1 begå 2 betro, overlate commit oneself forplikte seg commit suicide begå selvmord commit to memory lære (seg) utenat commitment [kəˈmɪtmənt] s forpliktelse; engasjement committee [kəˈmɪtɪ] s komité; nemnd commodity [kəˈmɒdətɪ] s (fl) varer common1 [ˈkɒmən] s allmenning; friareal; løkke in common (til) felles out of the common utenom det vanlige common2 [ˈkɒmən] adj 1 felles; offentlig 2 alminnelig, vanlig 3 simpel common knowledge noe alle vet for the common good for det felles beste the common man mannen i gata, folk flest common law [ˌkɒmənˈlɔ:] s sedvanerett common-law marriage s samboerskap (tidl. papirløst ekteskap) commonplace1 [ˈkɒmənpleɪs] s alminnelighet commonplace2 [ˈkɒmənpleɪs] adj dagligdags common room s fellesrom, oppholdsrom; dagligstue (f.eks. på internatskoler); (særlig) lærerværelse commons [ˈkɒmənz] s (fl) the commons allmennheten the House of Commons Underhuset (i det britiske parlament) common sense s sunn fornuft, alminnelig fornuft commonwealth [ˈkɒmənwelɵ] s statssamfunn the (British) Commonwealth (of Nations) Det britiske samveldet commotion [kəˈməʊʃn] s bråk; oppstyr communal [ˈkɒmjʊnl] adj 1 offentlig 2 felles; kollektiv commune [ˈkɒmju:n] s 1 kommune

16/03/16 15:49


communicate 2 fellesskap, kollektiv communicate [kəˈmju:nɪkeɪt] v 1 meddele; overføre 2 kommunisere; stå i forbindelse (med hverandre) communication [kəˌmju:nɪˈkeɪʃn] s kommunikasjon; meddelelse communicative [kəˈmju:nɪkətɪv] adj meddelsom; åpenhjertig; åpen communion [kəˈmju:njən] s 1 fellesskap 2 rådslagning; samtale 3 trossamfunn Holy Communion altergang, nattverd communism [ˈkɒmjʊnɪzəm] s kommunisme communist1 [ˈkɒmjʊnɪst] adj kommunistisk, kommunistcommunist2 [ˈkɒmjʊnɪst] s kommunist community [kəˈmju:nətɪ] s 1 samfunn 2 fellesskap commute [kəˈmju:t] v 1 forandre 2 bytte, skifte (ut) 3 pendle (mellom bosted og arbeidsplass) commuter [kəˈmju:tə] s pendler compact1 [ˈkɒmpækt] s etui; (særlig) pudderdåse compact2 [kəmˈpækt] adj kompakt, tett (sammenpakket) companionable [kəmˈpænjənəbl] adj omgjengelig companionship [kəmˈpænjənʃɪp] s 1 kameratskap 2 selskap company [ˈkʌmpənɪ] s 1 samvær 2 flokk, følge; gjester, selskap; besetning; kompani 3 (merk) kompani, selskap keep somebody company holde noen med selskap part company with somebody skilles fra noen comparable [ˈkɒmprəbl] adj sammenliknbar comparative1 [kəmˈpærətɪv] s (gram) komparativ comparative2 [kəmˈpærətɪv] adj forholdsvis, sammenlikningscomparatively [kəmˈpærətɪvlɪ] adv forholdsvis, relativt compare1 [kəmˈpeə] s beyond compare uten sammenlikning compare2 [kəmˈpeə] v 1 sammenlikne

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 71

71

complete 2 (gram) gradbøye compare to sammenlikne med comparison [kəmˈpærɪsn] s 1 sammenlikning 2 (gram) gradbøying by comparison til sammenlikning in comparison with sammenliknet med compartment [kəmˈpɑ:tmənt] s 1 avdeling 2 jernbanekupé; kupé compass [ˈkʌmpəs] s kompass pair of compasses passer compassion [kəmˈpæʃn] s medfølelse, medlidenhet, barmhjertighet compassionate [kəmˈpæʃənət] adj medfølende, medlidende compatible [kəmˈpætəbl] adj 1 forenelig, overensstemmende 2 (data) kompatibel compatible with forenelig med compel [kəmˈpel] v tvinge (frem) compelling [kəmˈpelɪŋ] adj 1 tvingende; (fig særlig) som avtvinger beundring og respekt 2 fengslende, vinnende compensate [ˈkɒmpənseɪt] v kompensere, oppveie; erstatte compensation [ˌkɒmpənˈseɪʃn] s kompensasjon compete [kəmˈpi:t] v konkurrere competence [ˈkɒmpətəns] s kompetanse competent [ˈkɒmpətənt] adj 1 kompetent, sakkyndig 2 dyktig, flink 3 passende; tilstrekkelig; (vel) skikket competition [ˌkɒmpəˈtɪʃn] s konkurranse competitive [kəmˈpetətɪv] adj konkurrerende; konkurransecompetitor [kəmˈpetɪtə] s 1 konkurrent 2 deltaker; konkurransedeltaker complacence [kəmˈpleɪsəns] s selvgodhet complacent [kəmˈpleɪsənt] adj selvgod; selvtilfreds complain [kəmˈpleɪn] v 1 beklage seg, klage 2 (merk) reklamere complain of klage over complaint [kəmˈpleɪnt] s 1 klage 2 (merk) reklamasjon complete1 [kəmˈpli:t] v 1 fullføre 2 komplettere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


complete complete2 [kəmˈpli:t] adj fullstendig; hel; komplett complex1 [ˈkɒmpleks] s 1 kompleks; sammensatt hele 2 (psyk) kompleks complex2 [ˈkɒmpleks] adj 1 innviklet, komplisert 2 sammensatt, kompleks complexion [kəmˈplekʃn] s 1 ansiktsfarge; farge 2 utseende; ytre complexity [kəmˈpleksətɪ] s innviklethet; komplisitet complicate [ˈkɒmplɪkeɪt] v komplisere; gjøre innviklet/vanskelig complication [ˌkɒmplɪˈkeɪʃn] s forvikling; komplikasjon compliment1 [ˈkɒmplɪmənt] s 1 kompliment; ros 2 (i flertall) (nokså formell) hilsen; with the compliments of the season med ønsker om god jul og godt nytt år compliment2 [ˈkɒmplɪmənt] v 1 komplimentere; rose 2 gratulere; they complimented each other de gratulerte hverandre compliment on komplimentere med, gratulere med complimentary [ˌkɒmplɪˈmentrɪ] adj 1 rosende 2 fri-, gratis-; gavecomponent [kəmˈpəʊnənt] s bestanddel, (løs) del; element, komponent compose [kəmˈpəʊz] v 1 lage; sette sammen 2 forfatte 3 (mus) komponere 4 arrangere, ordne; compose one's thoughts samle tankene 5 berolige be composed of bestå av compose oneself samle seg, ta seg sammen composed [kəmˈpəʊzd] adj behersket; fattet; rolig composer [kəmˈpəʊzə] s komponist composition [ˌkɒmpəˈzɪʃn] s 1 sammensetning 2 (mus) komposisjon 3 artikkel, skrift; skolestil; stil composure [kəmˈpəʊʒə] s fatning; sinnsro compound [ˈkɒmpaʊnd] s 1 blanding; sammensetning 2 (gram) sammensatt ord comprehend [ˌkɒmprɪˈhend] v 1 fatte, forstå, begripe

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 72

72

conception 2 omfatte comprehension [ˌkɒmprɪˈhenʃn] s 1 fatteevne 2 omfang comprehensive [ˌkɒmprɪˈhensɪv] adj altomfattende; omfattende comprehensive school s ungdomsskole og videregående skole (fra 11 år) compress1 [ˈkɒmpres] s kompress compress2 [kəmˈpres] v 1 komprimere; presse/trenge sammen 2 forkorte comprise [kəmˈpraɪz] v omfatte compromise1 [ˈkɒmprəmaɪz] s kompromiss compromise2 [ˈkɒmprəmaɪz] v inngå kompromiss compulsion [kəmˈpʌlʃn] s tvang compulsive [kəmˈpʌlsɪv] adj tvangs-; tvingende compulsory [kəmˈpʌlsərɪ] adj obligatorisk, tvungen; tvangscomputer [kəmˈpju:tə] s datamaskin computer science s (data) informatikk comrade [ˈkɒmreɪd] s kamerat comradeship [ˈkɒmrɪdʃɪp] s kameratskap con1 [kɒn] s motargument pros and cons fordeler og ulemper, for og mot con2 [kɒn] v (slang) bløffe, svindle; (som adj) bløff-, svindelconceal [kənˈsi:l] v gjemme, skjule concede [kənˈsi:d] v 1 innrømme 2 avstå; gi etter conceit [kənˈsi:t] s 1 innbilskhet 2 vittig bemerkning/formulering conceited [kənˈsi:tɪd] adj innbilsk conceivable [kənˈsi:vəbl] adj tenkelig, mulig conceive [kənˈsi:v] v 1 forestille seg, tenke seg; komme (til å tenke) på; finne på 2 bli gravid, unnfange concentrate [ˈkɒnsəntreɪt] v konsentrere seg, samle seg concentrate on/upon konsentrere seg om concentration [ˌkɒnsənˈtreɪʃn] s konsentrasjon concentration camp s konsentrasjonsleir concept [ˈkɒnsept] s begrep, forestilling, idé conception [kənˈsepʃn] s 1 begrep, forestilling, idé 2 oppfatning; måte å se tingene på 3 befruktning, unnfangelse

16/03/16 15:49


concern concern1 [kənˈsɜ:n] s 1 anliggende, sak 2 konsern, (større) firma 3 bekymring, engstelse concern2 [kənˈsɜ:n] v 1 angå; as far as I am concerned for min egen del 2 bekymre, gjøre bekymret; uroe concern oneself about beskjeftige seg med, interessere seg for concerned [kənˈsɜ:nd] adj bekymret; urolig concerning [kənˈsɜ:nɪŋ] prep angående, om concert [ˈkɒnsət] s (mus) konsert concession [kənˈseʃn] s 1 innrømmelse 2 avståelse; oppgivelse 3 konsesjon conciliate [kənˈsɪlɪeɪt] v forlike, forsone concise [kənˈsaɪs] adj konsis; fyndig; kortfattet; kortfattet conclude [kənˈklu:d] v 1 avslutte; slutte 2 konkludere; slutte (seg til) 3 (særlig amer) beslutte conclusion [kənˈklu:ʒn] s konklusjon, slutning; slutt in conclusion til slutt conclusive [kənˈklu:sɪv] adj avgjørende concoct [kənˈkɒkt] v 1 brygge sammen, koke sammen 2 finne på; spekulere ut concoction [kənˈkɒkʃn] s brygg, drikk; (fig) oppkok concord [ˈkɒŋkɔ:d] s enighet, samstemmighet; samsvar concrete1 [ˈkɒnkri:t] s betong concrete2 [ˈkɒŋkri:t] adj konkret concussion [kənˈkʌʃn] s (med) hjernerystelse condemn [kənˈdem] v 1 fordømme 2 dømme 3 kondemnere condemnation [ˌkɒndemˈneɪʃn] s fordømmelse condensation [ˌkɒndenˈseɪʃn] s 1 kondens 2 sammendrag condense [kənˈdens] v 1 fortette 2 forkorte, trekke sammen condescend [ˌkɒndɪˈsend] v 1 nedlate seg 2 (nedlatende) gå med på (aller nådigst) condescend to nedlate seg til condescending [ˌkɒndɪˈsendɪŋ] adj nedlatende

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 73

73

conference condition1 [kənˈdɪʃn] s 1 betingelse; vilkår 2 tilstand; (fysisk) form; kondisjon 3 (i flertall) forhold; omstendigheter condition2 [kənˈdɪʃn] v bestemme; betinge conditioned by avhengig av, betinget av conditioner [kənˈdɪʃnə] s hårbalsam, hårpleiemiddel condolences [kənˈdəʊlənsɪz] s (fl) kondolanser; please accept my condolences (jeg) kondolerer condom [ˈkɒndɒm] s kondom condone [kənˈdəʊn] v 1 overse; tilgi 2 oppveie conduct1 [ˈkɒndʌkt] s 1 oppførsel 2 føring, ledelse conduct2 [kənˈdʌkt] v 1 føre, lede 2 dirigere, styre 3 lede (elektrisitet e.l.) conduct oneself oppføre seg; føre seg conductor [kənˈdʌktə] s 1 fører, leder; dirigent 2 konduktør (på tog, trikk) 3 (elek) leder (av elektrisitet e.l.) lightning conductor lynavleder cone [kəʊn] s 1 kongle 2 kjegle 3 kremmerhus (især av kjeks, til iskrem) confectioner [kənˈfekʃnə] s konditor confectionery [kənˈfekʃnərɪ] s 1 godteri 2 godtebutikk confederacy [kənˈfedərəsɪ] s forbund; føderasjon; konføderasjon the Confederacy (hist) De konfødererte stater (allianse av sørstatene under den amerikanske borgerkrigen) confederate1 [kənˈfederət] s 1 alliert, forbundsfelle 2 medskyldig 3 (hist) person fra sørstatene 4 (hist) stat i sørstatsalliansen (under den amerikanske borgerkrig) confederate2 [kənˈfederət] adj 1 alliert, forbunds2 konføderert confederation [kənˌfedəˈreɪʃn] s allianse, forbund, union; konføderasjon; føderasjon confer [kənˈfɜ:] v konferere conference [ˈkɒnfərəns] s konferanse, samtale; møte

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


confess confess [kənˈfes] v 1 innrømme (feil); tilstå (forbrytelse) 2 bekjenne (synd), skrifte confession [kənˈfeʃn] s bekjennelse; tilståelse confide [kənˈfaɪd] v 1 stole 2 betro seg confide in stole på confide to betro seg til confidence [ˈkɒnfɪdəns] s 1 tillit, tiltro 2 fortrolighet; in strict confidence i dypeste fortrolighet 3 selvtillit confidence in tillit til, tiltro til confident [ˈkɒnfɪdənt] adj selvsikker; sikker; tillitsfull confidential [ˌkɒnfɪˈdenʃl] adj 1 fortrolig, konfidensiell 2 betrodd confiding [kənˈfaɪdɪŋ] adj tillitsfull confine [kənˈfaɪn] v 1 begrense; innskrenke 2 sperre inne confinement [kənˈfaɪnmənt] s innesperring solitary confinement enecelle confirm [kənˈfɜ:m] v 1 bekrefte 2 konfirmere confirmation [ˌkɒnfəˈmeɪʃn] s 1 bekreftelse 2 konfirmasjon confirmed [kənˈfɜ:md] adj 1 bekreftet 2 uforbederlig, kronisk confiscate [ˈkɒnfɪskeɪt] v beslaglegge, konfiskere confiscation [ˌkɒnfɪˈskeɪʃn] s beslag, beslaglegging conflict1 [ˈkɒnflɪkt] s 1 konflikt; motsetning 2 kamp conflict2 [kənˈflɪkt] v strides; være i strid conflict with være i strid med conflicting [kənˈflɪktɪŋ] adj motstridende conform [kənˈfɔ:m] v 1 føye/rette seg 2 tilpasse (seg) 3 ensrette; konformere conform to føye/rette seg etter, tilpasse (seg) til confront [kənˈfrʌnt] v 1 konfrontere 2 møte (dristig); trosse

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 74

74

conscience confrontation [ˌkɒnfrənˈteɪʃn] s konfrontasjon confuse [kənˈfju:z] v 1 forvirre; gjøre forfjamset 2 forveksle confused [kənˈfju:zd] adj forvirret; forfjamset confusion [kənˈfju:ʒn] s forvirring congested [kənˈdʒestɪd] adj 1 overfylt 2 overbefolket 3 blokkert, tett congratulate [kənˈgrætʃʊleɪt] v gratulere; lykkønske congratulate on gratulere med congratulation [kənˌgrætʃʊˈleɪʃn] s gratulasjon congregate [ˈkɒŋgrɪgeɪt] v forsamles; samle (seg) congregation [ˌkɒŋgrɪˈgeɪʃn] s 1 menighet 2 forsamling congress [ˈkɒŋgres] s kongress the Congress Kongressen (dvs nasjonalforsamlingen i USA) conifer [ˈkɒnɪfə] s (bot) bartre; nåletre conjugate [ˈkɒndʒʊgeɪt] v bøye (verb) conjunction [kənˈdʒʌŋkʃn] s 1 forbindelse; sammenheng 2 (gram) konjunksjon conjure [ˈkʌndʒə] v trylle conjure up mane frem, trylle frem, fremkalle i sinnet conjurer, conjuror [ˈkʌndʒərə] s trollmann; tryllekunstner conjuring trick s tryllekunst conk [kɒŋk] v conk out (dgl) fuske; streike (om motor el.l.) connect [kəˈnekt] v 1 forbinde; knytte sammen 2 korrespondere (om kommunikasjonsmidler) Connecticut [kəˈnetɪkət] (geogr) delstat i USA connection, connexion [kəˈnekʃn] s forbindelse; tilkobling connive [kəˈnaɪv] v connive at lukke øynene for, se gjennom fingrene med (f.eks. ulovlig/umoralsk handling) connive with konspirere med conquer [ˈkɒŋkə] v 1 erobre 2 beseire, overvinne conqueror [ˈkɒŋkərə] s erobrer conquest [ˈkɒŋkwest] s erobring conscience [ˈkɒnʃəns] s samvittighet a clear conscience en ren samvittighet

16/03/16 15:49


conscientious a matter of conscience en samvittighetssak have something on one's conscience ha noe på samvittigheten conscientious [ˌkɒnʃɪˈenʃes] adj 1 samvittighetsfull 2 samvittighetsconscientious objector militærnekter (en som nekter å gjøre militærtjeneste av samvittighetsgrunner) conscious [ˈkɒnʃəs] adj 1 ved bevissthet; våken 2 bevisst, vitende be conscious of something være klar over noe consciousness [ˈkɒnʃəsnəs] s bevissthet consecrate [ˈkɒnsɪkreɪt] v innvie, vigsle; hellige consecutive [kənˈsekjʊtɪv] adj fortløpende, sammenhengende consent1 [kənˈsent] s samtykke consent2 [kənˈsent] v samtykke consent to samtykke i consequence [ˈkɒnsɪkwəns] s 1 konsekvens, resultat 2 betydning in consequence of som følge av consequent [ˈkɒnsɪkwənt] adj følgende, som følger (av) consequently [ˈkɒnsɪkwəntlɪ] adv altså, følgelig conservation [ˌkɒnsəˈveɪʃn] s 1 bevaring, fredning; conservation of the environment miljøvern 2 konservering conservative [kənˈsɜ:vətɪv] adj konservativ conservatoire [kənˈsɜ:vətwɑ:] s konservatorium conserve [kənˈsɜ:v] v 1 bevare; frede 2 spare på 3 konservere consider [kənˈsɪdə] v 1 overveie; tenke på 2 ta hensyn til 3 betrakte som all things considered alt tatt i betraktning considerable [kənˈsɪdərəbl] adj betraktelig; betydelig considerate [kənˈsɪdərət] adj hensynsfull; omtenksom consideration [kənˌsɪdəˈreɪʃn] s 1 overveielse 2 hensyn; omtanke; oppmerksomhet

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 75

75

constrict 3 betydning 4 godtgjørelse out of consideration for av hensyn til take into consideration ta i betraktning under consideration under overveielse considering [kənˈsɪdərɪŋ] prep i betraktning av; med tanke på consist [kənˈsɪst] v bestå consist in bestå i consist of bestå av consist with stemme (overens) med consistency [kənˈsɪstənsɪ] , consistence [kənˈsɪstəns] s 1 konsekvens; (indre) sammenheng 2 konsistens 3 overensstemmelse, samsvar consistent [kənˈsɪstənt] adj 1 konsekvent; sammenhengende 2 forenelig; i samsvar consistent with forenelig med consolation [ˌkɒnsəˈleɪʃn] s trøst console [kənˈsəʊl] v trøste consonant [ˈkɒnsənənt] s konsonant conspicuous [kənˈspɪkjʊəs] adj iøynefallende; påfallende conspiracy [kənˈspɪrəsɪ] s konspirasjon; sammensvergelse conspire [kənˈspaɪə] v konspirere; sammensverge (seg) constable [ˈkɒnstəbl] s politikonstabel; konstabel constant [ˈkɒnstənt] adj 1 stadig 2 konstant, stabil 3 trofast constantly [ˈkɒnstəntlɪ] adv konstant; hele tiden constellation [ˌkɒnstəˈleɪʃn] s 1 stjernebilde 2 konstellasjon; gruppering; gruppe constipation [ˌkɒnstɪˈpeɪʃn] s (med) forstoppelse, treg mave constituency [kənˈstɪtjʊənsɪ] s (pol) valgkrets constitute [ˈkɒnstɪtju:t] v 1 konstituere, utnevne 2 etablere, stifte 3 danne, utgjøre constitution [ˌkɒnstɪˈtju:ʃn] s 1 forfatning, grunnlov 2 konstitusjon, helse 3 natur, sammensetning constraint [kənˈstreɪnt] s press, tvang constrict [kənˈstrɪkt] v 1 stramme; snøre sammen 2 innsnevre

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


constriction constriction [kənˈstrɪkʃn] s sammensnøring construct [kənˈstrʌkt] v konstruere; bygge; reise (byggverk e.l.) construction [kənˈstrʌkʃn] s konstruksjon constructive [kənˈstrʌktɪv] adj konstruktiv consul [ˈkɒnsl] s konsul consulate [ˈkɒnsjʊlət] s konsulat consult [kənˈsʌlt] v 1 konsultere, rådspørre 2 ta hensyn til consult with rådføre seg med consultant1 [kənˈsʌltənt] s konsulent, rådgiver consultant2 [kənˈsʌltənt] adj rådgivende consultation [ˌkɒnsəlˈteɪʃn] s konsultering; konsultasjon consume [kənˈsju:m] v bruke, forbruke be consumed with være oppslukt av consumer [kənˈsju:mə] s forbruker consuming [kənˈsju:mɪŋ] adj ≈ altoppslukende; som legger beslag på tid og krefter consumption [kənˈsʌmpʃn] s 1 forbruk 2 fortæring contact1 [ˈkɒntækt] s 1 kontakt 2 berøring 3 forbindelse 4 kontaktperson contact2 [kənˈtækt] v kontakte; sette (seg) i forbindelse med contagious [kənˈteɪdʒəs] adj smittefarlig, smittsom contain [kənˈteɪn] v 1 inneholde; romme 2 beherske; holde på container [kənˈteɪnə] s beholder; konteiner contaminate [kənˈtæmɪneɪt] v forurense; smitte (med) contamination [kənˌtæmɪˈneɪʃn] s forurensning; smitte contemplate [ˈkɒntempleɪt] v 1 meditere over 2 overveie; tenke på 3 betrakte contemporary1 [kənˈtemprərɪ] s samtidig (person) contemporary2 [kənˈtemprərɪ] adj 1 samtidig (både om fortid og nåtid) 2 moderne; tidsmessig contempt [kənˈtempt] s 1 forakt 2 respektløshet; ringeakt hold in contempt forakte, se ned på

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 76

76

contract contend [kənˈtend] v 1 kjempe; konkurrere 2 hevde, påstå contender [kənˈtendə] s 1 konkurransedeltaker, konkurrent 2 utfordrer contending [kənˈtendɪŋ] adj motstridende content1 [kənˈtent] s tilfredshet content2 [ˈkɒntənt] s (ofte flertall) innhold content3 [kənˈtent] v tilfredsstille content oneself with nøye seg med content4 [kənˈtent] adj fornøyd, tilfreds contented [kənˈtentɪd] adj fornøyd, tilfreds contention [kənˈtenʃn] s 1 påstand 2 diskusjon 3 konflikt, strid; (dgl) krangel the bone of contention stridens eple contentious [kənˈtenʃəs] adj 1 kranglevoren 2 omstridd contentment [kənˈtentmənt] s tilfredshet; tilfredsstillelse contest1 [ˈkɒntest] s 1 kamp 2 konkurranse contest2 [kənˈtest] v 1 bestride 2 konkurrere om, slåss om contestant [kənˈtestənt] s konkurransedeltaker context [ˈkɒntekst] s kontekst, sammenheng continent [ˈkɒntɪnənt] s kontinent, verdensdel the Continent Kontinentet (dvs Europa, fastlandet, sett fra De britiske øyer) continual [kənˈtɪnjʊəl] adj 1 uavbrutt 2 stadig continuation [kənˌtɪnjʊˈeɪʃn] s fortsettelse continue [kənˈtɪnju:] v 1 fortsette 2 forbli; vare ved (to be) continued fortsettes (i neste nummer el episode) continuity [ˌkɒntɪˈnju:ətɪ] s kontinuitet; ubrutt rekke, ubrutt sammenheng continuous [kənˈtɪnjʊəs] adj 1 kontinuerlig, sammenhengende 2 stadig, uavbrutt contour [ˈkɒnˌtʊə] s kontur, omriss contraception [ˌkɒntrəˈsepʃn] s prevensjon contraceptive [ˌkɒntrəˈseptɪv] s prevensjonsmiddel contract1 [ˈkɒntrækt] s kontrakt

16/03/16 15:49


contract contract2 [kənˈtrækt] v 1 trekke (seg) sammen 2 forkorte contraction [kənˈtrækʃn] s sammentrekning contractor [kənˈtræktə] s entreprenør contradict [ˌkɒntrəˈdɪkt] v 1 benekte 2 motsi contradiction [ˌkɒntrəˈdɪkʃn] s motsigelse contradiction in terms selvmotsigelse contraption [kənˈtræpʃn] s (dgl) hjemmesnekret innretning contrary1 [ˈkɒntrərɪ] s det motsatte on the contrary tvert imot contrary2 [ˈkɒntrərɪ] adj motsatt; imot contrary to i strid med, i motsetning til contrary3 [kənˈtreərɪ] adj (dgl) sta; vrang, vrien contrast [ˈkɒntrɑ:st] s kontrast; (sterk) motsetning contribute [kənˈtrɪbju:t] v bidra (med) contribute to bidra til contribution [ˌkɒntrɪˈbju:ʃn] s 1 bidrag 2 medvirkning contributor [kənˈtrɪbjʊtə] s bidragsyter contributory [kənˈtrɪbjʊtərɪ] adj 1 bidrags2 medvirkende control1 [kənˈtrəʊl] s 1 kontroll; regulering; ledelse, styring 2 (i flertall) styreinnretning (som ratt, spak, stikke); kontrollpanel be in control ha makten, ha ledelsen, ha styringen be out of control være uten styring get out of control løpe løpsk lose control (of) miste kontrollen (over) control2 [kənˈtrəʊl] v 1 kontrollere; styre 2 beherske 3 regulere control3 [kənˈtrəʊl] adj kontroll-, styre-, styringscontroversial [ˌkɒntrəˈvɜ:ʃl] adj kontroversiell; omdiskutert controversy [kɒnˈtrɒvəsɪ] s kontrovers; uenighet convalescence [ˌkɒnvəˈlesns] s bedring; rekonvalesens convene [kənˈvi:n] v møtes; samle (seg); kalle sammen convenience [kənˈvi:njəns] s 1 passende anledning 2 bekvemmelighet; fordel, nytte

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 77

77

cool 3 (ofte i flertall) bekvemmeligheter, komfort at your (earliest) convenience når/så snart det måtte passe deg convenience store s (amer) storkiosk convenient [kənˈvi:njənt] adj 1 beleilig; passende 2 fordelaktig; nyttig convent [ˈkɒnvənt] s kloster convention [kənˈvenʃn] s 1 kongress, møte 2 avtale, overenskomst 3 skikk og bruk conventional [kənˈvenʃənl] adj konvensjonell; tradisjonell; vanlig conversation [ˌkɒnvəˈseɪʃn] s konversasjon, samtale convert [kənˈvɜ:t] v 1 forandre, omdanne; bygge om 2 (data, merk) konvertere, omforme; omsette, oversette; veksle 3 (mat) omregne 4 (rel) omvende converter [kənˈvɜ:tə] s omformer convertible [kənˈvɜ:təbl] s (om bil) kabriolet convey [kənˈveɪ] v 1 bære; transportere 2 formidle; meddele 3 overdra, overføre convict1 [ˈkɒnvɪkt] s straffange; domfelt (person) convict2 [kənˈvɪkt] v convict of (a crime) finne skyldig i (en forbrytelse) conviction [kənˈvɪkʃn] s 1 dom; domfellelse 2 overbevisning convince [kənˈvɪns] v overbevise convince of overbevise om convince that overbevise om at convincing [kənˈvɪnsɪŋ] adj overbevisende convoy [ˈkɒnvɔɪ] s konvoi convulse [kənˈvʌls] v 1 få krampe; få krampetrekninger; ryste; skake 2 fremkalle krampe; fremkalle krampetrekninger coo [ku:] v kurre cook1 [kʊk] s kokk, kokke cook2 [kʊk] v lage/tilberede mat cooker [ˈkʊkə] s kokeapparat, kokeplate; komfyr cookery [ˈkʊkərɪ] s matlaging cookie [ˈkʊkɪ] s (amer) småkake cool1 [ku:l] s kjølighet cool2 [ku:l] v kjøle, avkjøle; kjølne cool down/off 1 kjøle, avkjøle

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


cool 2 (fig) hisse (seg) ned cool3 [ku:l] adj 1 kjølig; sval 2 (fig) kald, likegyldig; rolig 3 (dgl) freidig, frekk 4 (slang) kul play it cool ta det rolig coop1 [ku:p] s bur coop2 [ku:p] v sette i bur cooped up innesperret co-operate [kəʊˈɒpəreɪt] v samarbeide co-operation [kəʊˌɒpəˈreɪʃn] s samarbeid co-ordinate [kəʊˈɔ:dɪneɪt] v koordinere, samordne cop [kɒp] s purk; politimann play cops and robbers leke politi og røver cope [kəʊp] v cope with klare, mestre, hamle opp med Copenhagen [ˌkəʊpənˈheɪgən] (geogr) København copper [ˈkɒpə] s kobber copy1 [ˈkɒpɪ] s 1 etterligning, kopi; avskrift 2 eksemplar copy2 [ˈkɒpɪ] v etterlikne, kopiere; skrive av copybook [ˈkɒpɪbʊk] s skrivebok (til trening på skjønnskrift) copyright [ˈkɒpɪraɪt] s opphavsrett cord [kɔ:d] s snor; (tykk) hyssing cordial [ˈkɔ:dɪəl] adj hjertelig corduroy [ˈkɔ:dərɔɪ] s kordfløyel core [kɔ:] s 1 kjerne; kjernehus 2 (fig) kjerne cork [kɔ:k] s kork corkscrew [ˈkɔ:kskru:] s korketrekker corn [kɔ:n] s korn (især hvete, i USA som oftest mais) corn cob [ˈkɔ:nkɒb] s maiskolbe corner1 [ˈkɔ:nə] s 1 hjørne, krok 2 avkrok 3 (sport) corner; hjørnespark corner2 [ˈkɔ:nə] v 1 runde et hjørne 2 drive opp i et hjørne; sette til veggs corner flag s (sport) hjørneflagg corner shop s dagligvarebutikk; nærbutikk; storkiosk cornerstone [ˈkɔ:nəstəʊn] s 1 hjørnestein 2 (fig) grunnlag; (fast) holdepunkt corny [ˈkɔ:nɪ] adj 1 kornet 2 (slang) forslitt, platt

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 78

78

correspondence 3 (slang) rar, skrullete, sprø coronary1 [ˈkɒrənərɪ] s (dgl) hjerteanfall coronary2 [ˈkɒrənərɪ] adj (med) hjerte-; som angår hjertets kransarterier coronation [ˌkɒrəˈneɪʃn] s kroning coroner [ˈkɒrənə] s rettsmedisiner corporal1 [ˈkɔ:prəl] s (mil) korporal corporal2 [ˈkɔ:prəl] adj korporlig, legemlig corporal punishment korporlig straff (som f.eks. ris) corporate [ˈkɔ:pərət] adj 1 (amer) aksjeselskaps-; selskaps2 felles, samlet corporation [ˌkɔ:pəˈreɪʃn] s 1 (amer) aksjeselskap; selskap 2 bystyre 3 (som adj) kommunal, kommunecorps [kɔ:] s korps corpse [kɔ:ps] s lik corpulent [ˈkɔ:pjʊlənt] adj korpulent; tykkfallen; tykk corral1 [kəˈrɑ:l], (amer) [kəˈræl] s innhegning, kve; hestehage corral2 [kəˈrɑ:l], (amer) [kəˈræl] v drive sammen; samle (i innhegning) correct1 [kəˈrekt] v 1 rette; korrigere 2 irettesette stand corrected innrømme (og beklage) feil correct2 [kəˈrekt] adj 1 nøyaktig; riktig; sann 2 korrekt, passende correction [kəˈrekʃn] s retting; rettelse correction fluid s korrekturlakk corrective1 [kəˈrektɪv] s 1 korrektiv 2 botemiddel corrective2 [kəˈrektɪv] adj forbedrings-; rettingscorrelate [ˈkɒrəleɪt] v 1 bringe i samsvar (med hverandre) 2 svare til (hverandre) correlation [ˌkɒrəˈleɪʃn] s 1 samsvar, korrelasjon 2 vekselvirkning correspond [ˌkɒrɪˈspɒnd] v 1 tilsvare 2 brevveksle, korrespondere correspond to svare til correspond with brevveksle med, korrespondere med correspondence [ˌkɒrɪˈspɒndəns] s 1 overensstemmelse, samsvar 2 brevveksling, korrespondanse

16/03/16 15:49


correspondent correspondent [ˌkɒrɪˈspɒndənt] s korrespondent, reporter corridor [ˈkɒrɪdɔ:] s korridor corrode [kəˈrəʊd] v 1 ruste, korrodere 2 tære, ødelegge 3 (om syre) etse corrosion [kəˈrəʊʒn] s rust; rustskade; korrosjon corrupt1 [kəˈrʌpt] v 1 korrumpere; ødelegge moralsk 2 forurense corrupt2 [kəˈrʌpt] adj 1 korrupt 2 bedervet; forurenset corruption [kəˈrʌpʃn] s korrupsjon cosmetic [kɒzˈmetɪk] adj kosmetisk cosmetics [kɒzˈmetɪks] s kosmetikk, sminke cost1 [kɒst] s 1 omkostning, utgift; kost 2 (fig) bekostning at all costs for enhver pris at the cost of på bekostning av cost2 [kɒst] v, ureg: cost, cost koste; that'll cost you dear det der blir en dyr historie (for deg) co-star [ˌkəʊˈstɑ:] v co-starring Brad Pitt med Brad Pitt i den andre hovedrollen costly [ˈkɒstlɪ] adj 1 kostbar, verdifull 2 (fig) dyrebar cost of living s levekostnader, leveomkostninger costume [ˈkɒstju:m] s 1 kostyme 2 drakt (dvs jakke og skjørt) cosy1 [ˈkəʊzɪ] s tevarmer cosy2, (amer) cozy [ˈkəʊzɪ] adj koselig, hyggelig cot [kɒt] s barneseng; seng cottage [ˈkɒtɪdʒ] s hytte, lite hus (på landet); landsted cotton [ˈkɒtn] s bomull cotton wool s bomull, vatt couch [kaʊtʃ] s benk, sofa couch potato s (dgl) stuegris (om person som trives best i sofaen, foran tv-en) cough1 [kɒf] s hoste cough2 [kɒf] v hoste could [kʊd] v → can council [ˈkaʊnsl] s 1 råd; rådsforsamling; rådsmøte 2 (rel) konsil, kirkemøte 3 styre; (også) ≈ formannskap councillor [ˈkaʊnsələ] s 1 rådsmedlem 2 bystyremedlem; byråd

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 79

79

countryside counsel1 [kaʊnsl] s 1 rådslagning 2 forslag; råd; mening 3 juridisk bistand hold/take counsel with rådføre seg med counsel2 [kaʊnsl] v råde; tilrå counsellor [ˈkaʊnsələ] s rådgiver count1 [kaʊnt] s 1 opptelling; telling; regning 2 beregning 3 anklagepunkt count2 [kaʊnt] s greve (i europeiske land unntatt England); jf earl count3 [kaʊnt] v 1 telle (opp); regne (sammen) 2 inkludere count in regne med, telle med count out ikke regne med, sette ut av betraktning count (up)on summere (opp), regne med, stole på countable [ˈkaʊntəbl] adj tellelig, som kan telles countdown [ˈkaʊntdaʊn] s nedtelling counter1 [ˈkaʊntə] s disk, skranke; luke counter2 [ˈkaʊntə] v gå/kjempe mot; motvirke counter3 [ˈkaʊntə] adv (i)mot; motsatt counter to i strid med counteract [ˌkaʊntəˈrækt] v motvirke counterattack1 [ˈkaʊntərəˌtæk] s motangrep counterattack2 [ˈkaʊntərəˌtæk] v gå til motangrep counter-clockwise [ˌkaʊntəˈklɒkwaɪz] adv (om retning) mot klokken/sola counterfeit1 [ˈkaʊntəfɪt] s forfalskning counterfeit2 [ˈkaʊntəfɪt] v forfalske counterfeit3 [ˈkaʊntəfɪt] adj forfalsket, uekte counterpart [ˈkaʊntəpɑ:t] s motstykke countess [ˈkaʊntəs] s grevinne (i England om 'earl's' hustru) countless [ˈkaʊntləs] adj talløs, utallig country [ˈkʌntrɪ] s 1 land; folk; nasjon; stat 2 landsbygd 3 → countryside country house [ˈkʌntrɪhaʊs] s 1 gods; herregård 2 landsted countryman [ˈkʌntrɪmən] s 1 ≈ bonde; mann fra landet 2 landsmann country seat [ˌkʌntrɪˈsi:t] s gods; herregård countryside [ˈkʌntrɪsaɪd] s 1 landskap, terreng 2 distrikt

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


countrywoman in the countryside på landet countrywoman [ˈkʌntrɪˌwʊmən] s 1 ≈ bondekvinne; kvinne fra landet 2 landskvinne county [ˈkaʊntɪ] s fylke coup [ku:] s kupp couple1 [ˈkʌpl] s par couple2 [ˈkʌpl] v 1 forene (seg); koble (sammen) 2 (om dyr) pare (seg) couple up danne par coupon [ˈku:pɒn] s kupong courage [ˈkʌrɪdʒ] s mot, tapperhet take courage ta mot til seg courageous [kəˈreɪdʒəs] adj modig, tapper course1 [kɔ:s] s 1 forløp, gang, løp; kurs, retning; bane 2 rekke, serie; kurs 3 lag, skifte 4 matrett; rett a matter of course en selvfølge course of action fremgangsmåte, handlemåte in due course i sin tid, i tur og orden in the course of under, i løpet av of course naturligvis course2 [kɔ:s] v 1 forfølge, jage 2 drive losjakt (på hare) 3 flomme, renne; styrte court1 [kɔ:t] s 1 (jur) rett (både om rettssalen og rettens medlemmer) 2 hoff 3 gårdsplass, gård 4 kur, oppvartning at court ved hoffet court of justice/law domstol in court i retten in the court i rettssalen settle out of court inngå forlik, ordne i minnelighet court2 [kɔ:t] v 1 kurtisere; beile til 2 søke; strebe etter 3 utfordre court danger leke med ilden courteous [ˈkɜ:tjəs] adj 1 elskverdig 2 høflig courtesy [ˈkɜ:tɪsɪ] s 1 elskverdighet 2 høflighet by courtesy of ved velvillig imøtekommenhet av, med elskverdig tillatelse av

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 80

80

crack courthouse [ˈkɔ:thaʊs] s rettssal, tinghus court martial [ˌkɔ:tˈmɑ:ʃl] s krigsrett court-martial [ˌkɔ:tˈmɑ:ʃl] v stille for krigsrett courtyard [ˈkɔ:tjɑ:d] s gårdsplass cousin [ˈkʌzn] s 1 søskenbarn; fetter, kusine 2 (dgl) slektning second cousin tremenning cover1 [ˈkʌvə] s 1 dekning, ly; skjulested 2 beskyttelse 3 dekke; deksel, lokk; hette; kapsel 4 sengeteppe; ullteppe; teppe 5 innpakning, omslag 6 innbinding; bind, perm cover2 [ˈkʌvə] v 1 dekke, dekke over, dekke til; kle, trekke 2 sette bind på 3 (fig) dekke (f.eks. betale gjeld) 4 beskytte 5 inkludere, omfatte; cover a wide field spenne over et vidt felt 6 tilbakelegge covered against dekket (dvs forsikret) mot cover up skjule, kle (godt) på coverage [ˈkʌvərɪdʒ] s 1 dekning 2 beskyttelse 3 forsikring 4 reportasje cover charge s kuvertpris; inngangspenger på restaurant eller utested covert1 [ˈkʌvə(t)] s dekning, skjulested; kratt covert2 [ˈkʌvət] adj fordekt, hemmelig cow [kaʊ] s (zool) ku coward [ˈkaʊəd] s feiging, pyse cowardice [ˈkaʊədɪs] s feighet cowardly [ˈkaʊədlɪ] adj 1 feig 2 ynkelig cowboy [ˈkaʊbɔɪ] s cowboy cowslip [ˈkaʊslɪp] s (bot) marianøklebånd coy [kɔɪ] adj blyg; unnselig; kokett coyote [ˈkɔɪəʊt], (amer) [kaɪˈəʊtɪ] s (zool) coyote, prærieulv crab [kræb] s krabbe crack1 [kræk] s 1 revne, sprekk; brudd; skår 2 brak, drønn 3 knall; (skarpt) smell; smekk 4 (dgl) øyeblikk 5 (dgl) forsøk 6 (slang) spydighet 7 (slang) crack (form av kokain) crack at forsøk på

16/03/16 15:49


crack crack of dawn/day daggry crack2 [kræk] v 1 knekke, knuse; slå i stykker 2 (få til å) revne/sprekke 3 knalle/smelle (med); smekke (med) crack a joke rive av seg en vits crack up kollapse; krasje; smadre; briste i latter; (fig) bryte sammen get cracking! få opp farten! cracker [ˈkrækə] s 1 (slags) kjeks 2 kinaputt crackers nøtteknekker crackle1 [ˈkrækl] s knitring crackle2 [ˈkrækl] v knitre, sprake; smatre; knake cradle1 [ˈkreɪdl] s vugge cradle2 [ˈkreɪdl] v vugge craft [krɑ:ft] s 1 fag, håndverk 2 dyktighet, evne; -kunst 3 knep, list 4 fartøy, skip craftiness [ˈkrɑ:ftɪnəs] s listighet, sluhet craftsman [ˈkrɑ:ftsmən] s fagmann; håndverker crafty [ˈkrɑ:ftɪ] adj listig, slu; utspekulert; sleip cram [kræm] v 1 proppe, stappe 2 pugge cramp1 [kræmp] s krampe, krampetrekning cramp2 [kræmp] v hemme, hindre cramp somebody's style (dgl) hindre noen i å utfolde seg cramped [kræmpt] adj 1 krampaktig 2 sammentrengt, trang 3 hemmet, hindret cranberry [ˈkrænbərɪ] s (bot) tranebær crane [kreɪn] s 1 (zool) trane 2 heisekran; kran cranium [ˈkreɪnɪəm] s (anat) kranium, hodeskalle crank1 [kræŋk] s 1 sveiv 2 (på sykkel) krank crank2 [kræŋk] s 1 original, særling 2 (amer) grinebiter crank3 [kræŋk] v sveive (i gang); dreie (på) cranky [ˈkræŋkɪ] adj 1 falleferdig, vaklevoren 2 forskrudd, rar 3 (amer) grinete

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 81

81

create cranny [ˈkrænɪ] s revne, sprekk in every nook and cranny i alle kriker og kroker crap [kræp] s 1 (slang) sludder, vrøvl 2 (vulg) dritt, møkk crappy [ˈkræpɪ] adj (vulg) dritt-; full av dritt crash1 [kræʃ] s 1 kollisjon, sammenstøt; krasj 2 brak 3 sammenbrudd; konkurs, krakk crash2 [kræʃ] v 1 kollidere; krasje; styrte (ned) 2 bryte sammen; styrte sammen; (fig) gå over ende (dvs gå konkurs) crash barrier s autovern crash course [ˈkræʃkɔ:s] s lynkurs crass [kræs] adj grov, krass; crass ignorance grov uvitenhet crate [kreɪt] s trekasse crater [ˈkreɪtə] s krater crave [kreɪv] v kreve; be om crave for lengte etter craving [ˈkreɪvɪŋ] s begjær, trang, sug; he had a craving for chocolate han var veldig sugen på sjokolade crawl1 [krɔ:l] s 1 krabbing 2 (svømming) crawl crawl2 [krɔ:l] v 1 krabbe, krype; kravle; snegle seg (av sted) 2 crawle (svømmegren) 3 kry, myldre crawl to krype for, smiske for make one's flesh crawl gi en gåsehud crayfish [ˈkreɪfɪʃ] s (zool) kreps crayon [ˈkreɪən, ˈkreɪɒn] s fargeblyant; tegnekritt craze [kreɪz] s galskap; mani; (dgl) dille the latest craze siste skrik crazy [ˈkreɪzɪ] adj 1 sinnsforvirret, forvirret 2 gal, tullet; vilt begeistret crazy about gal etter, tullet etter; vilt begeistret for creak [kri:k] v knirke cream [kri:m] s fløte, krem whipped cream pisket krem crease1 [kri:s] s 1 brett; fold 2 fure, rynke crease2 [kri:s] v brette, krølle; presse create [krɪˈeɪt] v 1 skape, frembringe, lage 2 forårsake

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


creation creation [krɪˈeɪʃn] s 1 skapelse 2 skapning creative [krɪˈeɪtɪv] adj skapende, kreativ; oppfinnsom creativity [ˌkrɪəˈtɪvətɪ] s skaperevne, kreativitet; oppfinnsomhet creator [krɪˈeɪtə] s skaper creature [ˈkri:tʃə] s skapning, vesen cred [kred] s (slang) → credibility credibility [ˌkredɪˈbɪlətɪ] s troverdighet credible [ˈkredəbl] adj troverdig credit1 [ˈkredɪt] s 1 tillit, tiltro 2 anerkjennelse 3 anseelse; (godt) skussmål 4 kreditt be to one's credit tjene til ens fordel give credit to feste lit til, tro på credit2 [ˈkredɪt] v 1 ha tiltro til; tro på 2 godskrive; tillegge; (merk også) kreditere credit card s kredittkort credulous [ˈkredjʊləs] adj godtroende creek [kri:k] s 1 bukt, vik 2 (amer) bekk; bielv creep1 [kri:p] s 1 kryping 2 (fig) krypinn; smutthull 3 kryp, usling 4 (i flertall) frysninger, gåsehud give someone the creeps få noen til å grøsse creep2 [kri:p] v, ureg: crept, crept 1 krype 2 liste seg, snike seg 3 (om planter) slynge seg creeper [ˈkri:pə] s 1 (bot) slyngplante 2 (mek) transportbånd creepy [ˈkri:pɪ] adj nifs; uhyggelig cremate [krɪˈmeɪt] v kremere cremation [krɪˈmeɪʃn] s kremering; kremasjon crept [krept] v → creep crescent1 [ˈkresnt] s 1 halvmåne 2 halvmåneformet bukt; halvmåneformet gate crescent2 [ˈkresnt] adj 1 halvmåneformet 2 tiltakende, voksende cress [kres] s (bot) karse crevasse [krɪˈvæs] s bresprekk crevice [ˈkrevɪs] s fjellsprekk; revne

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 82

82

crockery crew [kru:] s 1 besetning, mannskap 2 flokk, gjeng crew cut s børstehår, piggsveis crew neck s rund hals (på genser) crib [krɪb] s 1 barneseng 2 krybbe crick [krɪk] s kink cricket1 [ˈkrɪkɪt] s (zool) siriss cricket2 [ˈkrɪkɪt] s cricket cried [kraɪd] v → cry crime [kraɪm] s forbrytelse commit a crime begå en forbrytelse criminal1 [ˈkrɪmɪnl] s forbryter criminal2 [ˈkrɪmɪnl] adj forbrytersk, kriminell; a criminal act en kriminell handling crimp [krɪmp] v kruse, krølle; kreppe crimson [ˈkrɪmzn] adj høyrød cringe [krɪndʒ] v 1 krype (sammen); krympe seg; vri seg 2 (fig) krype, smiske crinkle1 [ˈkrɪŋkl] s krøll; rynke crinkle2 [ˈkrɪŋkl] v krølle (seg); rynke cripple [ˈkrɪpl] v 1 forkrøple 2 lamme; handikappe; hemme crisis [ˈkraɪsɪs] s, fl: crises [ˈkraɪsi:z] krise crisp [krɪsp] adj 1 knasende, sprø 2 (om vind og vær) frisk, skarp 3 (om uttrykksmåte) bestemt, fyndig; klar, konsis 4 småkruset, småkrøllet crisps [krɪsps] s potetgull criss-cross [ˈkrɪskrɒs] adj kryss-; som går på kryss og tvers; som går i sikksakk criterion [kraɪˈtɪərɪən] s, fl: criterions el criteria [kraɪˈtɪərɪə] kriterium; kjennetegn critic [ˈkrɪtɪk] s 1 kritiker; kunstkritiker; bokanmelder; musikkanmelder; teateranmelder 2 kritiker, kritisk person critical [ˈkrɪtɪkl] adj 1 kritisk; streng 2 alvorlig; skjebnesvanger 3 anmeldercriticism [ˈkrɪtɪsɪzəm] s kritikk; kritisk/ nedsettende bemerkning criticize, criticise [ˈkrɪtɪsaɪz] v kritisere croak1 [krəʊk] s kvekking; kvekk croak2 [krəʊk] v kvekke; skrike (hest) crochet [ˈkrəʊʃeɪ] v hekle crock [krɒk] s krukke crockery [ˈkrɒkərɪ] s steintøyservise

16/03/16 15:49


crocodile crocodile [ˈkrɒkədaɪl] s (zool) krokodille crony [ˈkrəʊnɪ] s (dgl, også neds) kompis; kumpan crook [krʊk] s 1 hake, krok 2 bøy, sving 3 kjeltring crop1 [krɒp] s avling crop2 [krɒp] s snauklipt hår crop3 [krɒp] v 1 beplante; tilså 2 bære (avling) crop4 [krɒp] v 1 snauklippe 2 beite (av), snaugnage, gnage ned 3 beskjære; kupere; stusse 4 (data) beskjære croquet [ˈkrəʊkeɪ] s krokket cross1 [krɒs] s 1 kors 2 kryss, tverrstrek 3 krysning, mellomting 4 (fig) plage 5 (fig) strek i regningen cross2 [krɒs] v 1 krysse; gå (tvers) over 2 korse, legge i/over kors 3 motarbeide cross my heart kors på halsen cross oneself korse seg cross out krysse ut, stryke ut, slå en strek over keep one's fingers crossed krysse fingrene cross3 [krɒs] adj 1 kryssende; skrå-; tverr2 motsatt; (om vind) mot3 gretten, sint cross4 [krɒs] pref kors-, kryss-, tverrcross-check [ˌkrɒsˈtʃek] v krysskontrollere, kryssjekke cross-country [ˌkrɒsˈkʌntrɪ] adj terreng- (dvs som går uavhengig av vei og sti) cross-country race s (sport) terrengløp cross-country skiing s (sport) langrenn cross-examine [ˌkrɒsɪgˈzæmɪn] v kryssforhøre, krysseksaminere cross-eyed [ˈkrɒsaɪd] adj skjeløyd crossing ['krɒsɪŋ] s 1 kryssing 2 kryss, gatekryss, veikryss; jernbanekryss 3 fotgjengerovergang 4 overfart (med båt) crossroad [ˈkrɒsrəʊd] s (amer) korsvei, tverrvei

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 83

83

crucial crossroads [ˈkrɒsrəʊdz] s (fl, men tar verbet i ent) 1 veikryss 2 (fig) korsvei crosswalk [ˈkrɒswɔ:k] s → crossing crossword [ˈkrɒswɜ:d] , crossword puzzle [ˈkrɒswɜ:d ˈpʌzl] s kryssord crotch [krɒtʃ] s skrev, skritt crouch [kraʊtʃ] v krype sammen; sitte/sette seg på huk crow1 [krəʊ] s 1 kråke 2 hanegal 3 hvin; (lite) gledeshyl as the crow flies i luftlinje, i rett linje, korteste vei crow2 [krəʊ] v, crowed, crowed el ureg: crew, crowed 1 gale (som hane e.l.) 2 hvine (av fryd) 3 triumfere; godte seg crowbar [ˈkrəʊbɑ:] s brekkjern; (dgl) kubein crowd1 [kraʊd] s 1 folkemasse; folkemengde 2 flokk, gjeng, klikk 3 dynge, haug crowd2 [kraʊd] v 1 flokke seg; stimle sammen 2 stue sammen; overlesse 3 presse; legge press på don't crowd me! ikke mas!, gi meg litt pusterom! crowded [ˈkraʊdɪd] adj overfylt, stappfullt crown1 [kraʊn] s 1 krone 2 (jur) påtalemyndigheten 3 krans (som seierstrofé e.l.) 4 topp, fjelltopp 5 isse the Crown kronen (dvs kongemakten) the crown of one's labours kronen på verket crown2 [kraʊn] v 1 krone 2 bekranse 3 avslutte 4 toppe to crown it all (for å) sette kronen på verket, på toppen av alt crown prince s kronprins crown princess s kronprinsesse crucial [ˈkru:ʃl] adj avgjørende, kritisk; the crucial question det avgjørende spørsmål; at the crucial moment i det avgjørende/kritiske øyeblikk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


crucifix crucifix [ˈkru:sɪfɪks] s krusifiks crucifixion [ˌkru:sɪˈfɪkʃn] s korsfestelse the Crucifixion Jesu korsfestelse crucify [ˈkru:sɪfaɪ] v korsfeste crude [kru:d] adj 1 rå; ubearbeidet, uraffinert 2 uferdig 3 (fig) grov, primitiv 4 (fig) umoden crude facts nakne fakta cruel [krʊəl] adj grusom; forferdelig, skrekkelig cruelty [ˈkrʊəltɪ] s grusomhet cruise1 [kru:z] s 1 cruise, sjøreise 2 krysstokt; kryss 3 seiltur cruise2 [kru:z] v 1 krysse; være på cruise (seiltur/sjøreise); være på sjøreise/seiltur 2 gå med marsjfart cruiser [ˈkru:zə] s krysser cruiser missile s (mil) krysserrakett crumb [krʌm] s smule crumble [ˈkrʌmbl] v 1 smuldre (opp); (få til å) falle fra hverandre 2 forfalle; synke i grus crumbly [ˈkrʌmblɪ] adj oppsmuldret, smuldrende; morken; falleferdig crumple [ˈkrʌmpl] v krølle (seg); rynkes crumple up falle sammen, synke sammen crunch1 [krʌntʃ] s knasing crunch2 [krʌntʃ] v knase, knuse; knitre; sprake crunchy [ˈkrʌntʃɪ] adj knasende, sprø crusade [kru:ˈseɪd] s 1 korstog 2 (fig også) kampanje crush1 [krʌʃ] s 1 knusing; pressing 2 trengsel 3 (dgl) forelskelse have a crush on være forelsket i crush2 [krʌʃ] v 1 knuse; presse 2 krølle (seg); rynkes 3 (fig) undertrykke crust [krʌst] s 1 skorpe; (hardt) skall 2 skare crutch [krʌtʃ] s krykke crux [krʌks] s problem, problematisk punkt; springende punkt cry1 [kraɪ] s 1 rop, skrik 2 gråt a far cry from langt fra

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 84

84

culprit have a good cry (få) gråte ordentlig ut cry2 [kraɪ] v 1 rope, skrike 2 gråte; cry oneself to sleep gråte seg i søvn cry one's heart out strigråte, gråte som om hjertet skulle briste cry up slå stort opp for crying out loud (dgl) ærlig talt; for pokker cryptic [ˈkrɪptɪk] adj kryptisk; gåtefull crystal [ˈkrɪstl] s krystall crystallize, crystallise [ˈkrɪstəlaɪz] v krystallisere cub [kʌb] s valp; unge (av dyr) Cuba [ˈkju:bə] (geogr) Cuba Cuban1 [ˈkju:bən] s cubaner Cuban2 [ˈkju:bən] adj cubansk cubbyhole [ˈkʌbɪhəʊl] s avlukke; (liten) bås; kott cube [kju:b] s terning cubic [ˈkju:bɪk] adj 1 kubikk2 kubisk, terningformet cubicle [ˈkju:bɪkl] s 1 lite avlukke/rom 2 alkove, kammers cuckoo [ˈkʊku:] s (zool) gjøk cucumber [ˈkju:ˈkʌmbə] s agurk cud [kʌd] s drøv chew the cud (særlig fig) tygge drøv; diskutere/prate i det uendelige cuddle1 [ˈkʌdl] s kjæling cuddle2 [ˈkʌdl] v kjæle (med); omfavne cuddle up krype sammen/inntil hverandre, (ligge og) kose seg cuddly [ˈkʌdlɪ] adj kjælen, kosete; søt cudgel1 [ˈkʌdʒəl] s klubbe, kølle cudgel2 [ˈkʌdʒəl] v slå med klubbe cudgel one's brain vri hjernen cue1 [kju:] s (i biljard) kø cue2 [kju:] s hint, vink; (på scenen) stikkord take one's cue from somebody følge noens eksempel/forslag, rette seg etter noen cuff1 [kʌf] s 1 mansjett 2 (amer, på bukser) oppbrett 3 håndjern off the cuff improvisert, på stående fot cuff2 [kʌf] s slag, ørefik cuff3 [kʌf] v dra til, fike til; slå cufflink [ˈkʌflɪŋk] s mansjettknapp culminate [ˈkʌlmɪneɪt] v kulminere culmination [ˌkʌlmɪˈneɪʃn] s høydepunkt; kulminasjon culprit [ˈkʌlprɪt] s skyldig (person); forbryter

16/03/16 15:49


cult cult [kʌlt] s kult; kultus; gudsdyrkelse cultivate [ˈkʌltɪveɪt] v 1 dyrke (jord) 2 (fig) dyrke (ha sterk og aktiv interesse for); rendyrke, utvikle cultivated [ˈkʌltɪveɪtɪd] adj dannet, kultivert cultivation [ˌkʌltɪˈveɪʃn] s dyrking; kultivering; kultur cultural [ˈkʌltʃərəl] adj kulturell; kulturculture [ˈkʌltʃə] s 1 kultur 2 dannelse 3 dyrking cultured [ˈkʌltʃəd] adj kulturell; kultivert cumbersome [ˈkʌmbəsəm] adj besværlig, brysom; tungvint cumin [ˈkʌmɪn] s (bot) karve cumulative [ˈkju:mjʊlətɪv] adj kumulativ; (stadig) økende cunning1 [ˈkʌnɪŋ] s list, sluhet cunning2 [ˈkʌnɪŋ] adj listig, slu cup [kʌp] s 1 kopp 2 kopp (som måleenhet i oppskrifter = ca 2,5 dl) 3 (sport) pokal cupboard [ˈkʌbəd] s skap; corner cupboard hjørneskap cup final s (sport) cupfinale Cupid [ˈkju:pɪd] s Amor cupola [ˈkju:pələ] s kuppel cuppa [ˈkʌpə] s (dgl) kopp te curable [ˈkjʊərəbl] adj helbredelig curate [ˈkjʊərət] s kapellan curative [ˈkjʊərətɪv] adj helbredende, legende; helsebringende; helsecurator [kjʊəˈreɪtə] s konservator; bestyrer, direktør (for museum) curb1 [kɜ:b] s 1 tøyle 2 (amer) fortauskant curb2 [kɜ:b] v 1 tøyle 2 holde i tømme; legge bånd på curd [kɜ:d] s ostemasse curdle [ˈkɜ:dl] v (få melk e.l. til å) løpe sammen eller skille/skjære seg make one's blood curdle få blodet til å fryse i årene på en cure1 [kjʊə] s 1 helbredelse 2 behandling, kur cure2 [kjʊə] v 1 helbrede, kurere 2 avhjelpe; hjelpe mot

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 85

85

curtsy 3 konservere (ved å røyke, salte, speke, tørke) cure of kurere for curfew [ˈkɜ:fju:] s portforbud curiosity [ˌkjʊərɪˈɒsətɪ] s nysgjerrighet curiosity killed the cat! nysgjerrigper! curious [ˈkjʊərɪəs] adj 1 nysgjerrig 2 merkverdig; uvanlig curl1 [kɜ:l] s krøll; curl of smoke røykspiral curl2 [kɜ:l] v 1 krølle (seg) 2 (sport) spille curling curl up rulle (seg) sammen curling [ˈkɜ:lɪŋ] s (sport) curling curly [ˈkɜ:lɪ] adj krøllet, kruset currant [ˈkʌrənt] s (bot) korint white currant hvitrips currency [ˈkʌrənsɪ] s 1 myntsort, valuta; penger 2 omløp; utbredelse 3 gangbarhet; aktualitet gain currency bli alminnelig akseptert, bli aktuelt på nytt current1 [ˈkʌrənt] s 1 (elek) strøm 2 (især fig) strømning; retning; tendens 3 (især fig) forløp; gang current2 [ˈkʌrənt] adj 1 gangbar, gjengs; akseptert 2 aktuell, nåværende; gjeldende current issue siste nummer/utgave (av avis, tidsskrift) currently [ˈkʌrəntlɪ] adv 1 for tiden 2 stadig curriculum [kəˈrɪkjʊləm] s, fl: curriculums el curricula [kəˈrɪkjʊlə] pensum; fagplan, leseplan curry [ˈkʌrɪ] s karri curse1 [kɜ:s] s 1 banneord; ed 2 forbannelse curse2 [kɜ:s] v banne; forbanne be cursed with something være forbannet med noe, være sterkt plaget av noe cursory [ˈkɜ:sərɪ] adj flyktig; overflatisk curt [kɜ:t] adj brysk; kort (og avvisende) curtail [kɜ:ˈteɪl] v 1 korte inn på; korte av; forkorte 2 beskjære; stusse curtain [ˈkɜ:tn] s 1 gardin; forheng 2 (fig) slør; teppe 3 sceneteppe 4 teppefall (i teater) curtsy1, curtsey [ˈkɜ:tsɪ] s neiing; kniks

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/03/16 15:49


curtsy drop a curtsy make a curtsy neie curtsy2, curtsey [ˈkɜ:tsɪ] v neie curve1 [kɜ:v] s kurve, sving; bue, bøy; krumning curve2 [kɜ:v] v svinge; krumme (seg) cushion [ˈkʊʃn] s 1 pute, sofapute 2 (fig) demper, støtdemper cusp [kʌsp] s spiss (ende) cussed [ˈkʌsɪd] adj 1 (dgl) forbannet 2 gretten; vrang, vrien custard [ˈkʌstəd] s 1 eggekrem 2 vaniljesaus; vaniljepudding custodian [kʌˈstəʊdɪən] s 1 vaktmann, vokter; bestyrer 2 (særlig amer) vaktmester, oppsynsmann custody [ˈkʌstədɪ] s 1 forvaring; oppbevaring 2 varetekt, varetektsfengsel be in custody sitte i varetekt be taken into custody bli varetektsfengslet custom [ˈkʌstəm] s 1 skikk (og bruk) 2 regel; sedvane; vane 3 (i flertall) toll the Customs tollvesenet, tollen customary [ˈkʌstəmərɪ] adj alminnelig, vanlig custom-built [ˈkʌstəmbɪlt] adj spesialbygd, spesiallaget; skreddersydd customer [ˈkʌstəmə] s kunde a cool customer (dgl) en hard negl cut1 [kʌt] s 1 skjæring; avskjæring; oppskjæring 2 flenge, kutt, sår 3 hugg, slag 4 hakk, skår 5 klipp, utklipp, avklipp 6 skive, stykke 7 del, andel, part 8 beskjæring, kutting, kutt; nedsettelse 9 fasong, snitt; utseende a cut above the others et hakk over (dvs bedre enn) de andre give somebody the cut overse noen, ignorere noen, gi noen en kald skulder cut2 [kʌt] v, ureg: cut, cut 1 skjære 2 hugge, kappe 3 klippe, kutte 4 felle; meie, slå 5 begrense; beskjære; sløyfe 6 løpe, stikke (av) 7 (især fig) såre

Engelsk-norsk skoleordbok_materie.indd 86

86

Czech Republic cut and dried fiks og ferdig cut class/school skulke skolen cut down hugge ned, beskjære, redusere cut in avbryte cut into gjøre innhugg i, avbryte cut off 1 hugge av, koble ut 2 (fig) avskjære; isolere; slå hånden av cut out 1 klippe ut, skjære ut 2 (dgl) kutte ut, slutte med cut out for bestemt for, egnet til cut short 1 avbryte; stanse 2 forkorte cut the cards ta av (i kortspill) cute [kju:t] adj søt, yndig cutlery [ˈkʌtlərɪ] s kniver; bestikk cutlet [ˈkʌtlɪt] s 1 kotelett 2 filet; snitsel cut-rate [ˌkʌtˈreɪt] adj (amer) til nedsatt pris; rabattcutting1 [ˈkʌtɪŋ] s skjæring press cuttings avisutklipp cutting2 [ˈkʌtɪŋ] adj 1 skjærende 2 gjennomtrengende, skarp 3 (fig også) bitende, sårende cycle1 [ˈsaɪkl] s 1 syklus 2 sykkel (ofte om motorsykkel) cycle2 [ˈsaɪkl] v sykle cyclist [ˈsaɪklɪst] s syklist cyclone [ˈsaɪkləʊn] s syklon cylinder [ˈsɪlɪndə] s sylinder cynical [ˈsɪnɪkl] adj kynisk cypress [ˈsaɪprəs] s (bot) sypress, sypresstre cyst [sɪst] s cyste, blære; svulst Czech1 [tʃek] s 1 tsjekker 2 (om språket) tsjekkisk Czech2 [tʃek] adj tsjekkisk Czech Republic the Czech Republic Den tsjekkiske republikk; (dgl) Tsjekkia

16/03/16 15:49


Innhold Minigrammatikk Artikler

Den ubestemte artikkel Den bestemte artikkel

Substantiv

Tellelige substantiv Utellelige substantiv

Genitiv

Genitiv med apostrof Genitiv med of

Adjektiv

Gradbøying av adjektiv Predikativ bruk av adjektiv

Adverb

Gradbøying av adverb Adverb og adjektiv med samme form Adverb med to former

Verb

Verbets former To be i alle former Verb med regelmessig bøyning Verb med uregelmessig bøyning Modale hjelpeverb

Pronomen

Personlige pronomen Refleksive pronomen Det resiproke pronomen Relative pronomen Eiendomspronomen Spørrepronomen Ubestemte pronomen

365 365 365 365 366 366 368 368 369 369 370 370 371 372 373 374 374 375 375 377 377 378 383 384 384 384 385 385 386 386 387


minigrammatikk

364

Bestemmerord Eiendomsord Pekeord Mengdeord

Konjunksjoner og subjunksjoner Konjunksjoner Subjunksjoner

Tall

Grunntall Ordenstall

THere og it som foreløpig subjekt There It

Ordstilling

Normal ordstilling Omvendt ordstilling

Tegnsetting Punktum Komma

Dag og tid

390 390 390 391 394 394 394 394 394 395 395 395 396 397 397 397 398 398 398 399

Klokkeslett Dato og årstall

399 400

Kort om brevskrivning

402

Adresse og dato Åpningshilsen Avslutningshilsen

402 403 403


Minigrammatikk ARTIKLER Den bestemte og ubestemte artikkel hører til ordklassen bestemmerord. De andre ordene i denne klassen omtales på side 390.

▶▶ Den ubestemte artikkel Den ubestemte artikkel brukes oftere på engelsk enn på norsk og er a foran konsonantlyd, an foran vokallyd. Det betyr at et ord som har en konsonant som første bokstav, kan ta an som ubestemt artikkel hvis konsonanten uttales med vokallyd, f.eks.: an hour. Legg merke til at det heter: She worked as a United Nations official. Hun jobbet i FN. There is a university in Oslo. Det er et universitet i Oslo. I motsetning til norsk brukes bestemt artikkel foran betegnelser av yrker, nasjonalitet eller religion, f.eks.: My brother is a teacher, but he wanted to become a doctor. Broren min er lærer, men han ville bli lege. Mr Svensson is a Swede. Herr Svensson er svensk. He is a Catholic. Han er katolikk. She was a Conservative in the 1930s but became a Communist after the war. Hun var konservativ på 1930-tallet, men ble kommunist etter krigen.

▶▶ Den bestemte artikkel Den bestemte artikkel er the. På engelsk brukes den bestemte artikkel ofte annerledes enn på norsk. Foran abstrakte substantiv brukt i generell betydning eller i sin alminnelighet, utelates den på engelsk, f.eks.: There is no medicine against death. Det er ingen medisin mot døden. Life is wonderful. Livet er herlig.


minigrammatikk

366

I denne kategorien finner vi substantiv som: kunsten, livet, døden, naturen, samfunnet. Snakker vi om spesielle ting, brukes den bestemte artikkel på engelsk, f.eks.: The life of Martin Luther King. Martin Luther Kings liv. På norsk bruker vi den bestemte artikkel ved tellelige substantiv brukt i generell betydning. Slik er det ikke på engelsk. På norsk sier vi: Advokatene har god lønn. På engelsk blir det: Lawyers are well paid.

SUBSTANTIV Substantiv betegner personer og ting. På engelsk kan vi dele substantiv inn i tre grupper: ◼ ◼ ◼

tellelige utellelige en kombinasjon av tellelige og utellelige

Flertall dannes ved endelsen -s eller -es avhengig av uttalelyden substantivet ender på. Det gjelder spesielle regler for uttale av uregelmessige substantiv og substantiv av fremmed opprinnelse.

▶▶ Tellelige substantiv De fleste substantiv har to former: entall og flertall. Disse kalles tellelige fordi de viser til noe som kan telles: one dog en hund one apple et eple one building en bygning

two dogs to hunder two apples to epler several buildings flere bygninger

Noen substantiv får omlyd i flertallsformen istedenfor endelsen -s: one man en mann one child et barn one mouse en mus

two men to menn two children to barn two mice to mus

Det finnes også enkelte substantiv som har samme form i entall og flertall, og her er betydningen av substantivet bestemmende for verbets form, som f.eks. i det følgende: The hostile aircraft was detected immediately. Det fiendtlige flyet ble umiddelbart oppdaget.


367

substantiv

The aircraft that were used for transportation could also carry seven passengers. Flyene som ble brukt til transport, kunne også frakte sju passasjerer. Noen substantiv som har samme form i entall og flertall, er: aircraft luftfartøy deer hjort, hjortedyr headquarters hovedkvarter hovercraft luftputefartøy means middel series orden, rekkefølge, serie sheep sau spacecraft romskip Noen substantiv har bare flertallsform og tar alltid verbet i flertall. Ofte er dette substantiv som betegner todelte objekter – ting som logisk sett har to bestanddeler – slik som bukser (to bein) og briller (to glass). Vi sier derfor: My spectacles are rather old-fashioned. Brillene mine er litt gammeldagse. His trousers were green. Han hadde grønne bukser. Noen substantiv som betegner todelte objekter og følgelig bare tar flertallsform, er ord som: binoculars kikkert glasses briller jeans jeans, dongeribukser pants bukser pincers knipetang pliers flattang, nebbtang pyjamas pyjamas shorts shorts spectacles briller tights strømpebukser tongs tang En markerer entall og flertall av slike ord ved hjelp av konstruksjonen pair(s) of, f.eks.: I have bought two new pairs of trousers. Jeg har kjøpt to nye par bukser There is a pair of scissors on the table. Det er en saks på bordet. Andre substantiv som bare tar flertallsform, er: thanks takk, takksigelser goods gods, varer, ting Merk at substantivene cattle storfe, clergy presteskap og police politi alltid tar flertallsform av verbet.


minigrammatikk

368

▶▶ Utellelige substantiv Det finnes en del substantiv som ikke kan telles, som vi ikke kan sette ubestemt artikkel a/an, tallbetegnelser eller ord som several og many foran, og som dermed heller ikke får noen flertallsending -s. Slike substantiv tar alltid verbet i entall. For å angi mengde av slike substantiv kan vi bruke konstruksjoner som bl.a. piece(s) of, some, a lot of, much, any, all, som i det følgende: My teacher gave me some good advice. Læreren min gav meg noen gode råd. I have bought a new piece of furniture. Jeg har kjøpt et nytt møbel. The explosion caused much damage to the factory. Eksplosjonen forårsaket store skader på fabrikken. Utellelige substantiv er: advice råd bread brød cash kontanter damage skade equipment utstyr evidence bevismateriale, spor fighting kamp, strid furniture møbler homework hjemmelekse income inntekt(er) information informasjon knowledge kunnskap luggage bagasje money penger news nyheter progress framgang, utvikling scenery sceneri, landskap, omgivelser

GENITIV På engelsk kan genitiv – eiendomsforhold – komme til uttrykk på to måter: ◼ ◼

ved bruk av apostrof og s ved bruk av konstruksjonen eiendel + preposisjonen of + eier


369

genitiv

▶▶ Genitiv med apostrof Genitiv med apostrof og s brukes vanligvis om mennesker og dyr: Stella’s new car is a convertible. Stellas nye bil er en kabriolet. The dog’s growl was rather frightening. Hundens knurring var ganske skremmende. Manchester United’s new manager is doing a fine job. Den nye manageren til Manchester United gjør en god jobb. I flertall sløyfes genitivs-s dersom flertallsformen ender på -s. Apostrofen beholdes: The children’s laughter – The boys’ bicycles Barnas latter – Guttenes sykler Genitiv med apostrof og s brukes også ved substantiv som angir tid, mål og vekt: It’s been a hard day’s night. That is yesterday’s news. Det er gammelt nytt. The priory is a kilometre’s walk from here. Klosteret er en kilometers gange unna. I enkelte uttrykk med apostrof-genitiv er substantivet etter genitiven utelatt: I am going over to Joan’s (house). Jeg skal til Joan. I bought it at the butcher’s (store) yesterday. Jeg kjøpte den i går hos slakteren. Dersom entallsformen ender på s, kan vi velge om vi vil bruke apostrof + s eller bare apostrofen: The actress’s performance was a success. Skuespillerinnens opptreden var en sukess. The actress’ home has been made into a museum. Skuespillerinnens hus har blitt omgjort til et museum.

▶▶ Genitiv med of Genitiv med of brukes normalt om ting: The colour of the dress was dark red. Fargen på kjole var mørkerød. The roof of the building was badly in need of repair. Taket på bygningen trengte virkelig reparasjon. The title of the article confused many readers. Artikkelens tittel forvirrret mange lesere. Genitiv med of brukes også ved enkelte geografiske navn og betegnelser: Oslo is the capital of Norway. Oslo er hovedstaden i Norge. On the island of Crete, you can relax in the sun. På Kreta kan du slappe av i sola.


minigrammatikk

370

ADJEKTIV Et adjektiv beskriver et substantiv. Det sier noe om en person, en ting eller et sted: He is a man. – He is a brave man. Han er en mann. – Han er en tapper mann. The house was demolished. – The old house was demolished. Huset ble revet. – Det gamle huset ble revet. Will you take out the bottles? – Will you take out the empty bottles? Vil du ta med deg flaskene ut? – Vil du ta med deg tomflaskene ut? He gave me a rose. – He gave me a yellow rose. Han ga meg en rose. – Han ga meg en gul rose.

▶▶ Gradbøying av adjektiv Ofte brukes et adjektiv for å uttrykke graden av noe. Det tar endingene -er og -est når en sammenligning skal foretas: positiv

komparativ

superlativ

dark mørk happy glad, lykkelig cruel ond

darker happier crueller

darkest happiest cruellest

I am still fairly young. Jeg er ennå ganske ung. I am two years younger than my sister, who turned thirty in January. Jeg er to år yngre enn søsteren min, som fylte tretti i januar. The youngest member of our family is my little brother, Mark. Den yngste i vår familie er min lillebror, Mark. Don’t be silly! Ikke vær tullete! She’s no sillier than the rest of us. Hun er ikke mer tullete enn oss andre. That’s the silliest thing I’ve ever heard. Det er det mest tullete jeg noen gang har hørt. Merk at flere viktige adjektiv gradbøyes uregelmessig: positiv good god well bra, frisk bad dårlig, vond evil ond, vond ill syk little liten, litt many mange much mye

komparativ

superlativ

⎞ better ⎠⎬

best

⎞ ⎟ ⎬ worse ⎟⎠

worst

less ⎞ more ⎠⎬

least most


adjektiv

371

Når adjektivet er et ord som består av tre stavelser eller flere, brukes et gradsord istedenfor bøyningsendingen -er/-est: positiv

komparativ

superlativ

important viktig beautiful vakker interesting interessant

more important more beautiful more interesting

most important most beautiful most interesting

He seems very suspicious. Han virker meget mistenkelig. He doesn’t look more suspicious than the average bloke, does he? Han ser da ikke mer mistenkelig ut enn den vanlige mann i gata? You must be joking. He is the most suspicious man that I have ever met. Tuller du med meg? Han er den mest mistenkelige fyren jeg noensinne har truffet.

▶▶ Predikativ bruk av adjektiv Adjektiv kan også brukes predikativt. Da sier adjektivet noe om subjektet og ikke om verbalhandlingen: The meal tasted very good. Måltiden smakte meget godt. The way he said it sounded strange. Måten han sa det på hørtes merkelig ut. Adjektiv brukes predikativt etter følgende verb: appear komme til syne, se ut som be være, bli become bli (til), bli (av) feel føle, kjenne get få grow vokse, bli keep beholde look se, se ut remain forbli seem synes, se ut som smell lukte sound gi lyd, høres taste smake turn snu (seg), vende (seg) The food tasted good. Maten smakte godt. The dish looks good but smells bad. Retten ser bra ut men lukter vondt.


minigrammatikk

372

Noen adjektiv kan bare brukes predikativt og ikke stå foran et substantiv: she was afraid – a frightened woman he was asleep – a sleeping man they were all alive – a living person you look well – a healthy family you are not alone – a lonely child

hun var redd – en redd dame han sov – en sovende mann de var alle i live – en levende person du ser godt ut – en sunn familie du er ikke alene – et ensomt barn

ADVERB Et adverb beskriver et verb, et adjektiv eller et annet adverb, og sier vanligvis noe om omstendighetene rundt en handling eller tilstand. Mange adverb er avledet fra adjektiv. Slike adverb dannes ved at suffikset -ly legges til adjektivet: adjektiv

adverb

honest ærlig dangerous farlig quick rask

honestly dangerously quickly

Vi har også adverb som er enkle, det vil si at ordene bare har én form og at de ikke kan deles opp i mindre meningsbærende enheter. Eksempler på slike adverb er: ever, fast, here, now, soon, then, there med flere. Adverb gir oss i de fleste tilfeller informasjon om omstendighetene rundt en handling, prosess eller tilstand, f.eks. om måten handlingen ble utført på, tidspunktet det hele fant/ finner sted, eller stedet/området det er snakk om: He beat the other man violently. (måte) Han slo den andre mannen kraftig. She willingly accepted his offer. Hun aksepterte tilbudet hans med glede. Our team is playing Chelsea next weekend. (tid) Laget vårt skal spille mot Chelsea neste helg. Two years ago, I had no plans of becoming a nurse. For to år siden hadde jeg ingen planer om å bli sykepleier. The house was located at the end of the street. (sted) Huset lå ved enden av gata. At Seljord, there is a sea monster in the lake. I Seljord er det en sjøorm i innsjøen.


373

adverb

Adverb kan også fortelle oss om graden av den kvaliteten som blir uttrykt av et adjektiv eller av et annet adverb: He is an extremely generous man. (adverb + adjektiv) Han er en ekstremt generøs mann. The team played incredibly skillfully. (adverb + adverb) Laget spilte utrolig godt. Adverb kan gi oss fortellerens evaluering av eller kommentar til informasjonen han/hun formidler: The battalion will probably be sent to Kosovo. Bataljonen blir trolig sendt til Kosovo. Fortunately, we made it to the airport in time. Heldigvis kom vi til flyplassen i tide. Noen adverb fungerer som bindeledd mellom setninger: Moreover, I would like to visit the United States next summer. Dessuten vil jeg gjerne besøke USA neste sommer. They had been missing for three days. Nevertheless, their families never gave up hope. De hadde vært savnet i tre dager. Likevel mistet ikke familiene deres håpet. Merk at enkelte adverb kan plasseres forskjellige steder i en setning: She willingly accepted his offer. She accepted his offer willingly. Willingly, she accepted his offer. He disagreed on the latter point, however. However, he disagreed on the latter point. He, however, disagreed on the latter point.

▶▶ Gradbøying av adverb Som tilfellet er med adjektiv, kan også adverb gradbøyes. Ved enstavelsesord legges endingene -er og -est til positivformen: positiv

komparativ

superlativ

soon raskt, snart close nært, nærme long langt

sooner closer longer

soonest closest longest


minigrammatikk

374

Ellers dannes komparativ og superlativ av adverb ved hjelp av gradsordene more og most: positiv

komparativ

superlativ

quickly raskt reluctantly motvillig peacefully fredelig

more quickly more reluctantly more peacefully

most quickly most reluctantly most peacefully

Noen viktige adverb gradbøyes uregelmessig: positiv

komparativ

badly dårlig ⎞ ⎠⎬ worse ill late sent later little litt less much mye more well godt better

superlativ worst last least most best

▶▶ Adverb og adjektiv med samme form Det finnes også en del adjektiv og adverb som har samme form: adjektiv

adverb

My boyfriend has a hard job. Kjæresten min har en vanskelig jobb. That is a cheap skirt. Dette er et billig skjørt. He drew a straight line. Han tegnet en rett linje. She has long hair. Hun har langt hår.

He works very hard. Han jobber veldig hardt. You can buy it cheap. Du kan få kjøpt det billig. He couldn’t walk straight. Han klarte ikke å gå rett. She likes to wear her hair long. Hun liker å ha håret langt.

▶▶ Adverb med to former Til sist finnes det adverb som har to former: She held her head high. They were highly surprised when seeing him. Hun holdt hodet hevet. De var svært overrasket da de så ham. He works hard, but his brother hardly works at all. Han jobber hardt, men broren hans jobber nesten ikke i det hele tatt. We stood close to each other. I watched him closely while he was making tea. Vi sto tett inntil hverandre. Jeg holdt øye med ham mens han laget te.


375

verb

VERB Et verb kan defineres på flere måter. Vanligvis sier man at et verb er et ord som uttrykker handlingen i en setning; hva som gjøres/har blitt gjort, eller hva som hender/har hendt. Et verb kan også defineres ut fra hvilken funksjon det har i setningen, eller hvordan det bøyes. Det finnes f.eks. ulike former for hjelpeverb. Hovedverb kan deles inn i to grupper: regelmessige verb, som danner preteritum og perfektum partisipp (fortid) ved tilføyelse av endelsen -(e)d uregelmessige verb, som vanligvis danner preteritum og perfektum partisipp ved at stammevokalen endres. ◼

▶▶ Verbets former Presens Enkel presens kan brukes i forbindelse med vanlige handlinger og vaner. My mother drives to work every day. Moren min kjører til jobben hver dag. Enkel presens brukes også om det som alltid skjer, om generelle sannheter. The sun rises in the east. Sola går opp i øst. Presens -ing-form (samtidsform) Presens -ing-form brukes om handlinger som skjer nå, i dette øyeblikk, og som trolig vil fortsette en stund. Father is working in the garden. Far arbeider i hagen. My sister is writing a letter. Søsteren min skriver et brev. Preteritum Preteritum brukes om handlinger som er avsluttet i fortiden. Ofte angis tidspunktet da handlingen fant sted. The train arrived two hours ago. Toget kom for to timer siden. We all worked hard last night. Vi jobbet alle sammen hardt i går kveld. Preteritum -ing-form (samtidsform) Preteritum -ing-form brukes for å uttrykke handlinger som har pågått en tid i forveien, men uten at begynnelsen eller slutten av handlingen er tidfestet. It was getting darker when we drove home. I det vi kjørte hjem, begynte det å bli mørkt. Denne formen brukes også til å uttrykke en eller flere handlinger som pågikk samtidig. I was reading while they were writing. Jeg leste mens de skrev.


minigrammatikk

376

Formen kan også angi at noe inntraff mens noe annet pågikk. I was shopping when someone stole my wallet. Jeg var ute og handlet da noen stjal lommeboka mi. Perfektum Perfektum brukes om handlinger i fortid, men uten at tidspunktet for handlingene er angitt. She has lost all her money. Hun har mistet alle pengene sine. They have moved to Italy. De har flyttet til Italia. Perfektum -ing-form (samtidsform) Perfektum -ing-form brukes om handlinger som har pågått mer eller mindre uavbrutt en stund, og/eller som fremdeles pågår mens det snakkes om dem. We have been living in Italy since last summer. Vi har bodd i Italia siden i fjor sommer. Fremtid (futurum) Engelsk har flere måter å uttrykke fremtidige handlinger på. Enkel presens kan brukes om planlagte handlinger, særlig i forbindelse med reiser, arrangementer, o.l. The party begins at seven. Festen begynner kl. 7. Going to: Hvis noe høyst sannsynlig vil skje eller man er sikker på at det vil skje: The sky is clear. It is going to be a very cold night. Det er klar himmel. Det kommer til å bli en veldig kald natt. Hvis man akter å gjøre noe og ofte også har gjort forberedelser: I have bought some paint. I am going to paint my house. Jeg har gått til innkjøp av maling. Jeg skal male huset mitt. Shall/will + infinitiv (grunnform) er den nøytrale fremtidsformen. Shall brukes vanligvis i spørsmål og sjelden i vanlige utsagn. Shall og will forkortes ofte til ‘ll og trekkes sammen med pronomenet. We’ll er en sammentrekning av we will eller we shall. Shall we dance? Skal vi danse? We’ll discuss this problem later. Vi får diskutere dette problemet senere. Presens samtidsform brukes om en avtale eller en plan som allerede er bestemt. I’m seeing him at noon tomorrow. Jeg skal treffe ham kl. 12 i morgen. Shall/ will + samtidsform er den vanligste uttrykksmåten om noe som kommer til å skje i fremtiden. The plane will be landing in a short time. Flyet vil lande om kort tid. I’ll be seeing you. Vi sees.


verb

377

Futurum (samtidsform) Kan kombineres med will og betegner da at en handling vil være uavsluttet på et tidspunkt i fremtiden: This time next month I’ll be lying on a beach in Mexico. På dette tidspunktet neste måned ligger jeg på en strand i Mexico.

▶▶ To be i alle former presens

presens

spørsmål

nektelser

I am, I’m you are, you’re she is, he’s we are, they’re

am I, aren’t I? are you? is she/he/it? are we/they?

I am not, I’m not you are not, you’re not, you aren’t it is not, he’s not, she isn’t we are not, they’re not, we aren’t

preteritum preteritum

spørsmål

nektelser

I you she/he/it we/they

was I? were you? was she/he/it? were we/they?

I was not, I wasn’t you were not, you weren’t he was not, it wasn’t we were not, they weren’t

I you she/he/it we/they

presens partisipp being

I was you were he was we were

partisipp been

▶▶ Verb med regelmessig bøyning infinitiv presens preteritum perfektum partisipp presens partisipp imperativ

walk walk, walks (3. p. entall) walked walked walking walk

gå går gikk gått gående gå

I 3. person entall får både regelmessige og uregelmessige verb endelsen -(e)s i presens. I preteritum har alle personer samme form.


minigrammatikk

378

▶▶ Verb med uregelmessig bøyning De fleste verb i listen nedenfor forekommer også som oppslagsord i engelsk-norsk del, der en foruten uttaleangivelse og norske definisjoner også finner alle opplysninger om uregelmessigheter osv. infinitiv

preteritum

perfektum partisipp

abide overholde arise oppstå, stige opp awake våkne, vekke be være, bli bear bære, føde beat banke, slå become bli begin begynne (på) bend bøye (seg) bereave berøve, frata beset angripe, plage bet vedde bid by, gi anbud bind binde, feste bite bite bleed blø blow blåse break bryte, brekke breed avle bring bringe, hente broadcast kringkaste build bygge burn brenne burst briste, eksplodere buy kjøpe cast kaste, slenge catch fange (opp) chide klage, mase choose velge cleave kløyve, dele cling klynge seg (til) clothe kle (på) come komme cost koste creep krype, snike crow gale cut skjære, kutte

abode, abided arose awoke was bore beat became began bent bereaved, bereft beset bet, betted bade, bid bound bit bled blew broke bred brought broadcast built burnt, burned burst bought cast caught chid chose clove, cleft clung clothed came cost crept crowed, crew cut

abode, abided arisen awoken been borne, born beaten become begun bent, bended bereaved, bereft beset bet, betted bid bound bitten bled blown broken bred brought broadcast built burnt, burned burst bought cast caught chid chosen cloven, cleft clung clothed come cost crept crowed cut


verb

379

infinitiv

preteritum

perfektum partisipp

dare våge deal fordele, gi dig grave dive stupe ned i, dykke do gjøre, lage draw trekke, tegne dream drømme drink drikke drive kjøre, drive dwell bo eat spise fall falle feed mate, fôre feel føle, kjenne fight kjempe (mot), krangle find finne flee flykte, rømme fling hive, kaste fly fly forbear avholde seg forbid forby forecast forutsi, varsle (om) foresee forutse foretell forutsi, varsle (om) forget glemme forgive tilgi forsake forlate, svikte freeze fryse gainsay (be)nekte, motsi get få, fullføre gild forgylle give gi go gå, dra grind knuse, kverne grow vokse, bli hang henge have ha hear høre heave heve hew hugge (i stykker) hide gjemme, skjule (seg) hit slå

dared dealt dug dived, (amer) dove did drew dreamed, dreamt drank drove dwelt ate fell fed felt fought found fled flung flew forbore forbade, forbad forecast, forecasted foresaw foretold forgot forgave forsook froze gainsaid got gilded, gilt gave went ground grew hung, hanged had heard heaved, hove hewed hid hit

dared dealt dug dived done drawn dreamed, dreamt drunk driven dwelt eaten fallen fed felt fougt found fled flung flown forborne forbidden forecast, forecasted foreseen foretold forgotten forgiven forsaken frozen gainsaid got, gotten gilded given gone ground grown hung, hanged had heard heaved, hove hewed, hewn hidden, hid hit


minigrammatikk

380

infinitiv

preteritum

perfektum partisipp

hold holde hurt skade inlay innlegge keep beholde kneel knele knit strikke know vite, kjenne lay legge lead føre, lede lean helle, skråne leap hoppe learn lære (seg) leave gå (fra), dra (fra) lend låne ut let la lie ligge light tenne (på), lyse opp lose miste, tape make lage mean mene, bety meet møte, treffe mislay forlegge, rote bort mislead villede misspell stave feil mistake ta feil, forveksle misunderstand misforstå mow skjære, klippe outbid overby outdo overgå outgrow vokse fra outride ri fra, ri fortere enn outrun løpe fra, løpe fortere enn outshine overstråle overcast skye over, kaste over overcome overvinne overdo overdrive overhang henge (ut) over overhear overhøre overlay dekke (over), belegge overlie ligge over override overtrumfe, dominere overrun oversvømme, løpe ned

held hurt inlaid kept knelt knitted, knit knew laid led leant, leaned leapt, leaped learnt, learned left lent let lay lighted, lit lost made meant met mislaid misled misspelt, misspelled mistook misunderstood mowed outbid outdid outgrew outrode outran outshone overcast overcame overdid overhung overheard overlaid overlay overrode overran

held hurt inlaid kept knelt knitted, knit known laid led leant, leaned leapt, leaped learnt, learned left lent let lain lighted, lit lost made meant met mislaid misled misspelt, misspelled mistaken misunderstood mown, mowed outbid outdone outgrown outridden outrun outshone overcast overcome overdone overhung overheard overlaid overlain overridden overrun


verb

381

infinitiv

preteritum

perfektum partisipp

oversee overvåke, kontrollere overshoot skyte over oversleep forsove seg overtake innhente, overraske overthrow styrte, beseire partake delta pay betale prove bevise put legge, sette read lese rebind binde inn igjen rebuild gjenoppbygge redo gjøre om (igjen) relay legge om remake gjøre om (igjen) rend rive (i stykker) repay betale tilbake rerun kjøre om igjen reset tilbakeføre, nullstille retell gjenta, fortelle om igjen rewrite omskrive, skrive på nytt rid befri, rense ride ri, kjøre ring omringe, ringe rise reise seg, stige, avansere rive splintre, rive run løpe, drive saw sage say si, mene see se seek lete (etter), søke sell selge send sende set sette sew sy shake riste shave barbere (seg) shear klippe (om sauer) shed skifte (ham), felle shine skinne shoe sko shoot skyte

oversaw overshot overslept overtook overthrew partook paid proved put read rebound rebuilt redid relaid remade rent repaid reran reset retold rewrote rid rode rang rose rived ran sawed said saw sought sold sent set sewed shook shaved sheared shed shone shod shot

overseen overshot overslept overtaken overthrown partaken paid proved, proven put read rebound rebuilt redone relaid remade rent repaid rerun reset retold rewritten rid ridden rung risen riven run sawn, sawed (amer) said seen sought sold sent set sewn, sewed shaken shaved, shaven shorn, sheared shed shone shod shot


minigrammatikk

382

infinitiv

preteritum

perfektum partisipp

show vise (fram), vise (seg) shred rive/trevle opp shrink (få til å) krympe shut lukke, stenge sing synge sink synke slit flenge smell lukte smite slå, drepe sow så speak tale speed skynde seg spell stave, bety spend bruke penger, forbruke spill søle (ut) spin rotere, snurre (rundt) spit spytte split sprekke, dele (likt) spoil ødelegge, skjemme bort spread spre, utbre spring hoppe, sprenge stand stå steal stjele, liste seg stick stikke, feste sting stikke (med brodd el.l.) stink stinke strew strø (ut) stride skride strike slå string forsyne med snor, strenge strive kjempe, streve swear sverge, banne sweep feie swell svulme, vokse swim svømme swing svinge take ta teach undervise (i) tear rive tell fortelle think tenke thrive blomstre, trives

showed shredded shrank shut sang sank slit smelt, smelled smote sowed spoke sped, speeded spelt, spelled spent spilt, spilled spun spat split spoilt, spoiled spread sprang stood stole stuck stung stank, stunk strewed strode struck strung strove, strived swore swept swelled swam swung took taught tore told thought throve, thrived

shown, showed shredded shrunk, shrunken shut sung sunk slit smelt, smelled smitten sown, sowed spoken sped, speeded spelt, spelled spent spilt, spilled spun spat split spoilt, spoiled spread sprung stood stolen stuck stung stunk strewn, strewed stridden struck, stricken strung striven, strived sworn swept swollen, swelled swum swung taken taught torn told thought thriven, thrived


verb

383

infinitiv

preteritum

perfektum partisipp

throw kaste thrust støte, dytte tread gå, trampe (på) unbend løsne, rette (ut) unbind frigjøre, løse underbid underby undergo gjennomgå understand forstå, skjønne undertake gå i gang med, påta seg undo løsne, omstøte, ødelegge upset velte, forstyrre wake vekke, våkne waylay overfalle wear ha på (seg) weave veve wed gifte seg (med) weep gråte win vinne wind sno (seg), vikle (opp) withdraw trekke (seg) tilbake withhold holde tilbake withstand motstå wring vri (seg), pine write skrive

threw thrust trod unbent unbound underbid underwent understood undertook undid upset woke, waked waylaid wore wove wedded wept won winded, wound withdrew withheld withstood wrung wrote

thrown thrust trodden, trod unbent unbound underbid undergone understood undertaken undone upset woken, waked waylaid worn woven, wove wedded, wed wept won winded, wound withdrawn withheld withstood wrung written

▶▶ Modale hjelpeverb Engelsk har de modale hjelpeverbene can – could, may – might, must, ought to, shall – should, will – would. Der det er to former, uttrykker den ene – could, might, should, would – en større grad av høflighet og forsiktighet enn den mer direkte formen – can, may, shall, will. May I use your telephone? Kan jeg låne telefonen din? If you ask me nicely, I might do it. Hvis du spør pent, kan jeg kanskje gjøre det. Can I have one too? Kan jeg også få en? Could you pass the bread, please? Kunne du sende brødet, vær så snill? I wouldn’t do that, if I were you. Jeg ville ikke ha gjort det, var jeg deg. The report will be on your desk tomorrow. Rapporten vil ligge på pulten din i morgen. Shall we dance? Skal vi danse? I think you should have done it yesterday. Jeg synes at du burde ha gjort det i går.


minigrammatikk

384

PRONOMEN Pronomen er ord som kan erstatte en substantivfrase.

▶▶ Personlige pronomen subjektsform

objektsform

I gave him a hug. Jeg ga ham en klem. You did a fine job there. Der gjorde du en god jobb. He calls me on the phone. Han ringer meg på telefonen. She looks like a supermodel. Hun ser ut som en supermodell.

He kissed me on the cheek. Han kysset meg på kinnet. Did somebody help you? Var det noen som hjalp deg? Sometimes I call him too. Det hender at jeg også ringer ham. I wouldn’t mind looking like her. Det hadde ikke gjort meg noe om jeg så ut som henne. So we all gave it a hard push. Derfor ga vi det et kraftig dytt. She introduced us to her new boss. Hun introduserte oss for den nye sjefen sin. Perhaps I can help you sometime. Kanskje jeg kunne hjulpet dere en gang. Nobody has seen them since. Ingen har sett dem siden.

It moved when we pushed it. Det beveget seg da vi dyttet det. We met Linda last week. Vi traff Linda forrige uke. You have all been very helpful. Dere har alle vært veldig hjelpsomme. They escaped prison last night. De rømte fra fengsel i natt.

▶▶ Refleksive pronomen Refleksive pronomen viser hovedsakelig tilbake på den eller de som utfører en handling. De kan også brukes forsterkende for å fremheve subjektet eller et annet substantiv eller pronomen i setningen. entall

flertall

I’ll get it myself. Jeg henter det selv. Get it yourself! Hent det selv!

We got it ourselves. Vi hentet det selv. Hide yourselves! Gjem dere!


385

entall

flertall

He got it himself. Han hentet det selv. She got it herself. Hun hentet det selv. It hid itself. Det gjemte seg.

They made it themselves. De laget det selv.

pronomen

For nordmenn kan det være vanskelig å bruke det engelske oneself som betyr ‘en selv’, ‘seg selv’: One cannot trust oneself too far. En kan ikke stole for mye på seg selv.

▶▶ Det resiproke pronomen Det norske resiproke pronomen ‘hverandre’ kan på engelsk hete each other eller one another. Begge har flertallsbetydning og kan også brukes i genitiv. They have never met each other/one another before. De har aldri møtt hverandre før. They hate each other’s guts. De misliker hverandre sterkt.

▶▶ Relative pronomen Den norske bestemmerordet ‘som’ tilsvarer de engelske relative pronomenene who, which og that. Who Who viser tilbake på personer. I just saw the man who was here yesterday. Jeg så akkurat den samme mannen som var her i går. Which Which kan ikke vise tilbake på personer, men brukes særlig om ting og dyr. The house, which dated back to the 18th century, was up for sale. Huset, som daterte seg tilbake til det 18. århundret, var lagt ut for salg.


minigrammatikk

386

That That brukes om både personer og ting. Isteden kan en bruke who (om personer) eller which (om ting). I would like to meet the person that helped me. Jeg skulle ha likt å møte personen som hjalp meg.

▶▶ Eiendomspronomen Det er to typer ord som beskriver eiendomsforhold – eiendomspronomen og eiendomsord. Eiendomspronomen brukes substantivisk. De står ikke som en bestemmer til substantivet etter, slik eiendomsordene gjør. Se side 390. entall

flertall

This car is mine. This car is yours. This car is his. This car is hers.

These keys are ours. These keys are yours. These keys are theirs.

Our house is nicer than theirs. Vårt hus er finere en deres. I cannot find my passport, but yours is in the drawer. Jeg kan ikke finne passet mitt, men ditt er i skuffen. Her qualifications are better than his. Hennes kvalifikasjoner er bedre enn hans.

▶▶ Spørrepronomen Who Who brukes som subjekt om personer: Who is that man? Hvem er den mannen? Who is the owner of the dog? Hvem er hundens eier? Who’s there? Hvem er det?


387

pronomen

Whom Whom brukes som objekt om personer, men vanligvis bare i skriftspråket – i dagligtalen sier man oftest who: Who(m) did you just talk to? Hvem snakket du med i stad? Who(m) did you see yesteday? Hvem så du i går? Merk at etter en preposisjon må en alltid bruke whom: To whom it may concern. Til den det gjelder. With whom did she leave? Hvem dro hun sammen med? What What brukes om ting og anvendes når det foreligger flere muligheter og en vil vite hva som er aktuelt, best osv., jf which nedenfor. What are we going to do? Hva skal vi gjøre? What’s up? Hva skjer? Which Which brukes om ting på samme måte som what, men bare når en har en oppfattelse av at antall muligheter er kjent eller begrenset til noen få. Which is your favourite team? Hva er yndlingslaget ditt?

▶▶ Ubestemte pronomen Somebody, someone – anybody, anyone Somebody – someone, anybody – anyone betyr ‘noen’ og brukes om personer i entall. Somebody has stolen my sandwich! (bekreftende) Noen har stjålet sandwichen min! Someone must have seen it happen. (bekreftende) Noen må ha lagt merke til at det skjedde. Is there anybody out there? (spørrende) Er det noen der ute? I can’t see anybody, but it is very dark. (nektende) Jeg ser ingen, men det er svært mørkt.


minigrammatikk

388

Everybody, everyone Everybody, everyone betyr ‘alle’ og brukes om personer. Verbet må stå i entall når everybody, (everyone) er subjekt i setningen. Everybody (everyone) enjoyed the party. Alle hadde det hyggelig på festen. Everybody (everyone) was contributing in some way. Alle bidro på en eller en annen måte. Something – anything Something – anything betyr ‘noe’. Begge brukes om ting i entall. Suddenly I heard something. (bekreftende) Plutselig hørte jeg noe. Something was evidently going on. (bekreftende) Det var åpenbart noe på gang. Did anything special happen while I was away? (spørrende) Skjedde noe spesielt mens jeg var borte? The fog was so thick we couldn’t see anything. (nektende) Tåken var så tykk at vi ikke klarte å se noen ting. Everything Everything betyr ‘alt’ og brukes substantivisk om ting. Verbet må stå i entall når everything er subjekt i setningen. I try to do everything perfectly. Jeg prøver å gjøre alt på en perfekt måte. Everything seems difficult at first. I starten vil alt virke vanskelig. Nobody, no one Nobody, no one betyr ‘ingen’ og brukes om personer i entall. Nobody (no one) is answering the phone. Ingen svarer på telefonen. There is nobody (no one) missing. Det er ingen som mangler. Nothing Nothing betyr ‘ingenting’ og brukes substantivisk om ting i entall. Nothing can stop us now. Ingenting kan stoppe oss nå. There is nothing I can do to change the situation. Det er ingenting jeg kan gjøre for å forandre situasjonen. She told them nothing. Hun fortalte dem ingenting.


389

pronomen

None None betyr ‘ingen’ eller ‘ingenting’ og brukes om personer og ting både i entall og flertall. I had seen none of them before. Jeg hadde ikke sett noen av de før. May I have some juice? Sorry, there is none left. Kan jeg få litt jus? Dessverre er det ikke noe igjen. All All kan være både pronomen (substantivisk bruk) og bestemmerord (adjektivisk bruk). Som pronomen kan all ha betydningen ‘alle’ med verbet i flertall: You are all invited to join us. Dere er alle invitert til å bli med. ‘all’, ‘alt’ med verbet i entall. All’s well that ends well. Når enden er god, er allting godt. ◼

The other, (the) others The other, (the) others betyr ‘(den, de) andre’. Som pronomen brukes other bare med bestemt artikkel i entall. Flertallsformen others kan brukes uten bestemt artikkel. One of the girls wore a red dress, the other a short green frock. En av jentene var kledd i en rød kjole, den andre i en kort grønn kappe. Some of the antiques were for sale, (the) others were mere exhibits. Noen av antikvitetene var til salgs, andre var kun utstillingsgjenstander. Another Another betyr ‘en annen’, ‘en til’, ‘enda en’ og kan være både pronomen og bestemmerord. We are moving from one place to another. Vi flytter fra ett sted til et annet. Each Each betyr ‘hver (enkelt)’. Verbet står i entall. Each of the girls was wearing high-heeled shoes. Hver av jentene hadde på seg høyhælte sko.


minigrammatikk

390

BESTEMMERORD Bestemmerord (determinativ) er ord som bestemmer substantivet nærmere. De tre hovedtypene bestemmerord er eiendomsord (possesiv), pekeord (demonstrativ) og mengdeord (kvantorer).

▶▶ Eiendomsord Disse brukes for å betegne et eierforhold. De kan stå foran et substantiv og kalles derfor adjektiviske, i motsetning til eiendomspronomen som kalles substantiviske. entall

flertall

This is my car. This is your car. This is his car. This is her car. This is its car.

These are our keys. These are your keys. These are their keys.

Our house is nicer than theirs. Vårt hus er finere en deres. I cannot find my passport, but yours is in the drawer. Jeg kan ikke finne passet mitt, men ditt er i skuffen. Her qualifications are better than his. Hennes kvalifikasjoner er bedre enn hans.

▶▶ Pekeord entall

flertall

this denne, dette that den, det

these disse those de

This og these brukes om noe som er på nært hold (denne/dette/disse her). That og those brukes om noe som er lenger unna (den/det/de der). These people have travelled a long way. Disse folkene har reist langt. I got this book from the library yesterday. Jeg lånte denne boka fra biblioteket i går.


391

bestemmerord

Who owns that car over there? Hvem eier den bilen der? Those were the days. Alt var bedre før. Whose Whose er eieform av who: Whose car is that? Hvem sin bil er det? Whose jacket is this? Hvem sin jakke er dette? What Hvis what står foran et substantiv, fungerer det som et pekeord. What brukes om ting og anvendes når det foreligger flere muligheter og en vil vite hva som er aktuelt, best osv., jf which nedenfor. What day is it tomorrow? Hvilken dag er det i morra? What sort of film would you like to see? Hva slags film kunne du tenke deg å se? Which Hvis which står foran et substantiv, fungerer det som et pekeord. Det brukes om ting på samme måte som what, men bare når en har en oppfattelse av at antall muligheter er kjent eller begrenset til noen få. Which car is yours? Hvilken bil er din? Which flavour do you want, strawberry or vanilla? Hvilken smak vil du ha, jordbær eller vanilje?

▶▶ Mengdeord Bestemt og ubestemt artikkel (se side 365) hører med i gruppen mengdeord. Some Some betyr ‘noen’ eller ‘noe’, iblant også ‘litt’, og brukes normalt i bekreftende setninger, som adjektiv foran tellelige substantiv i flertall og utellelige substantiv i entall. Some of them went out for dinner last night. Noen av de spiste middag ute i går kveld.


minigrammatikk

392

There are some Englishmen visiting our neighbour. Det er noen engelskmenn på besøk hos naboen vår. There are some bicycles parked on the sidewalk. Det står noen sykler parkert på fortauet. Merk at dersom den som spør, venter et positivt svar, kan some også brukes i spørrende setninger: Would you like some more juice? Vil du ha litt mer jus? Any Any betyr ‘noen’ eller ‘noe’ og brukes i spørrende og nektende setninger, som adjektiv foran tellelige substantiv i flertall og utellelige substantiv i entall. Is there any chocolate left? Er det noe sjokolade igjen? Have you received any e-mails today? Har du mottatt noen e-poster i dag? I didn’t see any polar bears on Svalbard. Jeg så ingen isbjørner på Svalbard. Any kan stå alene. Det viser da tilbake på et substantiv som er brukt tidligere i setningen/ utsagnet: Is there any wine left? Er det mer vin igjen? No, there isn’t any. Nei, det er ikke det. Have you got some books on Japanese cooking? Har du noen bøker om japansk matlaging? Sorry, I can’t find any. Jeg finner dessverre ingen. No No betyr ‘ingen’ og brukes adjektivisk om personer og ting både i entall og flertall. There is no way out. Det finnes ingen utvei. There are no new taxes. Det er ingen nye skatter.


393

bestemmerord

Every Every betyr ‘hver’, ‘hver og en’ av et ubestemt antall over to. I make coffee and eat cereal every morning. Jeg lager kaffe og spiser frokostblanding hver morgen. Every student studied hard for the test. Hver og en av studentene leste hardt til eksamenen. Every boy in the room is going to take this seriously. Hver eneste gutt i rommet kommer til å ta dette alvorlig. Each Each betyr ‘hver (enkelt)’. Each night I take my dog for a walk. Hver kveld går jeg tur med hunden min. We received five hundred pounds each. Vi mottok fem hundre pund hver. All Som bestemmerord kan all bety ‘alle’. Verbet står i flertall. All the dogs started barking. Alle hundene begynte å gjø. ‘all’, ‘alt’. Verbet står i entall. All hope is gone. Alt håp er ute. ‘hele’. Verbet står i entall. I worked on a French vineyard all summer. Jeg jobbet på en fransk vingård hele sommeren. All day long I wandered about the streets looking for her. Hele dagen vandret jeg rundt i gatene på leit etter henne.

Other Other betyr ‘(den, de) andre’. Other brukes adjektivisk i entall og flertall Where is the other party? Hvor er den andre festen? Another Another betyr ‘en annen’, ‘en til’, ‘enda en’. We’ll do it another day. Vi tar det en annen dag. Let’s have another beer, shall we? Skal vi ta en øl til?


minigrammatikk

394

KONJUNKSJONER OG SUBJUNKSJONER På engelsk bruker man ordet conjunction både om konjunksjoner og subjunksjoner.

▶▶ Konjunksjoner En konjunksjon (coordinating conjunction) binder sammen like ord, setningsledd eller setninger. De vanligste konjunksjonene på engelsk er: and og, but men, nor og heller ikke, or eller, yet men likevel

▶▶ Subjunksjoner Subjunksjoner (subordinating conjunctions) innleder leddsetninger. Vanlige subjunksjoner er bl.a.: after etter at, although selv om, as da, mens, siden, ettersom, as long as så lenge, as soon as så snart som, because fordi, before før, if hvis, dersom, since siden, fordi, ettersom, so that slik at, though selv om, enda, unless med mindre, om ikke, until til, inntil, while mens, skjønt,

TALL ▶▶ Grunntall 1 – one 2 – two 3 – three 4 – four 5 – five 6 – six 7 – seven 8 – eight 9 – nine 10 – ten 11 – eleven 12 – twelve 13 – thirteen

14 – fourteen 15 – fifteen 16 – sixteen 17 – seventeen 18 – eighteen 19 – nineteen 20 – twenty 21 – twenty-one 22 – twenty-two 23 – twenty-three 30 – thirty 38 – thirty-eight 40 – forty

50 – fifty 60 – sixty 70 – seventy 80 – eighty 90 – ninety 100 – a/one hundred 1000 – a/one thousand 10 000 – ten thousand 100 000 – a/one hundred thousand 1 000 000 – a/one million


395

there og it som foreløpig subjekt

▶▶ Ordenstall 1st – first 2nd – second 3rd – third 4th – fourth 5th – fifth 6th – sixth 7th – seventh 8th – eighth 9th – ninth 10th – tenth 11th – eleventh 12th – twelfth 13th – thirteenth 14th – fourteenth 15th – fifteenth 16th – sixteenth 17th – seventeenth 18th – eighteenth

19th – nineteenth 20th – twentieth 21st – twenty-first 22nd – twenty-second 23rd – twenty-third 30th – thirtieth 38th – thirty-eighth 40th – fortieth 50th – fiftieth 60th – sixtieth 70th – seventieth 80th – eightieth 90th – ninetieth 100th – a/one hundredth 1000th – a/one thousandth 10 000th – ten thousandth 100 000th – a/one hundred thousandth 1 000 000th – a/one millionth

I dagligtalen sier en gjerne a hundred, a thousand osv., mens en i mer formelle sammenhenger sier one hundred, one thousand osv.

THERE OG IT SOM FORELØPIG SUBJEKT På norsk bruker vi ‘det’ og ‘den’ som foreløpig subjekt. På engelsk bruker man enten there ‘det’ eller it ‘det’, ‘den’.

▶▶ There There brukes som foreløpig subjekt når det virkelige subjektet er et substantiv eller et ubestemt pronomen. Det egentlige subjektet i disse setningene kan ikke ta plassen til det foreløpige subjektet. There is no point in trying again. Det er ingen vits å prøve en gang til. There is a woman at the door to see you. Det er en dame på døra som ønsker å se deg.


minigrammatikk

396

There are several good reasons why we shouldn’t do this. Det er flere gode grunner til ikke å gjøre dette. There was nothing they could do to help. Det var ingenting de kunne gjøre for å hjelpe. Dersom en på norsk kan si det (ikke) finnes/forekommer/eksisterer/står, så bruker en there pluss en form av to be på engelsk.

▶▶ It It brukes som foreløpig subjekt i alle andre tilfeller. Noen tommelfingerregler er at vi bruker it når det virkelige subjektet er en infinitiv: It was hard to find the exact location. Det var vanskelig å finne det eksakte stedet. det virkelige subjektet er en at-setning: It is strange that we have not seen them yet. Det er rart at vi ennå ikke har sett dem. det virkelige subjektet er en -ing-form: It is no use crying over spilt milk. Det nytter ikke å gråte over spilt melk. det ikke er et konkret subjekt å referere til, for eksempel når vi snakker om vær og vind, temperaturer, tid og avstand: It’s raining cats and dogs. Det regner i strie strømmer. It’s five degrees celsius. Det er fem grader celsius. It’s two years since I visited Budapest. Det er to år siden jeg besøkte Budapest. It’s a long way to Tipperary. Det er en lang vei til Tipperary. vi ønsker å fremheve subjektet: It is the child who is the viktim. Det er barnet som er offeret. vi ønsker å si noe generelt: It’s a shame that ... Det er synd at … It’s a bit noisy here. Det er litt bråkete her. ◼


397

ordstilling

ORDSTILLING ▶▶ Normal ordstilling Normal ordstilling på engelsk er subjekt før verbal: She was one of the applicants for the vacant position. Hun var en av søkerne for den ledige stillingen. An elderly lady walked slowly across the street. En eldre dame gikk sakte over gata. The small dog growled ferociously. Den lille hunden knurret voldsomt. Merk at denne ordstillingen også brukes i setninger der en på norsk har omvendt ordstilling: I går kjøpte jeg en ny kjole. Yesterday I bought a new dress. «Hvor har du vært?» spurte hun. «Where have you been?» she asked.

▶▶ Omvendt ordstilling Omvendt ordstilling – inversjon – vil si at verbet kommer før subjektet i setningen. Inversjonen kan være fullstendig: hovedverb – subjekt delvis: hjelpeverb – subjekt – hovedverb ◼ ◼

Here is another example. (fullstendig inversjon) Her er et annet eksempel. Did he say where he was going? (delvis inversjon) Sa han hvor han skulle? May I help you? Kan jeg hjelpe deg? Omvendt ordstilling er også vanlig i setninger som innledes med et negativt eller restriktivt adverb: Never have I experienced such chaos before! Aldri i mitt liv har jeg opplevd så mye kaos! Not only was the man handsome, he was also incredibly charming. Ikke bare var mannen kjekk, han var også utrolig sjarmerende. Only twenty minutes later did we receive the news. Først tjue minutter senere mottok vi nyhetene.


minigrammatikk

398

TEGNSETTING ▶▶ Punktum På engelsk brukes punktum omtrent som på norsk. Unntaket gjelder desimalbrøk, der en på engelsk bruker punktum istedenfor komma: £49.99, 0.7, 5.19

▶▶ Komma Komma brukes på engelsk etter åpnings- og avslutningshilsen i brev: Dear Madam, … Yours sincerely, Kjære frue … Med vennlig hilsen i oppramsinger: Last summer I visited Rome, Vienna, and Budapest. Forrige sommer besøkte jeg Roma, Wien og Budapest. i forbindelse med direkte tale: He answered scornfully, “The day after never!” Han svarte hånlig: “Dagen etter aldri!” for å skille ut halespørsmål: You’re fine now though, aren’t you? Det går bra med deg nå, ikke sant? You went to school with her, didn’t you? Du gikk på skole sammen med henne, gjorde du ikke? for å skille ut innskutt relativ bisetning: The man, who looked rather like George Clooney, happened to be a doctor. Mannen, som lignet litt på George Clooney, viste seg å være lege. for å skille ut adverb: She, however, did not look pleased at all. Hun, derimot, så ikke glad ut i det hele tatt. Nevertheless, they kept on driving. Likevel fortsatt de å kjøre. ◼


Dag og tid ▶▶ Klokkeslett britisk 7.00 8.15 9.45 4.30 5.10 6.25 6.35 5.40 3.50 7.55 9.57 2.03

seven o’clock/ seven am or seven pm a quarter past eight/eight fifteen

amerikansk 5.10 5.15 9.30

a quarter to ten/nine forty-five half past four/four thirty/ (dgl) half four ten (minutes) past five/ five ten twenty-five (minutes) past six/ five and twenty (minutes) past six/ six twenty-five twenty-five (minutes) to seven/ five and twenty (minutes) to seven/ six thirty-five twenty (minutes) to six/five forty ten (minutes) to four/ three fifty five (minutes) to eight/ seven fifty-five three minutes to ten/ nine fifty-seven three minutes past two/ two oh three

ten after five a quarter after five ’nine thirty’ is more usual than ’half past nine’

After er vanlig der britisk engelsk har past. 7.45 7.55

a quarter of eight five of eight

Of er vanlig der britisk engelsk har to.

Bokstavene am og pm i forbindelse med klokkeslett er forkortelser for henholdsvis ante meridiem = før klokken 12 middag, og post meridiem = etter klokken 12 middag. En ser disse forkortelsene skrevet med små eller store bokstaver, med eller uten punktum. Etter mønster av bl.a. det militære er det både på britisk engelsk og amerikansk engelsk etter hvert blitt vanlig å angi klokkeslett etter døgnets 24 timer. Især ser en dette i flyruter, togtabeller o.l.


minigrammatikk

07.00 10.30 12.00 13.45 15.15 19.00 22.50 23.05 24.00

(oh) seven hundred hours ten thirty twelve hundred hours thirteen forty-five fifteen fifteen nineteen hundred hours twenty-two fifty twenty-three oh five twenty-four hundred hours

400

7.00 am 10.30 am midday/noon 1.45 pm 3.15 pm 7.00 pm 10.50 pm 11.05 pm midnight

▶▶ Dato og årstall Bokstavene AD og BC i forbindelse med årstall er forkortelser for henholdsvis Anno Domini = i det Herrens år, dvs etter Kristus/Kristi fødsel, og Before Christ = før Kristus/ Kristi fødsel. AD står foran årstallet; det tilsvarer den norske forkortelsen e.Kr. og brukes som denne bare om de første århundrene etter Kristus. BC tilsvarer den norske forkortelsen f.Kr. og står etter årstallet. Her følger en del eksempler: AD 55 – fifty-five eller fifty-five After Christ 1066 – one thousand and sixty-six/ten sixty-six Elizabeth I 1558-1603 – Queen Elizabeth I reigned from fifteen (hundred and) fifty-eight to sixteen (hundred and) three/sixteen oh three. Datoer skrives på britisk engelsk som i Norge med rekkefølgen dag, måned, år: 1(st) January 2016 – the first of January two thousand and sixteen 17(th) May 1814 – the seventeenth of May eighteen fourteen På amerikansk engelsk skrives vanligvis måneden først: January 1(st), 2016 – January first, two thousand and sixteen May 17(th), 1814 – May seventeenth, eighteen fourteen På amerikansk engelsk gjelder dette også når datoen i sin helhet skrives med tall: 7.4.2016 – July fourth, two thousand and sixteen Dersom en ikke er oppmerksom på dette, kan en lett komme til å misforstå amerikanske datoer.


401

tegnsetting

I brev – og ellers også – brukes både på britisk engelsk og amerikansk engelsk nå i stadig større utstrekning grunntall, uten punktum, ved angivelse av dato. britisk

amerikansk

10 Aug, 2016 10.8.2016

Aug 10, 2016 8.10.2016


Kort om brevskrivning ▶▶ Adresse og dato I engelske og amerikanske brev skal avsenderens adresse stå øverst på brevarket. Dersom adressen ikke er trykt på spesielt brevpapir, skrives den øverst til høyre, over dateringen: Linneaveien 367 B 4800 Arendal, Norway Et alternativ til oppsettet over er å skrive navn og adresse øverst til venstre slik standarden er i Norge. Dette er blitt mer vanlig de senere år. Under avsenderens adresse passer det bra å skrive datoen, på britisk engelsk for eksempel slik: 20 April, 2016 på amerikansk engelsk slik: April 20, 2016 ◼ ◼

Den amerikanske måten brukes nå en god del i Storbritannia også, men der er det ikke vanlig å skrive måneden med tall, slik en ofte gjør i amerikansk engelsk. Månedsnavnene kan forkortes, fortrinnsvis da bare de lange navnene: Jan(uary), Feb(ruary), Aug(ust), Sept(ember), Oct(ober), Nov(ember), Dec(ember). Når linjene med avsenderadresse og dato er skrevet, skrives (især i forretningsbrev) navn og adresse på den brevet er til, med andre ord det samme som står utenpå konvolutten. Dette skrives i venstre marg, for eksempel slik: The British Council, 59 New Oxford Street, London WC1A 1BP Kommaer og punktum etter linjene kan utelates. Utenpå konvolutten skrives også navnet på landet brevet skal til, i dette tilfelle England; på brevarket er dette strengt tatt ikke nødvendig. Etter adressatens navn og adresse i engelske og amerikanske brev kommer alltid en åpningshilsen. Mangler denne, oppfattes ikke skrivet som et brev, men kanskje for eksempel som et sirkulære e.l., og risikerer å bli lagt til side.


403

kort om brevskrivning

▶▶ Åpningshilsen Åpningshilsenen begynner praktisk talt alltid med Dear. Vær ikke redd for at dette skal virke for intimt, på samme måte som ‘Kjære’ kanskje ville gjøre det i et norsk forretningsbrev. I engelske brev oppfattes det som en rent formell innledning. Det er det ordet eller de ordene som kommer etter Dear som viser graden av intimitet eller forretningsmessighet. Formelt og upersonlig er Dear Sir/Madam. Kjenner en navnet på den brevet er spesielt rettet til, men fremdeles ønsker å holde en viss formell tone, skriver en til menn Dear Mr og etternavnet, til kvinner Dear Miss, eventuelt Dear Mrs og etternavnet. Kjenner en ikke vedkommende kvinnes sivilstand, kan en skrive Dear Ms og etternavnet. I private brev (eller forretningsbrev til personer en kjenner svært godt) er en ofte på fornavn og skriver Dear John, Dear Mary osv. Lenger går en sjelden i forretningsbrev, men i private brev er mulighetene fortsatt mange: My Dear Mary, Dearest John, (My) Darling Susan, Hello Tom osv. Merk at etter åpningshilsenen setter en på britisk engelsk komma, på amerikansk engelsk gjerne kolon. Selve brevet begynner en med stor bokstav, selv om innledningshilsenen slutter med komma.

▶▶ Avslutningshilsen Etter brevteksten kommer en avslutningshilsen. Også for denne er form og ordlyd avhengig av hvor godt man kjenner adressaten. I forretningsbrev er det på britisk engelsk vanlig å skrive Yours faithfully dersom en ikke kjenner navnet på den en skriver til, eller navnet ikke er nevnt i åpningshilsenen. Kjenner en navnet og nevner det i åpningshilsenen, avslutter en brevet med Yours sincerely. På amerikansk engelsk brukes Yours (very) truly eller (Very) truly yours. I private brev av en litt mer formell karakter avslutter en gjerne også med Yours sincerely. Litt mer intimt blir det med Sincerely yours eller bare Sincerely eller bare Yours, og rene vennebrev avslutter en gjerne med vendinger som: Best regards, With warm/warmest regards, With kind/kindest regards, With best/very best wishes, With good wishes. Yours affectionately, eller bare Affectionately klinger både vennlig og ærbødig, dersom det er det en ønsker å gi uttrykk for. Bare Love som avslutningshilsen er svært intimt.


minigrammatikk

404

Også etter avslutningshilsenen skal det stå komma. Tenker en seg fire ulike typer brev: 1 Upersonlig og formell 2 Personlig og formell 3 Vennlig 4 Intim er en på den sikre siden om en følger et skjema som dette: type

åpningshilsen

avslutningshilsen

1 2 3 4

Dear Sir/Madam Yours faithfully Dear Mr/Mrs/Miss/Ms Jones Yours sincerely Dear John/Mary Yours/(With) best wishes osv. Mange uformelle muligheter, se ovenfor.

Selve brevet kan passende følge et skjema som dette:

«Solvang» Rustadgrenda 7863 Overhalla 13 November 2016 Antarctic Gimmicks Ltd. 311 Paradise Road Aylesbury, Berks.

Dear Sir or Madam, (Brevets tekst) Yours faithfully,


a

405

A a, A s (bokstaven) a, A à prep to kasser à 25 flasker two cases of 25 bottles; to flasker à 50 pence two bottles at 50p each; 2 à 3 dager two or three days abbed s m abbot abbor s m (zool) perch abdisere v abdicate ablegøyer s (fl) frolics, pranks; fun abonnement s n subscription abonnent s m subscriber abonnere v subscribe; abonnere på en avis subscribe to a paper abort s m (fremkalt abort) abortion; (spontanabort) miscarriage ta abort have an abortion abortere v have a miscarriage absolutt adj 1 absolute 2 (som adverb) absolutely, completely; definitely absolutt ikke by no means, certainly not, not at all absorbere v absorb abstinens s m abstinence abstrakt adj abstract absurd adj absurd adamseple s n (anat) Adam's apple adel s m nobility, peerage; aristocracy adelig adj noble; of noble birth adgang s m 1 (vei til) access, approach; adgang til sjøen access to the sea 2 (tillatelse til å komme inn) admission, admittance adgang forbudt no admittance, no entry adjektiv s n (gram) adjective adjunkt s m ≈ secondary school teacher adjø interj goodbye, so long adlyde v obey; ikke adlyde disobey administrasjon s m administration, management administrativ adj administrative administrere v administer administrerende direktør s m managing director, chief executive; president and CEO

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 405

agitasjon

(Chief Executive Officer) (amer) admiral s m admiral adopsjon s m adoption adoptere v adopt adoptert adj adopted adressat s m addressee adresse s m address adressere v address ad undas adv gå ad undas go to pot, go to rack and ruin, go to the dogs A-dur s m (mus) A major advare v warn, caution; jeg advarte henne mot (å gjøre) det I warned her against (doing) it advarsel s m warning, caution; de slapp med en advarsel they were let off with a warning advent s m Advent adverb s n (gram) adverb advokat s m 1 (generelt for jurist) lawyer 2 (brit, har ikke rett til å føre saker for høyere domstoler) solicitor 3 (brit, fører saker for høyere domstoler) barrister 4 (amer) attorney

A B C D E F G H I J K L M N

Advocate betyr en forkjemper for en sak She is an advocate of disarmament.

O

aerobic s m aerobics affekt s m excitement, passion komme i affekt get excited affisere v affect uten å la seg affisere without batting an eyelid, without turning a hair affære s m 1 (sak) affair, matter 2 (kjærlighetshistorie) affair afghaner s m Afghani, Afghan Afghanistan (geogr) Afghanistan afghansk adj Afghani, Afghan Afrika (geogr) Africa afrikaner s m African afrikansk adj African agent s m 1 (representant) agent, representative 2 (spion) agent, spy agentur s n agency aggregat s n aggregate; sum; unit aggresjon s m aggression aggressiv adj aggressive agitasjon s m agitation; propaganda

Q

P

R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


agitere

406

agitere v agitate; make propaganda; (pol også) canvass agn s n bait agronom s m agronomist agurk s m cucumber aha-opplevelse s m aha-experience, eyeopener aids s m (med) ( forkortelse for Acquired Immune Deficiency Syndrome) aids, AIDS airbag s m air bag à jour adv up to date; bringe à jour update; bring up to date; holde seg à jour (med noe) keep up to date (with something); komme à jour med noe catch up with something ajourføre v update; bring up to date akademi s n academy akademiker s m academic; university man/ woman akademisk adj 1 (som gjelder universitetet) academical 2 (teoretisk) academic ake v slide, toboggan akklimatisere v acclimatize, acclimatise akklimatisere seg adapt oneself, adjust akkompagnement s n accompaniment akkompagnere v accompany akkord s m 1 (om arbeid) piecework contract 2 (mus) chord; hun slo an en akkord she struck a chord arbeide på akkord do piecework gå på akkord med compromise with akkurat1 adj (nøyaktig) accurate, exact akkurat2 adv 1 (nøyaktig) accurately, exactly; i akkurat seks uker for exactly six weeks 2 (nettopp) exactly, just; akkurat det jeg sa just what I said akrobat s m acrobat aks s n (bot) ear akse s m axis aksel s m 1 (hjulaksel) axle 2 (drivaksel) shaft akselerere v accelerate aksent s m accent; snakke med aksent speak with an accent aksept s m acceptance akseptabel adj acceptable akseptere v accept aksje s m share, stock (amer) aksjemegler s m stockbroker aksjeselskap s n limited company (forkortes Ltd); joint-stock company; corporation (amer) aksjon s m action

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 406

album

gå til aksjon take action aksjonere v act; take action; demonstrate aksjonær s m shareholder, stockholder (amer) akt s m (del av skuespill) act; første akt act one; the first act akte v (ha til hensikt) intend, mean aktelse s m esteem, regard, respect akterut adv sakke akterut lag behind aktiv adj (virksom) active aktivere v activate aktivisere v activate; set to work; keep busy aktivitet s m activity aktor s m counsel for the prosecution; prosecutor aktsom adj careful, cautious; attentive aktualitet s m current interest; news value aktuell adj 1 (det som foregår for tiden) current; present; (det som er oppe i tiden) topical; aktuelle spørsmål questions of current/topical interest 2 (det vi konkret snakker om) det aktuelle huset the house in question

Actual/actually betyr faktisk, virkelig, egentlig The actual costs for the house turned out to be very high. This is actually very difficult to do. akupunktur s m acupuncture akustikk s m (lydforhold) acoustics (fl) akustisk adj acoustic; (som adverb) acoustically akutt adj acute akuttmottak s n emergency ward, emergency room (amer); ER (amer, dgl) akvarell s m watercolour (painting) akvarium s n aquarium alarm s m alarm, warning slå alarm raise the alarm, sound the alarm alarmberedskap s m stå/være i alarmberedskap be on the alert alarmerende adj alarming albaner s m Albanian Albania (geogr) Albania albansk adj Albanian albino s m albino albue1 s m elbow albue2 v albue seg frem elbow one's way album s n album

16/03/16 15:28


aldeles

407

aldeles adv completely, quite; aldeles ikke not at all alder s m 1 (persons alder) age; hun er på min alder she is my age; i en alder av fem år at an age of five years; at five years of age; være liten for alderen be small for one's age 2 (tidsalder) age alderdom s m old age alderdommelig adj old-fashioned, oldish; antiquated; (også) conservative aldersgrense s m/f 1 (generelt) age limit 2 (i arbeidslivet) retiring age, age of retirement aldersgruppe s m/f age group aldershjem s n old people’s home alderstrinn s n age level, stage (in/of life) alderstrygd s m/f old age insurance; (old age) retirement pension; (amer dagligtale også) social security aldri adv never; om vi strever aldri så mye however hard we try aldri i livet! not on your life!, not on your nelly! (dgl) aldri mer never again, no more jeg har aldri hørt/sett på maken! well, I never! nesten aldri hardly ever ale v ale opp raise, breed alene adv alone; by oneself alenefar s m single father aleneforsørger s m single parent alenemor s m/f single mother alfabet s n alphabet alfabetisk adj alphabetic, alphabetical alfakrøll s m (data) → krøllalfa alge s m alga; (fl) algae algebra s m algebra Algerie (geogr) Algeria algerier s m Algerian algerisk adj Algerian alias s n alias alibi s n alibi alkohol s m alcohol alkoholfri adj non-alcoholic alkoholholdig adj alcoholic alkoholiker s m alcoholic alkoholisme s m alcoholism alkoholmisbruk s n alcohol abuse all bestemmerord 1 (foran substantiv) all; all maten all the food; hva (hvem, hvorfor) i all verden? what (who, why) on earth? 2 (enhver) every; vi har all grunn til å tro at we

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 407

allmennheten

have every reason to believe that; jf alle, alt alle pron 1 (uten etterfølgende substantiv) all, everybody, everyone; alle er enige (om at) all agree (that); alle kjenner henne everybody knows her; alle andre everybody else; alle de andre all the others; de var alle gamle all of them were old; alle sammen everybody; all (of them, us, you); de var hjemme, alle sammen all of them were at home; god natt, alle sammen good night, everybody 2 (alle og enhver) anybody, everybody; jeg trodde alle visste det I thought anybody knew/ would know that; alle andre ville ha sagt ja anybody else would have said yes 3 (med etterfølgende substantiv) all; han mistet alle bøkene he lost all his books allé s m avenue allemannseie s n common property aller adv by far; of all; aller best best of all; by far the best; (også) the very best; aller helst vil jeg ha kaffe I would prefer coffee; most of all I would like coffee; aller mest most of all; aller minst vil jeg du skal tro at least of all do I want you to think that; den aller første dagen the very first day; han kom aller sist he came last of all; jeg liker henne aller best I like her best of all; vi kom aller først we came first of all allerede adv (om tiden) already, even; as early as; han har allerede vært her to ganger he has already been here twice; allerede som gutt kunne han gjøre det even as a boy he could do it; allerede i det tredje århundre as early as the third century allerede nå even now allergi s m allergy allergisk adj allergic allergisk mot allergic to allfarvei s m public highway, main road utenfor allfarvei off the beaten track allianse s m alliance alliere v alliere seg med ally oneself with, join forces with alliert adj allied alligator s m alligator allikevel adv → likevel allmektig adj almighty, omnipotent allmenn adj general, common, public; universal allmennfag s n (fl) general subjects allmenngyldig adj universal; generally accepted allmennheten s m (offentligheten) the general public; (folk flest) people at large

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


allmenntilstand allmenntilstand s m general condition allmøte s n general meeting allsidig adj all-round, versatile allslags adj all kinds of, all sorts of; of all kinds alltid adv always allting pron everything alm s m (bot) elm almanakk s m almanac alminnelig adj 1 (ikke sjelden, utbredt) common; denne planten er alminnelig i Norge this plant is common in Norway 2 (felles for alle eller nesten alle) general; alminnelig verneplikt general conscription 3 (vanlig) ordinary, common, usual; alminnelige mennesker ordinary people 4 (dagligdags) plain alminnelighet s m/f i alminnelighet generally almisse s m alms alpelue s m/f beret Alpene (geogr) the Alps alpin adj (skisport) alpine; alpine disipliner, alpine grener alpine combined alpinist s m (sport) alpine skier alskens adj various; all sorts of, all kinds of; of all kinds alt1 s m (stemme) alto, contralto; hun synger alt she sings alto alt2 bestemmerord 1 (uten substantiv etter) all, everything; alt er nytt everything is new; alt det andre everything else; alt (det) du ser all (that) you see; ta det, alt sammen take it all; take all of it 2 (hva som helst) anything; hun kan alt she can do anything; hun er alt annet enn dum she is anything but stupid 3 (med etterfølgende substantiv) all; han var lei av alt pratet he was tired of all the talk fremfor alt above all når alt kommer til alt after all, when all is said and done alt3 adv (allerede) already, even altan s m balcony alter s n altar alternativ s n alternative altfor adv too, all too, much too altmuligmann s m odd-job man, handyman (amer), jack-of-all-trades altomfattende adj all-embracing, allencompassing altså adv so; accordingly, therefore aluminium s m/n aluminium, aluminum (amer) alv s m elf, fairy

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 408

408

anatomi

alvor s n 1 seriousness, gravity; sakens alvor the seriousness of the matter 2 (ens virkelige mening) earnestness; det er mitt alvor I am in earnest gjøre alvor av realize, carry out alvorlig1 adj 1 serious; en alvorlig ung mann a serious young man; en alvorlig sykdom a serious illness 2 (oppriktig) earnest; et alvorlig forsøk an earnest attempt 3 (svært alvorlig) grave; vi var i alvorlig fare we were in grave danger alvorlig2 adv seriously, gravely; earnestly; in earnest alvorsord s n serious word, serious talk; a word of warning amatør s m (ikke profesjonell) amateur amatørmessig adj amateurish ambassade s m embassy ambassadør s m ambassador ambisiøs adj ambitious ambisjon s m ambition ambulanse s m ambulance amen interj s n amen A-menneske s n morning person Amerika (geogr) America amerikaner s m American; (om kvinne) American woman amerikansk adj American; hun er amerikansk statsborger she is an American citizen amme v breastfeed ammoniakk s m ammonia ammunisjon s m ammunition amnesti s n amnesty gi amnesti grant (an) amnesty amok adv gå amok run amuck a-moll s m (mus) A minor Amor (kjærlighetsguden) Cupid amoralsk adj amoral amper adj fretful, peevish ampulle s m ampoule amputasjon s m amputation amputere v amputate amulett s m amulet, charm an adv → gå analfabet s m illiterate (person) analfabetisme s m illiteracy analyse s m analysis analysere v analyse, analyze (amer) analytisk adj analytic, analytical ananas s m pineapple anarki s n anarchy anatomi s m anatomy

16/03/16 15:28


anbefale anbefale v recommend anbefaling s m/f recommendation anbud s n tender, bid (amer) gi anbud på put in a tender for, make a tender for and s m/f duck andakt s m/f 1 (tale) prayers 2 (høytidelig stemning) devotion andektig adj devout andel s m share andpusten adj breathless, out of breath andre1 bestemmerord other; (ingen) andre steder (no) other places andre2 adj second for det andre secondly, in the second place andre3 pron others; other people; alle andre everybody else; blant andre among others; hvem andre who else; ingen andre nobody else; hvem andre så du enn ham who did you see other than him; vi andre the rest of us andunge s m duckling Den stygge andungen The Ugly Duckling ane1 s m → aner ane2 v guess, suspect; det aner jeg ikke I have no idea anekdote s m anecdote anelse s m 1 (svak forestilling, mistanke) suspicion; (vague) idea; notion, hunch, inkling; jeg har ikke den fjerneste/ringeste anelse I haven't the faintest notion/idea 2 (forutanelse) presentiment, premonition aner s (fl) (forfedre) ancestors, ancestry anerkjenne v 1 (erkjenne, innrømme) acknowledge, admit 2 (godkjenne) approve, recognize 3 (rose) appreciate anerkjennelse s m acknowledgement, recognition, appreciation anerkjent adj acknowledged; recognized; jf anerkjenne anestesi s m anesthesia, anaesthesia anfall s n 1 (om sykdom) attack, fit 2 (plutselig angrep) assault; (sudden) attack; burst anførselstegn s n quotation mark; inverted comma anger s m remorse; repentance, self-reproach angi v 1 (melde, røpe) inform (upon) 2 (nevne) state; angi som grunn give as a reason; state as a reason

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 409

409

anlegg

angivelig adj alleged angiver s m informer angre v repent, regret; be sorry about/for; han angret (på) at han hadde gjort det he regretted having done it; jeg angrer på det nå now I am sorry for it angrende adj repentant angrep s n 1 attack; (voldsomt angrep) assault; de rettet et angrep mot ham they attacked him; they made an attack on him 2 (spesielt mil) charge 3 (om sykdom) attack, fit angripe v attack angst s m 1 (engstelse) anxiety 2 (frykt, redsel) fear, alarm angå v concern; det angår ikke meg it does not concern me; it is none of my business; hva det angår as for/to that; for that matter angående prep about, concerning; regarding, with regard to anholde v (arrestere, pågripe) arrest aning s m/f → anelse anke1 s m complaint; (især jur) appeal anke2 v (jur) appeal ankel s m ankle anker s n (skipsanker) anchor kaste anker cast anchor, drop anchor lette anker weigh anchor anklage1 s m accusation, charge anklage2 v accuse anklage for accuse of, charge with ankomme v arrive; ankomme til (sted, mindre by) arrive at; (land, større by) arrive in; vi ankom til Oxford we arrived at Oxford; de ankom til London they arrived in London ankomst s m arrival; ved vår ankomst on our arrival ankre v ankre opp (kaste anker) anchor; cast anchor, drop anchor anlagt adj hun er praktisk anlagt she is practical; she is of a practical turn anledning s m 1 (hendelse, tidspunkt) occasion 2 (sjanse) chance, opportunity benytte anledningen take the opportunity i/ved den anledning on that occasion la en anledning gå fra seg miss an opportunity anlegg s n 1 (bygging) construction; en jernbane under anlegg a railway under construction

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


anlegge

410

2 (fabrikk el.l.) plant, works; factory 3 (parkanlegg) park 4 (medfødt evne) gift, talent; han har anlegg for musikk he has a talent for music 5 (disposisjon) tendency; anlegg for fedme tendency to stoutness anlegge v 1 (bygge, konstruere) build, construct, make; erect, put up 2 (opprette) establish, found 3 (legge grunnlag) start anlegge sak mot noen bring an action against somebody anlegge skjegg grow a beard anleggsarbeider s m construction worker anliggende s n affair, business, matter anløpe v 1 (om skip) call at, put in at 2 (irre, ruste) become oxidized, become tarnished anmarsj s m i anmarsj approaching, on the way anmelde v 1 (omtale) review 2 (til politiet) report anmeldelse s m 1 (av bok o.a.) review 2 (klage) complaint anmerkning s m 1 (forklarende opplysning) comment, note 2 gi en elev en anmerkning put a pupil's name down; give a pupil a demerit anmode v anmode om ask for, request; de anmodet om hjelp they asked for help; gjestene anmodes om å benytte den andre heisen (the) guests are requested to use the other elevator anmodning s m request anmodning om request for etter anmodning by request på noens anmodning på hennes anmodning at her request annektere v annex, occupy annen1 bestemmerord other, another; en annen dag another day; en eller annen dag some day (or other); en ganske annen mann quite a different man annen2 adj second annen3 pron hun traff en annen she met somebody else; she met another (person); den ene etter den annen (om to) one after the other; (om flere enn to) one after another; en eller annen somebody; enhver annen anybody else; hvem annen who else; ingen annen nobody else; ingen annen enn han kunne gjøre det no one

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 410

anselig

but he could do it; en annens fotball somebody else's football annenhver bestemmerord every other, every second; annenhver dag every other day annenrangs adj second-rate annerledes adj 1 different; den bilen er annerledes enn de andre that car is different from the others 2 (som adverb: på en annen måte) otherwise; in another way annet1 bestemmerord other, another; et annet sted another place; et eller annet sted some place or other annet2 adj second annet3 pron jeg kan gjøre alt annet I can do everything else; han er alt annet enn pen he is anything but good-looking; hva annet what else; et eller annet something (or other); noe annet anything/something else; det er noe ganske annet that is something quite different; ingenting/ikke (noe) annet nothing else blant annet among other things anno adv anno 880 in the year 880; (også) A.D. 880 annonse s m advertisement, ad annonsere v advertise annullere v annul, cancel annullering s m/f annulment, cancellation anonym adj anonymous; han ønsket å forbli anonym he wished to remain anonymous anonymitet s m anonymity anorakk s m anorak, parka anordning s m (innretning) contraption (dgl) ; gadget (dgl) anoreksi s m anorexia (nervosa) anretning s m (oppdekning) arrangement, preparation (of dishes) anrette v (om mat) arrange, serve anrop s n call, challenge anrope v call, challenge ansamling s m/f 1 (opphopning) accumulation 2 (av mennesker) congregation, crowd ansatt1 adj employed, engaged; ansatt hos in the employ of fast ansatt permanently employed, on the permanent staff of ansatt2 s m employee; de ansatte the employees; the staff anse v anse for consider, look upon, regard as anseelse s m esteem, regard, respect; reputation; hun nøt stor anseelse she was highly regarded/respected anselig adj considerable; important

16/03/16 15:28


ansett

411

ansett adj distinguished, well-regarded ansette v 1 (utnevne) appoint 2 (gi arbeid) employ, engage ansettelse s m employment, engagement; appointment fast ansettelse permanent employment, permanent job ansiennitet s m 1 ≈ seniority; det går etter ansiennitet it goes by seniority 2 (tjenestetid) time of service ansikt s n face ansiktsløftning s m facelift ansiktsuttrykk s n (facial) expression ansjos s m anchovy anskaffe v buy, purchase anskaffe seg provide oneself with anskaffelse s m acquisition; (innkjøp) purchase anskuelig adj clear, self-evident; lucid anslag s n 1 (vurdering) estimate 2 (mus) touch 3 (tastatur) stroke 4 (støt) impact anslå v 1 (vurdere) estimate 2 (mus) strike (a note) anspent adj tense, keyed up anstalt s m institution anstendig adj 1 (skikkelig) decent, proper 2 (respektable) respectable anstrenge v (trette ut) tire (out) anstrenge seg endeavour, make an effort; hun anstrengte seg for å gjøre et godt inntrykk she endeavoured to make a good impression anstrengelse s m effort; han gjorde store anstrengelser he took great pains anstrengende adj tiring, strenuous, fatiguing anstrengt adj 1 (anspent) tense 2 (tilgjort) forced anstøt s n offence ta anstøt av take offence at vekke anstøt give offence ansvar s n responsibility; han har ansvaret the responsibility is his; he is responsible for it; hun ble trukket til ansvar she was called to account; hvem har ansvaret her? who is in charge here? ansvarlig adj responsible ansvarsbevisst adj responsible; conscientious ansvarsfull adj responsible

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 411

apotek

ansvarsløs adj irresponsible anta v 1 (tenke seg) assume, suppose; jeg antar de vet det I suppose they know (it) 2 (godta) accept; approve antakelig adv (sannsynligvis) probably, (very) likely antakelse s m (formodning) assumption, supposition antall s n number Antarktis (geogr) Antarctica antaste v accost antenne1 s m/f 1 aerial 2 (følehorn) antenna antenne2 v (tenne på) set fire to, ignite antibiotikum s n antibiotic antikk adj antique antikken antiquity antikvariat s n antiquarian bookshop; second-hand bookshop antikvitet s m antique antikvitetsforretning s m, antikvitetshandel m antique shop; curiosity shop antikvitetshandler s m antique dealer antipati s m antipathy antiseptisk adj antiseptic antrekk s n attire, dress antrukket adj attired, dressed antyde v suggest; hint, intimate antydning s m suggestion; hint, intimation anvende v employ, use anvendelig adj applicable; of use anvendelse s m employment, use; application anvendt adj applied anvise v (angi, vise) indicate; point out; show anvisning s m (veiledning) directions, instructions ap s n drive ap med make fun of apanasje s m Civil List (årlig bevilgning til det britiske kongehuset) apati s m apathy apatisk adj apathetic ape1 s m 1 (menneskeape) ape 2 (apekatt) monkey ape2 v ape etter imitate, mimic apekatt s m monkey apostel s m apostle apostrof s m apostrophe apotek s n chemist's (shop); pharmacy, drugstore (amer)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


apoteker apoteker s m dispensing chemist, pharmaceutical chemist; pharmacist; (amer også) druggist apparat s n apparatus; device; instrument appell s m appeal appellere v appeal appelsin s m orange appelsinjus s m orange juice appelsinmarmelade s m (orange) marmalade appelsinskall s n orange peel appetitt s m appetite appetittlig adj appetizing applaudere v applaud applaus s m applause aprikos s m apricot april April; (den) første april the first of April; (også) All Fools' Day narre en april make somebody an April Fool aprilsnarr s m April Fool apropos adv by the way araber s m Arab Arabia (geogr) Arabia arabisk adj (om folk, kultur o.l.) Arab; (i faste uttrykk og om Saudi-Arabia) Arabian; (om arabisk språk, tall og skrift) Arabic arbeid s n 1 work; gå på arbeidet go to work; være på arbeidet be at work; hardt arbeid hard work; være uten arbeid be out of work 2 (anstrengelse, slit) labour, labor (amer) 3 (sysselsetting) employment 4 (pålagt arbeid) task 5 (om utførelsen) workmanship; det er godt arbeid it is fine workmanship arbeide v 1 work; hun arbeider godt she works well; she is a good worker 2 (arbeide hardt, slite) labour; labor (amer); toil arbeider s m worker; (kroppsarbeid) hand; faglært arbeider skilled worker; ufaglært arbeider unskilled worker; labourer; laborer (amer) arbeiderbevegelse s m labour movement, labor movement (amer) arbeiderklassen s m the working class/classes arbeidsbyrde s m workload arbeidsdag s m 1 (daglig arbeidstid) hours; working day; ha lang arbeidsdag work long hours 2 (hverdag) weekday; working day arbeidsformidling s m/f employment service; (om kontoret) employment agency/ bureau

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 412

areal

412

arbeidsgiver s m employer

Employer betyr arbeidsgiver. Employee betyr arbeidstaker. arbeidshansker s (fl) working gloves arbeidsklær s (fl) working clothes arbeidskollega s m colleague; workmate (brit) arbeidskontor s n employment office; job centre arbeidskraft s m/f 1 (arbeidsevne) working capacity, working power 2 (arbeidere) labour, labor (amer) arbeidsledig adj unemployed, out of work; (på grunn av innskrenkninger) redundant arbeidsledighet s m unemployment; (som en følge av innskrenkninger) redundancy arbeidsledighetstrygd s m/f unemployment benefit; social security; dole (brit, dgl) ; unemployment compensation (amer) arbeidsliv s n working life arbeidsløs adj → arbeidsledig arbeidsløshet s m → arbeidsledighet arbeidsløshetstrygd s m/f → arbeidsledighetstrygd arbeidsmarked s n labour market, labor market (amer) arbeidsmiljø s n work environment, working environment arbeidsnarkoman s m workaholic arbeidsom adj hard-working, industrious arbeidsplass s m place of work, place of employment arbeidspress s n pressure of work; business pressure, work pressure; hardt arbeidspress heavy work load arbeidsro s m/f peace to work arbeidsrom s n study arbeidssted s n place of employment/work arbeidstaker s m employee, worker arbeidstid s m/f (working) hours etter arbeidstid after hours arbeidstillatelse s m labour permit, work permit (amer) arbeidstilsyn s n labour inspection, labor commission (amer) arbeidsufør adj unfit for work, disabled arbeidsulykke s m industrial accident, working accident areal s n area

16/03/16 15:28


arena arena s m arena; opptre på arenaen appear on the scene arg adj (sint) angry Argentina (geogr) Argentina; the Argentine (Republic) argentiner s m Argentine; Argentinian argentinsk adj Argentine; Argentinian argument s n argument Det engelske ordet argument brukes ofte i betydningen uoverensstemmelse, krangel, trette. argumentasjon s m argumentation argumentere v argue, reason aristokrati s n aristocracy ark s n 1 (papir) sheet 2 (arkit) dormer window arkeolog s m archaeologist arkeologi s m archaeology arkitekt s m architect arkitektur s m architecture arkiv s n archive, archives; (på kontor også) file, files arkivere v file (away) Arktis (geogr) the Arctic arktisk adj 1 (som gjelder nordpolområdet) Arctic 2 (sprengkald) arctic arm s m (legemsdelen) arm armatur s n (vannkran) tap armbind s n armlet armbånd s n bracelet armbåndsur s n wristwatch armé s m army armhule s m armpit armlene s n arm, armrest armring s m arm ring aroma s m aroma aromatisk adj aromatic arr s n (etter sår) scar arrangement s n 1 arrangement 2 (tilstelning) event arrangere v arrange, organize arrangør s m organizer arrest s m 1 (forvaring) custody; detention 2 (arrestlokale) prison, gaol, jail (amer) arrestasjon s m arrest foreta en arrestasjon make an arrest arrestere v arrest, apprehend, take into custody arroganse s m arrogance arrogant adj arrogant arsenal s n arsenal

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 413

413

askeblond

arsenikk s m arsenic art s m 1 (karakter) kind, type; sort 2 (i biologien) species (både entall og flertall) arte v arte seg 1 (utvikle seg) develop 2 (falle ut) turn out artig adj 1 (interessant) interesting 2 (rar, snodig) funny, odd, quaint, queer artikkel s m 1 article 2 (gram) article; den bestemte/ubestemte artikkel the definite/indefinite article artikulasjon s m articulation artikulere v articulate artilleri s n artillery artist s m 1 (kunstner) artist 2 (særlig sanger eller danser) artiste artistisk adj artistic arv s m 1 (arv i konkret og overført betydning) inheritance; (testamentarisk gave) legacy; gården tilfalt dem ved arv the farm came to them by inheritance; hun fikk en stor arv she was left a large fortune 2 (nasjonal eller kulturell arv) heritage; arven fra fortiden the heritage from the past 3 (genetisk) heredity arve v inherit; succeed to; arve etter inherit from; hun arvet en formue she inherited a fortune; she came into a fortune arvegods s n inherited property, inheritance arvelig adj hereditary arvelighet s m heredity arvestykke s n heirloom arving s m (om mann) heir; (om kvinne) heiress asfalt s m asphalt; (som veidekke ofte) ≈ tarmac asfaltere v asphalt Asia (geogr) Asia asiat s m Asian asiatisk adj Asian, Asiatic (Asian er den foretrukne betegnelsen) asjett s m side plate, tea plate; small plate ask s m (bot) ash aske s m (asken etter tobakk eller kull) ash; (fl, asken etter at noe har brent, også om asken etter et kremert menneske) ashes komme fra asken til ilden jump from the frying pan into the fire askebeger s n ashtray askeblond adj ash-blond

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


askepott askepott s m (urettferdig behandlet person) Cinderella Askepott (eventyrskikkelse) Cinderella askese s m asceticism asp s m (bot) aspen asparges s m (bot) asparagus aspekt s n aspect aspirant s m aspirant, candidate assistanse s m assistance, help assistent s m assistant assistere v assist, help assisterende adj assistant assortert adj assorted assosiasjon s m association assosiere v associate astma s m asthma astmatiker s m asthmatic astrolog s m astrologer astrologi s m astrology astronaut s m astronaut astronom s m astronomer astronomi s m astronomy asyl s n (politisk asyl) (political) asylum asylsøker s m person applying for political asylum, person seeking political asylum at konj 1 that; jeg vet (at) det er umulig I know (that) it is impossible (merk at 'that' her kan utelates, akkurat som 'at' på norsk) 2 (omskrivning med -ing-form etter preposisjon) det hadde vært mye snakk om at de skulle komme til London there had been much talk of their coming to London 3 (at + setning som skrives om med infinitiv) jeg sa (at) han skulle hente boka I told him to fetch the book ateisme s m atheism ateist s m atheist atelier s n studio atferd s m (oppførsel) behaviour, behavior (amer) Atlanterhavet (geogr) the Atlantic (Ocean) atlas s n atlas atlet s m athlete atletisk adj athletic atmosfære s m atmosphere atom s n atom atombombe s m/f atom bomb, atomic bomb atomvåpen s n atomic weapon, nuclear weapon atskille v separate atskillelse s m separation; etter mange års atskillelse after many years' separation atskillig adj several; a good deal; for atskillige år siden several years ago; det gav oss atskillig

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 414

414

automatisk

bry it gave us a good deal of trouble atskilt adj 1 separate; to atskilte grupper two separate groups 2 (som adverb) apart; leve atskilt live apart atspre, atsprede v divert, distract; amuse atspredelse s m diversion, distraction; amusement atspredt adj (distré, åndsfraværende) absentminded atten bestemmerord eighteen attentat s n 1 (drapsforsøk) attempted murder 2 (angrep) attack atter adv again; once more attest s m certificate, testimonial; (om arbeidsforhold også) reference attestere v certify attføring s m/f rehabilitation attpå, attpåtil adv besides; in addition; into the bargain attpåklatt s m afterthought (dgl) attraksjon s m attraction attraktiv adj attractive au interj oh! ouch! audiens s m audience få audiens hos obtain an audience with auditorium s n 1 (om rommet) auditorium, lecture hall, lecture room 2 (om forsamlingen) audience august August; den første august the first of August; Aug. 1st auksjon s m auction (sale); public sale auksjonarius s m auctioneer auksjonere v auction; sell by auction aula s m aula; great hall aust s adv → øst Australia (geogr) Australia australier s m 1 Australian 2 (om urbefolkningen) (Australian) aborigine australsk s (språket) Australian autentisk adj authentic; (som adverb) authentically autisme s m (med) autism autist s m (med) autist autograf s m autograph automat s m (salgsautomat) slot machine; vending machine automatikk s m automatics (fl men tar verbet i ent) automatisere v automate automatisk adj automatic; (som adverb) automatically

16/03/16 15:28


autonom

415

autonom adj autonomous autorisasjon s m authorization autorisere v authorize autoritet s m authority autovern s n crash barrier av prep 1 (om materiale) of; dette huset er (bygd) av murstein this house is built of brick(s) 2 (om del av mengde) of; en av guttene one of the boys 3 (om opprinnelse) from; vin er laget av druer wine is made from grapes 4 (om årsak) of, for, from, with; dø av sult die of hunger; av nysgjerrighet out of curiosity 5 (ved passiv) by; hunden ble overkjørt av en bil the dog was run over by a car 6 (som adverb, i motsetning til på) off; slå av radioen turn the radio off av gårde along, away, off av og til now and then av seg selv by himself, by herself, by itself av sted along, away, off av syne out of sight av veien out of the way; det ville ikke ha vært av veien med en pause I/we could do with a break; han går ikke av veien for noe he is not afraid of anything; he sticks at nothing (dgl) avanse s m profit avansement s n (forfremmelse) promotion avansere v 1 (gå fremover) advance 2 (bli forfremmet) be promoted avansert adj advanced avbalansert adj balanced avbestille v cancel avbestilling s m/f cancellation avbetale v pay in instalments, pay by installments (amer) avbetaling s m/f 1 (om avdraget) instalment, installment (amer) 2 (om betalingsmåten) hire purchase plan, hire purchase system på avbetaling by instalments, on the nevernever (dgl) avbilde v depict, portray avblåse v call off; cancel; streiken ble avblåst the strike was called off avbrekk s n break, interruption avbrudd s n break, interruption avbryte v 1 (midlertidig) interrupt; taleren ble avbrutt the speaker was interrupted 2 (for godt) break off avbrytelse s m 1 interruption

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 415

avgift

2 (opphold, stans) break avbud s n melde avbud send one's regrets avdeling s m/f 1 (del) part, section 2 (av forretning eller større foretakende) department, division 3 (av sykehus) ward; (i fengsel også) block 4 (gruppe personer, især mil) detachment, unit avdelingssjef s m head of department, department manager avdrag s n (nedbetaling) instalment, installment (amer), part-payment renter og avdrag interest and principal payments avduke v unveil avdukning, avduking s m/f unveiling avdød adj deceased; min avdøde mann my late husband; (som substantiv) den avdøde the deceased avertere v advertise; avertere etter advertise for avfall s n 1 (rester) refuse, waste 2 (søppel, skrap) garbage, rubbish avfeie v 1 (avfeie en person) snub 2 (avfeie en innvending) brush aside avfinne v avfinne seg med noe come to terms with something avfolke v depopulate avfolking s m/f depopulation avfyre v fire; det ble avfyrt fem skudd five rounds were fired avføring s m 1 (tømming av tarmen) (bowel) movement; evacuation 2 (ekskrementer) excrement, faeces, feces (amer), stools avføringsmiddel s n laxative, purgative avgang s m 1 (om kommunikasjonsmidler) departure 2 (fra stilling) retirement klar til avgang ready for departure, ready for start avgangseksamen s m school-leaving examination, final examination (amer) avgangselev s m (især ved college) senior (amer), graduating student avgangsklasse s m final-year class, final-year form; top form avgift s m 1 (på f.eks. tobakk og drikkevarer) excise tax 2 (toll) duty, tax 3 (gebyr for lisens, pass o.l.) fee

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


avgjort

416

4 (bompenger o.a.) toll avgjort adj 1 (brakt i orden) settled 2 (desidert) decided, definite; en avgjort fordel a decided advantage; a definite advantage 3 (som adverb) decidedly; hun er avgjort bedre she is decidedly better avgjøre v 1 (bestemme) decide, settle; det må du selv avgjøre that is for you to decide; you must decide that for yourself 2 (bringe i orden) settle; det avgjør saken that settles the matter 3 (bli klar over) make out; jeg kan ikke avgjøre om han er engelsk eller amerikansk I cannot make out whether he is English or American avgjørelse s m 1 (beslutning) decision 2 (ordning) settlement avgjørende adj 1 (utslagsgivende) decisive 2 (endelig) final avgrense v limit, delimit, demarcate avgrensning s m limitation, delimitation, demarcation avgrunn s m abyss avgud s m idol avgå v (om tog) leave; (om skip også) sail avgå ved døden die, pass away av gårde adv → av avhandling s m/f paper; dissertation, thesis, treatise avhenge v avhenge av depend on; det avhenger av været that depends on the weather avhengig adj 1 dependent; være avhengig av be dependent on 2 (især om rusmidler) addicted; han er avhengig av heroin/sjokolade he is addicted to heroin/ chocolate avhengighet s m 1 dependence 2 (ved rusmidler) addiction avhold s n abstinence avholde v 1 (arrangere, holde) hold; arrange, organize 2 (hindre) prevent, restrain avholde seg fra å gjøre noe abstain from doing something, refrain from doing something avholdskvinne s m/f teetotaller, teetotaler (amer) avholdsmann s m teetotaller, teetotaler (amer)

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 416

avløp

avholdt adj popular, well-liked; hun er meget avholdt av sine elever she is very popular with her pupils avhopper s m (pol) defector avhør s n (jur) examination, interrogation; hearing, questioning avhøre v examine, interrogate; question avis s m newspaper, paper; avisen for i dag today's paper avisbud s n paper boy, paper girl avispapir s n 1 (til å trykke aviser på) newsprint 2 (gamle aviser) old newspapers avkall s n (jur) waiver gi avkall på noe give up something avkastning s m 1 (utbytte) return, yield; proceeds 2 (fortjeneste) profit avkjøle v cool; chill, ice avklare v clarify avklaring s m/f clarification avkobling s m/f relaxation avkom s n offspring, progeny avkrefte v (avsanne) invalidate, disprove avkreftet adj weakened avkrok s m remote place, backwoods (amer) avl s m breeding avlang adj oblong avlaste v relieve avlastning s m relief avle v (dyrke) grow, raise avlede v (lede bort) divert; avlede oppmerksomheten divert the attention avlegge v avlegge ed take the oath avlegge en prøve (og bestå) pass a test avlegge et besøk pay a visit avlegge et løfte make a promise avlegge regnskap give an account avleggs adj antiquated, dated, obsolete; out of date avleiring s m/f deposit, depositing avlese v read avlevere v deliver avlevering s m/f delivery avling s m/f crop avlive v kill; put down, put to death avlukke s n box, compartment, cubicle avlyse v call off; cancel; møtet ble avlyst the meeting was called off avlysning s m cancellation, cancelation (amer) avlytte v bug; (om telefon) tap avløp s n 1 (for væsker) outlet 2 (avløpsrør) drain

16/03/16 15:28


avløpsrør

417

få/gi avløp for (om følelser) give vent to avløpsrør s n outlet pipe; discharge pipe, sewer pipe avløse v 1 (i et arbeid) relieve; hvem skal avløse deg? who is relieving you? 2 (erstatte, følge etter) replace, succeed avløser s m replacement, successor avløsning s m relief avmagret adj emaciated avmakt s m/f (maktesløshet) impotence, powerlessness avmektig adj impotent, powerless; avmektig raseri impotent rage avmålt adj (fig: reservert, stiv) reserved avokado s m (bot) avocado avpasse v avpasse etter adapt to, adjust to avreise s m departure, start; hennes avreise til London her departure for London avrunde v round off avrusning s m detoxification (dgl), detoxication; detox avsats s m 1 (trappeavsats) landing 2 (berghylle o.l.) ledge avse v spare; avse tid til find time to avsender s m sender avsetning s m sale avsette v 1 (avskjedige) dismiss; han ble avsatt he was dismissed 2 (om monark) dethrone 3 (avleire) deposit avsi v pronounce, pass avsi dom over pass sentence upon avsides adj out-of-the-way; remote avskaffe v abolish; do away with avskaffelse s m abolition avskjed s m 1 (farvel) leave 2 (det å skilles) parting; avskjeden mellom dem their parting 3 (det å slutte i jobben) discharge, dismissal få avskjed (miste jobben) be dismissed ta avskjed med take leave of avskjære v 1 (stenge) cut off 2 (hindre) prevent avskrekkende adj 1 deterrent, deterring; ha en avskrekkende virkning have a deterrent effect 2 discouraging avskrift s m copy; ta en avskrift av make a copy of

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 417

avstemning

avsky1 s m disgust, dislike få avsky for take a dislike to, come to hate avsky2 v detest, loathe; hate avskyelig adj abominable, detestable; hateful; nasty, odious avskåret adj cut off; isolated; avskårne blomster cut flowers avslag s n 1 (nekting) refusal 2 (prisreduksjon) discount, reduction få avslag be refused, be met with a refusal avslapning s m relaxation avslappende adj relaxing avslappet adj relaxed avslutning s m finish, termination; conclusion avslutte v finish, terminate avsløre v (røpe) reveal; avsløre en hemmelighet reveal a secret avslørende adj revealing, tell-tale, eyeopening avsløring s m/f disclosure; exposure avslå v decline; refuse; turn down; avslå en anmodning refuse a request; hun avslo innbydelsen she declined the invitation avsmak s m distaste få avsmak for acquire a distaste for avsnitt s n 1 (i tekst) paragraph 2 (del, parti) section 3 (tidsrom) period avspark s n kick-off avspasere v take time off (instead of being paid for overtime) avspeile v mirror, reflect avspenning s m 1 (avslapning) relaxation 2 (politisk) détente avsperre v bar, block; (med tau) cordon off, rope off avsperret adj barred, blocked; roped off avsperring s m/f bar, barrier; (foretatt av politiet) cordon avspise v avspise med put off with; vi ble avspist med 50 pund we were put off with £50 avsporing s m/f derailing, sidetracking; (fig også) derailment avstamning s m descent avstand s m distance; i en avstand av to kilometer at a distance of two kilometres på avstand at a distance av sted adv → av avstemning s m vote, voting foreta/holde avstemning take a vote

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


avstigning

418

skriftlig avstemning voting by ballot avstigning s m alighting, dismounting avstikker s m detour avstraffelse s m punishment avstumpet adj blunt, blunted, obtuse avstøpning s m cast, casting avstå v 1 (unnlate) refrain from; jeg avstod fra å gjøre det I refrained from doing it 2 (gi fra seg) give up; surrender av syne adv → av avta v decrease; go down avtale1 s m 1 (overenskomst) agreement; arrangement 2 (avtale om å møtes) appointment; jeg har truffet en avtale med henne om å møtes kl. 6 I have made an appointment to meet her at 6 o'clock avlyse en avtale cancel an appointment bryte en avtale break an agreement holde en avtale keep an agreement avtale2 v arrange, agree; vi avtalte å dra til Bergen we agreed to go to Bergen avtalt adj arranged; agreed upon; det avtalte tidspunkt the time (of day) agreed upon avtjene v avtjene verneplikt serve as a soldier avtrekker s m trigger trykke på avtrekkeren pull the trigger avtroppende adj outgoing, departing avtrykk s n 1 (spor o.l.) imprint, print 2 (trykt gjengivelse) copy, print avvei s m komme på avveier go astray avveie v weigh avvekslende adj varied; alternating, changing avveksling s m/f variation til en avveksling for a change trenge (til) avveksling need a change avvenning s m/f (om rus- og stoffmisbrukere) cure avvente v await; wait for avverge v avert avvik s n deviation, difference; departure avvike v 1 (vike av) deviate 2 (ikke stemme overens) differ avvikende adj deviating, different avvikle v (avslutte) wind up avvikling s m/f winding up avvise v 1 (nekte adgang) refuse; turn away 2 (avslå) decline, refuse; han avviste tilbudet he declined the offer

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 418

bagasjeutlevering

3 (forkaste) reject; planen min ble avvist my plan was rejected 4 (tilbakevise) deny 5 (opptre kjølig) reject avvisning s m rejection, dismissal avvæpne v disarm avvæpning s m disarmament

B b, B s (bokstaven) b, B bable v babble babord s port (side) baby s m baby bacon s n bacon; en skive bacon a rasher bad s n 1 (innendørs) bath 2 (utendørs) bathe, swim 3 (baderom) bath, bathroom; et rom med bad a room with a bath ta et bad have a bath, take a bath bade v 1 have/take a bath; (utendørs) bathe; go bathing; go for a swim 2 (skylle, vaske) bathe badebukse, badebukser s m/f ( fl) bathing trunks, (men's) swimming suit (amer) badedrakt s m/f bathing costume, bathing suit; swimsuit badekar s n bathtub badekåpe s m/f bathrobe badeplass s m bathing beach, bathing place baderom s n bathroom badested s n seaside resort badestrand s m/f bathing beach bading s m/f bathing badminton s m (sport) badminton badstue s m/f sauna; Finnish steam bath bag s m bag bagasje s m luggage, baggage bagasjebrett s n (på sykkel) (luggage) carrier; rack bagasjehylle s m/f luggage rack bagasjeoppbevaring s m/f (på jernbanestasjon) left-luggage (office); checkroom (amer) bagasjerom s n (i bil) boot (brit), trunk (amer) bagasjeutlevering s m/f (på flyplass) baggage reclaim

16/03/16 15:28


bagatell

419

bagatell s m trifle bagatellisere v minimize; make light of bagatellmessig adj trifling bajonett s m bayonet bak1 s m 1 backside, behind, bottom, bum; (hum også) posterior 2 (buksebak) seat bak2 prep behind; at the back of; han stod bak meg he stood behind me; hagen lå bak huset the garden was at the back of the house bakbein, bakben s n hind leg bakdel s m 1 (bakpart på dyr) haunches, hindquarters 2 (dgl: ulempe) drawback bakdør s m/f back door bake v bake; han bakte en kake he baked/made a cake bakenfor prep behind; at the back of bakepulver s n baking powder

bakhånd

baker s m baker; vi gikk til bakeren we went to the baker's bakeri s n bakery; baker's shop; bakehouse bakerst1 adj 1 backmost, hindmost; at the back 2 (som adverb) at the back; stå bakerst stand at the back; (som substantiv) de bakerste those at the back bakerst2 prep at the back; bakerst i salen at the back of the hall bakfra adv from behind; sett bakfra seen from behind bakgate s m/f (back) alley, back street bakgrunn s m background bakgård s m backyard, rear court (amer) bakhold s n ambush ligge i bakhold wait in ambush, lie in ambush bakhånd s m/f ha i bakhånd 1 have in reserve

A B C D E F G H I J K L M N O

Baby

P Q R

dummy towel

S

baby

T U V

ointment bubble bath

W X

changing table

bathtub

Y Z

nappy

Æ Ø

baby wipe

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 419

Å

16/03/16 15:28


baki 2 (om noe hemmelig el overraskende) have something up one's sleeve baki, bak i prep in the back (of), at the back (of) bakke s m 1 (haug, stigning) hill; rising ground 2 (mark) ground på bar bakke at the end of one's resources bakketopp s m hilltop baklengs adv backwards baklomme s m/f hip pocket baklykt s m/f tail light baklås s m gå i baklås jam bakmann s m backer; wirepuller (amer, dgl) bakom prep behind; at the back of bakover adv backwards bakre adj hinder, rear bakrom s n back room bakrus s m være i bakrus have a hangover baksete s n rear seat; back seat; (på motorsykkel) pillion bakside s m/f back; rear; reverse side; på baksiden av konvolutten on the back of the envelope; på baksiden av huset at the rear of the house baksmell s n unpleasant surprise, blow baksnakke v → baktale bakst s m 1 (det å bake) baking 2 (bakverk) bakery bakstreversk adj reactionary baktale v malign, asperse, speak ill of someone behind his back; (ærekrenke) slander baktalelse s m slander, gossip, backbiting; aspersion; (dgl også) mud-slinging baktanke s m ulterior motive bakterie s m bacterium; (dgl også) germ baktropp s m danne baktroppen bring up the rear bakvei s m back way gå bakveier use underhand means bakvendt adv 1 (snudd) backwards; turned the wrong way 2 (upraktisk) awkward bakverk s n (kaker) cakes, pastry balanse s m balance; hun mistet balansen she lost her balance balansere v balance balje s m/f tub balkong s m balcony; (i teater) dress circle, gallery ball1 s n (dans) dance; (større) ball; på et ball at a dance ball2 s m ball; spille ball play ball

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 420

420

banke

ballade s m 1 (vise) ballad 2 (spetakkel) row, fuss; han laget ballade he kicked up a row ballast s m ballast ballett s m ballet ballettdanser s m, ballettdanserinne m/f ballet dancer ballettsko s m ballet shoe ballong s m balloon ballsal s m ballroom balsam s m balsam, balm bambus s m bamboo bamse s m 1 (bjørn) bear 2 (leketøy) teddy bear banal adj banal, commonplace banan s m banana bananskall s n banana skin, banana peel (amer) band s n 1 → bånd 2 (danseorkester) band bandasje s m bandage bandasjere v bandage, dress bande s m gang banditt s m bandit, gangster; crook bane1 s m 1 (vei) course, path 2 (jernbane) railway; railroad (amer) 3 (idrettsbane) ground, field 4 (løpebane på idrettsplass) track 5 (galoppbane, travbane) racecourse, turf 6 (livsløp) career 7 (planets, satellitts bane) orbit bringe noe på bane bring up a subject bane2 v bane seg vei 1 make one's way; han banet seg vei he made his way 2 (ved motstand) force one's way; han banet seg vei he forced his way banebrytende adj epoch-making banebrytende arbeid pioneer work Bangladesh (geogr) Bangladesh banjo s m banjo bank1 s m (sparebank el.l.) bank; sette penger i banken pay/put money into the bank; make a deposit; jeg skal i banken I am going to the bank bank2 s m (juling) beating, hiding bankansatt s m bank-employed bankboks s m safe-deposit box banke1 s m 1 (grunt havområde) bank 2 (opphopning av skyer el tåke) bank

16/03/16 15:28


banke banke2 v 1 (slå) beat, knock; (ganske lett) tap; det banker (på døren) somebody is knocking; vi banket på døren we knocked at the door 2 (denge) beat, thrash 3 (om hjerte) beat, pound bank i bordet! touch wood! med bankende hjerte with a pounding heart bankerott adj bankrupt; gå bankerott go bankrupt bankett s m banquet bankkonto s m bank account bankkort s n bank card bankran s n bank robbery bankraner s m bank robber banne v swear; curse banner s n banner bannlyse v 1 (forby) ban, forbid 2 (lyse i bann) excommunicate bar1 s m (skjenkedisk) bar bar2 adj (naken, utildekket) bare; det er bart (ute) there is no snow (outside) barbarisk adj 1 (usivilisert) barbarian 2 (grusom) barbarous barbeint, barbent adj 1 barefoot, barefooted 2 (som adverb) barefoot gå barbeint go barefoot barberblad s n razor blade barbere v shave barbere seg shave barberhøvel s m (safety) razor barbermaskin s m electric shaver, electric razor barberskum s n shaving foam bardun s m stay; rope, wire bardus adv unexpected, suddenly bare adv only, just; bare én gang just once; bare for moro skyld just for the fun of it; for bare livet for dear life; om bare far gir meg lov if only father allows it barføtt adj barefoot, barefooted bark s m (på trær) bark barket adj (brun, værbitt) tanned, weatherbeaten barm s m (bryst) bosom barmhjertig adj 1 (det motsatte av hard og nådeløs) merciful 2 (godgjørende) charitable 3 (medlidende) compassionate barmhjertighet s m/f mercy

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 421

421

basar

barn s n child; (spedbarn) baby; de har mange barn they have a large family; han har kone og barn he has a wife and family barndom s m childhood; fra barndommen av from childhood barndomsvenn s m, barndomsvenninne m/f childhood friend barnebarn s n grandchild barnebidrag s n maintenance (for children); child support payment (amer) barnebillett s m half (ticket), child's ticket barnebok s m/f children’s book barnedåp s m christening, (infant) baptism barnehage s m kindergarten barnehjem s n orphanage; children's home barneklær s (fl) children’s clothes, children’s clothing barnemat s m baby food, infant food det er bare barnemat that is child's play barneoppdragelse s m bringing up of children, child raising barnepike s m/f nanny, nursemaid, nurse barnerik adj having a large family barnerom s n nursery barnesang s m children’s song barnesykdom s m children’s disease barnesykdommer (i overført betydning) teething problems barnetrygd s m/f family allowance barnevakt s m babysitter, sitter barnevern s n child care barnevogn s m/f pram, baby carriage (amer) barnløshet s m childlessness barnsben s fra barnsben (av) from a child, from childhood, since childhood barnslig adj childish barometer s n barometer baron s m baron baronesse s m/f baroness barriere s m barrier barrikade s m barricade barrikadere v barricade barsel s m childbirth barsk adj 1 (om vesen) harsh, stern, rough; barske ord harsh words 2 (om blikk og utseende) fierce, stern; (om smil ofte) grim 3 (om klima) severe, rough bart s m moustache bartender s m bartender, barman bartre s n conifer basal adj basal basar s m bazaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


base base1 s m (mil) base base2 s m (kjemi) base basere v base; basere på base (up)on basill s m bacillus, germ basis s m basis basketak s n fight, struggle bass s m bass; synge bass sing bass basseng s n 1 (utendørs svømmebasseng) swimming pool; (innendørs svømmebad) swimming bath (brit); swimming pool 2 (havnebasseng) basin 3 (større vannsamling) reservoir bast s m bass, bast basta adv og dermed basta! and that's flat!, and that's that!, period! bastant adj 1 (svær) good-sized 2 (håndfast) solid, heavy-handed bastard s m 1 (krysning) hybrid, crossbreed 2 (kjøter) mongrel baste v bastet og bundet tied and bound basun s m trombone bataljon s m (mil) battalion batteri s n battery batteridrevet adj battery-operated, batterypowered baug s m bow bauta, bautastein s m (stone) monument bavian s m baboon B-dur s m (mus) B major (OBS: I engelsk og amerikansk besifring og notasjon står B, b vanligvis for H, h) be v 1 (anmode) ask; (især bønnfallende) beg; hun bad meg komme she asked me to come; de bad meg om hjelp they begged me for help 2 (oppfordre) tell; be henne komme hit bort tell her to come over here 3 (be inntrengende) implore 4 (be til Gud) pray; say one's prayers; han bad til Gud om hjelp he prayed to God for help 5 (invitere) ask, invite bearbeide v 1 (med hender eller maskiner) process, work 2 (tilpasse) adapt 3 (forsøke å overtale) press; persuade bearbeidelse s m processing, working; adaption bebodd adj (om hus, leilighet) occupied beboelig adj (om hus, leilighet) fit to live in, habitable

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 422

422

bedøve

beboer s m (av hus, leilighet) occupant bebreide v reproach; blame bebreidelse s m reproach bebreidende adj reproachful bebyggelse s m 1 (bygninger) buildings, houses 2 (bebygd område) built-up area, developed area bed s n bed bedagelig adj leisurely; sedate, staid; i et bedagelig tempo at a leisurely pace bedende adj entreating, pleading bedervet adj 1 (om mat) bad, spoilt; lett bedervet slightly off 2 (moralsk) depraved, rotten bedra v 1 cheat, swindle; han bedrog meg for mange penger he cheated/swindled me out of a lot of money 2 (i kjærlighet) deceive, be unfaithful to; cheat on (dgl) bedrager s m swindler, imposter bedrageri s n imposture, swindle; fraud bedragersk adj fraudulent; deceitful, deceitfull (amer), treacherous bedre1 v better, improve bedre seg improve, get better bedre2 adj adv better; bli bedre be better; become better; improve; gjøre bedre make better; improve; en bedre middag a very good dinner; han har det bedre i dag he is better today; min bil er bedre enn din my car is better than yours bedrestilt adj better off; rather well-to-do bedrift s m 1 (foretak) company, enterprise, concern 2 (prestasjon) achievement, exploit, feat bedriftsøkonomi s m business economics; business administration bedring s m/f 1 (det å bli bedre) improvement; change for the better 2 (helbredelse) recovery god bedring! I hope you will soon be better bedrive v commit, do bedrøvelig adj 1 (trist) sad 2 (ynkelig) miserable bedrøvet adj sad, sorrowful; grieved; han ble dypt bedrøvet ved å høre om ulykken he was deeply grieved to hear of the accident bedugget adj tipsy bedømme v judge bedømmelse s m judgement bedøve v 1 (under legebehandling) anesthetize,

16/03/16 15:28


bedøvelse

423

anaesthetize; give an anesthetic/anaesthetic 2 (gjøre bevisstløs) stun bedøvelse s m anesthesia, anaesthesia, narcosis bedøvet adj 1 (under operasjon) anesthetized, anaesthetized 2 (bevisstløs) stunned bedårende adj charming befal s (koll) officers befale v (gi ordre) command, order; befale over command befaling s m/f command, order; etter hans befaling by his orders; på hans befaling at his command befaring s m/f (inspeksjon) inspection; survey befatning s m dealings (fl) befatte v befatte seg med have to do with, occupy oneself with befeste v (styrke) consolidate, secure, strengthen befinne v befinne seg 1 (holde til, være) be; jeg vet ikke hvor han befinner seg I do not know where he is 2 (ha det, trives) be, feel; befinne seg bra feel quite well befolket adj populated; tett befolket densely populated befolkning s m population befri v 1 (sette i frihet) free, set free, release; vi befridde fangene we set the prisoners free 2 (ved beleiring) relieve befrielse s m release, relief; det føltes som en befrielse it was felt as a relief befruktning s m fertilization; kunstig befruktning insemination beføle v feel (up); finger, paw begavelse s m 1 (evner, talent) gifts, powers, talent, talents 2 (begavet person) gifted person begavet adj gifted, talented begeistre v enthuse, inspire; excite begeistret adj enthusiastic, keen, excited; hun ble begeistret for tanken she became enthusiastic about the idea; han var ikke særlig begeistret for det he did not think much of it begeistring s m/f enthusiasm, excitement beger s n cup begeret er fullt the cup is full begge pron both; (hver især av to) either; begge to both of them; either of them; begge (de to) jentene er flinke nok til å greie eksamen either of

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 423

behagelig

the girls is clever enough to pass the exam; de er begge døde both of them are dead; they are both dead; vi gikk begge both of us went; we both went; to menn som begge var sjøfolk two men who were both sailors; two men both of whom were sailors begi v begi seg av sted set out begi seg på vei set out, start begi seg til go to begivenhet s m event, happening; occurrence; dagens begivenheter the events of the day begivenhetsrik adj eventful begjær s n 1 (sterk trang) desire, craving 2 (erotisk) lust begjære v 1 (ønske sterkt) desire 2 (erotisk) lust after begrave v bury; han ble begravet i hjembyen (sin) he was buried in his native town begravelse s m 1 (seremoni) funeral 2 (det å begrave) burial begrense v limit, confine begrenset adj limited, restricted begrensning s m limitation, restriction kjenne sin begrensning know one's limitations begrep s n concept, idea; notion begripe v grasp, understand, comprehend, take in; det er ikke til å begripe it is incomprehensible begrunne v state the reasons for begrunnelse s m grounds, reasons begynne v begin, start; commence; de begynte å le they began to laugh; det begynner å bli mørkt it is starting to get dark til å begynne med to begin with, at first begynnelse s m beginning, start; outset fra begynnelsen from the outset, from the very start i begynnelsen at the beginning, in the beginning begynnende adj beginning, incipient begå v commit; make begå en feil make a mistake begå en forbrytelse commit a crime begå selvmord commit suicide behag s n pleasure etter behag at pleasure, as you like, according to taste behagelig adj 1 (hyggelig) pleasant, agreeable; en behagelig overraskelse an agreeable surprise; a pleasant surprise

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


behandle 2 (bekvem) comfortable; en behagelig stol a comfortable chair 3 (tiltalende) attractive behandle v 1 treat; de behandlet meg godt they treated me well 2 (håndtere) handle behandling s m/f treatment beherske v (mestre) master; hun behersket emnet she mastered the subject beherske seg (styre seg) control; han klarte ikke å beherske seg he could not control himself jeg kan beherske meg (styre sin begeistring) I think I'll pass behersket adj (rolig, sindig) controlled, restrained; moderate behjelpelig adj være behjelpelig help, assist behold s i behold intact, safe i god behold vi kom hjem i god behold we came home safe and sound; varene ankom i god behold the goods arrived in good condition beholde v keep; kan jeg beholde denne boka? may I keep this book? beholder s m container; (tank) tank beholdning s m 1 (forråd) supply, supplies 2 (lager) stock 3 (penger) cash behov s n 1 (det en trenger) needs, need, requirement 2 (etterspørsel) demand; det er stort behov for det there is a great demand for it behøve v 1 (ha behov for) need, want; require; har du alt du behøver? have you got everything you want?; are you all set? (amer) 2 (være nødt til) need; have (got) to; behøver jeg å fortelle deg alt? need I tell you everything?; du behøver ikke å betale you need not pay det behøves ikke it is not necessary om det behøves if (it is) necessary behå s m bra, brassiere beige s adj beige bein1, ben s n 1 (knokkel) bone; han er bare skinn og be(i)n he is all skin and bone 2 (mellom hofte og ankel) leg; jeg brakk beinet I broke my leg 3 (fot) foot; han var kald på beina his feet were cold 4 (på møbler el.l.) leg stå på egne bein stand on one's own feet bein2, ben adj straight; beint fram straight on

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 424

424

beklagelig

beinbrudd, benbrudd s n fracture beinbygning, benbygning s m bone structure beinmarg, benmarg s m bone marrow beinrangel, benrangel s n (dgl) skeleton beinskjørhet, benskjørhet s m/f (med) brittle bone disease; osteoporosis beinveg s m short cut beist s n 1 (både dyr og mennesker) beast 2 (mennesker) brute beit s f i beit for in need of være i beit be in a tight place beite1 s n pasture beite2 v graze beitemark s m/f grazing land; pasture bekjempe v fight, oppose bekjempelse s m fight; bekjempelsen av sykdom the fight against disease bekjenne v 1 (innrømme) admit; confess 2 (skrifte) confess; han bekjente sine synder he confessed his sins bekjennelse s m 1 (tilståelse) confession 2 (skriftemål) confession 3 (trosbekjennelse) creed bekjent1 s m acquaintance, friend bekjent2 adj meg bekjent as far as I know bekjentgjøre v announce; make known; make public bekjentgjørelse s m, bekjentgjøring m/f announcement bekjentskap s n acquaintance; jeg stiftet bekjentskap med hele familien I became acquainted with the whole family bekjentskapskrets s m (circle of) acquaintances bekk s m brook, brooklet; creek (amer) bekken s n 1 (legemsdel) pelvis 2 (musikkinstrument) cymbal 3 (sykebekken) bedpan beklage v (være lei for) regret, be sorry; jeg beklager at jeg ikke kan hjelpe Dem I regret (that) I cannot help you; jeg beklager det som er skjedd I am sorry that this should have happened beklage seg over complain of, complain about; han beklaget seg til meg over gutten he complained to me about the boy beklagelig adj regrettable; deplorable, unfortunate; en beklagelig hendelse an unfortunate incident

16/03/16 15:28


beklageligvis beklageligvis adv regrettably; deplorably, unfortunately beklagelse s m 1 jeg hører til min beklagelse at din kone er syk I hear with regret that your wife is ill 2 (klage) complaint bekledning s m clothing bekoste v pay for bekostning s m expense på bekostning av at the expense of på min bekostning at my expense bekrefte v 1 (bevitne riktigheten av) attest, verify 2 (stadfeste) confirm bekreftelse s m confirmation bekreftende adj affirmative; confirming; (som adverb) in the affirmative bekvem adj comfortable; convenient bekvemmelighet s m comfort, convenience; amenity, facility bekymre v worry, trouble; jeg er bekymret for fremtiden I am worried about the future bekymre seg worry, care; det bekymrer jeg meg ikke om I don't let that worry me; hvem bekymrer seg vel om det? who cares about that? bekymret adj anxious, worried; concerned bekymring s m worry, anxiety; concern belage v belage seg på prepare (oneself) for belaste v 1 weigh down; strain 2 (om konto) charge, debit; belast min konto for det please charge it to my account belastet adj han/hun er arvelig belastet it runs in the family belastning s m strain, load belegg s n coat, coating beleilig adj convenient beleire v besiege beleiring s m/f siege beleven adj courteous belg s m 1 (bot) pod 2 (blåsebelg) bellows Belgia (geogr) Belgium belgier s m Belgian belgisk adj Belgian beliggenhet s m location; position belje1 v (brøle, rope) bellow, roar belje2 v belje i seg (drikke fort og i svære slurker) gulp down, swill belte s n belt, girdle beltespenne s n belt buckle beltested s n

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 425

425

beredt

under beltestedet below the belt belyse v 1 (lyse på) illuminate; light up 2 (forklare, kaste lys over) illustrate; throw light on belysning s m 1 (lys) illumination, lighting 2 (forklaring) illustration belære v (neds: lekse opp for) lecture belærende adj (doserende) didactic belønne v reward belønning s m reward; utlove en belønning offer a reward beløp s n amount; hele beløpet the total amount beløpe v beløpe seg til amount to bemanne v man bemanning s m (mannskap) crew bemektige v bemektige seg take possession of, seize (upon) bemerke v observe, remark, point out bemerkelsesverdig adj remarkable bemerkning s m remark, comment ben s adj → bein bende v bend benekte v deny benektende adj 1 negative; et benektende svar a negative answer 2 (som adverb) in the negative; hun svarte benektende she answered in the negative benk s m bench; (uten rygg også) form benke v benke seg seat, sit (down) benkerad s m/f row bensin s m (drivstoff) fuel; (til bilmotor) petrol; gasoline (amer); gas bensinstasjon s m filling station, petrol station, gas station (amer); garage benytte v use; make use of benytte anledningen take the opportunity benytte seg av avail oneself of, take advantage of benåde v pardon; (ved dødsstraff) reprieve benådning s m mercy, pardon; (ved dødsstraff) reprieve beordre v command, order beordring s m command beplantning s m (beplantet område) a planted area, plantation beredskap s m preparedness i beredskap in readiness, on the alert beredt adj prepared, ready

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


beregne

426

beregne v 1 (regne ut) calculate 2 (forlange som pris) charge; vi beregner oss 10 % we charge 10 per cent beregnende adj calculating, scheming beregning s m calculation bereist adj travelled, traveled (amer); han er meget bereist he has travelled widely beretning s m 1 (fortelling) narrative 2 (rapport) report, account; han avla en beretning om sin reise he gave an account of his journey berette v tell, relate berettigelse s m right; justification, legitimation berettiget adj være berettiget til have a right to, be entitled to berg s n mountain bergart s m rock type berge v rescue, save; (sjø) salvage berging s m/f rescue, saving; (sjø) salvage bergverk s n mine berike v enrich berikelse s m enrichment bero v bero på 1 (skyldes) be due to 2 (komme an på) depend on berolige v calm (down); quiet, soothe; reassure beroligende adj soothing beroligende middel sedative berusende adj intoxicating beruset adj intoxicated; drunk (dgl) bli beruset av get drunk on beryktet adj notorious berømme v praise berømmelse s m (det å være berømt) fame berømt adj famous; renowned, well-known; celebrated berømthet s m (person) celebrity berøre v 1 (røre ved) touch 2 (angå, påvirke) affect; det berører meg personlig it affects me personally 3 (omtale) touch on; han berørte ikke den siden av saken he did not touch on that side of the matter berøring s m/f touch, contact besatt adj 1 (okkupert) occupied 2 (om stilling) filled; stillingen er besatt the position has been filled 3 (forhekset, oppslukt) obsessed, possessed; besatt av obsessed by; possessed by

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 426

beslag

besegle v seal; deres skjebne var beseglet their fate was sealed beseire v beat, defeat; conquer besetning s m 1 (på skip) crew 2 (mil) garrison 3 (husdyr) livestock 4 (pynt på klær) trimmings besette v (okkupere) occupy besettelse s m 1 (okkupasjon) occupation 2 (mani) obsession besinne v besinne seg restrain oneself, compose oneself, collect oneself, think better of it, think twice besinnelse s m composure miste besinnelsen lose one's temper, lose one's composure besitte v have, possess besittelse s m possession ta i besittelse take possession of, occupy være i besittelse av be in possession of, possess besk adj acrid, bitter beskatning s m taxation beskatte v (skattelegge) tax beskjed s m 1 (melding) message; det er en beskjed til deg (her) there is a message for you; jeg fikk beskjed om å gjøre det I was told to do it 2 (opplysning) information beskjeden adj modest beskjedenhet s m modesty i all beskjedenhet in all modesty beskjeftige v (holde beskjeftiget) engage beskjeftige seg med occupy oneself with beskrive v describe beskrivelse s m description beskylde v beskylde en for noe accuse somebody of something; han beskyldte gutten for tyveri he accused the boy of theft beskyldning s m accusation; (anklage) allegation beskytte v 1 protect; beskytte mot protect from; protect against 2 (gi ly) shelter beskyttelse s m 1 protection 2 (ly) shelter beskyttende adj protective beslag s n 1 (av metall) (metal) fittings

16/03/16 15:28


beslaglegge 2 (det å beslaglegge) confiscation legge beslag på (oppta) occupy, take up; arbeidet la beslag på all hans tid the work took up all his time beslaglegge v confiscate beslektet adj related; beslektet med related to beslutning s m decision, resolution fatte en beslutning pass a resolution komme til en beslutning reach a decision, come to a decision ta en beslutning make up one's mind beslutte v decide, resolve; make up one's mind besluttsom adj resolute besluttsomhet s m resolution, resoluteness besparelse s m saving, economy best adj best; det beste du kan gjøre the best thing you can do; du gjør best i å bli you had better stay; hun er den beste she is the best (woman) gjøre det beste ut av noe make the best of something gjøre sitt beste try one's best håpe det beste hope for the best i beste fall at best bestand s m (av dyr) population bestanddel s m part; component, element bestandig adv 1 (alltid) always 2 (stadig) constantly for bestandig for good, forever beste s n (gagn) advantage, benefit, good til ens eget beste for one's own good bestefar s m grandfather besteforeldre s (fl) grandparents bestemme v 1 (avgjøre) decide, determine; make up one's mind; det må du bestemme that is for you to decide 2 (fastsette) fix; han bestemte prisen he fixed the price bestemme seg for make up one's mind to, decide on; hun har bestemt seg for å reise she has made up her mind to leave; vi har bestemt oss for den lille bilen we have decided on the small car bestemmelse s m 1 (avgjørelse) decision 2 (påbud) regulation bestemor s m/f grandmother bestemt adj 1 (energisk, viljesterk) determined 2 (spesiell) specific; i en bestemt hensikt for a specific purpose 3 (viss, nærmere omtalt) certain; på bestemte dager on certain days 4 jeg vet det ikke bestemt I don't know for

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 427

427

besøke

certain; jeg tror bestemt at de kommer I am certain they are coming bestialsk adj bestial bestige v climb, mount; ascend; bestige et fjell climb a mountain; bestige tronen ascend the throne bestikk s n (spiseredskap) cutlery, flatware (amer) bestikke v (bruke bestikkelser) bribe bestikkelse s m bribery; bribe ta imot bestikkelser take a bribe bestille v 1 (tinge) order; bestille billett(er) book; han bestilte en dress he ordered a suit 2 (gjøre, utføre) do; jeg hadde ingenting å bestille I had nothing to do bestilling s m/f (ordre) order bestrebe v bestrebe seg på endeavour, endeavor (amer), try hard, work hard; hun bestrebet seg for å hjelpe meg she endeavoured to help me bestrebelse s m effort, endeavour, endeavor (amer) bestride v deny, dispute bestyre v manage; be in charge of; hun bestyrer butikken she is in charge of the shop bestyrer s m manager; (om kvinne) manageress bestyrtet adj dismayed; alarmed bestå v (greie eksamen) pass; hun bestod eksamen she passed the examination bestå av consist of; bronse består av kobber og tinn bronze consists of copper and tin besvare v answer, reply to besvarelse s m (oppgavesvar) paper; answer besvime v faint, swoon, pass out besvimelse s m faint; fainting fit; swoon besvær s n 1 (anstrengelse) effort; uten besvær without effort 2 (bry) trouble, inconvenience; var det til mye besvær for deg? did it give you much trouble? 3 (vanskelighet) difficulty; jeg hadde noe besvær med å lese brevet I had some difficulty in reading the letter besværlig adj 1 (anstrengende) tiresome 2 (brysom) troublesome 3 (vanskelig) difficult, hard besynderlig adj strange; odd, queer; curious; besynderlig nok oddly enough besøk s n visit; et besøk i England a visit to England; jeg avla ham et besøk I paid him a visit; (om kortere visitt) I called on him besøke v 1 visit, pay a visit to; vi besøkte Tower we paid a

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


besøkende visit to the Tower 2 (oppsøke) (come to) see; når kommer du og besøker meg? when are you coming to see me? 3 (se til, kortere visitt) call on; jeg har nettopp besøkt min gamle tante I have just called on my old aunt besøkende s m visitor besørge v see to; jeg skal nok besørge det I'll see to it betakke v betakke seg decline, refuse betale v pay; hvor mye blir det å betale? how much is it? betale for pay for; jeg betalte for boka I paid for the book; hun betalte meg for å gjøre det she paid me to do it betaling s m/f 1 payment; han fikk en sjekk som betaling for sine tjenester he got a cheque in payment of his services 2 (lønn) pay betatt adj 1 (fascinert) fascinated 2 (forelsket) infatuated betegnelse s m name betegnende adj characteristic; betegnende nok characteristically betenke v (overveie) consider betenke seg 1 (tenke seg om) think it over 2 (nøle) hesitate; uten å betenke seg without hesitation betenkelig adj alarming; critical, serious; dangerous betenkelighet s m doubt, hesitation; scruple betenkning s m (overveielse) consideration, reflection betenkt adj 1 (bekymret) uneasy 2 (ettertenksom) thoughtful betennelse s m inflammation betent adj inflamed; betent sår septic wound betingelse s m condition, term; de godtok mine betingelser they accepted my terms på betingelse av at on (the) condition that betingelsesløs adj unconditional betinget adj conditional betinget dom suspended sentence betjene v 1 (maskiner el.l.) operate, run 2 (ekspedere) attend, serve; kunden ble betjent av en ung mann the customer was attended to by a young man betjening s m (serving) staff betjent s m

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 428

428

bevaring

1 ≈ attendant; servant 2 (i politiet) policeman betong s m concrete betrakte v (se på) look at; regard, view betrakte som look upon as, consider (to be), regard as; jeg betrakter ham som min beste venn I look upon him as my best friend betraktelig adj considerable betraktning s m (overveielse) consideration alt tatt i betraktning all things considered i betraktning av considering når alt tas i betraktning when everything is taken into consideration betro v 1 (fortelle i fortrolighet) confide 2 (gi ansvar for) entrust betro seg til confide in betrodd adj confidential, trusted; en betrodd tjener a confidential servant; en betrodd stilling a responsible post betroelse s m confidence betryggende adj reassuring; safe; på betryggende avstand at a safe distance betuttet adj perplexed, confused bety v 1 (ha som betydning) mean; hva betyr dette ordet? what does this word mean?; hva skal dette bety? what is the meaning of this? 2 (være betydningsfull) matter, mean; det har ikke noe å bety it does not matter; ditt vennskap betyr mye for meg your friendship means a great deal to me betydelig adj considerable; et betydelig pengebeløp a considerable sum of money; betydelig større considerably larger betydning s m 1 (mening) meaning, sense; betydningen av et ord the meaning of a word; the sense of a word; i en viss betydning in a sense 2 (viktighet) importance; oppfinnelsen var av stor betydning for jordbruket the invention was of great importance to agriculture; uten betydning of no importance; without importance; of no consequence betydningsfull adj 1 (viktig) important 2 (uttrykksfull) meaning, significant betydningsløs adj insignificant, unimportant beundre v admire beundrer s m admirer beundring s m/f admiration beundringsverdig adj admirable bevare v keep, preserve bevaring s m/f preservation

16/03/16 15:28


bevart

bevart adj kept, preserved; guarded, protected; den gamle bygningen er godt bevart the old building has been well preserved ikke være riktig vel bevart be out of one's mind, be off one's rocker bevege v 1 (flytte) move, stir 2 (gjøre inntrykk på) touch; den triste historien beveget oss sterkt the sad story touched us deeply bevege seg move, stir; bevege seg omkring move about bevegelse s m 1 (en enkelt bevegelse) movement; (med hånden) gesture; han gjorde en plutselig bevegelse he made a sudden movement 2 (det å være i bevegelse) motion 3 (organisasjon) movement 4 (sinnsbevegelse) excitement sette seg i bevegelse start være i bevegelse be in motion bevegelseshemmet adj disabled beveget adj 1 (rørt) moved; stirred; han var beveget til tårer he was moved to tears 2 (begivenhetsrik) dramatic, eventful bever s m (zool) beaver beverte v entertain, treat bevertning s m 1 (det å beverte) entertainment 2 (mat og drikke) food and drinks; refreshments bevilge v grant bevilgning s m (tildeling) grant bevilling s m (tillatelse) licence, license (amer) bevis s n 1 (faktum) evidence; proof; et bevis a piece of evidence 2 (uttrykk for følelser) evidence; proof 3 (bevisgjenstand) exhibit 4 (attest) certificate fellende bevis conclusive evidence, conclusive proof som bevis på noe in proof of something, as a token of something bevise v prove; show beviselig, bevislig adj provable, demonstrable bevismateriale s n evidence bevisst adj 1 (ved bevissthet) conscious 2 (gjennomtenkt) deliberate; en bevisst løgn a deliberate lie bevisstgjøre v make someone more aware, make someone more conscious; raise

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 429

bilde

429

someone’s/one’s consciousness bevissthet s m/f consciousness komme til bevissthet regain consciousness, come to (dgl) miste bevisstheten lose consciousness, become unconscious ved bevissthet conscious bevisstløs adj unconscious bevokte v guard, watch bevoktning s m guard, watch under streng bevoktning closely guarded bevæpne v arm beære v honour, honor (amer), favour, favor (amer); jeg følte meg beæret I felt honoured BH, bh m s bra bi s m → bie bibel s m Bible bibliotek s n library bibliotekar s m librarian bidra v 1 contribute 2 (gi bidrag jevnlig) subscribe bidrag s n 1 contribution 2 (jevnlige bidrag) subscription gi et bidrag til contribute to, make one's contribution to bidragsyter s m 1 contributor 2 (som gir jevnlig) subscriber bie s m/f (insekt) bee bifall s n 1 (applaus) applause; (bifallsrop) cheers 2 (samtykke) approval; han gav saken sitt bifall he approved of the cause bifalle v approve of; agree to, consent to biff s m steak; beefsteak biff med løk steak and onions

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

Beef betyr oksekjøtt. Steak betyr biff.

V W

bifil adj bisexual bikini s m bikini bikkje s f dog bikube s m beehive bil s m car, motor car; automobile (amer); kjøre bil drive a car; drive a motor; se side 428 bilag s n 1 (til brev) enclosure 2 (til regnskap) voucher bilde s n 1 (maleri, tegning) picture; hunden på bildet the

X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


bile

bind

430

mirror

Car

windscreen

turn indicator

windscreen wiper wing bonnet headlight

rim

tyre bumper

dog in the picture; et bilde av jomfru Maria an image of the Virgin Mary 2 (symbol) image; for å tale i bilder to speak in images 3 (fotografi) photo, photograph 4 (portrett) portrait 5 (skildring) picture (se også sammensetninger med 'billed-') bile v go by car; motor bilfører s m driver bilist s m motorist biljard s m billiards bilkjøring s m/f motoring, driving bilkø s m queue of cars/vehicles; line of cars/ vehicles (amer) bille s m (zool) beetle billedbok s m/f picture book billedhugger s m sculptor billedkunst s m (pictorial) art billett s m ticket; kjøpe billett til New York buy a ticket to New York; (med båt eller fly) book a passage for New York; kjøpe billett til en forestilling book a seat to a performance; en billett til "Hamlet" a seat for "Hamlet" billettautomat s m ticket machine billettkontor s n booking office; (i teater) box office billettluke s m/f ticket window billettpris s m 1 (inngangspenger) entrance fee; (price of) admission

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 430

number plate

2 (reisepenger) fare billettsalg s n sale of tickets billettør s m (på buss, trikk) conductor; (om kvinne) conductress billig adj (om pris) inexpensive; (også fig) cheap; reise på billigste måte travel by the cheapest route; vi slapp billig fra det we got off cheap(ly) billigsalg s n sale billion s m billion; trillion (amer) billys s n headlight billøp s n 1 (baneløp) car race, motor race 2 (landeveisløp) car rally, motor rally bilmekaniker s m motor mechanic, automobile mechanic (amer) bilnummer s n registration number; licence number, license number (amer) bilopphuggeri s n (car) breaker’s yard bilskilt s n number plate, license plate (amer) bilsport s m motor racing, motor sport biltrafikk s m (motor) traffic biltur s m (motor) drive, ride; (lengre) excursion (tour, trip) by car bilulykke s m/f motor car accident; car crash bilutleie s m/f car hire service; car rental bilverksted s n garage; repair shop bind s n 1 (bok) volume 2 (bind for øynene) blindfold 3 (bokomslag) dust jacket 4 (sanitetsbind) sanitary towel, sanitary pad,

16/03/16 15:28


binde sanitary napkin (amer) 5 (forbinding) bandage; (fatle) sling binde v 1 (binde fast) bind; tie (up); han bandt hunden he tied up the dog; beina til fangen var bundet sammen the prisoner's legs were bound together 2 (knytte) tie; han bandt en hyssing om pakken he tied the parcel up with a string 3 (forplikte) bind; jeg er bundet av mitt løfte I am bound by my promise bindeledd s n link bindende adj (forpliktende) binding binders s m paper clip bindestrek s m hyphen binding s m/f (på ski) binding bindingsverk s n timber framework, timber frame binge s m 1 (til korn el.l.) bin 2 (til griser) pigsty, sty 3 (til andre dyr) pen binne s f she-bear biografi s m biography biografisk adj biographical biolog s m biologist biologi s m biology biologisk adj biological biseksuell adj bisexual bisetning s m (subordinate) clause bisette v inter someone’s ashes bisettelse s m funeral service bisk1 s m dog, doggie flink bisk! good boy!, good girl! bisk2 adj fierce biskop s m bishop bispedømme s n bishopric, diocese bissel s n 1 (munnbitt) bit 2 (hoderem) bridle bistand s m assistance, help bistå v assist, aid bit, bite s m (lite stykke) bit; (small) piece; morsel bite v bite; han bet seg i leppen he bit his lip; hunden bet meg i beinet the dog bit my leg bite tennene sammen clench one's teeth bitende adj biting bitende kaldt bitterly cold bitt s n bite bitter adj bitter; (om smak også) acrid; han var bitter på meg he felt bitter towards me bitterhet s m bitterness bivirkninger s (fl) side effects bjeff s n yelp, bark

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 431

431

blei

bjeffe v yelp, bark bjelke s m beam; (stor) balk; (av jern) girder bjelle s m/f bell bjerk s m, bjørk m/f birch bjørn s m bear bjørnebær s n (bot) blackberry bjørnetjeneste s m disservice bla v bla i en bok turn over the leaves of a book bla om turn over blad s n 1 (i bok, av en plante) leaf 2 (tidsskrift) newspaper; paper; magazine; periodical 3 (på kniv, åre) blade blaff s n (vindpust) breath of wind, puff of wind blaffen s gi blaffen i noe not care at all about something; jeg gir blaffen I don't care a pin; I couldn't care less blafre v 1 (om lys) flicker 2 (om flagg el.l.) flap blakk adj 1 (pengelens) hard up; broke 2 (om hest) dun blande v mix; mingle; (om varesorter ofte) blend blande sammen (forveksle) mix up; confuse; bland ikke sammen verbene "lie" og "lay" do not confuse the verbs "lie" and "lay" blande seg i andre folks saker meddle with other people's business, interfere with other people's business blanding s m/f (det som er blandet) blend, mixture blandingsrase s m mixed breed; hybrid race; (av husdyr især) cross-breed blank adj 1 (skinnende) shining, shiny; glossy; bright 2 (ubeskrevet) blank; la en side stå blank leave a page blank blankett s m form; blank (amer) fylle ut en blankett fill in a form, fill out a form blankpusset v polished blant prep among; from among; hun ble valgt (ut) blant elevene på skolen she was chosen from among the pupils of the school blant andre among others blant annet among other things blasert adj blasé blasfemi s m blasphemy blasfemisk adj blasphemous blass adj pale, colourless, colorless (amer) blei s m (hoven person) arrogant person; snooty person; stuck-up person

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


bleie

432

bleie s m/f (baby's) napkin, nappy; diaper (amer) blek adj 1 (om person) pale; (likblek) white; (særlig på grunn av sykdom) wan; han ble blek av skrekk he turned pale with horror 2 (fargeløs) pale 3 (overført) pale; faint; en blek etterligning a pale imitation bleke v bleach blekk s n ink; skrevet med rødt blekk written in red ink blekksprut s m cuttlefish; (åttearmet) octopus; (tiarmet) squid blekne v 1 (om person) turn pale 2 (falme) fade blemme s m/f 1 (med) blister 2 (fig: tabbe) blunder blende v 1 (om sterkt lys) dazzle 2 (imponere) dazzle 3 (dekke til) darken; blende frontlysene (på en bil) dip the headlights blendende adj dazzling bli v 1 (i passiv) be; de ble drept alle sammen they were all killed 2 (bli + adjektiv/substantiv om varig forandring) become; hun ble lege/rik/berømt she became a doctor/rich/famous 3 (bli + adjektiv, især om noe kortvarig) get; han ble sint he got angry 4 (litt etter litt) grow; han ble gammel he grew old 5 (plutselig, især om farge) turn; hun ble rød she turned red 6 (bli + adjektiv/substantiv: vise seg å bli, bli i fremtiden) be; turn out; det ble en suksess it turned out (to be) a success; det blir torden(vær) there will be a thunderstorm 7 (om alder) be; han blir 25 i morgen he is 25 tomorrow 8 (bli værende, oppholde seg) stay; vi ble i fire dager we stayed for four days 9 (fortsette å være) remain; jeg ble (igjen), de andre gikk I remained (there), the others left bli til det ble ikke til noe nothing came of it; it came to nothing hvor mye blir det? (om pris) how much is it? blid adj 1 (smilende) smiling, cheerful 2 (mild) gentle, mild

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 432

blokkere

3 (elskverdig) kind blikk1 s n (øyekast) look, glance kaste et blikk på have a look at, glance at med et eneste blikk at a glance blikk2 s n (metall) sheet iron; sheet metal blikkboks s m tin; can (amer) blikkenslager s m tinsmith blikkfang s n eye-catcher blikkstille adj dead calm blind adj blind; blind på det ene øyet blind in one eye; den blinde the blind person; de blinde the blind; han ble blind he went blind; he became blind blinde s f i blinde blindfolded, in the dark blindebukk s m blindman's buff blindeskrift s m braille; Braille alphabet blindgate s m/f blind alley; cul-de-sac; deadend street blindpassasjer s m stowaway blindspor s n dead end blindtarm s m appendix blindtarmsbetennelse s m appendicitis blingse v squint blink1 s n 1 (glimt) flash; (fjernt, svakt) gleam 2 (om stjerner, øyne el.l.) twinkle blink2 s m (på skyteskive) bull's eye blinke v flash; gleam; twinkle; stjernene blinker the stars are twinkling blinklys s n (på bil) flasher; turn indicator; turn signal light blinkskudd s n hit blitz s m (foto) flash light, flash lamp blivende adj lasting, permanent blod s n blood med kaldt blod in cold blood blodbad s n massacre, slaughter blodig adj (blødende, blodflekket) bleeding; blood-stained; stained with blood; en blodig nese a bleeding nose blodåre s m/f vein blogg s blog blogge v blog blokade s m blockade blokk s m 1 (boligblokk) block 2 (skriveblokk) pad 3 (kloss) block 4 (politisk gruppering) bloc 5 (kraftblokk) hoist 6 (sjø) block blokkbokstaver s (fl) block capitals, block letters blokkere v (sperre) bar; block (up)

16/03/16 15:28


blokkfløyte blokkfløyte s m/f recorder blomkål s m cauliflower blomst s m flower; (især på frukttrær) blossom avskårne blomster cut flowers stå i blomst be in flower, be in bloom; (om frukttrær) be in blossom blomsterbed s n flower bed blomsterbukett s m bouquet of flowers; nosegay blomsterbutikk s m florist's (shop) blomsterkrans s m garland, wreath of flowers blomsterpotte s m/f flowerpot blomstre v 1 (stå i blomst) (be in) flower, (be in) bloom 2 (ha det bra) flourish blomstrende adj flowering; (især fig) flourishing blomstret adj flowery blond adj blonde, blond; (om hår især) fairhaired, fair, light blonde, blonder s m ( fl) lace blondine s m/f blonde blotte v bare, denude; lay bare blotter s m exhibitionist; flasher (dgl) bluferdig adj bashful, shy, modest blund s m doze, nap ikke få blund på øynene not sleep a wink blunk s n på et blunk in the twinkling of an eye, in a flash, in a jiffy blunke v 1 blink; han prøvde å blunke bort tårene he tried to blink away the tears 2 (blunke med et øye, blinke med lys) wink; han blunket til henne he winked at her uten å blunke without batting an eyelid bluse s m/f blouse bluss s n 1 (flamme) flame, blaze 2 (bål) fire blusse v 1 (brenne) blaze 2 (rødme) blush blusse opp blaze up, burst into flame bly s n lead; av bly leaden blyant s m pencil; skrevet med blyant written in pencil; han skrev med blyant he wrote with a pencil blyantspisser s m pencil sharpener blyg adj bashful, shy, modest blære1 s m/f 1 (luftblære) bubble 2 (blemme) blister 3 (galleblære, urinblære) bladder

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 433

433

bo

4 (overlegen person) windbag blære2 v blære seg put on airs blæret adj 1 (med blærer) blistered, blistery 2 (innbilsk, oppblåst) conceited; swaggering blø v bleed; han blødde i hjel he bled to death bløder s m bleeder; (med) haemophiliac blødme s m silly joke, foolish joke bløff s m bluff bløffe v bluff bløffmaker s m bluffer, humbug bløt1 s legge hodet i bløt rack one's brains legge i bløt put to soak ligge i bløt soak bløt2 adj 1 (myk) soft 2 (våt) wet bløtgjøre v soften bløthjertet adj soft-hearted bløtkake s m/f cream cake, layer cake bløtkokt adj soft-boiled blå adj blue blåbær s m (bot) bilberry; (amer også) blueberry, huckleberry blåfrossen adj blue with cold blågrønn adj bluish green blåklokke s m/f harebell; bluebell (skotsk) blåmeis s m (zool) blue tit, blue titmouse blåse v blow; det blåser it is windy; there is a wind; det blåste sterkt the wind was blowing hard; it was blowing hard; there was a strong wind; kapsen (min) blåste av meg my cap blew off; blåse (på) trompet (om et enkelt trompetstøt) blow the trumpet; (om å spille) play the trumpet blåse i noe (ikke bry seg om) not care less; det blåser jeg i I couldn't care less blås i det! never mind! blåskjell s n (zool) (common) mussel blåst1 s m wind; windy weather blåst2 adj vel blåst! attaboy!, well done! blåveis s m 1 (bot) blue anemone 2 (dgl om blått øye) black eye blåøyd adj blue-eyed; (fig også) simple, naive B-menneske s n late riser, night owl b-moll s m (mus) b minor (i engelsk og amerikansk besifiring og notasjon står 'B', 'b' vanligvis for 'H', 'h') bo1 s n (eiendom) property, estate bo2 v 1 (fast) live, reside

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:28


bobil 2 (for kortere tid) stay hvor bor du? 1 (fast) where do you live? 2 (midlertidig) where are you staying? bobil s m camping car, motor caravan; (amer også) camper boble1 s m/f 1 bubble 2 (slang for folkevogn) beetle boble2 v bubble bod s m, bu f 1 (oppbevaringsrom) storeroom 2 (markedsbod) booth, stall bohem s m Bohemian boikott s m boycott boikotte v boycott bok s m/f book bokanmeldelse s m book review bokbind s n cover bokføre v enter, book bokføring s m/f bookkeeping bokhandel s m bookshop bokhandler s m bookseller bokholder s m bookkeeper bokhylle s m/f bookshelf; (reol) bookcase bokmerke s n bookmark, bookmarker bokreol s m bookcase, bookshelf boks s m 1 (beholder) box 2 (hermetikkboks) tin; can (amer) bokse v box boksekamp s m boxing match bokser1 s m (hunderase) boxer bokser2 s m boxer; (profesjonell) prize-fighter boksering s m boxing ring bokstav s m letter; et ord på fem bokstaver a word of five letters liten bokstav small letter stor bokstav capital (letter) bokstavelig adj literal; (som adverb) literally bokstavelig talt literally bokstavere v spell boksåpner s m tin opener, can opener (amer) boktrykker s m printer bol1 s n nest; hive bol2 s m (del av strikketøy) body bolig s m 1 (hus) house; (især om stort hus) residence 2 (leilighet) flat, apartment (amer) 3 (losji) lodgings bolle s m 1 (kar) bowl, basin 2 (bakverk) bun, muffin 3 (fiskebolle, kjøttbolle) ball bollekinn s n chubby cheeks

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 434

434

bord

bolt s m bolt bolte v bolt boltre v boltre seg frisk, romp, frolic bom1 s m 1 (veisperring) bar; (på bomvei) toll bar, toll gate 2 (jernbanebom) gate 3 (i gymnastikk) boom 4 (sjø) boom bom2 s m (bomskudd) miss skyte bom miss (the mark) bombardement s n bombardment bombardere v 1 (med bomber) bomb; (med granater) shell 2 (overført) bombard, pelt, shower bombastisk adj bombastic bombe1 s m/f bomb bombe2 v bomb bombeangrep s n bomb attack, bombing raid bombeattentat s n bomb attack bombefly s n (mil) bomber bomme1 v (tigge) beg, sponge; han bommer meg bestandig for sigaretter he is always sponging on me for cigarettes bomme2 v (ikke treffe) miss (the mark) bommert s m blunder; (morsom brøler) howler begå en bommert make a blunder bompenger s (fl) toll bomull s m/f cotton bonde s m farmer; (småbonde) peasant bondegård s m farm; (om bygningene) farmstead bondekone s f farmer's wife bone v polish, wax bonevoks s m floor polish bopel s m (place of) residence; address fast bopel permanent address bor s m/n drill bord1 s m (kant) border, edging bord2 s n 1 (møbel) table; vi var tretten til bords we were thirteen at table 2 (treplanke) board 3 (sjø, skipsside) board; om bord på et skip on board a ship bank i bordet! touch wood! dekke bordet lay the table, set the table (amer) gå fra borde disembark, go on shore gå om bord embark, go on board gå til bords sit down to dinner/lunch, sit down to a meal ha til bords have as one's table companion om bord on board

16/03/16 15:28


bordbønn over bord overboard sette seg til bords sit down at the table ta av bordet clear the table bordbønn s m grace be bordbønn say grace borddame s m/f dinner partner bordell s n brothel bordkavaler s m dinner partner bordkort s n place card bordskikk s m table manners (fl) bordtennis s m table tennis, ping-pong bore v bore, drill; bore etter olje bore for oil boreplattform s m (petro) drilling platform borg s m (slott) castle borger s m 1 (innbygger) citizen 2 (statsborger) citizen, national borgerkrig s m civil war borgerlig adj 1 (ikke adelig, kongelig, militær eller kirkelig) civil; borgerlig ekteskap civil marriage 2 (ikke-sosialistisk) non-socialist bort adv away, off; langt bort far away gå bort 1 (fjerne seg) go away, go off, leave 2 (dø) die, pass away borte adv 1 (ikke til stede) away 2 (forsvunnet) gone; hun var bare borte i ti minutter she was only gone for ten minutes 3 jeg så dem et stykke borte I saw them at a distance bortebane s m away ground; de spiller på bortebane they are playing away bortekamp s m away match bortenfor adv beyond bortest adj adv farthest, furthest; farthermost, furthermost; (av to) farther, further bortforklare v explain away bortføre v abduct, carry off; kidnap bortføring s m/f abduction; kidnapping bortgang s m (død) death borti adv 1 against; komme borti brush against 2 (borte i) (over) in bortimot adv 1 towards 2 (nesten) almost; close to bortkastet adj thrown away; wasted bortkommen adj lost bortover adv along bortre adj adv farther, further bortreist adj away, out of town bortsett fra prep apart from bortskjemt adj spoiled, spoilt

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 435

435

brase

bosatt adj hun er bosatt i Tromsø she lives in Tromsø bosetning s m settlement bosette v bosette seg settle, set up; vi bosatte oss i Canada we settled in Canada Bosnia (geogr) Bosnia bosnier s m Bosnian bosnisk adj Bosnian bosted s n place of residence; address bot s m/f (mulkt) fine; penalty; en bot på 100 pund a fine of £100; hun ble idømt en bot på 100 pund she was fined £100 love bot og bedring promise to reform, promise to turn over a new leaf botanikk s m botany botemiddel s n remedy bra adj adv 1 (god, godt) fine, good; well; all right; satisfactory; excellent; ganske bra not at all bad; (det var) bra! (that is) fine!; (that is) good!; et bra resultat a satisfactory result; ha det bra! take care of yourself!; jeg har det bra I am all right/fine 2 (frisk) well; hvordan står det til? takk bra (how are you?) I am quite well, thank you; ikke helt bra not quite well; out of sorts; jeg håper du snart blir bra (igjen) you will soon be well (again), I hope 3 (hederlig, skikkelig) honest, decent, respectable; good bragd s m feat, exploit, achievement, accomplishment brak s n bang, crash; noise; (om torden) peal brake v crash; (tordne) thunder, roar, peal brakk adj (om jord) fallow; ligge brakk lie fallow brakke s m/f barracks brann s m fire; (stor) conflagration komme i brann catch fire stå i brann be on fire brannalarm s m fire alarm brannbil s m fire engine brannfolk s (koll) firemen; fire brigade brannmann s m fireman brannslokningsapparat s n fire extinguisher brannstasjon s m fire station brannvarsler s m fire alarm brannvesen s n fire brigade, fire department (amer) bransje s m trade; line of business brase v 1 (steke) frizzle 2 (fare) rush brase inn i crash into

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:29


brasene

436

brasene s (fl) klare brasene weather the storm, pull it off, bring it off Brasil (geogr) Brazil brasilianer s m Brazilian brasiliansk adj Brazilian brask s m med brask og bram ostentatiously bratsj s m viola bratt adj steep; (stupbratt) precipitous bravo! interj bravo! bre1 s m (isbre) glacier bre2 v (spre) spread bre seg (vinne utbredelse) spread; nyheten/ epidemien bredte seg the news/the epidemic spread bred adj broad, wide; 60 fot bred sixty feet broad; et bredt utvalg a wide selection bredd s m (elvebredd) bank; (strandbredd) shore gå over sine bredder overflow its banks bredde s m/f breadth, width; fem fot i bredden five feet across; five feet broad; five feet in width; de marsjerte fire i bredden they marched four abreast breddegrad s m degree of latitude; parallel bredskuldret adj broad-shouldered bredt adv broadly, widely vidt og bredt far and wide; han talte vidt og bredt om saken he spoke at great length on the subject bregne s m (bot) fern, bracken brei adj → bred breke v bleat brekke v break; stokken brakk i to the stick broke in two brekke seg 1 retch 2 (kaste opp) vomit, throw up brekkjern s n jemmy, crowbar brem s m (på hatt) brim brems, bremse s m/f (på hjul eller maskin) brake bremse v brake; put on the brake; hun bremset she put on the brake brenne v burn; brenne inne (omkomme ved brann) perish in the flames; han brente fingrene (sine) he burnt his fingers; huset brant (stod i brann) the house was on fire; huset brant ned the house burned down; the house was burnt down; papiret begynte å brenne the paper caught fire brenne inne med 1 (ikke bli av med) be left with something on one's hands 2 (ikke få sagt) not get the chance to say

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 436

brite

brenne seg burn oneself brennemerke v stigmatize, brand brennesle s m/f (stinging) nettle brennevin s n liquor, spirits; hard liquor (amer) brenning s m/f breakers; surf brennmanet s m sea nettle; stinging jellyfish brennstoff s n fuel brensel s n 1 (ved) fire wood 2 (brennstoff, drivstoff) fuel brett1 s n (plate) tray brett2 s m (fold) crease, fold; (oppbrett) turned-up edge brette v fold brette sammen fold (up) brettseiling s m/f boardsailing, windsurfing brev s n letter; (mindre brev) note brevdue s m/f carrier pigeon brevpapir s n letter paper, notepaper brevveksle v correspond brevveksling s m/f correspondence brevvenn s m penfriend, pen pal (amer) bridge s m (kortspill) bridge brigade s m brigade brikke s m 1 (til spill) piece 2 (liten duk) mat, doily briljant1 s m (edelsten) brilliant briljant2 adj brilliant briljere v shine brillehus s n spectacle case, glasses case (amer) briller s (fl) spectacles, glasses (amer); et par briller a pair of spectacles; gå med briller wear spectacles brilleslange s m (zool) cobra, hooded snake bringe v (hente, ta hit, ta med tilbake) bring, fetch; (ta med til andre) carry, take; varene ble brakt the goods were delivered bringebær s n (bot) raspberry bris s m breeze lett bris gentle breeze briske v briske seg swagger, show off brist s m 1 (sprekk) crack 2 (mangel) flaw, defect briste v break, burst; håpet brast his/her/our hopes were wrecked briste i gråt burst into tears, burst out crying det får briste eller bære it is neck or nothing, it's sink or swim bristepunkt s n breaking point brite s m Briton

16/03/16 15:29


britisk britisk adj British; De britiske øyer the British Isles bro s m/f, bru f bridge; vi kjørte over en bro we crossed a bridge brodd s m sting brodere v embroider broderi s n embroidery broderlig adj brotherly, fraternal broiler s m broiler broket adj 1 (mangefarget) multi-coloured, multi-colored (amer), parti-coloured, particolored (amer); motley 2 (sammensatt) varied, variegated; motley; en broket forsamling a motley crowd brokk s n (med) hernia, rupture brolegning s m pavement bronkitt s m (med) bronchitis bronse s m bronze bronsemedalje s m bronze medal bror s m brother; brødrene Smith the brothers Smith; the Smith brothers; (som firmanavn) Smith Brothers; Smith Bros brosje s m brooch brosjyre s m folder, leaflet; brochure; (større) prospectus brostein s (koll) cobbles; paving stones bru s f → bro brud s m/f bride brudd s n 1 break; (benbrudd) fracture; brudd på vannledningen break in the water pipe; brudd på sammenhengen break of continuity 2 (overtredelse) breach; brudd på disiplinen breach of discipline 3 (ved kjærlighetsforhold) break-up; (brudd på vennskap) break, rupture; det kom til brudd mellom dem there was a break between them; they have fallen out brudekjole s m wedding dress brudepar s n bridal couple; newly-married couple brudepike s m/f bridesmaid brudesvenn s m page brudgom s m bridegroom bruk1 s m 1 use; employment; det gikk (ut) av bruk it went out of use; jeg har ikke bruk for deres hjelp I do not want their help; I do not need their help 2 (forbruk) consumption; bruken av kaffe i England the consumption of coffee in England 3 (skikk) custom; det er skikk og bruk her i landet it is the custom of this country; it is customary in this country

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 437

437

bry

bruk2 s n (gårdsbruk) farm brukbar adj fit for use; usable, useful i brukbar stand in working condition, in working order bruke v 1 (benytte) use; make use of; employ; han brukte all sin sjarm for å he employed all his charm to 2 (anvende) spend; hun brukte over 100 pund på bøker she spent more than £100 on books; han brukte sin tid til å lese he spent his time reading 3 (utnytte) use; make use of; bruke tiden make the most of one's time 4 (gå med, om klær el.l.) wear; han brukte briller he wore spectacles bruksanvisning s m directions (for use); operating instructions; working instructions brukt adj used, second-hand; jeg kjøpte bøkene brukt I bought the books second-hand; håndkledet var brukt the towel was soiled brumme v 1 (summe) hum, buzz 2 (mumle) mumble, mutter; (protestere) grumble brun adj brown; (etter soling) tanned brunst s m (hos hanndyr) rut; (hos hunndyr) heat brus1 s m (leskedrikk) pop, lemonade, soda (amer) brus2 s n (sterk lyd) roar; (svakere) murmur; rustle bruse v 1 (sterkt) roar; (svakere) murmur; rustle; (om musikk) sound 2 (perle, skumme) fizz brusk s m cartilage, gristle brutal adj brutal brutalitet s m brutality brutto adj adv gross bry1 s n (bryderi) inconvenience, trouble; skaffe bry cause trouble; put to trouble; vil det være (til) mye bry for deg? will it be much trouble for you?; det er ikke bryet verdt it isn't worthwhile; it isn't worth it bry2 v (besvære) inconvenience, trouble; jeg beklager at jeg bryr deg I am sorry to trouble you bry seg (legge seg opp i andres saker) meddle; ikke bry deg med mine saker don't meddle in my affairs bry seg om 1 (like, ønske) care to 2 (like, være glad i) like, love; care for; bryr hun seg om ham i det hele tatt? does she care for him at all? ikke bry deg! mind your own business!,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:29


bryderi butt out! (amer, slang) ikke bry seg om (ikke ta hensyn til) not mind; det er ikke noe å bry seg om never mind; ikke bry deg om meg don't mind me bryderi s n → bry brygge1 s m/f (kai) quay, wharf brygge2 v brew bryggeri s n brewery bryllup s n wedding; ha/holde bryllup marry; be married; hun var i bryllupet deres she was present at their wedding bryllupsdag s m 1 (dagen for bryllupet) wedding day 2 (åremålsdagen for bryllupet) wedding anniversary bryllupsreise s m/f honeymoon; de drog på bryllupsreise til Spania they went to Spain for their honeymoon bryn s n (øyenbryn) brow rynke brynene knit one's brows; (i misbilligelse) frown bryne1 s n whetstone, hone bryne2 v sharpen, whet, hone brynje s m coat of mail brysk adj blunt, brusque, gruff brysom adj troublesome bryst s n breast; (brystkasse) chest; han hadde smerter i brystet he had a pain in the chest brystkasse s m/f chest brystkreft s m (med) breast cancer, cancer of the breast brystvorte s m/f (på mennesker) nipple; (på dyr) teat bryte v 1 break; han brøt sitt løfte he broke his promise; hun brøt forlovelsen she broke off their engagement 2 (sport) wrestle bryte inn i break into bryte med break with; han brøt med familien (sin) he broke with his family bryte opp 1 (åpne med makt) break open; de brøt opp døren they broke open the door 2 (avslutte eller forlate selskapet) break up, leave bryte sammen break down, collapse bryte seg inn i break into bryte ut break out; det brøt ut krig war broke out bryter s m 1 (elek) switch 2 (sport) wrestler bryting s m/f wrestling brød s n (det enkelte brød) loaf (of bread); et stykke brød a piece of bread

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 438

438

bugne

brødfø v support, provide for brødrister s m toaster brødskive s m/f slice of bread brøk s m (mat) fraction brøl s n roar brøle v roar brøler s m (bommert, flause) blunder, howler; boner (amer) brønn s m well brøyte v (med snøplog) clear the road of snow brøytebil s m snowplough, snowplow (amer) brå adj adv (plutselig) sudden, abrupt; en brå død a sudden death; møtet fikk en brå slutt the meeting came to an abrupt end; veien dreide brått til venstre the road took a sharp turn to the left; the road turned sharply to the left; han stanset brått he stopped short bråbremse v slam on the brakes bråhast s m big hurry bråk s n noise lage bråk kick up a row, make trouble bråke v make a noise; kick up a row; make trouble bråkete adj noisy bråkmaker s m troublemaker bråsint adj quick-tempered bråstoppe v stop short bråte s m (mengde) lot; en bråte (med) brev a lot of letters brenne bråte make a bonfire brått adv → brå bu s f → bod bud s n 1 (beskjed, melding) message, word 2 (befaling) command 3 (tilbud) offer; (på auksjon) bid 4 (sendebud) messenger de ti bud the ten commandments gi et bud på make an offer, make a bid for sende bud etter send for; det ble sendt bud etter legen the doctor was sent for budeie s m/f milkmaid, dairymaid budsjett s n budget budskap s m message, news bue s m 1 (skytevåpen) bow 2 (sirkelbue) arc; (krum linje) curve 3 (fiolinbue) bow, fiddlestick buffer s m buffer buffet s m 1 (spisestuemøbel) buffet, sideboard 2 (disk i restaurant) buffet bugne v bugne av abound in, abound with, be full of, be heavy with

16/03/16 15:29


buk

439

buk s m 1 (mave) belly, stomach 2 (underliv) abdomen bukett s m bouquet, bunch; en bukett blomster a bouquet of flowers bukgjord s m/f girth strap bukk s m 1 (geitebukk) billy goat, he-goat 2 (råbukk) buck 3 (turnapparat) buck, vaulting horse hoppe bukk (play) leap-frog bukke v (gjøre et bukk) bow; han bukket dypt for meg he made a low bow to me bukke under (for) succumb (to) bukser s (fl) (langbukser) trousers; pants (amer); et par bukser a pair of trousers/pants bukseseler s (fl) braces; suspenders (amer) buksesmekk s m fly bukt s m/f 1 (havbukt) bay 2 (vik) creek 3 (på tau) loop, bight få bukt med sin motstander get the better of one's opponent få bukt med vanskelighetene overcome one's difficulties buktaler s m ventriloquist bukte v bukte seg 1 wind 2 (især om elv) meander buktning s m curve, winding; (især om elv) meanderings bulder s n rumble; din, roar buldre v rumble, thunder bule s m/f (kneipe) dive bulgarer s m Bulgarian Bulgaria (geogr) Bulgaria bulgarsk adj Bulgarian bulimi s m bulimia buljong s m beef tea; bouillon bulk s m (søkk) dent bulkete adj dented bulldogg s m bulldog bulldoser s m bulldozer bulne v swell bulne ut bulge bumerang s m boomerang bunad s m (nasjonaldrakt) national costume bunke s m pile bunkers s m bunkers, bunker coal bunn s m bottom; på bunnen av havet at the bottom of the sea i bunn og grunn actually, virtually, entirely, totally

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 439

by

komme til bunns i get to the bottom of med bunnen i været upside down til bunns skipet gikk til bunns the ship went down bunne v touch bottom bunne i be rooted in, be due to, be the result of bunnfall s n sediment, deposit, residuum; (grums) dregs, lees bunnløs adj bottomless, unfathomable; endless; i bunnløs gjeld head over ears in debt; up to one's ears in debt bunt s m bunch, bundle; en bunt gulrøtter a bunch of carrots bunte v bunte sammen bunch up, bundle together bur s n cage; (mindre) hutch, coop; sette i bur put in a cage burde v (i pres og pret) ought to; should; du burde gjøre det you ought to do it; du burde ikke si den slags så ungene hører det you should not say things like that in front of the children bursdag s m birthday buse v (fare) rush buse ut med blurt out busk s m bush buskap s m herd; cattle, livestock buskas s n brush, thicket buskete adj bushy buss s m 1 (bybuss) bus; vi kom med bussen we came by bus 2 (feriebuss, rutebil) coach bussholdeplass s m bus stop bussjåfør s m bus driver busstur s m bus ride; coach ride bust s m/f bristle reise bust bristle up bustete adj dishevelled butikk s m shop, store (amer); gå i butikken/ butikker go shopping butikksenter s n shopping centre, shopping center (amer) butikktyv, butikktjuv m s shoplifter butt adj (avrundet) blunt by1 s m 1 town; vi bor i byen (i motsetning til på landet) we live in town 2 (amer, og i Storbritannia om større byer og om viktige byer utenfor Storbritannia) city by2 v 1 (påby) command, order 2 (tilby) offer; han bød meg en sigar he offered me a cigar 3 (på auksjon) bid; jeg bød 130 pund for det gamle

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:29


bydel

440

gulvuret I bid £130 for the old grandfather clock 4 (by velkommen, farvel el.l.) bid; de bød oss velkommen they bade us welcome bydel s m part of a town; district, quarter byfogd s m public registrar and notary public; justice of the peace bygd s f rural district, rural area byge s m shower bygg1 s n 1 (hus under oppføring) building under construction 2 (byggverk) building, edifice bygg2 s m/n (bot) barley bygge v (konstruere, oppføre) build; bygge et hus/ en bro/et rede build a house/a bridge/a nest bygge om reconstruct, rebuild bygge på 1 (utvide) add to, build on to 2 (støtte seg til) build upon; vi bygger på forfedrenes erfaring we build upon the experience of our forefathers 3 (stole på) rely on bygge ut develop (further), expand (on) byggeklosser s (fl) building blocks byggeplass s m building site byggesett s n 1 do-it-yourself kit 2 (leketøy) construction set byggverk s n building, edifice bygning s m 1 (hus) building, house 2 (kroppsbygning) build bygningsarbeider s m building worker, construction worker byks s n bound, leap bykse v bound, leap; jump byll s m abscess, boil bylt s m bundle bymenneske s n town dweller, city dweller; city person byrde s m burden, load, weight byrå s n office, bureau byråkrat s m bureaucrat byråkrati s n bureaucracy; red tape (dgl) byråkratisk adj bureaucratic bysse1 s m/f (sjø) galley bysse2 v lull bysse i søvn lull to sleep byste s m bust bytte1 s n 1 (ombytning) exchange; hva fikk du i bytte for den/det? what did you receive in exchange for it? 2 (erobret gods) booty, spoils; plunder 3 (vergeløst offer, villdyrs bytte) prey; han ble et

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 440

børs

lett bytte for dem he fell an easy prey to them bytte2 v change, exchange; han byttet bort hesten sin for en ku he exchanged his horse for a cow; jeg byttet plass med ham I changed seats with him byttehandel s m barter, exchange; trade bæ interj s n baa bær s n (bot) berry bærbar adj portable bærbar datamaskin laptop, laptop computer bære v 1 carry; han bar (på) en kurv he carried a basket (in his hand) 2 (holde oppe) carry, support; beina nektet å bære henne lenger her legs refused to carry her further 3 (holde ut, tåle) bear; han bar sin sorg tålmodig he bore his sorrow patiently 4 (fig: ha) bear; hun bærer et stolt navn she bears a proud name bære over med bear with, make allowances for bære seg (klage) carry on; hun bar seg over levekostnadene she carried on about the cost of living bære seg at (oppføre seg) behave bære seg at med go about, set about; han visste ikke hvordan han skulle bære seg at med det he did not know how to set about it bærepose s m carrier bag, shopping bag bærtur s m dra på bærtur go berry-picking bøddel s m executioner, hangman bøffel s m buffalo bøk s m (bot) beech bølge1 s m wave; stor bølge breaker bølge2 v wave; (gå i bølger) undulate bølgeblikk s n corrugated iron bølgedal s m trough (of a wave) bølgelengde s m/f wavelength bøling s m herd, livestock bølle s m/f hooligan, rough bønn s m 1 (anmodning) request; (innstendig) appeal, entreaty; hun gjentok sin bønn om hjelp she repeated her appeal for help 2 (til Gud) prayer; (bordbønn) grace; han bad en bønn for henne he said a prayer for her bønne s m/f (bot) bean bønnfalle v entreat, implore; hun bønnfalt ham om å vise medlidenhet she implored him to show mercy bønnhøre v grant, hear; lend an ear to bør s m/f (byrde) burden, load, weight børs s m (stock) exchange

16/03/16 15:29


børse børse s f gun børsmegler s m stockbroker børste1 s m brush børste2 v brush bøsse s m/f 1 (til pepper, salt) castor, (salt) cellar (amer) 2 (sparebøsse) money box, piggy bank (amer) bøte v (reparere) mend, repair; (lappe også) patch bøte for pay for, suffer for bøte på remedy bøtelegge v fine bøtte s m/f bucket, pail bøye1 s m (livbøye el.l.) buoy bøye2 v 1 bend, bow; han bøyde hodet/nakken he bowed his head/neck; hun bøyde knærne she bent her knees 2 (gram) inflect; bøye et substantiv decline a noun; bøye et verb conjugate a verb bøye av turn off bøye seg 1 bend; han bøyde seg frem he bent forward; hun bøyde seg (ned) for å ta opp blomsten she bent down to pick up the flower 2 (fig: gi etter) give in, yield bøyelig adj flexible, pliant bøyle s m hoop bøyning s m (gram) inflection; (av substantiv) declension; (av verb) conjugation både konj både ... og both ... and; (bare om to) både England og Frankrike both England and France; (om flere enn to) både England, Frankrike og Italia forsøkte England, France and Italy all tried bål s n fire; (som middelaldersk straff) the stake; hun døde på bålet she died at the stake bånd s n 1 (snor) string 2 (til hund) lead, leash; hunder skal holdes i bånd i parken dogs must be kept on a leash in the park 3 (til pynt) ribbon; det var et blått bånd rundt konfektesken there was a blue ribbon round the box of chocolates 4 (fig: vennskapsbånd) bonds of friendship; ties of friendship båndopptaker s m tape recorder båre s m/f 1 (sykebåre) stretcher 2 (likbåre) bier 3 (likkiste) coffin, casket bås s m (i fjøs) box, stall båt s m boat; de gikk i båtene they took to the boats; med båt by boat båthavn s m/f boat harbour, harbor (amer)

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 441

colombianer

441

båtnaust s n boathouse båtripe s m/f gunwale båttur s m boating trip; dra på båttur go boating; go on a boating trip

A B C D E

C

F G

c, C s (bokstaven) c, C ca ( forkortelse for cirka) about, circa cabincruiser s m cabin cruiser cabriolet s m (bil) cabriolet campe v camp camping s m camping campingplass s m camping ground, camping site campingvogn s m/f caravan, trailer (amer) Canada (geogr) Canada canadier s m → kanadier canadisk adj → kanadisk CD-plate s m/f CD(-record), compact disc CD-ROM s m CD-ROM CD-spiller s m compact disc player, CD-player C-dur s m (mus) C major celeber adj celebrated, famous; distinguished celle s m/f cell cellist s m (mus) cellist cello s m (mus) cello cellofan s m cellophane cellulose s m cellulose celsius s centigrade; 20 grader celsius 20 degrees centigrade centiliter s m centilitre, centiliter (amer) centimeter s m centimetre, centimeter (amer) champagne s m → sjampanje champignon s m → sjampinjong charterreise s m/f, chartertur m charter flight, charter trip chiffon s m chiffon Chile (geogr) Chile chilener s m Chilean chilensk adj Chilean cirka adv about, circa clutch s m (bildel) clutch c-moll s m (mus) c minor C-nøkkel s m (mus) C clef cockpit s m cockpit cocktail s m cocktail Colombia (geogr) Colombia colombianer, kolombianer m s Colombian

H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

16/03/16 15:29


colombiansk

442

colombiansk, kolombiansk adj Colombian computer s m (data) computer; PC container s m → konteiner crawl s m (svømming) crawl crawle v (svømming) crawl; do the crawl, swim the crawl Cuba (geogr) Cuba cubaner s m → kubaner cubansk adj → kubansk cup s m (idrettskonkurranse) cup cupfinale s m (sport) cup final cupkamp s m (sport) cup match curling s m (sport) curling

D d, D s (bokstaven) d, D da1 adv 1 (den gangen, på den tiden) then; at that time; da var vi ennå unge then we were still young 2 (deretter, så) then; da kom far tilbake then my father came back 3 (i så fall) then; if so; da bør du heller bli hjemme then you had better stay at home ja da oh yes nei da oh no nå og da now and then, now and again da2 konj 1 (den gang da) when; da vi var unge when we were young 2 (nettopp da) (just) as; (akkurat) da vi skulle til å gå (just) as we were about to leave 3 (etter nå) nå da han er frisk now that he is well dabbe v dabbe av flag daddel s m (bot) date dag s m day; en dag (i fortiden) one day; en dag (i fremtiden) some day; dag for dag day by day; dag ut og dag inn day after day; day in, day out; dagen etter the next day; the following day; fjorten dager a fortnight; forleden dag the other day; i tre dager for three days; midt på dagen at noon; in the middle of the day; om dagen by day; in the daytime; sent/tidlig på dagen late/ early in the day dagen derpå (etter rangel) the morning after (the night before) en vakker dag one of these days i dag today

Norsk-engelsk skoleordbok_materie3.indd 442

dame

i gamle dager in the old days, in former times i våre dager in our day, nowadays komme for en dag come to light nå til dags nowadays ved høylys dag in broad daylight dagbok s m/f 1 diary 2 (skoleprotokoll) form register, class register dagdriver s m idler, loafer dagdrøm s m daydream dagdrømme v daydream dagevis adv i dagevis for days (on end) daggry s n dawn, daybreak ved daggry at dawn, at daybreak daglig adj adv 1 (som skjer hver dag) daily; every day; min daglige spasertur my daily walk; tre ganger daglig three times a day; den daglige tralten the daily routine; the old rut 2 (alminnelig, dagligdags) everyday; daglig antrekk everyday clothes dagligdags adj everyday; en dagligdags hendelse an everyday occurrence dagligliv s n everyday life dagligstue s m/f living room, sitting room; drawing room dagligtale s m colloquial speech, everyday speech; brukt i dagligtalen used colloquially dagligvarebutikk s m grocery shop, grocery store (amer) dagligvarer s (fl) groceries dagmamma s m childminder dagpenger s (fl) daily allowance dagslys s n daylight i fullt dagslys in broad daylight dagsnytt s n (nyheter i radio) news (of the day); vi får dagsnytt here is the news dagsorden s m agenda dagsrevy s m (program i fjernsyn) (daily) news review dagstur s m day's outing, day trip dal s m valley dale v 1 (senke seg jevnt) go down; sink; dale ned på descend on 2 (avta) decline, decrease; wane dam1 s m 1 (demning) dam 2 (basseng el.l.) reservoir 3 (mindre) pond 4 (pytt) puddle, pool dam2 s m (brettspill) draughts, checkers (amer) dame s m/f

16/03/16 15:29


Engelsk skoleordbok_forsatser.indd 5

21/03/16 10:19


WORLD MAP

Greenland Iceland

Norway Finland Sweden Est. Latvia United Kingdom Denmark Lit. Ireland Netherlands Poland Belarus BelgiumGermany Ukraine Cze. Slo. Aus. Mo. France Swi. S.C.Hun. Roman ia B. Se. Italy M. Bulgaria Georgia Ma. Al. Ar. Az Portugal Spain Greece Turkey Faeroe Islands

Canada

United States of America

Algeria Mexico

Cyprus Syria Lebanon Iraq Israel Jordan

Tunisia

Morocco

Libya

Western Sahara

The Bahamas Cuba

Egypt

Saudi Arabi

Benin Togona Gha

Mauritania Jamaica Haiti Dominican Republic Mali Niger Belize St. Kitts and Nevis Antigua and Barbuda Chad Senegal Eritrea Cape Verde Guatemala Honduras Dominica St. Lucia Sudan Burkina Gambia El Salvador Nicaragua Grenada St. Vincent and the Grenadines Guinea Bissau Faso Djib Trinidad and Tobago Guinea Costa Rica Nigeria South- Ethiopia Venezuela Guyana Sierra Leone Panama Côte Central African Suriname Liberia d’Ivoire Republic Sudan French Cameroon Colombia Guiana Uganda Kenya Som Equatorial Guinea Equador Gabon D. R. of Rwanda Congo Congo Burundi Tanzania Angola

Zambia

Namibia Zimbabwe Botswana

Swaziland Lesotho South Africa

Land der engelsk er offisielt språk, eller utbredt som talespråk

Engelsk skoleordbok_forsatser.indd 6

C

e qu

Moza mb i

Peru Forkortelser: Al. – Albania Bolivia Ar. – Armenia Aus. – Austria Pa ra Az. – Azerbaijan gu ay B. – Bosnia-Herzegovina C. – Croatia Cze. – Czech Republic Chile Est. – Estonia Uruguay Hun. – Hungary Argentina Lit. – Lithuania Ma. – Macedonia Mo. – Moldova M. – Montenegro Se. – Serbia S. – Slovenia Slo. – Slovakia Swi. – Switzerland U. A. E. – United Arab Emirates

Mala wi

Brazil

21/03/16 10:20


Finland den Est. Latvia Lit. oland Belarus

Russian Federation

Ukraine e. Slo. Kazakhstan .Hun. Mo. Roman C. ia Uz B. Se. be M. Bulgaria Georgia kis tan Kyrgyzstan Al.Ma. Ar. Az. Tu rkmenista Greece Turkey n Tajikistan

Libya

Chad

Egypt

Iran Kuwait

Qatar SaudiArabia U. A. E. Oman Eritrea

Sudan

North Korea

Yemen

Djibouti

South- Ethiopia Central African Republic Sudan

Uganda Kenya Somalia D. R. of Rwanda Congo Burundi

South Korea

China

Afghanistan

Pa kis tan

Cyprus Syria Lebanon Iraq Israel Jordan

a

Mongolia

Japan

Nepal India

Bhutan Bangladesh Myanmar (Burma) Laos

Taiwan

Thailand

Vietnam Cambodia

Philippines

Brunei Malaysia Indonesia

Papua New Guinea

Tanzania Comoros

e qu

Moza mb i

Zambia

Mala wi

ngola

mibia Zimbabwe Botswana

Solomon Islands Vanuatu

Madagascar Mauritius

Swaziland Lesotho

Australia

New Caledonia

South Africa

nd ala Ze w Ne

Engelsk skoleordbok_forsatser.indd 7

21/03/16 10:20