Page 1

cooRDlNADoRA' DE coL'LEcTtus INDEpENDENTTSTES

(ofisrRulh

u'oR6Arirucüo

uNlrAnin

DE

¿ov ES

,

D INSTITUTS

TNDU'PENDENTiSTA

Els joves, com a gl:up social ctins la societat cap,i,talista, ens veiem sotmesos a unes agressions genera-per 1"?'estrrrctures eeonbmiques, porftiques i id.eo f _d-es rbgiques d'aquestai a més a més nosartres com a joves I'd'una nació oprimiiLa patim l-es consequbncies que genere la repressió exercid.a per ltns, estats imperialistes (francBs i espanyof), Aquestes estnrctures ens enqua-d.ren clins la divisió social i productiva i alhora ens utiliizen eon a continuad-ors i reprod.uctors d.el sistema vi gent

.

Aquestes dues rea]"¡ltats opressives es manifesten en zaei6 del j ove c ora a mb a "'obra barata, po c e xperimentad.a polfticament, f aeilment dominable i com a sun j ectes que , urr cop ben Breparats i ensenyats, perp_e

r'utirit

tuaran i contint)aran I' exi stbncia d.e la societat capitarista, mit j ar¡ga,nt l'arienació, puntar ideorbgic del_ capitalisme^%que es reaLLtza sobre ells a trav6s d.els mit j ans de eomuni- eaeió, Ia f amilia patri arcal, l'ensenyament, el s ervei mill tatr et c . n . Evidentment als erements de ra joventut q.ue es re-bel.lin contra aquesta realitat i-mposad.a sdfs margina rb,, i sí resulten perillosos, seran reprimits rriolet¡ta ment. Ires experibneies anteriors d.'otganitzaei6 a nivell ind.epend.entista s'han carecterit zat per la no globalit , zaeL6 d.e tots els problemes del jove i la dispersió oi gar¡i tzativa. com a exempre d.'organi tzae16 j ovenit indE penclentista hi trobem Ia c.c.r.r., organilzaej-í que h; treballat d.ins els centres d.e l'ensenyament mit j b. La poca d.edi eaeí6 a res tasques prbp,les d.ins ].'institut, la realitat d.e Ia lluita independ.entista i f ona mentalment la i-nexperibncia en la rluita ha gen erat que la coord.inad-ora hagi trigat a reelxir. Tot i airyl-i 1'experibncia ha estat bona, ja que ens ha f et prend.re conscibneia de la necessitat d.'una organi lzacLó d.e joves que globalitzj- i d.ongui resposta a tots els proble mes deJ. jove.

crei em qLle r'organit zaci6 de Joves ha de donar res rlni es d'' aeeió per a sup erar el-s problemes abans esm.en tats i hauria d.'impul-sar l'anrtoorganitzaci| i rruita _ ent re er j ovent in d.ep en d.ent i st a, pren ent c om a ob j , e c-'tlus principals: Fer prend're conseibncia aL jove dels seus problemes i d-e l-a neeessitat d.e organi tzar-se per a, r_l.,-ri tar per ,lá seua solució. rncorporar ars joves a la lluita per ra Reunific a__ ció, La Ind-epend.bncia i eI Socialisme d.el-s palsos Cata l-an s per tal- q.ue lrur prb,xi no qr,red.i d.e srr i gada d e ir= l-luita polltica global . , Aquests dos eixos de 1a nostre lruita haurien d.,ajus t3ü is e a les s egü ent s rrni e s de treball : Lluitar contra er mascl_isme, La d.ivisió sexista i la f emlli a pat ri-ayeaL. Lluitar: contra 1 ' ens enyarnent clas si st a i imperi t&t d.onant-ne com a alternativa un que respongui ali s ,,., als in Íj::!teresos de1 jove com a part int egrant d.e1 poble Trebal ladotr Catalb. Lluitar eontra eI consumism0 i Ia robotltzaeií de La vida jyvenil. LIui tar contra el reclutament obrigatori lnifestació d.e mi Ii t arit zaci6 d.e Ia so ei et at . i tota maLruitar contra res discriminacions i res agressions laborals que er sistema proc.uctiu exerceix eontra els joves (atur, sous baixos. . . ) Lruitar per a aconseguir 1'autoorganitzaeió i cons_ eibncia prbpia dels joves en totes res manifestaeions de lrur vida quotid.iana ( esplai, eultura, esport, mit-jans de comu$icació. . . ) Ue cgnrri d.em a participar a Ia const:rucció de L'Org,a nit zaei6 de Joves f nd.epend.entistes. A qualsevol d.etrs apartats d.e correus de Ia C.C.I.I. hi trobareu infonna eió. I


DEFENSEM LA NOSTRA TERRA ! LLUITEM PER UN^E'N,S¿NYAMENT MILLOR ! PER UNS PAilSOS CATALANS IN DEPENDENTS, RE UNIFICATS

SOCIALISTES !! !

Per qub

d.iem NO a:-

bilinsuisne??

o'rrr^,

X\\ |

o-_-

-q&

Perqub la llengua prbpi a d.el-s Pal, sos Catalans

és La

Cat aLna

.

Perqub considerem que la precari etat en que es troba armi la nostra llengua és produid.a per la irnposieió d.e Ia llengua esp arryol.a i franeesa. Perqub considerem que el castertano-partant no aprend.rb, eI eat,alb fi ns que q*E no ,,v en s(, tingui u.,6ur u.na u{¡a

I

ii PEI

necesitat a,rls. - Perqub el bíli¡sulsme

I I

il ENSENIANEhIT iñ llOPt,LAR I

enfrontanent. - Perqnb, el- bil-inguisme no fa més que augmertar ra dr-ssrossr-a exlstent a:-s Pansos catalatis.

I I I I

romenta ra formació d.e dues comu¡itats lingüistiques i un conseqüent

Conscients de L'amenaea pennanent en que es tro ba la no stra 1l-engua, denunci em Ia políti c a bi: lingüista d.el-s partits parramentaris (11ei der catalb, etc. )r fem una crid.a al-s estudiants per

a ll-uitar per a Ia seva normal-itzacJ-í en tots els bmbitsr j- concretamentr el de r'ensenyarnent; per J-a qnal cosa, EfI GIM: -Qlre totes les assignatures siguin donades en c at alb. L'aprenentatge d.el- voeaburari especlfie d.e cada matbria per part del-s professors, dels Il-ibres d.e text sigui ig -Que Ia totalltat presa en catalb, aixl com tot aquell material necessari per a }'estud.i. -Que en els eentres d-'ensenya¡nent es f aci de Ia rlengua catalana el vehicre d.e eomunieació normal L, bonsequentment, s'empri en tota activitat (conferbncies, d.ebats, cinefbn¡msr €tc... ) r aixl com a I'ailminlstració ( cireulars, butlletins, etc. ) ,

C.C.I.I.

Barcelonés

Apartat cle Corueus 1780-

BARCEIJONA.

1

tJN

#

i¡ CATALA: li LLUITA AnB N6STALTRE) I{ltWIIo*"4 ¿C iAO I Coord¡^ador. JcCol.lecttur ,!tr -;;::::: ií¿t¿* C.C.l.l.^^, I ;:'"'"1"":: -* J'lnstrtuts InJrp.nrJenti:tes

s

t

I?DIT

[A LI,IIITI

OONTIIA

TIN

IIUSIINYAilIIINT

0I,AIlllIST/r I

ltstDANYOtIT r

U\l)0lt g.Q,f.f.


EJ- jove avui viu inmers en una societat capitalista, conpetitiva, a.Iie¡ant i expLotatlora. Desarrel-at d,e la seua cultura nacional es tro'ba subjec te a u¡es p¡essions no1-t fortes per part tl'un ilmdn a¿lu1tr: I€ manca de tre bal-l a l'acabar e1s estudis, 1a competivítat a tots nive11s, fins f tot 1á 6eua negociació con a persofla, etc. Aixl com la repressió tte 1'aparelt policial- que ha tle suportar pe1 fet tl'esser jove, pel- fet ¿l'esser sospitós. la joventut es troba clesencarta¿la tt'aquesta societat que ha pertlut tot e]- respecte vers l'hone, doncs a1 jove se ]-i obren tres ca¡lins que passen: o per ]-a corop]-eta assinilació cie Ia seua persona dins de1 sistema, e]- que comporta 1a negació de]-s principis bbsics de l-'esser humb, o pe1 refusarnrt d.e ]-a societat evactint-se nitjargant l-es ¿lrogues i prenent u¡ pape? d'ilheroí" marginal, club no és més que ser J-'rlltin eslabó cle la cadena consr:mista, o bé peI deíxar eixe paper passiu tatr ben assumít fins avui i posar en te1-a d.e jud.ici aquesta societat, llr¡:itar per transfor:nLar-Ia organitzánt-se amb altres joves i no tan joves que també l1uíten per Ia revolucií í L'aní hilament clel- sistema capitalista i del-s seus fills, f inperial-ísme i elféi .

x1 sme .

Aquest ala]arer, tarrmateix, és l'rlnic ca¡nf sá que podern seguir eJ-s joves, que realment tenim consciéncia d'esser-ho. Sa]-ut i independbncial

I. I . LIlTia. Apartat d.e Co rreus 7L Lf l ri a. C. C.

:t

*

4 /)j (,

SIiHTIiI MILI'I]TR sticRrisulilIliNT tli(iAl @ORDINADORA D.E COL.LECTIUS'

INDEPENDENTISTES ,

D INSTITUTS

CONTTRA SERVEI M ILITAR : MILICIA NACIONAL. POPULAR

!

I.-

tAT


lll¡fl IISTIIDIANTS PBlt tlNS IDAISOS CATIIIANII

IBIIIINIFIC/$S, IN|IDTDBNDITNTS

SOOIAIISTIIS

,b Yl

r cr¡EE el tftOt ,rel -"J,iJlt€rmtftot

;"Jl"";Tit l,':urer .n un "el htnnt prtrt0ttc I rcyolu-

I

Patrlotea f111s, de lluitadora d'antiga estlrpl I amlcgrildesperta ferrorr ás c1 crttl Ja han tornat els'soldats amb la falg a colpe, per una terra fndependentl Ja han tornat els soldats catalans aI fronE, d'un ve11 poble reslstentl sang d'antfc maulets, conBrá cratdors I botifler¡t Sérnpre cornbatento, a rnort sl fóg meneatert Nl presons, nl dolorsr nf honore farln, maüé la llutta arr¡ada agll Nl espanyols,¡ Nt del Nord, lnvaeore podrbnt trencer el noetre camll Companye

no tenfm cap máe eenyort totes lea naclong eerln dels treballadorgt

Almogavera soril, que

De valenE llultarem t veuren el Brlmf , d'un poble for3 qu3 0 poüror morlrem I fercn llrvor¡ otr P¡tro¡ O¡trl¡nrl

r¡txlrlt

2

Construïm l'organització unitària de joves independentista  

Publicació de la Coordinadora de Col·lectius Independentistes d'Institut

Advertisement