Handleplan for randers kommune 2013

Page 1

HANDLEPLAN 2013

for

LokalrĂĽdet i Randers Kommune


Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand for Kredsrådet, hvor også borgmestrene i politikredsens 7 kommuner indgår. Samarbejdsplanen for 2012 er i Kredsrådet fastlagt som den overordnede ramme for Østjyllands Politis samarbejde med kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer og foreninger m.v. Samarbejdsplanen er vedtaget på møde i Kredsrådet den 8. marts 2012. Udgangspunktet for samarbejdsplanen er i vidt omfang Østjyllands Politis mål- og strategiplan for 2012, hvor løsningen af en række politimæssige og præventive opgaver har en særlig prioritering. Handleplanen for 2013 i Randers Kommune er fastlagt i lokalrådet, som herved har udmøntet samarbejdsplanen i forhold til indsatsen i kommunen, hvor handleplanen er rammen for samarbejdet mellem Østjyllands Politi og lokalsamfundet i 2013. Handleplanen er vedtaget efter lokalrådets møde i december 2012, og handleplanen kan i løbet af året suppleres og justeres, når lokalrådet ud fra udviklingen i bl.a. kriminalitetsbilledet i kommunen finder dette relevant.

1. Lokalrådet i Randers Kommune De faste medlemmer i lokalrådet er lederen af lokalpolitiet i Randers, der er formand for rådet, repræsentanter fra den kommunale ledelsesgruppe. De faste medlemmer kan suppleres ad hoc med yderligere repræsentanter fra lokalsamfundet, politiet eller kommunen. Sekretær for lokalrådet er Ulla Marcus, Randers kommune. Lokalrådet i Randers Kommune vil i 2013 afholde mindst 4 møder, og ud over de ordinære møder kan der efter behov afholdes møder til drøftelse af særlige temaer. I forbindelse med alle ordinære møder redegør Østjyllands Politi – bl.a. med udgangspunkt i information fra politikredsens analyseafdeling (OPA) og det kriminalpræventive sekretariat – for status i kommunen i forhold til kriminalitetsbilledet, misbrugsproblemer samt utilpassede unge m.v. Suppleret med de kommunale myndigheders vurderinger drøfter lokalrådet på den baggrund løbende behovet for iværksættelse af yderligere foranstaltninger og tilpasning af de foranstaltninger, som allerede er iværksat. SSP-samarbejdet er forankret i Lokalrådet, som sikrer en sammenhæng mellem de indsatser, som er beskrevet i denne handleplan og det reelle SSP-arbejde.

2. Det kriminalitetsforebyggende arbejde Østjyllands Politi skal samarbejde med lokalsamfundet om en fremadrettet, koordineret og bredspektret kriminalitetsforebyggende indsats, hvor et centralt element i forhold til de unge er SSP-samarbejdet. Den forebyggende indsats skal imidlertid strække sig fra ”vugge til grav”, og alle aktører, der har indflydelse på kriminalitetsudviklingen, skal så vidt muligt inddrages, herunder bl.a. pårørende, jobcenteret, psykiatrien (PSP-samarbejdet), bolig- og grundejerforeninger samt fritids- og sportsklubber. Betydningen af samarbejdet omkring den forebyggende indsats er også understreget i samarbejdsplanen for 2012, hvor der bl.a. skal iværksættes en række målrettede projekter i Østjylland.

2


2.1

Den kriminalpræventive sektion i Østjylland

For at fastholde en fælles og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen mellem Østjyllands Politi og kommunerne, deltager den kriminalpræventive sektion, så vidt det er muligt i alle lokalrådsmøder.

2.2

SSP-organisering i Randers Kommune

LOKALRÅDET: Leif Benny Kristensen (formand) – Lokalpolitiet Randers Ove Stendahl, Forebyggelsessektionen, Lokalpolitiet Randers Allan Aarslev, Den Kriminalpræventive sektion Torben Rugholm, Socialchef Sonja Møgelsvang, Familiechef Torben Bugge, Skolechef Claus Hansen, SSP Ulla Marcus, juridisk konsulent (referent)

SSP-Koordinationsteamet: Ove Stendahl, Forebyggelsessektionen, - lokalpolitiet Randers Lene G. Jørgensen, Ungebasen , - Børn og familieafdelingen En repræsentant fra Rusmiddelcenter Randers – Social og arbejdsmarked Peter Larsen, Afdelingsleder, Randers Ungdomsskole – Børn og skole Claus Hansen, SSP-konsulent, SSP-og Forebyggelsessekretariatet – Børn og skole

2.2.1 SSP-organisationen:

SSP-samarbejdet i Randers kommune organiserer sig på følgende tre niveauer: Ledelsesniveau Det koordinerende niveau Det udførende niveau I det følgende beskrives de 3 niveauer og organiseringen heraf – efterfulgt af netværksgruppeinddeling baseret på skolerne i byen samt en samlet organisationsplan. Ledelsesniveauet sikrer de overordnede rammer for SSP-samarbejdet og sørger for at rammerne kan udfyldes f.eks.. ressourcemæssigt. Ledelsesniveauet skal også have det samlede overblik over kriminalitets- og misbrugsudviklingen i kommunen og sikre en effektiv kommunikation i organisationen. Det koordinerende niveau sørger for og sikrer etableringen af det nødvendige SSP-samarbejde og koordinationen heraf. Endvidere at der er den nødvendige opfølgning og evaluering af indsatserne i kommunen. Det koordinerende niveau har også til opgave at indsamle og videreformidle oplysninger om kriminalitets- og misbrugsudviklingen i lokalområderne samt generelle oplysninger om børn og 3


unges forhold i kommunen, og formidle disse videre til de øvrige led i organisationen, så der løbende kan ske justering af arbejdet. Det udførende niveau står for det konkrete og praktiske daglige SSP-samarbejde.

2.2.3 SSP-Koordinationsteam SSP- koordinationsteamet består af koordinatoren af netværksgrupperne, SSP-konsulenten, repræsentant fra politiet, repræsentant fra børn- og familieafdelingerne, 1 repræsentant fra Rusmiddelcenter Randers. Størrelsen afhænger af behovet, men teamet skal holdes på et absolut minimum af deltagere. SSP-koordinationsteamet mødes efter behov men minimum 10 gange om året. Teamet har ansvaret for at det praktiske SSP-samarbejde fungerer og besluttede indsatser og projekter iværksættes. Endvidere er teamet også Randers kommunes Banderåd. Teamet skal koordinere SSP-samarbejdet i kommunen ml. netværksgruppernes møder og hermed sikre det konkrete og daglige SSP-arbejde i kommunen, sparre og ideudveksle samt sikre at de lokale informationer, problematikker og behov kommunikeres videre op i systemet til Lokalrådet.

2.2.4 Netværksgruppe Der skal sikres en hensigtsmæssig organisering af det tværfaglige SSP-netværk i lokalområderne. Dette anses som en væsentlig forudsætning for en optimal løsning af problemer i relation til udviklingen af bl.a. kriminalitet og misbrug blandt børn og unge i lokalområderne. Netværksgrupperne består af SSP-medarbejdere fra skoler, ungdomsskole, klubber, institutioner, lokalpolitiet, gennemgående personer fra børn- og familieafdelingen, misbrugsforebyggelseskonsulenter og andre relevante samarbejdspartnere. Netværksgrupperne er tildelt en SSP-koordinator, der har til opgave at lede møderne samt virke som koordinator for SSP-arbejdet i lokalområderne ml. møderne. Netværksgruppens medlemmer er SSP-medarbejder for og i forhold til deres bagland og skal sikre en hensigtsmæssig kommunikation mellem baglandet og netværksgruppen. De nærmere opgaver og gruppernes sammensætning defineres løbende ud fra lokalområdets behov og konkrete problemstillinger. Men netværksgrupperne har som udgangspunkt til opgave at: at bidrage til den generelle trivsel og udvikling blandt børn og unge i lokalområdet at drøfte, samarbejde og handle aktivt på lokale problemstillinger omkring kriminalitet og misbrug at udvikle og iværksætte lokale initiativer og indsatser som er forebyggende og forgribende at gøre SSP synlig i lokalområdet at bidrage til den samlede monitorering og indsats i kommunen – herunder kommunikere op i SSP- organisationen omkring lokalområdet mv. Netværksgrupperne mødes efter behov men minimum hver 3. måned.

4


2.2.5 Mandagsgruppen Mandagsgruppen består af en repræsentant fra lokalpolitiets forebyggelsessektion, 1 repræsentant fra hver af de tre børne- og familiecentre, 1 repræsentant fra Handicap, 1 repræsentant fra Rusmiddelcenter Randers, 1 repræsentant fra UU- Randers, 1 repræsentantfra Ungebasen og SSP-konsulenten. Mandagsgruppen mødes hver anden mandag i de lige uger eller efter behov. Deltagerne er udpeget ud fra et ønske om at inddrage de mest relevante nøglepersoner på området i forhold til formålet. Formålet med Mandagsgruppen er at sikre et situationsberedskab, som sikrer et konstant og hurtigt overblik over hvad der rører sig og ikke mindst hvem der rører sig blandt kriminalitetsog misbrugstruede unge. Endvidere så vidt det er muligt for gruppen at sikre et handlingsberedskab, som sikrer handling og indgriben i forhold til konkrete situationer og enkelt individer i form af forebyggende og specifikke indsatser. På mandagsmøderne gennemgår deltagerne relevante hændelser fra politiets SSP-lister, og de kommunale repræsentanter informerer om relevante forhold for de individer, der er genstand for bekymring. Endvidere kan de kommunale repræsentanter fremlægge konkrete hændelser med henblik på at sikre overblik og handling.

2.2.6 SSP-U/ SSP+ SSP-U/SSP+ er samarbejdet med ungdomsuddannelserne og øvrige relevante aktører på undervisningsområdet i forhold til unge som har forladt grundskolen. Deltagerne er udpegede SSP-medarbejdere for ungdomsuddannelserne mv., samt 1 repræsentant fra UUR, 1 repræsentant fra politiet, 1 repræsentant fra Ungekontakten, 1 repræsentant fra Kriminalforsorgen, 1 repræsentant fra Ungebasen, 1 repræsentant fra Ungemiljøet og SSP-konsulenten, som her også repræsenterer kontakten til det øvrige kommunale system. Gennem de seneste år har der været et stigende behov for en tættere kontakt mellem ungdomsuddannelserne, politiet og kommunen i forhold til unge med kriminel adfærd og brug af stoffer. Formålet med samarbejdet er dels at medvirke til at fastholde de unge på uddannelserne, at forebygge kriminalitet og misbrug samt indgriben i forhold til konkrete episoder. Endvidere at rådgive og kvalificere ungdomsuddannelserne og deres personale til at håndtere eventuelle problemstillinger. SSP-U/SSP+ mødes 2 - 4 gange om året efter behov.

2.2.7 SSP ad-hoc grupper Udover de mere formaliserede led i SSP-organisationen kan der nedsættes forskellige SSPgrupper for en kortere eller længere periode.

5


Det kan være grupper bestående af aktører med et fokus eller en interesse som ikke umiddelbart hører til i de bestående grupper f.eks. sportsklubber (Sport uden Baner) eller specialtilbud (private opholdssteder, Firkløverskolerne). Det kan også være grupper som bliver nedsat med henblik på løsning af opgaver eller projekter som kræver et tværfagligt eller tværgående samarbejde mellem forskellige aktører på SSPområdet. Grupperne nedsættes, mødes og fungerer efter behov.

2.2.8 SSP-og forebyggelsessekretariat Sekretariatet er Randers kommunes videns- og erfaringscenter på det kriminalitets- og misbrugsforebyggende område. Sekretariatet har til huse på Underværket og er et arbejdsfællesskab bestående af konsulenterne på kriminalitets- og misbrugsområdet. SSP-og forebyggelsessekretariatet skal have en koordinerende og udviklende rolle, og igangsætte den forebyggende og oplysende indsats på kriminalitets- og misbrugsområdet på de tre indsatsniveauer. Sekretariatet skal opsamle, systematisere og videreformidle den lokale erfaring og viden om udviklingen blandt kommunens børn og unge i forhold til formålet med SSP-samarbejdet. Sekretariatet skal støtte de enkelte led i SSP-organisationen og enkelte personer i deres arbejde gennem uddannelse, kurser, information og konsulentbistand, samt virke rådgivende i forhold lokalsamfundet. Endvidere skal sekretariatet spille en aktiv rolle i forhold til udvikling og igangsætning af indsatser og projekter på området.

2.2.9 SSP-konsulent Randers kommune har ansat en SSP-konsulent, som organisatorisk er placeret som en stabsfunktion til kommunens skoleafdeling. SSP-konsulenten har til opgave at koordinere den samlede SSP-indsats i kommunen og sikre kommunikationen mellem de forskellige niveauer i SSP-organisationen. SSP-konsulenten er medlem af lokalråd mv. og er bindeled til SSP-grupperne.

6


2.2.10 Samlet SSP-struktur:

Kredsråd

Lokalråd

SSP- og forebyggelses SSP-koordinationsteam

sekretariat

Netværksgruppe 1

Mandagsgruppe

SSP-U

Netværksgruppe 2

Netværksgruppe 3

Netværksgruppe 4

Skoler

Skoler

Skoler

Skoler

SSP- og forebyggelse

SSP- og forebyggelse

SSP- og forebyggelse

SSP- og forebyggelse

Børn- og familieafd.

Børn- og familieafd.

Børn- og familieafd.

Børn- og familieafd.

Politi

Politi

Politi

Politi

Ungdomsskole/

Ungdomsskole

Ungdomsskole/

Ungdomsskole/

klubber

/klubber

klubber

klubber

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Diverse Ad - hoc grupper

7


3. Udmøntning af indsatsen mod fokusområder 3.1

Fokusområder for Østjyllands Politi 2013

Østjyllands Politi har med udgangspunkt i den nationale strategiplan følgende fokusområder i forhold til kommunerne og det øvrige lokalsamfund: Indsats mod rockere og bander og disses kriminalitet Indsatsen mod indbrud i privat beboelse, hæleri, hjemmerøverier og udenlandske tilrejsende kriminelle, der begår sådan kriminalitet Indsats mod utryghed og kriminalitet i de særligt udsatte boligområder, der er mest belastet af kriminalitet Færdselsindsats Samarbejdet på disse fælles fokusområder kan ikke alene omfatte den præventive indsats, men også politiets efterforskning og strafforfølgning, hvor dette er relevant. For hvert af disse fokusområder er der ved Østjyllands Politi udarbejdet operationsplaner, hvori der er beskrevet omfang og mål for de enkelte indsatser. Disse operationsplaner tilpasses lokalt med inddragelse af relevante offentlige myndigheder, interesseorganisationer og foreninger mv. Der er ikke i Randers kommune udpeget udsatte boligområder. Det er alene Gellerup/Toveshøj/ Bispehaven i Aarhus, der er udpeget. Østjyllands politi har herudover valgt følgende lokale indsatsområder: tryghed i nattelivet tyveri af cykler tryghed i nærområderne Operationsplan og indsatsmåde for de to sidste mål er pt. (dec 12) under udarbejdelse. Tryghed i nattelivet er en politiindsats, hvor politiet på udvalgte weekends øger indsatsen i bycentrum – Storegade området. Der er tale om fodpatruljer, der skaber kontakt til restauratører og dørmænd, og virker præventivt på belastede tider. De har fokus på overtrædelser af Ordensbekendtgørelsen, Restaurationsloven og Lov om euforiserende stoffer. Der er tale om et lokalt mål fortsat fra 2012.

3.2

Udpegning af lokale indsatsområder i Randers Kommune

Som beskrevet i samarbejdsplanen har Kredsrådet udpeget en række fælles fokusområder, jf. pkt. 3.1. Ud fra lokale forhold har Lokalrådet drøftet hvilke indsatsområder, der har størst relevans for Randers Kommune, og lokalrådet udpeger følgende: Indbrud i privat beboelse Organiseret kriminalitet (bander og relaterede unge, samt utilpassede unge generelt) Færdsel Vold i familie- og parforhold Underretninger til PSP Trivsels- og forebyggelsesdage på skoler – 3, 5 og 8 Styrket gadeplansindsats 8


Konflikt-/elevmægling SSP-Enkeltsagskoncept Styrket SSP+ Indsats mod Graffiti/Tags og hærværk

3.2.1

Indbrud

Indbrud i privat beboelse har igennem flere år været et fokusområde for de enkelte politikredse. Borgere, der udsættes for denne form for kriminalitet, oplever indbrud som meget belastende i forhold til privatlivets ukrænkelighed, ligesom indbrud generelt skaber utryghed – for de ramte og i samfundet generelt. Selvom indsatsområdet har været et prioriteret indsatsområde både på landsplan og i politikredsene, er der over de senere år sket en stigning i antallet af indbrud i privat beboelse. Begrebet indbrud i privat beboelse defineres som det sted, den forurettede har som sit primære opholdssted. I politiets sagsstyringssystem (Polsas) er gerningskoderne defineret som: Indbrud i villa Indbrud i lejlighed Indbrud i værelse Indbrud i landejendom I Randers kommune vil Østjyllands politi I forbindelse med alle ordinære møder redegøre for udviklingen i indbrudsstatistikken, ligesom Lokalpolitiet redegør for politiets operative indsats.

3.2.2

Bander og Banderåd samt relaterede unge

I Østjyllands Politi er der etableret Banderåd i samtlige kommuner, hvilket er valgt ud fra en konkret vurdering af, at politikredsen har ”stærke” rockerkoncentrationer, der ses arbejde/operere i stort set alle kommunerne i politikredsen. Banderådene bliver etableret i allerede kendte fora og i regi af § 115, og de vil dermed være et myndighedsråd, hvor der kan diskuteres enkeltpersoner. Der vil i selve banderådet ikke deltage private personer/organisationer, men det sikres, at alle relevante interessenter bidrager med oplysninger om bekymrende unge, der kunne være emner til optagelse i bander. De lokale banderåd vil være fora, hvor alle relevante aktører løbende drøfter de konkrete problemer og forslag til forebyggende og tryghedsskabende tiltag, med den primære opgave at dæmme op for rekrutteringen til banderne, herunder den såkaldte ”lillebrorgruppe”. Det er en forudsætning, at disse samarbejdsfora, der normalt håndterer unge under 18 år – i relation til Banderådsarbejdet - ser bort fra denne aldersgrænse. Det etablerede § 115 samarbejde er organiseret under Lokalrådene, hvilket indebærer at også banderådene vil referere til Lokalrådene i kommunerne.

9


Banderådene vil fremover blive etableret således, at ovennævnte mødefora mindst hver 3. måned etablerer sig og afholder møde som banderåd. Dette møde er politiet ansvarlig for. Forud for hvert møde i banderådet vil de enkelte medlemmer kontakte egne interessenter og aktivt indhente oplysninger om eventuelle unge. Banderådet kan herefter på mødet i myndighedsregi drøfte de unge, som man enten selv har afdækket eller som interessenterne har spillet ind i rådet. Banderådet kan ved generelle problemstillinger efter behov indkalde interessenterne som supplement til banderådet. Banderådet vil på mindst hvert andet møde gennemføre en interessentvurdering/evaluering for hele tiden at være opmærksom på, om alle relevante interessenter er inddraget i arbejdet. Denne model er forelagt på netop gennemførte Lokalrådsmøder i politikredsen, hvor der er stor enighed om, at dette er en god og praktisk håndterbar model, der sikrer myndighedssamarbejdet i en kombination med privates oplysninger, og som gør, at de i forvejen opbyggede fora udnyttes på den mest optimale måde i forhold til etablering af banderåd. I 2013 evalueres politikredsens organisering af banderåd i forhold til en vurdering af fordele og ulemper ved kun at have et banderåd i politikredsen. Denne evaluering vil eventuelt blive foretaget af Nationalt Forebyggelsescenter på landsdækkende niveau. Sker dette ikke, vil der lokalt blive lagt op til en revitalisering af organiseringen.

Exit-program. Østjyllands Politi tilbyder som et led i en helhedsorienteret indsats mod rocker- bandemiljøet råd og vejledning til rocker- bandemedlemmer, der ønsker at komme ud af miljøet. Østjyllands Politi, kommunerne i Østjylland og Kriminalforsorgen kan i et tæt samarbejde udvikle individuelle exit-programmer, som vil hjælpe motiverede rocker- bandemedlemmer til en ny start. Pårørende og andre med tilknytning til rocker- bandemedlemmer eller til unge, som bliver eller er i risikogruppen for at blive udsat for repressalier fra rocker- bandemiljøet opfordres også til at kontakte politiet med henblik på råd og vejledning. KONTAKTNUMMER: 72 58 23 65 Utilpassede unge generelt: Kriminelle bander samt utilpassede individer og grupper, hvor lokalrådets koordinering af en mål- og fremadrettet indsats skal medvirke til at nedbringe de lovovertrædelser og den utryghedsskabende adfærd, der – nat og dag – forøves af utilpassede individer og grupper. Der skal herunder fokuseres på forebyggelse af rekruttering af unge til bandemiljøet, jfr. ovenstående. Konkret skal der lokalt gennemføres følgende initiativer: En hurtig indsats i forhold til problemfamilier Tidligere underretning af skoler og uddannelsesinstitutioner Det generelle forebyggende arbejde i kommunen intensiveres med målrettede initiativer 10


Tidligere opfølgning i forhold til børn og unge, som fungerer dårligt i skolen Bedre SSP kontakt til opholdssteder, ungdomsuddannelser og produktionsskoler Mere synligt politi ved ungdomsarrangementer Fokus på at den unge vejledes og hjælpes vedrørende sagsbehandlingen i forbindelse med kontanthjælp og beskæftigelse I forbindelse med alvorlig personfarlig kriminalitet (røverier o.l.) begået af unge under den kriminelle lavalder, vil kommunen omgående iværksætte passende foranstaltninger Med Lokalrådet som omdrejningspunkt etableres et tæt samarbejde mellem politiet og de personer, som er beskæftiget med de unge. Det skal herved sikres, at der er samhørighed i myndighedernes opgavevaretagelse, ligesom der skal ydes rådgivning til de erhvervsdrivende om, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan forholde sig til disse unge og de problemer, de kan give anledning til. SSP-samarbejdet vil være centralt i forbindelse med denne indsats.

3.2.3

Færdsel.

Der er i Randers kommune ikke etableret et Færdselssikkerhedsudvalg, hvorigennem samarbejdet mellem Østjyllands politi og kommunen omkring færdselsmæssige foranstaltninger, kampagner, tiltag mv. foregår, men dette arbejde sker indtil videre gennem halvårlige møder mellem politiet og Teknisk Forvaltning. Den egentlige færdselsindsats som mål relaterer til en operativ indsats, som forestås af politiet.

3.2.4

Vold i par- og familieforhold mv.

Politiet skal i alle tilfælde af vold i par- og familieforhold, hvor der er børn under 18 år i hjemmet, underrette kommunen om forholdet via en socialrapport. Kommunen forpligter sig til at gennemføre et efterfølgende og opfølgende arbejde senest 5 dage efter, at socialrapporten er modtaget i kommunen. Herudover deltager Østjyllands politi i et projekt under Socialstyrelsen, hvor politiet skal forsøge at skaffe samtykke til at et interventionscenter kan mægle og rådgive familien. Der vil ud over sager om regulær partnervold tillige være tale om indberetning ved en del af husspektaklerne.

3.2.5

Underretninger til PSP

I forbindelse med det etablerede PSP-samarbejde (Politi-Socialforvaltning-Psykiatri) forpligtes deltagerne og herunder særligt politiet – til i forbindelse med tvangsindlæggelser og voldssager at sikre, at relevante personer medtages til drøftelse og vurdering i samarbejdet.

3.2.6

Trivsels- og forebyggelsesdage på skolerne / 3, 5 og 8

Der har i 2011-12 været afviklet forebyggelsesdage på enkelte skoler i kommunen. Med baggrund i de positive tilbagemeldinger og respons på konceptet fra skolerne, er der udviklet et forsøgskoncept for Trivsels - og forebyggelsesdage for 3., 5. og 8. årgang – også kaldet 3, 5 og 8.

11


Der er udbudt 25 forløb i skoleåret 2012 /13, som alle er fuldt booket. På 3. årgang er overskriften på dagene ”De andre, Dig og Mig” med fokus på trivsel, kammerater, sprog, politi, færdsel, motion og kost. På 5. årgang er overskriften ” Netværk og Mig” med fokus på sociale medier, risikoadfærd, kriminalitet, sundhed, kost og trivsel. På 8. årgang er overskriften ”Mit Fede Liv” med fokus på misbrug, rusmidler, fester, risikoadfærd, kriminalitet, sex og sundhed. Inden instruktørerne kommer på skolen, har der været arbejdet min. 12 lektioner ud fra et tilsendt undervisningsmateriale. Efter hvert forløb afvikles der et fælles forældremøde, som understøtter dagen med et fokus på et relevant emne for den pågældende årgang.

3.2.7 Styrket gadeplansindsats På grund af nogle konkrete erfaringer med udfordringer omkring udsatte unge i gadens rum og primært i Randers midtby har der i løbet af 2011/12 på forsøgsplan været etableret et opsøgende team ”Op-team” i SSP/Ungdomsskoleregi. Endvidere har der også været lavet opsøgende gadeplansarbejde af medarbejdere fra Ungebasen. Med baggrund i de positive erfaringer omkring det opsøgende gadeplansarbejde undersøges muligheder for at permanentgøre og styrke den opsøgende gadeplansindsats i kommunen. Desuden tydeliggøres og informeres der om samarbejdsmuligheder i forhold til de opsøgende medarbejdere for eksterne interessenter såsom fx ungdomsklubber. Det tilstræbes også at lave et kompetenceudviklende forløb målrettet de opsøgende gadeplansmedarbejdere. Der udarbejdes der en ”aftaleplan” i forhold til diverse perioder og arrangementer. Denne plan varetages og vedligeholdes af SSP- og Forebyggelsessekretariatet og synliggøres på SSP- og forebyggelses intranet.

3.2.8

Konflikt-/elevmægling

Det er ønsket at iværksætte konflikt-/elevmægling på flere folkeskoler i Randers kommune med det formål, at det bliver en gennemgående tankemåde og kultur på de pågældende skoler. Gennem mægling mellem børn/unge vil mobning kunne mindskes, samt give det enkelte individ mere selvtillid og empati. Små konflikter i skolegården kan fylde meget ved det enkelte barn, men ved elevmægling opnår man, at konflikten bliver ved børnene uden at en voksen intervenerer og overtager konflikten. På længere sigt vil mægling blive en naturlig ting for de unge også ind i voksenlivet.

12


Der er uddannet elevmæglere fra 5. klassetrin på Rismølleskolen og Østervangsskolen, som er forsøgsskoler i 2012/13. SSP-medarbejderne herfra er sammen med SSP-konsulenten ansvarlig for projektet. Herudover tænkes det at søge at finde 2 skoler mere i løbet af 2013, som kunne tænke sig at indgå i et konflikt-/elevmæglingsforløb. SSP-medarbejderne fra de overstående skoler vil kunne være undervisere og hjælpere på de nye skoler.

3.2.9 SSP-Enkeltsagskoncept Der er udarbejdet et udkast til et SSP-Enkeltsagskoncept for Randers kommune. Formålet med et SSP-Enkeltsagskoncept er at forebygge ungdomskriminalitet ved at have fokus på trivsel og mistrivsel samt at strømline den tværsektorielle sagsbehandling, formalisere sagsbehandlingen og tydeligøre de enkelte parters ansvar og opgaver. SSP-Enkeltsagskonceptet indeholder 4 niveauer, som er gradueret efter den enkelte sags alvorlighed og indhold. I løbet af 2012/2013 ønskes SSP-Enkeltsagskonceptet vedtaget og implementeret i Randers kommune.

3.2.10 Styrket SSP+ SSP-strukturen for Randers kommune indeholder et formaliseret SSP-U/SSP+ samarbejde med primært omdrejningspunkt i et samarbejde med kommunens ungdomsuddannelser. Med baggrund i kriminalitetsudviklingen blandt de 18 -25 årige skal der i 2012/13 undersøges muligheder for at styrke SSP+ arbejdet ved etablering af nye samarbejdsfora med andre interessenter udover ungdomsuddannelserne.

3.2.11 Indsats mod Graffiti/Tags og hærværk Der er i løbet af 2012 konstateret en massiv stigning i den ulovlige Graffitti i bybilledet i Randers kommune. Det er primært Tags som males på bygninger og vægge koncentreret omkring Randers midtby og byens skoler. Der iværksættes i løbet af 2012/13 et udvalg bestående af repræsentanter fra SSPsamarbejdet samt Miljø og Teknik med henblik på sikre en fremadrettet fælles indsats mod Graffiti og lave nogle retningslinier eller en politik, der beskriver hvad der gøres i forhold til at fjerne Graffiti og Tags fra byen. Endvidere vil der i den kriminalitetsforebyggende indsats på skolerne blive et prioriteret fokus på oplysninger om konsekvenser ved Graffiti /Tags og hærværk.

4. Politikredsdækkende præventive indsatsområder Forebyggelse af ungdomskriminalitet.

13


Efter beslutning i Kredsrådet deltager Østjylland sammen med Syd- og Sønderjylland som de to første områder i et forebyggende samarbejde, der i 2015 forventes at være landsdækkende. Projektleder er Det Kriminalpræventive Råd, som med støtte fra Trygfonden har inviteret Østjylland med. Hensigten med projektet er at sætte fokus på anvendelse af evidensbaserede metoder over for særligt udsatte unge, som er på vej ud i en kriminel løbebane eller allerede belastede. Projektet vil understøtte, at de nødvendige kompetencer er til stede hos kommunerne og politiet for at kunne implementere den eller de udvalgte metoder. Projektet påbegyndes primo 2013 og det forventes at der er -

Udpeget en kontaktperson i kommunen (ambassadør). Udpeget kontaktperson i det lokale politi (ambassadør). Deltagelse i møder/temadage af 2 – 4 dages varighed - afholdt af DKR. Drøftelse i lokalrådet ultimo 2013 med henblik på at beslutte om der er udpeget egnede metoder til implementering.

Konfliktforståelse og mægling. Emnet blev indført i handleplanerne for 2012 og der ønskes fortsat fokus på området, da det er velegnet som forebyggende initiativ, både i forhold til at øge trygheden og forebygge kriminalitet. I regi af SSP Østjylland er der blevet afholdt temadage. Det er væsentligt at understøtte det tværfaglige samarbejde mellem kommunen og politiet i form af fælles organisering og afgrænsning af snitflader i de enkelte indsatser. Et særligt fokus på elevmægling i skoler samt fælles kompetenceudvikling prioriteres højt. Mere specifikke planer for området iværksættes af SSP Østjylland.

Nabohjælp. Det Kriminalpræventive Råd lancerede i 1986 em kampagne vedrørende nabohjælp med henblik på at reducere antallet af indbrud i privat beboelse. Kampagnen blev relanceret i november 2012 efter samme koncept, men understøttet af en internetbaseret platform. I de kommende år vil der med mellemrum blive reklameret for nabohjælp op til ferier og højtider. Lokalrådets opgave i den forbindelse er at understøtte konceptet ved at sørge for at borgerne får mulighed for råd og vejledning, når de organiserer sig i lokalt forankrede foreninger.

14