Page 1

Oferte valabile între 06.02. - 19.02.2014

RIOBA CAFEA BOABE CAFEA FILTRU CAFEA SOLUBILÃ SI , SPECIALITÃTI ,

CEAI CAFEA CAPSULE


RIOBA GOLD/ PLATINUM Cafea pads

RIOBA Biscuiți Caramel • 200 x 6 g • preț/cutie

• 18 x 6,94 g/pad • preț/cutie

RIOBA Minitablete cafea

19

42,

• 1kg • preț/bucată

63,99

RIOBA Minitablete ciocolată

39

17,

• 1kg • preț/bucată

63,99

Pahare carton • 100 ml; 80 bucăţi/pachet • preţ/bucată

RIOBA Cafea filtru

0,19

• 1 kg • preț/bucată

• 150 ml; 80 bucăţi/pachet • preţ/bucată

0,29 • 300 ml; 50 bucăţi/pachet • preţ/bucată

34

48,

0,37

RIO is feeling RIOBA SILVER Cafea boabe • 1 kg • preț/bucată

39,09 RIOBA PLATINUM Cafea boabe • 1kg • preț/bucată

49,89 RIOBA PLATINUM Cafea boabe • 3 kg • preț/bucată

128,89 RIOBA GOLD Cafea boabe • 3kg • preț/bucată

118,99

The RIO side of life Realizată din cele mai bune varități de cafea din jurul lumii. Savurată de oameni din peste 29 de țări de pe mapamond. O plăcere cosmopolită pentru oameni care caută un stil de viață excepțional.

2


RIOBA PREMIUM Ceai piramidă

Naproane • 500 bucăţi/pachet • preţ/pachet

• diverse sortimente • 20 x 2 g/plic • preț/cutie

14,09

Şerveţele • 2 straturi • 25 x 25 cm • 200 bucăţi/pachet • preţ/pachet

16,34

14,39 RIO is feeling

RIOBA Ceai • diverse sortimente • 25x 1,5; 2; 2,5 g/plic • preț/cutie

7,44 T RIO side of life The R Realizată din cele mai bune varități de cafea din jurul lumii. Savurată de oameni din peste 29 de țări de pe mapamond. O plăcere cosmopolită pentru o oameni care caută un stil de viață excepțional. o

3


CAFEA BOABE

LAVAZZA LA AVA VAZZ AZZ ZZA ZA GRAN GR G RAN AN AROMA A ARO RO RO OMA MA MA Cafea Ca C affeea boabe bo b oaab be be eespresso espr es sp prreesssso o

LLAVAZZA LA AVA VAZZA ZZ A ZZ GR A GR GRAN AN N CREMA CR REEM MA A Cafea C Ca afe afe fea boabe boab bo be espresso es sp prreesssso o

• 1 kkgg • ppreț/bucată rreț re eeț /b / buucat /bu caatt ă

• 1 kkgg • ppreț/bucată rreț re eț /bu /bbu buucat cat cca at ă

70,54

77,98

GOLD GO OLD D Preparat P Pr rep re epaarrat at pentru p pe ent ntru r ccafea afea af fea

MARGĂRITAR MA M AR RG GĂR ĂRITTAR AR ZZa Zahăr ahă hăr st stick tic ic k al a alb lb / brun b un br u

• 1100 x 7. 7.55 g • ppreţ/folie re /fo reţ folie lie i

• 2200 0000 x 5 g • preţ/cutie preţ reeeţţ //cu /cccuuttie iee

1,79 începând începâ d cu

9,49 LLopăţele Lo op pă ăţele ţeelee ccafea aaffea ea • 11000 000000 bu 000 bbucăţi/pachet uccăţ ăţ ăţi/p / aach /p cchhet e • ppreţ/pachet reţţ /p /pa ppaache chhheet

26,59

4


CAFEA BOABE

MAGNIFICA M MA AG AGN GN NIF IFIC CA EES ESAM4000B SAM AM40 4000 00 00 0B EEspressor Es spr spr pres esso sor cafea ccaafe fea cu cu râşniţă râ âşn niiţţă în îîncorporată nco corp por orată attă

Decalcifiant De D eccaallccif ifia fia an ntt • 500 50000 m mll bucată • ppreţ reţ re reţ e / bbuc bu uuccat aată tăă

59,99

• posi pposibilitate oss bil oosi biliita itttaate te selectare see ect sel eectare are re tărie t ărie tă riiiee cafea rie caafea ea ea • apar aaparatul ppar pa ar aratuul râșnește râșn șneșt eș e exact exac xacct cantitatea can cant ant nnttitatea itttaattea ita eeaa de caf de cafea aafea ea pe pe care ccar ca a e o comanzi ccooman manzi man ma manzi zi rezultând re rrez rezult ez e uult ulltltând ând cel ân ând cel mai maii mic m c cost mi ccoost osstt al al cafelei ca eele caf ca elleei (d (di ddiint nntr ttrr-un -un un kg kg ca ccafea afea ffeeaa bbo oabe aabbe be rre eezul zul zu zul ultă ltă tă (dintr-un boabe rezultă ccca.140 cca ca.14 11440 ccafele) 140 afe af fele) lee) • posi pposibilitate oosi ssibil b lita itita ttaattee reg eglar eglar lar are ggranulaţie are ran a uula anula laţiee cafea cafe ca feea fea reglare • bboabele oab oa aabbeel ele lee se s m ma acin cin ci i ă instant: ins nnst stant aannt: cafea caf aafe feea macină cu o aaromă cu rom ro omă desă ddesăvârşită essă eesă săvâr vvââârrşşitită itt ă • ccapuccinator appuccci aapu ccccinat ator or or • reze rrezervor ezerrvo ezervo ez eze voor apă appăă detaşabil ddet de ettaşa aşşaabil bi bi • ttermostat eerm rrm moost osssttat at electronic elleectr eele ecctr t ooni onic pentru peent ennttru ru vapori ru vaappori vap va orr şi cafea şi caf ca affea af e ea • ccapacitate appa apa pacit cittat aate ttee rezervor reezer zzeeerr vvor or apă: aappă: ă: 1,8 1,,88 L • ccapacitatea app ccitititate aapa tate a ea at ea rrecipientului ecccipie eeci ippie ieent ientu nntu tuului luu de de cafea c fea ca ea bo bboa oabe: be: bbe e 120 11220 g boabe:

00

RIOBA RIOBA RIOB A GOLD GOLD D Cafea Caaffea ea espresso espr es pres esso so o boabe b boa oabe oa be

1499,

• 1 kg • preț ppreț/pachet reț/pa /pa paache chet

STRETTO ST TRE RETT T TO Cafea C Ca afeea boabe bo b oab abe espresso es spr preessso so

39,99

• 1 kg kg • preț ppreț/bucată reț eț //bu eț /bb cat catt ă

PĂ N E PO M PRESIU

I 15 BAR

40,85 Linguriță LLi in ng gur urițță Mo M Mocca oocc cca cc Ceașcă+ C Ce Ceaș eaș așcă că+ + farfurie faarf rfur rfur urie iee • eexpresso/ xpr xp preess sso// caf cafea eaa 75 ml m • 3 bucăț bu bucăți/ ucăț c i/i/ set că seet • ppreț preț/ reț re eețț / bbucată uca c tă ca

5,499

• iinox no 18/10 nox 1188/10 10 10 • ggrosime ros ro osime os sime me 2,5 me 22,5 mm mm bucăți/ • 6 bbu cățți// set căț set • ppreț/ reț eț// bbucată ucată uc uca ttăă

2,29 5


CAFEA FILTRU

AMAROY AM MA AR RO OY Y Cafea C Ca aafffeea măcinată m mă ăcciin in naaată ttă ă

JJACOBS JA ACO COBS BS K KRONUNG RONU RO NUN NUNG NG G Cafea C Ca afe feaa măcinată măci mă cinată nată na ă

MELITTA ME M ELLIITTTTA Cafea Ca C affeea măcinată m măci mă ăci cinaatăă

• 5500 000 g • ppreț/bucată reț eț //bu eț /bbuucat caat at ă

• 5500 00 g 00 • ppreț/bucată rreețț /bu reț / bbuuca /b ccat aat ă

13,9999

• 5500 00 g 00 • preț ppreț/bucată reț re eț /bu /bbuuccat caaatt ă

14,99

12,39

BKK2113 B BK KK211 K 211 K2 113 Aparat A Ap par arat ar rat a pentru pen entr truu cafea c fe ca fea turcească fea turc tu turc rceaassccă • 2 re rrecipiente cippien ente pentru ente p ntru pen trtru cafea cafeaa turcească ca turce tu rceasc rce ceeasc ască scă • pprepară r ară ddee laa 1 pân rep ppânăă llaa 4 ce pâ cceşti eşti ştt ddee ca ccafea afea fea simultan, ssim mu an, într-un mult întrtrr un timp tii p foarte tim foarte foar oar ar tee scurt scurt sc r • rrezervor e rvor de ez eze de apă apăă detaşabil d aşa det aşşabil abil b 1 litru littruu • ssist sistem istem de ame ist amestecare meeste meste stecar st caare automat: ccar auto utomat maaat: se mat se obţine obţi bţ nee mix-ul mix iixx-ul -uul ideal ideal fără fărăă să să mai m fie fife nevoie nevo voiee de amestecare am aame meeste sttecare st ste • ssistemul ist stem ste em l de ddetectare emu ete tectaaree "Co "C "Cook okk sen sense eense se Bre BBrewing" reewin w ng" ngg"" permite pe per ermit mite oobţinerea, mi mit bţinerea, ea, ea a, pr pprin rinn fie ffierberea rbe berea berea ea ppo potrivită, otri trtrivită, trivit vittă, vi vit ă, a gustului gustul gus usstul tu ui u excelent excelent ntt al al cafelei caffele ca ellei • prep pprepararea ree ar rep ararea si ara simul multan mul tannă a două ddouăă tip puuri urri de d cca afe feeaa fea simultană tipuri cafea (ex. (ex ex. ccuu zzahăr ahăr ahă hăr sau sauu făr fărăă zahă zzahăr) ahăr)r)) ahă • pent pentru truu fie ffiecare ecar caree rreci ca recipient, ecc pieent eeci nt,t,t posibilitatea posib sibili ibbilililitat tat ta atea ea de ea de alegere cantităţii ale egge ger erre ppee ccană ann a ccan ană anntit tiităţi tit tăţiţi ddee zzahăr ahhăăr adau aahă aadaugate ddaaauugga dau gat at ae

MEGGLE ME EG GG GLLEE LLapte La apt pte pentru p pe ent ntru tru ru ccafea afea af ea • 1100 x 1100 g • ppreţ/folie reeţţ //fo reţ /fffoolillie iiee

MEHMET EFENDI Cafea macinată • 250 g • preț/bucată

859,00 DIAMANT D DI IAMAN AMAN AM A NT ZZaharină Za hari ha rină nă

1,

85

• 6650 5 tablete 50 taabblet tab eette • ppreţ/cutie reţ re eţţ /cu /cuuttie tiie ie

25,99 MĂRGĂRITAR MĂ ĂRG GĂR ĂRIT ITAR TAR AR Zahăr Za ahăr hă ăr cubic cu ub biic alb aal lb / brun brrun b un • 5500 000 g • ppreţ/cutie reeţ reţ eţ /cu /ccu cutie titiee

începând cu

70

6, 6

3,39


• 2250 50 g 50 • ppreț preț/bucată reț /b reț //bu bucată cat ca aatt ă

LAVAZZA LA AVAZZ VA V AZZ ZZ A CREMA C CREM CR REM EMA e GUSTO GUS USTO TO Cafea Ca C aafe fea măcinată fe măcciina mă nată tă eespresso es spr presso essso es o Cafea Ca C affeeeaa măcinată măăci măci cina in naattă ă

7,99

• 2250 5500 g • ppreț/bucată reeețț /b rreț / bbuucat /bu ccaaatt ă

CAFEA FILTRU

TCHIBO TTC CH HIIIBO BO BO EXCLUSIVE EXC EXCL EX CLLU LU US SIV IVE Cafea Cafeea măcinată Ca măăci cina nattă ă

DAVI DAVIDOFF DA VIDO DOFF FF RICH R RI ICH CH A AROMA/ ROMA RO MA / EESPRESSO ES SP PR REES SS SO O 57 57 Cafea C Ca Cafe affeea măcinată măăci m cina nată tă • 2250 500 g • ppreț/bucată rreț re eețț //bu /bbbuucat caat aă

21,99 DONCAFE D DO ON NC CA AFFE SELECTED SE ELE L EC CTTED ED Cafea Ca affeea mă m ăci cina ina nată tă măcinată • 3300 0000 g • ppreț/bucată reț ețț /bucat /bbbucca /bu cattă tă

9,99

12,88 Ceașcă C Ce eaș așcă că + FFarfurie aarrfu furriie • ccafea afeea 200 afe 200 00 m ml/l/ cap apucc pucc ucccino ino in no 118 80 m mll capuccino 180 • 3 bu bbucăți/ căți// set căț see • ppreț/ reț reț eț / bbucată uccaattăă uc

EEC7 EC C7 Espressor Es spres preesssor pr sso or • pputere: ute t re: te e 800 800 W 80 • capa ccapacitate apa ap paccittate tate ttee 4 caf affele afele elle le cafele • ""Vario Var Va Var arioo Sys SSystem" Sy ystem teem em" ppentru em" e tru ent en ru a sselecta eele lleecta cta ct ta aaroma aro roooma maa cca m caf aaffel eele elei llei ddee llaa ttare are are ar re la la slabă slabă sl abbăă cafelei • ""Capuccino Capucc Ca uccino uc n System": no SSy Syste yste sstteem": m": " mixează mixe mi xxea ea ează ză aabu ab aburii, bu buriiiii, aerul aaer ae erul erull şi ş laptele lap apptel ap teeelle producând ttel prod roodducâ uccând nd o cremă crrem em e ă densă dens e ă en • ccapac appac ccuu ssist ist is stem st m ddee ssig si iggura ura uur rraannţă nţţă ţă sistem siguranţă • vvas ass pen pentru ppe en e tru ru ca ru ccafea afea feeeaa term ttermorezistent te rmo moorez m rez re rez ezist iisssttent istent en

6,4499

189,9900

7


CAFEA SOLUBILÃ

NESCAFE N NE ESC SC CAF AFE RED AF REED CU R C CUP U UP P Cafea Cafe Ca afea feea solubilă solu solu so lubi bilăă • 5500 00 g 00 reț re eț //bu /bb ccat caattăă • ppreț/bucată

NESCAFE N NE ESC SCAF A FE B AFE BR BRASERO RAS SER ERO Cafea C Ca afe fea solubilă sollu so ubi bilă lă • 6600 x 1,8 11,,8 g • ppreț/plic reț /pl reț re /plic /p icc

NESCAFE NE N ESC SCAFE AFFE BR A B BRASERO RAS ASEER R RO O Cafea C Ca afea ffeea solubilă solu solu so ub biilă lă • 5500 00 g 00 • ppreț/bucată r ț /b reț /bu bbuuccat caaatt ă

49,19

0,22 Pahar P Pa ah haar frappe frraap ppe pe • 3310 1100 ml ml •m ate ate t rria iiaal sticlă sstic tiic tic iclăă material • 3 bu bbucăț uccăț ăți// set ăț seett se bucăți/ • ppreț/ reeț/ rreț eț / bbucată eț uca ucată caattăă

JACOBS JA AC CO OB BS S VELVET V VE ELLV VET VET ET Cafea Cafe Ca f a fe solubilă solu so lubi bilă bi lăă

5 46,59

• 100g 100g • preț ppreț/bucată reț/bu /bucat catăă

DONCAFE DO D ONC NCA NCAF AFFE FE EL ELITA LITA ITA IT Cafea Ca C afeea solubilă s lu so ub biilă l • 1100 0 0 x 11,8 00 ,88 g • ppreț/plic reeț/pl reț eț //p /pl pl plic licc

2,49

10,44 MONIN MO M ON ON NIIN SIRO SI SIR SIROP ROP

• ddiverse vers r e sortimente s or t m meente • 00,7 ,77 L • ppreţ/sticlă reţţ /st reţ re //ss icc ă

AMIG AMIGO A AM MIG GO Cafea C Ca f a in fe inst instant stan st an nt • 12 12 x 100 100 g • preț ppreț/bucată reț/bu /bucat catăă

2 0,20

MĂRG MĂRGĂRITAR M MĂ ĂRG RGĂR ĂRIITTAR AR ZZahăr Za Zahă ahă hăr brun brru b un n dee M d Mauritius au au uri riittiiuss • 5500 00 g 00 • ppreţ/bucată reţ rre eţţ /bu / bbuucat /b ucat caaattă tă

09

29,

10,74 8

6,55


CAFEA SOLUBILÃ

LLA A FESTA FES ESTA TA Băutură B Bă ăut ut u urră caca ca cacao aca cao cao • 2250 500 g • preț ppreț/bucată reț/bu reț eț //bu eț /bbbuucat cată att ă

LLA A FESTA FES ESTA TA Cappuccino C Ca ap pp puc uccino no • ddiverse iive veerse see sortimente ssoorti r ttiime mentee men • 1125 25 g 25 • ppreț/bucată reeț/bu rreț eeț //bu buca cat at ă at

5,89

4,34

NESCAFE N NE ES SC CAF AFFEE 3IN1 3IIN 3 N1 1 Cafea C Ca f a in fe iinstant nssttan an t • ddiverse ive verse ve rsse sortimente s rrtit m so men ennte • 2244 x 10-15 10-1 10 0-1 -15 155 g • ppreț/plic rreț re eț /p eț /pliicc /pl

JACOBS JJA ACO COBS BS 3 ÎN ÎN 1 Cafea C Ca Cafe afe fea solubilă s lu so ubi b lă • ddiverse ive iverse vverse se sortimente so sorti orti r imen meente • 2244 x 12 12 g, 13,5 133,5 , g • ppreț/bucată rreț eț /bu eț/bu b cat c ă

0,5500

0,45

Sett 6 că Se căni ni Zen Zen n • mate material m ateria riall sticlă sticlă stic lă • 225 225 ml • preț ppreț/ reț// buca bbucată ucată tă

minim 2 buc. m

7,19 Aparat A Ap par a at presiune p pres pr res e iu iune frișcă ffr rișcă ișșccă ă •1L

84,99

3,699

• ppreț preț/ r / bbucată reț uca uc cată tă tă

0.5 L

79,999

Cartuș C Ca rttușș rtuș pr res esiu iu une ne ffrișcă rișccă ri presiune • 10 10 bucăți/set bucă bucă ucăți/ ți/i/set set et • ppreț/ reț reț/ eț / bbucată uca cată tăă

1,5 1,50

MEGGLE M ME EGG GGLE GG LE Frişca Friş Fr işca iş caa spray sprrayy • 250 2500 g • ppreţ/bucata reţ/bu re reţ eţ /bu / cat cataa

7,99

9


CEAI

2894 Cană electrică automată pentru ceai • sistem special pentru infuzie şi ceai • capacitate cană electrică fără fir: 1L • putere 2400W • display digital • selector timp pentru infuzie • selector temperatura apă • recipient detaşabil pentru pliculeţe sau frunze de ceai • sticlă special tratată fabricată în Germania

OMATĂ.ERE. RE AU T INFUZA Ă SUPR AVEGH ESIT NU NEC

9,59 LAN LLAND LA AN ND D OF OF TEA TTEEA Ceai Ce C eaaii

369,00 RIOBA R RI IOB OB A Miere Mi M ier er e d dee ssalcâm aallcââm

• ddiverse ive iiv v rs ve rse ssee sortimente sorti so r timen m te men • 1100 00 g 00 • ppreț/bucată reț rre eețț/bu ț /b //bu bucat ccaat ă

• 6600 x 20 20 g • ppreţ preţ/bucată rreeţţ //b reţ reţ/ /bu bu bucat buccat at ă

7 0,79

LAND LA AND ND OF OF TEA TTE EA Filtre Fi ilt ltre re Ceai Ceeaai • 5500 bbuc/pachet uucc/ uc/ c/pa /pa ppac aacchet heet e • ppreț/pachet reețț //p reț re /pa ppaacche hheet

Linguriță LLi ingur ng u ng urrițță cce ceai eeai aaii • iinox noox nox o 18/10 1188/1 //10 10 10 • ggrosime rosime ros oossime mee 2,5 m 22,,5 ,5 mm mm • 6 bbu bucăți/ ucă ccăț ăățți/ ții// set set se • ppreț/ reț re ețț / bbucată eț/ ucatăă ucată uca

5,29

Infuzor IIn nfu nfuzo ffu uzor zor ce zo ceai eaaii iinox nox no • ddime dimensiunui ime meennsi m nss un uunu nu nui ui 4,5 4,55 x44 cm cm • acce aaccesorii cce cce cessor soorriii la lan lanțișor anțiș țiț șor or și și ag agă agățătoare gățță gă țăt ăt ătoar ooaar a re • pr ppreț/ reețț / bbucată reț uuca ccaată tă

2,79 10

5,99


CEAI

2871 Cană electrică pentru ceai

LIPTON Ceai • diverse sortimente • 20 x 1,6 g - 2,5 g • preț cutie

• ideal pentru ceai şi infuzii • capacitate: 0,8 L • cană fără fir • putere 1100 - 1190W • bază radiantă 360°

minim 2 um

6,99

9,33

129,90 Termos Term Te rmos os cu cu pompă pom po mp pă • capa ccapacitate apacit citate ate tee 1,9 1,9 L • corp corpp in inox oxx • ffinisare ini n sar a e ssatinată atitinat at nnaat ă nat • cap ccapac ap c și apa și mâner mân ââne nner din dinn plastic plaassti pla sttit c • ppreț/ reț/ reț ețț / bbucată uca uuc cată ca ată tă

LIPTON LI IPTTON ON C Ce Ceai aii • dive ddiverse ive verse se sortimente so sorti rtitimen rt m te me te • 2255 x 1, 1,33 - 1,8 11,8 g • preț ppreț/cutie reț/cu reț /cuutie /cutie

minim 2 um

8,44

11,25

BELIN B BE ELI LIN N Ceai Ce aaii

FARES FA ARE RES Ceai Ce ai ai

• dive ddiverse iverse ive rse s sortimente sorti sortitimen mente men t te • 2 x 40 g • preț ppreț/bucată reț/bu reț re /bucat /bu catăă cat

• dive ddiverse i rrse ive see sortimente sorti so rttim men ennte nte • 2 x 20 g • preț ppreț/bucată reț e /bu /bucat catăă cat

Cană Ca nă tter termos ermo mo os • preț ppreț/ reț// buca bbucată ucată tă

1L

44,99 2,26

6 1,64

69,99 11


CAPSULE CAFEA

CAFISSIMO Aromacapsule

Picco Sand Espressor capsule

• diverse sortimente • 70 g/cutie • preț/bucată

• selector de aromă • rezervor de apă detaşabil: 0,7L • indicator interior pentru nivelul apei • recipient detaşabil pentru capsule folosite • program automat decalcifiere

13,00

199,90 NESCAFE DOLCE GUSTO Capsule

PICCOLO Espressor • putere 1500W • capacitate vas de apă: 0,6L • în funcţie de băutură - se poate furniza apă rece sau caldă • suport ceaşcă ajustabil pe înălţime • nu necesită intreţinere specială

• diverse sortimente • 100,8 g - 200 g • preț/cutie

P POMPĂ

21,64

RESIUN

E 15 BA

RI

249,00

TASSIMO T-disc

TASSIMO T-disc

TAS1202 Espressor cu capsule

• espresso, coffee crema XL, milka, cappuccino, coffee crema • preț/cutie

• latte machiatto, caramel • preț/cutie

• capacitate rezervor apă detaşabil: 0,7L • tehnologie cu incălzitor instant cu presiune maxim 3,3 bar • program de curăţare şi decalcifiere automată cu utilizarea T-discului special de service care se livrează odată cu aparatul se poate folosi pentru băuturi diverse: Cafea, Caffe Crema, Cappuccino, Ceai, Ciocolată caldă, Espresso, Lapte cald, Latte Macchiato • suport pentru pahare/ceşti detaşabil şi cu înălţime reglabile • putere 1300W

20,44

22,48

259,00

Anexă la broșura de reclamă 03/2014 Accesul în magazinele METRO este rezervat exclusiv posesorilor Legitimației de Client. Ofertele cuprinse în această broșură sunt valabile în limita stocului disponibil. Prețurile din broșură sunt prezentate în lei cu TVA. Informațiile din această brosură sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar. Pliant editat de S.C. METRO CASH & CARRY ROMÂNIA S.R.L. cu sediu social: Bucuresti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, nr. 51N, Cladirea C6, Corp A, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/9081/2010, CIF RO 8119423, capital social: 13.537.500 lei, având contul nr. RO10BACX0000003000909022 deschis la UniCredit Țiriac Bank S.A. – Ag. Otopeni.

Cataloagele metro oferte cafea si ceai 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you