Page 1

วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 1

เอกสาร

ขั้นตอนการทาโครงงาน รายวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 6 (0-12-24) (รหัสวิชา 7030415)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 2

สารบัญ หน้า 1. วัตถุประสงค์ของการทาโครงงาน 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการสาหรับทาโครงงาน 3. ขั้นตอนการจัดทาโครงงาน

3 3 4

4. การสอบความก้าวหน้า 5. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 6. แผนผังและขั้นตอนการพิจารณาหัวข้อรายวิชาโครงงาน (รหัส 7030415) 7. แบบขออนุมัตหิ ัวข้อโครงงาน (ทสภ. 001) 8. แบบขออนุมัตโิ ครงงาน (ทสภ. 002) 9. แบบคาร้องขออนุมัตแิ ต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (ทสภ. 003) 10. แบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน (ทสภ. 004) 11. หนังสือรับรองการแก้ไขโครงงาน (ทสภ. 005) 12. แบบฟอร์มการสอบโครงงาน (ทสภ. 006) 13. ทะเบียนประวัตินักศึกษาผูจ้ ัดทาโครงงาน (ทสภ. 007)

5 5 6 7 13 14 15 16 17 18


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 3

คาแนะนาและขั้นตอนการทาโครงงาน โครงงานเป็นงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เป็นผลจากการค้นคว้า ทดลอง และวิจัยของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิ าสตร์ คณะเทคโนโลยี ที่นักศึกษามีความสนใจที่เกิดจากการคัดเลือก ข้อมูลที่มคี ุณค่าตามกระบวนการศึกษา และนาเสนอผลงานออกมาในรูปแบบโครงงาน งานวิจัย หรือ สิ่งประดิษฐ์ โดยผลงานดังกล่าวถือเป็นองค์ความรูท้ ี่สามารถนาไปใช้อา้ งอิงหรือเป็นข้อมูลสาหรับการวิจัย ที่เกี่ยวข้องต่อไป 1. วัตถุประสงค์ของการทาโครงงาน

2.

1.

เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

2.

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มประสบการณ์มากขึ้น

3.

เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในด้านต่างๆ อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ

4.

เพื่อให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

5.

เพื่อให้นักศึกษาสามาถวางแผนในการทางานและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้

การแต่งตั้งคณะกรรมการสาหรับทาโครงงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ประกอบด้วย 1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จานวน 1 คน 1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จานวนไม่เกิน 3 คน 1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาภายนอก (ถ้ามี) จานวน 1 คน มีหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทาต้องเป็นอาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ส่วนอาจารย์ ที่ปรึกษาร่วม อาจเป็นอาจารย์นอกสาขาวิชาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญ จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ใน กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผูเ้ สนอชื่อให้คณบดีแต่งตั้ง โดย ผ่านความชอบจากประธานสาขาวิชา 1.

2.

คณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครง ประกอบด้วย 2.1 ประธานกรรมการ จานวน 1 คน 2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จานวน 1 คน 2.3 กรรมการ จานวนไม่น้อยกว่า 1 คน

มีหน้าที่ ประธานกรรมการควรเป็นประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือผู้ได้รับ มอบหมายจากประธานสาขาวิชา


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 4

คณะกรรมการสอบความก้าวหน้า และการสอบปากเปล่าของโครงงาน มีหน้าที่ การสอบความก้าวหน้า และการสอบปากเปล่า มีคณะกรรมการสอบจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดย เป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครง 3.

4.

3.

อาจารย์ประจาวิชาโครงงาน เป็นอาจารย์ประจาของสาขาวิชา

ขั้นตอนการจัดทาโครงงาน 1)

2)

3)

4)

5)

6) 7)

การรวบรวมข้อมูล นักศึกษาควรรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาโดยเลือกหัวข้อใน ขอบข่ายโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ที่มคี วามสนใจหรือมีความถนัด เมื่อได้ขอ้ มูลและแนวคิดเบื้องต้นแล้ว ให้นาข้อมูลที่ได้มาปรึกษากับอาจารย์ประจาในสาขาวิชาเพื่อ ตรวจสอบความคิดและความเป็นไปได้ในการจัดทา จากนั้นให้นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขออนุมัติ แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ต่อคณบดี ผ่านประธาน สาขาวิชา การสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน นักศึกษาต้องสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน ให้กับ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นักศึกษาต้องส่งสาเนาฉบับแก้ไขให้คณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงก่อนสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ กรณีที่สอบผ่าน หากจาเป็นต้องมีการแก้ไขหัวข้อและเค้าโครงของโครงงานให้แก้ไขตามมติของ คณะกรรมการการสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน หากสอบไม่ผา่ นให้กลับไปเริ่มขัน้ ตอนที่ 1 ใหม่ อาจารย์ประจาวิชาโครงงานจะเป็นผูก้ าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ หัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน ประกอบด้วย 7.1 ชื่อโครงงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 7.2 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา 7.3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 7.4 ขอบเขตของโครงงาน 7.5 วิธีการหรือแนวทางในการศึกษา 7.6 แผนการดาเนินโครงการ เช่น ตาราง หรือ แผนภาพ 7.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7.8 เอกสารอ้างอิง


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 5

4.การสอบความก้าวหน้า กรณีท่สี าขาวิชากาหนดให้มีการสอบความก้าวหน้าของโครงงาน -การรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน นักศึกษาต้องสอบความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดย ทุกครั้งนักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อตรวจก่อนการนาเสนอ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และสาเนาฉบับแก้ไขให้คณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงานทุกท่าน ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงานก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ -อาจารย์ผสู้ อนวิชาโครงงานเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบความก้าวหน้า  รายงานความก้าวหน้า ประกอบด้วย 1. ชื่อโครงงาน 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 3. วิธีการหรือแนวทางการศึกษา 4. แผนการดาเนินโครงงาน 5. งานที่ดาเนินการไปแล้ว 6. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 7. งานที่จะดาเนินการต่อไป  การสอบโครงงาน ให้ดาเนินการเป็นไปตามสาขาวิชา 

5.

การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (ให้เขียนตามคู่มือการเขียนโครงงาน) หลักเกณฑ์การประเมินผล 1) การเข้าชั้นเรียนและพฤติกรรมในการทาโครงงาน 2) การสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน 3) การสอบความก้าวหน้า 4) การสอบโครงงาน 5) รายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์  การประเมินผลของคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน ให้เป็นไปตาม ประกาศของสาขาวิชา  การแก้ไขและตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์รายงาน/รายงานฉบับสมบูรณ์ในกรณีที่สอบผ่าน นักศึกษาต้องแก้ไขเนื้อหาตามมติของคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน จากอาจารย์ผสู้ อนวิชาโครงงานและส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์ที่สาขาวิชา ภายใน 10 วันทา การนับจากวันที่สอบ  ให้นักศึกษาส่งรายงาน/ฉบับสมบูรณ์ที่สาขาวิชา โดยเข้าเล่มปกแข็งสีนาเงิ ้ น ตัวหนังสือสี เงิน จานวน 5 เล่มพร้อมแผ่นซีดรี อมที่บันทึกข้อมูลโครงงาน และคณะกรรมการสอบลง นามเรียบร้อยแล้ว ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันที่ได้รับเล่มคืน เพื่อนาส่งอาจารย์ผสู้ อน รายวิชาโครงงาน


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 6

6. แผนผังและขั้นตอนการพิจารณาหัวข้อรายวิชาโครงงาน 7030415 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่ มต้ นกระบวนการ นักศึกษาหาหัวข้ อโครงงาน และ/ติดต่ออาจารย์เพื่อปรึกษาโครงงาน ไม่รับ

อาจารย์รับเป็ นที่ปรึกษาโครงงาน

ยื่น ทสภ. 001 ที่อาจารย์ผสู้ อนโครงงาน ยื่น ทสภ. 002

รับ นักศึกษาหาเขียน concept paper และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน มีแก้ ไข อาจารย์ที่ปรึกษาฯพิจารณาโครงงาน

ยื่น ทสภ. 003

ยื่น ทสภ. 004

ไม่มีแก้ ไข

นักศึกษาส่ง concept paper ในรูปแบบเล่มจานวน 5 ชุด พร้ อมแผ่นดิสก์ สอบ 3 บท

ยื่น ทสภ. 005 ยื่น ทสภ. 006

นักศึกษาขึ ้นสอบ concept paper ต่อคณะกรรมการฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน สาขาวิชาฯ แจ้ งผลการพิจารณาอนุมตั ิหวั ข้ อโครงงาน ไม่อนุมตั ิหวั ข้ อ ผลการพิจารณา อนุมตั ิหวั ข้ อ

มีแก้ ไข

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อรับข้ อเสนอแนะ/ข้ อปรับปรุง

ยื่น ทสภ. 005

นักศึกษาขึ ้นสอบ 5 บท

ยื่น ทสภ. 006

อาจารย์ที่ปรึกษาฯ พิจารณา

ทสภ. 007

ไม่มีแก้ ไข นักศึกษาส่งเล่มจานวน 5 เล่มพร้ อมแผ่นดิสก์ สิ ้นสุดกระบวนการ


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 7

ทสภ. 001 รหัสโครงงาน................/...................

แบบขออนุมัติหัวข้อโครงงาน ภาคเรียนที่........../............ ชื่อหัวข้อ (ภาษาไทย)....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ นักศึกษา 1. ................................................................... รหัสประจาตัว .................... สาขาวิชา ................................................... 2. ................................................................... รหัสประจาตัว .................... สาขาวิชา ................................................... อาจารย์ทปี่ รึกษา

..................................................................................................................................................

ปัญหาที่ต้องการศึกษาและ/หรือวิจัย ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... หลักการเดิมหรือแนวทางเดิมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 8

......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... หลักการหรือแนวทางใหม่ที่ตอ้ งการนาเสนอเพื่อแก้ปัญหา ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... วัตถุประสงค์ 1. ...................................................................................................................................................................................... 2. ..................................................................................................................................................................................... 3. .....................................................................................................................................................................................


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 9

ขีดความสามารถของโครงงาน 1. ...................................................................................................................................................................................... 2. ..................................................................................................................................................................................... 3. ..................................................................................................................................................................................... 4. ..................................................................................................................................................................................... 5. ..................................................................................................................................................................................... 6. ..................................................................................................................................................................................... 7. ..................................................................................................................................................................................... 8. ..................................................................................................................................................................................... 9. ..................................................................................................................................................................................... 10. ................................................................................................................................................................................... 11. .................................................................................................................................................................................... 12. .................................................................................................................................................................................... ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ...................................................................................................................................................................................... 2. ..................................................................................................................................................................................... 3. ..................................................................................................................................................................................... 4. ..................................................................................................................................................................................... 5. .....................................................................................................................................................................................


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 10

แผนผัง/ขั้นตอนการทางาน/หลักการทางาน


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 11

แผนการทาโครงงาน เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ .......... เดือน................. พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ............. เดือน .................. พ.ศ. .................

ที่

งานที่ต้องปฏิบัติ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

เดือน …........................... สัปดาห์ที่ 1 2 3 4

เดือน …........................... สัปดาห์ที่ 1 2 3 4

เดือน …........................... สัปดาห์ที่ 1 2 3 4

เดือน …........................... สัปดาห์ที่ 1 2 3 4


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 13

ทสภ. 002 รหัสโครงงาน................/.................

แบบฟอร์มอนุมัติโครงงาน ชื่อโครงงาน....................................................................................................................................................... ภาษาอังกฤษ.................................................................................................................................................... รายชื่อผู้จัดทาโครงการ 1. นาย/นางสาว.........................................................................รหัสประจาตัว............................................ 2. นาย/นางสาว.........................................................................รหัสประจาตัว............................................ สอบโครงการผ่านเมื่อ วันที่...................เดือน................................พ.ศ............................... โดย ......... ไม่ตอ้ งมีการแก้ไข ......... ต้องมีการแก้ไข และได้ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ จึงสมควรได้รับการอนุมัตโิ ครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา วิชาโครงงาน รหัส 7030415 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ประจาปีการศึกษา...................... ลงชื่อ............................................. ลงชื่อ................................................. (.............................................) (................................................) อาจารย์ผู้สอนโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ........../............./........... ........../............./........... คณะกรรมการการสอบโครงการอนุมัติให้โครงงานนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา วิชาโครงการ รหัสวิชา 7030415 ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา........... ประธานกรรมการโครงการ อาจารย์....................................................... ลงชื่อ.......................................... ............./................/............. อาจารย์ผู้สอนโครงการ อาจารย์......................................................... ลงชื่อ......................................... .........../................/............. กรรมการโครงการ

อาจารย์.............................................................ลงชื่อ................................... .........../................/.............


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 14

ทสภ. 003 รหัสโครงงาน................/...................

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha Sarakham University

คำร้ องขออนุมัติแต่ งตั้งอำจำรย์ ทปี่ รึกษำโครงงำน

วันที่……… เดือน ......................พ.ศ. ……........ ชื่อ 1. (นาย,นาง,นางสาว) ............................................................................................. รหัสประจําตัว …………………………….. 2. (นาย,นาง,นางสาว) ............................................................................................. รหัสประจําตัว …………………………….. นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ .........................  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ สาขาวิชา ………………………........…… ภาควิชา …………………………........…… คณะ …………………………......... จัดทําโครงงานเรื่ อง (ภาษาไทย) ………………………………………………………………….....………………………………..…………….…... …………………………………………………………………………………………………………………………………….. (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………..………………... มีความประสงค์ขออนุมตั ิแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน ซึ่งเป็ นการ  แต่งตั้งใหม่  แต่งตั้งเพิ่ม ดังรายนามต่อไปนี้ ชื่อ-สกุลอาจารย์ พร้อมตําแหน่งวิชาการ 1. อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน .............................................................. 2. อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานร่ วม (ถ้ามี) .............................................................. 3. อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานร่ วม (ถ้ามี) ..............................................................

 แต่งตั้งแทนอาจารย์ชุดเก่าที่ขอยกเลิก รหัสอาจารย์ ลงนาม วัน/เดือน/ปี ................... .................... ..../........../...... ................... .................... ..../........../...... ................... .................... ..../........../......

อาจารย์ที่ปรึ กษาชุดเดิมลงนามรับทราบ 1. อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน .............................................................. ................... .................... ..../........../...... 2. อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานร่ วม (ถ้ามี) .............................................................. ................... .................... ..../........../...... 3. อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานร่ วม (ถ้ามี) .............................................................. ................... .................... ..../........../...... ลายมือชื่อนักศึกษา.............................................................................. .........../.............../............ ลายมือชื่อนักศึกษา.............................................................................. .........../.............../............ ความเห็นของหัวหน้ าภาควิชา / หัวหน้ าสาขาวิชา ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว  เห็นสมควรอนุมตั ิ  ไม่อนุมตั ิ  อื่นๆ .............................................................................. ลงนาม ..............................................................................

(....................................................................) .........../.............../............


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 15

.

ทสภ. 004 รหัสโครงงาน................/...................

แบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครั้งที่...............เดือน....................................พ.ศ................ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)..................................................................................................... ........................................................................................................ (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................. ........................................................................................................ ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา 1. ……………………………………………………………………….…. ........................ 2. ……………………………………………………………………….…. ........................ การดาเนินงาน ปัญหา แนวทางแก้ไข, ข้อเสนอแนะ

การติดตามผลหลังเข้าพบอาจารย์ท่ปี รึกษาโครงงาน  แจ้งผลการแก้ไขปัญหา ภายในวันที่...............................................................................  แจ้งผลในครั้งต่อไป ลงชื่อ............................................... (...............................................) อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่............เดือน.....................พ.ศ............


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 16

ทสภ. 005 รหัสโครงงาน................/...................

หนังสือรับรองการแก้ไขโครงงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)..................................................................................................... ........................................................................................................ (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................. ........................................................................................................ มติของคณะกรรมการสอบ ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... หมายเหตุ เอกสารส่วนบนให้อาจารย์ที่ปรึกษามอบให้นักศึกษาเมื่อแก้ไขงานเรียบร้อยแล้วเพื่อส่งพร้อมรายงาน ลงชื่อ.................................................... (...............................................) ประธานกรรมการ วันที่............เดือน.....................พ.ศ............

ขอรับรองว่านักศึกษาได้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วเมื่อ ลงชื่อ................................................... (...............................................) อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่............เดือน.....................พ.ศ............ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใบให้ คะแนนความร่วมมือหลังส่งงาน ชื่อโครงงาน ....................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา คะแนนเต็ม 20 1. 2.

หมายเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการส่งใบคะแนนนี ้ให้ อาจารย์ผ้ สู อนวิชาโครงงาน

ลงชื่อ..................................... (...............................................) อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่............เดือน.....................พ.ศ............


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 17

ทสภ. 006 รหัสโครงงาน................/................... แบบฟอร์ ม กำรสอบโครงงำน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha Sarakham University

กำรสอบวิชำโครงงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศภูมิศำสตร์ รหัส 7030415 สอบหัวข้อและเค้าโครงของงาน สอบความก้าวหน้า

สอบปากเปล่า สอบ 5 บท

เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………..……. …………………………………………………………………………………………………………………… โดย …………………………………………………………… รหัสประจําตัว ............................................... สาขาวิชา ........................................................................... คณะ ..................................................................... อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงาน

1. ............................................................................................................. ลงนาม ....................................... วัน/เดือน/ ปี ........./................../..........

อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงานรวม (ถ้ามี) 2. ............................................................................................................. 3. ……………………………………………………………………….. คณะกรรมการสอบหัวข้ อและเค้ าโครงของโครงงาน 1. ............................................................................................................................. ประธาน 2. ............................................................................................................................. กรรมการ 3. ............................................................................................................................. กรรมการ บทคัดย่ อ ………………………………………………………………………………………........................… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… วัน เวลา ………………………………………………………………………………………………..………… สถานที่ ………………………………………………………………………………………………..…………. *ขอเชิญผู้สนใจเข้ าร่ วมฟังได้ ตามวัน เวลา ดังกล่ าว*


วิขาโครงงาน GIT (รหัสวิชา 7030415)_ 18

ทสภ. 007 รหัสโครงงาน................/...................

ทะเบียนประวัตินักศึกษาผู้จัดทาโครงงาน (เอกสารส่วนนี้ให้จัดพิมพ์ข้อมูลเมื่อหัวข้อได้รับการอนุมัตแิ ล้วเท่านั้น)

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................................... (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................................................... ผู้จัดทา 1. ชื่อ ................................................. นามสกุล ................................................... รหัสประจาตัว ....................................... ที่อยูป่ ัจจุบัน บ้านเลขที่ ......................... ซอย ............................... หมูบ่ ้าน/หอพัก .............................................................. หมูท่ ี่.....................ถนน ............................................................... ตาบล/แขวง .................................................................. อาเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................... โทรศัพท์ ......................................................... 2. ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... รหัสประจาตัว ....................................... ที่อยูป่ ัจจุบัน บ้านเลขที่ ......................... ซอย ............................... หมูบ่ ้าน/หอพัก .............................................................. หมูท่ ี่.....................ถนน ............................................................... ตาบล/แขวง .................................................................. อาเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................... โทรศัพท์ .........................................................

ลงชื่อ (นักศึกษา) …................................................... (….........................................................) …................................................... (….........................................................) วันที่ …........./…......................../.................

ลงชือ่ …................................................... (….........................................................) อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ …........./…......................../................. หมายเหตุ เมื่อหัวข้ อได้ รับการอนุมตั แิ ล้ วให้ ดาเนินการดังนี ้ ๑. แก้ ไขแบบขออนุมตั หิ วั ข้ อโครงงานตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบ ๒. จัดพิมพ์ให้ เรี ยบร้ อยและให้ อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อ ๓. ถ่ายสาเนา ๒ ชุดเพื่อมอบให้ อาจารย์ทปี่ รึกษา ๑ ชุดและนักศึกษาเก็บไว้ ๑ ชุด ๔. ต้ นฉบับให้ สง่ ที่อาจารย์ผ้ สู อนรายวิชาโครงงาน (ส่งผ่านเจ้ าหน้ าที่ประจาคณะ)

เอกสารโครงงาน git 56  
เอกสารโครงงาน git 56  

คู่มือการเขียนโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม

Advertisement