__MAIN_TEXT__

Page 1


Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, Prešernova ulica 8, 9240 Ljutomer Tel.: 02 585 15 30 Fax.:02 585 15 33 E-naslov: gs.ljutomer@guest.arnes.si Spletna stran: http://www.g-sosterca.ms.edus.si

2


Cilj glasbe ni le razveseljevanje sluha, temveč tudi izražanje čustev, razvnemanje domišljije, vplivanje na razum, usmerjanje strasti. (Francesco Geminani)

Ljubezen do glasbe in želja posredovati glasbo mladim rodovom je glavno vodilo vsem, ki delamo na Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer. Tako je bilo nekoč in tako je danes… Glasbena in plesna izobrazba pomeni prijetno, koristno in nenadomestljivo dopolnilo obvezni šoli, ki ga glasbenega in plesnega znanja željni posamezniki lahko pridobijo le v naprednem, delovnem in prijetnem kolektivu glasbenih vzgojiteljev. Tudi zato lahko na ljutomersko glasbeno šolo gledamo kot na skupnost učiteljev in učencev, prežeto z velikimi načrti in ambicijami. Mnogim posameznikom je naša šola dala glasbeno kulturo, oblikovala svojstveno podobo, ter jim za popotnico v življenje dajala neko specifično znanje, predvsem pa jih navajala na to, da sta v življenju potrebni vztrajnost in trdna volja. Vsak mladi um neobremenjeno in prepričljivo išče poti do svoje podobe, glasba in ples pa mu ob tem ponujata še neko bolj prostrano širino, v kateri se lahko prepozna, izrazi in izpolni tudi v zavedanju, kaj danes pomeni dodatno, ne le tisto šolsko znanje; predvsem pa kaj v današnjem času pomeni zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

3


V glasbeno-izobraževalnem in vzgojnem poslanstvu v naši šoli uresničujemo in razvijamo glasbene sposobnosti, ter omogočamo pridobitev splošne glasbene in kulturne razgledanosti naših učencev, zato je vsak začetek novega šolskega leta nov izziv za vsakega učenca in njegovega učitelja. Spoštovani starši! Če menite, da je glasba pomemben dejavnik pri vzgoji in razvoju vaših otrok, ste gotovo izbrali pravo pot, če razmišljate za vpis vašega otroka na našo glasbeno šolo. Trudili se bomo, da vaše zaupanje kar najbolje upravičimo, saj si pri vsakem učencu prizadevamo predstavili ne samo znanja v zvezi z glasbo in plesom, temveč tudi pozitiven odnos do kulture in umetnosti na splošno.

4


V osnovnem glasbenem izobraževanju na šoli izvajamo sledeče vzgojno – izobraževalne programe: PROGRAM Predšolska glasbena vzgoja Glasbena pripravnica PROGRAM GLASBA klavir harmonika violina violončelo kitara flavta kljunasta flavta klarinet saksofon francoski rog trobenta pozavna konična trobila/tuba tolkala diatonična harmonika

Št. ur tedensko 1 1,33

Nižja stopnja traja 6 let. Število ped. ur na nižji stopnji

Višja stopnja traja 2 leti. Število ped. ur na višji stopnji

1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33

2/1,33 2/1,33 2/1,33 2/1,33 2/1,33 2/1,33 2/1,33 2/1,33 2/1,33 2/1,33 2/1,33 2/1,33 2/1,33 2/1,33

Nižja stopnja traja 4 leta.

Višja stopnja traja 2 leti.

1,33

2

1,33/2 /

nauk o glasbi solfeggio

Balet

Na podlagi nadarjenosti, fizičnih spodobnosti in razpoložljivih prostih mest, lahko ravnatelj šole odobri vpis tudi izven navedenih starosti.

(7-9 let) (7-9 let) (7-9 let) (7-9 let) (8-10 let) (9-11 let) (7-9 let) (9-11 let) (9-11 let) (9-11 let) (9-12 let) (9-18 let) (10-18 let) (9-18 let) (9-11 let)

/ 1/1,33

PROGRAM Plesna pripravnica I, II, III PROGRAM PLES

Priporočljiva starost vpisa:

Št. ur tedensko 2

Št. ur tedensko v 1. in 2. razredu

Št. ur tedensko od 3. do 6. razreda

2,66

4

5


V orkestrih, komornih skupinah in mladinskem pevskem zboru razvijamo osnove skupinskega muziciranja in učence seznanjamo z lepoto tovrstnih glasbenih del, razvijamo pa tudi njihovo sposobnost za delo v kolektivu, čut odgovornosti, prilagajanja ter uveljavljanja v skupnosti.

Na šoli delujejo sledeči orkestri:

6


7


V razpisu (na spletni strani šole in plakatih), bo objavljeno število prostih mest v programe: Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica, Glasba in Plesna pripravnica.

PROSTI VPIS (brez preizkusa glasbenih sposobnosti) PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA ( starost 5 let ) GLASBENA PRIPRAVNICA ( starost 6 let ) PLESNA PRIPRAVNICA ( starost 6-8 let ) (starši vpišejo otroka v terminu vpisa novih učencev, 4. in 5. junij 2014, od 9. do 16. ure)

8


PROGRAM GLASBA SPREJEMNI PREIZKUS za kandidate, ki se želijo učiti instrument 

Pred začetkom preizkusa starši v zbornici šole s strokovnim svetovanjem izpolnijo prijavnico.  Preizkus poteka tako, da otrok najprej zapoje pesmico po lastni izbiri, nato pa se preizkusijo še sposobnost otrokovega posnemanja tonov, melodičnih in ritmičnih motivov ter druge sposobnosti, pomembne za uspešno glasbeno izobraževanje. vpis na instrument:  primerna starost za posamezni instrument,  specifične zahteve posameznih instrumentov,  uspešno opravljen sprejemni preizkus,  učenec mora imeti svoj instrument ( pihala, trobila, godala – možnost izposoje instrumenta),  vpis je omejen glede na prosta mesta pri posameznih instrumentih,  prednost pri sprejemu imajo učenci, ki uspešneje opravijo preizkus glasbenih sposobnosti; PREIZKUS GLASBENIH SPOSOBNOSTI ZA PROGRAM GLASBA: torek, 20. in sreda, 21. maj 2014, (od 17. do 19. ure) v prostorih Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer.

9


Udeleženci preizkusa bodo o rezultatih in možnosti vpisa otroka v glasbeno šolo obveščeni po pošti, v ponedeljek, 2. junija 2014. VPIS NOVIH UČENCEV: v sredo, 4. junija in četrtek, 5. junija 2014, od 9. – 16. ure v tajništvu šole.

V slučaju nezasedenosti prostih mest po prvem razpisu, bomo imeli naknadni razpisni rok za sprejemni preizkus v četrtek, 21. 8. 2014, od 17. do 19. ure. 10


Glasbena šola po 83. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določi prispevek za materialne stroške glasbenega izobraževanja, za katere lokalna skupnost ne zagotavlja sredstev. S prispevkom staršev - šolnino šola krije del materialnih stroškov, učne pripomočke, potrošni material za izvedbo pouka in druge materialne stroške, ki so vezani na izobraževanje. Na osnovi sklepa 9. seje Sveta zavoda z dne 22. 6. 2010 se šolnina za celotno šolsko leto porazdeli na 9 mesecev. Mesečni prispevek staršev tako znaša 27,78 € (250,00 € : 9 mesecev = 27,78 € ). Šolnina se plača od meseca septembra do mesec maja ne glede na odsotnost učenca. Izpolnjene posebne položnice učenci dobijo pri svojih učiteljih. Če izhaja učenec iz socialno šibke družine, so možne olajšave pri plačilu šolnine. Starši lahko ob začetku šolskega leta ( v mesecu septembru) oddajo prošnjo na Svet zavoda. Plačevanje šolnine je možno tudi preko trajnika. Višino prispevka staršev potrdi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

11


Instrument in NGL: instrument brez NGL: Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica, samo Nauk o glasbi, instrument stranski predmet: Plesna pripravnica – balet:

27,78 € 25,14 €

19,91 € 27,78 €

V mesecu septembru starši plačajo vpisnino v višini 10,00 €; z njo pokrivamo stroške šolske dokumentacije za posameznega učenca. Izposoja instrumenta znaša 63,00 € letno in se obračuna na položnici pri plačilu šolnine; Starši ali skrbniki se ob vpisu otroka v glasbeno šolo obvežejo, da bodo redno in sproti izpolnjevali vse finančne obveznosti.

Nastopi učencev sodijo med pomembne sestavne elemente učnih načrtov, saj prikazujejo rezultate dela učencev in učiteljev, so pa tudi oblika stikov s starši in z javnostjo. Zato v vsakem šolskem letu izvedemo številne interne, razredne in javne nastope, ki jih učenci pripravijo skupaj s svojimi učitelji. Veselimo se tudi povabila in nastopanja izven zavoda, saj je javna predstavitev različnih programov našega dela učinkovit način komuniciranja. Sodelujemo z vzgojno - varstvenimi ustanovami (osnovnimi šolami, glasbenimi šolami, gimnazijo), s kulturnimi ustanovami in društvi ter občinami. Z našimi najbolj nadarjenimi učenci se vsako šolsko leto udeležujemo oz. tekmujemo na območnih tekmovanjih, regijskem in državnem tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije (TEMSIG). Ponosni smo na dosežene rezultate, saj tudi v mednarodnih tekmovanjih s svojimi učenci posegamo po prvih mestih in odličnih rezultatih. To je vsekakor potrdilo, da naši učitelji, ki s svojim strokovnim in resnim delom skupaj z našimi učenci afirmirajo našo šolo in bogatijo kulturni prostor v katerem delujemo, sodijo v sam vrh kvalitetnih kadrov.

12


Sodelovanje s starši je zaradi specifike dela v glasbeni šoli izredno pomembno. Uspešna komunikacija med starši, učiteljem in otrokom je pogoj za uspešno delo. Roditeljski sestanki in govorilne ure so namenjene izmenjavi informacij in poglobljenemu razgovoru o otroku. Po dogovoru z učiteljem lahko starši tudi prisostvujejo pouku. Razvoj in napredovanje svojega otroka in drugih učencev glasbene šole starši spremljajo na razrednih in javnih nastopih.

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.

13


Naši učenci se radi predstavijo na javnih nastopih in koncertih, vendar je za javni nastop potrebno veliko priprav in vaj. K uspešnemu nastopu učencev prispevamo tudi poslušalci, zato vas na koncu publikacije seznanjamo s koncertnim bontonom, v katerem je zapisano nekaj pravil za kulturno poslušanje koncerta oziroma glasbe.  Na koncert ne zamujamo.  Če zamudimo, počakamo pred vrati in ob prvem ploskanju čim obzirneje sedemo na najbližji sedež.  Šepetanje, škripanje s stoli, kašljanje, šumenje s papirčki in podobno je moteče za nastopajoče in poslušalce.  Kadar smo prehlajeni in nas muči kašelj, se koncertom raje odpovejmo.  Če moramo nujno zapustiti koncert, to storimo le med ploskanjem.  Če nam je nastop všeč, zaploskajmo.  Ploskamo šele na koncu skladbe, nikoli med stavki.  Kadar nismo popolnoma prepričani, da je skladbe konec, ne začnimo ploskati prvi.  Majhni otroci, se mirovanja hitro naveličajo, zato jih raje ne vodimo na koncert.  Fotografiranje in snemanje lahko izvajalce moti.  Kadar nas kdo moti s kašljanjem, odvijanjem papirčkov ali šepetanjem, ujamemo primeren trenutek in mu s pogledom sporočimo, da je moteč.  Mobilne telefone in piskajoče ure izklopimo pred koncertom.

14


15


Izdala: Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer Zanjo: Stanislav Lašič Uredil: Stanislav Lašič Fotografije: Arhiv GŠ Slavka Osterca Ljutomer Oblikovanje: Stanislav Lašič Tisk: I-IBIS d.o.o Prešernova ulica 5, 9240 Ljutomer Naklada: 500 izvodov

16

Profile for casopis gsljutomer

VPIS 2014/2015 -publikacija  

VPIS 2014/2015 -publikacija  

Advertisement