Page 1

CARTREFI CONWY

D D Y L I G N ’ A D GY RHIFYN GWANWYN

N Y I H C H A YDYC D Y D E R G BAROD AM ? L O S Y W CYNH mwy o bobl io h it e ff e n y Cynhwysol tu mewn… Bydd Credyd th e a d o b y w Mwy o o Ebrill 2018.

N… W E M U T Y D Y F HE AWR NOD ALLAN M MAE’R DIWR YDA’I HOLL G D Y L E W H C Y YN D ORFFENNAF FWRLWM, 26 G alen 07

10 Peth Da i denantiaid – gwobrau gwych bob mis!

Td 06

ybodaeth ar dud Cewch fwy o w

MENTER U E R C E A M D Y A HEF ARTREF I ymholiadau@cartreficonwy.org WEDI SYMUD C Gwasanaeth Cwsmer: 0300 124 0040 FOCHDRE odaeth Mae pob galwad gyda Gwasanaethau yb Cewch fwy o w 8 0 en ar dudal

Cwsmeriaid yn cael eu cofnodi Mae copïau sain o’r newyddlen hon ar gael


A YDYCH CHI YN BAROD AM GREDYD CYNHWYSOL? Mae Credyd Cynhwysol yn un taliad misol i bobl sy’n ddi-waith neu’n gweithio.

Pryd fydd yn effeithio arnoch chi? Bydd Credyd Cynhwysol yn effeithio ar fwy o bobl o Ebrill 2018. Os ydych yn byw yn sir Conwy, yn derbyn budd-daliadau a bod eich amgylchiadau’n newid neu os ydych yn hawlydd newydd gofynnir i chi hawlio Credyd Cynhwysol. Dyma enghreifftiau o newid mewn amgylchiadau: • Mae wedi’i ddatgan eich bod yn ffit i weithio felly mae Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn dod i ben

Beth yw Gredyd Cynhwysol?

• Perthynas yn dechrau neu’n dod i ben

Mae Credyd Cynhwysol yn un taliad misol i bobl sy’n ddi-waith neu’n gweithio.

• Profedigaeth

Mae’n disodli rhai o’r budd-daliadau a’r credydau treth yr ydych o bosibl yn eu derbyn nawr:

• Newid mewn oriau gwaith • Colli swydd

BUDD-DAL TAI

CREDYD TRETH PLANT

CYMHORTHDAL INCWM

• Cymorth Ceiswyr Gwaith i Gymhorthdal Incwm yn dilyn genedigaeth • Dod yn ofalwr • Unig riant a bod eich plentyn yn dod yn 5 oed

CREDYD TRETH GWAITH

LWFANS CEISIO GWAITH YN SEILIEDIG AR INCWM

LWFANS CYFLOGAETH A CHYMORTH YN SEILIEDIG AR INCWM

• Mynd yn sâl a methu â gweithio

Ffeithiau allweddol am Credyd Cynhwysol:

Gall gymryd o leiaf 5 wythnos i gael eich taliad cyntaf felly ceisiwch roi ychydig o arian i’r naill ochr rhag i chi fynd yn brin o arian. 2

www.cartreficonwy.org

• Os ydych chi’n derbyn help gyda’ch rhent, bydd hyn yn cael ei gynnwys yn eich taliad misol – yna byddwch yn talu eich landlord yn uniongyrchol. • Caiff y Credyd Cynhwysol ei dalu fel ôl-ddyledion misol felly gall gymryd o leiaf pum wythnos ar ôl i chi wneud eich hawliad tan y byddwch yn derbyn eich taliad cyntaf. • Mae’n rhaid i chi wneud eich hawliad ac aros mewn cysylltiad ar-lein. • Mae’n rhaid bod gennych gyfrif banc er mwyn gallu derbyn y Credyd Cynhwysol.

• Os ydych chi’n byw gyda rhywun fel cwpl a bod gan y ddau/ddwy ohonoch hawl i hawlio’r Credyd Cynhwysol, byddwch yn derbyn un taliad misol ar y cyd a fydd yn cael ei dalu mewn i un cyfrif banc. • Nid oes cyfyngiadau ar faint o oriau’r wythnos y gallwch eu gweithio os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol. Yn hytrach, bydd y swm y byddwch yn ei gael yn lleihau’n raddol wrth i chi ennill mwy, felly ni fyddwch yn colli’ch holl fudd-dal ar unwaith.

0300 124 0040

3


Byddwch angen y manylion canlynol ar eich cyfer chi a’ch partner: • eich cod post • eich rhif Yswiriant Gwladol – bydd y rhif yma ar slip cyflog neu lythyr gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi – Gallwch ffonio’r llinell gymorth ar 0300 200 3500 (ffôn testun 0300 200 3519) os na allwch chi ddod o hyd iddo • manylion eich cyfrif banc, cymdeithas adeiladu, undeb credyd neu gerdyn Swyddfa’r Post (bydd angen i chi agor cyfrif [link to bank account page] os nad oes gennych un o’r rhain. • y math o lety sydd gennych chi, e.e. rhentu preifat, tenant y cyngor, neu denant cymdeithas dai – sicrhewch eich bod yn gwirio hyn cyn i chi wneud cais • faint o rent rydych chi’n ei dalu – gallwch ddod o hyd i hwn ar eich cytundeb rhent neu gyfriflenni. Gallwch fwrw golwg ar y rhain yn mycartrefi.org (os ydych chi’n denant i Cartrefi Conwy) • cyfeiriad eich landlord – gallwch ddod o hyd iddo ar unrhyw waith papur gan Gartrefi Conwy • rhif ffôn eich landlord • manylion unrhyw gynilion sydd gennych ac unrhyw fuddsoddiadau ‘cyfalaf’, e.e. cyfranddaliadau neu eiddo nad ydych yn byw ynddo • manylion unrhyw incwm nad yw’n dod o’r gwaith, e.e. o bensiwn neu gynllun yswiriant • manylion faint rydych chi’n ei ennill o’r gwaith, e.e. slipiau cyflog diweddar

PWYSIG Byddwch angen prawf o’r holl fanylion yma pan fyddwch chi’n mynd i’ch cyfweliad, felly bydd angen i chi gasglu’r holl ddogfennau ynghyd, e.e. cytundeb landlord (neu lythyr ganddynt sydd yn cynnwys swm y rhent), slipiau cyflog, cyfriflenni banc ac ati.

www.cartreficonwy.org

Cymorth Ariannol yma i’ch helpu i:

• Creu cyfrif banc

Mae angen cyfrif banc arnoch i gael Credyd Cynhwysol

• Trin arian • Eich cyfeirio i gael cyngor ynghylch dyledion • Arbed arian ar filiau

Mae angen cyfeiriad e-bost arnoch i hawlio l Credyd Cynhwyso

GALLWN HEFYD EICH HELPU, GALWCH DRAW AM BANED A SGWRS I GANFOD SUT Y GALLWN NI EICH HELPU: Llanrwst Golygfa Gwydir, Plough Street Dydd Llun 11 Ebrill, 2-4pm (a’r ail ddydd Llun o bob mis) Bae Colwyn

Rhaid i chi dalu eich rhent yn uniongyrchol i ni

Canolfan Ieuenctid Douglas Road Dydd Mawrth 12 Ebrill 2-4pm (a’r ail Ddydd Mawrth o bob mis) Bae Cinmel Tŷ Cymunedol Rhodfa Caer Dydd Mercher 13 Ebrill 9:30-11:30am (a’r ail ddydd Mercher o bob mis)

• manylion ynghylch unrhyw fudd-daliadau eraill rydych yn eu cael, e.e. pa fudd-dal a faint rydych chi’n ei gael

4

Efallai bod newid i Gredyd Cynhwysol yn codi ofn ar rai pobl ond mae ein Tîm.

• Hawlio Credyd Cynhwysol

• faint rydych chi’n ei dalu am ofal plant (os hoffech chi hawlio costau gofal plant)

• cyfeirifau budd-dal plant ar gyfer unrhyw blant sydd gennych os ydych chi’n derbyn budddal plant – fe ddewch o hyd i hwn ar lythyrau am fudd-dal plant, fe fydd yn dechrau gyda’r llythrennau ‘CHB’ ac mae’n cynnwys 8 rhif a 2 lythyren, e.e. CHB12345678 AB – ffoniwch y swyddfa budd-dal plant ar 0300 200 3100 (ffôn testun 3000 200 3103) os byddwch chi angen cymorth

RYDYM YMA I’CH HELPU

Gallwch dalu ar-lein 24/7 : www.mycartrefi.org

Peidiwch â phoeni os na allwch fynd i unrhyw rai o’r sesiynau hyn gan y gall Katy neu Mandy ymweld â chi yn eich cartref. Os oes angen cymorth a chefnogaeth arnoch gyda’ch arian rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda: Ffoniwch: 0300 124 0040 (gofynnwch am siarad gyda Mandy neu Katy) E-bostiwch: ymholiadau@cartreficonwy.org Am awgrymiadau hynod o ddefnyddiol yn ymwneud ag arian ewch i: www.cartreficonwy.org/take-controlmanaging-your-money

Llandudno Ty Llywelyn, Ffordd Yr Orsedd Dydd Iau 14 Ebrill 2-4pm (a’r ail ddydd Iau o bob mis) Abergele Itica, Stryd y Bont Dydd Gwener 13eg Ebrill 2-4pm (a’r ail ddydd Gwener o bob mis) 0300 124 0040

5


10

PETH DA I CHI!

m yn rhoi I ddathlu 10 mlwyddiant Cartrefi Conwy, rydy 10 Peth Da i’n tenantiaid. Dilynwch ein tudalen Facebook (facebook.com/ ein cystadleuaeth officialcartreficonwy) am ragor o fanylion am rhaid i chi fod yn bob mis, a pheidiwch ag anghofio cystadlu – rhan ohoni i’w hennill!

r tenantiaid Cartrefi Conwy yn unig. Ym mis Bob mis, bydd cystadleuaeth newydd ar gyfe n sba ar gyfer mam haeddiannol iawn. Nesaf, Mawrth, rhoddwyd taleb ar gyfer diwrnod mew n teulu yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu gallwch ennill gwyliau glampio byr i deulu, tocy daleb ‘ZipWorld’ ar gyfer tad anturus.

M W L R W B MAE’R D Y L E W 8 1 H 0 C 2 Y R W YN D A M N A L L 3.30pm) A – 1 (1 D f a n O n fe - DIWRipNWorld Parc Eirias Pryd: Dydd Iau 26ain Gorf

EBRILL Gwyliau Glampio Byr i Deulu Cystadlwch am ein gwobr o wyliau 3 noson i hyd at 6 o bobl mewn Iwrt Mongolaidd traddodiadol. Yn aros mewn lleoliad tawel rhwng Conwy a Betws-y-Coed yng Nghae Wennol, cewch ymlacio a mwynhau byd natur ar y gwyliau yma fydd yn mynd â chi i fyd arall. Mae’r iwrt i deulu yn cynnwys gwely dwbl a dau ffwton dwbl, yn ogystal â thoiled preifat. Gallwch greu awyrgylch hudol gyda’r tân coed a lanternau bach. Ceir man coginio dan do i’w rannu, popty pitsa a chyfleusterau cawod. Mae dyddiadau’r gwyliau sydd i’w ennill yn dibynnu ar bryd y bydd yr iwrt ar gael.

MAI Taleb ‘ZipWorld’ i Dad Enwebwch Dad arbennig rydych yn ei adnabod i ennill taleb ‘ZipWorld’ ar gyfer yr antur gorau erioed. Dewiswch o antur unigol ar y ‘Velocity zipline’ neu reid i’r teulu ar y ‘Fforest Coaster’ neu ‘Fforest Skyride’. I gystadlu, rhaid bod yn denant i Cartrefi Conwy neu rhaid i’r Tad a enwebir fod yn denant i Cartrefi Conwy. Daw’r wobr yn ffurf taleb ar gyfer teulu i’w defnyddio yn ‘ZipWorld’. Bydd telerau ac amodau ‘ZipWorld’ yn berthnasol i’r daleb.

6

mZ Yn lle: Stadiw

MEHEFIN Tocyn Teulu yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Enillwch docyn teulu blwyddyn ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Gallwch gael mynediad am ddim i Erddi Bodnant, Castell Penrhyn, Plas Newydd a sawl lle arall yng Nghymru a ledled y DU. Mae’r tocyn ar gyfer dau oedolyn a hyd at 10 o blant neu wyrion ac wyresau hyd at 18 mlwydd oed. SUT I GYSTADLU Anfonwch neges breifat atom ar Facebook, e-bostiwch ymholiadau@cartreficonwy.org neu anfonwch lythyr atom yn Cartrefi Conwy, Parc Busnes Gogledd Cymru, Morfa Gele, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ. Rhowch eich rhif ffôn a’ch cyfeiriad os gwelwch yn dda – rhaid i chi fod yn denant i Cartrefi Conwy i gystadlu.

I ddod, yn nes ymlaen eleni - enillwch wasanaeth band eang am flwyddyn, tocyn teithio Arriva neu Ddiwrnod Cymunedol RGC!

Bydd y Diwrnod Allan MAWR eleni hyd yn oed yn fwy ac yn well nag erioed. Dewch i ymuno hefo ni yn ein Diwrnod MAWR Allan sydd wedi ennill gwobrau. Mae gennym syrpreisys arbennig i chi eleni, ynghyd â: • • • • • • • • •

Syrcas ac acrobatiaid Ranger Rob (yn ôl ar gais y miloedd) Swmba Rhedeg rhydd Dawnsio stryd Hwyl yn bownsio i bawb o bob oed Gorymdaith Lanternau Paentio wynebau A llawer mwy …

Sicrhewch eich cludiant am ddim cyn y 29ain Fehefin (rhaid cadw lle o flaen llaw): E-bost: ymholiadau@cartreficonwy.org Ffôn: (01745) 335345 Edrychwch allan am eich gwahoddiad yn y post dechrau mis Gorffennaf

Dilynwch ni a r Facebook am ddiweddaria dau rheolaidd 0300 124 0040

7


CYNHELIR EIN FFAIR SWYDD GYNTAF DYDD IAU, 12FED O EBRILL Roedd cyflogwyr lleol ar y safle yn cynnig i denantiaid a thrigolion lleol i wneud cais am swyddi ar y diwrnod gyda: • NHS, Zip World, Deganwy Quay, Cyngor Conwy, Gwesty’r Imperial Llandudno, St George Hotel Llandudno, adeiladu Brenig ac Premier Inn / Brewer’s Fayre a llawer mwy…

GREU MENTER WEDI SYMUD I’W SAFLE NEWYDD SBON YN GANOLFAN MOCHDRE Nesaf i’r swyddfa newydd, mae ein academi gyflogaeth lle newydd-sydd wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer tenantiaid i ddod i mewn i gael cefnogaeth, hyfforddiant a chymorth i ddod o hyd i swydd. Bop i lawr i gwrdd â Sioned a Richard yn sôn am sut y gallant eich helpu.

Roedd yna hefyd cyfle i ennill gwobrau gwych: • Fforest Coaster Zip World, cinio ar y teras yn Deganwy Quay, tê, prynhawn yng Ngwesty’r Imperial yn Llandudno, tocynnau rygbi RGC ac taith o amgylch eu cyfleusterau hyfforddiant yn Stadiwm Zip World

Am ragor o wybodaeth am swyddi gyda chyflogwyr lleol cysylltwch e-bostiwch: Richard.chance@creatingenterprise.org.uk neu ffoniwch Richard ar 07391 019941. Mae’n ffaith Dros y 12 mis diwethaf yn unig, rydym wedi helpu:

BETH SYDD AR GAEL YN EIN CYFLOGAETH ACADEMI

• 40 o bobl leol i ddod o hyd i swydd • 179 o bobl i chwilio am waith a chael

Ddod i mewn ar gyfer cappuccino a chacen, a gallwch wneud cais am swyddi yn ein lolfa hyfforddiant gyfforddus.

• 23 o wirfoddolwyr i gael profiad gwaith

hyfforddiant ac ennill cymwysterau

EDRYCH AM SWYDD

Byddwn yn agored 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 bob Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau a Dydd Gwener a 9:30 – 11:30 bob dydd Mercher.

CAMAU GYNTAF I GYFLOGAETH Beth yw hwn? Cwrs 11 wythnos i’ch helpu chi i ddod yn fwy cyflogadwy (1.5 diwrnod yr wythnos). Pam? • Byddwch yn cael hanner diwrnod o hyfforddiant paratoi i gael swydd • 1 diwrnod gwaith gwirfoddoli mewn rôl sydd o ddiddordeb i chi

Trowch y dudalen rwan i gwrdd â Keith Faulkner a darllen ei brofiad o camau gyntaf i gyflogaeth.

Dewch draw: Creu Menter Parc Busnes Cartrefi Conwy, Station Road (dros y ffordd i Ysgol Babanod Mochdre) Mochdre LL28 5EF

Cysylltwch â Sioned Williams i ddarganfod pryd mae’r cwrs poblogaidd hwn yn rhedeg nesaf.

Tel 07391 019 945

Ebost: sioned.williams@creatingenterprise.org.uk neu ffoniwch 07391 019945

creatingenterprise

@CreatingE

www.creatingenterprise.org.uk

• Yn ogystal ag unrhyw dreuliau poced wedi ei dalu 8

www.creatingenterprise.org.uk

07391 019 945

9


Keith Keith Falkner Falkner Keith Keith Falkner Falkner Keith Keith Falkner Falkner Gwirfoddolwr GwirfoddolwryyTîm TîmParatoi ParatoiEiddo Eiddo Gwirfoddolwr Gwirfoddolwr Tîm Paratoi Eiddo Gwirfoddolwr GwirfoddolwryyyyTîm Tîm TîmParatoi Paratoi ParatoiEiddo Eiddo Eiddo Roedd RoeddKeith Keithynynymweld ymweldâ âswyddfa swyddfaCartrefi CartrefiConwy Conwyam ameiei Roedd RoeddKeith Keithynynymweld ymweldâ âswyddfa swyddfaCartrefi CartrefiConwy Conwyam ameiei Roedd Roedd Keith Keith ynynymweld ymweld â âam swyddfa swyddfa Cartrefi CartrefiConwy Conwy eiei rent rent pan pan welodd welodd daflenni daflenni am Creu CreuMenter. Menter. I fyny I fynyatam atam ddwy ddwy rent rentpan panwelodd welodddaflenni daflenniam amCreu CreuMenter. Menter.I fyny I fynyatatddwy ddwy rent rentpan pan welodd welodd daflenni daflenni am amCreu Creu Menter. Menter. I fyny I fynyatatddwy flynedd flynedd o'r o'r blaen, blaen, roedd roeddKeith Keith wedi wedi bod bodynynbeintiwr beintiwr acddwy ac flynedd flyneddo'r o'rblaen, blaen,roedd roeddKeith Keithwedi wedibod bodynynbeintiwr beintiwracac flynedd flyneddo'r o'r blaen, blaen,roedd roeddKeith Keith wedi wedi bod bodynyn beintiwr acac addurnwr addurnwr hunangyflogedig hunangyflogedig acacyn yn gwybod gwybod y beintiwr ybyddai'n byddai'n addurnwr addurnwrhunangyflogedig hunangyflogedigacacynyngwybod gwybody ybyddai'n byddai'n addurnwr addurnwrhunangyflogedig hunangyflogedig acacynyngwybod gwybod yyn ybyddai'n byddai'n dychwelyd dychwelyd i'r i'rgwaith gwaithunundiwrnod. diwrnod. Roedd Roeddyn meddwl meddwly y dychwelyd dychwelydi'ri'rgwaith gwaithunundiwrnod. diwrnod.Roedd Roeddynynmeddwl meddwly y dychwelyd dychwelyd i'ri'rgwaith gwaith un undiwrnod. diwrnod. Roedd Roedd ynef ynef meddwl meddwl yond yond byddai byddai swydd swydd amser amserllawn llawn ynynormod ormod iddo iddo yn ynsyth, syth, byddai byddaiswydd swyddamser amserllawn llawnynynormod ormodiddo iddoefefynynsyth, syth,ond ond byddai byddai swydd swydd amser amser llawn llawnyn ormod ormod iddo iddoef ef yn yn syth, syth,ond ond roedd roeddangen angen iddo iddo gynyddu gynyddu eiyn eihunan hunan hyder hyder yn yn gyntaf. gyntaf. roedd roeddangen angeniddo iddogynyddu gynyddueieihunan hunanhyder hyderynyngyntaf. gyntaf. roedd roeddangen angeniddo iddogynyddu gynyddueieihunan hunanhyder hyderynyngyntaf. gyntaf. Penderfynodd PenderfynoddKeith Keithy ybyddai'r byddai'rcwrs cwrsCamau CamauCyntaf Cyntafynyn Penderfynodd PenderfynoddKeith Keithy ybyddai'r byddai'rcwrs cwrsCamau CamauCyntaf Cyntafynyn Penderfynodd Penderfynodd Keith Keith y ybyddai'r cwrs cwrs Camau Camau Cyntaf Cyntaf ynyn ddechrau ddechrau dadai'w i'w helpu helpu i byddai'r gael i gaelallan allan o'r o'r tŷ tŷ- 11 - 11 wythnos wythnos ynyn ddechrau ddechraudadai'w i'whelpu helpui gael i gaelallan allano'r o'rtŷtŷ- 11 - 11wythnos wythnosynyn ddechrau ddechraudada i'w i'w helpu helpui gael i gael allan allano'r o'r tŷmynychu - 11 - 11wythnos wythnosynyn gwirfoddoli gwirfoddoli un un diwrnod diwrnod yr yrwythnos, wythnos, atŷ amynychu gwirfoddoli gwirfoddoliunundiwrnod diwrnodyryrwythnos, wythnos,a amynychu mynychu gwirfoddoli gwirfoddoliun un diwrnod diwrnod yrbach yrwythnos, wythnos, ahanner amynychu mynychu hyfforddiant hyfforddiant mewn mewn grŵp grŵp bach am amhanner diwrnod diwrnodbob bob hyfforddiant hyfforddiantmewn mewngrŵp grŵpbach bacham amhanner hannerdiwrnod diwrnodbob bob hyfforddiant hyfforddiant mewngrŵp grŵpbach bacham amhanner hannerdiwrnod diwrnodbob bob wythnos. wythnos.mewn wythnos. wythnos. wythnos. wythnos. Dechreuodd Dechreuoddwirfoddoli wirfoddoligyda'r gyda'rTîm TîmParatoi ParatoiEiddo Eiddoynyngweithio gweithiogyda gydaWayne, Wayne,y ygoruchwyliwr, goruchwyliwr,sydd sydd Dechreuodd Dechreuoddwirfoddoli wirfoddoligyda'r gyda'rTîm TîmParatoi ParatoiEiddo Eiddoynyngweithio gweithiogyda gydaWayne, Wayne,y ygoruchwyliwr, goruchwyliwr,sydd sydd Dechreuodd Dechreuodd wirfoddoli wirfoddoli gyda'r Tîm Tîm Paratoi ParatoiEiddo Eiddo ynyngweithio gweithiogyda gyda Wayne, Wayne, y ygoruchwyliwr, goruchwyliwr, sydd yn yn brofiadol brofiadoliawn iawn o oran rangyda'r cefnogi cefnogi hyfforddeion hyfforddeion a agwirfoddolwyr. gwirfoddolwyr. ArArôl ôl eieiddiwrnod ddiwrnod cyntaf, cyntaf, sydd ynynbrofiadol brofiadoliawn iawno oran rancefnogi cefnogihyfforddeion hyfforddeiona agwirfoddolwyr. gwirfoddolwyr.ArArôlôleieiddiwrnod ddiwrnodcyntaf, cyntaf, yndywedodd ynbrofiadol brofiadol iawn iawn oran ran cefnogi cefnogi hyfforddeion hyfforddeion anerfus, agwirfoddolwyr. gwirfoddolwyr. Ar ôlôlei ei ddiwrnod ddiwrnod cyntaf, cyntaf, dywedodd Keith Keith eioeifod fod wedi wedi bod bod yn ynhynod hynodo onerfus, ond ondroedd roeddAr wedi wedi cael cael diwrnod diwrnod gwych gwychgyda gyda dywedodd dywedoddKeith Keitheieifod fodwedi wedibod bodynynhynod hynodo onerfus, nerfus,ond ondroedd roeddwedi wedicael caeldiwrnod diwrnodgwych gwychgyda gyda dywedodd dywedodd Keith Keith eieifod fod wedi bod bodynynhynod hynod orheswm orheswm nerfus, nerfus, roedd roedd wedi wedicael cael diwrnod diwrnod gwych gwych gyda gyda thîm thîm Wayne. Wayne. Roedd Roedd yn ynwedi gwerthfawrogi gwerthfawrogi cael cael iond godi' iond godi' ynyny ybore,a bore,a chael chael rhywbeth rhywbeth i siarad i siarad â'iâ'i thîm thîmWayne. Wayne.Roedd Roeddynyngwerthfawrogi gwerthfawrogicael caelrheswm rheswmi godi' i godi'ynyny ybore,a bore,achael chaelrhywbeth rhywbethi siarad i siaradâ'iâ'i thîm thîm Wayne. Roedd Roedd yn yngwerthfawrogi gwerthfawrogi cael caelrheswm rheswmi godi' i godi'ynyny ybore,a bore,achael chaelrhywbeth rhywbethi siarad i siaradâ'iâ'i blant blant arWayne. arôlôlysgol, ysgol, acaciddynt iddynt ymfalchïo ymfalchïoynddo. ynddo. blant blantararôlôlysgol, ysgol,acaciddynt iddyntymfalchïo ymfalchïoynddo. ynddo. blant blantararôlôlysgol, ysgol,acaciddynt iddyntymfalchïo ymfalchïoynddo. ynddo. Dros Drosyryrwythnosau wythnosaunesaf nesafynyngwirfoddoli, gwirfoddoli,tyfodd tyfoddKeith Keithmewn mewnhyder. hyder.Mae Maeganddo ganddolawer lawero obrofiad brofiad Dros Drosyryrwythnosau wythnosaunesaf nesafynyngwirfoddoli, gwirfoddoli,tyfodd tyfoddKeith Keithmewn mewnhyder. hyder.Mae Maeganddo ganddolawer lawero obrofiad brofiad Dros Dros yryrwythnosau wythnosau nesaf nesafyn yn gwirfoddoli, gwirfoddoli, tyfodd tyfodd Keith Keithmewn mewn hyder. hyder. Mae MaeKeith ganddo ganddo lawer lawer oei obrofiad brofiad yn yn cynnal cynnal a achadw chadwgerddi, gerddi, felly felly pan pandorrodd dorrodd y ypeiriant peiriant torri torrigwair, gwair, roedd roedd Keith ynyn gallu galluei osod osod ynyncynnal cynnala achadw chadwgerddi, gerddi,felly fellypan pandorrodd dorroddy ypeiriant peirianttorri torrigwair, gwair,roedd roeddKeith Keithynyngallu gallueieiosod osod ynmewn yncynnal cynnal a achadw chadw gerddi, felly fellypan pan dorrodd dorroddy ypeiriant peiriant gwair, gwair,roedd roeddKeith Keithynyngallu gallueieiosod osod mewn munudau, munudau, a gerddi, aroedd roeddhynny hynny yn ynddefnyddiol ddefnyddiol iawn iawni'rtorri i'rtorri tîm. tîm. mewn mewnmunudau, munudau,a aroedd roeddhynny hynnyynynddefnyddiol ddefnyddioliawn iawni'ri'rtîm. tîm. mewn mewnmunudau, munudau,a aroedd roeddhynny hynnyynynddefnyddiol ddefnyddioliawn iawni'ri'rtîm. tîm. Ychydig Ychydigwythnosau wythnosauararôlôldechrau'r dechrau'rcwrs, cwrs,ffilmiwyd ffilmiwydKeith Keithgan gandeledu deleduGogledd GogleddCymru. Cymru.Rhoddodd Rhoddodd Ychydig Ychydigwythnosau wythnosauararôlôldechrau'r dechrau'rcwrs, cwrs,ffilmiwyd ffilmiwydKeith Keithgan gandeledu deleduGogledd GogleddCymru. Cymru.Rhoddodd Rhoddodd Ychydig Ychydig wythnosau wythnosau arroedd arôlôldechrau'r dechrau'r cwrs, cwrs, Keith Keith gan gandeledu deledu Gogledd Gogledd Cymru. Cymru. Rhoddodd Rhoddodd hwb hwbhyder hyder iddo, iddo,acacroedd yn ynrhywbeth rhywbeth naffilmiwyd naffilmiwyd fyddai fyddaiwedi wedi ystyried ystyried eieiwneud wneud ychydig ychydig fisoedd fisoedd o'r o'r hwb hwbhyder hyderiddo, iddo,acacroedd roeddynynrhywbeth rhywbethnanafyddai fyddaiwedi wediystyried ystyriedeieiwneud wneudychydig ychydigfisoedd fisoeddo'r o'r hwb hwb hyder hyder iddo, iddo, ac ac roedd roedd ynynrhywbeth rhywbeth fyddai fyddai wedi wedi ystyried ystyried eiwybod, eiwneud wneud ychydig ychydig fisoedd fisoedd o'r o'r blaen blaen pan panoedd oedd yn yn cael cael trafferth trafferth siarad siaradna â na âphobl phobl nad nad oedd oedd ynyneieiwybod, heb heb son sonam am gael gaeleiei blaen blaenpan panoedd oeddynyncael caeltrafferth trafferthsiarad siaradâ âphobl phoblnad nadoedd oeddynyneieiwybod, wybod,heb hebson sonam amgael gaeleiei blaen blaen pan pan oedd oedd ynyncael caeltrafferth trafferthsiarad siaradâ âphobl phoblnad nadoedd oeddynyneieiwybod, wybod,heb hebson sonam amgael gaeleiei gyfweld gyfweld a'ia'i ffilmio. ffilmio. gyfweld gyfwelda'ia'iffilmio. ffilmio. gyfweld gyfwelda'ia'iffilmio. ffilmio. Mae MaeKeith Keithynyngobeithio gobeithiocynyddu cynyddueieioriau oriaugwirfoddoli, gwirfoddoli,acacfelly fellypan panfydd fyddynyndod dodo ohyd hydi waith, i waith,nini Mae MaeKeith Keithynyngobeithio gobeithiocynyddu cynyddueieioriau oriaugwirfoddoli, gwirfoddoli,acacfelly fellypan panfydd fyddynyndod dodo ohyd hydi waith, i waith,nini Mae Mae ynyngobeithio gobeithio cynyddu cynyddu eieiKeith oriau oriauyn gwirfoddoli, gwirfoddoli, felly fellypan pan fydd fydd ynyndod dod o ohyd hyd i waith, iCreu waith, fydd fyddyKeith yKeith trawsnewidiad trawsnewidiad ynyn sioc. sioc.Mae Mae Keith yn edrych edrychararac y ac yswyddi swyddi gwag gwag nesaf nesaf gyda'r gyda'r tîm tîm Creu nini fydd fyddy ytrawsnewidiad trawsnewidiadynynsioc. sioc.Mae MaeKeith Keithynynedrych edrycharary yswyddi swyddigwag gwagnesaf nesafgyda'r gyda'rtîm tîmCreu Creu fydd fydd y ytrawsnewidiad trawsnewidiad yn sioc. sioc. Mae Mae Keith Keith edrych edrych arei aryeiwneud yswyddi swyddi nesaf nesaf gyda'r gyda'r tîm tîmCreu Creu cryf. Menter Menter ac acynyndweud dweudyyn ybydd bydd ynyn gwneud gwneud yryn yryn hyn hyn y ygall gall wneud i gwag sicrhau i gwag sicrhau eieibod bod ynynymgeisydd ymgeisydd cryf. Menter Menteracacynyndweud dweudy ybydd byddynyngwneud gwneudyryrhyn hyny ygall galleieiwneud wneudi sicrhau i sicrhaueieibod bodynynymgeisydd ymgeisyddcryf. cryf. Menter Menter ac ac yn yn dweud dweud y y bydd bydd yn yn gwneud gwneud yr yr hyn hyn y y gall gall ei ei wneud wneud i sicrhau i sicrhau ei ei bod bod yn yn ymgeisydd ymgeisydd cryf. cryf. "Bob "Bobtro troyryrwyf wyfwedi wedidod dodi sesiwn i sesiwnhyfforddi hyfforddineu neupan panrwyf rwyfwedi wedigwirfoddoli, gwirfoddoli, "Bob "Bobtro troyryrwyf wyfwedi wedidod dodi sesiwn i sesiwnhyfforddi hyfforddineu neupan panrwyf rwyfwedi wedigwirfoddoli, gwirfoddoli, "Bob "Bob tro tro yryrwyf wyf wedi wedi dod dodigwneud sesiwn igwneud sesiwnhyfforddi hyfforddi neu neu pan pan rwyf rwyf wedi wedi gwirfoddoli, gwirfoddoli, rwy'n rwy'n teimlo teimlo fyfymod mod wedi wedi rhywbeth, rhywbeth, rwyf rwyf wedi wedi dysgu dysgu rhywbeth. rhywbeth. rwy'n rwy'nteimlo teimlofyfymod modwedi wedigwneud gwneudrhywbeth, rhywbeth,rwyf rwyfwedi wedidysgu dysgurhywbeth. rhywbeth. rwy'n rwy'n teimlo teimlo fygweld fygweld mod modtenantiaid wedi wedigwneud gwneud rhywbeth, rhywbeth, rwyf rwyf wedi wedi dysgu dysgurhywbeth. rhywbeth. Pan Pan fyddaf fyddaf ynyn tenantiaid Cartrefi Cartrefi Conwy Conwy eraill, eraill, dwi'n dwi'n Pan Panfyddaf fyddafynyngweld gweldtenantiaid tenantiaidCartrefi CartrefiConwy Conwyeraill, eraill,dwi'n dwi'n Pan Panfyddaf fyddaf ynyngweld gweld tenantiaid tenantiaid Cartrefi Cartrefi Conwy Conwy eraill, eraill, dwi'n dwi'nMae dweud dweud wrthynt wrthynt i gysylltu i gysylltu - mae - maewedi wedi cwrdd cwrdd â'm â'm anghenion. anghenion. Mae dweud dweudwrthynt wrthynti gysylltu i gysylltu- mae - maewedi wedicwrdd cwrddâ'm â'manghenion. anghenion.Mae Mae dweud dweudwrthynt i gysylltu i gysylltu - mae - mae wedi wedi cwrdd cwrdd â'm â'm anghenion. anghenion. Mae Mae popeth popeth yrwrthynt yrwyf wyfwedi'i wedi'i wneud wneud hyd hyd yn ynhyn hyn wedi wedi fyfyhelpu. helpu. Rwy'n Rwy'n popeth popethyryrwyf wyfwedi'i wedi'iwneud wneudhyd hydynynhyn hynwedi wedifyfyhelpu. helpu.Rwy'n Rwy'n popeth popeth wyf wyfwedi'i wneud wneud hyd hyd yn ynhyn hyn fy Rwy'n Rwy'n teimlo teimlofyyr fyyr mod mod i'nwedi'i i'nmynd mynd ynynôlôl i’r i’rperson person yrwedi yrwedi wyf wyf fify fiahelpu. ahelpu. rwy'n rwy'n teimlo teimlofyfymod modi'ni'nmynd myndynynôlôli’ri’rperson personyryrwyf wyffi fia arwy'n rwy'n teimlo teimlofyfymod mod i'ni'n mynd yn ynôl i’r i’rperson person yrmewn yrwyf wyf fiamser fia arwy'n rwy'n mwynhau mwynhau herio herio fymynd fyhun hunam am y ôl ytro tro cyntaf cyntafmewn amser maith. maith. mwynhau mwynhauherio heriofyfyhun hunam amy ytro trocyntaf cyntafmewn mewnamser amsermaith. maith. mwynhau mwynhauherio heriofyfyhun hunam amy ytro trocyntaf cyntafmewn mewnamser amsermaith. maith.

O F E H N A L L A H DEWC N W H N Y W N A NI’R GW EWCH AR EICH BEIC Rydym yn cynnig y cyfle i 16 ohonoch chi ymuno

â gweithgaredd beicio AM DDIM ar hyd llwybr yr arfordir. Byddwn yn darparu beics a hyfforddwr cymwys! Hefyd, mae’r beics yn gallu pweru eu hunain, felly peidiwch â pherswadio eich hun i beidio â rhoi cynnig ar E-feics cyn trio… Dydd Iau, 19 Ebrill 2018

NEU RHOWCH EICH ESGIDIAU CERDDED AM EICH TRAED Rydym yn cynnig y cyfle i chi ymuno â thaith gerdded AM DDIM, yn harddwch yr ardal o amgylch Llyn Crafnant, gydag arweinydd cerdded cymwys. Dydd Mawrth, 24 Ebrill 2018 Peidiwch â phoeni os nad oes gennych gludiant, mi wnawn ni drefnu hynny os oes angen! Ffoniwch, tecstiwch neu e-bostiwch ni i roi gwybod eich bod yn dod, ac i gadw lle i chi – neu cysylltwch â Lydia os oes gennych unrhyw gwestiynau:

Ffoniwch Lydia ar 0300 124 0040 / 07733012521 neu e-bostiwch: lydia.watson@cartreficonwy.org 0300 124 0040

11


MAE GAN BAWB YR HAWL I FOD YN Mae gan bawb yr hawl i fod yn ddiogel, waeth pwy ydynt neu beth ydi eu hamgylchiadau. Mae diogelu yn ymwneud â diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed rhag eu cam-drin neu eu hesgeuluso. Rydym oll yn gyfrifol am ddiogelwch aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

CEIR AMRYW FATHAU O GAMDRINIAETH, GAN GYNNWYS:

PEIDIWCH Â CHADW’N DAWEL!

• Corfforol neu emosiynol: gan gynnwys taro, slapio, cicio, ffrwyno, gwthio, llosgi, bwlio.

Os ydych yn amau bod rhywun rydych yn eu hadnabod yn cael eu cam-drin – dywedwch wrth rywun.

• Rhywiol: gan gynnwys treisio, gwneud awgrymiadau annymunol, iaith neu wisg amhriodol. • Seicolegol: gan gynnwys gwaradwyddo, camdriniaeth lafar, arwahanrwydd, bygwth.

Gallwch ddweud wrth unrhyw aelod o staff Cartrefi Conwy, sut bynnag y dymunwch wneud hynny. Gallwch ddweud wrth y Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd.

Mae ‘Cuckooing’ yn broblem go iawn sy’n digwydd o’n cwmpas. Mae’n fygythiad aruthrol i lle’r ydym yn byw: • i chi, • eich plant,

• Ariannol a Materol: gan gynnwys dwyn, twyll, meddiant neu fudd-daliadau.

Contact Cartrefi Conwy

• eich teulu a’ch ffrindiau,

Gallwch roi gwybod i ni drwy:

• pawb!

• Gwahaniaethol: gan gynnwys gwahaniaethu ar sail rhywedd, oedran, crefydd, hil, anabledd, cenedligrwydd, a rhywioldeb.

Ffonio: 0300 124 0040 E-bostio: enquiries@cartreficonwy.org

Beth ydi ‘Cuckooing’?

• Esgeulustod a gweithred neu anweithred: gan gynnwys defnydd gormodol neu annigonol o feddyginiaeth, gwisgo’n amhriodol, diffyg bwyd, diod neu wres. Diffyg gofal, anwybyddu eraill yr ymddengys eu bod yn cael eu cam-drin..

Gallwch ysgrifennu atom: Cartrefi Conwy, Morfa Gele, Cae Eithin, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, LL22 8LJ Neu gallwch ddweud wrth unrhyw aelod staff. Tîm Mynediad Conwy Gallwch ddweud wrth Dîm Mynediad Conwy drwy: Ffonio: 0300 456 1111 Y tu allan i oriau: 01492 515 777 Ffacsio: 01492 576330 Neu e-bostio: wellbeing@conwy.gov.uk Neu gallwch ysgrifennu atynt: Tîm Mynediad Conwy, Canolfan Hamdden Colwyn, Parc Eirias, Ffordd Abergele, Bae Colwyn. LL29 7SP

12

PEIDIWCH Â GADAEL I GYW GOG FEDDIANNU’R NYTH

Bydd aelodau gangiau yn mynd i leoliad newydd, i ffwrdd o le maent yn byw, i rywle lle maent yn gwybod bod posibilrwydd o allu rhedeg marchnad gyffuriau broffidiol. Byddant yn sefydlu rhyw fath o fasnachfraint busnes i farchnata eu cynnyrch, yn defnyddio un rhif ffôn penodol neu ‘linell’. Byddant wedyn yn dod o hyd i leoliadau (cartrefi) newydd lle gallant orffwys, cuddio a storio a dosbarthu cyffuriau, arfau ac arian. Byddant yn cael ac yn diogelu mynediad i gartrefi drwy fwlio, trais a manteisio ar bobl sy’n agored i niwed. Bydd plant lleol ac oedolion sy’n agored i niwed yn aml yn cael eu defnyddio fel ‘rhedwyr’, neu’n cael eu gorfodi i wneud llafur dan orfod.

Beth ddylech gadw golwg amdanynt • Cynnydd yn y bobl sy’n mynd a dod, gan gynnwys rhai nad ydych wedi’u gweld o’r blaen • Hwyrach y bydd cerbydau newydd y tu allan i’r eiddo • Cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol y tu mewn i’r eiddo ac o’i gwmpas • Pobl ddieithr gyda goriadau i’r eiddo Beth i’w wneud os ydych yn amau ei fod yn digwydd yn lle’r ydych yn byw Amddiffynnwch eich plant, eich teulu a’ch ffrindiau, a’r ardal rydych yn byw ynddi, drwy ddweud wrth rywun. Cysylltwch â Cartrefi Conwy, yr Heddlu lleol neu asiantaethau cymorth eraill.

101

0300 124 0040 13


AROLWG BODLONRWYDD GWAITH ATGYWEIRIO Roeddem eisiau gwybod barn tenantiaid am yr arolwg y gofynnwn i denantiaid ei gwblhau ar ôl gwneud gwaith atgyweirio yn eu heiddo. Gofynnwyd i’r tenantiaid sut oeddynt yn teimlo ynghylch: • Nifer y cwestiynau yn yr arolwg

G N Y D U E W D H C I E D U E W D Y W N O C I F E NGHARTR Mae cymryd rhan mewn ymgynghoriadau i denantiaid yn fodd cyflym a hawdd i leisio eich barn. Yma yn Cartrefi Conwy, byddwn yn rhedeg ymgynghoriadau rheolaidd i ganfod beth mae tenantiaid yn ei feddwl o’n gwasanaethau. Gallwch gymryd rhan mewn ymgynghoriadau ar-lein a drwy’r post, ac mewn arolygon dros y ffôn neu mewn amryw ddigwyddiadau. Mae beth rydych yn ei ddweud yn gwneud gwahaniaeth ac yn newid pethau er gwell. Yr haf diwethaf, gofynnwyd barn tenantiaid ynghylch lleoli aelod o dîm Gwasanaethau Cwsmer Cartrefi Conwy yn swyddfa Datrysiadau Tai Conwy ym Mae Colwyn. Aethom ati i drafod y defnydd o’r gwasanaeth hwn a’r ffaith bod y mwyafrif o’r bobl oedd yn dod i mewn i’r swyddfa yno i holi am wasanaethau Datrysiadau Tai Conwy ac nid Cartrefi Conwy. Gan gofio hyn, rhwng mis Mai a Mehefin y llynedd, fe symudodd yr aelod o’r tîm Gwasanaethau Cwsmer o wasanaeth Datrysiadau Tai Conwy i’n canolfan alwadau, i weld beth fyddai’n digwydd. 14

www.cartreficonwy.org

Dyma beth ddigwyddodd

• Fe gawsom fwy o alwadau i’r ganolfan alwadau Gwasanaethau Cwsmer (rhif 0300 124 0040) • Roedd nifer y galwadau a atebwyd o fewn 30 eiliad wedi cynyddu o 21.80% i 53%

• Roedd nifer y galwadau oedd yn disgwyl dros 2 funud wedi lleihau o 28.2% i

8.8%

• Roedd cyfartaledd yr amser a gymerwyd i

ateb galwadau wedi lleihau o 118 eiliad i

45 eiliad

• Roedd y cyfnod aros hiraf wedi flleihau o

11:20 munud i 05:58 munud

• Pa mor berthnasol ydi’r cwestiynau yn yr arolwg • Faint o ddata sy’n cael ei gasglu gan Cartrefi Conwy drwy’r arolwg Fe gafwyd ymateb eithaf cymysg i’r ymgynghoriad hwn. Dywedodd ein crefftwyr hefyd bod tenantiaid yn gyffredinol yn diflasu hefo’r holl gwestiynau y mae’n rhaid iddynt eu hateb. Felly rydym erbyn hyn yn edrych ar y cwestiynau a ofynnir gennym, ac yn ystyried sut y gallwn ddefnyddio set lai o gwestiynau yn y dyfodol. Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriadau. A pheidiwch ag anghofio y gallech ennill gwerth £25 o dalebau Love 2 Shop os ydych yn cymryd rhan mewn ymgynghoriad yn y dyfodol.

u Love 2 Shop a b le ta n ei d yd ill en d d Marie Peck oe y Nadolig. r fe gy r a d ry p n ew m d diwethaf, a dderbyniod syrpreis lyfli! m A u. a b le ta y m a n lo Dywedodd “Diolch o ga is i’w gwario nhw ne h et b w ry i d hy o od d d Dwi’n siŵr o arno fo, diolch eto”.

Pam? Oherwydd bod aelod staff ychwanegol yn y ganolfan alwadau. Roeddem yn hapus iawn hefo’r canlyniadau hyn felly gofynnwyd i’n tenantiaid a allwn gadw’r aelod staff yn y ganolfan alwadau. Roedd hyn yn golygu na fyddai unrhyw un o staff Gwasanaethau Cwsmer Cartrefi Conwy wedi’i leoli yn swyddfa Bae Colwyn, ond y byddai gwell gwasanaeth ar y rhif 0300. Dywedodd 78% o’r tenantiaid y byddent yn hapus i ni wneud hyn. Felly dyna beth wnaethom ni, ac mae’n gweithio’n dda iawn hyd yma.

riadau yn y dyfodol, cysylltwch â Laura Os hoffech gymryd rhan mewn ymgyngho e-bost at laura.thomas@cartreficonwy.org Thomas ar 0300 124 0040 neu anfonwch

RYDW I’N CYFRANOGI RAFFL FAWR I ENNIL £100 BOB 3 MIS Ar agor i’n holl denantiaid sy’n cyfranogi yn eu cymuned neu’n cyfranogi i wella gwasanaethau Cartrefi Conwy.

Gwobrau CRwartrefi y’n Cymryd Rhan 0300 124 0040 15


Credwn fod Gwilym a Jayne Jones o Cerrigydrudion yn ardderchog. Yng nghanol mîs Ionawr, trefnodd tenantiaid Cartrefi Conwy hyn tê prynhawn ar gyfer eu cymuned. Roedd gwirfoddolwyr lleol eraill yn eu helpu i ddarparu tê prynhawn i dros 100 o drigolion lleol. Trefnwyd hefyd y gwobrau raffl ac adloniant – gan gynnwys cyd-ganu gyda cerddor lleol ac dangos ffilm sy’n cynnwys sêr lleol.

L A T S Y G N Y C D N O MAE LLÊ DIM I. D D N Y D D Y S L B O H P AR Gydag awdurdodau lleol yn cael eu taro gan ragor o doriadau ac yn gorfod darparu’r un gwasanaethau am llai, mae’r dywediad ‘mae lle dim ond cyn gystal ar phobl sydd ynddi’ yn ei’ yn dod yn fwy a mwy ystyrlon. Y tro nesaf rydych yn meddwl am llê ydych yn byw ac mae rheswm i beidio ag ymuno i mewn ac ei wneud yn well pam ddim meddwl yn gyferbyn.

Diolch o galon i bawb a fynychodd diwrnod oêr hel sbwriel cymunedol yn Tre Cwm diwedd mis Chwefror er mwyn helpu i lanhau yr ardal.

Mae’n newyddion gwych bod grŵp gwyrdd Parc Peulwys wedi llofnodi ar gyfer darn o dir iw drawsnewid yn ardd cymunedol. Rydym yn edrych ymlaen at ddilyn eu cynnydd ac rhannu eu newyddion dros y misoedd nesaf. Yn y llun mae aelodau o’r grŵp yn cael hyfforddiant peiriant rotavator. Byddant yn defnyddio rotavator i gyflymu meithrin eu tîr unwaith ei fod wedi’i glirio. 16

www.cartreficonwy.org

Roeddwn wrth ein bodd yn darllen am gwpl Llanfairfechan Pedro a Sarah Griffiths sydd wedi troi o gwmpas fater a oedd yn achosi chwerwedd yn eu cymuned ar gyfer cerddwyr cŵn. Gwnaethant biniau carthion cî a wrth gael gwirfoddolwyr cymunedol i wagio a hwy yn awr yn golygu bod ardal gwarchodfa natur Glan y Môr Elias yn faes i gerddwyr cŵn ac eraill i fwynhau gyda’i gilydd. Darllenwch mwy... https://www.dailypost. co.uk/newyddion/dychryn-ci-cerddwyrsaytheyve-14341295 17


YDYCH CHI’N GWYBOD AM GRŴP/SEFYDLIAD CYMUNEDOL SY’N EDRYCH AM GYLLID? GALLAI CIST GYMUNEDOL CARTREFI GONWY HELPU! Mae’r prosiect yn cefnogi prosiectau bach a fydd yn helpu i wella ansawdd bywyd ein tenantiaid mewn cymunedau lleol neu lle mae gennym gartrefi.

Mae grantiau hyd at £3,000 ar gael i unrhyw grwpiau gwirfoddol, cymunedol neu hamdden.

COFIWCH Am ein newyddion diweddaraf, cyfleoedd swyddi ac cystadlaethau ymwelwch an wefan ac tudalen Facebook.

LLONGYFARCHIADAU I’N HENILLWYR

Gwobrau CRwartrefi y’n Cysyllt u

GWOBRAU CARTREF DIWEDDARAF! Gwobrau Cartrefi Rwy’n Cysylltu

RYDW I WEDI CYSYLLTU RAFFL FAWR I ENNIL £200 BOB MIS

Ar agor i’n holl denantiaid sydd wedi cysylltu â Chartrefi Conwy ar-lein, gan ddefnyddio’r porth MyCartrefi i dalu rhent, rhoi gwybod am atgyweiriadau neu reoli cyfrifon. Mrs Conway (yn y llun)

Gwobrau Cartrefi Rwy’n Talu

RYDW I’N TALU RAFFL FAWR I ENNIL £200 BOB MIS

Ar agor i’n holl denantiaid y mae eu rhent yn gyfredol ac sy’n talu yn brydlon.

www.cartreficonwy.org /officialcartreficonwy

Ewch i’n gwefan i gael y ffurflen gais, neu cysylltwch 0300 124 0040 ar neu drwy e-bost ymholiadau@cartreficonwy.org

Gwobrau Cartrefi Rwy’n Falch

RWYD I’N FILCH RAFFL FAWR I ENNIL £100 BOB MIS

Ar agor i’n holl denantiaid sydd wedi derbyn ymweliadPartner Cartref yn ystod y mis diwethaf ac sy’n gofalu am eu cartrefi a’u cadw’n lân a thaclus.

18

www.cartreficonwy.org

0300 124 0040 19


CYSYLLTWCH: COFRESTRWCH AR GYFER MYCARTREFI RŴAN EWCH I WWW.MYCARTREFI.ORG

• Wneud Taliad • Rhoi gwybod am waith atgyweirio

gadewch i ni wybod: Ffoniwch: 0300 1240040 |

• Cysylltu â ni •

• Diweddaru eich manylion cyswllt • Gwirio eich Balans

ymholiadau@cartreficonwy.org |

SUT I GOFRESTRU CAM 1

Ewch i a nodwch eich cyfeirnod tenantiaeth, eich dyddiad geni a'ch cyfenw.

Gwobrau Cartrefi Rwy’n Cysylltu

CAM 2

Nodwch eich cyfeiriad e-bost ac yna crëwch enw defnyddiwr a chyfrinair y byddwch yn eu defnyddio er mwyn mewngofnodi yn y dyfodol.

CAM 3

Byddwch yn derbyn e-bost gyda dolen er mwyn rhoi’ch cyfrif ar waith.

Er mwyn cofrestru bydd angen i chi roi rhif cyfeirnod eich tenantiaeth. Gellir

Gyda'n Gilydd Gwanwyn 2018  
Gyda'n Gilydd Gwanwyn 2018  
Advertisement