Theatrau Sir Gâr - Yr Haf | Summer 2024

Page 1

BETH SYDD YMLAEN WHAT’S ON TYMOR YR HAF SUMMER SEASON 2024 0345 226 3510 theatrausirgar.co.uk

CROESO WELCOME

CROESO I DYMOR YR HAF YN THEATRAU SIR GÂR.

Rydym yn hoelio sylw Gŵyl Undod Hijinx, un o wyliau celfyddydau cynhwysol ac anabledd mwyaf Ewrop, yr ydym wrth ein bodd yn ei chroesawu’n ôl yr haf hwn.

Cadwch lygad am y theatr stryd orau o bob cwr o’r byd, sy’n digwydd o amgylch Llanelli.

Mae’r tymor hwn hefyd yn llawn perfformiadau gan dalent leol, gan arddangos y creadigrwydd, y sgiliau a’r angerdd anhygoel sy’n ffynnu yma yn Sir Gaerfyrddin.

Felly, beth am archwilio rhywbeth ffres yr haf hwn, a rhannwch eich cefnogaeth!

Sharon Casey, Rheolwraig Theatrau Sir Gâr

WELCOME TO THE SUMMER SEASON AT THEATRAU SIR GÂR

We shine the spotlight on the Unity Festival, one of Europe’s largest inclusive and disability arts festivals, which we’re thrilled to welcome back this summer. Look out for the best street theatre from all around the world, happening around Llanelli.

This season is also packed with performances by local talent, showcasing the amazing creativity, skills, and passion that thrives here in Carmarthenshire.

So, why not explore something fresh this summer, and share your support!

Sharon Casey, Manager Theatrau Sir Gâr

CLAWR/COVER: Kiri Pritchard-McClean

Llun | Image: Drew Forsyth

SUT I ARCHEBU TOCYNNAU

theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

Mae Swyddfeydd Docynnau’r Ffwrnes a’r Lyric ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn, 10am –3pm.

Mae llinell ffôn y swyddfa docynnau ar gael o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn, 10am – 3pm.

Gellir prynu tocynnau hefyd o Lyfrgell Rhydaman yn ystod eu horiau agor.

HOW TO BOOK TICKETS

The Ffwrnes and Lyric Box Offices are open Tuesday – Saturday, 10am– 3pm.

The box office phone line is available from Tuesday – Saturday, 10am – 3pm.

Tickets can also be purchased from Ammanford Library during their opening hours.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD KEEP IN TOUCH

Ebost | Email: theatres@carmarthenshire.gov.uk Facebook | X | Instagram @TheatrauSirGar

GWYBODAETH AM FYNEDIAD

ACCESS INFORMATION

MYNEDIAD

Mae Theatrau Sir Gâr wedi ymrwymo i wneud eich ymweliad mor bleserus a phosib. Mae gennym leoedd cadeiriau olwyn, systemau cymorth clyw, ac rydym yn croesawu cŵn cymorth.

Mae gan y Ffwrnes Le Newid newydd, toiled i’r anabl sy’n fwy na’r cyffredin ac sydd ag offer arbenigol i gynorthwyo’r rhai y gallai fod angen help arnynt i ddefnyddio’r toiled neu i newid. Mae Lle Newid y Ffwrnes ar y llawr gwaelod yn ymyl y Bar Caffi Cwtsh.

I archebu lle cadair olwyn neu docyn Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 0345 226 3510

Os oes angen y llyfryn hwn arnoch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni: theatres@carmarthenshire.gov.uk 0345 226 3510

ACCESS

Theatrau Sir Gâr is committed to making your visit as enjoyable as possible. We have wheelchair spaces, hearing assistance systems and we welcome assistance dogs.

The Ffwrnes has a newly installed Changing Place, a larger than average disabled toilet with specialist equipment to assist those who may need help to use the toilet or be changed. The Ffwrnes Changing Place is located at on the ground floor adjacent to the Café.

To book a wheelchair space or Hynt ticket, contact the Box Office on 0345 226 3510

If you need this brochure in a different format, please get in touch:

theatres@carmarthenshire.gov.uk 0345 226 3510

HYNT

Mae Theatrau Sir Gâr yn aelod o Hynt. Mae gan holl ddeiliaid cerdyn Hynt hawl i gael tocyn am ddim i’w cynorthwyydd personol neu ofalwr pan fyddant yn mynd i berfformiadau yn unrhyw un o theatrau neu ganolfannau celfyddydau Hynt. I wneud cais am Gerdyn Hynt ewch i hynt.co.uk

HYNT

Theatrau Sir Gâr is a member of Hynt. All Hynt card holders are entitled to a ticket, free-ofcharge for their personal assistant or carer when attending performances at any of the Hynt theatres or arts centres.

To apply for a Hynt Card please visit hynt.co.uk

TEMPO

Rydym yn bartner cydnabyddedig ar gyfer y cynllun credyd gwirfoddoli Tempo. Gallwch wario eich credydau amser Tempo gyda ni i weld sioeau penodol. Gofynnwch i’r swyddfa docynnau am fwy o fanylion, neu gweler y rhestr o sioeau rydym yn derbyn credydau Tempo sganiwch y cod QR uchod.

TEMPO

We are a recognition partner for the volunteering credit scheme Tempo. You can spend your Tempo time credits with us to see selected shows. Ask the box office for more details, or see the list of shows which we accept Tempo credits please scan the QR code above.

3 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

FFWRNES CYNLLUN SEDDI SEATING PLAN

/ Allanfa | Entrance / Exit

4 HAF SUMMER 2024 SEDDI BLAEN | FRONT STALLS SEDDI LLAWR | STALLS 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E E 19 21 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 D D 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 F F 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 H H 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 J J 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 K K 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 L L 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 M M 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N N 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 PP 6 5 4 3 2 1 QQ LLWYFAN | STAGE 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A A C C B B CYLCH-DDE | CIRCLE RIGH T CYLCH-CHWITH | CIRCLE LEFT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 B B A A CYLCH CANOL | CENTRE CIRCLE 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 27 28 28 A B C A B D E F C D E F
Seddi Llawr | Stalls Lle i Gadair Olwyn | Wheelchair Space Sedd Cydymaith | Companion Seat Cylch Canol | Centre Circle Cylch-Chwith / Dde | Left / Right Circle Mynedfa Allwedd | Key Grisiau | Steps

LYRIC CYNLLUN SEDDI SEATING PLAN

MEZZANINE

5 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 B B 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 A A 29 28 A A 30 31 32 33 34 35 35 37 38 39 40 B A B 30 31 32 33 34 35 35 37 38 A A 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B B 9 8 7 6 5 4 3 2 1
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 S S 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 R R 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Q Q 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 P P 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O O 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N N 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 M M 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 L L 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 K K 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 J J 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 H H 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G G 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C C 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 F F 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E E 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 D D 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 B B 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A A LLWYFAN | STAGE SEDDI LLAWR | STALLS 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A A 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B B 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C C 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 D D E E 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 F 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 F 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 G 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 H 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 H 25 24 23 22 21 20 J 7 6 5 4 3 2 1 J 25 24 23 22 21 20 K 7 6 5 4 3 2 1 K 25 24 23 22 21 20 L 6 5 4 3 2 1 L CYLCH-CEFN | REAR CIRCLE CYLCH | CIRCLE
Seddi Llawr | Stalls Lle i Gadair Olwyn | Wheelchair Space
Sedd Cydymaith | Companion Seat
Rear
| Steps
Mezzanine Cylch | Circle Cylch-Cefn |
Circle Grisiau
Allwedd / Key

Ein theatr gartrefol yn hen sefydliad y glowyr, gyda’i rhaglen hynod a’i hacwsteg wych.

Our intimate former coal miner’s institute with its quirk y programme and fantastic acoustics.

Stryd y Gw ynt, Rhydaman Sir Gaer fyrddin SA18 3DN 13 Wind Street, Ammanford Carmar thenshire SA18 3DN

ALLWEDD

KE Y

Seddi i’r Anabl Disabled Seating

Seddau Safonol Standard Seating

6 HAF SUMMER 2024
@ Glowyr

Ffwrnes, Stiwdio Stepni

7 Mehefin | June 8pm

6 Medi | September 8pm

4 Hydref | October 8pm

£12.50

16+

Ymunwch â ni am noson allan wych yn ein

Clwb Comedi poblogaidd, sy’n cynnwys rhai o’r actau gorau yn y cylch stand-yp yn y DU.

Ewch i brynu diod yn y bar a mwynhewch noson o adloniant o’r radd flaenaf i groesawu’r penwythnos.

Argymhellir yn gryf trefnu lle ymlaen llaw.

Join us for a great night out at our ever-popular Comedy Club, featuring some of the hottest acts on the UK stand-up circuit.

Grab a drink at the bar and enjoy a night of top-notch entertainment to welcome the weekend.

Advance booking is strongly recommended.

7 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

Lyric, £5 | £4.50

BA Creu Ffilmiau Antur PCYDDS | BA Adventure Filmmaking UWTSD HIDDEN NARRATIVES

3 Mehefin | June 7:30pm

Arddangosfa BA Creu Ffilmiau Antur o PCYDDS Caerfyrddin.

Mwynhewch noson o ffilmiau antur ac amgylchedd byr. Dewch ar daith ledled Cymru a’r byd ac archwiliwch safbwyntiau unigryw gan wneuthurwyr ffilmiau sy’n dod i’r amlwg ac sy’n gweithio yn yr awyr agored.

BA Adventure Filmmaking UWTSD Carmarthen Showcase.

Enjoy an evening of short adventure and environment films. Journey across Wales and the world and explore the unique perspectives from up-and-coming filmmakers working in the outdoors.

MAX FLEISCHER COLOUR CARTOON FESTIVAL GULLIVER’S TRAVELS (1939)

5 Awst | August 6pm

Dyma gyfle i weld Gulliver’s Travels, yr ail ffilm lawn wedi’i hanimeiddio o Paramount Studios Max Fleischer. Yn cynnwys cartwnau ategol, gan gynnwys Popeye the Sailor Man Meets Ali Baba & the Forty Thieves a Superman. A chance to see Gulliver’s Travels, the second ever full-length animated feature from the Paramount Studios of Max Fleischer. The screening will also feature supporting cartoons including Popeye the Sailor Man Meets Ali Baba & the Forty Thieves and Superman

THE LADY VANISHES (1938) U

8 Gorffennaf | July 7:30pm

Mae’r ffilm gyffrous glasurol hon yn adrodd hanes diflaniad rhyfedd ar drên, gyda Margaret Lockwood a Michael Redgrave yn serennu.

This classic Hitchcock thriller tells the story of a mysterious disappearance on a train, starring Margaret Lockwood and Michael Redgrave.

SCOPOPHOBIA

7 Medi | Sept 7:30pm

10 mlynedd ar ôl cwymp erchyll tref enedigol, ac mae Rhiannon yn ei chael ei hun yn dychwelyd am aduniad gydai hen ffrindiau. Mae hi wedi datblygu Scopophobia o ganlyniad i’r hyn a ddigwyddodd yn ôl yna, ac mae’r euogrwydd wedi mynd yn ormod... Gan gwmni cynhyrchu ffilmiau annibynnol Cymreig, Melyn Pictures.

Ten years after the horrific collapse of her hometown, Rhiannon finds herself returning for a reunion with her old friends. She has developed Scopophobia as a result of what happened back then, and the guilt has become too much… From Welsh independent film production company, Melyn Pictures.

Cynnwys sy’n addas i oedolion | Contains adult content

8 HAF SUMMER 2024
FFILM CAERFYRDDIN | CARMARTHEN FILM CLUB
CLWB

PHOENIX THEATRE GROUP RING ROUND THE MOON

Ffwrnes, Stiwdio Stepni

15 – 18 Mai | May 7:30pm 18 Mai | May 3pm

£13

Grwp 10+: £11 a 1 tocyn am ddim | Group 10+: £11 and 1 free ticket

Mae Ring Round the Moon gan Christopher Fry a Jean Anouilh yn gymysgedd egnïol o gomedi, drama a rhamant. Noson o gamgymryd pobl am eraill a charwriaethau annoeth sy’n llawn swyn a ffraethineb: dihangfa ysblennydd lle mae straeon tylwyth teg yn dod yn wir.

Christopher Fry and Jean Anouilh’s Ring Round the Moon is an exuberant mix of comedy, drama and romance. A night of mistaken identities and misguided love affairs which is filled with charm and sparkling wit: a lavish romp where fairy-tales really do come true.

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

THE BOHEMIANS THEATRE COMPANY THE MISADVENTURES OF PINOCCHIO: THE RADICAL ROBOT GIRL!

Ffwrnes, Stiwdio Stepni

28 Mai | May 6pm

29 Mai | May 11am & 3pm

30 Mai | May 11am - Perfformiad BSL performance (Cathryn McShane-Kouyaté)

Talu beth chi eisiau | Pay what you decide £1, £3, £5, £8

7+

‘Dynion barfog brwnt, mamau sy’n llofruddio, pypedau a phryfed tân a thylwyth teg...Ry’n ni wedi newid rhai enwau ond mae’r stori yr un fath, yn rybudd ar gyfer eich hoes...’

Yn llawn dop o gerddoriaeth byw gwreiddiol, ymunwch â Pinocchio ar ei chyrch peryglus i achub y blaned. Mae Cwmni Theatr The Bohemians yn falch i fedru cyflwyno y stori dylwyth teg roc-werin hon ar gyfer yr oes fodern.

‘Bad bearded men, mothers who murder, puppets and crickets and fairies... We’ve changed a few names but the story’s the same, a warning for your times...’

Packed full of original live music, join Pinocchio in her hazardous quest to save the planet. Written by Joel Nash and Benji Mowbray, The Bohemians Theatre Company are proud to present this folkrock fairy-tale for the modern age.

Mae pob perfformiad yn ymlaciedig | All performances are relaxed

9 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

FORGE DRAMA OLIVER! JR.

Lyric

30 & 31 Mai | May 3:30pm & 7:30pm 1 Mehefin | June 1:30pm

£14 | £12

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

LLANELLI YOUTH THEATRE LYT @ 40: THE CONCERT

Ffwrnes

1 Mehefin | June 7:30pm

£20

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

G4 20TH ANNIVERSARY TOUR

Lyric 7 Mehefin | June 7:30pm

£28 | £25.50 | £60 VIP

Mae grŵp harmoni lleisiol gorau’r DU a sêr gwreiddiol y rhaglen The X-Factor yn dathlu dau ddegawd yn llygad y cyhoedd gyda sioe ben-blwydd ysblennydd. Heb os, bydd lleisiau anhygoel, presenoldeb llwyfan ac egni heintus y band yn gwneud ichi obeithio nad oes yn rhaid i’r llenni byth gau.

The UK’s No.1 vocal harmony group and original X-Factor stars celebrate a double decade in the limelight with a spectacular anniversary show. The band’s incredible vocals, stage presence and infectious energy will undoubtedly leave you wishing the curtain never has to finally fall.

10 HAF SUMMER 2024

COLEG SIR GÂR’S CWMNI THEATR GLO THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME

Ffwrnes 5 - 7 Mehefin | June 7pm

£12 | £8

12+

Addasiad gan Simon Stevens ac yn seiliedig ar y nofel gan Mark Haddon.

Dyma stori Christopher, bachgen yn ei arddegau sy’n wych ond sy’n ei chael hi’n anodd yn gymdeithasol, ac sy’n ceisio datrys dirgelwch ynghylch ci cymydog sydd wedi’i lofruddio. Wrth i Christopher dreiddio i’r ymchwiliad, mae’n datgelu gwirioneddau am ei deulu ei hun ac yn cychwyn ar daith sy’n herio’i ganfyddiadau o’r byd o’i gwmpas.

Adapted by Simon Stevens and based on the novel by Mark Haddon.

This is the story of Christopher, a brilliant but socially challenged teenager who sets out to solve the mystery of a neighbour’s murdered dog. As Christopher delves into the investigation, he uncovers truths about his own family and embarks on a journey that challenges his perceptions of the world around him.

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

LINZI RICHARDS DANCE COMPANY FULL OUT

Ffwrnes 8 Mehefin | June 7pm

£15

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

NEW HEIGHTS PERFORMANCE ACADEMY INTO THE WOODS JR

Ffwrnes, Stiwdio Stepni 11 - 14 Mehefin | June, 7pm

£14

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

11 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

WELSH CHAMBER ORCHESTRA: A LITTLE NIGHT MUSIC

Lyric 13 Mehefin | June 7:30pm

£15 | £10

Mae Cerddorfa Siambr Cymru yn falch o gyflwyno taith Haf 2024 o amgylch Cymru.

Mae A Little Night Music yn cynnwys darnau o gerddoriaeth gan Mozart, Tchaikovsky, Borodin a Haydn. Bydd y Gerddorfa hefyd yn perfformio gwaith newydd sydd newydd ei gomisiynu gan y cyfansoddwr cyfoes o Gymru, Alex Mills. Yn cynnwys yr unawdydd Bariton, Jeremy Huw Williams ac o dan faton profiadol Anthony Hose, mae hon yn argoeli i fod yn noson o gerddoriaeth wych.

The Welsh Chamber Orchestra is proud to present their Summer tour of Wales 2024.

‘A little night Music’ includes pieces from Mozart, Tchaikovsky, Borodin and Haydn. The WCO will also perform a newly commissioned work by Welsh contemporary composer Alex Mills. Featuring Baritone soloist Jeremy Huw Williams and under the experienced baton of Anthony Hose, this promises to be a night of wonderful music.

LLANELLI DISTRICT MUSIC AND DRAMA CLUB & THEATRAU SIR GÂR

GLOWING BRIGHT -THE STORY OF MARIE CURIE

Ffwrnes, Stiwdio Stepni 15 Mehefin | June 3pm

£12

Marie Sklodowska Curie; un o’r gwyddonwyr mwyaf enwog erioed. Mae ei darganfyddiad anhygoel o nid un, ond dwy elfen newydd, gyda’i gŵr annwyl Pierre Curie, yn stori ryfeddol a hoffus. Mae digwyddiadau ei bywyd preifat cythryblus dilynol, a gwaith ysblennydd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn dod yn fyw yn y ddrama un fenyw hon.

Mae Alison Neil yn storïwr heb ei ail... ac mae bywyd anhygoel Marie Curie yn stori werth ei hadrodd.

Marie Sklodowska Curie; one of the most famous scientists of all time. Her amazing discovery of not one, but two new elements, with her beloved husband Pierre Curie, is an astonishing and well-loved story. The ups and downs of her subsequent turbulent private life, and spectacular work during World War One are brought to life in this one woman play.

Alison Neil is a storyteller second to none...and Marie Curie’s amazing life is a story worth telling.

12 HAF SUMMER 2024

AMMANFORD COMMUNITY THEATRE THE NEAR

MRS

Glowyr 20 – 22 Mehefin | June 7:30pm

£10 | £8

Mae Bill Thomas yn ddyn sydd wedi ymroi i’w deulu. Y broblem yw, mae ganddo ddau deulu! Mae bywyd cymhleth Bill yn cymryd tro annisgwyl pan fydd yn dychwelyd adref o’i wyliau i ddarganfod bod ei deulu arall wedi symud i mewn drws nesaf.

Mae Ammanford Community Theatre yn dychwelyd gyda’u comedi newydd am ymdrechion chwerthinllyd un dyn i geisio cadw ei ddau gariad yn hapus!

Bill Thomas is a man who’s devoted to his family. The trouble is, he has two of them! Bill’s complicated life takes an unexpected turn when he returns home from holiday to find that his other family has moved in next door.

Ammanford Community Theatre return with a brand-new comedy about one man’s farcical attempts at trying to keep both of his other halves happy!

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

JUNIOR PROMS

Ffwrnes 17 – 19 Mehefin | June, 7pm

£8.50 | £6.50

Cyngerdd Prom 1: Nos Lun 17eg MehefinCôr Iau Llanelli, Cerddorfa Recorder Llanelli a Dinefwr ac Ensemble Chwythbrennau Iau.

Cyngerdd Prom 2: Nos Fawrth Mehefin 18fed - Côr Iau Caerfyrddin, Cerddorfa Gofiadur Caerfyrddin a Gwendraeth, Ensemble Llinynnol Iau ac Ensemble Taro Iau.

Cyngerdd Prom 3: Nos Fercher 19eg Mehefin - Côr Iau Dinefwr, Ensemble Pres Iau ac Ensemble Gitâr Iau.

Prom Concert 1: Monday 17th June - Llanelli Junior Choir, Llanelli and Dinefwr Recorder Orchestra and Junior Woodwind Ensemble.

Prom Concert 2: Tuesday 18th JuneCarmarthen Junior Choir, Carmarthen and Gwendraeth Recorder Orchestra, Junior String Ensemble and Junior Percussion Ensemble.

Prom Concert 3: Wednesday 19th JuneDinefwr Junior Choir, Junior Brass Ensemble and Junior Guitar Ensemble.

13 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

DYNAMIX DANCE SCHOOL AROUND THE WORLD

Lyric 22 Mehefin | June 5pm

£12 | £8 (£5 o dan 3 | under 3s)

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

SEREN SISTER ACT JR

Ffwrnes, Stiwdio Stepni

26 – 28 Mehefin | June 7pm 29 Mehefin | June 11am

£10

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

THE ILLEGAL EAGLES

Lyric 23 Mehefin | June 7:30pm

£33

Gan ddathlu dros 50 mlynedd ers i’r band roc gwledig chwedlonol o’r arfordir gorllewinol ‘The Eagles’ ffurfio yn 1971, mae ‘The Illegal Eagles’ yn dychwelyd gyda chynhyrchiad newydd sbon, gan addo rhagor o’u doniau cerddorol rhagorol, sylw craff i fanylion a dawn perfformio anhygoel.

Celebrating over 50 years since the formation of the legendary West Coast Country Rock band, The Eagles in 1971, The Illegal Eagles make a welcome return with a brand-new production, promising more of their trademark musical prowess, acute attention to detail and incredible showmanship.

“A Masterclass in Musicianship” The Observer

14 HAF SUMMER 2024

AMMANFORD YOUTH THEATRE SUMMER VARIETY SHOW

Glowyr

29 Mehefin | June 6pm

30 Mehefin | June 3pm

£9 (£8 o dan 16 | Under 16s)

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

COEDCAE COMPREHENSIVE SCHOOL ROCK OF AGES YOUTH EDITION

Ffwrnes

2 Gorffennaf | July 1pm & 6:30pm

£8 | £5

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

CWMNI THEATR ARAD GOCH CERDYN POST O WLAD Y RWLA

Ffwrnes, 25 Mehefin | June 10am

Lyric, 27 Mehefin | June 5:30pm

Lyric, 28 Mehefin | June 10am

£8 | £6 | £25 (Teulu | Family) 3+

Dewch i gwrdd â Rala Rwdins, Rwdlan, Dewin Doeth, Dewin Dwl, Llipryn Llwyd, Strempan a heb anghofio Mursen y gath, ac ymuno yn yr helynt wrth iddynt fynd ar eu gwyliau. Ac fel arfer yng nghwmni’r criw mae yna gastiau a thriciau gyda digon o ganu a chwerthin!

Come and meet Rala Rwdins, Rwdlan, Dewin Doeth, Dewin Dwl, Llipryn Llwyd, Strempan – and not forgetting Mursen the cat! Join the characters as they embark on their holidays. As always with this gang, there will be a lot of tricks, singing and laughing!

Sioe Gymraeg | Welsh Language

15 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

GŴYL UNDOD HIJINX HIJINX UNITY FESTIVAL

Ffwrnes - 29 Mehefin | June

Am ddim | Free

Gŵyl Undod Hijinx yw un o wyliau celfyddydau cynhwysol ac anabledd mwyaf Ewrop ac mae’n dychwelyd i Theatr y Ffwrnes, Llanelli yr haf hwn!

Bydd yr ŵyl unwaith eto yn cynnig diwrnod penigamp gyda theatr a chelfyddydau cynhwysol ac anabledd sydd ymhlith y gorau ledled y byd gan gynnwys: tanzbar_bremen o’r Almaen yn cyflwyno’r sioe stryd lawen a swynol, sef FöhnFrisuren; Dança Sem Fronteiras o Frasil gyda Fresta Poética sy’n hudolus ac yn llawn mynegiant; ac Enter The Robots gan Hijinx ei hun mewn cydweithrediad â tanzbar_ bremen.

Bydd y rhaglen lawn a rhagor o wybodaeth am y perfformiadau a’r perfformwyr ar gael ar y wefan, theatrausirgar.co.uk. Dilynwch @HijinxTheatre ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddariadau wrth iddynt ddigwydd.

Hijinx’s Unity Festival is one of Europe’s largest inclusive and disability arts festivals and its returning to the Ffwrnes, Llanelli this summer!

The festival will once again bring together a bumper day filled with some of the best inclusive and disability arts and theatre from around the world including: Germany’s tanzbar_bremen with their joyous and charming street show FöhnFrisuren; Brazil’s Dança Sem Fronteiras with the enchanting and expressive Fresta Poética; and Hijinx’s own collaboration with tanzbar_bremen Enter The Robots.

The full programme and more information about the acts and artists will be available on the website, theatrausirgar.co.uk. And follow @HijinxTheatre on social media for updates as they happen.

16 HAF SUMMER 2024

CENTRE STAGE THEATRE DISNEY’S FINDING NEMO

JR.

Lyric

4 & 5 Gorffennaf | July 7:30pm

6 Gorffennaf | July 11:30am & 3:30pm

£14 (£12 o dan 16 | under 16s)

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

THE PERFORMANCE FACTORY DISNEY’S HIGH SCHOOL MUSICAL JR

Lyric

13 Gorffennaf | July 2.30pm & 6.30pm

£14 | £12

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

STARQUEST SUMMER VARIETY SHOW

Glowyr

6 & 7 Gorffennaf | July 3pm

£9 | (£8 o dan 16 | under 16s)

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

SA15 STAGE SCHOOL ANNIE JR.

Ffwrnes

12 Gorffennaf | July 7pm

13 Gorffennaf | July 12pm, 3:30pm & 7pm

14 Gorffennaf | July 12pm & 3:30pm

£12

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

17 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

TAKING FLIGHT THEATRE

MAE GEN TI DDREIGIAU

YOU’VE GOT DRAGONS

Ffwrnes, Stiwdio Stepni

9 Gorffennaf | July, 1pm 10 - 12 Gorffennaf | July, 10am & 1pm

13 Gorffennaf | July 10am (Gymraeg | Welsh)

13 Gorffennaf | July 1:30pm (Saesneg | English)

Talu beth eich eisiau | Pay What You Decide £1 | £3 | £5 | £8 Ysgolion | Schools: £4

“Dragons come when you least expect it. You turn round…and they’re there.”

Mae llawer o bobl yn eu cael: breuddwydion cas, bola’n chwyrlio, teimlo’n bigog. A weithiau maen nhw’n gwneud iti deimlo’n unig. Beth all plentyn sy’n cael pwl cas o ddreigiau ei wneud felly? Sioe i bob cenhedlaeth, yn cynnwys capsiynau creadigol, BSL a disgrifiadau sain wedi’u cydblethu; mae You’ve Got Dragons yn brofiad braf i’r teulu i gyd. A chofiwch… “Nid oes draig yn y byd sy’n fwy grymus na TI!”

Lots of people get them; thumping heart, wobbly knees, swirly tummy. And sometimes they make you feel alone. So, what can a child with a bad case of the dragons do? Featuring creative captioning, inter woven BSL and audio description, You’ve Got Dragons is a treat for the whole family. And remember… “No dragon is more powerful than YOU!

Glowyr 19 Gorffennaf | July 7:30pm

Mae VRï yn dri dyn ifanc o berfeddwlad y Gymru gapelgar sydd wedi manteisio ar y newidiadau diwylliannol o’r gorffennol, wedi’u hysbrydoli ar adeg pan oedd cerddoriaeth a dawns traddodiadol Cymru wedi’u hatal.Maent yn taflu goleuni newydd ar draddodiad gwerin bywiog, gan ddangos gogoniant cerddoriaeth siambr gyda llawenydd a hedoniaeth sesiwn dafarn.

VRï are three young men from deepest, darkest chapel-going Wales who have mined the cultural upheaval of past centuries and drawn inspiration from the time when Wales’ traditional music and dance was suppressed. They shed a new light on a vibrant folk tradition, harnessing the beauty of chamber music with the joy and hedonism of a pub session.

“A primal roar of Welshness” Nathanial Hardy, Songlines

Sioe Gymraeg | Welsh language

18 HAF SUMMER 2024
£15.50
VRï

MAKERS OF DANCE ENERGY MODE TV

Ffwrnes

18 & 19 Gorffennaf | July 6:30pm

20 Gorffennaf | July 1pm & 6:30pm

£13 | £11

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

THE SONGBIRDS SOUND OF THE SONGBIRDS

Ffwrnes, Stiwdio Stepni

20 Gorffennaf | July 2pm & 7pm

£15

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

STAGECOACH PERFORMING ARTS CARMARTHEN DISNEY’S BEAUTY AND THE BEAST JR.

Lyric 20 Gorffennaf | July 2pm & 6pm

£15 (£10 o dan 16 | under 16s)

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

LINZI RICHARDS DRAMA COMPANY HONK! JR.

Ffwrnes 27 & 28 Gorffennaf | July 7pm

£15

Cynhyrchiad ieuenctid | Youth production

19 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

Gŵyl y Teulu | Family Festival

Ymunwch â ni yn y Ffwrnes, Llanelli ar gyfer ein Gŵyl

Deulu AM DDIM dros wyliau’r haf. Mwynhewch lawer o theatr stryd hwyliog yn digwydd o gwmpas y lleoliad. Hefyd, bydd digonedd o grefftau a gweithgareddau diddorol i chi roi cynnig arnynt.

29 Gorffennaf | July BOMBASTIC

Join us at the Ffwrnes, Llanelli for our FREE Family Festival this summer holidays. Enjoy lots of fun street theatre happening in and around the venue. Plus there’ll be plenty of interesting crafts and activities for you to try your hand at.

e’ll d nd nd at. at

Mae Bombastic yn cyflwyno airways a fydd yn hedfan dref. Cadwch olwg am stiwar y cwmni awyrennau – allwch chi ddim peidio â sylwi arnynt, i fod yn onest, oherwydd byddant wedi’u gwisgo fel jymbo-jetiau byddant yn gadael mwg lliwgar a thrac sain yn llawn curiad ar eu hôl, ble bynnag yr ânt

BOMBA OM y cyd i’r cy y arrdiaid di h h c i fod fo nt t etiau au iwgar wga a ad ar a !

Bombastic presents BOMBA airways who will fly into town in synchronised formation. Look out for these airline stewar you won’t really miss them to be honest, dressed as jumbo jets and leaving a pumping soundtrack and colourful smoke trails wherever they go!

OMBA s, ts ing ails

20 HAF SUMMER 2024

Gŵyl y Teulu | Family Festival

29 Gorffennaf | July

SAVING WONDERLAND

ND

Mae Saving Wonderland yn antur ryngweithiol swynol i oedolion a phlant o bob oed. Yn cynnwys dawns, cân, comedi a thaenelliad mawr o lwch y tylwyth teg!

Wands at the ready, Forest Friends Theatre present their brand-new show for 2024! Saving Wonderland is a charming interactive adventure for adults and children of all ages. Featuring dance, song, comedy and a large sprinkling of fairy dust!

WEBSTER & JONES gan | by Dripping Tap

Mae Mr Webster, mynyddwr hwyliog a Chymro i’r carn, a Mr Jones, ffermwr defaid a thywysydd lleol di-glem, yn eich gwahodd i fynd ar daith dywysedig ddwyieithog gyffrous o amgylch uchafbwyntiau diwylliannol lleol. Byddwch yn barod am gampau acrobatig yn ystod y dathliad gorfoleddus a gwirion hwn o iaith, dychymyg a lle.

The boisterous mountaineer and Welsh enthusiast, Mr Webster, and his bumbling local guide; sheep farmer Mr Jones, invite you on a thrilling, bilingual guided tour of the local cultural highlights. Expect some acrobatics along the way in this joyous and ludicrous celebration of language, imagination and place.

Comisiynir Webster & Jones a Bombastic gan Chonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru (CCAAC), chefnogwyd gan Articulture Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru. Webster & Jones and Bombastic are Commissioned by the Wales Outdoor Arts Consortium (WOAC), supported by Articulture and the Arts Council of Wales.

21 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

BIG GIRLS DON’T CRY

Lyric 26 Gorffennaf | July 7:30pm

£30.50

Ymunwch â ni wrth i ni deithio nôl mewn amser gyda Big Girls Don’t Cry, i ddathlu seiniau eiconig Frankie Valli a The Four Seasons a’u caneuon poblogaidd sydd wedi gwerthu miliynau o gopïau.

Bydd y sioe hon sy’n orlawn o ganeuon poblogaidd, wedi’u hail-greu’n ofalus gan ein cast anhygoel a’n band byw, yn eich cludo nôl mewn amser i 1963 a thu hwnt ar gyfer noson hudolus o fwynhau’ch holl ffefrynnau, gan gynnwys Walk Like a Man, Rag Doll, Oh What a Night, Silence is Golden a llawer mwy.

Join us on a journey back in time with Big Girls Don’t Cry, celebrating the iconic sounds and million-selling hits of Frankie Valli & The Four Seasons.

This non-stop hit machine, authentically recreated by a phenomenal cast and live band will transport you back to 1963 and beyond for a magical evening enjoying all your favourites, including Walk Like a Man, Rag Doll, Oh What a Night, Silence is Golden and many more.

THE SPOOKY MEN’S CHORALE

Lyric 31 Gorffennaf | July 7:30pm

£25 | £23 (£13 o dan 30 | under 30s)

Mae The Spooky Men’s Chorale, sydd mor fyddarol â haid o gnwod, mor gyfrwys â llond cart o bobl fel Spike Milligan ac mor soniarus â mynachlog o fynachod, yn dal i ddiddanu a rhoi boddhad.

Yn wreiddiol o’r Blue Mountains yn Ne Cymru Newydd, daethon nhw i’r amlwg yn 2021, yn parablu’n ddwl, gyda dim byd ond eu lleisiau, eu hiwmor difynegiant a’u cyfres o hetiau annhebyg, ac maen nhw wedi bod yn mynd ati’n llawen i gyffroi cynulleidfaoedd ym mhobman byth ers hynny.

As thunderous as a herd of wildebeest, as sly as a wagonload of Spike Milligans and as sonorous as a cloister of monks, the Spooky Men’s Chorale are the gift that keeps on giving.

They emerged blithering and blinking-eyed from the Blue Mountains of New South Wales in 2001, and armed with no more than their voices, a nice line in deadpan and an ill-matched set of hats, have been gleefully disturbing audiences everywhere since.

“Highly theatrical, they veer from weird to touching and back again. Grown up entertainment in the best, most infantile way. Don’t miss an opportunity to see them.” Daily Telegraph

22 HAF SUMMER 2024

THE GLAM ROCK SHOW: GET IT ON!

Ffwrnes

3 Awst | August 7:30pm

£30.50

Mae’n bryd paratoi at noson anhygoel o glam rock yn Get it On!

Dewch ar daith nôl i amser arbennig mewn noson hollol unigryw, a mwynhau rhai o ganeuon gorau’r cyfnod gan T.Rex, Mud, Slade, Bowie, Suzi Quatro, Wizzard, Sweet, a llawer mwy.

It’s time to bang a gong and Get it On for one spectacular night of glam rock!

Come on feel the ‘noize’, bring your tiger feet and join us for a night like no other. We’ll transport you back to a time dreams were made of, featuring the biggest hits from T.Rex, Mud, Slade, Bowie, Suzi Quatro, Wizzard, Sweet, and many more.

LLANELLI MUSICAL THEATRE GROUP SWEET CHARITY

Ffwrnes, Stiwdio Stepni 31 Gorffennaf | July – 3 Awst | August 7pm 4 Awst | August 4pm

£14 (£50 grwp o 4 | Group of 4)

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

LLANELLI YOUTH THEATRE STEPHEN SONDHEIM’S SWEENEY TODD

Ffwrnes 12 – 15 Medi | September

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

23 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

CELINE: MY HEART WILL GO ON

Lyric 12 Medi | September 7:30pm

£25.50

Ar ôl taith ar draws y DU ac Ewrop yn 2023, pan werthwyd pob tocyn, mae Celine - My Heart Will Go On yn ôl ar gyfer 2024, yn fwy ac yn well nag erioed! Mae’r gyngerdd yn dathlu cerddoriaeth un o gantorion gorau ein cyfnod ni. Ymunwch â ni am noson na ellir ei cholli wrth i ni dalu teyrnged i frenhines baledi pwerus, a mwynhewch noson o ddawnsio, yn y gyngerdd ogoneddus hon sy’n ysgubo Ewrop!

After a sold-out tour across the UK and Europe in 2023, Celine - My Heart Will Go On is back for 2024, bigger and better than ever! The concert is a stunning celebration of the music and one of one of the greatest singers of our time. Join us for an unmissable evening as we pay homage to the Queen of power ballads then dance the night away in this glorious concert taking Europe by storm!!

SHERMAN THEATRE IPHIGENIA YN SBLOT

Ffwrnes, Stiwdio Stepni 13 Medi | September, 7:30pm

£10.50 | £12.50

Gadewch i Effie eich tywys chi trwy strydoedd Caerdydd heddiw. Camwch i’w byd. Cymerwch olwg ar sut rydyn ni’n byw, drwy ei llygaid hi.

Mae bron i ddegawd ers i Iphigenia in Splott, drama ddirdynnol Gary Owen, ryfeddu’r byd: gan swyno cynulleidfaoedd ac adolygwyr fel ei gilydd, ennill gwobrau a dod yn llwyddiant ysgubol yn rhyngwladol.

Yn fwy perthnasol nag erioed, mae un o ddramâu pwysicaf hanes theatr Cymru yn dychwelyd yn 2024, gyda chymaint i’w ddweud am fywyd yng Nghymru heddiw.

Let Effie guide you through the streets of today’s Cardiff. Step into her world. See how we live through her eyes.

It’s nearly a decade since Gary Owen’s heartwrenching Iphigenia in Splott took the world by storm, entrancing audiences and critics alike, winning awards and becoming an international smash-hit.

Now, in 2024, one of the most important plays in Welsh theatre history returns more relevant and resonant than ever, with so much to say about life in Wales today.

Gan / By Gary Owen

Addasiad Cymraeg gan | Welsh language adaptation by Branwen Cennard

Perfformiad yn y Gymraeg. Bydd capsiynau Saesneg ar gael ym mhob perfformiad.

Performed in Welsh. Captions in English will be available at every performance.

24 HAF SUMMER 2024

RUBY WAX: I’M NOT AS WELL AS I THOUGHT I WAS

Lyric 14 Medi | September 7:30pm

£27.50 14+

Sioe lwyfan dywyllaf, doniolaf a mwyaf cignoeth a gafaelgar Ruby Wax hyd yma.

I’m Not As Well As I Thought I Was yw sioe deithiol gyntaf Ruby ers pedair blynedd yn dilyn ei thaith How To Be Human, a gafodd ganmoliaeth uchel a lle gwerthwyd y tocynnau i gyd.

Ruby Wax’s rawest, darkest, funniest, and most compelling stage show yet.

I’m Not As Well As I Thought I Was is Ruby’s first tour show in four years following her critically acclaimed, sell-out tour, How To Be Human.

“The original idea behind this show was based on the extreme journeys that I wanted to take in order to find an antidote to living a frazzled life. Along the way I wanted to find meaning, peace, happiness – the stuff we’re all chasing. However, after some transcendent experiences, I ended up in a mental institution. Obviously, I didn’t find what I was looking for.”

CROWN BALLET THE NUTCRACKER

Lyric 21 Medi | September 7:30pm

£25.50 | £23.50 | £20.50 (O dan 16 | Under 16s)

Mae chwedl dylwyth teg swynol The Nutcracker yn un o berlau repertoire Tchaikovsky. Yn seiliedig ar The Nutcracker and the Mouse King a ysgrifennwyd gan E.T.A. Hoffmann, mae’n adrodd hanes Marie, merch fach drist, y mae ei thad bedydd, Drosselmeier, yn rhoi doli nutcracker iddi yn anrheg ar Noswyl Nadolig. Yn ei dychymyg bywiog mae’n troi’n dywysog ac mae’r hud yn cychwyn…

The charming fairy-tale of The Nutcracker is one of the jewels of Tchaikovsky’s repertoire. Based on The Nutcracker and the Mouse King, written by E.T.A. Hoffmann, it tells the story of Marie, a sad little girl whose godfather, Drosselmeier, gives her a nutcracker doll as a present on Christmas Eve. In her lively imagination it turns into a prince and the magic starts…

25 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

SARAH MCQUAID

Ffwrnes, Stiwdio Stepni 26 Medi | September 7:30pm

£15

Mae llais hyfryd a thoreithiog Sarah McQuaid yn cyd-fynd â’i phersonoliaeth afaelgar, “subtle mastery onstage” (Huffington Post) ac mae ei“brilliant musicianship” (fRoots) ar gitarau acwstig a thrydan, piano a drwm yn creu profiad lle gallwch wirioneddol ymgolli.

Sarah McQuaid’s lush, chocolatey voice combines with her engaging personality, “subtle mastery onstage” (Huffington Post) and “brilliant musicianship” (fRoots) on acoustic and electric guitars, piano and drum to create a truly immersive experience.

““One of the most instantly recognisable voices in current music.”

Trust The Doc

MILLY JACKDAW MOCHYN MYRDDIN | MERLIN’S PIG

Glowyr 26 Medi | September 7:30pm

£14 | £12

12+

Mae Milly Jackdaw yn cyflwyno cyfuniad o adrodd straeon traddodiadol, theatr gorfforol, cerddoriaeth a seremoni yn y perfformiad unigol hwn yn seiliedig ar fywyd Myrddin a’i gyfarfyddiadau ag anifeiliaid hudol.

Milly Jackdaw presents a fusion of traditional storytelling, physical theatre, music and ceremony in this solo performance based on the life of Myrddin and his encounters with magical animals.

“Milly is a rare gift of a storyteller.”

26 HAF SUMMER 2024

THE ROCKET MAN: A TRIBUTE

TO SIR ELTON JOHN

Ffwrnes

27 Medi | September 7:30pm

£30.50

The Rocket Man yw hoff ddathliad y byd i eicon cerddorol, sy’n perfformio i gynulleidfaoedd ar draws y byd. Felly gwnewch eich dymuniad am rywbeth arbennig wrth i ni ofyn i chi, ydych chi’n barod am serch? Ymunwch â ni wrth i The Rocket Man a’n band byw anhygoel eich diddanu gyda dwy awr o ganeuon gwych Elton.

The Rocket Man is the world’s favourite celebration to a musical icon, playing to audiences across the globe. So, catch a star if you can, and wish for something special as we ask you, are you ready for love? Join us as The Rocket Man and our amazing live band take you down the Yellow Brick Road with two hours of glorious Elton hits.

HAMBLEDON PRODUCTIONS HANCOCK’S HALF HOUR

Glowyr

2 Hydref | October, 7:30pm

£16.50 | £14.50

Mae Hambledon Productions (Just Like That! The Tommy Cooper Show, Steptoe and Son) yn falch iawn o ail-greu tair pennod ‘coll’ o’r gyfres deledu wreiddiol, Hancock’s Half Hour. Ewch ar daith i 23 Railway Cuttings, East Cheam ac ymunwch â Kenneth, Hattie, Sid a ‘The Lad Himself’ ar gyfer tair pennod glasurol o’r sioe ddoniol ac euraidd hon.

Hambledon Productions (Just Like That! The Tommy Cooper Show, Steptoe and Son) are delighted to be recreating three, ‘lost’ episodes from the original television series, Hancock’s Half Hour. Take a trip to 23 Railway Cuttings, East Cheam and join Kenneth, Hattie, Sid and ‘The Lad Himself’ for three classic episodes of this hilarious, timeless show.

27 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

GARETH GATES SINGS FRANKIE

VALLI & THE FOUR

SEASONS

Lyric

3 Hydref | October, 7:30pm

£35.50 | £70.50 VIP

Mae Gareth Gates, ynghyd â chast arbennig o berfformwyr y West End, yn talu teyrnged i’r pedwar bachgen hynny o Jersey a’u lleisiau uchel syfrdanoll!

Roedd eu caneuon i’w clywed ar y radio am fwy na dau ddegawd ac fe werthwyd dros 100 miliwn o recordiau, Frankie Valli a’r Four Seasons, heb amheuaeth, yw un o’r bandiau mwyaf adnabyddus erioed.

Gyda chefnogaeth band byw, byddwch yn gadael yn meddwl ‘Oh, What a Night!’

Gareth Gates, along with a stellar cast of West End performers, pay tribute to those four boys from Jersey and their unmistakable highpitched vocals!

Dominating the airwaves for more than two decades and selling over 100 million records, Frankie Valli and the Four Seasons have become, without a doubt, one of the most recognised bands in history.

All backed by a live band, you’ll leave thinking ‘Oh, What a Night!’.

Lyric

4 Hydref | October 7:30pm

£16.50 | £14.50 15+

Gyda chapsiynau | With captions

Ymunwch â chyd-greawdwr a chydgyflwynydd y podlediad cwlt poblogaidd All Killa No Filla am sioe lawen a dyrchafol gan ddigrifwraig sy’n adnabyddus am wneud, yng ngeiriau The Guardian, “powerhouse stand-up from the thorniest of subjects”.

Join the co-creator and co-host of cult hit podcast All Killa No Filla for a joyous and uplifting show from a comedian known for making “powerhouse stand-up from the thorniest of subjects” (The Guardian).

“…expect sequins, social commentary, and massive laughs from the renaissance woman of UK comedy”

Rolling Stone

28 HAF SUMMER 2024
KIRI PRITCHARD-MCLEAN: PEACOCK

CLYWELIADAU ENSEMBLE IAU – CADWCH Y DYDDIAD!

JUNIOR ENSEMBLE AUDITIONS – SAVE THE DATE!

Lyric, Caerfyrddin | Carmarthen 5 Hydref | October

Galw ar berfformwyr ifanc! Calling all young performers!

Mae Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin yn chwilio am berfformwyr ifanc i fod yn yr Ensemble Iau ar gyfer y pantomeim eleni, Beauty and the Beast.

Rydym yn chwilio am bobl ifanc sy’n ddawnswyr medrus, sydd â sgiliau perfformio da, brwdfrydedd, a’r gallu i ddilyn cyfarwyddiadau a dysgu symudiadau dawnsio yn gyflym. Nid oes angen profiad blaenorol ar lwyfan.

Mae’r cyfle hwn yn agored i blant 9-16 oed sydd ym mlynyddoedd ysgol 4-11 yn ystod y cynhyrchiad.

Bydd rhagor o wybodaeth am y clyweliadau ar gael ar ein gwefan ac yn cael ei rhannu ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol yn nes at yr amser. E-bostiwch: theatrau@sirgar. gov.uk i gofrestru eich diddordeb.

The Lyric Theatre in Carmarthen are seeking young performers to be in the Junior Ensemble for this year’s pantomime, Beauty and the Beast.

We are looking for young people who are capable dancers, have good performance skills, enthusiasm, and the ability to follow instructions and learn dance routines quickly. Previous stage experience is not necessary.

This opportunity is open to children aged 9-16 who are in school years 4-11 during the production.

More information about the auditions will be available on our website and shared on our social media pages shortly. Email: theatres@carmarthenshire.gov.uk to register your interest.

29 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
Llun | Image: Kirsten McTernan

FF WRNES FACH

HWB CELF YDDYDAU, IECHYD A LLESIANT LL ANELLI

LL ANELLI A RTS, HE ALTH & WELLBEING HUB

Amser a lle i’n cymuned gwrdd trwy brosiectau creadigol, sgyrsiau, gweithdai a chyfleoedd gwirfoddoli.

Gair Llafar

Ysgrifennu Creadigol

Adrodd Straeon

Celfyddydau Gweledol

A time and place for our community to connect through creative projects, conversations, workshops and volunteering opportunities.

Spoken Word

Creative writing

Storytelling

Visual Arts

Dydd Llun | Monday 10.30am - 12pm

Dishgled a chlonc i bobl dros 50 oed. Over 50s cuppa and chat.

Dydd Mawrth | Tuesday 1pm - 3pm: Prynhawn Celfyddydol / sesiynau creadigol ar gyfer pob lefel

Arty afternoon / creative sessions for all levels. Oed |Age: 18+

4pm - 6pm: Young People Speak Upd | All ages.

Galwch mewn | Drop-in. Pob oed | All ages.

Man creadigol anfeirniadol i bobl ifanc ganfod eu llais | A judgement-free creative space for young people to find their voice.

Dydd Mercher | Wednesday 11:30am - 1pm: Gofal a Rhannu trwy Stori – Amser a lle i ddweud eich stori a gwrando ar straeon o’r gymuned. Dan arweiniad awduron gwadd, beirdd a storïwyr.

A time and space to tell your story and listen to stories from the community. Led by guest writers, poets and storytellers. Oed | Age: 18+ Ail adroddir ar Zoom, bob dydd Gwener 17.30-19.00 | Repeated on Zoom, every Friday 17.30-19.0

2 - 4pm: Pob oed | All ages.

Young People Speak Up – Man creadigol anfeirniadol i bobl ifanc ganfod eu llais | A judgement-free creative space for young people to find their voice.

30 HAF SUMMER 2024

Dydd Iau | Thursday 10.30am-12pm

People Sing Up: Grŵp canu er mwyn lles heb ei debyg, dan arweiniad Nerissa Joan. Mynegwch eich hun mewn cân a chael eich llais yn ôl.

A wellbeing singing group like no other, led by Nerissa Joan. Express yourself in song and regain your voice.

6pm -7pm

Dynion yn Clebran | Men in Conversation:

Cyfle i ddynion i gysylltu’n greadigol gyda’i gilydd yn ogystal â arlunwyr, sgrifennwyr, ymarferwyr ac adroddwyr stori. A time for men to creatively connect with each other and guest artists, writers, practitioners and storytellers.

Oed | Age: 18+ Zoom ac yn fyw | Zoom and live.

Dydd Gwener | Friday 11am - 12.30pm

Te Un ar Ddeg: Cynulliad creadigol heddychlon i bobl a theuluoedd sydd ar daith dementia er mwyn iddynt ail-ffurfio cysylltiadau.

Elevenses: A peaceful creative gathering for people and families that are on a dementia journey to re-connect.

Oed | Age: 18+

Cynulliadau misol ac wythnosol

Monthly & weekly gatherings

2il Sadwrn bob mis – Gair Llafar Sadwrn. 2nd Saturday of every month – Spoken Word Saturday.

Ymunwch â’n cymuned siarad!

Join our speak-up community!

Cwrdd, siarad a gwrando. Cawn ein hysbrydoli gan gerddorion a beirdd gwadd, awduron a storïwyr!

Meet, speak and listen. Guest musicians and poets, writers and storytellers inspire us!

Oed | Age: 16+

Zoom ac yn fyw | Zoom and live

Sgwrs i Ddynion: Amser i ddynion gysylltu’n greadigol â’i gilydd ac artistiaid gwadd, awduron, ymarferwyr a storïwyr.

Pod Siarad: Mae ein pod teithiol yn symud o gwmpas y sir gan gasglu lleisiau ein cymuned Our travelling pod moves around the county collecting the voices of our community.

Chwarae Stryd Sir Gâr: Chwarae agored ar draws y sir gyda’n tîm chwarae stryd. Street Play Sir Gâr: Open play across the county with our street play team.

Cysylltwch â ni i archebu eich lle. Get in touch to book your space: info@peoplespeakup.co.uk 01554 292393 peoplespeakup.co.uk

Gall y rhaglen newid | Programme subject to change.

31 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

Grŵp canu newydd yn Llanelli ar gyfer pobl gyda dementia, eu ffrindiau a’u teuluoedd

Ymunwch â Côr Cysur newydd OCO yn y Ffwrnes, Llanelli a goleuwch eich prynhawniau Mawrth gyda cherddoriaeth lawen, canu a chwerthin ymhlith ffrindiau!

Bob dydd Mawrth 2pm – 3pm.

New singing group in Llanelli for people with dementia, their friends and families

Join WNO’s new Cradle Choir at the Ffwrnes, Llanelli and brighten your Tuesday afternoons with some joyous music, singing and laughs among friends!

Every Tuesday 2pm – 3pm.

AM DDIM FREE

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â

Jennifer Hill 029 2063 5063 neu 07891 765696

jennifer.hill@wno.org.uk wno.org.uk/cradle

To find out more contact Jennifer Hill 029 2063 5063 or 07891 765696

jennifer.hill@wno.org.uk

#WNOcradle
project
delivered in partnership with Carmarthenshire Theatres
Cyflwynir y prosiect yma mewn partneriaeth â Theatrau Sir Gâr The
is
32 HAF SUMMER 2024

FF WRNES BW YD A DIOD

FFWRNES FOOD AND DRINK

BAR CAFFI CWTSH

Mae Bar Caffi Cwtsh y Ffwrnes yn Llanelli ar agor yn ystod y dydd ar gyfer diodydd poeth ac oer, byrbrydau, cinio ysgafn a phrydau arbennig y dydd. Ar nosweithiau sioe mae ein bar trwyddedig ar agor ar gyfer diodydd a lluniaeth.

The Ffwrnes Bar Caffi Cwtsh in Llanelli is open during the day for hot and cold drinks, snacks, light lunches and daily specials. On show nights our licensed bar is open for drinks and refreshments.

BAR Y LYRIC LYRIC BAR

Mae bar a chiosg y Lyric ar agor ar gyfer diodydd, byrbrydau a lluniaeth un awr cyn perfformiadau ac yn ystod yr egwyl. Mae’r ciosg wedi’i leoli ar y llawr gwaelod, ac mae’r bar ar y llawr cyntaf. Mae mynediad lifft i’r bar o’r cyntedd.

The Lyric bar and kiosk are open for drinks, snacks, and refreshments one hour before performances and during the interval. The kiosk is situated on the ground floor, and the bar is situated on the first floor. There is lift access to the bar from the foyer.

ARLWYO A LLETYGARWCH YN Y FFWRNES

Ynghyd ag ardal bar trwyddedig ac ardal caffi sydd â llefydd i eistedd, gallwn gynnig opsiynau arlwyo wedi’u teilwra i gyd-fynd â’ch anghenion a’ch cyllideb. Gellir darparu ar gyfer alergenau a gofynion deietegol arbennig ar gais. Anfonwch e-bost at: theatrau@sirgar.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

CATERING AND HOSPITALITY AT FFWRNES

Together with a licensed bar area and fully equipped cafe area with seating, we can offer tailored catering options to suit your needs and budget. Allergen and special dietary requirements can be accommodated upon request. Please email: theatres@carmarthenshire.gov.uk for more information

33 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

DY DDIADUR DIARY

Mai | May

15.05.24 –17.05.24 19:30 Ring Round the Moon

18.05.24 15:00 & 19:30 Ring Round the Moon

28.05.24 18:00 The Misadventures of Pinocchio: The Radical Robot Girl

29.05.24 11:00 & 15:00 The Misadventures of Pinocchio: The Radical Robot Girl

30.05.24 11:00 The Misadventures of Pinocchio: The Radical Robot Girl 30.05.24 15:30 & 19:30 Oliver! JR.

15:30 & 19:30 Oliver! JR.

Mehefin | June

13:30 Oliver! JR.

Mehefin | June

20.06.24 –22.06.24 19:30 The Near Mrs 22.06.24 17:00 Around the World 23.06.24 19:30 The Illegal Eagles

25.06.24 10:00 Cerdyn Post o Wlad y Rwla

26.06.24 –28.06.24 19:00 Sister Act JR.

27.06.24 17:30 Cerdyn Post o Wlad y Rwla

28.06.24 10:00 Cerdyn Post o Wlad y Rwla

29.06.24 11:00 Sister Act JR. 29.06.24 Hijinx Unity Festival

29.06.24 18:00

Ammanford Youth Theatre Summer Variety Show

30.06.24 15:00 Ammanford Youth Theatre Summer Variety Show

Gorffennaf | July

02.07.24 13:00 & 18:30 Rock of Ages Youth Edition

04.07.24 –05.07.24 19:30

06.07.24 11:30 & 15:30

15:00 Glowing Bright – The Story of Marie Curie

Disney’s Finding Nemo JR.

Disney’s Finding Nemo JR.

06.07.24 –07.07.24 15:00 Starquest Summer Variety Show

08.07.24 19:30 The Lady Vanishes 12.07.24 19:00 Annie JR. 13.07.24 12:00, 15:30 & 19:00 Annie JR. 13.07.24 14:30 & 18:30

Disney’s High School Musical JR.

34 HAF SUMMER 2024
31.05.24
01.06.24
01.06.24
07.06.24
08.06.24
Out 13.06.24
11.06.24
14.06.24
15.06.24
17.06.24
19.06.24
19:30 LYT @ 40: The Concert 03.06.24 19:30 Hidden Narratives 05.06.24 –07.06.24 19:00 The Curious Incident of the Dog in the Night-time 07.06.24 20:00 Comedy Club
19:30 G4 20th Anniversary Tour
19:00 Full
19:30 Welsh Chamber Orchestra: A Little Night Music
-
19:00 Into The Woods JR
19:00 Junior Proms

Gorffennaf | July

14.07.24 12:00 & 15:30 Annie JR.

09.07.24 13:00

10.07.24 –12.07.24 10:00 & 13:00

13.07.24 10:00 & 13:30

Mae Gen Ti Ddreigiau | You’ve Got Dragons

Mae Gen Ti Ddreigiau | You’ve Got Dragons

Mae Gen Ti Ddreigiau | You’ve Got Dragons

18.07.24 –19.07.24 18:30 MODE TV

20.07.24 13:00 & 18:30 MODE TV

19.07.24 19:30 VRï

20.07.24 14:00 & 18:00 Disney’s Beauty and the Beast JR.

20.07.24 14:00 & 19:00 Sound of The Songbirds

26.07.24 19:30 Big Girls Don’t Cry

27.07.24 –28.07.24 19:00 Honk! JR.

31.07.24 19:30 The Spooky Men’s Chorale

31.07.24 19:00 Sweet Charity

August | Awst

01.08.24 –03.08.24 19:00 Sweet Charity

03.08.24 19:30 The Glam Rock Show: Get It On!

04.08.24 16:00 Sweet Charity

05.08.24 18:00 Gulliver’s Travels

Hydref | October Medi | September

06.09.24 20:00 Comedy Club

07.09.24 19:30 Scopophobia

12.09.24 –15.09.24 Stephen Sondheim’s Sweeney Todd

12.09.24 19:30

14.09.24 19:30

Celine: My Heart Will Go On

Ruby Wax: I’m Not As Well As I Thought I Was

21.09.24 19:30 The Nutcracker

26.09.24 19:30 Sarah McQuaid

26.09.24 19:30 Mochyn Myrddin | Merlin’s Pig

27.09.24 19:30 The Rocket Man: A Tribute to Sir Elton John

02.10.24 19:30 Hancock’s Half Hour

03.10.24 19:30

Gareth Gates Sings Frankie Valli & The Four Seasons

04.10.24 19:30 Kiri Pritchard-McLean: Peacock

04.10.24 20:00 Comedy Club

35 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510 FF WRNES LYRIC GLOW YR

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.