__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

CARE NEDERLAND

JAARVERSLAG JULI 2013 - JUNI 2014


2

MANIFEST Wij zijn CARE. Wij strijden voor menselijke waardigheid. Wij zijn ervan overtuigd dat elk mens innerlijke kracht heeft. Een kracht om te herstellen na onheil. Om zich aan te passen. Om creatieve oplossingen te verzinnen. Om de wereld te verbeteren. Met doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Om bij tegenslagen kansen te zien. Kansen om te blijven ondernemen, plannen, opbouwen en weer opnieuw opbouwen.

Om een keer vaker op te staan dan te vallen. Vanuit deze overtuiging willen wij het beste in mensen naar boven halen. Door ze probaat gereedschap te geven om hun leven te verbeteren. En door samen te vechten tegen armoede. Want alleen samen zijn we krachtig genoeg om voor veranderingen te zorgen. Daarom is ons doel het meest toegewijde netwerk van kleine en grote wereldverbeteraars. Van samenwerkende mogendheden, gemeenschappen, betrokken wereldburgers en doeltreffende initiatieven die samen structureel bijdragen aan een menswaardig bestaan voor iedereen.

Vasthoudend, slim en samen. In dit netwerk zijn wij de gids en de schakel, de motivator en de facilitator. Degene die mensen met elkaar verbindt en zo slimme oplossingen biedt. Die maatschappelijke ontwikkelingen wereldwijd op de voet volgt. Die echte veranderingen kan verwezenlijken. En die doorgaat waar anderen ophouden. Zodat ook de allerarmsten hun waardigheid kunnen versterken. En weer controle krijgen over het verbeteren van hun leven. Wij werken vanuit het rotsvaste vertrouwen dat we allemaal iets voor elkaar kunnen en moeten betekenen. Dat we elkaar zo blijven helpen met opstaan. Altijd en overal. Of je nu in Bujumbura, Balochistan of Bergen Binnen woont.

, y t i n g i d g n Defendi g poverty fightin 2 CARE JAARVERSLAG

CARE JAARVERSLAG 3


INHOUDSOPGAVE Samenvatting

VOORWOORD

6

Hoofdstuk 1 CARE 1.1 visie & missie 1.2 doelstellingen 1.3 internationale organisatie 1.4 historie CARE Nederland 1.5 omgeving van CARE Nederland 1.6 beleid en strategie 1.7 resultaten CARE Nederland 1.8 keurmerken en gedragscodes

Hoofdstuk 2 programma’s en samenwerkingsverbanden

2.1 programma’s 2.2 sociale rechtvaardigheid/ social justice 2.2.1 Rwanda; Sociale rechtvaardigheid in de Praktijk 2.3 goed bestuur/ good governance 2.3.1 Afghanistan, Jemen en Somalië; Goed Bestuur in de Praktijk 2.4 duurzame bestaanszekerheid/ sustainable livelihoods 2.4.1 Ethiopië: Duurzame Bestaanszekerheid in de Praktijk 2.5 samenwerkingsverbanden 2.6 programma overzicht

9 9 9 14 14 15 18 21

28 32 32 36 38

43 43 43 43

Hoofdstuk 4 advocacy 4.1 4.2 4.3 4.4

4 CARE JAARVERSLAG

doelstelling doelgroepen middelenmix hoogtepunten in het boekjaar 2014

5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3.

institutionele donoren Ministerie van Buitenlandse Zaken Europese Unie particuliere donateurs corporate relaties en partners

47 47 47 48

51 51 51 52 52

Hoofdstuk 6 een vooruitblik

55

Hoofdstuk 7 Jaarrekening 2013-2014

58

Bijlages:

Bijlage 1 specificatie niet-particuliere donoren Bijlage 2 bestuur, directie en personeel 23 Bijlage 3 Raad van Toezicht 23 Bijlage 4 Raad van Advies Bijlage 5 werkzaamheden van de Raad van Toezicht 24 Bijlage 6 verantwoordingsverklaring 28 Bijlage 7 organogram

Hoofdstuk 3 voorlichting & communicatie 3.1 inleiding 3.2 doelstelling 3.3 doelgroepen 3.4 middelenmix

Hoofdstuk 5 fondsenwerving

87 88 90 92 93 94 97

Colofon Tekst CARE Nederland/ Marjolein Valk Publicatie CARE Nederland Vormgeving 3MANDESIGN.NL Fotografie CARE International Druk Hegadruk

Algemene informatie Statutaire naam: Stichting CARE Nederland Vestigingsplaats: Den Haag Adresgegevens: Parkstraat 21 Telefoon: 070-310 50 50 Rechtsvorm: Stichting Inschrijving KvK: Deponering statuten op 2 december 1993 (41158230) Laatste statutenwijziging: 12 april 2013 Lid van Confederatie CARE International, gevestigd in Genève, Zwitserland Foto cover: Tyfoon Haiyan/ Filipijnen

2

Het aantal humanitaire crises is zelden zo groot geweest als op dit moment; Zuid-Soedan, Liberia, Sierra Leone, Syrië, Oekraïne, Gaza, Filipijnen. Je kunt de krant bijna niet openslaan of je tablet aanzetten of er voltrekt zich ergens in onze wereld een nieuwe ramp, waardoor mensen en overheden acute hulp nodig hebben. Voor de Verenigde Naties, overheden en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) is het een enorme uitdaging om deze mensen in nood te bereiken en te helpen. CARE Nederland combineert zoveel als mogelijk haar noodhulp met langdurige ‘Resilience’ programma’s om de weerbaarheid van mensen te versterken. Dat doen we niet alleen op de plekken die nu in het nieuws zijn maar bijvoorbeeld ook in Afghanistan, Burundi, Ethiopië, Pakistan en Somalië. Ook in deze nog steeds zeer fragiele landen blijft het belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen niet alleen de beschikking hebben over voedsel en onderdak, maar ook dat zij kunnen opkomen voor hun rechten en kunnen bouwen aan een samenleving die bestand is tegen geweld en rampen. In dit jaarverslag informeren we graag iedereen die bij ons werk betrokken is over de besteding van de aan ons toevertrouwde donaties, subsidies en sponsorgelden en de hiermee bereikte doelen en resultaten. Samen met onze partners heeft CARE Nederland in het afgelopen boekjaar (juli 2013 – juni 2014) in 29 landen met 42 ‘Resilience’ programma’s miljoenen mensen in nood kunnen helpen. In dit jaarverslag kunt u lezen wat we hebben bereikt in de verschillende programmalanden en welke (financiële) middelen we hiervoor hebben ingezet. Om als organisatie slagvaardig te kunnen inspelen op bestaande en nieuwe conflicten en rampen, werken we in Nederland en in internationaal verband voortdurend aan de ontwikkeling van onze capaciteit en kwaliteit. Daarbij zijn we steeds op zoek naar samenwerkingsverbanden waardoor we mensen in nood nog beter kunnen helpen. Een belangrijke

prioriteit is om samen met het Nederlandse en internationale bedrijfsleven te werken aan innovatieve humanitaire programma’s die de weerbaarheid van mensen in nood kunnen versterken. In het afgelopen verslagjaar hebben we bijvoorbeeld samen met de H&M Conscious Foundation een wereldwijd programma ontwikkeld rondom het thema ‘women economic empowerment’ om in onder andere Burundi vrouwen te ondersteunen bij het opbouwen van hun eigen onderneming.

SAMENWERKEN OM MENSEN IN NOOD TE HELPEN EN HUN WEERBAARHEID TE VERGROTEN

Onze voortdurende strijd tegen uitsluiting en machtsongelijkheid kunnen we echter alleen voeren dankzij de steun en betrokkenheid van onze institutionele donoren, particuliere donateurs, partners en het wereldwijde CARE netwerk. In het nieuwe financiële jaar zullen we u dan ook blijven informeren over de resultaten van al onze programma’s en activiteiten. Als laatste een speciaal woord van dank aan onze vertrekkende directeur Guus Eskens, die meer dan tien jaar leiding heeft gegeven aan CARE Nederland en de organisatie nationaal en internationaal stevig op de kaart heeft gezet. Guus, het ga je goed! Namens het CARE Nederland team,

Perry Heijne Directeur CARE Nederland Zie pagina .. voor een overzicht van onze Resilience programma’s

CARE JAARVERSLAG 5


SAMENVATTING CARE is een confederatieve organisatie (CARE International) die al sinds 1945 actief is op het gebied van internationale ontwikkelingssamenwerking. CARE International bestaat uit dertien leden, waarvan CARE Nederland er een is. Deze leden voeren programma’s uit op het gebied van noodhulp, armoedebestrijding, onderwijs, klimaatverandering, gezondheid, voeding, drinkwatervoorziening, hygiëne en het versterken van de positie van vrouwen en meisjes. Daarnaast houdt CARE zich bezig met het beïnvloeden van politiek beleid, het opzetten van samenwerkingen met organisaties, het geven van voorlichting op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en het werven van fondsen. In het boekjaar 2013 was CARE International actief in 87 landen met 927 projecten en bereikte daarmee 97 miljoen mensen. De programma’s van CARE Nederland vinden plaats onder het thema ‘Resilience’ oftewel weerbaarheid/ veerkracht. Hieronder vallen zowel de projecten die zich richten op duurzame ontwikkeling als op noodhulp. De projecten van CARE Nederland zijn verdeeld over drie kernthema’s te weten: sociale rechtvaardigheid, goed bestuur en duurzame bestaanszekerheid. Het afgelopen boekjaar was CARE Nederland actief met 42 projecten in 30 landen en bereikte hiermee 2,5 miljoen mensen direct. Een aantal van deze programma’s voert CARE Nederland uit binnen (internationale) samenwerkingsverbanden, werkgroepen en platforms.

Wij streven naar een wereld vol hoop, tolerantie en sociale rechtvaardigheid, waarin geen armoede meer is en mensen in waardigheid en veiligheid kunnen leven

6 CARE JAARVERSLAG

Advocacy is een integraal onderdeel van alle programma’s van

CARE Nederland. Het afgelopen boekjaar is CARE Nederland op dit gebied actief geweest op enerzijds lokaal niveau (in fragiele gebieden) en anderzijds op Nederlands, Europees en internationaal niveau. Door een beleidsdialoog aan te gaan met o.a. het Ministerie van Buitenlandse Zaken over onderwerpen als humanitaire hulp, het fragiele staten beleid en de rol en positie van vrouwen heeft CARE Nederland het afgelopen boekjaar een bijdrage geleverd aan de belangenbehartiging van lokale gemeenschappen. Op het gebied van voorlichting en communicatie is er het afgelopen boekjaar verder gebouwd aan het geven van inzicht aan het Nederlandse publiek in de voor ons wezenlijke thema’s zoals sociale rechtvaardigheid, goed bestuur, noodhulp, de positie van vrouwen en meisjes en duurzame bestaanszekerheid. Belangrijke mijlpalen hierbij waren het live gaan van het blog Whocares.me, het lanceren van onze nieuwe website en het ontwikkelen en uitvoeren van ons nieuwe PR- en mediabeleid. Daarnaast heeft CARE Nederland deelgenomen aan de SHO actie ‘help slachtoffers ramp Filipijnen’. De belangrijkste organisaties die financieel het werk van CARE Nederland ondersteund hebben, zijn het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie. Daarnaast zijn er 7.500 nieuwe particuliere donateurs geworven en bedroeg het totaal aantal particuliere donateurs einde boekjaar ruim 46.000. Op het gebied van corporate relaties en partners is CARE Nederland het afgelopen boekjaar een drie jarig partnership aangegaan met H&M Conscious Foundation, waarbij CARE Nederland wereldwijd gaat werken aan het (economisch) sterker maken van vrouwen onder het motto ‘Women’s Economic Empowerment’, en is er verder gebouwd aan bestaande relaties en partnerships.

1% 2% x%

10%

36%

20% 49%

48% 8% 26%

Bestedingen per thema Doelstelling Realisatie in 2014 ■ Resilience € 25.724.191 ■ Duurzame ontwikkeling € 12.650.757 ■ Noodhulp* € 13.073.434 ■ Advocacy € 299.854 ■ Voorlichting € 643.710 Totale besteding aan doelstelling € 26.667.755

Financieringsherkomst

Financieringsherkomst Resilience/Advocacy/Voorlichting ■ Ministerie van Buitenlandse Zaken € 9.578.586 ■ Europese Commissie € 6.997.484 ■ Samenwerkende Hulporganisaties (giro555) € 2.096.542 ■ Overige donoren € 5.390.472 ■ Eigen Middelen € 2.604.671 Totaal besteding € 26.667.755 CARE JAARVERSLAG 7


1

CARE 1.1 VISIE & MISSIE Visie CARE Nederland streeft naar een wereld van hoop, tolerantie en sociale rechtvaardigheid, waarin armoede overwonnen is en waarin mensen in waardigheid en veiligheid leven. Binnen de wereldwijde beweging van armoedebestrijding wil CARE een voorkeurspartner zijn; alom bekend vanwege haar duurzame toewijding aan menswaardigheid. Missie CARE Nederland helpt de weerbaarheid van leefgemeenschappen, die kwetsbaar zijn voor natuurrampen en gewelddadige conflicten, te verhogen door het voorzien in noodzakelijke levensbehoeften en het bijdragen aan duurzame oplossingen.

1.2 DOELSTELLINGEN CARE Nederland stelt zich in haar statuten het volgende ten doel: a. Het ondersteunen van mensen in een levensbedreigende situatie als gevolg van natuurrampen en/ of oorlogsgeweld. De stichting is met name actief op het gebied van hulp bij natuurrampen, vluchtelingenhulp, hulp bij wederopbouw in door oorlog geteisterde landen en rampenmanagement b. Het informeren van de Nederlandse bevolking over (de oorzaken van) conflicten en rampen in de wereld, en de wijze waarop de stichting de mensen steunt bij de wederopbouw c. Te lobbyen voor haar standpunten en voor het nemen van bijpassende adequate maatregelen bij de daarvoor relevante personen en instituties Dit vertaalde zich in de volgende operationele doelstellingen voor boekjaar 2014: 1) Het zo snel en effectief mogelijk coördineren van noodhulp bij acute rampen 2) De effectieve coördinatie van programma’s die het leven en de leefomstandigheden van meer dan 2 miljoen personen verbeteren

8 CARE JAARVERSLAG

3) H et bewuster maken van de rechten van mensen in fragiele staten en ze helpen bij het opkomen van hun rechten 4) Het verbeteren van de positie en de veiligheid van vrouwen in conflictsituaties 5) Het garanderen van voldoende fondsen van particulieren, bedrijven, stichtingen en institutionele donoren voor de uitvoering van lopende en nieuwe programma’s

1.3 INTERNATIONALE ORGANISATIE Ontstaansgeschiedenis CARE werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 opgericht door 22 Amerikaanse liefdadigheidsinstellingen met als doel om miljoenen noodhulppakketten te verspreiden onder de slachtoffers van de oorlog in Europa. Toen de economieën van de voormalige oorlogslanden zich begonnen te herstellen, verschoof de aandacht van CARE van Europa naar de problemen van de zich ontwikkelende landen. Vanaf 1960 hield CARE zich vooral bezig met gezondheidsprogramma’s, het decennium daarna lag de focus vooral op hongersnoden in Afrika. Inmiddels is CARE uitgegroeid tot een van de grootste ontwikkeling- en hulporganisaties ter wereld die zich richt op de wereldwijde bestrijding van armoede en de oorzaken daarvan.

CARE hielp bijna 17 miljoen mensen in 34 landen met verbeterde toegang tot gezondheidszorg

De federatie CARE is een confederatieve organisatie (CARE International) die bestaat uit dertien leden, waarvan CARE Nederland er een is. Deze 13 leden voeren programma’s uit op het gebied van noodhulp, armoedevermindering, onderwijs, klimaatverandering, gezondheid,

CARE JAARVERSLAG 9


voeding, drinkwatervoorziening, hygiëne, het versterken van de positie van vrouwen en meisjes en het beïnvloeden van politiek beleid. De leden van CARE International zijn autonoom en hebben elk een eigen Bestuur en/of Raad van Toezicht. De onderlinge samenwerking tussen de leden wordt geregeld via een gedragscode (de zogenaamde CARE International Code). Verder is er een secretariaat, dat zowel de organisatie als de CARE International Board ondersteunt. Het secretariaat is gevestigd in Genève. CARE Nederland is binnen CARE International vertegenwoordigd in de CARE International Board en in diverse commissies en werkgroepen. De commissies adviseren de Board, onder andere op het terrein van bestuursactiviteiten, financiën en veiligheid van medewerkers. De werkgroepen richten zich onder meer op onderlinge beleidsafstemming op het gebied van programma’s, beleidsbeïnvloeding, communicatie en fondsenwerving.

Wat heeft CARE International bereikt in het boekjaar 2013? Noodhulp: In het kader van noodhulp bood CARE het afgelopen jaar o.a. onderdak aan 86.000 mensen door het beschikbaar stellen van tijdelijke onderkomens, bouwmaterialen en gereedschap om beschadigde huizen te helpen herstellen. Daarnaast deelde CARE in 14 landen basale hulpgoederen uit aan 127.000 mensen en hielp CARE ruim 1,2 miljoen slachtoffers van rampen aan toegang tot water en sanitatie door watertoevoersystemen te herstellen en goede hygiëne te promoten. Landbouw: CARE heeft ruim 800.000 boeren en hun gemeenschappen geholpen bij het verbeteren van irrigatiemogelijkheden, het in ere herstellen van traditionele landbouwmethodes en het verbeteren van de productiviteit en productiecapaciteit van (kleine) boeren. Onderwijs: Door de inzet van CARE konden 1 miljoen mensen naar school en/of beter onderwijs volgen in 46 landen. 10 CARE JAARVERSLAG

Gezondheid en voeding van kinderen: Het afgelopen jaar heeft CARE 10 miljoen kinderen en hun ouders bereikt met informatie over het verbeteren van de gezondheid van kinderen. Gezondheid van (aanstaande)moeders: Ruim 53 miljoen mensen zijn het afgelopen jaar door CARE geïnformeerd over en geholpen bij het verbeteren van de gezondheid van (aanstaande) moeders. Voedselzekerheid: CARE heeft het afgelopen boekjaar de voedselzekerheid verbeterd van bijna 3 miljoen mensen door het geven van voedselhulp, het verbeteren van de toegang tot voedsel en het verbeteren van voedselproductiemethodes. Gezondheidszorg: CARE hielp bijna 17 miljoen mensen in 34 landen met toegang tot gezondheidszorg en met bescherming tegen hiv, tbc, malaria en andere ziektes. Klimaatverandering: Bijna 400.000 mensen zijn door CARE geholpen om zich beter aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Ramppreventie: Door middel van 78 projecten heeft CARE meer dan 888.000 mensen geholpen zich beter voor te bereiden op en zich beter te beschermen tegen de gevolgen van rampen. Gender Equality: CARE bereikte het afgelopen jaar 51 miljoen mensen (vrouwen en mannen) met informatie over gender gelijkheid en het empoweren van vrouwen. Bestuur en Beleidsbeïnvloeding: Vorig jaar bereikte CARE met 165 projecten meer dan 56 miljoen mensen in 46 landen om hen te helpen bij het uitoefenen van hun recht op lokaal, regionaal en nationaal niveau. bron: jaarverslag CARE International 2013

1.7

Resultaten CARE Nederland

Baten De baten worden in vijf categorieën verdeeld: - baten uit eigen fondsenwerving - baten uit acties derden - subsidies overheden - rentebaten en baten uit beleggingen - overige baten Baten: In tabel of (taart)diagram? De baten bedragen in het boekjaar 2014 in totaal bijna 35 miljoen euro. Dit betekent een toename van ruim 8 procent ten opzichte van het vorige boekjaar. Weliswaar is er een afname van de baten uit subsidies van overheden, maar de baten uit eigen fondsenwerving en acties van derden zijn aanzienlijk toegenomen evenals de rentebaten. De toename van de baten uit eigen fondsenwerving in dit boekjaar is te verklaren door een bijdrage van de H&M Conscious Foundation ter waarde van € 6.820.560. Deze bijdrage, in het kader van een driejarig partnership, wordt de komende jaren gebruikt voor een wereldwijd programma om vrouwen economisch sterker te maken. CARE JAARVERSLAG 11


85

77

78 84 82 88 79 81

89

66 86 34

87

53

8 55 43

20

33 2

60

38 71

67

42

4

3

68

1

30

16

83 50 26

24 25 22

17

13

41

47

28 36

14

65

31 49

15

10

12 CARE JAARVERSLAG

70 19

62

29

11

32

58

57

27

61

51

63

9 40 44

72

7

73

69 39 76

36 74

Programmalanden in het financiële jaar 2013-2014: 1. Afghanistan 2. Albanië 3. Armenië*◆ 4. Azerbeidzjan*◆ 5. Bangladesh 6. Benin 7. Bolivia 8. Bosnië & Herzegovina 9. Brazilië 10. Burundi 11. Cambodja 12. Congo (Democratische Republiek) 13. Cuba 14. Djibouti* 15. Ecuador 16. Egypte

35

54

12 52

45

18

75

21 64

5

59

48 6

23 56

DE WERELD VAN CARE

46

17. El Salvador 18. Ethiopië 19. Filipijnen*◆ 20. Georgië 21. Ghana 22. Guatemala 23. Guinea 24. Haïti 25. Honduras 26. India** 27. Indonesië 28. Ivoorkust 29. Jemen 30. Jordanië 31. Kameroen 32. Kenia 33. Kosovo 34. Kroatië

35. Laos 36. Lesotho 37. Liberia 38. Libanon 39. Madagaskar 40. Malawi 41. Mali 42. Marokko 43. Montenegro*◆ 44. Mozambique 45. Myanmar 46. Nepal 47. Nicaragua 48. Niger 49. Oeganda 50. Pakistan 51. Papoea-Nieuw-Guinea 52. Peru**

53. Roemenië*◆ 54. Rwanda 55. Servië 56. Sierra Leone 57. Somalië 58. Sri Lanka 59. Soedan 60. Syrie 61. Tanzania 62. Thailand*** 63. Oost-Timor 64. Togo 65. Tsjaad 66. Tsjechje 67. Tunesië 68. Turkije 69. Vanuatu*◆ 70. Vietnam

71. West Bank & Gaza 72. Zambia 73. Zimbabwe 74. Zuid-Afrika 75. Zuid-Soedan CARE International leden: 76. Australië 77. Canada 78. Denemarken 79. Duitsland / Luxemburg ★ 26. India** 81. Frankrijk 82. Groot-Brittannië 83. Japan 84. Nederland 85. Noorwegen

86. Oostenrijk Thailand*** 87. Verenigde Staten

Beperkte toegang ** CARE India en CARE Peru zijns zowel geaffilieerd lid van CARE International als landen waarin programma’s plaatsvinden CARE International *** CARE Thailand is zowel lid van geaffilieerde leden CARE International als een land Peru ** waarin programma’s plaatsvinden CARE International Secretariaat ★ CARE Duitsland-Luxemburg is 88. België (Brussel) één organisatie met kantoren in -• Verenigde Staten (New York) zowel Duitsland als Luxemburg 89. Zwitserland (Genève) Bijkantoren 66. Tsjechië (bijkantoor van CARE Oostenrijk) * Beperkte aanwezigheid

■ P rogrammalanden waar Care Nederland actief is.

CARE JAARVERSLAG 13


1.4

HISTORIE CARE NEDERLAND

CARE Nederland komt voort uit het in 1993 opgerichte DRA (Disaster Relief Agency), een samenwerkingsverband van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties dat zich actief inzette voor de wederopbouw van door oorlog of rampen getroffen gebieden. In de jaren die volgden, opereerde DRA steeds meer als een zelfstandige organisatie en nam de behoefte aan internationale samenwerking en efficiency door schaalvergroting sterk toe. Deze ontwikkelingen leiden op 1 juli 2001 tot aansluiting bij de internationale, confederatieve organisatie CARE International. DRA werd vanaf toen CARE Nederland. Door internationaal samen te werken kan CARE Nederland beschikken over specialistische expertise die aanwezig is bij de andere landenkantoren. Hierdoor kan zij internationaal een veel grotere rol spelen en meer impact genereren, zowel wat betreft het uitvoeren van programma’s als in beleidsdiscussies en de politieke dialoog.

Samen met onze lokale partners, loyale donateurs en corporate relaties maken we het verschil en kunnen we structureel bijdragen aan een menswaardig bestaan voor iedereen

Kerncompetenties De kerncompetenties van CARE Nederland zijn kenmerkend voor CARE en voor het werk dat CARE Nederland doet. Ze vormen samen een combinatie van specifieke kennis en vaardigheden die terug te vinden zijn in alle activiteiten en de mensen die bij CARE betrokken zijn. De kerncompetenties van CARE Nederland zijn:

Vasthoudend CARE Nederland is al heel lang actief in vele door rampen en conflicten getroffen gebieden, om noodhulp te verlenen, armoede te bestrijden, de weerbaarheid van gemeenschappen te vergroten en tegelijk de waardigheid van mensen te versterken. 14 CARE JAARVERSLAG

Slim CARE Nederland biedt slimme en duurzame oplossingen om de (vaak complexe) oorzaken van armoede aan te pakken.

Samen Samen met onze lokale partners in het veld en onze achterban van donateurs en bedrijven maken we het verschil en kunnen we een structurele bijdrage leveren aan een menswaardig bestaan voor iedereen. Samen zijn we krachtig genoeg om voor verandering te zorgen. Daarnaast kenmerkt CARE Nederland zich door: • het slaan van een brug tussen noodhulp en wederopbouw. CARE blijft bovendien langdurig aanwezig in rampgebieden, waarbij wij direct met de wederopbouw starten • te focussen op landen die worden geteisterd door conflicten, natuurrampen en geweld en het werken op de allermoeilijkste plekken (fragiele staten), voor de allerarmsten • een wereldwijd netwerk van lokale partners en grote kennis over en vertrouwen van lokale gemeenschappen • een wereldwijd netwerk van landenkantoren waarbij, al bijna 70 jaar lang, lokale aanwezigheid wordt gecombineerd met kennis van de lokale context • de kracht van mensen als uitgangspunt te hanteren Deze unieke combinatie van competenties en kenmerken maakt dat CARE Nederland al jaren succesvol is in het bestrijden van armoede en de achterliggende oorzaken daarvan.

1.5

OMGEVING VAN CARE NEDERLAND

De omstandigheden waaronder CARE Nederland haar werk moet uitvoeren, wisselen voortdurend. Om zo goed mogelijk in te spelen op deze veranderende omstandigheden en aldus zoveel mogelijk impact te kunnen genereren, is het belangrijk om de ontwikkelingen op de voet te volgen. Welke kansen en bedreigingen kwam CARE Nederland in het boekjaar 2014 tegen?

Dear World namens CARE

Kansen

Bedreigingen

De internationale discussie over het bepalen van de nieuwe Millennium doelstellingen na 2015 biedt CARE de mogelijkheid om de voor haar belangrijke prioriteiten zoals wereldwijde armoedebestrijding en de gelijke positie van mannen en vrouwen op de internationale agenda te krijgen. Ook wordt het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door steeds meer nationale en internationale bedrijven onderkend. De samenwerking met internationale ontwikkelingsorganisaties die wereldwijd impact weten te realiseren speelt hierin een steeds belangrijkere rol. Voor CARE, met haar internationale netwerk van 90 landen en 70 jaar ervaring, biedt dit kansen. Als laatste is de betrokkenheid van het Nederlandse publiek voor ontwikkelingshulp, ondanks de matige economische omstandigheden, nog steeds groot (zie o.a. rapport ‘geven in Nederland 2013’) en biedt de (online) technologie steeds meer mogelijkheden voor organisaties als CARE Nederland om mensen te informeren, te binden en te mobiliseren.

Alhoewel het Nederlandse publiek zich nog steeds betrokken toont bij slachtoffers van internationale rampen/conflicten, heerst er ook scepsis over de transparantie en de effectiviteit van goede doelen in het algemeen. Daarnaast zijn, door het toenemend aantal conflicten wereldwijd, de veiligheidsrisico’s bij de uitvoering van projecten, toegenomen.

1.6

BELEID EN STRATEGIE

In de internationale ontwikkelingssamenwerking doen zich grote veranderingen voor. Zo worden noodhulp, wederopbouw en ontwikkeling onderling steeds meer samengebracht tot een aanpak waarbij de deelgebieden elkaar overlappen en waarbij de aandacht in toenemende mate wordt gericht op de onderliggende oorzaken van rampen en conflicten. Mede als gevolg van deze veranderingen zijn de noordelijke ngo’s (niet-gouvernementele organisaties) zelf steeds minder in het veld aanwezig en worden activiteiten steeds meer in samenwerking met andere, lokale organisaties uitgevoerd. CARE JAARVERSLAG 15


Ook CARE Nederland speelt in op deze veranderingen. Om de rol van CARE Nederland zowel binnen CARE International als in het veld van de internationale hulpverlening voor langere periode vast te leggen en zodoende focus te houden op de eigen strategische doelstellingen, stelt CARE Nederland iedere vijf jaar een strategisch plan op. In het Strategische Plan 2011-2015 heeft CARE Nederland de volgende drie strategische richtingen uitgezet: • Bijdragen aan goed bestuurde, vreedzame en sociaal samenhangende gemeenschappen, waarin mensen kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en toegang hebben tot elementaire voorzieningen (Vredesopbouw) • Versterken van de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen (Ramppreventie) • Het opbouwen en onderhouden van een gezonde relatie met haar particuliere donateurs, zakelijke partners en relaties, en subsidieverstrekkers. Deze donateurs zullen, evenals het grote publiek, worden geïnformeerd over ontwikkelingssamenwerking

CARE Nederland; organisatie in beweging De in het boekjaar 2013 vanuit efficiency ingezette organisatieverandering, heeft inmiddels plaatsgevonden; De twee programmateams Ramppreventie (Disaster Risk Reduction/DRR) en Vredesopbouw (Peacebuilding) zijn samengevoegd tot een programmateam dat onder de naam ‘Resilience’ opereert. Zie organogram op pag. 98.

CARE Nederland en MVO Binnen de kaders van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitssysteem heeft CARE Nederland in dit boekjaar gewerkt aan de voorbereidingen van haar MVO-beleid. Zo is er een MVO koplopers groep gestart met o.a. het maken van een inventarisatie van de MVO prioriteiten voor CARE Nederland en voert CARE Nederland gesprekken met collega organisaties die actief met MVO bezig zijn. Vooruitlopend op het MVO beleid hebben er ook in dit boekjaar diverse activiteiten op milieu en sociaal gebied plaatsgevonden. 16 CARE JAARVERSLAG

Op het gebied van milieu is er o.a. een Greenfund ter compensatie van de CO2-uitstoot als gevolg van de vliegactiviteiten van medewerkers en scheidt CARE Nederland actief haar afval. Op sociaal gebied voert CARE Nederland een actief OV-beleid en wordt thuiswerken gestimuleerd. Ook streeft CARE Nederland naar diversificatie van haar medewerkersbestand en voert het bestuur van CARE Nederland regelmatig overleg met de Personeelsvertegenwoordiging. Daarnaast beschikt CARE Nederland over een vrijwilligersprocedure en conformeren alle werknemers zich aan de programmabeginselen die zijn vastgelegd in de CARE International Code.

“CARE is internationaal een grote organisatie maar werkt tegelijkertijd binnen landen op een heel lokaal niveau met mensen samen waardoor je ook direct impact ziet. Hierdoor krijgen grote processen als 'ontwikkeling' of 'sociale rechtvaardigheid' voor mij een gezicht en weet ik elke keer weer voor wie ik het doe.” Nikki de Zwaan (Gender Adviseur, CARE Nederland)

CARE JAARVERSLAG 17


1.7

RESULTATEN CARE NEDERLAND

BATEN De baten worden in vijf categorieën verdeeld: • baten uit eigen fondsenwerving • baten uit acties derden • subsidies overheden • rentebaten en baten uit beleggingen • overige baten De baten bedragen in het boekjaar 2014 in totaal bijna 35 miljoen euro. Dit betekent een toename van ruim 8 procent ten opzichte van het vorige boekjaar. Weliswaar is er een afname van de baten uit subsidies van overheden, maar de baten uit eigen fondsenwerving en acties van derden zijn aanzienlijk toegenomen evenals de rentebaten. De toename van de baten uit eigen fondsenwerving in dit boekjaar is te verklaren door een bijdrage van de H&M Conscious Foundation ter waarde van € 6.820.560. Deze bijdrage, in het kader van een driejarig partnership, wordt de komende jaren gebruikt voor een wereldwijd programma om vrouwen economisch sterker te maken.

Wat betreft ‘baten uit acties van derden’ is CARE Nederland sinds 2012 vaste beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij, waardoor zij jaarlijks 500.000 euro ontvangt. Daarnaast maakt CARE Nederland sinds december 2012 onderdeel uit van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO | giro555). De landelijke actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’ leidde in dit boekjaar tot een bijdrage van € 2.622.004 aan CARE Nederland.

LASTEN De lasten worden in drie categorieën verdeeld: • besteding aan doelstelling • lasten ten behoeve van de werving van baten • kosten voor beheer en administratie De afname van de ‘bestedingen aan doelstelling’ ten opzichte van het vorige boekjaar is met name te verklaren door het feit dat CARE Nederland in het (vorige) fiscale jaar 2013 een groot aantal extra bestedingen heeft gedaan voor programma’s in Somalië waar dat dit jaar niet het geval was.

Tabel: Baten

Resultaat In % van boekjaar 2014 totale baten ■ baten uit eigen fondsenwerving € 9.065.073 26 % ■ baten uit acties derden € 3.137.329 9 % ■ subsidies overheden € 22.530.669 64 % ■ rentebaten en baten uit beleggingen € 213.894 1 % ■ overige baten € 50.862 0% Totale baten € 34.997.827 100 %

Tabel: Lasten

Resultaat In % van boekjaar 2014 totale lasten ■ besteding aan doelstelling € 26.667.755 95 % ■ lasten t.b.v. werving baten € 621.143 2 % ■ kosten beheer en administratie € 689.139 3 % Totaal: € 27.978.037 100 %

18 CARE JAARVERSLAG

1% x% Resultaat In % van boekjaar 2013 totale baten € 2.394.370 7% € 845.715 3% € 28.798.079 90 % € 117.227 0% € 46.787 0% € 32.202.178 100 %

Resultaat In % van boekjaar 2013 totale lasten € 31.110.787 96 % € 632.612 2% € 639.489 2% € 32.382.888 100 %

10% 26% 36%

20% 64%

9%

8% 26%

Baten in boekjaar 2014 In % van totale baten

Lasten in boekjaar 2014 In % van totale lasten

CARE JAARVERSLAG 19


Bestedingen per doelstelling Doelstelling Realisatie in 2014 Resilience € 25.724.191 duurzame ontwikkeling € 12.650.757 noodhulp* € 13.073.434 Advocacy € 299.854 Voorlichting € 643.710 Totale besteding aan doelstelling € 26.667.755

1.8 Realisatie in 2013 € 30.661.456 € 21.507.318 € 9.154.138 € 449.331 € 31.110.787

*de door CARE Nederland gehanteerde brede definitie voor noodhulp omvat acute noodhulp en rehabilitatie

In totaal heeft CARE Nederland ruim 26 miljoen euro besteed aan haar doelstellingen; Resilience (inclusief noodhulp), Advocacy en Voorlichting (zie ook bovenstaande tabel). Dit betekent een afname van 14 procent ten opzichte van het afgelopen boekjaar. De afname voor de doelstelling ‘Resilience’/ duurzame ontwikkeling is deels te verklaren door het feit dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken haar beleid ten aanzien van financiering van ontwikkelingssamenwerking heeft gewijzigd. De stijging in noodhulp werd veroorzaakt door tyfoon Haiyan in de Filipijnen.

Resultaat Het exploitatiesaldo dit boekjaar bedraagt € 7.019.790. Ten opzichte van het saldo in het boekjaar 2013 (– € 180.710) betekent dit een toename van € 7.200.500. De belangrijkste verklaring hiervoor ligt in de werving

Efficiency kengetallen

20 CARE JAARVERSLAG

KEURMERKEN EN GEDRAGSCODES

CARE Nederland heeft in 2011 de CBF-keur aangevraagd en gekregen. Dit houdt in dat het Centraal Bureau Fondsenwerving CARE Nederland controleert op een aantal criteria:

van een groot meerjarig fonds via de H&M Conscious Foundation dat in dit jaar in een keer is verantwoord en waarvan de projectuitgaven pas de komende drie jaar gaan plaatsvinden.

Efficiency kengetallen De efficiency kengetallen geven een beeld van de efficiency van de organisatie. Het kengetal ‘besteding aan doelstelling als percentage van de totale baten’ wordt sterk beïnvloed door een grote bijdrage van de H&M Conscious Foundation in dit boekjaar. De activiteiten die met deze bijdrage worden gefinancierd staan echter pas gepland voor de komende financiële jaren. Als er geen rekening gehouden wordt met deze bijdrage, dan bedraagt het kengetal 95%.

• • • • •

bestuur beleid fondsenwerving besteding van middelen verslaglegging en verantwoording

Wat betreft fondsenwerving betekent dit dat wij ons houden aan de 25% norm; maximaal 25% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving mag worden besteed aan het werven van nieuwe fondsen over een periode van drie achtereenvolgende jaren. In het afgelopen boekjaar lag het percentage voor CARE Nederland op 6 %. CARE Nederland leeft daarnaast verschillende gedragscodes na, waaronder het verdrag van het Internationale Rode Kruis, de SPHERE- standaarden en de eigen CARE International Code. Ook beschikt CARE Nederland over het ISO 9001-certificaat en worden de regels van Code Wijffels (goed bestuur van Goede Doelenorganisaties) als uitgangspunt gehanteerd.

CARE International Code

Resultaat boekjaar 2014

Besteding aan doelstelling als % van totale baten Besteding aan doelstelling als % van totale lasten Lasten eigen fondsenwerving pas % van baten eigen fondsenwerving Lasten beheer en administratie als % van totale lasten

76% 95% 6% 2%

Resultaat

boekjaar 2013

97% 96% 21% 2%

CARE International en CARE Nederland zijn niet-politieke en nietreligieuze organisaties. Het werk van CARE is gebaseerd op een aantal kernwaarden die door alle landenkantoren en CARE medewerkers wordt onderschreven: • Versterk de weerbaarheid van de mensen voor wie wij werken • Werk met (lokale)partners • Wees transparant en neem je verantwoordelijkheid • Bestrijd alle vormen van discriminatie • Bevorder de vreedzame oplossing van conflicten • Ga voor een duurzaam resultaat CARE JAARVERSLAG 21


2

PROGRAMMA’S & SAMENWERKINGSVERBANDEN 2.1 PROGRAMMA’S CARE Nederland werkt vooral in fragiele contexten, dat wil zeggen in gebieden die te maken hebben met zwak bestuur of die een groot risico lopen op conflicten en/of natuurrampen. De programma’s in deze gebieden vinden sinds 2014 plaats onder het overkoepelende thema Resilience; oftewel het veerkrachtiger maken van gemeenschappen. Een belangrijk speerpunt van CARE Nederland is het verlenen van noodhulp. Vandaar dat dit in veel projecten terug komt. Daarnaast is CARE Nederland sinds 2012 lid van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO/giro555) dat in actie komt bij grote humanitaire rampen. In paragraaf 2.5 leest u meer over de activiteiten van de SHO in het afgelopen boekjaar. Het afgelopen boekjaar heeft het nieuwe programmateam intensief gewerkt aan de nieuwe Resilience strategie, waarbij een aantal kernthema’s zijn benoemd waar CARE Nederland zich de komende tijd op gaat richten: Sociale rechtvaardigheid (social justice; zie paragraaf 2.2), goed bestuur (good governance; zie paragraaf 2.3) en duurzame bestaanszekerheid (sustainable livelihoods; zie paragraaf 2.4). Alle projecten van CARE Nederland richten zich op een of meer van deze thema’s, waarbij binnen ieder project speciale aandacht uitgaat naar de positie van vrouwen en meisjes.

Doelstellingen De belangrijkste programmadoelstellingen voor het boekjaar 2014 waren: • het zo snel en efficiënt mogelijk coördineren van noodhulp bij acute rampen in de focuslanden van CARE Nederland • de effectieve coördinatie van programma’s die het leven en de leefomstandigheden van meer dan twee miljoen personen structureel verbeteren • het garanderen van voldoende fondsen van institutionele donoren voor de uitvoering van lopende en nieuwe programma’s, ter hoogte van €25 miljoen 22 CARE JAARVERSLAG

2.2 SOCIALE RECHTVAARDIGHEID/ SOCIAL JUSTICE Het eerste Resilience-kernthema van CARE Nederland is Sociale Rechtvaardigheid. Sociale rechtvaardigheid houdt in dat CARE Nederland mensen stimuleert om hun potentie te bereiken en bij te dragen aan de ontwikkeling van hun gemeenschap. Ongelijke machtsrelaties en onrechtvaardigheid zijn structurele problemen die bijdragen aan armoede en uitsluiting. Gender ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is één van de meest voorkomende vormen van sociale onrechtvaardigheid. Gender ongelijkheid hangt vaak samen met en versterkt andere vormen van uitsluiting op basis van etniciteit, klasse, leeftijd en religie.

De kernthema’s van CARE Nederland: Sociale Rechtvaardigheid, Goed Bestuur en Duurzame bestaanszekerheid

Het aanpakken van deze problemen vergt een lange termijn oplossing. Een van de belangrijkste doelstellingen is om structurele verbeteringen te bereiken voor achtergestelde groepen. CARE Nederland werkt onder dit thema o.a. aan: • het versterken van de stem van mensen die zijn buitengesloten van besluitvormingsprocessen en geen zeggenschap hebben over zaken die hun leven beïnvloeden • het adresseren van (gender) ongelijkheid • het beïnvloeden van culturele normen die onrechtvaardigheid en geweld tegen vrouwen rechtvaardigen • het beïnvloeden van beleid om buitengesloten groepen (zoals bijvoorbeeld jongeren of bepaalde etnische groepen) te betrekken bij besluitvorming oftewel het ‘inclusiever’ maken van politieke processen CARE JAARVERSLAG 23


• het aangaan van de dialoog binnen gemeenschappen om wederzijds respect te bevorderen • beïnvloeden van beleid en het pleiten voor implementatie van wetgeving die gelijke rechten voor achtergestelde groepen voorop stelt • het veranderen van discriminerende normen en praktijken binnen samenlevingen en het samenwerken met zowel mannen als vrouwen Bij de projecten waarin noodhulp is verleend, is specifieke aandacht besteed aan het toegankelijk maken van voorzieningen voor alle bevolkingsgroepen dan wel zijn de voorzieningen aangepast aan de specifieke behoeften van verschillende groepen (gender-sensitief en cultureel-sensitief).

2.2.1 Rwanda; Sociale Rechtvaardigheid in de Praktijk Rwanda heeft, in vergelijking met andere landen, per hoofd van de bevolking de meeste vrouwen op bestuurlijke posities. Desondanks heeft het land een van de hoogste cijfers voor (seksueel) geweld tegen vrouwen ter wereld; maar liefst twee op de vijf vrouwen (41%) van vijftien jaar en ouder heeft in haar leven te maken (gehad) met (seksueel) geweld. Dit heeft een aantal redenen; traditioneel gezien hebben vrouwen in Rwanda een lage

sociale status. Ook is er een gebrek aan goed bestuur en is er geen beleid voor de bescherming, zorg en ondersteuning van slachtoffers van (seksueel) geweld. Daarbij kent het land extreme armoede, wat vrouwen kwetsbaar maakt en economisch afhankelijk. Als laatste speelt de impact van conflicten een belangrijke rol; veel vrouwen en meisjes hebben hun man of ouders verloren en zijn op de vlucht geslagen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn en vaak fysieke en psychische trauma’s oplopen. CARE Nederland zet door middel van het Umugore Arumvwa project een netwerk op van maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met het onder de aandacht brengen van (seksueel) geweld tegen vrouwen en meisjes bij de daarvoor verantwoordelijke nationale en lokale autoriteiten. Daarnaast spreken ze deze autoriteiten aan op hun verantwoordelijkheid om (seksueel) geweld tegen vrouwen te voorkomen en worden er trainingen gegeven aan gemeenschappen, bestaande uit zowel mannen als vrouwen, om bewustzijn te creëren en gedragsverandering teweeg te brengen. Door dit programma worden de rechten van kwetsbare vrouwen en meisjes beter beschermd en wordt gendergelijkheid onder de aandacht gebracht met als uiteindelijke doel dat kwetsbare vrouwen in Rwanda een leven kunnen leiden zonder de continue dreiging van (seksueel) geweld.

Onder welk thema was CARE Nederland actief?

24 CARE JAARVERSLAG

Samenwerking met (lokale) partners CARE Nederland werkt in dit programma samen met een aantal lokale organisaties: Rwanda Women Network en de Haguruka Association (Association for the defense of women and children’s rights).

CARE JAARVERSLAG 25


OP WEG NAAR MEER GELIJKHEID VOOR VROUWEN EN MANNEN Hagumimana Celestin is een 34 jaar oude boer uit Kivuruga in noord Rwanda. Hij is acht jaar geleden getrouwd en heeft inmiddels vier kinderen. Binnen het Umugore Arumvwa project heeft Hagumimana deelgenomen aan trainingen om zich bewust te worden van gelijke rechten voor mannen en vrouwen en te leren hoe seksueel geweld tegen vrouwen kan worden voorkomen. “Al vanaf het begin van mijn huwelijk, was ik een slechte man,” aldus Hagumimana. “Conform de Rwandese cultuur, beschouwde ik mezelf als de baas in huis en sloeg mijn vrouw regelmatig. Ook zette ik haar soms ‘s nachts buiten de deur met de kinderen. Ik weet nog heel goed dat ik haar een keer zo hard sloeg, dat zij het kind verloor waarvan zij toen zwanger was. Ze had geen zeggenschap in het huishouden en al onze bezittingen beschouwde ik als die van mij.” Hagumimana werd in het kader van het Umugore Arumvwa project via een deur-totdeur campagne over seksueel geweld (tegen vrouwen) benaderd. “De veldwerker van CARE vertelde mij over de negatieve invloed van seksueel geweld tegen vrouwen op ons huishouden en ik besloot de training die zij aanboden, te volgen. “In deze training leerde Hagumimana over hoe de Rwandese traditionele mannencultuur zijn gedrag bepaalde en de relaties binnen zijn gezin beïnvloedde en ook op welke manier hij dit vervolgens kon veranderen. “Ik ben blij dat ik deze training heb kunnen volgen. Ik sla mijn vrouw niet meer en ik zet me nu zelf in om (seksueel) geweld tegen vrouwen in mijn eigen gemeenschap te voorkomen,” aldus Hagumimana Celestin. Naast mannen als Hagumimana worden ook lokale bestuurders getraind om wetgeving voor het voorkomen en bestraffen van (seksueel) geweld tegen vrouwen te handhaven en te ontwikkelen. Met positief resultaat. Steeds meer vrouwen durven melding te maken van (seksueel) geweld. Maar er is nog een lange weg te gaan. “Onze grootste uitdaging is het veranderen van de culturele normen en waarden die al generaties van ouders op kinderen worden overgedragen, maar we zijn op de goede weg,” aldus Kalisa Justin, de dorpssecretaris van Kivuruga.

26 CARE JAARVERSLAG

PROGRAMMA-INFORMATIE Umugore Arumvwa (naar een vrouw wordt geluisterd) Focus: het terugdringen en voorkomen van seksueel geweld tegen vrouwen in Rwanda Doel: 2 miljoen indirect begunstigden Donor: EuropeAid Budget: € 597.779,67 Looptijd: april 2013 – feb 2015

CARE JAARVERSLAG 27


2.3

GOED BESTUUR/ GOOD GOVERNANCE

Het tweede thema waar CARE aan werkt binnen de nieuwe Resilience strategie is ‘Goed Bestuur’ oftewel‘ Good Governance. Goed bestuur houdt in dat bestuurlijke processen in een land op een participatieve, gelegitimeerde, effectieve, efficiënte en transparante manier verlopen. Gebrek aan goed bestuur leidt tot zowel een gebrek aan vertrouwen en onrust tussen burgers onderling als tussen autoriteiten en de burgers. Dit leidt vervolgens weer tot conflict situaties en mogelijke schendingen van mensenrechten en armoede (aangezien de wensen en noden van de bevolking niet aansluiten bij het beleid van de autoriteiten) met alle gevolgen van dien. CARE Nederland werkt onder dit thema aan: • het versterken van maatschappelijke organisaties • het versterken van de capaciteit van de (meest lokale) overheid en andere lokale autoriteiten zoals het versterken van traditionele leiders om samen met de (nieuwe) formele leiders conflicten te helpen oplossen en het faciliteren en versterken van bijvoorbeeld lokale ontwikkelcomité's • het betrekken van voormalig buitengesloten groepen bij bestuurlijke processen, bijvoorbeeld door vrouwen en jongeren mondiger te maken, hen te stimuleren deel te nemen aan maatschappelijke organisaties en te netwerken • het bewegen van autoriteiten om verantwoording af te leggen over hun besluiten • het door ontwikkelen van de scorecard (een sociaal verantwoordingsinstrument); door het trainen van zowel maatschappelijke organisaties als lokale autoriteiten kunnen (lokale) dienstverleners verantwoordelijk worden gehouden voor hun dienstverlening (zoals bijvoorbeeld de distributie van water, het bieden van gezondheidszorg, educatie en juridische diensten) om deze vervolgens te verbeteren

2.3.1 Afghanistan, Jemen en Somalië; Goed Bestuur in de Praktijk Zowel Afghanistan als Jemen en Somalië zijn landen die gekenmerkt worden door grote politieke instabiliteit, langlopende conflicten en geweld. Er is een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En er zijn weinig 28 CARE JAARVERSLAG

kansen voor vrouwen om zich economisch te ontwikkelen. Ook voor de grote groep jongeren is het vaak moeilijk om aan een baan te komen. Door het verbeteren van de economische en sociale positie van zowel vrouwen als jongeren in deze landen, zal er echter meer vrede en stabiliteit komen. Met het project ‘Foundation for Peace’ richt CARE Nederland zich daarom op vredesopbouw, goed bestuur en het verbeteren van de bestaanszekerheid voor met name vrouwen/meisjes en jongeren in het algemeen in Afghanistan, Jemen en Somalië. We trainen o.a. lokale organisaties op het gebied van vredesopbouw en de preventie en hantering van conflicten. Daarnaast promootte CARE Nederland vredesinitiatieven van lokale vredesclubs, werken we aan bewustzijscampagnes en zetten we ons samen met weduwen in om aandacht te vragen voor vrouwenrechten en om misstanden aan te kaarten. Verder zorgt CARE Nederland ervoor dat er een goede vertegenwoordiging is van de belangen van zowel vrouwen als jongeren in lokaal bestuur en helpen we deze groepen bij het vinden van een baan of het opbouwen/verbeteren van hun bestaanszekerheid. Zo trainen we vrouwen en jongeren in kleermakerswerk, het herstellen van computers en telefoons, het maken van gebak, en ondernemersvaardigheden, zetten we spaar- en leen groepen op en verstrekken we startersleningen aan mensen met creatieve ideeen, zodat zij zelfstandig een bedrijfje kunnen starten. Ondanks veel politieke ontwikkelingen het afgelopen jaar in bovengenoemde landen, is er al wel vooruitgang geboekt; gemeenschapsstructuren zijn opgezet, lokale organisaties en jongeren en vrouwen zijn getraind en essentiële gereedschappen en materialen zijn verstrekt bijvoorbeeld voor het opzetten van een eigen bedrijfje. Heel langzaam zijn er dingen aan het veranderen; mensen spreken zich (meer) uit, komen op voor hun rechten en beïnvloeden bestuurlijke processen die voor hen van belang zijn. Maar het allerbelangrijkste is wel dat mensen dankzij dit project aangeven weer hoop te hebben op de toekomst.

CARE Nederland traint jongeren in het herstellen van computers en telefoons

CARE JAARVERSLAG 29


EEN BETER BESTAAN DANKZIJ EEN SPAAR-EN LEENGROEP

2 EEN VOORUITBLIK

Shakiba, een moeder van vier kinderen in Kabul, verloor haar man zeven jaar geleden aan kanker. Sindsdien is het leven voor haar en haar kinderen zwaar. “Niet alleen maakte ik me zorgen over hoe ik mijn vier kinderen in mijn eentje moest opvoeden, maar ook het leven als jonge alleenstaande vrouw in Kabul was moeilijk,” aldus Shakiba. “Ik heb nooit geleerd te lezen en te schrijven en kon geen baan vinden om geld te verdienen. Mijn twee zwagers ondersteunen mij financieel, maar dat is lang niet genoeg om van te leven. Ondanks dat heb ik gelukkig de hoop op een beter leven nooit opgegeven en heb ik mijn oudste zoon naar school kunnen sturen. Nu zit hij in de laatste klas van high school en ben ik erg trots op hem. Vaak dacht ik eraan om voor hem een winkel of eigen bedrijfje op te zetten, maar ik wist niet hoe ik dat financieel voor elkaar moest krijgen.” Gelukkig hoorde ze van de spaar- en leengroep die er bij haar in de buurt met hulp van CARE Nederland werd opgezet en sloot ze zich daarbij aan. Nu moedigt ze anderen in dezelfde situatie aan om ook lid te worden van de groep en samen te gaan sparen. Met het gespaarde geld kunnen ze dan over een tijdje leningen verstrekken. “Als we met z’n allen genoeg geld hebben gespaard, wil ik de groep vragen mij als eerste een lening te geven. Dan kan ik mijn lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan en een winkel of bePROGRAMMA-INFORMATIE drijfje voor mijn zoon opzetten. Verder Foundation for Peace wens ik dat al mijn kinderen naar Focus: Vredesopbouw, goed bestuur en school en de universiteit kunnen gaan, zodat zij een beter leven krijgen dan ik bestaanszekerheid en de zon ook voor ons weer gaat Doel: 78.210 schijnen. Gelukkig heb ik, dankzij de Donor: Ministerie van Buitenlandse Zaken spaar- en leengroep, weer hoop op Budget: € 7.602.035 een betere toekomst voor mij en de Looptijd: juli 2012 – juni 2016 kinderen.” Aldus Shakiba.

30 CARE JAARVERSLAG

CARE JAARVERSLAG 31


2.4 DUURZAME BESTAANSZEKERHEID/ SUSTAINABLE LIVELIHOODS Het derde thema waar CARE Nederland zich op richt is het verhogen van duurzame bestaanszekerheid voor huishoudens oftewel Sustainable Livelihoods. Bestaanszekerheid wordt gezien als ‘duurzaam’ wanneer een huishouden 'adequate en duurzame toegang heeft tot inkomen en middelen om in basis-behoeften te voorzien’. Dit gaat om toegang tot zaken als voedsel, water, medische voorzieningen, opleidingsmogelijkheden, huisvesting, tijd voor participatie van de gemeenschap en sociale integratie.

CARE Nederland werkt onder dit thema o.a. aan: • opzetten van een vroegtijdig waarschuwingssysteem bij rampen, ramppreventie en preventie van conflicten • het verbeteren van kennis en vaardigheden van leefgemeenschappen op het gebied van ramp-preventie en klimaatverandering en het leren omgaan met blootstelling aan gevaren • het verbeteren van het levensonderhoud en het verbeteren van de toegang tot basale diensten als onderdeel van de ontwikkeling van de gemeenschap zoals bijvoorbeeld het bevorderen van de kwaliteit en de diversificatie van de landbouwproductie

“CARE werkt op de moeilijkste plekken in de wereld, met de meest gemotiveerde mensen, om de ergste ellende van oorlog, geweld of natuurrampen op te vangen. Zo’n organisatie verdient structurele steun en daarom ben ik al jaren vaste donateur.” Caroline van der Veeken (donateur)

32 CARE JAARVERSLAG

2.4.1 Ethiopië: Sustainable Livelihoods in de praktijk Ethiopië is het op een na dichtstbevolkte land in Afrika en herbergt een grote diversiteit aan landschappen: van woestijnen in het oosten, tropische bossen in het zuiden en bergen in het noorden en zuidwesten van het land. Helaas is

door ontbossing veel van de oorspronkelijke vegetatie verloren gegaan met o.a. erosie en het verlies van vruchtbare grond als gevolg. In de Afar regio in het noorden van het land leeft het Afar volk, een volk van pastoralisten (rondtrekkende veehouders) die in het droge landschap vooral leven van de opbrengst van hun kuddes geiten. Door de bevolkingsgroei, droogte, en verslechtering van de kwaliteit van de grond is het echter steeds moeilijker voor hen om te overleven. Daarbij zorgt het watergebruik in hoger gelegen gebieden en klimaatverandering ervoor dat periodes van droogte steeds vaker voorkomen en de gevolgen hiervan steeds ernstiger zijn. Wanneer het dan eindelijk regent, wordt de uitgedroogde grond weggespoeld door het krachtige water. Het Afar volk kan daarom steeds moeilijker in haar levensonderhoud voorzien waardoor zij ieder jaar weer afhankelijk zijn van noodhulp. In de Afar regio, werkt CARE in het PfR programma samen met de lokale organisatie ‘Support for Sustainable Development (SSD) en lokale gemeenschappen aan het analyseren van de risico’s die deze gemeenschappen lopen. Daarnaast worden er maatregelen bedacht en uitgevoerd die het risico op, of de impact van een ramp (zoals droogte) verkleinen en worden er comité's opgezet of ondersteund op het gebied van ramppreventie, beheer van weidegronden (om overbegrazing of verwildering te voorkomen) en het beheer en management van natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast ondersteunt CARE/PfR diverse activiteiten die bijdragen aan het vergaren van een inkomen en/of voedselvoorziening, zoals het beheer en herstel van weidegronden, irrigatie, het aanleggen van groentetuinen en het opzetten van spaargroepen voor vrouwen, om zo ook andere middelen van inkomen te genereren. Als laatste worden deze comité's gestimuleerd om in gesprek te blijven met de (lokale) overheid en wordt dezelfde (lokale) overheid gestimuleerd om bovenstaande maatregelen ook toe te passen in andere gebieden.

CARE JAARVERSLAG 33


2

ZELFREDZAAM DOOR ‘PARTNERS FOR RESILIENCE’ (PFR) Kediga Hummed Ibrahim is een 40 jaar oude weduwe en moeder van 7 kinderen. Ze woont in Klintinadersda Kebele, Dewe Woreda, in de Afar Regio. Voordat het PfR programma in Klintinadersda Kebele plaatsvond, had Kediga het als kostwinnaar voor haar gezin erg zwaar. Ze was afhankelijk van de geringe opbrengsten uit haar kleine veehouderij en van het geld dat haar zoon vanuit het naburige land Djibouti haar periodiek toestuurt. Ondersteuning in de vorm van voedselhulp vanuit de overheid was dan ook broodnodig. “Nadat het PfR programma was gestart, werd ik geselecteerd door het Ramppreventie comité om in het kader van het ‘geld voor werk’ programma voor zes maanden aan de slag te gaan als arbeidskracht en te helpen bij het aanleggen van (irrigatie) kanalen. Na deze zes maanden was ik zo enthousiast en gemotiveerd geraakt door de beschikbaarheid van irrigatiewater, dat ik zelf een klein akkerbouwbedrijfje opstartte,” aldus Kediga. Voor het eerst van haar leven verbouwde ze mais, mungboon en sesam met behulp van het irrigatie water. En met succes. Want, ze heeft inmiddels geoogst en een deel daarvan kunnen verkopen op de markt. “De toekomst voor mij en mijn gezin ziet er nu veel rooskleuriger uit. Dankzij het PfR programma kon ik beschikken over irrigatiewater, ossen om te ploegen, handgereedschap en zaden en heb ik inmiddels genoeg verbouwd om een kleine voedselvoorraad aan te leggen als overbrugging voor slechte tijden. Daarnaast kan ik ook mijn familie helpen met voedsel en verkoop ik een deel van de oogst op de markt,” aldus Kediga.

34 CARE JAARVERSLAG

PROGRAMMA-INFORMATIE Partners for Resilience ( PfR) Focus: ramppreventie, klimaatadaptatie, management en beheer van ecosystemen Doel: 46.321 direct begunstigden Donor: MinBuZA Budget: € 6.344.256 Looptijd: jan 2011 – jan 2015

CARE JAARVERSLAG 35


2.5 SAMENWERKINGSVERBANDEN Naast de eigen programma activiteiten via de CARE landenkantoren is CARE Nederland ook actief binnen een aantal consortia, samenwerkingsverbanden, werkgroepen en platforms: Consortia ➊ Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR); een samenwerkingsverband van CARE Nederland, ZOA Vluchtelingenzorg, Save the Children en Healthnet TPO. Het consortium heeft als doel om gezamenlijk bij te dragen aan de wederopbouw in zes (post) conflictlanden in Afrika: Burundi, de Democratische Republiek Congo, Liberia, Soedan, Zuid-Soedan en Oeganda en wordt gefinancierd door fondsen uit het Medefinancieringsstelsel (MFS II) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zie ook pagina 51 ➋ Partners for Resilience (PfR); dit consortium wordt naast CARE Nederland gevormd door het Nederlandse

34%

Rode Kruis, Cordaid, Wetlands International en het Klimaatcentrum van het Internationale Rode Kruis. Het voert gezamenlijk projecten en programma’s uit op het gebied van Ramppreventie, klimaatadaptatie (CCA) en beheer en herstel van ecosystemen (EMR) in Guatemala, Nicaragua, Mali, Ethiopië, Oeganda, Kenia, India, Indonesië en de Filipijnen. Ook PfR wordt gefinancierd door fondsen uit het Medefinancieringsstelsel (MFS II) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zie ook pagina 51. ➌ Peace under Construction (PuC); een wederopbouwproject in Zuid Soedan en Burundi waarvoor The Hague Academy for Local Governance en radio La Benevolencija zijn gecontracteerd. PuC werkt aan het versterken van bestuur op het gebied van veiligheid en mensenrechten en werkt daarnaast aan het verbeteren van de sociaal economische vooruitzichten van jongeren en vrouwen in Burundi en Zuid Soedan.

Waar in de wereld was CARE Nederland in boekjaar 2014 actief

36 CARE JAARVERSLAG

14% 3% PACIFIC

MIDDEN OOSTEN

AZIE

AFRIKA

14%

LATIJNS AMERIKA

28%

Platforms, werkgroepen en samenwerkingsverbanden CARE Nederland participeert binnen Nederland verder in de volgende platforms, werkgroepen en samenwerkingsverbanden: Afghanistan platform, ACT Alliance, Burundi platform, Congo platform, Knowledge Platform Security & Rule of Law (Reconstruction Tender Working Group), Het Schokland akkoord, Netherlands Water Partnership, Humanity House, Partos (branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van internationale samenwerking), Platform Humanitaire Actie (PHA), WO=MEN en Zuid-Soedan platform. Internationaal wordt onder andere samengewerkt met International Gender Network, DRR platform (Disaster Risk Reduction) en PECCN (het klimaatcentrum van CARE International in Denemarken). Samenwerkende hulporganisaties (SHO) Ook is CARE Nederland sinds december 2012 lid van de SHO. De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties is

een samenwerkingsverband van 11 Nederlandse hulporganisaties. Bij grote humanitaire rampen werft de SHO gezamenlijk fondsen voor hulpverlening aan de slachtoffers van de betreffende ramp bij het Nederlandse publiek. Naast het werven van zoveel mogelijk steun en fondsen informeren de SHO deelnemers het Nederlandse publiek over de ramp en leggen ze verantwoording af over de bestedingen van de opbrengsten uit de nationale acties. In het boekjaar 2014 kwam de SHO in actie voor hulp aan de Filipijnse slachtoffers van de tyfoon Haiyan, waarvoor gezamenlijk actie werd gevoerd. De opbrengst van deze actie was 36 miljoen euro. Met haar deel van opbrengsten van deze actie heeft CARE Nederland programma’s gefinancierd ten behoeve van hulp aan de Filipijnse slachtoffers. Daarnaast werd ook actie gevoerd voor de humanitaire ramp in Syrië, waarvoor ruim 5 miljoen werd opgehaald. CARE Nederland heeft als onderdeel van deze actie twee noodhulp projecten uitgevoerd. CARE JAARVERSLAG 37


2.6 Programma-overzicht: In onderstaand overzicht staan alle projecten van CARE Nederland per kernthema weergegeven: Land(en) 1 2 3 4 5 6

Afrika Burundi DR Congo DR Congo DR Congo DR Congo Liberia

7 8 9 10 11 12 13

Liberia Madagascar Madagascar Rwanda Sierra Leone Somalië Somalië

14 15 16

Somalië Somalië Somalië

17 18 19

Somalië Somalië Zuid-Soedan en Soedan

20

26

Oeganda Latijns-Amerika Cuba Haïti Midden Oosten Syrië Egypte, Jordanië, Jemen Jordanië Azië Indonesië

27 28 29 30 31

Indonesië Filipijnen Filipijnen Pakistan Filipijnen

21 22 23 24 25

Project

Focus

Kernthema

Biraturaba UMOJA-III Bikonzi ya bana kin UMOJA+ top up Ujasiri Community Empowerment and Collaborative Action for Change Urban/Peri-Urban Agriculture (UPAP) ASARA AINA Umugore Arumvwa ("A women is listened to") COME IN Waxbarashada Waa Iftiin ("Education is light") Hormarinta Elmiga ("Education for empowerment through cohesive and harmonised system") EECHS NRM MDG Consortium Puntland Water Facility Puntland Diriswanaag II

Seksuele voorlichting, moeder- en kindzorg en gezinsplanning Noodhulp (onderdak, ramppreventie en bestaanszekerheid) Goed bestuur Noodhulp (onderdak, ramppreventie en bescherming) Noodhulp ( voedselzekerheid,veiligheid en weerbaarheid) Goed bestuur

Sociale Rechtvaardigheid Duurzame Bestaanszekerheid Goed bestuur Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid

2.800.000,00 810.869,00 709.628,86 309.057,00 1.155.201,00 500.000,00

MinBuZa MinBuZa EuropeAid MinBuZa ECHO EuropeAid

6450 22.800 200.000 337.443 178.756 370.000

jan 2014 - jan 2017 juni 2013 - mrt 2014 feb 2013 - feb 2016 juli 2011 - juni 2013 juni 2012 - aug. 2013 nov 2011 - nov 2014

Duurzame bestaanszekerheid Duurzame bestaanszekerheid Duurzame bestaanszekerheid Sexueel gerelateerd geweld Duurzame bestaanszekerheid Onderwijs Onderwijs

Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid Sociale Rechtvaardigheid Sociale Rechtvaardigheid Goed bestuur Duurzame Bestaanszekerheid

1.766.666,00 2.749.325,00 1.693.501,00 597.779,67 760.000,40 7.583.332,50 3.315.700,00

EuropeAId EuropeAid EuropeAid EuropeAid EuropeAid EuropeAid EuropeAid

4.000 25.000 80.000 754 150.000 33.885 7.887

dec 2009 - sept 2013 dec 2013 - juni 2017 juli 2012 - juli 2015 mrt 2013 - mrt 2015 aug 2012 - aug 2015 nov 2012 - nov 2015 nov 2012 - sept 2016

Beheer en herstel van ecosystemen Water en sanitatie Noodhulp (voedselzekerheid, hulp bij het voorzien in eigen levensonderhoud, bescherming) Noodhulp (voedselzekerheid, bestaanszekerheid, water en sanitatie) Bestaanszekerheid en gender-gelijkheid Noodhulp (bestaanszekerheid, gezondheidszorg, water en sanitatie)

Goed bestuur Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid

8.000.000,00 3.400.004,00 430.001,00

EuropeAid EuropeAid MinBuZa

16.562 85.000 13.438

feb 2013 - feb 2016 juli 2011 - juli 2015 juni 2013 - feb 2014

Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid

3.003.035,00 2.260.000,00 608.000,00

ECHO EuropeAid MinBuZa

50.106 6.618 258.898

mei 2013 - juli 2014 nov 2013 - mei 2016 juli 2013 - juli 2014

Bestaanszekerheid

Duurzame Bestaanszekerheid

50.277,29

1.050

juni 2013 - sept 2016

Seismic risk Kafou en Avan! - LRRD in Haiti

Ramppreventie, voorbereiding op rampen Noodhulp (onderdak, bestaanszekerheid en ramppreventie)

Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid

348.902,00 2.579.773,00

ECHO EuropeAid

24.090 10.000

juni 2013 - dec 2014 jan 2013 - jan 2017

Water and sanitation for IDP's WESAL Emergency Assistance to dispaced Syrian people

Noodhulp Goed bestuur Noodhulp

Sociale Rechtvaardigheid Goed bestuur Sociale Rechtvaardigheid

203.408,01 1.191.462,00 174.256,58

SHO EuropeAid SHO/CARE NL

37.324 12.555 11.000

april 2013 - sept 2013 mrt 2013 - juni 2016 april 2013 - sept 2013

Climate proof disaster risk reduction project in the Partners for Resilience alliance AID SUBU BOPHA II DRR Nowshera (DIPECHO) ER Consortium - Haiyan (DFID)

Ramppreventie/klimaatadaptie/beheer en herstel van ecosystemen

Duurzame Bestaanszekerheid

370.550,00

AXA

10.000

juli 2012 - juli 2017

Ramppreventie, voorbereiding op rampen Ramppreventie, voorbereiding op rampen Noodhulp Ramppreventie, voorbereiding op rampen Noodhulp (onderdak, voedselhulp)

Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid

75.395,00 434.376,00 2.262.037,00 542.414,00 584.426,00

ECHO ECHO ECHO ECHO CARE UK

23.000 28.000 54.000 32.000 50.000

juli 2012 - jan 2014 juni 2012 - dec 2013 maart 201 - dec 2014 mrt 2013 - sept 2014 nov 2013 - feb 2014

ELRRP TSR II - Towards Self reliance II SERELIR II (Sudan Emeregency Response and Early Livelihood Recovery) AgriSkills4You

Budget

Donor

ICCO Uganda

Aantal bereikte / doelgroep

Looptijd

*CARE Nederland hanteert bij het berekenen van het aantal begunstigden waarvan de levensomstandigheden duurzaam zijn verbeterd de directe methode, aangezien dit de meest zuivere aantallen oplevert.

38 CARE JAARVERSLAG

CARE JAARVERSLAG 39


Vervolg: Programma-overzicht: In onderstaand overzicht staan alle projecten van CARE Nederland per kernthema weergegeven: Land(en) 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42

vervolg: Azië Filipijnen Filipijnen Filipijnen Filipijnen Pacific Vanuatu Divers ( meerdere continenten) Soedan, Zuid-Soedan, Burundi, DR Congo & Liberia Filipijnen, Indonesië , Ethiopië , Oeganda, Mali, Guatemala, Nicaragua Guatemala, Peru, Sierra Leone, Zambia, Burundi, Jordanië, Sri Lanka, Nepal Bolivia, Ecuador, Peru, Brazilië Zuid-Soedan, Burundi Somalië, Jemen, Afghanistan

Project

Focus

Kernthema

Bohol Response SHO Haiyan Philippines ER Consortium - Haiyan ER consortium Haiyan II (ECHO)

Noodhulp (onderdak, bestaanszekerheid) Noodhulp (onderdak, bestaanszekerheid ramppreventie) Noodhulp (onderdak, bestaanszekerheid ramppreventie) Noodhulp (onderdak, bestaanszekerheid ramppreventie)

Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid Duurzame Bestaanszekerheid

275.000,53 2.600.000,00 641.761,61 1.646.091,00

ECHO SHO ECHO ECHO

50.600 20.775 12.750 43.500

okt 2013 - aug 2014 nov 2013 - nov 2015 nov 2013 - feb 2014 jan 2014 - jan 2015

Yumi Redi 2 (DIPECHO)

Ramppreventie, voorbereiding op rampen

Duurzame Bestaanszekerheid

411.764,00

ECHO

18.992

april 2013 - sept 2014

Post-Conflict Peacebuilding Consortium MFS II

Duurzame bestaanszekerheid

Goed bestuur

13.491.880,50

MinBuZa

90.000

jan 2011 - jan 2016

Partners for Resilience - Climate smart DRR (MFS II)

Ramppreventie, voorbereiding op rampen

Duurzame Bestaanszekerheid

6.344.257,00

MinBuZa

46.321

jan. 2011 - jan 2016

HMCF Flagship Program

Women empowerment

Sociale Rechtvaardigheid

6.820.560,00

H&M Conscious Foundation

100.000

feb. 2014 - feb 2017

DIPECHO SA Multicountry

Ramppreventie, voorbereiding op rampen

Duurzame Bestaanszekerheid

1.099.353,89

ECHO

17.655

april 2013 - sept 2014

Peace under Construction- PUC Foundation for Peace - YAS

Vredesopbouw inclusief bestuur en bestaanszekerheid Vredesopbouw inclusief bestuur en bestaanszekerheid

Goed bestuur Goed bestuur

2.014.923,00 2.092.918,00

MinBuZa MinBuZa

16.674 29.800

juli 2012 - juli 2016 juli 2012 - juli 2016

Budget

88.707.886,84

Donor

Totaal aantal direct begunstigden

Aantal bereikte / doelgroep

Looptijd

2.587.683

*CARE Nederland hanteert bij het berekenen van het aantal begunstigden waarvan de levensomstandigheden duurzaam zijn verbeterd de directe methode, aangezien dit de meest zuivere aantallen oplevert.

40 CARE JAARVERSLAG

CARE JAARVERSLAG 41


3

VOORLICHTING & COMMUNICATIE 3.1 INLEIDING Voorlichting en communicatie spelen beide een wezenlijke rol bij het informeren van de Nederlandse bevolking over (de oorzaken van) conflicten en rampen in de wereld, en de wijze waarop CARE Nederland de mensen steunt bij de wederopbouw. Dit is een van onze statutaire doelstellingen en vandaar van essentieel belang.

3.2 DOELSTELLING Door middel van het geven van voorlichting willen we onze doelgroep binnen het Nederlandse publiek meer inzicht geven in de voor ons wezenlijke thema’s zoals sociale rechtvaardigheid, goed bestuur, noodhulp, de positie van vrouwen en meisjes en duurzame bestaanszekerheid met als doel dat zij deze thema’s van groot/ groter belang gaan vinden.

3.3 DOELGROEPEN Binnen het Nederlands publiek richten we onze voorlichting in eerste instantie op doelgroepen die het gedachtengoed van CARE onderschrijven. Dit zijn de wereldburgers en de maatschappelijk betrokkenen (conform profielen GfK) zoals onze huidige donateurs. Daarnaast richten we ons op mediarelaties, het bedrijfsleven, en de Nederlandse en Europese overheid.

3.4 MIDDELENMIX Om de voorlichting- en communicatiedoelstellingen te bereiken zijn er in het boekjaar 2014 onder andere de volgende activiteiten ontplooid: ➊ de online blog Whocares is live gegaan ➋ PR en mediastrategie is ontwikkeld en in gang gezet ➌ er is een nieuwe website voor CARE Nederland ontwikkeld ➍ deelname aan het tv programma Reisadvies Negatief ➎ het vergroten van onze activiteiten op social media ➏ deelname aan de SHO actie voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan op de Filipijnen ➐ diverse publicaties

42 CARE JAARVERSLAG

Blog Whocares is opgestart In maart 2014 is de blog whocares.me officieel gelanceerd. Whocares is een netwerk voor mensen die het verschil willen maken. Op whocares.me staan positieve verhalen van de meest inspirerende initiatieven en projecten gericht op het helpen van mensen in moeilijke omstandigheden. Verhalen van local heroes wereldwijd staan hierbij centraal.Tevens zijn er samenwerkingsverbanden gesloten met partners zoals Magazine 360, Fairfood, en What Design Can Do. De doelstelling voor het eerste jaar is om bereik op te bouwen, aan het einde van het afgelopen boekjaar bezochten gemiddeld 6.000 mensen per maand Whocares, en ook op Facebook heeft de blog inmiddels 1.900 volgers. Focus in het volgend boekjaar is om meer samenwerkingen aan te gaan met partnernetwerken om nog meer bereik te genereren. Tevens zal CARE nog zichtbaarder worden op het blog om de Whocares volgers kennis te laten maken met het werk van CARE.

xxxxxx Whocares.me is een netwerk van mensen die het verschil willen maken; met positieve verhalen over inspirerende projecten gericht op het helpen van mensen in moeilijke omstandigheden

PR en media strategie is ontwikkeld en opgestart CARE had tot aan boekjaar 2014 weinig bestaande perscontacten Dit boekjaar heeft CARE een persstrategie ontwikkeld, zijn woordvoerders aangesteld, en is een persnetwerk ontwikkeld. Deze proactieve persstrategie heeft geleid tot diverse plaatsingen in zowel online als print media. Doelstelling dit jaar was om minimaal 6 free publicity plaatsingen te genereren, dit aantal is zeer ruim overtroffen. In totaal hebben we 148 plaatsingen gegenereerd met een bereik van meer dan 7 miljoen mensen.

CARE JAARVERSLAG 43


Hierbij een overzicht van de gegenereerde media aandacht: • De Dear world fotocampagne over ‘gewone’ mensen in Syrië werd geplaatst in Metro en online op RTL nieuws, Volkskrant, Parool en Trouw • noodhulpcoördinatoren van CARE zijn over de Filipijnen geïnterviewd door de Volkskrant en Algemeen Dagblad, en bij de NOS op Radio 2, Omroep Max, BNR en vele andere media • Diverse artikelen over Syrische vluchtelingen verschenen in de landelijke dagbladen (print en/of online) en op diverse nieuwssites • Er was aandacht voor de cholera uitbraak en seksueel geweld in Zuid Soedan in diverse online en offline kranten • De Top over het tegengaan van seksueel geweld in Londen leverde interviews op met CARE medewerkers in NOS op 3, met het Oog op morgen, Radio 1, Volkskrant, Trouw, regionale dagbladen, en vele andere media • Diverse blogs van mensen uit Gaza over hun ervaringen in het strijdgeweld werden geplaatst in de Volkskrant en Trouw Lancering nieuwe website In 2014 heeft CARE Nederland een nieuwe website gelanceerd die meer in lijn is met de nieuwe positionering. Het aantal website bezoekers is hiermee van een gemiddelde van 3.833 unieke bezoekers per maand in boekjaar 2013 gestegen naar een gemiddelde van 6.717 unieke bezoekers per maand in boekjaar 2014. Deelname aan het tv programma Reisadvies Negatief Reisadvies Negatief is een tv programma van de publieke omroep waarin presentator Sander de Kramer landen bezoekt waar de gemiddelde toerist zich over het

44 CARE JAARVERSLAG

algemeen niet laat zien. Voor Reisadvies Negatief heeft CARE Nederland een reis naar de Filipijnen gemaakt; een land waar het leven hard is en veel mensen in extreme armoede leven. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de vele (extreme) natuurrampen die hier plaatsvinden. Sander ging samen met CARE Nederland bekijken wat CARE Nederland doet om de levensomstandigheden van deze mensen te verbeteren. Hiermee werden in totaal 2.255.387 mensen bereikt. Het vergroten van onze activiteiten op social media Op social media heeft CARE Nederland haar bereik ten opzichte van het vorige boekjaar met 75% vergroot; 2.358 mensen volgens ons op dit moment op social media ten opzichte van 1.349 een jaar geleden. SHO deelname Op 8 november 2013 werd de hele wereld opgeschrikt door de immense schade die tyfoon Haiyan in de Filipijnen veroorzaakte. Op het gebied van communicatie heeft CARE zich, als lid van de SHO, zeer actief ingezet om fondsen te werven en te communiceren over alle hulpverleningsactiviteiten in de Filipijnen. Hoogepunt was de nationale inzamelingsactiedag op 18 november. De eindstand van deze dag was ruim 18 miljoen euro. In diverse kranten zijn interviews geplaatst met hulpverleners van CARE over de voortgang van de hulpactiviteiten. Publicaties In het boekjaar 2014 heeft CARE Nederland de volgende publicaties uitgegeven: • het jaarverslag • maandelijkse online nieuwsbrieven

CARE JAARVERSLAG 45


4

ADVOCACY CARE Nederland streeft ernaar de positie van mensen die getroffen zijn door natuurrampen en conflicten te verbeteren en de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid aan te pakken. Met lobby en advocacy activiteiten wil CARE Nederland daarom bijdragen aan een verbetering van het beleid en de praktijken van overheden, bedrijfsleven en de samenleving op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau en dan met name op de drie programmathema’s sociale rechtvaardigheid, goed bestuur en duurzame bestaanszekerheid.

4.1 DOELSTELLING Advocacy is een integraal onderdeel van alle programma’s van CARE Nederland. In de eerste plaats wil CARE Nederland mensen die in fragiele- of conflictsituaties leven bewust maken van hun rechten, hen in staat stellen om hun belangen kenbaar te maken en beleidsmakers ter verantwoording te roepen. CARE Nederland traint daarom bijvoorbeeld lokale (gemeenschaps-)organisaties, zodat zij beter kunnen opkomen voor de rechten van de lokale bevolking. Daarnaast helpt CARE Nederland bij het opzetten van verantwoordingsmechanismen, en het faciliteren van een dialoog tussen lokale gemeenschappen en overheden. Daarnaast wil CARE Nederland bijdragen aan de belangenbehartiging van de lokale gemeenschappen die getroffen zijn door natuurrampen en conflicten door voor hen relevante beleidsmaatregelen en standpunten te bepleiten op Nederlands, Europees en internationaal niveau. In Nederland voert CARE Nederland – vaak samen met andere ngo's - een beleidsdialoog met het Ministerie van Buitenlandse Zaken over onderwerpen zoals het fragiele statenbeleid, humanitaire hulp (samen met de organisaties van het Platform Humanitaire Actie), en de rol en positie van vrouwen in conflictgebieden (samen met organisaties van het WO=MEN Dutch Gender Network). Door gezamenlijk op te trekken met andere CARE leden, en andere internationale maatschappelijke organisaties, kan CARE Nederland bovendien een stem laten horen in bijvoorbeeld VN processen met betrekking tot de positie en de veiligheid van vrouwen in conflictsituaties. 46 CARE JAARVERSLAG

4.2 DOELGROEPEN Voor wat betreft het versterken van de lokale advocacy capaciteit in de programmalanden richt CARE Nederland zich op landenkantoren en de lokale partners en gemeenschapsorganisaties met wie zij werken. De advocacy die integraal deel uitmaakt van de programma’s richt zich voornamelijk op lokale en/of nationale overheden van de programmalanden, religieuze leiders en maatschappelijke organisaties. Voor wat betreft het beïnvloeden en monitoren van beleid op nationaal en internationaal niveau richten we ons op de volgende doelgroepen: • beleidsmakers van met name het Ministerie van Buitenlandse Zaken • politieke partijen inclusief de leden van de Tweede Kamer • andere ngo's en onderzoeksinstituten

4.3 MIDDELENMIX

CARE Nederland streeft ernaar de positie van mensen die getroffen zijn door natuurrampen en conflicten te verbeteren en de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid aan te pakken

In het boekjaar 2014 is er door CARE Nederland op diverse manieren geprobeerd relevant Nederlands en internationaal beleid op een positieve manier te beïnvloeden: • het schrijven van notities, emails en brieven • het schrijven van schaduwrapportages en policy briefs • het voeren van gesprekken en consultaties • het deelnemen aan diverse platforms • het zelf (mede) organiseren van symposia • het laten uitvoeren van onafhankelijk onderzoek • het bezoeken/deelnemen aan congressen en symposia waar politiek, overheid, ngo's en academici gezamenlijk discussiëren.

CARE JAARVERSLAG 47


4 .4 HOOGTEPUNTEN IN HET BOEKJAAR 2014 In het najaar van 2013 heeft CARE Nederland, in samenwerking met haar partners van het Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR, bestaande uit CARE Nederland, HealthNet TPO, Save the Children en ZOA), het rapport ‘Fragility by Choice’ en een hierop gebaseerde Policy Brief gepubliceerd. Het rapport beschrijft de bevindingen van een onderzoek dat DCR heeft laten uitvoeren in Burundi, Noord-Oeganda en Zuid Soedan naar de rol van lokale maatschappelijke organisaties in de wederopbouwfase van fragiele, door conflict getroffen landen. In de Policy Brief doen CARE Nederland en haar DCR-partners beleidsaanbevelingen aan met name de Nederlandse overheid om zo een bijdrage te leveren aan een effectief fragiele statenbeleid. Het door DCR georganiseerde Symposium ‘Fragility by Choice’ op 5 november 2013, bood aan ngo's, beleidsmakers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, academici en parlementariërs de gelegenheid om met elkaar in debat te gaan over de uitkomsten van het onderzoek en de beleidsaanbevelingen. Onderzoek en symposium werden beide opgepikt door de media, met artikelen in dagblad Trouw, en op de Vice Versa website. Het afgelopen jaar heeft CARE Nederland ook, namens DCR, geparticipeerd in de Transatlantic Civil Society Dialogue. Dit platform van Europese en Amerikaanse ngo's en beleidsmakers heeft aanbevelingen gedaan op het gebied van transatlantische samenwerking in beleid ten aanzien van fragiele staten, en hiermee vervolgens het debat tijdens de EU-US High Level Development Dialogue kunnen beïnvloeden. De aanbevelingen richten zich op de aanpak van sociaal-economische grondoorzaken van conflict en fragiliteit; de implementatie van de New Deal on Fragile States, en de conflictpreventie doelstellingen in de post-2015 ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties.

48 CARE JAARVERSLAG

In december 2013 heeft CARE Nederland het Nederland Actieplan 1325 (NAP1325) over vrouwen in conflictgebieden ondertekend. Het NAP1325 is een samenwerkingsverband tussen verschillende ministeries, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, en legt afspraken vast over hoe Nederland resolutie 1325 over ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR1315) uitvoert. Tijdens het jaarlijkse publieksevenement van het NAP1325 leidde CARE Nederland, samen met Peace Brigades International, een workshop over een integrale aanpak van preventie van geweld tegen vrouwen, bescherming van vrouwen, en participatie van vrouwen in vredesprocessen. CARE Nederland heeft het afgelopen jaar, samen met haar partners van het WO=MEN Gender Network, actief geparticipeerd in de beleidsdialoog met het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse inzet om de positie van vrouwen in conflictgebieden te verbeteren; enerzijds door hen meer kansen te bieden te participeren in vredesprocessen en anderzijds door hen beter te beschermen tegen (gender-gerelateerd) geweld. De jaarlijkse schaduwrapportage over de implementatie van VNVR 1325 van het Global Network of Women Peacebuilders, waaraan CARE Nederland heeft meegeschreven, vormde een belangrijke input in deze beleidsdialoog. In het kader van het versterken van lokale advocacy capaciteit heeft de Advocacy werkgroep van DCR een Advocacy Capacity Assessment Tool (ACAT) ontwikkeld, die gebruikt kan worden door de CARE landenkantoren en lokale partnerorganisaties om hun eigen lobby en advocacy capaciteiten in kaart te brengen. In Liberia, DR Congo, Oeganda, Soedan en Burundi is dit instrument al gebruikt om een beter zicht te krijgen op de eigen sterktes en zwaktes en te komen tot een verbeterplan.

CARE JAARVERSLAG 49


5

FONDSENWERVING De programma’s van CARE Nederland kunnen alleen worden uitgevoerd dankzij financiering van institutionele donoren, de opbrengsten uit particuliere fondsenwerving en bijdragen van corporate relaties en partners. In dit hoofdstuk volgt een overzicht van onze belangrijkste inkomstenbronnen in het afgelopen boekjaar en een korte toelichting hierop.

5.1

INSTITUTIONELE DONOREN

De belangrijkste institutionele donoren voor CARE Nederland waren het afgelopen boekjaar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie.

5.1.1 Ministerie van Buitenlandse Zaken In het boekjaar 2014 was het ministerie van Buitenlandse Zaken als geheel de grootste donor van CARE Nederland met een bedrag van 9.694.656 euro. Met het geld van het ministerie zijn in het afgelopen jaar programma’s gefinancierd in Burundi, Soedan, Zuid Soedan, DR Congo, Oeganda, Liberia, Afghanistan, Somalië, Jemen, Guatemala, Nicaragua, Mali, Ethiopië, Indonesië en de Filipijnen. Hieronder een korte uiteenzetting van de diverse financieringskanalen die onder het ministerie van Buitenlandse Zaken vallen:

MFS II In het boekjaar 2014 voerde CARE Nederland een aantal lopende wederopbouwprogramma’s uit die zijn gefinancierd door eerdere bijdragen uit het Medefinancieringsprogramma (MFS II) van de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het kader van het MFS II programma neemt CARE Nederland deel aan twee samenwerkingsverbanden; het Dutch Consortium voor Rehabilitation (DCR), met ZOA, Healthnet TPO en Save the Children; en het samenwerkingsverband Partners for Resilience (PfR), met Nederlandse Rode Kruis, Cordaid, Wetlands International en het Klimaatcentrum van het Internationale Rode Kruis. Zie ook pagina 38. Het Medefinancieringsprogramma is bedoeld voor particuliere organisaties en richt zich naast armoedebestrijding, ook op maatschappijopbouw en beleidsbeïnvloeding. 50 50 CARE CARE JAARVERSLAG JAARVERSLAG

DSH Daarnaast heeft CARE Nederland bijdragen ontvangen van de Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp (DSH) dat het bevorderen van effectievere beleidsvorming en –uitvoering op het gebied van stabiliteit en fragiliteit, vredesopbouw, humanitaire hulp en goed bestuur tot doelstelling heeft en zijn het Ministerie van Buitenlandse Zaken en CARE Nederland het afgelopen boekjaar een Strategisch Partnerschap aangegaan in het kader van Chronische Crises. In het kader hiervan voert CARE Nederland een programma uit in de Hoorn van Afrika, Somalië en Soedan.

Reconstruction Grants In het afgelopen boekjaar voerde CARE Nederland inmiddels voor het tweede jaar twee programma’s uit die zijn gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van de ‘Reconstruction Tender’. Die programma’s zijn ‘Peace Under Construction’ (PUC) en ‘Foundation for Peace’ (FFP).

Ambassade/Delegaties De Nederlandse Ambassade in Burundi financiert het Biraturaba programma dat CARE Nederland samen met de Stichting Rutgers WPF uitvoert.

5.1.2 Europese Commissie De Europese Unie is een van de grootste donoren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking ter wereld. Voor CARE Nederland was de Europese Commissie in het afgelopen boekjaar de op een na grootste donor met een totaal bedrag van 7.390.568 euro. De gelden van de Europese Commissie worden via twee kanalen verdeeld, namelijk via EuropeAid en Directoraat- Generaal voor Humanitaire Hulp (ECHO).

EuropeAid EuropeAid is de afdeling van de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor het bieden van structurele hulp buiten de Europese Unie. De doelen van EuropeAid zijn het verminderen van armoede, het voorkomen van conflictsituaties en het versterken van kwetsbare samenlevingen. Het afgelopen boekjaar was EuropeAid een belangrijke donor voor CARE Nederland. Met geld van EuropeAid zijn in CARE JAARVERSLAG 51


het afgelopen boekjaar programma’s gefinancierd in Soedan, Haïti, DR Congo, Liberia, Madagaskar, Rwanda, Sierra Leone en Somalië. ECHO ECHO verleent noodhulp aan alle slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten buiten de EU, ongeacht ras, religie of politieke overtuiging. ECHO zorgt voor: • bescherming van burgers • het verlenen van voedsel en hulp aan ontheemden • het ondersteunen van maatregelen ter verbetering van de paraatheid voor rampen en herstelmaatregelen ECHO werkt hierin samen met een aantal partner ngo's, zoals CARE Nederland, waarmee zij een kader partnerovereenkomst hebben ondertekend. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er aan strenge kwaliteitseisen worden voldaan. Met het geld van ECHO zijn in het afgelopen jaar programma’s gefinancierd in Somalië, de Filipijnen, Pakistan, Indonesië,Cuba,Vanuatu, Bolivia, Ecuador, Peru, Colombia en Brazilië.

“The H&M Conscious Foundation is proud to announce CARE to drive one of our programs for change. Together we will invest in actions to empower women in developing countries economically, as we are convinced it is a catalyst for positive change.”

5.2 PARTICULIERE DONATEURS Het aantal particuliere donateurs bedroeg eind boekjaar 2014 ruim 46.000. Bijna 7.500 particulieren werden in het afgelopen boekjaar Karl-Johan Persson (CEO H&M and board donateur van CARE member of the H&M Conscious Foundation) via straatwerving, Door2Doorwerving, de website, telemarketing, google grants, App (Whydonate) sms en diverse andere online kanalen. De digitale kanalen waren dit boekjaar voor wat betreft de werving van nieuwe donateurs erg succesvol.

52 CARE JAARVERSLAG

Behoud & loyalty De communicatie met bestaande donateurs is in het boekjaar verbeterd door o.a. het verstrekken van een maandelijkse nieuwsbrief waarin ze op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen en projecten binnen CARE Nederland. Daarnaast krijgen nieuwe donateurs het eerste jaar extra thematische nieuwsbrieven over onder anderen geboekte resultaten en verhalen uit het veld. De donateurs die na een jaar nog steeds donateur zijn, ontvangen een ‘bedankt ansichtkaart’. Het verwerken van telefonische opzeggers is uitbesteed aan een Telemarketingbureau. Nieuw is de inzet van ‘SKIP-sms’. Met een abonnement kunnen de donateurs flexibel doneren. De donateur bepaalt per maand of hij/zij wil doneren of liever een maand wil overslaan. Klachten en donateurservice In het afgelopen jaar zijn er 11 klachten binnengekomen. Deze zijn allen naar tevredenheid afgehandeld. Bij opmerkingen en klachten kunnen donateurs tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met onze donateurservice, of een mail sturen aan care@carenederland.org. Alle info hieromtrent staat vermeld op onze website. 5.3 CORPORATE RELATIES EN PARTNERS Corporate relaties CARE Nederland werkt nauw samen met het bedrijfsleven vanuit de overtuiging dat het bedrijfsleven een sleutelrol kan spelen in de sociaal economische ontwikkeling van de allerarmsten; de belangrijkste doelgroep van CARE. Doel hierbij is om partnerships aan te gaan met bedrijven die qua doel, sociale waarden en/of merkessentie bij CARE Nederland passen en die dezelfde ideeën hebben over het komen tot oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke problemen (zoals armoede en klimaatverandering). Het uitgangspunt hierbij is het principe ‘creating shared value’ oftewel samenwerking die voor beide partijen waardevol is en toegevoegde waarde biedt. Ploum, Lodder en Princen advocaten In het afgelopen boekjaar is de relatie tussen het Rotterdamse advocaten- en notarissenkantoor Ploum, Lodder en Princen en CARE Nederland verder uitgebouwd. Medewerkers van Ploum, Lodder en Princen hebben met hun deelname aan

CARE’s London to Paris Challenge fondsen geworven voor CARE Nederland. Ook in het nieuwe boekjaar gaan Ploum, Lodder en Princen en CARE Nederland op zoek naar mogelijke manieren om onze samenwerking voort te zetten. H&M Conscious Foundation CARE Nederland is in februari 2014 een driejarig partnership aangegaan met H&M Conscious Foundation. CARE Nederland heeft voor dit global partnership een programma ontwikkeld waar CARE met de support van H&M Conscious Foundation in drie jaar tijd wereldwijd werkt aan het (economisch) sterker maken van vrouwen onder het motto ‘Women’s Economic Empowerment’. Concrete doelen van dit partnership zijn dat CARE en H&M Conscious Foundation er over drie jaar gezamenlijk voor gezorgd hebben dat: • 100.000 vrouwen in ontwikkelingslanden toegang hebben tot kennis, vaardigheden en/of startkapitaal om hun eigen bedrijf te starten of uit te bouwen • er 5 campagnes met krachtige en positieve rolmodellen zijn gelanceerd, om bewustwording te creëren rondom de barrières waar vrouwen in ontwikkelingslanden mee te maken hebben als het gaat om het ontwikkelen van hun bedrijf en hun deelname aan de maatschappij • er 1 internationaal rapport is uitgebracht waarin gepleit wordt voor veranderingen in het beleid die nodig zijn om meer vrouwen hun volledig potentieel te laten bereiken door middel van hun ondernemerschap CARE Nederland en H&M Conscious Foundation zijn volop in gesprek over mogelijkheden die er zijn om de samenwerking verder uit te bouwen in het nieuwe boekjaar. MixCom Media Group CARE Nederland werkt niet alleen samen met bedrijven die ons werk ondersteunen middels een financiële bijdrage, maar ook met bedrijven die een bijdrage kunnen leveren via hun product of dienst. In dat kader heeft MixCom Media Group ons het afgelopen jaar gesteund bij het vernieuwen en verbeteren van onze website. Ook voor het aankomend boekjaar kijken we gezamenlijk naar mogelijke kansen om met elkaar samen te werken.

SITA In 2014 is de relatie met SITA gecontinueerd. Partners Nationale Postcode Loterij De Nationale Postcode Loterij is de grootste goede doelen loterij van Nederland en steunt diverse stichtingen en ngo’s die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. In 2014 steunde de Nationale Postcode Loterij 90 stichtingen en ngo’s om hun doelen te verwezenlijken. CARE Nederland is, sinds 2012, ook een begunstigde en partner van de loterij en ontvangt jaarlijks voor een periode van vijf jaar een vrij besteedbaar bedrag van 500.000 euro. Met dit bedrag wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de mede-financiering van een groot aantal projecten van CARE Nederland. Daarnaast werd een extra trekkingsvoorstel dat CARE Nederland, in samenwerking met het Rode Kruis had ingediend voor een project in de Filipijnen, genaamd ‘een Dijk van een Wijk’ gehonoreerd. Na tyfoon Haiyan, die eind 2013 over de Filipijnen raasde en waarbij duizenden Filipijnen om het leven kwamen en miljoenen alles kwijt raakten, werd opnieuw pijnlijk duidelijk dat bescherming tegen natuurrampen voor inwoners van de Filipijnen erg belangrijk is. CARE Nederland en het Rode Kruis werken op de Filipijnen al enige tijd nauw samen. Met extra geld van de Postcode Loterij wordt volgend boekjaar een nieuw project gestart ‘Een Dijk van een Wijk’. Samen met Wetlands International en lokale partners gaan we volgend boekjaar 150 wijken en hun 35.000 inwoners op Mindanao helpen om beter voorbereid te zijn op rampen. In samenwerking met de inwoners en lokale overheden zal bekeken worden welke maatregelen hiervoor moeten worden genomen, zoals bijvoorbeeld de implementatie van een waarschuwingssysteem, het ophogen van huizen, de bouw van een evacuatiecentrum of het aanplanten van mangrovebomen als natuurlijke buffer. Door het veranderde klimaat zal het aantal rampen in de Filipijnen waarschijnlijk alleen nog maar meer worden. Met de steun van de Nationale Postcode Loterij kan CARE Nederland tienduizenden mensen op de Filipijnen beter voorbereiden op rampen en tegelijkertijd laten zien hoe belangrijk het is om meer te investeren in preventie en voorbereiding.

FOUNDATION

CARE JAARVERSLAG 53


6

EEN VOORUITBLIK De wereld om CARE Nederland heen verandert en biedt uitdagingen waar we als ontwikkelings organisatie op in zullen moeten spelen. Thema’s waar CARE Nederland voor strijdt, zoals armoedebestrijding en het versterken van de positie van vrouwen en meisjes, blijven van belang. De Nederlandse economie is welliswaar aan het herstellen van de economische crisis, maar het herstel is nog zeer broos. Daarnaast blijft de media onverminderd sceptisch met betrekking tot transparantie en effectiviteit/besteding van gelden van goede doelen organisaties. Om deze en andere uitdagingen het hoofd te kunnen blijven bieden, wordt er binnen CARE International gewerkt aan een nieuwe visie en een ander, meer gecentraliseerd, organisatiemodel. Het uiteindelijke doel is om een grotere impact te realiseren. In het boekjaar 2015 neemt onze huidige directeur Guus Eskens, na tien jaar afscheid van CARE Nederland vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Per 1 september 2014 start Perry Heijne als nieuwe directeur van CARE Nederland. Daarnaast zal in het boekjaar 2015 worden bekeken waar de in 2013 ingezette organisatieverandering nog aangescherpt zal moeten worden om het uiteindelijke doel: het bereiken van meer efficiency en een meer geïntegreerde en meer effectieve CARE Nederland benadering voor wat betreft de programmering, fondsenwerving, advocacy en communicatie te bereiken. Institutionele fondsenwerving bij donoren zal wederom een van de belangrijkste uitdagingen zijn voor het programmateam in het boekjaar 2015, evenals het opbouwen en onderhouden van een effectieve relatie met deze donoren en ook met de CARE landenkantoren. Ook zal er veel tijd en energie worden gestoken in de implementatie van het CARE programma Women Empowerment & Business Development dat door de H&M Conscious Foundation wordt gefinancierd,

54 54 CARE CARE JAARVERSLAG JAARVERSLAG

de ontwikkeling van het thema Resilience als integraal onderdeel van alle CARE Nederland programma’s en het verbeteren van de samenwerking met het Advocacy team en de Noodhulpcoördinator. Als laatste zal er de nodige tijd worden gestoken in het versterken van de noodhulpcoördinatie en het verhogen van de kwaliteit van veiligheidsprocedures. Voor wat betreft Advocacy zal CARE Nederland ook in het boekjaar 2015 blijven streven naar een grotere samenhang van onze advocacy initiatieven en activiteiten. Zo zal er voor de organisatie relevant beleid worden geanalyseerd en beïnvloed; stellen we onze landenkantoren en partners in staat om een effectieve rol te kunnen spelen in pleitbezorging, lobby en advocacy; en worden belangrijke beleidsissues doorvertaald naar en overgebracht op Nederlands en internationaal niveau.

De wereld om CARE heen verandert, maar de thema’s waar CARE voor strijdt, zoals armoedebestrijding en het versterken van de positie van vrouwen en meisjes, blijven van belang

Op het gebied van marketing en communicatie zal de focus voor het boekjaar 2015 liggen op het vergroten van ongeoormerkte inkomsten uit de particuliere markt, het verder laten groeien van de geholpen naamsbekendheid en profilering van CARE in Nederland en het versterken van de positie van CARE Nederland in de zakelijke markt.

CARE JAARVERSLAG 55


Begroting boekjaar 2015 Baten 24.301.887 Baten uit eigen fondsenwerving 5.783.931

Lasten Besteding aan doelstelling: Resilience -Duurzame ontwikkeling -Noodhulp Advocacy Voorlichting

Baten uit acties derden 1.500.000

Lasten ten behoeve van werving baten: 1.027.342 - kosten eigen fondsenwerving 1.004.770 - kosten ter verkrijging van subsidies 22.571

Subsidies overheden Overige baten ( incl. rente):

24.761.292 22.981.599 16.387.526 5.009.107 516.339 1.068.626

16.927.956 Kosten beheer en administratie 752.351 90.000

Resultaat Toevoeging aan continuiteitsreserve

-459.405 65.000

Wij zijn CARE. Wij strijden voor menselijke waardigheid. Wij zijn ervan overtuigd dat elk mens innerlijke kracht heeft. Een kracht om te herstellen na onheil. Om zich aan te passen. Om creatieve oplossingen te verzinnen. Om de wereld te verbeteren. Met doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Om bij tegenslagen kansen te zien. Kansen om te blijven ondernemen, plannen, opbouwen en weer opnieuw opbouwen. Om een keer vaker op te staan dan te vallen.

56 CARE JAARVERSLAG

CARE JAARVERSLAG 57


7

JAARREKENING 2013-2014 ALGEMENE INFORMATIE CARE NEDERLAND

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Statutaire naam: Stichting CARE Nederland Vestigingsplaats: Den Haag Adresgegevens: Parkstraat 21 Telefoon: +31 (0)70 310 50 50 Rechtsvorm: Stichting Inschrijving KvK: Deponering statuten op 2 december 1993 (41158230) Laatste statutenwijzing: 12 april 2013 Lid van: Confederatie CARE International, gevestigd in Genève, Zwitserland

De jaarrekening wordt opgesteld uitgaande van een verslagperiode van één boekjaar en betreft de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.

7.2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Resultaat 2013-2014

Begroot Resultaat 2013-2014 2012- 2013

BATEN:

I. Baten uit eigen fondsenwerving (ref 7.5.1.1) 9.065.073 2.380.598 II. Baten uit acties derden (ref 7.5.1.2) 3.137.329 500.000 III. Subsidies overheden (ref 7.5.1.3) 22.530.669 16.207.564 IV. Rentebaten en baten uit beleggingen (ref 7.5.1.4) 213.894 90.000 V. Overige baten (ref 7.5.1.5) 50.862 - Som der Baten 34.997.827 19.178.162

2.394.370 845.715 28.798.079 117.227 46.787

32.202.178

LASTEN

7.1

BALANS NA RESULTAATSBESTEMMING

ACTIVA I. II. III. V.

30 juni 2014

Materiële vaste activa (ref 7.4.1) Financiële vaste activa (ref 7.4.2) Vorderingen en overlopende activa (ref 7.4.3) Liquide middelen (ref 7.4.4)

30 juni 2013

48.621 54.029 36.296.851 16.782.547

30.312 53.974 28.012.151 13.116.854

Totaal activa 53.182.048

41.213.291

PASSIVA 30 juni 2014 30 juni 2013 VI. Reserves en Fondsen (ref 7.4.5 & ref 7.4.6) 12.386.886 5.367.099 Continuïteitreserve 2.353.553 2.217.899 Bestemmingsreserves 3.671.977 3.133.140 Bestemminsfondsen 6.361.356 16.060 VII. Langlopende schulden (ref 7.4.7.1) 10.213.027 12.908.610 VII. Kortlopende schulden (ref 7.4.7.2) 30.582.135 22.937.582 Totaal passiva

58 CARE JAARVERSLAG

53.182.048

41.213.291

VI Besteding aan doelstelling (ref 7.5.2.2) 26.667.755 18.281.486 Resilience 25.724.191 17.168.513 30.661.456 Duurzame Ontwikkeling 12.650.757 13.502.122 21.507.318 Noodhulp 13.073.434 3.666.391 9.154.138 Advocacy 299.854 461.291 - Voorlichting 643.710 651.682 449.331 VI Lasten ten behoeve van werving baten (ref 7.5.2.3) 621.143 622.325 Kosten eigen fondsenwerving 539.752 543.490 507.486 Kosten uit acties van derden 49.871 - 9.166 Kosten verkrijging subsidies overheden 31.520 78.835 115.960 XI Kosten beheer en administratie (ref 7.5.2.4) 689.139 629.588 Som der lasten 27.978.037 19.533.399 RESULTAAT

7.019.790

-355.237

31.110.787

632.612

639.489 32.382.888 -180.710

7.2.3 RESULTAATSBESTEMMING

Resultaat Begroot Resultaat 2013-2014 2013-2014 2012- 2013 RESULTAATSBESTEMMING 7.019.790 355.237- 180.710 Continuiteïtsreserve 135.656 65.000 80.000 Bestemmingsreserves 538.838 -420.237 -261.902 Bestemmingsfondsen 6.345.296 - 1.192

CARE JAARVERSLAG 59


Resultaat Begroot Resultaat 7.2.5 KENGETALLEN 2013-2014 2013-2014 2012- 2013 1 juli 2013 - 30 juni 2014 1 juli 2012 - 30 juni 2013 bestedingen aan doelstelling als percentage van de totale baten 76 95 97 Totale liquide middelen per 1 juli 13.116.854 6.947.439 bestedingen aan doelstelling als percentage van de totale lasten 95 94 96 lasten eigen fondsenwerving als perc van de baten eigen fondsenwerving 6 23 21 Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten van donateurs 3.186.951 3.409.751 lasten beheer en administratie als percentage van totale lasten 2 3 2 Ontvangen subsidiegelden 20.797.957 29.476.031 Betalingen in het kader van subsidies (16.752.125) (20.570.392) Betalingen aan leveranciers en werknemers (3.627.145) (6.268.881) Het kengetal ‘bestedingen aan doelstelling als 7.3.4 ACTIVA EN PASSIVA 3.605.638 6.046.509 percentage van de totale baten’ wordt sterk beïnvloed 7.3.4.1 Algemeen Ontvangen rente 194.922 147.147 door de bijdrage van de H&M Conscious Foundation van De grondslagen die worden toegepast voor de waardering Betaalde rente - - EUR 6,820,560 die in het financiële jaar 2013-2014 is van activa en passiva alsmede de resultaatsbepaling zijn Ontvangsten vanwege overige baten en lasten - - Betalingen vanwege overige baten en lasten - - ontvangen, terwijl de projectactiviteiten die met deze gebaseerd op de historische kostprijs. Voor zover niet 194.922 147.147 middelen worden gefinancierd gepland staan voor de anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen volgende financiële jaren. Gecorrigeerd voor deze tegen de nominale waarde. Kasstroom uit investeringsactiviteiten bijdrage bedraagt het kengetal 95 procent. Investeringen in materiele vaste activa (38.506) (21.031) 7.3.4.2 Activa en passiva in vreemde valuta Desinvesteringen materiele vaste activa - In vreemde valuta luidende monetaire activa en passiva 38.506- (21.031) 7.3 WAARDERINGSGRONDSLAGEN Ontvangsten uit langlopende schulden - - worden per balansdatum in de functionele valuta Ontvangsten uit kortlopende schulden - - omgerekend tegen de op die datum geldende wissel7.3.1 ALGEMEEN Aflossingen langlopende schulden - - koers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde De jaarrekening van CARE Nederland is opgesteld Aflossingen Kortlopende schulden - - conform de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende valuta die tegen historische kostprijs worden opgenomen, instellingen’. De gehanteerde grondslagen van worden naar EURO omgerekend tegen de geldende 3.762.054 6.172.625 waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten wisselkoers per transactiedatum. De bij omrekening Koersverschillen op geldmiddelen (96.361) (3.210) optredende koersverschillen worden als last in de staat opzichte van het voorafgaande financiële jaar. van baten en lasten opgenomen. Toename/Afname geldmiddelen 3.665.693 6.169.415 7.3.2 VALUTA De jaarrekening is opgesteld in EURO. De EURO is zowel 7.3.4.4 Materiële vaste activa Totale liquide middelen per 30 juni 16.782.547 13.116.854 de functionele als de presentatievaluta van CARE Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte Nederland. toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe onderscheid gemaakt naar het type actief. De afschrij7.3.3 GEBRUIK VAN SCHATTINGEN methode. Ontvangen en betaalde rentebedragen zijn De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur vingstermijnen zijn als volgt bepaald: gesaldeerd weergegeven waarbij CARE Nederland EUR oordelen vormt, en schattingen of veronderstellingen 194.922 meer rente heeft ontvangen dan betaald. vijf jaarlijkse termijnen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de inventaris: communicatieapparatuur: drie jaarlijkse termijnen grondslagen alsmede de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, baten en lasten. De daadwerke- computers(apparatuur): drie jaarlijkse termijnen lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende vooronderstellingen Indien een schattingswijziging plaatsvindt van het de worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige schattingen worden opgenomen in de periode waarin de afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en –verliezen bij schatting wordt herzien en in toekomstige perioden verkoop van materiële vaste activa zijn inbegrepen onder de afschrijvingen. waarvoor de herziening gevolgen heeft.

7.2.4 KASSTROOMOVERZICHT

60 CARE JAARVERSLAG

CARE JAARVERSLAG 61


CARE Nederland beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, zijnde de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten

7.3.4.4 Financiële vaste activa

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs.

7.3.4.5 Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

7.3.4.6 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden vermeerderd met direct opeisbare deposito’s met een looptijd van korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

7.3.4.7 Projectverplichtingen Projectverplichtingen worden verwerkt op het moment dat de verplichting met een CARE International landenkantoor of Partner wordt aangegaan zijnde het moment van aangaan van de verplichting door CARE Nederland.

7.3.4.8 Schulden Schulden worden bij de eerste verrekening gewaardeerd

62 CARE JAARVERSLAG

7.3.5 BATEN EN LASTEN 7.3.5.1 Algemeen

7.3.5.2 Eigen fondsenwerving Baten uit particuliere fondsenwerving worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Contractuele toezeggingen volgend uit partnerschappen met bedrijven worden volledig als baten verantwoord, waarbij een vordering wordt opgenomen voor de nog niet ontvangen gelden.

7.3.5.3 Acties van derden Ontvangen bijdragen uit noodhulpacties van de SHO (giro555) worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij worden verantwoord in het jaar waarop de ontvangst betrekking heeft.

7.3.5.4 Subsidies van overheden Bij de verantwoording van baten uit subsidies wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds baten uit hoofde van directe projectbestedingen en anderzijds de dekkingsbijdrage van de apparaatskosten. Subsidiebaten uit hoofde van directe projectbestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de projectbestedingen uit hoofde van de subsidies gerealiseerd worden, waarbij vervallen subsidiebaten in mindering worden gebracht op de subsidiebaten in het jaar waarin de subsidie is komen te vervallen.

Baten uit de dekkingsbijdrage van de apparaatskosten volgens een vast patroon verantwoord, zijnde; ● 25 procent op het moment van de subsidietoekenning ● 15 procent bij finale vaststelling van de subsidiehoogte ● 60 procent rechtevenredig met het aantal maanden waarin het betreffende project wordt geïmplementeerd met aftrek van de eerste maand

7.3.5.5 Baten uit beleggingen CARE Nederland heeft geen beleggingen en geen daaruit voortvloeiende baten.

7.3.5.6 Rentebaten en -lasten Rentebaten en –lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

7.3.5.7 Transacties in vreemde valuta Transacties, die in vreemde valuta zijn uitgevoerd, worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per transactiedatum.

7.3.5.8 Koersverschillen De uit de afwikkeling en omrekening van monetaire activa en passiva in vreemde valuta naar EURO voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten. Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum (of de benaderde koers).

7.3.5.9 Bestedingen Als bestedingen worden monetaire, project gerelateerde

committeringen aan derden opgenomen, die gedurende de verslagperiode zijn aangegaan. De overige bestedingen worden als last opgenomen in het jaar waarin de prestatie aan CARE Nederland is geleverd.

7.3.5.10 Periodiek betaalde beloningen Lonen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover deze verschuldigd zijn aan werknemers.

7.3.5.11 Pensioenen CARE Nederland heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de staat van baten en lasten verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

7.3.5.12 Operationele leasing Leasecontracten (huurcontract) waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij de organisatie ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

7.3.5.13 Resultaatsbepaling Op basis van genoemde waarderingsgrondslagen wordt het resultaat van het boekjaar bepaald als het verschil tussen enerzijds baten uit eigen fondsenwerving, het aandeel in gezamenlijke acties en acties van derden, (overheids)subsidies, en overige baten, en anderzijds de lasten in het kader van de doelstelling inclusief toegerekende kosten, de lasten van de werving van baten en de kosten van beheer en administratie.

CARE JAARVERSLAG 63


7.4. TOELICHTING OP DE BALANS 7.4.1 MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventaris Computer apparatuur Communicatie Referentie 7.4.1 Hardware Software apparatuur Boekwaarde per 30 juni 2013 10.996 17.847 1.469 0 Cumulatieve investeringen per 30 juni 2013 60.179 74.349 17.810 6.331 Investeringen in verslagperiode 9.257 8.655 - 20.594 Buiten gebruik gesteld in verslagperiode (53.289) (15.180) (8.640) (6.331) Cumulatieve investeringen per 30 juni 2014 16.147 67.824 9.170 20.594 , Cumulatieve afschrijvingen per 30 juni 2013 49.183 56.502 16.341 6.331 Afschrijving in verslagperiode 6.576 10.431 786 2.403 Buiten gebruik gesteld in verslagperiode (53.289) (15.179) (8.640) (6.331) Cumulatieve afschrijvingen per 30 juni 2014 2.470 51.754 8.487 2.403 Boekwaarde per 30 juni 2014 13.677 16.070 683 18.191

7.4.3 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Totaal 30.312 158.669 38.506 (83.440) 113.735 128.357 20.196 (83.439) 65.114 48.621

CARE Nederland is gedurende de verslagperiode verhuisd, waarbij een belangrijk deel van de reeds afgeschreven activa buitengebruik is gesteld.

7.4.2 FINANCIËLE VASTE ACTIVA referentie 7.4.2 30 juni 2014 30 juni 2013 Saldo per 30 juni 2013 53.974 53.921 Toevoeging rente 55 53 Saldo per 30 juni 2014 54.029 53.974 CARE Nederland heeft in financieel jaar 2001-2002 een bedrag van EUR 45.500 gestort in het CARE International Revolving Fund. Dit ‘fonds’ is bedoeld om kortlopende leningen aan de leden van CARE International te verstrekken ter dekking van tijdelijke, project gerelateerde kastekorten. Zodra een liquiditeitsprobleem is opgelost worden de ontvangen gelden door de betreffende CARE

leden weer teruggestort (inclusief een beperkte rentesom). De cumulatieve rentevergoeding ter grootte van EUR 8.529 is toegevoegd aan de hoofdsom. Gedurende de verslagperiode bedraagt de rentevergoeding EUR 55.

Referentie 7.4.3

30 juni 2014

30 juni 2013

Projectvorderingen Langlopende projectvorderingen 10.384.190 13.915.596 Kortlopende projectvorderingen 25.515.279 13.539.593 35.899.469 27.455.189 Debiteuren Diverse debiteuren 93.363 185.057 93.363 185.057 Overige vorderingen Waarborgsommen 13.032 13.032 BTW 52.521 178.221 65.553 191.253 Overlopende activa Loonheffing 53.950 - Vooruitbetaalde Pensioenverzekeringen 83.132 92.178 Overige personeelskosten 16.080 20.085 Te vorderen rente 37.396 17.534 Diversen 47.908 50.855 238.466 180.652 Totale overige vorderingen 36.296.851 28.012.151 Het belangrijkste deel van de vorderingen worden gevormd door de projectvorderingen. Onder projectvorderingen worden in de verslagperiode vorderingen voortvloeiende uit aangegane committeringen aan

derden verantwoord. Daarnaast bestaan de projectvorderingen uit vorderingen die als gevolg van door CARE Nederland gemaakte projectkosten zijn ontstaan.

Financieringsherkomst 30 juni 2014 30 juni 2013 Ministerie van Buitenlandse Zaken 8.083.073 8.019.916 Europese Commissie 18.352.774 16.014.174 Overige Donoren 9.463.622 3.421.099 totaal projectvorderingen 35.899.469 27.455.189

  64 CARE JAARVERSLAG

CARE JAARVERSLAG 65


De vorderingen op ‘Overige donoren’ is toegenomen met EUR 6.042,523. Deze toename wordt met name veroorzaakt doordat CARE Nederland een driejarige financieringsverbintenis is aangegaan met de H&M Conscious Foundation, waarbij per jaar een tranche wordt ontvangen. De initiële vordering bedraagt EUR 6.820.560, waarop EUR 2.273.030 is ontvangen, waardoor een openstaande vordering blijft bestaan van EUR 4.547.530. Daarnaast dient CARE Nederland in hogere mate dan voorheen in gezamenlijkheid (consortia) met andere niet-gouvernementele organisaties subsidieverzoeken in bij institutionele donoren. Indien CARE Nederland niet de penvoerder is van dergelijke consortia worden de vorderingen onder gebracht onder de post Overige donoren. Alle vorderingen, behalve een deel van de projectvorderingen, hebben een looptijd korter dan één jaar.

RESERVES Continuïteitsreserve 2.217.899 135.654 - 2.353.553 Bestemmingsreserve dekking organisatiekosten 706.194 623.235 149.484 1.179.945 Bestemmingsreserve dekking directe projectkosten 624.522 205.474 180.899 649.097 Bestemmingsreserve risicovolle projecten 785.008 61.037 30.200 815.845 Bestemmingseserve Greenfund 20.000 4.000 - 24.000 Bestemmingsreserve Innovatieve Activiteiten 300.000 - 60.000 240.000 Bestemmingseserve Noodhulpprojecten 129.263 23.827 - 153.090 Bestemmingsreserve Wederopbouw- en Ontwikkelingsprojecten 568.153 41.847 - 610.000 Totaal bestemmingsreserves 3.133.140 959.420 420.583 3.671.977 Totaal reserves 5.351.039 1.095.074 420.583 6.025.530

Voor het behalen van haar doelstelling maakt CARE Nederland kosten die uit diverse inkomstenbronnen gedekt dienen te worden. Om voortgang van de activiteiten van CARE Nederland te borgen bij tegenvallende inkomsten, heeft CARE Nederland een continuïteitsreserve aangelegd om tegenvallers op te vangen. Het Bestuur heeft vastgesteld dat de continuïteitsreserve minimaal de helft van de in de VFI richtlijn ‘Financieel beheer goede doelen’ gedefinieerde jaarlijkse werkorganisatiekosten moet bedragen, maar gelimiteerd is tot 100 procent dekking van de jaarlijkse werkorganisatiekosten. Genoemde richtlijn alsmede het CBF-reglement schrijven voor dat een continuïteitsreserve maximaal anderhalf keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie mag bedragen. Dit betekent voor CARE Nederland dat de

7.4.4 LIQUIDE MIDDELEN

66 CARE JAARVERSLAG

30 juni 2014

Continuïteitsreserve

Kassen: Kas in Euro 122 305 122 305 Banken: Rekening-Courant (EURO) 8.816.594 9.172.114 Rekening-Courant (Vreemde Valuta) 2.177.875 34.842 Spaarrekening / Deposito (EURO) 5.787.956 3.909.593 16.782.425 13.116.549 Totale liquide middelen 16.782.547 13.116.854

Het saldo in de Rekening-Courant in Vreemde Valuta is met ruim EUR 2.100.000 toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door een storting van de H&M Conscious Foundation ten behoeve van activiteiten die gepland staan. voor het

toevoegingen onttrekkingen

Referentie 7.4.5

Referentie 7.4.4 30 juni 2014 30 juni 2013

De liquide middelen bestaan uit kas-, bank- en spaartegoeden, en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden en staan ter vrije beschikking van CARE Nederland.

30 juni 2013

7.4.5 RESERVES

continuïteitsreserve maximaal EUR 4.799.471 groot mag zijn voor de periode 2013-2014. In de verslagperiode bedragen de kosten van de werkorganisatie EUR 3.199.647. Per 30 juni 2014 bedraagt de continuïteitsreserve EUR 2.353,553, zijnde 74 procent van de kosten werkorganisatie. Dit betekent dat de hoogte van de continuïteitsreserve zich bevindt tussen het door CARE Nederland gestelde minimum en de maximum waarde.

Bestemmingsreserve Dekking Organisatiekosten

Voor project gerelateerde contracten gesloten voor aanvang van het financieel jaar 2012-2013 werd de omvang van de Bestemmingsreserve Dekking Organisatiekosten bepaald op basis van het totaalbedrag van door donoren toegezegde apparaatskostenvergoedingen, verminderd met de conform de beschreven ‘Grondslagen voor resultaatbepaling’ gerealiseerde vergoedingen, voor de per einde van de verslagperiode nog lopende programma’s. Met ingang van financieel jaar 2012-2013 wordt deze schattingswijze niet meer toegepast op apparaatskostenvergoedingen verkregen van (institutionele) donoren. De schattingswijze is nog wel van toepassing op de apparaatskostenvergoeding verkregen uit eigen fondsenwerving en fondsenwerving door derden. In de loop van de komende jaren muteert de bestemmingsreserve ceteris paribus volgens onderstaand schema:

Bestemmingsreserve Dekking Directe Projectkosten

Met eigen middelen financiert CARE Nederland zowel delen van projecten uitgevoerd door landenkantoren als door CARE Nederland geïmplementeerde projecten. Per einde van de verslagperiode worden de nog niet gerealiseerde kosten voor deze projectactiviteiten gereserveerd.

Risicoreserve

Deze reserve moet de financiële risico’s afdekken wanneer projectverantwoordingen niet afdoende kunnen plaatsvinden als gevolg van specifieke omstandigheden1. Tevens worden mogelijk claims van derden geschat en toegevoegd aan deze reserve.

Bestemmingsreserve Greenfund

De Greenfund bestemmingsreserve beoogt de compensatie van de CO2 uitstoot die het gevolg is van de CARE Nederland activiteiten.

Afbouw bestemmingsreserve dekking organisatiekosten jaarlijkse afbouw cumulatieve afbouw

2014-2015

2015-2016

572.331 572.331

258.538 830.869

2016-2017

2017-2018

235.400 113.676 1.066.269 1.179.945

Bijvoorbeeld op het gebied van politiek, veiligheid en natuurrampen.

CARE JAARVERSLAG 67


Bestemmingsreserve Innovatie

CARE Nederland heeft gedurende de verslagperiode 2013-2014 een innovatiereserve aangehouden. Het Bestuur heeft besloten dat met ingang van het jaar 20142015 de innovatieve activiteiten uit lopende budgetten zullen worden gefinancierd. De Bestemmingsreserve Innovatie wordt derhalve in twee jaar afgebouwd, volgens onderstaand schema: Financieel jaar 2013-2014 EUR 60.000 Financieel jaar 2014-2015 EUR 240.000

Bestemmingsreserves Noodhulpprojecten, en Wederopbouw- en Ontwikkelingsprojecten

Bestemmingsfonds Dekking Directe Projectkosten De gelden die door geldgevers zijn aangewezen ten behoeve van de financiering van specifieke projecten worden opgenomen in het bestemmingsfonds Dekking Directe Projectkosten voor zover deze niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

7.4.7 SCHULDEN 7.4.7.1 Algemeen De schulden worden geclassificeerd naar verplichtingen jegens derden en overige schulden. Schulden die betrekking hebben op jaren gelegen na één jaar na de balansdatum, worden verantwoord onder de langlopende schulden.

CARE Nederland houdt reserves aan ten behoeve van de financiering van Noodhulpprojecten enerzijds, en Wederopbouw- en Ontwikkelingsprojecten anderzijds. In het verslagjaar heeft de Noodhulpreserve een omvang van EUR 153.090. Het Bestuur heeft de intentie om de Noodhulpreserve in de loop van de periode 2015-2020 te verhogen naar EUR 500,000 om op deze wijze over voldoende middelen te beschikken om direct te kunnen reageren bij rampen en andere noodsituaties. De opbouw van de Noodhulpreserve is gepland volgens onderstaand schema:

7.4.7.2 Langlopende schulden Referentie 7.4.7.1 30 juni 2014 30 juni 2013 Langlopende projectverplichtingen 10.213.027 12.908.610 Totale langlopende schulden 10.213.027 12.908.610 De langlopende schulden hebben bestaan uit meerjarige committeringen aan landen en hebben een looptijd korter dan vijf jaar.

In EURO 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Toevoeging 57.910 59.000 60.000 60.000 55.000 55.000 Omvang 211.000 270.000 330.000 390.000 445.000 500.000

7.4.6 BESTEMMINGSFONDSEN Referentie 7.4.6 30 juni 2013 FONDSEN mutatie bestemmingsfonds SHO mutatie bestemmingsfonds HMCF mutatie bestemmingsfonds speciale programma's (particuliere donaties) 16.060 mutatie bestemmingsfonds noodhulp (particuliere donaties) Totaal fondsen

68 CARE JAARVERSLAG

16.060

toevoegingen onttrekkingen 30 juni 2014

348.308 5.990.345 505 - 6.138 - 6.345.296

-

348.308 5.990.345 16.565 6.138 6.361.356

1 Bijvoorbeeld op het gebied van politiek, veiligheid en natuurrampen

7.4.7.3 Kortlopende schulden Referentie 7.4.7.2 30 juni 2014 30 juni 2013 Kortlopende projectverplichtingen 30.048.456 22.195.937 Crediteuren 221.210 421.338 Overlopende passiva Loonheffing - 48.455 Vakantietoeslag & dagen 171.335 183.755 Te betalen BTW - 489 Overige Personeelskosten 68.347 62.571 Diversen 72.787 25.037 312.469 320.307 Totale kortlopende schulden 30.582.135 22.937.582 Het volume van projectverplichtingen die in het volgende financiële jaar aflopen neemt ten opzichte van het vorige financiële jaar toe. Dit is het gevolg van een toename van relatief kortlopende noodhulpprojecten en een afname van structurele resilience projecten die doorgaans een langere looptijd kennen. Met ingang van het verantwoordingsjaar betaalt CARE Nederland de loonheffing aan het begin van de betreffende maand in plaats van in de opvolgende maand.

7.4.7.4 Niet in de balans opgenomen vorderingen en verplichtingen CARE Nederland heeft twee, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen met betrekking tot de huur en servicekosten. Voor de huur heeft CARE Nederland een contract afgesloten met een looptijd van vijf jaar startend op 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018. Dit betekent dat voor het financiële jaar 2013-2014 een niet in de balans opgenomen verplichting bestaat voor EUR 340.000. Hiervan is EUR 255.500 een langlopende verplichting, en EUR 80.000 een kortlopende verplichting. De afgegeven bankgarantie voor de huur van het nieuwe pand bedraagt EUR 32.230. Daarnaast heeft CARE Nederland een Service Level Agreement (SLA) met CARE International UK voor de levering van IT diensten. Deze SLA heeft een waarde van EUR 13,914 en is kortlopend.

Tenslotte heeft CARE Nederland in de loop van financieel jaar 2012-2013 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken twee subsidiebeschikkingen verkregen onder de zogenoemde ‘Reconstruction Grants’ (‘Foundation for Peace’ en ‘Peace under Construction’). De niet in de balans opgenomen vordering bestaat uit het verschil tussen de subsidiebeschikking enerzijds en de bestede gelden anderzijds.

Reconstruction Grants • subsidiebeschikking 14.704.940 • besteed in verslag jaar 4.748.227 • totaal besteed 8.686.525 • niet in de balans opgenomen vorderingen 6.018.415

Voor het belangrijkste deel zullen deze middelen via CARE International landenkantoren worden besteed, waardoor ook nieuwe verplichtingen gaan ontstaan. Hierbij gaat het om een totaal van EUR 5.035.147.

CARE JAARVERSLAG 69


Financiële verantwoording nationale actie SHO (giro 555) "Aardbeving Haïti" – kalenderjaar 2013

Financiële verantwoording nationale actie SHO (giro 555) "Aardbeving Haïti" – 2013/2014

1 januari 2013 - 31 december 2013 Cumulatief t/m 31 december 2013

1 juli 2013 - 30 juni 2014 Cumulatief t/m 30 juni 2014

Baten Baten uit gezamenlijke actie Rente Totaal baten

401 401

1.609.707 5.238 1.614.945

Baten Baten uit gezamenlijke actie Rente Totaal baten

-

1.609.707 5.238 1.614.945

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV) Maximale ruimte apparaatskostenvergoeding

-

86.805

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV) Maximale ruimte apparaatskostenvergoeding

-

86.805

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

401

1.528.140

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

-

1.528.140

Totaal Noodhulp Wederopbouw -73.513 73.513 -

Wederopbouw Totaal Noodhulp 1.522.902 107.819 1.415.083 1.522.902 - - 5.238

Lasten Committeringen van deelnemer (D) ●   verstrekte steun via de UO ●   verstrekte steun via de IK ●   verstrekte steun via de D zelf Totaal beschikbare committeringsruimte

Noodhulp Wederopbouw -74.058 116.963 -42.905

Inzicht in kasstromen van de deelnemer Overmakingen door D met betrekking tot ●   verstrekte steun via de UO ●   verstrekte steun via de IK ●   verstrekte steun via de D zelf Inzicht in bestedingen ter plaatse ●   Besteding ter plaatse door de UO ●   Besteding ter plaatse door de IK ●   Besteding ter plaatse door de D zelf

Totaal 42.905 -42.905

Wederopbouw Totaal Noodhulp 1.522.902 107.274 1.415.628 1.522.902 - - - 5.238

1 januari 2013 - 31 december 2013

Cumulatief t/m 31 december 2013

Lasten Committeringen van deelnemer (D) ●   verstrekte steun via de UO ●   verstrekte steun via de IK ●   verstrekte steun via de D zelf Totaal beschikbare committeringsruimte

Noodhulp Wederopbouw Totaal Noodhulp Wederopbouw Totaal Inzicht in kasstromen van de deelnemer Overmakingen door D met betrekking tot 545 272.357 272.902 107.819 1.415.083 1.522.902 ●   verstrekte steun via de UO ●   verstrekte steun via de IK - - - - - ●   verstrekte steun via de D zelf Inzicht in bestedingen ter plaatse - 284.375 284.375 107.819 1.415.083 1.522.902 ●   Besteding ter plaatse door de UO ●   Besteding ter plaatse door de IK - ●   Besteding ter plaatse door de D zelf

-

1 januari 2013- 31 december 2014

Cumulatief t/m 31 december 2014

Noodhulp Wederopbouw Totaal Noodhulp Wederopbouw Totaal 545 -545 - 107.819 1.415.083 1.522.902 - - - 107.819 1.415.083 1.522.902

De onbenutte committeringsruimte van EUR 5.238 wordt in het volgende financiële jaar geretourneerd.

70 CARE JAARVERSLAG

CARE JAARVERSLAG 71


Financiële verantwoording nationale actie SHO (giro 555) 'hulp aan slachtoffers Syrie'- kalenderjaar 2013

Financiële verantwoording nationale actie SHO Syrie (giro 555) 'hulp aan slachtoffers Syrie'- 2013/2014

1 januari 2012 - 31 december 2013 Cumulatief t/m 31 december 2013

1 juli 2013- 30 juni 2014 Cumulatief t/m 30 juni 2014

Baten Baten uit gezamenlijke actie Rente Totaal baten

-

364.871 364.871

Baten Baten uit gezamenlijke actie Rente Totaal baten

-

-

364.871 364.871

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV) Maximale ruimte apparaatskostenvergoeding

-

25.541

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV) Maximale ruimte apparaatskostenvergoeding

-

25.541

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

-

339.330

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

-

339.330

Totaal -

Totaal -

Wederopbouw 339.330 - 339.330

Totaal 339.330 339.330 -

Lasten Committeringen van deelnemer (D) ●   verstrekte steun via de UO ●   verstrekte steun via de IK ●   verstrekte steun via de D zelf Totaal beschikbare committeringsruimte

Noodhulp Wederopbouw - -

Inzicht in kasstromen van de deelnemer Overmakingen door D met betrekking tot ●   verstrekte steun via de UO ●    verstrekte steun via de IK ●   verstrekte steun via de D zelf Inzicht in bestedingen ter plaatse ●   Besteding ter plaatse door de UO ●   Besteding ter plaatse door de IK ●   Besteding ter plaatse door de D zelf

72 CARE JAARVERSLAG

Wederopbouw Totaal 339.330 339.330 339.330 - -

Noodhulp

1 januari 2012 - 31 december 2013

Lasten Committeringen van deelnemer (D) ●   verstrekte steun via de UO ●   verstrekte steun via de IK ●   verstrekte steun via de D zelf Totaal beschikbare committeringsruimte

Cumulatief t/m 31 december 2013

Noodhulp Wederopbouw Totaal Noodhulp Wederopbouw - - - - - 339.330 - - - - - 329.896 - 329.896 339.330 - - - - - - - - - -

Totaal Inzicht in kasstromen van de deelnemer Overmakingen door D met betrekking tot ●   verstrekte steun via de UO 339.330 ●     verstrekte steun via de IK ●   verstrekte steun via de D zelf 339.330 - -

-

Inzicht in bestedingen ter plaatse ●   Besteding ter plaatse door de UO ●   Besteding ter plaatse door de IK ●   Besteding ter plaatse door de D zelf

Noodhulp Wederopbouw

- - -

-

Noodhulp

1 juli 2013 - 30 juni 2014 Cumulatief t/m 30 juni 2014 Noodhulp Wederopbouw Totaal Noodhulp Wederopbouw Totaal - -

339.330

339.330

329.896 329.896 339.330

339.330

CARE JAARVERSLAG 73


Financiële verantwoording nationale actie SHO (giro 555) 'help de slachtoffers Filipijnen' 2013/2014

Financiële verantwoording nationale actie SHO (giro 555) 'help de slachtoffers Filipijnen' kalenderjaar 2013 1 januari t/m 31 december 2013 Cumulatief t/m 31 december 2013

1 juli 2013 - 30 juni 2014 Cumulatief t/m 30 juni 2014

Baten Baten uit gezamenlijke actie Rente Totaal baten

2.277.500

1.954 2.279.454

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV) Maximale ruimte apparaatskostenvergoeding

159.425

Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

Lasten Committeringen van deelnemer (D) ●   verstrekte steun via de UO ●   verstrekte steun via de IK ●   verstrekte steun via de D zelf Totaal beschikbare committeringsruimte

Inzicht in kasstromen van de deelnemer Overmakingen door D met betrekking tot ●   verstrekte steun via de UO ●   verstrekte steun via de IK ●   verstrekte steun via de D zelf Inzicht in bestedingen ter plaatse ●   Besteding ter plaatse door de UO ●   Besteding ter plaatse door de IK ●   Besteding ter plaatse door de D zelf

74 CARE JAARVERSLAG

Noodhulp Wederopbouw - - - - -

2.120.029

2.277.500

1.954 2.279.454

159.425

2.120.029

Baten Baten uit gezamenlijke actie Rente Totaal baten

2.622.004

6.387 2.628.391

6.387 2.628.391

183.540

183.540

Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV) Maximale ruimte apparaatskostenvergoeding Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

Totaal Wederopbouw Totaal Lasten Noodhulp Committeringen van deelnemer (D) - - - ●   verstrekte steun via de UO - - ●   verstrekte steun via de IK ●   verstrekte steun via de D zelf - Totaal beschikbare committeringsruimte 2.120.029 2.120.029 1 juli 2013 - 30 juni 2014 Cumulatief t/m 30 juni 2014 Noodhulp Wederopbouw Totaal Noodhulp Wederopbouw Totaal Inzicht in kasstromen van de deelnemer Overmakingen door D met betrekking tot - - - - ●   verstrekte steun via de UO ●   verstrekte steun via de IK ●   verstrekte steun via de D zelf Inzicht in bestedingen ter plaatse - - - ●   Besteding ter plaatse door de UO ●   Besteding ter plaatse door de IK ●   Besteding ter plaatse door de D zelf

2.622.004

Noodhulp Wederopbouw

- - -

85.657 2.009.244 1.641

2.444.851

2.444.851

Totaal 2.096.542 348.309

Wederopbouw Noodhulp - 85.657 - 2.009.244 - 1.641

Totaal 2.096.542 -

1 januari t/m 31 december 2013

348.309

Cumulatief t/m 31 december 2013

Noodhulp Wederopbouw Totaal Noodhulp Wederopbouw 1.592.590 85.657 85.657 1.506.933 1.506.933 297.426 85.657 85.657 210.128 210.128 1.641 1.641

Totaal

1.592.590

297.426

CARE JAARVERSLAG 75


7.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 7.5.1 BATEN

7.5.1.3 Subsidies overheden Referentie 7.5.1.3

werkelijk juli 2013 t/m juni 2014

begroot juli 2013 t/m juni 2014

werkelijk juli 2012 t/m juni 2013

subsidies ten behoeve van projectactiviteiten Ministerie van Buitenlandse Zaken 9.578.587 10.784.346 5.024.732 6.997.485 4.767.042 19.453.351 Referentie 7.5.1.1 werkelijk begroot werkelijk Europese Commissie PSO - 122.572 juli 2013 t/m juni 2014 juli 2013 t/m juni 2014 juli 2012 t/m juni 2013 Overige subsidies 5.326.867 182.002 3.850.602 21.902.939 15.733.390 28.451.257 Particuliere Donaties 2.239.638 2.130.598 2.378.275 Notariële schenkingen 4.875 - 4.232 subsidies ter dekking van apparaatskosten Samenwerking bedrijven 6.820.560 250.000 11.863 Ministerie van Buitenlandse Zaken 116.069 158.902 39.474 Europese Commissie 393.083 313.842 245.263 Totaal baten uit eigen fondsenwerving 9.065.073 2.380.598 2.394.370 PSO - - 2.144 Overige subsidies 118.578 1.430 59.941 De eigen fondsenwerving bestaat uit twee componenten. CARE Nederland is sinds 2012 voor een periode van 627.730 474.174 346.822 Enerzijds zijn dat de Particuliere Donaties en Notariële vijf jaar vaste begunstiger van de Nationale Postcode Schenkingen, en anderzijds zijn dat donaties vanuit het Loterij en heeft voor het derde jaar een bijdrage van Totaal baten uit subsidies institutionele donoren 22.530.669 16.207.564 28.798.079 bedrijfsleven. EUR 500,000 ontvangen. Daarnaast is CARE Nederland lid van de Samenwerkende Subsidies ten behoeve van projectactiviteiten hebben dat baten uit apparaatskostenvergoeding werd Eigen fondsenwerving Hulporganisaties (giro 555). De landelijke actie betrekking op aan CARE Nederland toegekende financie- verantwoord. Vóór het jaar 2012-2013 werden deze CARE Nederland heeft rekening gehouden met een ‘Help slachtoffers Filipijnen’ leidde tot een bijdrage van ringen en worden als baten geboekt op basis baten volledig verantwoord bij aanvang van de afname van de baten uit eigen fondsenwerving ten ruim EUR 2.622.004. Het verschil van EUR 15.325 betreft van gemaakte projectkosten. Deze baten worden projectactiviteiten, terwijl vanaf 2012-2013 de baten opzichte van de realisatie in verslagjaar 2012-2013. een correctie op de baten van de actie ‘Hulp aan de gespreid over de looptijd van een project wordt verantwoord zonder apparaatskostenvergoeding. CARE Nederland is in het verslagjaar gestart met nieuwe slachtoffers Syrië’ uit het vorige financiële jaar. verantwoord. Het verschil veroorzaakt door de In de voorafgaande periode was CARE Nederland zeer wervings- en behoud activiteiten om een neergaande schattingswijziging is tijdelijk en zal tot en met het succesvol in de acquisitie van donorgelden in met name tendens van dalende donateursaantallen te doorbreken. Somalië. Dit was echter een uitzonderlijke situatie; dit financiële jaar 2016-2017 steeds kleiner worden. In het jaar heeft de acquisitie een meer dan gemiddelde omvang jaar 2016-2017 zal het effect van schattingswijziging Fondsenwerving bedrijven en valt derhalve lager uit dan in het vorige financiële jaar. nihil zijn. In financieel jaar 2013-2014 is CARE Nederland met de De baten uit de apparaatskostenvergoeding is materieel H&M Conscious Foundation een driejarige financieringstoegenomen. Dit wordt veroorzaakt door een schattings- 5.1.4 Rentebaten en baten uit beleggingen overeenkomst aangegaan met een volume van EUR wijziging die vanaf het jaar 2012-2013 is doorgevoerd. De verantwoorde baten betreffen alleen interestbaten. 6.820.560. Deze schattingswijziging had betrekking op het moment CARE Nederland heeft geen beleggingen.

5.1.1

Baten uit eigen fondsenwerving

7.5.1.2 Baten uit acties van derden

werkelijk begroot werkelijk Referentie 7.5.1.4 juli 2013 t/m juni 2014 juli 2013 t/m juni 2014 juli 2012 t/m juni 2013 Referentie 7.5.1.2 werkelijk begroot werkelijk juli 2013 t/m juni 2014 juli 2013 t/m juni 2014 juli 2012 t/m juni 2013 Rentebaten en baten uit beleggingen Rente 213.894 90.000 117.227 Nationale Postcode Lotterij 500.000 500.000 500.000 213.894 90.000 117.227 Samenwerkende Hulporganisaties 2.637.329 - 345.715 Totaal rentebaten en baten uit beleggingen 213.894 90.000 117.227 Totaal baten uit acties van Derden 3.137.329 500.000 845.715

76 CARE JAARVERSLAG

CARE JAARVERSLAG 77


7.5.1.5 Overige baten

7.5.2 LASTEN

Referentie 7.5.1.5 werkelijk begroot w erkelijk juli 2013 t/m juni 2014 juli 2013 t/m juni 2014 juli 2012 t/m juni 2013 Overige baten Diversen 50.862 - 46.787 50.862 - 46.787 Totaal overige baten 50.862 - 46.787 De overige baten hebben met name betrekking op de afhandeling van oude projecten die bij de conversie naar het huidige ERP in juli 2012 niet zijn opgenomen in het financiële systeem.

7.5.1.6 Specificatie niet-particuliere baten In financieel jaar 2013-2014 heeft CARE Nederland EU subsidies ontvangen ten bedrage van EUR 10.556.759. Hiervan is EUR 7.390.568 rechtstreeks verstrekt door de Europese Commissie. EUR 3.166.191 is verkregen via

derden, waarbij CARE Nederland in consortiumverband subsidieverzoeken bij de Europese Commissie heeft ingediend, waarbij CARE Nederland niet de penvoerder van het consortium is geweest. De omvang van de bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse zaken bedraagt EUR 9.694.656 zijnde 30 procent van de totale baten van niet-particulier donoren en 28 procent van de totale baten.

Niet-paticuliere donoren juli 2013 t/m juni 2014 Department for Intenational Developement (DFID) via CARE UK 661.390 Europese Commissie 10.556.759 Development and Co-operation (EuropAid) 4.347.083 Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO) 3.043.485 Via derden 3.166.191 Handicap International 1.143 H&M Conscious Foundation 6.820.560 Ministerie van Buitenlandse Zaken 9.694.656 Nationale Postcode Loterij 500.000 Samenwerkende Hulporganisaties (giro 555) 2.637.329 Turin Foundation 1.614 VN Wereld Voedsel Oganisatie (FAO) 1.615.107

7.5.2.1 Kostencategorieën en toerekeningsmodel van de organisatiekosten Conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ650) wordt onderscheid gemaakt tussen besteding aan doelstelling, lasten ten behoeve van de werving van middelen en tenslotte lasten voor beheer en administratie van de organisatie. De organisatiekosten, zijnde alle kosten die niet direct zijn toe te rekenen aan de doelstelling, worden volgens een toerekeningsmodel doorberekend aan de drie kostencategorieën. Het toerekeningsmodel is conform de aanbeveling van de VFI. De toerekening van de organisatiekosten geschiedt in twee stappen. 1. Alle kosten direct samenhangend met de doelstelling of de werving van baten worden direct onder deze

posten verantwoord, waarbij de personeelskosten op basis van tijdregistratie worden toegerekend. 2. Ondersteuningskosten en algemene kosten worden aan de kostencategorieën toegerekend op basis van FTE en tijdregistratie. Organisatiekosten die verband houden met het Bestuur, Directie en Raad van Toezicht of andere algemene kosten worden volledig onder de post ‘Beheer & Administratie’ verantwoord.

7.5.2.2 Besteding aan doelstelling Programmaverplichtingen hebben een min of meer rechtevenredig verband met programmavorderingen. Vanwege de in Somalië gerealiseerde exceptionele lasten en baten gedurende het vorige financiële jaar, is de besteding aan doelstelling in het verslagjaar weer wat genormaliseerd en daarmee lager.

Referentie 7.5.2.2 werkelijk juli 2013 t/m juni 2014

begroot juli 2013 t/m juni 2014

werkelijk juli 2012 t/m juni 2013

CARE Nederland programma's Aangegane programma verplichtingen 23.626.793 15.631.166 28.409.590 Niet uitbetaalde programma verplichtingen - - -7.102 Kosten gemaakt door CARE Nederland 2.397.252 1.998.638 2.258.968 26.024.045 17.629.804 30.661.456 Voorlichting Voorlichtingsactiviteiten 482.269 445.140 309.440 Toegerekende kosten 161.441 206.542 139.890 643.710 651.682 449.330

Totaal besteding aan doelstelling 26.667.755 18.281.486 31.110.786

Totaal 32.488.558 78 CARE JAARVERSLAG

CARE JAARVERSLAG 79


7.5.2.4 Kosten beheer en administratie CARE Nederland heeft met ingang van het jaar 2013-2014 de focus van voorlichtingsactiviteiten structureel Referentie 7.5.2.4 werkelijk begroot werkelijk vergroot. Dit heeft geleid tot een toename van de juli 2013 t/m juni 2014 juli 2012 t/m juni 2013 juli 2012 t/m juni 2013 besteding met 43 procent. Resilience Kosten beheer en administratie 689.139 629.588 639.489 Financieringsherkomst Ontwikkeling Noodhulp Advocacy Voorlichting Totaal Totaal kosten beheer en administratie 689.139 629.588 639.489 Ministerie van Buitenlandse Zaken 3.330.843 6.072.618 175.125 - 9.578.586 Europese Commissie 4.339.170 2.658.314 - - 6.997.484 De bestedingen aan beheer en administratie als percentage Samenwerkende Hulporgansaties van de totale lasten bedragen 2,5 procent. Dit is een lichte ("giro 555") - 2.096.542 - - 2.096.542 stijging ten opzichte van hetzelfde percentage van vorig jaar Overige donoren 3.993.338 1.397.134 - - 5.390.472 dat toen 2,1 procent bedroeg. Eigen Middelen 987.406 848.826 124.729 643.710 2.604.671 Totaal besteeding aan doelstelling 12.650.757 13.073.434 299.854 643.710 26.667.755 Specificatie organisatiekosten Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is voor CARE Bestemming DOELSTELLING WERVING BATEN Nederland de belangrijkste financieringsbron voor de BEHEER& REALISATIE ADMINISTRATIE 2013-2014 besteding aan doelstelling (36 procent). Dit is breuk met Resilience voorafgaande jaren waarbij de Europese Unie de belangLasten Duurzame Noodhulp Advocacy Voorlichting Eigen fondsen Acties derden Subsidies rijkste financieringsbron voor dit type bestedingen.

Ontwikkeling -werving

Subsidies en bijdragen 11.943.052 12.271.501 81.568 - - - Publiciteit en communicatie - - - 482.269 270.088 - Personeelskosten 457.283 525.987 168.763 101.810 161.092 32.137 Huisvestingskosten 27.862 30.702 5.510 6.635 12.080 1.973 Kantoor en algemene kosten 217.323 239.474 42.977 51.750 94.223 15.389 Afschrijving en rente 5.237 5.770 1.036 1.246 2.269 372 TOTAAL 12.650.757 13.073.434 299.854 643.710 539.752 49.871

Daarnaast is het aandeel van Noodhulp in de totale besteding aan doelstelling ten opzichte van vorig jaar gestegen van 29 procent naar 49 procent. Deze toename wordt verzaakt door de noodsituatie op de Filipijnen.

7.5.2.3 Lasten ten behoeve van werving baten

De wervingskosten van baten in het verantwoordingsjaar zijn vergelijkbaar met die van het voorafgaande jaar, hoewel er een verschuiving zichtbaar is van de lasten REALISATIE Bestemming REALISATIE Begroot REALISATIE Bestemming met betrekking tot de verkrijging van subsidies naar de 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2012-2013 lasten met betrekking tot de verwerving van baten via acties van derden. Referentie 7.5.2.3 werkelijk

juli 2013 t/m juni 2014

begroot werkelijk juli 2012 t/m juni 2013 juli 2012 t/m juni 2013

Kosten eigen fondsenwerving 539.752 543.490 507.486 Kosten met betrekking tot acties van derden 49.871 - 9.166 Kosten ter verkrijging subsidies overheden 31.520 78.835 115.960 Totaal kosten werving baten 621.143 622.325 632.612 80 CARE JAARVERSLAG

- - 24.296.121 - - 752.357 18.750 497.919 1.963.741 1.421 21.275 107.458 11.082 165.946 838.164 267 3.999 20.196 31.520 689.139 27.978.037

Lasten Lasten Subsidies en bijdragen 24.296.121 15.894.501 29.079.091 Subsidies en bijdragen 24.296.121 Publiciteit en communicatie 752.357 796.000 582.074 Publiciteit en communicatie 752.357 Personeelskosten 1.812.513 1.851.070 Personeelskosten 1.963.741 1.963.741 Huisvestingskosten 107.458 86.033 92.493 Huisvestingskosten 107.458 Kantoor en algemene 838.164 925.470 766.381 Kantoor en algemene kostenkosten 838.164 Afschrijving en rente 20.196 18.882 11.779 Afschrijving en rente 20.196 TOTAAL 19.533.399 32.382.888 TOTAAL 27.978.037 27.978.037 CARE JAARVERSLAG 81


De bestedingen onder de post ‘Subsidies en bijdragen’ liggen EUR 8.379.172 boven het daarvoor geplande bedrag. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats leidde de ramp op de Filipijnen tot een omvangrijke niet-begrote besteding. Daarnaast was CARE Nederland onverwacht in staat het programma in Burundi, Madagaskar en Somalië uit te breiden. De organisatiekosten (exclusief ‘subsidies en bijdragen’) vóór doorbelasting naar de bestemmingscategorieën bedragen EUR 3.681.922, hetgeen in lijn met de begroting ligt, maar is EUR 337.982 hoger dan in het vorige financiële jaar.

Personeels kosten

werkelijk juli 2013 t/m 30 juni 2014

Voorts liggen de personeelskosten zes procent hoger dan in het voorafgaande jaar. Hiervoor zijn drie oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats heeft CARE Nederland meer medewerkers in dienst in hogere loonschalen en treden, waarbij een aantal functies in lagere loonschalen (tijdelijk) door uitzendkrachten worden vervuld die niet worden meegenomen in bovengenoemde personeelskosten. Daarnaast is gedurende het financiële jaar grotere opgebouwde vakantietegoeden aan medewerkers uitbetaald. Ook zijn de sociale lasten gedurende de verslagperiode meer gestegen dan in de begroting was voorzien.

begroting juli 2013 t/m juni 2014

werkelijk juli 2012 t/m juni 2013

Personeelskosten Brutolonen 1.322.085 1.217.388 1.263.314 Vakantietoeslag en dagen 131.062 108.238 126.146 Sociale lasten 222.848 205.200 201.840 Pensioenlasten 144.111 132.699 128.083 Personeelsverzekeringen 42.194 41.339 35.938 Reiskosten woon-werk 39.641 40.000 39.237 Eindejaarsuitkering 61.800 67.649 56.512 Totaal personeelskosten 1.963.741 1.812.513 1.851.070

82 CARE JAARVERSLAG

7.5.3 PERSONELE BEZETTING

Personele bezetting

werkelijk juli 2013 t/m 30 juni 2014

Aantal medewerkers in Nederland 34,00 Advocacy 2,00 Directie 2,00 Finance 7,00 Kwaliteitsbeheer & ICT 1,00 Office Management 2,00 Personeel & Orgnaisatie 2,00 Programma / DRR Network 13,00 Voorlichting & Fondsenwerving 5,00 Aantal medewerkers in het buitenland 2,00 Aantal medewerkers per ultimo verslagjaar 36,00 Gemiddeld aantal fulltime equivalenten in Nederland 28,39 Gemiddeld aantal fulltime equivalenten in buitenland 2,00 In de personele bezetting zijn data voor uitzendkrachten, consultants en vrijwilligers niet meegenomen.

7.5.4 BEZOLDIGING BESTUURDERS 7.5.4.1 Bezoldiging directie De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloningen en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geëvalueerd en geactualiseerd. De laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in 2011. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de

begroting juli 2013 t/m juni 2014

werkelijk juli 2012 t/m juni 2013

33,00 3,00 2,00 6,00 1,00 2,00 2,00 12,00 5,00 2,00

31,00 3,00 2,00 6,00 1,00 1,00 2,00 11,00 5,00 2,00

35,00 28,20 2,00

33,00 28,38 2,00

vaststelling van de beloningen volgt CARE Nederland de Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van het VFI en de Code Wijfels. De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. In de berekening van dit inkomen worden de werkgeverslasten niet betrokken. De Raad van Toezicht heeft de zwaarte van de functie gewogen en een zogenoemde BSD-score vastgesteld van 425-455 met een maximaal salaris van EUR 124,233. Met een jaarinkomen van EUR 104.653 blijft de beloning voor de directeur onder het VFI-maximum en is conform de Code Wijfels.

CARE JAARVERSLAG 83


bezoldiging directie 1 juli 2013 - 30 juni 2014 1 juli 2012 - 30 juni 2013 dienstverband aard (looptijd) onbepaald onbepaald aantal uren 38 38 part-time percentage 100 100 periode 01-07 t/m 30/06 01-07 t/m 30/06 bezoldiging jaarinkomen 104.653 104.653 • bruto jaarsalaris 92.613 92.613 • vakantiegeld 7.409 7.409 • eindejaarsuitkering 4.631 4.631 SV lasten (werkgeversdeel) 4.827 4.668 pensioenlasten (werkgeversdeel) 25.764 29.175 totaal bezoldiging 2013/2014 135.244 138.497

7.5.4.2 Bezoldiging Raad van Toezicht Bezoldiging en vergoeding Raad van Toezicht Reis- en verblijfkosten

juli 2013 t/m juni 2014

juli 2012 t/m juni 2013

3.699

3.206

De Raad van Toezicht verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Voor reis- en verblijfkosten van de Raad van Toezicht is in de verslagperiode EUR 3.206 betaald. De reis- en verblijfkosten hebben te maken met de deelname van de Raad van Toezicht aan CARE International vergaderingen.

84 CARE JAARVERSLAG

7.5.4.3 Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector (WNT) De Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector (WNT) regelt dat de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en de Directie gebonden is aan een maximum. Het maximum bedraagt voor 2013 EUR 187.340 vermeerderd met: a) de sociale verzekeringspremies b) EUR 8.069 wegens belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen c) EUR 33.190 wegens de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn CARE Nederland valt niet onder deze wet, omdat de omvang van de subsidies verstrekt door de Nederlandse overheid minder dan 50 procent van de totale baten bedraagt. Echter, geen van de leden van de Raad van Toezicht, Directie of andere functionarissen ontvangen van CARE Nederland een bezoldiging die het genoemde maximum overschrijdt.

7.6.1 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben zich na de balansdatum tot aan de goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht en de vaststelling door de Directie op 9 december 2014 geen gebeurtenissen voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

7.6.2 GOEDKEURING EN VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING Het jaarverslag en de jaarrekening zijn op 9 december 2014 vastgesteld door het bestuur bestaande uit: • Dhr. Perry Heijne Het jaarverslag en de jaarrekening zijn op 9 december 2014 goedgekeurd door de Raad van Toezicht bestaande uit: • • • • • • •

Mevr. Mariëtte Doornekamp Mevr. Petra Stienen (vice-voorzitter) Dhr. Peter ter Horst Dhr. Jochem IJbema Dhr. Ed van Meeuwen Mevr. Baharak Sabourian Mevr. Anneke Slob

CARE JAARVERSLAG 85


7.7.3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Care Nederland Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013/2014 van Stichting Care Nederland te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2014 en de staat van baten en lasten voor het jaar geëindigd op 30 juni 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 86 CARE JAARVERSLAG

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Care Nederland per 30 juni 2014 en van het resultaat voor het jaar geëindigd op 30 juni 2014 in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

BIJLAGE 1 SPECIFICATIE NIET PARTICULIERE-DONOREN Niet-paticuliere donoren juli 2013 t/m juni 2014 Department for Intenational Developement (DFID) via CARE UK Europese Commissie Development and Co-operation (EuropAid) 4.347.083 Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO) 3.043.485 Via derden 3.166.191 Handicap International H&M Conscious Foundation Ministerie van Buitenlandse Zaken Nationale Postcode Loterij Samenwerkende Hulporganisaties ("giro 555") Turin Foundation VN Wereld Voedsel Oganisatie (FAO) Totaal

661.390 10.556.759

1.143 6.820.560 9.694.656 500.000 2.637.329 1.614 1.615.107 32.488.558

Mededeling betreffende het jaarverslag Wij hebben het jaarverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties, indien aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van het jaarverslag vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de informatie in de jaarrekening en dat het jaarverslag alle informatie bevat die vereist is volgens Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op de informatie in het jaarverslag. Amsterdam, 16 december 2014 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. drs. J.L. Sebel RA CARE JAARVERSLAG 87


BIJLAGE 2 BESTUUR, DIRECTIE EN PERSONEEL CARE Nederland heeft een bestuur en een toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht, waarmee het algemene principe van het scheiden van bestuur en toezicht houden in acht wordt genomen. Ook kent CARE Nederland een Raad van Advies. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd en verder uitgewerkt in reglementen. Zo zijn er reglementen voor de Raad van Toezicht, het Bestuur, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.

Samenstelling Bestuur De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van het Bestuur en benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur (statutaire directie/directeur) in voorkomende gevallen. Het Bestuur van CARE Nederland bestaat volgens de statuten uit een eenhoofdige directie. Tijdens het verslagjaar 2014 werd deze functie uitgeoefend door de heer G.T.F. Eskens.

Taak en werkwijze directie De directie bepaalt het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de directie zijn vastgelegd in het Reglement Bestuur. Bij de vervulling van de taken en bevoegdheden richt de directie zich naar het doel, het belang en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting. De directeur wordt in zijn taken en beleidsvorming bijgestaan door het managementteam, dat in het boekjaar 2014 bestond uit de afdelingshoofden: Programma’s, Marketing & Communicatie en Financiën. De werkwijze van het managementteam is vastgelegd in het Reglement MT.

88 CARE JAARVERSLAG

De directie verschaft de Raad van Toezicht de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van haar taak. Zij besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de rapportage met betrekking tot de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de risico’s die zijn verbonden aan de uitvoering van de programma’s, de (efficiënte wijze van) werving van fondsen en de wijze waarop donaties worden ingezet. CARE Nederland volgt de principes van de Code Wijffels1 met betrekking tot het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, de besteding van middelen, fondsenwerving, de omgang met vrijwilligers en het functioneren van de organisatie.

Salaris- en vergoedingenbeleid directeur CARE Nederland hanteert voor zowel haar medewerkers als de directeur de inschalingsystematiek van FUWASYS2 en de BBRA3 -schalen. Tevens wordt bij het bepalen van het salaris, de vaste vergoedingen en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI4 en de Code Wijffels¹ gevolgd. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd en vastgesteld door de Raad van Toezicht. Salaris, vergoedingen en overige arbeidsvoorwaarden worden vermeld in de jaarrekening (zie pagina 74).

Benoeming en zittingsduur directie Bij de werving, selectie en benoeming van de directeur werkt CARE met een profielschets waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. Statutair is vastgelegd dat de profielschets wordt opgesteld door de Raad van Toezicht. De directeur wordt benoemd voor de duur van de arbeidsovereenkomst en is herbenoembaar met instemming van de Raad van Toezicht.

Nevenfuncties directeur Directeur Guus Eskens had in verslagjaar 2014 de volgende nevenfuncties: 1. Stichting Vluchteling, Den Haag (Lid Raad voor de Vluchteling) 2. Stichting Josephine Nefkens voor Ontwikkelingssamenwerking, Rotterdam (Bestuurslid) 3. Parochie Laurentius en Ignatius, Rotterdam (Lid kerkbestuur) 4. Stichting I+ Solutions, Woerden (Voorzitter Raad van Toezicht) Verder vertegenwoordigde Guus Eskens CARE Nederland in de volgende Nederlandse organen: • Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (bestuurslid) • Dutch Consortium for Rehabilitation (lid stuurgroep) • Partners for Resilience (lid stuurgroep) En vertegenwoordigde hij CARE Nederland in de CARE International Board en Boardcommissies en adviesorganen.

Personeels- en vrijwilligersbeleid Per 30 juni 2013 waren in totaal 34 medewerkers in dienst bij CARE Nederland. Dit staat gelijk aan 30,79 FTE. Binnen CARE Nederland zijn er ook regelmatig vrijwilligers werkzaam. Aangezien zij een grote mate van betrokkenheid hebben en slechts tegen een geringe onkostenvergoeding werk verrichten, wil CARE Nederland ervoor zorgen dat zij zich welkom en gewaardeerd voelen. Omdat voor vrijwilligers andere regels gelden dan voor vaste medewerkers, heeft CARE Nederland een vrijwilligersprocedure in werking gesteld die duidelijkheid verschaft over taken, rechten en verantwoordelijkheden van een vrijwilliger. In het boekjaar 2014 werkte er 1 vrijwilliger bij CARE Nederland.

1 Advies van de Commissie Code goed Bestuur voor Goede Doelen, juni 2005 2 FUWASYS (FUnctieWAarderingsSYSteem) is een functiewaarderingsmethode ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 3 Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 4 Zie www.vfi.nl

CARE JAARVERSLAG 89


BIJLAGE 3 RAAD VAN TOEZICHT Bij CARE Nederland staan de directeur, het beleid en de algemene gang van zaken onder toezicht van de Raad van Toezicht. Ook staat de Raad van Toezicht de directeur met raad en daad ter zijde. De werkzaamheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht.

Benoeming en zittingsduur van leden van de Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad zelf benoemd. Voor een benoeming is statutair een tweederde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Selectie en benoeming van nieuwe leden vindt plaats aan de hand van door de Raad opgestelde profielschetsen, die openbaar en opvraagbaar zijn. Werknemers van CARE Nederland kunnen niet worden benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt geregeld in het Reglement Raad van Toezicht. In dit reglement is ook de werkwijze en de besluitvorming van de Raad van Toezicht nader vastgelegd. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor een periode van drie jaar benoemd en is vervolgens nog één maal benoembaar voor een periode van drie jaar. Bij vacatures is de Raad van Toezicht verplicht om maatregelen tot aanvulling van het ledental te nemen.

Salaris- en vergoedingenbeleid Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen salaris, maar hebben recht op vergoeding van gemaakte onkosten. Deze zijn openbaar en worden in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. Voor reis- en verblijfkosten van de Raad van Toezicht is in de verslagperiode € 3.699 betaald. De reis- en verblijfkosten zijn voornamelijk gemaakt vanwege deelname aan CARE International-vergaderingen. 90 CARE JAARVERSLAG

Samenstelling van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat: • voldoende affiniteit bestaat met de doelstelling van de stichting; • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; • spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is; • leden ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur. De Raad van Toezicht bestond in het boekjaar 2014 uit acht leden in plaats van de gebruikelijke zeven. Dit heeft te maken met het vertrek van Loek Hermans als voorzitter en de komst van zijn opvolger Mariëtte Doornekamp.

Mariëtte Doornekamp Per 3 december 2013 is Mariëtte Doornekamp aangetreden als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht bij CARE. Mariëtte Doornekamp is professioneel bestuurder en toezichthouder. Zij bekleedt bovendien de volgende nevenfuncties: Vice-voorzitter raad van commissarissen Menzis, bestuurslid bij ABP, voorzitter Commissie Publiek Belang bij BDO, voorzitter en lid raad van toezicht Stichting Aandelen Beheer BDO Groep, voorzitter raad van commissarissen Westland Kaas Groep BV, en penningmeester bij het strijkersorkest Amsterdam Sinfonietta. Dankzij deze functies is zij een van de meest invloedrijke zakenvrouwen van Nederland. In de Top-50 Machtigste Vrouwen van Management Scope van 2014 staat zij op plaats 18. Mariëtte Doornekamp was voorheen onder meer directeur van Velocity Capital, CFO van MCB en CFO van Damen Shipyards. Foto: Cats en Withoos.

Loek Hermans

Drs. Loek Hermans (voorzitter tot december 2013) is tevens voorzitter van Greenport Holland en fractieleider van de VVD in de Eerste Kamer. Hermans studeerde van 1969 tot 1976 Bestuurskunde aan de toenmalige Katholieke Universiteit van Nijmegen, tegenwoordig Radboud Universiteit. Van 1977 tot 1990 was hij lid van de Tweede Kamer en daarna achtereenvolgens burgemeester van Zwolle en Commissaris van de Koningin in Friesland. In 1998 werd hij Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van 2003 tot 2011 was Hermans voorzitter van MKB-Nederland. Naast zijn al eerder genoemde huidige functies is Loek Hermans lid van verschillende besturen en raden van toezicht; zo is hij onder meer voorzitter van het bestuur van de Radboud Universiteit.

Petra Stienen Petra Stienen (vice-voorzitter) is publiciste en adviseur democratisering, diversiteit en democratie. Zij studeerde Arabisch en Midden-Oostenstudies in Leiden, Cairo en Londen. Petra Stienen was meer dan tien jaar werkzaam in de Arabische wereld, onder andere op de Nederlandse ambassades in Egypte en Syrië. Ook was zij plaatsvervangend hoofd van de afdeling Noord-Amerika op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na haar afscheid van Buitenlandse Zaken was zij Senior Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling bij BMC Advies en Management.

Baharak Sabourian

Baharak Sabourian is associate director bij de NLFI. Voorheen was zij senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën, Den Haag. Baharak Sabourian heeft Nederlands Recht gestudeerd en is eerder meerdere jaren werkzaam geweest als advocaat in de

commerciële advocatuur, onder andere bij Nauta Dutilh.

Ed van Meeuwen Ed van Meeuwen is Marketing, Communications and Brand Director (en Partner) bij IdSells.com. Van Meeuwen had diverse account- en directiefuncties, in Nederland en in het buitenland, bij grote, gerenommeerde bureaus op accounts als IBM, Heineken, Burger King, Zenitel, Time Magazine, Opel, Alfa Romeo, UPS, CMG, Van Lanschot Bankiers, Vespa, Otto, Gall & Gall, Voetbal International, en vele anderen. Hij is tevens winnaar van diverse marketing awards, zoals de Direct Marketing Awards van FBTO en Time Magazine.

Peter ter Horst Peter ter Horst is zelfstandig communicatie- en media-adviseur en debatleider. Hij was eerder consultant bij Meines & Partners. Hij is 32 jaar als journalist en correspondent werkzaam geweest, onder andere voor NRC Handelsblad, radio en televisie. Na terugkeer in Nederland vervulde hij twee hoofdredacteurschappen: van de Haagsche Courant en van het weekblad Intermediair. Peter ter Horst is auteur van het boek “De dag dat de krant viel” (2012) over zijn tijd als hoofdredacteur van de Haagsche Courant.

Jochem IJbema Jochem IJbema is Finance Manager bij de Bosch and Siemens Home Appliances Group (BSH). Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht werkte hij vanaf 1989 als Business en Division Controller bij Siemens Nederland. Van 2006 tot 2011 was IJbema werkzaam bij Siemens IT CARE JAARVERSLAG 91


BIJLAGE 3 (VERVOLG) Solutions and Services als Divison Controller. Tussen 2010 en november 2011 was hij tevens CFO. Jochem IJbema is eveneens lid van de Raad van Toezicht van de Koninklijke schouwburg in Den Haag.

Anneke Slob Drs. Anneke Slob is zelfstandig adviseur voornamelijk op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken en internationaal beleid. Zij is in het bijzonder actief op het gebied van toezicht,

BIJLAGE 4WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET AFGELOPEN BOEKJAAR

monitoring en evaluatie, zowel in Nederland, Europa als ontwikkelingslanden. Zij werkte tot voor kort als Managing Partner en directeur bij Ecorys, Research en Consultancy. Voor die tijd was Anneke Slob werkzaam bij de Inspectie van Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken waar zij internationaal beleid en programma’s evalueerde.

Rooster termijnen leden Raad van Toezicht Leden Raad van Toezicht 1e termijn 2e termijn Audit- Remuneratie commissie commissie Loek Hermans april 2008 - april 2011 apr 2011 - sept 2013 x (voorzitter per 24 jun 2008) Mariëtte Doornekamp dec 2013 - dec 2016 x (voorzitter per december 2014)

Baharak Sabourian Petra Stienen

dec 2008 - nov 2011 nov 2011 - nov 2014 x jun 2009 - mei 2012 mei 2012 - mei 2015

(Vice Voorzitter, interimvoorzitter sept. - dec 2013 )

Ed van Meeuwen Peter ter Horst Jochem IJbema Anneke Slob

apr 2010 - apr 2013 april 2013- april 2016 apr 2010 - apr 2013 april 2013- april 2016 sep 2011 - sep 2014 x jun 2012 - jun 2015

x

De Raad van Toezicht is in deze verslagperiode zes maal in vergadering bijeen geweest. Daarnaast is er twee keer telefonisch vergaderd en had de directeur regelmatig bilateraal overleg met de (twee opeenvolgende) voorzitters en de vicevoorzitter. In het afgelopen boekjaar nam de heer Louk Hermans afscheid van CARE. Hij heeft zijn werkzaamheden beëindigd per april 2013 en is gedurende een interimperiode van 8 maanden tijdelijk vervangen door de vice voorzitter Petra Stienen. Vanzelfsprekend danken wij beiden hartelijk voor hun inzet voor CARE. Met ingang van 1 december 2013 heeft (mevrouw) Mariette Doornekamp de voorzittersrol overgenomen. Gedurende het boekjaar 2014 heeft de RvT veel aandacht besteed aan het aanstaande vertrek van directeur Guus Eskens en de procedure voor het vinden van een geschikte opvolger. Voor het selectieproces is een externe partij ingeschakeld. Dit onder andere vanwege het grote belang dat CARE hecht aan onafhankelijkheid en zorgvuldigheid van de procedure. Hoewel het proces meer tijd heeft gekost dan oorspronkelijk verwacht, is de Raad van Toezicht zeer tevreden over de uitkomst en zijn zij blij met het aantreden van de nieuwe directeur Perry Heijne die afkomstig is uit het bedrijfsleven. Onder leiding van de vicevoorzitter zijn meerdere RvT-leden betrokken geweest bij de procedure. Daarnaast waren ook de directeur Marketing en de andere leden van het Management Team, de Personeelsvertegenwoordiging en enkele directeuren van andere Europese CARE leden betrokken bij dit proces. Wij danken een ieder voor de inzet. Guus Eskens is meer dan 10 jaar directeur geweest van CARE Nederland en heeft de onderneming van het oorspronkelijke, door Nederlandse ontwikkelings-

92 CARE JAARVERSLAG

organisaties in 1993 opgerichte, Disaster Relief Agency (DRA) geleid tot het huidige CARE Nederland. De onderneming heeft in die periode een enorme professionaliseringsslag doorgemaakt en zich aangepast aan de nieuwe vragen van de maatschappij ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. Guus heeft ook een belangrijke rol gespeeld binnen CARE International en heeft daar niet alleen de belangen van CARE Nederland verdedigd maar ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de Internationale organisatie. Wij zijn hem dankbaar voor zijn grote inzet en betrokkenheid. De Raad van Toezicht onderkend dat CARE Nederland in de komende jaren voor grote veranderingen staat. Ontwikkelingssamenwerking verandert snel. Landen die vroeger “gewoon” derde wereld landen waren, zijn nu snel ontwikkelende economieën, waar echter nog wel sprake is van grote armoede. En armoede is ‘injustice’ zoals CARE International aangeeft. Naast het bieden van hulp bij grote rampen is ook armoedebestrijding een van de belangrijkste taken van CARE. In de veranderende wereld moet dit wel op een andere manier gebeuren. Niet alleen omdat de landen en plekken waar wij hulp bieden, veranderen, maar ook omdat de financiering van overheden verandert. Ook de particuliere funding vraagt steeds meer aandacht. Voor CARE Nederland een belangrijk punt van aandacht, waarbij wij het ook van groot belang vinden, zoals onze minister Ploumen aangeeft, dat de interactie tussen bedrijfsleven en NGO’s groter moet worden. Met de samenwerking van H&M hebben wij hier al eerste en belangrijke stappen in gezet. De Raad van Toezicht stelde de begroting voor het boekjaar 2014 vast en keurde zowel de jaarrekening als het jaarverslag van het boekjaar 2013 goed. Ook het jaarplan voor het boekjaar 2014 werd besproken en CARE JAARVERSLAG 93


BIJLAGE 4 (VERVOLG) vastgesteld. Verder is er ook uitvoerig gesproken over de belangrijkste interne en externe risico’s voor CARE Nederland en de mogelijkheden om deze risico’s te beperken. Daarnaast is gewerkt aan een nieuw meerjarig strategisch plan voor CARE Nederland dat in moet gaan bij de start van het boekjaar jaar 2016. Voor dit plan worden de visie en missie van CARE Nederland heroverwogen en scherper geformuleerd en wordt aangegeven in welke richting CARE Nederland zich wil ontwikkelen. Dit om, zoals hierboven al aangegeven, zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de veranderende wereld van ontwikkelingssamenwerking wereldwijd en in Nederland specifiek. In dit nieuwe strategieplan wordt ook aandacht besteed aan de positie van CARE Nederland binnen CARE International. Het organisatorische transitieproces van CARE International (Vision 2020) is in volle gang en de RvT heeft hier daarom regelmatig aandacht aan besteed. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat zijn de mogelijke gevolgen van dit transitieproces voor CARE Nederland en wat betekent het voor de strategische positionering van CARE Nederland binnen de confederatie, nu en in de toekomst. De directeur rapporteerde aan de Raad van Toezicht tevens over de nieuwe CARE International Programme Strategy die in de Internationale Board Meetings werd besproken. De CARE International Meetings worden bijgewoond door de directeur en een lid van de RvT. In het boekjaar is ook de internationale herstructurering van de CARE International organisatie veelvuldig aan de orde geweest. Hier zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt. De Raad van Toezicht onderkent dat deze veranderingen ook van groot belang voor de CARE Nederland en zij zullen de voorstellen nauwlettend volgen.

94 CARE JAARVERSLAG

BIJLAGE 5 WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET AFGELOPEN BOEKJAAR De Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft haar jaarlijkse evaluatiegesprek met de directeur gevoerd. De Auditcommissie (Jochem IJbema en Baharak Sabourian) is twee maal bij elkaar gekomen. Deze commissie besprak, samen met de directeur en de financieel-directeur, onder meer de mogelijke financiële gevolgen van de transitie van CARE Global voor de toekomst van CARE Nederland. Met ingang van boekjaar 2013 is PWC als accountantskantoor aangesteld. Wij danken de medewerkers van CARE Nederland voor hun inzet in dit turbulente jaar van transitie. Wij verwachten dat met de nieuwe directeur CARE Nederland weer andere en nieuwe stappen gaat zetten, waarbij de grote veranderingen in de maatschappij rond ontwikkelingssamenwerking een prominente rol zullen spelen. Namens de Raad van Toezicht Mariette Doornekamp

De Raad van Toezicht is in deze verslagperiode zes maal in vergadering bijeen geweest. Daarnaast is er twee keer telefonisch vergaderd en had de directeur regelmatig bilateraal overleg met de (twee opeenvolgende) voorzitters en de vicevoorzitter. De Raad van Toezicht (RvT) stelde onder andere de begroting voor het boekjaar 2014 vast en keurde zowel de jaar-rekening als het jaarverslag van het boekjaar 2013 goed. Ook het jaarplan voor het boekjaar 2014 werd besproken en vastgesteld. Verder is er ook uitvoerig gesproken over de belangrijkste interne en externe risico’s voor CARE Nederland en de mogelijkheden om deze risico’s te beperken. Daarnaast is gewerkt aan een nieuw meerjarig strategisch plan voor CARE Nederland dat in moet gaan bij de start van het boekjaar jaar 2016. Voor dit plan worden de visie en missie van CARE Nederland heroverwogen en scherper geformuleerd en wordt aangegeven in welke richting CARE Nederland zich wil ontwikkelen. Dit om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de veranderende wereld van ontwikkelingssamenwerking wereldwijd en in Nederland specifiek.

In het boekjaar 2014 heeft de RvT ook veel aandacht besteed aan het aanstaande vertrek van directeur Guus Eskens en de procedure voor het vinden van een geschikte opvolger. Consultancy Bureau Ebbinge heeft dit proces begeleid. Om integriteitsdiscussies te voorkomen, waren verschillende RvT-leden betrokken bij de procedure. Daarnaast waren ook de directeur Marketing & Communicatie en de andere leden van het Management Team, de Personeelsvertegenwoordiging en enkele directeuren van andere Europese CARE leden betrokken bij dit proces. De Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft haar jaarlijkse evaluatiegesprek met de directeur gevoerd. De Auditcommissie (Jochem IJbema en Baharak Sabourian) is twee maal bij elkaar gekomen. Deze commissie besprak, samen met de directeur en de financieel-directeur, onder meer de mogelijke gevolgen van de transitie van CARE Global voor de toekomst van CARE Nederland. Met ingang van boekjaar 2013 is PWC als accountantskantoor aangesteld.

In dit nieuwe strategieplan wordt ook aandacht besteed aan de positie van CARE Nederland binnen CARE International. Het organisatorische transitieproces van CARE International (Vision 2020) is in volle gang en de RvT heeft hier daarom regelmatig aandacht aan besteed. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat zijn de mogelijke gevolgen van dit transitieproces voor CARE Nederland en wat betekent het voor de strategische positionering van CARE Nederland binnen de confederatie, nu en in de toekomst. De directeur rapporteerde aan de Raad van Toezicht tevens over de nieuwe CARE International Programme Strategy die in de Internationale Board Meetings werd besproken. CARE JAARVERSLAG 95


BIJLAGE 6 VERANTWOORDINGSVERKLARING Dit jaarverslag is opgesteld conform de ‘richtlijn 650’ voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ650). Het Bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) van CARE Nederland onderschrijven de volgende drie principes: 1. Toezicht houden, besturen en uitvoeren 2. Optimaliseren van de effectiviteit en efficiency van bestedingen 3. Optimaliseren van de omgang met belanghebbenden

Toezicht houden, besturen en uitvoeren • De stichting kent de volgende organen: het Bestuur en de Raad van Toezicht. Het Bestuur bestuurt de stichting en de RvT houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. • De RvT bepaalt het aantal leden van het Bestuur: één of twee natuurlijke personen. Als het er één is, heeft deze de titel ‘directeur/bestuurder’. Als het er twee zijn, benoemt de RvT een van beiden tot voorzitter. De RvT zelf bestaat uit minstens drie en hoogstens zeven leden, ook allemaal natuurlijke personen. • Het Bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de RvT bevoegd een of meer reglementen vast te stellen of te wijzigen, waarin die zaken worden geregeld die niet in de statuten zijn vastgelegd. De RvT is met voorafgaande goedkeuring van het Bestuur bevoegd die zaken vast te stellen. • Ook mogen het Bestuur en de RvT met elkaars voorafgaande goedkeuring andere commissies en/of raden instellen. • De stichting kent een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. De eerste houdt toezicht op

96 CARE JAARVERSLAG

de financiële gang van zaken binnen de stichting. De tweede adviseert de RvT over selectiecriteria en benoemingsprocedures voor de leden van de RvT en het Bestuur. • De RvT ziet er in vooral op toe dat de uitvoering van het beleid van het Bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de begrotingen. • Het Bestuur en de RvT waken voor een verstrengeling van belangen tussen de stichting, het Bestuur, haar medewerkers en de leden van de RvT. • Het functioneren van Bestuur en RvT wordt periodiek geëvalueerd.

Optimaliseren van de effectiviteit en efficiency van bestedingen • Het Bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste drie jaar, met bijbehorende begroting. Dat plan bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van die doelstellingen en een omgevingsanalyse. Ook bevat het de uitgangspunten voor voorlichting, bewustwording, pleitbezorging, fondsenwerving en doelmatige besteding van verkregen middelen, En er staat in hoe het proces van oordeels- en besluitvorming over werven en toewijzen van middelen is ingericht. Het meerjarenbeleidsplan wordt aan het begin van ieder boekjaar – dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni – uitgewerkt in een jaarplan met een bijbehorende begroting. • Het Bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de programma’s en activiteiten die in het jaarplan zijn opgenomen. De RvT ziet er vooral op toe dat die uitvoering strookt met de (meerjaren) beleidsplannen en begrotingen. • Het Bestuur voorziet de RvT tijdig van alle relevante informatie.

• Het Bestuur rapporteert de RvT over: de realisering van de maatschappelijke functie; de strategie; de fondsenwerving en de besteding van de daaruit verkregen middelen; kengetallen; de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken; de beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen; het beheer van het vermogen van de stichting; en het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap. • Het Bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting zo te administreren, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden afgeleid. Aan het eind van het boekjaar wordt door het Bestuur een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt. Deze stukken gaan vergezeld van een rapport van een (register)accountant. De (register)accountant wordt door de RvT benoemd en brengt zowel aan het Bestuur als de RvT verslag uit. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het Bestuur vastgesteld en ondertekend na goedkeuring van de RvT. • Indien nodig stelt het Bestuur de (meerjaren)beleidsplannen en de begrotingen en/of overig beleid bij, na goedkeuring van de RvT.

(de begunstigden of beneficiaries), CARE-landenkantoren en hun partnerorganisaties, institutionele donoren, (potentiële) donateurs en sponsoren. • De begunstigden worden bereikt via een tussenschakel van de landenkantoren en hun partnerorganisaties. De stichting onderhoudt de relaties met deze belanghebbenden via rapportages, overleg tijdens bezoeken aan veldkantoren, partnerorganisaties en andere organisaties en instellingen, waaronder lokale overheden. Ook kent de stichting belanghebbenden die de activiteiten van de stichting financieren: donoren en (potentiële) donateurs en sponsoren. De stichting onderhoudt de relaties met hen via rapportages, overleg tijdens bezoeken, de website, nieuwsbrieven, publicaties en het jaarverslag. • De communicatie van CARE Nederland wordt zo ingericht, dat de informatie relevant, duidelijk en toegankelijk is voor belanghebbenden van de stichting. • Het Bestuur stelt belanghebbenden in de gelegenheid om hun ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kenbaar te maken aan de stichting, opdat de dienstverlening waar mogelijk verbeterd kan worden.

Optimaliseren van de omgang met belanghebbenden • De stichting bevordert en ondersteunt de werkzaamheden, activiteiten en programma’s van bij de doelstelling van de stichting betrokken vrijwilligers. • Het Bestuur streeft een transparante verantwoording van zijn beleid en activiteiten aan de betrokken vrijwilligers en andere belanghebbenden na. Daartoe stelt het Bestuur beleid vast dat kan worden opgenomen in het meerjarenbeleidsplan. • Belangrijke belanghebbenden voor de stichting zijn in ieder geval: de uiteindelijke doelgroep CARE JAARVERSLAG 97


BIJLAGE 8 ORGANISATIE PROFIEL CARE NEDERLAND

National Director

Management Assistant

Office Management

Marketing & Communication Director

Programme Director

Knowledge Manager

Advocacy Co-ordinator

Finance Director

Programme Manager DRR Coordinator / DRR Network

Gender Expert

Advocacy Officer

98 CARE JAARVERSLAG

General Fundraiser

Corporate Fundraiser

Programme Co-ordinator

Programme Co-ordinator

Programme Manager

Finance Officer

IT Quality Officer

Data Manager

Com Officer

Programme Officer

Programme Officer

Programme Officer

Finance

HR

CARE JAARVERSLAG 99


, y t i n g i d g Defendin y t r e v o p g n i fight

Care Nederland ● Postbus 24 ● 2501 CA Den Haag ● Tel: +31 (0)70 310 505 general@carenederland.org ● www.carenederland.org

Profile for CARE Nederland

Jaarverslag CARE Nederland juli 2013 - juli 2014  

Jaarverslag CARE Nederland juli 2013 - juli 2014  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded