Page 1
© CAPPELEN DAMM AS 2016 ISBN 978-82-02-48708-9 1. utgave, 1. opplag 2016 Illustrasjoner og omslag: Lisa Aisato Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2016 Satt i 12/18 pkt. Fedra Book og trykt på 150 g Arctic Volume Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no


THOMAS MARCO BLATT • LISA AISATO


se så stor jeg er, lillesøster jeg er høyere enn spisebordet se så sterk jeg er, lillesøster jeg kan bære deg rundt hele stua stakkars deg, lille baby du bare ligger der du skjønner ingenting, du ta det med ro, lillesøster når jeg begynner på skolen skal jeg bære deg hele veien hjem