Sommersholm 1 - Piken i snøen

Page 1

Piken i snøen

Sommersholm

Ann-ChristinGjersøe Pikenisnøen

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2022

ISBN978-82-02-75065-7

1.utgave,1.opplag2022

Omslagsdesign:RuneKårstad-Hærnes,CappelenDammAS

Omslagsillustrasjon:Trevillion/Shutterstock

Sats:Type-it,Trondheim,2022

Trykk:LivoniaPrintSIA,Latvia,2022

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletiloveller tillattgjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretil åndsverk.Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvar oginndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

TilIdaHelene

«Jegeringenfugl,ogingensnarefangermeg; jegeretfrittmenneskemedenselvstendigvilje.»

CharlotteBrontë, JaneEyre (1847)

Prolog

Julen1856

Jentebarnetbøydehodetmotsnødrevetogtrakksjalettettereomseg.Skrittforskrittstabbethunsegfremidenstadigdyperesnøen.Mendetvarikkekuldensomfikkhenne tilåskjelve.Detvarmørket.Hunhaddealltidværtreddfor nattemørket,ogingentingvarsåmørktsomskogenenvinternatt.

Medhivendepuststansethunogholdtdenlillelykten oppforanseg.

Overhenneknirketogknaketdesnøtungetretoppene faretruendeivinden,ogdenuendeligesortehimmelhvelvingenfikkfryktentilåleggesegsomenkald,klamhånd rundthjertethennes.Menhunkunneikkeværereddnå. Lyktenhennesvilleviseveigjennomskogen,akkuratsom julestjernenhaddeledetdetrevisemenn,slikfarenhadde lestiBibelenomjulekvelden.Althunmåttegjøre,varå fortsettegjennomskogenogborttilSkovstua,derskogvokterenogfamilienhansbodde.Dekunnehjelpemoren.

Tappertbøydehunhodetmotdenpiskendesnøenog kavetsegvidere.Hunhaddegåttveienborttilskogvokterstuamangeganger.Mennå…Detvarsomomhunikke kjentesegigjen.Forhunburdehasettlysenefradenlille koianå,burdehunikke?

7

Hunskalvfradetinnersteihjertetogutifingertuppene dahunpånystansetogholdtlyktenoppforanseg.Ogder fremme,gjennomsnødrevet,kunnehunskimtetømmerkoiamedderødeskoddene.Meningenlysvaråseiglassrutene.

Å,nei. Hungrephardereomlyktenmenstårenefylte øynene.Vardetingenhjemme?

Hunkavetsegborttilkoia,løftethåndenogbanketså hardthunkunnepådøren.Meningenåpnet,hellerikkeda hunbanketpåny.

Skjelvendeblehunståendepåtrammenogseutimørket menshunsvelgetogsvelgetforikkeågråte.Hovedgården. HunmåttegåborttilSommersholm,derfarenarbeideti stallendennekvelden,slikhanpleidenårdetvarjuleball ellerandrestoretilstelninger.Ikkevardetsålangtheller, forsøktehunåoppmuntresegselv,oglaivei.

Skogenhaddegitthennelyforvinden,mendahunfulgte kjerreveienoverdeåpnemarkene,stakksnøenhennesom nåleriansiktet.Sådumhunhaddeværtsomikkehaddetatt påluaogvottenemorenhaddegitthennetiljul!Menbare hunkomborttilstallenpåhovedgården,villehunfåvarmenikroppenigjen.Akkuratsomifjøsethjemmevardet varmthoshestene.

Vindenrevogsletihenne,mengjennomsnøfokketfikk hunsnartøyepådenhøyesmijernsportenvedhovedgårdsalleen.

Fremmevedportenstraktehunsegpåtåoglahåndenpå denfrostbitteklinken.Hunforsøkteførsténgangåpresse denned,såengangtil,menportenvarikketilårikke.Men kanskjehunvilleklareååpnedenomhunlabeggehendene påklinken?Valenpåhendeneavkuldesattehunfraseg lyktenisnøen.Menselvomhunpressetklinkenned,åpnet ikkeportenseg.

Pågråtenavfortvilelseforsøktehunåpustevarmeinni hendene,førhunpånyforsøkteåskyvenedklinken.

Kanskjevardetidethunlaskulderenmotportenforå

8

fådentilågietteratstøvelenhennesstreifetlykten.Foret liteklirrrøpetathunmåttehakommetbortiden,ogidet sammesåhunlyktenfalleoverendeisnøen.

«Å,nei!»

Hunkastetsegnedpåknærneforårettedenopp,men forsent.Talglysetslilleflammeblafret,forsååbliblålig.

Sålukketmørketsegoverhenne.

«Nei!Nei,ikkeslukne,ikke…»Hunfamletetterlykten isnøenmenshjertetslohardereoghardere.Kanskjeden barevarblittdekketavsnø?Kanskjeden…

Deforfrosnefingrenefantlykten.Kanskjedetikkevar forsentlikevel?Kanskje,omhunfikkblåstlivitalglyset igjen…

Hunklarteååpnedenlillelyktlukenogprøvdeåblåse livilyset.

Menuansetthvorhardthunforsøkte,forbledetstummendemørktrundthenne.

Hunsanksammenisnøen.Althunhørte,varvindensom ulte,althunkjente,varsnøensompiskethenneiansiktet. Ogkulden.Detvarsomomdenhaddebittsegfastihenne, ifingrene,itærne,ikinnene.Denogredselen.

Hunkrøpsammeninnmotsmijernsportenmenshunforsøkteåtrekkesjalettettereomseg.Hunvillealdrifinne veienborttilstallennå.Ikkeveienhjemheller.Ikkefør morgengryetkom.

Mennoenvillekomme,forsøktehunåtrøstesegselv. Kanskjenoenavgjestenepåhovedgårdensnartvillesette segisledenforåtafattpåhjemveien,ogdavilledefinne henne.Barehunsatther,ogikkeforvilletseginniskogen, såvillenoenfinnehenne.

Foråmuntresegselvoppforsøktehunåtenkepåballetoggjestenesomdansetunderdeglitrendelysekronenei kveld.Kvinnenemeddevakrestekjolerogsmykker,akkuratsomundervårballet,dabestemorenhaddelatthenne smugtitteinnidenstoreballsalenmeddetfinenavnet: Marmorsalen.

9

Menhunklarteikkeåtenkepåballet.Althunsåforseg, varmorenogdetkritthviteansiktethennes.Ogblodet. Alt blodet.

«Å,mor.»Hunforsøkteåpustehendenesinevarme,men hunfrøssånnathunikkelengerkunnekjennedem.«Å, mor,hvaskaljeggjøre?»

Tårenebrantmotdekaldekinnene. Mensnartvartårenefrossettilis.

SommersholmHovedgaard, GrevskabernesAmt Desember1866

Kapittel1 Alise

ISommersholmHovedgaardsskoger

Denskarpevintersolenfikksnøenpåtrærnetilåglitre, ogdajegkikketoppmotdenblåhimmelen,virvletsmå snøkrystalleriluften.Ingentingvarvelvakrereennskogen envinterdagsomdenne–omdetbareikkehaddeværtså bitendekaldt!

Selvpustenminbletilsmåfrostskyer,derjegtrakkkjelkenmedvaskestampenettermeggjennomskogen,forbi detislagtetjernetogviderebortmotelven.Tilkulpen,der jegpleideåskyllehovedgårdensvasketøy,haddedetingen hensiktågå.Kuldendensistetidenhaddegjortdenbunnfrossen.

MenbortevedbroenfløtSommerselvablankogstille forbidenlillevaskeplassen.

Jegdrokjelkenettermegnedtilelveleiet,fantfrembanketreetogbankekrakkenogsattemegpåknepåtreplattingensomstakkutielven.

Frostrøykenbrantmotkinnene,ogdajegbrettetopp ermeneoglotdetførstelinnetetglinedivannet…Detvar såisendekaldtatjegsnappetetterværet.

Skylle,banke,skylle,banke–hvertplaggtreganger. Detvaromågjøreåværerask,haddeBestapleidå si.Varjegheldig,varplaggenelengernedeistampen

15

fremdelesvarmeavlutvannet,såjegkunnevarmehendene.

Daglinneter,nattserker,underskjørt–jegskyltealtidet klukkendeelvevannet,førjegslovannetutmedbanketreet.Menjegmåtteværevarsom.Slojegforhardt,kunne deyndigelinnetenesblonder,broderierellerfinesømmer bliødelagt.OgselvomBestahaddelærtmeghvordanjeg nennsomtkunnereparereenblondeelleretbroderi,villejeg nødigværeskyldiatensømellerkniplingrevnet.

Jegløftetdetsistelinnetetoppavvaskestampenogvarmethendeneidetlunknetøyet.Sålotjegdetglinedielvevannet.

Skylle,banke.Skylle,banke.Skylle,banke.

Jegpustetlettetutdajegomsiderkunnevrioppdetsiste linnetetogreisemeg.Trippendeavkuldefikkjegpåmeg vottene,tokkjelkenoglaiveioppdenbrattebakkenovenforvaskeplassen.

Påbakketoppenblejegståendeforåfåpustentilbake,da jeghørtelydenavdundrendehestehovernærmeseg.Men førjegrakkåtrekkekjelkenuttilsiden,komensortfullblodshestrundtsvingenogmotmegifullgalopp.

«Seopp!»roptejegfortumlet,mendenuniformkledde rytterensåmegforsent.Ienforrykendefartsneiethanmeg, ogførjegvissteordetavdetblejegslengtutibrøytekanten.

Jegkjentekjelkesnorenblinappetutavhendenemine, menselvomjeghevmegfrem,vardetforsent.Kjelken seiltesakte,mensikkertnedoverdenlangebakkenjegnettopphaddegåttopp.

Jegkravletmegopppåbenaoglapåsprang,menkjelkenfikkstørreogstørrefart,ogibunnenavbakkenskar denutiensnøfonnogveltet.

«Å,nei!»Jegroptehøytidetjegsåvaskestampenfalleav kjelken.

Ulmendeavsinnefulgtejegrytterenmedblikket,derhan forsvantoverbroenogvidereinnoveriskogen,utenåta segbryetmedåstanse.Hvemhanvar,visstejegogså.Bare

16

énmannidissetraktenehaddeenslikhestogbaruniform. Mensåvarhanogsårittmester,dennyegodsforvalterenpå SommersholmHovedgaard.

Andpustensankjegnedpåknærnevedkjelken.Noeav tøyetlåfremdelesistampenogbehøvdeikkeåskyllespå nytt.Men…

Jegkunnehagråttavfortvilelsedajegsålinnetene.Noen måttenylighakjørttømmerher,fordevarblitttilsmusset avbark,ruskogjord.

Sårasktjegkunnesamletjegsammendettilsmussede tøyetogladetienhaugpåkjelken.Mendajegforannen gangdennedagendrokjelkenettermegnedtilvaskeplassen,klartejegikkelengeråholdetårenetilbake.Ikkefordi jegvarleimeg,menfordijegvarsint.

Sintfordijegnokengangmåtteskylletøyetidetisende kaldevannet.

Ogfordi…

Jeggløttetoppmothimmelen.Solenfikkikkelenger snøentilåglitre;denhaddefaltnedbakåskammenogfargethimmelengyllenrosa.

Omikkelengevilledetværemørkt.

Hvorforhaddejegikketattmedlyktenmin?Jegmurret overminegenubetenksomhetderjegtrakkkjelkenmed vaskestampensåfortjegkunneettermeggjennomskogen. Detdypblålysetsomfulgteskumringstimen,røpetatdet snartvilleværestummendemørkt.Ogendavardetlengetil jegvillefåøyepålysenefraSommersholm.Mendethadde ikkeværtitankenemineå…

Jegkvapptildajegpånyhørtelydenavenhestkomme, mendennegangensomletjegikke.Såfortjegkunnetrakk jegkjelkenuttilsiden.

Jegforventetåsegodsforvalterenogdensortehingsten hansdukkefremfraskumringsmørket,menpåhesteryggen sattenfremmedkar.Enskogskarellerjeger,sådetuttil,for hanbarenbørseoverryggen.

17

Fremmedkarenmåttealleredehafåttøyepåmeg,forhan strammettøyleneogsaktnetfartenmenshundenhans,en svartoghvithundmedgylneflekker,komlogrendemot meg.

«Godkveld,frøken.»Skogskarenstansethestenoghilste medtofingretilskinnhatten.«Detersnartmørkt.HarDe langveihjem?»

Jegmåttesvelgeogklarteikkeåmøteblikkethans,enda hansmilte.«Jeg…jegskaltilhovedgården.»

«TilSommersholm?»Skogskarenvippethattenoppog ristetpåhodet.«DaerDeikkefremmeførettermørkets frembrudd,frøken.»

Jegsvelgetunnaklumpenihalsen.«Jegkommertilåse lysenefrahovedgården,»sajeg,slikjeghaddesagttilmeg selv,menhørteselvhvorspakjeglød.

«Detkanvære,»blunketfremmedkarenogstegnedfra hesteryggen.«Menheriskogenvildetværestummende mørkt.Så,omDetillater,festerjegkjelkenDerestilhesten, såDekommerDemtrygthjem?»

Jegnikket,menskogskarenhaddealleredefunnetfrem entaukveilfrasadeltasken.Såfestethantauettilkjelkenog surretfastvaskestampen–altmenshundenhans,somjeg nåsåvarenvalp,fotfulgtehamlogrende.

«HarDeværtvedelvenogskylttøy,frøken?Idennekulden?»spurtehanogsendtemegetettertenksomtblikk.

Jegnikket.

«Detmørknertidligpådennetidenavåret,vetDe,» advartehan,ogjegforstoathansyntesjegvartåpeligsom haddedratttilvaskeplassensåsentpåettermiddagenuten åhamedenlykt.

«Kjelkenveltet,såjegmåtteskylletøyetpånytt,»forklartejeg,menunnlotånevnehvemsomvarskyldiuhellet.Detvaruansettminegenfeilatjegikkehaddetattmed enlykt.

«IsåfallerdetpåtideatvifårDemhjem,synesDe ikke?»spurtehanmenshanforsikretsegomatstampen

18

vargodtfestet.«HvorvilDesitte,frøken?Påkjelken?Eller hesteryggen?»

Jegvissteikkehvajegskullesvaredajegsåinnidetsmilendeansiktetogdegrønnglitrendeøynene.Aldrihaddejeg velværtgladereforåseetvennligansikt.Menåsittepå hesteryggen?Sammenmedham?

«Jegsitterpåkjelken,»svartejegfortogsattemegtil rette.

«IsåfallfårDeholdeDemgodtfast,»humrethanogsteg opppåhesteryggenigjen.«SitterDesågodtsomDekan?»

Jegnikket,ogkjenteetliterykkgågjennomkjelkenda hansmattethestenigangogplystretpåhunden.

«Samson,kom!»

Vindenbetikinnene,menlettelsenvarmetibrystetdavi forgjennomskogen.Åfalleavkjelkenbehøvdejegikkeå bekymremegfor.Denfremmedemåtteværeengodrytter, forhanredhverkenforfortellerforsakte.

Snartkomlysenefrahovedgårdentilsyneforanoss,og davinærmetossØstrePort,saktnetskogskarenfartenfør hanfortsatteinnpåuthustunet.Utenforbryggerhusetstansethanhesten.

«Takk,»sajegogreistemegfrakjelken.«Dehadderett. Jegvillealdriharukketfremførdetblemørkt.»Jegbøyde megnedforåklappedenivrigehunden,somsvinsetrundt benamine.

«Selvtakk,frøken,»smiltehanogløsnettauetfrakjelken.

Svarethansfikkmegtilåstusse–hanhaddedaikkenoe åtakke meg for?

«JegerleiforatjegheftetDem,»sajegfamlende.

«Deharikkeheftetmeg,frøken,»forsikrethansmilende oglataukveilennedisadeltaskenigjen.«Jegerbareglad foråkunnehjelpe.»

Detgodesmilethansgjordemegvarmomhjertet,ogjeg tokmegiåønskeatjegkunnebliståendeogpratemed ham.Menpliktene–oghusjomfruen–ventet.

19

«Takkigjen,»svartejeg,ogskyndtemegmotkjøkkenfløyen.

«Frøken?»hoiethanettermeg.«HvaheterDe?»

Jegklarteikkeålaværeåsmiledajegkikketmegover skulderen.«Alise!»

«Alise?»

Noeitonefallethansfikkmegtilåstanse.Iallviraken haddejegglemtåspørrehvem han var.

«AlisefraHumlegaarden?»Hanstirretpåmeg.

Jegnikketforvirret,førjegfortsatteinnikjøkkenfløyen. Forhvordankunneenfremmedkarvitehvemjegvar?

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.