Som en fremmed

Page 1

AramintaHall Somenfremmed OversattavTorilHanssenMNO

OversattavTorilHanssen ©AramintaHall,2020 Norskutgave: ©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2022 ISBN978-82-02-73093-2 1.utgave,1.opplag2022

AramintaHall

Satti10/12pkt.Sabonogtryktpå60gSnowbright2,0

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk. Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel. www.cappelendamm.no

Omslagsdesign:MiriamEdmunds Omslagsfoto:www.stock.adobe.com Sats:Type-it,Trondheim,2022 Trykkoginnbinding:LivoniaPrintSia,Latvia,2022

Originalenstittel: PerfectStrangers

Tilmineegneherligufullkomnekvinner: Polly,EmilyM,Dolly,ShamiogEmilyS

Detfullkomnemennesketerallemennesker tilsammen,deteretfellesskap,detervialle somutgjørfullkommenhet.

sokrates

eleanor

«Duvetvelikkehvorhuner?Jegmener,hunbleikketilfeldigvismedhjemtildegettermiddagen?»Stemmenhans hørtesutsomtøydstrikk.

«Nei,nei,detgjordehunikke.»Hunsvingtebeinaned pågulvet,ogallirritasjonenhunhaddeføltoverforNancy kveldenfør,imangeherrensår,egentlig,brustegjennom kroppen.«Du,jegkanværederometkvarter.» «Gud,dutrengerikke…»

Hunsattesegopp,forhunhaddetatttelefoneniørske, ogdetvarfortsattsvartenattenute,ogaltvarbaretåke forhenne.Detgikkrundt,såhunbøydesegforoverforå klarnehodet,ogdabegyntetingeneåfallepåplass. «Robert?»

«Nei.Ellerjegvetikke.Nancyerikkeher.Jegmåhasovnetmensjegleste,forjegvåknetnettopp,oghunerikke kommethjem.Ogjegblirsattretttilsvarerennårjegringermobilenhennes.»

«Eleanor.»

SkinnfragatelyktenesivetinngjennomsprekkeneiEleanorsgardiner,oghunforsøkteåkonsentreresegomstripenmedkunstiglyssomomdenbetyddenoe.

«Beklageråvekkedeg.» «Hvaerklokken?» «Littoverfire.»

«Iallverden,hardethendtnoe?»

11

«Nei,ventpåmeg.»Eleanortrakkpåsegjeansmenshun snakket,ogirritasjonengikkovertilsinne.Hunhaddelyst tilågripeetellerannetoghivedetiveggen.Hunhaddelyst tilåskrikeinniNancysfullkomneansikt.Detteskullehun ikkeslippeunnamed.Hunskullefortellealt,hverteneste pinligeøyeblikk,hunvilleikkeskånehennefornoe. MensEleanorkjørtedefåkilometernemellomsinegen lilleleilighetogNancysstorehus,tenktehunutnøyaktig hvahunskullesitilvenninnennesteganghuntraffhenne. HvordanhunskullekreveatNancysluttetåspilledeidiotiskespillenesinemeddemogbareinnrømmethvahun haddegjort,sådekunnekommevidereilivet.Gjennom årenehaddehunsetthvordanNancyustanseligskaptesmå dramaerilivetsittognåtilsluttdettestore,oghunkunne ikkelaværeåspørresegomdetvarforåkrydreetlivsom pålangtnærvarsåriktsomdetkunnehavært.Dethendte hunlurtepåhvordandetvaråhaensåbriljanthjernesom Nancys,menaldribrukedentilnoekonkret.Nancykunne virkelighaværtellergjorthvasomhelst,oglikevelgahun såofteoppogklarteikkeågåhelhjertetinnfornoe.Iblant vardetsomomNancyhaddeskrevetsegselvutavhistorienomsittliv,ogdetvarunekteligensabotasjehandling.

Enavjentenesnuddesegdadepassertebilen,ogøynene hennesmøtteEleanors,såsmiletbleusikkertetøyeblikk, førvenninnendrohenneinnigjenisamtalen.Desåutsom destudenteneNancy,Maryoghunselvhaddeværtdade

Strikkenistemmenhansbrast.«Ågud,trorduat…jeg mener,børjegringepolitiet?»

12

Hunstoppetforrødtlys,ogtretenåringergikksnublendeovergaten,armiarmogmedansiktetfordreidav latter.Ogdakjentehunsegbaretrist,fordefortonteseg nestensometbudskapfrafortiden,ellerenrevneitidens søm,idetdekunnehaværthenne,NancyogMaryfortretti årsiden.

«Detgårbra,Robert.Jegslengerpåmegnoenklærog settermegibilen.»

13

«Skaljeglagete?»spurtehandadegikknedtilkjøkkenetiunderetasjen.

NancyogRobertshusvaropplystsometjuletre.Eleanor skjøntefraveienatRobertmåttehaværtihvertenesterom, sliklysetflommetutidenmørkegatensomomaltvarklart forfest.Ansiktethanskomtilsyneidetavrundedestuevinduet,oghanåpnetgatedørendahunkomopptrappen,og dehilstemedenklemderhantrakkhenneinntilsegsom vanlig.

«Detgjørjeg.Settdeg,»saEleanor.

traffhverandreomtrentdenførstedagenivelkomstuken, nestenforbløffetoverhvorheldigedevarsomfanthverandresåfort.Vardissejentenepåveitilbakenå,undretEleanor,tiletrotetehushvordevilleleogsludreomkvelden dehaddehatt,førdebegynteåsnakkeomhvemdeskulle bli,forelskelsenedevilleoppleve,livetdesnartskulletrå inni?

Dahunbegynteåkjøreigjen,forsøktehunåhuskehva detvardehaddeværtsåsikrepåatdeskulleoppnå.Selv haddehunforestiltsegathunpådettetidspunktetskulle sitteikomiteerogledeennasjonalhumanitærorganisasjon,ikkedenlillebistandsinstitusjonenhunhaddeopprettet,menhunhaddevelegentligikkedrevetsålangtvekkfra sinsti.Maryhaddeønsketåbliidegreskegudenesverden foralltidogsettforsegetliviakademia.Ivirkelighetenlignetlivethennesmerpåengreskgudsstraff,tenkteEleanor, medetfrykteligekteskapsomnærmesthaddesugdlivetut avhenne,selvomhunubestrideligforgudetsinebarn,som ikkelengervarbarnengang,oghvorihelsikebletidenav. HvaNancyhaddehattlysttilåbli,vardetvanskeligidet heletattåhuske.Hunmentedethaddeågjøremedjournalistikk,dethøyestemålethaddevisstværtåbliredaktørfor enavis,menaltsliktvirketsåfjerntnå,likefjerntogusannsynligsomåtroatNancynoensinneskulleblifornøydmed noe.

Hangjordesomhunsa,ogslappseg,sammensunketsom hanalleredevar,nedienstol,menshangnedsegiøyneneså

«Vetduhvorhuner?»spurteRobertomsider. «Ikkeegentlig.»Eleanorlahendenerundtkrusetog prøvdeåfinneuthvordanhunskullesidethunvisste.

«Hunsahunskullemøtehametteratvitraffhverandre. Jegvissteingentingpåforhånd,jegsverger.»

«Deterikkedinskyld,Eleanor.»Menstemmenhansvar bitrereennhunhaddehørtfør.«Trordudeterover,da?

14

«Detteerensamtaledumåhamedhenne.» «Mendetkanjegikke,hunerikkeher.»

«Jegtrorvirkeligikkedet.Hunharprøvdågjøredet sluttmedham,menhanharnektetåtaetneiforetnei.» ForførstegangkjenteEleanorenknuteavfryktimagen, forNancyhaddeønsketåbryteforholdetenstundnå,og hunkunneikkeforestilleseghvadenandremannenkunne hasagtsomhaddefåtthennetilåombestemmeseg.Nancy varikkeslem,oghunvarabsoluttikkedentypensomikke komhjemtilmannenhunhaddeværtgiftmediovertjueår.

«Faen,Robert,jegkunnehadreptNancy.»Hunkunne ikkeværedensomfortaltedettilham,menhunkunnehellerikkelyvehamrettoppiansiktet. «Hvorlengehardetforegått?»

«Drohuntilhamigårkveld?»

«Mendeterenannen,ikkesant?»Hansårettpåhenne dahanstiltespørsmålet.

Hardestukketavsammen?»

EleanortenkteatNancyhaddesatthenneiumulige situasjonerdetmesteavlivet,mendettevarantakeligden verste.Dennegangenvardetikkesikkerthunklarteåtilgi henne.«Å,Robert,jegersåleifordet.»

hanfikkfolderidenalleredepløsetehuden.Detlysehåret stotilallekanter,sovehår,tenktehun,ogdetvekketden velkjenteømhetenhennesforham.

Deblesittendeogdrikkete,ogingenavdemsanoe,for ingenavdemvilleværedensomsadet,villeikkeviteog ikkefortelle.EtøyeblikktenkteEleanoratdebarekunne værtetvanligparienavslappettidligstartpådagenidet behageligehusetsitt,førarbeidetkalte.

EleanortenktepåNancysblekeansiktkveldenfør,kveldensomnåvarblitttildennenatten,ogtankenvarabsurd. Detvarsantathunhaddeønsketåbryteforholdet,men samtidighaddehunværtsynligfortvilet,ogmedNancy vardetalltidvanskeligåsihvasomvarekteoghvasom varoverdrevet.EleanortrøstetsegmedtankenpåatNancy varimpulsivogvågal.Hunvilleikkehastukketav,men hunkunnemuligenshagjortnoedumt.IgjensåEleanor påRobertmeddeklare,blåøyneneogdetsolidevesenet, oghunkunneikkefatteathanikkehaddeværtnok.Hun haddegåttoglagtsegmeddårligsamvittighetfordihun ikkehaddeværthyggeligeremotvenninnen,mennåtenkte hunathunburdeværtendaskarpere.

«Detkanaltsåbareværeetsiste…»Ordenehansble hengendeiluften,mendetskitnedeantydet,smussettildet plettfrienyekjøkkenetNancynettopphaddefåttinstallert.

«Å,Robert,deterforjævlig.Dufortjenerikkedetteher. Jegersåleifordet.»Eleanortenktepåallegangenehun haddesittetveddettebordetogspistRobertsmatogdrukketvinenhans,påhelgenehunhaddetilbraktihusetderes

Hunbegynteåsnakkeigjenforådempefrykten.«Nancy sanesteningentingomham,bortsettfraathanfantes. Igårkveldvarhunoppskaket.Hunharvirkeligforsøktå avsluttedethele.» «Hvemerhan?»

Hanrykkettilvedopplysningensomomhunhadde brentham.«Menerdetsåalvorligathunvilgjørenoesånt somdette,gåframeg?»

15

Eleanorkjentekvalmenstigeihalsenmedvarmenfra teen.«Heltærlig,jegvetikke.Detenestehunharfortalt meg,erathanheterDavid,ogathunmøttehamgjennom jobben.»

«Jegvetikke.Detharvartibortimotetår.»Hangynget bakoverdahunsadet.«Menhunvarvirkeligiferdmedå gjøredetslutt,ellerprøvde,ihvertfall.Hunvilforsøkeåfå dettilåfungeremeddeg.»Gudihimmelen,dettevarmer ennNancyfortjente.

Stundenføltesuvirkelig,kanskjefordidetvarsåtidligog fortsattmørktsomnattenute.Eleanorsvelgettårenesam-

Hansåpåklokkenoverdøren,ogEleanorfulgteblikket hans.«Jegbørvelgjøremegklartilågåpåjobb.»

«Hvisdethjelper,harjegsagttilhenneheltfrabegynnelsenavhvorgaltjegsynesdeter.Jegharaldrioppmuntret henne.»

«Viharenstorsakgående.»

«Allehaddegjortdetsammeidinsituasjon.Nancyerjo dinvenninne.»

«Mendenerbarehalvseks.»

Smilethansendtehenne,varstivtogstramt.

«Dukommeraltsåtilåtilgihenne?»Eleanorsyntesstemmenhørtesskjærendeutdahunsadet.«Utenatdukjenner allesakensrealiteter?»Nancysfortrylledelivgagjenklang rundthenne,ogetøyeblikkholdthundetikkeut,orket ikkeåtenkepåatvenninnenskulleslippeunnameddette også.Menhunskjøvtankenvekk,forhunmåtteslutteåla detsisteåretforsurefølelseneforNancy.Nancyvarogsåen kvinnehunvargladiogsattehøyt,somfikkhennetilåle, somalltidvarderitelefonen,somoftetoksegavhenne. «Detvarikkedetjegsa.»Eleanorhørtedetrene,uforfalskedesinnetistemmenhans.Hanknugetsåhardtom bordkantenatårenestoutpåhåndbaken.«Menviharvært sammenveldiglenge.OgsåerdetZara.Jegmener,mansetterikkebarestrekovermerenntjueår.»

«Menduerminvennogså.»Hunstraktesegfremog lahåndensinoverhansmenshunsnakket,oghudenhans kjentesforbausendemyk.

«Men,jegmener,idagavalledager.Skalduvirkeligpå jobb?» «Jegkanikkesitteherogglo.Ogjegvilhelstikketanoen beslutningerførjegharsnakketmedNancy.Deterbestå hanoeågjøre.»

16

iSussex,pådeiligesengerogvarmebad,påsamtalerved peisenoglangeturer.Ogdetføltesusseltathunhaddesveketvennskapethans.

17

«Naturligvis.Ilikemåte.»Hunhutretavkulde,men Robertlotikketilåmerkedet.«Nåvel.»Hunsnuddeseg forågå,menidetsammestoppetenhvitbilutenforhuset. HunvendteblikkettilbakemotRobert,ogansiktethanssa henneathunikketokfeil.Identause,tykkestillhetenved dagensbegynnelsesådebeggetopolitibetjenterstigeutav bilenoggåmothuset.

hennes.«Detharhelttydeligværtetellerannetenstund. Detervelbareenavdetingenemantenkerpå.»

Uniformenegikkiettmedmørketdadetoktrinneneopp trappen. «Mr.Hennessy?»spurtedenene. «Ja,»saRobert.

Eleanorgnedarmenhansutenpågenseren.«Derefinner nokutavdet.Dethåperjeg.»

Roberttoketstegtilbake,ogEleanorhusketatvampyrer måttebliinvitertinniethusaveieren,dekunneikkebare busepå.

Degikkinnihallenigjen,ogEleanorhaddelysttilåriste demogspørrepolitibetjenteneomdeikkesyntesdetvar rartatdestoforangatedørenførdaggry.Hunønsketikkeå væreendelavderesverden,derhvasomhelstkunnevære mulig.

Roberttrakkpåskuldrene,ogøynenehansvekunna

Destoppetvedgatedøren.«Hvordanvissteduathun haddeetforhold?»

menmedskammen–hunvisstenaturligvisikkehvordan detvaråtenkepåslikt,påandreinvolverte,hvalangvarigkjærlighetinnebar.MensåreisteRobertseg,ogEleanor gjordedetsamme,forhanvilleåpenbartathunskullegå.

«Takkforatdukom,»sahandadegikktilbakeopp trappen.

Hanåpnetgatedøren,ogmorgenkuldenvargjennomtrengende.«Sifrahvisduhørerfrahenneidag,deterikke sikkerthunringermeg.»

«Ågud,»saRobertbakhenne.

«Kanvifåkommeinn,sir?»

18

«Å,beklager,detteerEleanorMeakins.Hunerengod vennavminkone.»Utsagnetblehengendetruendeiluften nårdetburdehakrevdforklaring.

«Veskenhennesblefunnetvedsidenavhenne,ogførerkortetlåilommeboken.»Denandrepolitibetjentenhadde ennåikkesagtetord,ogEleanorlurtepåomhanvarunder opplæring.

syntesEleanorhunhørtehennesi

«Erdetetstedhvorvikansetteoss?»spurtepolitibetjenten,såRobertåpnetdørentilstuen,somvarmaltiden klaregulfargenNancyalltidhaddeværtsågladi.

DasatteRobertseg,rettvedsidenavEleanor;hunkjente sofasetetblitrykketnedogkroppenhanssynkeinntilhennes.Hunkonsentrertesegomdettesålengehunkunne, sidenrestenavverdensnurretrundthenne.

«HvafårderetilåtroatdeterNancy?»spurteRobert endelig.

«Unnskyld,hvemerdu?»sapolitibetjententilhenne.

«Settdeg,Mr.Hennessy,»sapolitibetjenten. «Nei,»svarteRobert,«jegforetrekkeråstå.»

«Å,herregud.Hvaharhendtmedhenne?»Altannetble fortrengtiEleanorshodeavtankenpåatNancyskulleha tilbraktnattenuteidenneisnendekulden.

Allehjem børhaettsolfyltrom, dahunsattesegisofaen,somomdevarenvennegjengsom tilfeldigvismøttesførfolkflesthaddevåknet.

Eleanorforsøkteåfåmeningiordenehunhørte.De haddekaltNancyetlik,ognåsnakketdeomenhodeskade. Ingenkunnevelhaskadethennepånoenmåte,detmåtte daværeenmisforståelse?Hunkjenteetsviendesinneved tankenogetfortviletønskeomåskyndesegtilvenninnen ogtrøstevekksmerten.

«Foreløpigvetviingentingmedsikkerhet.Mendetserut somhunharfåttenhodeskade.»

Politibetjententokavsegluen,ogdetsammegjordekollegaen.«Detgjørmegvondt.Forlittoverentimesidenble liketavenkvinneisluttenavførtiårenefunnet,ogvihar grunntilåtroatdeterdinkone,NancyHennessy.»

Detvarkunstigmørktirommet,ellerihvertfalldempetbelysning,ogstøvetefalskeblomsterivaserogenmørkeblåfløyelsstoliethjørne.Påenseng,underetlaken, såhunkontureneavenkroppsomhunantokvarNancy.

«Vimåbedegkommeogidentifisereliket,Mr.Hennessy. Ellerkanskjedeternoensomkangjøredetfordeg?»

Robertstønnet,lavtogbrummendesomenbjørn.

«Vedelven,nærHammersmith.Jegbeklageråspørre, menharduetnyerefotoavdinkone?»

«Hvorerhun?»spurteEleanor.«Jegmener,erhundød?» BeggepolitibetjenteneogRobertsnuddesegogsåpå hennesomomhunvartungnem.«Ja,»sadentaleførepolitibetjentenomsider.«Jegbeklager,jegtroddeduforsto…» Rødmenskylteoveransiktet.«Hunerpålikhusetnå.»

Robertvirketnummenogubevegelig,såEleanorreiste segoghentetetfotofrakaminhyllen.Hunvalgteetnyttett, derNancystomedarmenrundtZara.DetfantesikkedårligebilderavNancy,mendettevarsærdelesstrålendefordi solenvarbakhenneogfremhevetfullkommenheten,nærmestomrammethenneavlys.Hunraktedettilpolitibetjenten,oghannikketdahansåpådet.

MenshunventetpåRobertpådekaldeplaststoleneutenforsyningsrommet,kunnehunikkehuskehvordandevar kommettillikhuset.Hunprøvdeågjenskapeturenitankeneoggidenenvisssammenheng,menaltvarblankt. Robertkomutigjenforholdsvisfort,menøynenevirket uttrykksløse,ogdetsåutsomhanskalv.

«Jegkangjøredet,»saEleanor. «Nei,»saRobert.«Detmåblimeg.»

«Kanjeggåinn?»saEleanortilsinegenforbauselse,og hanvinkethenneinn,sådaføltehunathunmåtte.

19

«Hvorblehunfunnet?»spurteRobert.

Øynenederesmøttesdahansadet,ogEleanorkjenteet støtavredselgågjennomsegdahunskjønteataltvedNancysdødvarverreennnoenannendødnoested.Dekomalle tilålide,ogingentingvillenoengangblidetsammeigjen.

Nancyhaddeikkenoehår,detvardetunderligste,eller såvardetheltskjultunderdenmerkeligeturbanen.Nancys ansikthaddealltidværtomkransetavgyllenthår–langt ogglattpåuniversitetet,sidenretttilværs,såmedkrøller ognåsistienlekenbobsomrakktilrettoverskuldrene. Lengreenndetskulleikkehårethennesbli,innsåhunmed enklumpihalsen,Nancyskullealdrimerklippehåret.

Enkvinnestovedsidenavskikkelsen,oghunnikket,så Eleanorbesvartenikket.Kvinnenbøydesegfremogbrettetdethvitelakenettilbake,ogEleanorinnsåikkehvahun gjordeførdetvarforsent,ograkkikkeåforberedeseg pådethunskullese.Davardetikkenoeannetågjøre ennågånærmereogbetraktevenninnen.Førstkjentehun etstikkavlettelse,fordehaddetydeligvistattfeil,detvar virkeligikkehenne.DetvarbareenkopiavNancy,en voksfigur,enpappdukke.Eleanorfikklysttilåstrekkeseg fremogkjennepåhuden,somalleredevirketblottetfor altmeningsfullt.Skjønnhetenhennes,somhaddeværtså slåendedahunlevde,varforsvunnet,somomdenvisste hvasomkomogikkeorketålasegødeleggeogforfalleog blispistavmark.Eleanorgispetavsineegnetanker,men kvinnensomholdtlakenet,vendteblikketbort,dessuten måttehunjohasettaltsomfantesidettegyseligerommet. Forenjobb.Detvarikketilåtroatnoenvillehaenjobb somdenne.

OgmidtoppialtdettevarEleanorfulltklaroverathun

Eleanorgikkendanærmere,fordetvarnoegalteller noemanglendekanskje,somhunikkekunnesettefingeren på.Nancysvenstrekinnbenvarhoventoghudenmisfarget oggulheltoppunderdenrareturban-lignendesakenhun haddepå.Kjevensåogsårarut,nestensomomhunhadde værthostannlegenogglemtåtautdentykkebomullsrullen debrukte.Hunfikklysttilåsnusegvekk,foraltsammen vitnetomatnoeveldigstygthaddehendtmedvenninnen, oghunklarteikketankenpåatdissemerkenemåttevære forårsaketavgrusomvold.Nancyssisteøyeblikkhadde værtsmertefulle,såmyevarblendendeklart.

20

haddevisstatNancyskullemøteelskeren,ogtenkom detvarhansomvargjerningsmannen?Tenkomhunselv kunnehasagtderetteordeneogavvergetathungikk,men ikkegjordedet?Hunhaddeikkeprøvdengang,måttehun erkjenne.Kvalmenstegoppihenne,ogsinnethunhadde rettetmotdennekvinnensomhunhaddedeltsåmyeav livetmed,rantutienpølvedføttenehennes,såhunsto igjenbaremedskammenoversegselv.Hunhaddeelsket dennekvinnen,oghunhaddelattdetteskjemedhenne.

«Deskalaltsåskjærehenneopp?Hunkommeraldrimer tilåseslikut?»Eleanorvissteikkehvorfornoeavdette skullehabetydning,mendetfyltehennemedenintens desperasjon.Hunhaddebarelysttilåbøyesegnedogkysse Nancysalabastkinn,menhunvågetikke,ikkebarefordi hunbleiakttatt,menpågrunnavhvahunkunnekomme tilåføle.

«Såretibakhodetvarnoksåstort,sådenerderforåforbindedet,»svartekvinnen.

«Hvorforharhundenderrundthodet?»Eleanorpekte påturbanen,somomdenhaddenoeåsi.

«Deerveldigflinkeidetdegjør.Ogdetervirkeligvesentligisakersomdenneforåfåavdekketallebevisene.» Eleanornikket,forhvaannetkunnehungjøre.Hun hørteatkvinnenlalakenetoverNancyigjendahungikk. Enpolitibetjentkjørtedemhjem,ellertilNancyshjem, somalleredeføltestomtutenhenneogutenhåpetomat hunkomtilbake.Detvrimletavpolitifolkoveralt,både inneogute,ogdetvarhektiskogfulltirommene.Itillegg stodetnoenoghangutenfor,enkeltemedkameraerhengendeomhalsen,ogenavdemstyrtetborttildemogspurte Robertomhanvillekommemedenkommentar,menble dyttetunna.Dadekominn,spurteenpolitikvinneRobert omhanvilleatdeskullevarsleZara,hunsaatdekunne sendeenpårørendekontakttiluniversitetet,ogathunville blitattvarepå.MenRobertsanei,detmåttehangjøre,

«Blirdetobduksjon?» «Detviljegtro.»

21

noehanoverhodetikkevirketistandtil.Hanvillekjøredit ogfortellehennedetpersonlig,menEleanorfikksnakket hamfradet,ogkompromissløsningenbleåsendeenpårørendekontaktsomskulleværedernårhanhaddeinformert Zarapåtelefon.Eleanorlothamværealeneoggikksammenmedenannenpolitibetjentinnpåkjøkkenetderhun begynteålagete,klaroveratdetegentligikkevarbruk forhenne,ogatalthunforetoksegfranåav,kunnevirke meningsløst.

Detføltesabsurdatingentingvarforandret:atmanfortsattmåttetaenteposefraeskeniskapet,slippedeni enkopp,fyllevannkokerenogslåpåbryteren,høresuset mensdetkokte,hellevannetover,fiskeoppposen,hai melk.Huniakttoksegselvmenshunutførtehandlingene, menhunvarlikefrakobletfradethungjorde,somfraden brukte,bruneteposenhunslappisøppelbøtten.

«Hvamenerdu?Hvaslagssaker?»Enlitenstundante ikkeEleanorhvahansnakketom.

22

«Hardunoeimotatjegstilleretparspørsmål?»sapolitibetjentenogbrøtinnitankenehennes.Dethaddelysnet,og dahunløftetblikketogsåutgjennomvinduetmotenmatt gråhimmel,kunnehunsenakne,bladløsetrærpågaten, menssmåregndråperplasketpåruten.«JegerpolitietterforskerDaniels,ogvierfareratnårvikommerhurtigigang medslikesaker,fårvibedreresultater.»

«Mistenkeligedødsfall.»Etterforskerenfikketirritert uttrykk,oghunskjønteatdettenåoffisieltvarblittnoe bestemt.

Desattogdrakktepåkjøkkenet,ogEleanortenkteat detvarbareendaetøyeblikk,ikkenoemer.Oghunhadde hattrikeligmedgrufulleøyeblikkilivet.Sikkertingenriktigsågrufulleelleruvirkeligesomdette,menlikevel,enda etøyeblikkågjennomleve,somalledeandre.Detviktige varåhuskeatdetteikkehandletomhenne,dethandletom Nancy,RobertogZara.HunmåtteikketenkepåmiddagenmedNancykveldenfør,ellerdetsomblesagt,ellerikke sagt.Hunkunneikkebrytesammen,ikkeennå.

«HvordanvirketMrs.Hennessy?Vetduhvorhundroda derehaddespist?Nårforlotdererestauranten?»

«Men,jegmener,trordereathunbledrept,da?Kandet ikketenkesathunfaltellernoe?»Bortsettfraathunhadde settNancy,ogansiktethennessanoeannet,menhunklamretsegtiltanken,foravenrekkegrufullemulighetermåtte detværedetforetruknealternativet.

Eleanortrakkpusten,fordette,visstehun,varøyeblikketdahunvillesnuompåalt.«Vigikkderfraititiden,og Nancydroforåtreffeelskeren.»

«Jegvetikke.»Eleanorkjentesegplutseligsåtrøttathun blereddhunsimpelthenkunnesovne.Detvarsåmyeåfortelleogsålitentid.

«VivetatduspistemiddagmedMrs.Hennessyigår kveld.» «Ja.» «Detgjørdetdufortelleross,særdelesviktig.» «Antakelig.»Hunkunnehøresegselvsnakke,menalt fortonteseguvirkelig.

«Ja.Ihvertfallnå.Hanringtemegklokkenfireimorges fordiNancyikkevarkommethjem,ogjegdrohitogfortaltedettilham.Menhanhaddealleredegjettetdet.»

Hunbetraktetdenivrigemannensomskrevpåblokken sin,ogigjenslodethenneatforhamvardettebareenjobb, kanskjemedmulighetforforfremmelsehvisaltgikkbra. «Jegerikkesikker.Hansaatdehaddeslittenstund,ogda tenkerengjernepåslikt.»

«Pådettestadieteraltmulig,»saDanielsrolig.«Men vissetegnpekermotformodningenomatdetteikkevaren ulykke.»

Etterforskerenklarteikkeåstyreiverenogbøydeseg frem.«Elskeren?Hvemerdet?»

«Mendusieratduikkevethvemelskerener?

«Å,gud.»Detføltessomomgivelseneforsvantogdesteg inniennyverden.

23

«Hvordanhaddehangjettetdet?»

«VetMr.Hennessyomelskeren?»

«Ja,detvardenenestekonkreteopplysningenhunnoen ganggamegomham.Ogdetvarbarefordijegmaste. Hunsaatjegikkekjenteham,sådetvaringenvitsiåfortellemegnoemerdetaljert.»MensåhusketEleanornoefra kveldenfør,somføltessomdenlåtusenårtilbakeitiden. «Jo,jegspurtefaktiskNancyigåromhanvargiftoghadde barn,oghunsaja.»

«Sahunbaredet?Hunfortaltedegikkehvahanskone het,ellerhvormangebarndetvar?»

24

«Nei.»Eleanorkonsentrertesegomenradrødeprikker påsidenavhakenhans,somkunneværebarberingsutslett. «Vetduhvorlengedethaddevart?»

«Ikkenoeannet?Ikkenoeetternavn?»

«Ja.Nancyskammetsegoverdet.Hunsadettilmegbare fordihunhaddesådårligsamvittighet,menhunkomaldri mednoendetaljer.»Eleanorhuskethvordandethaddevært ibegynnelsenavforholdet,dahunomtrentmåtteskrape

«Ja,kanskje.»MenNancyvarikkeflinktilåholdeting forsegselv,sådettroddehunegentligikke.

«Jegvetikke.Jegtrorikkedet.KanskjemedvårvenninneMary,menisåfalltrorjegatjeghaddevisstdet.» HuntenktepåMarysomsletogstrevde,ogskjønteikke hvordanhunfortsattfikklivettilåhengesammen.«Hun varvirkeligreddforatRobertskulleoppdagedet,såjeg kanikkeforestillemegathunsnakketomdetmednoen andre.»

«MenduersikkerpåathanhetDavid?»

Nancynedavtaketforåfåenprat,menhunønsketogså åbeskyttehennefradethunvissteatallevilletro,fordet varikkesannhetenomvenninnen.«Detenestehunfortalte megnoengang,varathanhetDavid,ogathunmøtteham gjennomjobben.»

«SnakketNancymednoenandreomdette?»

«Jeghaddenaturligvissagtdethvisjegvissteetternavnet hans.»

«Altsåkanskjelenger?»

«Littoveretår,etterhvajegvet.»

Hansåutsomhanikkeønsketåfortellehennehvorfor, mensaomsider:«Dahunblefunnet,lålommebokenåpen vedsidenavkroppen,ogdetvarhverkenkontantereller kortiden.»

«Haddehunmobil?»

«Ja,naturligvis.Vardenogsåborte?»

Eleanorkjenteathunrødmetvedminnetomhvordan deskiltes.«Nancygikkfaktiskførmeg.Jegbleigjenfor åbetale,sånei,jegsåikkehvorhungikk.»Eleanorlurte påometterforskerenforstohvilkendårligvenninnehun var.

Eleanorsyntespolitimannensåforstemtutvedsvaret, somjokunneførehamiutalligeretninger.

«BetaltedufordiNancyikkehaddepengerpåseg?»

25

«Menmannenhunskullemøte,villevelaldriharanet

«Trorduhunhaddekontanter?»

«Hunvillegaranterthattetkort,iallfall.»

«HvorjobbetMrs.Hennessy?»

«Nei,jegmener,jegspurteikke,jegbaretilbødmegå betale.»Detfikkhenneidetminstetilåføleseglittbedre. «MenNancyhaddebestandigpengerpåseg.»

Danielsnotertepåblokken.«Oghunsaathunmøtte hamgjennomjobben?»

Eleanorgranskethukommelsen,mendetenestehun kunnese,varNancysbedendeansikt.«Nei,beklager.Men jegerheltsikkerpåathunhaddedenmedseg.»

«SaNancyhvorhunskullemøteDaviddadereforlotrestaurantenigårkveld?Ellersåduhvilkenveihun tok?»

«Ja.Påenfest,menerjeghunsa.»

«Fordetmestehjemme,egentlig.Hunoversetterbøker. Hunsnakkerflytendefransk,sånårenforleggerkjøperen franskbok,kanhunoversettedentilengelsk.»

«Jegvetikke.Hvorforspørduomdet?»

«Vifantikkenoen.Såduathunbruktemobilenigår kveld?»

«Ja,deflestehardet.»

Hunsattmedhendenepårattetogkjentesegmøri kroppen,somomenbilhaddekjørtoverhenneogsårygget,fremogtilbakeomogomigjen.Hunvartørrimunnen,oghjertethamretmotribbena,ogarmhulenevar våteavsvettesåluktenavhenneselvstegoppinesen. Maryvissteingentingennå.Dettevarikkenoehunsynteshunkunnefortelleitelefonen,menpolitibetjenten haddesagtatdetvillefåstortoppslagpånyhetenesamme kveld,ogklokkennærmetsegseks,oghuntviltepåat Marysåpånyhetenesåtidlig,mendetvarikkegodtåsi. HunstartetbilenogkjørtemotKilburn,ségavstedmed rushtrafikken,blantmennogkvinnerlukketinneisine

«Herregud,kanskjedetvarmeldingerfrahampåmobilen?Kanderesporedenpånoenmåte,elleriallfalllesemeldingene?»

henne?»Detvarutvilsomtåhåpeatelskerenikkevarskyld idrapet,somomdetgjordeEleanormindreansvarlig.

26

Etterforskerennikket,mensåødelahandetvedåsi: «Ranerikkedenenestegrunnentilatfolkstjelerslike saker.»

«Viharetteamsomjobbermeddetnå,mendeterikke fulltsålettsomTV-serienevilhadettil.»Hanlentesegtilbakesomomhanvillestrekkeseg,mentoksegidet.«Nå vel,duharværttilstorhjelp,missMeakins.»

EleanorbleværendetilZarakomhjem,såoverlothundem tilsegselv–gråtende,sorgtungeogsammenklynget,slikat hunføltesegsomeninntrenger.DessutenvarNancysmor, Pearl,påvei,ogtankenpååtreffehennebleformyeakkuratda.Hunlovetåkommetilbakenestemorgen,usikker påomdetrengtehenneellerønskethenneder,menRobert såsåtakknemligutathuntenktehunmåtte.Detvarblitt mørktigjendahungikk,ogdennegangenvardetingentingsomstoppethenne;detkunnehaværtengjentakelse avmorgenen,ogNancybehøvdeikkeværedød,ogtiden kunnehablittoppløst,oghvordanenennsåpådet,ville ingentingnoensinneblidetsamme.

Dethørtesetdunk,ogsåstoMimiderogstirretpåEllie sammenmedlillesøsteren,ogEleanorvissteatdetvarhelt feil,hungjordedetteheltfeil.

«Ellie,forenhyggeligoverraskelse!»Hunkomnærmere. «Eraltiorden?Duserikkeheltbraut.»

egneprivateliv,somomingentingvarutenomdetvanlige.

Hunprøvdeåfinneenbramåteåsidetpå,mendet varumulig.«Nancyerdød.Politiettrorvissthunble drept.»Øletsmakteavgjærogminnethennepåhvor-

Marygahennedenkalde,svarteboksenogsattesegved sidenavhenne.«Hvaihulesteerdetsomharhendt,Els?»

«Ikkejegheller.Ingenvisstedet.»

Eleanorkjenteathunhaddeenklumpihalsen,såselvom hunåpnetmunnen,komdetingenord,baregråt.«Mimi!» ropteMaryopptrappen,«komhit.»

Maryåpnetkjøleskapet.«Howardharenølher?»

«Littvin.Ellerwhisky.Ellerhvasomhelst.»

«Detklarerseg.»

HosMaryhangportenfortsattogdingletpåhengslene, slikdenhaddegjortimangeår.Hagenforanhusetvar fortsattenugressjungel,ogdetsprukneglassetidørenvar fortsattholdtsammenmedtape.Hunringtepå,ogMaisie åpnet,altsåblehunnødttilåsmile.

Marykomutfrakjøkkenetmenshuntørketavhendene påskjørtet,ogmedhårethengendeilangetjafserrundt ansiktet,ogEleanortenkteathunburdeklippedet,somom detskulleløsenoe.

«TameddegMaisieoggåoppogsepåTVellernoe,» saMary.«Ikkekominnpåkjøkkenet.»SåtokhunEleanor omalbuenogførtehenneinnpådetvarme,dampfylterommet,derdetluktetmincepai.«Settdeg,»sahun,ogEleanor satteseg,ellershaddehunbesvimt.«Vilduhanoe?»

27

«Hei,Ellie.»Maisiesmilte,medderørendetenåringskvisenehunnettopphaddefått.«Jegvissteikkeatduskulle komme.»

«Mamma!»ropteMaisie.«Ellieerher.»

«Nei.Mildehimmel,fortaltehundettildeg?»

Maryslohåndenovermunnensomomhunholdtpåå brekkeseg.«Herregud.Menaltså,hvemgjordedet?Vetde hvorfor?»

Vennskap,tenkteEleanor,selvårelangevennskap,bar alltidisegdennemulighetenformisunnelse.«Ja,menjeg trordetbarevarfordihunvardesperat.»

Eleanortokvenninnenshånd.«Vissteduathunhaddeet forhold?»

Omsiderstilnethulkene,ogdahuntrakksegvekk,var øynenehovneogkinnenerødflammet.«Menhvordan?Jeg mener,hvorfor?Når?»

«Vardetetransoverfallsomgikkgaltellernoesånt,da?»

«Ågud,hunkanikkehablittdreptpågrunnaven iPhone.»

forhunikkelikteøl,mendetstoppetidetminstegråten.

«Nei.»Eleanorkjentesegnestensegneferdigavallesamtalenehunhaddehattdendagen.

«Blehunvoldtatt?»

Eleanorskulleønskehunkunne,åpentoghemningsløst, medlydogtårerogsnørr.Hunflyttetstolennærmereog laarmeneomsingamlevenninne,ogsliksattdesammen mensMaryhikstetogstønnet.

Spørsmåletføltessometdolkestøt.«Gud,jegvetikke. Jegtrorikkedet.Jegmener,detvilledesikkertfortaltoss.» MenkanskjedehaddesagtnoetilRobert,hunkjentedet veltesegimagenvedtanken.

28

Marysanknedienstologbegynteågråtepåenmåte

«Kanskje.Veskenlåvedsidenavhenne,menkontantene ogmobilenerborte.»

«Defanthennegrytidligimorges,påenstivedelven iHammersmith,rettvedsidenavbroen.Hundødeavet stortsåribakhodet.»

«Hvaerdetdusier?»Marysperretøyneneoppbakbrilleglassenesåhunlignetentegneseriefigur. «Gud,Mary,hunerdød.»

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.